TÜRKİYE DE E-DEVLET UYGULAMALARININ SORUNLARI: KARS ÖRNEĞİ HAYDAR EFE * SEBAHATTİN YILDIZ **

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE E-DEVLET UYGULAMALARININ SORUNLARI: KARS ÖRNEĞİ HAYDAR EFE * SEBAHATTİN YILDIZ **"

Transkript

1 ÖZET TÜRKİYE DE E-DEVLET UYGULAMALARININ SORUNLARI: KARS ÖRNEĞİ HAYDAR EFE * SEBAHATTİN YILDIZ ** Bu araştırma, Türkiye deki E-Devlet uygulamalarında yaşanan sorunları Kars taki Kamu Kurumları örneğinden hareketle ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın türü tanımlayıcı nitelikte olup, veri toplama aracı ankettir. Araştırmaya 12 kamu kuruluşu yöneticisi katılmıştır. Araştırma sonucunda E-Devlet uygulamaları için ülkemizde yaşanan sorunların Kars ilinde fazlasıyla geçerli olduğu ve ayrıca daha farklı sorunların olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle temel sorunların hukuki alt yapı yetersizliği, teknoloji yetersizliği, web sitelerinin yetersizliği, kullanıcıların bilinç düzeyi eksikliği, uzman eleman eksikliği, güven eksikliği ve maliyet problemi olduğu ortaya çıkmıştır. PROBLEMS ON PRACTICES OF E-GOVERNMENT IN TURKEY: SAMPLE OF KARS ABSTRACT This research aims revealing what is problems on practices of E-Government in Turkey regarding sample of Kars Goverment Organizations. The type of research is descriptive and method for collecting data is questionnaire. The research is applied on 12 manager of goverment organization. In the conclusion of this research, it is found that problems in Turkey regarding practices of E-Government are same Kars sample and there are other problems. Specially, it reveals that major problems are insufficient of law, technology, web site, conscious level, expert staff, trust and cost problem. 1.Giriş Elektronik Devlet (E-Devlet) kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasını ifade etmektedir. Kamu hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, katılımcılığın ve hesap verebilirliğin sağlanarak demokrasinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin arttırılması gibi nedenlerle bütün gelişmiş ülkelerde kabul gören E-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi gereği ülkemizce de kabul görmektedir. Bütün kamu kuruluşlarının birlikte koordinasyon içinde hareket ettikleri E-Devlet uygulamalarında çeşitli kamu kurumlarının aynı amaçla birbirinden bağımsız birtakım projeler yapmaları E-Devlet projesinin amacına uymamakta, etkin ve paylaşılabilir olmamakta, emek ve kaynak israfına yol açmaktadır. Dolayısıyla E-Devlet uygulamalarının bir bütünlük arz etmesi gerekmektedir. E-Devletin kamu kurum ve kuruluşlarında etkin bir şekilde uygulanması da kamu hizmetlerinin sunulmasında karşılaşılan birçok sorunu ortadan kaldıracaktır. Ancak, ülkemizde henüz yeni olan E-Devlet uygulamalarının hayata geçirilmesinde önemli aksaklıklar vardır. Bu araştırmada, uygulamalarda ortaya çıkan sorunlardan hareketle, Kars ilindeki E-Devlet uygulamaları ve yaşanan sorunlar Kamu Kurumları bazında incelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. * YRD. DOÇ. DR. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ** YRD. DOÇ. DR. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, 1701

2 2.Teorik Arka Plan 2.1. E-Devlet Kavramı E-Devlet basit ve dar anlamda kamu hizmetlerinin üretimi ve vatandaşlara sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasını ifade etmektedir (Şahin, 2007: 164). E- Devlet kavramı, devletin kendi iç işleyişinde ve sunduğu hizmetlerde bilişim teknolojilerinin kullanılması olarak da tanımlanmaktadır (Özcivelek, 2009). E-Devlet kavramının, devletin vatandaşlarına karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetleri ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesini ifade ettiği de söylenebilir (www.taek.gov.tr). İnternet kullanımındaki önemli gelişme ve e-ticaretin özel sektördeki başarısı, kamu hizmetlerinin vatandaşlara elektronik ortamda sunulması konusunda kamu yönetimi üzerinde bir baskı oluşturmuştur ve oluşturmaya devam etmektedir. E-Devlet düşüncesi, kamu yönetimindeki birçok yönetsel ve pratik kavram (toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim, katılımcı yönetim vb.) gibi özel sektörde e-iş ve e-ticaret olarak kabul gören uygulamaların kamu yönetimine transferi şeklinde algılanmaktadır (Moon, 2002: 425) E-Devletin Amaçları Günümüzde iletişim ve bilişim teknolojilerinin baş döndürücü hızla gelişmesiyle, devletler de kamu kuruluşları da bu gelişmelerden yararlanarak özellikle internet ve bilgisayar aracılığıyla hizmetlerini sunma yolları aramakta ve bürokratik yapıyı ortadan kaldırıp yeni teknolojik yapıyı kullanarak vatandaşlara etkin ve verimli hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Yine bu amaçlar kamu yönetiminde süreklilik, maliyetlerde azalma, katılımcı demokrasinin önünün açılması, şeffaf yönetim, bürokrasinin azaltılması, kamu hizmetlerinde hızın arttırılması, üretkenlik ve verimlilik, kesintisiz hizmet, vatandaşın yönetime etkin katılımı olarak sınıflandırılabilir (Çelikkol, 2008: 27). Ayrıca, harcamalarda tasarruf sağlanması, kağıt işlemlerinin kontrol altına alınması, şeffaflığın artması (halk için var olan devlet), hizmet kalitesi, 7 gün 24 saat kesintisiz kamu hizmeti, katılımın arttırılması, bürokratik işlemlerden kurtulma, kolay, hızlı ve rahat erişim olanağı da E-Devlet uygulamalarının amaçları arasındadır (Evren, 2004). Burada temel hedef, bilgi işleme kapasitesi arttırılmış, acil kararlar alabilen ve ihtiyaçlara hızla cevap verebilen bir devlet yönetim yapısının oluşturulmasıdır (Henden ve Henden, 2005: 50). Dolayısıyla E-Devlet projeleri ile devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir (www.turkiye.gov.tr). Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devlet hizmetlerinde etkinliği arttırmak ve harcamalarda tasarrufu sağlayabilmek için projeler geliştirilmektedir. İnternetin sağladığı olanaklarla, birbirine bağlı ağlar üzerinden herhangi bir noktadaki bilgiye erişmek mümkündür. Bu durum, kamu kurum ve kuruluşlarına üretilen bilgiye kaynağında erişerek, aynı bilgiyi tekrar üretmek ve depolamak gibi mükerrer uygulamalardan kaçınma ve bilgiyi merkezileştirme olanağı sağlamaktadır. Böylelikle kullanıcılar erişim yetkileri çerçevesinde aynı kaynaktan doğru ve eksiksiz bilgiye erişebilmekte, veri bütünlüğü sağlanmakta ve karar alma süreçlerinde doğru bilgi kullanımıyla, daha hızlı ve doğru kararlar alınabilmektedir (www.bilgitoplumu.gov.tr). Netice itibariyle, devlet tarafından vatandaşlara verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını ifade eden E-Devletten beklentiler vatandaşla yönetim arasındaki engellerin 1702

3 kaldırılması, kamu bilgilerinin vatandaşa açık olması, kamu hizmetlerinde hızlılık ve süreklilik, kamu kurumları arasında elektronik iletişime olanak sağlama, insan kaynakları kullanımı konusunda tasarruf sağlanması, kağıda bağlı hizmetlerin azaltılması olarak sıralanabilir. İnternet teknolojisinin kamu hizmetlerini sağlamada kullanılmaya başlamasıyla birlikte devlet kapısı anlayışı bir devlet portalı anlayışı na dönüşecek, yeni teknolojinin imkânlarından herkesin yararlanacak olması eşitlik kavramını doğurup ülkede eşit kalitede hizmeti yaygınlaştıracaktır Geleneksel Devlet ve E-Devlet Ayırımı Klasik devlet anlayışına göre hükümet tarafından verilen farklı hizmetlerde, vatandaşlar çok fazla bürokratik işlemle karşı karşıya kalmaktadır. Basit prosedürler, çalışanlar için uygulanması karmaşık yapılar haline gelmekte ve dolayısıyla işlerin yürütülebilmesi için çok fazla sayıda personel ve memur işe alınmaktadır. Ayrıca basit işlemler için sayısız formlar ve imzalar gerekebilmekte, dolayısıyla işlemler aylarca sürebilmektedir (Yıldırır ve Karakurt, 2004). Klasik (Bürokratik) devlet anlayışı ile görevlerin ve sunulan hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan kağıda dayalı işler hem birim işlem süresini uzatmakta hem de maliyetleri ve dolayısıyla kamudaki cari harcamaları arttırmaktadır. E- Devlet uygulaması ile bu ve bunun gibi sorunlar aşılabilecektir. Aşağıdaki Tablo 1 de Geleneksel Devlet ve E-Devlet anlayışının bir karşılaştırılması gösterilmektedir (Uçkan, 2003: 47). Tablo 1: Geleneksel Devlet ve E-Devlette Vatandaş-Kamu Yönetimi İlişkisi Geleneksel Devlet Pasif vatandaş Kağıt temelli iletişim Dikey yapılanma (Hiyerarşik) Yönetimin veri yüklemesi Eleman yanıtı Eleman yardımı Eleman temelli denetim mekanizması Nakit akışı / Çek Tek tip hizmet Bölümlenmiş / Kesintili hizmet Yüksek işlem maliyetleri Verimsiz büyüme Tek yönlü iletişim Uyruk ilişkisi Kapalı devlet E-Devlet Aktif vatandaş (Müşteri) Elektronik iletişim Yatay yapılanma (Koordineli ağ) Vatandaşın veri yüklemesi Otomatik sesli posta, çağrı merkezi Kendi kendine yardım/ uzman yardımı Otomatik veri güncellemesiyle denetim Elektronik fon transferi (EFT) Kişiselleştirilmiş / Farklılaştırılmış hizmet Bütünsel/ Sürekli hizmet Düşük işlem maliyetleri Verimlilik yönetimi Etkileşim Katılım ilişkisi Açık devlet Kaynak: Özgür Uçkan, E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması İçin Strateji ve Politikalar-I, Literatür Yayıncılık, 2003, s Dünya da ve Türkiye de E-Devlet Uygulamaları E-Devlet uygulamalarına sadece gelişmiş ülkelerin değil gelişmekte olan ülkelerin de büyük önem verdiği söylenebilir. Bu noktada gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelerin E-Devlet uygulamaları arasında amaç farklılıkları olabilmektedir. Bir örnek vermek 1703

4 gerekirse, bir Afrika ülkesinde başlatılan E-Devlet girişiminde amaç yolsuzluğu önleme olabiliyorken, batı ülkelerinde ise devletler / eyaletler arası rekabette öne çıkmak, devletin halkına yüksek teknolojiye sahip olma imajı verme isteği vb gibi amaçlarla E-Devlet girişimlerini yönlendirmeleri olabilmektedir (Demirel, 2006: 101). Dünyadaki E-Devlet uygulamalarına şu örnekler verilebilir. ABD de kamu hizmetlerini bir portal bünyesinde birleştiren Access America E-Devlet programı (1993), E-Devlet Yasası (2002), E-Devlet stratejileri raporu (2003) gibi uygulamalar varken, Avrupa da E- Avrupa programı, E-Avrupa programı, E-Avrupa 2005 Eylem Planı gibi uygulamalar vardır. Asya da ise (Singapur da) Ulusal Bilgisayarlaşma Planı ( ), Ulusal Bilgi Teknolojileri Planı ( ), Bilgi Teknolojileri 2000 gibi uygulamalar vardır (Çelikkol, 2008: 53; Demirel, 2006: ). E-Devlet uygulamalarıyla ilgili Brown Üniversitesi siyaset bilimi Profesörü Darrell M. West önderliğinde tüm dünyayı içeren bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaya göre 2001 yılından başlamak üzere her yıl yapılan Küresel E-Devlet Araştırması nda 198 ülkeye ait toplam 1,698 kamusal web sitesinde yer alan E-Devlet uygulamaları incelenerek bir sıralama yapılmıştır. Araştırmacılar değerlendirmeleri yaparken engellilerin erişimi, yayın ve veritabanı bulunabilirliği, gizlilik-güvenlik politikaları, kaç tane hizmetin online olduğu gibi toplam 24 kriter kullanarak kamuya ait web sitelerini incelemişlerdir. Brown Üniversitesi nin 2007 yılında yaptığı araştırmaya göre; Asya ülkeleri ilk 4 sıralamaya 3 ülke ile girerek, uluslar arası E-Devlet değerlendirmesinde öne çıkan ülkeler olmuşlardır. Güney Kore nin birinci olduğu araştırmada; sıralamayı Singapur, Tayvan ve ABD takip etmiştir. Türkiye ise son yıllarda büyük bir ilerleme kaydederek, 198 ülke arasında 9. sırada yer almıştır (West, 2007). Türkiye de ise, her kurumun kendisine ait E-Devlet proje ve uygulaması olduğu gözlenmektedir. Örneğin, Başbakanlığın Resmi Gazete Bilgi Sistemi, DPT Müsteşarlığının E-Dönüşüm Türkiye Projesi, Gümrük Müsteşarlığının Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri, Dış Ticaret Müsteşarlığının E-Ticaret Bilgi Havuzu, E-Ticaret Bilgi ve İşbirliği Portalı, Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Projesi, Türk Standartları Enstitüsünün TSE Kalite Enformasyon Projesi, Tübitak ın Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS), Merkez Bankasının Elektronik Fon Transfer Sistemi (EFT), Adalet Bakanlığı nın Ulusal Yargı Ağ Projesi (UYAP), Emniyet Genel Müdürlüğünün Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE), Milli Eğitim Bakanlığının MEB Bütünleşik Yönetim Bilişim Sistemi (MEBSİS), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün TAPUNET, Sağlık Bakanlığının Hasta Takip Sistemi, KOSGEB in KOBİNET, Türk Telekom un E- Devlet Kapısı uygulamaları bunlardan bazılarıdır (DPT, 2005). Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve vergi gelirlerinin daha etkin toplanması için oluşturulan Vergi Daireleri Otomasyon Projeleri (VEDOP) de diğer örneklerdir. DPT nin E-Devlet Proje ve Uygulamaları, Eylül 2005 isimli çalışması da Türkiye deki E-Devlet uygulamalarına bir örnektir. Bu uygulamada, hizmet sınıfına göre ayrılan kamu kurum ve kuruluşlarının internet siteleri incelenmiş ve sundukları hizmetlerinin elektronik ortamdaki sunum düzeyi raporlanmıştır. İlgili kurum ve kuruluşun sunmuş olduğu hizmetle ilgili sadece bilgi verilmesi durumunda 1, sunulan hizmete başvuru yapılması için gerekli formların ya da kitap, rapor vb. dokümanların internet sitesinden indirilebilmesi durumunda 2, ilgili hizmetle ilgili başvuruların internetten gönderilebilmesi, internet üzerinden sorgulama yapılabilmesi vb. durumlarda 3, ilgili hizmetin ödeme dahil tamamen internet üzerinden gerçekleştirilebilmesi, kağıt ortamında herhangi bir işleme ihtiyaç duyulmaması durumunda 4. düzeyde E-Devlet hizmeti sunduğu ile ilgili bir sınıflama yapılmıştır (http://www.bilgitoplumu.gov.tr). 1704

5 Türk Telekom un E-Devlet Kapısı projesiyle de vatandaşlara bilgilendirme hizmetleri, entegre elektronik hizmetler, ödeme işlemleri, kurum ve kuruluşlara kısa yollar, güncel bilgiler ve duyurular, kurumlardan vatandaşlara mesajlar ve kamu kurumları arasında bilgi ve belge paylaşımı sağlanmaktadır (www.turkiye.gov.tr). Türkiye de vatandaşların tek noktadan hizmete erişiminin sağlanacağı ve kurumlar arası veri paylaşımının, iletişim alt yapısının kurulacağı bu E-Devlet Kapısı projesi 2005 yılında başlatılmıştır. 2.5 E-Devlet Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması olanaklarından azami ölçüde yararlanılması, kamu iş süreçlerinin vatandaşların bakış açısı ile yeniden tasarlanması ve kamu kurumlarının birlikte daha etkin ve verimli çalışabilirliğinin sağlanmasını gerektirmektedir (Acar ve Kuvaş, 2008). E-Devlette sistem, isteyen kullanıcıların bir omurga üzerinde her yöne akan bilgiye erişebilmelerini sağlamaya yönelik olarak kurulmalıdır. Bu omurga merkezi idare birimlerini birbirine, merkezi idareyi yerel idareye, vatandaşları ve firmaları merkezi ve yerel idarelere bağlayabilir (İnce, 2001). Elektronik kamu hizmetlerini sunmak için gerekli olan mevcut teknolojiler internet, online hizmetler ve e-posta olarak sınıflandırılabilir. Bilgi verme, iletişim ve online hizmetler gibi E-Devlet hizmetlerinin kullanım alanlarının günlük yaşamda (bilet rezervasyonu), uzaktan yönetimde (elektronik ortamda form doldurma) ve politik katılımda (seçim ve anket) olduğu gözlenmektedir (Demirel, 2006:91). E-Devlet uygulamasının yaygınlaşmasına yol açan faktörleri ise telekomünikasyon altyapısı, yasal düzenleyici ortam, malî kaynaklar ve kamu organizasyonlarının bilgi teknolojileriyle olan bağlılığı olmak üzere dört temel başlıkta toplamak mümkündür (Ulusoy ve Karakurt, 2002: ). E-Devlet uygulamalarının alt yapısının hazırlanmasındaki temel adımları ise hukuksal altyapı, teknolojik altyapı, insan, finansman, hizmet altyapısını oluşturmak, güvenlik ve gizlilik ve kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi şeklindedir (Arifoğlu ve diğerleri, 2002:39). E-Devlet uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ise, yasal sorunlar, idari sorunlar, teknik sorunlar, bilgi güvenliği sorunu vb gibi sorunlardır (Çelikkol, 2008:44). E-Devlet uygulamalarının önündeki diğer engeller ise yasal mevzuat sınırlamaları, bütçe sorunları, internet erişimi alt yapı ve BİT yetenekleri (DPT, 2007:35) E-Devlet uygulamalarının teknolojik değişimin gerisinde kalması, eşit erişim yetersizliği ve teknolojileri kullanım yeteneklerinin hizmeti veren ve hizmeti alan tarafta geliştirilmesi gerekliliği şeklinde sıralanabilir (Özcivelek, 2009). Günümüzde vatandaşlarımız kendilerine hizmet veren kamu kuruluşlarının daha aktif, daha hızlı, daha açık, daha doğru ve daha az maliyetle çalışmalarını istemekte ve beklemektedir. E-Devlet projesi ile teknolojinin getirdiği imkanlardan yaralanılması, kamu kurum ve kuruluşlarında yerleşik iş yapma kültüründe değişiklikleri de gündeme getirmektedir. Bu amaçla kurum içi ve kurumlar arası bilgi paylaşımının esas alınması ve iş süreçlerinin yeniden tasarlanması gerekmektedir (DPT, 2005). Dolayısıyla E-Devlet uygulamalarının önündeki en büyük engellerin bürokratik direnç, personelin eğitim ve uyum sorunu, mali kaynak ve teknolojik alt yapı yetersizliği olduğu söylenebilir. Başbakanlık tarafından sağlanan E-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağı nda ise (Başbakanlık, 2009; kanun kapsamındaki bütün kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin ve bilgi toplumu ve E-Devlet hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin şu ilkeler çerçevesinde yürütüleceği belirtilmiştir: 1705

6 a) Hizmet sunumunda temel hak ve özgürlüklere riayet edilmesi, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması esastır. b) E-Devlet hizmetlerinin sunumunda vatandaş odaklılık esastır. c) Kamu hizmetleri elektronik ortama taşınırken mevcut iş süreçleri iyileştirilir, gereği halinde yeniden yapılandırılır. d) Veri sahibi kurum ve kuruluşlar sahip olduğu verinin güvenliğinden sorumludur. e) Elektronik ortamda kamu kurumlarının paylaşımına açık olan veriler ayrıca kişilerden talep edilemez, ancak bu verilere ulaşmak için gerekli olan veriler istenebilir. f) Hizmetlerin gerektirdiği veriden fazlasının toplanmaması ve toplanan verilerin ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik ortamda paylaşılması esastır. g) Hizmetlerden yararlananların yürütülen işlemlerin özeti hakkında ve işlemin hangi aşamada olduğuyla ilgili bilgi edinmesi sağlanır. h) E-Devlet hizmetleri, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olarak mobil cihazlar da dâhil çeşitli kanallardan sunulur. i) E-Devlet hizmetleri, kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilecek ve kullanıcı memnuniyeti sağlanacak şekilde sunulur ve düzenli olarak gözden geçirilir. j) Başta engelliler olmak üzere toplumun bütün fertlerinin bilgi toplumuna dönüşümün sunduğu imkânlardan azami düzeyde faydalanması sağlanır. k) E-Devlet hizmetlerinin sunumunda, vatandaş ve iş dünyasının üzerindeki idari ve mali yüklerin azaltılması ile ticaret ve yatırımın kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılır. l) Yapılacak düzenleme ve uygulamalarda karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gözetilir. m) Geleneksel kamu hizmetlerinin sunumunda alınan ücretler, bu hizmetler E- Devlet hizmetlerine dönüştürüldüğünde kullanıcıların lehine olmak üzere yeniden belirlenir. n) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretilmesi ve kullanılmasında çevreye duyarlı ürünler ve çözümler tercih edilir ve bunların kullanım ömrü dolduğunda ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağlayan tedbirler alınır. o) Kamu kurum ve kuruluşları E-Devlet projelerini zamanında, bütçesi içinde ve kapsamına uygun olarak tamamlar. p) Kamu kurumları, personeline bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı yoluyla uzaktan çalışma kolaylığını sağlayıcı ve teşvik edici tedbirleri alır. 3. Araştırmanın Tasarımı Araştırmanın amacı, Kars ili merkezindeki Kamu Kurumlarından hareketle E-Devlet uygulamalarının teknik altyapısını, sorunlarını, internet üzerinden sağlanan hizmetleri ve bunların yeterlilik düzeylerini tespit etmektir. Araştırmanın yöntemi tanımlayıcı niteliktedir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı ankettir. Şahin (2007) in Türkiye de E-belediye Uygulamaları ve Konya Örneği araştırmasında kullanılan anketten yararlanılmıştır. Kars Valiliği aracılığıyla tüm kamu kurumları ve kuruluşlarına bu araştırma anketi gönderilmiştir. Anketler birim amirleri tarafından doldurulmuş ve geri dönüş sağlanan 12 kuruma ait anket (PTT, İŞKUR, Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Kars Belediyesi, Gelirler Müdürlüğü, Defterdarlık, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü) dikkate alınarak frekans analizleri yapılmıştır. 1706

7 4. Araştırmanın Bulguları Araştırma anketine verilen cevaplar dikkate alınarak aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Araştırma kapsamındaki kamu kurumlarında 1278 personel varken, toplam bilgisayar sayısı sadece 726 dır. Buna göre Kars taki kamu kurumlarının bilgisayarlaşma oranı % 56 olarak hesaplanmıştır. Araştırma kapsamındaki kamu kurumlarındaki toplam 726 adet bilgisayarın sadece 522 si internete bağlıdır. Buna göre Kars taki kamu kurumlarında internete bağlı bilgisayar oranı ise %71 dir. Araştırma kapsamındaki kamu kurumlarındaki toplam 1278 çalışanın sadece 644 ü bilgisayar kullanabilmektedir. Buna göre Kars taki kamu kurumlarında bilgisayar kullanan personel oranı ise % 50 dir. Araştırma kapsamındaki kamu kurumlarındaki toplam 1278 çalışana sadece 522 internete bağlı bilgisayar düşmektedir. Buna göre Kars taki kamu kurumlarında internet kullanan kişi oranı ise % 40 dır. Kamu kurumlarının %75 i bilgisayarların teknoloji seviyesini yetersiz veya kısmen yeterli bulurken; %25 i teknoloji seviyesini yeterli veya oldukça yeterli düzeyde görmektedirler. Bu sonuçlar Karsta başarılı bir E-Devlet uygulaması için bilgisayarların teknoloji düzeylerinin yeterli olmadığını göstermektedir. Bilgisayarların kullanım alanları dikkate alındığında, sırasıyla yazışmalar, raporlar, veri saklama, paket programlar, internete bağlanma, tablo ve grafik hazırlama ve sunu hazırlama için bilgisayarlar kullanılmaktadır. Kurumların kendilerine ait web adresi olup olmadığı incelendiğinde ise %66 sının (8 kurum) kendisine ait web adresi varken %34 ünün (4 kurum) kendisine ait bir web adresi yoktur. Web adresi olmayan kurumlar merkez birimlerinin web adresini kullanmaktadırlar. Bilgisayarların teknoloji düzeylerini yükseltmek için yeterli ödenek ayrılıyor mu? sorusuna kurumların %33 ü hayır cevabını vermişken %67 sı evet cevabı vermiştir. Buna göre kurumlara yeterli ödenek ayrılması konusuna önem verilemesi gerekmektedir. Web sayfanızda kurumunuzla ilgili diğer sitelere bağlantı (link) imkanı var mı? sorusuna tüm kurumlar evet cevabı vermişlerdir. İnternet kullanıcıları (vatandaşlar, kamu çalışanları vb.) kurumunuzla ilgili sorunlarını, dilek ve şikayetlerini internet üzerinden kurumunuza rahatlıkla ulaştırabiliyorlar mı? sorusuna kurumların % 91 i evet cevabı vermişlerdir. Kurumunuza internet yoluyla ulaşan dilek, şikayet vb. isteklere ne kadar sürede cevap verileceğine dair bir yönetmelik ya da standart var mı? sorusuna % 33 ü hayır %67 si evet cevabı vermiştir. Buna göre kurumların internet uygulamalarına yönelik yönetmeliğe sahip olması önerilmektedir. Kurumunuz tarafından kullanılan paket programlar yeterli mi? sorusuna kurumların %25 i hayır, %75 i evet cevabı vermiştir. Kurumunuzla ilgili bilgilerin hard-copy i (ana hafıza) ve yedeği tutuluyor mu? sorusuna kurumların % 25 i hayır, %75 i evet cevabı vermiştir. İnternet üzerinden yapılan müracaatlar (dilekçeler) daha sonra yazılı olarak isteniyor mu? sorusuna kurumların %58 i hayır %42 si evet cevabı vermiştir. İnternet kullanıcıları (vatandaşlar) kurumunuzun web sayfasında yer alan kurumunuzla ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyorlar mı? sorusuna kurumların hepsi evet cevabı vermiştir. İnternet kullanıcılarına verilerin gönderilmesinde ve alınmasında kurumunuzca bir şifre (Elektronik İmza) uygulanmakta mıdır? sorusuna kurumların %50 si hayır % 50 si evet cevabını vermiştir. Web adresinizi oluştururken profesyonel yardım (kurum dışından) aldınız mı? sorusuna web adresi olan 8 kurumun %25 i (2 kurum) evet %75 i (6 kurum) hayır cevabı vermiştir. 1707

8 Web sitesini güncelleştirmede profesyonel yardım (kurum dışından) alıyor musunuz? sorusuna kurumların hepsi hayır cevabı vermiştir. Bilgisayar Kullanma Konusunda Uzman (Eğitimli) Elemanınız var mı? sorusuna kurumların % 58 i hayır % 42 si evet cevabı vermiştir. Bilgisayar ve İnternet kullanımı konusunda hizmet içi kurslarınız var mı varsa yeterli mi? sorusuna kurumların %50 si hayır, %17 si ise evet ama yetersiz ve %33 ü ise evet var ve yeterli cevabını vermiştir. Kurumunuzun Web adresini ne kadar sıklıkla güncelliyorsunuz? sorusuna kurumların %42 si günlük, %42 si merkez tarafından %16 sı ise gerekli olduğunda güncellendiğini belirtmiştir. Kurumunuzun e-posta adresi var mı? sorusuna kurumların % 83 i evet %17 i hayır demiştir. Bu kurumlardan bir tanesi merkezi kuruma ait e-posta adresi değil kişisel (özel) bir internet sayfasını kullanmaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetinin düzgün ve objektifliği açısından bu durum önerilmemektedir. Kurumunuzun internete bağlantı şekli nedir? sorusuna % 75 i ADSL, %17 sı uydu aracılığıyla, %8 i Dial-up cevabını vermiştir. Bir gün içerisinde bağlantı saati sorulduğunda kurumların %75 i 24 saat bağlı cevabı vermişken, %8 i 1-3 saat arasında, %17 si 5-8 saat arasında bağlı cevabını vermiştir. Kurumunuza internet yoluyla ulaşan dilek, şikayet vb. isteklere ne kadar sürede cevap verilmektedir? sorusuna kurumların %34 ü 15 gün sonra, %34 ü merkez tarafından cevap verilmekte, %16 si anında ve % 8 i 1 gün sonra, %8 i 1 ay sonra cevap verilmektedir yanıtını vermiştir. İnternet üzerinden yapılan müracaatlar (dilekçeler vb.) daha sonra yazılı olarak isteniyorsa bunun nedenleri nedir sorusuna Tablo 2 de görüldüğü gibi sırasıyla kayıt altına alma, hukuki boşluk, elektronik imza uygulamasının olmayışı, vatandaştaki bilgi eksikliği cevabı verilmiştir. Tablo 2: İnternet Üzerinden Yapılan Müracaatlarının Yazılı İstenme Nedenleri Öncelikleri 1. Kayıt altına alma 2. Hukuki boşluk Nedenler 3. Elektronik imza uygulamasının olmayışı 4. Vatandaştaki bilgi eksikliği Kurumunuzun internet kullanıcılarına (vatandaşlara ve diğer kurumlara) internet üzerinden sağladığı hizmetler nelerdir? sorusuna öncelikle verilen cevaplar kurumla ilgili dokümanlar ve raporlar, kamu bilgileri, Resmi gazete, ihale teyidi, mevzuat ve kanunlar, istatistikî bilgiler ve kurumların kendi faaliyet alanlarına özgü hizmetler cevabı verilmiştir. Kurumunuzun sunduğu hizmetleri internet ortamına aktarmakla kurum için ne gibi yararlar hedeflenmiştir sorusuna Tablo 3 de görüldüğü gibi öncelikle hizmetin şeffaflaşması, doğru bilgiye ulaşma, kâğıt kullanımının azaltılması, hizmetlerin daha hızlı sunulması, kurumun güvenilirliğini arttırma, karar almada kolaylık ve hız sağlama, vatandaş ve devlet arasındaki güven ortamının sağlanması, vatandaşa hesap verebilen daha sorumlu kamu yönetimi ve zamandan tasarruf cevapları verilmiştir. 1708

9 Tablo 3: Kars taki Kamu Kurumlarının Hizmetlerini İnternet Ortamına Aktarmasından Bekledikleri Yararlar Öncelikleri 1. Hizmetin şeffaflaşması 2. Doğru bilgiye ulaşma Beklenen Yararlar 3. Kağıt kullanımının azaltılması 4. Hizmetlerin daha hızlı sunulması 5. Kurumun güvenilirliğini arttırma 6. Karar almada kolaylık ve hız sağlama 7 Vatandaş ve devlet arasında güven ortamı sağlama 8 Vatandaşa hesap verebilen sorumlu kamu yönetimi 9 Zamandan tasarruf Kurumunuzun E-Devlet konusunda ne gibi eksikliklerinizin olduğunu düşünüyorsunuz? sorusuna Tablo 4 de görüldüğü gibi öncelikle Hukuki alt yapı yetersizliği, Hem kullanıcıların hem de kurum çalışanlarının bu konudaki bilinç düzeyinin eksik olması, Teknoloji yetersizliği, Uzman eleman eksikliği, Gizlilik ve güven eksikliği, portal yetersizliği ve yerel ağ yetersizliği ve maliyet cevapları verilmiştir. Tablo 4: Kars taki Kamu kurumlarının E-Devlet Konusundaki Eksiklikleri Öncelikleri 1. Hukuki alt yapı yetersizliği 2. Bilinç düzeyi eksikliği 3. Teknoloji yetersizliği 4. Uzman eleman eksikliği 5. Gizlilik ve güven eksikliği 6. Portal yetersizliği 7 Ağ yetersizliği 8 Maliyet Eksiklikler Kurumunuz internet üzerinden ne gibi hizmetler almaktadır? sorusuna öncelikle, kurumla ilgili haberler, dokümanlar ve raporlar, Kurum içi veri transferi, Resmi gazete, ihale teyidi, vatandaş müracaat kabulü cevapları verilmiştir. 5. Sonuç ve Öneriler E-Devlet, devletin kendi kurumları arasındaki işlemlerde sunduğu hizmetlerde bilişim teknolojilerinin kullanılmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla E-Devletin işleyebilmesi için kamu kuruluşlarındaki çalışanların ve tüm halkın E-Devleti tanıması ve kullanabilmesi için yeterli eğitim düzeyine ulaşmış olması gerekmektedir. Ayrıca E-Devlet proje ve 1709

10 uygulamalarının kamu kurum ve kuruluşları için planlanması ve fizibilitesinin iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. E-Devlet projeleri merkezi bir planlamayla yürütülmelidir. Bu açıdan E-Türkiye çalışmalarının koordinasyonunun Devlet Planlama Teşkilatına verilmiş olması olumlu bir gelişmedir. E-Devlet uygulamalarından alınacak fayda, tüm kurumlardaki uygulamaların bütünlük içinde çalışabilmesiyle olacaktır. Her kurumun kendi iç işleyişinde ayrı bir altyapı kurması anlayışından vazgeçilmeli, Türkiye nin yedi coğrafi bölgesine hizmet götüren Türk Telekom altyapısından en fazla yararlanmanın yolları aranmalıdır. E-Devlet projelerinin şimdiye kadar merkezi bir koordinasyonu yapılamadığı için bu işlere harcanan miktarlarda bilinmemektedir. Türkiye de E-Devlet projelerinin envanteri en son Türkiye Ulusal Enformasyon Ana Planı Araştırması (TUENA) projesi kapsamında çıkartılmıştır (www.tuena.tubitak.gov.tr). O dönemde farklı bakanlık ve kurumda yürütülen 60 ın üzerinde proje olduğu tespit edilmiştir. E-Devlet uygulamaları için ilgili yasal mevzuatın hazır olmaması (Elektronik imza, elektronik sözleşme esasları, vergi yasalarında gerekli düzenlemeler gibi) da bu uygulamaların yaygınlaşmasının önündeki engellerdendir (Özcivelek, 2009). E-devleti kamu kurumları bazında inceleyen bu araştırmanın sonucu, Kars ta başarılı bir E-Devlet uygulaması için bilgisayarların teknoloji düzeylerinin yeterli olmadığını göstermektedir. Ayrıca kurumların teknolojilerin iyileştirilmesi için yeterli ödenek ayrılması konusuna önem verilmesi gerekmektedir. Özellikle bilgisayarlaşma oranı, internete bağlı bilgisayar oranı, bilgisayarı ve interneti kullanan personel oranının iyileştirilmesi gerekmektedir. Yine kurumların internet uygulamalarına yönelik bir yönetmeliğe sahip olması önerilmektedir. Örneğin, dilek ve şikâyetlerin geri dönüşüyle ilgili yönetmelikler yetersizdir. Ayrıca bilgisayar kullanma konusunda uzman (eğitimli) eleman yetersizliği giderilmelidir ve mevcut personelin bu konuda hizmet içi programlar vasıtasıyla eğitilmesi gerekmektedir. E-Devlet uygulamalarındaki en önemli eksiklikler sırasıyla hukuki alt yapı yetersizliği, hem kullanıcıların hem de kurum çalışanlarının bu konudaki bilinç düzeyinin eksik olması, teknoloji yetersizliği, uzman eleman eksikliği, gizlilik ve güven eksikliği, portal yetersizliği ve yerel ağ yetersizliği ve maliyettir ve bu konulara önem verilmelidir. Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Kars şehrinde de kamu kurum ve kuruluşları bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha fazla yararlanarak, karar destek sistemlerini güçlendirmek, iş süreçlerini hızlandırmak, etkinliği arttırmak ve harcamalarda tasarruf sağlayabilmek için proje ve uygulamalar geliştirmelidir. Kars taki kurumların web sayfalarında ilgili kamu kurum sayfalarına link verilmektedir. Böylece söz konusu kurumlarda verilen çevrim içi hizmetleri aynı web sayfasında toplamaktadır. Bu durum kullanıcıya fayda sağlasa da bu uygulama ideal bir E-Devlet uygulaması değildir. Çünkü E-Devletin temel amaçlarından biri olan kurumların bilgi sistemleri arasındaki işlerlik ve veri paylaşım ortamı birçok temel uygulamada henüz sağlanamamış durumdadır. Ayrıca Kars taki uygulama E-Devlet düzeyinde değil e-kurum düzeyindedir. Günlük uygulamalardan örnekler vermek gerekirse, Kars Belediyesi ne vatandaşın ödeyeceği su faturaları için otomatik ödeme talimatı verilememektedir. İnternet siteleri yetersizdir ve sadece bilgi verme amaçlıdır. Örneğin Kars Sanayi ve Ticaret Odası nın internet sitesinin içi boştur. Özel sektör açısından bir örnek verilmesi gerekirse, vatandaşlar, katılmak istediği bir seminer için semineri düzenleyen şirketin internet sayfasına ulaşabilmekte, hizmetten yararlanması için gerekli formlara ulaşabilmekte, formları internet ortamından doldurup başvuru yapabilmekte ve hatta ödeme işlemini de bu internet sayfası üzerinden yerine getirebilmektedir. Fakat bu uygulama örneği kamu 1710

11 kurumları için geçerli değildir ve bu nedenle sunulan hizmetlerin internet ortamına aktarılması gerekmektedir. Bütün bu olumsuzların yanı sıra Kars şehrindeki kamu kuruluşlarında henüz istenilen düzeyde olmasa da elektronik ortamda hizmet kültürünün gelişmekte olduğunu söylenebilir. Bu durum E-Devlet çalışmalarının geliştirilmesinde bir avantajdır. Özellikle E-Devletin ihtiyaç duyduğu teknolojilere yatırım yapılmalı, alt yapısı hızla tamamlanmalı ve bunların yanı sıra Kars gibi geri kalmış bölgelerde daha çok hissedilen nitelikli personel ihtiyacı acilen karşılanmalıdır ve mevcut personele hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir. Halkın okuryazar oranının ve bilgisayar kullanabilme oranının düşük olduğu Kars ta E-Devlet hizmetlerinden yararlanma oranı da dolayısıyla düşük olabilecektir. Bu itibarla vatandaşların E-Devlet uygulamalarından yararlanma yetenekleri geliştirilmelidir, aksi halde, E-Devlet uygulamalarından istenilen başarı sağlanamayacaktır. Kamu kurumlarının değişen bilişim ve erişim sistemlerini yenileyerek kurum içi ve kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanması esasına göre iş süreçlerini ve bilgisayar sistemlerini yeniden yapılandırmak gereklidir (Başar ve Bölükbaş, 2010) E-Devlet uygulamasının amacı, hizmetlerin daha etkin, daha iyi ve kaliteli bir şekilde sunulmasıdır. Dolayısıyla bu araştırma sonucunda E-Devlet çalışmalarının etkinliği açısından şu öneriler getirilmektedir: - E-Devlet uygulamaları mutlaka bir bütünlük içinde yapılmalıdır. Kurumlar arası işbirliği zorunludur. Yani her kurum kendi iç işleyişinde ayrı bir alt yapı kurma anlayışından vazgeçilmelidir. - E-Devlet hizmetleri yaygınlaştırılmalı, tüm vatandaşların erişebilmesi için daha fazla çaba harcanmalı ve vatandaşları bu hizmetleri kullanmaya teşvik etmek gereklidir. - Web siteleri e-hizmetten çok halka bilgi vermeye çalışan siteler şeklindedir. Bunun değiştirilerek vatandaşa hizmet veren siteler ve vatandaşın işini kolaylaştıran işlevsel siteler oluşturulmalıdır ve halkın yönetime katılımını sağlayan uygulamalara ağırlık verilmelidir. - Kurumların kendi başlarına yaptıkları e-kurum düzeyindeki uygulamalar yerine bütünleşik bir E-Devlet uygulamasına geçilmelidir. - Okuma yazma oranının ve gelir düzeyinin düşük olduğu Kars ta E-Devlet hizmetlerinin şeffaflaştırılması, basitleştirilmesi ve internet kullanımı ile ilgili eğitim programları düzenlenmesi batı illeri ile karşılaştırıldığında daha büyük bir zorunluluktur. Dolayısıyla Kars ilinde mevcut bürokratik devlet mekanizmaları içerisinde eleman sıkıntısı yaşanırken E- Devlet hizmet sunumun özellikle ihtiyaç duyulan yetişmiş nitelikli personel bulma çok daha önemli bir sorundur. Nitelikli elemanların bölgeye gelmesi teşvik edilmelidir. Kamu kurumlarında çalışan personele E-Devlet uygulamaları hakkında bilgilendirme seminerleri verilmelidir. - E-Devlet hizmetlerinde faydalanabilmek için bir bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olmak zorunludur. İnternet fiyatları bazında OECD ülkeleri içerisinde internet ücretlerinin en pahalı olduğu ülkelerden biri Türkiye dir. OECD genişbant istatistiklerine göre 2,39 dolarlık en düşük ve 76,11 dolarlık en yüksek megabit/saniyelik fiyatlarıyla Türkiye internetin OECD ölçeğinde en pahalı olduğu ülkelerden biridir. (Urhan ve Kızılca, 2011) Ayrıca TÜİK tarafından yapılan araştırmalarda internet bağlantısına sahip olmama nedenlerinin başında çok pahalı olması gelmektedir. Bireylerin gelirleriyle internet kullanımları arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu nedenle düşük gelire sahip Kars ilinde internet ücretlerinin daha düşük tutulması E-Devlet hizmetlerine ulaşım bakımından önemli bir avantaj sağlayacaktır. 1711

12 - Dolayısıyla E-Devletin uygulanmasında Kars ilinde Batı bölgelerindeki illerle karşılaştırıldığında daha fazla güçlük çekileceği açıktır. Halk Eğitim Merkezlerince halka bilgisayar kullanımı ve internet eğitimi kursları ücretsiz verilmelidir. - Ülkemizde E-Devlet şifresi alan ve aktifleştirenlerin sayısı analiz edilmeli ve bu sayının arttırılması gerekmektedir. EK 1 de gösterilen Türksat verilerine göre (Görüşme / , Mayıs 2011) ülkemizde E-Devlet kullanıcısı vardır. Kars ta 2009 yılı Ocak ayı ile başlayan şifre uygulamasına ilk ay 11 kişi kayıt olmuşken 2011 in sadece Mart ayında 550 ye yakın kişi şifre almıştır. Kars ilinde Mayıs 2011 verilerine göre E-Devlet kullanıcısı vardır ve 81 ülke içerisinde 73. sıradadır ve bu sayının arttırılması önerilmektedir. İleride yapılacak çalışmalarda E-Devlet şifresi kullanımının illerin nüfusu, eğitim düzeyi, gelir seviyesi vb değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi önerilmektedir. Taylor Nelson Sofres (TNS) şirketinin 27 ülkede yaptığı araştırmaya göre (2001) kamu kurumlarına ulaşmak için E-Devleti kullanım oranı %3 ile en düşük düzeyde Türkiye de iken %53 ile Norveç tedir. - Ülkemizde Telefon ve İnternet abonesi sayısı da analiz edilmeli ve internet kullanımını arttıracak düzenlemeler yapılmalıdır. Kars da diğer GSM operatörleri olmadığında lerde olan telefon abonesi sayısı 2011 yılı Mart ayında civarındadır ve bunların si internet abonesidir. Bu yaklaşık %35 gibi bir orana denk gelmektedir ve E-Devlet uygulamalarından etkin bir şekilde yararlanılması için internet aboneliğinin daha da arttırılması gerekmektedir (Türk Telekom Görüşme, 2011) - Ülkemizde Hane Halkı Araştırmaları her il bazında yapılmalıdır. TÜİK in Türkiye genelinde hane üzerinde yaptığı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2007 verilerine göre %18.4 olan erişim düzeyi 2010 yılında %42, 8 oranına yükselmiştir yılında hanelerin %57,2 oranı ise hala internet erişimine sahip değildir. Bu oranın yükseltilmesi için hükümetçe gerekli önlemler alınmalı ve bu raporların İl Bazında Raporlaması daha şeffaf bir yorumlama imkanı sağlayacağı için önerilmektedir. Netice itibariyle Türkiye de E-Devlet uygulamaları çerçevesinde yaşanan sorunların az gelişmiş bir bölgede bulunması nedeniyle Kars ta daha fazla görüldüğü ve etkin bir E- Devlet hizmeti oluşturulması çalışmalarında ciddi sorunlarla karşılaşıldığı söylenebilir. Örneğin, E-Devlet hizmetlerinden yararlanmada en önemli unsur vatandaşların internet bağlantısına ve bilgisayara sahip olmaları gerekliliğidir. Bu kapsamda TÜİK in 2009 da yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye nüfusunun %62 sinin hayatları boyunca interneti hiç kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Türkiye de internete erişim imkanı olan hane sayısı 2008 de %25 iken 2009 da %30 ve 2010 da ise %41.6 ya yükselmiştir. Bu gelişmeye rağmen, hane halkı geliriyle doğrudan ilgili olan internet bağlantısına sahip olma oranı Kars ta batı illeriyle karşılaştırıldığında daha düşüktür. Dolayısıyla bu sorunun üstesinden gelebilmek için Kars ın da aralarında bulunduğu bölgelerde internet bağlantı ücretlerinin düşürülmesi, İlköğretim okullarında internete bağlı sınıfların sayılarının artırılması ve hafta sonları halkın bu okullarda kurulan sınıflardan yararlanması sağlanabilir. Bütün Türkiye de olduğu gibi Kars ta da E-Devlet uygulamalarına karşı engellerden biri de devletin kendi iç yapısından kaynaklan dirençlerdir. Bu direnç, yeniliklere, gelişmelere ve ileri teknoloji uygulamalarına karşı gösterilen dirençtir. (E-Devlet Uygulamaları, 2003:40) ve Kars ta çok açık bir şekilde görülmektedir. Kamu çalışanlarına E-Devlet konusunda bilgilendirme ve eğitim verilmelidir. Devletten devlete uygulamaların başarısı diğer uygulamalar açısından da çok önemlidir. Vatandaşlara ve şirketlere yönelik uygulamaların temelinde devletten devlete uygulamalar bulunmaktadır. Farklı kamu kuruluşlarının farklı altyapılar kullanması, farklı anlayışlara sahip olması eşgüdüm ve koordinasyonu güçleştirmektedir. Bu kapsamda, kamu 1712

13 kuruluşlarının ortak bir veri tabanı kullanmaya başlamasıyla gereksiz tekrarlar, bürokrasi ve kırtasiyecilik azalacaktır. Bu noktada en temel sorun bilgi ve belge paylaşımıdır. Paylaşma ve işbirliği kültürünün devlet kurumlarında yerleşmesi özel sektör işletmelerine göre daha zordur. Devlet kurumları yetki ve güç paylaşımına genelde soğuk bakmaktadırlar (E-Devlet Uygulamaları, 2003:52) Paylaşma ve işbirliği kültürünün Kars ta oldukça zayıf olduğu tespit edilmiştir. Örneğin bir kamu bankasına kredi talebiyle başvuran bir kişinin nüfus bilgilerine ulaşabilmeleri mümkünken nüfus müdürlüğünden belge talep edilmektedir. E-Devlet uygulamalarında ileri teknoloji bilgisi olan eğitimli uzman kişilere ihtiyaç duyulduğundan Kars ta uzman kişilere olan ihtiyaç çok fazladır. Nitekim yaptığımız araştırmaya katılan Kars taki kamu kuruluşlarının tümü uzman eleman eksikliğinden yakınmaktadır. Kaynaklar Acar, M.- E. Kuvaş (2008). Türkiye nin Dönüşüm Sürecinde Anahtar Bir Mekanizma Olarak E-Devlet, E-Dönüşüm ve Entegrasyon Standartları, 2. Ulusal İktisat Kongresi, Şubat, DEÜ İİBF İktisat Bölümü, İzmir/Türkiye. Arifoğlu ve diğerleri (2002), E-Devlet Yolunda Türkiye, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara. Başar, Sinan- Arda Bölükbaş (2010) Gelişmişlik Göstergeleri ve E-Devlet İndeksi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1): Başbakanlık (2009), E-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Taslağı Tasarısı, 7 Ağustos, (http://akgül.bilkent.edu.tr/e-devlet/taslak.pdf). Çelikkol, Ö. (2008). Kamu Yönetiminde E-Devlet Yapılanması ve Türkiye İçin E- Devlet Model Önerisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, SDÜ SBE, Isparta. Demirel, D. (2006). E-Devlet ve Dünya Örnekleri, Sayıştay Dergisi, Sayı 61, Nisan- Haziran. s DPT (2005), E-Devlet Proje ve Uygulamaları, Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi, Eylül, DPT (2007) Müsteşarlığı OECD e-devlet Çalışmaları Türkiye, Devlet Planlama Teşkilatı Evren, A. (2004). E-Devletin Amaçları, Henden, H. Burçin - Rıfkı Henden (2005), Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumundaki Değişim ve e-belediyecilik, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz, 4(14), s İnce, N.Murat (2001), Elektronik Devlet, Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Mayıs İTO (2003) E-Devlet Uygulamaları ve Ekonomiye Etkileri, İTO Yayınları No: , İstanbul Moon, M. Jae (2002), The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality?, Public Administration Review, July / August, 62(4), s Özcivelek, E (2009). Dünyada ve Türkiye de Elektronik Devlet Tartışmaları:Kavram Üzerine Bir Sorgulama,

14 Şahin, A. (2007). Türkiye de E-Belediye Uygulamalar ve Konya Örneği, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 29, Temmuz-Aralık, s Turksat Görüşme/ , Mayıs 2011 Türk Telekom Görüşme, Mart Uçkan, Ö. (2003), E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması İçin Strateji ve Politikalar-I, Literatür Yayıncılık, Ulusoy, A.- B. Karakurt (2002), Türkiye nin E-Devlet e Geçiş Zorunluluğu, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Ünv, İİBF Yayını, İzmit. Urhan, Barış- İrem Kızılca (2011) Türkiye de Kişilerin İnternet Kullanımları Ne Şekilde Değişiyor? İnternet Kullanıcıları Üzerine bir Değerlendirme, TEPAV, Yıldırır, H. - E. Karakuş (2004), E-Devlet ve Uygulamaları, Erişim Tarihi: West, Darrell M. (2007). Global e-government, Brown University, ABD, gilendirme.bilgitipi=sikcasorulanlar, E-Devlet, EK 1 E-DEVLET KULLANICI SAYISININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI (Toplam: ) İLLER SAYI İLLER SAYI İLLER SAYI İLLER SAYI 1. İstanbul Eskişehir Çorum Sinop Ankara Sakarya Kırklareli Karabük İzmir Şanlıurfa Osmaniye Artvin Antalya Ordu Rize Bitlis Bursa Afyon Adıyaman Erzincan Konya Kütahya Kastamonu Çankırı Kocaeli Malatya Burdur Kırşehir Adana Trabzon Batman Bingöl Mersin Zonguldak Mardin Bartın Manisa Sivas Amasya Kars Gaziantep Tokat Niğde Şirnak Denizli Çanakkale Bolu Kilis Balıkesir Elazığ Aksaray Gümüşhane Samsun Düzce Karaman Iğdır Kayseri Erzurum Kırıkkale Ardahan Tekirdağ Uşak Siirt Hakkâri Hatay Isparta Nevşehir Tunceli K.Maraş Van Yalova Bayburt Muğla Giresun Ağrı Aydın Yozgat Muş Diyarbakır Edirne Bilecik Kaynak: TURKSAT Görüşme / , Mayıs

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Dr.Sait SEVİNÇ Kasım 2011 ANTALYA. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı MHRS Nedir? Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları Ek-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ Raporun Biçimsel Düzeni Rapor Yazım Esasları Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır. Paragraf

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı