Bilgi Güvenliğinde Hukuk ve Etik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Güvenliğinde Hukuk ve Etik"

Transkript

1 YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi Ek Not Önceki dönem notlarından derlenmiştir. - Ocak 2010 itibarıyla günceldir. Hukuki Hususlar ve BT Bilgi Güvenliğinde Hukuk ve Etik Hukuk beklenen bir davranışı saptamak için konulan kurallar Hukuk kuralları etik kurallardan türetilir (genellikle Ethics define socially acceptable behaviors Ethics in turn are based on cultural mores: fixed moral attitudes or customs of a particular group 1

2 SORULAR 1) Bilgi güvenliği konusunda hukukun müdahalesine ihtiyaç var mı? - Kabul edilebilir risk mi? - Hukuki sorumluluk mu? 2) Sorumluluğun hukuki çerçevesi - Ceza Hukuku - İdare Hukuku - Özel Hukuk 3) Kim sorumlu? - Bilgi güvenliği zafiyetinden yararlanan: Fail (örn hacker) - Teknik açık nedeniyle bilgi güvenliği zafiyetine sebep olan: Örneğin İHS (ISP), banka, hastane vb. BİLGİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ABD HUKUKU DÜZENLEMELERİ Genel Düzenlemeler Federal yasalar ve eyalet yasaları Gramm-Leach-Bliley Kanunu Bölüm (GLB Act) Finansal hizmet sektöründe elektronik bilginin korunmasına dair tarihli Sağlık Sigortaları ve Muhasebe Kanunu (HIPAA) Sağlık sektöründe elektronik bilginin korunmasına dair. 2

3 Bilişim Suçları İle İlgili Kanunlar Elektronik Ortamda İşlenen Suçların Önlenmesi İle 2559 Ve 2937 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2007). Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de, internet dahil hızla yaygınlaşan elektronik iletişim araçlarının sağladığı imkânların suiistimal edilmesi suretiyle işlenen suçlarla mücadele konusunda etkin ve doğru bir yapılanmayı mümkün kılabilecek özel bir kanun çıkartılması amaçlanıyor. (Komisyon başkanı, Prof. Eşref Adalı, İTÜ) AVRUPA BİRLİĞİ Düzenlemeleri 2010 Yılında Dünyanın en dinamik ve rekabetçi bilgi ekonomisi olma hedefi e-avrupa Projesi Elektronik İmza (99/93/EC Sayılı Direktif) Elektronik Fatura (2001/115/EC Sayılı Direktif) Elektronik Ticaret (2000 E-Ticaret Direktifi) Avrupa Birliği Bilgi Güvenliği Ajansı Kuruluşu ENISA (2004 Regülasyon) Elektronik Para Direktifi (2001 Direktifleri) Kişisel Verilerin Korunması ( Yılındaki Direktifler) İnternet Üzerindeki Fikri Hakların Korunmasına İlişkin 2001 Yılındaki Copyright Direktifi Telekomünikasyon Çerçeve Regülasyonları (Erişim, Arabağlantı, Lisanslama, Tarife Direktifleri) E-Devlet Hizmetleri Tavsiye Kararları Dijital Hak Yönetimi İnternet Üzerinde Hukuka Aykırı ve Zararlı İçerikle Mücadele Tavsiye Kararları Dijital Televizyon ve 3. Nesil Cep Telefonu Hizmetleri Tavsiye Kararları Ağlar-Sistemler ve Cihazlar Arası Yakınlaşma (Convergence) Tavsiye ve İlke Kararları Bilişim Suçlarıyla Mücadele ve Adli Bilişim (Computer Forensic) Konusunda Tavsiye Kararları 3

4 AVRUPA KONSEYİ Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi Siber Suçlarla Mücadelede Devletler Arasında Yardımlaşma Kişisel Verilerin Korunması OECD İnovasyon Politikaları ve Küresel Rekabet Bilgi Toplumu İstatistikleri E-Devlet Çalışmaları Bilgi Güvenliği Politikaları Devletlerin bilgi teknolojilerine yapmaları gerekli olan yatırımlar ve kalkınmadaki rolü Yaşam Boyu Öğrenim 4

5 BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU BAKIMINDAN TÜRK HUKUKUNDAKİ DURUM MEVCUT DURUM - I Yürürlükte Olan Pozitif Hukuk Kaynakları 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve İkincil Mevzuatı Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (2004/8125) /R.G. Sayı: Tarih: 02/12/ Sayılı Türk Ceza Kanunun un Bilişim Suçları Kişisel Verilere Yönelik İşlenmiş Suçlar Telekomünikasyon Hukuku Mevzuatı (Yetkilendirme Rejimi_Telekom Sektöründe Kişisel Verilerin ve Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Yönetmelik) Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (Mesafeli Satış_İnternet Üzerinden Yapılan Satışlar) Ceza Muhakemesi Kanunundaki Adli Bilişime Yönelik Hüküm (CMK 134) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu/ Bilgisayar Programlarının ve Veritabanlarının Korunması Vergi Usul Kanunu Mükerrer 242. Madde 5

6 MEVCUT DURUM - II Yürürlüğe Girecek Olan Pozitif Hukuk Kaynakları Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Tacirler arasındaki ihtar, ihbar, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi,toplantı çağırıları ve temerrüde düşürmeye ilişkin beyanlar Elektronik ticari defterler Elektronik Fatura Elektronik Konşimento Elektronik Arşivleme Elektronik Sigorta Poliçesi Elektronik Taşıma Senedi Elektronik Genel Kurul Elektronik Yönetim Kurulu Her Ticari Şirkete Web Sitesi Zorunluluğu Deniz Ticaret Hukukunda Taşıyan ile Taşıtan Arasındaki beyanlar Halka açık anonim şirketlerde genel kurulun elektronik ortamda yapılma zorunluluğu MEVCUT DURUM - III Yürürlüğe Girecek Olan Pozitif Hukuk Kaynakları Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı İnternet Suçları Hakkındaki Kanun Tasarısı Borçlar Kanunu Tasarısı Yazılı Şekil... b. Unsurları Madde 14- Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması zorunludur. Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş faks, teleks veya güvenli elektronik imzayla gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer. c. İmza Madde 15- İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunludur. Güvenli elektronik imza da el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukukî sonuçlarını doğurur.... 6

7 MEVCUT DURUM - IV Düzenleme Gerektirecek Çalışmalar (E-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Kısa Dönem Eylem Planı) Kamu İhale Kurumu e-ihale sistemi e-devlet Ana Kapısı Elektronik Ticari Defterler Elektronik Fatura Sayısal Hak Yönetimi Araç Trafik ve Tescil Belgeleri İş ve İşçi Bulma Platformu Merkezi Tüzel Kişilik Sistemi e- Sınav Uygulaması e-belge Projesi Sosyal Güvenlik Bilgi Sistemleri Sağlık Hizmeti Veren ve Ödeme Yapan Kurumlar Arasında Klinik ve İdari Verilerin Paylaşımı Elektronik Ticaret Sicili Ulusal Yargı Ağı (UYAP) Projesi Gizlilik The issue of privacy has become one of the hottest topics in information The ability to collect information on an individual, combine facts from separate sources, and merge it with other information has resulted in databases of information that were previously impossible to set up The aggregation of data from multiple sources permits unethical organizations to build databases of facts with frightening capabilities 7

8 Kişisel Hakların Gizliliği Privacy of Customer Information Section of Common Carrier Regulations Federal Privacy Act of 1974 The Electronic Communications Privacy Act of 1986 The Health Insurance Portability & Accountability Act Of 1996 (HIPAA) also known as the Kennedy- Kassebaum Act The Financial Services Modernization Act or Gramm-Leach-Bliley Act of 1999 Telekomünikasyon Yoluyla Dinleme Yönetmeliği (14 Şubat 2007) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir; bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda da dinlenebilir, kayda alınabilir veya sinyal bilgileri değerlendirilebilir. 8

9 Bilişim Suçları İle İlgili Kanunlar Elektronik Ortamda İşlenen Suçların Önlenmesi İle 2559 Ve 2937 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (2007). Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de, internet dahil hızla yaygınlaşan elektronik iletişim araçlarının sağladığı imkânların suiistimal edilmesi suretiyle işlenen suçlarla mücadele konusunda etkin ve doğru bir yapılanmayı mümkün kılabilecek özel bir kanun çıkartılması amaçlanıyor. (Komisyon başkanı, Prof. Eşref Adalı, İTÜ) E-İmza 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu (yürürlük tarihi: ) Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu amaç doğrultusunda elektronik imzanın teknik yönlerini düzenlemek için Telekomünikasyon Kurumu tarafından tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Ulusal ve uluslararası birçok standarta atıf yapan bu düzenleme elektronik imzada bilgi güvenliği bakımından çıtayı yüksek tutmaktadır

10 E-İmza Tebliğde Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıların (ESHS) işleyişleri sırasında uymakla yükümlü oldukları standartlar, nitelikli elektronik sertifikalar oluşturulurken dikkate alınması gereken standartlar, imza oluşturma ve doğrulama verileri oluşturulurken uyulması gereken algoritma ve parametreler, sertifika ilkeleri ve sertifika uygulama esasları hazırlanırken gözönünde bulundurulacak standartlar, güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama araçlarının sahip olması gereken teknik seviyeler ve uygun olmaları gereken standartlar, güvenlik kriterlerinin neler olacağını belirleyen standartlar, zaman damgası hizmetlerine ilişkin standartlar, ESHS nin hazırlayacağı dokümanlarda uyulması gereken standartlar ve ESHS nin iş süreçlerinin nasıl olması gerektiğini belirleyen standartlar yer almaktadır E-İmza Türk Borçlar Kanunu Madde 14 - İmza, üzerine borç alan kimsenin el yazısı ile olmak lazımdır. (Ek cümle:15/01/ S.K./22.md) Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir

11 Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 3 Tanımlar Kişisel bilgiler/veriler: Tanımlanmış ya da doğrudan veya dolaylı olarak, bir kimlik numarası ya da fiziksel, psikolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliğinin, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi ve siyasi bilgilerinin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanımlanabilen gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin herhangi bir bilgiyi, Kişisel bilgilerin işlenmesi: Otomatik olsun olmasın, toplama, kaydetme, hazırlama, yükleme, uyarlama, değiştirme, geri çağırma, danışma, kullanma, aktarma yoluyla açığa vurma, yayma ya da bunların dışında erişilebilir hale getirme, düzenleme, birleştirme, engelleme, silme gibi yollardan, kişisel bilgiler üzerinden yürütülmekte olan herhangi bir işlem ya da işlemler bütününü ifade eder Madde 8 Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, haberleşmeye taraf olanların tamamının izni olmaksızın, telekomünikasyonun üçüncü şahıs tarafından dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi veya gözetimi yasaktır. İlgili trafik verilerinin ise işletmeci tarafından hizmet amaçları dışında kaydedilmesi, saklanması ve gözetimi yasaktır

12 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı ile temel hak ve özgürlükleri korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları esas ve usulleri düzenlemektir Kapsam MADDE 2- (1)Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek ve tüzel kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla herhangi bir veri kütüğüne dahil olacak şekilde işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. a) Kişisel veri: Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgileri, b) İlgili kişi: Hakkında kişisel veri işlenen gerçek ve tüzel kişileri, c) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması veya başka bir şekilde elde edilebilir hale getirilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kullanılmasının sınırlanması amacıyla işaretlenmesi veya tasniflenmesi veya kullanılmasının engellenmesi gibi bu veriler üzerinde gerçekleştirilen bir işlem ya da işlemler bütününü,

13 TÜRK CEZA KANUNU KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ Madde (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME Madde (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI C) Tacir olmanın hükümleri MADDE 18. (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza ile yapılır

14 BEŞİNCİ KISIM Ticarî Defterler A) Defter tutma ve envanter I - Defter tutma yükümü MADDE 64 (1) (2) Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilen her türlü belgenin bir kopyasını (fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı gibi) yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür. (3) Ticarî defterlerin tümü, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının nasıl yapılacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir II - Defterlerin tutulması MADDE 65. (4)...Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre zarfında bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şarttır. Bu madde ile güvenli elektronik imzalı verilerin uzun dönemli saklanmaları ve elektronik olarak arşivlenmelerine ilişkin standartlara atıf yapılmaktadır

15 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı, ortam sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların sorumlulukları ile bilişim sistemi veya bilişim ağı kullanılarak işlenen suçları, bu suçların soruşturulması ve kovuşturulmasına ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir Elektronik Ortamda İşlenen Suçların Önlenmesine Dair Kanun Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ortamda işlenen belirli suçların içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden önlenmesine ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir

16 Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi MADDE 3- (1) Elektronik ortamda yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir: a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 1) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, fıkra 1), 2) Müstehcenlik (madde 226) 3) Fuhuş (madde 227) 4) İntihara yönlendirme (madde 84), 5) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228), suçları, Bilişim Güvenliği Başkanlığı MADDE 4- (1) Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, Kurum bünyesinde ve doğrudan Kurum Başkanına bağlı Bilişim Güvenliği Başkanlığı kurulmuştur

17 HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU Adî senetlerin ispat gücü MADDE 209- (1) Mahkeme huzurunda ikrar olunan veya mahkemece inkâr edenden sadır olduğu kabul edilen adî senetler, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılırlar. (2) Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler, senet hükmündedir. (3) Hâkim, mahkemeye delil olarak sunulan elektronik imzalı belgenin, güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş olup olmadığını re sen inceler Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı MADDE 214- (1) Güvenli elektronik imzayla oluşturulmuş verinin inkârı hâlinde, hâkim tarafından veriyi inkâr eden taraf dinlendikten sonra bir kanaate varılamamışsa, bilirkişi incelemesine başvurulur

18 Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu MADDE 223- (1) Taraflar, kendilerinin veya karşı tarafın delil olarak dayandıkları ve ellerinde bulunan tüm belgeleri mahkemeye ibraz etmek zorundadırlar. Elektronik belgeler ise, belgenin çıktısı alınarak ve talep edildiğinde incelemeye elverişli şekilde elektronik ortama kaydedilerek mahkemeye ibraz edilir VERGİ USUL KANUNU Mükerrer 242.madde: Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir

19 Düzenleme İhtiyacı Olan Konular - Adli Bilişim ve Adli Bilişim Standartları - E-Fatura ve e-fatura Standartları - Attribute sertifikalar International Laws and Legal Bodies Recently the Council of Europe drafted the European Council Cyber-Crime Convention, designed to create an international task force to oversee a range of security functions associated with Internet activities, to standardize technology laws across international borders It also attempts to improve the effectiveness of international investigations into breaches of technology law This convention is well received by advocates of intellectual property rights with its emphasis on copyright infringement prosecution 19

20 Figure 3-6 UN International Law Digital Millennium Copyright Act (DMCA) The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) is the US version of an international effort to reduce the impact of copyright, trademark, and privacy infringement The European Union Directive 95/46/EC increases protection of individuals with regard to the processing of personal data and limits the free movement of such data The United Kingdom has already implemented a version of this directive called the Database Right 20

21 United Nations Charter To some degree the United Nations Charter provides provisions for information security during Information Warfare Information Warfare (IW) involves the use of information technology to conduct offensive operations as part of an organized and lawful military operation by a sovereign state IW is a relatively new application of warfare, although the military has been conducting electronic warfare and counter-warfare operations for decades, jamming, intercepting, and spoofing enemy communications Policy Versus Law Most organizations develop and formalize a body of expectations called policy Policies function in an organization like laws For a policy to become enforceable, it must be: Distributed to all individuals who are expected to comply with it Readily available for employee reference Easily understood with multi-language translations and translations for visually impaired, or literacy-impaired employees Acknowledged by the employee, usually by means of a signed consent form Only when all conditions are met, does the organization have a reasonable expectation of effective policy 21

22 Ethical Concepts in Information Security The Ten Commandments of Computer Ethics from The Computer Ethics Institute 1. Thou shalt not use a computer to harm other people. 2. Thou shalt not interfere with other people's computer work. 3. Thou shalt not snoop around in other people's computer files. 4. Thou shalt not use a computer to steal. 5. Thou shalt not use a computer to bear false witness. 6. Thou shalt not copy or use proprietary software for which you have not paid. 7. Thou shalt not use other people's computer resources without authorization or proper compensation. 8. Thou shalt not appropriate other people's intellectual output. 9. Thou shalt think about the social consequences of the program you are writing or the system you are designing. 10. Thou shalt always use a computer in ways that insure consideration and respect for your fellow humans. Cultural Differences in Ethical Concepts Differences in cultures cause problems in determining what is ethical and what is not ethical Studies of ethical sensitivity to computer use reveal different nationalities have different perspectives Difficulties arise when one nationality s ethical behavior contradicts that of another national group 22

23 Ethics and Education Employees must be trained and kept aware of a number of topics related to information security, not the least of which is the expected behaviors of an ethical employee This is especially important in areas of information security, as many employees may not have the formal technical training to understand that their behavior is unethical or even illegal Proper ethical and legal training is vital to creating an informed, well prepared, and low-risk system user Etik Olmayan ve Yasal olmayan Davranışı Caydırma Deterrence - preventing an illegal or unethical activity Laws, policies, and technical controls are all examples of deterrents Laws and policies only deter if three conditions are present: Fear of penalty Probability of being caught Probability of penalty being administered 23

24 Codes of Ethics, Certifications, and Professional Organizations Many organizations have codes of conduct and/or codes of ethics Codes of ethics can have a positive effect Unfortunately, having a code of ethics is not enough It is the responsibility of security professionals to act ethically and according to the policies and procedures of their employer, their professional organization, and the laws of society Association of Computing Machinery The ACM (www.acm.org) is a respected professional society originally established in 1947 as the world's first educational and scientific computing society The ACM s code of ethics requires members to perform their duties in a manner befitting an ethical computing professional The code contains specific references to protecting the confidentiality of information, causing no harm, protecting the privacy of others, and respecting the intellectual property and copyrights of others 24

25 International Information Systems Security Certification Consortium The (ISC) 2 (www.isc2.org) is a non-profit organization focuses on the development and implementation of information security certifications and credentials The code of ethics put forth by (ISC) 2 is primarily designed for information security professionals who have earned a certification from (ISC) 2 This code focuses on four mandatory canons: Protect society, the commonwealth, and the infrastructure Act honorably, honestly, justly, responsibly, and legally Provide diligent and competent service to principals Advance and protect the profession System Administration, Networking, and Security Institute The System Administration, Networking, and Security Institute, or SANS (www.sans.org), is a professional organization with a large membership dedicated to the protection of information and systems SANS offers a set of certifications called the Global Information Assurance Certification or GIAC 25

26 Information Systems Audit and Control Association The Information Systems Audit and Control Association or ISACA (www.isaca.org) is a professional association with a focus on auditing, control, and security Although it does not focus exclusively on information security, the Certified Information Systems Auditor or CISA certification does contain many information security components The ISACA also has a code of ethics for its professionals It requires many of the same high standards for ethical performance as the other organizations and certifications CSI - Computer Security Institute The Computer Security Institute (www.gocsi.com) provides information and certification to support the computer, networking, and information security professional While CSI does not promote a single certification certificate, it does provide a range of technical training classes in the areas of Internet Security, Intrusion Management, Network Security, Forensics, as well as technical networking 26

27 Güvenlikle İlgili Diğer Oluşumlar Information Systems Security Association (ISSA) (www.issa.org) Internet Society or ISOC (www.isoc.org) Computer Security Division (CSD) of the National Institute for Standards and Technology (NIST) contains a resource center known as the Computer Security Resource Center (csrc.nist.gov) housing one of the most comprehensive sets of publicly available information on the entire suite of information security topics CERT Coordination Center or CERT/CC (www.cert.org) is a center of Internet security expertise operated by Carnegie Mellon University Computer Professionals for Social Responsibility (CPSR) promotes the development of ethical computing Key U.S. Federal Agencies The Federal Bureau of Investigation s National Infrastructure Protection Center (NIPC) (www.nipc.gov) National InfraGard Program National Security Agency (NSA) The NSA is the Nation's cryptologic organization The U.S. Secret Service 27

28 Duty of Loyalty - bağlılık By assuming office, senior management commits allegiance to the enterprise and acknowledges that the interest of the enterprise must prevail over any personal or individual interest. The basic principle here is that senior management should not use its position to make a personal profit or gain other personal advantage 28

«Türk Ticaret Kanunu ile Dijital Şirkete Dönüşüm ve Uyum Paneli» Finans Kulüp

«Türk Ticaret Kanunu ile Dijital Şirkete Dönüşüm ve Uyum Paneli» Finans Kulüp «Türk Ticaret Kanunu ile Dijital Şirkete Dönüşüm ve Uyum Paneli» Finans Kulüp 16 Mayıs 2012 / Dr. Leyla Keser Berber Đstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü/KPMG Bilişim Hukuku

Detaylı

Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu

Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu PART BAŞAK ÇIBIKCI ÖNDER Legal Liability of Data Centers on Data Hosting Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu abstract Nowadays, commercial companies increasingly enter

Detaylı

THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW

THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW DR. MEHMET BEDİİ KAYA THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW Türk İnternet Hukukunda Güncel Gelişmeler 1. INTRODUCTION HE USAGE OF THE INTERNET IN TURKEY IS INCREASING RAPidly. In conjunction

Detaylı

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları*

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* HAKEMLİ Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER** * Bu makale

Detaylı

DERGİSİ. Altı Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergidir SAYI: 3 CİLT: 1 ISSN: 2147-8376

DERGİSİ. Altı Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergidir SAYI: 3 CİLT: 1 ISSN: 2147-8376 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ Altı Ayda Bir Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergidir SAYI: 3 CİLT: 1 ISSN: 2147-8376 HAZİRAN 2014 Dergide yayımlanan makaleler yazarlarının kendi kişisel görüşleri olup, Uyuşmazlık

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Vergide Gündem. Ocak / January 2012. Elektronik defter uygulaması başlıyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda bağımsız denetim Av. Ömer Cem Selamoğlu

Vergide Gündem. Ocak / January 2012. Elektronik defter uygulaması başlıyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda bağımsız denetim Av. Ömer Cem Selamoğlu Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January 2012 Elektronik defter uygulaması başlıyor M. Fatih Köprü Yeni Türk Ticaret Kanunu nda bağımsız denetim Av. Ömer Cem Selamoğlu English translation Dünyadan vergi

Detaylı

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Vision and Values Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Etik Çalışma Kuralları Etik Çalışma Kuralları, önemli davranış kurallarını içermektedir. Bu kurallar yalnızca günlük iş yaşamımızda değil, stratejik

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER

TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER TÜSİAD TTK Semineri - Sabancı Center 15.02.2011 Yasin Beceni Yönetici Ortak

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların,

Detaylı

b) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, amacıyla hazırlanmıştır.

b) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, amacıyla hazırlanmıştır. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Ve Kayda Alınmasına Dair Usul Ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev

Detaylı

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri,

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların, yer sağlayıcıların ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet

Detaylı

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR, ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI, DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI, MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU, AVRUPA

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK E-Dönüşüm Düzenlemeleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 1 Temmuz 2012

Detaylı

İŞ İLİŞKİSİNDE İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

İŞ İLİŞKİSİNDE İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI İŞ İLİŞKİSİNDE İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI A. Eda MANAV * ÖZET Kişisel veri, kişilerin isimleri, adresleri, telefon numaraları, hastalıkları, banka hesap numaraları, kredi kartları, şifreleri,

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

İNTERNET YÖNETİŞİMİ VE İÇERİK DÜZENLEMELERİ

İNTERNET YÖNETİŞİMİ VE İÇERİK DÜZENLEMELERİ İNTERNET YÖNETİŞİMİ VE İÇERİK DÜZENLEMELERİ Sezen Yeşil Telekomünikasyon Kurumu Bilgi Teknolojileri Dairesi syesil@tk.gov.tr Doç. Dr. Mustafa Alkan Telekomünikasyon Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı malkan@tk.gov.tr

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TÜRK TİCARET KANUNU... 5 C) Tacir olmanın hükümleri... 5 II - Beyanlar, belgeler ve senetler... 5 KEP SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK... 6 Amaç, Kapsam,

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :

Detaylı

MADDE 1-18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 295/A maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

MADDE 1-18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 295/A maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. KAMU HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun

Detaylı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Raporu İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI KAMU HUKUKU AÇISINDAN İNTERNET İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ VE BU ALANDA DEVLETİN İDARİ YAPTIRIM UYGULAMA YETKİSİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan

Detaylı

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector Sigortacılık Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Rolü 1819 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ The Role of Information Technologies in Insurance Sector Prof. Dr. Huriye KUBİLAY Arş. Gör.

Detaylı

Sosyo Ekonomi. Türkiye de e-imza Alanındaki Hukuki Düzenlemeler ve Bazı Kamu Kurumlarındaki e-imza Uygulamaları

Sosyo Ekonomi. Türkiye de e-imza Alanındaki Hukuki Düzenlemeler ve Bazı Kamu Kurumlarındaki e-imza Uygulamaları Sosyoekonomi / 2011-1 / 110110. Mustafa GÜLER & Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN Sosyo Ekonomi Ocak-Haziran 2011-1 Türkiye de e-imza Alanındaki Hukuki Düzenlemeler ve Bazı Kamu Kurumlarındaki e-imza Uygulamaları Mustafa

Detaylı