Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. OCAK Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. OCAK 2007. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr."

Transkript

1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N O C A K S A Y I : 6 2

2 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. M u s t a f a K e m a l A t a t ü r k 62 OCAK 2007 Sahibi TÜB TAK ad a Baflka V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Sorumlu Yaz iflleri Müdürü O. Gürca Oza Haber Merkezi Seval K l ç Ayfle Özgetafl ci Sogör Ali Özdemir (Foto raf) Grafik Tasar m ve Uygulama Aytaç Kaya Bask maj ç ve D fl Tic. A.fi. Macu Mah. 3. Cadde 2/6 Yeimahalle Akara Tel: Bas m Tarihi : 30/01/2007 Yöetim Yeri: Adres: Atatürk Bulvar No: 221 Kavakl dere Akara Tel: (1744) Fax: web:

3 Ç N D E K L E R YILI TÜB TAK B L M, H ZMET ve TEfiV K ÖDÜLLER SAH PLER NE VER LD TÜB TAK GELECE N B L M NSANLARI ÖDÜLLEND RD TÜRK SANAY C LER AR-GE BAfiARILARINI TÜB TAK SANAY YEN L K ve AR-GE GÜNÜ LE PAYLAfiTI TÜB TAK GÜVENL YAZILIM ATA INDA... TÜB TAK 3-6 YAfi ARASINDAK ÇOCUKLAR Ç N HAZIRLADI I B L M DERG S N DÜZENLED DO UM GÜNÜ PART S YLE TANITTI MERAKLI M N K 1 OCAK 2007 DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU TÜB TAK 6-7 ARALIK 2006 TAR HLER NDE AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI TÜRK YE FORUMU NU DÜZENLED AB GEN fileme ÜLKELER N N AVRUPA ARAfiTIRMA ALANI LE BÜTÜNLEfiMES : AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI NA KATILIM ÇALIfiTAYI DÜZENLEND AVRUPA UZAY AJANSI NDAN B R HEYET ARALIK 2006 TAR HLER NDE TÜB TAK I Z YARET ETT ULAfiTIRMA BAKANI B NAL YILDIRIM, TÜB TAK UZAY TEKNOLOJ LER ARAfiTIRMA ENST TÜSÜ'NÜ Z YARET ETT UZAY DA fib RL... B L MSEL ve TEKNOLOJ K fib RL A LARI ve PLATFORMLARI KURMA G R fi M PROJELER ( fibap) DESTEKLEME PROGRAMI EVRENSEL ARAfiTIRMACI (EVRENA) PROGRAMI ULUSLARARASI B L MSEL ARAfiTIRMA PROJELER NE KATILMA PROGRAMI TÜB TAK B L MSEL PROGRAMLAR UZMAN YARDIMCILI I, UZMAN YARDIMCILI I VE ARAfiTIRMACI K NC fie ALIM SÜREC SONA ERD TÜB TAK-BUTAL III. ULUSAL TEKST L BOYA VE K MYASALLARI KONGRES N DÜZENLED

4 2006 YILI TÜB TAK B L M, H ZMET ve TEfiV K ÖDÜLLER SAH PLER NE VER LD TÜB TAK Bilim, Hizmet ve Teflvik Ödülleri ile TÜB TAK-TWAS (Üçücü Düya Bilimler Akademisi) Teflvik Ödülü, TBMM Baflka Bület ARINÇ kat l m yla, 21 Aral k 2006 tarihide, TÜB TAK Feza Gürsey Koferas Salou da düzelee törele sahiplerie verildi. TÜB TAK Teflvik ile TÜB TAK-TWAS Teflvik ödüllerii kazaa bilim isalar ödüllerii TÜB TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, Bilim ve Hizmet ödülerii kazaa bilim isalar ödüllerii de TBMM Baflka Bület ARINÇ takdim etti. la kaya buu göstergesi oldu uu kaydetti. Aktar la kaya, kamu kaya oldu uu biliciyle çal flt klar vurgulaya Prof. Dr. YET fi, özgü tekoloji ve Türk bilim isalar zekas ile gelifltirile projeleri ülkeye getirdi i yararlar herkes taraf da görülmekte oldu uu ifade etti. Araflt rmac - milliyeti olmaz, erede destekleirse oraya gelir diye Prof. Dr. YET fi, TÜB TAK' araflt rmac lara sa lad deste i de 2003 y l a orala 5 kat artt - vurgulad. Araflt rmac lara yöelik teflvik ve deste i öemie dikkat çeke Prof. Dr. Nüket YET fi, Gelece i y ld z ola bir Türkiye vadede bu bilim isalar a teflekkür ediyorum dedi. TÜB TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi törede yapt kouflmada, bilim ve tekolojiyi uluslar olmazsa olmaz usurlar da biri olarak iteledirdi. Hükümeti ve Meclis'i bilimsel çal flmalara verdi- i öemi vurgulaya Prof. Dr. YET fi, bu alaa aktar - TBMM Baflka Bület ARINÇ da kouflmas da, Türkiye'i flu ada ihtiyac ola e öemli usuru bilimsel geliflme oldu uu söyledi. Bilim adamlar say s da artt vurgulaya ARINÇ, ülke olarak, düya ölçe ide bulufllara imza atmam z ve bilimsel 4

5 Ülkei yaflad de iflimi merkezide yer ala TBMM'i, bilim ala da yap la tüm çal flmalar destekledi ii alata ARINÇ, bilim ve tekolojiye de er vermeye toplumlar gelecekte de bekletilerii olamayaca ifade etti. Bu duygularla ödül ala herkesi kutlaya ARINÇ, astroomi ala - öcüleride Ulu bey'i, lmi hükümra oldu- u bir ülkei ferdi olmay, hükümdar olmaya tercih ederim sözüü örek verdi. tezler üretmemiz gerekti ii söyledi. Bugü düya siyasetide etki ola birçok ülkei e öemli kozuu bilimsel geliflmifllik oldu uu belirte ARINÇ, Üiversitelerimizi düyadaki bilimsel araflt rmalarla e üst s ralara ç kt ve bilim isalar m z makalelerii düya e öemli yay lar da yer ald - görmek bize de güç verecektir diye koufltu. TBMM Baflka Bület ARINÇ, Tarihimizde b-i Sialar, Farabiler, Ali Kuflçular bulumaktad r. Bu isimler, düya bilim tarihie mal olmufltur. fiimdi yei b-i Sialara, Ali Kuflçulara ihtiyac m z var dedi. Buu içi Ödülleri kazaalar içtelikle tebrik etti ii dile getire ARINÇ, TÜB TAK Bilim, Hizmet ve Teflvik Ödüllerii kazaa bilim isalar a yöelik olarak flular söyledi: Gerçekte yafllar geç, yapt klar araflt rmalar çok öemli ve hala büyük bir azim içerisideler. Görüyorum ki, bu ödülü alalar yak lar, aileleri, dostlar belki kardeflleri, belki büyük aeleri, babalar buradalar. Buda ülke olarak, millet olarak büyük bir gurur duyuyoruz. Be istiyorum ki, bu gururu herkes yürekte paylaflmal d r. Törei ikici k sm da, TÜB TAK Bilim Ödülü ü kazaa bilim isalar, çal flmalar alata suumlar yapt. baflar ödülledirilip teflvik edilmesii büyük öem tafl d a iflaret ede ARINÇ, TÜB TAK' bu tür töreler düzeleyerek bilim isalar ödülledirmesii çok öemli oldu uu ifade etti Y l TÜB TAK Bilim, Hizmet ve Teflvik ile TÜB TAK- TWAS Teflvik Ödüllerii kazaa bilim isalar ve ödül alma gerekçeleri hakk da ayr t l bilgi içi: 5

6 TÜB TAK GELECE N B L M NSANLARINI ÖDÜLLEND RD Ulusal Bilim Olimpiyatlar da Dereceye Gire Ö reciler 19 Aral k ta Ödüllerii Ald TÜB TAK Bilim sa Destekleme Daire Baflkal (B DEB) taraf da düzelee XIV. Ulusal Bilim Olimpiyatlar ile XI. Ulusal lkö retim Matematik Olimpiyat da dereceye gire ve 2006 y l Uluslararas Bilim Olimpiyatlar da Türkiye yi temsil ede ö reciler, 19 Aral k 2006 tarihide Milli E itim Bakal fiûra Salou da yap la törede ödüllerii ald. Milli E itim Baka Doç. Dr. Hüseyi ÇEL K i kat l - m yla gerçeklefltirile ödül töreii aç l fl kouflmas TÜB TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi yapt. Prof. Dr. YET fi, TÜB TAK olarak, Türkiye i düya e ileri bilgi toplumlar da biri halie gelmesi hedefi do rultusuda bafllat la bilim ve tekoloji seferberli ii üiversite, saayi, kamu sektörü ve sivil toplum kurulufllar yla elbirli i ve iflbirli i halide büyük bir heyecala sürdürdüklerii belirterek, bu seferberli i temel ayaklar da birii flüphesiz, bilim isalar yetifltirilmesi, gelifltirilmesi ve desteklemesi oldu uu vurgulad. Olimpiyatlara kat la ö recileri ödül kazas kazamas, bilimi öemii fark a vard klar kaydede Prof. Dr. YET fi, Bu yolda devam edi. Biz her safhada size destek vermeye devam edece iz dedi. Prof. Dr. YET fi i ard da, Temmuz ay da Arjati de düzelee 17. Uluslararas Biyoloji Olimpiyat da gümüfl madalya kazaa, zmir Özel Yamalar Fe Lisesi ö recisi Ecem Zeliha ERGÜN söz ald ve ö reciler ad a bir kouflma yapt. Milli E itim Baka Doç. Dr. Hüseyi ÇEL K de yapt kouflmada, bilgii e büyük zegilik kaya oldu- uu vurgulad ve Türkiye i bilim, ekoomi ala da kahramalara ihtiyac oldu uu belirtti. Bizim kalemiyle kahramal k yapacak geçlere ihtiyac m z var diye Doç. Dr. ÇEL K, olimpiyatlarda derece kazaa ö recileri yetifltire ö retmeleri ve velileri kutlad. ki aflamal s avlarda olufla Ulusal Bilim Olimpiyatlar ilk aflamas a bu y l Türkiye geeli ve KKTC de 7455 ö reci kat ld Aral k 2006 ta- 6

7 rihleride, Akara da yap la 2. aflama s avlar a 263 ö reci kat lmaya hak kazad. 19 Aral k ta yap la törede bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya ve matematik dallar da yap la s avlar souçlar aç klad. XIV. Ulusal Bilim Olimpiyatlar da dereceye gire ö reciler flöyle s rala yor: 14. ULUSAL MATEMAT K OL MP YATI K NC AfiAMA SINAVLARI SONUCUNDA MADALYA ALMAYA HAK KAZANAN Ö RENC LER Aral k 2006 ADI SOYADI OKULU DERECES CAFER TAYYAR YILDIRIM ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) ALTIN BURAK SA LAM ÖZEL YAMANLAR KOLEJ ( ZM R) ALTIN ALPER NEC K ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) GÜMÜfi fiükrü BURÇ ERYILMAZ ÖZEL FAT H FEN L SES ( ZM R) GÜMÜfi BRAH M Ç MENTEPE ÖZEL YAMANLAR KOLEJ ( ZM R) GÜMÜfi ÖMER FARUK TEK N ANKARA FEN L SES (ANKARA) BRONZ SÜREYYA EMRE KURT ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) BRONZ O UZHAN ERSOY ÖZEL AZ Z YE L SES (ERZURUM) BRONZ MEHMET AK F ERSOY ÖZEL AZ Z YE L SES (ERZURUM) BRONZ FEHM EMRE KADAN ZM R FEN L SES ( ZM R) BRONZ TÜRKÜ ÇOBANO LU ÖZEL FAT H FEN L SES ( ZM R) BRONZ SEM H YAVUZ ÖZEL YAMANLAR KOLEJ ( ZM R) BRONZ TU BA UZLUER ÖZEL YAMANLAR KOLEJ ( ZM R) BRONZ 14. ULUSAL F Z K OL MP YATI K NC AfiAMA SINAVLARI SONUCUNDA MADALYA ALMAYA HAK KAZANAN Ö RENC LER Aral k 2006 ADI SOYADI OKULU DERECES YUSUF BÜYÜKDA ZM R FEN L SES ( ZM R) ALTIN HAKAN ATAK fi ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) GÜMÜfi BELEM R ÇOBAN ÖZEL YAMANLAR FEN L SES ( ZM R) GÜMÜfi ÖZGÜR BURAK ASLAN ANKARA FEN L SES (ANKARA) BRONZ ALPER ÖZGÜRLÜK ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) BRONZ ONUR ÖRNEK ÖZEL N LÜFER FEN L SES (BURSA) BRONZ ERDAL TUFAN ZM R FEN L SES ( ZM R) BRONZ ERDEM ÇET N ZM R FEN L SES ( ZM R) BRONZ EM NE fieyma KUTLUK ÖZEL RAH ME BATU FEN L SES (MALATYA) BRONZ 7

8 14. ULUSAL K MYA OL MP YATI K NC AfiAMA SINAVLARI SONUCUNDA MADALYA ALMAYA HAK KAZANAN Ö RENC LER Aral k 2006 ADI SOYADI OKULU DERECES DO UKAN D KMEN ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) ALTIN MEHMET VURAL ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) ALTIN ERHAN ERÖZ ÖZEL FAT H FEN L SES ( ZM R) GÜMÜfi HANDE BOYACI ÖZEL YAMANLAR FEN L SES ( ZM R) GÜMÜfi AHMET SEL M HAN ÖZEL YAMANLAR FEN L SES ( ZM R) GÜMÜfi U UR SOYLU ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) BRONZ ORHAN ERBO A ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) BRONZ MAHMUT TEK N ÖZEL YAMANLAR KOLEJ ( ZM R) BRONZ ERHAN DAVUT PEHL VAN ÖZEL YAMANLAR KOLEJ ( ZM R) BRONZ 14. ULUSAL B YOLOJ OL MP YATI K NC AfiAMA SINAVLARI SONUCUNDA MADALYA ALMAYA HAK KAZANAN Ö RENC LER Aral k 2006 ADI SOYADI OKULU DERECES MUSTAFA BURAK TUNÇ ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) ALTIN ALP BU RA BAfiAT ZM R FEN L SES ( ZM R) ALTIN ECEM ZEL HA ERGÜN ÖZEL YAMANLAR FEN L SES ( ZM R) ALTIN MEHMET NEfiET ÖZEL ANKARA FEN L SES (ANKARA) GÜMÜfi MEHMET TEKDEN ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) GÜMÜfi M RAÇ GURAN ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) GÜMÜfi LKAY fiam L BEYD LL ÖZEL SAMANYOLU L SES (ANKARA) GÜMÜfi BÜfiRA ÖZTÜRK ÖZEL AHMET ULUSOY FEN L SES (ANKARA) BRONZ YUSUF TALHA TAMER ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) BRONZ AHMET KAYAN ÖZEL SAMANYOLU L SES (ANKARA) BRONZ LKNUR DEL KTAfi ÖZEL SAMANYOLU CEMAL fiafimaz L SES (ANKARA) BRONZ ÖMER ZENG N ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) BRONZ HACER GÖZDE GÜL ÖZEL RAH ME BATU FEN L SES (MALATYA) BRONZ 14. ULUSAL B LG SAYAR OL MP YATI K NC AfiAMA SINAVLARI SONUCUNDA MADALYA ALMAYA HAK KAZANAN Ö RENC LER Aral k 2006 ADI SOYADI OKULU DERECES KAAN SORAL ANKARA FEN L SES (ANKARA) ALTIN EMRE TORAMAN ÖZEL YAMANLAR FEN L SES ( ZM R) ALTIN BURAK fi MfiEK ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES (ANKARA) GÜMÜfi MEHMET OZAN SAKA ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) GÜMÜfi fiükret HASDEM R ÖZEL EGE L SES ( ZM R) GÜMÜfi ÖMER MÜCAH T TEMEL ÖZEL YAMANLAR KOLEJ ( ZM R) GÜMÜfi AYBERK ÖZGÜR GALATASARAY L SES ( STANBUL) BRONZ C HAT MAMO LU ÖZEL AMER KAN ROBERT L SES ( STANBUL) BRONZ HÜSEY N GÖKHAN YAVAfi ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) BRONZ AR F O UZ YILDIZ ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) BRONZ SEM H fiah N ÖZEL FAT H FEN L SES ( STANBUL) BRONZ MEHMET FARUK ONGUN ÖZEL YAMANLAR FEN L SES ( ZM R) BRONZ FATMA SALBAfi ÖZEL MUSTAFA YELKENO LU L SES (KAYSER ) BRONZ Geçleri küçük yafllarda itibare bilimsel çal flmalara özedirmek amac yla düzelee, Türkiye ve KKTC de toplam 3804 ö recii kat ld XI. Ulusal lkö retim Matematik Olimpiyat da baflar kazaa 58 ö reci de ay törede madalyalar ald. XI. Ulusal lkö retim Matematik Olimpiyat da dereceye gire ö reciler flöyle s rala yor: 8

9 11. ULUSAL LKÖ RET M MATEMAT K OL MP YATINDA MADALYA KAZANAN Ö RENC LER Aral k 2006 MET N BALABAN AYfiE YEKTA MEM fi ENES KARABACAK ÖKTEM USUM EREN CAN KIZILDA EMRE MERT MUSTAFA ÖZYILDIRAN MEL S TEKANT CEM ÖZDEM R MUSTAFA BEfi RL AL EMRE fiah N ALPEREN KÖMÜRCÜ MUSTAFA ÇOMO LU SERDAR O UZHAN KARAfiEN AZ Z ANIL TAN GÖKBERK ÖZDAfi MUHAMMET FAT H ERBAY CAN ÇET N Y T YARGIÇ MEHL KA EFEND HAZAL KAYA TONGUÇ AKBAfi BERHAN KESK N MUHAMMED SA D GÜNDO AN FURKAN BEKTAfi SA T BAHA EROL AL HSAN MEMM RECEP GÜL OSMAN AKA MURAT BARIfi PAKSOY BÜfiRA COfiANAY ERDEM Y NANÇ SÜLEYMAN KILINÇ MESUT Y T POLATKAN POLAT FERHAN CAH T AVC AL fiengül BARAN DEM R REHA DEREL SAMET CAN GÖVERÇ LE HAFSA GÜRDO AN ONUR SAMET ÖZDAMAR AL H LM AVCI HAL L BRAH M ÖZERCAN EMRE ERSEGÜN GÜNAY FAT H ATALI MUSTAFA NUMAN UYAR EBUBEK R KARABU A SEVDE VARDAR REF A GÜLEN NEVRES ÖMER ER fi K ÖMER FARUK ÇAKMAK MEHMET YAS N TÜZMEN D LARA REM ARSLAN MEL H ÜÇER BU RA SA LAM DEN Z AYBAfi ZEYNEP SELV TOP 75.YIL Z YA GÖKALP LKÖ RET M OKULU(YALOVA) AR F YALINKAYA LKÖ RET M OKULU(DEN ZL ) AZOT LKÖ RET M OKULU(KÜTAHYA) ÇANAKKALE ÖZEL LKÖ RET M OKULU(ÇANAKKALE) DERME LKÖ RET M OKULU(MALATYA) DERME LKÖ RET M OKULU(MALATYA) GAZ LKÖ RET M OKULU(BURDUR) HASAN AL YÜCEL LKÖ RET M OKULU( STANBUL) LHAM AHMED ÖRNEKAL LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖMER SEYFETT N LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL B LFEN ÇAMLICA LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL AVCILAR FAT H LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL AZ Z YE LKÖ RET M OKULU(ERZURUM) ÖZEL AZ Z YE LKÖ RET M OKULU(ERZURUM) ÖZEL AZ Z YE LKÖ RET M OKULU(ERZURUM) ÖZEL AZ Z YE LKÖ RET M OKULU(ERZURUM) ÖZEL BAHÇEL EVLER FAT H LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL ÇAKIR LKÖ RET M OKULU(BURSA) ÖZEL ÇINAR LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL ÇIRA AN LKÖ RET M OKULU(KOCAEL ) ÖZEL FAT H LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL FAT H LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI LKÖ RET M OKULU(GAZ ANTEP) ÖZEL GÖKKUfiA I LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL GÖKKUfiA I LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL GÖKKUfiA I LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL GÖKKUfiA I LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL HACI ÖMER TAfiAR KBAL LKÖ RET M OKULU(ADIYAMAN) ÖZEL ST KBAL LKÖ RET M OKULU(KAYSER ) ÖZEL MEF LKÖ RET M OKULU( STANBUL) ÖZEL MERAM ABDULLAH AYMAZ LKÖ RET M OKULU(KONYA) ÖZEL RAB A ARIKAN LKÖ RET M OKULU(K.MARAfi) ÖZEL SAMANYOLU BRAH M AVCI LKÖ RET M OKULU(ANKARA) ÖZEL SERHAT LKÖ RET M OKULU(VAN) ÖZEL SERHAT LKÖ RET M OKULU(VAN) ÖZEL SERHAT LKÖ RET M OKULU(VAN) ÖZEL SEVG Ç ÇE ANAFEN LKÖ RET M OKULU ÜMRAN YE fiubes ( STANBUL) ÖZEL TEVF K F KRET LKÖ RET M OKULU(ANKARA) ÖZEL UFUK LKÖ RET M OKULU(ANTALYA) ÖZEL UFUK LKÖ RET M OKULU(SAKARYA) ÖZEL ÜLKÜ ULUSOY LKÖ RET M OKULU(ANKARA) ÖZEL YAMANLAR LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR IfiIK LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR IfiIK LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR IfiIK LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR IfiIK LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR ÖZYURT LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR ÖZYURT LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR ÖZYURT LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YAMANLAR ÖZYURT LKÖ RET M OKULU( ZM R) ÖZEL YILDIRIMHAN LKÖ RET M OKULU( ÇEL) ÖZEL YILMAZ AKANSU LKÖ RET M OKULU(KAYSER ) ÖZEL YÜKSEL SARIKAYA LKÖ RET M OKULU(ANKARA) SIDIKA LKÖ RET M OKULU(AYDIN) TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL LKÖ RET M OKULU(ANKARA) VAL VEF K K TAPÇIG L LKÖ RET M OKULU(ERZURUM) 9

10 Törede ayr ca, 2006 y l da düya çeflitli ülkeleride yap la bilim olimpiyatlar da, Türkiye yi baflar yla temsil ede tak mlarda yer ala geçlerimiz de birer plaketle ödülledirildi Y l Uluslararas Bilim Olimpiyatlar tak mlar m z ve dereceleri flöyle: 47. ULUSLARARASI MATEMAT K OL MP YATI TEMMUZ, 2006 SLOVENYA / LJUBLJANA ADI SOYADI OKULU DERECES BATUHAN KARAGÖZ ANKARA FEN L SES K NC L K (GÜMÜfi) METEHAN ÖZSOY ANKARA ÖZEL SAMANYOLU L SES K NC L K (GÜMÜfi) HALE NUR KAZAÇEfiME MAN SA ÖZEL fiehzade MEHMET L SES K NC L K (GÜMÜfi) HASAN HÜSEY N ERUSLU MAN SA ÖZEL fiehzade MEHMET L SES K NC L K (GÜMÜfi) CAFER TAYYAR YILDIRIM ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) AHMET KABAKULAK ZM R FEN L SES MANS YON 37. ULUSLARARASI F Z K OL MP YATI TEMMUZ, 2006 S NGAPUR ADI SOYADI OKULU DERECES CANER NAZARO LU ANKARA FEN L SES B R NC L K (ALTIN) AHMET DEM R STANBUL ÖZEL FAT H FEN L SES K NC L K (GÜMÜfi) HAKAN AHMET GENÇ ANKARA FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) MEL H OKAN ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES MANS YON BELEM R ÇOBAN ZM R ÖZEL YAMANLAR FEN L SES MANS YON 37. ULUSLARARASI K MYA OL MP YATI TEMMUZ, 2006 GÜNEY KORE / GYEONSAN ADI SOYADI OKULU DERECES HANDE BOYACI ZM R ÖZEL YAMANLAR FEN L SES B R NC L K (ALTIN) YUNUS EMRE fientürk ANKARA ÖZEL SAMANYOLU L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) LHAN HEK MSOY ZM R FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) AHMET SEL M HAN ZM R ÖZEL YAMANLAR FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) 10

11 37. ULUSLARARASI B YOLOJ OL MP YATI TEMMUZ, 2006 ARJANT N / R O CUARTO ADI SOYADI OKULU DERECES ENES SEYFULLAH KOT L STANBUL ÖZEL FAT H L SES B R NC L K (ALTIN) ECEM ZEL HA ERGÜN ZM R ÖZEL YAMANLAR FEN L SES K NC L K (GÜMÜfi) ALP BU RA BAfiAT ZM R FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) GÖZDE TUNCER ZM R FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) 37. ULUSLARARASI B LG SAYAR OL MP YATI A USTOS, 2006 MEKS KA / MER DA / YUCATAN ADI SOYADI OKULU DERECES AHMET RIDVAN DURAN ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) NEVZAT SEV M ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES - EMRE TORAMAN ZM R ÖZEL YAMANLAR FEN L SES - ÖMER MÜCAH T TEMEL ZM R ÖZEL YAMANLAR L SES GENÇ BALKAN MATEMAT K OL MP YATI HAZ RAN, 2006 MOLDOVA / CH S NAU ADI SOYADI OKULU DERECES MEL H ÜÇER ANKARA ÖZEL YÜKSEL SARIKAYA LKÖ RET M OKULU B R NC L K (ALTIN) ALPER NEC K ANKARA ÖZEL SAMANYOLU FEN L SES K NC L K (GÜMÜfi) YUNUS EMRE MEMM STANBUL ÖZEL GÖKKUfiA I L SES K NC L K (GÜMÜfi) EMRE ERSEGÜN GÜNAY ZM R ÖZEL YAMANLAR IfiIK LKÖ RET M OKULU K NC L K (GÜMÜfi)0 SAL H KAVUNCU STANBUL ÖZEL FAT H FEN L SES ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) MUHAMMED SA D GÜNDO AN STANBUL ÖZEL GÖKKUfiA I LKÖ RET M OKULU ÜÇÜNCÜLÜK (BRONZ) 11

12 TÜRK SANAY C LER AR-GE BAfiARILARINI TÜB TAK SANAY YEN L K ve AR-GE GÜNÜ LE PAYLAfiTI TÜB TAK taraf da, Türk saayicisii 1995 y l da güümüze TÜB TAK deste iyle gerçeklefltirdi i Ar-Ge projelerideki baflar lar kamuoyuyla paylaflmak ve yei projeleri bafllamas özedirmek amac yla, 28 Kas m 2006 tarihide TÜB TAK Feza Gürsey Koferas Salouda Saayi, Yeilik ve Ar-Ge Güü düzeledi. Saayimizi yeilik ve Ar-Ge faaliyetleriyle edidi i kaza mlar ve ulaflt tekolojik düzeyi paylafl ld - toplat ya saayi, üiversite ve kamu kurumlar da yaklafl k 800 kifli kat ld. TÜB TAK Saayi, Yeilik ve Ar-Ge Güü ü aç l fl kouflmas yapa TÜB TAK Baflka Yard mc s Prof. Dr. Ömer CEBEC, TÜB TAK taraf da oluflturula ve 2007 y l da yürürlü e girecek ola KOB ler içi Ar-Ge Bafllag ç Destek Program ile Hedef Tekolojiler Destek Program ilk kez bu toplat da kamuoyu ile paylaflt. Prof. Dr. CEBEC, yak zamada yürürlü e gire fibap-bilimsel ve Tekolojik flbirli- i A lar ve Platformlar Kurma Giriflimlerii Destekleme Program ve Tekogiriflim-Tekoloji ve Yeilik Odakl Giriflimleri Destekleme Program hakk da da çeflitli bilgiler aktard. TÜB TAK Saayi, Yeilik ve Ar-Ge Güü de biliflim, g da, malzeme, metalurji, kimya, makie, imalat, elektrik ve elektroik tekolojileri alalar da faaliyet göstere ve Ar-Ge baflar lar ile öe ç ka 12 firma, Araflt rma-tekoloji Gelifltirme tecrübelerii paylaflt klar suumlar yapt. TÜB TAK saayi Ar-Ge deste ii geel de erledirmesii de yap ld toplat da, kat l mc lara Saayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program daki de erledirme, karar alma ve izleme süreçleri aktar ld. 12

13 TÜB TAK GÜVENL YAZILIM ATA INDA... Toplat ard da, TÜB - TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, suum yapa VER PARK Biliflim Yaz l m ve Da flmal k Hizmetleri A.fi., ECZACIBAfiI Özgü Kimyasal Ürüler Sa. ve Tic. A.fi., TEKLAS Kauçuk Sa. ve Tic. A.fi., TEMSA Saayi ve Tic. A.fi., ASEL- SAN Elektroik Sa. ve Tic. A.fi., ALTIPARMAK Pazarlama Koll. fiti., FORD Otomotiv Sa. A.fi., KAREL Elektroik Sa. ve Tic. A.fi., AS- SAN Demir ve Sac Sa. A.fi., H DROMEK Hidrolik ve Mekaik Makie malat Sa. ve Tic. A.fi., KALESE- RAM K Çaakkale Kalebodur Seramik Saayi A.fi. ve M LSOFT Yaz l m Tekolojileri A.fi. temsilcilerie kat - l m belgelerii verdi. TÜB TAK UEKAE, 6. Çerçeve Program e büyük ve e kapsaml güvelik projeleride biri ola OPEN TC i tek Türk orta. 12 milyo bütçeli projede, IBM, AMD, HP ve Ifieo gibi düya devi firmalar da yer al yor. Liux alt da, aç k kayak yaz l m tabal, güveilir ve emiyetli biliflim altyap lar oluflturmaya odaklam fl bir araflt rma ve gelifltirme projesi ola OPEN TC (Ope Trusted Computig) kosorsiyumu kapsam da, TÜB TAK Ulusal Elektroik ve Kriptoloji Araflt rma Estitüsü (UEKAE), yaz l mda meydaa gelebilecek güvelik sorular e aza idirilmesii sa layacak, basit kulla ml ve tam güveli bir e-posta ile mesajlaflma sistemi haz rl yor. 1 Kas m 2005 de bafllaya proje, 2008 y l da tamamlaacak. TÜB TAK-UEKAE taraf da proje ile ilgili olarak yap la aç klamaya göre, gelifle tekolojiyle birlikte ortaya ç ka yei ihtiyaçlar bafl da, saal düya güvelik sorular geldi i belirtilerek, proje tamamlad da TÜB TAK, düya e güveli e-posta haberleflme sistemleride birisii yazm fl olaca vurgulad. OPEN TC projesi, güveilir biliflim altyap lar ala da yap la e öemli yat r mlarda birisi olma özelli ii tafl yor. Özellikle Avrupa'da güveilir hesaplamaya yöelik projeler ile araflt rma estitülerii çal flma alalar yak da takip ede TÜB TAK-UEKAE taraf da ileride de, bezer koularda farkl ortaklarla ediile bilgileri paylafl lmas a devam edilecek. Böylece ortaya ç kacak ola altyap ve ürüler sayeside, özellikle bakalarla ya da e-ticaret sayfalar yla ba lat kurarke yafla la güvelik problemleri, öemli ölçüde so bulacak. Güümüzde h zla yayg lafla e-posta yoluyla haberleflme kaallar da var ola güvelik sistemlerii zama zama yetersiz kalmas ya s ra, bu sistemleri pahal ve kulla m zor olmas soucu, 6. Çerçeve Program kapsam da, Bilgi Toplumu Tekolojileri tematik ala alt da bafllat la ve TÜB TAK UEKAE i de ortak olarak kat ld OPEN TC projeside, 50 güveli yaz l m uzma çal fl yor. Toplat da yap la suumlar içi: Ayr t l bilgi içi: 13

14 TÜB TAK 3-6 YAfi ARASINDAK ÇOCUKLAR Ç N HAZIRLADI I B L M DERG S N DÜZENLED DO UM GÜNÜ PART S YLE TANITTI TÜB TAK Baflkal k Bias da 27 Aral k 2006 tarihide düzelee çocuklar, ö retmeleri ve bas mesuplar davet edildi i do um güü partisie, TÜB TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, TÜB TAK Baflka Yard mc lar Prof. Dr. Ömer CEBE- C, Prof. Dr. Ömer ANLA AN ve Dr. Güldal BÜYÜK- DAMGACI ALOGAN ya s ra kurum çal flalar da kat ld. TÜB TAK Popüler Dergiler Geel Yay Yöetmei Raflit GÜRD LEK, okurlar yla bütülefltiklerii, dergi ailesie yei bir dergiyi daha katma mutlulu uu yaflad klar ifade ederke, TÜB TAK Baflka Yard mc s Dr. Güldal BÜYÜKDAMGACI ALOGAN da çocuklar büyükleriyle birlikte yei dergii keyfii ç karabileceklerii kaydetti. Merakl Miik dergisii do um güü pastas Prof. Dr. Nüket YET fi, çocuklarla birlikte kesti. 14

15 MERAKLI M N K 1 OCAK 2007 DE OKUYUCUSUYLA BULUfiTU TÜB TAK, bilim okur yazarl art rmak ve bilimi topluma sevdirmek amac yla yürüttü ü çal flmalarda, flimdi de 3-6 yafl aras daki çocuklara yöelik olarak haz rlad dergiyle bir ilki gerçeklefltirdi. 1 Ocak 2007'de Merakl Miik ad yla piyasaya suula dergi, okul öcesi e itim ala da büyük bir aç kapatacak. Ülkemizde okul öcesi e itim ala da at lmas gereke ad mlara destek olmak amac yla TÜB TAK taraf da haz rlaa Merakl Miik dergisi, 3-6 yafl grubu çocuklar merak duygular ve düflüme becerilerii gelifltirmeyi hedefliyor. Çocuklar be ei ile takip edece i beklee Merakl Miik dergisii 5 farkl kahrama buluuyor: Aa kahrama Merakl Miik, bir köpek yavrusu; Çakçak bir saksa a; K rç l bir kirpi ve bu üçlüyle birlikte geze, Karamel ve Çekirdek adl k z ve erkek çocuk kahramalar. Hepsii farkl özellikleri olsa da, ortak yalar çok merakl olmalar! Her say da farkl bir tema iflleece i Merakl Miik dergiside, 3-6 yafl aras daki çocuklar düflüme ve araflt rma becerileri ile merak duygular gelifltirmeye yöelik pek çok yaz ve etkili e yer veriliyor. 24 sayfada olufla dergide, evdeki basit malzemelerle yap labilecek deeyleri yer alaca Çakçak Keflfediyor köflesi, okurlar göderece i çeflitli çal flmalara yer verile Küçük Eller fl Bafl da köflesi ve merakl okurlar göderdi i sorular ya tlaaca Çok Merak Ediyorum köflesii ya s ra birçok e leceli ve ö retici köfleye yer veriliyor. Dergide ayr ca, ae-baba ve e itimciler içi haz rlaa K rç l Seçtikleri köflesiyle, okul öcesi çocuklara ve ailelerie yöelik çeflitli etkilikler, yei yay lar ve iteret siteleri gibi koularda bilgi aktar lacak ve öerilerde buluulacak. Dergii beraberide zama zama oyular ve posterler de suulacak. Ayr ca, 2007 y l da yay mlaacak ilk 4 say yla birlikte bellek kartlar verilecek. Üzeride 9 farkl kavram buluaca 18 kartta olufla bellek kartlar, çocuklar hem oyu oyamalar sa layacak hem de bilgi sahibi olmalar kolaylaflt racak. 3 YTL de sat fla suula Merakl Miik dergisie isteyeler y ll k aboe de olabilecekler. 15

16 TÜB TAK 6-7 ARALIK 2006 TAR HLER NDE AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI TÜRK YE FORUMU NU DÜZENLED TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordiasyo Ofisi taraf da, 6-7 Aral k 2006 tarihleride stabul Hilto Covetio Ceter da AB 7. Çerçeve Program Türkiye Forumu gerçeklefltirildi. Forumu, 2007 y l da bafllay p 2013 y l a kadar sürecek ola AB 7. Çerçeve Program da proje deste i almay hedefleye üiversite, saayi ve kamu kurumlar da yaklafl k 800 araflt rmac izledi. Türk araflt rmac lar AB 7. Çerçeve Program hakk da bilgiledirmeyi ve programa yöelik fark dal k yaratmay hedefleye geifl kapsaml bu etkili i aç l fl kouflmalar, TÜB TAK Baflka Yard mc s Prof. Dr. Ömer CEBEC, SO Meclis Baflka Hüsametti KAV ve TBMM Saayi, Ticaret, Eerji, Tabii Kayaklar, Bilgi ve Tekoloji Komisyou Baflka Dr. Soer AKSOY yapt. TÜB TAK Baflka Yard mc s Prof. Dr. Ömer CEBEC forumu aç l fl da yapt kouflmada, Türkiye'i bilimsel bilgi üretmede öemli bir kapasiteye sahip oldu uu, so y llarda bilimsel makale yay lama aç s da düyada ilk 19 ülke aras a girdi ii söyledi. Prof. Dr. CEBEC, AB küresel, tekolojik bir güç olacaksa, bu süreçte Türk beyi gücü, Türk araflt rmac lar, Türk firmalar vazgeçilmez bir usurdur. Nitekim, ülkemizi AB Çerçeve Programlar 'daki performas ele al d da, buu iflaretlerii görmek mümküdür. Her geçe gü Türk araflt rmac lar bu programdaki baflar s artmaktad r. Bular bir bak ma ülke içide bafllat la bilim ve tekoloji seferberli ii bir yas mas d r. Bu at l m ülkemizi AB'ye tam üyelik sürecide ilk müzakere bafll ola Bilim ve Araflt rma Fasl ' baflar ile tamamlamas da temel usur olmufltur. dedi. SO Meclis Baflka Hüsametti KAV de 2006 y l ile AB 6. Çerçeve Program ' bitti ii, yei bir ufuk ola AB 7. Çerçeve Program 'a ise farkl bir gözle bakt klar söyledi. Türkiye'i y llard r arta bir d fl ticaret aç ile karfl karfl ya oldu uu, buu giderilmesi içi Türkiye'i daha yüksek katma de erli ürü üretmesi gerekti ii belirte KAV, '' thalat ve ihracat yap s Türkiye de ifltirebilmelidir. Yüksek katma de er bilgidir, Ar- 16

17 AB GEN fileme ÜLKELER N N AVRUPA ARAfiTIRMA ALANI LE BÜTÜNLEfiMES : AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI NA KATILIM ÇALIfiTAYI DÜZENLEND Ge'dir, tekolojidir, bilgiyi paylaflmakt r'' diye koufltu. Geliflmifl ülkelerde Ar-Ge'ye büyük paylar ayr ld ve bu paylar özel sektöre kayd alata TBMM Saayi, Ticaret, Eerji, Tabii Kayaklar, Bilgi ve Tekoloji Komisyou Baflka Dr. Soer AKSOY da, saayicileri Ar-Ge'ye bafllay p, TÜB - TAK'ta para, üiversitede hoca alarak bilim, saayi, pazar zicirii kurmas gerekti ii dile getirdi ve Türkiye'yi 2023 y l da düya öemli ülkeleri aras a katacak bir bilim politikas çerçevesideki selektif projelere TÜB TAK' yöledirmesii ve saayicilerimizi mutlaka buda çok büyük miktarda yararlamas arzu ediyoruz'' dedi. TÜB TAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordiasyo Ofisi taraf da, AB Geiflleme Ülkelerii Avrupa Araflt rma Ala ile Bütüleflmesi: AB 7. Çerçeve Program a Kat l m çal fltay, 7-8 Aral k 2006 tarihleri aras da stabul da düzeledi. Çal fltaya, Aravutluk, Avusturya, Bosa-Hersek, H rvatista, Karada, Makedoya, Romaya, S rbista ve Türkiye i AB Çerçeve Programlar ulusal koordiatörleri ile uzmalar da olufla 25 kiflilik bir grubu ya s ra Avrupa Komisyou Araflt rma Geel Müdürlü ü Geiflleme ve Etegrasyo Birimi Temsilcisi Taia FRIEDERICHS de kat ld y l da TÜB TAK taraf da AB 6. Çerçeve Program a yöelik olarak düzelee Aday Ülkeler Çal fltay devam iteli ide ola çal fltay, AB Geiflleme ülkelerie AB Çerçeve Programlar a kat l m kousuda ortak paydada iflbirli i yapma f rsat yaratt. Çal fltayda; kat l mc ülkeler ulusal bilim ve araflt rma potasiyellerii ve Avrupa Araflt rma Ala ile bütüleflmede karfl laflt klar zorluklar paylaflt. Gelecekte AB Geiflleme Ülkelerii birbirleriyle ve Avrupa Komisyou ile as l daha etki ve verimli iflbirlikleri gelifltirilebileceklerii tart fl ld çal fltayda, Avrupa Komisyou a suulmak üzere AB 7. Çerçeve Program stabul Güdemi isimli eylem pla haz rlad. Forumda, AB 6. Çerçeve Program da baflar l ola Türk ortaklar baflar hikayeleri ile AB 7. Çerçeve Program tematik alalar a yöelik çal flma programlar ve ça r lar hakk da bilgilere yer verildi. Avrupa Komisyou yetkililerii, AB Çerçeve Programlar uzmalar ve Ulusal rtibat Noktalar kat ld etkilikte, araflt rmac - lara proje fikirlerii as l AB 7. Çerçeve Program projesie döüfltürebilecekleri hakk da ve bu alada çal fla da flmal k firmalar ise AB 7. Çerçeve Program da as l hareket etmeleri gerekti i kousuda görüfllere yer verildi. AB Çerçeve Programlar ile ilgili sorular ve bulara yöelik çözüm öerilerii içere eylem pla da dikkati çeke koular flöyle: Politika ve stratejileri desteklemesi içi düzeli toplat lar yap lmas, Ülkelerde düzeleecek AB 7. Çerçeve Program aç l fl etkiliklerie Avrupa Komisyou u destek vermesi, Ülkeleri ortak araflt rma ilgilerii ta mlamas, bular güçledirilmesi, AB 6. Çerçeve Program daki gibi bu ülkelere özel iflbirli i faaliyetleri sa lamas, Araflt rmac lar dolafl m kousuda fark dal art rmaya yöelik etkilikler düzelemesi, Bölgedeki KOB leri hedef ala özel proje pazar etkilikleri düzelemesi, KOB lere özel ça r lar aç lmas, KOB lere verilecek e itimlere destek sa lamas. Çal fltay soucuda haz rlaa AB 7. Çerçeve Program stabul Güdemi bafll kl eylem pla Avrupa Komisyou a suulacak. 17

18 AVRUPA UZAY AJANSI NDAN B R HEYET ARALIK 2006 TAR HLER NDE TÜB TAK I Z YARET ETT veside iflbirli i koular görüflüldü ü toplat - da, 2007 y l içi bir eylem pla oluflturuldu. Toplat soucuda, 2007 y l Ekim ay da iki kurumu ortak bir Uzay Koferas düzelemesie karar verildi. Türkiye de yap lmas plalaa bu koferas amac, Avrupa da uzay kousuda çal fla üiversitelere, saayi firmalar a, devlet kurulufllar a, Türkiye de yap la uzay çal flmalar aktarmak ve ülkemizi bu koudaki yeteeklerii sergilemek ve ESA büyeside yer ala programlar Türkiye ye ta tmak olarak belirledi. Türkiye ile Avrupa Uzay Ajas (ESA) aras da imzalam fl ola Türkiye Hükümeti ve Avrupa Uzay Ajas Aras da D fl Uzay Bar flç l Amaçlarla celemesi ve Kulla lmas Kousuda flbirli i Alaflmas çerçeveside olas iflbirli i koular görüflmek üzere, Aral k 2006 tarihleride ESA da iki kiflilik bir heyet TÜB TAK ziyaret etti. Toplat ya, ESA y temsile ESA Uluslararas liflkiler Departma da Michelie TABACHE ve ESA ya ba l bir kurulufl ola EURISY (Europea Iteratioal Space Year) Geel Direktörü Dr. Jea BRUSTON, TÜB TAK temsile TÜB TAK Baflka Vekili Prof. Dr. Nüket YET fi, TÜB TAK Baflka Yard mc s Prof. Dr. Ömer ANLA AN, TÜB TAK Uzay Tekolojileri Araflt rma Estitüsü Müdürü Dr. U ur Murat LELO LU ve Uydu Tekolojileri Grup Koordiatörü Gökha YÜKSEL, Baflka da flmalar Dr. Tamer ÖZALP, Doç. Dr. Arif ADLI ve Dr. Mustafa HELVACI, Uluslararas flbirli i Daire Baflkal - da da Daire Baflka Doç. Dr. Nilay BAfiARAN, Esi ALTEN ve lter HAL LO LU kat ld. Eylül 2006 da yürürlü e gire ve öümüzdeki befl seeyi kapsaya TÜRK YE-ESA Alaflmas çerçe- ki kurum aras da e itim kousuda iflbirli i yap lmas, uzma de iflimi içi gerekli mekaizmalar kurulmas, ESA taraf da Türk araflt rmac lar a yöelik k sa döemli e itimler düzelemesi ve ortak projeler haz rlamas koular da alaflmaya var la ve 2007 seesi içeriside çal flmalar bafllat lmas a karar verile toplat kapsam da ayr - ca, 2008 de uzaya f rlat lmas plalaa ilk Türk yap m uydu RASAT ESA iflbirli iyle uzaya f rlat lmas kousuda da görüflmelere bafllad. Avrupa Uzay Ajas (ESA) Avrupa Uzay Ajas 17 üye ülkede olufla ve bu ülkeleri fiasal ve etellektüel kayaklar kullaarak bir Avrupa Uzay Program oluflturmaya çal fla bir kurulufltur bütçesi 2904 milyo EURO ola ESA, 2018 y l da Ay a isal uçufl yapmay ve soras da burada bir Ay Üssü kurmay plalamaktad r. Gelecek programlar içeriside Mars a da isal uçufl plalaya kurulufl, buu içi öcelikle Mars a robotlar gödermeyi plalamakta ve bu koudaki çal flmalar devam ettirmektedir. 18

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2006. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr.

Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. A USTOS 2006. Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan V. Prof. Dr. T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N A U S T O S 2 0 0 6 S A Y I : 5 9 Biz uygarl kta, ilimde ve fede kuvvet al yor ve oa göre yürüyoruz. M u s t a f

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58

HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N HAZ RAN-TEMMUZ n 2006 n SAYI:58 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. M u s t

Detaylı

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN E Y L Ü L 2 0 0 5 49

T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U BÜLTEN E Y L Ü L 2 0 0 5 49 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN EYLÜL 2005 49 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 49 EYLÜL 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

Türk Milletinin gelece i, bugünkü evlatlarının do ru görüflüyle ve yorulmak bilmeden çalıflmak azmiyle büyük ve parlak olacaktır.

Türk Milletinin gelece i, bugünkü evlatlarının do ru görüflüyle ve yorulmak bilmeden çalıflmak azmiyle büyük ve parlak olacaktır. Türk Milletinin gelece i, bugünkü evlatlarının do ru görüflüyle ve yorulmak bilmeden çalıflmak azmiyle büyük ve parlak olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir.

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir. M AD BÜLTEN 10 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir. w w w. m i a d. o r g. t r 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Ç NDEK LER Baflkan dan M AD Sevgi Evleri Aç l fl Yap ld. M AD 36. Ayl k Toplant

Detaylı

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter KOOP- fi SEND KASI GENEL YÖNET M KURULU Eyüp ALEMDAR Genel Baflkan Mehmet PALA Genel Baflkan Yard mc s Tuncer GÜRBULAK Genel Sekreter Metin GÜNEY Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖNER Genel Teflkilatland rma

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT KASIM 2013 - OCAK 2014 128 BUS AD da Günal Baylan dönemi Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

fiiflecam Çevre Politikas

fiiflecam Çevre Politikas Temmuz - A ustos 2005 Y l 46 Say 245 fiiflecam Çevre Politikas Ç NDEK LER fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2007 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD stanbul Merkez Binas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2003 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi!

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! baflkandan Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! Mustafa Dü encio lu De erli Meslektafllar m; Y l n son aylar nda mesle imizi ilgilendiren olumsuz geliflmeler yaflad k. A z ve difl sa l n n sözde kalmamas

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler Federasyonu nu birlik ve beraberlik ilkesi üzerine kurdu umuzu, bu ilkeden hareketle yerli perakendenin geliflmesi,

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2002 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2002 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD 2002 y l çal flmalar 3 cilt olarak düzenlenmifltir. Cilt 1:

Detaylı