A ALAN BİLGİSİ TESTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A ALAN BİLGİSİ TESTİ"

Transkript

1 Anayasası na göre, mahallî idarelerin organlarına ve bu organların üyelerine ilişkin seçimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 43. I. Bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı A) Mahallî idarelerin seçimleri 5 yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki 1 yıl içinde yapılması gereken mahallî idare genel veya ara seçimleri, milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. B) Mahallî idarelerin seçimleri her durumda 5 yılda bir yapılır. C) Mahallî idarelerin seçimleri her durumda 4 yılda bir yapılır. D) Mahallî idarelerin seçimleri 5 yılda bir yapılır. Ancak, Yüksek Seçim Kurulu eğer gerek görürse milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki 1 yıl içinde yapılması gereken mahallî idare genel veya ara seçimlerinin milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılmasına karar verebilir. II. TBMM Başkanlığı için aday gösterilmesi III. Bir bakan hakkında gensoru önergesi verilmesi IV. Bir bakanın Yüce Divana gönderilmemesine karar verilmesi V. Bir genel af kanunu tasarısında nasıl bir tutum takınılacağı Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası na göre, TBMM deki siyasi parti gruplarında görüşülemeyecek ve karar alınamayacak işlerdendir? A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, IV ve V D) II, III ve IV E) III, IV ve V E) Mahallî idarelerin seçimleri 4 yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki 1 yıl içinde yapılması gereken mahallî idare genel veya ara seçimleri, milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. 42. İdarenin aşağıdaki karar ve işlemlerinden hangisine karşı yargı denetimi yolunun kapatılmayacağı adı da belirtilmek suretiyle bizzat Anayasa ile güvence altına alınmıştır? A) Kamulaştırma ve devletleştirme ile ilgili karar ve işlemler B) Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında verilen uyarma ve kınama cezalarına ilişkin karar ve işlemler C) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemler D) Vergi ödevinin yerine getirilmesine ilişkin karar ve işlemler E) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin aylık, ödenek ve diğer özlük haklarına ilişkin karar ve işlemler 44. Aşağıdakilerden hangisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren yetki kanunları için Anayasa da açıkça aranan niteliklerden biri değildir? A) Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin amacını göstermelidir. B) Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin kapsamını göstermelidir. C) Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin ilkelerini göstermelidir. D) Yetki kanunu, bu yetkinin kullanılma süresini ve anılan süre içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını göstermelidir. E) Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin hangi tarihte yürürlüğe gireceğini de açıkça göstermelidir. 9

2 45. I. Yargıtay Başkan ve üyeleri Anayasası na göre, özelleştirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? II. Sayıştay Başkan ve üyeleri III. Üst kademe yöneticileri IV. Avukatlar V. Yükseköğretim Kurulunun üyesi olmayan üniversite öğretim üyeleri Yukarıdakilerden hangileri ilgili kurumlarca aday gösterilmeden Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesine üye seçilebilir? A) III ve IV B) III ve V C) I, II ve IV D) I, IV ve V E) II, III ve V A) 1982 Anayasası nda özelleştirmeye ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. B) Özelleştirmeye ilişkin düzenleme, ilk kez 1999 yılında 1982 Anayasası nda yapılan bir değişiklikle açıkça anayasal sistemimize girmiş ve Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usullerin kanunla gösterileceği hükmü getirilmiştir. C) 1982 Anayasası nın ilk şeklinde özelleştirmeye ilişkin kapsamlı bir düzenleme yer almış, ancak bu düzenleme 1999 yılında Anayasa dan çıkarılmıştır. D) 1982 Anayasası nın ilk şeklinde özelleştirme yer almış, fakat daha sonra Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. E) 1982 Anayasası nda özelleştirmeye ilişkin esaslar Anayasa nın Siyasi Haklar ve Ödevler Bölümünde düzenlenmiştir. 46. I. Cumhurbaşkanı, kanunların Anayasa ya aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir. II. Cumhurbaşkanı, yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM ye geri gönderebilir. III. Cumhurbaşkanı, TBMM İçtüzüğü nün hükümlerinin Anayasa ya aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir. IV. TBMM komisyonları, Anayasa ya aykırı gördükleri tasarı veya teklifleri maddelerin müzakeresine geçmeden reddeder. Yukarıdakilerden hangileri yasama işlemlerinin Anayasa ya uygunluğunun siyasal denetimine örnek oluşturur? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I, III ve IV Anayasası na göre, Sayıştayın yetkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderlerini TBMM adına denetler. B) Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının mallarını TBMM adına denetler. C) Sayıştay, denetlediği merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının gelir ve giderlerinden sorumlu olanların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar. D) Yerel yönetimlerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır. E) Sayıştayın, yerel yönetimlerin hesap ve işlemlerinin denetimi sonrasında verdiği kesin hüküm niteliğindeki kararlara karşı ilgililer, yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde ilk derece mahkemesi olarak doğrudan Danıştaya başvurabilirler. 10

3 49. Aşağıdakilerin hangisinde iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulamaz? A) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması B) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi C) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi D) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi 51. VE 52. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. A Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan M, tarihinde B Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. Bir sonraki dönemde rektörlüğe aday olmayan M nin görev süresi tarihinde sona ermiştir. Bununla birlikte, tarihli Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı M nin başkanlığında yapılmış ve Yönetim Kurulu M nin de katılımıyla çeşitli kararlar almıştır. E) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi tarihinde alınan kararlar aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A) Karma işlem B) Kolektif işlem C) Basit işlem D) Zincir işlem E) Müşterek kararname Anayasası na göre, Cumhurbaşkanının aşağıdaki yetkilerinden hangisinin kullanılmasının karşı-imza kuralına tabi olduğu Anayasa da açıkça belirtilmiştir? A) Genelkurmay Başkanını atamak B) Devlet Denetleme Kurulunun başkan ve üyelerini atamak C) Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak D) Yasaları bir kez daha görüşülmesi için TBMM ye göndermek E) Koşullar oluştuğunda TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlardaki hukuka aykırılığın yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yokluk B) Askıda geçersizlik C) Askıda geçerlilik D) Kısmi geçersizlik E) Usul saptırması 11

4 53. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ çıkarılmıştır. I. Nevşehir Belediyesi II. İstanbul Trafik Vakfı 55. I. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı Sistemi Alımı ihalesi II. T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılan Yangın Algılama Sistemi Alımı ihalesi III. İçişleri Bakanlığı IV. Nevşehir Valiliği Yukarıdakilerden hangilerinin bu Tebliğin iptali işlemiyle açtığı dava ehliyet yönünden reddedilir? A) Yalnız III B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I, III ve IV III. Konak Belediyesi tarafından yapılan Güzelyalı Kültür ve Sanat Merkezi Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesi IV. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan Bilgisayar Sarf Malzemesi Alımı ihalesi Yukarıdaki ihalelerden hangileri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun kapsamına girmez? A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve III E) II ve IV 54. Sıkıyönetim ve olağanüstü hâllerde yargısal denetim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 1982 Anayasası nın geçici 15. maddesi uyarınca, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile sıkıyönetim komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin idari işlemlere karşı yargı yolunu kapatan kanun hükmünün Anayasa ya aykırılığı ileri sürülemez. B) 285 sayılı Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 7. maddesi uyarınca, Olağanüstü Hâl Bölge Valisine tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. C) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile sıkıyönetim komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin olarak sıkıyönetim komutanlarının şahsi kusurlarından dolayı sorumlulukları ileri sürülemez. D) 1982 Anayasası nın 125. maddesi ile sıkıyönetim ve olağanüstü hâllerde idari yargı yerlerince yürütmenin durdurulması kararı verilmesi yasaklanmıştır. E) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından sıkıyönetim ya da olağanüstü hâl ilanına ilişkin olarak alınan karar TBMM tarafından onaylanmasına kadar geçen süre içerisinde Anayasa Mahkemesince denetlenebilir. 56. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde müfettiş olarak çalışan M, görevli olarak Elazığ ın Palu ilçesinde bulunduğu sırada yasadışı terör örgütü elemanlarınca öldürülmüştür. M nin mirasçılarının İçişleri Bakanlığı, Palu Kaymakamlığı ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı tam yargı davasında davaya bakan mahkeme, davacıların uğradığı zararın sosyal risk ilkesine göre tazmin edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Mahkeme, İçişleri Bakanlığının hizmet kusuru bulunduğu kanısına varmıştır. B) Mahkeme, kolluk kuvvetlerinin şahsi kusuru bulunduğu kanısına varmıştır. C) Mahkeme, üçüncü kişinin kusuru bulunduğu gerekçesi ile davayı reddetmeliydi. D) Mahkeme, idarenin kusura dayanmayan sorumluluğu bulunduğu kanısına varmıştır. E) Mahkeme, üçüncü kişinin kusuru nedeniyle tazminat miktarını azaltmalıydı. 12

5 57. Aşağıdakilerden hangisi kural olarak idari vesayet yetkisinin kapsamı içinde değildir? A) Yerinden yönetim kuruluşunun işleminin yürürlüğe girmesini engellemek B) Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini hukuka uygunluk yönünden denetlemek C) Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini değiştirmek D) Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini iptal etmek E) Yerinden yönetim kuruluşunun işleminin uygulanmasını ertelemek 60. İdari işlemin geri alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hiyerarşik üst astın yaptığı hukuka aykırı işlemleri geri alabilir. B) İdare sadece hukuka aykırı işlemlerini geri alabilir. C) Bir idari işlemi yapmaya yetkili kılınmış olan makam, kanunda aksi öngörülmedikçe ve yasal koşulları oluşmuşsa o işlemi geri almaya da yetkilidir. D) Geri alınan idari işlem geri alındığı tarihten itibaren ortadan kalkar. E) Kanunda aksi öngörülmedikçe, bir idari işlemin yapılmasında uyulan şekil ve usul kurallarına o işlemin geri alınmasında da uyulur. 58. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi devlet teşekküllerinin özelliklerinden biri değildir? A) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na tabi olma B) Dışa yönelik faaliyetlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olma C) Sayıştay denetimine tabi olmama D) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi olma E) Kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda çalışma 59. Aşağıdakilerden hangisi, valinin Devletin ve hükûmetin temsilcisi olması ile ilgili yetkilerinden biri değildir? A) İlde tek tek her bir bakanlığı temsil etmek B) Merkeze danışmadan merkez adına işlem yapmak C) İl özel idaresi personeli hakkında disiplin işlemleri yapmak D) Merkezî idarenin ildeki Devlet memurları üzerinde hiyerarşi gücünü kullanarak disiplin ve tedbir işlemleri yapmak E) İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde kanunlarda öngörülen idari vesayet yetkisini kullanmak 61. I. Adi malul olduğu kabul edilmekle birlikte muharip olmayan bir sınıfta görevine devam eden İkmal Üstçavuş G nin vazife malulü sayılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin T.C. Emekli Sandığı işleminin iptali istemiyle açtığı dava II. K Askerlik Şubesi Başkanı olan Personel Üsteğmen Ş nin 6 yaşındaki oğlunun, Z Askerî Hastanesinde yapılan ameliyatında hekim hatası nedeniyle sakat kaldığı gerekçesiyle Millî Savunma Bakanlığına karşı açılan tam yargı davası III. Dövizle askerlik hizmetini yaptıktan sonra, ödemesi gereken dövizin bir kısmını zamanında ödemeyen M nin, dövizle askerlik hizmetinden yararlandırılmamasına ilişkin Millî Savunma Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açtığı dava Yukarıdaki davalardan hangileri Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görev alanına girer? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 13

6 SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Edirne de ikamet etmekte olan A, İzmir ili sınırları içerisindeki M Belediyesinde bulunan taşınmazı üzerinde bir yazlık ev inşa etmek için, tarihinde M Belediyesine başvurarak imar izni talep etmiştir. M Belediyesinin A ya tarihinde tebliğ edilen yazısında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından resen hazırlanmış olan uygulama imar planı uyarınca başvurusunun reddedildiği kendisine bildirilmiştir. Bunun üzerine A, tarihinde İçişleri Bakanlığına başvurarak M Belediye Başkanının yaptığı işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek gerekenin yapılmasını talep etmiş, A nın bu başvurusu Bakanlık tarafından yanıtsız bırakılmıştır. A, kendisine tarihinde tebliğ edilen işlemin ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanmış olan uygulama imar planının iptali istemini içeren tek dilekçeyle dava açmak istemektedir. 64. A, bu davayı görevli ve yetkili yargı yerinde süresi içerisinde açmış, davaya bakan mahkeme dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Buna göre, mahkemenin bu kararına karşı başvurulabilecek olan kanun yolu, merci ve süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Temyiz Danıştay 6. Dairesi 30 gün B) İtiraz Yetkili Bölge İdare Mahkemesi 7 gün C) İtiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 7 gün D) Temyiz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 30 gün E) Temyiz Danıştay 6. Dairesi 15 gün 62. Açılacak bu davaya bakmakla görevli ve yetkili olan yargı yeri aşağıdakilerden hangisidir? A) İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi B) Ankara İdare Mahkemesi C) Danıştay D) İzmir İdare Mahkemesi E) Edirne İdare Mahkemesi 65. Türk hukukunda aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisinin, menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler tarafından idari yargıda iptal davasına konu edilmesi mümkündür? A) 3996 sayılı Kanun a göre akdedilen Yap-İşlet- Devret sözleşmeleri B) Tahkim şartı içermeyen imtiyaz sözleşmeleri C) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na göre akdedilen sözleşmeler D) Kamu ihale sözleşmeleri E) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun a göre akdedilen hisse devri sözleşmeleri 63. Bu davanın açılabileceği en son gün aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

7 66. K Devlet Hastanesinde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapmakta olan T, tarihinde laboratuvarda meydana gelen bir patlamada bacağından yaralanmıştır. Bir süre hastanede kalan ve bir dizi operasyon geçiren T nin bacağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen tam olarak iyileşmemiş ve tarihinde kesilmiştir. Hastanede meydana gelen kaza sonucunda bir uzvunu kaybeden T, uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesi için Sağlık Bakanlığı aleyhine bir tam yargı davası açmak istemektedir. Buna göre, T nin bu tam yargı davasını açmadan önce İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 13. maddesi uyarınca hakkının yerine getirilmesi istemiyle Sağlık Bakanlığına yapması gereken başvurunun en son günü aşağıdakilerden hangisidir? 68. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda yargılamanın yenilenmesi sebepleri arasında yer almaz? A) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması B) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması C) Kararda birbirine aykırı hükümler bulunması D) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi E) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması A) B) C) D) E) İdari yargıda hâkimin çekinmesi ve reddi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İdari yargıda hâkimin çekinme ve reddine ilişkin tüm hususlar doğrudan doğruya İdari Yargılama Usulü Kanunu nda öngörülmektedir. B) İdari Yargılama Usulü Kanunu nda hâkimin çekinme ve reddine ilişkin hiçbir hüküm bulunmamaktadır. C) İdari yargıda hâkimin çekinme ve reddi sebeplerine ilişkin olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanırken, hâkimin çekinme ve reddi usulü İdari Yargılama Usulü Kanunu nda ayrıca düzenlenmiştir D) İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 31. maddesinde hâkimin çekinme ve reddi konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine atıfta bulunulduğundan, bu konuda yalnızca Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. E) İdari yargıda hâkimin çekinme ve reddi usulüne ilişkin olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanırken, hâkimin çekinme ve reddi sebepleri İdari Yargılama Usulü Kanunu nda ayrıca düzenlenmiştir. 69. Aşağıdaki davalardan hangisinde verilecek nihai karara karşı başvurulacak kanun yolu diğerlerinden farklıdır? A) T İli Z İlçesi Millî Eğitim Müdürü olan M nin A Anadolu Lisesi Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin T Valiliği işleminin iptali istemiyle yetkili idare mahkemesinde açtığı dava B) R nin B İlçesinde bulunan taşınmaz malına yönelik tecavüzün önlenmesi için yaptığı başvurunun tecavüzün bulunmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin Kaymakamlık işleminin iptali için yetkili idare mahkemesinde açtığı dava C) S İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi olan K nin derslerinden geçer not alamayarak sınıfta kalması işleminin iptali için velisi tarafından yetkili idare mahkemesinde açılan dava D) H İl Özel İdaresinde genel sekreter olarak görev yapan G nin kendisine lojman tahsis edilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Valilik işleminin iptali istemiyle yetkili idare mahkemesinde açtığı dava E) N Beldesinde bulunan taşınmazı hakkında D Belediyesi tarafından alınan yıkım kararının iptali için taşınmaz maliki S tarafından yetkili idare mahkemesinde açılan dava 15

8 70. İdari yargıda temyiz istemlerinde yürütmenin durdurulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararlara karşı temyiz yoluna başvurulmuş olması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur. B) İdare mahkemelerinin iptal davalarında vermiş olduğu kararlara karşı yapılan temyiz başvurularında, temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dairesinin yürütmenin durdurulması kararı verebilmesi için davacıdan teminat istenmesi zorunludur. C) İdare mahkemelerinin iptal davalarında vermiş olduğu, dava konusu işlemin iptali yönündeki kararlara karşı yapılan temyiz başvurularında, temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dairesinin yürütmenin durdurulması kararı verebilmesi için İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 27. maddesinde öngörülen dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve işlemin uygulanmasıyla telafisi güç veya imkânsız zararların doğması koşulunun gerçekleşmiş olması zorunludur. 72. Aşağıdaki mahkemelerden hangisinin yetkisi kesin değildir? A) İflas davalarında borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi B) Taşınmazın aynına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi C) Ölüme bağlı tasarrufun iptali veya tenkisi davalarında, miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesinin yetkisi D) Şirket, kooperatif, dernek ve vakıfların, kendi işlerine ilişkin olmak üzere, ortak veya üyelerine karşı, ortak ve üyelerin bu sıfatla birbirlerine karşı açacağı davalarda şirket, kooperatif, dernek ve vakfın yerleşim yeri addedilen yer mahkemesinin yetkisi E) Bir mal hakkında terekeye karşı açılacak olan istihkak davalarında, terekenin mühürlenmesi ve defterinin tutulması zamanında malın bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi D) İdare mahkemesince verilen ve temyiz istemine konu edilen bir kararın bozulması, bozulan kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur. E) İdare mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı yapılan ve yürütmenin durdurulması istemini de içeren temyiz başvurularında, taraflardan birisi talep ettiği takdirde duruşma yapılması zorunludur. 71. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi sebebi değildir? A) Davacının, davaya bakan hâkimin kayınbiraderi olması B) Hâkimin, dava konusu kılınan uyuşmazlık hakkındaki görüşünü daha önceden yayınlamış olduğu bir makalesinde açıklamış bulunması C) Hâkimin, davalıya ait apartman dairesinde rayiç değerinin çok altında bulunan bir kira bedeliyle oturuyor olması D) Hâkimin, aynı davada daha önceden tanık sıfatıyla dinlenmiş olması 73. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi hükmün içeriğinde yer almaz? A) İki tarafın iddia ve savunmalarının özeti ile anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar B) Gerekçe C) Hüküm sonucu D) Kararın verildiği tarihle kararı veren hâkim veya hâkimlerle ilgili tutanak kâtibinin imzaları E) Hükme karşı hangi tarafın kanun yoluna başvurabileceği E) Davacıyla davaya bakan hâkim arasında tarih itibarıyla bakmakta olduğu davadan daha önce açılmış ve hâlen görülmekte olan bir davanın varlığı 16

9 74. Aşağıdakilerden hangisi medeni yargı bağlamında taraflarla ilgili dava şartlarından biri değildir? A) Taraf ehliyeti B) Hukuki yarar C) Dava ehliyeti 78. Bir tarafın kendi aleyhine olan belli bir veya birkaç vakıa hakkında mahkeme tarafından sorguya çekilmesine ne denir? A) İsticvap B) İstiktap C) Temhir D) İstinabe E) Niyabet D) Davada iki tarafın bulunması E) Davayı takip yetkisi 75. Medeni yargı bağlamında davayı genişletme ve değiştirme yasağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Dava açılmasının usul hukuku bakımından doğurduğu sonuçlar arasında yer alması B) Hukuki sebeplerin genişletilmesinin veya değiştirilmesinin bu yasağın kapsamına girmemesi C) Islahın, bu yasağın istisnaları arasında yer alması 79. Davacının ilk önce asıl talebi ve bu talebi kabul edilmezse yardımcı talebi hakkında karar verilmesini talep ettiği davaya ne denir? A) Yenilik doğuran dava B) Terditli dava C) Değişiklik davası D) Seçimlik dava E) Mütelâhik dava D) Karşı tarafın zımni muvafakatiyle dahi davayı genişletmenin yahut değiştirmenin mümkün bulunması E) Resen araştırma ilkesinin işlerlik kazandığı davalarda da uygulanma alanı bulması 76. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, eski hâle getirme talebi engelin kalkmasından itibaren en geç hangi süre içinde yapılmalıdır? A) 1 hafta B) 10 gün C) 15 gün D) 20 gün E) 1 ay 80. Asliye ticaret mahkemesinin görevine giren ve ancak asliye hukuk mahkemesinde açılan bir davada yüze karşı verilen gönderme kararı üzerine davanın açılmamış sayılması durumuna düşmemek için hangi süre içinde başvuruda bulunulması gerekir? A) Gönderme kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün B) Gönderme kararının kesinleştiği tarihten itibaren 10 gün C) Gönderme kararının verildiği tarihten itibaren 15 gün 77. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, adli tatile tabi bir davada, 5 Ağustos ta tebliğ edilen karara karşı gidilebilecek 15 günlük temyiz süresinin son günü aşağıdakilerden hangisidir? D) Gönderme kararının kesinleştiği tarihten itibaren 15 gün E) Gönderme kararının verildiği tarihten itibaren 30 gün A) 19 Ağustos B) 20 Ağustos C) 9 Eylül D) 12 Eylül E) 20 Eylül 17

10 81. A, arabasıyla % 10 kusurlu olarak B nin arabasına çarpmış ve arabada 1000 YTL lik hasar meydana gelmiştir. Buna göre, A nın sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kusur sorumluluğu B) Sebep sorumluluğu C) Hakkaniyet sorumluluğu D) Akdi sorumluluk E) Tehlike sorumluluğu 84. İş sahibi A, müteahhit B nin sözleşmeyle yapmayı taahhüt ettiği binayı süresinde yapmaması üzerine sözleşmeden dönmüştür. Buna göre, A nın sorumlu olduğu zarar aşağıdakilerden hangisidir? A) Maddi zarar B) Müspet zarar C) Normatif zarar D) Menfi zarar E) Manevi zarar 82. Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlemin butlan yaptırımına tabi olmasına neden olmaz? A) Şekle aykırılık B) Muvazaa C) Ehliyetsizlik D) İrade sakatlığı hâlleri E) Başlangıçtaki objektif imkânsızlık 85. B, A nın arabasına ağır kusurlu hareketiyle zarar vermiştir. A, bu zararını kendi sigorta şirketi C ye başvurmak suretiyle kasko sigortası sözleşmesi gereğince tahsil etmiştir. C Sigorta Şirketi ödediği tazminatın tahsili için B ye rücu etmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 83. Borçlar Kanunu na göre, sözleşmenin kurulması ve hüküm ve sonuç doğurması anı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hazırlar arasında sözleşme, icaptan sonra derhâl kabul beyanının açıklanması ile kurulur. B) Hazır olmayanlar arasında sözleşme kabul beyanının icapçıya gönderildiği an hüküm ve sonuç doğurur, ancak eğer açık bir kabule ihtiyaç yoksa sözleşme hüküm ve sonuçlarını icabın kabulcüye vardığı an doğurur. C) Hazırlar arasında sözleşme, sözleşmenin kurulduğu an hüküm ve sonuç doğurur. D) Hazır olmayanlar arasında sözleşme, kabul beyanının icapçıya vardığı an kurulur. E) Hazır olmayanlar arasında sözleşme, kabul beyanının icapçıya gönderildiği an kurulur. A) A, zararını önce B den talep etmeli, ondan tahsil edemezse sigorta şirketi olan C ye başvurmalıydı. Bu nedenle C, B ye rücu edemez. B) Sözleşmelerin nispiliği ilkesi gereğince sigorta sözleşmesi A ile C arasında akdedildiğinden C, B ye rücu edemez. C) C Sigorta Şirketi, zararın ancak yarısı için B ye rücu edebilir, zararın diğer yarısına kendisi katlanmalıdır. D) C Sigorta Şirketi, A nın zararını tazmin etmeden önce B ye ihbarda bulunmalı ve onun zararı tazmin etmesine fırsat tanımalıydı. Bunu yapmadığı için ona rücu edemez. E) C Sigorta Şirketinin B ye rücu etmesi haklıdır. 18

11 86. Borcun imkânsızlık nedeniyle sona ermesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İmkânsızlık, borç ilişkisinin kurulduğu sırada mevcut olmalıdır. B) Borcun ifası sonradan ve kusursuz olarak imkânsız hâle gelmiş olmalıdır. C) Borcun ifasının imkânsız hâle geldiği alacaklıya ihbar edilmiş olmalıdır. D) Alacaklı, borcun ifası için borçluya bir mehil vermiş olmalıdır. E) Borcun ifasının imkânsız olduğu sözleşmenin kurulduğu sırada belli olmalıdır. 88. A Üretici Firması, B Acentesine her ay 10 adet motorlu araç teslim etmeyi taahhüt etmiştir. Sözleşme gereğince B, kendisine her ay teslim edilen araçların bedellerini bir sonraki ayda ödeyecektir. A Firması, B ye ilk 3 ay düzenli olarak araçları teslim etmiş, ancak dördüncü ayda B nin ekonomik krize girdiğini, aleyhine yapılan takiplerin semeresiz kaldığını öğrenmiş ve araç sevkini durdurmuştur. A, araç sevkine devam edebilmek için B den araç bedelleri kadar banka teminat mektubu gibi bir teminat göstermesini talep etmiş, B ise buna yanaşmamıştır. A nın dördüncü aydan itibaren araç teslimini durdurması üzerine B, A aleyhine araçların teslimi ve bu arada uğradığı zararın tazmini için dava açmıştır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A nın araç sevkini durdurması sözleşmeye aykırı bir davranıştır, B taleplerinde haklıdır. B) B nin henüz iflas etmemiş olması nedeniyle A nın araç sevkini durdurması sözleşmeye aykırı bir davranıştır, B taleplerinde haklıdır. 87. A nın yapmakta olduğu inşaatta İmar Kanunu na aykırılık tespit edilmiş ve inşaatın durdurulmasına karar verilmiştir. A, inşaatı mühürlemeye gelen görevli B ye 100 YTL vererek bunu engellemiştir. İmar müdürlüğü inşaatın mühürlenmediğini haber alınca diğer görevli C yi göndermiş ve inşaatı mühürlemiştir. Bunun üzerine A, B ye verdiği parayı istemiş, B bunu iade etmeyince de ona karşı dava açmaya karar vermiştir. C) Sözleşmede açık olarak önce araçların teslimi sonra bedelin ödenmesi öngörüldüğüne göre A nın araç sevkini durdurması haksızdır, B taleplerinde haklıdır. D) A nın araç sevkini durdurması haklıdır, B teminat vermediği sürece A yı araç teslimine zorlayamaz. E) A nın araç sevkini durdurması haksız olup, bu durumda sözleşmeyi feshetmesi gerekirdi. Bunu yapmadığı için B nin talepleri haklıdır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A, B aleyhine haksız fiil hükümlerine dayanarak ödediği paranın iadesi davası açabilir. B) A, B aleyhine sözleşmeye aykırılık nedeniyle ödediği paranın iadesi davası açabilir. C) A, B aleyhine paranın iadesi için dava açamaz. D) A, B aleyhine sebepsiz zenginleşme nedeniyle paranın iadesi davası açabilir. E) A, B aleyhine değil, onun bağlı olduğu belediye aleyhine hizmet kusuru nedeniyle tazminat davası açabilir. 19

12 89. A Bankası, müşterilerinden B ye tarihinde 2 yıl sonra ödemesi kaydıyla kredi vermiştir. Krediyi alan B yurt dışına çıkmış ve 2 yıl süreyle yurda dönmemiştir. A Bankası bütün çabalarına rağmen B ye ulaşamamış ve süresi dolan kredisini geri alamamıştır. Bunun üzerine çaresiz kalan Banka tarihinde B aleyhine ilamsız takip yoluyla icraya başvurmuştur. B nin avukatı bu takibe karşı borcun tarihinde zaman aşımına uğradığı definde bulunmuştur. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B nin borcu 2002 yılında zaman aşımına uğradığı için avukatın defi dermeyanı haklıdır. B) B nin borcu tarihinde zaman aşımına uğradığı için avukatın defi dermeyanı haklıdır. C) B aleyhine süresinde yapılmış olan icra takibi nedeniyle borç zaman aşımına uğramamıştır. D) B yurt dışına kaçtığından Türkiye de aleyhine takip yapılamadığı için hiçbir zaman borcu zaman aşımına uğramaz. 91. Vesayet altındaki ayırt etme gücü olmayan A, bir mağazadan kendisine kazak satın almış ve bedelini ödemiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Satış işlemi askıda bir işlemdir, yasal temsilcinin icazet vermesi ile geçerli hâle gelir. B) Satış işlemi butlanla sakat bir işlemdir, yasal temsilci ödenen bedeli mağaza sahibinden talep edecektir. C) Satış işlemi kazağı satın alacak kadar bir meblağ ayırt etme gücü olmayan A nın elinde bulunduğu için yasal temsilcinin kendisine bazı işlemleri yapması hususunda izin verdiği şeklinde yorumlanabilir. D) Satış işlemi geçerlidir, çünkü A kazağı değerinin çok altında bir bedel ödeyerek satın almıştır. E) Satış işlemi geçerlidir, çünkü satıcı iyi niyetlidir ve A nın ayırt etme gücü olmadığı davranışından anlaşılmamaktadır. E) Banka alacakları zaman aşımına uğramadığı için avukatın yaptığı defi dermeyanı haksızdır. 90. Aşağıdakilerden hangisinin varlığı hâlinde sebepsiz zenginleşme davası açılabilir? A) Ahlaki bir ödevin yerine getirilmesi hâlinde B) Zaman aşımına uğramış bir borcun ifası hâlinde C) Hukuka ve ahlaka aykırı bir amaç için verilen bir şey söz konusu olursa D) Borç olmayan bir şeyin, kişinin hatasını ispat edememiş bile olsa ifası hâlinde E) Başlangıçtaki objektif imkânsızlıkla geçersiz bir sözleşmede, tarafların önceden ifa ettikleri edimlerin bulunması hâlinde 92. Aşağıdakilerden hangisi bir dernekteki genel kurul karar yeter sayısıdır? A) Tüm üyelerin salt çoğunluğu B) Toplantıya katılan üyelerin üçte ikisi C) Tüm üyelerin üçte ikisi D) Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu E) Toplantıya katılan üyelerin oy birliği 20

13 93. Ayırt etme gücüne sahip olmayan kimsenin yaptığı evlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Evlilik mutlak butlanla geçersizdir. B) Butlan davasını savcı dahil ilgisi olan herkes açabilir. C) Butlan davasını açma süreyle sınırlı değildir. D) Mutlak butlan kamu düzeni ile ilgilidir. E) Ayırt etme gücünü sonradan kazanan eş mutlak butlan davası açamaz. 96. A, bisikletini B ye rehin vermiş, B de bunu C ye emanet bırakmıştır. C, bisikleti iyi niyetli Ü ye satıp teslim etmiştir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) A herhangi bir haktan yararlanamaz, Ü iyi niyetli olduğu için bisiklet üzerinde mülkiyet hakkını kazanır. B) B emin sıfatıyla zilyettir. C) C emin sıfatıyla zilyettir. D) B nin rehin hakkı iyi niyetli kazanımdan etkilenmez. E) A, ancak B ye ve C ye karşı açacağı davalarla uğradığı zararı talep edebilir. 94. Evlatlık ilişkisi ne zaman kurulmuş sayılır? A) Mahkeme kararı ile B) Mahkeme kararını takiben yapılacak evlatlık sözleşmesi ile C) Evlat edinme kararının nüfus kütüğüne yazılması ile D) Evlat edinme şartlarının tamamlanması ile E) Evlatlığın veli veya vasisinin veya evli ise eşinin rızasını verdiği anda 95. A ya ait 5 ton nohut ile B ye ait 10 ton nohut, yapılan bir yanlışlık sonucu aynı anda C nin ambarına boşaltılmıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 15 ton üzerinde A ve B nin paylı mülkiyeti söz konusu olur. B) 15 ton C nin mülkiyetine geçer. C) 15 ton üzerinde A ve B nin el birliği hâlinde mülkiyeti doğar. D) 15 ton üzerinde A, B ve C paylı mülkiyete sahip olur. 97. Şerh verilebilecek şahsi haklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Şerh verilmekle şahsi haklar kuvvetlenmiş olur, ancak ayni hak hâline gelmez. B) Şerh verilebilecek şahsi haklar sınırlı sayılı değildir. C) Ön alım, alım ve geri alım hakları şerh verilebilir. D) Rehinde boş dereceye ilerleme hakkı şerh verilebilir. E) Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi şerh verilebilir. E) 15 ton üzerinde A, B ve C nin el birliği hâlinde mülkiyet hakkı doğar. 21

14 98. M kendi taşınmazı üzerinde, arkadaşı A nın Ü den aldığı 50 bin YTL lik ödüncü temin etmek üzere 60 bin YTL lik bir üst sınır ipoteği kurmuştur. Ü nün alacağının tutarı yan alacaklarla birlikte 70 bin YTL yi bulmuştur. Ü, A ya karşı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapmıştır ve rehinli taşınmaz 75 bin YTL ye satılmıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bir kişi, bir başkasının borcunu temin etmek üzere kendi taşınmazı üzerinde üst sınır ipoteği kuramayacağından bu ipotek geçersizdir. B) Üst sınır ipoteği yan alacakları ayrıca temin ettiğinden Ü, satış bedelinden 70 bin YTL alır. C) Üst sınır ipoteğinde M, taşınmazın değeri kadar sorumlu olduğundan Ü satış bedelinden 70 bin YTL alır M, miras sözleşmesi ile A ya limon bahçesini hiçbir karşılık almaksızın bırakmıştır. 2 yıl sonra M bu sözleşmeden A ya yazdığı mektupla dönmüş, A da buna ses çıkarmamıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) M nin miras sözleşmesinden dönmesi geçerli değildir. B) M nin miras sözleşmesinden dönmesi geçerlidir. C) M nin bu sözleşmeden dönmesi için 1 yıllık hak düşürücü süre geçmiştir. D) M, miras sözleşmesinden ancak resmî vasiyetname yapmak suretiyle dönebilir. E) M, miras sözleşmesinden ancak mirastan çıkarma şartları varsa dönebilir. D) Üst sınır ipoteği sadece üst tutar içinde kalan asıl alacağı temin ettiğinden Ü, satış bedelinden 50 bin YTL alır. E) Üst sınır ipoteği, üst sınırın tutarı içinde kalan yan alacakları da temin ettiğinden Ü, satış bedelinden 60 bin YTL alır. 99. M, 10 yaşındaki yeğeni Y nin velayet hakkına tek başına sahip babası B ile bir miras sözleşmesi yaparak oturduğu dairesini Y ye bırakmıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Y nin sözleşmeye bizzat katılmaması nedeniyle sözleşme geçersizdir. B) Sözleşme geçersizdir, çünkü bu tasarruf sadece vasiyetname şeklinde yapılabilir. C) Sözleşme geçerlidir, çünkü ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan ve bir borç altına girmeyen Y, böyle bir işlemi temsilci aracılığı ile yapabilir. D) Tam ehliyetli olmayan bir kişiye ölüme bağlı tasarrufla belirli bir mal bırakılması söz konusu olamayacağından sözleşme geçersizdir. E) Miras sözleşmesinin tam iki tarafa borç yüklemesi gerekir, ancak bu sözleşme ile Y, M ye karşı herhangi bir borç yüklenmediği için sözleşme geçersizdir A, arkadaşı B ile birlikte bir lokantada içki içerken düşmanı olduğu C nin içeri girdiğini görür, almış olduğu aşırı alkolün de etkisiyle C ye yumruk atar. Kaçmak isterken C nin ayağı sandalyeye takılır, düşüp başını betona çarpar ve bir süre bilincini yitirir. Telaşa kapılan A, arkadaşı B den kendisini saklamasını ister ve B, A yı bir süre evinde saklar. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A, insan öldürmeye teşebbüsten sorumludur. B) A nın hareketiyle bilinç kaybı şeklindeki sonuç arasında nedensellik bağı yoktur. C) B, A nın işlediği suça iştirak etmiştir. D) Sarhoşluğun etkisi altında olan A ya ceza verilemez. E) A, yaralama suçundan sorumludur. 22

15 102. A, öldürmek kastıyla B ye ateş eder. Bacağından yaralanan B, silahını çekerek A ya bir el ateş eder ve onu yaralayarak etkisiz hâle getirir. Bununla yetinmeyen B, yerde yatmakta olan A nın yanına giderek başına üç el ateş eder ve onu öldürür. Buna göre, B nin cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B, meşru savunmadan yararlanır, cezalandırılmaz. B) B, kasıtlı insan öldürmeden cezalandırılır. C) B, meşru savunmada sınırın aşılması nedeniyle taksirli insan öldürme suçu cezasıyla cezalandırılır. D) B, kasıtlı yaralama ve kasıtlı insan öldürmeden cezalandırılır A, B yi öldürmek için ateş eder ve kurşun boşa gider. B de silahını çekip A ya ateş eder. A nın önce ateş ettiğini bilmeyen C, A yı kurtarmak amacıyla B ye ateş eder. Sadece C nin B ye ateş ettiğini gören D de C ye ateş eder. C nin yaralanıp yere düştüğünü gören E, kaçmakta olan D nin bacağına ateş eder ve D yi yaralar. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) A, insan öldürmeye teşebbüsten sorumludur. B) D, meşru savunma hâlindedir. C) E, meşru savunma hâlindedir. D) B, meşru savunma hâlindedir. E) C, meşru savunma hâlindedir. E) B, insan öldürmeye teşebbüsten ve kasıtlı insan öldürmeden cezalandırılır A, B yi öldürmek için boğazını sıkarken, kendisini bıçakla yaralayarak engel olmaya çalışan C yi bıçakla yaralamıştır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A, sadece insan öldürmeye teşebbüsten dolayı cezalandırılır. B) A, insan öldürmeye teşebbüsten ve insan yaralamadan cezalandırılır. C) C, insan yaralamadan cezalandırılır. D) A, meşru savunma nedeniyle cezalandırılmaz. E) C, haksız tahrikten yararlanır Türk Ceza Kanunu na göre, hukuka uygunluk nedenleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kanun hükmünü yerine getirene ceza verilmez. B) Konusu suç teşkil etmeyen hukuka aykırı emrin amir tarafından yazılı olarak tekrarı hâlinde emri yerine getiren sorumlu tutulmaz. C) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu tutulmaz. D) Emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hâllerde, emri veren ve yerine getirenin sorumluluğu yoktur. E) Emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellenmediği hâllerde hukuka aykırı emri yerine getiren de sorumlu olur. 23

16 106. Türk Ceza Kanunu na göre, cezai ehliyetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İrade dışı alınan alkolün etkisiyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayana azaltılmış ceza verilir. B) İradi olarak alınan uyuşturucunun etkisinde suç işleyene ceza verilmez. C) İradi olarak alınan alkolün etkisinde suç işleyenin cezası azaltılır. D) Geçici nedenle, fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olana ceza verilmez A, ormanda dolaşırken bir ayının saldırısına uğrar. Kendisini korumak için A, ormanda yaşayan B nin kulübesinin kapısını kırarak içeri girer. Buna göre, A yönünden aşağıdaki hâllerden hangisi vardır? A) Zorunluluk hâli B) Meşru savunma hâli C) Hakkın kullanılması hâli D) Kanun hükmünün yerine getirilmesi hâli E) Maddi cebir hâli E) İradi olarak alınan alkolün etkisi altında olan kimse kasıtlı suçları işleyemez Türk Ceza Kanunu na göre, suçların içtimaı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bileşik suçta birleşen suçlar farklı olmalıdır. B) Bileşik suçta tek ceza verilir. C) Zincirleme suçta aynı suçun birden fazla işlenmesi söz konusudur. D) Her suç yönünden zincirleme suç söz konusu olabilir Türk Ceza Kanunu na göre, ceza mahkûmiyetinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? E) Fikrî içtimada gerçekleşen suçlar farklı olmalıdır. A) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi haklardan yoksun bırakılır. B) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yönetici veya denetçisi olmaktan yoksun bırakılır. C) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi, velayet hakkı ile diğer medeni haklardan, vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılır. D) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi, sürekli, süreli ya da geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden yoksun bırakılır. E) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi, siyasi parti denetçisi olmaktan yoksun bırakılır Türk Ceza Kanunu na göre, tekerrürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kanun, süreli tekerrür sistemini kabul etmiştir. B) Tekerrür için önceki cezanın infaz edilmiş olması gerekmez. C) Tekerrür süreleri tekerrüre esas teşkil eden cezanın infaz edildiği tarihten başlar. D) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. E) Tekerrür hâlinde sonraki suçun cezası artırılır. 24

17 111. Serbest meslek faaliyetine başlayan ancak bu faaliyetini vergi idaresine bildirmeyen mükellefin eylemi aşağıdaki vergi suçlarından hangisini oluşturur? A) Kaçakçılık B) Özel usulsüzlük C) Genel usulsüzlük D) Kaçakçılığa teşebbüs E) İştirak 115. Aşağıdakilerden hangisi Danıştayda ilk derece mahkemesi olarak görülür? A) Karar düzeltme B) Yargılamanın yenilenmesi C) Kanun yararına bozma D) Vergi mahkemelerinin nihai kararları E) Maliye Bakanlığı tebliğine karşı açılan dava 112. Verginin tarhı ile ilgili tebligat işlemleri konusunda aşağıdaki kanunlardan hangisinin hükümleri uygulanmaktadır? A) Tebligat Kanunu B) Vergi Usul Kanunu C) İdari Yargılama Usulü Kanunu D) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun E) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 116. Vergi idaresi, mükellef A hakkında ikmalen vergi tarhı yapmış ve düzenlediği ceza ihbarnamesini göndermiştir. Tebligatı alan A dava açmak yerine uzlaşma talebinde bulunmayı düşünmektedir. Buna göre A, talebini ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içinde yapmak zorundadır? A) 3 B) 7 C) 15 D) 30 E) Hâlen uygulanmakta olan aylık gecikme zammı oranı yüzde kaçtır? A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) I. Vergi ziyaı cezası II. Usulsüzlük cezası 114. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunun vadesinde ödenmemesinin hukuki sonuçlarından biri değildir? A) Gecikme zammı uygulaması B) Cebrî icraya başvurulması C) Ödeme emri gönderilmesi III. İkmalen tarh edilen vergi Vergi Usul Kanunu nun Ek 1. maddesine göre, uzlaşma talebinde bulunan mükellef A nın yukarıdakilerden hangileri hakkında uzlaşma imkânı bulunmaktadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III D) Mal beyanı istenmesi E) Taksitlerin muaccel olması 25

18 118. Aşağıdakilerin hangisinde beyanname vermeyen mükelleflere, kendi yasasında ek süre hakkı tanınmıştır? A) Gelir vergisi B) Kurumlar vergisi C) Katma değer vergisi D) Motorlu taşıtlar vergisi 121. Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan konutun emlak vergisine esas olan matrahı YTL ise ödenmesi gereken yıllık emlak vergisi miktarı kaç YTL dir? A) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) 600 E) Veraset ve intikal vergisi 119. Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi ifadesi hangi vergi suçunun tanımını vermektedir? A) Kaçakçılık B) Usulsüzlük C) Vergi ziyaı D) Vergi mahremiyetini ihlal E) Mükellefin özel işlerini yapma 122. I. Sermaye II. Amortismanlar III. Yedek akçe IV. Dağıtılmayan kârlar Yukarıdakilerden hangileri öz sermayenin unsurlarından biri değildir? A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV 120. Aşağıdakilerden hangisi verginin tahakkukunu ve tahsilini otomatik olarak durdurur? A) Resen veya ikmalen tarh edilen vergiye karşı açılan dava B) İhtirazi kayıtla verilen beyannameye karşı açılan dava C) Ödeme emrine karşı açılan dava D) Aleyhe yapılan hata düzeltme işlemine karşı açılan dava E) Kanun yoluna başvurma 123. Telif haklarının, müellifleri tarafından kiralanması karşılığında elde edilen gelirler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? A) Ticari kazanç B) Menkul sermaye iradı C) Diğer kazanç ve irat D) Serbest meslek kazancı E) Gayrimenkul sermaye iradı 26

19 124. Bir öğrencinin borsada hisse senedi alım satımı yaparak sağladığı kazanç aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? A) Ticari kazanç B) Değer artış kazancı C) Gayrimenkul sermaye iradı D) Menkul sermaye iradı E) Serbest meslek kazancı 128. Banka, banker ve sigorta şirketlerinin ay içerisinde tahsil ettikleri banka ve sigorta muameleleri vergisinin beyannamesi hangi tarihe kadar verilir? A) İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar B) İzleyen ayın 20. günü akşamına kadar C) İzleyen 3. ayın 15. günü akşamına kadar D) İzleyen 3. ayın 20. günü akşamına kadar E) İzleyen 6. ayın 15. günü akşamına kadar 125. Katma değer vergisinde vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar açısından vergilendirme dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 15 gün B) 1 ay C) 3 ay D) 6 ay E) 1 yıl 126. Aşağıdakilerden hangisi ücretlerin vergilendirilmesini ilgilendiren bir uygulama değildir? A) Vergi karnesi usulü B) Beyanname usulü C) Basit usul D) Stopaj usulü E) Diplomat muaflığı 129. Faaliyeti durdurulan bir işletme, 2008 yılında YTL ye elden çıkarılmıştır. Buna göre, elde edilen kazanç ne tür bir kazançtır ve beyannamede gösterilen matrah kaç YTL olmalıdır? A) Diğer kazanç ve irat, B) Diğer kazanç ve irat, C) Gayrimenkul sermaye iradı, D) Gayrimenkul sermaye iradı, E) Serbest meslek kazancı, Veraset ve intikal vergisinde ilk tarhiyat ne zaman yapılır? A) Ölüm tarihinde B) Malların iktisap edildiği tarihte C) Beyannamenin verilmesinden itibaren 15 gün içinde 130. Dar mükellefleri ilgilendiren gelir vergisi münferit beyannamesi, gelirin elde edilmesinden itibaren kaç gün içinde verilir? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 D) Ölüm tarihini izleyen ayın 20. günü akşamına kadar E) Mirasın açıldığı tarihte 27

20 131. Organik devlet teorisine göre toplumun ihtiyaçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bireylerin çoğunluğu belirli ihtiyaçları hissetmese bile toplumu oluşturan bireylerden ayrı ve üstün bir kişiliği olan devlet, kamu gücünü kullanarak bu ihtiyaçları topluma dayatabilir. B) Bireyler bir toplum içerisinde yaşadıklarından toplumsal ihtiyaçları daha iyi görebilir ve devleti bu konuda yönlendirebilirler. C) Toplum bireylerin organik bir toplamı olduğuna göre, bireylerin ihtiyaçlarının toplamı toplum ihtiyaçlarını oluşturur. D) Toplumsal ihtiyaçlar ancak bireylerin özgür iradeleri ile katıldıkları seçim süreçlerinde oluşan devlet tarafından saptanarak karşılanabilir. E) Bireylerin toplum ihtiyaçlarını hissetmesi mümkün olmadığından, toplumu oluşturan bireylerden ayrı ve üstün bir kişiliği olan devlet bu ihtiyaçları hissedebilir Ülkenin üretim gücüne katkısı olan, faydaları genellikle bir yılı aşan ancak maddi sermaye malı üretimine yönelik olmayan harcamalara ne ad verilir? A) Kalkınma carileri B) Transfer harcamaları C) Tüketim harcamaları D) Yatırım harcamaları E) Sabit yatırım harcamaları 134. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla mücadelede uygulanacak bir bütçe politikası olamaz? A) Vergileri değiştirmeden kamu harcamalarını kısmak B) Kamu harcamalarını değiştirmeden vergileri artırmak C) Kamu harcamalarını kısıp vergileri artırmak D) Kamu harcamalarını ve vergileri azaltmak E) Bütçenin fazla vermesini sağlamak 132. Vergilemede mükellefin kişisel durumunun dikkate alınıp alınmamasına göre yapılan ayrım aşağıdakilerden hangisidir? A) Spesifik-advalorem vergi ayrımı B) Artan oranlı-sabit oranlı vergi ayrımı C) Öznel-nesnel vergi ayrımı D) Özel-genel vergi ayrımı E) Sübjektif-normatif vergi ayrımı 135. Aşağıdakilerden hangisi dış borçlanmanın nedenlerinden biri olamaz? A) Döviz ihtiyacı B) Yurt içi tasarrufları artırmak C) İthalatın finansmanı D) Ulusal paranın değerinin korunması E) Yurt içi sermaye piyasasının yetersizliği 28

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007 61. A Belediyesi, B Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taşınmaz malın kendisine devredilmesini talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir.

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

;f*\ E)G#` Z0o+ ITl }] 0n(h5V aaa!!!aaa!!aa!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000

;f*\ E)G#` Z0o+ ITl }] 0n(h5V aaa!!!aaa!!aa!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000 MASTER KİTAPÇIK GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR 2011-İdari Yargı TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU BİZ SORDU YAKALADIK KPSS ALAN BİLGİSİ 'de 94 SORU HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ş ğ ifadelerden hangisi yanlıştır? ş A) Milletvekili olmayan bakanlar yasama

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN UYGULAMALI VERGİ HUKUKU Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN Samsun 2010 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 ÖNSÖZ...8 ÜNİTE I...9 GENEL HÜKÜMLER...9 1. Vergi Hukukunun Anlamı...9 1.1. Hukuk Kavramı...9

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 ANAYASA HUKUKU 2013 KPSS de tıpkı 2012 de olduğu gibi 3 yasama, 1 yargı kısmından soru gelmiştir.

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

genelyetenekgenelkültür 1

genelyetenekgenelkültür 1 ANAYASA SORU KAMPI YANIT ANAHTARI adım 1 adım 2 adım 3 adım 4 adım 5 adım 6 1. B 1. C 1. B 1. A 1. B 1. E 2. E 2. D 2. D 2. B 2. D 2. B 3. E 3. A 3. D 3. C 3. E 3. B 4. C 4. B 4. C 4. D 4. A 4. D 5. B

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir?

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? 111. Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıları ilgilendiren mikro bir konudur? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? A) İşsizlik B) Dış ticaret

Detaylı

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? HUKUK 1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, öneriye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 7441 REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Bu Kanun

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU HEDEFLER İÇİNDEKİLER MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU Medeni Usul Hukuku Yargı kavramı ve yargı kolları Hukuk yargılamasında mahkemeler teşkilatı Mahkemelerde çalışan kişiler Mahkemeye yardımcı

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 10873 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 6100 Kabul Tarihi : 12/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı