Ülkemizde alınteri yle çalışan ve gelecek nesillere bunu miras bırakacak olan Türkiye yi yine fotoğrafçının alınteri ile yansıttık.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülkemizde alınteri yle çalışan ve gelecek nesillere bunu miras bırakacak olan Türkiye yi yine fotoğrafçının alınteri ile yansıttık."

Transkript

1

2 2007 FAALİYET RAPORU

3 Şehirlerarası yolculuklarda gözünüze ilişmiştir kamyon arkası Miras değil, alınteri yazısı. Anadolu da kutsaldır alınteriyle kazanılan para. Övünç kaynağıdır, gurur vesilesidir analar için. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bu toprakların her bir metre karesi emek, sabır ve fedakarlıkla işlenmiştir. Asırlardır düşen her alınteri insanımızın bereketi ve geleceği olmuştur. Türkiye nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk olarak, 22 seneyi aşkın süredir bu toprakların bereketini artırmak ve ülkemiz insanlarının alınterinin heba olmadan değerlendirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz, emekle kazanılan paranın değerinin ve omuzlarımıza yüklediği büyük sorumluluğun farkındayız. Ülkemizin dört bir yanındaki 80 e yakın şubemizde ve e yakın çalışanımızla en iyi Katılım Bankacılığı hizmetini sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Müşteri odaklı bankacılık faaliyetlerimizin yanı sıra, öncülük ettiğimiz sosyal ve kültürel faaliyetlerle de ülkemizin değerlerini yaşatmayı ve gelecek nesillerimize aktarmayı amaç edindik. Albaraka Türk Katılım Bankası olarak sadece bankacılıkla ilgilenen bir kurum olarak kalmak yerine yaşamın her anında, ülkemiz insanının yanında da yer almak istiyoruz. Onların dertleriyle dertlenmenin, zor zamanlarında yanlarında olmanın, mutluluklarını paylaşmanın bu topraklarda faaliyet gösteren her kurumun ilk hedefi olması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde alınteri yle çalışan ve gelecek nesillere bunu miras bırakacak olan Türkiye yi yine fotoğrafçının alınteri ile yansıttık. Saygılarımla, Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Genel Müdür

4

5

6 BÖLÜM I - SUNU 06 Ba l ca Finansal Göstergeler 07 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 08 Vizyon, Misyon, Hedefler, Albaraka Türk ün Güçlü Temelleri 10 K saca Albaraka Türk ve Tarihsel Geli imi 10 Uluslararas Derecelendirme Kurulu unun Albaraka Türk e Verdi i Notlar 11 Faaliyet Raporu Uygunluk Görü ü 12 Anasözle mede Yap lan De i iklikler 12 Sermaye ve Ortakl k Yap s 14 Yönetim Kurulu Ba kan n n Mesaj 15 Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Denetçileri 19 Genel Müdürün Mesaj 20 Üst Yönetim (Genel Müdür ve Genel Müdür Yard mc lar ) Y l Faaliyetleri 23 Kurumsal Bankac l k 26 Bireysel Bankac l k 30 Uluslararas Bankac l k 35 Destek Hizmetleri 36 Albaraka Türk Kültür Faaliyetleri İÇİNDEKİLER BÖLÜM II - YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI 38 Yönetim Kurulu 39 Denetim Komitesi 39 Kredi Komitesi 40 Kurumsal Yönetim Komitesi 42 Denetim Komitesi Raporu 44 nsan Kaynaklar Uygulamalar 45 Organizasyon ve Kalite Yönetimi 45 Bankan n Dahil Oldu u Risk Grubu le Yapt lemler 49 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan BÖLÜM III - F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M 61 Mali Durum, Karl l k ve Borç Ödeme Gücüne li kin De erlendirme 61 Risk Yönetimi Politikalar 64 Denetleme Kurulu Raporu Aral k 2007 Tarihi tibariyle Haz rlanan Kamuya Aç klanacak Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara li kin Aç klama ve Dipnotlar ile Ba ms z Denetim Raporu 138 Genel Müdürlük ve ubeler leti im Bilgileri 140 Albaraka Bankac l k Grubu leti im Bilgileri 5

7 BeŞ yillik finansal BİLGİLeR 2003* 2004** 2005*** 2006*** 2007*** Toplam Aktifler Toplanan Fonlar Krediler Özkaynaklar Net Kâr BA LICA F NANSAL GÖSTERGELER BA LICA f NANSAL oranlar Krediler/Toplam Aktifler %58,07 %70,40 %76,18 %79,59 %77,37 Toplanan Fonlar/Toplam Aktifler %80,34 %87,28 %87,62 %86,44 %81,25 Özkaynak Kârl l %9,54 %21,52 %25,39 %28,21 %15,92 Aktif Kârl l %1,49 %2,15 %2,36 %2,78 %2,30 Takipteki Kredi Oran %10,04 %4,24 %2,08 %1,75 %1,50 Net Takipteki Kredi Oran %4,75 %1,13 %0,49 %0,01 %0,34 Sermaye Yeterlilik Oran %10,85 %13,69 %12,77 %15,29 %21,72 Takipteki Kredilere Kar l k Ay rma Oran %52,64 %73,40 %76,59 %99,33 %77,27 Hisse Ba na Net Kâr (YTL) %0,20 %0,31 %0,37 %0,43 %0,32 (1 YTL nominal de erli hisse için) * 2003 y l finansal göstergeler V.U.K hükümlerine göre haz rlanm göstergelerdir. ** 2004 y l finansal göstergeler M.U.Y hükümlerine göre haz rlanm göstergelerdir. *** 2005, 2006 ve 2007 y l finansal göstergeler T.M.S hüküm ve standartlar na göre haz rlanm göstergelerdir. 6

8 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A TAR HL OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM 1. Açılı ve Ba kanlık Divanı te kili, 2. Genel Kurul Tutana ı nın imzası için Ba kanlık Divanı na yetki verilmesi, Yılı Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Ba ımsız Denetleme Kurulu u Raporlarının okunması ve müzakeresi, 4. Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, Yönetim Kurulu nun 2007 hesap dönemi kârının da ıtılması ile da ıtım şekli ve tarihi konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi, karara ba lanması, 5. Banka tarafından 2007 yılında yapılan ba ı larla ilgili olarak Genel Kurul a bilgi verilmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler in ayrı ayrı ibrasının onaylanması, 7. Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri gere ince Yönetim Kurulu Üyeleri ne izin verilmesi, 8. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ücretlerinin tespiti ve Yönetim Kurulu Üyeleri nin seçimlerinin yapılması, 9. Denetleme Kurulu Üyeleri nin seçimi ve ücretlerinin tayini, 10. Kurumsal Yönetim ilkeleri gere ince 2008 yılı ve izleyen yıllara ili kin kâr da ıtım politikasının Genel Kurul un bilgisine sunulması, 11. Dilek ve temenniler. 7

9 Vİzyon, Mİsyon, Hedefler, Albaraka Türk ün Güçlü Temellerİ V ZYONUMUZ Yurt içinde ve yurt dı ında ürün ve hizmetler sunan etkin bir finans kurumu olmaktır. M SYONUMUZ Etkinli imizle, kalitemizle ve verimlili imizle; VİZYON, MİSYON VE HEDEFLER Mü terilerimize, Çal anlar m za, Hissedarlar m za ve toplumumuza sürekli bir ekilde katma de er sunmakt r. HEDEFLER M Z Güçlü bir Albaraka Türk markasıyla mü terilere daha fazla güven vermek, Kazan-kazan anlayı ı ile tüm payda lara daha fazla de er katmak, Üstün hizmet, mü teriye özel ilgi ve samimi yakla ım ilkeleriyle mü terilerin memnuniyetini arttırmak, Ürün / hizmet süreçlerini ve ürün / hizmet kalitesini sürekli iyile tirmek, ubele me ile organik olarak büyümek ve daha fazla mü teriye ula mak, KOB Bankacılı ı na verdi imiz a ırlı ı devam ettirmek, Proje bazlı fonlama i lemlerini hacim ve oran olarak arttırmak, Bireysel Bankacılık ürünlerinin çe itlili ini ve i lem hacmini artırmak, Alternatif Da ıtım Kanalları ürünlerini geli tirmek, Özellikle Ortado u ve Kuzey Afrika ülkelerindeki dı ticaret i lemlerindeki payımızı büyütmek, Çalı anlarımızın güleryüzlü hizmet sunumlarına devam etmelerini sa lamak. ALBARAKA TÜRK ÜN GÜÇLÜ TEMELLER Albaraka Bankacılık Grubu ve slam Kalkınma Bankası ba ta olmak üzere uluslararası, yaygın ve güçlü bir ortaklık yapısına sahiptir ten günümüze kadar süregelen kurumsalla mı ve bilinirli i yüksek olan Albaraka Türk markasıdır. Türkiye ye faizsiz bankacılık hizmetini veren ilk ve öncü katılım bankasıdır. Güleryüzlü personel ile güleryüzlü hizmet anlayı ına sahiptir. Operasyonel risk dahil %21,72 gibi yüksek sermaye yeterlilik oranına sahiptir. Plasmanlarda %1,50 gibi dü ük bir sorunlu kredi oranına sahiptir. Riskimiz çok sayıda küçük ve orta ölçekli firma üzerine ve çok de i ik sektörlere yayılarak risk konsantrasyonu engellenmi tir. Dünyanın en uzak ülkelerine yayılmı 500 ü a kın bankadan olu an güçlü ve yaygın bir muhabir banka a ına sahiptir. Banka operasyonlarındaki titiz risk yönetimi anlayı ı ile yüksek güvenilirlikte bankacılık yapmaktadır. Mü teri ili kileri yönetimindeki ba arısı ile mevcut mü terilerinin uzun dönemli ürün/hizmet almaya e ilimli oldu u güçlü mü teri tabanına sahiptir. 8

10 K talar birbirine ba layan çelik halatlar gibi güçlü bir dürtü, iyi bir ya am arzusu. Ne yükseklik korkusu, ne dü me tehlikesi kopartam yor insan n hayatla ba lar n. En az can kadar tatl al nteri.

11 KISACA ALBARAKA TÜRK Ve TARİHSeL GeLİŞİMİ Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kurulu ların ilki ve öncüsü olan Albaraka Türk Katılım Bankası, 1984 senesinde kurulu unu tamamlayarak 1985 yılının ba ından itibaren faaliyete geçmi tir. Albaraka Türk, faaliyetlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu na tâbi olarak sürdürmektedir. Ortado u nun ileri gelen gruplarından Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), slam Kalkınma Bankası (IDB) ve Türk ekonomisine yarım yüzyıldan fazla hizmet veren yerli bir sanayii grubunun öncülü ünde kurulan Albaraka Türk ün ortaklık yapısının içinde yabancı ortakların payı %66,51, yerli ortakların payı %12,92, halka aç k k s m ise %20,57 dir. Albaraka Türk ün ortaklık yapısı, sahip oldu umuz itibarın ve güvenin garantisidir. ALBARAKA TÜRK VE TARİHSEL GELİŞİMİ Câri hesaplar ve katılım hesapları aracılı ıyla fon toplayan ve topladı ı fonları, bireysel finansman, kurumsal finansman, finansal kiralama ve proje bazında kâr zarar ortaklı ı gibi hizmetlerle tekrar ülke ekonomisine kazandıran Albaraka Türk, faizsiz bankacılık uygulamasıyla çok çe itli finansman ve bankacılık hizmetlerini sunmaya yetkilidir. Ana orta ı Albaraka Banking Group un faaliyet gösterdi i Körfez, Ortado u ve Kuzey Afrika co rafyalarında finansal ürün ve hizmeti sunmada en iyi bölgesel banka olma vizyonu ile yola çıkan Albaraka Türk, Singapur dan ngiltere ye, Güney Afrika dan Fas a, Avustralya dan Kazakistan a kadar 66 ülkede 500 den fazla banka ile kurdu u geni muhabirlik a ı sayesinde mü terilerine hızlı, kaliteli ve emniyetli dı ticaret (ithalat, ihracat ve kambiyo) hizmetlerini vermektedir. Bireysel Bankacılık alanında da iddialı olan Albaraka Türk, mü terilerine, ortaklarına, çalı anlarına ve Türkiye ye de er katma misyonunu benimsemi milletlerarası bir katılım bankası olarak, 2007 yılı itibarıyla 31 ube istanbul da, 49 ube önde gelen sanayi ve ticaret merkezi olan illerimizde olmak üzere, ülke geneline yayılmı toplam 80 ubesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. ULUSLARARASI DERECELENDİRME KURULUŞU NUN ALBARAKA TÜRK E VERDİğİ NOTLAR fich RATING 15 TeMMUz 2007 TARİHLİ RATING SoNUçLARI Yabancı Para Uzun Vadeli BB- Türk Liras Uzun Vadeli BB- Kısa Vadeli B Kısa Vadeli B Görünüm Dura an Görünüm Dura an 10

12 Faalİyet Raporu Uygunluk GörüŞü 11

13 ANASÖzLeŞMede yapilan değişiklikler Albaraka Türk hisselerinin halka arz edilmesi a amasında, 62 maddeden ibaret tescil ve ilan edilmi Ana Sözle menin, ekleme, çıkarma, birle tirme ve de i tirmeler sonucu eski 52 den 62 (dahil) ye kadar maddelerinin kaldırılması suretiyle, 52 esas 1 geçici hüküm olarak de i tirilmi ve düzenlenmi, 24 Mayıs 2007 tarihli Ola anüstü Genel Kurul da kabul edilmi tir. Ana sözle memizin son hali (7.madde hariç) tarih 6819 sayılı, 7.madde ise tarih 6841 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilanen yayınlanmı tır. Ana sözle memize Albaraka Türk internet sayfasından ula ılabilmektedir. ANASÖZLEŞME DEğİŞİKLİğİ VE SERMAYE SeRMAye Ve ortaklik yapisi 12 Nisan 2007 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul toplantısında 160 milyon YTL olan banka sermayesi 2006 yılı kârından 55 milyon YTL lik ilaveyle 215 milyon YTL ye yükseltilmi tir. Sermaye artırımı 13 Nisan 2007 tarihinde tescil edilerek 19 Nisan 2007 tarih ve 6791 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmi tir. Ayrıca 24 Mayıs 2007 tarihli Ola anüstü Genel Kurul toplantısında; 215 milyon YTL lik sermayenin Banka ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanarak 54,5 milyon YTL lik sermaye payının halka arz edilmesi suretiyle 269,5 milyon YTL ye çıkarılmasına karar verilmi tir. Söz konusu sermaye artırımı 29 Haziran 2007 tarih ve 6841 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmi tir TARİHİ TİBARIyLA BANKA SeRMAye dağilimi ortakl k yap s Yabanc Ortakl k Albaraka Bankac l k Grubu slam Kalk nma Bankas Alharthy Ailesi Di er Yerli Ortakl k Halka Aç k Toplam pay Tutar (ytl) , , , , , , , ,00 oran (%)

14 Güçlükler karş s nda azimle ve keyifle ayakta durabilme gücü... Azg n dalgalar n bile y ld ramad ğ bal kç yla vücut buluyor sebat.

15 yönetim KURULU BAŞKANI NIN MeSAJI Bu raporun sayfalarında kaliteden taviz vermeyen sürdürülebilir bir büyüme hikâyesini okuyacaksınız. Bu raporda ifade edilen veriler, son birkaç yılda büyük bir atılım yapmı bir ba arının altını çiziyor. Ben de bu ba arı grafi ini sizlere sunmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Türkiye nin faizsiz esasta faaliyet gösteren ilk bankası olan Albaraka Türk ün geride bıraktı ımız 22 yılına baktı ımızda, ilk olarak katılım bankacılı ının temel prensiplerine olan sadakat göze çarpıyor. Bu prensiplerle yo rulmu heyecan ve dinamizmin yıllar geçtikçe tecrübe ile yıkanarak nasıl geli ti ini sizlere bu vesileyle aktarmaktan mutluluk duydu umu ifade etmem gerekiyor. YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Albaraka ismi, sadece Türk halkının de il, grubumuz bankalarının faaliyet gösterdi i geni co rafyadaki tüm halkların benimsedi i sınırlar üstü bir marka haline gelmi durumda yılında grubumuzun Bahreyn ve Dubai Borsaları nda halka açılmasının ardından, bu sene de Albaraka Türk ün stanbul Borsası na girmesiyle, marka bilincinin çok daha geni kitlelere ula tı ını görüyoruz. Albaraka Türk ün halka arzına geli mi ülkelerdeki yatırımcıların gösterdi i yo un ilgi sayesinde Albaraka isminin artık küresel bir açılım yaptı ını rahatlıkla ifade edebiliriz. Albaraka Türk, kurumun en büyük orta ı olan Albaraka Banking Group (ABG) bankacılık grubunun amiral gemisidir yılında Bahreyn de tesis edilen grup çatısı, dünya çapında entegre bir faizsiz bankacılık hizmeti sunacak bir yapıyı hayata geçirmi ve bu alanda dünyada hâlen tek olan bir giri imin sonucudur. Böyle bir bankacılık grubunun kapsam ve faaliyetleri, hızla küresel boyutlara do ru ilerlemektedir. Tesis edilen merkezi risk yönetimi ve mali konsolidasyon sayesinde güçlü ve sa lam bir yapı olu turulmu ve XXI. yüzyılın ba lıca faizsiz bankacılık kurumlarından biri olmayı hedefleyen bakı açısıyla, küresel ekonominin de i en dinamikleri kar ısında etkili olacak bir büyüme stratejisi benimsenmi tir. S&P tarafından uzun vadeli notu BBB-, kısa vadeli notu ise A-3 olan grubumuzun 2007 yılı sonu itibarıyla özkaynakları 1,2 milyar ABD Doları, toplam varlıkları ise 7,6 milyar ABD Doları seviyesine ula mı tır. Bilindi i gibi 2007 yılı, özellikle geli mi piyasalarda ciddi bir dalgalanmanın ya andı ı bir yıl olmu tur. Türkiye ba ta olmak üzere geli mekte olan ekonomilerin bu dalgalanmadan nispeten daha az etkilenmi olması, geli mekte olan ekonomilerin son yıllarda sa ladı ı kazanımların önemli bir göstergesidir. Bununla birlikte 2008 in ilk aylarında sürecin di er ekonomilere de yava yava yansıdı ını görmekteyiz. Bu çerçevede irketlerin bir taraftan daralan ekonomik büyüme sürecinde etkinliklerini artırabilmesi, bir taraftan da bilânço sa lamlı ını ön plana çıkarması büyük bir önem arz edecek. Büyük bir mutlulukla görüyoruz ki Albaraka Türk ün geçmi te tesis etti i sa lam altyapısı ve mükemmele yakın bilânço sıhhati, bankamızın bu süreci büyüyerek ve pazar payını arttırarak sürdürebilmesini temin edecektir. Banka yönetiminin imdiye kadar izledi i sa lam mali yapı ile istikrarlı bir büyüme arasında denge kurma stratejisinin ne ölçüde yerinde oldu u da eminiz bu dönemde oldukça takdir edilecektir. unu memnuniyetle ifade etmeliyim ki Albaraka Türk 2007 yılını rekor büyüme seviyeleri ve yine rekor aktif kalitesi ile tamamlayabilmi, gelece e yönelik beklentilerimizi hayli yükseltmi tir. Toplam varlıklarımızın % 48, toplanan fonların % 39, özkaynakların halka arzın da etkisiyle % 117, vergi öncesi net kârın % 50 arttı ı 2007 yılının, etkin ve ba arılı bir gayretin neticelerinin alındı ı bir sene oldu unu tüm ortaklarımıza ve mü terilerimize duyurmaktan büyük bir mutluluk duydu umu bir kez daha ifade eder, 2008 yılının Türkiye ve Albaraka Türk e yeni fırsatlar ve ba arılar getirmesini temenni ederim. En derin saygılarımla, Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Yönetim Kurulu Ba kan 14

16 YÖNET M KURULU VE GENEL KURUL DENETÇ LER YÖNET M KURULU Ba kan Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK II. Ba kan, Murahhas Üye Yalç n ÖNER Murahhas Üye Osman AKYÜZ Üye Osman Ahmed SULIMAN Üye Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI Üye Faisal Abdulaziz AL ZAMEL Üye Ekrem PAKDEM RL Murahhas Üye Dr. Adnan BÜYÜKDEN Z GENEL KURUL DENETÇ LER Ate Arif VURAN Memduh CO KUNER Seyfettin YEN DÜNYA 15

17 Yönetİm Kurulu Üyelerİ nin KIsa ÖzgeçmİŞlerİ YÖNETİM KURULU Adnan A. Yusuf Abdulmalek: 1955 (Bahreyn) do umludur. ngiltere de Hull Üniversitesi nde idari bilimler dalında e itim almı ve master yapmı tır. Bankacılık mesle ine 1973 te Habib Bank ta ba layan Adnan Yusuf, arasında American Express Bank ta kredili i lemler müdür yardımcısı, Arab Banking Corporation da (ABC) 1980 den itibaren sırasıyla merkez ube müdürü, genel müdür vekili ve ba kan yardımcısı, küresel pazarlama ve mali kurumlar bölüm ba kanı, Arap Dünyası bölüm ba kanı, i tirak ve yatırımlar ba kan yardımcısı olarak çalı mı tır de ABC Islamic Bank (EC) yönetim kurulu ba kanı olan Adnan Yusuf, Mart 2000 de Albaraka Banking Group (ABG) genel müdürü olmu tur arasında Bahrain Islamic Bank ta CEO olarak görev yapan Adnan Yusuf, 2004 ün A ustos ayında Albaraka Banking Group (ABG) yönetim kurulu üyesi ve CEO olmu tur. Bu görevini halen sürdürmektedir. ABG Ailesi ndeki birçok bankanın yönetim kurulu üyesi veya ba kanı olan Adnan Yusuf, Nisan 2005 ten itibaren Bankamızın yönetim kurulu ba kanı ve kredi komitesi üyesidir. Kendisine, 2004 yılındaki Dünya slam Bankaları Konferansında yılın bankacısı ödülü verilen Adnan Yusuf, yukarıda sayılan hizmetlerinden ayrı olarak Lübnan daki Arap Bankaları Birli i nde yönetim kurulu ba kan yardımcılı ı ve ngiltere deki Avrupa slam Yatırım Bankası nda yönetim kurulu ba kanlı ı yapmaktadır. Yalç n Öner: 1938 Araç (Kastamonu) do umludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden mezun olan Yalçın Öner, Minnesota Üniversitesi nde (ABD) kamu idaresi alanında yüksek lisans yapmı tır yılında Maliye Bakanlı ı nda hesap uzmanı olarak ba ladı ı kariyerine 1972 yılında Devlet Yatırım Bankası ve 1978 yılında Yatırım Finansman A.. deki görevleriyle devam etmi tir yılında Albaraka Türk Özel Finans Kurumu nun ilk genel müdürü olan Öner bu görevini 1996 yılına kadar sürdürmü tür. Bu kurumda 1996 dan itibaren yönetim kurulu üyesi olarak göreve devam eden Öner, Temmuz 2001 den itibaren iç kontrol ve denetim grubu ba kanlı ı, Nisan 2002 den itibaren yönetim kurulu ikinci ba kanlı ı görevlerini de sürdürmektedir. Nisan Ocak 2007 arasında yönetim kurulu murahhas üyemiz olan Yalçın Öner, Aralık 2006 dan itibaren Albaraka Türk Katılım Bankasının iç sistemlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve denetim komitesi üyesidir. Osman Akyüz: 1954 Yomra (Trabzon) do muludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirmi tir yılında Maliye Bakanlı ı nda hesap uzmanı olan Akyüz, 1983 te bu görevden ayrılarak Sezai Türke - Fevzi Akkaya Grubu nda denetçi ve mali danı man olarak görev yapmı tır yılında kurumumuzda mali ve idari i ler müdürü olarak göreve ba layan ve daha sonra fon kullanma müdürü ( ), genel müdür yardımcısı ( ) görevlerinde bulunan Osman Akyüz döneminde genel müdürümüz olmu tur. Akyüz, Kasım 2001 den beri Bankamız kredi komitesi üyeli ini sürdürmekte olup Nisan 2002 den itibaren yönetim kurulu murahhas üyesidir. Osman Akyüz ayrıca Türkiye Katılım Bankaları Birli i nde genel sekreterlik, stanbul Ticaret Odası nda meclis üyeli i yapmaktadır. Osman Ahmed Suliman: 1941 (Sudan) do umludur. Ba kent Khartoum Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup Çekoslovakya daki 17 Kasım Üniversitesi nde The International Banking School da lisansüstü diploma almı tır. Kariyerine Sudan daki El-Nilein Bank ta 1965 yılında ba layan Osman Suliman, bu bankada sırasıyla ube müdürlü ü, genel müdür yardımcılı ı, genel müdürlük, yönetim kurulu ba kan yardımcılı ı ve yönetim kurulu ba kanlı ı görevlerinde bulunmu tur. Merkezi Cidde de (Suudi Arabistan) bulunan Albaraka Investment & Development Co da arasında bankacılık koordinasyon bölümünden sorumlu genel müdür yardımcısı olan Suliman anılan irkette arasında Mali Hizmetler kanadındaki grup içi bankalardan sorumlu yönetim kurulu üyeli i yapmı tır yıllarında Sudan Bankalar Birliği nde ve Bankacılık Döviz Kurulu nda yönetim kurulu ba kanı, 1995 yılından beri Sudan daki Albaraka Bank yönetim kurulu ba kanı, 2005 ten itibaren Bahreyn deki Albaraka Islamic Bank ta yönetim kurulu üyesi olan Osman Suliman halen ABG de genel müdür yardımcılı ı yapmaktadır. Ayrıca, Arap Bankalar Birli i nde (Lübnan) ve Kenana Sugar Co da 1988 Mart ayına kadar yönetim kurulu üyeli inde bulunmu tur. Nisan 2005 te Albaraka Türk te yönetim kurulu üyeli ine getirilen Osman Suliman halen bu görevini sürdürmekte ve ayrıca Bankamızda denetim komitesi ba kanlı ı yapmaktadır. 16

18 Yönetİm Kurulu Üyelerİ nin KIsa ÖzgeçmİŞlerİ brahim Fayez Humaid Alshamsi: 1949 yılında Birle ik Arap Emirlikleri nde (BAE) do mu tur yılında Lübnan daki Arab University of Beirut ta iktisat diploması almı tır. Kariyerine 1969 yılında Bank of Oman da cari hesaplar efi olarak ba lamı ve bu bankanın Ajman ube müdürü olmu tur (1971). BAE iskan ve ehir Planlama Bakanlı ı nda mali i ler müdürü (1972), Abu Dhabi Fund For Arab Ecomomic Development te genel müdür yardımcısı (1976), Lüksemburg taki European Arab Bank Holding de (1978), Viyana daki Austrian Conference Center Co da (1984), BAE Industrial Bank ta (1983) ve Dubai Islamic Bank ta (1998) yönetim kurulu üyesi olarak çalı mı tır. BAE deki Bangladesh Investment Co. da yönetim kurulu ba kanı, Kuveyt teki Arab Fund For Economical & Social Development te müdür (1983) olan Ibrahim Fayez, 2004 yılı ba ından beri Dubai deki Emirates Islamic Bank ta yönetim kurulu ba kanı ve CEO olarak görev yapmaktadır. brahim Fayez, Nisan 2005 ten beri Bankamızda yönetim kurulu üyesidir. Faisal Abdulaziz Al Zamel: 1956 yılında Kuveyt te do mu tur yılında Kuwait University den mezun olup 1979 da New Haven University de (USA) master yapmı tır. Bankacılık kariyerine 1981 yılında Kuwait Finance House da (Kuveyt) genel müdür yardımcısı olarak ba lamı ve bu görevi 1995 e kadar sürmü tür. slam Kalkınma Bankası nda döneminde icra direktörlü ü görevinde bulunmu tur arasında, ülkemizdeki Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.. de yönetim kurulu üyeli i yapmı tır. Bankamız hissedarı olan Islamic Development Bank (Cidde) adına yönetim kurulumuza üye tayin edilen Faisal Alzamel, 2003 yılından bu yana Bankamızda bu görevini sürdürmektedir. Ayrıca halen Kuveyt teki International Environment & Services Co adlı özel ticari bir irkette genel müdür olarak çalı maktadır. ÜST YÖNETİM Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli: 1939 yılında zmir de do mu olan Ekrem Pakdemirli ODTÜ Makine Mühendisli i ni bitirmi tir. Aynı okulda master derecesi alarak Londra Üniversitesinde doktorasını tamamlamı tır. DPT müste ar yardımcılı ı, 9 Eylül Üniversitesi rektör yardımcılı ı, Hazine ve Dı Ticaret müste arlı ı, T.C. Ba bakanlık ba danı manlı ı, büyükelçilik, XVIII., XIX., XX. ve XXI. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak Ula tırma, Maliye ve Gümrük, Devlet Bakanlıkları ve T.C. Ba bakan Yardımcılı ı yapmı tır. Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 2003 yılından bu yana Bilkent ve Ba kent Üniversiteleri nde ö retim üyesi olarak görev yapmaktadır yılından bu yana Vestel Elektronik A.. adlı özel bir irkette yönetim kurulu ba kanvekili, B M Birle ik Ma azalar A.. adlı ticari irkette yönetim kurulu üyeli i ve Çevresel Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. ti. firmasında yönetim kurulu ba kanlı ı yapmaktadır. Prof. Ekrem Pakdemirli 2007 yılında Albaraka Türk te yönetim kurulu üyeli ine seçilmi tir. Dr. Adnan Büyükdeniz: 1954 y l nda Adana da do mu olan Dr. Adnan Büyükdeniz lise e itimini Amerika Birle ik Devletleri nde tamamladıktan sonra 1980 yılında Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nden mezun olmu tur. ngiltere de The London School of Economics ten iktisat diploması ve master derecesi alan Dr. Adnan Büyükdeniz, stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde doktora sını yapmı tır. i hayatına 1982 yılında TÜS AD da ara tırmacı ekonomist olarak atılan Dr. Adnan Büyükdeniz, 1986 da Albaraka Türk Özel Finans Kurumu nda ara tırma/pazarlama müdür yardımcısı olarak çalı maya ba lamı tır. Sırasıyla dı i ler müdürlü ü, genel müdür yardımcılı ı ve genel müdür ba yardımcılı ı görevlerinde bulunduktan sonra 2003 yılında Albaraka Türk genel müdürlü ü ne getirilmi tir. Dr. Büyükdeniz in genel müdürlük görevine paralel olarak yönetim kurulu murahhas üyeli i ve kredi komitesi üyeli i görevleri de halen devam etmektedir. 17

19 DENETİM KURULU ÜYELERİNİN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Prof. Arif Ate Vuran: 1944 te stanbul da do du. London French Institute ve Saint-Joseph Fransız Lisesi nden mezun olduktan sonra stanbul ktisadi ve Ticari limler Akademisi ni bitirdi yıllarında talya daki Perugia Üniversitesi nde okudu te doktorasını verdi de Doçent ve 1984 te İstatistik ve Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı nda profesör oldu yılları arasında Türk Hava Yolları A.O. denetim kurulu ve Kıbrıs Türk Hava Yolları yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu yılında gazetecili e ba ladı. Türkçe ve ngilizce yayınlanmı 9 adet ders kitabı, yüzden fazla ara tırma ve makalesi vardır. stanbul Ticaret Üniversitesi rektörü olan Prof. Arif Ate Vuran 1986 yılından bu yana Albaraka Türk te denetçidir. DENETİM KURULU Memduh Co kuner: 1938 de Yozgat ta do du yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü nden mezun oldu. Kariyerine Maliye Bakanlı ı nda 1960 yılında hesap uzmanı olarak ba layan Co kuner, yılları arasında Ticaret Bakanlı ı nda te vik ve uygulama genel müdür yardımcısı; Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası nda proje müdürü olarak çalı tı yılları arasında Transtürk Holding A.. adlı özel bir irkette genel müdür ba yardımcısı olarak görev yaptı yılları arasında MÇ Yönetim Danı manlı ı Ltd. ti. adlı özel firmada kurucu ortak ve mali danı man olarak çalı an Co kuner, 1991 yılından bu yana Ak Denetim Yeminli Mali Mü avirlik A.. adlı özel irketini kurdu ve yeminli mali mü avir olarak çalı maktadır. Memduh Co kuner 1998 yılından bu yana da Albaraka Türk te denetçidir. Seyfettin Yenidünya: 1936 da Sivas ta do du. stanbul Yüksek ktisat Okulu Maliye Bölümü nden 1959 yılında mezun oldu. Kariyerine 1961 yılında Türk Ticaret Bankası nda ba layan Yenidünya, müfetti, müdür ve genel müdür yardımcısı olarak özel irketlerde çalı tıktan sonra 1982 yılında emekli oldu ve yılları arasında Albaraka Türk Özel Finans Kurumu nda müdür olarak çalı tı yıllarında Ticaret Sigorta A.. de yönetim kurulu ba kanlı ı ve genel müdür vekilli i yapmı olan Seyfettin Yenidünya, 1998 yılında ayrıca Hazine temsilcisi olarak Türk Ticaret Bankası yönetim kurulu üyesi oldu. Seyfettin Yenidünya, Aralık 2003 ten beri Bankamızda denetçidir. 18

20 GeNeL MÜdÜR ÜN MeSAJI Katılım Bankacılı ı, tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de hızla büyüyor ve geli iyor. Halkımızın katılım bankalarına ilgisi, yeni açılan ubeler ve internet aracılı ıyla eri im arttıkça giderek belirginle iyor. Biz de, Albaraka Türk olarak bu ilgiye, Katılım Bankacılı ı nın temel prensiplerinden taviz vermeden, kaliteli hizmet gayretiyle kar ılık vermeye çalı ıyoruz. Albaraka Türk, yola çıktı ı günden bu yana mü terilerine, ortaklarına ve çalı anlarına prensipleri çerçevesinde her zaman en iyi ekilde hizmet vermeyi temel hedefi olarak görmü tür. Bu anlayı sebebiyledir ki tek amaç olarak sadece hızlı büyümeyi ya da kâr etmeyi dü ünmemi tir. Büyüme adına ortaklarından fedakârlık istemedi i gibi, kârlılık adına mü terilerine ve çalı anlarına kar ı sorumluluklarını suiistimal etmeyi dü ünmemi tir. Bankamız her zaman için uzun vadeli ili kilere inanmı ve bugünlere mü terileri, ortakları ve çalı anlarının sayesinde gelmi tir. Bu sene içinde büyük bir ba arıyla gerçekle tirdi imiz halka arz çalı masına da esas itibarla bu sebeple giri tik. üphesiz ki her halka arzın asıl maksadı, irkete sermaye giri i sa lamaktır. Biz de gelecekte çok daha ba arılı, çok daha etkin, çok daha yaygın bir Albaraka Türk için halka arzın önemli bir adım oldu unu dü ündük. Ancak di er taraftan Albaraka Türk ün gelece e yolculu unda halkımızı da yanımızda görmek istedik. Mü terilerimizin, çalı anlarımızın ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin, hem kurumumuza güç kataca ına, hem de bizlerin sorumluluk çıtasını yukarılara çekece ine inandık. GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Bu inancımızı halka arz a amasının her a amasına yansıttık. Yerli olsun, yabancı olsun halka arzımıza yatırım yapacak tüm tarafların hissemizden en kısa sürede kazanç sayabilecekleri bir zemin olu turma maksadıyla, halka arz sırasında fiyat aralı ını, bankamızın de erinin oldukça altında belirledik. Bu sayede olu an yo un ilgi sebebiyle istedikleri ölçüde hisse alamayan yatırımcılarımızın, halka açıldı ımız ilk günden itibaren kazançlı çıkmasının yolunu açtık. Nitekim böylece, son dalgalanmalara ra men halka arz yatırımcımızın MKB-100 ün getirisinin % 25 ten fazlasını kazanma imkânı olu tu. Albaraka Türk, halka arz sonrası güçlenmi sermaye yapısı ve ortaklarımızın da deste i ile 2007 yılını oldukça ba arılı bir ekilde tamamlamı tır. Bu faaliyet raporu, söz konusu ba arının bir ifadesidir. Bu çerçevede Albaraka Türk bünyesinde toplanan fonlar 2007 yılı içinde %39 artarken, kullandırdı ımız fonlar ise %44 seviyesinde büyümü tür. Her iki oran da bankacılık kesimi ortalamasının hayli üzerindedir. Kurumumuz kârı geçti imiz yıl içinde tarihi zirve yaparak 85 milyon YTL düzeyine çıkmı tır ki, bu 2006 yılı kârına nispetle neredeyse %23 lük bir artı a denk gelmektedir. Bu arada vergi öncesi kârımız ise bir önceki yıla nispetle %50 lik bir yükseli göstererek 107,5 milyon YTL seviyesine gelmi tir yılında ubele me çabalarımızı 17 yeni ube açarak sürdürdük. Böylece ana hedeflerimizden biri olan mü terilerimizle daha yakın ili ki kurarak Albaraka Türk ün bereket kapılarını daha geni bir co rafyaya yayma gayemizi peki tirdik. ubele me sürecini önümüzdeki yıllarda da devam ettirecek, mü terilerimize daha yakın olmaya gayret edece iz. Albaraka Türk olarak, Türkiye de yapılan en ba arılı halka arzlarından birini gerçekle tirdik. Bunu sizlerin bankamıza olan teveccühü ve projede çalı an arkada larımızın gayretleri sayesinde ba ardık. Albaraka Türk yönetimi olarak halkımıza, mü terilerimize, halka arzımıza ilgi gösteren tüm halkımıza ve çalı anlarımıza te ekkürü bir borç biliriz. Halka açık bir Albaraka Türk teki tüm geli meleri artık çok daha yakından takip edebileceksiniz. Bu da bizim kaliteli hizmet çıtamızı oldukça yukarılara ta ımı durumda. Bunun bilincinde olarak çalı malarımıza devam ediyor, destekleriniz ile Albaraka Türk ü yeni ufuklara ta ımak için olanca gayreti gösteriyoruz. Gelece e sizlerle birlikte yürüyor olmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Saygılarımla, Dr. Adnan BÜYÜKDEN Z Genel Müdür 19

ALBARAKA TÜRK 2008 FAALİYET RAPORU BÖLÜM I - GENEL BİLGİLER. BÖLÜM II - YÖNETİM ve KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

ALBARAKA TÜRK 2008 FAALİYET RAPORU BÖLÜM I - GENEL BİLGİLER. BÖLÜM II - YÖNETİM ve KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 2008 BÖLÜM I - GENEL BİLGİLER 04 Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 05 Bafll ca Finansal Göstergeler 06 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 07 Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 08 Kâr Dağıtım Teklifi

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran 2009 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 30 Haziran Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Haziran Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul Gündemi İçindekiler Albaraka Türk 2014 Faaliyet Raporu Bölüm 1 1 Olağan Genel Kurul Gündemi YÖNETİM KURULU KARARI OTURUM NO. : 1408 TARİH : 25 Şubat 2015 KATILAN

Detaylı

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler Sunuş 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz 3 Kurumsal Profil 4 Finansal Bilgiler 9 Kâr Dağıtım Teklifi / Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. (01.01.2008-31.12.2008)

G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. (01.01.2008-31.12.2008) G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A.. FAAL YET RAPORU (01.01.2008-31.12.2008) MERKEZ : STANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 TL ÇIKARILMI SERMAYE : 23.400.000 TL Ç NDEK LER Genel Kurul Gündemi. 1 Yönetim

Detaylı

Güçlü Yenilikçi Çevreci İnsan odaklı

Güçlü Yenilikçi Çevreci İnsan odaklı Güçlü Yenilikçi Çevreci İnsan odaklı 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler Olağan Genel Kurul Gündemi Olağan Genel Kurul Gündemi Sunuş 1 Olağan Genel Kurul Gündemi 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız

Detaylı

İçindekiler. Sunuş. Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

İçindekiler. Sunuş. Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler 3 12 36 55 81 Kurulduğu günden bugüne istikrarlı büyümesini, müşterilerine, çalışanlarına ve yatırımcısına verdiği güvenle sürdüren Albaraka Türk, deneyimi ve uzmanlığıyla

Detaylı

Katılımın gücünü keşfedin. Faaliyet Raporu 2012

Katılımın gücünü keşfedin. Faaliyet Raporu 2012 Katılımın gücünü keşfedin Faaliyet Raporu 2012 Sunuş 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz 3 Kurumsal Profil 4 Finansal Göstergeler 7 Kâr Dağıtım Teklifi / Sermaye

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

2010 faaliyet raporu

2010 faaliyet raporu 2010 faaliyet raporu KUVEY T TÜRK 2010 YILI faaliyet raporu İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: SUNUŞ 08 Özet Finansal Göstergeler 11 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 13 Kısaca Kuveyt Türk 14 Türk Katılım Bankacılığında

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU FAALİYET RAPORU 2008 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji

Detaylı

Ku vey t tü RK 20 13 F aaliyet R Genel Müdürlük apo www.kuveytturk.com.tr 2013 Faaliyet RapoRu

Ku vey t tü RK 20 13 F aaliyet R Genel Müdürlük apo www.kuveytturk.com.tr 2013 Faaliyet RapoRu 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Bölüm I: Sunuş 02 Özet Finansal Göstergeler 04 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 05 Kısaca Kuveyt Türk 10 Kilometre Taşları 12 Misyon, Vizyon, Kalite Politikamız ve

Detaylı

www.finansbank.com.tr 444 0 900

www.finansbank.com.tr 444 0 900 www.finansbank.com.tr 444 0 900 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Sun Plaza Bilim Sok. No:5 Maslak, Şişli 34398 İstanbul, Türkiye Tel: (212) 366 6000 Faks: (212) 366 6010

Detaylı

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu... 4 BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 5 Kurumsal Profil... 5 Sermaye

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013

Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 2013 BURGAN BANK, GÜÇLÜ KATMA DEĞER İÇEREN ÜRÜN VE HİZMETLERİNİ, ÜLKEMİZİN SANAYİ VE TİCARET DÖNGÜSÜNÜN YOĞUN OLARAK YAŞANDIĞI 20 ŞEHİRDE BULUNAN 60 ŞUBESİYLE SUNMAKTADIR. Burgan Bank

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU DENİZBANK FİNANSAL HİZMETLER GRUBU

2012 FAALİYET RAPORU DENİZBANK FİNANSAL HİZMETLER GRUBU 2012 FAALİYET RAPORU DENİZBANK FİNANSAL HİZMETLER GRUBU BÖLÜM I SUNUŞ 01 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 02 DenizBank ın Misyonu, Vizyonu 03 DenizBank ın 15 Yıllık Finansal Göstergeleri 04 Deniz in

Detaylı

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.Ş.

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.Ş. 2007 Faaliyet Raporu HSBC Bank A.Ş. HSBC Bank A.Ş. 2007 Yılı Faaliyet Raporu Ticaret Unvanı : HSBC Bank A.Ş. Kuruluş Tarihi : 13.09.1990 Adres : Büyükdere Caddesi 122 / D 34394 Esentepe Şişli İSTANBUL

Detaylı

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66 İçindekiler Bölüm I Sunuş 1 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 1 DenizBank ın Misyonu, Vizyonu 2 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Kâr Dağıtım Önerisi 3 Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler I. Sunuş 2 Kısaca Anadolubank 3 HABAŞ Grubu 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 5 Genel Müdür ün Mesajı 7 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu. sizin için

2010 Faaliyet Raporu. sizin için 2010 Faaliyet Raporu sizin için Çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir gelecek için Birleşmiş Milletler bünyesinde Eski Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland ın başkanlığındaki Çevre ve Gelişme Üzerine Dünya

Detaylı

FAALİYET RAPORU 12. sizin için

FAALİYET RAPORU 12. sizin için FAALİYET RAPORU 12 sizin için Daha güzel bir gelecek için tasarruf bilinci aşılıyoruz Ülkemiz bugün, sadece bölgesinin değil, Avrupa nın, hatta dünya ekonomisinin yükselen değerlerinden biri. Türkiye nin

Detaylı