kolaylaflt rmak üzere Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan 1989 da oluflturulmufltur. Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kolaylaflt rmak üzere Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan 1989 da oluflturulmufltur. Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP)"

Transkript

1

2

3 8. Bilgi ve letiflim 8.1. Bilgi ve letiflimin Sürdürülebilir Kalk nmadaki Yeri Bilgi ve iletiflim, uluslar n geliflmiflli inin göstergesi olarak kullan lmaya bafllam flt r. Bilgi üreten, bilgiye ulaflan ve topluma yaymay baflarabilen ülkeler, yeni bilgilerin üretilmesi için gerekli kayna da haz rlam fl olmaktad r. Sürdürülebilir kalk nma, insan esas alarak bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen ülkelerce gerçeklefltirilecektir. Bu yönde olumlu ad mlar n at labilmesi ancak bilginin verimli, etkin ve yayg n olarak üretim ve iletimiyle olanakl d r. Bilginin toplanmas, ifllenmesi ve yayg nlaflt r lmas, iklim de iflikli i ve biyolojik çeflitlilik gibi görece teknik konular n genifl toplum kesimlerince anlafl lmas kadar, ekolojik durumun saptanmas ve gerekli önlemlerin al nmas bak m ndan da önemlidir. Bilgi ve iletiflim ayn zamanda, yang n, deprem ve kas rga gibi afetlerin boyutlar n n saptanmas, önlem al nmas ya da müdahale edilmesi aç s ndan da önem tafl maktad r. Bilgi ve iletiflim uygulamalar, geliflmekte olan ülkelerde toplumsal refah n art r lmas için büyük potansiyele sahiptir. Halk sa l, özürlüler, cinsiyet ayr m n n önlenmesi, e itim ve yaflam boyu ö renme gibi konularda da bilgi ve iletiflim uygulamalar olanakl d r (Mansell ve Wehn, 1998) klim De iflikli i ve Biyolojik Çeflitlili in Korunmas Aç s ndan Bilgi ve l e t i fl i m Biyolojik çeflitlilik sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden biridir. Biyolojik çeflitlilik, yaln z yerel ve ulusal düzeylerde de il, küresel düzeyde de ele al nmas ve ülkelerin sorunlara ortaklafla çözüm bulmalar gereken bir konudur. Öte yandan iklim de iflikli i, ekosistemdeki de iflime ayak uyduramayan türlerin tehlikeye düflmesi aç s ndan biyolojik çeflitlili e do rudan etkide bulunmaktad r. klim de iflikli ine yol açan gazlar n denetimi, ülkelerin küresel sorumlulu u çerçevesinde ele al nmas ve ortak çal fl lmas gereken bir konudur. Bilgi ve iletiflim uygulamalar, çevresel verilerin küresel düzeyde h zla toplanmas, kullan c lara daha h zl ulaflt r lmas ve böylece iyi bir çevresel izleme sa lanmas bak m ndan önemlidir. Bu uygulamalardan biri olan "co rafi bilgi teknolojisi" h zla geliflmekte ve co rafi bilgilerin bilgi teknolojileriyle birlefliminin insan kaynakl sorunlar n çözümünde kullan lmas n sa lamaktad r. Bu teknolojinin özgül uygulamalar "co rafi bilgi sistemleri" (GIS) ve "küresel konumlama sistemleri"dir (GPS). GIS, geleneksel haritalardan al nan bilgilerin k tl klar n önlenmesi, afetlerin tahmin edilmesi ve küresel s nma gibi konularda kullan lmas olarak düflünülebilir. klim, toprak ve arazi gibi konularda farkl kaynaklardan elde edilecek bilgiler birlefltirilerek, yönetimde potansiyel kaynaklar n ve k s tlar n modellenmesi olanakl d r. Dünyadaki çevre koruma etkinliklerinde bilgi ve iletiflim teknolojileri (B T ler) kullan larak, bilgi a oluflturma ve bilgi de iflimi önemli yararlar sa layabilmektedir. "Sürdürülebilir Kalk nma A Program ", geliflmekte olan ülkelerde bilgi üreticileri ile bilgi kullan c lar aras ndaki bilgi al flveriflini

4 kolaylaflt rmak üzere Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan 1989 da oluflturulmufltur. Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP) projelerinden Uluslararas Bilgi Referans Sistemi A (INFOTERRA) bilimsel, teknik, bibliyografik ve kurumsal kaynaklar için özel bir on-line sistemdir. A da, UNDP nin Sürdürülebilir Kalk nma A projesi ile iflbirli i içinde, 173 ulusal odak noktas bulunmaktad r. Türkiye de bu ifllevi Çevre Bakanl üstlenmifltir. UNEPnet ise, UNEP ve paydafllar n n çevresel bilgilere küresel eriflim için oluflturduklar, Internet temelli bir projedir (Mansell ve Wehn, 1998). Türkiye de halen, baflta Tar m ve Köyiflleri ile Orman bakanl klar olmak üzere, baz kamu kurumlar ve stanbul Büyükflehir Belediyesi gibi yerel yönetimler GIS i planlama aflamas nda kullanmaktad r. Bunlar n yan s ra, A ustos 1997 de bafllayan "Birecik Baraj ndan Etkilenen Nüfusun Yeniden Yer Seçimi, stihdam ve Ekonomik Yat r mlar çin Planlama ve Uygulama Projesi" kapsam nda GIS kullan larak, barajdan etkilenen nüfusun yeniden yerlefliminin mekansal, ekonomik, kültürel ve psikolojik boyutlar ele al nm fl, bu do rultuda bir dizi araflt rma, planlama, uygulama ve izleme-de erlendirme çal flmas tasarlanm flt r. Proje UNDP ve Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Teflkilat 'n n (FAO) kat l m yla, bir dan flmanlar grubu taraf ndan yürütülmüfl ve yeni yerleflimler için uygun alanlar saptanm flt r Yoksulluk Aç s ndan Bilgi ve letiflim Sürdürülebilirlik çabalar, toplumsal bir varl k olarak insan n, yaflad çevrede toplumsal ve ekonomik refah n n art r lmas na yöneliktir. Bu nedenle, yaflad çevreyi tan mas ve yürüttü ü her türlü etkinli in sonuçlar konusunda bilinçli olmas insan için büyük önem tafl r. Bu ancak e itim yoluyla, bilgili insan yetifltirerek sa lanabilir. Bilgi üretemeyen toplumlar yoksullaflmakta, yoksullaflma sonucunda da, yaflamlar n sürdürebilmek için var olan kaynaklar bilinçsizce tüketmektedirler. Kaynaklar n h zl ve plans z tüketilmesi durumunda, yeni kuflaklar n geliflmesi için gerekli yat r mlar yap lamamakta, neyi nas l yapaca n bilmeyen toplumlar ac mas z bir yaflam savafl vermeye mahkum olmaktad r. Dünya çap ndaki yoksullu un azalt lmas nda yap lmas gereken en önemli ifllerden biri, maddi destek yan nda bilginin de yoksul ülkelere iletilmesi ve böylece üretmeye bafllamalar n n sa lanmas d r. Türkiye de yoksullukla mücadelede bilgi ve iletiflimin kullan lmas aç s ndan yap labilecek en iyi ifl, yoksul kesimlerin gelirlerini art r c projelere a rl k verilmesi olacakt r. Bu konuda Tar m ve Köyiflleri Bakanl n n Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ile birlikte yürüttü ü "Televizyon Yoluyla Yayg n Çiftçi E itimi Projesi" (YAYÇEP) bir örnek olarak verilebilir. Bu proje kapsam nda, Anadolu Üniversitesi taraf ndan kifliye sertifika verilmifltir Yönetiflim Aç s ndan Bilgi ve letiflim Yönetimde aç kl k, saydaml k ve hesap verebilirlik kültürünün yarat lmas nda bilgiye eriflim hakk n n güvenceye al nmas ve kamu yönetimindeki gizlilik gelene inin kald r lmas önemli etken olacakt r. Türkiye de çeflitli k s tlamalara

5 karfl n son dönemlerde baz geliflmeler yaflanmaktad r. Elektronik alandaki yeniliklerin kamu yönetimine uygulanmas nda ifadesini bulan bu geliflmeler, "e - d e v l e t" ve "e - y ö n e t i m" gibi tan mlamalarla an lmaktad r. Bu yenilikler kapsam nda, kamu kurum ve kurulufllar n n elektronik ortamda eriflilebilen web sayfalar haz rlamalar, yetki ve görev alanlar yla ilgili bilgilere ve yasal düzenlemelere bu sayfalarda yer vermeleri halk n bilgiye erifliminde bir aflamay oluflturmaktad r. Ayr ca, yasa tasar lar n n metinlerine TBMM nin web sayfas ndan ulafl labilmektedir. TBMM ile TRT aras nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Yasas n n 17. maddesine göre yap lan protokol uyar nca, TBMM nin çal flmalar Aral k 1994 ten beri TRT 3 kanal ndan TBMM TV ad yla yay nlanmaktad r. Birleflmifl Milletler (BM) Kamu Ekonomisi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Amerikan Kamu Yönetimi Derne i nin birlikte gerçeklefltirdi i, BM üyesi ülkelerin e - y ö n e t i m e geçifl kapasitelerinin de erlendirildi i 2001 tarihli bir araflt rmaya göre, Türkiye e-yönetim endeksi aç s ndan orta düzeydeki ülkeler aras nda yer almaktad r. Küresel endeksin 1,63 olarak hesapland bu araflt rmada, Türkiye 1,83 ile ortalaman n üzerindedir. Bu geliflmeler bilgi edinme hakk ve yönetimlerin bilgi verme yükümlülü ü aç s ndan bir anlay fl de iflimi yaratma potansiyeli tafl maktad r. Bilgiye eriflim hakk na iliflkin olarak, hukuksal güvence yoklu u yan nda, toplumsal koflullardan, siyasal kültür ve uygulamalar ile altyap yetersizliklerinden kaynaklanan sorunlar da yaflanmaktad r. Bu sorunlar n bafl nda, bilginin üretim ve paylafl m süreçlerine eriflimdeki engeller bulunmaktad r. Cinsiyet bu engellerden birini oluflturmaktad r. E itim yetersizli i ve ekonomik aç dan güçsüz konumda olmalar nedeniyle, kad nlar bilgi ve iletiflim teknolojilerine daha az eriflebilmektedirler. Kamu yönetimindeki merkeziyetçilik anlay fl bilginin üretilmesi, biriktirilmesi ve yay lmas süreçlerinde de sürmektedir. Bilgiler merkezi, kapal ve kat l ma aç k olmayan süreçlerle üretilmekte; bu durum, bilgi üretim ve bölüflümünde tekeller ya da iktidar odaklar yaratmakta; bilgi üretim ve bölüflümünde farkl kayg lar ve yönlendirmeler etkili olabilmektedir. Bu durum bilgilerin nesnelli i, güvenilirli i, do rulu u ve aç kl konusunda kuflkular uyand rmaktad r. TUENA Sonuç Raporu nda, yönetimde bilgi ve iletiflim teknolojilerin kullan m yla ilgili yap lanmalar incelenmifltir. Yap lan de erlendirmelerde ortaya ç kan en büyük sorunlardan biri, kamu kurumlar n n ellerindeki bilginin büyük bölümünün hâlâ elektronik ortama girmemifl olmas d r. Dolay s yla, birikmifl bilgiler at l olarak bekletilmekte, konuyla ilgilenenlerin bile kullan m na sunulamamaktad r. Türkiye nin kamu hizmetlerinde elektronik ortama geçmeye bafllam fl olmas önemli bir baflar d r, ama bu hizmetlerden yararlanma oran n art rmaya ve hizmetin kalitesini iyilefltirmeye yönelik çal flmalara da a rl k verilmesi gereklidir (TÜB TAK-B LTEN, 1999). Baflbakanl k n eflgüdümünde yürütülen e - D e v l e t çal flmalar kapsam nda, gizli olmayan belge ve bilgilerin elektronik ortama aktar lmas na ve bilginin saydaml n destekleyen uygulamalara bafllanm flt r. Bunlardan, e - i m z a i l e

6 güvenli ifllem yap lan uygulamalar aras nda, D fl Ticaret Müsteflarl n n evrak ak fl sistemini düzenleyen "Pilot Otomasyon Projesi" (POP); SPK ve MKB ile TÜB TAK-B LTEN in ortak uygulamas olan SPK- MKB Kamuyu Ayd nlatma Otomasyon Projesi yer almaktad r. Ayr ca, Türkiye deki hemen bütün kamu kurum ve kurulufllar web sayfalar nda yurttafllara bilgi sunmaktad r fl Dünyas ve Sanayi Aç s ndan Bilgi ve letiflim Geliflmifl ekonomilerin bir bölümünde, bilgi ça olarak da tan mlanan, teknoloji ve h z n etkin oldu u sanayi ötesi döneme geçifl süreci ilerlemektedir. Türkiye, kendi sanayi toplumunun oluflumunu tamamlama ve sanayi sonras toplum düzenine geçifl haz rl klar n bafllatma göreviyle karfl karfl yad r. Dünyadaki önemli ve h zl geliflmeler de dikkate al nd nda, Türkiye'de fiyat istikrar ile adil ve sürdürülebilir kalk nma ortam n n bir an önce sa lanmas na gerek vard r. Ülkemizin de iflen dünyada daha ileri aflamalara ulaflma, ekonomik ve toplumsal refah göstergelerini daha da gelifltirme hedefi tüm temel alanlarda yeni çabalar ve kapsaml dönüflümleri gerektirmektedir. Avrupa Komisyonu 22 fiubat 1999 da, Avrupa-Akdeniz bilgi t o p l u m u n u gelifltirmek ve bu alanda ülkeler aras ndaki farklar gidermek amac yla kapsaml bir bölgesel giriflimi onaylam flt r. Bu giriflimin sonucu olarak, aralar nda Türkiye nin de bulundu u Akdeniz ülkeleri temsilcileri taraf ndan Avrupa Komisyonu'na yap lan resmi taleplerin sonucunda ortaya ç kan ve Avrupa komisyonu taraf ndan yürütülen küresel bilgi toplumunun oluflturulmas na yönelik en büyük proje olan EUMEDIS projesi bafllat lm flt r. Bilgi toplumunun oluflturulmas için gerekli temel kaynaklar n sa lanmas n amaçlayan projenin ilk aflamas nda, Avrupa-Akdeniz bilgi toplumuna yönelik uyumlu hükümet stratejileri oluflturmak amac yla, Akdeniz Ülkeleri Bilgi Toplumu Odak Noktalar A, Avrupa Araflt rma A ve Akdeniz araflt rma a lar aras nda Internet tabanl bir ba lant n n finansman sa lanacakt r. Bu ba lant sayesinde Akdeniz ülkelerinde Internet kullan m artmakla kalmayacak, Barcelona süreci üyeleri aras nda iflbirli ine yönelik her tür uygulaman n tafl nabilece i yüksek kapasiteli bir a da oluflturulacakt r. "Bilgi ve letiflim Teknolojilerinin Sanayi ve Yenilik Yaratma Alan "nda Internet tabanl sanal firmalar, bilgi teknolojisi yeniliklerini ifl yaflam na aktaran projeler, bilgi teknolojisine dayal sanayi üretim projeleri ve yüksek ifllem h zl sanayi uygulamalar gibi, ifl süreçlerinde bilgi teknolojisi çözümleri desteklenmifl olacakt r. Bu giriflim için yap lan proje ça r lar na gelen yan tlar de erlendirilmifl ve 12 sinde Türk ortaklar n bulundu u 16 proje kabul edilmifltir E itimde Bilgi ve letiflimin Önemi nsana yap labilecek en büyük yat r m bilgi üretmek, üretilen bilgiyi do ru ve yeterli düzeyde aktarmak ve bu sayede kiflinin bilgi üretmesine olanak tan makt r. Bu nedenle, bilginin üretilmesi kadar iletilmesi de önem kazanmaktad r. Bilgi toplumu olma yolunda ilerlemifl ülkeler bilginin iletilmesi ve bireyin bilgiye ulaflabilmesini sa lama yönünde önemli baflar lar elde etmifllerdir. E itim ve ö renme, okuldan ayr lmayla sona ermeyen ve yaflam boyu süren bir olgudur. E itimde B T lerin kullan m nda, ö retmeden çok ö renme olgusu

7 önem kazanmakta, ö retmen bilgi ve deneyimlerini ö renciye aktararak bu sürece katk da bulunmaktad r. Kuramsal anlat m n çok zor oldu u konu ve nesnelerin televizyon, video, CD-ROM gibi B T ler kullan larak aktar lmas, konunun görsel olarak da anlafl lmas aç s ndan önemlidir. Internetin yayg nlaflmas yla uzaktan e itim yeni bir boyut kazanm flt r. Internetin kullan m ndan önce, genellikle uydular ya da kiral k hatlar üzerinden video konferans yöntemiyle sürdürülen uzaktan e itimin ilk yat r m ve iflletim maliyetleri çok yüksekti. Internetin yayg nlaflmas, maliyetin düflürülmesinin yan s ra, etkileflim ve zengin görsel malzeme kullan m olanaklar da sa lam flt r. Uzaktan e itimin dünyada en yayg n kullan ld ülkeler ABD, Avustralya ve ngiltere dir. Bunun temel nedenlerinden biri, bilgi toplumunda gerekli olan yeni niteliklere sahip iflgücüne olan gereksinimdir. Böylece, gereksinim duyulan nitelikleri eski iflgücüne kazand rarak, bir yandan iflsizlik sorununun çözümüne katk da bulunmak, öte yandan teknolojik üretimin ivmesini korumak olanakl olmufltur. E itimli iflgücü yetifltirmede en önemli kaynaklardan biri de kütüphanelerdir. Bilgisayar teknolojisinin h zla geliflti i günümüz dünyas nda uygun yaz l mlar sayesinde en uzak mesafedeki bir kütüphaneye bile girip bilgi aramak ve bu bilgiyi elde etmek mümkündür. Kütüphanecilik kavram da bu sayede de iflime u ramakta, geleneksel kütüphanecilik yerini yavafl yavafl e - k ü t ü p h a n e c i l i k e b rakmaktad r. Bunun yan nda, milyonlarca sayfal k dergi, kitap vb. yay nlara da Internet üzerinden ulafl labilmektedir. Bilgiye eriflimdeki zorluklar bu sayede yavafl yavafl ortadan kalkmaya bafllam flt r. Bugün geliflmifl ülkelerde bilgiye ulaflman n en kolay yolu Internet teknolojisinden geçmektedir. Bu teknoloji, e itim dönemindeki gençlere birkaç tufl ile dünyan n en büyük kütüphanelerine eriflme olana vermektedir. Türkiye nin de ö renci ve gençlerine bu olana sunmas gerekir. Çünkü ülkenin kalk nmas herkesin e itim ve kültürel yaflamdan pay alabilmesine ba l d r. Bunun yolu ülkenin ulafl lmas en zor köflelerine kadar uzanan bir altyap n n kurulmas d r. Türk Telekom un yasal tekeli alt nda kurdu u kendi TTNet omurgas alternatifi ve yede i olmadan çal flmaktad r. Özel giriflimi s n rlayan altyap tekelinin bir an önce kald r lmas, e itimdeki rolüne TUENA da özel önem verilen Internetin yayg nlaflmas için gereklidir Veri ve Bilgi Üretimi, Depolanmas ve Kullan m Veri, bilgi üretiminde kullan labilecek en küçük birim olarak tan mlanabilir. Standardizasyonu sa lamak için, veri konuyla ilgili uzman kiflilerce üretilmelidir. Kullan lan verinin güvenilirli ini ve saydaml n art rmak için, hangi kurum/kurulufl taraf ndan, ne amaçla ve hangi yöntemlerle üretildi i topluma aç klanmal d r. Günümüzde Türkiye de veri üretiminin farkl standartlarda yap lmas veriden bilgi üretmekte karfl lafl lan bir sorun olarak ortaya ç kmakta, verinin dönüfltürülmesi zaman kayb na yol açmakta ve bazen veri kay plar n da beraberinde getirmektedir. Ayn konularda çal flan kurum, kurulufl, üniversite, STK lar ve firmalar aras nda veri üretiminde standardizasyonun sa lanmas ve yinelemelerin önlenmesinde iletiflim büyük önem tafl maktad r.

8 Sürdürülebilir kalk nma için gerekli olan bilgi üretme ve iletme kapasitesi aç s ndan, Türkiye özellikle Rio Zirvesi sonras nda önemli ilerlemeler kaydetmifltir. Bu dönüflümde Avrupa Birli i ne (AB) adayl k sürecinin de önemli pay vard r. AB müktesebat na uyumun gerektirdi i de ifliklikler (yasa, yönetmelik vb.) gerçeklefltirilmeye çal fl lmaktad r. Veri ve bilgi varl n art rmak, ekonomik, toplumsal ve çevresel kararlar bu veri ve bilgilere dayanarak üretmek ve var olan bu bilgileri kararlardan etkilenecek yurttafllarla paylaflmak anlay fl na dayal AB politikalar Türkiye nin sürdürülebilir kalk nma politikalar na da yön vermektedir (Cerit Mazlum, 2000). Türkiye de son dönemlerde sürdürülebilir kalk nma politika ve uygulamalar na yön verecek ekonomik, toplumsal ve çevresel veri ve bilgi varl artmaktad r. Bu veri ve bilgiler kamu kurum ve kurulufllar, üniversiteler, STK lar ve özel kesim taraf ndan üretilmektedir. Devlet statistik Enstitüsü (D E) ve Devlet Planlama Teflkilat (DPT) ekonomik, toplumsal ve çevresel konularda istatistikler haz rlamaktad r. Bunun yan nda, bütün kamu kurum ve kurulufllar kendi görev alanlar yla ilgili verileri derlemekte ve bilgiye dönüfltürmektedir (Cerit Mazlum, 2000). Çevre Bakanl da çevreyle ilgili veri ve bilgileri yay mlamaktad r. Bunlar aras nda, TAI taraf ndan desteklenen Ulusal Çevre Veri Taban, Türkiye Çevre Atlas, l Çevre Sorunlar ve Öncelikleri Envanteri, Çevreyi Öncelikle Etkileyen Baz Sanayiler ve Temel Sektör Faaliyetleri bulunmaktad r. Çevre durumuyla ilgili bilgiler aç s ndan pek çok ülkede haz rlanmakta olan ve OECD taraf ndan da t lan çevre durum raporlar ülkemizde il çevre müdürlükleri taraf ndan iller düzeyinde h a z r l a n m a k t a d r. Çevreyle ilgili veri ve bilgi üretme ve iletme aç s ndan belirtilmesi gereken bir baflka geliflme de, Türkiye nin Avrupa Çevre Ajans ile Avrupa Bilgi ve Gözlemevi A na kat lma yolunda att ad mlard r. Böylece, AB ve Türkiye aç s ndan çevresel veri ve bilgilerin uyumlu duruma getirilmesi ve Türkiye nin AB çevre bilgi sistemlerine kat lmas sa lanacakt r. Konuyla ilgili anlaflmalar 9 Ekim 2000 de Brüksel de AB ile Türkiye aras nda imzalanm fl olup, TBMM de onaylanmay beklemektedir. Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Plan nda (UÇEP) çevreye iliflkin veri ve bilgilerden yeterince yararlan lamad, bütçelerin yetersizli i, yetkilerin ve bilgilerin afl r merkeziyetçi yap da oluflu ve e itim sisteminin içeri inde çevrenin az yer tutmas bu alandaki sorunlar olarak belirtilmifltir letiflim Yöntemleri ve Araçlar letiflim yöntemleri sözel, yaz l ve görsel olarak üçe ayr labilir. Sözel iletiflim telefon (sabit telefon, cep telefonu, mobil telefon), radyo, panel, konferans; yaz l iletiflim kitap, gazete, dergi, posta, telgraf, Internet (e-posta, e-ticaret vb.); görsel iletiflim de televizyon, teleteks, video, Internet, CD-ROM gibi araçlarla sa lanmaktad r. Kitle iletiflim araçlar sürdürülebilir kalk nma bilincinin yay lmas nda etkin bir rol oynar. Özellikle ekonomik kaynaklar n s n rl olmas nedeniyle, toplumun

9 her kesiminin e itim olana ndan yararlanmas istenilen ölçüde gerçekleflememektedir. Ayr ca ulafl m, nüfus ve co rafi koflullar da e itimin yeterli ölçüde sa lanmas n engelleyen etmenler aras nda yer almaktad r. Radyo ve televizyon yay nc l konusunda bazen çeliflen isteklerin ve farkl beklentilerin ortaya ç kmas, medya demokrasisi olarak adland r lan yeni bir demokrasi anlay fl n gündeme getirmifltir. Medya demokrasisi anlay fl ve yaklafl m çerçevesinde, siyasal yönetimlerin iktidar gücünü televizyonlar üzerinde bask unsuru olarak kullanmamalar gerekmektedir. Özgürlükçü ve ço ulcu yay nc l n temel niteli i, medya ile siyasal yönetimler aras nda organik bir iliflkinin bulunmamas d r. Bununla birlikte, siyasal yönetimler yay nc l k alan nda düzenleyici rol oynayabilirler. Özellikle 1992 sonras nda Türkiye de say lar h zla artan özel radyo ve televizyonlar n yay nlar n n düzenlenmesi aç s ndan Anayasa n n 133. maddesi de ifltirilerek radyo ve televizyon yay nc l nda TRT tekelinin kald r lmas ve 3984 say l Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay nlar Hakk nda Kanun'un ç kar lmas, devletin ve siyasal yönetimlerin bu alandaki düzenleyici rolünü ön plana ç karm flt r. Burada üzerinde önemle durulmas gereken nokta, düzenleyici rolün medyaya müdahale yetkisi olarak anlafl l p alg lanmamas d r. Devletin düzenleyici rolü çerçevesinde, ço ulcu medyan n da, toplumsal ve yasal sorumluluklar n n bilincinde olacaklar bir yay nc l k anlay fl n egemen k lmalar özel bir önem tafl maktad r. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bu amaçlara yönelik olarak kurulmufl özerk bir kurumdur Sorumluluk Sahibi Bilgi Toplumlar n n Oluflturulmas Türkiye de sürdürülebilir kalk nmayla ilgili veri ve bilgi üretimi ile bunlar n iletimi alan nda baz geliflmeler kaydedilmekle birlikte, yurttafllar n kendilerini ve yaflad klar çevreyi ilgilendiren bilgilere eriflimi konusunda eksiklikler sürmektedir. Ülkemizde halk n kamu yönetimlerinin elinde bulunan ve kendilerini ilgilendiren bilgilere eriflimi konusunda bir hukuksal düzenleme ya da çerçeve bulunmamaktad r. Halk n kamu yönetimlerinden bilgi talepleri daha çok yöneticilerin ya da kamu görevlilerinin inisiyatifleri çerçevesinde karfl lanmakta ya da yan ts z b rak lmaktad r. Baflka bir deyiflle, bilgi edinme ya da bilgilendirilme hakk n güvenceye alan bir hukuksal düzenleme yoktur (Cerit Mazlum, 2000). Kamu yönetimlerinin elinde bulunan bilgiye eriflimle ilgili talepler konusunda yararlan labilecek güvencelerden biri A n a y a s a n n 74. maddesinde düzenlenen dilekçe hakk d r. Bu maddeye göre, "Vatandafllar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve flikayetleri hakk nda yetkili makamlara ve TBMM ye yaz ile baflvurma hakk na sahiptir. Kendileriyle ilgili baflvurular n sonucu dilekçe sahiplerine yaz l olarak bildirilir." Bu hükümler 3071 say ve 10 Kas m 1984 tarihli Dilekçe Hakk n n Kullan lmas na Dair Kanun da da yinelenmifltir. Bu maddenin bilgi ve belgelere ulaflma hakk çerçevesinde kullan labilece i ve bu maddeye dayanarak kamu yönetimlerinden bilgi talebinde bulunulabilece i görüflü baz yazarlarca dile getirilmekte ve halen bu amaçla kullan labilmektedir (Turgut, 1998).

10 Dilekçe hakk na iliflkin bu madde hükmünde 20 Ekim 2001 de yap lan bir de ifliklikle, karfl l kl l k gözetilmek kofluluyla, yabanc lara da kendileri ya da kamuyla ilgili dilek ve flikayetleri hakk nda yetkili makamlara ve TBMM ye yaz yla baflvurma hakk tan nm flt r. Çevresel etki yaratabilecek etkinlikler hakk nda bilgilere ulaflma gereklili inin ve halk n kat l m n n öngörüldü ü yönetmelikler çevre mevzuat nda yer almakla birlikte, uygulamada birtak m eksiklikler görülmektedir. Özellikle, halk n yak n çevresindeki de iflikliklerde söz sahibi olmas aç s ndan kat l m n n sa lanmas na yönelik çabalar n art r lmas gereklidir. Çevreyle ilgili bilgilere eriflme hakk konusunda ilerleme sa layabilecek bir ad m TBMM gündeminde bulunan "Çevre Kanununun De ifltirilmesi Hakk nda Kanun Tasar s " ile at labilecektir. Bu tasar çevreyle ilgili bilgilere eriflim hakk n düzenlemekte ve buna iliflkin yol ve yöntemleri tan mlamaktad r. Çevreyle ilgili bilgi ve belgelere ulaflma hakk n n hukuksal güvencesi aç s ndan AB süreci önemli rol oynamaktad r. Nihai hedef olarak çevresel bilgiye eriflimi gerçeklefltirebilmek için Türkiye de gerekli yasal, teknik ve yönetsel altyap n n oluflturulmas amac n güden AB Müktesebat n n Üstlenilmesine liflkin Türkiye Ulusal Program, Baflbakanl k a ba l Avrupa Birli i Genel Sekreterli i taraf ndan 2001 y l nda haz rlanm flt r. Avrupa da, sürdürülebilir kalk nma çerçevesinde bilgi toplumu oluflumunu gerçeklefltirme politikas yla yola ç k larak "E-Europe Eylem Plan " projesi bafllat lm flt r. Bu plan çerçevesinde, 2002 y l na kadar bütün okullar Internete ba lanacak, bütün ö retmenlerin B T lere iliflkin becerileri gelifltirilecek, çal flma hayat nda iyileflmeler sa lanacak ve kamu hizmetlerinde yurttafllara daha iyi hizmet sunmak ana amaç olacakt r. AB "e - E u r o p a" benzeri bir eylem plan n n Türkiye ve di er aday ülkeler taraf ndan da haz rlanmas karar n alarak, bu giriflime "e - E u r o p a +" ad n vermifltir. Bu ba lamda, AB de al nan kararlar n Türkiye de de gerçeklefltirilmesi ve bilgi toplumu olmak için gerekli etkinliklerin yaflama geçirilmesini sa lamak amac yla, Baflbakanl k taraf ndan "e - T ü r k i y e" projesi bafllat lm flt r. E - T ü r k i y e'nin önemli bir aya "e - D e v l e t"in kurulmas d r. E-Devlet, günlük hayatta sunulan hizmetlerde yurttafllara kolayl k getirmek ve bu çerçevede bireylerin refah n art rmak amac yla bafllat lm fl bir projedir. Bu çerçevede, devletin yeniden yap land r lmas, toplumun e itim ve sa l k düzeyinin yükseltilmesi, bilim ve teknoloji yetene inin güçlendirilmesi, yeni teknolojilerin gelifltirilmesi ve fiziksel altyap n n iyilefltirilmesi büyük önem tafl maktad r. E-Devlet, kamu kurulufllar, yurttafllar ve ticari kurulufllar aras ndaki bilgi, hizmet ve mal al flverifllerinde bilgi teknolojileri yard m yla performans ve verimlilik art fl n hedefleyen devlet modeli olarak tan mlanmaktad r. E - T ü r k i y e yi yaratmak için bir dizi projenin tamamlanmas gerekmektedir. Bu projelerde birçok kurumun sorumlulu u bulunmaktad r. TC Yurttafll k Numaras n n verildi i MERN S Projesi, birçok kurum ve kurulufl taraf ndan yap lan projelerin birleflim anahtar olarak düflünülmektedir. E-Devlet ile devletin saydamlaflmas, h zl ve etkin bir biçimde iflleyiflinin sa lanmas, her düzeyde

11 yurttafl n yönetime kat l m n n sa lanmas, kurumlar aras nda bilgi al flverifli sa lanarak ifl ve veri yinelemelerinin önlenmesi, kamunun hizmet verdi i yurttafllar n yaflamlar n n kolaylaflt r lmas, karar vericilerin bilgiye dayal karar verme süreçlerinin gelifltirilmesi ve h zland r lmas amaçlanmaktad r. E - D e v l e t e geçmekle, demokrasinin geliflmesi için gerekli birçok olana n yarat laca na, seçimler, iyi yönetiflim ve saydaml k ile kat l mc l k konular nda önemli ilerlemeler sa lanaca na inan lmaktad r AB ye Uyum Sürdürülebilir kalk nmaya yönelik etkin, kat l mc ve demokratik politikalar n oluflturulmas ndaki rolünden dolay, bilgi ve iletiflim AB nin çevre politikalar n n da önemli bileflenlerinden ve öncelik alanlar ndan birini oluflturmaktad r. AB hem bilginin üretilmesi, ifllenmesi ve karar alma süreçlerinde etkili biçimde kullan lmas hem de bu bilginin yurttafllarla paylafl lmas yla ilgili politikalar üretmekte, mevzuat oluflturmakta ve gerekli kurumlar kurmaktad r. AB Müktesebat n n Üstlenilmesine liflkin Türkiye Ulusal Program nda da ifade edildi i gibi, AB politikalar ve mevzuat üyelik sürecinde olan Türkiye nin politikalar n n oluflturulmas nda önemli rol o y n a m a k t a d r. AB nin iletiflim teknolojilerinin kullan m n n ekonomik ve toplumsal alanda ortaya ç kard f rsatlardan yararlanma konusunda bafllatt e-europa g i r i fl i m i özellikle Internet alan nda yeni ekonomi için gerekli altyap y kurmay amaçlamaktad r. Avrupa y dünyadaki en dinamik ve rekabet gücü yüksek pazar durumuna getirmek gibi iddial bir amac olan bu giriflim, benzer bir plan uygulamas n n sürdürülebilir kalk nma için gerekli olaca düflüncesini aday ülkelerde de yayg nlaflt rm flt r. AB ye aday ülkelerin e - E u r o p a+ çal flmalar na davet edilmesi, bu ülkelerin özel durumlar na yönelik bir eylemdir. Bu plana göre aday ülkeler, Bilgi toplumunun temellerinin oluflturulmas n n h zland r lmas, Daha ucuz, daha h zl, daha güvenli Internet, nsan kayna na yat r m, Internet kullan m n n özendirilmesi, konular nda belirlenen hedeflere ulaflmak için 2003 y l sonuna kadar siyasi kararl l k göstermeyi kabul etmifllerdir. Türkiye de bilgi toplumunun temel yap tafllar n oluflturma çal flmalar telekomünikasyon pazar ndaki tekelleflme sona erdirilerek h zland r labilir. Telekomünikasyon pazar, ses iletimi ve altyap d fl nda rekabete aç lm flt r. Var olan yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde, Aral k 2003 sonundan bafllayarak, söz konusu alanlarda da tekelin sona ermesiyle pazar tamamen serbestleflmifl o l a c a k t r. AB ye uyum sürecinin daha etkin bir biçimde sürdürülebilmesi için, bu de iflim ve geliflim sürecinin toplumun her kademesi taraf ndan benimsenerek uygulanabilmesi, bunun için de, her fleyden önce uyum sürecinin çeflitli aktörleri aras nda daha genifl kapsaml ve daha s k bir iletiflim ve ilgili taraflar n bu süreçte "kat l mc " olarak yer alabilmesi sa lanmal d r. Bu ifllevle iliflkili olarak,

12 AB kavram ve de erlerinin halk taraf ndan alg lanmas, tart fl lmas ve benimsenmesi de büyük önem tafl maktad r. Çünkü, özünde AB üyeli i bir toplumsal de iflim ve geliflim sürecidir. Bu gereksinimlerden yola ç karak Avrupa Birli i Genel Sekreterli i taraf ndan gelifltirilen "e u - t u r k e y" projesiyle, kamu kurum ve kurulufllar, özel sektör, üniversiteler, STK lar, bas n-yay n kurulufllar ve konuyla ilgili tüm bireylerin hem kendi aralar nda hem de AB kurumlar ile iletiflimi sürdürülebilmelerini amaçlayan bir iletiflim platformu oluflturulmaktad r. Bu platformla hedeflenenler aras nda Avrupa bütünleflme sürecine ilgiyi art rmak, AB mevzuat na uyum süreçlerini daha verimli olarak sürdürmek, bu süreçlerin genifl gruplar taraf ndan izlenmesini sa lamak, bunlara farkl gruplar n kat l m n sa lamak, AB adayl k sürecinde e itici/bilgilendirici olmak, toplumun farkl kurumlar aras nda etkileflim sa lamak, e-türkiye p r o j e s i n e katk da bulunmak gibi etkinlikler yer almaktad r Bilgi ve letiflim Alan nda Uluslararas Geliflmeler 1995 te kurulan Birleflmifl Milletler Bilim ve Teknoloji Komisyonu na (UNCSTD) ba l Bilgi Teknolojileri ve Kalk nma Çal flma Grubu taraf ndan, geliflmekte olan ülkelerde B T lerin halk n sosyal, siyasal ve kültürel yaflant s na ve ekonominin bütün sektörlerine toplumsal ve ekonomik etkilerini daha iyi tan mlayabilmek amac yla bir araflt rma bafllat lm fl ve flu iki temel sonuca ulafl lm flt r (Mansell ve Wehn, 1998): Yenilikçi "bilgi toplumu"nun oluflturulmas na büyük katk sa layacak ulusal bilgi altyap s n kurmak amac yla B T'lere yap lacak yat r m n maliyeti yüksek olabilir, ama bunu yapmaman n maliyeti çok daha yüksektir. Geliflmekte olan ülkelerin yenilikçi "bilgi toplumu"nu kurmak ve ulusal bilgi ve iletiflim altyap s n kullanmaktaki bafllang ç noktalar büyük farkl l klar g ö s t e r m e k t e d i r. Çal flma Grubu bu sonuçlara dayanarak afla daki bulgulara ulaflm flt r: Her ülkenin sürdürülebilir kalk nma hedeflerine yönelik bir ulusal B T ler politikas oluflturmas ve uygulamas gerekmektedir. Geliflmekte olan ülkeler küresel bilgi altyap s na kat ld kça, her ülke B T'lerin toplumsal ve ekonomik yararlar n en üst düzeye ç karacak ve risklerini denetim alt nda tutacak etkin yöntemler bulmak zorundad r. B T'leri etkin olarak üretme ve kullanma kapasitesini gelifltirebilmek için politikalara, mevzuata, e itime ve teknoloji araflt rma programlar na öncelik verilmelidir. E er hükümetler ve öteki paydafllar B T lerle ilgili etkili ulusal stratejiler oluflturup, uygulamaya koyarlarsa, yeni teknoloji ve hizmetler zengin ve yoksul ülkeler aras ndaki aç kl n kapanmas na yard mc olacakt r. Bu stratejiler B T'lerin kullan m güçlükleri ile veri ve bilginin kalk nma öncelikleri aç s ndan vazgeçilmez olan anlaml bilgiye dönüfltürülmesine odaklanmal d r. OECD taraf ndan yap lan araflt rmalara göre, y ll k milli gelir art fl oran B T lere yap lan yat r mlarla do rudan iliflkilidir. Bu çerçevede, ekonomik büyümeyi h zland rmak ve iflgücü verimlili i ile kullan m oranlar n art rmak için

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl

Siyasal yönetimler, tüm yurttafllar na eflit olanaklar çerçevesinde asayifl, e itim, sa l k ve refah da tabildikleri, toplumsal çat flma, uzlaflmazl 5. Yönetiflim 5.1. Yönetiflim ve Siyasal Sistem Yönetiflim, siyasal sistemin yönetiminde hükümet ile toplum aras nda karfl l kl etkileflim, ortak çal flma ve karar almada paydafl (stakeholder) olma koflullar

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301)

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2485 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1456 ENERJ TASARRUFU Yazarlar Prof.Dr. Hikmet KARAKOÇ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Mustafa fienyel (Ünite 2) Doç.Dr. Engin TIRAfi (Ünite

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM 1 OCAK 2014 TAR H NDE AVRUPA B RL NE TAM ÜYEL K HEDEF NE DO RU: GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM TÜS AD SEÇ M PLATFORMU TARTIfiMA GÜNDEM Haziran 2007 (Yay n No: T-2007-06-441) Meflrutiyet

Detaylı

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU TMMOB M MARLAR ODASI 2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU POL T KALAR / DE ERLEND RMELER RAPOR 15 Ocak 2009 TMMOB Mimarlar Odas, küresel kriz koflullar nda yerel niteli inin ötesine geçerek genel seçim niteli

Detaylı

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ fiubat 2007 (Yay n No: TÜS AD-T/2007-02/431) Meflrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebafl / stanbul

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI T.C. SA LIK BAKANLI I ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI 2008-2012 ANKARA - 2008 YAYINA HAZIRLAYANLAR Uzm. Dr. Turan BUZGAN Dr. Seraceddin ÇOM Dr. Orhan Koray ARBERK Dr. Ka an KARAKAYA Dr. Ebru

Detaylı

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z,

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z, Genel Müdür ün Mesaj Sayg de er Paydafllar m z, Arçelik A.fi. nin sürdürülebilir geliflim oda yla hareket ederek gerçeklefltirdi i baflar l performans na iliflkin beflinci raporunu sizlerle paylaflmaktan

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology Bilgi D nyas 2005, 6(2): 171-192 Bilgi Teknolojisinin Yap sal ve Yönetsel Aç lardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdi i Yenilikler * Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

Ekim 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003/10/362)

Ekim 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003/10/362) TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Ekim 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003/10/362) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315)

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) Meflrutiyet Caddesi, No. 74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax:

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

Türkiye nin 2023 Y l Hizmet hracat Vizyonu. BAfiKANDAN

Türkiye nin 2023 Y l Hizmet hracat Vizyonu. BAfiKANDAN BAfiKANDAN Son y llarda hemen her alanda h zl bir dönüflümü gerçeklefltiren ve küresel ekonomiye entegrasyon konusunda baflar l bir geliflme kaydeden Türkiye nin, bölgesinde her aç dan etkin ve belirleyici

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı