A ALAN BİLGİSİ TESTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A ALAN BİLGİSİ TESTİ"

Transkript

1 Anayasası na göre, mahallî idarelerin organlarına ve bu organların üyelerine ilişkin seçimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 43. I. Bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı A) Mahallî idarelerin seçimleri 5 yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki 1 yıl içinde yapılması gereken mahallî idare genel veya ara seçimleri, milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. B) Mahallî idarelerin seçimleri her durumda 5 yılda bir yapılır. C) Mahallî idarelerin seçimleri her durumda 4 yılda bir yapılır. D) Mahallî idarelerin seçimleri 5 yılda bir yapılır. Ancak, Yüksek Seçim Kurulu eğer gerek görürse milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki 1 yıl içinde yapılması gereken mahallî idare genel veya ara seçimlerinin milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılmasına karar verebilir. II. TBMM Başkanlığı için aday gösterilmesi III. Bir bakan hakkında gensoru önergesi verilmesi IV. Bir bakanın Yüce Divana gönderilmemesine karar verilmesi V. Bir genel af kanunu tasarısında nasıl bir tutum takınılacağı Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası na göre, TBMM deki siyasi parti gruplarında görüşülemeyecek ve karar alınamayacak işlerdendir? A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, IV ve V D) II, III ve IV E) III, IV ve V E) Mahallî idarelerin seçimleri 4 yılda bir yapılır. Ancak, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki 1 yıl içinde yapılması gereken mahallî idare genel veya ara seçimleri, milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. 42. İdarenin aşağıdaki karar ve işlemlerinden hangisine karşı yargı denetimi yolunun kapatılmayacağı adı da belirtilmek suretiyle bizzat Anayasa ile güvence altına alınmıştır? A) Kamulaştırma ve devletleştirme ile ilgili karar ve işlemler B) Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında verilen uyarma ve kınama cezalarına ilişkin karar ve işlemler C) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemler D) Vergi ödevinin yerine getirilmesine ilişkin karar ve işlemler E) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin aylık, ödenek ve diğer özlük haklarına ilişkin karar ve işlemler 44. Aşağıdakilerden hangisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren yetki kanunları için Anayasa da açıkça aranan niteliklerden biri değildir? A) Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin amacını göstermelidir. B) Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin kapsamını göstermelidir. C) Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin ilkelerini göstermelidir. D) Yetki kanunu, bu yetkinin kullanılma süresini ve anılan süre içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını göstermelidir. E) Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin hangi tarihte yürürlüğe gireceğini de açıkça göstermelidir. 9

2 45. I. Yargıtay Başkan ve üyeleri Anayasası na göre, özelleştirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? II. Sayıştay Başkan ve üyeleri III. Üst kademe yöneticileri IV. Avukatlar V. Yükseköğretim Kurulunun üyesi olmayan üniversite öğretim üyeleri Yukarıdakilerden hangileri ilgili kurumlarca aday gösterilmeden Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesine üye seçilebilir? A) III ve IV B) III ve V C) I, II ve IV D) I, IV ve V E) II, III ve V A) 1982 Anayasası nda özelleştirmeye ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. B) Özelleştirmeye ilişkin düzenleme, ilk kez 1999 yılında 1982 Anayasası nda yapılan bir değişiklikle açıkça anayasal sistemimize girmiş ve Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usullerin kanunla gösterileceği hükmü getirilmiştir. C) 1982 Anayasası nın ilk şeklinde özelleştirmeye ilişkin kapsamlı bir düzenleme yer almış, ancak bu düzenleme 1999 yılında Anayasa dan çıkarılmıştır. D) 1982 Anayasası nın ilk şeklinde özelleştirme yer almış, fakat daha sonra Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. E) 1982 Anayasası nda özelleştirmeye ilişkin esaslar Anayasa nın Siyasi Haklar ve Ödevler Bölümünde düzenlenmiştir. 46. I. Cumhurbaşkanı, kanunların Anayasa ya aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir. II. Cumhurbaşkanı, yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM ye geri gönderebilir. III. Cumhurbaşkanı, TBMM İçtüzüğü nün hükümlerinin Anayasa ya aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir. IV. TBMM komisyonları, Anayasa ya aykırı gördükleri tasarı veya teklifleri maddelerin müzakeresine geçmeden reddeder. Yukarıdakilerden hangileri yasama işlemlerinin Anayasa ya uygunluğunun siyasal denetimine örnek oluşturur? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I, III ve IV Anayasası na göre, Sayıştayın yetkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderlerini TBMM adına denetler. B) Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının mallarını TBMM adına denetler. C) Sayıştay, denetlediği merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının gelir ve giderlerinden sorumlu olanların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar. D) Yerel yönetimlerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır. E) Sayıştayın, yerel yönetimlerin hesap ve işlemlerinin denetimi sonrasında verdiği kesin hüküm niteliğindeki kararlara karşı ilgililer, yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde ilk derece mahkemesi olarak doğrudan Danıştaya başvurabilirler. 10

3 49. Aşağıdakilerin hangisinde iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulamaz? A) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması B) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi C) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi D) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi 51. VE 52. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. A Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan M, tarihinde B Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. Bir sonraki dönemde rektörlüğe aday olmayan M nin görev süresi tarihinde sona ermiştir. Bununla birlikte, tarihli Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı M nin başkanlığında yapılmış ve Yönetim Kurulu M nin de katılımıyla çeşitli kararlar almıştır. E) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi tarihinde alınan kararlar aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? A) Karma işlem B) Kolektif işlem C) Basit işlem D) Zincir işlem E) Müşterek kararname Anayasası na göre, Cumhurbaşkanının aşağıdaki yetkilerinden hangisinin kullanılmasının karşı-imza kuralına tabi olduğu Anayasa da açıkça belirtilmiştir? A) Genelkurmay Başkanını atamak B) Devlet Denetleme Kurulunun başkan ve üyelerini atamak C) Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak D) Yasaları bir kez daha görüşülmesi için TBMM ye göndermek E) Koşullar oluştuğunda TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlardaki hukuka aykırılığın yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yokluk B) Askıda geçersizlik C) Askıda geçerlilik D) Kısmi geçersizlik E) Usul saptırması 11

4 53. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ çıkarılmıştır. I. Nevşehir Belediyesi II. İstanbul Trafik Vakfı 55. I. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı Sistemi Alımı ihalesi II. T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılan Yangın Algılama Sistemi Alımı ihalesi III. İçişleri Bakanlığı IV. Nevşehir Valiliği Yukarıdakilerden hangilerinin bu Tebliğin iptali işlemiyle açtığı dava ehliyet yönünden reddedilir? A) Yalnız III B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I, III ve IV III. Konak Belediyesi tarafından yapılan Güzelyalı Kültür ve Sanat Merkezi Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesi IV. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan Bilgisayar Sarf Malzemesi Alımı ihalesi Yukarıdaki ihalelerden hangileri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun kapsamına girmez? A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II D) I ve III E) II ve IV 54. Sıkıyönetim ve olağanüstü hâllerde yargısal denetim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 1982 Anayasası nın geçici 15. maddesi uyarınca, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile sıkıyönetim komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin idari işlemlere karşı yargı yolunu kapatan kanun hükmünün Anayasa ya aykırılığı ileri sürülemez. B) 285 sayılı Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 7. maddesi uyarınca, Olağanüstü Hâl Bölge Valisine tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. C) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile sıkıyönetim komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasına ilişkin olarak sıkıyönetim komutanlarının şahsi kusurlarından dolayı sorumlulukları ileri sürülemez. D) 1982 Anayasası nın 125. maddesi ile sıkıyönetim ve olağanüstü hâllerde idari yargı yerlerince yürütmenin durdurulması kararı verilmesi yasaklanmıştır. E) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından sıkıyönetim ya da olağanüstü hâl ilanına ilişkin olarak alınan karar TBMM tarafından onaylanmasına kadar geçen süre içerisinde Anayasa Mahkemesince denetlenebilir. 56. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde müfettiş olarak çalışan M, görevli olarak Elazığ ın Palu ilçesinde bulunduğu sırada yasadışı terör örgütü elemanlarınca öldürülmüştür. M nin mirasçılarının İçişleri Bakanlığı, Palu Kaymakamlığı ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı tam yargı davasında davaya bakan mahkeme, davacıların uğradığı zararın sosyal risk ilkesine göre tazmin edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Mahkeme, İçişleri Bakanlığının hizmet kusuru bulunduğu kanısına varmıştır. B) Mahkeme, kolluk kuvvetlerinin şahsi kusuru bulunduğu kanısına varmıştır. C) Mahkeme, üçüncü kişinin kusuru bulunduğu gerekçesi ile davayı reddetmeliydi. D) Mahkeme, idarenin kusura dayanmayan sorumluluğu bulunduğu kanısına varmıştır. E) Mahkeme, üçüncü kişinin kusuru nedeniyle tazminat miktarını azaltmalıydı. 12

5 57. Aşağıdakilerden hangisi kural olarak idari vesayet yetkisinin kapsamı içinde değildir? A) Yerinden yönetim kuruluşunun işleminin yürürlüğe girmesini engellemek B) Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini hukuka uygunluk yönünden denetlemek C) Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini değiştirmek D) Yerinden yönetim kuruluşunun işlemini iptal etmek E) Yerinden yönetim kuruluşunun işleminin uygulanmasını ertelemek 60. İdari işlemin geri alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hiyerarşik üst astın yaptığı hukuka aykırı işlemleri geri alabilir. B) İdare sadece hukuka aykırı işlemlerini geri alabilir. C) Bir idari işlemi yapmaya yetkili kılınmış olan makam, kanunda aksi öngörülmedikçe ve yasal koşulları oluşmuşsa o işlemi geri almaya da yetkilidir. D) Geri alınan idari işlem geri alındığı tarihten itibaren ortadan kalkar. E) Kanunda aksi öngörülmedikçe, bir idari işlemin yapılmasında uyulan şekil ve usul kurallarına o işlemin geri alınmasında da uyulur. 58. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi devlet teşekküllerinin özelliklerinden biri değildir? A) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na tabi olma B) Dışa yönelik faaliyetlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olma C) Sayıştay denetimine tabi olmama D) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabi olma E) Kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda çalışma 59. Aşağıdakilerden hangisi, valinin Devletin ve hükûmetin temsilcisi olması ile ilgili yetkilerinden biri değildir? A) İlde tek tek her bir bakanlığı temsil etmek B) Merkeze danışmadan merkez adına işlem yapmak C) İl özel idaresi personeli hakkında disiplin işlemleri yapmak D) Merkezî idarenin ildeki Devlet memurları üzerinde hiyerarşi gücünü kullanarak disiplin ve tedbir işlemleri yapmak E) İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde kanunlarda öngörülen idari vesayet yetkisini kullanmak 61. I. Adi malul olduğu kabul edilmekle birlikte muharip olmayan bir sınıfta görevine devam eden İkmal Üstçavuş G nin vazife malulü sayılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin T.C. Emekli Sandığı işleminin iptali istemiyle açtığı dava II. K Askerlik Şubesi Başkanı olan Personel Üsteğmen Ş nin 6 yaşındaki oğlunun, Z Askerî Hastanesinde yapılan ameliyatında hekim hatası nedeniyle sakat kaldığı gerekçesiyle Millî Savunma Bakanlığına karşı açılan tam yargı davası III. Dövizle askerlik hizmetini yaptıktan sonra, ödemesi gereken dövizin bir kısmını zamanında ödemeyen M nin, dövizle askerlik hizmetinden yararlandırılmamasına ilişkin Millî Savunma Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açtığı dava Yukarıdaki davalardan hangileri Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görev alanına girer? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 13

6 SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Edirne de ikamet etmekte olan A, İzmir ili sınırları içerisindeki M Belediyesinde bulunan taşınmazı üzerinde bir yazlık ev inşa etmek için, tarihinde M Belediyesine başvurarak imar izni talep etmiştir. M Belediyesinin A ya tarihinde tebliğ edilen yazısında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından resen hazırlanmış olan uygulama imar planı uyarınca başvurusunun reddedildiği kendisine bildirilmiştir. Bunun üzerine A, tarihinde İçişleri Bakanlığına başvurarak M Belediye Başkanının yaptığı işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek gerekenin yapılmasını talep etmiş, A nın bu başvurusu Bakanlık tarafından yanıtsız bırakılmıştır. A, kendisine tarihinde tebliğ edilen işlemin ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanmış olan uygulama imar planının iptali istemini içeren tek dilekçeyle dava açmak istemektedir. 64. A, bu davayı görevli ve yetkili yargı yerinde süresi içerisinde açmış, davaya bakan mahkeme dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Buna göre, mahkemenin bu kararına karşı başvurulabilecek olan kanun yolu, merci ve süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Temyiz Danıştay 6. Dairesi 30 gün B) İtiraz Yetkili Bölge İdare Mahkemesi 7 gün C) İtiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 7 gün D) Temyiz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 30 gün E) Temyiz Danıştay 6. Dairesi 15 gün 62. Açılacak bu davaya bakmakla görevli ve yetkili olan yargı yeri aşağıdakilerden hangisidir? A) İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi B) Ankara İdare Mahkemesi C) Danıştay D) İzmir İdare Mahkemesi E) Edirne İdare Mahkemesi 65. Türk hukukunda aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisinin, menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler tarafından idari yargıda iptal davasına konu edilmesi mümkündür? A) 3996 sayılı Kanun a göre akdedilen Yap-İşlet- Devret sözleşmeleri B) Tahkim şartı içermeyen imtiyaz sözleşmeleri C) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na göre akdedilen sözleşmeler D) Kamu ihale sözleşmeleri E) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun a göre akdedilen hisse devri sözleşmeleri 63. Bu davanın açılabileceği en son gün aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

7 66. K Devlet Hastanesinde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapmakta olan T, tarihinde laboratuvarda meydana gelen bir patlamada bacağından yaralanmıştır. Bir süre hastanede kalan ve bir dizi operasyon geçiren T nin bacağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen tam olarak iyileşmemiş ve tarihinde kesilmiştir. Hastanede meydana gelen kaza sonucunda bir uzvunu kaybeden T, uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesi için Sağlık Bakanlığı aleyhine bir tam yargı davası açmak istemektedir. Buna göre, T nin bu tam yargı davasını açmadan önce İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 13. maddesi uyarınca hakkının yerine getirilmesi istemiyle Sağlık Bakanlığına yapması gereken başvurunun en son günü aşağıdakilerden hangisidir? 68. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda yargılamanın yenilenmesi sebepleri arasında yer almaz? A) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması B) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması C) Kararda birbirine aykırı hükümler bulunması D) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi E) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması A) B) C) D) E) İdari yargıda hâkimin çekinmesi ve reddi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İdari yargıda hâkimin çekinme ve reddine ilişkin tüm hususlar doğrudan doğruya İdari Yargılama Usulü Kanunu nda öngörülmektedir. B) İdari Yargılama Usulü Kanunu nda hâkimin çekinme ve reddine ilişkin hiçbir hüküm bulunmamaktadır. C) İdari yargıda hâkimin çekinme ve reddi sebeplerine ilişkin olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanırken, hâkimin çekinme ve reddi usulü İdari Yargılama Usulü Kanunu nda ayrıca düzenlenmiştir D) İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 31. maddesinde hâkimin çekinme ve reddi konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine atıfta bulunulduğundan, bu konuda yalnızca Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. E) İdari yargıda hâkimin çekinme ve reddi usulüne ilişkin olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanırken, hâkimin çekinme ve reddi sebepleri İdari Yargılama Usulü Kanunu nda ayrıca düzenlenmiştir. 69. Aşağıdaki davalardan hangisinde verilecek nihai karara karşı başvurulacak kanun yolu diğerlerinden farklıdır? A) T İli Z İlçesi Millî Eğitim Müdürü olan M nin A Anadolu Lisesi Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin T Valiliği işleminin iptali istemiyle yetkili idare mahkemesinde açtığı dava B) R nin B İlçesinde bulunan taşınmaz malına yönelik tecavüzün önlenmesi için yaptığı başvurunun tecavüzün bulunmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin Kaymakamlık işleminin iptali için yetkili idare mahkemesinde açtığı dava C) S İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi olan K nin derslerinden geçer not alamayarak sınıfta kalması işleminin iptali için velisi tarafından yetkili idare mahkemesinde açılan dava D) H İl Özel İdaresinde genel sekreter olarak görev yapan G nin kendisine lojman tahsis edilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Valilik işleminin iptali istemiyle yetkili idare mahkemesinde açtığı dava E) N Beldesinde bulunan taşınmazı hakkında D Belediyesi tarafından alınan yıkım kararının iptali için taşınmaz maliki S tarafından yetkili idare mahkemesinde açılan dava 15

8 70. İdari yargıda temyiz istemlerinde yürütmenin durdurulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararlara karşı temyiz yoluna başvurulmuş olması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur. B) İdare mahkemelerinin iptal davalarında vermiş olduğu kararlara karşı yapılan temyiz başvurularında, temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dairesinin yürütmenin durdurulması kararı verebilmesi için davacıdan teminat istenmesi zorunludur. C) İdare mahkemelerinin iptal davalarında vermiş olduğu, dava konusu işlemin iptali yönündeki kararlara karşı yapılan temyiz başvurularında, temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dairesinin yürütmenin durdurulması kararı verebilmesi için İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 27. maddesinde öngörülen dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve işlemin uygulanmasıyla telafisi güç veya imkânsız zararların doğması koşulunun gerçekleşmiş olması zorunludur. 72. Aşağıdaki mahkemelerden hangisinin yetkisi kesin değildir? A) İflas davalarında borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi B) Taşınmazın aynına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi C) Ölüme bağlı tasarrufun iptali veya tenkisi davalarında, miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesinin yetkisi D) Şirket, kooperatif, dernek ve vakıfların, kendi işlerine ilişkin olmak üzere, ortak veya üyelerine karşı, ortak ve üyelerin bu sıfatla birbirlerine karşı açacağı davalarda şirket, kooperatif, dernek ve vakfın yerleşim yeri addedilen yer mahkemesinin yetkisi E) Bir mal hakkında terekeye karşı açılacak olan istihkak davalarında, terekenin mühürlenmesi ve defterinin tutulması zamanında malın bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi D) İdare mahkemesince verilen ve temyiz istemine konu edilen bir kararın bozulması, bozulan kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur. E) İdare mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı yapılan ve yürütmenin durdurulması istemini de içeren temyiz başvurularında, taraflardan birisi talep ettiği takdirde duruşma yapılması zorunludur. 71. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi sebebi değildir? A) Davacının, davaya bakan hâkimin kayınbiraderi olması B) Hâkimin, dava konusu kılınan uyuşmazlık hakkındaki görüşünü daha önceden yayınlamış olduğu bir makalesinde açıklamış bulunması C) Hâkimin, davalıya ait apartman dairesinde rayiç değerinin çok altında bulunan bir kira bedeliyle oturuyor olması D) Hâkimin, aynı davada daha önceden tanık sıfatıyla dinlenmiş olması 73. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi hükmün içeriğinde yer almaz? A) İki tarafın iddia ve savunmalarının özeti ile anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar B) Gerekçe C) Hüküm sonucu D) Kararın verildiği tarihle kararı veren hâkim veya hâkimlerle ilgili tutanak kâtibinin imzaları E) Hükme karşı hangi tarafın kanun yoluna başvurabileceği E) Davacıyla davaya bakan hâkim arasında tarih itibarıyla bakmakta olduğu davadan daha önce açılmış ve hâlen görülmekte olan bir davanın varlığı 16

9 74. Aşağıdakilerden hangisi medeni yargı bağlamında taraflarla ilgili dava şartlarından biri değildir? A) Taraf ehliyeti B) Hukuki yarar C) Dava ehliyeti 78. Bir tarafın kendi aleyhine olan belli bir veya birkaç vakıa hakkında mahkeme tarafından sorguya çekilmesine ne denir? A) İsticvap B) İstiktap C) Temhir D) İstinabe E) Niyabet D) Davada iki tarafın bulunması E) Davayı takip yetkisi 75. Medeni yargı bağlamında davayı genişletme ve değiştirme yasağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Dava açılmasının usul hukuku bakımından doğurduğu sonuçlar arasında yer alması B) Hukuki sebeplerin genişletilmesinin veya değiştirilmesinin bu yasağın kapsamına girmemesi C) Islahın, bu yasağın istisnaları arasında yer alması 79. Davacının ilk önce asıl talebi ve bu talebi kabul edilmezse yardımcı talebi hakkında karar verilmesini talep ettiği davaya ne denir? A) Yenilik doğuran dava B) Terditli dava C) Değişiklik davası D) Seçimlik dava E) Mütelâhik dava D) Karşı tarafın zımni muvafakatiyle dahi davayı genişletmenin yahut değiştirmenin mümkün bulunması E) Resen araştırma ilkesinin işlerlik kazandığı davalarda da uygulanma alanı bulması 76. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, eski hâle getirme talebi engelin kalkmasından itibaren en geç hangi süre içinde yapılmalıdır? A) 1 hafta B) 10 gün C) 15 gün D) 20 gün E) 1 ay 80. Asliye ticaret mahkemesinin görevine giren ve ancak asliye hukuk mahkemesinde açılan bir davada yüze karşı verilen gönderme kararı üzerine davanın açılmamış sayılması durumuna düşmemek için hangi süre içinde başvuruda bulunulması gerekir? A) Gönderme kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün B) Gönderme kararının kesinleştiği tarihten itibaren 10 gün C) Gönderme kararının verildiği tarihten itibaren 15 gün 77. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, adli tatile tabi bir davada, 5 Ağustos ta tebliğ edilen karara karşı gidilebilecek 15 günlük temyiz süresinin son günü aşağıdakilerden hangisidir? D) Gönderme kararının kesinleştiği tarihten itibaren 15 gün E) Gönderme kararının verildiği tarihten itibaren 30 gün A) 19 Ağustos B) 20 Ağustos C) 9 Eylül D) 12 Eylül E) 20 Eylül 17

10 81. A, arabasıyla % 10 kusurlu olarak B nin arabasına çarpmış ve arabada 1000 YTL lik hasar meydana gelmiştir. Buna göre, A nın sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kusur sorumluluğu B) Sebep sorumluluğu C) Hakkaniyet sorumluluğu D) Akdi sorumluluk E) Tehlike sorumluluğu 84. İş sahibi A, müteahhit B nin sözleşmeyle yapmayı taahhüt ettiği binayı süresinde yapmaması üzerine sözleşmeden dönmüştür. Buna göre, A nın sorumlu olduğu zarar aşağıdakilerden hangisidir? A) Maddi zarar B) Müspet zarar C) Normatif zarar D) Menfi zarar E) Manevi zarar 82. Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlemin butlan yaptırımına tabi olmasına neden olmaz? A) Şekle aykırılık B) Muvazaa C) Ehliyetsizlik D) İrade sakatlığı hâlleri E) Başlangıçtaki objektif imkânsızlık 85. B, A nın arabasına ağır kusurlu hareketiyle zarar vermiştir. A, bu zararını kendi sigorta şirketi C ye başvurmak suretiyle kasko sigortası sözleşmesi gereğince tahsil etmiştir. C Sigorta Şirketi ödediği tazminatın tahsili için B ye rücu etmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 83. Borçlar Kanunu na göre, sözleşmenin kurulması ve hüküm ve sonuç doğurması anı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hazırlar arasında sözleşme, icaptan sonra derhâl kabul beyanının açıklanması ile kurulur. B) Hazır olmayanlar arasında sözleşme kabul beyanının icapçıya gönderildiği an hüküm ve sonuç doğurur, ancak eğer açık bir kabule ihtiyaç yoksa sözleşme hüküm ve sonuçlarını icabın kabulcüye vardığı an doğurur. C) Hazırlar arasında sözleşme, sözleşmenin kurulduğu an hüküm ve sonuç doğurur. D) Hazır olmayanlar arasında sözleşme, kabul beyanının icapçıya vardığı an kurulur. E) Hazır olmayanlar arasında sözleşme, kabul beyanının icapçıya gönderildiği an kurulur. A) A, zararını önce B den talep etmeli, ondan tahsil edemezse sigorta şirketi olan C ye başvurmalıydı. Bu nedenle C, B ye rücu edemez. B) Sözleşmelerin nispiliği ilkesi gereğince sigorta sözleşmesi A ile C arasında akdedildiğinden C, B ye rücu edemez. C) C Sigorta Şirketi, zararın ancak yarısı için B ye rücu edebilir, zararın diğer yarısına kendisi katlanmalıdır. D) C Sigorta Şirketi, A nın zararını tazmin etmeden önce B ye ihbarda bulunmalı ve onun zararı tazmin etmesine fırsat tanımalıydı. Bunu yapmadığı için ona rücu edemez. E) C Sigorta Şirketinin B ye rücu etmesi haklıdır. 18

11 86. Borcun imkânsızlık nedeniyle sona ermesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İmkânsızlık, borç ilişkisinin kurulduğu sırada mevcut olmalıdır. B) Borcun ifası sonradan ve kusursuz olarak imkânsız hâle gelmiş olmalıdır. C) Borcun ifasının imkânsız hâle geldiği alacaklıya ihbar edilmiş olmalıdır. D) Alacaklı, borcun ifası için borçluya bir mehil vermiş olmalıdır. E) Borcun ifasının imkânsız olduğu sözleşmenin kurulduğu sırada belli olmalıdır. 88. A Üretici Firması, B Acentesine her ay 10 adet motorlu araç teslim etmeyi taahhüt etmiştir. Sözleşme gereğince B, kendisine her ay teslim edilen araçların bedellerini bir sonraki ayda ödeyecektir. A Firması, B ye ilk 3 ay düzenli olarak araçları teslim etmiş, ancak dördüncü ayda B nin ekonomik krize girdiğini, aleyhine yapılan takiplerin semeresiz kaldığını öğrenmiş ve araç sevkini durdurmuştur. A, araç sevkine devam edebilmek için B den araç bedelleri kadar banka teminat mektubu gibi bir teminat göstermesini talep etmiş, B ise buna yanaşmamıştır. A nın dördüncü aydan itibaren araç teslimini durdurması üzerine B, A aleyhine araçların teslimi ve bu arada uğradığı zararın tazmini için dava açmıştır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A nın araç sevkini durdurması sözleşmeye aykırı bir davranıştır, B taleplerinde haklıdır. B) B nin henüz iflas etmemiş olması nedeniyle A nın araç sevkini durdurması sözleşmeye aykırı bir davranıştır, B taleplerinde haklıdır. 87. A nın yapmakta olduğu inşaatta İmar Kanunu na aykırılık tespit edilmiş ve inşaatın durdurulmasına karar verilmiştir. A, inşaatı mühürlemeye gelen görevli B ye 100 YTL vererek bunu engellemiştir. İmar müdürlüğü inşaatın mühürlenmediğini haber alınca diğer görevli C yi göndermiş ve inşaatı mühürlemiştir. Bunun üzerine A, B ye verdiği parayı istemiş, B bunu iade etmeyince de ona karşı dava açmaya karar vermiştir. C) Sözleşmede açık olarak önce araçların teslimi sonra bedelin ödenmesi öngörüldüğüne göre A nın araç sevkini durdurması haksızdır, B taleplerinde haklıdır. D) A nın araç sevkini durdurması haklıdır, B teminat vermediği sürece A yı araç teslimine zorlayamaz. E) A nın araç sevkini durdurması haksız olup, bu durumda sözleşmeyi feshetmesi gerekirdi. Bunu yapmadığı için B nin talepleri haklıdır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A, B aleyhine haksız fiil hükümlerine dayanarak ödediği paranın iadesi davası açabilir. B) A, B aleyhine sözleşmeye aykırılık nedeniyle ödediği paranın iadesi davası açabilir. C) A, B aleyhine paranın iadesi için dava açamaz. D) A, B aleyhine sebepsiz zenginleşme nedeniyle paranın iadesi davası açabilir. E) A, B aleyhine değil, onun bağlı olduğu belediye aleyhine hizmet kusuru nedeniyle tazminat davası açabilir. 19

12 89. A Bankası, müşterilerinden B ye tarihinde 2 yıl sonra ödemesi kaydıyla kredi vermiştir. Krediyi alan B yurt dışına çıkmış ve 2 yıl süreyle yurda dönmemiştir. A Bankası bütün çabalarına rağmen B ye ulaşamamış ve süresi dolan kredisini geri alamamıştır. Bunun üzerine çaresiz kalan Banka tarihinde B aleyhine ilamsız takip yoluyla icraya başvurmuştur. B nin avukatı bu takibe karşı borcun tarihinde zaman aşımına uğradığı definde bulunmuştur. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B nin borcu 2002 yılında zaman aşımına uğradığı için avukatın defi dermeyanı haklıdır. B) B nin borcu tarihinde zaman aşımına uğradığı için avukatın defi dermeyanı haklıdır. C) B aleyhine süresinde yapılmış olan icra takibi nedeniyle borç zaman aşımına uğramamıştır. D) B yurt dışına kaçtığından Türkiye de aleyhine takip yapılamadığı için hiçbir zaman borcu zaman aşımına uğramaz. 91. Vesayet altındaki ayırt etme gücü olmayan A, bir mağazadan kendisine kazak satın almış ve bedelini ödemiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Satış işlemi askıda bir işlemdir, yasal temsilcinin icazet vermesi ile geçerli hâle gelir. B) Satış işlemi butlanla sakat bir işlemdir, yasal temsilci ödenen bedeli mağaza sahibinden talep edecektir. C) Satış işlemi kazağı satın alacak kadar bir meblağ ayırt etme gücü olmayan A nın elinde bulunduğu için yasal temsilcinin kendisine bazı işlemleri yapması hususunda izin verdiği şeklinde yorumlanabilir. D) Satış işlemi geçerlidir, çünkü A kazağı değerinin çok altında bir bedel ödeyerek satın almıştır. E) Satış işlemi geçerlidir, çünkü satıcı iyi niyetlidir ve A nın ayırt etme gücü olmadığı davranışından anlaşılmamaktadır. E) Banka alacakları zaman aşımına uğramadığı için avukatın yaptığı defi dermeyanı haksızdır. 90. Aşağıdakilerden hangisinin varlığı hâlinde sebepsiz zenginleşme davası açılabilir? A) Ahlaki bir ödevin yerine getirilmesi hâlinde B) Zaman aşımına uğramış bir borcun ifası hâlinde C) Hukuka ve ahlaka aykırı bir amaç için verilen bir şey söz konusu olursa D) Borç olmayan bir şeyin, kişinin hatasını ispat edememiş bile olsa ifası hâlinde E) Başlangıçtaki objektif imkânsızlıkla geçersiz bir sözleşmede, tarafların önceden ifa ettikleri edimlerin bulunması hâlinde 92. Aşağıdakilerden hangisi bir dernekteki genel kurul karar yeter sayısıdır? A) Tüm üyelerin salt çoğunluğu B) Toplantıya katılan üyelerin üçte ikisi C) Tüm üyelerin üçte ikisi D) Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu E) Toplantıya katılan üyelerin oy birliği 20

13 93. Ayırt etme gücüne sahip olmayan kimsenin yaptığı evlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Evlilik mutlak butlanla geçersizdir. B) Butlan davasını savcı dahil ilgisi olan herkes açabilir. C) Butlan davasını açma süreyle sınırlı değildir. D) Mutlak butlan kamu düzeni ile ilgilidir. E) Ayırt etme gücünü sonradan kazanan eş mutlak butlan davası açamaz. 96. A, bisikletini B ye rehin vermiş, B de bunu C ye emanet bırakmıştır. C, bisikleti iyi niyetli Ü ye satıp teslim etmiştir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) A herhangi bir haktan yararlanamaz, Ü iyi niyetli olduğu için bisiklet üzerinde mülkiyet hakkını kazanır. B) B emin sıfatıyla zilyettir. C) C emin sıfatıyla zilyettir. D) B nin rehin hakkı iyi niyetli kazanımdan etkilenmez. E) A, ancak B ye ve C ye karşı açacağı davalarla uğradığı zararı talep edebilir. 94. Evlatlık ilişkisi ne zaman kurulmuş sayılır? A) Mahkeme kararı ile B) Mahkeme kararını takiben yapılacak evlatlık sözleşmesi ile C) Evlat edinme kararının nüfus kütüğüne yazılması ile D) Evlat edinme şartlarının tamamlanması ile E) Evlatlığın veli veya vasisinin veya evli ise eşinin rızasını verdiği anda 95. A ya ait 5 ton nohut ile B ye ait 10 ton nohut, yapılan bir yanlışlık sonucu aynı anda C nin ambarına boşaltılmıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 15 ton üzerinde A ve B nin paylı mülkiyeti söz konusu olur. B) 15 ton C nin mülkiyetine geçer. C) 15 ton üzerinde A ve B nin el birliği hâlinde mülkiyeti doğar. D) 15 ton üzerinde A, B ve C paylı mülkiyete sahip olur. 97. Şerh verilebilecek şahsi haklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Şerh verilmekle şahsi haklar kuvvetlenmiş olur, ancak ayni hak hâline gelmez. B) Şerh verilebilecek şahsi haklar sınırlı sayılı değildir. C) Ön alım, alım ve geri alım hakları şerh verilebilir. D) Rehinde boş dereceye ilerleme hakkı şerh verilebilir. E) Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi şerh verilebilir. E) 15 ton üzerinde A, B ve C nin el birliği hâlinde mülkiyet hakkı doğar. 21

14 98. M kendi taşınmazı üzerinde, arkadaşı A nın Ü den aldığı 50 bin YTL lik ödüncü temin etmek üzere 60 bin YTL lik bir üst sınır ipoteği kurmuştur. Ü nün alacağının tutarı yan alacaklarla birlikte 70 bin YTL yi bulmuştur. Ü, A ya karşı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapmıştır ve rehinli taşınmaz 75 bin YTL ye satılmıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bir kişi, bir başkasının borcunu temin etmek üzere kendi taşınmazı üzerinde üst sınır ipoteği kuramayacağından bu ipotek geçersizdir. B) Üst sınır ipoteği yan alacakları ayrıca temin ettiğinden Ü, satış bedelinden 70 bin YTL alır. C) Üst sınır ipoteğinde M, taşınmazın değeri kadar sorumlu olduğundan Ü satış bedelinden 70 bin YTL alır M, miras sözleşmesi ile A ya limon bahçesini hiçbir karşılık almaksızın bırakmıştır. 2 yıl sonra M bu sözleşmeden A ya yazdığı mektupla dönmüş, A da buna ses çıkarmamıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) M nin miras sözleşmesinden dönmesi geçerli değildir. B) M nin miras sözleşmesinden dönmesi geçerlidir. C) M nin bu sözleşmeden dönmesi için 1 yıllık hak düşürücü süre geçmiştir. D) M, miras sözleşmesinden ancak resmî vasiyetname yapmak suretiyle dönebilir. E) M, miras sözleşmesinden ancak mirastan çıkarma şartları varsa dönebilir. D) Üst sınır ipoteği sadece üst tutar içinde kalan asıl alacağı temin ettiğinden Ü, satış bedelinden 50 bin YTL alır. E) Üst sınır ipoteği, üst sınırın tutarı içinde kalan yan alacakları da temin ettiğinden Ü, satış bedelinden 60 bin YTL alır. 99. M, 10 yaşındaki yeğeni Y nin velayet hakkına tek başına sahip babası B ile bir miras sözleşmesi yaparak oturduğu dairesini Y ye bırakmıştır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Y nin sözleşmeye bizzat katılmaması nedeniyle sözleşme geçersizdir. B) Sözleşme geçersizdir, çünkü bu tasarruf sadece vasiyetname şeklinde yapılabilir. C) Sözleşme geçerlidir, çünkü ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan ve bir borç altına girmeyen Y, böyle bir işlemi temsilci aracılığı ile yapabilir. D) Tam ehliyetli olmayan bir kişiye ölüme bağlı tasarrufla belirli bir mal bırakılması söz konusu olamayacağından sözleşme geçersizdir. E) Miras sözleşmesinin tam iki tarafa borç yüklemesi gerekir, ancak bu sözleşme ile Y, M ye karşı herhangi bir borç yüklenmediği için sözleşme geçersizdir A, arkadaşı B ile birlikte bir lokantada içki içerken düşmanı olduğu C nin içeri girdiğini görür, almış olduğu aşırı alkolün de etkisiyle C ye yumruk atar. Kaçmak isterken C nin ayağı sandalyeye takılır, düşüp başını betona çarpar ve bir süre bilincini yitirir. Telaşa kapılan A, arkadaşı B den kendisini saklamasını ister ve B, A yı bir süre evinde saklar. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A, insan öldürmeye teşebbüsten sorumludur. B) A nın hareketiyle bilinç kaybı şeklindeki sonuç arasında nedensellik bağı yoktur. C) B, A nın işlediği suça iştirak etmiştir. D) Sarhoşluğun etkisi altında olan A ya ceza verilemez. E) A, yaralama suçundan sorumludur. 22

15 102. A, öldürmek kastıyla B ye ateş eder. Bacağından yaralanan B, silahını çekerek A ya bir el ateş eder ve onu yaralayarak etkisiz hâle getirir. Bununla yetinmeyen B, yerde yatmakta olan A nın yanına giderek başına üç el ateş eder ve onu öldürür. Buna göre, B nin cezai sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B, meşru savunmadan yararlanır, cezalandırılmaz. B) B, kasıtlı insan öldürmeden cezalandırılır. C) B, meşru savunmada sınırın aşılması nedeniyle taksirli insan öldürme suçu cezasıyla cezalandırılır. D) B, kasıtlı yaralama ve kasıtlı insan öldürmeden cezalandırılır A, B yi öldürmek için ateş eder ve kurşun boşa gider. B de silahını çekip A ya ateş eder. A nın önce ateş ettiğini bilmeyen C, A yı kurtarmak amacıyla B ye ateş eder. Sadece C nin B ye ateş ettiğini gören D de C ye ateş eder. C nin yaralanıp yere düştüğünü gören E, kaçmakta olan D nin bacağına ateş eder ve D yi yaralar. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) A, insan öldürmeye teşebbüsten sorumludur. B) D, meşru savunma hâlindedir. C) E, meşru savunma hâlindedir. D) B, meşru savunma hâlindedir. E) C, meşru savunma hâlindedir. E) B, insan öldürmeye teşebbüsten ve kasıtlı insan öldürmeden cezalandırılır A, B yi öldürmek için boğazını sıkarken, kendisini bıçakla yaralayarak engel olmaya çalışan C yi bıçakla yaralamıştır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A, sadece insan öldürmeye teşebbüsten dolayı cezalandırılır. B) A, insan öldürmeye teşebbüsten ve insan yaralamadan cezalandırılır. C) C, insan yaralamadan cezalandırılır. D) A, meşru savunma nedeniyle cezalandırılmaz. E) C, haksız tahrikten yararlanır Türk Ceza Kanunu na göre, hukuka uygunluk nedenleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kanun hükmünü yerine getirene ceza verilmez. B) Konusu suç teşkil etmeyen hukuka aykırı emrin amir tarafından yazılı olarak tekrarı hâlinde emri yerine getiren sorumlu tutulmaz. C) Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu tutulmaz. D) Emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hâllerde, emri veren ve yerine getirenin sorumluluğu yoktur. E) Emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellenmediği hâllerde hukuka aykırı emri yerine getiren de sorumlu olur. 23

16 106. Türk Ceza Kanunu na göre, cezai ehliyetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İrade dışı alınan alkolün etkisiyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayana azaltılmış ceza verilir. B) İradi olarak alınan uyuşturucunun etkisinde suç işleyene ceza verilmez. C) İradi olarak alınan alkolün etkisinde suç işleyenin cezası azaltılır. D) Geçici nedenle, fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olana ceza verilmez A, ormanda dolaşırken bir ayının saldırısına uğrar. Kendisini korumak için A, ormanda yaşayan B nin kulübesinin kapısını kırarak içeri girer. Buna göre, A yönünden aşağıdaki hâllerden hangisi vardır? A) Zorunluluk hâli B) Meşru savunma hâli C) Hakkın kullanılması hâli D) Kanun hükmünün yerine getirilmesi hâli E) Maddi cebir hâli E) İradi olarak alınan alkolün etkisi altında olan kimse kasıtlı suçları işleyemez Türk Ceza Kanunu na göre, suçların içtimaı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bileşik suçta birleşen suçlar farklı olmalıdır. B) Bileşik suçta tek ceza verilir. C) Zincirleme suçta aynı suçun birden fazla işlenmesi söz konusudur. D) Her suç yönünden zincirleme suç söz konusu olabilir Türk Ceza Kanunu na göre, ceza mahkûmiyetinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? E) Fikrî içtimada gerçekleşen suçlar farklı olmalıdır. A) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi haklardan yoksun bırakılır. B) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yönetici veya denetçisi olmaktan yoksun bırakılır. C) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi, velayet hakkı ile diğer medeni haklardan, vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılır. D) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi, sürekli, süreli ya da geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden yoksun bırakılır. E) Hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak kişi, siyasi parti denetçisi olmaktan yoksun bırakılır Türk Ceza Kanunu na göre, tekerrürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kanun, süreli tekerrür sistemini kabul etmiştir. B) Tekerrür için önceki cezanın infaz edilmiş olması gerekmez. C) Tekerrür süreleri tekerrüre esas teşkil eden cezanın infaz edildiği tarihten başlar. D) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. E) Tekerrür hâlinde sonraki suçun cezası artırılır. 24

17 111. Serbest meslek faaliyetine başlayan ancak bu faaliyetini vergi idaresine bildirmeyen mükellefin eylemi aşağıdaki vergi suçlarından hangisini oluşturur? A) Kaçakçılık B) Özel usulsüzlük C) Genel usulsüzlük D) Kaçakçılığa teşebbüs E) İştirak 115. Aşağıdakilerden hangisi Danıştayda ilk derece mahkemesi olarak görülür? A) Karar düzeltme B) Yargılamanın yenilenmesi C) Kanun yararına bozma D) Vergi mahkemelerinin nihai kararları E) Maliye Bakanlığı tebliğine karşı açılan dava 112. Verginin tarhı ile ilgili tebligat işlemleri konusunda aşağıdaki kanunlardan hangisinin hükümleri uygulanmaktadır? A) Tebligat Kanunu B) Vergi Usul Kanunu C) İdari Yargılama Usulü Kanunu D) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun E) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 116. Vergi idaresi, mükellef A hakkında ikmalen vergi tarhı yapmış ve düzenlediği ceza ihbarnamesini göndermiştir. Tebligatı alan A dava açmak yerine uzlaşma talebinde bulunmayı düşünmektedir. Buna göre A, talebini ihbarnamenin tebliğinden itibaren kaç gün içinde yapmak zorundadır? A) 3 B) 7 C) 15 D) 30 E) Hâlen uygulanmakta olan aylık gecikme zammı oranı yüzde kaçtır? A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) I. Vergi ziyaı cezası II. Usulsüzlük cezası 114. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunun vadesinde ödenmemesinin hukuki sonuçlarından biri değildir? A) Gecikme zammı uygulaması B) Cebrî icraya başvurulması C) Ödeme emri gönderilmesi III. İkmalen tarh edilen vergi Vergi Usul Kanunu nun Ek 1. maddesine göre, uzlaşma talebinde bulunan mükellef A nın yukarıdakilerden hangileri hakkında uzlaşma imkânı bulunmaktadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III D) Mal beyanı istenmesi E) Taksitlerin muaccel olması 25

18 118. Aşağıdakilerin hangisinde beyanname vermeyen mükelleflere, kendi yasasında ek süre hakkı tanınmıştır? A) Gelir vergisi B) Kurumlar vergisi C) Katma değer vergisi D) Motorlu taşıtlar vergisi 121. Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan konutun emlak vergisine esas olan matrahı YTL ise ödenmesi gereken yıllık emlak vergisi miktarı kaç YTL dir? A) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) 600 E) Veraset ve intikal vergisi 119. Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi ifadesi hangi vergi suçunun tanımını vermektedir? A) Kaçakçılık B) Usulsüzlük C) Vergi ziyaı D) Vergi mahremiyetini ihlal E) Mükellefin özel işlerini yapma 122. I. Sermaye II. Amortismanlar III. Yedek akçe IV. Dağıtılmayan kârlar Yukarıdakilerden hangileri öz sermayenin unsurlarından biri değildir? A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV 120. Aşağıdakilerden hangisi verginin tahakkukunu ve tahsilini otomatik olarak durdurur? A) Resen veya ikmalen tarh edilen vergiye karşı açılan dava B) İhtirazi kayıtla verilen beyannameye karşı açılan dava C) Ödeme emrine karşı açılan dava D) Aleyhe yapılan hata düzeltme işlemine karşı açılan dava E) Kanun yoluna başvurma 123. Telif haklarının, müellifleri tarafından kiralanması karşılığında elde edilen gelirler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? A) Ticari kazanç B) Menkul sermaye iradı C) Diğer kazanç ve irat D) Serbest meslek kazancı E) Gayrimenkul sermaye iradı 26

19 124. Bir öğrencinin borsada hisse senedi alım satımı yaparak sağladığı kazanç aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? A) Ticari kazanç B) Değer artış kazancı C) Gayrimenkul sermaye iradı D) Menkul sermaye iradı E) Serbest meslek kazancı 128. Banka, banker ve sigorta şirketlerinin ay içerisinde tahsil ettikleri banka ve sigorta muameleleri vergisinin beyannamesi hangi tarihe kadar verilir? A) İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar B) İzleyen ayın 20. günü akşamına kadar C) İzleyen 3. ayın 15. günü akşamına kadar D) İzleyen 3. ayın 20. günü akşamına kadar E) İzleyen 6. ayın 15. günü akşamına kadar 125. Katma değer vergisinde vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar açısından vergilendirme dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 15 gün B) 1 ay C) 3 ay D) 6 ay E) 1 yıl 126. Aşağıdakilerden hangisi ücretlerin vergilendirilmesini ilgilendiren bir uygulama değildir? A) Vergi karnesi usulü B) Beyanname usulü C) Basit usul D) Stopaj usulü E) Diplomat muaflığı 129. Faaliyeti durdurulan bir işletme, 2008 yılında YTL ye elden çıkarılmıştır. Buna göre, elde edilen kazanç ne tür bir kazançtır ve beyannamede gösterilen matrah kaç YTL olmalıdır? A) Diğer kazanç ve irat, B) Diğer kazanç ve irat, C) Gayrimenkul sermaye iradı, D) Gayrimenkul sermaye iradı, E) Serbest meslek kazancı, Veraset ve intikal vergisinde ilk tarhiyat ne zaman yapılır? A) Ölüm tarihinde B) Malların iktisap edildiği tarihte C) Beyannamenin verilmesinden itibaren 15 gün içinde 130. Dar mükellefleri ilgilendiren gelir vergisi münferit beyannamesi, gelirin elde edilmesinden itibaren kaç gün içinde verilir? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 D) Ölüm tarihini izleyen ayın 20. günü akşamına kadar E) Mirasın açıldığı tarihte 27

20 131. Organik devlet teorisine göre toplumun ihtiyaçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bireylerin çoğunluğu belirli ihtiyaçları hissetmese bile toplumu oluşturan bireylerden ayrı ve üstün bir kişiliği olan devlet, kamu gücünü kullanarak bu ihtiyaçları topluma dayatabilir. B) Bireyler bir toplum içerisinde yaşadıklarından toplumsal ihtiyaçları daha iyi görebilir ve devleti bu konuda yönlendirebilirler. C) Toplum bireylerin organik bir toplamı olduğuna göre, bireylerin ihtiyaçlarının toplamı toplum ihtiyaçlarını oluşturur. D) Toplumsal ihtiyaçlar ancak bireylerin özgür iradeleri ile katıldıkları seçim süreçlerinde oluşan devlet tarafından saptanarak karşılanabilir. E) Bireylerin toplum ihtiyaçlarını hissetmesi mümkün olmadığından, toplumu oluşturan bireylerden ayrı ve üstün bir kişiliği olan devlet bu ihtiyaçları hissedebilir Ülkenin üretim gücüne katkısı olan, faydaları genellikle bir yılı aşan ancak maddi sermaye malı üretimine yönelik olmayan harcamalara ne ad verilir? A) Kalkınma carileri B) Transfer harcamaları C) Tüketim harcamaları D) Yatırım harcamaları E) Sabit yatırım harcamaları 134. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla mücadelede uygulanacak bir bütçe politikası olamaz? A) Vergileri değiştirmeden kamu harcamalarını kısmak B) Kamu harcamalarını değiştirmeden vergileri artırmak C) Kamu harcamalarını kısıp vergileri artırmak D) Kamu harcamalarını ve vergileri azaltmak E) Bütçenin fazla vermesini sağlamak 132. Vergilemede mükellefin kişisel durumunun dikkate alınıp alınmamasına göre yapılan ayrım aşağıdakilerden hangisidir? A) Spesifik-advalorem vergi ayrımı B) Artan oranlı-sabit oranlı vergi ayrımı C) Öznel-nesnel vergi ayrımı D) Özel-genel vergi ayrımı E) Sübjektif-normatif vergi ayrımı 135. Aşağıdakilerden hangisi dış borçlanmanın nedenlerinden biri olamaz? A) Döviz ihtiyacı B) Yurt içi tasarrufları artırmak C) İthalatın finansmanı D) Ulusal paranın değerinin korunması E) Yurt içi sermaye piyasasının yetersizliği 28

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 BORÇLAR HUKUKU 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 A) Ehliyetsizlik B) Şekle aykırılık C) Kamu düzenine aykırılık D) Gabin E) Muvazaa 6-Tarafların

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIK KONULARI; 1- Atama (MEB, Nakil, 657 Sayılı Yasa, Madde 76) a- Memur Atama aa- İl

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE YAPI GÜVENLİĞİ. Av. Cihan Kıraner 13.11.2014 Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE YAPI GÜVENLİĞİ. Av. Cihan Kıraner 13.11.2014 Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE YAPI GÜVENLİĞİ Av. Cihan Kıraner 13.11.2014 Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu Genel Bakış I. Yapı Denetiminin Yasal Dayanağı II. Yapı Denetimi Kavramı ve Amacı III. Yapı Denetim

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

İhtirazi Kayıtla Beyanname Veren Mükellefler Vergi Davasını Kazanmaları Halinde Faiz İsteyebilir Mi?

İhtirazi Kayıtla Beyanname Veren Mükellefler Vergi Davasını Kazanmaları Halinde Faiz İsteyebilir Mi? İhtirazi Kayıtla Beyanname Veren Mükellefler Vergi Davasını Kazanmaları Halinde Faiz İsteyebilir Mi? Fevzi BULUT Vergi Denetmeni 1. Giriş Kamu hukuku ilişkisi çerçevesinde ortaya çıkan vergileme ilişkisi,

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 6100 Kanun Kabul Tarihi:12/01/2011 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2011

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları SGK, VERGİ ve DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TORBA KANUNA AİT BAŞVURULAR Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları Tarih: 13.09.2014 1. Giriş:

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı