þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar"

Transkript

1 Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu 3 TE 40 KURUÞ Kitap okudular hediye kazandýlar Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak ve onlarý kitap okumaya yönlendirmek amacýyla düzenlediði okuma yarýþmasý sonuçlandý. 4. ve 5. sýnýf öðrencilerine yönelik minikler, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelik yýldýzlar kategorisi olarak düzenlenen yarýþmaya ilgi yüksek oldu. 6 DA "Ýkbal Kent modelini üç ayrý bölgede uygulayacaðýz" AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Ýlyas Damar dar gelirli vatandaþlar için toplu konut sözü verdi yýlýnda yapýmýna baþlanan Ýkbal Kent Kooperatifinin yönetim kurulu baþkanlýðýný da yapan Ýlyas Damar, Ýkbal Kent modelinin Çorum'da en az üç bölgeye daha uygulanabileceðini belirtti. 7 DE Ramazan Taþtan aday adayý Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde AK Parti de aday adaylarýnýn sayýsý artýyor. Ankara Büyükþehir Belediyesi Protokol Müdürü ve Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkaný Ramazan Taþtan'da Çorum Belediye baþkanlýðý için aday adayý olduðunu açýkladý. Yerel yönetimler konusun da bugüne kadar edindiði tecrübeler ýþýðýnda memleketine hizmet etmek istediðini kaydeden Taþtan, "Ankara'ya Avrupa'dan 4 ödül getirmiþ, Dünyanýn takdirini kazanmýþ. 7 DE Genç TEMA Kulübü Çomar Barajý'ný temizledi Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi Genç TEMA Kulübü üyeleri Çomar Barajý'nda "Topraða saygý yürüyüþü" kapsamýnda genel temizlik çalýþmasý yaptý. Etkinliðe, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Hitit Üniversitesi TEMA Kulübü Baþkaný Hüseyin Koçoðlu, Genç TEMA Kulübü üyeleri ve Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü personeli katýldý. 5 TE Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerinin, 'torbacý' olarak tabir edilen uyuþturucu satýcýlarýna yönelik yaklaþýk 3 aydýr sürdürdüðü çalýþmada dün operasyon düðmesine basýldý. Özel Harekat Timlerinin de destek verdiði operasyonda önceden belirlenen 10 adrese þafak vakti eþzamanlý baskýnlar düzenlendi. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsünde temeli atýlan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) binasýnýn inþaatý hýzla devam ediyor. Ulusal ve uluslararasý kriterlere uygun araþtýrma ve ölçümleri gerçekleþtirerek sadece öðrencilere, öðretim üyelerine deðil bunun ötesinde bölgenin beklentilerine ve kalkýnmasýna büyük ivme katacak Merkez, üniversitenin AR-GE faaliyetlerine daha da 7 DE Külcü bugün açýklýyor "Cumhuriyet, ortak bir varoluþun ortak yaþama kararlýlýðýdýr" yönelmesini saðlayarak akademisyenlerin bilgisinin, sanayinin birikimiyle birleþmesini, inovatif çalýþmalara dönüþmesini saðlayacak. 2 DE 5 TE Erdem Çanta'dan doðaya zararsýz çanta Fatih Erdem 2008 yýlýnda Çorum'da kurulan Erdem Çanta ürettiði promosyon bez çantalarla dikkat çekiyor. Kaliteli, memnun müþteri portföyünün ve uzun süreli ar-ge çalýþmasýnýn neticesinde 2013 yýlýnýn son çeyreðinde ürünlerine ofset baskýlý bez çanta, imperteks, hambez, karton, kraft kaðýt çanta tüm promosyon ürünleri eklediklerinin kaydeden firma yetkilisi Fatih Erdem... 4 TE Alternatif Cumhuriyet Bayramý kutlamasýna ilgi yüksek oldu 4 TE "Refleksoloji destekleyici ve tamamlayýcý tedavi yöntemidir" 4 TE

2 Kiralýk Dükkân Çepni Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bulunan Balaban Ýþ haný giriþ ve 1. Kat içten merdivenli olmak üzere 2 kat toplam 120 Metrekare dükkan kiralýktýr. Müracaat Telefon: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. 2 HABER "Cumhuriyet, ortak bir varoluþun ortak yaþama kararlýlýðýdýr" Vali Sabri Baþköy, Cumhuriyetin 90. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlama töreninde yaptýðý konuþmada, "Cumhuriyet, milli egemenliðe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarýn millete ait olduðu bir rejimdir" dedi. Bugün, mazisi þan ve þerefle dolu yüce Türk milletinin iþgale karþý göðsünü siper edip, Ýstiklal mücadelesini veriþinin, egemenliðin kaynaðýnýn millete ait olduðunu ifade ile yeniden Devlet olma azmini gösterip modern Cumhuriyetin kuruluþunun 90. yýlý olduðunu kaydeden Vali Baþköy, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediði Cumhuriyetimizin kuruluþunu coþkuyla kutluyoruz. Þüphesiz ki, insan onuruna, yaradýlýþýna en yakýþýr rejimin adý Cumhuriyettir. Cumhuriyeti ideal rejim yapan, milleti ve iradesini ön plana çýkarmasý ve bunun üzerinde herhangi bir güç tanýmamasýdýr" dedi. Cumhuriyet'in, milli egemenliðe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarýn millete ait olduðu bir rejim olduðunu kaydeden Baþköy, "Türkiye'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak, kurum ve kurallarýyla iþleyen bir demokrasi düzenine, güçlü bir ekonomiye ve aktif bir dýþ politikaya sahip olmasý, hiç þüphe yoktur ki milletimizin en önemli kazanýmlarýdýr.cumhuriyet bir deðerler manzumesidir. Bir bütün olarak algýlanmalý, tüm niteliklerine eþit deðer atfedilmeli, evrensel kabullerle uygulanmalýdýr. Cumhuriyet keza, tek bir fikre yönelik peþin kabuller rejiminden çok, bölücü, yýkýcý ve þiddet unsurlarý taþýmadýðý sürece, farklý fikirlerin ifade edilmesinin teminat altýna alýndýðý, hoþgörü temelli bir rejimin adýdýr" ifadelerini kullandý."cumhuriyet, ortak bir varoluþun ortak yaþama kararlýlýðýdýr" diyen Baþköy, "Cumhuriyetin ne olduðu iyi kavranmalý ve birleþtiriciliði asla göz ardý edilmemelidir. Dolayýsýyla, farklýlýklarý kutsallaþtýrmadan ama yok da saymadan, ortak bir tarihe ve kültüre sahip olarak kimseyi ötekileþtirmeden, bu topraklar üzerinde yaþayan herkesi birinci sýnýf vatandaþ olarak görmemiz, özgürlük ve demokrasiyi Anayasal sýnýrlar içerisinde olabildiðince yaþamak ve yaþatabilmek kararlýlýðýný göstermemiz gerekmektedir. Cumhuriyeti ayakta tutan yegâne kuvvet, Milletin kendisidir. Türk milleti, Cumhuriyeti benimsemiþ ve bütün deðerlerine sýmsýký sarýlmýþtýr. Cumhuriyetimizin temel hedefi, görevlerini yerine getiren, haklarýný kullanabilen, öz güveni geliþmiþ, üretken bireyleri topluma kazandýrmak olmuþtur. Cumhuriyetin deðerleri neticesinde yukarýda ifade ettiðim gibi bu ülkede yaþayan herkes hürdür, birinci sýnýf vatandaþtýr. Temel hak ve özgürlükler kanunlarla çerçevesi çizilen bir sistem içerisinde özgürce kullanýlabilmektedir. Herkes, ayný geçmiþi ve ortak bir geleceði paylaþmaktýr. Herkes, tasada, kederde ve sevinçte ortaktýr. Devlet halkýn devletidir, üstün irade ve her türlü yönetim yetkisinin kaynaðý Millet iradesidir. Büyük Atatürk'ün ortaya koyduðu, "Egemenlik Kayýtsýz Þartsýz Milletindir" ilkesi devletin ve rejimin temelini oluþturmaktadýr. Bütün bunlarýn teminatý Cumhuriyettir.Sevgili gençler, Türkiye Cumhuriyeti; önünde uzanan aydýnlýk yolda, benimsediði evrensel ilkeleri muhafaza ederek, emin adýmlarla ilerlemeye devam edecektir. Sizler, geleceðimiz, ümidimizsiniz. Ülkemizin, uygar milletler arasýnda hak ettiði yeri almasýnda hayati görev size düþmektedir. Size emanet edilen deðerleri muhafaza etmek, daha ileriye taþýmak sorumluluðu sizin omuzlarýnýzdadýr. Deðerli vatandaþlarým, kalkýnmýþ, huzurlu, istikrara kavuþmuþ, iyi bir idareyi gerçekleþtirmiþ bir ülke olmak; bizden sonraki nesillerin vatandaþlýðýndan gurur ve onur duyacaklarý bir Cumhuriyet býrakmak hepimizin ortak hedefidir.hep birlikte amacýmýz; 90 yýllýk bir mücadelenin ve gayretin ürünü olan üniter yapýmýzdan, Cumhuriyetimizden, demokrasimizden ve diðer kazanýmlarýmýzdan hiç bir taviz vermeden daha da ileriye gitmektir.ýnsan haklarý, demokrasi ve hukukun üstünlüðü ile taçlanmýþ, farklýlýklarýmýzý zenginlik olarak gören, insan odaklý, devlet millet kaynaþmasýný saðlamýþ Cumhuriyeti ileriye taþýmak ortak hedefimizi, günlük hadiselerin gölgelemesine asla izin vermemeliyiz. Deðerli hemþerilerim, Bu anlamlý günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk baþta olmak üzere, Ýstiklal Savaþý kahramanlarýmýzý ve aziz þehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anýyor, Türk Milletinin tarihte eþi benzeri görülmemiþ kahramanlýk destanlarý yazarak gerçekleþtirdiði ve Milli Mücadelenin sonunda kurduðu Cumhuriyetimizin 90. yýl dönümü olan bu günü hep beraber büyük bir coþku, sevinç ve mutlulukla kutluyoruz." Yasin YÜCEL Ýmsâk : 05:34 Güneþ : 07:01 Öðle : 12:31 Ýkindi : 15:20 Akþam : 17:49 Yatsý : 19:09 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 44. Hafta Müminde, ihlâs ve piþmanlýk bulunursa, Allahü teâlâ onun bütün günâhlarýný affeder. Ali bin Muhammed Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri OLVÝDO Hoyrattýr bu akþamüstüler daima. Gün saltanatýyla gitti mi bir defa Yalnýzlýðýmýzla doldurup her yeri Bir renk çýðlýðý içinde bahçemizden, Bir el çýkarmaya baþlar bohçamýzdan Lavanta çiçeði kokan kederleri; Hoyrattýr bu akþamüstüler daima. Dalga dalga hücum edip piþmanlýklar Unutuþun o tunç kapýsýný zorlar Ve ruh, atýlan oklarla delik deþik; Ýþte, doðduðun eski evdesin birden Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven, Susmuþ ninnilerle gýcýrdýyor beþik Ve cümle yitikler, maðlûplar, mahzunlar... Söylenmemiþ aþkýn güzelliðiyledir Kaðýtlarda yarým býrakýlmýþ þiir; Ýnsan, yaðmur kokan bir sabaha karþý Hatýrlar bir gün bir camý açtýðýný, Duran bir bulutu, bir kuþ uçtuðunu, Çöküp peynir ekmek yediði bir taþý... Bütün bunlar aþkýn güzelliðiyledir. Aþklar uçup gitmiþ olmalý bir yazla Halay çeken kýzlar misali kolkola. Ya sizler! ey geçmiþ zaman etekleri, Ýhtiyaç aðaçlý, kuytu bahçelerden Ayýþýðý gibi sürüklenip giden; Geceye býrakýp yorgun erkekleri Salýnan etekler fýsýltýyla, nazla. Ahmet Muhip DRANAS HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,983 1,984 EUR 2,734 2,735 STERLiN 3,192 3,205 JPY YENi 0,202 0,203 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Müracaat Tel: NÖBETÇÝ ECZANELER BÝLGE ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:34/A ELÝF ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 11/B - BELEDÝYE KARÞISI Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Çaðdaþ Demokratlar Birliði tarafýndan düzenlenen Yýlýn En leri ödül töreninde Yýlýn Milletvekili seçilen Deðerli Milletvekillerimizden Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri SALÝM USLU yu kutlar, çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim. Ýlyas DAMAR Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu Cumhuriyetin 90. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle Saat Kulesi Meydanýnda resmi tören düzenlendi. Hürriyet Meydaný'nda yapýlan törene Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, vali yardýmcýlarý, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, diðer protokol üyeleri, gazilerimiz, öðrenciler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Vali Sabri Baþköy ile Ýl Garnizon Komutaný Albay Ahmet Çelik ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün vatandaþlarýn bayramýný kutlamasý ile baþlayan tören, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile devam etti. Vali Sabri Baþköy'ün konuþmasýnýn ardýndan öðrencilerin günün anlam ve önemini belirten þiirleri okumalarý, halk oyunlarý gösterileri ve tören geçiþiyle kutlama programý sona erdi. Yasin YÜCEL Protokol tebrikleri kabul etti Cumhuriyetin 90. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlama programý kapsamýnda dün ilk program Valilikte yapýldý. Burada gerçekleþtirilen törende Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný Albay Ahmet Çelik ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kutlamalarý kabul ettiler. Vatandaþtan belediyeye Bayrak tepkisi! Geçtiðimiz yýllarda yapýlan Milli Bayramlarda Gazi ve Ýnönü Caddelerini Türk Bayraklarý ile donatan Çorum Beleyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramýnda sadece kendi hizmet binalarýna Türk Bayraðý astý. Dün yapýlan kutlamalarý izleyen bazý vatandaþlar Belediye tarafýndan Gazi ve Ýnönü Caddelerine Türk Bayraðý asýlmamasýna tepki gösterdiler. Mehter konserine ilgi yüksek oldu Cumhuriyetin 90. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý kapsamýnda Çorum Belediyesi Mehter Takýmý konser verdi.hürriyet Parkýnda dün saat 14.00'da gerçekleþtirilen konsere vatandaþlarýn ilgisi yüksek oldu. Çorum Belediyesi Mehter Takýmý'nýn seslendirdiði parçalara zaman zaman vatandaþlar eþlik ettiler.

4 HABER 4 "Refleksoloji destekleyici ve tamamlayýcý tedavi yöntemidir" Avrasya Refleksoloji Merkezi Uzmanlarýndan Refleksolog Gamze Arslandoðan CP (Cerapral Palsi)'nin geliþmekte olan beyin geliþim sürecinde oluþan herhangi bir dönemde olumsuz dýþ uyaranla ortaya çýkan vücudun hareket sistemini etkileyen bir bozukluk olduðunu belirtti. CP'nin çocukluk dönemin en sýk karþýlaþýlan nörolojik problemleri arasýnda yer aldýðýnýn altýný çizen Gamze Arslandoðan, "Bu zedelenmeden kastýmýz þudur. Beynin özellikle hareket sistemini yönlendiren elektro sinyallerin gönderdiði bölge yani sinir uçlarý baþlangýcýnýn zedelenme(tahribat) sonrasý ortaya çýkýyor. Bu tahribatýn þiddetiyle doðru olarak vücudun kas ve hareketlerinde kasýlmalar oluþuyor. Beyin kendi kendine istemsiz hareket ediyor. Esas olarak CP (Beyin Felci) kaslardaki sinirlerin çalýþmamasý sonucu kaslarýn gevþememesi kaslarýn kasýlmasý ve eðilimlerinin artmasýnda tablo ortaya çýkmaya baþlar.hareket sistemini etkileyen bir hastalýk olarak ortaya çýkar. CP belirli bir gurubunda da zihinde felç görülür. Kiþi kendi isteði içerisinde hareket edip düþünemez yada düþündüklerini uygulayamaz" dedi. "Refleksolojiyle ayakta bulunan sinir uçlarýna yapýlan uyarýlar beyindeki sinirlerin aldýðý sinyallerle kaslara uyguladýðý kuvvet aracýlýðýyla kaslar gevþer ve eklemlerle tutunmuþ kemikler hareket etmeye baþlar ve baþka bir deyiþle vücut bu görevlerini yerine getirdiði sürece vücuttaki olumsuz etkenleri geri iter" diyen Arslandoðan, "Çünkü unutmayalým ki bizim en etkili ilacýmýz sinirlerin vücudu uyarmasý. Vücut kendi kendini iyileþtirme mekanizmasýna sahip olduðu için ve bu mekanizmayý harekete geçirmek için ilacýmýz olan sinirlerdeki uyarýlar görevini yapmalýdýr. Refleksoloji çalýþmayan bölgeleri uyararak çalýþmasýna yardýmcý olur. Refleksoloji destekleyici ve tamamlayýcý özel tedavi yöntemidir" ifadelerini kullandý. Arslandoðan, Refleksoloji'nin faydalý olduðu hastalýklarý ise þöyle sýraladý:"cp (Cerebral Palsy), Otizim, Motor Gerilik, Konuþma Bozukluðu, MMR(Mental Motor Reterdasyon), Bel-Boyun Fýtýðý, Epilepsi, Dikkat Eksikliði, Panik Atak, Depresyon, Sinir-Sters-Kaygý- Bulantý, Alt Islatma, Refleksoloji alanlarý; Engellilerde Refleksoloji, Bebeklerde Refleksoloji, Genel Saðlýk(hastalýklarda) Refleksoloji, Kadýnlarda ve Yaþlýlarda Refleksoloji." Haber Servisi 2008 yýlýnda Çorum'da kurulan Erdem Çanta ürettiði promosyon bez çantalarla dikkat çekiyor. Kaliteli, memnun müþteri portföyünün ve uzun süreli ar-ge çalýþmasýnýn neticesinde 2013 yýlýnýn son çeyreðinde ürünlerine ofset baskýlý bez çanta, imperteks, hambez, karton, kraft kaðýt çanta tüm promosyon ürünleri eklediklerinin kaydeden firma yetkilisi Fatih Erdem, "Bunlarla beraber tek kullanýmlýk otel terliði buklet malzemeleri tek kullanýmlýk sedye örtüsü, ameliyat önlüðü, otomobil paspasý, otomobil güneþliði, otomobil plakalýðý ve bir çok üründe kaliteli ve uygun fiyata üretiyoruz. Tüm çanta çeþitleri ve müþterilerin diðer Erdem Çanta'dan doðaya zararsýz çanta talepleri ölçüsünde de üretim yapabiliyoruz" dedi. Bez çantanýn naylon çantaya üstünlükleri hakkýnda da bilgi veren Fatih Erdem, "Dünyada her yýl 5 trilyon naylon torba üretiliyor. Her 5 dakikada 1 milyon naylon poþet çöpe atýlýyor. Naylon poþetlerin doðada çözünmesi 100 ila 1000 yýl alýyor. Naylon Poþetlerin çözünme sürecinde oluþan zehirli mikroskobik parçacýklar su yoluyla kaynaklarýmýza ulaþýyor, bitkisel ve hayvansal gýdalarla da besin zincirimize giriyor. Maddi açýdan bakýldýðýnda naylon poþet her ne kadar hesaplý görünse de tanýtým ve reklam süresi deðerlendirildiðinde çok daha pahalýya mâlolduðu inkar edilemez bir gerçektir. Kliþe bedeli ve baský ücreti ödeyerek üzerine firmanýzýn reklamýný bastýrdýðýnýz naylon poþetler sizce firmanýzý ne kadar tanýtýyor, hiç düþündünüz mü? Müþterileriniz sizden aldýklarý ürünü ev ya da iþ yerlerine götürdüklerinde reklam baskýlý poþetiniz en iyi ihtimalle çöp poþeti olmaktadýr. Peki çöpe atýlacak ve kullaným ömrü sadece birkaç saat olan naylon poþete harcanan maddi ve manevi emek sizce de tamamen kayýp deðil mi? Fatih Erdem CHP'den konserli kutlama Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Teþkilatý 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle halk konseri programý düzenledi. Cumhuriyetin 90. yýldönümü nedeniyle Hacý Bektaþ Veli Park'ýnda yapýlan programý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ile çok sayýda vatandaþ izledi. Konserde yerel sanatçýlar sahne aldý. Bahadýr YÜCEL NEDEN BEZ ÇANTA? Antibakteriyel, %100 geri dönüþümlü, doðaya ve canlýlara zarar vermeyen özelliklerinin yaný sýra, reklam ve tanýtým alanýnda verilen her müþterinin 6 ila 8 ay arasý defalarca kullanabileceði ve kullanýrken bu kadar uzun süre firmanýn tanýtýmýný yapabileceði, maliyet açýsýndan diðer çantalardan tamamen hesaplý bez çantayý tavsiye ediyor ve doðayý koruma hususunda taktire sunuyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Alternatif Cumhuriyet Bayramý kutlamasýna ilgi yüksek oldu Çorum'da bazý partiler ile sivil toplum kuruluþlarý 29 Ekim Cumhuriyet Bayramýný alternatif bir törenle kutladýlar. Cumhuriyet Halk Partisi, Ýþçi Partisi, Atatürkçü Düþünce Derneði ve Birleþik Kamu-Ýþ tarafýndan düzenlenen yürüyüþte ilgi yüksek oldu. Saat Kulesi önünde toplanan vatandaþlar, Gazi Caddesi boyunca yürüyerek Cumhuriyet'e ve onun deðerlerine sahip çýkacaklarýný attýklarý sloganlar ve taþýdýklarý pankartlarla dile getirdiler. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, eski il ve merkez ilçe baþkanlarý, Kadýn ve Gençlik Kollarý üyeleri, ÝP Ýl Baþkaný Mehmet Patlar ve ADD Þube Baþkaný Uður Demirer'in katýldýðý yürüyüþte sýk sýk, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Ne mutlu Türküm diyene", "Birleþe birleþe kazanacaðýz" gibi sloganlar atýldý. Gazi Caddesi boyunca oldukça renkli görüntülerin sahne olduðu yürüyüþ Atatürk Anýtýnda sona erdi. Burada ilk olarak CHP, ÝP, ADD ve Birleþik Kamu- Ýþ'in çelenkleri Anýta sunuldu. Daha sonra bir dakikalýk saygý duruþu ve ardýndan Ýstiklal Marþý okundu. Andýn okunmasýnýn ardýndan katýlýmcýlar adýna ADD Þube Baþkaný Uður Demirer tarafýndan bir konuþma yapýldý. Demirer "Atatürk'ün resimlerini duvardan indirseler de beyinlerden silemezler" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL

5 Külcü bugün açýklýyor Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart 2014'te yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde aday adaylýðýný açýklayacak. Baþkan Külcü, bugün saat 14.00'da AK Parti Ýl binasýnda basýn toplantýsý düzenleyecek ve aday adaylýðý dilekçesini teslim edecek. HABER Genç TEMA Kulübü Çomar Barajý'ný temizledi Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi Genç TEMA Kulübü üyeleri Çomar Barajý'nda "Topraða saygý yürüyüþü" kapsamýnda genel temizlik çalýþmasý yaptý. Etkinliðe, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Hitit Üniversitesi TEMA Kulübü Baþkaný Hüseyin Koçoðlu, Genç TEMA Kulübü üyeleri ve Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü personeli katýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan etkinlikte yaptýðý konuþmada, "Hitit Üniversitesi Genç TEMA Kulübü üyeleri ile Çomar Barajý etrafýnda genel temizlik yapýyoruz. Genç TEMA Kulübü Baþkaný Hüseyin Koçoðlu ve üyeleri ile bize böyle bir faaliyet yapacaklarýný ifade ettiler. Bizler de üniversitemizin bütün kulüplerine verdiðimiz destek gibi kendilerine lojistik anlamda destek veriyoruz" dedi. Candan, "Cumhuriyet Bayramý'mýzýn büyük bir neþeyle kutlandýðý bugünde böyle güzel bir etkinliði burada gerçekleþtirmekten mutluyuz. Topraðýn kýymetini anlamaya karþý faaliyetler gerçekleþtiren Genç TEMA Kulübü'nün bu etkin- li- ðini önemsiyoruz. Bu anlamda Çorum Belediyesi olarak faaliyet yapmak isteyen bütün kulüplerimize ve kurumlarýmýza bundan sonra da destek olmaya devam edeceðiz. Etkinliðe katýlan öðrencileri kutluyorum" diye konuþtu. Hitit Üniversitesi Tema Kulübü Baþkaný Hüseyin Koçoðlu yaptýðý konuþmada, "TEMA'nýn her yýl düzenlemiþ olduðu "Topraða saygý yürüyüþü" kapsamýnda Çorum Belediyesi ile ortaklaþa Çomar Barajý etrafýný temizliyoruz. Etkinlikteki amaç, Çorum halkýna temizlik bilincini oluþturmak. Gezdikleri, konakladýklarý bu alanda biz Çorumlu olmayan gençler olarak Çorum'u çok sevdiðimizi göstermek ve Çorum'a gereken deðeri vermek bu temizlik çalýþmasýný yapýyoruz" dedi. Koçoðlu, "Ýnsanlarýmýza gerekli çevre bilinci aþýlamak, doða sevgisini kazandýrmak ve topraðýn ne kadar deðerli olduðunu belirtmek için bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceðiz. Bu çalýþmalarýmýz için bizlere ekipman konusunda destek olan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve Temizlik Ýþleri Müdürlüðü personeli teþekkür ediyoruz" dedi. Genç TEMA Kulübü Üyelerinden Aslý Bayram ise, bu tür doðayý koruma üzerine yaptýklarý faaliyetlerden dolayý gurur duyduklarýný belirterek, hem doðamýzý temizlediklerini, hem de doðaya yararlý bir yürüyüþ yaptýklarýný ifade etti. Haber Servisi Ýçme suyu çalýþmalarýna inceleme Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçede baþlatýlan içme suyu inþaatýný yürüten Alken Ýnþaat þantiyesinde incelemelerde bulunarak yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Osmancýk Belediyesi'nin 50 yýllýk alt yapý sorununa neþter vurduðu büyük alt yapý projesinin ikinci etabý olan su hatlarýnýn deðiþtirilmesi için ilçe merkezindeki hat deðiþim çalýþmalarý hýzla sürüyor. Kaymakam Sezgin Üçüncü ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalarý yürüten yüklenici firma Alken Ýnþaat'ýn þantiyesinde incelemelerde bulundu. Alken Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Altungök, çalýþmalarla ilgili Kaymakam Sezgin Üçüncü ve Baþkan Yazýcý'ya bilgiler verdi.büyük alt yapý projesi kapsamýnda kanalizasyon þebeke hatlarýnýn deðiþiminin tamamlandýðýný ve ikinci etap olan su þebeke hatlarýnýn deðiþimi, iki modern su deposunun kurulmasý ve yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþimi iþinin iki koldan da baþladýðýný söyleyen Baþkan Yazýcý, ikinci etap alt yapý yatýrýmlarý ile ilgili þu bilgileri verdi: "7 milyon TL deðerindeki ikinci etap alt yapý yatýrýmlarýmýz üç bölümden oluþuyor. Ýlk bölümde ilçemizde 50 yýldýr kullanýlan, çeþitli sýkýntýlar nedeniyle su kesintisi sorunlarýný beraberinde getiren, saðlýksýz ve ömrünü tamamlayan su þebeke hatlarýnýn deðiþimidir. Bu kapsamda 55 kilometre uzunluðundaki su þebeke hatlarý, modern ve saðlýklý su ulaþýmýný saðlayacak yeni borularla deðiþtirilecektir. Ýkinci bölümde ise; yine uzun yýllardýr kullanýlan yetersiz olan su depolarýmýzdýr. Gemici mahallemizde bulunan 100 tonluk su deposu bin tonluk depo ile deðiþtirilecek, Çiftlikler Mahallesi Damatoðlu mevkisinde bulunan 200 tonluk su deposu da 2 bin tonluk depo ile deðiþtirilecek. Seramik kaplama ve paslanmaz bölümlerden oluþan bu iki su depomuz ile su depolarýmýzýn hacimleri 10 kat artýrýlacak böylece hijyenik depolar sayesinde saðlýklý su ulaþýmý saðlanacak, daha fazla su depolama imkaný sunulacaktýr. Üçüncü bölümde yer alan ve diðerleri kadar önemli olan yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþiminde de önemli adýmlar atacaðýz. Beþ kilometre uzunluðundaki yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþiminin ilçemizdeki sel ve su baskýnlarýna karþý önlemdir. Ýlçemizde bulunan daðlardan yaðýþlar sonrasýnda merkeze ulaþan ve baskýnlara neden olan sel sularýný direkt olarak Kýzýlýrmak'a akýþý saðlanarak sel baskýnlarýnýn önüne geçilecektir."alken Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Altungök de içme suyu inþaatý çalýþmalarý kapsamýnda þehir içi içme suyu þebeke hat deðiþiminin tüm hýzýyla devam ettiðini öte yandan da Damatoðlu mevkisi ve Gemici Mahallesi'ndeki su depo inþaatlarýnýn sürdüðünü bildirdi. Yýlmaz MERT ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝ GELÝÞTÝRME VE DESTEKLEME ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI KOSGEB ÇORUM HÝZMET MERKEZÝ MÜDÜRLÜÐÜ SAMSUN, ÇORUM HÝZMET MERKEZÝ MÜDÜRLÜKLERÝ HÝZMET BÝNALARINA KONTROL VE GÜ- VENLÝK HÝZMET ALIMI hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : SAMSUN VE ÇORUM HÝZMET BÝNALARI c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ KOSGEB BÝNASI NO:8 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 5188 Sayýlý Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasýna Ýliþkin yönetmelik hükümlerine göre T.C. Ýç Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan verilen "Özel Güvenlik Þirketi Faaliyet Ýzin Belgesi" nin ihale dosyasýnda sunulmasý zorunludur Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saðlanabilir Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Serbest meslek erbabýnýn vereceði, ilgili mevzuatýna göre düzenlenmiþ ve onaylanmýþ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen deðerlere göre, son yýla ait toplam gelirin toplam gidere oranýnýn veya son iki yýla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden bulunacak oranýn en az (1,25) olmasý þartý aranýr. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir ya da vergi dairesince onaylý olmasý gerekir Ýþ hacmini gösteren belgeler: a) Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen hizmet iþlerinin parasal tutarýný gösteren, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýlda düzenlenmiþ faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altýnda devam eden iþlerin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen iþlerin parasal tutarýnýn ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanamadýðýna bakýlýr Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Bu ihalede benzer iþ olarak yurt içinde veya yurt dýþýnda Kamu veya Özel Sektörde bedel içeren tek bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ihale konusu özel güvenlik hizmet iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý KOSGEB ÇORUM HÝZMET MERKEZÝ MÜDÜRLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSGEB ÇORUM HÝZMET MERKEZÝ MÜDÜRLÜÐÜ BÝNASI adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Resmi ilanlar de 5

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy,

Detaylı

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Rektör Alkan'dan 8. yýl mesajý Hitit Üniverstesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin 8. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. DA Seçimde nasýl

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı