Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü vesilesiyle bu söyleþiyi yapýyoruz. Bu tarih Türkiye solu açýsýndan Mustafa Suphilerin anýldýðý bir tarih olmuþtur. O zamanýn TKP si, yoldaþ sen bunlarýn isimlerini unutsan da 28 Kanunisaniyi unutma diyor. Bu tarih TC nin daha kurulmadan önce nasýl gerici bir rejim olduðunu hatýrlatan bir tarihtir ve hatýrlanmasý gereken de budur. Bu söyleþide o zamanki TKP nin bize unutmayýn dediklerini konuþmak istiyoruz. Mustafa Suphiler nasýl bir parti kurmuþtu, bu parti nasýl bir partiydi ve bizim mücadelemize nasýl ýþýk tutuyor, KöZ bugün devrimci partiyi yaratma ihtiyacýný nasýl öne çýkarýyor, TKP bize nasýl ýþýk tutuyor, bunlarý konuþmak istiyoruz. 14'te AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 20 MART 2011 Tunus'tan Libya'ya Uzanan Eylemlerden Cesaret Alarak Newroz'u 1 Mayýs'a 1 Mayýs'ý Seçimlere Taþýyalým Ýstanbul'da, Ýzmir'de ve Bursa'da Newroz Coþkusu 20'de Mýsýr da Ne Oldu? Libya'da Ne Olacak?... Ýstanbul'da Bölünen 8 Mart Mitingleri Ýzmir'de Parçalý 8 Mart Mitingi Bursa'da 8 Mart Mitingi Orta Doðu ve K. Afrika'daki Ayaklanmalar ve Solun Kendiliðindenliðe Tapýnma Hastalýðý... Bugün Sarsýlan Gerici Rejimlerin Oluþmasýnda Solun da Payý Var... Selahattin Demirtaþ: "Newroz'daki coþkuyu 1 Mayýs'a taþýmalýyýz. Görülmemiþ bir 1 Mayýs olacak" KöZ'ün arkasýnda duran komünistler çalýþma yürüttükleri alanlardaki Newroz eylemlerine "Seçimlerde ortak aday, Newroz'un çoþkusuyla 1 Mayýs'a þiarýyla katýldýlar, 12 Haziran seçimlerinde emekçileri ve ezilenleri, "Emek Özgürlük Cephesi"nin saflarýnda mücadele vermeye çaðýrdýlar. Bölünen 8 Mart Mitingleri 2011'de de 8 Mart'ýn bölünmesinin önüne geçilemedi. Komünistlerin birliðini savunanlar olarak sürekli karþý çýktýðýmýz eylemlerin bölünmesine ve zayýflamasýna karþý somut bir duruþ ve müdahale gerçekleþtirebilmek için yapýlan her iki 8 Mart mitingini de doðru bulmasak dahi katýlmayý geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da önümüze koyduk. Düzen güçlerini geriletmek için 8 Mart tan 1 Mayýs a birleþik eylemler ve seçimlerde ortak adaylar gündemimizi pankartýmýz ve þiarlarýmýzla alana taþýdýk. 8'de 4'te 12 Haziran Seçimlerine Varan Süreçte Tuzaklara Basmamanýn Yolu 2010 Yýlý nýn Derslerini Kuþanmaktan Geçer 12 Haziran genel seçimlerinde ortak hareket etmeyi hedefleyen eylem birliðinin kendisini AKP yi ve CHP yi yaþadýðýmýz topraklarda geriletebilecek tek odak olarak görmesi ve buna göre hareket etmesi gerekmektedir. Bu da bu cephenin 1 Mayýs baþta olmak üzere 2011 seçimleri öncesindeki tüm eylemleri bir seçim hazýrlýðý olarak görmesini, bu eylemlerin örgütleyicileri olmasýný, tüm emekçileri ve ezilenleri AKP ye ve CHP ye karþý baðýmsýz bir hatta konumlandýrma ve politikleþtirme hedefiyle hareket etmesini gerektirir. Sol akýmlarýn en geniþ kesimini bu eylem birliðine dahil etmeye çalýþýlmak gereklidir Eylem birliðine destek verecek akýmlar arasýnda ideolojik ya da stratejik ayrýmlar bahane edilerek ayrým çizgileri çekilmemelidir. Ayrým çizgisi seçimlere varan süreçte birlikte hareket etme iradesi gösterenler ile göstermeyenler arasýnda çizilmelidir. 12 Haziran'a ilerleyen süreçte bu eylem birlikteliklerinde bulunan sol akýmlarýn kendilerini BDP ile bir pazarlýk masasýnda görmemeleri, aksine BDP yi daha fazla inisiyatif almasý için iteklemesi gerekmektedir. Bu noktada KöZ ün 2007 seçimlerinde ve 2009 yerel seçimlerinde takýnmýþ olduðu tutumu, yani bu cephenin kabul edeceði her türlü adayýn kayýtsýz þartsýz desteklenmesi, seçimler için adaylar arasýnda herhangi bir ayrýmýn gözetilmemesi, ve cephenin ortak çalýþmasýnýn öne çýkarýlmasý örnek alýnmalýdýr. Düzen güçleri arasýndaki rekabetin þiddetlenmesinin, en geniþ kitleleri politikleþtirmesini bir fýrsat olarak görmek ve bu süreci istismar etmek gereklidir. Oluþacak eylem birliðinin bu süreci istismar etmekten geri durmamasý, düzen güçlerinin bu þekilde sýkýþmasýndan rahatsýz olmamasý, aksine bu süreci körüklemesi gerekmektedir. 4'te 18-19'da 2010 Aralýk ýnda baþlayan ayaklanmalar dünyanýn Mýsýr'daki Uyanýþ Ýlk Deðil... 8'de farklý yerlerindeki emekçilerin ve ezilenlerin açlýða, yoksulluða ve devlet terörüne karþý halký bir Renkli Devrimler... 9'da 'de baþkaldýrýsýný içeriyordu. Maalesef bu ayaklanmalar devrimci bir önderlikten yoksun bir þekilde hareket etmek zorunda kaldýklarý için, iþçi sýnýfýnýn nihai kurtuluþunun önünü açacak bir yola giremediler; emperyalist güçler arasýndaki rekabetin ve güçler dengesinin durumuna göre þekillendiler, bastýrýldýlar, yenildiler ya da düzen güçlerinin güdümüne girdiler da

2 Sayfa 2 MART 2011 FÝNÝKE'DE 8 MART DÜNYA EMEKÇÝ KADINLAR GÜNÜ Alanýmýzda faaliyetine epeydir ara veren Demokratik Güç Birliði Platformu 8 Mart etkinliði için 20 gün önceden toplantýlarýna baþladý. Farklý görüþlerin önerileri alýnarak ortak bir görüþ de netleþme çalýþmalarýmýz 6 toplantý sonunda netliðe kavuþtu. Alýnan kararlarla 8 Mart ta kadýna ait slayt gösterileri, þiir etkinlikleri, yerel müzik dinlentileri, kadýn bir avukatýn kadýn haklarý konusunda bir sunumu kararý alýndý. Örgütselliði öne çýkaran slogan ve pankartlarýn olmamasý kararý çoðunluk kararýyla alýndý. Alanýmýzda Cumartesi günü bölge pazarý olduðundan katýlýmýn daha etkin olmasý için etkinliði 6 Öart cumartesi günü gerçekleþtirdik karanfil ve el ilaný daðýtarak etkinliðe halkýn katýlýmýný saðlamaya çalýþtýk. Geçen yýllara raðmen etkin bir çalýþma zengin bir programýmýz olmasa da geçen yýllarýn býraktýðý olumluluk nedeniyle katýlým çoðalmamýþ olsa da, azalmadý da kiþi civarlarýnda katýlýmýmýz oldu. Saat de etkinliðimiz günün önemi konusunda bir konuþmayla baþladý. Þiir etkinliði, slayt gösterileri, kadýn bir avukat arkadaþýn kadýn haklarý konusundaki sunumu ve yerel müzik gurubumuzun müzik dinletileri halaylarla devam eden etkinliðimiz saat da sonlandý. Kendi yazýp okuduðumuz þiirimiz sýrasýnda uzun süre ayakta alkýþlandýk. KADINLARIMIZ Kadýnlarýmýz, kadýnlarýmýz bizim kadýnlarýmýz. Mutfakta fabrikada tarlada sen varsýn Sen varsýn nakýþ, nakýþ iþlenmiþ oyalý yazmada Meydanlarda sen eylemlerde sen isyanlarda sen varsýn Bir çiçekle bahar bir günle özgürlük beklersin Sen özgürleþmeden dünya hep esir kalacak bilesin Kadýnlarýmýz, kadýnlarýmýz bizim kadýnlarýmýz Bir yaný boran kýþ, bir yaný üç günlük bahar Bir yaný esaret,bir yaný üç günlük özgürlük Kadýnlarýmýz, kadýnlarýmýz bizim kadýnlarýmýz Mustafa POLAT / Antalya Finike Pazarcýlar Derneði Ýzmir'de Kitlesel Alevi Mitingi Demokratik anayasa ve eþit yurttaþlýk hakký talebiyle düzenlenen büyük Alevi mitinglerinin üçüncüsü onbinlerce kiþinin katýlýmý ile 6 Mart Pazar günü Ýzmir de gerçekleþti. Son yýllarda Ýzmir de gerçekleþen en kitlesel eylemlerden biri olan mitinge AKP iktidarýna yönelik tepkiler damga vurdu. Türkiye nin pek çok farklý noktasýndan katýlýmýn gerçekleþtiði mitingde inanç özgürlüðü ve demokratik Gülsuyu'nda BDP Kahvaltýsý BDP Ýstanbul il baþkanlýðýnýn Kartal, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerindeki «sivil toplum örgütleriyle buluþma kahvaltýsý»na çok sayýda kurumun yaný sýra çaðrýlý olan Anadolu da Yaþam Tüketim ve Dayanýþma Kooperatifi de katýldý. Kahvaltýdan sonra il baþkaný toplantýnýn yapýlýþ gerekçesini «yaklaþan seçimler münasebetiyle Sivil Toplum Örgütleri ile buluþma» olarak tarif etti. BDP'nin STK'larla uzun zamandan beri buluþmadýðýný, önüne koyduðu bu buluþmayla, öneri ve eleþtirileri almak istediðini belirtti. BDP Milletvekili Bengi Yýldýz ýn AKP'nin «Kürt Sorunu»'nu çözmedeki basiretsizliðini öne çýkaran konuþmasý, katýlýmcýlardan destek gördü. Yýldýz, 12 Haziran seçiminin, sol, sosyalist ve demokratlar için olabildiðince geniþ katýmla seçimlere katýlýmý gerektirdiðinin altýný çizdi. Daha sonra katýlýmcýlardan konuþanlar oldu. Kentsel dönüþüm konusu ve metropollerde kitlesel mitingler yapýlmasýna raðmen bunun neden oya dönüþemediði sorusu ortaya atýldý. BDP'nin yetersizliðine veya politik yoðunlaþmamasýna dair eleþtiri ve öneriler geldi. Kurumumuz adýna katýlan arkadaþýmýz özetle þunlarý aktardý: Anadolu da Yaþam Kooperatifi tüketimi örgütleyen ve dayanýþmayý ören bir kurumdur. Farklý siyasi eðilime mensup unsurlarýn yer aldýðý, bir siyasal çizgiye angaje olmayan «tipik» kitle örgütüdür. Baþkaný ve yönetimi yoktur. Yürütmesi haftada bir yapýlýr ve herkese açýktýr. Bu bakýmdan STK olarak tarif edilen, kategorik olarak burjuva toplum unsuru anlamýna gelen bu tarif yerine, sistemle bir biçimde karþý karþýya gelen anayasa talepleri öne çýkmakla birlikte, kürsüden gerçekleþtirilen konuþmalarda yaklaþan genel seçimlere dair pek çok mesaj verildi. Gerek Alevi Bektaþi Federasyonu Baþkaný Ali Balkýz ýn gerekse diðer konuþmacýlarýn önemli bir kýsmýnýn yaptýðý konuþmalarýn ortak vurgusu seçimde AKP nin yenilgiye uðratýlmasý gerekliliði idi. Alevi Kültür Dernekleri Genel Baþkaný Selahattin Özel, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Baþkaný Fevzi Gümüþ, KESK Genel Baþkaný Döndü Taka Çýnar ile Halkevleri Genel Baþkaný Ýlknur Birol da kürsüden konuþmalar gerçekleþtirdiler. Dev ekranlardan da takip edilebilen konuþmalar katýlanlar tarafýndan ciddi bir ilgiyle dinlenildi. Havanýn yaðýþlý olmasýna raðmen katýlýmcýlar kürsü hâkimiyetinin yüksek olduðu alaný terk etmeyerek eylemin sonuna kadar kaldýlar. Daha önce gerçekleþen Alevi mitinglerinde estirilmeye çalýþýlan sosyal-þoven havanýn nispeten daha az hissedildiði mitinge kitle örgütleri ve sol/sosyalist örgütlenmeler de kayda deðer bir katýlým saðladýlar. KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak mitingde 8 Mart eylemleri özelinde, Mart-Mayýs sürecinin genel seçimlerden kopartýlmamasý gereðini ifade ettiðimiz özel sayýlarýmýzýn daðýtýmýný yaptýk. Seçimlerde ezilenlerin, emekçilerin ortak adaylarýný destekleme çaðrýsýný ilettik. Yaklaþýk iki bin adet daðýttýðýmýz ve ilgi gören özel sayýlarýmýzý daha etkili bir ajitasyonla daðýtma konusunda ise eksik kaldýk. Ýzmir den komünistler demokratik kitle örgütü tanýmýný önemsiyoruz. Ancak solun bu örgütleri algýlayýþ biçimindeki rekabetçi, yarýþçý ve «benim olsun»cu sekter çizgiye angaje olmuþ hali yerine, dayanýþmacý ve kitlelerin özneleþtiði tarzý önemsiyoruz. Burada konuþulanlarý yürütmeye aktaracaðým. Ortak bir görüþ ve tutum belirlemek için deðil, bilgi aktarýmý olacak. Zira kitle örgütlerinin resmi görüþü olmaz. Katýlýmcýlarýn olur ve ben þimdi kendi adýma görüþ ve önerilerimi sunacaðým. Ýl baþkaný ve vekilimiz katýlabileceðim bir durum deðerlendirmesi yaptýlar. Tekrarýna girmeyeceðim. 12 Haziran seçimleri yaklaþýyor ve bu yýl da Mart-Mayýs süreci dediðimiz dönemin önemli dönemeç noktalarýný seçim üzerinden güncelleyerek ilerletmek mümkün. Þimdi «demokratik seçim bloðu» olarak tarif edilen ve merkezinde BDP'nin yer aldýðý, diðer bileþenleriyle ortak adaylar etrafýnda yürütülecek kampanya 8 Mart, 21 Mart ve 1 Mayýs vb. gibi duraklarý birbirine baðlayan ve itekleyen, süreklilik içinde 12 Haziran'a hazýrlanmak, AKP ve CHP seçeneklerine karþý birleþik ve eylemli seçimlere hazýrlanmak, 1 Mayýs kutlamasý için baþvuruda bulunmak için çalýþmalýdýr. Daha sonra BDP Ýl baþkaný, Newroz için baþvuruyu Kent Konseyi'nin yapacaðýný, 1 Mayýs için de bu konseyin inisiyatif alabileceðini belirtti. Ýki buçuk saat süren toplantý aslýnda daha verimli geçebilirdi. Önümüzdeki süreç, kitlelerin buluþtuðu toplantýlarýn örgütlenmesi ve kitle örgütlerinde buluþmalarýný saðlamak ve dayanýþma iliþkisini kurmak bakýmýndan önemli olanaklar sunacak. Gülsuyu ndan Komünistler Ýzmir'de Mutki'deki Toplu Mezarlar için Eylem Bir süre önce kurulan Ýzmir Kent Meclisi 7 Þubat tarihinde, Bitlis Mutki de ortaya çýkan toplu mezarlar için Basmane de Fuar 9 Eylül Kapýsý önünde bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Öncesinde yürüyüþ yapýlacaðý duyurulan eylemin basýn açýklamasý ile sýnýrlý tutulmasý, basýn açýklamasýnýn okunmasý sýrasýnda bir megafon bulundurulmayýþý ve slogan dahi atýlmayýþý eylemin istenen etkiden uzak, coþkusuz bir havada geçmesine neden oldu. Okunan açýklamada Baþbakan ýn Bosna Savaþý sýrasýnda Srebrenitsa da yaþananlar karþýsýnda takýndýðý tutum ve konuya dair yaptýðý açýklamalar hatýrlatýlarak, Mutki, Hizan da açýða çýkan toplu mezarlarý ve Kürt coðrafyasýndaki faili meçhul cinayet ve katliamlarý görmezden gelinmesinin açýk bir çifte standart uygulamasý olduðu vurgulandý. Savaþý daha geliþmiþ araçlarla sürdürmeye kararlý görünen hükümetin, savaþ politikalarýndan vazgeçmeye çaðrýldýðý açýklamada ayrýca þu taleplere de yer verildi: -30 yýlý aþkýn çatýþmalý tarihin aydýnlýða kavuþmasý için meclis bünyesinde Adalet ve Hakikatleri Araþtýrma Komisyonu bir an önce oluþturulmalýdýr. -Demokratik bir anayasa çalýþmalarý bir an önce baþlatýlmalý, baþta Kürt dili olmak üzere tüm haklar yasal ve anayasal güvenceye kavuþturulmalýdýr. -Seçim barajý mutlaka seçim öncesinde düþürülmeli ve tüm kesimlerin temsili saðlanmalýdýr. - Demokratik Özerklik statüsü kabul edilerek anayasal bir statüye kavuþturulmalýdýr. Kürdistan da giriþilen katliamlarýn ve ilhak politikalarýnýn izlerinin su yüzüne çýkmaya devam ettiði, ancak konunun genel bir ilgisizlikle karþýlandýðý içinden geçtiðimiz dönemde böylesi bir eylemi önemsedik. Aðýrlýklý olarak BDP lilerin katýldýðý açýklamada da mümkün olduðunca geniþ bir katýlým sergileyerek yer almaya çalýþtýk. Fakat eylemde slogan atýlmamasý ve dýþa dönük bir seslenme çabasý olmamasý eyleme katýlanlarýn dahi ilgisinin daðýlmasýna yol açtý. Buna raðmen zayýf da olsa konuyu ele alan bir sokak eyleminin gerçekleþtirilmesi olumluydu. Ýzmir den komünistler KOMÜNÝST KÖZ- AYLIK SÝYASÝ GAZETE SAHÝBÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: ÞÜKRÜ DEMÝR YÖNETÝM YERÝ: RASÝMPAÞA MAH., SÜLEYMANBEY SOK, 6/1 KADIKÖY ÝSTANBUL TELEFON: BASILDIÐI YER: ÖZDEMÝR MATBAASI MATBAA ADRESÝ: DAVUTPAÞA CAD. GÜVEN SANAYÝ SÝTESÝ C BLOK No: 242 TOPKAPI-ÝSTANBUL TELEFON:

3 MART 2011 Sayfa 3 Ýzmir'de Ýþ Cinayetlerine Karþý KESK'ten Eylem Taþeron sisteminin neden olduðu son iþ cinayeti, belediye hizmetlerinde taþeron uygulamasýna son vermekle övünen Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ana binasýnda gerçekleþti. Binanýn dýþ cephe tadilatýnda çalýþan 26 yaþýndaki Nesih Taþkýn ve 47 yaþýndaki Mehmet Toprak 3 Mart Perþembe günü, çalýþýlan iskelenin halatýnýn kopmasý sonucu yedinci kattan düþerek can verdiler. Kaza Geliyorum Demiþti Ýki iþçinin hayatýný kaybettiði kaza haftalar öncesinden geliyorum demiþti. 7 Þubat Pazartesi günü belediye binasýnýn dýþ cephe bakým-onarým iþi için kurulan iskelenin bir anda çökmesi sebebiyle sýva yapan üç iþçi, yaklaþýk 15 metre yükseklikten beton zemine çakýlmýþtý. Ýþçilerden biri aðýr yaralanmýþ, diðer ikisi kazadan hafif yaralarla kurtulmuþtu. Meydana gelen bu ilk kazanýn ardýndan ihaleyi alan þirket ciddi bir tedbir almak yerine iþçilere baret daðýtmakla yetinmiþti. Ýzmir in göbeðinde atlatýlan bu tehlike karþýsýnda sendikalar ve sýnýf dayanýþma örgütleri de bir tutum almakta geciktiler. Emek Dostu Belediye Söyleminin Sahteliði Tekrar Ortada Park-bahçe iþçilerinin taþeronlaþmaya karþý son yýllarda yürüttükleri yoðun mücadelenin ardýndan, iþçileri taþeron þirketlerden belediye þirketlerine geçiren Ýzmir Büyükþehir Belediyesi bu geliþmeyi son birkaç aydýr yoðun bir biçimde duyurma gayreti içindeydi. Ýzmir in muhtelif noktalarýndaki billboardlarda kendine taþeronu kaldýran emek dostu belediye sýfatýný layýk gören, CHP için gövde gösterisi haline getirilen Emek Þenlikleri organize eden Büyükþehir in bu giriþimi kimi basýn-yayýn organlarýnda Ýzmir de Sessiz Devrim baþlýðýyla haber oluyordu. Keza Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu konuya iliþkin verdiði demeçlerde taþeronu çaðdýþý bulduðunu ifade etmekten geri Nesih Taþkýn (26) üniversite harcýný tamamlamak için çalýþtýðý inþaatta can vermiþti. durmuyordu. Oysa park-bahçe iþçilerinin taþeronun kaldýrýlmasý talebiyle sürdürdükleri mücadeleye baþta kayýtsýz kalan, hatta iþçilerin Belediye önünde açtýðý direniþ çadýrýnýn kaldýrýlmasý için Valiliðe müracaat eden, üstelik Belediye zabýtalarýný çevik kuvvet desteðiyle iþçilere saldýrtan yine Büyükþehir Belediyesi yönetimiydi. Bunun yaný sýra Ýzmir de taþeronun bitirildiðinin duyurulduðu günlerde CHP li Buca Belediyesi sendikal çalýþma yaptýklarý için taþeronda çalýþan 7 iþçiyi iþten çýkartýyor, direniþe geçen iþçilerin polis tarafýndan derdest edilmesini teþvik ediyordu. Büyükþehir de Taþeron Sona mý Erdi? Taþeronu bitirdiðini iddia eden Büyükþehir in konuya dair giriþimi de aslýnda taþeronu ortadan kaldýran deðil, taþeronun bir baþka isim altýnda sürdüðü bir uygulamaya denk düþüyor. Düne kadar Belediye nin yerine getirmekle yükümlü olduðu asli hizmetler taþeron þirketlere ihale yoluyla veriliyorken, bugün deðiþen tek þey bu þirketlerde çalýþan iþçilerin belediyenin kendi bünyesindeki þirketlere geçirilmesi olmuþtur. Oysa belediyenin asli iþlerini kendi kurduðu þirketlere gördürmesi de taþeron uygulamasýnýn bir baþka biçimidir. Belediye bünyesindeki þirketlerde sendika olmasý bu þirketlere geçen iþçilerin iþ güvencesi kazanmasý açýsýndan önemli bir kazanýmý ifade etmekle birlikte, bu durum iþçilerin kadrolu iþçi olarak alýnmadýðý gerçeðini deðiþtirmiyor. Taþeron uygulamasýnýn kamudaki tezahürü olan sözleþmeli memurluk da Ýzmir Büyükþehir Belediyesi nde yaygýn bir istihdam biçimi. Ülke çapýnda birçok yerel yönetimce kullanýldýðý için yadýrganmayan ve kabul gören bu istihdam biçimi ayný birimde, benzer iþi yapan, benzer nitelikteki çalýþanlarýn farklý statülerde çalýþmasý anlamýna geldiði ölçüde çalýþanlarý bölen ve taþýdýðý güvencesizlik nedeniyle kamu emekçilerini mevcut þartlara karþý çýkmasýný zorlaþtýran bir nitelik taþýyor. KESK ten Tepki Eylemi KESK Ýzmir Þubeler Platformu, kazanýn ertesi günü Büyükþehir Belediyesi önünde bir eylem gerçekleþtirdi. KESK Þubeler Platformu pankartýnýn açýldýðý eylemde saygý duruþunda bulunuldu. Eylemde açýklamayý okuyan Eðitim Sen 1 No lu Þube Baþkaný ve KESK Ýzmir Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ali Rýza Özer, taþeronlaþtýrmanýn ölüm anlamýna geldiðini ve olayýn takipçisi olacaklarýný ifade etti. Açýklamada, yaþananýn iþ kazasý deðil iþ cinayeti olduðu dile getirilirken "7 Þubat'ta üç iþçinin yaralanmasýna neden olan kazaya raðmen hiçbir önlem alýnmamasý sonucu 3 Mart günü iki iþçi feci þekilde hayatýný kaybetmiþtir. AKP iktidarýnýn geldiði günden beri özelleþtirmenin önünü alabildiðine açarak tüm iþ yerlerinde güvencesiz ve saðlýk koþullarýndan yoksun bir þekilde çalýþan emekçileri hiçe saymasý bu ve buna benzer birçok iþçi katliamýna sebep olmuþtur" denildi. Kurtuluþ yok tek baþýna, ya hep beraber, ya hiçbirimiz!, Taþeron ölümdür, geçit vermeyeceðiz!, Kaza deðil iþ cinayeti! sloganlarýnýn atýldýðý eyleme yaklaþýk 150 kiþi katýldý. Yaþanan iþ cinayetine ciddi bir tepki olmasýna raðmen, eylemde tutuk bir hava vardý. Her ne kadar açýklamada üst iþveren pozisyonundaki belediyenin sorumluluðu iþlenmiþ olsa da eylem sýrasýnda yapýlan konuþmalarda aðýrlýklý olarak taþeron uygulamasýnýn sorumlusunun AKP hükümeti ve mevcut Kamu Ýhale Yasasý olduðu vurgulandý. Bu vurgu bir gerçekliði yansýtsa da, genel olarak CHP nin iktidarda olduðu yerel yönetimin söz konusu durumdaki sorumluluðunun tali olduðu yanýlsamasýnýn yaratýlmasýna yol açtý. Ýzmir den komünistler 'Emek Dostu' Belediyecilik Ýþçileri Dövüyor, Süründürüyor, Öldürüyor Ýzmir Büyükþehir Belediyesi birkaç ay önce bütün taþeron iþçilerini belediye bünyesine aldýðýný ve sendikalý yaptýðýný duyurarak bir emek þenliði düzenledi. Emek dostu belediyecilik anlayýþýna sahip olduklarýný iddia eden reklamlar yapýldý. Bu þaþalý gösterinin üzerinden çok geçmeden belediyenin dýþ cephesinde tadilat için çalýþan iki taþeron iþçisi 3 UPS Ýþçileri Bu Kez Kazanýmlarýný Kutlamak için Eylemdeydi UPS'nin aktarma merkezleri önünde 26 Nisan 2010'da baþlayan direniþin, sendikal giriþimde bulunduklarý için iþten atýlan 3 Þubat günü 163 iþçiden 151 inin iþe geri alýnmasý ile sonuçlanmasýnýn ardýndan TÜMTÝS üyesi iþçiler Ýzmir'de 6 Þubat Pazar günü gerçekleþtirdikleri bir yürüyüþle kazanýmý kutladýlar. 6 Þubat Pazar günü saat 14.00'te TÜMTÝS Ýzmir Þube binasý önünde toplanan UPS iþçilerine TÜMTÝS üyesi ambar iþçileri ile pek çok örgütlenme ve kurum da destek verdi. Sendika binasý önünde baþlayan yürüyüþün ardýndan Eski Sümerbank önüne gelindi. Açýklamanýn gerçekleþtirilmesinden önce Ankara OSTÝM deki patlamada yaþamýný yitiren iþçiler anýsýna saygý Mart ta iskeleden düþtü. Nesih Taþkýn, harç parasýný toplayabilmek ve ailesinin geçimine katkýda bulunmak için de Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin dýþ cephe boyama iþini alan taþeron firmada iki gün önce çalýþmaya baþlamýþtý. Ýskeleden düþüp hayatýný kaybetti. Konak Belediyesi nin Taþeron Ýþçileri Saldýrýlara Raðmen 18 Gündür Direniyor Bu olayýn üzerinden çok geçmeden Konak Belediyesi ne baðlý 110 taþeron iþçisi güvenceli ve sendikalý iþ talebiyle direniþe geçti. Konak Belediyesi nde son iki yýlda Ceysan Hizmet Ýþletmeleri taþeron þirketine baðlý çalýþan 220 iþçi, Aralýk 2010 da yapýlan ihaleyi alan Efekent Endüstriyel Makine þirketine aktarýldý. Konak Belediyesi süpürme ve temizlik hizmetlerini yürüten iþçiler, son iki aydýr ücretlerini alamadýklarý gibi sigortalarý da yatýrýlmýyordu. Ücretlerini alamayan iþçiler, 26 Þubat öðle saatlerinde Konak Belediyesi önünde yazdýklarý dövizlerle taleplerini dile getirerek eylem yaptý. Ýþçiler haklarýný almak, taþeron sisteminin kaldýrýlmasý ve böylece belediyeye baðlý çalýþmak için direniþ baþlattýlar. Ýþçiler, 60 gündür maaþlarýmýzý alamýyoruz. Sigorta primlerimiz de yatmýyor. 220 taþeron iþçisi olarak iki aydýr maðduruz. Amirlerimiz tarafýndan da iþten çýkarýlmakla tehdit ediliyoruz. Bütün bunlar, taþeron sisteminin kaldýrýlmasý için yeterli ve biz bu sistemin kalkmasýný istiyoruz, bunun için de direneceðiz dediler. Ve sözlerinde durdular. 18 gündür tüm baský ve saldýrýlara raðmen direndiler. duruþunda bulunuldu. Yaþasýn UPS Zaferimiz!, Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý! sloganlarýnýn atýldýðý eylemde kýsa bir müzik dinletisi de verildi. Eylemde bir konuþma yapan TÜMTÝS Ýzmir Þube Baþkaný Þükrü Günseli eyleme destek veren sendika, örgütlenme ve kurumlara, direniþe dair haberleri yansýtan sosyalist-devrimci basýna teþekkür etti. Bunun yaný sýra direniþin kazanýmla sonuçlanmasýnda etkili olan enternasyonal desteðe dair de vurgu yapan Günseli konuþmasýný, Amerika'dan, Ýngiltere'den, Brezilya'dan, Filipinler'den, Arjantin'den, Almanya'dan, Fransa'dan, Kanada'dan, Belçika'dan dünyanýn dört bir yanýnda bu haklý mücadeleye katký ve destek sunan sýnýf kardeþlerimize, baðlý Zabýtasýyla, kim olduðu belirsiz adamlarýyla direniþ alanýna saldýrýlar baþladý. Direniþ alanýnda kadýn iþçilere ve alanýnda dýþýnda da ziyarete gelen iþçilerin eþlerine otobüs duraklarýnda saldýrý gerçekleþti. Kadýn iþçilerin bir kýsmý protesto etmek için saçlarýný kestiler. Batýgül Tunç, tek baþýna, direniyor Ve 13 Mart ta Batýgül Tunç da CHP Ýl in önünde direniþe baþladý. Buca Belediyesi önünde 56 günlük eylemden sonra, CHP Ýzmir Ýl Baþkaný Tacettin Bayýr ile saðlanan mutabakat sonucu eylemlerine son veren ve davullu zurnalý kutlama yapan Buca taþeron iþçilerinden 6'sý iþe baþlarken, Batýgül Tunç 2 aydýr beklemesine raðmen hâlâ iþe alýnmadý. Tunç, yaþanan süreçten sonra artýk beklemeyeceðini ve yeniden direniþe baþladýðýný, hakkýný alýncaya kadar eylemini sürdüreceðini CHP Ýzmir Ýl Baþkanlýðý önünde yaptýðý basýn açýlmasý ile kamuoyuna duyurdu. Batýgül Tunç un açýklamasýna Konak Belediyesi önünde eylem yapan Konak taþeron iþçileri Taþerona Hayýr, Sendika Hakkýmýzý Ýstiyoruz", "Zaferi Biz Kazanacaðýz/ Konak Taþeron Temizlik Ýþçileri" pankartýyla ve Batýgül Yalnýz Deðilsin sloganlarýyla destek verdiler. Tunç yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: Ben, Buca Belediyesi nde daha önce park-bahçe-temizlik taþeron iþinde çalýþan Batýgül Tunç um. Kölelik olan taþeron sistemine karþý olup; iþçi arkadaþlarýmla sendikal faaliyet yürüttüðümden dolayý Buca Belediyesi bulunduklarý sendikalara, Uluslararasý Taþýmacýlýk Federasyonu ITF'ye ve Avrupa Taþýmacýlýk Federasyonu ETF'ye teþekkürlerini sunarak bitirdi. Taþýmacýlýk gibi örgütsüz ve kuralsýz çalýþma dayatmasýnýn hakim olduðu bir sektörde ýsrarlý bir direniþe imza atan UPS iþçileri ve sendikalarý TÜMTÝS hem sektörel anlamda önemli bir kazaným elde ettiler, hem de enternasyonal bir desteðin sýnýf mücadelesindeki önemini kanýtlayan bir deneyim daha yaratmýþ oldular. TEK BÝR ÝÞÇÝ SÝGORTASIZ, TEK BÝR ÝÞYERÝ SENDÝKASIZ KALMASIN! KÖLE DEÐÝL ÝÞÇÝYÝZ BÝRLEÞÝNCE GÜÇLÜYÜZ! Ýzmir den Komünistler tarafýndan benimle beraber 7 iþçinin iþine son verilmiþti. Ve bundan kaynaklý Buca Belediyesi önünde 'Taþerona hayýr, sendika hakkýmýzý istiyoruz!' hedefiyle 7 iþçi olarak 56 gün süren bir eylem gerçekleþtirdik. Gerçekleþtirdiðimiz eylem sonunda bizlerle görüþen CHP Ýzmir Ýl Baþkaný Tacettin Bayýr la vardýðýmýz mutabakat sonucu eylemimizi iþçi arkadaþlarla beraber ortak bir karar alarak sonlandýrdýk. CHP il baþkaný, yazýlý ve görsel basýnýn önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda iþten atýlan 7 iþçinin 1 hafta 10 gün içinde CHP li belediyelere, sendikalý ve iþ güvenceli olarak yerleþtirileceðine dair söz vermiþti. Ama aradan 2 ay süre geçti. Diðer 6 iþçi arkadaþým kimi taþeron, kimi sendikalý iþe baþlamalarýna raðmen ben hâlâ iþe alýnmadým. Deri Ýþçileri Derneði ve Özgür Yaþam Kooperatifi Üyelerinden Konak Belediyesi Ýþçilerinin Direniþine Ziyaret Deri iþçileri ve Özgür Yaþam üyeleri direniþteki iþçileri ziyaret etti. Saldýrýlara ve hak gasplarýna karþý maddi ve manevi iþçilerin yanýnda olduklarýný ifade ettiler. Sloganlarla ve pankartlarýyla geldikleri direniþ alanýnda iþçilerle sohbet edildi. Somut ihtiyaçlar belirlendi. Saldýrýlarý durdurmak üzere iþçilerle Sebahat Tuncel arasýnda baðlantý kurularak iþçilerin sorununu meclisin gündemine taþýmak üzere destek olundu. Kurtuluþ Yok Tek Baþýna; YA HEP BERABER YA HÝÇBÝRÝMÝZ! Ýzmir'den komünistler

4 Sayfa 4 MART 2011 Ýstanbul'da Bölünen 8 Mart Mitingleri Ýstanbul, Kadýköy meydanýnda 5 Mart Pazar günü, 8 Mart Kadýn Platformu nun düzenlemiþ olduðu 8 Mart mitingi gerçekleþti. Miting saat 13.00'de toplanan kitlenin 14.00'de Kadýköy meydanýna doðru yürüyüþüyle baþladý. Ýstanbul 8 Mart Kadýn Platformu nun ortak pankartý Yoksulluða, Güvencesizliðe, Savaþa, Erkek Egemenliðine, Kadýn Cinayetlerine, Doðanýn Talan Edilmesine, Cinsiyetçiliðe, Ayrýmcýlýða Karþý Örgütleniyoruz en önde duruyordu. Mitinge çeþitli kadýn örgütleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler katýldý. Yaklaþýk 4000 kiþinin katýldýðý mitingde kadýn sömürüsünü, yaþanan tecavüz olaylarýný ve töre cinayetleri gibi son günlerde yaþanan cinayetleri konu alan pankartlar ve dövizler hakimdi. BDP li kadýnlar alanýn neredeyse %60-70 nini oluþturuyordu. Geldikleri ilçelerin adlarýnýn olduðu pankartlarla katýldýlar. BDP li kadýnlar genel olarak Jin, Jiyan, Azadi, Yaþasýn 8 Mart, Cinsiyetçi, Asimilasyoncu ve Ayrýmcý Ýktidara Bizimde Sözümüz Var: Edi Bese, Hakikatleri Araþtýrma Komisyonu Kurulsun, Savaþ Suçlularý Açýða Çýkartýlsýn, Kadýn Kýrýmý Toplum Kýrýmýdýr, Özgürlük Mücadelesini Yükselelim, Tecavüz Kültürünü Aþalým, Ben 20 Bin Yýllýk Tarihi Olan Ana Tanrýça Kültürün Mirasçýsýyým, Elini Çek Ýrademden, Kadýnýn Dili Özgürlüðün Dilidir, Kadýn Özgürleþtikçe Ýnsanda Özgürleþir pankartlarýný taþýdýlar. BDP dýþýnda mitingde Kadrolu güvenceli çalýþma hakký için, Tacize Tecavüze, Kadýn cinayetlerine DUR demek için, Anadilde Eðitim ve Saðlýk hakký için 8 MART ta Mücadeledeyiz pankartýyla KESK li Kadýnlar, "Analar Toplu Mezarlarýn Hesabýný Soracak pankartýyla YAKAY-Der, Görünmeyen Emek Kýr Kafesini ve Kül Kedisi Deðil Ev Ýþçisiyiz pankartlarýyla Ýmece Kadýn Dayanýþma Derneði, Yaþasýn Devrim ve Sosyalizm, Kapitalizme, Erkek Egemenliðine Savaþa Karþý isyandayýz, Kadýnlar Sosyalizmi Ýstiyor, Vardýk, Varýz, Varolacaðýz pankartlarýyla Sosyalist Kadýn Meclisleri, Bugüne kadar sistemin bütün pisliðini biz çektik-ev Ýþçisiyiz Köle Deðiliz- Ev Ýþçileri Hep Birlikte Örgütlü Mücadeleye pankartýyla Ev Ýþçileri Dayanýþma Sendikasý Giriþimi, Emeðimizin, Bedenimizin, Kimliðimizin Özgürleþmesi için Örgütleniyoruz ile DÝSK Kadýn Komisyonu, Cinsiyetçi Eðitimi Durduracaðýz pankartýyla Genç-Sen li Kadýnlar, Þiddete, Yok Sayýlmaya, Güvencesizliðe Karþý Alanlardayýz pankartýyla TMMOB lu Kadýnlar, Erkeklerden, Patrondan, AKP den Hakkýmýzý Ýstiyoruz, Gerçek Eþitlik Ýçin Kadýnlara Sosyal Güvence pankartýyla Halkevci Kadýnlar, Kadýn Cinayetlerine Durdurun ya da Def Olun pankartýyla EHP li Kadýnlar, Ýzmir'de Parçalý 8 Mart Mitingi Ýzmir de 8 Mart eylemlerindeki bölünmüþlük bu sene de sürdü. Bu sene eylemler üçe bölündü. BDP nin eylemi 5 Mart Cumartesi günü, kadýn örgütlerinin, kadýn kurumlarýnýn ve siyasi örgütlerin eylemi 8 Mart günü ve kadýn-erkek karma eylem yapmak isteyenlerin eylemi de yine ayný gün, 8 Mart günü gerçekleþti. 5 Mart günü saat BDP li kadýnlar parti il binasýnýn önünde toplandý. Sloganlarla kitlesel olarak Konak Sümerbank önüne yürüdü. Sümerbank önünde eylem sloganlarla, müzikle ve halaylarla devam etti. Alýnteri, BDSP, Devrimci Hareket, Demokratik Kadýn Hareketi, Halk Cepheli Kadýnlar ve Yeni Demokrat Kadýn ýn örgütleyicisi olduðu 8 Mart eylemi ise 8 Mart Salý günü Türk Telekom önünde "Saçlarý Süpürge, Bedeni Sömürge, Dili Kelepçe Kadýn Deðil, Özgürlü Ýstiyoruz pankartýyla Gençlik Muhalefetinden Kadýnlar, Direniyoruz pankartýyla ÖDP li Kadýnlar, Ekmeðimiz Ýçin, Barýþ Ýçin, Kurtuluþumuz Ýçin Direniyoruz pankartýyla SDP li Kadýnlar, Emeðimiz Bedenimiz Kimliðimiz Ýçin Ýsyandayýz ile SP li Kadýnlar katýldý. Bunlar dýþýnda da alanda birçok siyaset ve kitle örgütü hazýr bulundu. Açýlýþ konuþmasýný yapan Miting Tertip Komitesi Baþkaný Rahime Ýldemir konuþmasýna 8 Mart ýn tarihini anlatarak baþladý. Bugüne gelindiðinde kadýn cinayetlerinden, taciz ve tecavüz olaylarýndan bahsetti. Tek dil, tek bayrak, tek millet, tek cins, tek kimlik politikalarýna, kadýnýn yoksullaþmasý gibi konulara deðindi. Erkek egemen sistem bu katliamýn hem kaynaðý, hem de devleti, ordusu, polisi, karakolu, yargýsý, zihniyeti ile katillerin koruyucusu ve kollayýcýsýdýr. Devletin kadýn cinayetlerinin suç ortaðýdýr diye belirtti. Ayný zamanda kadýn cinayetlerinin politik olduðunu söyledi; esnek çalýþma ve güvencesiz çalýþan kadýn sorunlarýna da deðindi. Rahime Ýldemir in ardýndan çalýþan kadýn sorunlarýna dair kadýn iþçilerin konuþmasý ve müzik dinletisi ile miting sonlandýrýldý. Komünistlerin birliðini savunanlar olarak mitinge Seçimlerde Ortak Aday, 8 Mart tan, 1 Mayýs a Birleþik Kitlesel Mücadele pankartýyla ve flamalarýmýzla katýldýk. Sýk sýk Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye Son, Kadýnýn Kurtuluþu Ýnsanlýðýn Kurtuluþudur, Kadýn Olmadan Devrim Olmaz, Devrim Olmadan Kadýn Kurtulamaz, Kurtuluþ Yok Tek Baþýna ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz, Erkeksiz Deðil Birleþik 8 Mart, Ne AKP ne CHP, Kurtuluþ Birleþik Mücadelede, AKP ye Kanma Oylar Ortak Adaya, CHP ye Kanma Oylar Ortak Adaya, 8 Mart, Newroz, 1 toplanan kitlenin yürüyüþe geçmesiyle baþladý. Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye karþý Kadýn Erkek Birlikte Mücadeleye pankartýnýn açýldýðý, yaklaþýk 200 kiþinin katýldýðý meþaleli yürüyüþte kortejinin en önünde örgütleyici ve katýlýmcý kurumlarýn flamalarý mücadelede yaþamýný yitiren devrimci kadýnlarýn portreleri yer aldý. Özgür Kadýn Örgütlü Kadýndýr!, Kadýn Erkek Birlikte Mücadeleye!, Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye Son!, Vardýk, Varýz, Var Olacaðýz! sloganlarýnýn atýldýðý yürüyüþ Eski Sümerbank önünde sona erdi. Saygý duruþu ile baþlayan eylemde ortak basýn metni Türkçe ve Kürtçe olarak okundu. Basýn metninin ardýndan Konak Belediyesi iþçilerinin direniþ süreci aktarýlarak dayanýþma çaðrýsýnda Mayýs Ortak Adaylarla Ayný Saftayýz, Kadýnlar En Öne Örgütlü Mücadeleye sloganlarýný atarak 25 kiþilik kortejimizle yürüdük. KöZ ün çýkarmýþ olduðu 8 Mart ý Seçimlerden Koparma; Seçimlerde Emekçilerin-Ezilenlerin Ortak Adaylarý için Mücadeleye Omuz Ver baþlýklý özel sayýsýný alanda daðýttýk. Komünistlerin birliðini savunanlar olarak sürekli karþý çýktýðýmýz eylemlerin bölünmesine ve zayýflamasýna karþý somut bir duruþ ve müdahale gerçekleþtirebilmek için yapýlan her iki 8 Mart mitingini de doðru bulmasak dahi katýlmayý geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da önümüze koyduk. Düzen güçlerini geriletmek için 8 Mart tan 1 Mayýs a birleþik eylemler ve seçimlerde ortak adaylar gündemimizi pankartýmýz ve þiarlarýmýzla alana taþýdýk. KöZ ün arkasýnda duranlar yýllardýr birleþik, kitlesel eylemler örebilmenin zeminini yaratmak için uðraþtýklarý gibi bundan sonrada bu uðraþlarýna devam edeceklerdir. Çünkü her geçen gün artan saldýrýlarý ancak iþçilerin, emekçilerin baðýmsýz, birleþik ve kitlesel eylemliliklerini örgütleyebildiðimiz takdirde püskürtebiliriz. Seçimlerde Ortak Aday, 8 Mart tan 1 Mayýs a birleþik eylemler! Kurtuluþ Yok Tek Baþýna, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz! Erkeksiz Deðil Birleþik 8 Mart! Kadýnýn Kurtuluþu Ýnsanlarýn Kurtuluþudur! Yaþasýn Komünistlerin Birliði! Ýstanbul dan Komünistler bulunuldu. Konak Belediyesi önünde 12 gündür direniþte olan taþeron belediye iþçilerine söz verildi. Program pandomim gösterisi ve müzik dinletisi ile sona erdi. Eylemden Sonra Konak Ýþçilerinin Direniþini Ziyaret Ettik Eylemin ardýndan KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak 12 gündür direniþte olan Konak iþçilerine ziyarette bulunduk. Farklý alanlarda gerçekleþen 8 Mart eylemlerinden çýkan farklý örgütlenmeler de direniþe ziyarete geldi. DÝP, SDP, Alýnteri, Halk Cephesi, Mücadele Birliði Platformu direniþe ziyarete gelenler arasýndaydý. Kadýnýn Kurtuluþu Ýnsanlýðýn Kurtuluþudur! Ýzmir'den komünistler Bursa'da 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü Eylemi Bursa da BDSP, Halk Cepheli Kadýnlar, Yeni Demokrat Kadýn tarafýndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü için bir eylem örgütlendi. Yürüyüþün baþlama yeri olan Fomora Meydanýnda toplanýldý. Yürüyüþ kolunun en önünde örgütleyici kurumlarýn imzasýný taþýyan 8 Mart Kýzýldýr Kýzýl Kalacak Yaþasýn 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü pankartý açýldý. Ortak pankartýn arkasýndan Kadýnlar; Emperyalizme, Her Türlü Sömürüye Karþý Birleþelim, Örgütlenelim ve üzerinde 19 Aralýk ta ölümsüzleþen kadýn devrimcilerin resimleriyle isimlerinin yer aldýðý 19 Aralýk 2000 de Bayrampaþa Hapishanesinde Diri Diri Yaktýlar. Katilleri Ýstiyoruz yazýlý iki ayrý pankartla Halk Cepheli Kadýnlar yer aldý. Ardýndan Sistemin Kölesi, Yoksulluðun Adý, Ezenin Ezileni Olmamak için Mücadeleye Yaþasýn 8 Mart pankartý ile Yeni Demokrat Kadýn yer aldý. Ardýndan ise Kadýnýn Kurtuluþu Devrimde, Sosyalizmde pankartý ile BDSP yürüdü. KöZ olarak biz de Kadýnýn Kurtuluþu Ýnsanlýðýn Kurtuluþudur pankartýný açarak yürüyüþ kolundaki yerimizi aldýk. Ayriyeten 8 Mart özel sayýmýzýn daðýtýmýný gerçekleþtirdik. DHF, BATÝS ve BAMÝS de kendi flama ve dövizleri ile yürüyüþteki yerlerini aldýlar. Yürüyüþ boyunca 8 Mart kýzýldýr kýzýl kalacak!, Cinsel, ulusal, sýnýfsal sömürüye son!, Kadýn erkek el ele örgütlü mücadeleye!, Kadýn olmadan devrim olmaz devrim olmadan kadýn kurtulmaz! ve Jin, jiyan, azadi! sloganlarý atýldý. Yürüyüþün ardýndan Kent Meydaný na varýldýðýnda örgütleyen kurumlar adýna hazýrlanan ortak açýklama okundu. Açýklamanýn ardýndan bir kadýn tarafýndan Ulrike adlý oyun oynandý. Tiyatronun ardýndan Grup Yarýn ýn söylediði türkü ve marþlar eþliðinde halaylar çekilerek eylem sonlandýrýldý. Kadýnýn Kurtuluþu Ýnsanlýðýn Kurtuluþudur! Bursa dan Komünistler 5 Mart Cumartesi günü yapýlan sadece kadýnlarýn katýldýðý 8 Mart mitinginin ardýndan, 6 Mart günü yapýlan ve kadýnlar ile erkeklerin birlikte katýldýðý mitinge de Saldýrýlara karþý AKP nin ve CHP nin, düzen güçlerinin temsilcilerinin hiçbirine yedeklenmeden baðýmsýz, birleþik ve kitlesel mücadeleyi örgütlemek mümkündür ve gereklidir demek ve bunun için de 8 Mart gibi eylemlerin bölünmesinin yanlýþlýðýný vurgulamak için Kadýnýn Kurtuluþu Ýnsanlýðýn Kurtuluþudur ve Seçimlerde Ortak Aday, 8 Mart tan 1 Mayýs a Birleþik, Kitlesel Mücadele yazýlý pankartlarýmýzla alanda yerimizi aldýk. Emekçi Kadýnlar, Açlýða Yoksulluða, Baskýya ve Sömürüye Karþý Mücadeleyi Yükseltelim pankartý mitingi örgütleyen kurumlarýn imzalarýnýn olduðu ortak pankart olarak en önde yerini aldý. Sistemin Kölesi, Yoksulluðun Adý, Ezilenin Ezileni Olmayacaðýz pankartýyla Yeni Demokrat Kadýn, Yaþasýn 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü ile KESK Ýstanbul Þubeler Platformu, Eþit Özgür Sömürüsüz Bir Dünya Ýçin Mücadeleye ile DÝSK Birleþik Metal-iþ Sendikasý, Ýsteyecek Kadar Cesaret, Zorlayacak Kadar Kuvvet Ögürlük Ellerimizde ile Emek ve Özgürlülük Cephesi, Haklarýmýz ve Geleceðimiz için Eþitsiliðe ve Sömürüye Karþý Yürüyoruz ile BDSP ve Emekçi Kadýn Komisyonlarý, Çocuklar Mutsuz Anneler Huzursuz, Kadýn Erkek El Ele Örgütlü Mücadeleye ile Direniþçi Ontex-Canbebe Ýþçileri, Kadýnlar, Emperyalizme ve her Türlü Sömürüye Karþý Birleþelim Örgütlenelim ile Halk Cepheli Kadýnlar, Ya Kölelik Ya Özgürlük, Yaþasýn 8 Mart- Biji 8 Adare ile Demokratik Kadýn Hareketi, Herkese Ýþ Soframýza Ekmek Ruhumuza Gül pankartlarýyla Alýnteri mitinge katýldý. Mitinge ayrýca ÇHD, Devrimci Hareket, Devrimci Mücadele, Devrimci Komünistler, Devrimci Proletarya, Divriði Kültür Derneði, Eðitim Emekçiler Derneði, Emekçi Kadýnlar, Emekli Sen, Genç-Sen, Ýþçi Mücadelesi Derneði, Kaldýraç, Pir Sultan Abdal, PDD, Tüm Bel- Sen, Toplumsal Dayanýþma Aðý, Yeni Demokrat Kadýn ve baþka siyasetler ve kitle örgütleri katýldý. Yaklaþýk 1500 kiþinin katýldýðý eyleme KöZ olarak 65 kiþi olarak katýldýk. Saat 11 de Tepe Naitulus ün önünde toplanmaya baþlanýldý. Yürüyüþ 12:30 gibi baþladý. Toplanma sýrasýnda ve yürüyüþ boyunca, kadýnlarýn tarih boyunca ezilmiþliðini, bu ezilmiþlik karþýsýnda kadýnlarýn sürekli mücadele içinde olduðunu, kendi talepleri doðrultusunda özgürlük için eylemlilikler düzenlediklerini ve mücadele ettiklerini, bu mücadeleyi de yalnýz kadýnlar olarak vermediklerini yani kendi mücadelelerine erkekleri de kattýklarýný, toplumsal hareketlerde kadýnlarýn büyük rol aldýklarýný, önümüzdeki seçim sürecinde AKP ve CHP karþýsýnda daha güçlü durabilmek ve kazanýmlar elde edebilmek için birlikte hareket edilmesi gerektiðini, demokrasi mücadelesinde birlikte hareketin gerekliliðini, seçimlerde de ortak adaylar etrafýnda birleþerek bir savunma hattý örülmesi gerektiðini vurgulayan bir ajitasyon metni okundu. Aralarda da Kadýnýn Kurtuluþu Ýnsanlýðýn Kurtuluþudur, Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye Son, Kadýn Olmadan Devrim Olmaz, Devrim Olmadan Kadýn Kurtulmaz, Ne AKP ne CHP, Kurtuluþ Birleþik Mücadelede, AKP ye Kanma Oylar Ortak Adaylara, CHP ye Kanma Oylar Ortak Adaylara, 8 Mart, Newroz, 1 Mayýs Ortak Adaylarla Ayný Saftayýz, Demokrasi için Kurucu Meclis, Kurucu Meclis için Barajsýz, Yasaksýz, Tehditsiz Seçim, Kurtuluþ Yok Tek Baþýna, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz, Varoþlarda Birleþ Alanlarda Devleþ, Özgürlük Savaþan Ýþçilerle Gelecek ve Yaþasýn Komünistlerin Birliði sloganlarýný attýk. Miting alanýnda yerimizi aldýktan sonra miting saygý duruþuyla baþladý. Saygý duruþu esnasýnda devrim mücadelesinde düþen kadýn devrimcilerin isimleri okundu. Ardýndan mitingi örgütleyen platform adýna yapýlan konuþmada devlet tarafýndan yapýlan saldýrýlarýn her geçen gün arttýðý, en son çýkan torba yasayla iþçilerin haklarýnýn daha da çok alýndýðý ve buna karþý mücadele edilmesi gerektiði, sömürü düzeni ortadan kalkmadýkça kadýna ve iþçilere yönelik saldýrýlarýn var olacaðý ve kadýnlarýn acýlarýnýn devam edeceði, kadýnýn kurtulmasý için devrim olmasý gerektiði ve devrimin de kadýnsýz olmayacaðý vurgulandý. Konuþma Türkçe ve Kürtçe okundu. Konuþmanýn ardýndan müzik dinletisi yapýldý. Dinletiden sonra miting sona erdirildi. Ýstanbul'dan komünistler

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 3 EKÝM 2007 Yeni Anayasa Hakim Sýnýflarýn Ýç Çatýþmalarýnýn Ürünü Olacak Demokratik Anayasa Savaþan Ýþçilerle Gelecek Emperyalistler Arasý Denge Kayda

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

OY YOK. sosyalist isci. Nükleer yasa çöplüðe. Bir ilk adým YENÝ SAYI ÇIKTI. Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor

OY YOK. sosyalist isci. Nükleer yasa çöplüðe. Bir ilk adým YENÝ SAYI ÇIKTI. Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 283 19 Mayýs 2007 1 YTL Yeniliberallere, darbecilere, milliyetçilere OY YOK YENÝ SAYI ÇIKTI Nükleer yasa çöplüðe Meclis son hýzla

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor

KESK 14 Aralýk ta iþ býrakýyor sosyalist iþçi nin ekidir Ne oldu bu sosyalist ülkelere? sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 264 2 Aralýk 2006 1.50 YTL Her 3 kiþiden biri yoksul 1 milyon kiþi açlýk sýnýrýnýn altýnda YOKSULLUÐA

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

Yeter artýk çocuklar ölmesin

Yeter artýk çocuklar ölmesin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 378 16 Ekim 2009 2 YTL Ceylan Önkol 14 yaþýndaydý Yeter artýk çocuklar ölmesin YENÝ SOL AVRUPA KUTUPLAÞMA SOL OYLARI

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Mevcut politik ortam ve sosyalistler için yeni olanaklar - sayfa: 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 234 1 Nisan 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Kýrgýzistan:

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz www.antikapitalist.net Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE Barýþ için birþey yapalým - sayfa: 3 Irak ta yenilginin sonuçlarý emperyalizmi vuracak - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 223 4 Eylül 2004 1.000.000 TL. Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta DÜÞ Ýsyandan

Detaylı