TALASEMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA DERNEGİ TÜZÜĞÜ (TAUD)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TALASEMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA DERNEGİ TÜZÜĞÜ (TAUD)"

Transkript

1 TALASEMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA DERNEGİ TÜZÜĞÜ (TAUD) Derneğin Adı Madde 1 TALASEMİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı : TAUD dur. Derneğin Merkezi Madde 2 Dernek merkezi İstanbulda dır. Derneğin şubesi yoktur. Derneğin Amacı Madde 3 Derneğin amacı; Ülkemiz ve dünyada, halen çok ciddi bir sağlık sorunu olarak, gelecek kuşakları tehdit eden TALASEMİ HASTALIĞI ile her alanda mücadele ederek; Hastalığın kontrol altına alınıp, tesbit edici, koruyucu, öngörücü ve yönlendirici yöntemlerle yayılmasını engellemek ve zararlarını en aza indirerek, hastaların çağdaş tedavilerle kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamaktır. Dernek bu amacına ulaşabilmek için: A) Hastalıkla ilgili konularda her türlü bilimsel ve tıbbi araştırmalar yapar. B) Talasemi Hastalığının ülkemiz koşullarında daha az maliyetle tedavisini sağlayacak olanaklar yaratır. Bu bağlamda, laboratuarlar, tanı merkezleri, tedavi klinikleri açarak hastalara ve ailelerine yardımcı olur. C) Talasemi konusunda toplumun bilgilendirilmesi için gerekli Dergi-Bülten v.s. gibi yayınlar ile televizyon ve radyo programları hazırlar veya bu yayınlara ve programlara, dernek olarak katılır. Afişler ve broşürler hazırlar dağıtır. D) Hastalığın önlenmesi ve hasta ailelerinin bilinçlendirilmesi gayesiyle, evlilik öncesi ve gebelik esnasında tarama çalışmaları yaparak ekipler, birim ve merkezler oluşturur. E) Taşıyıcı olduğu saptanan kişilere, uzmanları vasıtası ile genetik danışmalık yaparak onları izler ve yönlendirir. F) Sosyal güvenceden ve sağlık sigortasından yoksun fakir hastaların, tanı, ilaç ve tedavi giderlerini karşılar. G) Sağlık bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının nezdinde, Talasemi Hastalığı ile ilgili konularda girişimlerde bulunur, görüş bildirir, yapılacak yasal düzenlemelere yardımcı olur. H) Talasemi Hastalığı konusunda Uluslararası kuruluşların çalışmalarını izler ve bu alandaki gelişmelerin ülke yararına olanlarını tespit ve tercih ederek gerekli girişimlerde bulunur.

2 İ) Dernek bu konuda konferans, seminer ve toplantılar düzenler, kurslar açar, eğitimler verir. J) Dernekler Yasasının ilgili maddelerindeki kurallar gözetilip yerine getirilmek koşulu ile, Derneğin amaçları doğrultusunda uluslararası faaliyetlerde bulunabilir, uluslararası mesleki toplantılar tertip edip, yurt dışındaki benzer toplantılara her seviyede katılır, temsilci yada gözlemciler gönderebilir. Uluslararası sözleşme ve diğer organizasyonlara taraf ve üye olabilir. K) Dernek, Talasemi konusunda yurt içinde ve yut dışında kurulmuş yada kurulacak federasyonlara ve konfederasyonlara katılabilir. L) Dernek amacına uygun çalışmaları gerektirdiğinde, yut içinde taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir. Bu mallar üzerinde ipotek, intifa ve irtifak dahil olmak üzere her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Dernek adına taşınır ve taşınmaz malları kiralayabilir, kiraya verebilir, feshedebilir. M) Dernek gerekli yasal koşulları yerine getirerek; yurt içinde T.T.K. nun 18. Maddesinde belirtilen nitelikte bir iktisadi işletme ve bu işletmenin temsilcilikleriyle benzeri iştirak ve organizasyonlarını kurabilir, yönetebilir gereğinde fesih ve tasfiyesine karar verebilir. N) Dernek her konudaki amacına uygun çalışmaları ve işlemleri için yeteri kadar vekil, danışman ve çalışanı tayin ve azledebilir. Kurucular: Madde 4 Derneğin Kurucu Üyelerinin isim ve soyadları ile meslekleri, ikametgah ve uyrukları: 1- Prof. Dr. Gündüz GEDİKOĞLU Bebekyolu Akınyuvam Apt. A Blok T.C Tıp Profesörü No: 1/26 Etiler/İstanbul 2- Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR Veysi Paşa Hilal Konakları 18/4 T.C Tıp Profesörü Altunizade/İstanbul 3- Prof. Dr. Leyla AĞAOĞLU Badem 03 Villa 13 Bahçeşehir T.C Tıp Profesörü İstanbul 4- Prof. Dr. Erman TUNCER Köse Raif Paşa Sok. Koru Apt. T.C. Diş Doktoru No:1/A D:8 Yeşilköy/İstanbul 5- Prof. Dr. Zeynep KARAKAŞ Çakmak Mah. Samanyolu Cad. T.C. Tıp Profesörü No:2 Ümraniye- İstanbul 6- Prof. Dr. Figen PEKÜN Gümüşsuyu Dümen Sok. T.C. Tıp Doktoru Günaydın Apt. 5/5 Taksim /İstanbul 7- Uzm. Dr. Akif ÖZBEN Ayazağa Oyak Sitesi 19/A Blok T.C. Tıp Doktoru D:17 Şişli/İstanbul 8- Opr. Dr. Ümit YİĞİT Atatürk Mah. C1/1 Blok Mercan 8 T.C Tıp Doktoru D:10 Ataşehir / İstanbul

3 9- Dr. Fikriye RİDOLFİ Gül 06 B24 D:15 K:3 T.C. Tıbbi Genetik Doktoru Bahçeşehir/ İstanbul 10- Dr. Semra ÖZGENÇ Başvekil Cad. Günaydın Sok. Bahar T.C Tıp Doktoru Apt. No:68/7 Çapa/İstanbul 11- Dr. Asuman KÖKREK Mimar Sinan Mah. Akbilek Sok. T.C. Tıp Doktoru 19/13 Fatih/İstanbul 12- Psk. Dr. Gülcan PEYKERLİ Moda Cad. Ressam Şeref Akdik sok. T.C. Psikolog Köşem Apt. 4/6 6 Moda/İstanbul 13- Lab. Sevil METİN Atatürk Cad. Sevim Sok. Yıldırım T.C. Laborant Sitesi B7/7 Bağcılar/İstanbul 14- Selçuk KARAELMAS 2. Kısım M1-5 B Blok D:1 T.C. Teknik Okul Yöneticisi Ataköy-Bakırköy / İsyanbul 15- Dilara KARAELMAS Fatih MAh. Alt HatBoyu Cad. Erol T.C. Marmara Üniversitesi Apt. No:45 B blok D:9 K.çekmece/İst Asil Üyelik Madde 5 Derneğin amaçlarını kabul eden ve 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre, üye olma sıfatını taşıyan gerçek ve tüzel kişiler derneğe asil üye olabilirler. Ancak, Derneğe üye olacak gerçek ve tüzel kişilerin ayrıca medeni hak ve fiil ehliyetine sahip ve derneklere üye olma hakları, sürekli veya sürekli olarak kısıtlanmamış olmaları gereklidir. Derneğe asil üye olmak için en az iki asil üye tarafından takdim edilmek gereklidir. Takdim edilen asil üye adayı hakkında, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır ve sonuç üye adayına yazılı olarak bildirilir. Kurucu üyeler Derneğin asil üyeleridir.2908 sayılı Dernekler Kanununun 16.maddesi hükmü saklıdır. T.C. Vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için, Türk Vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte, Türkiye de yerleşme hakkına sahip bulunmaları gereklidir. Tüzel kişi üyeler adına, Yönetim Kurulu Başkanı veya tüzel kişiyi temsille görevlendirilen kişi oy kullanır. Bu kişinin yönetim kurulu başkanlığı veya temsil göevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse, yeniden ilgili tüzel kişi tarafından belirlenir. Üyelikten Ayrılma Madde 6 - Üyeler diledikleri zaman Dernek ten ayrılabilirler. Bu arzularını bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemek zorunludur.

4 Üyelikten Çıkarılma Madde 7 a) Derneğin tüzüğüne, genel kurulun ve yönetim kurulunun almış olduğu kararlara uymadığı belirlenen veya 5.maddede belirtilen üyelik için gerekli sıfatları kaybeden üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Çıkarılan üye bu karara karşı, kararın kendisine tebliği tarihinden başlayarak 15 gün içinde yönetim kurulu kanalı ile genel kurula itiraz edebilir. İtirazı genel kurulda karara bağlanır. b) Yasa hükmü gereğince derneklere üye olma hakkını sürekli veya geçici kaybedenlere aidat ödemeleri için üst üste iki olağan genel kurula kabul edilemeyenler istifa etmiş sayılırlar. Bu hallerde, üyenin yalnızca üyeliği sona erdiren nedenlerin gerçekleşmemiş bulunduğu nedenine dayalı olarak Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Bu itiraz Yönetim Kurulunun üyeye, üyeliğinin sona erdiği bildirimini tebliğ etmesinden başlayarak 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile yapılır. İtiraz İlk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesine veya itirazın reddi halinde Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler. Onur Üyeliği Madde 8 Bilim ve tıp dünyasına mensup kişilerden layık görülenlere veya derneğe emeği geçmiş olanlara yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulunun kararı ile onur üyeliği verilebilir. Onur üyeleri Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere katılmakla birlikte oy kullanamazlar. Derneğin Organları Madde 9 Dernek aşağıda sayılan organlardan oluşur. a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetim Kurulu d) Disiplin Kurulu Genel Kurul Madde 10-

5 a) Genel Kurul asil üyelerden oluşur. İki yılda bir Olağan Genel Kurul toplantısı Mayıs ayında yapılır. b) Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. c) Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. d) Denetim kurulunun yazı ile gerek göstermesi dernek üyelerinin beşte birinin yazılı istemde bulunması üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya Denetim Kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Yargıcı dernek üyeleri arasından üç kişilik bir grubu Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir. e) Genel Kurula katılabilmek için bir önceki yıla ait aidat borcu bulunmamak gereklidir. Durum üye listeleri düzenlenmeden önce yazı ile üyelere duyurulur ve en az iki haftalık bir ödeme süresi tanınır. f) Yönetim Kurulu, dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Bir önceki yıla ait aidatını tam olarak ödememiş bulunan üyeler müteakip yılın Genel Kurullarına katılma hakkına haiz değildirler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. g) Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce yörenin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir. h) Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden başlayarak en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. i) Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı yukarıda belirtildiği gibi yörenin en büyük mülki amirliğe duyurulur. j) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. k) Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu kent veya kasabadan başka bir yerde yapılamaz. l) Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. m) Dernek Genel Kurulu toplantıları, ilanda belirtilen ve yerel mülki amire bildiren gün, saat ve yerde yapılır. n) Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları yanına imza ederek toplantı yerine girerler.

6 o) Toplantı için yukarıda belirtilen yeterli sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. p) Yörenin en büyük mülki amirliğince toplantıda bir hükümet komiseri bulundurulur. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. q) Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ile yeteri kadar başkan vekili ve yazman seçilir. r) Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenlerler. Tutanaklar başkanlık divanını oluşturanlarca imzalanır. s) Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. t) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Madde 11- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır. a) Dernek organlarının seçilmesi b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, e) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yada ayrılması, g) Derneğin feshedilmesi h) Yönetim Kurulunun üyelikten çıkarılma kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliği sona erdirince nedenin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin itirazlarının incelenip karara bağlanması i) Onur üyeliğine kabul hakkında karar alınması j) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi k) Bütçe doğrultusunda giriş aidatı ve yıllık aidatı saptamak Yönetim Kurulu Madde 12

7 Yönetim Kurulu, Genel Kurulca dernek asli üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla seçilen 7(yedi) asil ve 7(yedi) yedek üyeden meydana gelir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Eşit oy çıkan adaylar için oylama tekrarlanır. Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan, bir başkan vekili, bir Genel Sekreter ve bir Muhasip üye seçer. Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 13 Yönetim Kurulu: a) Dernek tüzüğü hükümleri çerçevesinde dernek amaçlarını gerçekleştirecek icraatı yapmak. b) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak d) Türk Vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde yörenin en büyük mülki amirliğine bildirmek e) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak f) Yıllık aidatın ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak g) Gerekli bulduğu hallerde tarif ve süresi belli görev grupları oluşturmak. h) Derneğin yönetsel ve parasal işlerinin yürütecek personeli atamak, bunlara nezaret etmek, işlerine son vermek. Denetleme Kurulu Madde 14 Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından iki yıl süre için gizli oy ile seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur ve ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan seçer. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde en çok oy alan yedek üye asil üyeliğe çağrılır. Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 15 Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri; a) Genel Kurul tarafından kararların Yönetim Kurulunca uygulanıp uygulanmadığını, dernek işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini Genel Kurula raporlamak, b) Dernek işleri, muameleleri ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor sunmak,

8 c) İcabında Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak Denetim kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetim Kurulu Üyelerinin tetkikine sunmakla sorumludur. Denetim Kurulu görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplantılarda Genel Kurula sunar. Disiplin Kurulu Madde 16 a) Kuruluşu : Disiplin Kurulu, Genel Kurulca asil üyeler arasından gizli oyla ve iki yıl için seçilen 3 asil üye ve 3 yedek üyeden oluşur ve ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde en çok oy alan yedek üyeler sırayla asıl üyeliğe çağrılır. b) Görev Yetki ve Çalışma Usulleri: Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu tarafından kendisine gönderilen konuları inceler. Kurul çoğunluğunun katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Kararlar bir tutanağa gerekçeli yazılarak gereği için Yönetim kuruluna gönderilir. Disiplin Kurulu, kendisine gönderilen konuların niteliğine, toplanan kanıtlara, işlem veya eylemin derneğin kamu oyundaki imajında yarattığı olumsuz etkinin önem ve derecesine göre hukuk kurallarına uygun bir karar verir. Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi Madde 17 Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetim Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil yedek üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, mesleki ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin Gelirleri Madde 18 Derneğin gelirleri; a) Üye aidatı, b) Giriş aidatı, c) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser ve spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler, d) Derneklerin menkul ve gayrimenkul malvarlığından elde edilen gelirler,

9 e) Yapılacak bağış ve yardımlar ile Dernek bünyesinde kurulabilecek iktisadi İşletme, İştirakler ve benzeri organizasyonların her türlü faaliyetlerinden elde edilen gelirler, f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir. Derneğin Zorunlu Defterleri ve Diğer Evrakı Madde 19 Dernek, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak Yönetmeliklerle belirlenen defterleri tutar. Bu defterlerin tamamının noter onaylı olması zorunludur. ( 1- Üye kayıt, 2- Karar, 3 İşletme Hesabı, 4 Envanter, 5- Alındı belgesi kayıt defteri kullanacaklardır) Gelir ve Giderde Usul Madde 20 Dernek gelirleri, alındı belgesi ile topları ve giderler Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunun tanımlamış olduğu belgeler ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi, özel konularda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirleri için alındı belgesi olarak Maliye Bakanlığınca bastırılan alındılar kullanılır. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye bakanlığından alındı sağlanmazsa derneğin özel olarak bastıracağı ve mahallin en büyük amiri tarafından liste halinde tutanağa bağlanarak onaylanan alındılar kullanılabilir. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir. Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır. Derneğin İç Denetimi Madde 21 Derneğin iç denetimi dernekler tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak Dernek tüzüğünde Dernek tüzüğüne göre hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri kadar açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelere dernek organlarına tüm dernek faaliyetleriyle

10 işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim halinde Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir. Tüzük Değişikliği Madde 22 Tüzük Hükümleri, olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konularak, Genel Kurulca değiştirilebilir. Değişikler toplantıda hazır bulunan üye sayısının en az 2/3 ünün kabul oyu ile sağlanır. Fesih ve Tasfiye Madde 23 a) Dernek Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. b) Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için bu tüzüğün 10. maddesine göre üyeler toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. c) Derneğin feshi kararı Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. d) Dernek fesih olduktan sonra derneğin bütün para malları benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa devir olunur. e) Tasfiye ve devir işlemleri Hükümet Komiseri ve Maliye Temsilcisinin gözetiminde yapılır. f) Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Aidatlar Madde 24 İlk Genel Kurul Toplantısına kadar yıllık aidat ücreti TL dir. Üyelik giriş ve yıllık aidatları, her yıl için Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile her üye için eşit olarak tespit edilir. Yıllık aidatlar en geç ait olduğu yılın Aralık ayı sonuna kadar ödenir.

11 Tüzükte Açıklık Olmayan Haller : Madde25 Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için 2908 sayılı Dernekler Yasası ile Türk Medeni Yasasının konuya ilişkin hükümlerine başvurulur. Geçici Yönetim Kurulu İlk toplanacak Genel Kurulda seçilerek, göreve getirilecek olan Yönetim Kurulu na kadar, görev yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı kurucu üyeler, Geçici Yönetim Kurulunu teşkil etmişlerdir. Geçici Yönetim Kurulu ile birlikte ilk Genel Kurul Toplantısına kadar derneği her hususta temsil ve dernek işlerini yürütmeye, dernek adına tebligatları kabul etmeye, Geçici Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz GEDİKOĞLU ile Dr. Fikriye RİDOLFİ münferit imzaları ile yetkili kılınmışlardır. Adı Soyadı : İmza : 1) Prof. Dr. Gündüz GEDİKOĞLU 2) Uzm. Dr. Figen PEKÜN 3) Uzm. Dr. Akif ÖZBEN 4) Dr. Fikriye RİDOLFİ (Ph.D) 5) Dr. Semra ÖZGENÇ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Sayfa 1/8 GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BÖLÜM - I DERNEĞİN ADI Madde 1 - Derneğin Adı " GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ" dür. DERNEĞİN MERKEZİ Madde 2 - Derneğin Merkezi Tuzla-İSTANBUL

Detaylı

KOZMETİK ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ (TÜKAD) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I

KOZMETİK ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ (TÜKAD) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I MADDE 1 KOZMETİK ARAŞTIRMACILARI DERNEĞİ (TÜKAD) TÜZÜĞÜ BÖLÜM I Kuruluş Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyetleri Aşağıda adları yazılı olan kişiler tarafından, Eskişehir de Kozmetik Araştırmacıları

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ

YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde : 1 Derneğin adı: YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA (YEPUD) DERNEĞİ DERNEĞİN MERKEZİ VE İKAMETGAHI: Madde : 2

Detaylı

HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ Derneğin Adı: Madde 1. Derneğin adı Hematoloji Uzmanlık Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Adresi Atatürk Bulvarı 169/40 Bakanlıklar Ankara dır. Derneğin şubesi yoktur.

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

PROTEOMİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

PROTEOMİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. PROTEOMİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Madde 2- Derneğin Amacı ve Çalışma Koşulları; A- Amaç: Derneğin amacı Türkiye

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER YAŞAM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Cumhuriyet Mahallesi Siteler Yaşam ve Dayanışma Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi

Detaylı

ARAŞTIRMACI TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. 1.1 Derneğin adı Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği dir ( Dernek ).

ARAŞTIRMACI TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. 1.1 Derneğin adı Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği dir ( Dernek ). 1. Dernek in Adı ARAŞTIRMACI TIP TEKNOLOJİLERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1.1 Derneğin adı Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği dir ( Dernek ). 1.2 Dernek in Türkçe kısa adı "ARTED", olacaktır.

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı: Akdeniz Koruma Derneği dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Yönetim Kurulu, ülke genelinde yasaya uygun olarak temsilcilik açılacaktır.

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ Madde 1 Derneğin adı İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İZMİR dir. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ

ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU DERNEĞİ (ANKOS) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1) Derneğin adı Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği, kısa adı ANKOS dur. Merkezi İstanbul

Detaylı

GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ

GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ MEVCUT METİN MADDE 1- Kuruluş Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda

Detaylı

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ Derneğin adı ve merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı YURT-DER dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir.

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜDÜR Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur.

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı