TÜRKİYE DE E-DEVLET UYGULAMALARININ SORUNLARI: KARS ÖRNEĞİ HAYDAR EFE * SEBAHATTİN YILDIZ **

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE E-DEVLET UYGULAMALARININ SORUNLARI: KARS ÖRNEĞİ HAYDAR EFE * SEBAHATTİN YILDIZ **"

Transkript

1 ÖZET TÜRKİYE DE E-DEVLET UYGULAMALARININ SORUNLARI: KARS ÖRNEĞİ HAYDAR EFE * SEBAHATTİN YILDIZ ** Bu araştırma, Türkiye deki E-Devlet uygulamalarında yaşanan sorunları Kars taki Kamu Kurumları örneğinden hareketle ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın türü tanımlayıcı nitelikte olup, veri toplama aracı ankettir. Araştırmaya 12 kamu kuruluşu yöneticisi katılmıştır. Araştırma sonucunda E-Devlet uygulamaları için ülkemizde yaşanan sorunların Kars ilinde fazlasıyla geçerli olduğu ve ayrıca daha farklı sorunların olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle temel sorunların hukuki alt yapı yetersizliği, teknoloji yetersizliği, web sitelerinin yetersizliği, kullanıcıların bilinç düzeyi eksikliği, uzman eleman eksikliği, güven eksikliği ve maliyet problemi olduğu ortaya çıkmıştır. PROBLEMS ON PRACTICES OF E-GOVERNMENT IN TURKEY: SAMPLE OF KARS ABSTRACT This research aims revealing what is problems on practices of E-Government in Turkey regarding sample of Kars Goverment Organizations. The type of research is descriptive and method for collecting data is questionnaire. The research is applied on 12 manager of goverment organization. In the conclusion of this research, it is found that problems in Turkey regarding practices of E-Government are same Kars sample and there are other problems. Specially, it reveals that major problems are insufficient of law, technology, web site, conscious level, expert staff, trust and cost problem. 1.Giriş Elektronik Devlet (E-Devlet) kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasını ifade etmektedir. Kamu hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, katılımcılığın ve hesap verebilirliğin sağlanarak demokrasinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin arttırılması gibi nedenlerle bütün gelişmiş ülkelerde kabul gören E-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi gereği ülkemizce de kabul görmektedir. Bütün kamu kuruluşlarının birlikte koordinasyon içinde hareket ettikleri E-Devlet uygulamalarında çeşitli kamu kurumlarının aynı amaçla birbirinden bağımsız birtakım projeler yapmaları E-Devlet projesinin amacına uymamakta, etkin ve paylaşılabilir olmamakta, emek ve kaynak israfına yol açmaktadır. Dolayısıyla E-Devlet uygulamalarının bir bütünlük arz etmesi gerekmektedir. E-Devletin kamu kurum ve kuruluşlarında etkin bir şekilde uygulanması da kamu hizmetlerinin sunulmasında karşılaşılan birçok sorunu ortadan kaldıracaktır. Ancak, ülkemizde henüz yeni olan E-Devlet uygulamalarının hayata geçirilmesinde önemli aksaklıklar vardır. Bu araştırmada, uygulamalarda ortaya çıkan sorunlardan hareketle, Kars ilindeki E-Devlet uygulamaları ve yaşanan sorunlar Kamu Kurumları bazında incelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. * YRD. DOÇ. DR. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ** YRD. DOÇ. DR. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, 1701

2 2.Teorik Arka Plan 2.1. E-Devlet Kavramı E-Devlet basit ve dar anlamda kamu hizmetlerinin üretimi ve vatandaşlara sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasını ifade etmektedir (Şahin, 2007: 164). E- Devlet kavramı, devletin kendi iç işleyişinde ve sunduğu hizmetlerde bilişim teknolojilerinin kullanılması olarak da tanımlanmaktadır (Özcivelek, 2009). E-Devlet kavramının, devletin vatandaşlarına karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetleri ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesini ifade ettiği de söylenebilir (www.taek.gov.tr). İnternet kullanımındaki önemli gelişme ve e-ticaretin özel sektördeki başarısı, kamu hizmetlerinin vatandaşlara elektronik ortamda sunulması konusunda kamu yönetimi üzerinde bir baskı oluşturmuştur ve oluşturmaya devam etmektedir. E-Devlet düşüncesi, kamu yönetimindeki birçok yönetsel ve pratik kavram (toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim, katılımcı yönetim vb.) gibi özel sektörde e-iş ve e-ticaret olarak kabul gören uygulamaların kamu yönetimine transferi şeklinde algılanmaktadır (Moon, 2002: 425) E-Devletin Amaçları Günümüzde iletişim ve bilişim teknolojilerinin baş döndürücü hızla gelişmesiyle, devletler de kamu kuruluşları da bu gelişmelerden yararlanarak özellikle internet ve bilgisayar aracılığıyla hizmetlerini sunma yolları aramakta ve bürokratik yapıyı ortadan kaldırıp yeni teknolojik yapıyı kullanarak vatandaşlara etkin ve verimli hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Yine bu amaçlar kamu yönetiminde süreklilik, maliyetlerde azalma, katılımcı demokrasinin önünün açılması, şeffaf yönetim, bürokrasinin azaltılması, kamu hizmetlerinde hızın arttırılması, üretkenlik ve verimlilik, kesintisiz hizmet, vatandaşın yönetime etkin katılımı olarak sınıflandırılabilir (Çelikkol, 2008: 27). Ayrıca, harcamalarda tasarruf sağlanması, kağıt işlemlerinin kontrol altına alınması, şeffaflığın artması (halk için var olan devlet), hizmet kalitesi, 7 gün 24 saat kesintisiz kamu hizmeti, katılımın arttırılması, bürokratik işlemlerden kurtulma, kolay, hızlı ve rahat erişim olanağı da E-Devlet uygulamalarının amaçları arasındadır (Evren, 2004). Burada temel hedef, bilgi işleme kapasitesi arttırılmış, acil kararlar alabilen ve ihtiyaçlara hızla cevap verebilen bir devlet yönetim yapısının oluşturulmasıdır (Henden ve Henden, 2005: 50). Dolayısıyla E-Devlet projeleri ile devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir (www.turkiye.gov.tr). Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devlet hizmetlerinde etkinliği arttırmak ve harcamalarda tasarrufu sağlayabilmek için projeler geliştirilmektedir. İnternetin sağladığı olanaklarla, birbirine bağlı ağlar üzerinden herhangi bir noktadaki bilgiye erişmek mümkündür. Bu durum, kamu kurum ve kuruluşlarına üretilen bilgiye kaynağında erişerek, aynı bilgiyi tekrar üretmek ve depolamak gibi mükerrer uygulamalardan kaçınma ve bilgiyi merkezileştirme olanağı sağlamaktadır. Böylelikle kullanıcılar erişim yetkileri çerçevesinde aynı kaynaktan doğru ve eksiksiz bilgiye erişebilmekte, veri bütünlüğü sağlanmakta ve karar alma süreçlerinde doğru bilgi kullanımıyla, daha hızlı ve doğru kararlar alınabilmektedir (www.bilgitoplumu.gov.tr). Netice itibariyle, devlet tarafından vatandaşlara verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını ifade eden E-Devletten beklentiler vatandaşla yönetim arasındaki engellerin 1702

3 kaldırılması, kamu bilgilerinin vatandaşa açık olması, kamu hizmetlerinde hızlılık ve süreklilik, kamu kurumları arasında elektronik iletişime olanak sağlama, insan kaynakları kullanımı konusunda tasarruf sağlanması, kağıda bağlı hizmetlerin azaltılması olarak sıralanabilir. İnternet teknolojisinin kamu hizmetlerini sağlamada kullanılmaya başlamasıyla birlikte devlet kapısı anlayışı bir devlet portalı anlayışı na dönüşecek, yeni teknolojinin imkânlarından herkesin yararlanacak olması eşitlik kavramını doğurup ülkede eşit kalitede hizmeti yaygınlaştıracaktır Geleneksel Devlet ve E-Devlet Ayırımı Klasik devlet anlayışına göre hükümet tarafından verilen farklı hizmetlerde, vatandaşlar çok fazla bürokratik işlemle karşı karşıya kalmaktadır. Basit prosedürler, çalışanlar için uygulanması karmaşık yapılar haline gelmekte ve dolayısıyla işlerin yürütülebilmesi için çok fazla sayıda personel ve memur işe alınmaktadır. Ayrıca basit işlemler için sayısız formlar ve imzalar gerekebilmekte, dolayısıyla işlemler aylarca sürebilmektedir (Yıldırır ve Karakurt, 2004). Klasik (Bürokratik) devlet anlayışı ile görevlerin ve sunulan hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan kağıda dayalı işler hem birim işlem süresini uzatmakta hem de maliyetleri ve dolayısıyla kamudaki cari harcamaları arttırmaktadır. E- Devlet uygulaması ile bu ve bunun gibi sorunlar aşılabilecektir. Aşağıdaki Tablo 1 de Geleneksel Devlet ve E-Devlet anlayışının bir karşılaştırılması gösterilmektedir (Uçkan, 2003: 47). Tablo 1: Geleneksel Devlet ve E-Devlette Vatandaş-Kamu Yönetimi İlişkisi Geleneksel Devlet Pasif vatandaş Kağıt temelli iletişim Dikey yapılanma (Hiyerarşik) Yönetimin veri yüklemesi Eleman yanıtı Eleman yardımı Eleman temelli denetim mekanizması Nakit akışı / Çek Tek tip hizmet Bölümlenmiş / Kesintili hizmet Yüksek işlem maliyetleri Verimsiz büyüme Tek yönlü iletişim Uyruk ilişkisi Kapalı devlet E-Devlet Aktif vatandaş (Müşteri) Elektronik iletişim Yatay yapılanma (Koordineli ağ) Vatandaşın veri yüklemesi Otomatik sesli posta, çağrı merkezi Kendi kendine yardım/ uzman yardımı Otomatik veri güncellemesiyle denetim Elektronik fon transferi (EFT) Kişiselleştirilmiş / Farklılaştırılmış hizmet Bütünsel/ Sürekli hizmet Düşük işlem maliyetleri Verimlilik yönetimi Etkileşim Katılım ilişkisi Açık devlet Kaynak: Özgür Uçkan, E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması İçin Strateji ve Politikalar-I, Literatür Yayıncılık, 2003, s Dünya da ve Türkiye de E-Devlet Uygulamaları E-Devlet uygulamalarına sadece gelişmiş ülkelerin değil gelişmekte olan ülkelerin de büyük önem verdiği söylenebilir. Bu noktada gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelerin E-Devlet uygulamaları arasında amaç farklılıkları olabilmektedir. Bir örnek vermek 1703

4 gerekirse, bir Afrika ülkesinde başlatılan E-Devlet girişiminde amaç yolsuzluğu önleme olabiliyorken, batı ülkelerinde ise devletler / eyaletler arası rekabette öne çıkmak, devletin halkına yüksek teknolojiye sahip olma imajı verme isteği vb gibi amaçlarla E-Devlet girişimlerini yönlendirmeleri olabilmektedir (Demirel, 2006: 101). Dünyadaki E-Devlet uygulamalarına şu örnekler verilebilir. ABD de kamu hizmetlerini bir portal bünyesinde birleştiren Access America E-Devlet programı (1993), E-Devlet Yasası (2002), E-Devlet stratejileri raporu (2003) gibi uygulamalar varken, Avrupa da E- Avrupa programı, E-Avrupa programı, E-Avrupa 2005 Eylem Planı gibi uygulamalar vardır. Asya da ise (Singapur da) Ulusal Bilgisayarlaşma Planı ( ), Ulusal Bilgi Teknolojileri Planı ( ), Bilgi Teknolojileri 2000 gibi uygulamalar vardır (Çelikkol, 2008: 53; Demirel, 2006: ). E-Devlet uygulamalarıyla ilgili Brown Üniversitesi siyaset bilimi Profesörü Darrell M. West önderliğinde tüm dünyayı içeren bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaya göre 2001 yılından başlamak üzere her yıl yapılan Küresel E-Devlet Araştırması nda 198 ülkeye ait toplam 1,698 kamusal web sitesinde yer alan E-Devlet uygulamaları incelenerek bir sıralama yapılmıştır. Araştırmacılar değerlendirmeleri yaparken engellilerin erişimi, yayın ve veritabanı bulunabilirliği, gizlilik-güvenlik politikaları, kaç tane hizmetin online olduğu gibi toplam 24 kriter kullanarak kamuya ait web sitelerini incelemişlerdir. Brown Üniversitesi nin 2007 yılında yaptığı araştırmaya göre; Asya ülkeleri ilk 4 sıralamaya 3 ülke ile girerek, uluslar arası E-Devlet değerlendirmesinde öne çıkan ülkeler olmuşlardır. Güney Kore nin birinci olduğu araştırmada; sıralamayı Singapur, Tayvan ve ABD takip etmiştir. Türkiye ise son yıllarda büyük bir ilerleme kaydederek, 198 ülke arasında 9. sırada yer almıştır (West, 2007). Türkiye de ise, her kurumun kendisine ait E-Devlet proje ve uygulaması olduğu gözlenmektedir. Örneğin, Başbakanlığın Resmi Gazete Bilgi Sistemi, DPT Müsteşarlığının E-Dönüşüm Türkiye Projesi, Gümrük Müsteşarlığının Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri, Dış Ticaret Müsteşarlığının E-Ticaret Bilgi Havuzu, E-Ticaret Bilgi ve İşbirliği Portalı, Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Projesi, Türk Standartları Enstitüsünün TSE Kalite Enformasyon Projesi, Tübitak ın Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS), Merkez Bankasının Elektronik Fon Transfer Sistemi (EFT), Adalet Bakanlığı nın Ulusal Yargı Ağ Projesi (UYAP), Emniyet Genel Müdürlüğünün Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE), Milli Eğitim Bakanlığının MEB Bütünleşik Yönetim Bilişim Sistemi (MEBSİS), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün TAPUNET, Sağlık Bakanlığının Hasta Takip Sistemi, KOSGEB in KOBİNET, Türk Telekom un E- Devlet Kapısı uygulamaları bunlardan bazılarıdır (DPT, 2005). Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve vergi gelirlerinin daha etkin toplanması için oluşturulan Vergi Daireleri Otomasyon Projeleri (VEDOP) de diğer örneklerdir. DPT nin E-Devlet Proje ve Uygulamaları, Eylül 2005 isimli çalışması da Türkiye deki E-Devlet uygulamalarına bir örnektir. Bu uygulamada, hizmet sınıfına göre ayrılan kamu kurum ve kuruluşlarının internet siteleri incelenmiş ve sundukları hizmetlerinin elektronik ortamdaki sunum düzeyi raporlanmıştır. İlgili kurum ve kuruluşun sunmuş olduğu hizmetle ilgili sadece bilgi verilmesi durumunda 1, sunulan hizmete başvuru yapılması için gerekli formların ya da kitap, rapor vb. dokümanların internet sitesinden indirilebilmesi durumunda 2, ilgili hizmetle ilgili başvuruların internetten gönderilebilmesi, internet üzerinden sorgulama yapılabilmesi vb. durumlarda 3, ilgili hizmetin ödeme dahil tamamen internet üzerinden gerçekleştirilebilmesi, kağıt ortamında herhangi bir işleme ihtiyaç duyulmaması durumunda 4. düzeyde E-Devlet hizmeti sunduğu ile ilgili bir sınıflama yapılmıştır (http://www.bilgitoplumu.gov.tr). 1704

5 Türk Telekom un E-Devlet Kapısı projesiyle de vatandaşlara bilgilendirme hizmetleri, entegre elektronik hizmetler, ödeme işlemleri, kurum ve kuruluşlara kısa yollar, güncel bilgiler ve duyurular, kurumlardan vatandaşlara mesajlar ve kamu kurumları arasında bilgi ve belge paylaşımı sağlanmaktadır (www.turkiye.gov.tr). Türkiye de vatandaşların tek noktadan hizmete erişiminin sağlanacağı ve kurumlar arası veri paylaşımının, iletişim alt yapısının kurulacağı bu E-Devlet Kapısı projesi 2005 yılında başlatılmıştır. 2.5 E-Devlet Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması olanaklarından azami ölçüde yararlanılması, kamu iş süreçlerinin vatandaşların bakış açısı ile yeniden tasarlanması ve kamu kurumlarının birlikte daha etkin ve verimli çalışabilirliğinin sağlanmasını gerektirmektedir (Acar ve Kuvaş, 2008). E-Devlette sistem, isteyen kullanıcıların bir omurga üzerinde her yöne akan bilgiye erişebilmelerini sağlamaya yönelik olarak kurulmalıdır. Bu omurga merkezi idare birimlerini birbirine, merkezi idareyi yerel idareye, vatandaşları ve firmaları merkezi ve yerel idarelere bağlayabilir (İnce, 2001). Elektronik kamu hizmetlerini sunmak için gerekli olan mevcut teknolojiler internet, online hizmetler ve e-posta olarak sınıflandırılabilir. Bilgi verme, iletişim ve online hizmetler gibi E-Devlet hizmetlerinin kullanım alanlarının günlük yaşamda (bilet rezervasyonu), uzaktan yönetimde (elektronik ortamda form doldurma) ve politik katılımda (seçim ve anket) olduğu gözlenmektedir (Demirel, 2006:91). E-Devlet uygulamasının yaygınlaşmasına yol açan faktörleri ise telekomünikasyon altyapısı, yasal düzenleyici ortam, malî kaynaklar ve kamu organizasyonlarının bilgi teknolojileriyle olan bağlılığı olmak üzere dört temel başlıkta toplamak mümkündür (Ulusoy ve Karakurt, 2002: ). E-Devlet uygulamalarının alt yapısının hazırlanmasındaki temel adımları ise hukuksal altyapı, teknolojik altyapı, insan, finansman, hizmet altyapısını oluşturmak, güvenlik ve gizlilik ve kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi şeklindedir (Arifoğlu ve diğerleri, 2002:39). E-Devlet uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ise, yasal sorunlar, idari sorunlar, teknik sorunlar, bilgi güvenliği sorunu vb gibi sorunlardır (Çelikkol, 2008:44). E-Devlet uygulamalarının önündeki diğer engeller ise yasal mevzuat sınırlamaları, bütçe sorunları, internet erişimi alt yapı ve BİT yetenekleri (DPT, 2007:35) E-Devlet uygulamalarının teknolojik değişimin gerisinde kalması, eşit erişim yetersizliği ve teknolojileri kullanım yeteneklerinin hizmeti veren ve hizmeti alan tarafta geliştirilmesi gerekliliği şeklinde sıralanabilir (Özcivelek, 2009). Günümüzde vatandaşlarımız kendilerine hizmet veren kamu kuruluşlarının daha aktif, daha hızlı, daha açık, daha doğru ve daha az maliyetle çalışmalarını istemekte ve beklemektedir. E-Devlet projesi ile teknolojinin getirdiği imkanlardan yaralanılması, kamu kurum ve kuruluşlarında yerleşik iş yapma kültüründe değişiklikleri de gündeme getirmektedir. Bu amaçla kurum içi ve kurumlar arası bilgi paylaşımının esas alınması ve iş süreçlerinin yeniden tasarlanması gerekmektedir (DPT, 2005). Dolayısıyla E-Devlet uygulamalarının önündeki en büyük engellerin bürokratik direnç, personelin eğitim ve uyum sorunu, mali kaynak ve teknolojik alt yapı yetersizliği olduğu söylenebilir. Başbakanlık tarafından sağlanan E-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağı nda ise (Başbakanlık, 2009; kanun kapsamındaki bütün kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin ve bilgi toplumu ve E-Devlet hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin şu ilkeler çerçevesinde yürütüleceği belirtilmiştir: 1705

6 a) Hizmet sunumunda temel hak ve özgürlüklere riayet edilmesi, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması esastır. b) E-Devlet hizmetlerinin sunumunda vatandaş odaklılık esastır. c) Kamu hizmetleri elektronik ortama taşınırken mevcut iş süreçleri iyileştirilir, gereği halinde yeniden yapılandırılır. d) Veri sahibi kurum ve kuruluşlar sahip olduğu verinin güvenliğinden sorumludur. e) Elektronik ortamda kamu kurumlarının paylaşımına açık olan veriler ayrıca kişilerden talep edilemez, ancak bu verilere ulaşmak için gerekli olan veriler istenebilir. f) Hizmetlerin gerektirdiği veriden fazlasının toplanmaması ve toplanan verilerin ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik ortamda paylaşılması esastır. g) Hizmetlerden yararlananların yürütülen işlemlerin özeti hakkında ve işlemin hangi aşamada olduğuyla ilgili bilgi edinmesi sağlanır. h) E-Devlet hizmetleri, kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olarak mobil cihazlar da dâhil çeşitli kanallardan sunulur. i) E-Devlet hizmetleri, kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilecek ve kullanıcı memnuniyeti sağlanacak şekilde sunulur ve düzenli olarak gözden geçirilir. j) Başta engelliler olmak üzere toplumun bütün fertlerinin bilgi toplumuna dönüşümün sunduğu imkânlardan azami düzeyde faydalanması sağlanır. k) E-Devlet hizmetlerinin sunumunda, vatandaş ve iş dünyasının üzerindeki idari ve mali yüklerin azaltılması ile ticaret ve yatırımın kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılır. l) Yapılacak düzenleme ve uygulamalarda karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gözetilir. m) Geleneksel kamu hizmetlerinin sunumunda alınan ücretler, bu hizmetler E- Devlet hizmetlerine dönüştürüldüğünde kullanıcıların lehine olmak üzere yeniden belirlenir. n) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretilmesi ve kullanılmasında çevreye duyarlı ürünler ve çözümler tercih edilir ve bunların kullanım ömrü dolduğunda ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağlayan tedbirler alınır. o) Kamu kurum ve kuruluşları E-Devlet projelerini zamanında, bütçesi içinde ve kapsamına uygun olarak tamamlar. p) Kamu kurumları, personeline bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı yoluyla uzaktan çalışma kolaylığını sağlayıcı ve teşvik edici tedbirleri alır. 3. Araştırmanın Tasarımı Araştırmanın amacı, Kars ili merkezindeki Kamu Kurumlarından hareketle E-Devlet uygulamalarının teknik altyapısını, sorunlarını, internet üzerinden sağlanan hizmetleri ve bunların yeterlilik düzeylerini tespit etmektir. Araştırmanın yöntemi tanımlayıcı niteliktedir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı ankettir. Şahin (2007) in Türkiye de E-belediye Uygulamaları ve Konya Örneği araştırmasında kullanılan anketten yararlanılmıştır. Kars Valiliği aracılığıyla tüm kamu kurumları ve kuruluşlarına bu araştırma anketi gönderilmiştir. Anketler birim amirleri tarafından doldurulmuş ve geri dönüş sağlanan 12 kuruma ait anket (PTT, İŞKUR, Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Kars Belediyesi, Gelirler Müdürlüğü, Defterdarlık, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü) dikkate alınarak frekans analizleri yapılmıştır. 1706

7 4. Araştırmanın Bulguları Araştırma anketine verilen cevaplar dikkate alınarak aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Araştırma kapsamındaki kamu kurumlarında 1278 personel varken, toplam bilgisayar sayısı sadece 726 dır. Buna göre Kars taki kamu kurumlarının bilgisayarlaşma oranı % 56 olarak hesaplanmıştır. Araştırma kapsamındaki kamu kurumlarındaki toplam 726 adet bilgisayarın sadece 522 si internete bağlıdır. Buna göre Kars taki kamu kurumlarında internete bağlı bilgisayar oranı ise %71 dir. Araştırma kapsamındaki kamu kurumlarındaki toplam 1278 çalışanın sadece 644 ü bilgisayar kullanabilmektedir. Buna göre Kars taki kamu kurumlarında bilgisayar kullanan personel oranı ise % 50 dir. Araştırma kapsamındaki kamu kurumlarındaki toplam 1278 çalışana sadece 522 internete bağlı bilgisayar düşmektedir. Buna göre Kars taki kamu kurumlarında internet kullanan kişi oranı ise % 40 dır. Kamu kurumlarının %75 i bilgisayarların teknoloji seviyesini yetersiz veya kısmen yeterli bulurken; %25 i teknoloji seviyesini yeterli veya oldukça yeterli düzeyde görmektedirler. Bu sonuçlar Karsta başarılı bir E-Devlet uygulaması için bilgisayarların teknoloji düzeylerinin yeterli olmadığını göstermektedir. Bilgisayarların kullanım alanları dikkate alındığında, sırasıyla yazışmalar, raporlar, veri saklama, paket programlar, internete bağlanma, tablo ve grafik hazırlama ve sunu hazırlama için bilgisayarlar kullanılmaktadır. Kurumların kendilerine ait web adresi olup olmadığı incelendiğinde ise %66 sının (8 kurum) kendisine ait web adresi varken %34 ünün (4 kurum) kendisine ait bir web adresi yoktur. Web adresi olmayan kurumlar merkez birimlerinin web adresini kullanmaktadırlar. Bilgisayarların teknoloji düzeylerini yükseltmek için yeterli ödenek ayrılıyor mu? sorusuna kurumların %33 ü hayır cevabını vermişken %67 sı evet cevabı vermiştir. Buna göre kurumlara yeterli ödenek ayrılması konusuna önem verilemesi gerekmektedir. Web sayfanızda kurumunuzla ilgili diğer sitelere bağlantı (link) imkanı var mı? sorusuna tüm kurumlar evet cevabı vermişlerdir. İnternet kullanıcıları (vatandaşlar, kamu çalışanları vb.) kurumunuzla ilgili sorunlarını, dilek ve şikayetlerini internet üzerinden kurumunuza rahatlıkla ulaştırabiliyorlar mı? sorusuna kurumların % 91 i evet cevabı vermişlerdir. Kurumunuza internet yoluyla ulaşan dilek, şikayet vb. isteklere ne kadar sürede cevap verileceğine dair bir yönetmelik ya da standart var mı? sorusuna % 33 ü hayır %67 si evet cevabı vermiştir. Buna göre kurumların internet uygulamalarına yönelik yönetmeliğe sahip olması önerilmektedir. Kurumunuz tarafından kullanılan paket programlar yeterli mi? sorusuna kurumların %25 i hayır, %75 i evet cevabı vermiştir. Kurumunuzla ilgili bilgilerin hard-copy i (ana hafıza) ve yedeği tutuluyor mu? sorusuna kurumların % 25 i hayır, %75 i evet cevabı vermiştir. İnternet üzerinden yapılan müracaatlar (dilekçeler) daha sonra yazılı olarak isteniyor mu? sorusuna kurumların %58 i hayır %42 si evet cevabı vermiştir. İnternet kullanıcıları (vatandaşlar) kurumunuzun web sayfasında yer alan kurumunuzla ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyorlar mı? sorusuna kurumların hepsi evet cevabı vermiştir. İnternet kullanıcılarına verilerin gönderilmesinde ve alınmasında kurumunuzca bir şifre (Elektronik İmza) uygulanmakta mıdır? sorusuna kurumların %50 si hayır % 50 si evet cevabını vermiştir. Web adresinizi oluştururken profesyonel yardım (kurum dışından) aldınız mı? sorusuna web adresi olan 8 kurumun %25 i (2 kurum) evet %75 i (6 kurum) hayır cevabı vermiştir. 1707

8 Web sitesini güncelleştirmede profesyonel yardım (kurum dışından) alıyor musunuz? sorusuna kurumların hepsi hayır cevabı vermiştir. Bilgisayar Kullanma Konusunda Uzman (Eğitimli) Elemanınız var mı? sorusuna kurumların % 58 i hayır % 42 si evet cevabı vermiştir. Bilgisayar ve İnternet kullanımı konusunda hizmet içi kurslarınız var mı varsa yeterli mi? sorusuna kurumların %50 si hayır, %17 si ise evet ama yetersiz ve %33 ü ise evet var ve yeterli cevabını vermiştir. Kurumunuzun Web adresini ne kadar sıklıkla güncelliyorsunuz? sorusuna kurumların %42 si günlük, %42 si merkez tarafından %16 sı ise gerekli olduğunda güncellendiğini belirtmiştir. Kurumunuzun e-posta adresi var mı? sorusuna kurumların % 83 i evet %17 i hayır demiştir. Bu kurumlardan bir tanesi merkezi kuruma ait e-posta adresi değil kişisel (özel) bir internet sayfasını kullanmaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetinin düzgün ve objektifliği açısından bu durum önerilmemektedir. Kurumunuzun internete bağlantı şekli nedir? sorusuna % 75 i ADSL, %17 sı uydu aracılığıyla, %8 i Dial-up cevabını vermiştir. Bir gün içerisinde bağlantı saati sorulduğunda kurumların %75 i 24 saat bağlı cevabı vermişken, %8 i 1-3 saat arasında, %17 si 5-8 saat arasında bağlı cevabını vermiştir. Kurumunuza internet yoluyla ulaşan dilek, şikayet vb. isteklere ne kadar sürede cevap verilmektedir? sorusuna kurumların %34 ü 15 gün sonra, %34 ü merkez tarafından cevap verilmekte, %16 si anında ve % 8 i 1 gün sonra, %8 i 1 ay sonra cevap verilmektedir yanıtını vermiştir. İnternet üzerinden yapılan müracaatlar (dilekçeler vb.) daha sonra yazılı olarak isteniyorsa bunun nedenleri nedir sorusuna Tablo 2 de görüldüğü gibi sırasıyla kayıt altına alma, hukuki boşluk, elektronik imza uygulamasının olmayışı, vatandaştaki bilgi eksikliği cevabı verilmiştir. Tablo 2: İnternet Üzerinden Yapılan Müracaatlarının Yazılı İstenme Nedenleri Öncelikleri 1. Kayıt altına alma 2. Hukuki boşluk Nedenler 3. Elektronik imza uygulamasının olmayışı 4. Vatandaştaki bilgi eksikliği Kurumunuzun internet kullanıcılarına (vatandaşlara ve diğer kurumlara) internet üzerinden sağladığı hizmetler nelerdir? sorusuna öncelikle verilen cevaplar kurumla ilgili dokümanlar ve raporlar, kamu bilgileri, Resmi gazete, ihale teyidi, mevzuat ve kanunlar, istatistikî bilgiler ve kurumların kendi faaliyet alanlarına özgü hizmetler cevabı verilmiştir. Kurumunuzun sunduğu hizmetleri internet ortamına aktarmakla kurum için ne gibi yararlar hedeflenmiştir sorusuna Tablo 3 de görüldüğü gibi öncelikle hizmetin şeffaflaşması, doğru bilgiye ulaşma, kâğıt kullanımının azaltılması, hizmetlerin daha hızlı sunulması, kurumun güvenilirliğini arttırma, karar almada kolaylık ve hız sağlama, vatandaş ve devlet arasındaki güven ortamının sağlanması, vatandaşa hesap verebilen daha sorumlu kamu yönetimi ve zamandan tasarruf cevapları verilmiştir. 1708

9 Tablo 3: Kars taki Kamu Kurumlarının Hizmetlerini İnternet Ortamına Aktarmasından Bekledikleri Yararlar Öncelikleri 1. Hizmetin şeffaflaşması 2. Doğru bilgiye ulaşma Beklenen Yararlar 3. Kağıt kullanımının azaltılması 4. Hizmetlerin daha hızlı sunulması 5. Kurumun güvenilirliğini arttırma 6. Karar almada kolaylık ve hız sağlama 7 Vatandaş ve devlet arasında güven ortamı sağlama 8 Vatandaşa hesap verebilen sorumlu kamu yönetimi 9 Zamandan tasarruf Kurumunuzun E-Devlet konusunda ne gibi eksikliklerinizin olduğunu düşünüyorsunuz? sorusuna Tablo 4 de görüldüğü gibi öncelikle Hukuki alt yapı yetersizliği, Hem kullanıcıların hem de kurum çalışanlarının bu konudaki bilinç düzeyinin eksik olması, Teknoloji yetersizliği, Uzman eleman eksikliği, Gizlilik ve güven eksikliği, portal yetersizliği ve yerel ağ yetersizliği ve maliyet cevapları verilmiştir. Tablo 4: Kars taki Kamu kurumlarının E-Devlet Konusundaki Eksiklikleri Öncelikleri 1. Hukuki alt yapı yetersizliği 2. Bilinç düzeyi eksikliği 3. Teknoloji yetersizliği 4. Uzman eleman eksikliği 5. Gizlilik ve güven eksikliği 6. Portal yetersizliği 7 Ağ yetersizliği 8 Maliyet Eksiklikler Kurumunuz internet üzerinden ne gibi hizmetler almaktadır? sorusuna öncelikle, kurumla ilgili haberler, dokümanlar ve raporlar, Kurum içi veri transferi, Resmi gazete, ihale teyidi, vatandaş müracaat kabulü cevapları verilmiştir. 5. Sonuç ve Öneriler E-Devlet, devletin kendi kurumları arasındaki işlemlerde sunduğu hizmetlerde bilişim teknolojilerinin kullanılmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla E-Devletin işleyebilmesi için kamu kuruluşlarındaki çalışanların ve tüm halkın E-Devleti tanıması ve kullanabilmesi için yeterli eğitim düzeyine ulaşmış olması gerekmektedir. Ayrıca E-Devlet proje ve 1709

10 uygulamalarının kamu kurum ve kuruluşları için planlanması ve fizibilitesinin iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. E-Devlet projeleri merkezi bir planlamayla yürütülmelidir. Bu açıdan E-Türkiye çalışmalarının koordinasyonunun Devlet Planlama Teşkilatına verilmiş olması olumlu bir gelişmedir. E-Devlet uygulamalarından alınacak fayda, tüm kurumlardaki uygulamaların bütünlük içinde çalışabilmesiyle olacaktır. Her kurumun kendi iç işleyişinde ayrı bir altyapı kurması anlayışından vazgeçilmeli, Türkiye nin yedi coğrafi bölgesine hizmet götüren Türk Telekom altyapısından en fazla yararlanmanın yolları aranmalıdır. E-Devlet projelerinin şimdiye kadar merkezi bir koordinasyonu yapılamadığı için bu işlere harcanan miktarlarda bilinmemektedir. Türkiye de E-Devlet projelerinin envanteri en son Türkiye Ulusal Enformasyon Ana Planı Araştırması (TUENA) projesi kapsamında çıkartılmıştır (www.tuena.tubitak.gov.tr). O dönemde farklı bakanlık ve kurumda yürütülen 60 ın üzerinde proje olduğu tespit edilmiştir. E-Devlet uygulamaları için ilgili yasal mevzuatın hazır olmaması (Elektronik imza, elektronik sözleşme esasları, vergi yasalarında gerekli düzenlemeler gibi) da bu uygulamaların yaygınlaşmasının önündeki engellerdendir (Özcivelek, 2009). E-devleti kamu kurumları bazında inceleyen bu araştırmanın sonucu, Kars ta başarılı bir E-Devlet uygulaması için bilgisayarların teknoloji düzeylerinin yeterli olmadığını göstermektedir. Ayrıca kurumların teknolojilerin iyileştirilmesi için yeterli ödenek ayrılması konusuna önem verilmesi gerekmektedir. Özellikle bilgisayarlaşma oranı, internete bağlı bilgisayar oranı, bilgisayarı ve interneti kullanan personel oranının iyileştirilmesi gerekmektedir. Yine kurumların internet uygulamalarına yönelik bir yönetmeliğe sahip olması önerilmektedir. Örneğin, dilek ve şikâyetlerin geri dönüşüyle ilgili yönetmelikler yetersizdir. Ayrıca bilgisayar kullanma konusunda uzman (eğitimli) eleman yetersizliği giderilmelidir ve mevcut personelin bu konuda hizmet içi programlar vasıtasıyla eğitilmesi gerekmektedir. E-Devlet uygulamalarındaki en önemli eksiklikler sırasıyla hukuki alt yapı yetersizliği, hem kullanıcıların hem de kurum çalışanlarının bu konudaki bilinç düzeyinin eksik olması, teknoloji yetersizliği, uzman eleman eksikliği, gizlilik ve güven eksikliği, portal yetersizliği ve yerel ağ yetersizliği ve maliyettir ve bu konulara önem verilmelidir. Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Kars şehrinde de kamu kurum ve kuruluşları bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha fazla yararlanarak, karar destek sistemlerini güçlendirmek, iş süreçlerini hızlandırmak, etkinliği arttırmak ve harcamalarda tasarruf sağlayabilmek için proje ve uygulamalar geliştirmelidir. Kars taki kurumların web sayfalarında ilgili kamu kurum sayfalarına link verilmektedir. Böylece söz konusu kurumlarda verilen çevrim içi hizmetleri aynı web sayfasında toplamaktadır. Bu durum kullanıcıya fayda sağlasa da bu uygulama ideal bir E-Devlet uygulaması değildir. Çünkü E-Devletin temel amaçlarından biri olan kurumların bilgi sistemleri arasındaki işlerlik ve veri paylaşım ortamı birçok temel uygulamada henüz sağlanamamış durumdadır. Ayrıca Kars taki uygulama E-Devlet düzeyinde değil e-kurum düzeyindedir. Günlük uygulamalardan örnekler vermek gerekirse, Kars Belediyesi ne vatandaşın ödeyeceği su faturaları için otomatik ödeme talimatı verilememektedir. İnternet siteleri yetersizdir ve sadece bilgi verme amaçlıdır. Örneğin Kars Sanayi ve Ticaret Odası nın internet sitesinin içi boştur. Özel sektör açısından bir örnek verilmesi gerekirse, vatandaşlar, katılmak istediği bir seminer için semineri düzenleyen şirketin internet sayfasına ulaşabilmekte, hizmetten yararlanması için gerekli formlara ulaşabilmekte, formları internet ortamından doldurup başvuru yapabilmekte ve hatta ödeme işlemini de bu internet sayfası üzerinden yerine getirebilmektedir. Fakat bu uygulama örneği kamu 1710

11 kurumları için geçerli değildir ve bu nedenle sunulan hizmetlerin internet ortamına aktarılması gerekmektedir. Bütün bu olumsuzların yanı sıra Kars şehrindeki kamu kuruluşlarında henüz istenilen düzeyde olmasa da elektronik ortamda hizmet kültürünün gelişmekte olduğunu söylenebilir. Bu durum E-Devlet çalışmalarının geliştirilmesinde bir avantajdır. Özellikle E-Devletin ihtiyaç duyduğu teknolojilere yatırım yapılmalı, alt yapısı hızla tamamlanmalı ve bunların yanı sıra Kars gibi geri kalmış bölgelerde daha çok hissedilen nitelikli personel ihtiyacı acilen karşılanmalıdır ve mevcut personele hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir. Halkın okuryazar oranının ve bilgisayar kullanabilme oranının düşük olduğu Kars ta E-Devlet hizmetlerinden yararlanma oranı da dolayısıyla düşük olabilecektir. Bu itibarla vatandaşların E-Devlet uygulamalarından yararlanma yetenekleri geliştirilmelidir, aksi halde, E-Devlet uygulamalarından istenilen başarı sağlanamayacaktır. Kamu kurumlarının değişen bilişim ve erişim sistemlerini yenileyerek kurum içi ve kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanması esasına göre iş süreçlerini ve bilgisayar sistemlerini yeniden yapılandırmak gereklidir (Başar ve Bölükbaş, 2010) E-Devlet uygulamasının amacı, hizmetlerin daha etkin, daha iyi ve kaliteli bir şekilde sunulmasıdır. Dolayısıyla bu araştırma sonucunda E-Devlet çalışmalarının etkinliği açısından şu öneriler getirilmektedir: - E-Devlet uygulamaları mutlaka bir bütünlük içinde yapılmalıdır. Kurumlar arası işbirliği zorunludur. Yani her kurum kendi iç işleyişinde ayrı bir alt yapı kurma anlayışından vazgeçilmelidir. - E-Devlet hizmetleri yaygınlaştırılmalı, tüm vatandaşların erişebilmesi için daha fazla çaba harcanmalı ve vatandaşları bu hizmetleri kullanmaya teşvik etmek gereklidir. - Web siteleri e-hizmetten çok halka bilgi vermeye çalışan siteler şeklindedir. Bunun değiştirilerek vatandaşa hizmet veren siteler ve vatandaşın işini kolaylaştıran işlevsel siteler oluşturulmalıdır ve halkın yönetime katılımını sağlayan uygulamalara ağırlık verilmelidir. - Kurumların kendi başlarına yaptıkları e-kurum düzeyindeki uygulamalar yerine bütünleşik bir E-Devlet uygulamasına geçilmelidir. - Okuma yazma oranının ve gelir düzeyinin düşük olduğu Kars ta E-Devlet hizmetlerinin şeffaflaştırılması, basitleştirilmesi ve internet kullanımı ile ilgili eğitim programları düzenlenmesi batı illeri ile karşılaştırıldığında daha büyük bir zorunluluktur. Dolayısıyla Kars ilinde mevcut bürokratik devlet mekanizmaları içerisinde eleman sıkıntısı yaşanırken E- Devlet hizmet sunumun özellikle ihtiyaç duyulan yetişmiş nitelikli personel bulma çok daha önemli bir sorundur. Nitelikli elemanların bölgeye gelmesi teşvik edilmelidir. Kamu kurumlarında çalışan personele E-Devlet uygulamaları hakkında bilgilendirme seminerleri verilmelidir. - E-Devlet hizmetlerinde faydalanabilmek için bir bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olmak zorunludur. İnternet fiyatları bazında OECD ülkeleri içerisinde internet ücretlerinin en pahalı olduğu ülkelerden biri Türkiye dir. OECD genişbant istatistiklerine göre 2,39 dolarlık en düşük ve 76,11 dolarlık en yüksek megabit/saniyelik fiyatlarıyla Türkiye internetin OECD ölçeğinde en pahalı olduğu ülkelerden biridir. (Urhan ve Kızılca, 2011) Ayrıca TÜİK tarafından yapılan araştırmalarda internet bağlantısına sahip olmama nedenlerinin başında çok pahalı olması gelmektedir. Bireylerin gelirleriyle internet kullanımları arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu nedenle düşük gelire sahip Kars ilinde internet ücretlerinin daha düşük tutulması E-Devlet hizmetlerine ulaşım bakımından önemli bir avantaj sağlayacaktır. 1711

12 - Dolayısıyla E-Devletin uygulanmasında Kars ilinde Batı bölgelerindeki illerle karşılaştırıldığında daha fazla güçlük çekileceği açıktır. Halk Eğitim Merkezlerince halka bilgisayar kullanımı ve internet eğitimi kursları ücretsiz verilmelidir. - Ülkemizde E-Devlet şifresi alan ve aktifleştirenlerin sayısı analiz edilmeli ve bu sayının arttırılması gerekmektedir. EK 1 de gösterilen Türksat verilerine göre (Görüşme / , Mayıs 2011) ülkemizde E-Devlet kullanıcısı vardır. Kars ta 2009 yılı Ocak ayı ile başlayan şifre uygulamasına ilk ay 11 kişi kayıt olmuşken 2011 in sadece Mart ayında 550 ye yakın kişi şifre almıştır. Kars ilinde Mayıs 2011 verilerine göre E-Devlet kullanıcısı vardır ve 81 ülke içerisinde 73. sıradadır ve bu sayının arttırılması önerilmektedir. İleride yapılacak çalışmalarda E-Devlet şifresi kullanımının illerin nüfusu, eğitim düzeyi, gelir seviyesi vb değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi önerilmektedir. Taylor Nelson Sofres (TNS) şirketinin 27 ülkede yaptığı araştırmaya göre (2001) kamu kurumlarına ulaşmak için E-Devleti kullanım oranı %3 ile en düşük düzeyde Türkiye de iken %53 ile Norveç tedir. - Ülkemizde Telefon ve İnternet abonesi sayısı da analiz edilmeli ve internet kullanımını arttıracak düzenlemeler yapılmalıdır. Kars da diğer GSM operatörleri olmadığında lerde olan telefon abonesi sayısı 2011 yılı Mart ayında civarındadır ve bunların si internet abonesidir. Bu yaklaşık %35 gibi bir orana denk gelmektedir ve E-Devlet uygulamalarından etkin bir şekilde yararlanılması için internet aboneliğinin daha da arttırılması gerekmektedir (Türk Telekom Görüşme, 2011) - Ülkemizde Hane Halkı Araştırmaları her il bazında yapılmalıdır. TÜİK in Türkiye genelinde hane üzerinde yaptığı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2007 verilerine göre %18.4 olan erişim düzeyi 2010 yılında %42, 8 oranına yükselmiştir yılında hanelerin %57,2 oranı ise hala internet erişimine sahip değildir. Bu oranın yükseltilmesi için hükümetçe gerekli önlemler alınmalı ve bu raporların İl Bazında Raporlaması daha şeffaf bir yorumlama imkanı sağlayacağı için önerilmektedir. Netice itibariyle Türkiye de E-Devlet uygulamaları çerçevesinde yaşanan sorunların az gelişmiş bir bölgede bulunması nedeniyle Kars ta daha fazla görüldüğü ve etkin bir E- Devlet hizmeti oluşturulması çalışmalarında ciddi sorunlarla karşılaşıldığı söylenebilir. Örneğin, E-Devlet hizmetlerinden yararlanmada en önemli unsur vatandaşların internet bağlantısına ve bilgisayara sahip olmaları gerekliliğidir. Bu kapsamda TÜİK in 2009 da yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye nüfusunun %62 sinin hayatları boyunca interneti hiç kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Türkiye de internete erişim imkanı olan hane sayısı 2008 de %25 iken 2009 da %30 ve 2010 da ise %41.6 ya yükselmiştir. Bu gelişmeye rağmen, hane halkı geliriyle doğrudan ilgili olan internet bağlantısına sahip olma oranı Kars ta batı illeriyle karşılaştırıldığında daha düşüktür. Dolayısıyla bu sorunun üstesinden gelebilmek için Kars ın da aralarında bulunduğu bölgelerde internet bağlantı ücretlerinin düşürülmesi, İlköğretim okullarında internete bağlı sınıfların sayılarının artırılması ve hafta sonları halkın bu okullarda kurulan sınıflardan yararlanması sağlanabilir. Bütün Türkiye de olduğu gibi Kars ta da E-Devlet uygulamalarına karşı engellerden biri de devletin kendi iç yapısından kaynaklan dirençlerdir. Bu direnç, yeniliklere, gelişmelere ve ileri teknoloji uygulamalarına karşı gösterilen dirençtir. (E-Devlet Uygulamaları, 2003:40) ve Kars ta çok açık bir şekilde görülmektedir. Kamu çalışanlarına E-Devlet konusunda bilgilendirme ve eğitim verilmelidir. Devletten devlete uygulamaların başarısı diğer uygulamalar açısından da çok önemlidir. Vatandaşlara ve şirketlere yönelik uygulamaların temelinde devletten devlete uygulamalar bulunmaktadır. Farklı kamu kuruluşlarının farklı altyapılar kullanması, farklı anlayışlara sahip olması eşgüdüm ve koordinasyonu güçleştirmektedir. Bu kapsamda, kamu 1712

13 kuruluşlarının ortak bir veri tabanı kullanmaya başlamasıyla gereksiz tekrarlar, bürokrasi ve kırtasiyecilik azalacaktır. Bu noktada en temel sorun bilgi ve belge paylaşımıdır. Paylaşma ve işbirliği kültürünün devlet kurumlarında yerleşmesi özel sektör işletmelerine göre daha zordur. Devlet kurumları yetki ve güç paylaşımına genelde soğuk bakmaktadırlar (E-Devlet Uygulamaları, 2003:52) Paylaşma ve işbirliği kültürünün Kars ta oldukça zayıf olduğu tespit edilmiştir. Örneğin bir kamu bankasına kredi talebiyle başvuran bir kişinin nüfus bilgilerine ulaşabilmeleri mümkünken nüfus müdürlüğünden belge talep edilmektedir. E-Devlet uygulamalarında ileri teknoloji bilgisi olan eğitimli uzman kişilere ihtiyaç duyulduğundan Kars ta uzman kişilere olan ihtiyaç çok fazladır. Nitekim yaptığımız araştırmaya katılan Kars taki kamu kuruluşlarının tümü uzman eleman eksikliğinden yakınmaktadır. Kaynaklar Acar, M.- E. Kuvaş (2008). Türkiye nin Dönüşüm Sürecinde Anahtar Bir Mekanizma Olarak E-Devlet, E-Dönüşüm ve Entegrasyon Standartları, 2. Ulusal İktisat Kongresi, Şubat, DEÜ İİBF İktisat Bölümü, İzmir/Türkiye. Arifoğlu ve diğerleri (2002), E-Devlet Yolunda Türkiye, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara. Başar, Sinan- Arda Bölükbaş (2010) Gelişmişlik Göstergeleri ve E-Devlet İndeksi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1): Başbakanlık (2009), E-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Taslağı Tasarısı, 7 Ağustos, (http://akgül.bilkent.edu.tr/e-devlet/taslak.pdf). Çelikkol, Ö. (2008). Kamu Yönetiminde E-Devlet Yapılanması ve Türkiye İçin E- Devlet Model Önerisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, SDÜ SBE, Isparta. Demirel, D. (2006). E-Devlet ve Dünya Örnekleri, Sayıştay Dergisi, Sayı 61, Nisan- Haziran. s DPT (2005), E-Devlet Proje ve Uygulamaları, Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi, Eylül, DPT (2007) Müsteşarlığı OECD e-devlet Çalışmaları Türkiye, Devlet Planlama Teşkilatı Evren, A. (2004). E-Devletin Amaçları, Henden, H. Burçin - Rıfkı Henden (2005), Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumundaki Değişim ve e-belediyecilik, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz, 4(14), s İnce, N.Murat (2001), Elektronik Devlet, Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Mayıs İTO (2003) E-Devlet Uygulamaları ve Ekonomiye Etkileri, İTO Yayınları No: , İstanbul Moon, M. Jae (2002), The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality?, Public Administration Review, July / August, 62(4), s Özcivelek, E (2009). Dünyada ve Türkiye de Elektronik Devlet Tartışmaları:Kavram Üzerine Bir Sorgulama,

14 Şahin, A. (2007). Türkiye de E-Belediye Uygulamalar ve Konya Örneği, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 29, Temmuz-Aralık, s Turksat Görüşme/ , Mayıs 2011 Türk Telekom Görüşme, Mart Uçkan, Ö. (2003), E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması İçin Strateji ve Politikalar-I, Literatür Yayıncılık, Ulusoy, A.- B. Karakurt (2002), Türkiye nin E-Devlet e Geçiş Zorunluluğu, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Ünv, İİBF Yayını, İzmit. Urhan, Barış- İrem Kızılca (2011) Türkiye de Kişilerin İnternet Kullanımları Ne Şekilde Değişiyor? İnternet Kullanıcıları Üzerine bir Değerlendirme, TEPAV, Yıldırır, H. - E. Karakuş (2004), E-Devlet ve Uygulamaları, Erişim Tarihi: West, Darrell M. (2007). Global e-government, Brown University, ABD, gilendirme.bilgitipi=sikcasorulanlar, E-Devlet, EK 1 E-DEVLET KULLANICI SAYISININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI (Toplam: ) İLLER SAYI İLLER SAYI İLLER SAYI İLLER SAYI 1. İstanbul Eskişehir Çorum Sinop Ankara Sakarya Kırklareli Karabük İzmir Şanlıurfa Osmaniye Artvin Antalya Ordu Rize Bitlis Bursa Afyon Adıyaman Erzincan Konya Kütahya Kastamonu Çankırı Kocaeli Malatya Burdur Kırşehir Adana Trabzon Batman Bingöl Mersin Zonguldak Mardin Bartın Manisa Sivas Amasya Kars Gaziantep Tokat Niğde Şirnak Denizli Çanakkale Bolu Kilis Balıkesir Elazığ Aksaray Gümüşhane Samsun Düzce Karaman Iğdır Kayseri Erzurum Kırıkkale Ardahan Tekirdağ Uşak Siirt Hakkâri Hatay Isparta Nevşehir Tunceli K.Maraş Van Yalova Bayburt Muğla Giresun Ağrı Aydın Yozgat Muş Diyarbakır Edirne Bilecik Kaynak: TURKSAT Görüşme / , Mayıs

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Dr.Sait SEVİNÇ Kasım 2011 ANTALYA. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı MHRS Nedir? Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2014 - ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI MADDE 1-GENEL KURALLAR a) 14 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye den Kıbrıs a gidiş ve 19 Mayıs 2009 tarihinde Kıbrıs tan Türkiye ye dönüş olacak şekilde bilet tercihi yapılacaktır.

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur oto klima gazı fiyatları federal klima klima gaz dolum cihazı fiyatları klima gazı oto klima gaz dolum cihazı fiyatları

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Şule YETKİN Çevre ve Şehircilik Uzmanı 13.03.2015 İSTANBUL Sunum İçeriği Mevzuat Mevcut Durum Getirme Merkezleri Mevzuat AB Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) Yönetmelik

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı