þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar"

Transkript

1 Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu 3 TE 40 KURUÞ Kitap okudular hediye kazandýlar Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak ve onlarý kitap okumaya yönlendirmek amacýyla düzenlediði okuma yarýþmasý sonuçlandý. 4. ve 5. sýnýf öðrencilerine yönelik minikler, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelik yýldýzlar kategorisi olarak düzenlenen yarýþmaya ilgi yüksek oldu. 6 DA "Ýkbal Kent modelini üç ayrý bölgede uygulayacaðýz" AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Ýlyas Damar dar gelirli vatandaþlar için toplu konut sözü verdi yýlýnda yapýmýna baþlanan Ýkbal Kent Kooperatifinin yönetim kurulu baþkanlýðýný da yapan Ýlyas Damar, Ýkbal Kent modelinin Çorum'da en az üç bölgeye daha uygulanabileceðini belirtti. 7 DE Ramazan Taþtan aday adayý Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde AK Parti de aday adaylarýnýn sayýsý artýyor. Ankara Büyükþehir Belediyesi Protokol Müdürü ve Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkaný Ramazan Taþtan'da Çorum Belediye baþkanlýðý için aday adayý olduðunu açýkladý. Yerel yönetimler konusun da bugüne kadar edindiði tecrübeler ýþýðýnda memleketine hizmet etmek istediðini kaydeden Taþtan, "Ankara'ya Avrupa'dan 4 ödül getirmiþ, Dünyanýn takdirini kazanmýþ. 7 DE Genç TEMA Kulübü Çomar Barajý'ný temizledi Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi Genç TEMA Kulübü üyeleri Çomar Barajý'nda "Topraða saygý yürüyüþü" kapsamýnda genel temizlik çalýþmasý yaptý. Etkinliðe, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Hitit Üniversitesi TEMA Kulübü Baþkaný Hüseyin Koçoðlu, Genç TEMA Kulübü üyeleri ve Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü personeli katýldý. 5 TE Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerinin, 'torbacý' olarak tabir edilen uyuþturucu satýcýlarýna yönelik yaklaþýk 3 aydýr sürdürdüðü çalýþmada dün operasyon düðmesine basýldý. Özel Harekat Timlerinin de destek verdiði operasyonda önceden belirlenen 10 adrese þafak vakti eþzamanlý baskýnlar düzenlendi. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsünde temeli atýlan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) binasýnýn inþaatý hýzla devam ediyor. Ulusal ve uluslararasý kriterlere uygun araþtýrma ve ölçümleri gerçekleþtirerek sadece öðrencilere, öðretim üyelerine deðil bunun ötesinde bölgenin beklentilerine ve kalkýnmasýna büyük ivme katacak Merkez, üniversitenin AR-GE faaliyetlerine daha da 7 DE Külcü bugün açýklýyor "Cumhuriyet, ortak bir varoluþun ortak yaþama kararlýlýðýdýr" yönelmesini saðlayarak akademisyenlerin bilgisinin, sanayinin birikimiyle birleþmesini, inovatif çalýþmalara dönüþmesini saðlayacak. 2 DE 5 TE Erdem Çanta'dan doðaya zararsýz çanta Fatih Erdem 2008 yýlýnda Çorum'da kurulan Erdem Çanta ürettiði promosyon bez çantalarla dikkat çekiyor. Kaliteli, memnun müþteri portföyünün ve uzun süreli ar-ge çalýþmasýnýn neticesinde 2013 yýlýnýn son çeyreðinde ürünlerine ofset baskýlý bez çanta, imperteks, hambez, karton, kraft kaðýt çanta tüm promosyon ürünleri eklediklerinin kaydeden firma yetkilisi Fatih Erdem... 4 TE Alternatif Cumhuriyet Bayramý kutlamasýna ilgi yüksek oldu 4 TE "Refleksoloji destekleyici ve tamamlayýcý tedavi yöntemidir" 4 TE

2 Kiralýk Dükkân Çepni Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bulunan Balaban Ýþ haný giriþ ve 1. Kat içten merdivenli olmak üzere 2 kat toplam 120 Metrekare dükkan kiralýktýr. Müracaat Telefon: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. 2 HABER "Cumhuriyet, ortak bir varoluþun ortak yaþama kararlýlýðýdýr" Vali Sabri Baþköy, Cumhuriyetin 90. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlama töreninde yaptýðý konuþmada, "Cumhuriyet, milli egemenliðe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarýn millete ait olduðu bir rejimdir" dedi. Bugün, mazisi þan ve þerefle dolu yüce Türk milletinin iþgale karþý göðsünü siper edip, Ýstiklal mücadelesini veriþinin, egemenliðin kaynaðýnýn millete ait olduðunu ifade ile yeniden Devlet olma azmini gösterip modern Cumhuriyetin kuruluþunun 90. yýlý olduðunu kaydeden Vali Baþköy, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediði Cumhuriyetimizin kuruluþunu coþkuyla kutluyoruz. Þüphesiz ki, insan onuruna, yaradýlýþýna en yakýþýr rejimin adý Cumhuriyettir. Cumhuriyeti ideal rejim yapan, milleti ve iradesini ön plana çýkarmasý ve bunun üzerinde herhangi bir güç tanýmamasýdýr" dedi. Cumhuriyet'in, milli egemenliðe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarýn millete ait olduðu bir rejim olduðunu kaydeden Baþköy, "Türkiye'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak, kurum ve kurallarýyla iþleyen bir demokrasi düzenine, güçlü bir ekonomiye ve aktif bir dýþ politikaya sahip olmasý, hiç þüphe yoktur ki milletimizin en önemli kazanýmlarýdýr.cumhuriyet bir deðerler manzumesidir. Bir bütün olarak algýlanmalý, tüm niteliklerine eþit deðer atfedilmeli, evrensel kabullerle uygulanmalýdýr. Cumhuriyet keza, tek bir fikre yönelik peþin kabuller rejiminden çok, bölücü, yýkýcý ve þiddet unsurlarý taþýmadýðý sürece, farklý fikirlerin ifade edilmesinin teminat altýna alýndýðý, hoþgörü temelli bir rejimin adýdýr" ifadelerini kullandý."cumhuriyet, ortak bir varoluþun ortak yaþama kararlýlýðýdýr" diyen Baþköy, "Cumhuriyetin ne olduðu iyi kavranmalý ve birleþtiriciliði asla göz ardý edilmemelidir. Dolayýsýyla, farklýlýklarý kutsallaþtýrmadan ama yok da saymadan, ortak bir tarihe ve kültüre sahip olarak kimseyi ötekileþtirmeden, bu topraklar üzerinde yaþayan herkesi birinci sýnýf vatandaþ olarak görmemiz, özgürlük ve demokrasiyi Anayasal sýnýrlar içerisinde olabildiðince yaþamak ve yaþatabilmek kararlýlýðýný göstermemiz gerekmektedir. Cumhuriyeti ayakta tutan yegâne kuvvet, Milletin kendisidir. Türk milleti, Cumhuriyeti benimsemiþ ve bütün deðerlerine sýmsýký sarýlmýþtýr. Cumhuriyetimizin temel hedefi, görevlerini yerine getiren, haklarýný kullanabilen, öz güveni geliþmiþ, üretken bireyleri topluma kazandýrmak olmuþtur. Cumhuriyetin deðerleri neticesinde yukarýda ifade ettiðim gibi bu ülkede yaþayan herkes hürdür, birinci sýnýf vatandaþtýr. Temel hak ve özgürlükler kanunlarla çerçevesi çizilen bir sistem içerisinde özgürce kullanýlabilmektedir. Herkes, ayný geçmiþi ve ortak bir geleceði paylaþmaktýr. Herkes, tasada, kederde ve sevinçte ortaktýr. Devlet halkýn devletidir, üstün irade ve her türlü yönetim yetkisinin kaynaðý Millet iradesidir. Büyük Atatürk'ün ortaya koyduðu, "Egemenlik Kayýtsýz Þartsýz Milletindir" ilkesi devletin ve rejimin temelini oluþturmaktadýr. Bütün bunlarýn teminatý Cumhuriyettir.Sevgili gençler, Türkiye Cumhuriyeti; önünde uzanan aydýnlýk yolda, benimsediði evrensel ilkeleri muhafaza ederek, emin adýmlarla ilerlemeye devam edecektir. Sizler, geleceðimiz, ümidimizsiniz. Ülkemizin, uygar milletler arasýnda hak ettiði yeri almasýnda hayati görev size düþmektedir. Size emanet edilen deðerleri muhafaza etmek, daha ileriye taþýmak sorumluluðu sizin omuzlarýnýzdadýr. Deðerli vatandaþlarým, kalkýnmýþ, huzurlu, istikrara kavuþmuþ, iyi bir idareyi gerçekleþtirmiþ bir ülke olmak; bizden sonraki nesillerin vatandaþlýðýndan gurur ve onur duyacaklarý bir Cumhuriyet býrakmak hepimizin ortak hedefidir.hep birlikte amacýmýz; 90 yýllýk bir mücadelenin ve gayretin ürünü olan üniter yapýmýzdan, Cumhuriyetimizden, demokrasimizden ve diðer kazanýmlarýmýzdan hiç bir taviz vermeden daha da ileriye gitmektir.ýnsan haklarý, demokrasi ve hukukun üstünlüðü ile taçlanmýþ, farklýlýklarýmýzý zenginlik olarak gören, insan odaklý, devlet millet kaynaþmasýný saðlamýþ Cumhuriyeti ileriye taþýmak ortak hedefimizi, günlük hadiselerin gölgelemesine asla izin vermemeliyiz. Deðerli hemþerilerim, Bu anlamlý günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk baþta olmak üzere, Ýstiklal Savaþý kahramanlarýmýzý ve aziz þehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anýyor, Türk Milletinin tarihte eþi benzeri görülmemiþ kahramanlýk destanlarý yazarak gerçekleþtirdiði ve Milli Mücadelenin sonunda kurduðu Cumhuriyetimizin 90. yýl dönümü olan bu günü hep beraber büyük bir coþku, sevinç ve mutlulukla kutluyoruz." Yasin YÜCEL Ýmsâk : 05:34 Güneþ : 07:01 Öðle : 12:31 Ýkindi : 15:20 Akþam : 17:49 Yatsý : 19:09 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 44. Hafta Müminde, ihlâs ve piþmanlýk bulunursa, Allahü teâlâ onun bütün günâhlarýný affeder. Ali bin Muhammed Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri OLVÝDO Hoyrattýr bu akþamüstüler daima. Gün saltanatýyla gitti mi bir defa Yalnýzlýðýmýzla doldurup her yeri Bir renk çýðlýðý içinde bahçemizden, Bir el çýkarmaya baþlar bohçamýzdan Lavanta çiçeði kokan kederleri; Hoyrattýr bu akþamüstüler daima. Dalga dalga hücum edip piþmanlýklar Unutuþun o tunç kapýsýný zorlar Ve ruh, atýlan oklarla delik deþik; Ýþte, doðduðun eski evdesin birden Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven, Susmuþ ninnilerle gýcýrdýyor beþik Ve cümle yitikler, maðlûplar, mahzunlar... Söylenmemiþ aþkýn güzelliðiyledir Kaðýtlarda yarým býrakýlmýþ þiir; Ýnsan, yaðmur kokan bir sabaha karþý Hatýrlar bir gün bir camý açtýðýný, Duran bir bulutu, bir kuþ uçtuðunu, Çöküp peynir ekmek yediði bir taþý... Bütün bunlar aþkýn güzelliðiyledir. Aþklar uçup gitmiþ olmalý bir yazla Halay çeken kýzlar misali kolkola. Ya sizler! ey geçmiþ zaman etekleri, Ýhtiyaç aðaçlý, kuytu bahçelerden Ayýþýðý gibi sürüklenip giden; Geceye býrakýp yorgun erkekleri Salýnan etekler fýsýltýyla, nazla. Ahmet Muhip DRANAS HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,983 1,984 EUR 2,734 2,735 STERLiN 3,192 3,205 JPY YENi 0,202 0,203 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Müracaat Tel: NÖBETÇÝ ECZANELER BÝLGE ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:34/A ELÝF ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 11/B - BELEDÝYE KARÞISI Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Çaðdaþ Demokratlar Birliði tarafýndan düzenlenen Yýlýn En leri ödül töreninde Yýlýn Milletvekili seçilen Deðerli Milletvekillerimizden Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri SALÝM USLU yu kutlar, çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim. Ýlyas DAMAR Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu Cumhuriyetin 90. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle Saat Kulesi Meydanýnda resmi tören düzenlendi. Hürriyet Meydaný'nda yapýlan törene Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, vali yardýmcýlarý, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, diðer protokol üyeleri, gazilerimiz, öðrenciler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Vali Sabri Baþköy ile Ýl Garnizon Komutaný Albay Ahmet Çelik ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün vatandaþlarýn bayramýný kutlamasý ile baþlayan tören, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile devam etti. Vali Sabri Baþköy'ün konuþmasýnýn ardýndan öðrencilerin günün anlam ve önemini belirten þiirleri okumalarý, halk oyunlarý gösterileri ve tören geçiþiyle kutlama programý sona erdi. Yasin YÜCEL Protokol tebrikleri kabul etti Cumhuriyetin 90. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlama programý kapsamýnda dün ilk program Valilikte yapýldý. Burada gerçekleþtirilen törende Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný Albay Ahmet Çelik ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kutlamalarý kabul ettiler. Vatandaþtan belediyeye Bayrak tepkisi! Geçtiðimiz yýllarda yapýlan Milli Bayramlarda Gazi ve Ýnönü Caddelerini Türk Bayraklarý ile donatan Çorum Beleyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramýnda sadece kendi hizmet binalarýna Türk Bayraðý astý. Dün yapýlan kutlamalarý izleyen bazý vatandaþlar Belediye tarafýndan Gazi ve Ýnönü Caddelerine Türk Bayraðý asýlmamasýna tepki gösterdiler. Mehter konserine ilgi yüksek oldu Cumhuriyetin 90. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý kapsamýnda Çorum Belediyesi Mehter Takýmý konser verdi.hürriyet Parkýnda dün saat 14.00'da gerçekleþtirilen konsere vatandaþlarýn ilgisi yüksek oldu. Çorum Belediyesi Mehter Takýmý'nýn seslendirdiði parçalara zaman zaman vatandaþlar eþlik ettiler.

4 HABER 4 "Refleksoloji destekleyici ve tamamlayýcý tedavi yöntemidir" Avrasya Refleksoloji Merkezi Uzmanlarýndan Refleksolog Gamze Arslandoðan CP (Cerapral Palsi)'nin geliþmekte olan beyin geliþim sürecinde oluþan herhangi bir dönemde olumsuz dýþ uyaranla ortaya çýkan vücudun hareket sistemini etkileyen bir bozukluk olduðunu belirtti. CP'nin çocukluk dönemin en sýk karþýlaþýlan nörolojik problemleri arasýnda yer aldýðýnýn altýný çizen Gamze Arslandoðan, "Bu zedelenmeden kastýmýz þudur. Beynin özellikle hareket sistemini yönlendiren elektro sinyallerin gönderdiði bölge yani sinir uçlarý baþlangýcýnýn zedelenme(tahribat) sonrasý ortaya çýkýyor. Bu tahribatýn þiddetiyle doðru olarak vücudun kas ve hareketlerinde kasýlmalar oluþuyor. Beyin kendi kendine istemsiz hareket ediyor. Esas olarak CP (Beyin Felci) kaslardaki sinirlerin çalýþmamasý sonucu kaslarýn gevþememesi kaslarýn kasýlmasý ve eðilimlerinin artmasýnda tablo ortaya çýkmaya baþlar.hareket sistemini etkileyen bir hastalýk olarak ortaya çýkar. CP belirli bir gurubunda da zihinde felç görülür. Kiþi kendi isteði içerisinde hareket edip düþünemez yada düþündüklerini uygulayamaz" dedi. "Refleksolojiyle ayakta bulunan sinir uçlarýna yapýlan uyarýlar beyindeki sinirlerin aldýðý sinyallerle kaslara uyguladýðý kuvvet aracýlýðýyla kaslar gevþer ve eklemlerle tutunmuþ kemikler hareket etmeye baþlar ve baþka bir deyiþle vücut bu görevlerini yerine getirdiði sürece vücuttaki olumsuz etkenleri geri iter" diyen Arslandoðan, "Çünkü unutmayalým ki bizim en etkili ilacýmýz sinirlerin vücudu uyarmasý. Vücut kendi kendini iyileþtirme mekanizmasýna sahip olduðu için ve bu mekanizmayý harekete geçirmek için ilacýmýz olan sinirlerdeki uyarýlar görevini yapmalýdýr. Refleksoloji çalýþmayan bölgeleri uyararak çalýþmasýna yardýmcý olur. Refleksoloji destekleyici ve tamamlayýcý özel tedavi yöntemidir" ifadelerini kullandý. Arslandoðan, Refleksoloji'nin faydalý olduðu hastalýklarý ise þöyle sýraladý:"cp (Cerebral Palsy), Otizim, Motor Gerilik, Konuþma Bozukluðu, MMR(Mental Motor Reterdasyon), Bel-Boyun Fýtýðý, Epilepsi, Dikkat Eksikliði, Panik Atak, Depresyon, Sinir-Sters-Kaygý- Bulantý, Alt Islatma, Refleksoloji alanlarý; Engellilerde Refleksoloji, Bebeklerde Refleksoloji, Genel Saðlýk(hastalýklarda) Refleksoloji, Kadýnlarda ve Yaþlýlarda Refleksoloji." Haber Servisi 2008 yýlýnda Çorum'da kurulan Erdem Çanta ürettiði promosyon bez çantalarla dikkat çekiyor. Kaliteli, memnun müþteri portföyünün ve uzun süreli ar-ge çalýþmasýnýn neticesinde 2013 yýlýnýn son çeyreðinde ürünlerine ofset baskýlý bez çanta, imperteks, hambez, karton, kraft kaðýt çanta tüm promosyon ürünleri eklediklerinin kaydeden firma yetkilisi Fatih Erdem, "Bunlarla beraber tek kullanýmlýk otel terliði buklet malzemeleri tek kullanýmlýk sedye örtüsü, ameliyat önlüðü, otomobil paspasý, otomobil güneþliði, otomobil plakalýðý ve bir çok üründe kaliteli ve uygun fiyata üretiyoruz. Tüm çanta çeþitleri ve müþterilerin diðer Erdem Çanta'dan doðaya zararsýz çanta talepleri ölçüsünde de üretim yapabiliyoruz" dedi. Bez çantanýn naylon çantaya üstünlükleri hakkýnda da bilgi veren Fatih Erdem, "Dünyada her yýl 5 trilyon naylon torba üretiliyor. Her 5 dakikada 1 milyon naylon poþet çöpe atýlýyor. Naylon poþetlerin doðada çözünmesi 100 ila 1000 yýl alýyor. Naylon Poþetlerin çözünme sürecinde oluþan zehirli mikroskobik parçacýklar su yoluyla kaynaklarýmýza ulaþýyor, bitkisel ve hayvansal gýdalarla da besin zincirimize giriyor. Maddi açýdan bakýldýðýnda naylon poþet her ne kadar hesaplý görünse de tanýtým ve reklam süresi deðerlendirildiðinde çok daha pahalýya mâlolduðu inkar edilemez bir gerçektir. Kliþe bedeli ve baský ücreti ödeyerek üzerine firmanýzýn reklamýný bastýrdýðýnýz naylon poþetler sizce firmanýzý ne kadar tanýtýyor, hiç düþündünüz mü? Müþterileriniz sizden aldýklarý ürünü ev ya da iþ yerlerine götürdüklerinde reklam baskýlý poþetiniz en iyi ihtimalle çöp poþeti olmaktadýr. Peki çöpe atýlacak ve kullaným ömrü sadece birkaç saat olan naylon poþete harcanan maddi ve manevi emek sizce de tamamen kayýp deðil mi? Fatih Erdem CHP'den konserli kutlama Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Teþkilatý 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle halk konseri programý düzenledi. Cumhuriyetin 90. yýldönümü nedeniyle Hacý Bektaþ Veli Park'ýnda yapýlan programý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ile çok sayýda vatandaþ izledi. Konserde yerel sanatçýlar sahne aldý. Bahadýr YÜCEL NEDEN BEZ ÇANTA? Antibakteriyel, %100 geri dönüþümlü, doðaya ve canlýlara zarar vermeyen özelliklerinin yaný sýra, reklam ve tanýtým alanýnda verilen her müþterinin 6 ila 8 ay arasý defalarca kullanabileceði ve kullanýrken bu kadar uzun süre firmanýn tanýtýmýný yapabileceði, maliyet açýsýndan diðer çantalardan tamamen hesaplý bez çantayý tavsiye ediyor ve doðayý koruma hususunda taktire sunuyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Alternatif Cumhuriyet Bayramý kutlamasýna ilgi yüksek oldu Çorum'da bazý partiler ile sivil toplum kuruluþlarý 29 Ekim Cumhuriyet Bayramýný alternatif bir törenle kutladýlar. Cumhuriyet Halk Partisi, Ýþçi Partisi, Atatürkçü Düþünce Derneði ve Birleþik Kamu-Ýþ tarafýndan düzenlenen yürüyüþte ilgi yüksek oldu. Saat Kulesi önünde toplanan vatandaþlar, Gazi Caddesi boyunca yürüyerek Cumhuriyet'e ve onun deðerlerine sahip çýkacaklarýný attýklarý sloganlar ve taþýdýklarý pankartlarla dile getirdiler. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, eski il ve merkez ilçe baþkanlarý, Kadýn ve Gençlik Kollarý üyeleri, ÝP Ýl Baþkaný Mehmet Patlar ve ADD Þube Baþkaný Uður Demirer'in katýldýðý yürüyüþte sýk sýk, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Ne mutlu Türküm diyene", "Birleþe birleþe kazanacaðýz" gibi sloganlar atýldý. Gazi Caddesi boyunca oldukça renkli görüntülerin sahne olduðu yürüyüþ Atatürk Anýtýnda sona erdi. Burada ilk olarak CHP, ÝP, ADD ve Birleþik Kamu- Ýþ'in çelenkleri Anýta sunuldu. Daha sonra bir dakikalýk saygý duruþu ve ardýndan Ýstiklal Marþý okundu. Andýn okunmasýnýn ardýndan katýlýmcýlar adýna ADD Þube Baþkaný Uður Demirer tarafýndan bir konuþma yapýldý. Demirer "Atatürk'ün resimlerini duvardan indirseler de beyinlerden silemezler" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL

5 Külcü bugün açýklýyor Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart 2014'te yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde aday adaylýðýný açýklayacak. Baþkan Külcü, bugün saat 14.00'da AK Parti Ýl binasýnda basýn toplantýsý düzenleyecek ve aday adaylýðý dilekçesini teslim edecek. HABER Genç TEMA Kulübü Çomar Barajý'ný temizledi Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi Genç TEMA Kulübü üyeleri Çomar Barajý'nda "Topraða saygý yürüyüþü" kapsamýnda genel temizlik çalýþmasý yaptý. Etkinliðe, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Hitit Üniversitesi TEMA Kulübü Baþkaný Hüseyin Koçoðlu, Genç TEMA Kulübü üyeleri ve Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü personeli katýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan etkinlikte yaptýðý konuþmada, "Hitit Üniversitesi Genç TEMA Kulübü üyeleri ile Çomar Barajý etrafýnda genel temizlik yapýyoruz. Genç TEMA Kulübü Baþkaný Hüseyin Koçoðlu ve üyeleri ile bize böyle bir faaliyet yapacaklarýný ifade ettiler. Bizler de üniversitemizin bütün kulüplerine verdiðimiz destek gibi kendilerine lojistik anlamda destek veriyoruz" dedi. Candan, "Cumhuriyet Bayramý'mýzýn büyük bir neþeyle kutlandýðý bugünde böyle güzel bir etkinliði burada gerçekleþtirmekten mutluyuz. Topraðýn kýymetini anlamaya karþý faaliyetler gerçekleþtiren Genç TEMA Kulübü'nün bu etkin- li- ðini önemsiyoruz. Bu anlamda Çorum Belediyesi olarak faaliyet yapmak isteyen bütün kulüplerimize ve kurumlarýmýza bundan sonra da destek olmaya devam edeceðiz. Etkinliðe katýlan öðrencileri kutluyorum" diye konuþtu. Hitit Üniversitesi Tema Kulübü Baþkaný Hüseyin Koçoðlu yaptýðý konuþmada, "TEMA'nýn her yýl düzenlemiþ olduðu "Topraða saygý yürüyüþü" kapsamýnda Çorum Belediyesi ile ortaklaþa Çomar Barajý etrafýný temizliyoruz. Etkinlikteki amaç, Çorum halkýna temizlik bilincini oluþturmak. Gezdikleri, konakladýklarý bu alanda biz Çorumlu olmayan gençler olarak Çorum'u çok sevdiðimizi göstermek ve Çorum'a gereken deðeri vermek bu temizlik çalýþmasýný yapýyoruz" dedi. Koçoðlu, "Ýnsanlarýmýza gerekli çevre bilinci aþýlamak, doða sevgisini kazandýrmak ve topraðýn ne kadar deðerli olduðunu belirtmek için bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceðiz. Bu çalýþmalarýmýz için bizlere ekipman konusunda destek olan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve Temizlik Ýþleri Müdürlüðü personeli teþekkür ediyoruz" dedi. Genç TEMA Kulübü Üyelerinden Aslý Bayram ise, bu tür doðayý koruma üzerine yaptýklarý faaliyetlerden dolayý gurur duyduklarýný belirterek, hem doðamýzý temizlediklerini, hem de doðaya yararlý bir yürüyüþ yaptýklarýný ifade etti. Haber Servisi Ýçme suyu çalýþmalarýna inceleme Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçede baþlatýlan içme suyu inþaatýný yürüten Alken Ýnþaat þantiyesinde incelemelerde bulunarak yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Osmancýk Belediyesi'nin 50 yýllýk alt yapý sorununa neþter vurduðu büyük alt yapý projesinin ikinci etabý olan su hatlarýnýn deðiþtirilmesi için ilçe merkezindeki hat deðiþim çalýþmalarý hýzla sürüyor. Kaymakam Sezgin Üçüncü ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalarý yürüten yüklenici firma Alken Ýnþaat'ýn þantiyesinde incelemelerde bulundu. Alken Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Altungök, çalýþmalarla ilgili Kaymakam Sezgin Üçüncü ve Baþkan Yazýcý'ya bilgiler verdi.büyük alt yapý projesi kapsamýnda kanalizasyon þebeke hatlarýnýn deðiþiminin tamamlandýðýný ve ikinci etap olan su þebeke hatlarýnýn deðiþimi, iki modern su deposunun kurulmasý ve yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþimi iþinin iki koldan da baþladýðýný söyleyen Baþkan Yazýcý, ikinci etap alt yapý yatýrýmlarý ile ilgili þu bilgileri verdi: "7 milyon TL deðerindeki ikinci etap alt yapý yatýrýmlarýmýz üç bölümden oluþuyor. Ýlk bölümde ilçemizde 50 yýldýr kullanýlan, çeþitli sýkýntýlar nedeniyle su kesintisi sorunlarýný beraberinde getiren, saðlýksýz ve ömrünü tamamlayan su þebeke hatlarýnýn deðiþimidir. Bu kapsamda 55 kilometre uzunluðundaki su þebeke hatlarý, modern ve saðlýklý su ulaþýmýný saðlayacak yeni borularla deðiþtirilecektir. Ýkinci bölümde ise; yine uzun yýllardýr kullanýlan yetersiz olan su depolarýmýzdýr. Gemici mahallemizde bulunan 100 tonluk su deposu bin tonluk depo ile deðiþtirilecek, Çiftlikler Mahallesi Damatoðlu mevkisinde bulunan 200 tonluk su deposu da 2 bin tonluk depo ile deðiþtirilecek. Seramik kaplama ve paslanmaz bölümlerden oluþan bu iki su depomuz ile su depolarýmýzýn hacimleri 10 kat artýrýlacak böylece hijyenik depolar sayesinde saðlýklý su ulaþýmý saðlanacak, daha fazla su depolama imkaný sunulacaktýr. Üçüncü bölümde yer alan ve diðerleri kadar önemli olan yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþiminde de önemli adýmlar atacaðýz. Beþ kilometre uzunluðundaki yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþiminin ilçemizdeki sel ve su baskýnlarýna karþý önlemdir. Ýlçemizde bulunan daðlardan yaðýþlar sonrasýnda merkeze ulaþan ve baskýnlara neden olan sel sularýný direkt olarak Kýzýlýrmak'a akýþý saðlanarak sel baskýnlarýnýn önüne geçilecektir."alken Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Altungök de içme suyu inþaatý çalýþmalarý kapsamýnda þehir içi içme suyu þebeke hat deðiþiminin tüm hýzýyla devam ettiðini öte yandan da Damatoðlu mevkisi ve Gemici Mahallesi'ndeki su depo inþaatlarýnýn sürdüðünü bildirdi. Yýlmaz MERT ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝ GELÝÞTÝRME VE DESTEKLEME ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI KOSGEB ÇORUM HÝZMET MERKEZÝ MÜDÜRLÜÐÜ SAMSUN, ÇORUM HÝZMET MERKEZÝ MÜDÜRLÜKLERÝ HÝZMET BÝNALARINA KONTROL VE GÜ- VENLÝK HÝZMET ALIMI hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : SAMSUN VE ÇORUM HÝZMET BÝNALARI c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ KOSGEB BÝNASI NO:8 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 5188 Sayýlý Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasýna Ýliþkin yönetmelik hükümlerine göre T.C. Ýç Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan verilen "Özel Güvenlik Þirketi Faaliyet Ýzin Belgesi" nin ihale dosyasýnda sunulmasý zorunludur Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saðlanabilir Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Serbest meslek erbabýnýn vereceði, ilgili mevzuatýna göre düzenlenmiþ ve onaylanmýþ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen deðerlere göre, son yýla ait toplam gelirin toplam gidere oranýnýn veya son iki yýla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden bulunacak oranýn en az (1,25) olmasý þartý aranýr. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir ya da vergi dairesince onaylý olmasý gerekir Ýþ hacmini gösteren belgeler: a) Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen hizmet iþlerinin parasal tutarýný gösteren, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýlda düzenlenmiþ faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altýnda devam eden iþlerin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen iþlerin parasal tutarýnýn ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanamadýðýna bakýlýr Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Bu ihalede benzer iþ olarak yurt içinde veya yurt dýþýnda Kamu veya Özel Sektörde bedel içeren tek bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ihale konusu özel güvenlik hizmet iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý KOSGEB ÇORUM HÝZMET MERKEZÝ MÜDÜRLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSGEB ÇORUM HÝZMET MERKEZÝ MÜDÜRLÜÐÜ BÝNASI adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Resmi ilanlar de 5

6 HABER TEK 6 Ýskilip'te Cumhuriyet Bayramý coþkusu KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý Ýskilip'te törenle kutlandý. Ýskilip Þehit Mikail Kaya Stadyumunda gerçekleþtirilen kutlama törenlerine Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Garnizon Komutaný Albay Mehmet Ünlü, Belediye Baþkaný Numan Sezer, daire amirleri, siyasi parti temsilcileriyle vatandaþlar katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan kutlamalar, Kaymakam Þuayip Gürsoy'un günün anam ve önemini belirten konuþmasýyla devam etti. Törende okullarýn bando ekiplerinin gösterilerinin ardýndan Cumhuriyet konulu þiir, resim ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye girenler ödüllendirildi. Ödüller protokol tarafýndan verildi. Haber Servisi Bu ilaçlar anomali yapýyor! Marmaray para basacak Türkiye'nin yaklaþýk 150 yýllýk rüyasý Marmaray, mal oldu arasýnda inþa edilen FSM Köprüsü'nün maliyeti de 400 milyon dolardý. Hazine'nin de kasasýný dolduracak. Açýklanan rakamlara göre Ýstanbul Boðazý'nýn ÝETT, halihazýrdaki 181 hattýný Marmaray ile entegre altýndan yapýlacak seferlerden günlük 2,4 milyon lira gelir elde edilecek. Öngörülen rakamlar gerçekleþirse boða- Marmaray'la faaliyete geçen hatlarla yolcular aktarma ya- hale getirdi. Bu çerçevede 5 yeni otobüs hattý oluþturdu. zýn zeminine yatýrýlan 8 milyar lira yaklaþýk 9,4 yýlda parak Silivri'ye kadar gidebilecek. Marmaray'da bilet ücretleri de tam 1,95 TL, öðrenci 1 TL olacak. Aktarmalý en amorti edilecek. Yapýlan açýklamalara göre, Marmaray'dan tek yönde uzak mesafe için alýnan ücret 7 liraya kadar çýkabilecek. saatte 75 bin, günde ortalama 1 milyon 200 bin yolcu taþýnacak. Bilet fiyatlarý ise þehir içi ulaþýmda olduðu gibi 1,95 lira þeklinde uygulanacak. Ýstanbulkart da kullanabilecek. Dolayýsýyla boðazýn altýndan yapýlacak toplu ulaþýmdan elde edilecek gelir günlük 2 milyon 340 bin lira civarýnda seyredecek. Karayollarý Genel Müdürlüðü'nün verilerine göre, Boðaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nden Eylül ayý itibarýyla yapýlan geçiþlerden 19 milyon 305 bin 217 lira gelir elde edildi. Köprü geçiþlerinden araç baþýna cinsine göre 4,25 ila 32,25 lira arasýnda ücret alýnýyor. 1973'te açýlan Boðaziçi Köprüsü'nün inþaatý 21,7 milyon dolara Danimarka'da yapýlan araþtýrma; hamilelerde kullanýlan iki hipertiroidi ilacýnýn bebeklerde anomaliye yol açtýðýný gösterdi. Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Bülent Yýldýz, "Hastalýðýn tedavisi için bu ilaçlardan baþka seçenek yok ve acilen yeni ilaçlarýn geliþtirilmesine ihtiyaç var" dedi. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneði ile Amerikan Endokrin Derneði'nin birlikte düzenledikleri EndoBridge 2013 toplantýsýnýn en önemli baþlýklarýndan biri; Danimarka kökenli araþtýrma oldu. Geçtiðimiz günlerde yapýlan Amerikan Tiroid Cemiyeti Kongre'sinde sunulan araþtýrma sonucu, hamile hipertiroidi hastalarýný yakýndan ilgilendiriyor. Zira yýllarý arasýnda 8049 gebe üzerinde yapýlan araþtýrmaya göre; tiroid bezinin fazla çalýþtýðý durumlarda, yani hipertiroidi tedavisinde kullanýlan metimazol ve propiltiourasil etken maddeli iki ilaç bebeklerde anomaliye yol açýyor. Ýþin kötü yaný; bu iki ilacýn hipertiroidi hastalýðýnda kullanýlmak zorunda olmasý ve þu anda alternatiflerinin bulunmamasý. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneði Genel Sekreteri Prof. Dr. Okan Bülent Yýldýz da bu noktaya parmak bastý ve araþtýrma sonucunu þöyle deðerlendirdi: "Gebe olsun olmasýn, bize bir hipertiroidi hastasý geldiðinde tedaviye bu ilaçlarla baþlýyoruz çünkü baþka ilaç yok. Dolayýsýyla birçok insan bu ilaca maruz kalýyor ama kritik noktayý; gebelikte bu ilaçlarýn hangisinin ne kadar kullanýlacaðý oluþturuyor. Bizim bugüne kadar gebelerde kullanýlan bu ilaçlarla ilgili böyle bir endiþemiz vardý ve bu son çalýþma, endiþemizde haksýz olmadýðýmýzý gösterdi. Biz zaten gebelikte ilaç kullanýmý konusunda dikkatli olmaya çalýþýrýz ama elimizde baþka seçenek de yok. Yeni çalýþma ile bunlarýn gebelikte sakýncalý olduðu ve bebekte anomali yarattýðý ortaya çýktý." KAS-ÝSKELET VE BAÞ-BOYUN A NOMALÝSÝ YAPIYOR Araþtýrma sonucunda, metimazol içeren ilacýn %50, diðerinin ise %75 oranýnda anomaliya neden olduðunun saptandýðýný söyleyen Prof. Yýldýz, "Ayný grup ilaçlar olmasýna raðmen metimazol kas-iskelet anomalilerine, propiltiourasil ise baþ-boyun anomalilerine sebep oluyor" dedi. Prof. Yýldýz, hipertiroidi tedavisi için bu ilaçlara mecbur olunduðunu söylüyor, peki bu hastalýkla yaþayan ve hamile kadýnlara nasýl bir tedavi protokolü uygulanmalý? Prof. Dr. Okan Bülent Yýldýz, "Baþka seçeneðimiz olmadýðý için 'kullanmayýn' diyemiyoruz ancak bu ilaçlarýn gebelerde çok dikkatli, düþük dozlarda ve çok kýsa süre kullanýlmasý gerektiðini biliyoruz. Bu, bizim elimizi kolumuzu baðlayan bir durum. Bu nedenle de hipertiroidi tedavisi için acilen yeni ilaçlarýn geliþtirilmesine ihtiyaç var" deðerlendirmesinde bulundu. Elleri yýkamak, insaný iyimser yapýyor El yýkama sadece temizlik açýsýndan deðil, ayný zamanda psikolojik açýdan da önemli. Alman bilimadamlarý el yýkamanýn iyimserliðe katký saðladýðýný tespit etti. Almanya'nýn Köln Üniversitesi, temizlik ve insan psikolojisi konusunda bir araþtýrma yaptý. Araþtýrmada 98 kiþiden oluþan denekler teste tabi tutuldu. Araþtýrmada; ellerini yýkayan ve vücut temizliðine dikkat eden insanlarýn diðerlerine göre hayata daha iyimser baktýðý ortaya çýktý. Bilimadamý Kai Kasper ve ekibi, buna karþýn ellerini yýkayan insanlarýn diðerlerine göre kendilerine yöneltilen sorularý çözmekte geri kaldýðýný tespit etti. Kasper, ellerini yýkayanlarýn hayata daha iyimser baktýðýný, ama motivasyon konusunda diðer gruba göre biraz daha geri olduðunu kaydetti. Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak ve onlarý kitap okumaya yönlendirmek amacýyla düzenlediði okuma yarýþmasý sonuçlandý. 4. ve 5. sýnýf öðrencilerine yönelik minikler, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelik yýldýzlar kategorisi olarak düzenlenen yarýþmaya ilgi yüksek oldu. 23 Eylül 2013 Pazartesi günü baþlayan ve 23 Ekim Çarþamba günü son bulan yarýþmaya ve 8.sýnýf olmak üzere toplam 300'e yakýn öðrenci katýldý. Kitap okudular hediye kazandýlar -OKUDULAR ÇEYREK ALTIN KAZANDILAR- Kitap okuma yarýþmasýnda 6,7 ve 8.sýnýf yýldýzlar kategorisinde 1.olan Yunus Emre Ý.Ö.O. 8.sýnýf öðrencisi Gökçe Küçükselbes 10 kitap okuyarak 3257 puanla, 4 ve 5. sýnýf minikler kategorisinde ise 1.olan Yahya Kemal Beyatlý Ý.Ö.O. 4.sýnýf öðrencisi Mertcan Akyol 50 kitap okuyarak 6260 puanla çeyrek altýn kazandý. Öðrenciler ödüllerini aileleri ile birlikte dershane Türkçe öðretmeni Hasan Bayatlý ve Sosyal Bilgiler Öðretmeni Ali Belli'nin elinden alýrken çocuklarýnýn mutluluklarý karþýsýnda veliler de memnuniyetlerini dile getirip dershane öðretmenlerine böyle bir yarýþma yaptýklarý için teþekkür ettiler. Dershane Türkçe Öðretmeni Hasan Bayatlý konuyla ilgili yaptýðý açýklamada Eren Er Dershanesi 1. kitap okuma yarýþmasý yapmaktaki amacýmýz, ilköðretim ve ortaöðretim çaðýndaki bütün öðrencilerin dikkatlerini kitaba çekmek, kitap okumayý gönüllü bir eyleme dönüþtürmek, okuyan, anlayan, yorumlayan, sorgulayan öðrenciler yetiþtirmek, yarýþma psikolojisi ile kitap okuma motivasyonunu diri tutmak, özgüven duygusunu geliþtirmek ve bu doðrultuda topluma faydalý bireyler kazandýrmak olduðunu belirtti.-yený YARIÞMALAR DÜZENLENECEK- Kitap okuma yarýþmasýna ilginin yüksek olmasýndan dolayý önümüzdeki günlerde dershane yönetimi yeni yarýþmalarýn düzenleneceðini de duyurdu. Yýlmaz MERT

7 HABER 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Ramazan Taþtan aday adayý Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerinin, 'torbacý' olarak tabir edilen uyuþturucu satýcýlarýna yönelik yaklaþýk 3 aydýr sürdürdüðü çalýþmada dün operasyon düðmesine basýldý. Özel Harekat Timlerinin de destek verdiði operasyonda önceden belirlenen 10 adrese þafak vakti eþzamanlý baskýnlar düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 264 gram esrar, 24 gram bonzai ve 217 adet extacy hap ile 2 adet ruhsatsýz av tüfeði ele geçirildi. Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, kent merkezinde uyuþturucu madde satýþý yaptýðý öne sürülen kiþilere yönelik çalýþma baþlattý. Yaklaþýk 3 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda ekipler, il merkezinde 10 ayrý adrese eþzamanlý baskýnlar düzenledi. Narkotik köpeðinin de katýldýðý operasyonda 1 kilo 264 gram esrar, 24 gram bonzai, 217 extacy hap ile 2 ruhsatsýz av tüfeði ele geçirildi. Baskýnlarda S.D., V.I., D.K., N.B., F.K. E.Ç., O.Ü., M.Ö., F.Y., S.Ü., S.D., M.D., C.G., Þ.K., S.Y. ve C.Ö. gözaltýna alýnýrken emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilen þüphelilerden S.D., M.D., C.G., Þ.K., S.Y. ve C.Ö. çýkarýldýklarý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Haber Servisi Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde AK Parti de aday adaylarýnýn sayýsý artýyor. Ankara Büyükþehir Belediyesi Protokol Müdürü ve Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkaný Ramazan Taþtan'da Çorum Belediye baþkanlýðý için aday adayý olduðunu açýkladý. Yerel yönetimler konusun da bugüne kadar edindiði tecrübeler ýþýðýnda memleketine hizmet etmek istediðini kaydeden Taþtan, "Ankara'ya Avrupa'dan 4 ödül getirmiþ, Dünyanýn takdirini kazanmýþ. Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek ile çalýþmanýn vermiþ olduðu bilgi birikim tecrübeyle Çorum Belediye Baþkanlýðýna adayým. Eðer partim tarafýndan laik görülürsem, Çorum'u sanayinin, kültürün ve sosyal adaletin saðlandýðý Türkiye'nin en güzel ili yapmaya hazýrým 30 yýla yakýn, hizmet süresi içinde bütün Belediye Baþkanlarýyla uyumlu bir çalýþma saðlayarak takdirlerine laik olunmuþ ve belediye baþkanlarýmýz tarafýndan takdirname ile ödüllendirildim" dedi. RAMAZAN TAÞTAN KÝMDÝR? tarihinde Ýskilip'te doðdu. Evli ve iki çocuk babasýdýr. Babasý çiftçi annesi ev hanýmý olup, 12 yaþýna kadar Uðurludað Ýlçesinde ikamet etti. Ortaokulu Uðurludað Ýlçesin de okudu yýlýn da Çorum Lisesinden mezun oldu. 19 Mayýs Üniversitesi Ýþletme Fakültesini bitirdikten sonra, 1986 yýlýnda Ankara Büyükþehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðün de iþe baþladý. 28 yýldýr Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Protokol Müdürlüðü yanýnda Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðýný da yürütmektedir yýlýnda Türk Hava Kurumu Üniversitesin de Yüksek Lisansýný tamamlamýþ olup, doktora eðitimine devam etmektedir. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonun da Denetim Kuruluðu Üyeliði ve Disiplin Kurulu Üyeliði, Türkiye Taekwando Federasyonun da Disiplin Kurulu Üyeliði ve Ankaragücü Spor Kulübün de Disiplin Kurulu Üyeliði yapmýþtýr. Yaþar Sarý, Kargý Belediyesine talip Kargý'nýn tanýmýþ simalarýnda Eczacý Yaþar Sarý, Kargý Belediye Baþkan aday adayý oldu. 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde hemen her seçim bölgesinde ve her partide bir hareketlilik yaþanýyor. En fazla hareketlilik yaþanan ve dikkat çeken parti ise, 11 yýldýr ülke yönetiminde söz sahibi olan AK Parti. Aday adaylýðý yoðunluðunun yaþandýðý ilçelerden biri de Kargý. 10'a yakýn ismin aday olacaðý belirtilen Kargý'dan Zeki Þen ve Yunus Yaðýz'ýn ardýndan resmi baþvuruyu yapan üçüncü isim de Eczacý Yaþar Sarý oldu. Uzun yýllardan beri Kargý'da eczacýlýk yapan ve ilçenin sevilen simalarýndan biri olan Yaþar Sarý, 30 Mart 2014 seçimlerinde "Kargý'yý yönetmeye talibim" diyerek, AK Parti'den Belediye Baþkan aday adaylýðý için baþvuruda bulundu. Yaþar Sarý, baþvuru evraklarýný AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karaca'ya teslim ederken, yýllardýr yaþadýðý Kargý'nýn daha da geliþmesi, insanlarýnýn daha iyi hizmet alabilmesi için bu yola çýktýðýný dile getirdi. YAÞAR SARI KÝMDÝR? Eczacý Yaþar Sarý, 1955 yýlýnda Kargý'da doðdu. Ýlk ve Ortaokulu Kargý'da, Lise öðrenimi Çorum'da yaptý. Anadolu Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi'ni 1979 yýlýnda bitiren Yaþar Sarý, o günden beri serbest eczacýlýk yapýyor. Yaþar Sarý, evli ve iki çocuk babasý. TESK'den kaçak ürüne karþý kampanya TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, kaçak ürün sorununun; çaydan akaryakýta, sigaradan alkole pek çok sektöre yayýlmýþ durumda olduðunu belirterek, "Kaçak ürün alma, kapýma kilit vurma" kampanyasýný baþlattýklarýný açýkladý. Palandöken yaptýðý açýklamada, kaçak ürün sorununun; çaydan akaryakýta, sigaradan alkole pek çok sektöre yayýlmýþ durumda olup, Türkiye'nin kanayan yaralarýndan biri haline geldiðini vurgulayarak, "Konunun en büyük maðdurlarý, kazancýndan olan dürüst esnafýmýzla birlikte, vergi kaybýna uðrayan devletimiz ve "ucuz ürün alayým' derken, ne olduðu belli olmayan ürünleri satýn alarak hem saðlýðýný, hem parasýný riske atan vatandaþlarýmýz olmaktadýr. 2 milyonu aþkýn esnaf ve sanatkârýn temsilcisi konumundaki Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) olarak, bu soruna karþý yurt çapýnda perakendeci esnafýmýz ile birlikte bir ilki gerçekleþtiriyor; "Kaçak Ürün Alma, Kapýma Kilit Vurma' kampanyasýný baþlatýyoruz" dedi. Kampanyanýn ayrýntýlarý bugün TESK Genel Baþkaný Palandöken tarafýndan ele alýnacak. "Ýkbal Kent modelini üç ayrý bölgede uygulayacaðýz" AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Ýlyas Damar dar gelirli vatandaþlar için toplu konut sözü verdi yýlýnda yapýmýna baþlanan Ýkbal Kent Kooperatifinin yönetim kurulu baþkanlýðýný da yapan Ýlyas Damar, Ýkbal Kent modelinin Çorum'da en az üç bölgeye daha uygulanabileceðini belirtti. Ýkbal Kent Sitesi Apartman yöneticisi Selahattin Duran ve Ýkbal Kent sakinlerinden Alaattin Özten, AK Partili Belediye Baþkan aday adayý Ýlyas Damar'ý çalýþma ofisinde ziyaret ederek tebrik etti. Selahattin Duran "Aday adaylýðýnýz Çorum için ve ülkemiz için hayýrlara vesile olsun. Ýkbal kente yapmýþ olduðunuz hizmetlerin daha iyisini Çorum'a yapacaðýnýza inanýyoruz. Ýkbal Kent'i sade bir muhasebeciyken yapan bir insanýn belediye baþkaný olduðunda daha büyük iþlere imza atacaðýna inanýyoruz" dedi. AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Ýlyas Damar'da açýklamasýnda 1996 yýlýnda Prof. Dr. Arif Ersoy'un Belediye Baþkanlýðý döneminde Ýkbal Kent toplu konutlarýnýn yapýmýna baþladýklarýný hatýrlatarak, "Ýkbal Kent Çorum için önemli bir proje oldu. Dar gelirli hemþerilerimizin konut sahibi olmalarý için 400 konuttan oluþan ikbal kent projesini hayata geçirdik. O bölgede ikbal kent projesinden sonra gece kondular tamamen ortadan kalktý ve yapýlaþmaya açýldý. Depreme dayanýklý tünel kalýp sistemini Çorum'da ilk kez Ýkbal Kent projesiyle hayata geçirdik" ifadelerini kullandý. Ýkbal Kent gibi projelerin Çorum'da en az üç bölgede daha yapýlmasý gerektiðini dile getiren Ýlyas Damar, dar gelirli vatandaþlarýn Ýkbal Kent türü toplu konutlara ihtiyacý olduðunu söyledi. Damar "Belediye Baþkaný olursak, Mimar Sinan, Buharaevler ve Lozanevler bölgesinde ikbal kent modelini hayata geçireceðiz" dedi. Haber Servisi

8 YAÞAM Kýþýn da kilo kontrolüne devam 8 Kelime Avý Ýki lokum Sýcak bir yaz günü 3 çocuk kantine gitmiþler. Satýcý birinci çocuða ne istediðini sormuþ. Çocuk bir lokum istemiþ. Dolayýsýyla hava çok sýcak olduðu için satýcý lokumlarý kaldýrmýþ. Çok sinirlenip lokumlarý indirmiþ. Çocuða lokumunu verdikten sonra lokumlarý yukarý kaldýrmýþ. Ýkinci çocuða ne istediðini sormuþ. Bu çocukta bir lokum isteyince adam çýlgýna dönmüþ. Tekrar ayný þeyleri yaptýktan sonra lokumlarý kaldýrmadan önce üçüncü çocuða sormuþ. "Çocuðum sende mi bir lokum istiyorsun" Çocuk "Hayýr" demiþ. Adamda rahatlýkla lokumlarý kaldýrmýþ. Sonra çocuða sormuþ: "Oðlum peki sen ne istiyorsun?"çocuk: "Ben iki lokum istiyorum." Günün Sudoku Bulmacasý Saðlýk bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalýklar Daire Baþkaný Nazan Yardým, kilolarýn kalýn giysiler içinde daha rahat saklanabileceði düþünülerek saðlýklý beslenme alýþkanlýðýndan kýþýn da vazgeçilmemesini istedi.yardým, kýþ aylarýnda saðlýklý beslenme için dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bulundu. Yeterli ve dengeli beslenmenin, saðlýðýn korunmasý açýsýndan kýþ aylarýnda da büyük önem taþýdýðýný anlatan Yardým, havalarýn soðumasýyla beslenme þeklinde deðiþiklikler olduðunu, genellikle yaðlý ve þekerli besinlere eðilimin arttýðýný dile getirdi. Kýþ aylarýnda kapalý ortamlarda daha fazla vakit geçirildiðini, fiziksel aktivitede azalma olduðunu, gecelerin uzamasý nedeniyle televizyon baþýnda fazla zaman geçirilmesi ve atýþtýrma yapýlmasý gibi nedenlerden dolayý kiloda istenmeyen deðiþiklikler olabildiðini ifade eden Yardým, "Yazýn dikkat edilen kilo kontrolü kýþýn da ihmal edilmemelidir. Kilolarýn kalýn giysiler içinde daha rahat saklanabileceði düþünülerek saðlýklý beslenme alýþkanlýðýndan kýþýn da vazgeçilmemelidir" uyarýsýnda bulundu. NELERE DÝKKAT EDÝLMELÝ? Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalýklar Daire Baþkaný Yardým, kýþ mevsiminde saðlýklý beslenme için þu önerilerde bulundu: 3 ANA 3 ARA ÖÐÜN -Yaþamýn her döneminde yeterli ve dengeli beslenme saðlýðýn korunmasý için gereklidir. Bu nedenle, dört besin grubunda bulunan çeþitli besinler en az 3 ana ve 3 ara öðünde yeterli miktarda alýnmalýdýr. -Ýmkanlar dahilinde her gün mevsimine göre bol meyve ve sebze tüketilmelidir. Kýþ aylarýnda vücut direncini artýrmak ve vücuda yeterli miktarda vitamin ve mineral alýnmasýný saðlamak için sebze ve meyve çeþitlerinden yararlanýlmasý gerekir. HAVUÇ, BROKOLÝ, KABAK, LAHANA, MAYDANOZ -Savunma sistemini güçlendirici özelliði olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yaný sýra kýþ aylarýnda bolca bulunan portakal, mandalina, elma, greyfurt gibi meyvelerin tüketimi önemlidir. -Gerek C vitamini ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda gerekse sývý alýmýna katký açýsýndan taze sýkýlmýþ meyve sularýnýn tüketilmesi de önemlidir. C vitamininin azalmamasý için meyve sularý sýkýldýktan hemen sonra tüketilmelidir. -E vitamini de baðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Soðuk algýnlýðý ve diðer enfeksiyonlara karþý vücut direncini artýrýr, A vitamininin okside olmasýný da engeller. E vitamininin iyi kaynaklarý olan yeþil yapraklý sebzeler, fýndýk, ceviz gibi yaðlý tohumlar ve kuru baklagiller yeterli miktarda tüketilmelidir. KIÞIN GÜNEÞ YOK BALIK YÝYÝN -Kýþ aylarýnda mahrum kalýnan güneþ ýþýnlarý vücudun D vitamini gereksiniminin karþýlanamamasýna neden olur. Kemik ve diþ saðlýðý için gerekli olan D vitamini, güneþ ýþýnlarýyla deri tarafýndan üretilen bir vitamindir ve besinlerde pek fazla bulunmaz. D vitamininin yaný sýra balýk, beyin fonksiyonlarýnýn geliþimi için gerekli çoklu doymamýþ yað asitleri (omega 3), kalsiyum, fosfor, selenyum ve iyot mineralleri ile E vitamini için de iyi bir kaynaktýr. Bu nedenle kýþ aylarýnda imkanlar dahilinde haftada 2-3 kez tüketilmesi yerinde olur. -Kýþýn tüketim eðilimi artan yaðlý yiyeceklere özellikle dikkat edilmeli, margarin ve tereyaðýndan kaçýnýlmalý, yoðun yaðlý etlerden uzak durulmalýdýr. HAMUR YERÝNE SÜTLÜ TATLI -Kýþýn kilo kontrolünün saðlamasý için basit karbonhidrat olan saf þeker ve þekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi tam tahýl ürünlerinin tüketilmesine özen gösterilmeli, enerjisi yüksek hamur tatlýlarý yerine sütlü tatlýlar, meyve tatlýlarý tercih edilmeli, hareketsizlik nedeniyle artan sindirim problemlerinin önlenmesi için haftada 2-3 kez posa içeriði yüksek kuru baklagiller tüketilmeli ve düzenli fiziksel aktivite yapýlmalýdýr. -Kýþýn özellikle çocuklarýn sevdiði sebzeler azdýr. Pýrasa, kereviz, ýspanak gibi kýþ sebzelerini yemeleri için çocuklara ýsrar etmek yerine deðiþik þekillerde sunmak daha faydalý olacaktýr. Kereviz yemeðini sevmeyen çocuða bu sebze rendelenip yoðurda karýþtýrýlarak içine bir miktar da ceviz ekleyerek sunulabilir. Ayný þekilde ýspanak iç olarak kullanýlarak börek, poðaça ya da krep þeklinde tüketilebilir. -Vücut ýsýsýnýn dengede tutulmasý için bol sývý alýnmasý gerekir. Yeterli sývý alýnmasý vücutta oluþan toksinlerin, yani zararlý öðelerin atýlmasý, vücut fonksiyonlarýnýn düzenli çalýþmasýnda, metabolizma dengesinin saðlanmasýnda ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleþmesinde son derece önemli rol oynar. Bu nedenle her gün en az litre (12-14 su bardaðý) su içilmeli, sývý alýmýnýn karþýlanmasýnda ýhlamur, adaçayý, kuþburnu çayý, açýk çay gibi içecekler tercih edilmelidir. 20:00 Polis Teþkilatý'nýn gözbebeði Komiser Galip Derviþ, karýsýnýn öldürülmesinden sonra kiþilik bozukluðu ve çeþitli fobilerden dolayý rahatsýzlýk çekmeye baþlar. Ýnanýlmaz hafýzasý ve en küçük ipuçlarýný bile birleþtirme yeteneðine raðmen görevden alýnýr. Ancak sonrasýnda, ona olan inancýný hiç yitirmeyen Baþkomiser Ýzzet ve hemþire Hülya nýn desteðiyle, teþkilata gelen önemli, çözümsüz davalara danýþmanlýk yapmaya baþlar. Galip Derviþ, bulaþtýðý her olayý çözer ve çözdüðü her vakada tekrar polisliðe iade edileceðinin hayalini kurarken, karýsýnýn katilini de aramaya devam eder. 20:00 Galip Derviþ Adýný Kalbime Yazdým Mardinli köklü bir aile olan Bozbeyler in büyük oðlu Ömer, çocuk denecek yaþta kan davasý nedeniyle topraðýndan sürgün edilmiþtir. Ömer, Ýstanbul da kendine bambaþka bir hayat kurmuþtur. Tam da aþký bulduðu anda Ömer'in karþýsýna yeniden sürüldüðü topraklarýn töresi dikilir. Düþman aile Pehlivanlar'ýn yeni aðasý Halil in alevlendirdiði intikam ateþi, Ýstanbul a kadar sýçrar ve Ömer ile Leyla nýn arasýna aþýlmasý güç duvarlar örülür.oyuncular : Serhan Yavaþ, Ýpek Karapýnar, Tolga Güleç, Meltem Miraloðlu Yönetmen : Metin Balekoðlu 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kurtlar Vadisi Pusu Ýþ adamý Çaðrý Toros a yapýlan suikasti, bir terör örgütü üstlenmiþ ve eylemin tetikçileri yakalanmýþtýr. Ancak Polat Alemdar, suikastin ardýnda, açýklananlardan baþka nedenler ve güçler olduðuna inanmaktadýr. Öncekiler gibi bu davanýn da gerçek failler bulunmadan kapanmamasýný ister. Artýk faili meçhuller, sebep ve sonuçlarýyla, çaðýn en önemli silahý olan para üzerinden takip edilecektir. Adým adým delillere ulaþmaya baþlayan Polat, Toros Ailesi yle doðrudan temas kurmaya çalýþýr. Benzer eylemlerde uygulanan stratejilerin tekrarlanacaðý beklenirken, kötü bir sürprizle karþýlaþýlýr. Polat ýn ekibi pusu ya düþürülmüþtür... Ebru Gündeþ 1993 yýlýnda 'Tanrý Misafiri' adlý ilk albümü piyasaya çýkar. Selçuk Tekay ýn prodüktörlüðünü, Özkan Turgay ýn aranjörlüðünü yaptýðý albümde Gündeþ, ilk albümünde milyonluk satýþ rakamýna ulaþýr.ebru Gündeþ, ilk albümün ardýndan hemen ikinci albümün hazýrlýklarýna baþlar ve ertesi yýl 'Tatlý Bela' yayýnlanýr. Genç sanatçý, 'Tatlý Bela'da bu sefer aðýrlýklý olarak slow ve romantik parçalar seslendirir. Bu albümle Gündeþ, 1995 yýlýnda 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri nde 'En Ýyi Kadýn TSM Sanatçýsý' ödülünü alýr.'ben Daha Büyümedim' adlý üçüncü albümü 1995 yýlýnda çýkar. Albüm, 'Fýrtýnalar' adlý ilk hitiyle ses getirirken Gündeþ, 'Ben Daha Büyümedim' ve 'Çok mu Gördünüz' adlý parçalarla eleþtirilere sitem eder. Bu albüm, Ebru Gündeþ in müzik hayatýnda Serdar Ortaç la olan birlikteliðin de baþlangýcý olur. Ebru Gündeþ, 1996'da 2. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde TSM En Ýyi Kadýn sanatçý ödülü ve Yýlýn En Ýyi Þarkýsý ödülünü alarak geceye damgasýný vurur.'kurtlar Sofrasý' adlý dördüncü albümü 1996 tarihinde çýkar. Bu arada oyunculuk tekliflerini de deðerlendiren Ebru Gündeþ, albümlerinin ismini taþýyan televizyon dizilerinde baþrol alýr.ýki yýllýk bir aranýn ardýndan 1998 yýlýnda 'Sen Allahýn Bir Lütfusun' adlý albümü müzik marketlerdeki yerini alýr. Albüm, Selçuk Tekay ýn yanýnda Kerem Ökten in yönetmenliði ve aranjörlüðünde gerçekleþir. Albümle ayný adý taþýyan Serdar Ortaç imzalý parça, Sen Allahýn Bir Lütfusun, baþta 1998 yýlýnýn ödüllerini verildiði 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde TSM En Ýyi Kadýn sanatçý ödülünü Ebru Gündeþ'e 4. ve son kez kazandýrmakla beraber, yine ayný ödül töreninde yýlýn en iyi þarkýsý ödülüne aday gösterilir. 'Sen Allahýn Bir Lütfusun' albümünde on iki þarký yer alýr.ebru Gündeþ 1999 yýlýnda hayranlarýnýn karþýsýna yepyeni bir albümle çýktý. 'Dön Ne Olur' adýný taþýyan bu albümünün stüdyodaki tanýtýmý sýrasýnda, basýn mensuplarý önünde beyin kanamasý geçiren 25 yaþýndaki Ebru Gündeþ, bir süre hastanede kaldýktan sonra, uzun bir süre de dinlenerek hayranlarýndan uzak kaldý. Ebru Gündeþ in 'Dön Ne Olur' albümü milyon barajýný geçerek büyük bir rekora imza attý[kaynak belirtilmeli]. Tarýk Aðansoy un düzenlemelerini yaptýðý albümde, genç söz yazarý ve bestecilerin de parçalarý bulunuyor. BÝBER DOLMASI Malzemeler ½ Kg. Dolmalýk Biber 350 gr. Orta Yaðlý Kýyma 2 Kahve Fincaný Pirinç 1 Adet Orta Boy Soðan 1 Demet Maydanoz 2 Adet Orta Boy Domates 2 Tatlý Kaþýðý Salça 3 Diþ Sarmýsak ½ Çay Bardaðý Sývýyað 1 Çorba Kaþýðý Tereyaðý veya Margarin Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak biberlerin sap kýsýmlarýný bir býçak yardýmýyle keselim. Çekirdek yataklarýný çýkaralým. Kolay piþmelerini saðlamak için biberlerin alt kýsýmýna býçakla küçük bir delik açalým. Bir kimsede kibir varsa, Söz söyiediði zaman soðan gibi kokar. Mevlana. Geniþ bir kaba sývýyaðý alalým. Küçük küçük doðradýðýmýz soðaný, pirinci, kýymayý, ince doðranmýþ domatesi, tereyaðýný veya margarini, 1 tatlý kaþýðý salçayý, küçük doðranmýþ sarmýsaklarý, tuz ve karabiberi ilave edelim. Tüm malzemeler özleþene dek yoðuralým. Hazýrladýðýmýz bu içi, biberlerin içine dolduralým. Biberlerin aðýz kýsmýna domateslerden kestiðimiz kapaklarý yerleþtirelim. Geniþ bir tencereye biberleri dizelim. Kalan salçayý sýcak su ile karýþtýrarak tencereye ilave edelim (suyun biberlerin yarýsý geçmeyecek seviyede olmasý gerekir). Biberleri kýsýk ateþte piþirelim. Ilýndýktan sýnra servis yapalým. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 17:15 kapanmadan kazan 19:00 Ana haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 Dosta Doðru Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:30 Sahte Kabadayý 21:05 Haber Saati Hayata Gülümse Show Kulüp Magazin Proðramý Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Adýný Kalbime Yazdým 22:30 Güldür Güldür 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Galip Derviþ 21:00 Ýntikam 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Zengin Kýz Fakir Oðlan Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 20:50 Küçük Kýyamet 23:00 Ýntikam Yarýþý

9 TZOB: Sofralýk zeytine de prim verilmesi gerek HABER 9 Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, üretim ve ihracattaki artýþýn sürdürülebilmesi için prim sistemine devam edilmesi, prim sisteminden beklenen faydanýn elde edilebilmesi için de primlerin üretim maliyeti dikkate alýnarak belirlenmesi, sofralýk zeytine de prim verilmesi gerektiðini vurguladý. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, zeytin hasadýyla birlikte zeytin ve zeytinyaðý sezonunun baþladýðýný kaydetti. 320 bin ailenin geçim kaynaðý olan zeytincilikte, sezonunun özellikle ihracatta çok iyi geçtiðini bildiren Bayraktar, "Dünyada zeytinyaðýna yönelik talepteki artýþýnýn yaný sýra en büyük üretici Ýspanya'da kuraklýk yaþanmasý da ihracatta patlama yapmamýza neden oldu" dedi. Bayraktar, 2012 yýlýnda 198,6 milyon dolar olan zeytin ve zeytinyaðý ihracatýndan bu yýl sadece 8 aylýk (Ocak-Aðustos 2013) dönemde 330,1 milyon dolarlýk döviz elde edildiðini, bu fýrsatýn kaçýrýlmamasý, girilen yeni pazarlarýn elde tutulmasý, tüm taraflarýn iþbirliði ve koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiðine de dikkat çekti. Dünyada zeytin yetiþtiriciliði yapýlan alanýn yaklaþýk yüzde 98'inin Türkiye'nin de içinde bulunduðu Akdeniz havzasýndaki ülkelerde yapýldýðýný belirten Bayraktar, Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nün (FAO) 2012 yýlý verilerine göre, dünyada, yaklaþýk 10 milyon hektar alanda 16,6 milyon ton zeytin üretildiðini bildirdi. -"SON YEDÝ SEZON ORTALAMASI- NA GÖRE DÜNYA ZEYTÝNYAÐI ÜRETÝMÝ YILLIK 2,9 MÝLYON TON"- Zeytin üretiminde öne çýkan ülkeler sýrasýyla Ýspanya, Ýtalya, Yunanistan, Türkiye, Fas, Suriye ve Tunus olduðuna dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Dünya zeytin üretiminde 3,6 milyon tonla Ýspanya birinci sýrada. Ýspanya'yý 3 milyon tonla Ýtalya, 2,1 milyon tonla Yunanistan, 1,82 milyon tonla Türkiye, 1,3 milyon tonla Fas, 1,1 milyon tonla Suriye, 1 milyon tona yakýn üretimle Tunus izliyor. Ýspanya, dünya zeytin üretiminin yüzde 21,87'sini, Ýtalya yüzde 18,04'ünü, Yunanistan yüzde 12,66, Türkiye yüzde 10,97, Fas yüzde 7,93, Suriye yüzde 6,6, Tunus yüzde 5,81'ini yapýyor. Avrupa Birliði ülkelerinin payý yýllara göre deðiþmekle birlikte yaklaþýk yüzde 55 seviyesindedir. Dünya zeytin üretiminde öne çýkan ülkeler ayný zamanda önemli zeytinyaðý üreticisi ülkelerdir. Son yedi sezon ortalamasýna göre dünya zeytinyaðý üretimi yýllýk 2,9 milyon tondur." -"YAKLAÞIK 320 BÝN AÝLE GEÇÝMÝNÝ ZEYTÝNCÝLÝKTEN SAÐLIYOR"- "Ölmez bir aðaç" olarak adlandýrýlan zeytin aðaçlarýnýn, Türkiye'de geniþ bir sahayý kapladýðýný, yaklaþýk 24 milyon hektarlýk tarým alanýnýn yüzde 3,4'ünün zeytinliklerden oluþtuðunu ifade eden Bayraktar, þöyle devam etti: "Yaklaþýk 320 bin aile geçimini zeytincilikten saðlamaktadýr. Bugün ülkemizde Ege, Akdeniz, Marmara ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde zeytin yetiþtirilmekle birlikte üretimin önemli bir bölümü Ege Bölgesi'nde yapýlmaktadýr. Toplam zeytin üretiminde Ýzmir 340 bin 84 tonla birinci olurken, Aydýn 267 bin 274 tonla ikinci, Balýkesir 181 bin 26 tonla üçüncü, Hatay 178 bin 750 tonla dördüncü, Manisa 137 bin 793 tonla beþinci, Çanakkale 135 bin 2 tonla altýncý, Mersin 121 bin 433 tonla yedinci ve Muðla 117 bin 421 tonla sekizinci sýrada bulunuyor. Bursa ilimizde üretilen zeytinin tamamý sofralýktýr. Manisa ilimizde de sofralýk zeytin üretimi aðýrlýktadýr. Mersin ilinde de sofralýk zeytin üretimi yaðlýk zeytin üretimine yakýn miktardadýr. Aydýn, Ýzmir, Muðla, Balýkesir, Çanakkale ve Hatay illerimizde gerçekleþtirilen zeytin üretiminin yüzde 70'inden fazlasý yaðlýktýr. -"TOPLAM ÝHRACAT TUTARI 330 MÝLYON 56 BÝN DOLAR"- Yaðlýk ve sofralýk olarak yararlanýlan zeytin, hem yüksek besin deðerine sahip saðlýklý bir gýda olmasý hem de iç ve dýþ ticaretimize konu olmasý nedeniyle büyük önem taþýmaktadýr. Zeytincilikte, sezonu özellikle ihracatta çok iyi geçti. Dünyada zeytinyaðýna yönelik talepteki artýþýnýn yaný sýra en büyük üretici Ýspanya'da kuraklýk yaþanmasý da ihracatta patlama yapmamýza neden oldu yýlýnda 198,6 milyon dolar olan zeytin ve zeytinyaðý ihracatýndan bu yýl sadece 8 aylýk (Ocak-Aðustos 2013) dönemde 330,1 milyon dolarlýk döviz elde edildi yýlýnýn Ocak-Aðustos döneminde 77 bin 948 ton zeytinyaðý ihracatý karþýlýðýnda 242 milyon 505 bin dolar, 40 bin 741 ton siyah zeytin ihracatý karþýlýðýnda 67 milyon 148 bin dolar, 10 bin 572 ton yeþil zeytin karþýlýðýnda 20 milyon 403 bin dolar döviz elde edildi. Toplam ihracat tutarý 330 milyon 56 bin dolar oldu." -"DÜNYADA ZEYTÝNYAÐINA YÖNELÝK TALEP SÜREKLÝ ARTIYOR"- Dünyada zeytinyaðýna yönelik talebin sürekli arttýðýný, Türkiye'nin zeytinyaðý ihracatýnda yeni pazarlarýn ortaya çýktýðýný belirten Bayraktar, "Zeytinyaðý ihracatýmýzda öne çýkan ülkeler ABD, Suudi Arabistan, Japonya'nýn yaný sýra dünyanýn en büyük zeytinyaðý üreticileri Ýspanya ve Ýtalya da vardý. Bu ülkeler bizden aldýðý zeytinyaðý markalý olarak baþka ülkelere ihraç etmektedirler. Bu ülkelerin yaný sýra Çin, Irak, Birleþik Arap Emirlikleri, Ýran zeytinyaðý ihracatýmýzda önem taþýyan diðer ülkelerdir. Yeþil ve siyah zeytin ihracatýmýzda ise Almanya, Irak, Romanya ve ABD ve Romanya öne çýkan ülkelerdir" dedi. Zeytinyaðýnýn içerdiði antioksidanlar, karotenoidler, fenolik bileþikler ve vitaminler bakýmýndan beslenme ve saðlýk üzerindeki öneminin büyük olduðu bilgisine veren Bayraktar, zeytinyaðýnýn kötü kolesterolü azalttýðý ve iyi kolesterolü ise artýrdýðýnýn uzmanlarca dile getirildiðini ve tüketilmesinin önerildiðini belirtti. Þemsi Bayraktar, gerek saðlýk, gerek ülke ekonomisi açýsýndan fevkalade önemli zeytin ve zeytinyaðýnda sezonunun baþta üreticiler olmak üzere, sektörde faaliyet gösteren tüm taraflar için iyi geçmesinin en büyük temennileri olduðunu vurguladý. En çok istihdam saðlayan sektörler Kariyer.net Ýstihdam Endeksi'ne göre, ilk üç çeyrekte istihdam artýþý yüzde 5 olarak gerçekleþti. En çok istihdam saðlayan sektörler inþaat, tekstil, biliþim ve üretim oldu. Anadolu'da istihdamý yapý, saðlýk ve perakende hýzlandýrýrken en çok personel talebi satýþ uzmaný ve mühendisler için gerçekleþti. Özel sektörden gelen personel talepleriyle oluþturulan Kariyer.net Ýstihdam Endeksi, yýlýn son dönemecine girerken özel sektörde istihdam adýna önemli bir hareketlenme olduðunu gösterdi. Verileri yorumlayan Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, 2013'ün baþýndan bu yana istihdamda artýþýn yavaþ da olsa sürdüðünü, aylýk rakamlarýn istikrarlý bir tablo çizdiðini belirtti. Azoz, yýllýk ortalamanýn önemli olduðunu þu sözlerle vurguladý: "Geride býraktýðýmýz ilk üç çeyrekte istihdam artýþý, yayýnlanan ortalama günlük iþ ilaný sayýsýna göre hesaplandýðýnda þu an yüzde 5 düzeyinde. Bu da yýlsonu toplum artýþ oraný için ümit veren, önemli bir gösterge." -FARKLI SEKTÖRLERDEN GELEN YENÝ ÝÞ ÝLANI SAYISI, ORTALAMA 14 BÝN CÝVARINDA- Kariyer.net verilerine göre, 2013'ün ilk üç çeyreðinde, farklý sektörlerden gelen yeni iþ ilaný sayýsý, ortalama 14 bin civarýnda gerçekleþti. Bu da yine ortalama olarak her ay 50 binin üzerinde kiþi için yeni iþ fýrsatý anlamýna geldi. En çok aranan pozisyonlar ise satýþ danýþmaný, mühendis, muhasebeci, maðaza müdürü, mimar ve insan kaynaklarý uzmaný oldu. -SAÐLIK SEKTÖRÜNDEKÝ ARTIÞ DAMGASINI VURDU- Üçüncü çeyreðe, saðlýk sektöründeki artýþ damgasýný vurdu. Sektör, en çok personel talebi gelen ilk iki sektör olan yapý ve tekstil'le yarýþtý, hatta Eylül ayýnda tekstili geride býrakarak ikinci sýraya yerleþti. Saðlýk sektörü özelikle Anadolu'daki yatýrýmlarýyla dikkat çekti. En çok istihdam yaratan diðer sektörler ise üretim, biliþim, otomotiv, turizm, gýda, telekom ve finans olarak sýralandý. -PERAKENDE VE ÝNÞAAT, DOÐU VE GÜNEYDOÐU'YU HAREKETLENDÝRDÝ- Anadolu'daki istihdamda dikkat çeken diðer iki sektör ise, Perakende ve Ýnþaat oldu. Bu sektörler üçüncü çeyrekte Þanlýurfa, Kars, Kilis, Adýyaman, Erzincan, Mardin ve Sivas'ta dikkat çeken hareketlenmeler oluþturdu. Enerji sektörünün Siirt'te, gemi Ýnþaat sektörünün ise Yalova'da istihdamý hareketlendirdiði gözlendi. Devletin zirvesi 29 Ekim için buluþtu Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. kuruluþ yýl dönümü münasebetiyle Anýtkabir'de tören düzenlendi. Ardýndan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Köþk'te tebrikleri kabul etti. Köþk'teki tören öncesi Erdoðan, Kýlýçdaroðlu ve Bahçeli'yle tokalaþmadý.anýtkabir'deki tören, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün baþkanlýðýndaki devlet erkanýnýn Aslanlý Yol'un baþýnda yerini almasýyla baþladý. Törene Cumhurbaþkaný Gül'ün yaný sýra TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Genelkurmay Baþkaný Necdet Özel, Anayasa Baþkaný Haþim Kýlýç, Bakanlar Kurulu üyeleri,, kuvvet komutanlarý, yüksek yargý mensuplarý, milletvekilleri, bazý siyasi parti temsilcileri katýldý. Aslanlý Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne gelen devlet erkaný, Cumhurbaþkaný Gül'ün mozoleye çelenk koymasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulundu. Ýstiklal Marþý okunmasýnýn ardýndan Cumhurbaþkaný Gül ve beraberindekiler, Misaký Milli Kulesi'ne geçti. Gül, burada Anýtkabir Özel Defteri'ni imzaladý. Cumhurbaþkaný Gül Anýtkabir Özel Defteri ne þunlarý yazdý; Aziz Atatürk milletimizin yönetimde söz sahibi saðlayan Cumhuriyetimizin kuruluþunun 90. yýldönümünü büyük bir coþkuyla kutluyoruz. Önderliðinizde kurtuluþ destanýný yazan milletimiz Türkiye yi muasýr medeniyetler seviyesinin üstüne çýkarma hedefi doðrultusunda sarsýlmaz bir irade ve kararlýlýkla ilerlemektedir. Bir asra yaklaþan cumhuriyetimizin kazanýmlarý sayesinde bugün Türkiye'nin her alanda yükselen bir ülke küresel bir cazibe merkezi haline gelmesinin gururunu yaþýyoruz. Cumhuriyetimizin görkemli baþarýlarýyla övünüyor emanetinize kararlýlýkla sahip çýkýyor kazanýmlarýmýzý yeni hamlelerle daha da yukarýlara taþýmak için azimle ve inançla çalýþýyoruz. Cumhuriyet bayramýnda millet olarak hatýranýz önünde saygýyla eðiliyor size minnet duygularýmýzla birlikte þükranlarýmýzý sunuyoruz. KÖÞK'TE SOÐUK RÜZGARLAR ESTÝ Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Anýtkabir'deki törenin ardýndan Çankaya Köþkü'nde Cumhuriyetin kuruluþunun 90. yýldönümü sebebiyle tebrikleri kabul etti. Tören öncesi Kýlýçdaroðlu, Orgeneral Özel ile bir süre sohbet etti. Daha sonra gelen Baþbakan Erdoðan da Kýlýçdaroðlu ile tokalaþmadan Özel'le tokalaþarak yerine geçti. Özel'le Erdoðan da sohbet etti. Erdoðan, Bahçeli ile de tokalaþmadý. Kabul törenine AK Parti, CHP ve MHP'nin önde gelen isimlerin katýlýrken, BDP'den vekillerin törene katýlmadýðý görüldü. Davetliler, 29 Ekim'de doðan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ü Cumhuriyet'in kuruluþ yýldönümünün yaný sýra doðum gününü vesilesiyle ile de kutladý. Kabullerin ardýndan gazetecilerin Cumhuriyet Bayramý'ný tebrik eden Gül'e törenlerin sonrasýnda doðum gününü kutlayýp kutlamayacaðýnýn sorulmasý üzerine, "Kutlamayý hep birlikte yapmýþ oluyoruz. Biliyorsunuz yaþ günümü saklayamýyorum. Bir kez daha herkesin bayramýný kutluyorum." þeklinde konuþtu. Bu arada, CHP Milletvekili Mehmet Haberal da kabul törenine ilk kez katýldý. MF verilerine göre Türkiye, son dört yýlda yüzde 4,8 olan ortalama yýllýk istihdam artýþýyla Avrupa ülkeleri arasýnda birinci sýrada yer alýyor. Bu dönemde Türkiye'de 4,7 milyon kiþi iþ sahibi olurken, Euro Bölgesi'nde 2,2 milyon istihdam kaybý yaþandý. Türkiye'nin baþarýsýnda istihdama ayrýlan kaynaðýn rolü büyük. Hükümet önümüzdeki yýlýn istihdam teþvik bütçesini yüzde 28 artýþla 8,4 milyar liraya çýkardý. Türkiye, Avrupa Birliði ülkelerinde her gün artan iþsizliði tek haneli rakamda tutmayý baþarýyor. Mart 2009 dan bu yana 4,7 milyon kiþiye ilave istihdam saðlandý. Ayný dönemde Euro Bölgesi nde 2,2 milyon istihdam kaybý yaþandý. Türkiye, döneminde IMF verilerine göre yüzde 4,8 olan ortalama yýllýk istihdam artýþ oranýyla birinci sýrada yer alýyor. Türkiye nin istihdam cephesinde yakaladýðý bu baþarýda istihdam teþvikleri önemli bir rol oynadý. Bu nedenle hükümet, iþsizliði yüzde 5 seviyesine indirebilmek için istihdam teþviklerine ayýrdýðý kaynaðý artýrýyor. Ýstihdamý teþvik bütçesi yüzde 28 artarak 8,4 milyar TL ye ulaþacak. Buna göre Ýstihdamý teþvik için 8,4 milyar lira ayrýldý önümüzdeki yýl istihdam oluþturan patron, 8,4 milyar TL teþvik alacak. Yakalanan baþarýya raðmen iþsizlik, halen Türkiye nin en önemli sorunlarýndan biri olmayý sürdürüyor. Yýl sonu itibarýyla iþsizliðin yüzde 9,5 civarýnda gerçekleþmesi bekleniyor. Türkiye nin hedefi ise iþsizliði orta vadede yüzde 5 e çekebilmek. Bu amaçla yeni istihdam teþvikleri uygulamaya konurken mevcut teþvikler de devam ettirilecek. Nisan 2013 te çýkarýlan torba yasa ile getirilen 5 puanlýk teþvike ilave olarak konan 6 puanlýk teþvik 52 ilde uygulanacak. Sosyo-ekonomik geliþmiþlik endeksi dikkate alýnarak belirlenen 52 ilde on ve üzerinde sigortalý çalýþtýran iþyerlerine halen uygulanmakta olan 5 puanlýk teþvike ilave olarak 6 puan daha iþveren prim teþviki verilerek 11 puanlýk teþvik saðlanacak. Bunlarýn yanýnda, genç, kadýn ve engelli istihdamý ile Ar-Ge merkezlerinde ve teknoloji geliþtirme bölgelerinde istihdam edilenlere iliþkin teþvik uygulamalarý da devam edecek. Bu teþviklerle hem iþverenlerin mali yükünün azaltýlmasý hem de kayýt dýþý istihdamla mücadele hedefleniyor.

10 HABER 10 Ýþte ürpertici sonuçlar Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalý Laboratuvarý'nda pek çok kentten gönderilen et ve et ürünlerinde yapýlan analizlerde meme, taþlýk, kanatlý derisi, dalak, akciðer gibi sakatat bulundu. Laboratuvarda, Türkiye'nin pek çok kentinden gönderilen kýyma, salam, sosis, sucuk, köfte, kavurma gibi et ve et ürünlerinin analizi yapýlarak, içindeki katký maddeleri araþtýrýlýyor yýlýndan beri mikroskobik incelemeler yapýlan laboratuvarda elde edilen sonuçlar ürkütücü çýktý. 'Yüzde 100 et' ibaresiyle satýlan ürünlerde dalak, iþkembe, yürek, baðýrsak, akciðer, meme gibi sakatatýn yaný sýra kemik, deri, kýkýrdak ve kýl gibi maddeler tespit edildi. AKÜ Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç.Dr. Artay Yaðcý, bazý firmalarýn daha fazla kâr elde etmek için çeþitli hilelere baþvurduðunu belirtti. Saðlýklý beslenme için hayvansal gýdalardan etin baþta geldiðini anlatan Doç. Dr. Yaðcý, etteki bulgulardan sonra 'Yediðimiz gerçekten et mi?' sorusunun akla geldiðini söyledi. SAKATAT KARIÞTIRILIYOR Et ve et ürünlerinde sadece et (iskelet kasý) ve yað dokusu bulunmasý gerektiðini aktaran Doç. Dr. Yaðcý, yaptýklarý histolojik analizlerde et dýþýnda meme, taþlýk, kanatlý deri gibi pek çok yabancý dokuya rastladýklarýný vurguladý. Türk Gýda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliðine aykýrý biçimde düþük kaliteli et ve et ürünleri üretildiðini savunan Doç. Dr. Yaðcý, "Et ürünlerinde kullanýlmamasý gereken yabancý maddeler ve sakatat ABD ve Rusya nýn, barýþ için taraflarý Cenevre de buluþturma planýyla ilgili belirsizlik sürerken, Suriye de üç yýldýr devam eden iç savaþýn yol açtýðý insanî kriz gün geçtikçe derinleþiyor. Esed rejimi, baþkent Þam da muhaliflerin kontrolündeki Muaddamiye, Duma ve Doðu Guta bölgelerini 1,5 yýldýr kuþatma altýnda tutuyor. Afrin, Kobani, Derik þehirleri ise PYD militanlarýnýn kontrolünde. Bu bölgelere gýda maddesi ve týbbi malzeme sokulmasýna müsaade edilmiyor. Bazý yerlerde basit müdahaleyle iyileþebilecek hastalar ölüme terk ediliyor. Kuþatma altýndaki yaklaþýk 3 milyon Suriyeli açlýk ve hastalýklarýn pençesinde. Muhaliflerin çatý örgütü Suriye Milli Konseyi, özellikle Þam ýn batýsýndaki Muaddamiye deki durumun çok kritik olduðunu belirterek uluslararasý topluma bu bölge için insanî yardým koridoru oluþturulmasý çaðrýsý yapýyor. BM Ýnsani Yardým Koordinatörü Valerie Amos da roket ve havan saldýrýlarý altýndaki sivillerin bölgeden ayrýlabilmesi için çatýþmalara derhal son verilmesini istiyor. Zaman ýn ulaþtýðý Muaddamiyeli Ebu Abdullah, bölgede artýk hastalýk ve açlýktan ölümlerin baþladýðýný anlatýyor. Çocuklarýna taþ kaynatarak içirdiklerini, þehirde aðaç kabuðu, kedi-köpek hatta fare yiyenlerin de olduðunu söyleyen Abdullah, Artýk bu duruma ne kadar daha dayanacaðýmýzý bilmiyoruz. Müslümanlar bize yardým edin. Þehir sürekli bombalanýyor. Elektrik, su yok. Ýçme sularýný kuyulardan saðlýyoruz. Rejim isteyenlerin þehirden can güvenlikleri saðlanarak çýkabileceðini ilan ediyor. Ama rejim güçleri, þehirden ayrýlanlarý da infaz ediyor. diye feryat ediyor. Muaddamiye sakinleri geçen hafta yayýnladýklarý bir açýk mektupla yüzlerce kadýn ve ete karýþtýrýlýyor. Bu durum, standartlara uygun ve yüksek kalitede üretim yapan firmalara karþý haksýz rekabete neden olduðu gibi halk saðlýðýný da tehdit ediyor" dedi. SADECE BÝLGÝSAYARLI HÝSTOLOJÝK ANALÝZLE TESPÝT EDÝLEBÝLÝYOR Histoloji- Embriyoloji Anabilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Korhan Altunbaþ da salam, sosis gibi emülsifiye et ürünlerinin üretimi yanýnda, hazýr köfte ve hamburger üretiminde bazý üreticilerin mekanik olarak ayrýlmýþ et kullandýðýný vurguladý. Doç. Dr. Altunbaþ, mekanik olarak ayýlmýþ etlerin kullanýmýnýn 2012 yýlýnda yayýnlanan et ve et ürünleri tebliðine göre yasaklandýðýný belirtti. Mekanik eti kemiklerden ancak makineler aracýlýðýyla ayrýþtýrýlabilen et olarak tanýmlayan Doç. Dr. Altunbaþ, mekanik yolla ayrýlan etlerin diðer ete göre çok daha çabuk bozulduðunu söyledi. Doç. Dr. Altunaþ, mekanik üretim et karýþtýrýlan ürünlerin sadece bilgisayarlý histolojik analiz ile mikroskop altýnda incelenerek tespit edilebileceðini açýkladý. SON KULLANMA TARÝHÝ GEÇEN ET YENÝDEN ÝÞLENÝYOR Yaygýn olarak son kullanma tarihi geçmiþ et ve et ürünlerinin kýyma makinesinden geçirilip yeniden et ürünlerine karýþtýrýlarak piyasaya sürüldüðünü kaydeden Doç. Dr. Altunbaþ, "Parçalanan bozuk etler diðer etlerle karýþtýrýlarak tekrar kullanýlabiliyor. Tekrar iþlenerek piyasaya sürülen bu ürünler saðlýðý ciddi þekilde tehdit ediyor. Ette kullanýlan bu yaygýn hileyi laboratuvarýmýzda tespit edilebiliyoruz" dedi. FÝYAT AÞIRI DÜÞÜKSE DÝKKAT EDÝLMELÝ Þüpheli bulunan ürünlerin analiz için laboratuvara gönderilmesi gerektiðine deðinen Doç. Dr. Altunbaþ, genellikle et üretimi yapan özel firmalarýn analiz yaptýrdýðýný belirtti. Doç. Dr. Altuntaþ, þunlarý kaydetti: "Etin kilogram fiyatýna göre salamýn, sucuðun, sosisin fiyatý da dengeli olmalý. Tüketicilerimiz bu konuda bilinçli olmalý. Eðer fiyatlar aþýrý düþükse mutlaka dikkat edilmeli. Halkýn saðlýðýyla oynayan gýda sahtekarlarý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn etkili denetimleriyle deþifre ediliyor. Yine de halkýmýz dikkatli olmalý." Kuþatma altýndaki 3 milyon Suriyeli, açlýðýn pençesinde çocuðun öldüðünü, binlerce kiþinin de yaralandýðýný kaydederek dünyayý acil yardýma davet etmiþti. Rejim, Humus þehrindeki eski Humus bölgesi ile Türkmen kasabalarýný da kuþatma altýnda tutuyor. Humus Müdahale Yönetimi Temsilcisi Dr. Fevvaz el Avad, Eski Humus ile El Vaar kasabasýnda 500 bine yakýn insanýn kuþatma altýnda bulunduðunu ifade ediyor. El Avad, bölgedeki içler acýsý durumu, Maalesef çocuklarýmýz açlýktan ölmeye baþladý. Humus halkýna dünyanýn gözü önünde Ya öleceksiniz ya da bana boyun eðeceksiniz. diyen bir rejim var. Ýnsanlarý aç býrakýyorlar, yiyecek içecek giriþine izin vermiyorlar. Kýþ da geldi. Ýlaç ve doktor olmadýðý için bu insanlar ölümle burun buruna. sözleriyle dile getiriyor. Humus a baðlý Türkmen kasabalarý Zara, Telkelah, Hisnin ve Dar el Ekberi nin de kara ve havadan yoðun saldýrýya uðradýðý kaydediliyor. Rejimin bu kasabalarý ele geçirmesi halinde Türkmenlere yönelik katliam gerçekleþmesinden korkuluyor. PYD militanlarýnýn ise kontrol altýnda tuttuklarý Afrin, Kobani, Derik þehirlerinde, gelen yardýmlara el koyarak kendi taraftarlarýna daðýttýðý belirtiliyor. PYD, hakimiyeti altýndaki bu bölgelerde daðýtým yapmak isteyen yardým kuruluþlarýnýn geçiþine izin vermiyor. Bölgede yaþayan Suriyeli Kürtlerden yoðun þikayet alan yardým kuruluþlarý, PYD militanlarýnýn yardým isteyen muhalif Kürtlere, Gidin size Türkiye ve Barzani versin. dediðini aktarýyor. Bu nedenle bu kuruluþlar, yardým malzemelerini kendi araçlarý yerine yoldan çevirdikleri araçlara yükleyerek muhalif Kürtlere gönderiyor. PYD nin ise ihtiyaç sahibi Kürtlere yardým iletenleri de tespit ederek tutukladýðý iddia ediliyor. Yýllýk bazda, Apple'ýn net kârý 37 milyar dolara düþtüðü gibi, þirket 11 yýldýr ilk kez mali yýlý kazançta düþüþ ile sona erdirdi. Apple patronu Tim Cook "Ýþlerin her zamankinden iyi olduðunu" söylüyor. Ancak analistler kârda düþüþün gelecek yýl da sürebileceðine iþaret eden, þirketin geleceðe iliþkin tahminlerinden hayal kýrýklýðýna uðradý. Apple gelecek yýl gelirinin 55 ila 58 milyar dolar arasýnda olmasýnýn beklendiðini söyledi. Bu rakam ürünlerin brüt kâr marjýnýn analistlerin beklentisinden daha az olduðuna iþaret ediyor.þirketin bir ürün yapmak için harcadýðý tutar ile tüketicilerin ödemeye hazýr olduðu miktar arasýndaki fark olan brüt kâr marjý bu rakamlara göre %36.5 ila %37.5 olacak. 'Oyun deðiþtirici'þirket ayrýca büyük rezervlerine ek olarak ellerinde milyar dolardan fazla nakit olduðunu söyledi. önümüzdeki haftalarda hissedarlara bu Marmaray projesinin resmen açýlmasý, yurt dýþýnda ilgi uyandýrmaya devam ediyor. BBC, "Londra ile Pekin'i birbirine baðlayan proje" olarak tanýnan "Marmaray'ýn ilk açýlýþý"nýn bugün yapýlacaðýný belirtirken "bölünerek açýlma" tartýþmalarýna da dikkat çekti. Ýngiliz yayýn kuruluþu BBC, 2004 yýlýnda yapýmýna baþlanan Marmaray projesi ile Ýstanbul Boðazý'nýn iki yakasýndaki Üsküdar ve Sirkeci'nin ise denizin altýndan, yere batýrma tekniðiyle inþa edilen tüp geçitle birbirine baðlandýðýný anlattý. Avrupa yakasýndaki Kazlýçeþme ve Anadolu yakasýndaki Ayrýlýkçeþme arasýndaki bölümün toplam uzunluðunun 13,6 kilometre olduðuna iþaret eden BBC, "Projenin tamamlanmasýyla, hem Anadolu hem de Avrupa yakasýndaki banliyö ve metro hatlarýyla entegre edilerek toplam 70 kilometrelik bir ulaþým aðý yaratýlmasý hedefleniyordu. Bu bölümler henüz devreye girmeyecek" dedi. -"BÖLÜNEREK AÇILMA" TARTIÞMASI Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýlýþý yapýlacak hat üzerinde yer alan Yenikapý istasyonunun en büyük aktarma istasyonu olarak planlandýðýný, ancak buraya baðlanmasý planlanan Ýstanbul metrosu hattýnýn inþaatýnýn da henüz tamamlanmadýðýný belirtildiði haberde Marmaray'ýn bütün bölümlerinin tamamlanmadan açýlmasýnýn eleþtirilere konu olduðuna dikkat çekti. Bu baðlamda BBC, Marmaray Projesi 12 yýllýk Sinyalizasyon ve Haberleþme Sistemleri Uzman Baþ Mühendisliði'nden 2008'de emekli olan Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi Rýza Behçet Akcan, projenin bölünerek açýlmasýnýn "hayati risklere" neden olabileceði belirtirken eleþtirilere yanýt veren Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn ise K Partili Çelik, geçen hafta AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediðim bir basýn toplantýsýnda, ODTÜ arazisinden geçen yolla ilgili yaptýðý bazý deðerlendirmelerin, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek aleyhinde maksatlý bir biçimde kullanýldýðýný savundu. "Basýn toplantýsýnda söylediðim "Melih Gökçek de kýyamete kadar belediye baþkaný olarak kalmayacaktýr.' cümlesinin önüne ve arkasýna bakmayýp "Bakýn AK Parti yönetimi de Melih Gökçek'ten rahatsýzdýr.' þeklinde yorum yapanlar ya art niyetli ya da okuduðunu anlamayanlardýr" diyen Çelik, Apple'ýn kârýnda düþüþ sürüyor paranýn daha fazla bir kýsmýnýn geri döneceði belirtildi. Apple'ýn hisseleri kýsaca bir düþüþ ardýndan toparlandý. Geçen bir yýl içinde Apple hisselerinin deðeri %13'den fazla geriledi. Son açýklanan veriler, Apple'ýn yeni iphone modelleri olan iphone 5s ve Çin pazarýna hitap eden daha ucuz iphone 5c modellerinin satýþlarýný içeren ilk gelir rakamlarý. Tayvan'ý da içeren büyük Çin bölgesinde gelir %24 oranýnda artmýþ durumda. Ancak þirket iphone 5c için ayrý satýþ rakamlarýný vermedi. Genel olarak, Apple piyasaya sürüldüðü ilk haftasonunda 9 milyon yeni iphone satýldýðýný söyledi.piayasaya sürülen ürünler arasýnda, yeni iphone modelleri, retina ekranlý ipad Mini, yeni ipad air, Macbook dizüstü bilgisayarlar için güncelleþtirmeler ve iþletim sistemi ios7 için bir güncelleþtirme var. BBC, "Marmaray"ý anlattý ve tüm güvenlik önlemlerinin alýndýðý söylediðine dikkat çekti. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Umut Oran'ýn da konuyu TBMM gündemine taþýdýðýný anlatan BBC, Oran'ýn "Marmaray'ýn bazý bölümlerinde zeminde çökme olduðu ancak 29 Ekim açýlýþýna yetiþmesi için geçici çözümle dolgu yapýlarak bu durumun görmezden gelindiði doðru mudur?" yönündeki sorusunu da aktardý. BBC'nin haberinde Marmaray'ýn özellikleri de uzun uzun anlatýldý. Bu çerçevede BBC þunlarý da söyledi: "Ulaþtýrma Bakanlýðý verilerine göre 2 ile 10 dakika arasýnda sefer yapacak trenlerle saatte 75 bin yolcu taþýnmasý bekleniyor. Marmaray için yapýlan yatýrýmýn ise 5.5 milyar TL olduðu belirtiliyor. Dünyanýn en uzun deniz altý tüneli 1988 yýlýnda inþa edilen, Japonya'nýn en büyük adasý Honshu ile bir baþka adasý Hokkaido'yu baðlayan 54 kilometre uzunluðundaki Seikan tüneli. Ýngiltere ve Fransa'yý birbirine baðlayan deniz altý tünelin uzunluðu ise 51 kilometre." Hüseyin Çelik: Gökçek'i çok ama çok baþarýlý buluyorum þunlarý kaydetti:"ben aksine Melih Gökçek'i çok ama çok baþarýlý buluyorum. Ankara'da oturan birisi olarak da yaptýðý büyük hizmetleri takdirle yad ediyorum. Kendisiyle ayný partinin çatýsý altýnda siyaset yapmaktan da büyük bir keyif alýyorum. Birilerinin Gökçek'in hukuka aykýrý davrandýðý gibi bir iddiasý varsa yargýya baþvurma yolu açýktýr. Esas kanunsuzluk, yapýlan fiili ve fiziki engelleme çabasýdýr." Çelik, sözkonusu basýn toplantýsýnýn konuyla ilgili bölümünden ajanslarýn yaptýðý bir özete de açýklamasýnda yer verdi.

11 SPOR 11 Tertip Kurulu kararlarý Çorum Amatör futbolunda geçtiðimiz Bayat Belediyespor'a aðýr fatura. Bu yýl uygulamaya konulan ceza yönetmeliðine göre kulüp ve hafta sonu oynanan maçlarda kýrmýzý kart gören altý futbolcudan beþi kural gereði olduðu için ceza kuruluna sevk edilmezken bir fut- ceza kuruluna sevk edildi. imza yetkisine sahip dört yöneticisi tedbirli olarak bolcu ise ceza kuruluna sevk edildi. Tertip Komitesi'nden yapýlan açýklamaya göre Tertip Komitesi'nden yapýlan açýklamaya göre pazar günü oynanmasý gereken Çorum Belediyespor - Bayat Belediyespor maçýna çýkmayan geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarda altý kýrmýzý kart çýktý bunlardan beþi kural gereði biri ise Bayat takýmý hükmen maðlup sayýldý ve ayrýca disiplin suçundan. Çorum Belediyespor ile Çimentospor arasýndaki maçta rakip oyuncuya kü- karar verildi. önümüzdeki sezonda U 15 ligine alýnmamasýna für ettiði için kýrmýzý kart gören Ertuðrul Yýldýrým Kurul ayrýca müsabakada görevli hakem ve tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. görevli ücretleri olan toplam 197 lirayý Futbol Federasyonu hesabýna beþ gün içinde yatýrmasý için Kural gereði kýrmýzý kart gören Osmancýk Belediyespor'dan Sefer Berkant Cürdek, Yunus Emre Kendir ve Ersin Çýtak, Sungurluspor'dan Ýbralübün dört imza yetkili yöneticisini de tedbirli süre verdi. Tertip Kurulu tarihinde ilk kez bu kuhim Ambarkütük ve U 15 liginde Oðuzlar Belediyespor'dan Ömer Faruk Kabak ceza kuruluna Buna göre Bayat Belediyespor yöneticileri olarak Disiplin Kurulu'na sevk etti. sevk edilmeden bir maç ceza alan isimler oldular. Murat Topal, Bekir Karamehmet, Bekir Çam ile BAYAT BELEDÝYESPOR'A CEZA YAÐDI kulüp baþkaný Muhittin Bayram tedbirli olarak il U 15 Liginde geçtiðimiz hafta sonu oynanmasý gereken Çorum Belediyespor maçýna çýkmayan SPOR disiplin kuruluna sevk edildiler. SERVÝSÝ Sonbaharda yorgunluktan kurtaran, formda tutan egzersizler... Sonbaharda azalan metabolizma hýzýnýzý yükseltin! Soðuk havalarýn habercisi sonbahar aylarý genel olarak motivasyon düþüklüðü, depresyon gibi olumsuz ruh hallerinin görülmesine yol açar. Kalp ve damar problemleri, baþ ve eklem aðrýlarýnýn da en yoðun görüldüðü aylardýr. Oysaki özellikle bu dönemi mutlu geçirebilmek için çok pratik ve eðlenceli yollar vardýr.bu melankolik aylarý kendinizi iyi hissederek atlatmak ve kýþa hazýr olmak için en etkili yollardan biri ise egzersiz yapmaktýr. Sports International Spor Direktörü Muratcan Üner, yazýn eðlenceli ve hareketli periyodundan sonra çoðumuzda sonbahar baþlangýcý ile beraber bir durgunluk ve halsizlik oluþtuðunu belirtiyor ve sonbahar depresyonuyla egzersiz yaparak nasýl baþ edileceðini anlatýyor: "Doðru ve sistemli yapýlacak egzersiz programý ile özellikle bu aylarda keyfinizi yerine getirirken vücudunuzun baðýþýklýk sistemini güçlendirmeye de yardýmcý olursunuz. Ayrýca yazdan kalan fazla kilolardan þikayetçiyseniz bu egzersizler ile ayný zamanda incelmeyi de saðlarsýnýz. Sonbaharýn arkasýna saklanýp egzersizden uzaklaþmak yerine egzersizi daha sýk ve sistemli yapmak kalp ve damar saðlýðý ve kilo idaresi açýsýndan çok önem taþýmaktadýr. Havalar soðuyor diye açýk havada yapýlan egzersizleri azaltýr ve yerine bir þey koymazsanýz bu hem metabolizma hýzýnýz hem de kalp ve damar saðlýðýnýz için tehdit oluþturur.american College Of Sports Medicine'nin (Saðlýk ve egzersizle ilgili standartlarý belirleyen en önemli kuruluþ)önerisine göre haftanýn 3-5 günü, günde minimum dakika nefes nefese kalmayacak tempo ve þiddette yapýlacak yürüyüþ, koþu, dans, bisiklet gibi aerobik aktiviteler kalp damar rahatsýzlýklarýna yakalanma oranýnýzý en az % 20 düþürmekte ve baðýþýklýk sisteminizi güçlendirerek sizi hastalýklardan korumaktadýr. Bu tür aerobik egzersizlerde tüm dokulara oksijen yollanacaðý için hem hücreler kendini yenileyecek hem de antiaging etkisi yaratacaktýr. Çoðu kiþinin bahanesi egzersize zaman ayýramamaktýr. 5 gün olmasa da en az 2-3 gün yapýlacak egzersizler bile çok önemli kazanýmlar saðlayacaktýr. Burada önemli olan egzersizin þiddetinin çok yüksek olmamasý ve eðer mümkünse bu konuda eðitim almýþ kiþiler tarafýndan egzersiz programýnýn planlanmasýdýr. Kardio egzersizlerinin yaný sýra haftanýn iki günü yapýlacak direnç egzersizleri ile kas ve kemik yapýnýzý güçlendirerek sonbaharda azalan metabolizma hýzýnýzý yükseltmeniz mümkün. Her yapýlan direnç egzersizi kaslarýnýzý aktive ederek vücudunuza aldýðýnýz kalorilerin kaslarýnýzýn içinde enerjiye dönüþmesini saðlayarak vücut yað oranýnýzýn da azalmasýna ve kaslarýnýzýn þekillenmesine neden olacaktýr. Vücut aðýrlýðý ile yapacaðýnýz egzersizler kalça, karýn ve bel kaslarýnýzý kuvvetlendirecek egzersizler daha fazla kalori harcamanýza yardýmcý olacaktýr. Yapýlacak fiziksel aktiviteler vücutta beyin tarafýndan salgýlanan ve mutluluk hormonu adý verilen endorfin hormonunun salgýlanmasýný saðlayarak sonbaharýn olabilecek duygusal negatif etkilerini de ortadan kaldýracaktýr. Haftada 1 gün yapacaðýnýz nefes egzersizleri yoga ve Tai-Chi gibi egzersizler de psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmenizi saðlayacaktýr. Sonbaharda C vitamini içeren gýdalarýn bol miktarda tüketilmesi de vücut direncinin artýrýlmasýna ve baðýþýklýk sisteminizi güçlendirmenize katký saðlayacaktýr. Ayrýca bu aylarda hava deðiþiminden dolayý günlük sývý ve yüksek miktarda lif içeren besin tüketim miktarýný arttýrmanýz da gerekmektedir. Sonbaharý kendiniz için egzersizden uzaklaþma deðil tam tersine egzersize dört elle sarýlmamýz gereken bir dönem olarak görmelisiniz." Çorum'da her yýl geleneksel hale getirilen Av Bayramý etkinliði geçtiðimiz haftasonu coþku içinde kutlandý. Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü tarafýndan yapýlan etkinliðe çok sayýda avcý ve avcý dostu katýldý. Keklik-Tavþan-Ördek sezonunun açýlýþý öncesinde her yýl kulübün organize ettiði Av Bayramý'nda sporting ve hareketli domuz hedefine tek kurþun atýþlarý yapýldý. Melikgazi Atýþ Poligonu'nda gerçekleþtirilen etkinliðin sponsorluðunu Çorum Silah Dünyasý- Yadaþ Av Bayi ve Çorum Reklam üstlendi. Bu yýl ilk kez düzenlenen Sporting Yarýþmasýnda Mehmet Ersavaþ birinci Fatih Koç ikinci Erman Öztürk ise üçüncü oldu. Sorting yarýþmasýnda birinciye otomatik silah, ikinciye havalý silah, üçüncüye ise av malzemelerinden oluþan bir paket hediye edildi. Çorum merkez ve ilçelerden avcýlar ve avcý dostlarýnýn katýlýmý ile yapýlan faaliyette avcýlar hareketli hedef üzerindeki domuz figürünü yüksek puanla vurmaya çalýþtýlar. Avcýlar tek kurþun yarýþmasýnda birinci olan Dr. Hulisi Kýlýç otomatik tüfekle ödüllendirildi. Ýkinci olan Necati Abdal havalý silah ile üçüncü olan Recai Velioðlu ise av malzemelerinden oluþan bir paket ile ödüllendirildi. Av Bayramýnda avcýlara hitaben konuþma yapan Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü Baþkaný Yusuf Bayramoðlu, yasaklara ve kurallara uyulmasýný istedi. Bayramoðlu, avcýlardan doðal zenginliklerin kýymetini bilinmesini ve ona göre davranýlmasýný istedi. Avcýlarý bu mutlu günlerinde yalnýz Av bayramý kutlandý býrakmayan Orman ve Su Ýþleri Þube Þefi Yüksel Þimsir ise kasasýz belasýz bir av sezonu dilerken Çorum olarak avlaklar konusunda Türkiye'de en önde olunduðunu önümüzdeki yýllarda sürdürülebilir yaban hayatýn meyvelerinin toplanacaðýný söyledi. Programa katýlanlara Avcýlar Derneði bütçesi ile Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan Erol Usta tarafýndan hazýrlanan tandýr kebap ikram edildi. Batman Petrolspor, ligin 9 haftasýnda 15 puaný 15 golle topladý. Beþ sezon sonra en farklý galibiyete imza attý 5 SEZON SONRA 5'LÝK GALÝBÝYET! Hafta sonu konuk ettiði Maltepe'yi daðýtan Batman Petrolspor, en son 2008'de 5-1'lik skorla kazanmýþtý. Kýrmýzý beyazlýlar bu sezon 9 hafta geride kalýrken topladýðý 15 golle 15 puaný topladý. Teknik heyetin hedefi artýk istikrarlý sonuçlar almak. Batman Petrolspor'un, Pazar günü Maltepe'yi 5-1'lik skorla geçmesi taraftarýn yüzünü güldürdü. Kýrmýzý-beyazlýlar, 5-1'lik galibiyeti en son 2008 yýlýnda Kilis Belediye karþýsýnda almýþtý. Petrolspor, Hasan'ýn attýðý dört gol ve Coþkun'un golüyle yýllar sonra taraftarýna farklý galibiyet sevinci yaþattý. YÜKSEK MÜCADELE Kýrmýzý-beyazlýlar, ligin diðer maçlarýna göre Maltepe karþýsýnda daha çok mücadele etti. Ayaðýnda fazla top tutmayan ve çabuk toplarla ileriye çýkan Kýrmýzý-Beyazlý ekipte futbolcular, aut çizgisine kadar mücadeleyi býrakmadý. Kýrmýzý-Beyazlý ekipte Teknik Direktör Adnan Þentürk ve ekibinin, istediði mücadele ve çabuk toplarla ileriye çýkma taktiði Maltepe maçýnda görüldü. MAÇIN ADAMI Maçýn adamý dört golle rakip fileleri havalandýran Hasan Ahmet Sarý'ydý. Karþýlaþmada golcü Hasan estetik gollerin yaný sýra son golü de zorlanmadan attý. Emre Yüce'nin ortasýnda kaleci Emre ve savunmayý geçen topa dokunan Hasan, kariyerinin en rahat gollerinden birini attý. Hasan, Maltepe maçýnda attýðý dört golle bu sezon gol sayýsýný 9'a yükseltti. Dört golle maça damga vuran Hasan, attýðý gollerde Galatasaraylý Drogba'nýn gol sevinciyle dikkat çekti. ÞAMPÝYONLUK ÞARKILARI Batman Petrolsporlu futbolcular, Maltepe maçýnýn ardýndan önce taraftarý önünde coþtu, ardýndan da soyunma odasýnda þampiyonluk þarkýlarý söyledi. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin futbolcularý; "Taraftarýn farký sahaya yansýdý. Çünkü taraftarýmýz bizi zor maçýmýzda yalnýz býrakmadý. Bundan sonraki haftalarda herkes Batman Petrolspor'un çýkýþýný konuþacak. Biz iyi þeylerle konuþulmak istiyoruz. Bunun da elimizde olduðunu biliyoruz. Bu taraftara þampiyonluk sözümüz var. Deplasmanda da þeytanýn bacaðýný kýracaðýz" diye konuþtular. "EKÝBÝ KUTLUYORUM" Petrolspor Kulüp Baþkaný Gökhan Akýn, farklý galibiyete imza atan ekibini kutladý. Akýn, þunlarý söyledi; "Lige maalesef iyi bir baþlangýç yapamamýþtýk. Takýmýmýz kaliteli sporculardan oluþan tecrübeli bir ekip. Önümüzde uzun bir süre var. Alýnan her puanýn büyük bir önemi vardýr. Birlik beraberlik içinde Batman'ýn bütün katmanlarýyla el ele vererek centilmenlik kurallarý çerçevesinde Petrolspor'u hak ettiði yere getireceðiz. Bundan kimsenin kuþkusu olmasýn. Bize bol gollü bir galibiyet yaþatan yönetim kurulu baþta olmak üzere teknik heyet ve futbolcu arkadaþlarýmý tebrik ediyorum. Karþýlaþmada emeði geçen Batmanlý sporseverlere teþekkür ediyorum." ARA VERMEDEN ÝDMAN! Maltepe galibiyetiyle moral bulan Kýrmýzý-beyazlýlar, deplasmanda karþýlaþacaðý 68 Aksarayspor hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Dünkü idmana sakatlýðý süren Güven dýþýnda tüm futbolcular katýldý. Bu arada gördükleri kartlarla cezalý duruma düþen takýmýn tecrübeli futbolcularýndan Civar Çetin ve Uður Durmuþ'un cezasý da tamamlandý.

12 Çorumspor taraftar kartýný tanýtacak Kýrmýzý siyahlý Kulüp Yönetimi maddi kaynak arayýþlarýna devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Çorumspor yönetimi kulübün maddi kaynak sorununa çözüm bulmak adýna bir dizi çalýþmalar yapýyor. Bu çalýþmalar arasýnda yer alan taraftar kartý projesini tanýtacak olan kýrmýzý siyahlý yönetim bugün bir basýn toplantýsý düzenleyeceði öðrenildi. Kýrmýzý siyahlý camia CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'a kýrgýn Destek sözleri havada kaldý! Maltepespor hazýrlýklarý baþladý Çorumspor sezon açýlýþýnda yaptýðý konuþma ile kýrmýzý siyahlý camiaya umut veren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'tan hale hiçbir desteðin gelmediði iddia edilirken, Atlas'ýn destek konuþmasýnýn lafta kaldýðý kýrmýzý siyahlý taraftarlar ve camia içerisinde yorum buldu. Sezon açýlýþýnda yaptýðý konuþmasýnda birileri Çorumspor'dan intikam almak istiyor sözleri ile güne damga vuran CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, konuþmanýn devamýnda ise tribündeki taraftara Çorumspor'un yaþamasý adýna elinden gelen desteði vereceði sözü vererek tribünden alkýþlarý almýþtý. Atlas'ýn o günden bugüne Çorumspor'a hiçbir destek vermediði kýrmýzý siyahlý taraftarlar arasýnda dile getirilirken, CHP Ýl Baþkanýnýn sezon açýlýþýndaki destek sözlerinin havada kaldýðý ileri sürüldü. ADNAN YALÇIN 112 Acil Futsal'da Bolat, Dünya Þampiyonasý'nda görev Wushu antrenörü ve Wushu Ý Temsilciliði görevini yürüten Bekir Bolat, Malezya'da yapýlacak olan Wushu Dünya Þampiyonasý'nda milli takým antrenörü olarak görev yapacak. HE Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný Hilal Kiraz, Halk Eðitim Kültür Gençlik ve Spor kulübü antrenörü Bekir Bolat'ýn Malezya'da yapýlacak olan Wushu Dünya Þampiyonasý'nýn ardýndan Sakarya'da yapýlacak olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ülkeler arasý Wushu Þampiyonasý'nda da milli takým antrenörü olarak görev yapacaðýný bildirdi. Ligin 9. Haftasýnda sahasýnda Bursa Nilüferspor'a kaptýrdýðý 2 puanla morallerin bozulduðu Çorum Belediyespor dün yaptýðý tek antrenmanla Maltepespor maçýnýn hazýrlýklarýný baþlattý. Teknik Direktör Sedat Özbað ve yardýmcý antrenörlerin idaresinde yapýlan antrenmana tüm futbolcular katýlýrken sakatlýklarý bulunan Osman Bodur ve kaleci Çaðrý takýmdan ayrý düz koþu yaptýlar. Isýnma hareketlerinin ardýndan toplu düz koþular ile baþlayan antrenman 5'e 2 çalýþmasý ile devam etti. 5'e 2 çalýþmasýnýn ardýndan teknik direktör hücum oyuncularýna gol çalýþmasý yaptýrýrken teknik adamýn ligde yaþanan gol sorununa çözüm aramak için özel çalýþmalar yaptýrdýðý görüldü. Belediyespor bugün yapacaðý antrenman ile Maltepespor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýný devam ettirecek. FUTBOLCULAR BAYRAK AÇTI Çorum Belediyesporlu futbolculardan anlamlý hareket. Dün Nazmi Avluca Sahasý'nda gerçekleþtirilen Belediyespor antrenmanýnýn bitiminde kýrmýzý siyahlý futbolcular sahada Türk bayraðýný açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý'ný kutladýlar. Futbolda bir ilk: Antrenör can güvenliði istedi Aydýnspor 1923'te bir grup taraftarla teknik heyet arasýnda yaþanan gerginlik devam ederken teknik direktör Hüsnü Özkara, kendisinin ve ekibinin can güvenliðinin saðlanmasý için kulübe ihtarname göndererek Türk futbolunda bir ilke imza attý. Türkiye Futbol Federasyonu'nun(TFF) bu konudaki talimatlarýnýn hatýrlatýldýðý ihtarnamede, teknik heyetin, can güvenliðinin saðlanmasý için gerekli tedbirlerin alýnmasý istendi. Olayý doðrulayan Baþkan Süha Bayýrlý, þunlarý söyledi: "Kulübe ihtarname gelince, biz de Emniyet Müdürlüðü'nden güvenlik talebinde bulunduk. Alýnan önlemleri içeren cevabý da Türkiye Futbol Federasyonu(TFF)'ye bildirdik" dedi. Önceki hafta yaþanan olaylardan sonra böyle bir ihtarnamenin gerekliliðini avukatýnýn söylediðini belirten teknik direktör Hüsnü Özkara ise, "Kulüpte güvenli çalýþma koþullarýný hatýrlatan bu ihtarname yönetimi de rahatlatýp, ellerini güçlendirdi." Siyah beyazlý ekibin üç hafta önce aldýðý Giresunspor yenilgisinden sonra tesisleri basan bir grup taraftar, kendilerine küfrettikleri iddiasýyla kaleci antrenörü Atilla Uzuncan ve antrenör Özerk Tufan'ýn antrenmana çýkmasýný engellemiþti. Pazar günü alýnan Gümüþhanespor maðlubiyetinden sonra stat önünde ve tesislerde yine gerginlik yaþanmýþ, taraftarlar Hüsnü Özkara ve ekibinin istifasýný istemiþti. Futsal (Salon Futbol) Turnuvasý'nda mücadele edecek bir diðer takýmda 112 Acil oldu. Önce ki gün Futsal Turnuvasý Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç'ý ziyaret ederek gerekli evraklarý teslim eden Dr. Ýlker Uzelli, turnuvada 112 Acil olarak yer alacaklarýný belirtirken, turnuva hakkýnda da gerekli bilgileri Sadýç'tan aldý. Turnuvanýn centilmenlik ve fair-play çerçevesi içerisinde geçmesi dileðinde bulunan Dr. Uzelli zevkli geçeceðine inandýklarý turnuvada kendilerinin de turnuvada gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi. Dil Dünyasý Futsal'da iddialý Çorum Atatürk Spor Salonu'nda Kasým ayý içerisinde gerçekleþtirilmesi planlanan Futsal (Salon Futbol) Turnuvasý'na daha önce katýlým göstereceklerini belirten Dil Dünyasý adýna Çaðrý Þimþek ve Fatih Tüter önce ki gün Futsal Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç'ý ziyaret ederek gerekli evraklarý teslim ettiler. Turnuvada iddialý bir takým olduklarýný söyleyen Þimþek ve Tüter, turnuvanýn güzel geçmesi dileðinde bulunurken, Mustafa Sadýç'tan da bilgiler aldýlar. Çorumspor, Kýrýkkale hazýrlýklarýna konuþarak baþladý! Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Çorumspor geçtiðimiz haftayý Ankara deplasmanýnda Sincan Belediyespor karþýsýnda aldýðý 5-1'lik aðýr yenilgi ile kapattý. Kýrmýzý siyahlýlar, aðýr yenilginin ardýndan haftasonunda oynayacaðý Kýrýkkalespor maçý hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenman ile baþladý. Dr. Turhan Kýlýçcoðlu Stadý'nda saat 10.00'da baþlamasý beklenen antrenman 9.15'te Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak'ýn futbolculara yaptýðý konuþmasýnýn ardýndan bir konuþma da Teknik Direktör Sunay Güneþ yaptý. Güneþ'in konuþmasýnýn ardýndan antrenman ancak 11.30'da baþlayabildi.antrenman 15'þer dakikalýk iki seride yapýlan düz koþular ve 5'e 2 çalýþmalarý ile tamamlandý. Yeni çalýþma sistemi olarak bol konuþma, az çalýþmayý benimseyen kýrmýzý siyahlý teknik adamýn bu yeni çalýþma sistemi ile Kýrýkkalespor maçýnda nasýl bir sonuç alacaðý þimdiden merak ediliyor! Kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaðý antrenman ile hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. TOPRAK TESFİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Demirci-Selendi Yolu ( Km:0+000-44+495 ) Arası Toprak

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLİ İLE KENTSEL TEMİZLİĞİN YAPILMASI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Menteşe Belediyesi Sınırları Dahilinde Mevcut ve Yeni Yapılacak Park ve Bahçelerin Bakım ve Onarımı

Detaylı

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 6 1. İHALE ÖN İLANLARI... 6 1.1.... 6 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1.... 6 1. 2014/21802 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR...

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GÖRÜNTÜLEME HĠZMETĠ ALINACAKTIR

GÖRÜNTÜLEME HĠZMETĠ ALINACAKTIR Süre ve YaklaĢık Maliyet Bilgileri Ġlan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı