T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M Yazarlar Prof.Dr. Süleyman ER PEK (Ünite 1) Prof.Dr. Elif Tekin FTAR (Ünite 5, 12) Prof.Dr. Gönül K rcaali FTAR (Ünite 8) Prof.Dr. Seyhun TOPBAfi (Ünite 10) Doç.Dr. brahim Halil D KEN (Ünite 3, 7) Doç.Dr. Atilla CAVKAYTAR (Ünite 4) Doç.Dr. Sema BATU (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. O uz GÜRSEL (Ünite 6) Doç.Dr. Sezgin VURAN (Ünite 9) Yrd.Doç.Dr. fierife YÜCESOY ÖZKAN (Ünite 11) Editör Prof.Dr. Süleyman ER PEK ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2008 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Yrd.Doç.Dr. Evrim Genç Kumtepe Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Televizyon Programlar Yöneticisi Prof. Yalç n Demir Dil ve Yaz m Dan flmanlar Okt. Nurdan Söker Ölçme De erlendirme Sorumlular Ö r.gör. Dilek Polat Foto raf Mustafa Deniz Kitap Koordinasyon Birimi Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Özel E itim ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... Kullan m K lavuzu... xi xii Okulöncesi Dönemde Özel E itim ÖZEL GEREKS N M OLAN ÇOCUKLAR VE ÖZEL E T M... 3 Okulöncesi Dönemde Genel E itim-özel E itim liflkisi... 4 ERKEN ÖZEL E T M... 5 Jean-Marc Itard... 5 Maria Montessori... 6 Jean Piaget... 6 Skeels ve Dye... 6 Head Start Projesi... 7 Kuflkular, zleme Çal flmalar... 8 Yetersizli i Olan Çocuklar çin Erken E itim... 8 liflki/etkileflim Temelli Erken E itim Modelleri... 8 ÜLKEM ZDE OKULÖNCES DÖNEMDE ÖZEL E T M... 9 Ö RENC N N GEREKS N M N N B R YETERS ZL K DURUMU LE L fik L OLAB LECE NE KARAR VERME Karfl lanmayan Gereksinimlerin Analizini Yap Gözlemlerinizi Paylafl n ve Kendi Müdahalelerinizi Deneyin Aileyle liflki Di er Ö retmen ve Meslek Elemanlar ile liflki Basit Müdahaleler Karfl lanmayan Gereksinimin Kaydedilmesi Ö RENC LERE ÖZEL E T M H ZMETLER N N SA LANMASI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Kaynaflt rma Deste i Sa lama KAYNAfiTIRMA VE TAR HÇES OKULÖNCES DÖNEMDE ÖZEL GEREKS N M OLAN ÇOCUKLARIN KAYNAfiTIRILMASI KAYNAfiTIRMA DESTE SA LAMADA K MLER ROL SAH B D R? KAYNAfiTIRMA DESTE SA LAMADA ROL SAH B OLANLAR NASIL ÇALIfiIR? KAYNAfiTIRMA DESTE SA LAMA MODELLER Ö retmenlere Hizmetiçi E itim Hizmetlerinin Sunulmas Ö retmen Yard mc s n n Kullan lmas Gezici Ö retmenlik Uygulamas Uzman Dan flma Modeli fl Birlikçi Dan flma Modeli GEZ C Ö RETMEN N SORUMLULUKLARI ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler GEZ C Ö RETMEN N KULLANAB LECE BAZI DESTEKLEME STRATEJ LER Bilgilendirme Gözlem Yapma Model Olma Ö rencinin Geliflim Düzeyine Uygun Etkinlikler Seçme Do rudan Ö retim Sunma Program ya da Materyalleri Uyarlamak Ortam Uyarlamak Akran Ö retiminden Yararlanmak Aileyi Çocuklar n n E itimine Dahil Etmek Ekip Çal flanlar n Koordine Etmek ve Toplant lar Düzenlemek Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE flbirli i fib RL LET fi M BECER LER Etkili letiflimi Engelleyen Durumlar Sözel Olmayan letiflim Etkili Sözel letiflim Becerileri PROBLEM VE ÇATIfiMALARI ÇÖZME Problem Çözme Çat flmalar Çözme Çat flmalar n Do as Çat flmalar Çözme Stratejileri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Ailelerle flbirli i B R S STEM OLARAK A LE ÖZEL GEREKS N M OLAN ÇOCU A SAH P A LELER N DUYGUSAL GEREKS N MLER Temel Gereksinimler ve Bu Gereksinimlerin Karfl lanmas ndaki Güçlükler Duygusal Gereksinim çin Destek A LE TEPK LER KARDEfiLER, D ER A LE ÜYELER VE BAKICILAR A LE KATILIMI SEÇENEKLER Süreklilik OKULÖNCES E T M PROGRAMLARINDA ANNE BABALARLA fi B RL YAPMA... 61

5 çindekiler v Anne Baba-Ö retmen flbirli i ve Yararlar Etkili Anne Baba-Ö retmen flbirli ini Engelleyen Etmenler Anne Baba-Ö retmen letiflimi Anne Baba-Ö retmen Görüflmeleri Yaz l Mesajlar Telefon Görüflmeleri ANNE BABA E T M VE DESTEK GRUPLARI Gözlemci Olarak Anne Babalar Kat l mc Olarak Anne Babalar Bireysel Toplant lar Grup Toplant lar Ö retmen ve Ö retmen Adaylar na Baz Öneriler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Özel Gereksinimleri Belirleme ve Geliflimi zleme DE ERLEND RME DE ERLEND RMEN N AMAÇLARI Tarama Tan lama Özel E itime Uygunlu u Belirleme Program Planlama Geliflimi Kaydetme Son De erlendirme DE ERLEND RME LKELER DE ERLEND RME TÜRLER Testler Alternatif De erlendirme Yöntemleri Di er Yöntemler DE ERLEND RME SÜREC NDE OKULÖNCES Ö RETMEN N N ROLÜ.. 84 OKULÖNCES DÖNEMDEK ÇOCUKLARI DE ERLEND R RKEN D KKAT ED LMES ÖNER LEN NOKTALAR GEL fi M N ZLENMES Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bireysellefltirilmifl E itimi Plan ve Programlar n Gelifltirme...93 ÖZEL GEREKS N M OLAN ÇOCUKLAR Ç N PROGRAM GEL fit RMEN N YASAL DAYANAKLARI ERKEN ÖZEL E T M VE B REYSELLEfiT R LM fi A LE H ZMET PLANI.. 96 B REYSELLEfiT R LM fi A LE H ZMET PLANI GEL fit RME SÜREC B REYSELLEfiT R LM fi A LE H ZMET PLANININÖGELER ÜN TE 6. ÜN TE

6 vi çindekiler Geliflim Alanlar nda fllevde Bulunma Düzeyleri Aile ile lgili Bilgiler Çocuk ve Aile çin Baflar lmas Beklenen Amaçlar n Gelifltirilmesi Erken Özel E itim Hizmetlerinin Belirlenmesi Hizmetlerin Bafllama Tarihleri ve Süresi Ekip Baflkan n n Sorumluluklar Erken Özel E itimden Okulöncesi E itim Programlar na Geçifl OKULÖNCES E T M VE B REYSELLEfiT R LM fi E T M PROGRAMLARININ GEL fit R LMES B REYSELLEfiT R LM fi E T M PROGRAMLARININ ÖGELER Çocu un E itimsel Performans Düzeyi Performans Düzeyine Dayal Y ll k Amaçlar K sa Dönemli Amaçlar Özel E itim ve liflkili Hizmetler Genel E itim Programlar na Kat l m Düzeyi K sa Dönemli Amaçlar çin Bafllay fl ve Bitifl Tarihleri Amaçlardaki lerlemelerin De erlendirilmesi Geçifl Plan Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Ö retimsel Düzenlemeler ve Ö retim Teknikleri OKULÖNCES DÖNEME YÖNEL K Ö RET MSEL DÜZENLEMELER N KURAMSAL TEMELLER OKULÖNCES ÖZEL E T MDE TEMEL LKELER Sosyal Etkileflim Merkezli Uygulamalar Aile Merkezli Uygulamalar Oyun Merkezli Uygulamalar Etkinlik Köflelerine Dayal Uygulamalar Tema/Ünite Merkezli Uygulamalar Rutin Merkezli Uygulamalar MOT VASYON DO AL Ö RET M TEKN KLER Ö retim F rsatlar Yaratma ve Kullanma Yard m Sunma/ pucu Türleri F rsat Ö retimi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar

7 çindekiler Sosyal ve Duygusal Geliflimi Destekleme SOSYAL VE DUYGUSAL GEL fi M N ÖZEL KLER VE YAfiANAN SORUNLAR Sald rganl k çe Dönüklük Afl r Hareketlilik ve/veya Dikkat Da n kl SOSYAL VE DUYGUSAL SORUNLARIN OLASI NEDENLER SOSYAL VE DUYGUSAL GEL fi M DESTEKLEYEN ÇEVRESEL ÖZELL KLER Olumlu klim Tutarl l k Kurallar Uygun Modeller Seçim F rsatlar Dikkat Da n kl yla Bafla Ç kma Afl r Hareketlilikle Bafla Ç kma SOSYAL BECER Ö RET M DUYGULARI TANIMA VE PAYLAfiMA DAVRANIfi YÖNET M Uygun Davran fllar Art rma Uygun Olmayan Davran fllar Görmezden Gelme Olumlu Davran flsal Destek Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Fiziksel Geliflimi ve Öz Bak m Becerilerini Destekleme F Z KSEL GEL fi M MOTOR BECER LER N GEL fi M Motor Beceriler Refleks Geliflimi Kaba Motor Becerilerin Geliflimi nce Motor Becerilerin Geliflimi AT P K MOTOR GEL fi M Kas Geliflimi Sorunlar MOTOR BECER LER N Ö RET M Motor Becerilerin De erlendirilmesi Motor Beceri Ö retimini Planlama ve Bireysellefltirme lerlemelerin Kaydedilmesi ÖZ BAKIM BECER LER N N Ö RET M Öz Bak m Becerileri Ö retimi çin Belirlenmesi Gereken Durumlar Öz Bak m Becerilerinin Ö retiminde Beceri Analizi Kullanma Tuvalet Becerilerinin Ö retimi Giyinme Becerilerinin Ö retimi Yeme Becerilerinin Ö retimi Anne Babalarla flbirli i ve Onlara Yard mc Olma ÜN TE 9. ÜN TE vii

8 viii çindekiler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Dil Geliflimini Destekleme D L N B LEfiENLER VE ALT KATMANLARI Dilin çeri i: Anlambilgisi Dilin Biçimi Dilin Kullan m SOSYAL ETK LEfi M KURAMLARININ ERKEN D L GEL fi M NE KATKILARI ERKEN LET fi M SÖZEL D L ÖNCELER D L VE KONUfiMA GEL fi M N ETK LEYEN OLUMSUZ ETMENLER Gecikmifl Dil-Konuflma ve Özgül Dil Bozukluklar flitme Yetersizlikleri Görme Yetersizlikleri Biliflsel/Zihinsel Yetersizlikler Otizm Spektrum Bozuklu u (OSB) Di er Özel Gereksinimi Olan Ö renciler Konuflma Geliflimini Etkileyen Etmenler Sesletim ve Sesbilgisi Bozukluklar Ak c l k Bozukluklar Ses Bozukluklar D L, KONUfiMA VE KAVRAM GEL fi M N DESTEKLEME Ebeveyn-Çocuk Etkilefliminin Önemli Rolü: Annece nin nce Ayar LET fi M DESTEKLEMEDE SINIFTA UYGULANAB LECEK STRATEJ LER Sohbet ve Anlat Becerilerini Gelifltirme LER DÜZEYDE VE ÇOKLU YETERS ZL KLERDE LET fi M DESTEKLEME Sözel Girdi Stratejileri letiflim Davran fllar Ö retme Teknikleri: Üretim Stratejileri ÇEfi TL YETERS ZL K GRUPLARINDA LET fi M STRATEJ LER flitme Yetersizli i Olan Çocuklarla Çal flma flitme Yetersizli i Olan Çocuklarda Konuflulan Dili Anlamay Kolaylaflt rmak için lkeler flitme Cihazlar Görme Yetersizli i Olan Çocuklarla Çal flma Otizm Spektrum Bozuklu u (OSB) Olan Çocuklarla Çal flma ALTERNAT F VE DESTEKLEY C LET fi M S STEMLER (AD S) AD S Gelifltirme Basamaklar AD S Kullan m n Desteklemede S n fta Uygulanabilecek Stratejiler Resim De ifl-tokufluna Dayal letiflim Sistemi-PECS Kullan m D L VE KONUfiMA TERAP STLER LE fib RL Özet

9 çindekiler ix Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Biliflsel Geliflimi Destekleme B L fi VE B L fisel SÜREÇLER B L fisel GEL fi M B L fisel GEL fi M N DESTEKLENMES YETERS ZL OLAN ÇOCUKLARIN B L fisel GEL fi M N DESTEKLEMEK AMACIYLA YAPILAB LECEK ETK NL KLER B L fisel SÜREÇLER DESTEKLEMEK AMACIYLA YAPILAB LECEK ETK NL KLER Dikkat Süresini Art rmak Amac yla Yap labilecek Etkinlikler Belle i Gelifltirmek Amac yla Yap labilecek Etkinlikler Düflünmeyi Gelifltirmek Amac yla Yap labilecek Etkinlikler Problem Çözmeyi Gelifltirmek Amac yla Yap labilecek Etkinlikler GEL fi MSEL ÖZELL KLER DESTEKLEMEK AMACIYLA YAPILAB LECEK ETK NL KLER Niyet Bildirmeyi Kazand rmak Amac yla Yap labilecek Etkinlikler Nesne Keflfetmeyi Kazand rmak Amac yla Yap labilecek Etkinlikler Nesne Süreklili i Kavram n Kazand rmak Amac yla Yap labilecek Etkinlikler Araç-Sonuç Davran fl n Kazand rmak Amac yla Yap labilecek Etkinlikler Deneme-Yan lma Stratejisini Kazand rmak Amac yla Yap labilecek Etkinlikler Taklit Etmeyi Kazand rmak Amac yla Yap labilecek Etkinlikler Sembolik Oyun Davran fllar Kazand rmak Amac yla Yap labilecek Etkinlikler AKADEM K BECER LER DESTEKLEMEK AMACIYLA YAPILAB LECEK ETK NL KLER Eflleme, Seçme ve simlendirmeyi Kazand rmak Amac yla Yap labilecek Etkinlikler S n flamay Kazand rmak Amac yla Yap labilecek Etkinlikler S ralamay Kazand rmak Amac yla Yap labilecek Etkinlikler Saymay ve Say Kavram n Kazand rmak Amac yla Yap labilecek Etkinlikler Okumaya Haz rl k Davran fllar n Kazand rmak Amac yla Yap labilecek Etkinlikler Yazmaya Haz rl k Davran fllar n Kazand rmak Amac yla Yap labilecek Etkinlikler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE

10 x çindekiler 12. ÜN TE Erken Çocukluk Özel E itiminde Ça dafl Geliflmeler ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL E T M ALANINDA GÖRÜLEN ÇA DAfi GEL fimeler KAYNAfiTIRMA UYGULAMALARI DE ERLEND RME nformal De erlendirme Tekniklerinin Kullan m n n Yayg nlaflt r lmas De erlendirmenin Ö retimle liflkilendirilmesi Ö RET M ERKEN ÖZEL E T MDE ÖNER LEN UYGULAMALAR ERKEN ÖZEL E T MDE B L MSEL DAYANAKLI UYGULAMALAR ERKEN ÖZEL E T MDE DANIfiMANLIK YÜKSEKÖ RET M VE PERSONEL YET fit RME Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük Dizin

11 Önsöz xi Önsöz E itim gereksinimleri ola an e itim ortamlar nda karfl lanamayan, bu yönüyle baz ek düzenlemelere gereksinim gösteren çocuklara özel gereksinimi olan çocuklar ve bu düzenlemelere de özel e itim diyoruz. Üstün yetenekli çocuklar bir yana b rakacak olursak bu çocuklar n tamam n yetersizli i olan çocuklar oluflturmaktad r. Özel gereksinimi olan çocuklar n okulöncesi dönemindeki yayg nl k oranlar yaklafl k %10 olarak tahmin edilmektedir. Buna göre her on çocuktan birisinin baz ek düzenlemelere, dolay s yla özel e itime gereksinimi oldu u söylenebilir. Ülkemizde son y llarda bu çocuklar n özel e itim gereksinimlerinin genel e itim okul ve s n flar nda karfl lanmas na yönelik uygulamalar, dünyadaki geliflmelere paralel olarak h zla yayg nlaflmaktad r. Bu uygulamalar k saca kaynaflt rma olarak adland r lmaktad r. Bu konuda okulöncesi e itim ve özel e itim mevzuatlar nda gerekli yasal düzenlemelere gidilmifltir. Buna göre özel gereksinimi olan çocuklar n okulöncesi e itimi zorunludur ve bu e itimin kaynaflt rma uygulamalar kapsam nda sürdürülmesi esast r. Tüm bu geliflmelerin bir sonucu olarak e itim fakültelerinin baflta okulöncesi ö retmenlik programlar olmak üzere ö retmenlik programlar nda özel gereksinimi olan çocuklar ve e itimleri konusunda dersler yer almaya bafllam flt r. Kitab m z 12 üniteden oluflmaktad r. 1. Ünitede okulöncesi döneminde özel e itim ile ilgili temel kavramlar aç klanmaktad r. 2. Ünitede özel gereksinimi olan ö rencilere ve ö retmenlerine sa lanabilecek olas destek hizmetler ele al nmaktad r. Özel gereksinimi olan çocuklar n e itimleri ekip çal flmas n gerektirmektedir, 3. ve 4. ünitelerde ekip çal flmas ve aile ile iflbirli i üzerinde durulmaktad r. 5. Ünitede çocuklar n özel gereksinimlerinin belirlenmesi, 6. ünitede buna uygun bireysellefltirilmifl plan ve programlar n gelifltirilmesi ve 7. ünitede uygulanacak e itim ve ö retim stratejileri aç klanmaktad r. 8., 9., 10. ve 11. ünitelerde çocu un gereksinimlerine ba l olarak s ras yla sosyal ve duygusal gelifliminin, fiziksel ve özbak m becerilerinin, dil ve biliflsel gelifliminin desteklenmesi konular ele al nmaktad r. 12. ve son ünitede erken çocukluk özel e itiminde ça dafl geliflmeler özetlenmektedir. Kitab m z n haz rlanma sürecinde yazarlar n yan s ra Ö retim Tasar mc s Yard.Doç.Dr. Evrim Kumtepe nin, Özel E itim Bölümü Sekreteri Yasemin Y ld z n, AÖF dizgi ekibinin ve daha bir çok kimsenin önemli çaba ve katk lar olmufltur. Onlar n bu çaba ve katk lar benim ve yazarlar n çal flmalar n kolaylaflt rm flt r. Hepsine teflekkür ederim. Özel gereksinimi olan çocuklar n e itimi olarak ifade edilen özel e itim, genel e itimin ayr lmaz bir parças d r. Günümüzde okulöncesi e itimde uygulanmakta olan pek çok yaklafl m ve yöntemin temelinde özel e itim alan nda yap lan çal flmalar yer almaktad r. Bu yönüyle kitab m zda yer alan bilgi ve aç klamalar n özel gereksinimi olan çocuklar n e itimlerinin yan s ra okulöncesi ö retmenli i formasyonuna önemli katk lar getirmesi umulmaktad r. Hepinize baflar lar diliyorum. Editör Prof.Dr. Süleyman ER PEK

12 AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ xii Kullan m K lavuzu K endi kendine ö renme ilkelerine göre haz rlanm fl olan bu kitab n ifllevlerini ö renmek için haz rlanan Kullan m K lavuzu, konular anlaman zda ve s navlara haz rlanman zda sizlere fayda sa layacakt r. Girifl: Ünitede ifllenen konulara iliflkin bilgi veren, konuya bafllamadan önce sizi düflünmeye iten, gerekti inde konular daha iyi kavrayabilmeniz için yapman z gerekenleri belirten k sa aç klamalard r. Amaçlar m z: Üniteyi tamamlad n zda kazanaca n z bilgi ve becerilerdir. Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular n günlük yaflama yans malar n içeren, kuramsal aç klamalarla çevrenizde yaflanan olaylar aras nda ba kurman za yard mc olmay hedefleyen örnek olaylar, anektodlar, al nt lar ya da gazete haberleridir. Yana Ç kma: Metin içinde yer alan önemli kavram ve ifadelere iliflkin tan m ya da aç klamalard r. Önemsemeniz gereken noktalar gösterir. Metin içinde yap lan aç klamalar n bir tür çok k sa özeti gibi düflünülebilir. Anahtar Kavramlar: Ünitede aç mlanan temel kavramlard r. Ünitedeki önemli noktalara iliflkin ipuçlar verir. çindekiler: Ünite içinde hangi konular n ifllenece ini gösterir. Ana konular n bafll klar n içerir. SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M SORU S ra Sizde: fllenen konular SIRA S ZDE kavray p kavramad n z kendi kendinize ölçmenize yard mc olmaya amaçlayan, DÜfiÜNEL M düflünmeye ve uygulamaya yönlendiren sorulard r. SORU D KKAT D KKAT SIRA S ZDE SIRA S ZDE

13 Kullan m K lavuzu xiii Özet: Ünitede ayr nt l ifllenen konular n önemli noktalar tekrar vurgulan r. Kendimizi S nayal m: Ünitede ifllenen konular ö renip ö renmedi inizi kendi kendinize ölçmenizi sa layacak, bir tür s nava haz rl k testidir. S navlarda ç kabilecek türde sorular içerir. Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar : "Kendimizi S nayal m" bölümündeki sorular n cevaplar n ve ilgili olduklar konular içerir. Yanl fl cevaplad n z sorularla ilgili konular tekrar etmeniz s navdaki baflar n z art rabilir. S ra Sizde Yan t Anahtar : "S ra Sizde"lerde yer alan sorular n cevaplar n içerir. Her hangi bir S ra Sizde sorusuna verdi iniz cevap ile bu bölümdeki cevab karfl laflt rarak, ilgili konuyu ne ölçüde ö rendi inizi belirleyebilirsiniz. Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar: fllenen konulara iliflkin daha genifl bilgi edinmek isteseniz bu bölümde yer alan kaynaklar inceleyebilirsiniz.

14

15 Okulöncesi Dönemde Özel E itim 1 1 Okulöncesi dönemi nüfusunun yaklafl k %10 unu, gereksinimleri ola an koflullarda karfl lanamayan, bu yönüyle baz özel düzenlemelere gereksinim gösteren çocuklar oluflturmaktad r. Bu çocuklara özel gereksinimi olan çocuklar, bu çocuklara sa lanan e itime de özel e itim diyoruz. Bu ünitede; bu çocuklar ve bu çocuklar n e itimlerine iliflkin temel kavramlar, okulöncesi dönemde özel e itimin dünyada ve ülkemizde geliflimi ve bu çocuklar n belirlenmesinde ö retmenlere düflen görevler aç klanacakt r. Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Özel e itimi tan mlayan anahtar terim ve kavramlar aç klayabilecek, Okulöncesi dönemde genel e itim ile özel e itim aras ndaki iliflkiyi tart flabilecek, Erken özel e itimin tarihsel geliflimini betimleyebilecek, Erken özel e itimin etkilerini tart flabilecek, Okulöncesi dönemde özel e itimin ülkemizdeki geliflimini betimleyebilecek, Ö rencinin gereksiniminin bir yetersizlik durumu ile iliflkili olabilece ine karar vermede izlenmesi gereken süreçleri s ralayabilecek, Okulöncesi dönemde özel gereksinimi olan çocuklar n belirlenmesi ile ilgili mevcut yasal düzenlemeleri izleyebileceksiniz.

16 2 Özel E itim Örnek Olay Sorun Tan m Olcaytu, orta derecede zihinsel yetersizli i olan bir çocuk; ablas fiebnem, onu anlat yor:... Sonuçta ailece flu karara var ld : Olcaytu yu özürlü çocuklar n gitti i okullara göndermeyecektik. Onu daima normal çocuklarla beraber yaflatacakt k. Anaokulu ile ifle bafllad k. Annem aylarca okul arad. Sonunda derne imiz ve arkadafllar n n da yard m yla buldu u okulun anas n f ö rencilerini gördü ü günün akflam n hiç unutamam. A lamakl yd. O cin gibi afacan çocuklar n içinde Olcaytu yu düflünemiyordu bir türlü. Sonunda karar verildi ve hemen hemen hiç konuflamayan ama her fleyi anlayan, son derece sevimli, uslu, fakat çok inatç kardeflim anaokuluna bafllad. Okulu sevmiflti. kinci günü onu okula götüren annemi bildi i birkaç kelimenin içinde flu cümle ile u urlad : Güle güle anne. lk ö retmeni ve ilk arkadafllar n n kardeflime olan ilgileri bekledi imizin çok üstündeydi. Ona her gün yeni bir kelime ö retiyorlard. Hatta anneler gününde söylemesi için ö retmeni minik bir fliir bile ezberletmiflti. Hedefimize küçük, ama bizce çok önemli ad mlarla yaklafl yorduk. Ve iflte o ilk büyük ad m. O senenin yaz nda Olcaytu konufltu. Gözyafllar aras nda ailece bunu kutlad k. Konuflmay baflaran kardeflim inan yorduk ki okumay da baflaracakt. Babam resimli, alt yaz - l yüzlerce flash kart haz rlad okumay ö rensin diye. Bu arada Olcaytu ayn okulun birinci s n f na flartl olarak bafllad. Ancak okumay k sa zamanda baflar rsa kay t yapacaklard. Bizleri sevince bo an ikinci büyük ad m, Olcaytu okuma bayram na okuyarak kat ld. Yaramaz Erol ad nda benim seçti im ve ona ezberletti im bir fliiri okudu, hatta küçük oyunlarda rol ald. Yüzlerce flash kart hiç kullan lmad bile. Onlar hala kütüphanemizin bir yerinde dururlar öylece. Bazen oynar kardeflim onlarla ders kartlar m diye (Akkök, 2000, s.48). Olcaytu, ö retim y l nda bir yüksekö retim kurumuna devam etmektedir. Anahtar Kavramlar Bireysellefltirilmifl e itim programlar En az k s tlay c ortamlar Erken özel e itim liflki/etkileflim temelli e itim modelleri Kaynaflt rma Özel e itim Özel e itime gereksinimi olan çocuklar Özel e itim de erlendirme kurulu Özel e itim hizmetleri kurulu Özel e itim hizmetleri yönetmeli i Yetersizlik çindekiler ÖZEL GEREKS N M OLAN ÇOCUKLAR VE ÖZEL E T M ERKEN ÖZEL E T M ÜLKEM ZDE OKULÖNCES DÖNEMDE ÖZEL E T M Ö RENC N N GEREKS N M N N B R YETERS ZL K DURUMU LE L fik L OLAB LECE NE KARAR VERME Ö RENC LERE ÖZEL E T M H ZMETLER N N SA LANMASI

17 1. Ünite - Okulöncesi Dönemde Özel E itim ÖZEL GEREKS N M OLAN ÇOCUKLAR VE ÖZEL E T M Tüm çocuklar fiziksel özellikleri ve ö renme yetenekleri yönlerinden birbirinden farkl d r. Ancak çocuklar aras ndaki bu farkl l klar ço u kez önemli düzeylerde de- ildir. Dolay s yla normal koflullarda genel e itim hizmetlerinden yararlanmada ciddi problemlerle karfl laflmazlar. Bununla birlikte özel gereksinimi olan çocuklar olarak adland r lan baz çocuklar n fiziksel özellikleri ve/veya ö renme yetenekleri, bu çocuklar n e itimlerinde bireysellefltirilmifl e itim programlar n, yani özel bir e itimi gerektirecek ölçüde normlardan farkl l k gösterir. Normlarda farkl l k, altta ya da üstte olabilir. Bu yönüyle özel e itime gereksinimi olan çocuklar terimi, ö renme ve/veya davran fl problemleri gösteren çocuklar, bedensel ya da duyusal yetersizli i olan çocuklar oldu u kadar zihinsel olarak üstün ya da özel yetenekli çocuklar da içerisine almaktad r. Özel e itime gereksinimi olan çocuklar n ço u, çeflitli yetersizlikler gösterir. Yetersizlik; bir fleyi yapmada yeterli olmamay, belirli bir flekilde davranmada s - n rl kapasiteyi tan mlamaktad r. Çocuk; yetersizli ine ba l olarak ço u kimsenin iflitti i gibi iflitemeyebilir, gördü ü gibi göremeyebilir ya da ö rendi i gibi ö renemeyebilir. Özel e itimciler aras nda yetersizlik terimiyle efl anlaml olarak özürlü ve engelli terimlerinin kullan ld da olmaktad r. Engel terimi, çocu un yetersizli- i nedeniyle toplumun beklentilerine yan t verememesi sonucunda fiziksel ve sosyal çevresiyle etkileflimde s n rl l k ya da problemler yaflamas durumunu tan mlamaktad r. Oysa yetersizli i olan çocu a gerekli bilgi ve beceriler kazand r ld nda sosyal ve gerekti inde fiziksel çevrede baz de iflikliklere gidildi inde yetersizli in engel durumuna dönüflmesi pekala önlenebilir. Örne in iflitme yetersizli i olan bir çocu a erken yafllardan bafllayarak özel baz yöntemler kullan larak konuflulan dil ö retilebilir. Bu amaçla çocuk için uygun iflitme cihaz sa lan r, s n f içerisinde baz akustik düzenlemelere gidilir, gerekirse toplumun iflitme yetersizli i olan çocu- a yönelik tutum ve davran fllar iyilefltirilir. Böylece yetersizli in engel durumuna dönüflmesi önlenebilir. Yetersizli i olan çocuklar terimi, üstün zekâl ve yetenekli olan çocuklar kapsamamaktad r. Bu yönüyle özel e itime gereksinimi olan çocuklar teriminden daha s n rl bir anlam tafl maktad r. Özel e itime gereksinimi olan çocuklar, farkl yaklafl mlara göre farkl flekillerde s n fland r lmaktad r. Milli E itim Bakanl Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli- i nin (2006) Tan mlar bölümünde bu çocuklar harf s ras na göre flöyle s n fland - r lmaktad r: Çok a r düzeyde zihinsel yetersizli i olanlar Dikkat eksikli i ve hiperaktivite bozuklu u olanlar Dil ve konuflma güçlü ü olanlar Duygusal ve davran fl bozuklu u olanlar Görme yetersizli i olanlar Hafif düzeyde zihinsel yetersizli i olanlar flitme yetersizli i olanlar Orta düzeyde zihinsel yetersizli i olanlar Ortopedik yetersizli i olanlar Otistikler Özel ö renme güçlü ü olanlar Özel e itimin konusu farkl l klard r. Ancak her farkl l k çocu un özel e itime gereksinimi olaca anlam na gelmez. 3 Özel e itime gereksinimi olan çocuklar, genel e itim ortam ve programlar nda baz gereksinimleri karfl lanamayan çocuklard r. Yetersizlik; ö rencinin ö renmesini olumsuz etkileyen fiziksel, biliflsel psikolojik ya da sosyal zorluklarla karakterize edilen bir durumdur. Engel, yetersizli i olan bireyin çevresiyle etkileflimde yaflad s n rl l klard r.

18 4 Özel E itim Özel e itim, özel gereksinimi olan bireylerin ba ms z yaflama olas l n en üst düzeye ç karmay hedefleyen, bireysel olarak planlanan, sistematik olarak uygulanan ve dikkatli bir biçimde de erlendirilen ö retim hizmetlerinin bütünüdür. liflkili hizmetler, yetersizli i olan ö rencinin özel e itim hizmetlerinden yararlanabilmesi için gerekli olan di er destek hizmetleridir. En az k s tlay c ortamlar, çocu un yafl tlar ve ailesiyle en fazla birlikte olabilece i ortamlard r. Serebral palsililer Süre en hastal olanlar Üstün yetenekli olanlar Özel gereksinimi olan çocuklar n e itimlerinde, genel e itime ek ya da ondan farkl baz özel düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir. Bu düzenlemelerin bütününe özel e itim diyoruz. Özel e itimin genel e itimden belki de en önemli fark ; ö retimin bireysel olarak planlanmas, daha sistematik olarak uygulanmas ve de erlendirilmesidir. Ö rencinin özel e itim ö retmeni, s n fa gelip genel e itim ö retmeni ile birlikte ö retim yapt nda bu özel e itimdir. Ö renci, yo un bir destek hizmet için s n f ndan haftan n üç günü otuz dakika ayr l yorsa bu da özel e itimdir. Yetersizli i olan ö rencilerin özel e itim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için baz destek hizmetlere gereksinimleri olabilir. Bu hizmetlere iliflkili hizmetler ya da ek hizmetler denmektedir. liflkili hizmetlere örnek olarak konuflma terapisi, psikolojik hizmetler ve sosyal çal flmalar gösterilebilir. Tekerlekli sandalye kullanan bir ö renci için okula gidifl geliflte özel donan ml bir otobüse duyulan gereksinim, iliflkili hizmet gereksinimidir. Ö rencinin tuvaleti kullanma gibi kiflisel bak - m için bir baflkas n n yard m na gereksinimi yine iliflkili hizmet gereksinimidir. Tahmin edilebilece i gibi, özel e itim ve iliflkili hizmet olas l klar neredeyse s - n rs zd r. Hafif düzeyde yetersizli i olan baz ö renciler, zaman zaman özel e itim hizmetlerine gereksinim duyarken, herhangi bir iliflkili hizmete gereksinim duymazlar. Daha karmafl k ve/veya daha a r düzeyde yetersizli i olan ö renciler ise oldukça yo un özel e itim hizmetlerinin yan s ra çok say da iliflkili hizmete gereksinim duyarlar. Son y llarda özel e itimde, özel gereksinimi olan çocuklara gereksinim duyduklar hizmetlerin en az k s tlay c ortamlarda sa lanmas, temel bir ilke ya da kavram olarak benimsenmifltir. En az k s tlay c ortam; özel gereksinimi olan çocuklar n kendilerini en üst düzeyde gerçeklefltirebilecekleri, yetersizli i olmayan yafl tlar n n e itim ortamlar na en benzer ortamlarda uygun destek ya da hizmetler sa lanarak e itilmeleri hakk n tan mlamaktad r. Bu ilke do rultusunda günümüzde özel gereksinimi olan çocuklar n mahallesindeki arkadafllar n n gitti i genel e itim okullar n n genel e itim s n flar na yerlefltirilmesi ve gereksinimlerinin bu ortamlarda karfl lanmas uygulamalar giderek yayg nl k kazanmaktad r. Bu uygulamalara k saca kaynaflt rma denmektedir. zleyen ünitede bütünüyle bu konu ele al nmaktad r. SIRA S ZDE 1 Özel gereksinimi SIRA S ZDE olan çocuklar için kaynaflt rma uygulamalar n n yararlar neler olabilir? Tart fl n z. DÜfiÜNEL M Okulöncesi dönemde genel e itim SORU uygulamalar ile özel e itim uygulamalar aras nda baz farkl l klar vard r. D KKAT SIRA S ZDE DÜfiÜNEL M Okulöncesi Dönemde Genel E itim-özel E itim liflkisi Okulöncesi dönemde, genel e itim programlar ile özel e itim programlar aras nda; dolay s yla SORU e itim uygulamalar nda baz farkl l klar vard r. Bu farkl l klar, özel e itimi özel yapmaktad r. Bu dönemdeki genel e itimde, normal geliflim gösteren çocuklar n geliflim düzeylerine uygun beklentiler ve ö renme ortamlar temel al nmaktad r. Buna göre D KKAT çocuklardan beklenen ürünler, yafl gruplar na göre önceden tan mlanmakta ve ö retme ortamlar buna göre düzenlenmektedir. Bu ortamlarda çocu un ö renmede SIRA S ZDE etkin bir rol üstlenmesine önem verilmektedir. Özel e itimde ise çocuklar n performans na dayal olarak beklenen ürünlerin AMAÇLARIMIZ belirlenmesi AMAÇLARIMIZ ve ö renme ortamlar n n buna göre düzenlenmesi temel al nmakta- K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

19 1. Ünite - Okulöncesi Dönemde Özel E itim 5 d r. Bu çerçevede bireysellefltirilmifl ö retime önem verilmektedir. Ö renme ortamlar, ö retmen merkezli düzenlemelerden ö renci merkezli düzenlemelere genifl bir da l m ve çeflitlilik göstermektedir. Bunlar n yan s ra aile-ö retmen/iliflkili hizmetler sunan di er meslek elemanlar iflbirli ine ve ailenin desteklenmesine, s - n f, okul ya da ortam de iflikliklerinde geçifl planlar n n haz rlanmas na özel bir önem verilmektedir. Nitekim kitab m z n ilerleyen ünitelerinin önemli bir bölümünde bu kavram ve uygulamalar ele al nmaktad r. ki alan aras ndaki bu farkl l klara ra men son y llarda bu alanlar n birbiriyle bütünleflmesi yönündeki çal flmalar h z kazanm flt r. Bu çal flmalar n temelinde, her iki alan için de en iyi uygulamalar ve felsefelerin gelifltirilmesi hedefi yer almaktad r. Gelinen noktada okulöncesi e itimciler, ürünlerin çocuklara göre belirlenmesi uygulamalar n n önemini kabul ederken okulöncesi özel e itimciler de ürünlerin çocuklar n geliflim düzeylerine göre önceden belirlenmesi uygulamalar n n anahtar kavramlar n kabul etmektedir. Bu uzlaflma zemininde baflta ö retmenler olmak üzere her iki alanda çal flan meslek elemanlar n n amaçlar farkl laflmamaktad r. Bu uzlaflma, özellikle yetiflkin ça nüfusunun e itim düzeyinin düflük oldu- u geliflmekte olan ülkelerde çok daha önemli olmaktad r. Çünkü bu ülkelerde çoklu risk tafl yan ailelerden ve sosyal çevrelerden gelen çocuklar n artan farkl l klar ve özel gereksinimleri, okulöncesi dönemde çal flan tüm meslek elemanlar n n her iki alan n da gerektirdi i mesleki formasyona sahip olmalar n zorunlu k lmaktad r. Son y llarda genel e itim alan ile özel e itim alan bütünleflme sürecine girmifltir. ERKEN ÖZEL E T M Erken y llardaki e itimin çocu un gelifliminde öneminin anlafl lmas y llar öncesine dayanmaktad r. Buna göre okulöncesi özel e itim, nisbeten, daha yak n bir zamana dayanmaktad r. Bu zaman içerisinde birçok öncü kiflinin çal flmalar n n ve yürütülen projelerin önemli etkileri olmufltur. Jean-Marc Itard Jean-Marc Itard, özel gereksinimi olan bir çocu a sistemli bir biçimde e itim veren öncülerin bafl nda yer almaktad r lü y llarda yaklafl k 12 yafllar nda bir çocuk, Fransa da, Aveyron a yak n bir ormanda yaflam n sürdürürken bulunmufltur. Victor ad verilen bu erkek çocu un hayvanlar taraf ndan yetifltirildi i düflünülmüfl ve durumu iyilefltirilemez bir idyot olarak nitelendirilmifltir. Itard, Victor un durumunun iyilefltirilemez oldu u düflüncesini benimsememifltir. Tersine, onun ö renme potansiyelinin çevresindeki uyaranlar n de ifltirilmesi ya da zenginlefltirilmesi ile gelifltirilebilece ini düflünmüfltür. Bu düflünceden hareket ederek Victor un duyular n uyaran, dikkatli bir biçimde planlanm fl bir dizi ö retim çal flmas gerçeklefltirmifltir. Itard n çal flmalar nda esas ald bu görüfl, ileride etkileflimsel görüfl olarak adland r lacakt r. Itard, Victor ile gerçeklefltirdi i çal flmalar boyunca yaflad iyimserlik, engellenme, k zg nl k, umut ve umutsuzluk duygular n Aveyron un Vahfli Çocu u (The Wild Boy of Aveyron) adl kitab n n 1962 bas m nda okuyucular ile paylaflm flt r. Günümüzde çok a r düzeyde yetersizli i olan çocuklarla çal flan ö retmenler için bu duygular, hiç de yabanc de ildir. Itard, düflledi i baflar ya ulaflamam fl olmakla birlikte, onun bu çabalar özel e itimin gelece ini önemli ölçülerde etkilemifltir. Itard, yetersizli i olan bir çocu un gereksinimlerini empatik olarak anlama çabas nda bulunan ve bunu ka da döken bir kiflidir. Okulöncesi e itimde öncü isimlerden biri olarak kabul edilen Edouard Sequin, onun ö rencidir. lk özel e itimcinin Itard oldu u söylenebilir.

20 6 Özel E itim Montessori taraf ndan gelifltirilen ö retim materyalleri, yetersizli i olan çocuklar n e itimlerinde kullan labilmektedir. Piaget in çal flmalar, biliflsel yönden yetersizli i olan çocuklar daha iyi tan mam z sa lam flt r. Skeels ve Dye, çal flmalar yla toplumun erken e itimin önemi konusuna dikkatlerini çekmifltir. Skeels ve Dye n çal flmalar nda, çocu un erken yafllarda yaflant lar n n zenginlefltirilmesine önem verilmifltir. Maria Montessori Yaklafl k bir yüz y l sonra yaflayan di er bir hekim Maria Montessori, talya da dünyada ilk anaokulu olan Casa dei Bambini yi kurmufltur. Kurdu u bu okulda temizlik, düzen, ev bak m becerilerinin yan s ra okuma, yazma ve aritmetik becerilerine de önem vermifltir. Bulufl yoluyla ö renme yaklafl m ve programl ö retimin temel unsurlar, Montessori nin gelifltirdi i yöntemlerde görülebilir. Montesori ö retmenlere, çocuklar n do al olarak kendili inden yerine getirdi i davran fllar gözlemelerini ve daha sonra geliflimlerini cesaretlendiren ö renme yaflant lar düzenlemelerini önermektedir. Itard gibi Montessori de duyular n sistematik e itimi yoluyla çocukta do al olarak var olan merak n gelifltirilebilece ine inanmaktad r. Her ikisi de iyimserlik, azim ve cesaretle e itilmeleri daha önce düflünülemeyen çocuklar n e itimlerine kendilerini adam fllard r. Günümüzde Montessori nin gelifltirdi i duyusal ö retim materyalleri, yetersizli i olan çocuklar n oldu u kadar üstün yetenekli çocuklar n e itimlerinde de kullan lmaktad r. Jean Piaget Jean Piaget, 84 yafl nda ölene de in, biliflsel geliflimi anlamam z etkilemeyi sürdürmüfltür. Piaget, do ufltan uyum sa lamaya yönelik bir e ilim oldu unu, bu e ilimin çevreyle etkileflimi sonucunda bilgi kategorilerinin olufltu unu ve bu kategorilerin tüm insanlar aras nda oldukça benzerlik gösterdi ini öne sürmüfltür. Piaget in çocuk geliflimi kavram ve biliflsel geliflim evreleri, kitab m z n 9. ünitesinde ünitenin konusu ba lam nda yeniden ele al nmaktad r. Piaget e göre e itimin amac, çocu un yaflant lar n uygun sistemler içerisinde birlefltirilmesine (flemalar); böylece bilgi oluflturmas na izin veren f rsatlar sa lamakt r. Dolay s yla her çocu un ö renme kapasitesi, yaflant lar na dayal d r. Piaget in do ufltan var olan merak taraf ndan uyar lan etkin ö renen olarak çocuk kavram, çocu un ö renme yaflant lar n n etkin bir bafllat c s olmas na izin veren okulöncesi programlar n n haz rlanmas na h z kazand rm flt r. Geliflimsel görüfl aç - s ndan çocu un yetersizliklerinden çok, kuvvetli oldu u yönlerine önem verilir. Piaget in görüfllerine dayal programlar içerisinde en kayda de er olan Amerika Michigan da 1950 lerin sonlar nda gelifltirilen Perry Okulöncesi Projesi dir. Bu projenin geniflletilmifli olarak bilinen High/Scope First Chance Preschool, yetersizli i olan okulöncesi çocuklar n normal geliflim gösteren akranlar yla kaynaflt r ld - bir program modeli sunmufltur. Skeels ve Dye Sequin, erken e itimin kritik rolünü anlamas na ra men insanlar n bu konuya dikkatlerini çeken Skells ve Dye n n çal flmalar olmufltur. Skells ve Dye, 1930 lu y llarda Amerika da çocuk bak m, çevresel uyaranlar ve zihinsel geliflim aras ndaki yak n iliflkiyi gösteren ilk çal flmalar gerçeklefltirmifllerdir. Skells, ilerideki çal flmalar n n bafllang c n oluflturan ilk çal flmas nda, uyaran zenginli i bak m ndan s n rl olan yetifltirme yurdu ortamlar n n çocuklar üzerindeki etkilerinin tersine çevrilebilirli ini araflt rm flt r. Araflt rman n deneklerini yetifltirme yurdunda bulunan, takvim yafllar 13 ve 16 ay olan; ancak geliflim düzeyleri 6 ve 7 ay olan iki k z çocu u oluflturmaktad r. Araflt rmada, bu çocuklardan sorumlu bak c annelere sa lanan dan flmanl k ve e itim hizmetlerinin çocuklarda önemli geliflmeler sa lad bulunmufltur. Bu hizmetlerin temel hedefi, çocuklara normal geliflimleri için gerekli olan bak m ve ilginin, bunun yan s ra uygun ölçülerde zenginlefltirme ve uyaran n sa lanmas olmufltur.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1794 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 929 BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M Yazarlar Ö r.gör. Mehmet Ali ÇEL KSOY (Ünite 1, 4) Ö r.gör. Emine Ülker AYKAÇ (Ünite 2, 5) Ö r.gör.

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1815 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI Yazarlar Prof.Dr. Sedat SEVER (Ünite

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER Yazarlar Doç.Dr. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 2, 3, 4, 10, 11) Doç.Dr. Bar fl BARAZ (Ünite 5, 6, 7, 8, 9, 12) Editör

Detaylı

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1799 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 934 MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Yrd.Doç.Dr. Hakan SAVAfi (Ünite 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr. T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M Yazar Güven BORÇA Editör Prof.Dr. Ferruh UZTU ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

Tüketici Davran fllar

Tüketici Davran fllar A N A D O L U ÜN VERS TES YAYINLARI nsanl k yaflam ilk ça lardan bugüne dek üretim ve tüketim üzerine kurulmufltur. Do al kaynaklardan bafllayan üretim eylemi, giderek çeflitlenmifl ve geliflen üretim

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ

Detaylı

filetme B LG S STEMLER

filetme B LG S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644 ST HDAM VE fis ZL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Seda TEKEL (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER (Ünite 2, 3) Doç.Dr. M. Ça lar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2686 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1652. PS KOLOJ YE G R fi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2686 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1652. PS KOLOJ YE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2686 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1652 PS KOLOJ YE G R fi Yazarlar Doç.Dr. Zeynep CEMALCILAR (Ünite 1) Dr. Selin KESEB R (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Fuat BALCI (Ünite 3)

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M Yazarlar Prof.Dr. Melih ERDO AN (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Nurten ERDO AN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Nuran CÖMERT (Ünite 3, 7)

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2605 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1573 filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1) Prof.Dr. Mahmut ARSLAN (Ünite 2) Prof.Dr. Sabahat

Detaylı

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2586 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1555 PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Cavide UYARG L (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR (Ünite 2) Dr. Hakan YILMAZ

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı