16 Ayda. Gerçeklesen Hizmetlerden. A ustos

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "16 Ayda. Gerçeklesen Hizmetlerden. A ustos 2015. www.elazig.bel.tr"

Transkript

1 16 Ayda Gerçeklesen Hizmetlerden Bazılarının Konu Baslıkları,,

2 Sayg de er hem ehrilerim; Göreve geldi imiz tarihten bugüne 16 ay geride b rakt k. 5 y ll k görev süremizin 16 ay gibi k sa bir zaman diliminde birçok yenili i halk m zla bulu turduk. ehir tarihinde etkili olacak birçok çözüm plan m z n; teknik, hukuki ve projelendirme a amalar devam etmekle birlikte bu süre içinde ehrimizde köklü bir de i im ya ad k. Halk m za, ehrimize ve bizlere emanet edilen Belediye Ba kanl görevine ve onun omuzlar m za yükledi i manevi mesuliyete dayanarak çal yoruz. Hizmetin en kalitelisini, en estetik olan n, en ekonomik bedellerle hayata geçiriyoruz. 16 ay içerisinde geceligündüzlü bir çal ma takvimiyle Elaz kabu unu k rarak, modern ve kimlikli bir ehir konumuna yükselmi, örnek alan de il, örnek al nan bir kent olmu tur. ehrimizde 16 ay içinde; hayat kolayla t racak, rahat ve konforlu ya an labilecek önemli hizmetleri pe pe e hayata geçirdik. Ula mdan cadde ve bulvarlara, park alanlar ndan yürüyü yollar na, alt yap dan içme suyuna her alanda çal malar ortaya koyduk. Yine imardan temizli e, yeni i makinalar ndan yeni toplu ula m araçlar na, ücretsiz cenaze hizmetlerinden semt pazarlar na daha birçok alandaki hizmetlerimiz, halk m zdan büyük teveccüh gördü. Bizler Belediyecili i sadece ziki mekânlar n abat edilmesi ve güzelle tirilmesi olarak görmedik. nsanlar m z n özellikle de gençlerimizin milli duygular n n güçlenmesi ile manevi dünyalar n n güzelle mesi ve zenginle mesini de kendimize görev bildik. Bu amaçla yüzlerce sosyal ve kültürel etkinlik düzenledik. Elinizde bulunan kitapç kta 16 ayl k süre içinde hayata geçirdi imiz hizmetlerin sat rba lar n bulacaks n z. üphesiz hizmetlerimiz burada zikredilenlerden çok daha fazla. Sizler, bu hizmetlerimizi bizzat ya ayarak, görerek ve bunlardan istifade ederek mü ahede ediyorsunuz. Bu hizmetlerimiz katlanarak devam edecek ve sizlerin de desteklerinizle yar nlar m z daha güzel olacakt r. Bu duygularla siz de erli hem ehrilerimi Allah'a emanet ediyor, en kalbi ükranlar m sunuyorum. Biz Çal yoruz Her ey Yeni Elaz çin Mücahit Yan lmaz Elaz Belediye Ba kan

3 16 Ayda Gerçeklesen Hizmetlerden Bazılarının Konu Baslıkları,, Elaz ' n yeni ya am merkezi Kültür Park hizmete sunuldu Do u Anadolu Bölgesi'nin en büyük dinlenme alan olan ve 180 bin metrekarelik dev bir alan üzerine kurulan Kültür Park, 25 May s 2015'te halk m z n hizmetine sunuldu. Türkiye'nin say l dinlenme tesisleri aras nda yer alan Kültür Park' n, yüzde 61.8'lik alan ye il alan, yüzde 25'i gezinti alan ve yüzde 10'u göletlerden olu uyor. Kültür Park; camisi, spor kompleksi, yürüyü ve ko u yollar, bisiklet yollar, süs havuzlar, bin 500 ki ilik am tiyatrosu, ikiz lokantas, kafeteryalar, seyir teras, otopark, festival alan, gül bahçeleri ve çocuk oyun alanlar yla Elaz l lar n hizmetine sunuldu. Galericiler Sitesi Tamamland taraf ndan Güney Çevre Yolu üzerinde in a edilen Galericiler Sitesi'nin yap m 10 ayda tamamlanarak, aç l gerçekle tirildi. 50 bin metrekare alan üzerine kurulu Galericiler Sitesi, 104 i yeri, kafeterya ve idari binadan olu uyor. Proje ile ehir içi tra in rahatlamas na katk sa lanm olacak. Elektromekanik otoparklar n ilki Sal Pazar 'nda hizmete sunuldu Modern sistemle 5 arac n park edebilece i alana, 4 üniteden olu an, 48 araç kapasiteli elektromekanik otopark kurulumu gerçekle tirildi. Çöpten elektrik üretme projesinde sona gelindi projeyle hem çöpünü enerjiye dönü türecek, hem de 20 y l süresince üretilecek enerjiden yüzde 35 kazan m ve kira bedeli alacak. Proje ile 10 bin konutun enerji ihtiyac kar lanacak.

4 ALO 188 Cenaze Hatt Hizmete Sunuldu ALO 188 Cenaze hatt nda görev yapan uzman ekipler taraf ndan, cenaze y kama, kefenleme ve de n i lemlerinin yan s ra ehir içi, ehir d cenaze nakil hizmeti de 7/24 ücretsiz olarak sunuluyor. Al nan 8 adet yeni cenaze nakil arac da hizmete sunuldu. Üniversite ö rencilerimiz ücretsiz ta n yor, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren F rat Üniversitesi ö rencilerine ücretsiz toplu ta ma hizmeti sunuyor. Türkiye'de ilk olan projeden 12 bin 13 ö rencimiz yararlan yor. Toplu ta ma ücretleri her bini için ö rencilerimiz ad na özel halk otobüslerine Belediyemiz taraf ndan ödeme yap lmaktad r. Kimsesizlerin kimsesi olduk Sosyal Kart ile geçim s k nt s çeken hem ehrilerimizin yüzü güldü. htiyaç sahibi oldu u belirlenen bin 614 aileye, 100 TL yüklü Elaz Belediyesi Sosyal Kart da t m gerçekle tirildi. Proje ile ihtiyaç sahibi vatanda lara g da paketi yerine, bizzat ihtiyaçlar n kar lamalar na olanak sa lan yor. Su ücretlerinde indirim yap ld Meskenlerde yap lan indirimin yan s ra, OSB'de kullan lan su bedellerinde de yüzde 50 indirim yap ld. Su sayaç okuma ücretleri tamamen kald r ld Yaya üst geçitlerine asansör kuruldu Yaya üst geçitlerinin kullan m n art rmak için özellikle engelli ve ya l lar m z göz önünde tutularak 4 yaya üst geçidine, 8 adet asansör kurulumu gerçekle tirilerek, hizmete sunuldu. or or Deresi sorunu tarihe kar yor or or Deresi Projesi Kolektör Hatt Yap m halesi 24 Temmuz 2015'te gerçekle tirildi. Çal malar n tamamlanmas ile birlikte bu çevre rekreasyon alan olarak halk m z n hizmetine sunulacak. Ula mda Ak ll Kart Uygulamas ba lad Toplu ta ma arac otobüslerde nakit para kullan m na son verildi. Ula mda elektronik ücret toplama sistemi olan Ak ll Kart uygulamas ba lat ld.

5 zzetpa a Meydan halk m z n hizmetinde ehrin merkezinde bulunan 8400 m²'lik alana sahip zzetpa a Meydan, yeni yüzüyle 20 Eylül 2014 tarihinden itibaren halk m z n hizmetine sunuldu. kram Çe mesi zzetpa a Meydan 'nda hizmete sunuldu zzetpa a Meydan 'nda hem ehrilerimize ücretsiz W Fi hizmeti sunuluyor Semt sahalar hizmet sunuldu Çocuklar n ve gençlerin sa l kl ve güvenilir ortamlarda spor yapabilmelerine olanak sa layacak 8 yeni semt spor sahas ; Üniversite, Y ld zba lar, Aksaray, Esentepe, Sürsürü, Do ukent mahallelerine birer adet, Çaydaç ra mahallesinde iki adet hizmete sunuldu. Ba lant yollar hizmete sunuldu Güney Çevre Yolu ba lant lar olan Hazarda l ve Tofa Kav a, Do ukent-kar yaka ba lant Bulvar ve Alparslan Türke Bulvar tamamlanarak hizmete sunuldu. Kuzey Çevre Yolu Projesi Onayland Kuzey mar Yolu Projesi çal malar na ba land Asfalt çal malar nda rekor k r ld taraf ndan tarihleri aras nda 1 milyon 410 bin metrekare asfalt serimi yap ld. Mezarl klarda yeni düzenlemeler hayata geçirildi Asri Mezarl kta ba lat lan ve önümüzdeki 50 y ll k mezar ihtiyac n giderecek olan çal malar kapsam nda, 168 adet s ra mezar de n i lemine haz r hale getirilirken, 65 bin metrekarelik alanda ise yeni s ra mezar alan olu turma çal malar sürüyor. Asri Mezarl n çevresinde ta ihata duvar yap m gerçekle tirildi. Harput Mezarl 'nda 3 yeni artezyen faaliyete geçerken, mezarl k alan na 3 bin metre su hatt dö endi. Asri Mezarl k'ta giri ve ç k lar rahatlatmak için 3 adet ba lant ve 2 adet ç k yolu yap m gerçekle tirildi. Harput Mezarl k alan nda 14 adet yeni çe me hizmete sunuldu.

6 Cip Baraj ve Zafran mesire alan Belediye taraf ndan devran ld Yap lacak düzenlemeyle 2016 y l n n sonuna kadar bu alanlar tam donan ml dinlenme alanlar haline getirilerek, hizmete sunulacak. Taziye evleri ve muhtar evleri hizmete sunuldu 'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsam nda yeni yap lan taziye evleri Abdullahpa a, Sal baba ve Nailbey mahallelerinde hizmete sunuldu. Kald r m ihlallerinin önüne geçildi taraf ndan kald r m ihlallerine son verilerek, kald r mlar yayalara aç ld. Kurallara uymayanlar hakk nda ise gerekli cezai i lemler uygulan yor. Türkiye'de ilk kez ASELSAN ile Teknolojik birli i Protokolü imzaland H zl, güvenli, çevreye duyarl, enerji maliyeti dü ük elektrikli toplu ta ma arac olan ELBÜS Projesi ile ilgili olarak ASELSAN ile protokol imzalanarak, teknik artname tamamland. Ak ll Durak Sistemi hayata geçirildi Toplu ta ma güzergâhlar na ak ll duraklar n kurulmas çal malar tamamland. Kurulan sistemle toplu ta ma araçlar n n duraklara var ve hareket saatleri, tahmini bekleme süresine ait bilgiler duraklardaki ekranlarda yer al yor. Ada içi otoparklar hayata geçirildi Araç park sorununu en aza indirmek amac yla ada içinde bulunan at l alanlar otopark haline dönü türülerek, Üniversite ve Yeni mahallede hizmete sunuldu. ehirleraras Otobüs Terminal binas yenilendi ehirleraras otobüs terminal binas, zemin, iç cephe ve d cephe yenileme çal malar n n ard ndan yeni yüzüyle hizmete sunuldu. Seyyar Sat c lara yer tahsisi gerçekle tirildi Saray Camii yan, Belediye Merkezi ve Kapal Çar çevresinde sat yapan seyyar sat c lar için yer tahsisi yap ld.

7 Çöp konteynerleri yenilendi 800 litre hacimli 960 adet galvaniz kaplama özelli ine sahip yeni çöp konteyneri muhtelif noktalara yerle tirildi. Kent merkezinde dekoratif çöp kovalar hizmete sunuldu Harput yoluna tel örgü dö emesi Harput yolu güzergah nda bulunan kayalar, ta dü mesi ve toprak kaymas riskine kar güvenlik amac yla çelik has r tel örgü a ile kapland. Kapal semt pazarlar kuruluyor Çok i levli kapal semt pazarlar n n kurulmas için çal malara ba land. lk etapta Hilalkent ve Aksaray mahallelerinde hizmete sunulacak olan kapal semt pazarlar n n ihalesi yap ld. Anne Üniversitesi aç ld Anne Üniversitesi; Ankara, zmir, stanbul ve Gaziantep'ten sonra ilimizde aç ld. ki dönem mezun veren Anne Üniversitesi'nde e itimler devam ediyor. Kültür-sanat çal malar na özel önem verildi taraf ndan ehrin kültürü, sanat, edebiyat, tarihi ve yeti tirdi i de erleri tan mak ve yeni ku aklara tan tmak için 'Aziz ehrin Aziz ahsiyetleri, Harput Konu malar, ehir Konu malar, Harput'un Gönül Erleri' gibi çe itli konferans, panel ve seminerler düzenlendi. olarak toplam 152 etkinli e imza at ld. EBEGEM bünyesinde gençlere i garantili e itimler veriliyor Kali ye eleman yeti tirmeye yönelik düzenlenen e itimlere kat lan kursiyerler, serti kalar n alarak i ba yap yorlar. Bayat Ekmek Toplama Kampanyas ba lat ld Kampanya do rultusunda gelen talepler de de erlendirilerek, 190 adet bayat ekmek kutusu ehrin muhtelif noktalar na yerle tirildi. Belediye araç losu güçlendirildi araç losu, 15 otobüs, 25 i makinesi ve kamyon, 5 cenaze arac ve 1 vidanjörle zenginle tirdi. Ayr ca hibe yoluyla 20 adet kamyon ve i makinesi ehrimize kazand r ld.

8 Kent Bilgi Sistemi Hibe yoluyla ehrimize kazand r ld taraf ndan 1 milyon 100 bin TL de erindeki Kent Bilgi Sistemi, Çevre ve ehircilik Bakanl ndan hibe yoluyla ehrimize kazand r ld. Kentsel Dönü üm Paneli gerçekle tirildi taraf ndan Mart 2014'te düzenlenen Kentsel Dönü üm Paneli, yo un bir kat l mla gerçekle tirildi. Kentsel Dönü üm Çal malar n Ba latt k Cumhuriyet Mahallesi'nden ba layan, kentsel dönü üm çal malar Sürsürü Mahallesi ile devam edecek. Cumhuriyet, Sürsürü, Zafran, Kar yaka, Sal baba, K z lay, Aksaray, Gümü kavak, Çatalçe me mahalleleri ba ta olmak üzere di er birçok mahallelerimizde toplam 25 bin konutu kapsayan kentsel dönü üm çal malar n, 2023'ün sonuna kadar bitirilmesi amaçlan yor. Obuz-Serince Köy Yolu Asfaltlanarak Hizmete Sunuldu Merkeze ba l Alayaprak Mahallesi ile Obuz-Serince ve Kurtdere köylerini birbirine ba layan 14 kilometrelik yol yap m nda, 112 bin metrekarelik alan asfaltlanarak, hizmete sunuldu. Mobil Sayfas Hizmete Sunuldu Vatanda lar mobil cihazlar arac l yla, belediyeye ait uygulamalar indirerek, belediye hizmetlerinden ve e-belediye uygulamalar ndan daha h zl ve güvenli bir ekilde faydalanabiliyorlar. Mobil uygulamay indiren vatanda lar, haber, belediye rehberi, foto ve video galerilerine, borç sorgulama ve ödeme, nöbetçi eczaneler, vefat edenler, Beyaz Masa ve Bilgi Edinme gibi pek çok ba vuru formuna rahatça eri ip, bu hizmetlerden yararlanabiliyorlar. E-Belediye uygulamalar geli tirilerek, online sorgulama, ba vuru ve ödeme hizmetlerinin Belediye web sayfas üzerinden gerçekle tirilebilmesine olanak sa land. e-devlet Kapsam nda gerçekle tirilen yeni düzenlemelerle e-devlet sistemi kapsam na dahil oldu. Uygulama sayesinde vatanda lar, Elaz Belediyesi taraf ndan sunulan elektronik hizmetlere adresi üzerinden daha h zl ve güvenli bir ekilde ula abiliyorlar.

9 Yap zin Belgesi Olmayan Yap lara Yönelik Yeni Düzenleme Hayata Geçirildi Vatanda lar n ma duriyetini gidermek, 2023 ve 2050 vizyonuna yak r sorunsuz bir imar plan olu turmak amac yla gerçekle tirilecek düzenleme, uygulamaya yönelik Meclis karar n n al nd tarih olan May s 2015'e kadar ziksel olarak tamamland halde yap kullan m izin belgesi alamam yap lar kapsayacak. Sokak Hayvanlar çin Ya am Alan Olu turuluyor Sokak hayvanlar için m² e imli alan üzerine m² yerle ke alan olacak ekilde in a edilecek Do al Ya am Alan projesi ihalesi, tarihinde gerçekle tirilecek. ehir içi ula m daha ak c hale getirmek amac yla yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor Do ukent-hilalkent aras ring seferleri ba lat ld Göreve ba lad m z 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle; geçmi ten bugüne kadar belediyemizden alaca olan tüm esnaf m z n bütün alacaklar tamamen ödendi Adalet Bakanl E itim Merkezi yap m için protokol imzaland 20 dönüm alan üzerinde yeni hafriyat döküm alan olu turuldu Harput'ta 60 araçl k ücretsiz otopark hizmete sunuldu Gazi Caddesi'ndeki binalar n d cephe restorasyonu için ba lat lan Ödüllü Mimari Proje yar mas sürüyor Resmi kurumlar n ehir merkezinin d na ç kar lmas çal malar devam ediyor Belediye tahsilat gi elerinde s ramatik dönemi ba lat ld Kira sözle meleri sona eren parklar, halk m z n hizmetine sunuldu Beyaz Masa Sorun Takip Sistemi hayata geçirildi stanbul Feshane'de düzenlenen Tan t m Günleri'nde ehrin tan t m na katk sa land Kültür Park ve Harput'ta Ramazan ay kültür ve sanat etkinlikleri düzenlendi Cumhurba kanl seçimleri ve 2015 genel seçimlerinde 153 Beyaz Masa'y arayan hasta ve ya l lar m za oy kullanmalar için araç tahsis edildi

10 Sugözü Mahallesi'nde bulunan tarihi ç nar a ac bak ma al narak kurtar l rken, ehir genelinde bulunan an t ç nar a açlar n n da bak m yap ld HH ile birlikte gerçekle tirilen kampanya ile Suriye'ye 23 t r yard m ula t r ld Dünya Kad nlar Günü bir haftal k etkinliklerle kutland Her K raathaneye Bir Kütüphane kampanyas tarihinde ba lat ld Semt pazarc lar için yeni düzenlemeler gerçekle tirildi zzetpa a lavabolar ücretsiz hale getirildi Bitkisel At k Ya Toplama kampanyas ba lat ld Ahilik Haftas bir dizi etkinlikle kutland Camilerimizin hal lar düzenli olarak Belediyemiz taraf ndan y kanarak, dezenfekte ediliyor Personelimize yönelik hizmet içi e itimler devam ediyor Çocuklara yönelik 'Mini Gösteri Merkezi' Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete sunuldu. Burada çocuklar m za yönelik tiyatro ve sinema gibi etkinlikler düzenlenecek. Kanalizasyon ve ya mur suyu hatt kesin proje ihalesi tarihinde gerçekle tirildi çme suyu hatt kesin proje ihalesi tarihinde yap larak, onayland 'Birlikte Yönetim' ilkemiz do rultusunda ba latt m z periyodik 'Mahalle Toplant lar m z' devam ediyor Mahalle Muhtarlar m z n problemlerini daha yak ndan takip edecek 'Muhtarl klar Müdürlü ü' kuruldu TSE ile yap lan protokol do rultusunda asansörler denetleniyor Halkla Görü Günleri'nde her Çar amba hem ehrilerimizi dinliyoruz Benim Belediyem Dergisi okuyucusuyla bulu maya devam ediyor

11 Harput'ta aç lan El Eme i Göz Nuru Çar s ile kad nlar m za destek sa lan yor ehrimizde sporun altyap s n kuruyoruz Elaz 'da sporun alt yap s n olu turmak, gelece imiz olan çocuklar m z n yetenekleri do rultusunda e itim alarak, geli melerini sa lamak üzere "Gençli e Destek, Gelece e Hizmet" projesi hayata geçirildi. Mahalleler Aras Futbol Turnuvas n n 2.'si gerçekle tirildi. itme Engelliler Futbol tak m Avrupa Yolunda itme Engelliler Futbol tak m süper ligde ampiyon olarak, 2016 y l nda ülkemizi Avrupa'da temsil etme ba ar s n elde etti. Çocuklara Ücretsiz Taekwondo Kursu Mustafapa a Mahallesi'nde bulunan Spor Merkezi'nde 6-13 ya aral nda ücretsiz taekwondo kursular veriliyor. Elaziz Belediyespor futbol tak m bir üst lige ç kt

12 facebook/elazigbelediyesi twitter/elzbld Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 ELAZI

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Bilgi lem Müdürlü ü olarak 2007 y l n yo un ve verimli bir y l olarak bitirmi bulunuyoruz. Bu y l ilk kez uygulad m z stratejik plan ve performans program paralelindeki çal malar m z

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU

GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU GÜMRÜK VE T CARET BAKANI SAYIN HAYAT YAZICI NIN 2014 MAL YILI BAKANLIK BÜTÇES TBMM PLAN VE BÜTÇE KOM SYONU SUNUMU NDEK LER I- A- EN KOLAY, EN GÜVENL T CARET B- BAKANLIK TE LAT YAPISI C- NSAN KAYNA IMIZ

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE CUMHUR YET ÜN VERS TES 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE DE ERLEND RME RAPORU Mart 2015 Cumhuriyete verece imiz en büyük arma an gençlerimizin itilmesi olacakt r. NDEK LER I-ÜST YÖNET ÖZET...9 II-GENEL

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi.

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi Uygulama Birimi 2011 y l nda yüzde 60 büyüdü Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 5 OCAK 2014 SAYI 17 HLM y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ UN YENİ LOJİSTİK

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

ED TÖRDEN. NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir. De erli okuyucumuz,

ED TÖRDEN. NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir. De erli okuyucumuz, NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir Say : 38 Temmuz - A ustos - Eylül 2009 nsan Hak ve Hürriyetleri nsani Yard m Vakf ad na sahibi F. Bülent YILDIRIM Genel Yay n Yönetmeni Ali Ensar KILIÇO LU Editör

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı