Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. OCAK Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. OCAK 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr."

Transkript

1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N O C A K S A Y I : 6 2

2 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. M u s t a f a K e m a l A t a t ü r k 62 OCAK 2007 Sahibi TÜB TAK ad a Baflka V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü O. Gürca Oza Haber Merkezi Seval K l ç Ayfle Özgetafl ci Sogör Ali Özdemir (Foto raf) Grafik Tasar m ve Uygulama Aytaç Kaya Bask maj ç ve D fl Tic. A.fi. Macu Mah. 3. Cadde 2/6 Yeimahalle Akara Tel: Bas m Tarihi : 30/01/2007 Yöetim Yeri: Adres: Atatürk Bulvar No: 221 Kavakl dere Akara Tel: (1744) Fax: web:

3 Ç N D E K L E R YILI TÜB TAK B L M, H ZMET ve TEfiV K ÖDÜLLER SAH PLER NE VER LD TÜB TAK GELECE N B L M NSANLARI ÖDÜLLEND RD TÜRK SANAY C LER AR-GE BAfiARILARINI TÜB TAK SANAY YEN L K ve AR-GE GÜNÜ LE PAYLAfiTI TÜB TAK GÜVENL YAZILIM ATA INDA... TÜB TAK 3-6 YAfi ARASINDAK ÇOCUKLAR Ç N HAZIRLADI I B L M DERG S N DÜZENLED DO UM GÜNÜ PART S YLE TANITTI MERAKLI M N K 1 OCAK 2007 DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU TÜB TAK 6-7 ARALIK 2006 TAR HLER NDE AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI TÜRK YE FORUMU NU DÜZENLED AB GEN fileme ÜLKELER N N AVRUPA ARAfiTIRMA ALANI LE BÜTÜNLEfiMES : AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI NA KATILIM ÇALIfiTAYI DÜZENLEND AVRUPA UZAY AJANSI NDAN B R HEYET ARALIK 2006 TAR HLER NDE TÜB TAK I Z YARET ETT ULAfiTIRMA BAKANI B NAL YILDIRIM, TÜB TAK UZAY TEKNOLOJ LER ARAfiTIRMA ENST TÜSÜ'NÜ Z YARET ETT UZAY DA fib RL... B L MSEL ve TEKNOLOJ K fib RL A LARI ve PLATFORMLARI KURMA G R fi M PROJELER ( fibap) DESTEKLEME PROGRAMI EVRENSEL ARAfiTIRMACI (EVRENA) PROGRAMI ULUSLARARASI B L MSEL ARAfiTIRMA PROJELER NE KATILMA PROGRAMI TÜB TAK B L MSEL PROGRAMLAR UZMAN YARDIMCILI I, UZMAN YARDIMCILI I VE ARAfiTIRMACI K NC fie ALIM SÜREC SONA ERD TÜB TAK-BUTAL III. ULUSAL TEKST L BOYA VE K MYASALLARI KONGRES N DÜZENLED

4 2006 YILI TÜB TAK B L M, H ZMET ve TEfiV K ÖDÜLLER SAH PLER NE VER LD TÜB TAK Bilim, Hizmet ve Teflvik Ödülleri ile TÜB TAK-TWAS (Üçücü Düya Bilimler Akademisi) Teflvik Ödülü, TBMM Baflka Bület ARINÇ kat l m yla, 21 Aral k 2006 tarihide, TÜB TAK Feza Gürsey Koferas Salou da düzelee törele sahiplerie verildi. TÜB TAK Teflvik ile TÜB TAK-TWAS Teflvik ödüllerii kazaa bilim isalar ödüllerii TÜB TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, Bilim ve Hizmet ödülerii kazaa bilim isalar ödüllerii de TBMM Baflka Bület ARINÇ takdim etti. la kaya buu göstergesi oldu uu kaydetti. Aktar la kaya, kamu kaya oldu uu biliciyle çal flt klar vurgulaya Prof. Dr. YET fi, özgü tekoloji ve Türk bilim isalar zekas ile gelifltirile projeleri ülkeye getirdi i yararlar herkes taraf da görülmekte oldu uu ifade etti. Araflt rmac - milliyeti olmaz, erede destekleirse oraya gelir diye Prof. Dr. YET fi, TÜB TAK' araflt rmac lara sa lad deste i de 2003 y l a orala 5 kat artt - vurgulad. Araflt rmac lara yöelik teflvik ve deste i öemie dikkat çeke Prof. Dr. Nüket YET fi, Gelece i y ld z ola bir Türkiye vadede bu bilim isalar a teflekkür ediyorum dedi. TÜB TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi törede yapt kouflmada, bilim ve tekolojiyi uluslar olmazsa olmaz usurlar da biri olarak iteledirdi. Hükümeti ve Meclis'i bilimsel çal flmalara verdi- i öemi vurgulaya Prof. Dr. YET fi, bu alaa aktar - TBMM Baflka Bület ARINÇ da kouflmas da, Türkiye'i flu ada ihtiyac ola e öemli usuru bilimsel geliflme oldu uu söyledi. Bilim adamlar say s da artt vurgulaya ARINÇ, ülke olarak, düya ölçe ide bulufllara imza atmam z ve bilimsel 4

5 Ülkei yaflad de iflimi merkezide yer ala TBMM'i, bilim ala da yap la tüm çal flmalar destekledi ii alata ARINÇ, bilim ve tekolojiye de er vermeye toplumlar gelecekte de bekletilerii olamayaca ifade etti. Bu duygularla ödül ala herkesi kutlaya ARINÇ, astroomi ala - öcüleride Ulu bey'i, lmi hükümra oldu- u bir ülkei ferdi olmay, hükümdar olmaya tercih ederim sözüü örek verdi. tezler üretmemiz gerekti ii söyledi. Bugü düya siyasetide etki ola birçok ülkei e öemli kozuu bilimsel geliflmifllik oldu uu belirte ARINÇ, Üiversitelerimizi düyadaki bilimsel araflt rmalarla e üst s ralara ç kt ve bilim isalar m z makalelerii düya e öemli yay lar da yer ald - görmek bize de güç verecektir diye koufltu. TBMM Baflka Bület ARINÇ, Tarihimizde b-i Sialar, Farabiler, Ali Kuflçular bulumaktad r. Bu isimler, düya bilim tarihie mal olmufltur. fiimdi yei b-i Sialara, Ali Kuflçulara ihtiyac m z var dedi. Buu içi Ödülleri kazaalar içtelikle tebrik etti ii dile getire ARINÇ, TÜB TAK Bilim, Hizmet ve Teflvik Ödüllerii kazaa bilim isalar a yöelik olarak flular söyledi: Gerçekte yafllar geç, yapt klar araflt rmalar çok öemli ve hala büyük bir azim içerisideler. Görüyorum ki, bu ödülü alalar yak lar, aileleri, dostlar belki kardeflleri, belki büyük aeleri, babalar buradalar. Buda ülke olarak, millet olarak büyük bir gurur duyuyoruz. Be istiyorum ki, bu gururu herkes yürekte paylaflmal d r. Törei ikici k sm da, TÜB TAK Bilim Ödülü ü kazaa bilim isalar, çal flmalar alata suumlar yapt. baflar ödülledirilip teflvik edilmesii büyük öem tafl d a iflaret ede ARINÇ, TÜB TAK' bu tür töreler düzeleyerek bilim isalar ödülledirmesii çok öemli oldu uu ifade etti Y l TÜB TAK Bilim, Hizmet ve Teflvik ile TÜB TAK- TWAS Teflvik Ödüllerii kazaa bilim isalar ve ödül alma gerekçeleri hakk da ayr t l bilgi içi: 5

6 TÜB TAK GELECE N B L M NSANLARINI ÖDÜLLEND RD Ulusal Bilim Olimpiyatlar da Dereceye Gire Ö reciler 19 Aral k ta Ödüllerii Ald TÜB TAK Bilim sa Destekleme Daire Baflkal (B DEB) taraf da düzelee XIV. Ulusal Bilim Olimpiyatlar ile XI. Ulusal lkö retim Matematik Olimpiyat da dereceye gire ve 2006 y l Uluslararas Bilim Olimpiyatlar da Türkiye yi temsil ede ö reciler, 19 Aral k 2006 tarihide Milli E itim Bakal fiûra Salou da yap la törede ödüllerii ald. Milli E itim Baka Doç. Dr. Hüseyi ÇEL K i kat l - m yla gerçeklefltirile ödül töreii aç l fl kouflmas TÜB TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi yapt. Prof. Dr. YET fi, TÜB TAK olarak, Türkiye i düya e ileri bilgi toplumlar da biri halie gelmesi hedefi do rultusuda bafllat la bilim ve tekoloji seferberli ii üiversite, saayi, kamu sektörü ve sivil toplum kurulufllar yla elbirli i ve iflbirli i halide büyük bir heyecala sürdürdüklerii belirterek, bu seferberli i temel ayaklar da birii flüphesiz, bilim isalar yetifltirilmesi, gelifltirilmesi ve desteklemesi oldu uu vurgulad. Olimpiyatlara kat la ö recileri ödül kazas kazamas, bilimi öemii fark a vard klar kaydede Prof. Dr. YET fi, Bu yolda devam edi. Biz her safhada size destek vermeye devam edece iz dedi. Prof. Dr. YET fi i ard da, Temmuz ay da Arjati de düzelee 17. Uluslararas Biyoloji Olimpiyat da gümüfl madalya kazaa, zmir Özel Yamalar Fe Lisesi ö recisi Ecem Zeliha ERGÜN söz ald ve ö reciler ad a bir kouflma yapt. Milli E itim Baka Doç. Dr. Hüseyi ÇEL K de yapt kouflmada, bilgii e büyük zegilik kaya oldu- uu vurgulad ve Türkiye i bilim, ekoomi ala da kahramalara ihtiyac oldu uu belirtti. Bizim kalemiyle kahramal k yapacak geçlere ihtiyac m z var diye Doç. Dr. ÇEL K, olimpiyatlarda derece kazaa ö recileri yetifltire ö retmeleri ve velileri kutlad. ki aflamal s avlarda olufla Ulusal Bilim Olimpiyatlar ilk aflamas a bu y l Türkiye geeli ve KKTC de 7455 ö reci kat ld Aral k 2006 ta- 6

7 rihleride, Akara da yap la 2. aflama s avlar a 263 ö reci kat lmaya hak kazad. 19 Aral k ta yap la törede bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya ve matematik dallar da yap la s avlar souçlar aç klad. XIV. Ulusal Bilim Olimpiyatlar da dereceye gire ö reciler flöyle s rala yor: 14. ULUSAL MATEMAT K OL MP YATI K NC AfiAMA SINAVLARI SONUCUNDA MADALYA ALMAYA HAK KAZANAN Ö RENC LER Aral k 2006 ADI SOYADI OKULU DERECES CAFER TAYYAR YILDIRIM ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) ALTIN BURAK SA LAM ÖZEL YAMANLAR KOLEJ ( ZM R) ALTIN ALPER NEC K ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) GÜMÜfi fiükrü BURÇ ERYILMAZ ÖZEL FAT H FEN L SES ( ZM R) GÜMÜfi BRAH M Ç MENTEPE ÖZEL YAMANLAR KOLEJ ( ZM R) GÜMÜfi ÖMER FARUK TEK N ANKARA FEN L SES (ANKARA) BRONZ SÜREYYA EMRE KURT ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) BRONZ O UZHAN ERSOY ÖZEL AZ Z YE L SES (ERZURUM) BRONZ MEHMET AK F ERSOY ÖZEL AZ Z YE L SES (ERZURUM) BRONZ FEHM EMRE KADAN ZM R FEN L SES ( ZM R) BRONZ TÜRKÜ ÇOBANO LU ÖZEL FAT H FEN L SES ( ZM R) BRONZ SEM H YAVUZ ÖZEL YAMANLAR KOLEJ ( ZM R) BRONZ TU BA UZLUER ÖZEL YAMANLAR KOLEJ ( ZM R) BRONZ 14. ULUSAL F Z K OL MP YATI K NC AfiAMA SINAVLARI SONUCUNDA MADALYA ALMAYA HAK KAZANAN Ö RENC LER Aral k 2006 ADI SOYADI OKULU DERECES YUSUF BÜYÜKDA ZM R FEN L SES ( ZM R) ALTIN HAKAN ATAK fi ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) GÜMÜfi BELEM R ÇOBAN ÖZEL YAMANLAR FEN L SES ( ZM R) GÜMÜfi ÖZGÜR BURAK ASLAN ANKARA FEN L SES (ANKARA) BRONZ ALPER ÖZGÜRLÜK ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) BRONZ ONUR ÖRNEK ÖZEL N LÜFER FEN L SES (BURSA) BRONZ ERDAL TUFAN ZM R FEN L SES ( ZM R) BRONZ ERDEM ÇET N ZM R FEN L SES ( ZM R) BRONZ EM NE fieyma KUTLUK ÖZEL RAH ME BATU FEN L SES (MALATYA) BRONZ 7

8 14. ULUSAL K MYA OL MP YATI K NC AfiAMA SINAVLARI SONUCUNDA MADALYA ALMAYA HAK KAZANAN Ö RENC LER Aral k 2006 ADI SOYADI OKULU DERECES DO UKAN D KMEN ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) ALTIN MEHMET VURAL ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) ALTIN ERHAN ERÖZ ÖZEL FAT H FEN L SES ( ZM R) GÜMÜfi HANDE BOYACI ÖZEL YAMANLAR FEN L SES ( ZM R) GÜMÜfi AHMET SEL M HAN ÖZEL YAMANLAR FEN L SES ( ZM R) GÜMÜfi U UR SOYLU ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) BRONZ ORHAN ERBO A ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) BRONZ MAHMUT TEK N ÖZEL YAMANLAR KOLEJ ( ZM R) BRONZ ERHAN DAVUT PEHL VAN ÖZEL YAMANLAR KOLEJ ( ZM R) BRONZ 14. ULUSAL B YOLOJ OL MP YATI K NC AfiAMA SINAVLARI SONUCUNDA MADALYA ALMAYA HAK KAZANAN Ö RENC LER Aral k 2006 ADI SOYADI OKULU DERECES MUSTAFA BURAK TUNÇ ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) ALTIN ALP BU RA BAfiAT ZM R FEN L SES ( ZM R) ALTIN ECEM ZEL HA ERGÜN ÖZEL YAMANLAR FEN L SES ( ZM R) ALTIN MEHMET NEfiET ÖZEL ANKARA FEN L SES (ANKARA) GÜMÜfi MEHMET TEKDEN ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) GÜMÜfi M RAÇ GURAN ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) GÜMÜfi LKAY fiam L BEYD LL ÖZEL SAMANYOLU L SES (ANKARA) GÜMÜfi BÜfiRA ÖZTÜRK ÖZEL AHMET ULUSOY FEN L SES (ANKARA) BRONZ YUSUF TALHA TAMER ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) BRONZ AHMET KAYAN ÖZEL SAMANYOLU L SES (ANKARA) BRONZ LKNUR DEL KTAfi ÖZEL SAMANYOLU CEMAL fiafimaz L SES (ANKARA) BRONZ ÖMER ZENG N ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) BRONZ HACER GÖZDE GÜL ÖZEL RAH ME BATU FEN L SES (MALATYA) BRONZ 14. ULUSAL B LG SAYAR OL MP YATI K NC AfiAMA SINAVLARI SONUCUNDA MADALYA ALMAYA HAK KAZANAN Ö RENC LER Aral k 2006 ADI SOYADI OKULU DERECES KAAN SORAL ANKARA FEN L SES (ANKARA) ALTIN EMRE TORAMAN ÖZEL YAMANLAR FEN L SES ( ZM R) ALTIN BURAK fi MfiEK ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) GÜMÜfi MEHMET OZAN SAKA ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) GÜMÜfi fiükret HASDEM R ÖZEL EGE L SES ( ZM R) GÜMÜfi ÖMER MÜCAH T TEMEL ÖZEL YAMANLAR KOLEJ ( ZM R) GÜMÜfi AYBERK ÖZGÜR GALATASARAY L SES ( STANBUL) BRONZ C HAT MAMO LU ÖZEL AMER KAN ROBERT L SES ( STANBUL) BRONZ HÜSEY N GÖKHAN YAVAfi ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) BRONZ AR F O UZ YILDIZ ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) BRONZ SEM H fiah N ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) BRONZ MEHMET FARUK ONGUN ÖZEL YAMANLAR FEN L SES ( ZM R) BRONZ FATMA SALBAfi ÖZEL MUSTAFA YELKENO LU L SES (KAYSER ) BRONZ Geçleri küçük yafllarda itibare bilimsel çal flmalara özedirmek amac yla düzelee, Türkiye ve KKTC de toplam 3804 ö recii kat ld XI. Ulusal lkö retim Matematik Olimpiyat da baflar kazaa 58 ö reci de ay törede madalyalar ald. XI. Ulusal lkö retim Matematik Olimpiyat da dereceye gire ö reciler flöyle s rala yor: 8

9 11. ULUSAL LKÖ RET M MATEMAT K OL MP YATINDA MADALYA KAZANAN Ö RENC LER Aral k 2006 MET N BALABAN AYfiE YEKTA MEM fi ENES KARABACAK ÖKTEM USUM EREN CAN KIZILDA EMRE MERT MUSTAFA ÖZYILDIRAN MEL S TEKANT CEM ÖZDEM R MUSTAFA BEfi RL AL EMRE fiah N ALPEREN KÖMÜRCÜ MUSTAFA ÇOMO LU SERDAR O UZHAN KARAfiEN AZ Z ANIL TAN GÖKBERK ÖZDAfi MUHAMMET FAT H ERBAY CAN ÇET N Y T YARGIÇ MEHL KA EFEND HAZAL KAYA TONGUÇ AKBAfi BERHAN KESK N MUHAMMED SA D GÜNDO AN FURKAN BEKTAfi SA T BAHA EROL AL HSAN MEMM RECEP GÜL OSMAN AKA MURAT BARIfi PAKSOY BÜfiRA COfiANAY ERDEM Y NANÇ SÜLEYMAN KILINÇ MESUT Y T POLATKAN POLAT FERHAN CAH T AVC AL fiengül BARAN DEM R REHA DEREL SAMET CAN GÖVERÇ LE HAFSA GÜRDO AN ONUR SAMET ÖZDAMAR AL H LM AVCI HAL L BRAH M ÖZERCAN EMRE ERSEGÜN GÜNAY FAT H ATALI MUSTAFA NUMAN UYAR EBUBEK R KARABU A SEVDE VARDAR REF A GÜLEN NEVRES ÖMER ER fi K ÖMER FARUK ÇAKMAK MEHMET YAS N TÜZMEN D LARA REM ARSLAN MEL H ÜÇER BU RA SA LAM DEN Z AYBAfi ZEYNEP SELV TOP 75.YIL Z YA GÖKALP LKÖ RET M OKULU(YALOVA) AR F YALINKAYA LKÖ RET M OKULU(DEN ZL ) AZOT LKÖ RET M OKULU(KÜTAHYA) ÇANAKKALE ÖZEL LKÖ RET M OKULU(ÇANAKKALE) DERME LKÖ RET M OKULU(MALATYA) DERME LKÖ RET M OKULU(MALATYA) GAZ LKÖ RET M OKULU(BURDUR) HASAN AL YÜCEL LKÖ RET M OKULU( STANBUL) LHAM AHMED ÖRNEKAL LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖMER SEYFETT N LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL B LFEN ÇAMLICA LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL AVCILAR FAT H LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL AZ Z YE LKÖ RET M OKULU(ERZURUM) ÖZEL AZ Z YE LKÖ RET M OKULU(ERZURUM) ÖZEL AZ Z YE LKÖ RET M OKULU(ERZURUM) ÖZEL AZ Z YE LKÖ RET M OKULU(ERZURUM) ÖZEL BAHÇEL EVLER FAT H LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL ÇAKIR LKÖ RET M OKULU(BURSA) ÖZEL ÇINAR LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL ÇIRA AN LKÖ RET M OKULU(KOCAEL ) ÖZEL FAT H LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL FAT H LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI LKÖ RET M OKULU(GAZ ANTEP) ÖZEL GÖKKUfiA I LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL GÖKKUfiA I LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL GÖKKUfiA I LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL GÖKKUfiA I LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL HACI ÖMER TAfiAR KBAL LKÖ RET M OKULU(ADIYAMAN) ÖZEL ST KBAL LKÖ RET M OKULU(KAYSER ) ÖZEL MEF LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL MERAM ABDULLAH AYMAZ LKÖ RET M OKULU(KONYA) ÖZEL RAB A ARIKAN LKÖ RET M OKULU(K.MARAfi) ÖZEL SAMANYOLU BRAH M AVCI LKÖ RET M OKULU(ANKARA) ÖZEL SERHAT LKÖ RET M OKULU(VAN) ÖZEL SERHAT LKÖ RET M OKULU(VAN) ÖZEL SERHAT LKÖ RET M OKULU(VAN) ÖZEL SEVG Ç ÇE ANAFEN LKÖ RET M OKULU ÜMRAN YE fiubes ( STANBUL) ÖZEL TEVF K F KRET LKÖ RET M OKULU(ANKARA) ÖZEL UFUK LKÖ RET M OKULU(ANTALYA) ÖZEL UFUK LKÖ RET M OKULU(SAKARYA) ÖZEL ÜLKÜ ULUSOY LKÖ RET M OKULU(ANKARA) ÖZEL YAMANLAR LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR IfiIK LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR IfiIK LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR IfiIK LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR IfiIK LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR ÖZYURT LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR ÖZYURT LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR ÖZYURT LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR ÖZYURT LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YILDIRIMHAN LKÖ RET M OKULU( ÇEL) ÖZEL YILMAZ AKANSU LKÖ RET M OKULU(KAYSER ) ÖZEL YÜKSEL SARIKAYA LKÖ RET M OKULU(ANKARA) SIDIKA LKÖ RET M OKULU(AYDIN) TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL LKÖ RET M OKULU(ANKARA) VAL VEF K K TAPÇIG L LKÖ RET M OKULU(ERZURUM) 9

10 Törede ayr ca, 2006 y l da düya çeflitli ülkeleride yap la bilim olimpiyatlar da, Türkiye yi baflar yla temsil ede tak mlarda yer ala geçlerimiz de birer plaketle ödülledirildi Y l Uluslararas Bilim Olimpiyatlar tak mlar m z ve dereceleri flöyle: 47. ULUSLARARASI MATEMAT K OL MP YATI TEMMUZ, 2006 SLOVENYA / LJUBLJANA ADI SOYADI OKULU DERECES BATUHAN KARAGÖZ ANKARA FEN L SES K NC L K (GÜMÜfi) METEHAN ÖZSOY ANKARA ÖZEL SAMANYOLU L SES K NC L K (GÜMÜfi) HALE NUR KAZAÇEfiME MAN SA ÖZEL fiehzade MEHMET L SES K NC L K (GÜMÜfi) HASAN HÜSEY N ERUSLU MAN SA ÖZEL fiehzade MEHMET L SES K NC L K (GÜMÜfi) CAFER TAYYAR YILDIRIM ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) AHMET KABAKULAK ZM R FEN L SES MANS YON 37. ULUSLARARASI F Z K OL MP YATI TEMMUZ, 2006 S NGAPUR ADI SOYADI OKULU DERECES CANER NAZARO LU ANKARA FEN L SES B R NC L K (ALTIN) AHMET DEM R STANBUL ÖZEL FAT H FEN L SES K NC L K (GÜMÜfi) HAKAN AHMET GENÇ ANKARA FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) MEL H OKAN ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES MANS YON BELEM R ÇOBAN ZM R ÖZEL YAMANLAR FEN L SES MANS YON 37. ULUSLARARASI K MYA OL MP YATI TEMMUZ, 2006 GÜNEY KORE / GYEONSAN ADI SOYADI OKULU DERECES HANDE BOYACI ZM R ÖZEL YAMANLAR FEN L SES B R NC L K (ALTIN) YUNUS EMRE fientürk ANKARA ÖZEL SAMANYOLU L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) LHAN HEK MSOY ZM R FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) AHMET SEL M HAN ZM R ÖZEL YAMANLAR FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) 10

11 37. ULUSLARARASI B YOLOJ OL MP YATI TEMMUZ, 2006 ARJANT N / R O CUARTO ADI SOYADI OKULU DERECES ENES SEYFULLAH KOT L STANBUL ÖZEL FAT H L SES B R NC L K (ALTIN) ECEM ZEL HA ERGÜN ZM R ÖZEL YAMANLAR FEN L SES K NC L K (GÜMÜfi) ALP BU RA BAfiAT ZM R FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) GÖZDE TUNCER ZM R FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) 37. ULUSLARARASI B LG SAYAR OL MP YATI A USTOS, 2006 MEKS KA / MER DA / YUCATAN ADI SOYADI OKULU DERECES AHMET RIDVAN DURAN ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) NEVZAT SEV M ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES - EMRE TORAMAN ZM R ÖZEL YAMANLAR FEN L SES - ÖMER MÜCAH T TEMEL ZM R ÖZEL YAMANLAR L SES GENÇ BALKAN MATEMAT K OL MP YATI HAZ RAN, 2006 MOLDOVA / CH S NAU ADI SOYADI OKULU DERECES MEL H ÜÇER ANKARA ÖZEL YÜKSEL SARIKAYA LKÖ RET M OKULU B R NC L K (ALTIN) ALPER NEC K ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES K NC L K (GÜMÜfi) YUNUS EMRE MEMM STANBUL ÖZEL GÖKKUfiA I L SES K NC L K (GÜMÜfi) EMRE ERSEGÜN GÜNAY ZM R ÖZEL YAMANLAR IfiIK LKÖ RET M OKULU K NC L K (GÜMÜfi)0 SAL H KAVUNCU STANBUL ÖZEL FAT H FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) MUHAMMED SA D GÜNDO AN STANBUL ÖZEL GÖKKUfiA I LKÖ RET M OKULU ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) 11

12 TÜRK SANAY C LER AR-GE BAfiARILARINI TÜB TAK SANAY YEN L K ve AR-GE GÜNÜ LE PAYLAfiTI TÜB TAK taraf da, Türk saayicisii 1995 y l da güümüze TÜB TAK deste iyle gerçeklefltirdi i Ar-Ge projelerideki baflar lar kamuoyuyla paylaflmak ve yei projeleri bafllamas özedirmek amac yla, 28 Kas m 2006 tarihide TÜB TAK Feza Gürsey Koferas Salouda Saayi, Yeilik ve Ar-Ge Güü düzeledi. Saayimizi yeilik ve Ar-Ge faaliyetleriyle edidi i kaza mlar ve ulaflt tekolojik düzeyi paylafl ld - toplat ya saayi, üiversite ve kamu kurumlar da yaklafl k 800 kifli kat ld. TÜB TAK Saayi, Yeilik ve Ar-Ge Güü ü aç l fl kouflmas yapa TÜB TAK Baflka Yard mc s Prof. Dr. Ömer CEBEC, TÜB TAK taraf da oluflturula ve 2007 y l da yürürlü e girecek ola KOB ler içi Ar-Ge Bafllag ç Destek Program ile Hedef Tekolojiler Destek Program ilk kez bu toplat da kamuoyu ile paylaflt. Prof. Dr. CEBEC, yak zamada yürürlü e gire fibap-bilimsel ve Tekolojik flbirli- i A lar ve Platformlar Kurma Giriflimlerii Destekleme Program ve Tekogiriflim-Tekoloji ve Yeilik Odakl Giriflimleri Destekleme Program hakk da da çeflitli bilgiler aktard. TÜB TAK Saayi, Yeilik ve Ar-Ge Güü de biliflim, g da, malzeme, metalurji, kimya, makie, imalat, elektrik ve elektroik tekolojileri alalar da faaliyet göstere ve Ar-Ge baflar lar ile öe ç ka 12 firma, Araflt rma-tekoloji Gelifltirme tecrübelerii paylaflt klar suumlar yapt. TÜB TAK saayi Ar-Ge deste ii geel de erledirmesii de yap ld toplat da, kat l mc lara Saayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program daki de erledirme, karar alma ve izleme süreçleri aktar ld. 12

13 TÜB TAK GÜVENL YAZILIM ATA INDA... Toplat ard da, TÜB - TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, suum yapa VER PARK Biliflim Yaz l m ve Da flmal k Hizmetleri A.fi., ECZACIBAfiI Özgü Kimyasal Ürüler Sa. ve Tic. A.fi., TEKLAS Kauçuk Sa. ve Tic. A.fi., TEMSA Saayi ve Tic. A.fi., ASEL- SAN Elektroik Sa. ve Tic. A.fi., ALTIPARMAK Pazarlama Koll. fiti., FORD Otomotiv Sa. A.fi., KAREL Elektroik Sa. ve Tic. A.fi., AS- SAN Demir ve Sac Sa. A.fi., H DROMEK Hidrolik ve Mekaik Makie malat Sa. ve Tic. A.fi., KALESE- RAM K Çaakkale Kalebodur Seramik Saayi A.fi. ve M LSOFT Yaz l m Tekolojileri A.fi. temsilcilerie kat - l m belgelerii verdi. TÜB TAK UEKAE, 6. Çerçeve Program e büyük ve e kapsaml güvelik projeleride biri ola OPEN TC i tek Türk orta. 12 milyo bütçeli projede, IBM, AMD, HP ve Ifieo gibi düya devi firmalar da yer al yor. Liux alt da, aç k kayak yaz l m tabal, güveilir ve emiyetli biliflim altyap lar oluflturmaya odaklam fl bir araflt rma ve gelifltirme projesi ola OPEN TC (Ope Trusted Computig) kosorsiyumu kapsam da, TÜB TAK Ulusal Elektroik ve Kriptoloji Araflt rma Estitüsü (UEKAE), yaz l mda meydaa gelebilecek güvelik sorular e aza idirilmesii sa layacak, basit kulla ml ve tam güveli bir e-posta ile mesajlaflma sistemi haz rl yor. 1 Kas m 2005 de bafllaya proje, 2008 y l da tamamlaacak. TÜB TAK-UEKAE taraf da proje ile ilgili olarak yap la aç klamaya göre, gelifle tekolojiyle birlikte ortaya ç ka yei ihtiyaçlar bafl da, saal düya güvelik sorular geldi i belirtilerek, proje tamamlad da TÜB TAK, düya e güveli e-posta haberleflme sistemleride birisii yazm fl olaca vurgulad. OPEN TC projesi, güveilir biliflim altyap lar ala da yap la e öemli yat r mlarda birisi olma özelli ii tafl yor. Özellikle Avrupa'da güveilir hesaplamaya yöelik projeler ile araflt rma estitülerii çal flma alalar yak da takip ede TÜB TAK-UEKAE taraf da ileride de, bezer koularda farkl ortaklarla ediile bilgileri paylafl lmas a devam edilecek. Böylece ortaya ç kacak ola altyap ve ürüler sayeside, özellikle bakalarla ya da e-ticaret sayfalar yla ba lat kurarke yafla la güvelik problemleri, öemli ölçüde so bulacak. Güümüzde h zla yayg lafla e-posta yoluyla haberleflme kaallar da var ola güvelik sistemlerii zama zama yetersiz kalmas ya s ra, bu sistemleri pahal ve kulla m zor olmas soucu, 6. Çerçeve Program kapsam da, Bilgi Toplumu Tekolojileri tematik ala alt da bafllat la ve TÜB TAK UEKAE i de ortak olarak kat ld OPEN TC projeside, 50 güveli yaz l m uzma çal fl yor. Toplat da yap la suumlar içi: Ayr t l bilgi içi: 13

14 TÜB TAK 3-6 YAfi ARASINDAK ÇOCUKLAR Ç N HAZIRLADI I B L M DERG S N DÜZENLED DO UM GÜNÜ PART S YLE TANITTI TÜB TAK Baflkal k Bias da 27 Aral k 2006 tarihide düzelee çocuklar, ö retmeleri ve bas mesuplar davet edildi i do um güü partisie, TÜB TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, TÜB TAK Baflka Yard mc lar Prof. Dr. Ömer CEBE- C, Prof. Dr. Ömer ANLA AN ve Dr. Güldal BÜYÜK- DAMGACI ALOGAN ya s ra kurum çal flalar da kat ld. TÜB TAK Popüler Dergiler Geel Yay Yöetmei Raflit GÜRD LEK, okurlar yla bütülefltiklerii, dergi ailesie yei bir dergiyi daha katma mutlulu uu yaflad klar ifade ederke, TÜB TAK Baflka Yard mc s Dr. Güldal BÜYÜKDAMGACI ALOGAN da çocuklar büyükleriyle birlikte yei dergii keyfii ç karabileceklerii kaydetti. Merakl Miik dergisii do um güü pastas Prof. Dr. Nüket YET fi, çocuklarla birlikte kesti. 14

15 MERAKLI M N K 1 OCAK 2007 DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU TÜB TAK, bilim okur yazarl art rmak ve bilimi topluma sevdirmek amac yla yürüttü ü çal flmalarda, flimdi de 3-6 yafl aras daki çocuklara yöelik olarak haz rlad dergiyle bir ilki gerçeklefltirdi. 1 Ocak 2007'de Merakl Miik ad yla piyasaya suula dergi, okul öcesi e itim ala da büyük bir aç kapatacak. Ülkemizde okul öcesi e itim ala da at lmas gereke ad mlara destek olmak amac yla TÜB TAK taraf da haz rlaa Merakl Miik dergisi, 3-6 yafl grubu çocuklar merak duygular ve düflüme becerilerii gelifltirmeyi hedefliyor. Çocuklar be ei ile takip edece i beklee Merakl Miik dergisii 5 farkl kahrama buluuyor: Aa kahrama Merakl Miik, bir köpek yavrusu; Çakçak bir saksa a; K rç l bir kirpi ve bu üçlüyle birlikte geze, Karamel ve Çekirdek adl k z ve erkek çocuk kahramalar. Hepsii farkl özellikleri olsa da, ortak yalar çok merakl olmalar! Her say da farkl bir tema iflleece i Merakl Miik dergiside, 3-6 yafl aras daki çocuklar düflüme ve araflt rma becerileri ile merak duygular gelifltirmeye yöelik pek çok yaz ve etkili e yer veriliyor. 24 sayfada olufla dergide, evdeki basit malzemelerle yap labilecek deeyleri yer alaca Çakçak Keflfediyor köflesi, okurlar göderece i çeflitli çal flmalara yer verile Küçük Eller fl Bafl da köflesi ve merakl okurlar göderdi i sorular ya tlaaca Çok Merak Ediyorum köflesii ya s ra birçok e leceli ve ö retici köfleye yer veriliyor. Dergide ayr ca, ae-baba ve e itimciler içi haz rlaa K rç l Seçtikleri köflesiyle, okul öcesi çocuklara ve ailelerie yöelik çeflitli etkilikler, yei yay lar ve iteret siteleri gibi koularda bilgi aktar lacak ve öerilerde buluulacak. Dergii beraberide zama zama oyular ve posterler de suulacak. Ayr ca, 2007 y l da yay mlaacak ilk 4 say yla birlikte bellek kartlar verilecek. Üzeride 9 farkl kavram buluaca 18 kartta olufla bellek kartlar, çocuklar hem oyu oyamalar sa layacak hem de bilgi sahibi olmalar kolaylaflt racak. 3 YTL de sat fla suula Merakl Miik dergisie isteyeler y ll k aboe de olabilecekler. 15

16 TÜB TAK 6-7 ARALIK 2006 TAR HLER NDE AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI TÜRK YE FORUMU NU DÜZENLED TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordiasyo Ofisi taraf da, 6-7 Aral k 2006 tarihleride stabul Hilto Covetio Ceter da AB 7. Çerçeve Program Türkiye Forumu gerçeklefltirildi. Forumu, 2007 y l da bafllay p 2013 y l a kadar sürecek ola AB 7. Çerçeve Program da proje deste i almay hedefleye üiversite, saayi ve kamu kurumlar da yaklafl k 800 araflt rmac izledi. Türk araflt rmac lar AB 7. Çerçeve Program hakk da bilgiledirmeyi ve programa yöelik fark dal k yaratmay hedefleye geifl kapsaml bu etkili i aç l fl kouflmalar, TÜB TAK Baflka Yard mc s Prof. Dr. Ömer CEBEC, SO Meclis Baflka Hüsametti KAV ve TBMM Saayi, Ticaret, Eerji, Tabii Kayaklar, Bilgi ve Tekoloji Komisyou Baflka Dr. Soer AKSOY yapt. TÜB TAK Baflka Yard mc s Prof. Dr. Ömer CEBEC forumu aç l fl da yapt kouflmada, Türkiye'i bilimsel bilgi üretmede öemli bir kapasiteye sahip oldu uu, so y llarda bilimsel makale yay lama aç s da düyada ilk 19 ülke aras a girdi ii söyledi. Prof. Dr. CEBEC, AB küresel, tekolojik bir güç olacaksa, bu süreçte Türk beyi gücü, Türk araflt rmac lar, Türk firmalar vazgeçilmez bir usurdur. Nitekim, ülkemizi AB Çerçeve Programlar 'daki performas ele al d da, buu iflaretlerii görmek mümküdür. Her geçe gü Türk araflt rmac lar bu programdaki baflar s artmaktad r. Bular bir bak ma ülke içide bafllat la bilim ve tekoloji seferberli ii bir yas mas d r. Bu at l m ülkemizi AB'ye tam üyelik sürecide ilk müzakere bafll ola Bilim ve Araflt rma Fasl ' baflar ile tamamlamas da temel usur olmufltur. dedi. SO Meclis Baflka Hüsametti KAV de 2006 y l ile AB 6. Çerçeve Program ' bitti ii, yei bir ufuk ola AB 7. Çerçeve Program 'a ise farkl bir gözle bakt klar söyledi. Türkiye'i y llard r arta bir d fl ticaret aç ile karfl karfl ya oldu uu, buu giderilmesi içi Türkiye'i daha yüksek katma de erli ürü üretmesi gerekti ii belirte KAV, '' thalat ve ihracat yap s Türkiye de ifltirebilmelidir. Yüksek katma de er bilgidir, Ar- 16

17 AB GEN fileme ÜLKELER N N AVRUPA ARAfiTIRMA ALANI LE BÜTÜNLEfiMES : AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI NA KATILIM ÇALIfiTAYI DÜZENLEND Ge'dir, tekolojidir, bilgiyi paylaflmakt r'' diye koufltu. Geliflmifl ülkelerde Ar-Ge'ye büyük paylar ayr ld ve bu paylar özel sektöre kayd alata TBMM Saayi, Ticaret, Eerji, Tabii Kayaklar, Bilgi ve Tekoloji Komisyou Baflka Dr. Soer AKSOY da, saayicileri Ar-Ge'ye bafllay p, TÜB - TAK'ta para, üiversitede hoca alarak bilim, saayi, pazar zicirii kurmas gerekti ii dile getirdi ve Türkiye'yi 2023 y l da düya öemli ülkeleri aras a katacak bir bilim politikas çerçevesideki selektif projelere TÜB TAK' yöledirmesii ve saayicilerimizi mutlaka buda çok büyük miktarda yararlamas arzu ediyoruz'' dedi. TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordiasyo Ofisi taraf da, AB Geiflleme Ülkelerii Avrupa Araflt rma Ala ile Bütüleflmesi: AB 7. Çerçeve Program a Kat l m çal fltay, 7-8 Aral k 2006 tarihleri aras da stabul da düzeledi. Çal fltaya, Aravutluk, Avusturya, Bosa-Hersek, H rvatista, Karada, Makedoya, Romaya, S rbista ve Türkiye i AB Çerçeve Programlar ulusal koordiatörleri ile uzmalar da olufla 25 kiflilik bir grubu ya s ra Avrupa Komisyou Araflt rma Geel Müdürlü ü Geiflleme ve Etegrasyo Birimi Temsilcisi Taia FRIEDERICHS de kat ld y l da TÜB TAK taraf da AB 6. Çerçeve Program a yöelik olarak düzelee Aday Ülkeler Çal fltay devam iteli ide ola çal fltay, AB Geiflleme ülkelerie AB Çerçeve Programlar a kat l m kousuda ortak paydada iflbirli i yapma f rsat yaratt. Çal fltayda; kat l mc ülkeler ulusal bilim ve araflt rma potasiyellerii ve Avrupa Araflt rma Ala ile bütüleflmede karfl laflt klar zorluklar paylaflt. Gelecekte AB Geiflleme Ülkelerii birbirleriyle ve Avrupa Komisyou ile as l daha etki ve verimli iflbirlikleri gelifltirilebileceklerii tart fl ld çal fltayda, Avrupa Komisyou a suulmak üzere AB 7. Çerçeve Program stabul Güdemi isimli eylem pla haz rlad. Forumda, AB 6. Çerçeve Program da baflar l ola Türk ortaklar baflar hikayeleri ile AB 7. Çerçeve Program tematik alalar a yöelik çal flma programlar ve ça r lar hakk da bilgilere yer verildi. Avrupa Komisyou yetkililerii, AB Çerçeve Programlar uzmalar ve Ulusal rtibat Noktalar kat ld etkilikte, araflt rmac - lara proje fikirlerii as l AB 7. Çerçeve Program projesie döüfltürebilecekleri hakk da ve bu alada çal fla da flmal k firmalar ise AB 7. Çerçeve Program da as l hareket etmeleri gerekti i kousuda görüfllere yer verildi. AB Çerçeve Programlar ile ilgili sorular ve bulara yöelik çözüm öerilerii içere eylem pla da dikkati çeke koular flöyle: Politika ve stratejileri desteklemesi içi düzeli toplat lar yap lmas, Ülkelerde düzeleecek AB 7. Çerçeve Program aç l fl etkiliklerie Avrupa Komisyou u destek vermesi, Ülkeleri ortak araflt rma ilgilerii ta mlamas, bular güçledirilmesi, AB 6. Çerçeve Program daki gibi bu ülkelere özel iflbirli i faaliyetleri sa lamas, Araflt rmac lar dolafl m kousuda fark dal art rmaya yöelik etkilikler düzelemesi, Bölgedeki KOB leri hedef ala özel proje pazar etkilikleri düzelemesi, KOB lere özel ça r lar aç lmas, KOB lere verilecek e itimlere destek sa lamas. Çal fltay soucuda haz rlaa AB 7. Çerçeve Program stabul Güdemi bafll kl eylem pla Avrupa Komisyou a suulacak. 17

18 AVRUPA UZAY AJANSI NDAN B R HEYET ARALIK 2006 TAR HLER NDE TÜB TAK I Z YARET ETT veside iflbirli i koular görüflüldü ü toplat - da, 2007 y l içi bir eylem pla oluflturuldu. Toplat soucuda, 2007 y l Ekim ay da iki kurumu ortak bir Uzay Koferas düzelemesie karar verildi. Türkiye de yap lmas plalaa bu koferas amac, Avrupa da uzay kousuda çal fla üiversitelere, saayi firmalar a, devlet kurulufllar a, Türkiye de yap la uzay çal flmalar aktarmak ve ülkemizi bu koudaki yeteeklerii sergilemek ve ESA büyeside yer ala programlar Türkiye ye ta tmak olarak belirledi. Türkiye ile Avrupa Uzay Ajas (ESA) aras da imzalam fl ola Türkiye Hükümeti ve Avrupa Uzay Ajas Aras da D fl Uzay Bar flç l Amaçlarla celemesi ve Kulla lmas Kousuda flbirli i Alaflmas çerçeveside olas iflbirli i koular görüflmek üzere, Aral k 2006 tarihleride ESA da iki kiflilik bir heyet TÜB TAK ziyaret etti. Toplat ya, ESA y temsile ESA Uluslararas liflkiler Departma da Michelie TABACHE ve ESA ya ba l bir kurulufl ola EURISY (Europea Iteratioal Space Year) Geel Direktörü Dr. Jea BRUSTON, TÜB TAK temsile TÜB TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, TÜB TAK Baflka Yard mc s Prof. Dr. Ömer ANLA AN, TÜB TAK Uzay Tekolojileri Araflt rma Estitüsü Müdürü Dr. U ur Murat LELO LU ve Uydu Tekolojileri Grup Koordiatörü Gökha YÜKSEL, Baflka da flmalar Dr. Tamer ÖZALP, Doç. Dr. Arif ADLI ve Dr. Mustafa HELVACI, Uluslararas flbirli i Daire Baflkal - da da Daire Baflka Doç. Dr. Nilay BAfiARAN, Esi ALTEN ve lter HAL LO LU kat ld. Eylül 2006 da yürürlü e gire ve öümüzdeki befl seeyi kapsaya TÜRK YE-ESA Alaflmas çerçe- ki kurum aras da e itim kousuda iflbirli i yap lmas, uzma de iflimi içi gerekli mekaizmalar kurulmas, ESA taraf da Türk araflt rmac lar a yöelik k sa döemli e itimler düzelemesi ve ortak projeler haz rlamas koular da alaflmaya var la ve 2007 seesi içeriside çal flmalar bafllat lmas a karar verile toplat kapsam da ayr - ca, 2008 de uzaya f rlat lmas plalaa ilk Türk yap m uydu RASAT ESA iflbirli iyle uzaya f rlat lmas kousuda da görüflmelere bafllad. Avrupa Uzay Ajas (ESA) Avrupa Uzay Ajas 17 üye ülkede olufla ve bu ülkeleri fiasal ve etellektüel kayaklar kullaarak bir Avrupa Uzay Program oluflturmaya çal fla bir kurulufltur bütçesi 2904 milyo EURO ola ESA, 2018 y l da Ay a isal uçufl yapmay ve soras da burada bir Ay Üssü kurmay plalamaktad r. Gelecek programlar içeriside Mars a da isal uçufl plalaya kurulufl, buu içi öcelikle Mars a robotlar gödermeyi plalamakta ve bu koudaki çal flmalar devam ettirmektedir. 18

19 ULAfiTIRMA BAKANI B NAL YILDIRIM, TÜB TAK UZAY TEKNOLOJ LER ARAfiTIRMA ENST TÜSÜ'NÜ Z YARET ETT Ulaflt rma Baka Biali YILDIRIM, TÜB TAK UZAY Tekolojileri Araflt rma Estitüsü ü yapt uydu çal flmalar hakk da bilgi almak amac yla, 14 Aral k 2006 tarihide ziyaret etti. Baka YILDIRIM' TÜB TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi karfl lad. Ziyaret s ras da TÜB TAK UZAY Tekolojileri Araflt rma Estitüsü Müdürü Dr. U ur Murat LELO LU taraf da, Uydu Grubu çal flmalar, yei uydu projeleride ilk Türk tasar m ola ve 2008 y l da f rlat lacak ola RASAT Uydusu ile gelie so durum hakk da bilgi içere bir suum yap ld. Suumu ard da Temiz Oda ve Yer stasyou u da ziyaret ede YILDIRIM, proje sorumlular da çal flmalarla ilgili bilgi ald. UZAY DA fib RL... Türkiye'yi TÜB TAK Uzay Tekolojileri Araflt rma Estitüsü Müdürü Dr. U ur Murat LELO LU'u temsil etti i toplat da, APSCO'u iflleyifl fleklie iliflki çeflitli koular karara ba lad. Asya-Pasifik flbirli i Örgütü ü uzay tekolojisi ala da çok yölü iflbirli ii Türkiye'i 28 Ekim 2006 tarihide imza atarak üye oldu u Asya-Pasifik Uzay flbirli i Örgütü'ü (APSCO) ikici Geçici Kosey toplat s Kas m 2006 tarihleri aras da Peki'de yap ld. art rmak amac yla oluflturdu u atlaflmaya, Türkiye d fl da ra, Edoezya, Taylad, Bagladefl, Mo olista ve Peru imza att. Arjati, Brezilya, Filipi, Rusya ve Ukraya da toplat lara gözlemci olarak kat l yor. 19

20 B L MSEL ve TEKNOLOJ K fib RL A LARI ve PLATFORMLARI KURMA G R fi M PROJELER ( fibap) DESTEKLEME PROGRAMI TÜB TAK taraf da, ulusal ve uluslararas kurum, kurulufl, birim ve gruplar aras da temel bilimler, mühedislik, sa l k bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili tekoloji dallar da, özellikle ülkemizi bilim ve tekoloji ögörüleri do rultusuda geliflmesii sa lamak üzere, ilgili taraflar aras da iflbirli ii oluflturmak, art rmak ve bular somut ç kt lara yöelecek flekilde geliflmesii sa lamak üzere öerilecek iflbirli i a lar ve platformlar kurulmas desteklemek amac yla 1301 kodlu fibap Destekleme Program oluflturuldu. Bu a lar / platformlar ; Öerile alada ulusal ve uluslararas düzeyde, bilimsel ve tekolojik geliflim sa lamak üzere politikalar gelifltirilmesi ve yol haritalar oluflturulmas, Ülkemizi uluslararas alada bilim ve tekolojide görüürlü üü ve iflbirliklerii art r lmas, Ulusal ve uluslararas bilgi birikimii paylaflarak verile/al a destekleri do ru ve verimli kulla lmas sa lamas, var ola olaaklar birlefltirilmesi, paylafl m içi yei mekaizmalar gelifltirilmesi, ve dolafl m art rarak paylafl m ve bilgii yay lmas etki hale getirilmesi, Ulusal ve uluslararas projeler oluflturulmas ve bularda al acak destekler ile ilgili kouda ülkemizde ortak kulla lacak fiziksel altyap oluflmas ve geliflmesii sa lamas ; yetiflmifl isa gücüü kritik kütle üzerie ç kmas içi gerekli e itim faaliyetlerii oluflturulmas ve uygulamas desteklemesi; birikmifl/birikecek bilimsel bilgii tekolojiye trasferi içi gerekli yöledirmeleri ve somut eylemleri yap lmas sa lamas, Kurulacak iflbirlikleri ile ülkemizi uluslararas rekabet gücüü artmas, koular da katk da bulumas beklemektedir. Programa, saayi ve ifl düyas da kurum ve kurulufllar, üiversiteler, kamu kurum ve kurulufllar ile bular oluflturdu u kosorsiyumlar y l içide baflvuruda buluabilmektedir. Ayr t l bilgi içi: EVRENSEL ARAfiTIRMACI (EVRENA) PROGRAMI TÜB TAK taraf da, araflt rmac lar TÜB TAK destekleriyle yürüttü ü projelerii uluslararas boyutlar zegilefltirmek amac yla 1010 kodlu EV- RENA Program oluflturuldu. Baflvuru koflullar, formlar, de erledirme kriterleri, süreci ve yürütme esaslar 1001 kodlu Bilimsel ve Tekolojik Araflt rma Projelerii Destekleme Program ile ay ola EVRENA Program farkl l klar flu flekilde s ralamaktad r: Proje ekibide yurt içide görevli/mukim/ ö reci olalar d fl da yurt d fl da istihdam edile bilim isalar da EVRENA Program projeleride araflt rmac olarak yer alabilecektir. Bu bilim isalar, projei veya projei vazgeçilemez öemli bir bölümüü gerçeklefltirilmesi içi ülkemizdeki araflt rmac lar yetkili ii s rl ve yetersiz kald koularda uzma olmalar gerekmektedir. Bu kiflileri y lda bir ayda daha uzu sürelerle Türkiye de ikamet ederek projede görev 20

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ Ulusal Bilim Olimpiyatları nda dereceye giren öğrenciler 19 Aralık ta ödüllerini aldı. TÜBİTAK Bilim insanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N M A Y I S n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 5 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2006. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2006. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N A U S T O S 2 0 0 6 S A Y I : 5 9 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. M u s t a f

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU FAAL YET RAPORU TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU FAAL YET RAPORU 2005 2005 FAAL YET RAPORU 2005 FAAL YET RAPORU Türkiye Bilimsel ve Tekolojik Araflt rma Kurumu 2006 Yay ma Haz rlaya: Bilim Kurulu Sekreteryas

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. EYLÜL 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. EYLÜL 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N E Y L Ü L n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 9 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. fiubat 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. fiubat 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N fi U B A T n 2 0 0 8 n S A Y I : 7 4 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ 15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ Değerlendirme Jürisi Başkanı Prof. Dr. İlham ALİYEV Onursal Başkan Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 17 MAYIS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. MAYIS 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N M A Y I S n 2 0 0 8 n S A Y I : 7 7 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. HAZ RAN 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. HAZ RAN 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N H A Z R A N n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 6 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN

TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN ARALIK 2004 40 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 40 ARALIK 2004 Sahibi TÜB TAK ad a Baflka V.

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN?

Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN? Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN? MED POL ÜN VERS TES Ö RENC B L M fienl NE HAZIR MISIN? lk ad mlar n 2011-2012 e itim döneminde atan Medipol Üniversitesi Ö renci Bilim fienli i nin 2 ncisi bafll yor.

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. N SAN 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. N SAN 2008. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N N S A N n 2 0 0 8 n S A Y I : 7 6 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s t

Detaylı

ÖZDE-B0R Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi ANKARA

ÖZDE-B0R Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi ANKARA YGS-SAY PUAN SIRALI L STE 24/12/2015 TARIH 009 NO'LU 9.SINIF G S-2 Tarih: 16/01/2016 SIRA L LÇE KURM ^ ÖRENC ADI SOYADI TÜRKÇE SOSYAL MATEMAT FEN B. YGS-SAY GENEL L LÇE KURUM SNF 1 43 009 008 A 734 CEM

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Başlangıç tarihi :15.01.2015

Başlangıç tarihi :15.01.2015 ANKAÇED ÇEVRE DAN. MÜHENDĐSLĐK PLAN. ĐNŞ. LTD. ŞTĐ. Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" kapsamında ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

GELECE N GLOBAL MUHASEBEC LER PROJES N BAfiARIYLA TAMAMLADIK

GELECE N GLOBAL MUHASEBEC LER PROJES N BAfiARIYLA TAMAMLADIK mali ÇÖZÜM 19 GELECE N GLOBAL MUHASEBEC LER PROJES N BAfiARIYLA TAMAMLADIK Yahya ARIKAN* Muhasebe mesle inde araflt ran, bilgi üreten, de iflimi yöneten ve öncü kurum olmay kendine hedef edinen SMMMO olarak

Detaylı

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD)

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) AMAÇLAR: Diyabet hemflireli ii gelifltirmek, Diyabetli hasta hemflirelik bak m gereksiimlerii saptamak içi hemflireleri teflvik etmek, Diyabetli hastalara bak m vere hemflireleri

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

SIRA ADI SOYADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE-BÖLÜM 1 GÖZDE ÜLKER ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)//DiĢ Hekimliği Fakültesi 2 MEHMET BUĞRAHAN KUYUMCU

SIRA ADI SOYADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE-BÖLÜM 1 GÖZDE ÜLKER ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)//DiĢ Hekimliği Fakültesi 2 MEHMET BUĞRAHAN KUYUMCU SIRA ADI SOYADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE-BÖLÜM 1 GÖZDE ÜLKER ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)//DiĢ Hekimliği Fakültesi 2 MEHMET BUĞRAHAN KUYUMCU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (AFYONKARAHĠSAR)//Tıp Fakültesi

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı