Ülkemizde alınteri yle çalışan ve gelecek nesillere bunu miras bırakacak olan Türkiye yi yine fotoğrafçının alınteri ile yansıttık.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülkemizde alınteri yle çalışan ve gelecek nesillere bunu miras bırakacak olan Türkiye yi yine fotoğrafçının alınteri ile yansıttık."

Transkript

1

2 2007 FAALİYET RAPORU

3 Şehirlerarası yolculuklarda gözünüze ilişmiştir kamyon arkası Miras değil, alınteri yazısı. Anadolu da kutsaldır alınteriyle kazanılan para. Övünç kaynağıdır, gurur vesilesidir analar için. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bu toprakların her bir metre karesi emek, sabır ve fedakarlıkla işlenmiştir. Asırlardır düşen her alınteri insanımızın bereketi ve geleceği olmuştur. Türkiye nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk olarak, 22 seneyi aşkın süredir bu toprakların bereketini artırmak ve ülkemiz insanlarının alınterinin heba olmadan değerlendirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz, emekle kazanılan paranın değerinin ve omuzlarımıza yüklediği büyük sorumluluğun farkındayız. Ülkemizin dört bir yanındaki 80 e yakın şubemizde ve e yakın çalışanımızla en iyi Katılım Bankacılığı hizmetini sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Müşteri odaklı bankacılık faaliyetlerimizin yanı sıra, öncülük ettiğimiz sosyal ve kültürel faaliyetlerle de ülkemizin değerlerini yaşatmayı ve gelecek nesillerimize aktarmayı amaç edindik. Albaraka Türk Katılım Bankası olarak sadece bankacılıkla ilgilenen bir kurum olarak kalmak yerine yaşamın her anında, ülkemiz insanının yanında da yer almak istiyoruz. Onların dertleriyle dertlenmenin, zor zamanlarında yanlarında olmanın, mutluluklarını paylaşmanın bu topraklarda faaliyet gösteren her kurumun ilk hedefi olması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde alınteri yle çalışan ve gelecek nesillere bunu miras bırakacak olan Türkiye yi yine fotoğrafçının alınteri ile yansıttık. Saygılarımla, Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Genel Müdür

4

5

6 BÖLÜM I - SUNU 06 Ba l ca Finansal Göstergeler 07 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 08 Vizyon, Misyon, Hedefler, Albaraka Türk ün Güçlü Temelleri 10 K saca Albaraka Türk ve Tarihsel Geli imi 10 Uluslararas Derecelendirme Kurulu unun Albaraka Türk e Verdi i Notlar 11 Faaliyet Raporu Uygunluk Görü ü 12 Anasözle mede Yap lan De i iklikler 12 Sermaye ve Ortakl k Yap s 14 Yönetim Kurulu Ba kan n n Mesaj 15 Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Denetçileri 19 Genel Müdürün Mesaj 20 Üst Yönetim (Genel Müdür ve Genel Müdür Yard mc lar ) Y l Faaliyetleri 23 Kurumsal Bankac l k 26 Bireysel Bankac l k 30 Uluslararas Bankac l k 35 Destek Hizmetleri 36 Albaraka Türk Kültür Faaliyetleri İÇİNDEKİLER BÖLÜM II - YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI 38 Yönetim Kurulu 39 Denetim Komitesi 39 Kredi Komitesi 40 Kurumsal Yönetim Komitesi 42 Denetim Komitesi Raporu 44 nsan Kaynaklar Uygulamalar 45 Organizasyon ve Kalite Yönetimi 45 Bankan n Dahil Oldu u Risk Grubu le Yapt lemler 49 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan BÖLÜM III - F NANSAL B LG LER VE R SK YÖNET M 61 Mali Durum, Karl l k ve Borç Ödeme Gücüne li kin De erlendirme 61 Risk Yönetimi Politikalar 64 Denetleme Kurulu Raporu Aral k 2007 Tarihi tibariyle Haz rlanan Kamuya Aç klanacak Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara li kin Aç klama ve Dipnotlar ile Ba ms z Denetim Raporu 138 Genel Müdürlük ve ubeler leti im Bilgileri 140 Albaraka Bankac l k Grubu leti im Bilgileri 5

7 BeŞ yillik finansal BİLGİLeR 2003* 2004** 2005*** 2006*** 2007*** Toplam Aktifler Toplanan Fonlar Krediler Özkaynaklar Net Kâr BA LICA F NANSAL GÖSTERGELER BA LICA f NANSAL oranlar Krediler/Toplam Aktifler %58,07 %70,40 %76,18 %79,59 %77,37 Toplanan Fonlar/Toplam Aktifler %80,34 %87,28 %87,62 %86,44 %81,25 Özkaynak Kârl l %9,54 %21,52 %25,39 %28,21 %15,92 Aktif Kârl l %1,49 %2,15 %2,36 %2,78 %2,30 Takipteki Kredi Oran %10,04 %4,24 %2,08 %1,75 %1,50 Net Takipteki Kredi Oran %4,75 %1,13 %0,49 %0,01 %0,34 Sermaye Yeterlilik Oran %10,85 %13,69 %12,77 %15,29 %21,72 Takipteki Kredilere Kar l k Ay rma Oran %52,64 %73,40 %76,59 %99,33 %77,27 Hisse Ba na Net Kâr (YTL) %0,20 %0,31 %0,37 %0,43 %0,32 (1 YTL nominal de erli hisse için) * 2003 y l finansal göstergeler V.U.K hükümlerine göre haz rlanm göstergelerdir. ** 2004 y l finansal göstergeler M.U.Y hükümlerine göre haz rlanm göstergelerdir. *** 2005, 2006 ve 2007 y l finansal göstergeler T.M.S hüküm ve standartlar na göre haz rlanm göstergelerdir. 6

8 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A TAR HL OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM 1. Açılı ve Ba kanlık Divanı te kili, 2. Genel Kurul Tutana ı nın imzası için Ba kanlık Divanı na yetki verilmesi, Yılı Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Ba ımsız Denetleme Kurulu u Raporlarının okunması ve müzakeresi, 4. Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, Yönetim Kurulu nun 2007 hesap dönemi kârının da ıtılması ile da ıtım şekli ve tarihi konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi, karara ba lanması, 5. Banka tarafından 2007 yılında yapılan ba ı larla ilgili olarak Genel Kurul a bilgi verilmesi, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler in ayrı ayrı ibrasının onaylanması, 7. Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri gere ince Yönetim Kurulu Üyeleri ne izin verilmesi, 8. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ücretlerinin tespiti ve Yönetim Kurulu Üyeleri nin seçimlerinin yapılması, 9. Denetleme Kurulu Üyeleri nin seçimi ve ücretlerinin tayini, 10. Kurumsal Yönetim ilkeleri gere ince 2008 yılı ve izleyen yıllara ili kin kâr da ıtım politikasının Genel Kurul un bilgisine sunulması, 11. Dilek ve temenniler. 7

9 Vİzyon, Mİsyon, Hedefler, Albaraka Türk ün Güçlü Temellerİ V ZYONUMUZ Yurt içinde ve yurt dı ında ürün ve hizmetler sunan etkin bir finans kurumu olmaktır. M SYONUMUZ Etkinli imizle, kalitemizle ve verimlili imizle; VİZYON, MİSYON VE HEDEFLER Mü terilerimize, Çal anlar m za, Hissedarlar m za ve toplumumuza sürekli bir ekilde katma de er sunmakt r. HEDEFLER M Z Güçlü bir Albaraka Türk markasıyla mü terilere daha fazla güven vermek, Kazan-kazan anlayı ı ile tüm payda lara daha fazla de er katmak, Üstün hizmet, mü teriye özel ilgi ve samimi yakla ım ilkeleriyle mü terilerin memnuniyetini arttırmak, Ürün / hizmet süreçlerini ve ürün / hizmet kalitesini sürekli iyile tirmek, ubele me ile organik olarak büyümek ve daha fazla mü teriye ula mak, KOB Bankacılı ı na verdi imiz a ırlı ı devam ettirmek, Proje bazlı fonlama i lemlerini hacim ve oran olarak arttırmak, Bireysel Bankacılık ürünlerinin çe itlili ini ve i lem hacmini artırmak, Alternatif Da ıtım Kanalları ürünlerini geli tirmek, Özellikle Ortado u ve Kuzey Afrika ülkelerindeki dı ticaret i lemlerindeki payımızı büyütmek, Çalı anlarımızın güleryüzlü hizmet sunumlarına devam etmelerini sa lamak. ALBARAKA TÜRK ÜN GÜÇLÜ TEMELLER Albaraka Bankacılık Grubu ve slam Kalkınma Bankası ba ta olmak üzere uluslararası, yaygın ve güçlü bir ortaklık yapısına sahiptir ten günümüze kadar süregelen kurumsalla mı ve bilinirli i yüksek olan Albaraka Türk markasıdır. Türkiye ye faizsiz bankacılık hizmetini veren ilk ve öncü katılım bankasıdır. Güleryüzlü personel ile güleryüzlü hizmet anlayı ına sahiptir. Operasyonel risk dahil %21,72 gibi yüksek sermaye yeterlilik oranına sahiptir. Plasmanlarda %1,50 gibi dü ük bir sorunlu kredi oranına sahiptir. Riskimiz çok sayıda küçük ve orta ölçekli firma üzerine ve çok de i ik sektörlere yayılarak risk konsantrasyonu engellenmi tir. Dünyanın en uzak ülkelerine yayılmı 500 ü a kın bankadan olu an güçlü ve yaygın bir muhabir banka a ına sahiptir. Banka operasyonlarındaki titiz risk yönetimi anlayı ı ile yüksek güvenilirlikte bankacılık yapmaktadır. Mü teri ili kileri yönetimindeki ba arısı ile mevcut mü terilerinin uzun dönemli ürün/hizmet almaya e ilimli oldu u güçlü mü teri tabanına sahiptir. 8

10 K talar birbirine ba layan çelik halatlar gibi güçlü bir dürtü, iyi bir ya am arzusu. Ne yükseklik korkusu, ne dü me tehlikesi kopartam yor insan n hayatla ba lar n. En az can kadar tatl al nteri.

11 KISACA ALBARAKA TÜRK Ve TARİHSeL GeLİŞİMİ Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kurulu ların ilki ve öncüsü olan Albaraka Türk Katılım Bankası, 1984 senesinde kurulu unu tamamlayarak 1985 yılının ba ından itibaren faaliyete geçmi tir. Albaraka Türk, faaliyetlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu na tâbi olarak sürdürmektedir. Ortado u nun ileri gelen gruplarından Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), slam Kalkınma Bankası (IDB) ve Türk ekonomisine yarım yüzyıldan fazla hizmet veren yerli bir sanayii grubunun öncülü ünde kurulan Albaraka Türk ün ortaklık yapısının içinde yabancı ortakların payı %66,51, yerli ortakların payı %12,92, halka aç k k s m ise %20,57 dir. Albaraka Türk ün ortaklık yapısı, sahip oldu umuz itibarın ve güvenin garantisidir. ALBARAKA TÜRK VE TARİHSEL GELİŞİMİ Câri hesaplar ve katılım hesapları aracılı ıyla fon toplayan ve topladı ı fonları, bireysel finansman, kurumsal finansman, finansal kiralama ve proje bazında kâr zarar ortaklı ı gibi hizmetlerle tekrar ülke ekonomisine kazandıran Albaraka Türk, faizsiz bankacılık uygulamasıyla çok çe itli finansman ve bankacılık hizmetlerini sunmaya yetkilidir. Ana orta ı Albaraka Banking Group un faaliyet gösterdi i Körfez, Ortado u ve Kuzey Afrika co rafyalarında finansal ürün ve hizmeti sunmada en iyi bölgesel banka olma vizyonu ile yola çıkan Albaraka Türk, Singapur dan ngiltere ye, Güney Afrika dan Fas a, Avustralya dan Kazakistan a kadar 66 ülkede 500 den fazla banka ile kurdu u geni muhabirlik a ı sayesinde mü terilerine hızlı, kaliteli ve emniyetli dı ticaret (ithalat, ihracat ve kambiyo) hizmetlerini vermektedir. Bireysel Bankacılık alanında da iddialı olan Albaraka Türk, mü terilerine, ortaklarına, çalı anlarına ve Türkiye ye de er katma misyonunu benimsemi milletlerarası bir katılım bankası olarak, 2007 yılı itibarıyla 31 ube istanbul da, 49 ube önde gelen sanayi ve ticaret merkezi olan illerimizde olmak üzere, ülke geneline yayılmı toplam 80 ubesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. ULUSLARARASI DERECELENDİRME KURULUŞU NUN ALBARAKA TÜRK E VERDİğİ NOTLAR fich RATING 15 TeMMUz 2007 TARİHLİ RATING SoNUçLARI Yabancı Para Uzun Vadeli BB- Türk Liras Uzun Vadeli BB- Kısa Vadeli B Kısa Vadeli B Görünüm Dura an Görünüm Dura an 10

12 Faalİyet Raporu Uygunluk GörüŞü 11

13 ANASÖzLeŞMede yapilan değişiklikler Albaraka Türk hisselerinin halka arz edilmesi a amasında, 62 maddeden ibaret tescil ve ilan edilmi Ana Sözle menin, ekleme, çıkarma, birle tirme ve de i tirmeler sonucu eski 52 den 62 (dahil) ye kadar maddelerinin kaldırılması suretiyle, 52 esas 1 geçici hüküm olarak de i tirilmi ve düzenlenmi, 24 Mayıs 2007 tarihli Ola anüstü Genel Kurul da kabul edilmi tir. Ana sözle memizin son hali (7.madde hariç) tarih 6819 sayılı, 7.madde ise tarih 6841 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilanen yayınlanmı tır. Ana sözle memize Albaraka Türk internet sayfasından ula ılabilmektedir. ANASÖZLEŞME DEğİŞİKLİğİ VE SERMAYE SeRMAye Ve ortaklik yapisi 12 Nisan 2007 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul toplantısında 160 milyon YTL olan banka sermayesi 2006 yılı kârından 55 milyon YTL lik ilaveyle 215 milyon YTL ye yükseltilmi tir. Sermaye artırımı 13 Nisan 2007 tarihinde tescil edilerek 19 Nisan 2007 tarih ve 6791 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmi tir. Ayrıca 24 Mayıs 2007 tarihli Ola anüstü Genel Kurul toplantısında; 215 milyon YTL lik sermayenin Banka ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanarak 54,5 milyon YTL lik sermaye payının halka arz edilmesi suretiyle 269,5 milyon YTL ye çıkarılmasına karar verilmi tir. Söz konusu sermaye artırımı 29 Haziran 2007 tarih ve 6841 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmi tir TARİHİ TİBARIyLA BANKA SeRMAye dağilimi ortakl k yap s Yabanc Ortakl k Albaraka Bankac l k Grubu slam Kalk nma Bankas Alharthy Ailesi Di er Yerli Ortakl k Halka Aç k Toplam pay Tutar (ytl) , , , , , , , ,00 oran (%)

14 Güçlükler karş s nda azimle ve keyifle ayakta durabilme gücü... Azg n dalgalar n bile y ld ramad ğ bal kç yla vücut buluyor sebat.

15 yönetim KURULU BAŞKANI NIN MeSAJI Bu raporun sayfalarında kaliteden taviz vermeyen sürdürülebilir bir büyüme hikâyesini okuyacaksınız. Bu raporda ifade edilen veriler, son birkaç yılda büyük bir atılım yapmı bir ba arının altını çiziyor. Ben de bu ba arı grafi ini sizlere sunmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Türkiye nin faizsiz esasta faaliyet gösteren ilk bankası olan Albaraka Türk ün geride bıraktı ımız 22 yılına baktı ımızda, ilk olarak katılım bankacılı ının temel prensiplerine olan sadakat göze çarpıyor. Bu prensiplerle yo rulmu heyecan ve dinamizmin yıllar geçtikçe tecrübe ile yıkanarak nasıl geli ti ini sizlere bu vesileyle aktarmaktan mutluluk duydu umu ifade etmem gerekiyor. YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Albaraka ismi, sadece Türk halkının de il, grubumuz bankalarının faaliyet gösterdi i geni co rafyadaki tüm halkların benimsedi i sınırlar üstü bir marka haline gelmi durumda yılında grubumuzun Bahreyn ve Dubai Borsaları nda halka açılmasının ardından, bu sene de Albaraka Türk ün stanbul Borsası na girmesiyle, marka bilincinin çok daha geni kitlelere ula tı ını görüyoruz. Albaraka Türk ün halka arzına geli mi ülkelerdeki yatırımcıların gösterdi i yo un ilgi sayesinde Albaraka isminin artık küresel bir açılım yaptı ını rahatlıkla ifade edebiliriz. Albaraka Türk, kurumun en büyük orta ı olan Albaraka Banking Group (ABG) bankacılık grubunun amiral gemisidir yılında Bahreyn de tesis edilen grup çatısı, dünya çapında entegre bir faizsiz bankacılık hizmeti sunacak bir yapıyı hayata geçirmi ve bu alanda dünyada hâlen tek olan bir giri imin sonucudur. Böyle bir bankacılık grubunun kapsam ve faaliyetleri, hızla küresel boyutlara do ru ilerlemektedir. Tesis edilen merkezi risk yönetimi ve mali konsolidasyon sayesinde güçlü ve sa lam bir yapı olu turulmu ve XXI. yüzyılın ba lıca faizsiz bankacılık kurumlarından biri olmayı hedefleyen bakı açısıyla, küresel ekonominin de i en dinamikleri kar ısında etkili olacak bir büyüme stratejisi benimsenmi tir. S&P tarafından uzun vadeli notu BBB-, kısa vadeli notu ise A-3 olan grubumuzun 2007 yılı sonu itibarıyla özkaynakları 1,2 milyar ABD Doları, toplam varlıkları ise 7,6 milyar ABD Doları seviyesine ula mı tır. Bilindi i gibi 2007 yılı, özellikle geli mi piyasalarda ciddi bir dalgalanmanın ya andı ı bir yıl olmu tur. Türkiye ba ta olmak üzere geli mekte olan ekonomilerin bu dalgalanmadan nispeten daha az etkilenmi olması, geli mekte olan ekonomilerin son yıllarda sa ladı ı kazanımların önemli bir göstergesidir. Bununla birlikte 2008 in ilk aylarında sürecin di er ekonomilere de yava yava yansıdı ını görmekteyiz. Bu çerçevede irketlerin bir taraftan daralan ekonomik büyüme sürecinde etkinliklerini artırabilmesi, bir taraftan da bilânço sa lamlı ını ön plana çıkarması büyük bir önem arz edecek. Büyük bir mutlulukla görüyoruz ki Albaraka Türk ün geçmi te tesis etti i sa lam altyapısı ve mükemmele yakın bilânço sıhhati, bankamızın bu süreci büyüyerek ve pazar payını arttırarak sürdürebilmesini temin edecektir. Banka yönetiminin imdiye kadar izledi i sa lam mali yapı ile istikrarlı bir büyüme arasında denge kurma stratejisinin ne ölçüde yerinde oldu u da eminiz bu dönemde oldukça takdir edilecektir. unu memnuniyetle ifade etmeliyim ki Albaraka Türk 2007 yılını rekor büyüme seviyeleri ve yine rekor aktif kalitesi ile tamamlayabilmi, gelece e yönelik beklentilerimizi hayli yükseltmi tir. Toplam varlıklarımızın % 48, toplanan fonların % 39, özkaynakların halka arzın da etkisiyle % 117, vergi öncesi net kârın % 50 arttı ı 2007 yılının, etkin ve ba arılı bir gayretin neticelerinin alındı ı bir sene oldu unu tüm ortaklarımıza ve mü terilerimize duyurmaktan büyük bir mutluluk duydu umu bir kez daha ifade eder, 2008 yılının Türkiye ve Albaraka Türk e yeni fırsatlar ve ba arılar getirmesini temenni ederim. En derin saygılarımla, Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK Yönetim Kurulu Ba kan 14

16 YÖNET M KURULU VE GENEL KURUL DENETÇ LER YÖNET M KURULU Ba kan Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK II. Ba kan, Murahhas Üye Yalç n ÖNER Murahhas Üye Osman AKYÜZ Üye Osman Ahmed SULIMAN Üye Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI Üye Faisal Abdulaziz AL ZAMEL Üye Ekrem PAKDEM RL Murahhas Üye Dr. Adnan BÜYÜKDEN Z GENEL KURUL DENETÇ LER Ate Arif VURAN Memduh CO KUNER Seyfettin YEN DÜNYA 15

17 Yönetİm Kurulu Üyelerİ nin KIsa ÖzgeçmİŞlerİ YÖNETİM KURULU Adnan A. Yusuf Abdulmalek: 1955 (Bahreyn) do umludur. ngiltere de Hull Üniversitesi nde idari bilimler dalında e itim almı ve master yapmı tır. Bankacılık mesle ine 1973 te Habib Bank ta ba layan Adnan Yusuf, arasında American Express Bank ta kredili i lemler müdür yardımcısı, Arab Banking Corporation da (ABC) 1980 den itibaren sırasıyla merkez ube müdürü, genel müdür vekili ve ba kan yardımcısı, küresel pazarlama ve mali kurumlar bölüm ba kanı, Arap Dünyası bölüm ba kanı, i tirak ve yatırımlar ba kan yardımcısı olarak çalı mı tır de ABC Islamic Bank (EC) yönetim kurulu ba kanı olan Adnan Yusuf, Mart 2000 de Albaraka Banking Group (ABG) genel müdürü olmu tur arasında Bahrain Islamic Bank ta CEO olarak görev yapan Adnan Yusuf, 2004 ün A ustos ayında Albaraka Banking Group (ABG) yönetim kurulu üyesi ve CEO olmu tur. Bu görevini halen sürdürmektedir. ABG Ailesi ndeki birçok bankanın yönetim kurulu üyesi veya ba kanı olan Adnan Yusuf, Nisan 2005 ten itibaren Bankamızın yönetim kurulu ba kanı ve kredi komitesi üyesidir. Kendisine, 2004 yılındaki Dünya slam Bankaları Konferansında yılın bankacısı ödülü verilen Adnan Yusuf, yukarıda sayılan hizmetlerinden ayrı olarak Lübnan daki Arap Bankaları Birli i nde yönetim kurulu ba kan yardımcılı ı ve ngiltere deki Avrupa slam Yatırım Bankası nda yönetim kurulu ba kanlı ı yapmaktadır. Yalç n Öner: 1938 Araç (Kastamonu) do umludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden mezun olan Yalçın Öner, Minnesota Üniversitesi nde (ABD) kamu idaresi alanında yüksek lisans yapmı tır yılında Maliye Bakanlı ı nda hesap uzmanı olarak ba ladı ı kariyerine 1972 yılında Devlet Yatırım Bankası ve 1978 yılında Yatırım Finansman A.. deki görevleriyle devam etmi tir yılında Albaraka Türk Özel Finans Kurumu nun ilk genel müdürü olan Öner bu görevini 1996 yılına kadar sürdürmü tür. Bu kurumda 1996 dan itibaren yönetim kurulu üyesi olarak göreve devam eden Öner, Temmuz 2001 den itibaren iç kontrol ve denetim grubu ba kanlı ı, Nisan 2002 den itibaren yönetim kurulu ikinci ba kanlı ı görevlerini de sürdürmektedir. Nisan Ocak 2007 arasında yönetim kurulu murahhas üyemiz olan Yalçın Öner, Aralık 2006 dan itibaren Albaraka Türk Katılım Bankasının iç sistemlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve denetim komitesi üyesidir. Osman Akyüz: 1954 Yomra (Trabzon) do muludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirmi tir yılında Maliye Bakanlı ı nda hesap uzmanı olan Akyüz, 1983 te bu görevden ayrılarak Sezai Türke - Fevzi Akkaya Grubu nda denetçi ve mali danı man olarak görev yapmı tır yılında kurumumuzda mali ve idari i ler müdürü olarak göreve ba layan ve daha sonra fon kullanma müdürü ( ), genel müdür yardımcısı ( ) görevlerinde bulunan Osman Akyüz döneminde genel müdürümüz olmu tur. Akyüz, Kasım 2001 den beri Bankamız kredi komitesi üyeli ini sürdürmekte olup Nisan 2002 den itibaren yönetim kurulu murahhas üyesidir. Osman Akyüz ayrıca Türkiye Katılım Bankaları Birli i nde genel sekreterlik, stanbul Ticaret Odası nda meclis üyeli i yapmaktadır. Osman Ahmed Suliman: 1941 (Sudan) do umludur. Ba kent Khartoum Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup Çekoslovakya daki 17 Kasım Üniversitesi nde The International Banking School da lisansüstü diploma almı tır. Kariyerine Sudan daki El-Nilein Bank ta 1965 yılında ba layan Osman Suliman, bu bankada sırasıyla ube müdürlü ü, genel müdür yardımcılı ı, genel müdürlük, yönetim kurulu ba kan yardımcılı ı ve yönetim kurulu ba kanlı ı görevlerinde bulunmu tur. Merkezi Cidde de (Suudi Arabistan) bulunan Albaraka Investment & Development Co da arasında bankacılık koordinasyon bölümünden sorumlu genel müdür yardımcısı olan Suliman anılan irkette arasında Mali Hizmetler kanadındaki grup içi bankalardan sorumlu yönetim kurulu üyeli i yapmı tır yıllarında Sudan Bankalar Birliği nde ve Bankacılık Döviz Kurulu nda yönetim kurulu ba kanı, 1995 yılından beri Sudan daki Albaraka Bank yönetim kurulu ba kanı, 2005 ten itibaren Bahreyn deki Albaraka Islamic Bank ta yönetim kurulu üyesi olan Osman Suliman halen ABG de genel müdür yardımcılı ı yapmaktadır. Ayrıca, Arap Bankalar Birli i nde (Lübnan) ve Kenana Sugar Co da 1988 Mart ayına kadar yönetim kurulu üyeli inde bulunmu tur. Nisan 2005 te Albaraka Türk te yönetim kurulu üyeli ine getirilen Osman Suliman halen bu görevini sürdürmekte ve ayrıca Bankamızda denetim komitesi ba kanlı ı yapmaktadır. 16

18 Yönetİm Kurulu Üyelerİ nin KIsa ÖzgeçmİŞlerİ brahim Fayez Humaid Alshamsi: 1949 yılında Birle ik Arap Emirlikleri nde (BAE) do mu tur yılında Lübnan daki Arab University of Beirut ta iktisat diploması almı tır. Kariyerine 1969 yılında Bank of Oman da cari hesaplar efi olarak ba lamı ve bu bankanın Ajman ube müdürü olmu tur (1971). BAE iskan ve ehir Planlama Bakanlı ı nda mali i ler müdürü (1972), Abu Dhabi Fund For Arab Ecomomic Development te genel müdür yardımcısı (1976), Lüksemburg taki European Arab Bank Holding de (1978), Viyana daki Austrian Conference Center Co da (1984), BAE Industrial Bank ta (1983) ve Dubai Islamic Bank ta (1998) yönetim kurulu üyesi olarak çalı mı tır. BAE deki Bangladesh Investment Co. da yönetim kurulu ba kanı, Kuveyt teki Arab Fund For Economical & Social Development te müdür (1983) olan Ibrahim Fayez, 2004 yılı ba ından beri Dubai deki Emirates Islamic Bank ta yönetim kurulu ba kanı ve CEO olarak görev yapmaktadır. brahim Fayez, Nisan 2005 ten beri Bankamızda yönetim kurulu üyesidir. Faisal Abdulaziz Al Zamel: 1956 yılında Kuveyt te do mu tur yılında Kuwait University den mezun olup 1979 da New Haven University de (USA) master yapmı tır. Bankacılık kariyerine 1981 yılında Kuwait Finance House da (Kuveyt) genel müdür yardımcısı olarak ba lamı ve bu görevi 1995 e kadar sürmü tür. slam Kalkınma Bankası nda döneminde icra direktörlü ü görevinde bulunmu tur arasında, ülkemizdeki Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.. de yönetim kurulu üyeli i yapmı tır. Bankamız hissedarı olan Islamic Development Bank (Cidde) adına yönetim kurulumuza üye tayin edilen Faisal Alzamel, 2003 yılından bu yana Bankamızda bu görevini sürdürmektedir. Ayrıca halen Kuveyt teki International Environment & Services Co adlı özel ticari bir irkette genel müdür olarak çalı maktadır. ÜST YÖNETİM Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli: 1939 yılında zmir de do mu olan Ekrem Pakdemirli ODTÜ Makine Mühendisli i ni bitirmi tir. Aynı okulda master derecesi alarak Londra Üniversitesinde doktorasını tamamlamı tır. DPT müste ar yardımcılı ı, 9 Eylül Üniversitesi rektör yardımcılı ı, Hazine ve Dı Ticaret müste arlı ı, T.C. Ba bakanlık ba danı manlı ı, büyükelçilik, XVIII., XIX., XX. ve XXI. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak Ula tırma, Maliye ve Gümrük, Devlet Bakanlıkları ve T.C. Ba bakan Yardımcılı ı yapmı tır. Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 2003 yılından bu yana Bilkent ve Ba kent Üniversiteleri nde ö retim üyesi olarak görev yapmaktadır yılından bu yana Vestel Elektronik A.. adlı özel bir irkette yönetim kurulu ba kanvekili, B M Birle ik Ma azalar A.. adlı ticari irkette yönetim kurulu üyeli i ve Çevresel Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. ti. firmasında yönetim kurulu ba kanlı ı yapmaktadır. Prof. Ekrem Pakdemirli 2007 yılında Albaraka Türk te yönetim kurulu üyeli ine seçilmi tir. Dr. Adnan Büyükdeniz: 1954 y l nda Adana da do mu olan Dr. Adnan Büyükdeniz lise e itimini Amerika Birle ik Devletleri nde tamamladıktan sonra 1980 yılında Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nden mezun olmu tur. ngiltere de The London School of Economics ten iktisat diploması ve master derecesi alan Dr. Adnan Büyükdeniz, stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde doktora sını yapmı tır. i hayatına 1982 yılında TÜS AD da ara tırmacı ekonomist olarak atılan Dr. Adnan Büyükdeniz, 1986 da Albaraka Türk Özel Finans Kurumu nda ara tırma/pazarlama müdür yardımcısı olarak çalı maya ba lamı tır. Sırasıyla dı i ler müdürlü ü, genel müdür yardımcılı ı ve genel müdür ba yardımcılı ı görevlerinde bulunduktan sonra 2003 yılında Albaraka Türk genel müdürlü ü ne getirilmi tir. Dr. Büyükdeniz in genel müdürlük görevine paralel olarak yönetim kurulu murahhas üyeli i ve kredi komitesi üyeli i görevleri de halen devam etmektedir. 17

19 DENETİM KURULU ÜYELERİNİN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Prof. Arif Ate Vuran: 1944 te stanbul da do du. London French Institute ve Saint-Joseph Fransız Lisesi nden mezun olduktan sonra stanbul ktisadi ve Ticari limler Akademisi ni bitirdi yıllarında talya daki Perugia Üniversitesi nde okudu te doktorasını verdi de Doçent ve 1984 te İstatistik ve Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı nda profesör oldu yılları arasında Türk Hava Yolları A.O. denetim kurulu ve Kıbrıs Türk Hava Yolları yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu yılında gazetecili e ba ladı. Türkçe ve ngilizce yayınlanmı 9 adet ders kitabı, yüzden fazla ara tırma ve makalesi vardır. stanbul Ticaret Üniversitesi rektörü olan Prof. Arif Ate Vuran 1986 yılından bu yana Albaraka Türk te denetçidir. DENETİM KURULU Memduh Co kuner: 1938 de Yozgat ta do du yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü nden mezun oldu. Kariyerine Maliye Bakanlı ı nda 1960 yılında hesap uzmanı olarak ba layan Co kuner, yılları arasında Ticaret Bakanlı ı nda te vik ve uygulama genel müdür yardımcısı; Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası nda proje müdürü olarak çalı tı yılları arasında Transtürk Holding A.. adlı özel bir irkette genel müdür ba yardımcısı olarak görev yaptı yılları arasında MÇ Yönetim Danı manlı ı Ltd. ti. adlı özel firmada kurucu ortak ve mali danı man olarak çalı an Co kuner, 1991 yılından bu yana Ak Denetim Yeminli Mali Mü avirlik A.. adlı özel irketini kurdu ve yeminli mali mü avir olarak çalı maktadır. Memduh Co kuner 1998 yılından bu yana da Albaraka Türk te denetçidir. Seyfettin Yenidünya: 1936 da Sivas ta do du. stanbul Yüksek ktisat Okulu Maliye Bölümü nden 1959 yılında mezun oldu. Kariyerine 1961 yılında Türk Ticaret Bankası nda ba layan Yenidünya, müfetti, müdür ve genel müdür yardımcısı olarak özel irketlerde çalı tıktan sonra 1982 yılında emekli oldu ve yılları arasında Albaraka Türk Özel Finans Kurumu nda müdür olarak çalı tı yıllarında Ticaret Sigorta A.. de yönetim kurulu ba kanlı ı ve genel müdür vekilli i yapmı olan Seyfettin Yenidünya, 1998 yılında ayrıca Hazine temsilcisi olarak Türk Ticaret Bankası yönetim kurulu üyesi oldu. Seyfettin Yenidünya, Aralık 2003 ten beri Bankamızda denetçidir. 18

20 GeNeL MÜdÜR ÜN MeSAJI Katılım Bankacılı ı, tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de hızla büyüyor ve geli iyor. Halkımızın katılım bankalarına ilgisi, yeni açılan ubeler ve internet aracılı ıyla eri im arttıkça giderek belirginle iyor. Biz de, Albaraka Türk olarak bu ilgiye, Katılım Bankacılı ı nın temel prensiplerinden taviz vermeden, kaliteli hizmet gayretiyle kar ılık vermeye çalı ıyoruz. Albaraka Türk, yola çıktı ı günden bu yana mü terilerine, ortaklarına ve çalı anlarına prensipleri çerçevesinde her zaman en iyi ekilde hizmet vermeyi temel hedefi olarak görmü tür. Bu anlayı sebebiyledir ki tek amaç olarak sadece hızlı büyümeyi ya da kâr etmeyi dü ünmemi tir. Büyüme adına ortaklarından fedakârlık istemedi i gibi, kârlılık adına mü terilerine ve çalı anlarına kar ı sorumluluklarını suiistimal etmeyi dü ünmemi tir. Bankamız her zaman için uzun vadeli ili kilere inanmı ve bugünlere mü terileri, ortakları ve çalı anlarının sayesinde gelmi tir. Bu sene içinde büyük bir ba arıyla gerçekle tirdi imiz halka arz çalı masına da esas itibarla bu sebeple giri tik. üphesiz ki her halka arzın asıl maksadı, irkete sermaye giri i sa lamaktır. Biz de gelecekte çok daha ba arılı, çok daha etkin, çok daha yaygın bir Albaraka Türk için halka arzın önemli bir adım oldu unu dü ündük. Ancak di er taraftan Albaraka Türk ün gelece e yolculu unda halkımızı da yanımızda görmek istedik. Mü terilerimizin, çalı anlarımızın ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin, hem kurumumuza güç kataca ına, hem de bizlerin sorumluluk çıtasını yukarılara çekece ine inandık. GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Bu inancımızı halka arz a amasının her a amasına yansıttık. Yerli olsun, yabancı olsun halka arzımıza yatırım yapacak tüm tarafların hissemizden en kısa sürede kazanç sayabilecekleri bir zemin olu turma maksadıyla, halka arz sırasında fiyat aralı ını, bankamızın de erinin oldukça altında belirledik. Bu sayede olu an yo un ilgi sebebiyle istedikleri ölçüde hisse alamayan yatırımcılarımızın, halka açıldı ımız ilk günden itibaren kazançlı çıkmasının yolunu açtık. Nitekim böylece, son dalgalanmalara ra men halka arz yatırımcımızın MKB-100 ün getirisinin % 25 ten fazlasını kazanma imkânı olu tu. Albaraka Türk, halka arz sonrası güçlenmi sermaye yapısı ve ortaklarımızın da deste i ile 2007 yılını oldukça ba arılı bir ekilde tamamlamı tır. Bu faaliyet raporu, söz konusu ba arının bir ifadesidir. Bu çerçevede Albaraka Türk bünyesinde toplanan fonlar 2007 yılı içinde %39 artarken, kullandırdı ımız fonlar ise %44 seviyesinde büyümü tür. Her iki oran da bankacılık kesimi ortalamasının hayli üzerindedir. Kurumumuz kârı geçti imiz yıl içinde tarihi zirve yaparak 85 milyon YTL düzeyine çıkmı tır ki, bu 2006 yılı kârına nispetle neredeyse %23 lük bir artı a denk gelmektedir. Bu arada vergi öncesi kârımız ise bir önceki yıla nispetle %50 lik bir yükseli göstererek 107,5 milyon YTL seviyesine gelmi tir yılında ubele me çabalarımızı 17 yeni ube açarak sürdürdük. Böylece ana hedeflerimizden biri olan mü terilerimizle daha yakın ili ki kurarak Albaraka Türk ün bereket kapılarını daha geni bir co rafyaya yayma gayemizi peki tirdik. ubele me sürecini önümüzdeki yıllarda da devam ettirecek, mü terilerimize daha yakın olmaya gayret edece iz. Albaraka Türk olarak, Türkiye de yapılan en ba arılı halka arzlarından birini gerçekle tirdik. Bunu sizlerin bankamıza olan teveccühü ve projede çalı an arkada larımızın gayretleri sayesinde ba ardık. Albaraka Türk yönetimi olarak halkımıza, mü terilerimize, halka arzımıza ilgi gösteren tüm halkımıza ve çalı anlarımıza te ekkürü bir borç biliriz. Halka açık bir Albaraka Türk teki tüm geli meleri artık çok daha yakından takip edebileceksiniz. Bu da bizim kaliteli hizmet çıtamızı oldukça yukarılara ta ımı durumda. Bunun bilincinde olarak çalı malarımıza devam ediyor, destekleriniz ile Albaraka Türk ü yeni ufuklara ta ımak için olanca gayreti gösteriyoruz. Gelece e sizlerle birlikte yürüyor olmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Saygılarımla, Dr. Adnan BÜYÜKDEN Z Genel Müdür 19

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2008 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2008 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2008 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Haziran 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Haziran 2014 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU . 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31 Mart 2016 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31 Mart 2016 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31 Mart 2016 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu HİZMETE ÖZEL 31 MART 2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2015 Dönemi Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2015 Dönemi Faaliyet Raporu 30 30 Eylül 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Eylül 2014 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 30 Eylül 2014 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2015 Dönemi Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2015 Dönemi Faaliyet Raporu 30 30 Haziran 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31 Mart 2015 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 31 Mart 2015 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 31 Mart 2015 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu 31 Mart 2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

30 Haziran 2012 Dönemi... Faaliyet Raporu.

30 Haziran 2012 Dönemi... Faaliyet Raporu. 30 Haziran 2012 Dönemi.... Faaliyet Raporu. 30 HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 5 Başlıca

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2016 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Haziran 2016 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 30 Haziran 2016 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

31 Mart 2012 Dönemi... Faaliyet Raporu.

31 Mart 2012 Dönemi... Faaliyet Raporu. 31 Mart 2012 Dönemi.... Faaliyet Raporu. 31 MART 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 5 Başlıca Finansal

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 0 I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 10 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3. Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4. Başlıca Finansal Göstergeler 9. Sermaye ve Ortaklık yapısı 9

Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3. Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4. Başlıca Finansal Göstergeler 9. Sermaye ve Ortaklık yapısı 9 . 30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Genel Müdürün Mesajı 6 Başlıca Finansal Göstergeler 9 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2 GENEL BİLGİ Bank Asya nın 240,000,000 YTL olan ödenmiş sermayesi 300,000,000 YTL ye nakden artırılacak, nakden artırılan 60,000,000 YTL lik sermayeyi temsil eden 60,000,000 adet hisse senedi mevcut ortakların

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

İÇERİK. Genel Bilgiler Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Kişisel Bakım Gayrimenkul Geliştirme Geleceğe İlişkin Stratejiler BİST Göstergeleri

İÇERİK. Genel Bilgiler Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Kişisel Bakım Gayrimenkul Geliştirme Geleceğe İlişkin Stratejiler BİST Göstergeleri İÇERİK Genel Bilgiler Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Kişisel Bakım Gayrimenkul Geliştirme Geleceğe İlişkin Stratejiler BİST Göstergeleri ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR Genel Bilgiler

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2011 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2011 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2011 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2011 31 Mart 2011 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş.

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2016 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 30 Eylül 2016 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 30 Eylül 2016 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 30 EYLÜL 2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 2010 Yılı II. Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu, 9.4.2008 tarih ve 26842

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 I. GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2009-31/12/2009 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro YatırımMenkul Değerler A.Ş. 3. Tarihsel Gelişimi: Mecidiyeköy Vergi Dairesinin 9860028832 No lu Kurumlar Vergisi

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : www.tatgida.com

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : www.tatgida.com Raporun Dönemi : 01.01.2015 30.06.2015 Ortaklığın Ünvanı : Tat Gıda Sanayi A.Ş. Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 96638 İnternet Adresi : www.tatgida.com Yönetim Kurulu ve Komiteler : Türk Ticaret

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU. : Kayışdağı Cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza Kat:14 Ataşehir İstanbul/Türkiye

PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU. : Kayışdağı Cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza Kat:14 Ataşehir İstanbul/Türkiye PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU 1-GENEL BİLGİLER a)raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2012 31.12.2012 b)ticaret Ünvanı : PSA Finansman Anonim Şirketi c)ticaret

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı