T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 52 SAYI: 2003/3 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 307, 308 Fax : (0312) E-Posta : VOLUME: 52 NUMBER: 2003/3 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National 256, 307, 308 Fax : (90) (312) M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. III Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V.

4 INTRODUCTION The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T RO D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K GENEL KOLEKS YONLAR FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...68 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK VII

8 730 PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL GÜNEY AMER KA TAR H VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Bilim ve Ütopya stanbul stanbul 2002 SB SC 203 Birikim A stanbul Acta Orthopaedica et Traumatologica 1975 SB 50 Turcica stanbul C 1963 SB 41 Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi Adam Sanat Dergisi stanbul Sivas 1985 SA SA 21 Adli Bilimler Dergisi Ankara Ç 2002 SB 512 Ça dafl E itim Amme daresi Dergisi , Ankara Ankara 1976 SA SA 170 Ça dafl Türk Dili Ana Dili Ankara zmir 1988 SA SA 2 Çocuk Sa l ve Hastal klar Dergisi Ankara Barosu Dergisi Ankara Ankara 1956 SA SA 63 Ankara Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Dergisi Ankara D 1976 SA 35 Diyanet Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Ankara Fakültesi Dergisi SC 6 Ankara Diyanet lmi Dergi SA 103 Ankara Ankara Üniversitesi T p Fakültesi 1963 SA 4 Mecmuas Ankara E 1956 SA 105 Egemimarl k Arredamento Mimarl k zmir stanbul 1991 SB SB 5 Ekonomik Forum 2003 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Ankara Fakültesi Dergisi SB 206 Erzurum Elektrik Mühendisli i SB 100 Ankara Atlas SB 29 stanbul Erciyes T p Dergisi SB 328 Kayseri Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi 1980 SA Evrensel Kültür Ankara stanbul 1992 SA SB 96 B Banka - Mali ve Ekonomik Yorumlar stanbul 1965 SA 5 Bankac lar stanbul 1992 SB 52 Beklenen Mahalli dareler Ankara 1991 SB 48 Bilim ve Teknik , 424/Ek: Ba fl kl k Sistemi.2003 Ankara 1968 SA 27 IX F Finans Dünyas stanbul 1993 SB 473 Flora Ankara 1996 SB 120 FMR Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Ankara 2001 SA 21 Folklor/Edebiyat Ankara 2000 SA 12

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N G J Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Jeopolitik Dergisi stanbul Ankara 2002 SB SA 7 Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi Gazi Üniversitesi Kastamonu E itim stanbul Dergisi SB 170 Kastamonu 1998 SA 28 K Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Kad n Do um Dergisi Fakültesi Dergisi Ankara Ankara 2002 SB SA 56 Kar nca G da Teknolojisi Ankara stanbul 1963 SB SB 38 Karizma Gülhhane T p Dergisi stanbul Ankara 2000 SB SB 51 KBB Postas stanbul 1993 SB 131 H Khuka Hacettepe T p Dergisi Diyarbak r Ankara 1999 SB SA 154 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Hasad stanbul Ankara 1990 SB SA 66 Kriz Dergisi Haseki T p Bülteni Ankara stanbul 1994 SB SA 112 Kulak Burun Bo az htisas Dergisi Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma stanbul Hastanesi T p Dergisi SB 132 stanbul Kutadgubilig SA 88 stanbul Hürriyet Gösteri SA 20 stanbul 1981 SB 57 M Mali Çözüm stanbul 1991 SA 57 Mali Klavuz ktisat Dergisi Ankara stanbul 1998 SA SA 47 Matbaa & Teknik 2003 ktisat flletme ve Finans stanbul Ankara 1998 SB SA 57 Mesleki E itim Dergisi stanbul Barosu Dergisi Ankara stanbul SA SA 235 Mimarl k Dekorasyon stanbul Üniversitesi stanbul T p stanbul Fakültesi Mecmuas SB 296 stanbul Musikiflinas SA 254 stanbul stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 1998 SA 21 Fakültesi Dergisi Mülkiye stanbul Ankara 1984 SB SB 16 TÜ Dergisi/a: Mimarl k, Planlama ve Tasar m stanbul N 2002 SA 88 National Geographic Türkiye zmir Kent Kültürü Dergisi stanbul zmir 2001 SB SB 348 X

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Nüfus Bilim Dergisi 2002 SSK Tepecik E itim Hastanesi Ankara zmir 1980 SA SA 2 Stratejik Analiz O Ankara Oftalmoloji SB 177 Ankara Su Ürünleri Dergisi SB 284 stanbul Ondokuz May s Üniversitesi Difl Hekimli i 1988 SA 58 Fakültesi Dergisi Samsun T 2000 SB 221 Tabiat ve nsan Ondokuz May s Üniversitesi T p Dergisi Ankara 1967 SA 428 Samsun Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji SA 22 Ankara 1995 SB 206 Ö Tar m Bilimleri Dergisi Özgür Üniversite Forumu Ankara Ankara 1998 SB SA 31 Tarih ve Toplum 231 / Özel Say : Kad n Tarihinden Ayr nt lar.2003 stanbul P 1984 SB 53 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Teknik Ar c l k Ankara 1985 SB 102 Denizli Teknik Bülten SB 308 stanbul Perinatoloji Dergisi SB 40 stanbul Tekstil & Teknik SB 219 stanbul Planlama SB 42 Ankara The Turkish Journal of Pediatrics SB 128 Ankara Politeknik Dergisi SA 61 Ankara Turkish Journal of Haematology SB 8 Ankara Popüler Tarih SB 120 stanbul Turkish Journal of Mathematics SB 298 Ankara R Romatoloji & T bbi Rehabilitasyon Dergisi Ankara Ankara 1991 SB 374 S Sa l k ve Toplum Ankara 1990 SB 186 SEKA Ka tç l k Dergisi zmit 1984 SB 358 Sendrom 3 / Eki: Antikoagülan Tedavi.2003, stanbul 1989 SB 92 Sigorta Dünyas , stanbul 1990 SB 15 SSK zmir E itim Hastanesi T p Dergisi zmir 1996 SB 290 XI 1985 SA 78 Turkish Journal of Medical Sciences SB 304 Turkish Neurosurgery Ankara 1989 SB 243 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuas stanbul 1972 SA 78 Türk Dili , Ankara 1963 SA 60 Türk Dili ve Edebiyat Makaleleri Sivas 2002 SA 51 Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi stanbul 1991 SB 78 Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi stanbul 1977 SA 47

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Türk Kütüphanecili i Ankara 1987 SA 57 Türk Yurdu Ankara 1960 SB 27 Türk-Koop Ekin Ankara 1998 SB 27 Türkderm Ankara 1956 SA 408 Türkiye Klinikleri Gastroentero Hepatoloji Dergisi Ankara 1991 SB 280 Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi Ankara 1992 SB 357 Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Ankara 1992 SB 379 Türkiye Parazitoloji Dergisi zmir 1991 SA 23 Türkiye'de Sanat , stanbul 1992 SB 6 U Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar Ankara 1992 SB 160 V Varl k 1146 / Kitap Eki , stanbul 1964 SB 152 Vergi Dünyas stanbul 1982 SA 23 Vergi Sorunlar Dergisi stanbul 1978 SA 44 Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog stanbul 1985 SA 5 Y Yang n ve Güvenlik stanbul 1995 SB 219 Yap stanbul 1973 SA 152 Yap Dünyas Ankara 1996 SB 341 Yerel Yönetim ve Denetim Ankara 1996 SA 58 XII

13 13(62) , ss. 000 GENEL KONULAR 1991 SA 57 Akman, Varol - Ay fl B. Sevdik. 650, 000 nternet'in Türk Kad n n n Hayat ndaki Yeri. Karizma (13) , ss SB , SB (1) 000 Alpman, Naz m. Eski Tüfekler nternet Karfl s nda Eskisi Kadar Zavall De iller! Karizma (13) , ss SB Arsan, Esra Do ru. Bat 'da ve Türkiye'de nternet Gazetecili i. Karizma (13) , ss. 000 (5) 2000 SB , (2) At lgan, Osman. Bilgi letiflim Teknolojilerinde Say sal Uçurum. Türk Kütüphanecili i 17(1) , ss. Türkçe özet SA (3) Bilecik, Erol. Türkiye Biliflimde Treni Kaç rd! [Söylefli] Konuflanlar: Zafer Özcan, Yasin Kesen, Karizma (13) , ss SB Bucher, Hans-Juergen. Kriz letiflimi ve nternet: Küresel Medyadaki Tehlike ve Güven Olgusu. Karizma (13) , ss SB , 000 Çiftçi, Yavuz. Elektronik Bilgi fllem (EB ) Teknolojisindeki Geliflmeler ve Muhasebe Denetimi. Mali Çözüm (4) Demirel, Yasemin Ceyhan. Bilgisayar Dünyas ndan. SEKA Ka tç l k Dergisi (74) 2003, ss. E itimde nternet Olgusu: Orijinal Bir Müfredat Konusu. Çeviren: Neslihan Demirkol, Karizma (13) , ss SB , 000 Erdur, R. Cenk - Mustafa Türksever. Yeniden Kullan labilir Yaz l m Bileflenlerine Web Üzerinden Eriflim çin COBRA Temelli Bir Mimari. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 9(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (6) Erol, smail - Mehmet Barut. Developing Knowledge Based Decision Support Tool For Enterprise Resources Planning (ERP) Software Selection. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 58(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (7) E-Türkiye Proje Aflamalar. Elektrik Mühendisli i 41(417) , ss SB

14 000 (8) 000 (12) Gönül, Ali Saffet. Geliflen nternet, Ba ml l k ve Biz. Karizma (13) , ss SB SB Mumcu, Bar fl. Bilgisayar A lar nda Güvenlik. Elektrik Mühendisli i 41(417) , ss. 000 (9) 000 (13) Güngören, Bora. Serbest Yaz l m ve Müldür, Serdar. Bilgisayar Destekli Kamu Ç karlar. Elektrik Uluslararas Hastal k Kod Bulma Mühendisli i 41(417) , Sistemi. Politeknik Dergisi 6(1) ss SB , ss. Türkçe ve ng. özet SB 8 000, (10) Hocao lu, Durmufl. nternet ve Küreselleflme. Karizma (13) , ss SB , 300 Özdefl, Taner. nternet ve Yeni Ekonomi. Karizma (13) , ss SB , (11) Kesen, Yasin. Biliflimde Hindistan Modeli. Karizma (13) , ss SB Kurto lu, Ayflenur. nternet Adab- Muaflereti. Karizma (13) , ss SB , 000 Küçüközyi it, H. Galip. Vergileme Tart flmalar Ba lam nda Elektronik Ticaretin Hukuksal Tan m Ne Olmal d r? Vergi Sorunlar Dergisi (174) , ss SA , 000, 340 Mentefl, Erinç Ali. Devletin Evrim Sürecinde Yeni Bir Aflama: e-devlet. Elektrik Mühendisli i 41(417) , ss SB , (14) Sakin, Mehmet. Nimetleri ve Külfetleriyle nternet ve Hayat m z. Karizma (13) , ss SB , (15) Sayar, Kemal. Psikolojik Mekan Olarak Siberalan. Karizma (13) , ss SB , (16) fiahin, Musa - Serdar Müldür - nan Güler. Hastane Bünyesindeki Cihazlar n Bak m Onar m Takibine Yönelik Yaz l m Çal flmas. Politeknik Dergisi 6(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Törenli, Nurcan. Post-Modern Pazarlama Stratejisi Olarak e-devlet. Elektrik Mühendisli i 41(417) , ss SB , 000 2

15 000 (17) 020 (2) Türksever, Mustafa - Aybars U ur. Yeni Grafik Uygulama Gelifltirme Arayüzlerinin Karfl laflt r lmas. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 9(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (18) Yarg ç, lhan. Modern Ça n Hastal : Sanal Seks ve nternet Ba ml l. Karizma (13) , ss SB SA , Kesero lu, Hasan S. stanbul Üniversitesi Yabanc Süreli Yay nlar Toplu Katolo u. Türk Kütüphanecili i 17(1) , ss. Türkçe özet SA (3) Külcü, Özgür. Bat 'da Ayd nlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve Arflivler: Frans z Devrimi ve Arflivcili e Etkisi. Türk Kütüphanecili i 17(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 010 B BL YOGRAFYA 020 (4) 010 (1) O uz Tansel Kaynakças. Folklor/Edebiyat 9(33) 2003, ss SA Odabafl, Hüseyin. Internet Tabanl Uzaktan E itim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri. Türk Kütüphanecili i 17(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Serçe, Erkan. zmir ile lgili, Türkçe An Kitaplar s. zmir Kent Kültürü Dergisi (6) , ss SB KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Akman, smail. Halk Kütüphanelerinde Finansal Olanaklar ve F rsatlar. Türk Kütüphanecili i 17(1) , ss SA (5) Torun, Osman. Yeni Bir Mesleki Oluflum: Okul Kütüphanecileri stanbul Grubu [OK G] Türk Kütüphanecili i 17(1) , ss. Türkçe özet SA GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Özsoy, Vedat. Baflar l Bir Çocuk ve Gençlik Sanat Müzesi. Türkiye'de Sanat (49) , ss SB 6 700, 060 3

16 Üstünipek, Mehmet. Türkiye'de Özel Galericili in Tarihsel Örnekleri: R. H. Daimi Sat fl Galerisi ve Öncesi. Türkiye'de Sanat (49) , ss SB 6 750, HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (7) 070 (1) Ar kan, Zeki. Mihail Rodas' n An lar. zmir Kent Kültürü Dergisi (6) 070 (6) Kolo lu, Orhan - Sedat Simavi. Kad n Resmini Bas na Yerlefltiren Gazeteci. Tarih ve Toplum 39(231 / Özel Say : Kad n Tarihinden Ayr nt lar) , ss SB , 920 Özsoy, skender. 18 Y ll k 'Yedigün' Bugün 70 Yafl nda Gazetelere Rakip Dergi. Popüler Tarih (31) , ss , ss SB SB , (8) 070 (2) fien, Servet. Okulöncesi Çocuklar na Ar o lu, Ergin - Canan Girgin. Ülkemizin Yay n S ralamas na Elefltirisel Bir Bak fl. Bilim ve Ütopya (105) , ss SA SC , 390, (3) Arsan, Esra Do ru. Bat 'da ve Türkiye'de nternet Gazetecili i. Karizma (13) , ss SB , (4) Bucher, Hans-Juergen. Kriz letiflimi ve nternet: Küresel Medyadaki Tehlike ve Güven Olgusu. Karizma (13) , ss SB , SA , (5) Karakoç, rfan. stanbul'lu Muharrire Han mlar... Tarih ve Toplum 39(231 / Özel Say : Kad n Tarihinden Ayr nt lar) , ss SB SA , , Yönelik Öykü ve Masal Kitaplar nda Sald rganl k Modeli Olabilecek Tipler. Ana Dili (28) , ss. fiu le, Mehmet Ali. 30 Soruda Bas n fl Kanunu'nda Gazeteci. Mülkiye 27(239) , ss SB , GENEL KOLEKS YONLAR 080 (1) Kemal, Mehmet. Al'l ile F rf r. Folklor/Edebiyat 9(33) 2003, ss. 080 (2) Onur, Gülbün - Dilek Sar ca. Al'l ile F rf r : Bir Masal Çözümlemesi. Folklor/Edebiyat 9(33) 2003, ss.

17 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 100 (1) Eyubo lu, smet Zeki. Felsefe Çak llar. Ça dafl Türk Dili 16(181) , ss SA METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Yakupo lu, M. Mukadder. Bir Varolufl Sorununun Yans mas Olarak Edebiyat. Adam Sanat (206) , ss SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 150 PS KOLOJ 150 (1) Aflç o lu, Faruk - Gürol Cantürk. Hekimlerin Okunaks z El Yaz s n n Yol Açt Sorunlar: Bir Anket Çal flmas. Adli Bilimler Dergisi 2(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Barut, Yaflar - Hatice Kumca z. Üniversite Ö rencilerinin Engellilere Karfl Tutumlar n n ncelenmesi. Ça dafl E itim 28(296) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) B çak, Ayhan. Haf za ve Tarih. Kutadgubilig (3) , ss. ng. özet SA , (1) Soykan, Ömer Naci. Ben Bilinci ve De er Verme. Kutadgubilig (3) , ss. Bozkurt, Nergüz. Üniversite Girifl 2002 SA BEL RL FELSEF OKULLAR S nav : S nav Kayg s ile Baflaç kma Yöntemleri ve Baflaç kmada Ana- Baban n Rolü. Ça dafl E itim 28(296) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Ateflo lu, Güçlü. Hegel'in Eylem ve Coflkun, Meltem Yenal. yileflmeyen Devlet Felsefesi Üzerine. Evrensel Yaralar. Bilim ve Teknik 36(424) Kültür (135) , ss , ss SA SB , , 320, (1) 150 (3) Coflar, Metin. Argonistik Birey Ebedî Do an, Selen - Murat Türk. Stres Bar fl Kurabilir mi? Kutadgubilig Yönetiminin Önemi ve Çevik Kuvvet (3) , ss. ng. özet. Personelinin Stres Kaynaklar n n Teflhisi ve Ortadan Kald r lmas na 2002 SA 20 liflkin Ni de linde Bir Araflt rma. 140 stanbul Üniversitesi Siyasal 5

18 Bilgiler Fakültesi Dergisi (28) 150 (8) , ss. ng. özet. fiahin, Do an. Savafl n Yol Açt Psikolojik Y k mlar. Özgür 1984 SB 48 Üniversite Forumu (20-21) 150, , ss. 150 (4) 1999 SA 31 Dolunay, Ayfle B. - Birgül Piyal. 150 Ö retmenlerde Baz Mesleki Özellikler ve Tükenmifllik. Kriz Dergisi 11(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB (5) 1997 SA 2 Genç, Adem. Alg Sistemleri ve 070, 390, 150 Görüntü Esteti i. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi (3) 2003, ss SB , 750 fien, Servet. Okulöncesi Çocuklar na Yönelik Öykü ve Masal Kitaplar nda Sald rganl k Modeli Olabilecek Tipler. Ana Dili (28) , ss. 150 (9) Uyar, Muzaffer. Kriz ve Stres Yönetimi. Ekonomik Forum 10, , ss SB 206 Ozan, Gönül. Cinayet ve Cinayet 150 Suçlular. Adli Bilimler Dergisi 2(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Ünlü, Nil. Psikanalitik Aç dan 2002 SB 512 Karagöz. Atatürk Üniversitesi 340, 150, Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi (3) 2003, ss. 150 (6) 2000 SB 100 Öner, Bengi. fians Alg s ve Medya. 790, 410, 150 Bilim ve Ütopya (105) , ss SC , (7) Özer, Zuhal. Son 50 Y ld r IQ Puanlar Art yor. Bilim ve Teknik 36(424) , ss SA Sayar, Kemal. Psikolojik Mekan Olarak Siberalan. Karizma (13) , ss SB , SA , Yarg ç, lhan. Modern Ça n Hastal : Sanal Seks ve nternet Ba ml l. Karizma (13) , ss SB , ET K (AHLAK FELSEFES ) Tapan, Mete. Mimarl k ve Etik Üzerine Baz Düflünceler. Yap (256) , ss. ng. özet.

19 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Kay ran, Yücel. Felsefi fiiir, Bir Varolufl Problemi Etraf nda Kurulmufl fiiirdir. Hürriyet Gösteri (246) , ss. 180 (1) 1981 SB 57 Fazl o lu, hsan. Ali Kuflçu'nun el- 800, 190 Muhammediyle fî el-hisâb' n n 'Çift Yanl fl' ile 'Tahlîl' Hesâb Bölümü. Kutadgubilig (3) , ss. ng. özet SA (2) 2002 SA 20 Küyel, Mübahat Türker. Fârâbî'ye 190 Bir Haz rl k Olmak Üzere slâm Öncesi Türklerde Felsefe. Kutadgubilig (3) , ss. 190 (2) Wolf-Gazo, Ernest. Gadamer ve Dünya Diyalo u. Gadamer and World Dialogue. Kutadgubilig (3) , ss. 200 D N 2002 SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 190 MODERN BATI FELSEFES Lukens-Bull, Ronald A. Metin ve Uygulama Aras nda: slam n Antropolojik ncelemesi Üzerine Fraser, Craig. Paolo Mancosu'nun Düflünceler. Çeviren: Mustafa Arslan, "Philosophy of Mathematics and Folklor/Edebiyat 9(33) 2003, Mathematical Practice in the ss. Seventeenht Century" Adl Kitab 2000 SA 12 Hakk nda. Çeviren: Sad k Türker, 297, 290 Kutadgubilig (3) , ss. ng. özet SA (1) 510, 190 Nahya, Z. Nilüfer. fieytan' n Antropolojisi. Folklor/Edebiyat 9(33) 2003, ss. Günefl, Yaflar. Anlam Aray fl nda 2000 SA 12 fiiirin Göndergesi Gönderge Olarak 290 fiiir Aray fl. Hürriyet Gösteri (246) , ss SB slâm ve slâm'dan 810, 190 kaynaklanan dinler 297 (1) 190 (1) Acar, Abdurrahman. Büyük yi, Sevgi. fiiir Sanat na Felsefe Selçuklular Zaman nda Hac ve Hac Aç s ndan Bakmak. Hürriyet Emirli i. Diyanet lmi Dergi 39(1) Gösteri (246) , ss , ss SA SB , 800 7

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı