DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ"

Transkript

1 BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ NDEN SABAH GEÇİŞLERİN DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ İsmail ŞAHİN 1 SUMMARY (Regulation of Morning Passages through the Bosporus Bridge: Ramp Management) Recurring congestion occurs in the morning peak on the approaching sections of O-1 highway (1 st beltway) to the Bosporus Bridge in the Asia to Europe direction. The performance of the mainline and the arterials reduce due to this congestion. The main cause of congestion on O-1 highway is the high traffic volume entering the mainline from the on-ramps. We performed a simulation study for the concerned sections of the highway, in which we closed the Kõsõklõ and Altunizade on-ramps temporarily for the private vehicles during the morning peak, and redirected these on-ramp traffic to the O- 1 highway through alternative routes, obtaining a considerable relief in the regional traffic conditions. We allowed only the İETT, ÖHO and the priority vehicles to enter O-1 highway through these on-ramps during the closure. With the help of these regulations, vehicle queues on the Bağlarbaşõ and Kõsõklõ Arterial Streets are eliminated, thus the traffic congestion due to bridge s traffic in the Üsküdar-Ümraniye corridor is removed, a privilege to the public buses entering O-1 highway is maintained, and the performance of the mainline is increased due to continuous flow of traffic. The numerical results of the simulation study are provided. ÖZET İstanbul un Asya ve Avrupa yakalarõnõ Boğaziçi Köprüsü yle birbirine bağlayan O-1 karayolunun (1. Çevre yolu) köprüye yaklaşan kesimlerinde sabah zirve saatlerde tekrarlõ trafik tõkanõklõğõ meydana gelmektedir. Tõkanõklõk nedeniyle hem otoyolun kendisi hem de otoyola bağlanan kentiçi ana arterlerin verimliliği azalmaktadõr. O-1 karayolundaki tõkanõklõğõn ana nedeni, katõlõmlardan anayola giren yüksek hacimli trafiktir. Gerçekleştirilen simülasyon testleriyle, Kõsõklõ ve Altunizade katõlõmlarõnõn sabah saatlerinde geçici olarak özel taşõtlara kapatõlõp, bu katõlõmlardaki trafiğin uygun güzergahlardan O-1 karayoluna girmeleri sağlanarak, bölge trafiğinde kayda değer bir rahatlama sağlanmõştõr. Söz konusu zaman aralõğõnda bu katõlõmlardan sadece İETT ile ÖHO taşõtlarõ ve Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlarõn O-1 e girmelerine izin verilmektedir. Bu düzenlemeler sayesinde, Bağlarbaşõ ve Kõsõklõ Caddeleri ndeki kuyruklanma ortadan kaldõrõlmakta; böylece Üsküdar-Ümraniye koridorunda köprü trafiğinin yarattõğõ tõkanõklõk son bulmakta, toplu taşõmaya öncelik verilerek otobüslerin bu caddelerden O-1 e girişleri kesintisiz sağlanmakta, O-1 karayolunda sürekli akõş koşullarõ oluşturularak karayolunun verimliliği artmaktadõr. Simülasyon çalõşmasõnõn sayõsal sonuçlarõ metin içinde sunulmaktadõr. 1 Yard.Doç.Dr., Yõldõz Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Beşiktaş, İstanbul. 199

2 1. GİRİŞ Asya ve Avrupa yakalarõnõ birbirinden ayõran İstanbul Boğazõ, kentin iki yakasõ arasõndaki ulaşõmõ zorlaştõrmaktadõr. Daha önceleri sadece denizyoluyla yapõlan geçişler, 1973 yõlõnda hizmete açõlan Boğaziçi Köprüsü ve Çevre yoluyla (O-1 karayolu) birlikte karayoluyla da yapõlmaya başlanmõştõr; ancak, gidiş-geliş üç şerit olarak tasarlanan karayolu, beklenenden daha kõsa bir sürede kapasitesinin üzerinde bir taleple karşõ karşõya kalmõştõr. Ulaştõrma altyapõsõnõ genişletmek (yani, sunulan kapasiteyi arttõrmak) kentiçi yollardaki trafik tõkanõklõğõnõ önlemek için akla gelen ilk çözüm gibi görünse de, her zaman beklenen olumlu sonuçlarõ vermemektedir. Hatta İstanbul örneğinde olduğu gibi, trafik sõkõşõklõğõnõ daha da arttõrdõğõ söylenebilir. Bu durum, kapasite sunumu ile trafik talebi arasõndaki bilinen kõsõr döngü ilişkisinden kaynaklanmaktadõr: Ulaştõrma altyapõ kapasitesinin arttõrõlmasõ yolculuk üretimini özendirmekte, böylece artan talep, yeni altyapõ gereksinimini gündeme getirmektedir. Ancak günümüzde, kapasite artõmõnõ etkileyen -yüksek yatõrõm maliyeti ve artan çevre duyarlõlõğõ gibi- çeşitli kõsõtlar bulunduğundan, etkin ve verimli altyapõ kullanõmõ ve talep yönetimi kaçõnõlmaz görünmektedir. Trafik tõkanõklõğõ üzerine yapõlan çalõşmalar, tõkanõklõğõn ana sebebinin, yüksek talebin gerçekleştiği süre boyunca karayolunun verimsiz işletimi olduğunu göstermektedir. Gerçek trafik koşullarõnda toplanan veriler, tõkanõklõk sebebiyle karayolu verimliliğinin %20 ile %50 arasõnda azaldõğõnõ göstermektedir; yani, taşõtlar tõkalõ kesimleri, tõkanõklõğõn önlenmesi durumuna göre %20 ile 50 arasõnda daha uzun sürede kat etmektedir. Bu verimlilik kaybõnõn, örneğin kapasitenin %20 arttõrõlmasõyla telafi edilmesi mali açõdan imkansõzdõr; kaybõn telafisinin, talebin %20 azaltõlmasõyla sağlanmasõ da pratik olarak olanaksõzdõr. Bu nedenle, tõkanõklõkla en iyi mücadele yolu işletim verimliliğinin arttõrõlmasõdõr [1]. Bu bağlamda, karayolu darboğazlarõ, özellikle de katõlõm darboğazlarõ ve bunlarõn iyileştirilmesi/ortadan kaldõrõlmasõ özel bir önem taşõmaktadõr. Bu da, yerel koşullarõ dikkate alan katõlõm yönetimiyle sağlanabilir. O-1 karayolunun (1. Çevre yolu) Boğaziçi Köprüsü ne Asya-Avrupa yönünde yaklaşan kesimlerinde sabah zirve saatlerde gözlenen tekrarlõ trafik tõkanõklõğõ saat sularõnda başlamakta ve 4 saatten daha uzun sürmektedir. Anayol ve katõlõmlardaki gecikme süreleri kuyruk uzunluğuna bağlõ olarak değişik değerler almaktadõr. Kõsõklõ ve Altunizade katõlõmlarõndaki kuyruklarõn kentiçi yollara sarkmasõyla, bu yollarda uzun taşõt kuyruklarõ oluşmaktadõr. Bu durum, Ümraniye- Üsküdar koridoru içinde kalan Kõsõklõ ve Bağlarbaşõ caddelerindeki taşõtlarõn da, köprü trafiğiyle ilgileri olmamasõna rağmen, gecikmesine neden olmaktadõr. Ayrõca, uzun taşõt kuyruklarõ bulunan yol kesimlerinden geçen toplu taşõma araçlarõnõn işletim verimliliği azalmakta, orerden sapmalar artmakta, araçlardaki yolcular olumsuz koşullarda seyahat etmek zorunda kalmakta, zaman kaybõ büyük ölçülere ulaşmaktadõr. Trafik tõkanõklõğõ karayolu darboğazlarõ nedeniyle oluşmaktadõr. Herhangi bir yol kesimini belirli bir süre içinde kullanmak isteyen taşõt sayõsõ (trafik talebi), bu kesimden aynõ süre içinde geçebilecek taşõt sayõsõndan (yol kapasitesi) fazla olduğunda, darboğaz (şişe boynu) meydana gelmektedir. Geometrik darboğazlar arasõnda şerit daralmasõ, şerit eksilmesi ve -Boğaziçi Köprüsü nün Beylerbeyi girişinde olduğu gibi- yol ekseni kaymasõ nedeniyle kavis oluşmasõ sayõlabilir. Tõkanõklõğõn diğer bir nedeni de, trafik düzenlemesiyle ilgi yönetim eksikliğidir. O-1 karayolunun Asya-Avrupa yönünde 200

3 Boğaziçi Köprüsü ne yaklaşan kesimlerindeki trafik özellikleri çeşitli çalõşmalarda incelenmiştir [2], [3], [4] ve [5]. Trafik tõkanõklõğõ zaman kaybõ başta olmak üzere, yakõt harcamasõ, egzoz emisyonlarõ, taşõt yõpranmasõ ve psikolojik yorgunluk artõşlarõna yol açmaktadõr. Ülke ekonomisine uzun vadede maliyeti yüksek olan trafik tõkanõklõğõnõn ortadan kaldõrõlmasõ ya da etkilerinin azaltõlmasõ araştõrõcõ ve trafik mühendislerinin başlõca uğraş alanlarõndan biridir. Daha önce yürütülen çalõşmalarda [4, 5 ve 6], O-1 karayolunun Asya-Avrupa yönünde tekrarlõ tõkanõklõk gözlenen kesimlerindeki trafik performans ölçütlerini iyileştirmeye yönelik olarak katõlõm kontrolü simülasyon uygulamalarõ yapõlmõştõr. Katõlõm kontrolünde, katõlõmdan anayola giren taşõt sayõsõ sõnõrlandõrõlarak anayol trafiğinin kesintisiz (serbest koşullarda) akmasõ sağlanmaktadõr. Ancak, kontrol uygulanan katõlõmlardaki taşõt kuyruklarõnõn, kontrolsüz duruma göre daha da uzamasõ, bu katõlõmlarõn bağlõ olduğu kentiçi yollardaki trafik koşullarõnõ olumsuz yönde etkilemektedir. Böylece, bazõ katõlõmlarõ, kontrol uygulamak yerine -günün belirli saatlerinde geçici olarak- kapatmak daha uygun görünmektedir. Yurt dõşõnda bu tür uygulamalarõn yapõldõğõ bilinmektedir [7]. İzleyen bölümde, O-1 karayolunun ilgili kesimine ait simülasyon modeli ile Kõsõklõ ve Altunizade katõlõmlarõnõn açõk durumu için model kalibrasyonu anlatõlmakta, bu katõlõmlarõn ile 8.30 (simülasyon sonu) arasõnda kapatõlmasõyla, bazõ parametrelerin nasõl bir değişim sergilediği karşõlaştõrmalõ olarak incelenmektedir. Son bölümde, simülasyondan elde edilen sonuçlar ve bazõ öneriler sunulmaktadõr. 2. TRAFİK SİMÜLASYONU ve KATILIM KAPATMA 2.1 Trafik Simülasyon Modeli O-1 karayolunun Asya-Avrupa yönünde Boğaziçi Köpsüsü ne yaklaşan kesimi Şekil 1 de görülmektedir. Simülasyon modeli oluşturulan bu kesimde dört katõlõm ve bir sapak bulunmaktadõr. Şekilde katõlõmlarda ve ara kesimlerde görülen gözlem kesitleri, veri toplama yerlerini göstermektedir. Bu kesitlerde ile saatleri arasõnda tekrarlõ trafik sayõmlarõ yapõlmõştõr; sayõm yapõlan günlerde hava yağõşsõz ve görüş açõktõr. Sayõmlar, dizüstü bilgisayarlar kullanõlarak elle gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler, 5 saniye zaman aralõklarõyla kesitlerden geçen taşõt sayõlarõ (hacim) ve zamandõr. Sahada toplanan bu verilerden faydalanarak, oluşturulan simülasyon modelinin kalibrasyonu yapõlmõştõr. Simülasyon modelleri trafik mühendisliği çalõşmalarõnda önemli bir yere sahiptir. Gerçek sistemlerin simülasyon modelleri üzerinde yapõlan çalõşmalar daha ucuz ve hõzlõ olmakla birlikte, sistemle ilgili çeşitli deneyler yapmaya izin verdiğinden, bazõ trafik düzenleme ve yönetim stratejilerinin sonuçlarõ -sahada uygulanmadan önceöngörülebilmektedir. Her bir taşõt; sürücü özellikleri, taşõt performansõ ve taşõtõn ağ geometrisi ve yakõn çevresindeki diğer taşõtlarla etkileşimi bağlamõnda modellenebildiğinden, mikroskobik trafik simülasyonu, bu tür çalõşmalarda öne çõkmaktadõr. Mikroskobik simülasyonunun çekirdeğinde taşõt izleme ve şerit değiştirme mantõğõ bulunmaktadõr [8]. 201

4 A1 Kˆpr Á?k??? Km Trafik A2 2 Beylerbeyi -II Km Otobüs varyantı A4 Kõsõklõ Km A52 Altunizade -II A7 O-4 Km K Bo?aziÁi Kˆpr s AVRUPA ASYA Ek?erit A21 Beylerbeyi -I Km A3 Ara kesit 1 Km A51 Altunizade -I Km A6 Ara kesit 2 Km Şekil 1 O-1 karayolun incelenen kesimi. Bu çalõşmada TSIS (Traffic Software Integrated System) bilgisayar programõnõn 5.1 versiyonu kullanõlmõştõr [9]. TSIS, CORSIM (CORridor SIMulation) adlõ mikroskobik trafik simülasyon modelini çalõştõrmak için bütünleşik bir arayüz ve ortam sunmaktadõr. Simülasyon programõnõn girdileri arasõnda, ağõn geometrik özellikleri, seçilen zaman aralõklarõndaki trafik hacimleri, taşõt tipleri, sürücü davranõşõ, taşõt izleme, şerit değiştirme, katõlõm parametreleri, detektör tip ve yerleri bulunmaktadõr. Çõktõlar arasõnda, aşağõda açõklanan çeşitli trafik performans ölçütlerinin sayõsal değerleri bulunmaktadõr. Simülasyon modelleri, önerilen stratejileri test etmek için kullanõlmadan önce, kalibre edilmeli ve modelin doğru sonuçlar ürettiğinden emin olunmalõdõr. O-1 karayolunun simülasyon modeli, 20 Haziran 2002 sabahõ saat 06: arasõnda (150 dakika) sahada toplanan taşõt sayõsõ (hacim) verileri kullanõlarak kalibre edilmiştir. Modelin gerçeği yeteri kadar doğru bir şekilde yansõttõğõ saptandõktan sonra, test aşamasõna geçilmiştir. TSIS de hazõrlanan ağ modeli Şekil 2 de görülmektedir. Şekil 2 TSIS 5.1 de hazõrlanan ağ modeli (üstte) ve TRAFVU animasyon aracõ (altta). O-1 karayolu 2x3 şeritli olup, saat sularõnda Beylerbeyi katõlõmõndan itibaren şerit sayõsõ Beşiktaş ayrõmõna kadar dört şeride çõkarõlmaktadõr (bu uygulama, karşõ yönden bir şerit ödünç alõnarak yapõlmaktadõr.) Her katõlõm şeridinden (A22, A4, A52- katõlõm, A7) ve akõm-yukarõ en uç noktadaki (A7) anayol şeritlerinden ağa giren taşõtlar ile ağdan ayrõlan (A52-Altunizade sapak) taşõtlarõn 10 ar dakikalõk hacim değerleri 202

5 modele girilmiştir. A3 ve A21 kesitleri arasõndaki otobüs varyantõ ve otobüs trafiği de ayrõca modele dahil edilmiştir. Simülasyon modeline girilen 10 dakikalõk dilimlerdeki saatlik akõm/hacim değerleri Tablo 1 de verilmiştir. Zaman dilimi başlangõcõ (dakika) Tablo 1 Simülasyon modeline girilen akõm/hacim değerleri Beylerbey i (A22) Ek şeride ayrõlan (taşõt) Kõsõklõ (A4- katõlõm) Altunizad e-i (A52- katõlõm) Altunizad e-ii (A52- sapak) (taşõt) O-4 (A7- katõlõm ) O-4 (A7- anayol) Katõlõm Kapatma ve Trafik Düzenlemesi O-1 karayolunun Asya-Avrupa yönünde Boğaziçi Köprüsü ne yaklaşan kesimlerinde, sabah zirve saatlerde anayol ve katõlõmlardaki trafiğin büyük bölümü Avrupa yakasõna geçmek için köprüye yönelmektedir. Böylece, büyük hacimli trafik talebi, oluşan darboğaz(lar) nedeniyle hem anayol hem de katõlõmlarda uzun taşõt kuyruklarõna yol açmaktadõr. Katõlõmlardan anayola girişler, görevli Trafik Polisleri tarafõndan denetlenerek, trafik ve yol koşullarõna bağlõ olarak tek veya çift şerit şeklinde düzenlenmektedir. Özellikle, katõlõmlardaki trafiğin tek şerit halinde anayola girişine izin verildiğinde, anayoldaki trafik koşullarõ iyileşirken (örneğin, akõm hõzõ artmasõ gibi), uzayan katõlõm kuyruklarõ sebebiyle kentiçi yollarda tõkanõklõğa yol açmaktadõr. O-1 karayolunun incelenen kesimi özelinde, Kõsõklõ ve Altunizade katõlõmlarõ, bu bağlamda, sahip olduklarõ bazõ geometrik ve trafik özellikleri sebebiyle genel trafik akõşõ üzerinde olumsuzluk yaratmaktadõrlar. Bu özellikler arasõnda şunlar sayõlabilir: 1) Kõsõklõ ve Altunizade katõlõm kollarõnõn kõsa olmasõ nedeniyle, kendi taşõt kuyruklarõnõ depolayabilecek kapasiteden yoksun olmalarõ, kuyruklarõn kentiçi yollara uzayarak buralarda tõkanmalara yol açmasõ; 2) Söz konusu katõlõmlarõn anayola bağlantõ noktalarõnõn birbirlerine yakõn olmasõ; 3) Her iki katõlõmõn da sabah saatlerinde yüksek trafik hacmine sahip olmasõ. Bu olumsuzluklarõn etkisini azaltmak amacõyla, Kõsõklõ ve Altunizade katõlõmlarõnõn saat dan itibaren geçici olarak kapatõlmasõ önerilmektedir. Bu saatten itibaren, Kõsõklõ ve Altunizade katõlõmlarõndan O-1 karayoluna giren trafik hacminin toplamõ, bu katõlõmlardan alõnarak, itibarõyla O-4 katõlõm hacimlerine eklenmiştir. Daha önceki saha çalõşmalarõmõzda, artan trafik talebi nedeniyle yolun Beylerbeyi kesiminde sularõnda darboğaz oluştuğu saptanmõştõr. 203

6 Bu yüzden kapatmanõn başlangõcõ seçilmiştir. Kapatma süresi trafik koşullarõna bağlõ olarak saptanmalõdõr; yeniden açõlmanõn trafik talebinin azalmaya başladõğõ zaman gerçekleşmesi uygundur; bunun için kapsamlõ bir saha çalõşmasõ yapõlmalõdõr. Kapatma; İETT, ÖHO ve Karayollarõ Trafik Kanunu nda tanõmlanan Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar için geçerli olmayõp, bu taşõtlarõn Kõsõklõ ve Altunizade katõlõmlarõndan anayola girişleri devam etmektedir. Kapatõlan katõlõmlardaki trafik, köprüye erişmek üzere alternatif güzergahlardan O-1 karayoluna yönlendirilmektedir. Bunun için bir öneri geliştirilmiştir. Öneri, mevcut yol ağõnõ kullanmayõ öngörmekle birlikte, sõnõrlõ ölçüde yeni karayolu bağlantõlarõ yapõlmasõnõ da gerekli kõlmaktadõr. Kõsõklõ ve Altunizade katõlõmlarõndaki trafiğin kapatmadan sonra yönlendirileceği alternatif güzergahlar Şekil 3 de gösterilmiş ve aşağõda açõklanmõştõr. Kõsõklõ katõlõmõnõn kapatõlmasõ. O-1 karayoluna Kõsõklõ katõlõmõndan giren taşõtlar, kapatmanõn ardõndan, yeni düzenlenen Altunizade kavşağõndan Kadõköy yönüne saparak O-1 karayoluna yönlendirileceklerdir (bu taşõtlar, muhtemelen, yolculuk başlangõcõ -Eski- Kõsõklõ Caddesi yöresi olanlardõr). Kadõköy yönünde seyreden bu taşõtlar, Çamlõca kavşağõndan O-4 karayoluna (Anadolu Otoyolu) gireceklerdir. Çamlõca kavşağõnõn O-1 den ayrõlan viyadüğü O-1 karayolunu üstten geçtikten sonra bir yarmaya saplanmaktadõr. Bu yarma kesiminde, O-4 karayolunun Güney yolu, bir bağlantõyla, O-1 karayoluna yönlenmiş Kuzey yoluna bağlanmalõdõr. Bu kõsa bağlantõ aracõlõğõyla, -Eski- Kõsõklõ caddesi yöresinden Kõsõklõ katõlõmõ yoluyla köprüye erişmek isteyen taşõtlar, bu kez O-4 katõlõmõ yoluyla O-1 karayoluna giriş yapacaklardõr. Ümraniye yöresinden gelerek Alemdağ ve Libadiye Caddeleri yoluyla Kõsõklõ katõlõmõndan O-1 karayoluna giren taşõtlar ise, O-4 ün (Anadolu Otoyolu) muhtelif kesimlerinde oluşturulacak katõlõmlar yoluyla Kuzey yoluna girecek ve O-4 katõlõmõ yoluyla O-1 karayoluna giriş yapacaklardõr. O-4 karayolunun Kuzey yolundaki potansiyel katõlõm noktalarõ arasõnda Libadiye Caddesi, General Tahsin Yazõcõ Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve Cadde nin O-4 karayoluna yaklaşan kesimleri bulunmaktadõr. Altunizade katõlõmõnõn kapatõlmasõ. O-1 karayoluna Altunizade katõlõmõndan giren taşõtlar, kapatmanõn ardõndan, Kadõköy yönüne saparak O-1 karayoluna gireceklerdir. Bu taşõtlar, Kõsõklõ Caddesi yöresinden gelen taşõtlarla birlikte Çamlõca kavşağõndan O-4 karayoluna (Anadolu Otoyolu) gireceklerdir. O-1 üzerindeki viyadüğü geçtikten sonra, yeni bağlantõ ile O-4 karayolunun Kuzey yoluna katõlõp, buradan O-1 karayoluna giriş yapacaklardõr. Kapatõlan her iki katõlõmõn yakõn yöresinden O-1 karayoluna giren taşõtlarõn bir kõsmõ, Beylerbeyi katõlõmõna yöneleceklerdir. Bu durum, Beylerbeyi katõlõmõnõn trafik yükünü arttõracaktõr. Ancak, bu katõlõmdan O-1 karayoluna girişlerin, Kõsõklõ ve Altunizade katõlõmlarõnõn kapanmasõnõn ardõndan tek şeritle sõnõrlandõrõlmasõ son derece önemlidir. Aksi halde, Beylerbeyi katõlõmõnõn tek başõna anayolda (O-1) darboğaz oluşturmasõ kaçõnõlmazdõr. Bu önerinin temel noktalarõndan biri, ana karayolundaki trafiğin kesintisiz akõşõnõn sağlanmasõdõr; böylece, anayolun, taşõt deposu olarak değil, verimli bir şekilde işletilmesi hedeflenmektedir. 204

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Ilgaz CANDEMİR_, Serhan TANYEL_ SUMMARY Rail transit systems are found to be

Detaylı

ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ: DÜNYADA VE. Yücel Candemir 1

ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ: DÜNYADA VE. Yücel Candemir 1 ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ: DÜNYADA VE TÜRKİYE DE. Yücel Candemir 1 SUMMARY Transportation is a critically important sector with a key function in economic activities. Perhaps more important than that

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ Yüksek Lisans Tezi Özlem Menekşe Rumelili Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SİNYALİZE DÖNEL (YUVARLAKADA) KAVŞAKLARIN TASARIM ESASLARININ ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ZİYA ÇAKICI DENİZLİ,

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 200 ISBN 975 9 2727-7 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr.

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr. KARAYOLU TRAFİK DÜZENLEMELERİ İLE YOLAĞI KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI Bugün dünyanõn gelişmiş ülkelerinde dahi trafik ve ulaşõm sorunu tam anlamõyla çözümlenememiştir. Özellikle 1960 lardan sonra

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

XXVI. dönem çalõşma raporu. türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVI. dönem çalõşma raporu

XXVI. dönem çalõşma raporu. türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVI. dönem çalõşma raporu XXVI. dönem çalõşma raporu türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVI. dönem çalõşma raporu TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLERİ

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

MALZEME VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

MALZEME VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ MALZEME VE KİMYA TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HİDROJEN YAKIT PİLLERİ: OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDEKİ UYGULAMALAR VE GELECEĞİ Fatma Gül

Detaylı

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ Sevil AY 1, Aydõn EREL 2 SUMMARY Facilitating economic growth and prosperity through efficient movement of goods is at the center of any comprehensive

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı