T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ MART 2008

2 Bu Yönerge; 12/07/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 13. ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan Kamu İç Denetim Birim Yönergesi nin 1. maddesi uyarınca İç Denetçiler ve Üst Yönetici tarafından imzalanarak 25/03/2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karayolları Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile İç Denetçilerin ve Üst Yöneticinin iç denetime ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik esas ve usulleri düzenlemektir. (2) Bu Yönerge, İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler ve Üst Yönetici tarafından okunup imzalanır ve İç Denetim Birimi Başkanlığında saklanır. Hukuki dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönerge, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. (2) Yönergenin hazırlanmasında İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan Kamu İç Denetim Birim Yönergesi esas alınmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönergede geçen; a) Kanun : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, b) Yönetmelik : İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, c) Yönerge : Bu Yönergeyi, ç) Kurul : İç Denetim Koordinasyon Kurulunu, d) Bakan : Ulaştırma Bakanını, e) Genel Müdürlük : Karayolları Genel Müdürlüğünü, f) Üst Yönetici : Karayolları Genel Müdürünü, g) İç Denetim : Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini, ğ) Başkanlık : Karayolları Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığını, h) Başkan : Karayolları Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanını, i) İç Denetçi : Bu Yönerge ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle sorumlu, İç Denetim Birimi Başkanı ve her düzeyde sertifika sahibi İç Denetçileri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM İç Denetimin Amacı, Kapsamı ve Standartları İç denetimin amacı MADDE 4 (1) İç denetim faaliyeti; Genel Müdürlük faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.

4 İç denetimin kapsamı MADDE 5 (1) Genel Müdürlüğün tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır. Bu denetimler risk düzeyi esas alınarak sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarıyla uyumlu olarak yapılır. İç denetimin uygulanması MADDE 6 (1) Genel Müdürlükte yapılacak iç denetim aşağıda belirtilen denetim uygulamalarını kapsar: a) Uygunluk denetimi: Genel Müdürlüğün faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. b) Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. c) Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. ç) Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. d) Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. (2) İç denetim, birinci fıkrada belirtilen denetim uygulamalarından bir veya birkaçını kapsayacak şekilde risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya konu tüm birimlerde denetim kapsamına alınabilir. Kamu iç denetim standartları ve meslek ahlâk kuralları MADDE 7 (1) İç denetim faaliyetleri, ilgili mevzuat ve Kurul tarafından belirlenen Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlâk Kurallarına uygun olarak yürütülür. Açıklık bulunmayan hallerde ise uluslararası denetim standartları ile etik kurallar dikkate alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İç Denetim Birimi Başkanlığının Yapısı, Yönetimi ve Görevleri İç Denetim Birimi Başkanlığının yapısı MADDE 8 (1) Başkanlık, Başkan ve İç Denetçiler ile ihtiyaca göre görevlendirilen büro personelinden oluşur. (2) Başkanlık idari yönden doğrudan Üst Yöneticiye bağlı olarak faaliyetlerini yürütür ve Üst Yönetici dışındaki makam veya mercilerle ilişkilendirilemez. Başkanlık görevlerini Üst Yöneticiye karşı sorumlu olarak yürütür. (3) Başkanlığın görev merkezi Ankara dır. Bu merkez İç Denetçilerin de görev merkezidir. İç Denetim Birimi Başkanlığının görevleri MADDE 9 (1) Başkanlık aşağıdaki görevleri yürütür: a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının tüm işlem ve faaliyetlerinin; amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu ve etkinliğini, nesnel risk analizlerine dayanarak denetlemek ve değerlendirmek. b) Genel Müdürlük kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, varlıklarının koruma altına alınmasını sağlama amaçlı performans değerlendirmelerini yapmak ve önerilerde bulunmak.

5 c) İdarenin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat ile belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunu denetlemek. ç) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik, muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluğunu, güvenilirliğini ve zamanındalığını sınamak. d) Birimlerin elektronik bilgi sistemleri ile e-devlet hizmetlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini denetlemek. e) İç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması ve sistemdeki risklerin asgariye indirilmesi için Genel Müdürlük faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek riskleri tanımlamak, mümkünse sayısallaştırmak ve sürekli gözden geçirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. f) Genel Müdürlüğün risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirerek nesnel güvence sağlamak, gerektiğinde bu konularda bağımsız ve tarafsız rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek. g) Denetim sırasında ve denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek veya suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini Üst Yöneticiye bildirmek. ğ) Üst Yönetici tarafından verilen iç denetim hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmak. Üst Yöneticinin görev ve yetkileri MADDE 10 (1) Üst yönetici aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir: a) Başkanlığa atanacak İç Denetçileri Bakana teklif etmek ve İç Denetçiler arasından Başkanı görevlendirmek veya atanmak üzere Bakana teklif etmek, b) Başkanlık tarafından hazırlanan İç Denetim Plan ve Programlarını onaylamak, Başkanlık görev ve yetki sınırları içinde kalmak kaydıyla program dışı konulara ilişkin görev vermek, yürütülecek görevlere ilişkin görevlendirmeleri yapmak, plan ve programa dahil edilmesini gerekli gördüğü birim ve konuları Başkanlığa bildirmek, c) Başkanlık tarafından hazırlanan Yönerge ile Yönerge değişikliklerini onaylamak ve bir örneğini Kurula göndermek, ç) Başkanın teklifi üzerine Kamu İç Denetçi Sertifikalarının derecelendirmesi ile İç Denetçilerin mesleki kıdemlerinin belirlenmesine ilişkin puanlamayı yapmak, d) Başkanlık ile denetlenen birim yönetimi arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemek ve nihai kararı vermek, e) Denetlenen birimlerin yönetici ve personelinden denetim faaliyetinin yürütülmesini engelleyici fiil ve tavır sergileyenler hakkında gerekli tedbir ve müeyyideleri uygulamak, f) İç denetim raporlarını değerlendirerek gereği için ilgili birimler ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek, g) İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemleri iki ay içerisinde, Başkanlık tarafından hazırlanan Yıllık İç Denetim Faaliyet Raporunu ise her yıl Şubat ayı sonuna kadar Kurula göndermek, ğ) İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında gerektiğinde konunun uzmanından hizmet alımı yapılmasını sağlamak üzere Başkanlığı yetkilendirmek, Üst Yöneticinin sorumluluğu MADDE 11 - (1) Üst Yönetici, Yönetmeliğin 12. maddesine göre aşağıda belirtilen iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur : a) İç Denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri için gereken tüm önlemleri almak. b) İç Denetçilere, Genel Müdürlüğün faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin belirlenmesi çalışmalarında gerekli imkânı sağlamak. c) İç denetim kapsamına giren konularda, İç Denetçilere gerekli bilgi ve belgelerin temini amacıyla, Genel Müdürlük birimleri arasında etkili iletişim kurulmasını sağlamak. ç) İç denetim raporlarında düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önerilen konuları değerlendirmek

6 ve gerekli önlemleri almak. d) İç kontrol sürecinden elde ettiği bilgilerle, iç denetimden elde edilen bilgileri karşılaştırmak ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin tedbirleri gerektiğinde Başkanla görüşerek belirlemek ve uygulamaya konulmasını sağlamak. e) İç Denetçilerin meslekî yeterliliğinin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak. f) İç Denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak. g) Başkanlığın bütçesine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ve personelinin ihtiyacı olan meslekî araç, gereç ve malzemenin temin edilmesine ilişkin tedbirleri almak. (2) Üst Yönetici, iç denetim faaliyetlerinden beklenen faydanın en yüksek düzeyde elde edilmesi için ilgili mevzuatta belirlenen her türlü katkıyı sağlar. (3) İç denetim faaliyetleri, yönetimin kendi görev alanındaki risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularındaki sorumluluklarını kaldırmaz. İç Denetim Birimi Başkanının atanması MADDE 12 - (1) Başkan, İç Denetçiler arasından atanır. Bu atama bir ay içinde Kurula bildirilir. İç Denetim Birimi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 13 - (1) Başkan; a) Başkanlığı mevzuata, denetim standartlarına ve rehberlere uygun olarak yönetmek, b) İç denetim faaliyetinin Kurul tarafından yapılan düzenlemeler ve Başkanlık tarafından hazırlanıp Üst Yönetici tarafından onaylanan plan ve programlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, c) İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarının izlenmesini sağlamak, denetlenen birimlerin yöneticileri ile İç Denetçilerin mutabık kalmadığı hususlarda Üst Yöneticinin kararı doğrultusunda yapılması gereken işlemleri takip etmek, ç) İç denetim raporlarında yer alan öneriler ve eylem planları çerçevesinde denetlenen birimin yaptığı işlemler konusunda İç Denetçileri bilgilendirmek, d) İç Denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlıklarının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve Üst Yöneticiyi bilgilendirmek, e) Üst yönetici ile İç Denetçi arasında denetlenen birimlere yönelik raporlama sonuçları hususunda çözülemeyen görüş ayrılıklarını Kurula bildirmek, f) İç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek ve bu amaçla Kurul tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamak, g) Yıllık İç Denetim Faaliyet Raporunu, Genel Müdürlük faaliyetlerine ilişkin genel değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak ve Üst Yöneticiye sunmak, söz konusu Raporun bir örneğinin her yıl Şubat ayı sonuna kadar Kurula ulaştırılmasını sağlamak, ğ) İç denetim kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, h) İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında gerek görülmesi halinde, konunun uzmanından (gerekirse bedeli karşılığında) görüş veya yardım alınmasını sağlamak, ı) İç Denetçilerin soruşturma açılmasını gerektirecek veya suç teşkil eden hususlara ilişkin tespitlerini Üst Yöneticiye bildirmek, i) Başkanlığın faaliyetleri hakkında Üst Yöneticiyi düzenli olarak bilgilendirmek, j) Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri Kurulun bilgisine sunmak, k) İç Denetçilerin, meslek içi eğitim programına uygun bir şekilde, bilgi ve becerilerini düzenli olarak artırmalarını sağlamak, l) Başkanlığın bütçesine ilişkin işlemleri yürütmek, birim personelinin ihtiyacı olan meslekî araç, gereç ve malzemeyi temin etmek,

7 m) İç Denetçilerin mesleki kıdem ve sertifika derecelendirmelerine esas puanlamayı Üst Yöneticiye teklif etmek, n) Yönergeyi İç Denetçiler ile birlikte yılda bir defa gözden geçirmek ve varsa değişiklik önerilerini Üst Yöneticinin uygun görüşüne sunmak, o) Sayıştay ile Başkanlık arasında gerektiğinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak, ö) Kurul tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde diğer denetim birimleriyle gereken işbirliğini sağlamak, p) Yürütülen denetim faaliyetlerinde İç Denetçiler arasında oluşabilecek ihtilafları çözüme kavuşturmak, r) Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanlarıyla ilgili olmak üzere Genel Müdürlükçe karara bağlanmış, uygulanması için gerekli talimatlar önceden verilmiş olan konulardaki her türlü bilgi verme ve isteme yazıları ile periyodik raporlar ve diğer karar üretmeyen yazıları imzalamak, s) Başkanlığa verilen görevleri yürütmek üzere gerekli diğer iş ve işlemleri yapmak, görev, yetki ve sorumluluğuna sahiptir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İç Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İç denetçinin görevleri MADDE 14 (1) İç Denetçiler Yönetmeliğin 15. maddesinde belirtilen aşağıdaki görevleri yürütür: a) Nesnel risk analizlerine dayanarak Genel Müdürlüğün yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması için incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. c) Genel Müdürlük faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek ve harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek. f) Genel Müdürlük tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. g) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek. ğ) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek veya suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini Başkanlık aracılığıyla Üst Yöneticiye bildirmek. İç denetçinin yetkileri MADDE 15 (1) İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen aşağıdaki yetkilere sahiptir: a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek. b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek. c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği konularda, kurum içinden veya dışından uzman yardımı almak.

8 ç) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak. d) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri Başkanlık aracılığıyla Üst Yöneticinin bilgisine intikal ettirmek. İç denetçinin sorumlulukları MADDE 16 (1) İç denetçi, görevlerini yerine getirirken Yönetmeliğin 17. maddesinde belirtilen aşağıdaki hususlara riayet eder: a) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek. b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek. c) Yetki ve ehliyetini aşan durumlarda Başkanlığı haberdar etmek. ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu Başkanlığa bildirmek. d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak. e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak. BEŞİNCİ BÖLÜM Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Mesleki Güvence İç denetçinin bağımsızlığı MADDE 17 (1) İç denetim faaliyeti Genel Müdürlüğün idari işleyişinden bağımsızdır. İç denetçiler görevlerini Kanun, Yönetmelik ve Yönerge kapsamında tam bir bağımsızlık içinde gerçekleştirir. İç denetçilere ilgili mevzuatta belirtilen iç denetim faaliyetleri dışında görev verilemez. (2) İç denetim faaliyetinin kapsamına, denetim uygulamalarına müdahale edilemez ve İç Denetçilerin görüşlerini değiştirmeleri istenemez. İç Denetçilerin görevlerini bağımsız ve hiç bir etki altında kalmadan yapmaları Başkanın ve Üst Yöneticinin sorumluluğundadır. (3) İç denetimin bağımsızlığı, kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında Kurul tarafından düzenli olarak değerlendirilir. İç denetçinin tarafsızlığı MADDE 18 (1) İç Denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ilkesiyle hareket eder. (2) İç Denetçiler; denetimin belirlenen amaçlara ulaşması için denetim faaliyetlerinde gerekli tüm denetim tekniklerini uygular, ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve belgeleri toplar, tarafsız ve yeterli bilgi ve tecrübeye sahip her denetçinin aynı sonuçlara ulaşmasını sağlayacak şekilde bu bilgi ve belgeleri değerlendirir ve denetim kalitesinden ödün vermeden ve başkalarının düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden görüşünü oluşturur. (3) İç Denetçiler, görevlerini yürütürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde, bu durumu derhal Başkana yazılı olarak bildirir. (4) İç Denetçiliğe ilk defa atananlar ile idari görevlerde iken İç Denetçiliğe dönenler, daha önce sorumlu oldukları işlerle ilgili olarak bir yıl geçmeden iç denetim faaliyeti yürütemez. Yürütülen danışmanlık ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak da bir yıl geçmeden denetim yapılamaz. İç denetçinin mesleki güvencesi MADDE 19 (1) İç denetçilere Yönetmelik ve Yönergede belirtilen asli görevleri dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. (2) İç denetçiler, Yönetmeliğin 24. maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, hiçbir şekilde istekleri dışında başka görevlere atanamazlar ve görevlendirilemezler.

9 (3) Genel Müdürlükte daha önce iç denetçilik yapmış ve sertifika sahibi olan İç Denetçilerin mesleğe dönüşlerinde Başkanlığın görüşü alınır. ALTINCI BÖLÜM İç Denetim Faaliyetleri İç denetim stratejisi MADDE 20 (1) Başkanlık faaliyetlerine ilişkin plan ve programların hazırlanması ve uygulanmasında; Kurulun her üç yılda bir oluşturacağı üç yıllık döneme ilişkin olarak iç denetimin genel stratejisini belirleyen ve iç denetim birimlerinin plan ve programlarına esas teşkil edecek İç Denetim Strateji Belgesini esas alır. Denetimde risk odaklılık MADDE 21 (1) İç denetim, Genel Müdürlüğün karşı karşıya olduğu riskler esas alınarak hazırlanan risk odaklı İç Denetim Plan ve Programı çerçevesinde yapılır. (2) Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak Kurulca belirlenen esas ve usullere uyulur. (3) Genel Müdürlük tarafından tanımlanan riskler, Başkanlıkça kapsamlı bir risk analizine tabi tutulur. Bu analiz sonucunda riskler, oran ve önem dereceleri belirlenerek sıralanır. Başkanlıkça; Genel Müdürlüğün hedefleri, faaliyetleri ve varlıklarını etkileyebilecek önemli risklere ilişkin olarak yapılan analiz sonucunda, en yüksek risk içeren alan ve konulardan başlanarak İç Denetim Planı ve uygulamaya ilişkin Programlar hazırlanır. (4) Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, örgüt yapısı ve insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler yüksek risk içerebileceğinden, denetim programına öncelikle alınabilir. (5) Plan ve programların hazırlanmasında; Üst Yöneticinin riskli gördüğü ve öncelik verilmesini istediği hususlar da dikkate alınır. (6) Denetim sonuçlarına göre mevcut riskler yıl sonunda yeniden gözden geçirilir. İç denetim planı MADDE 22 (1) İç Denetim Planı, Yönetmeliğin 39. maddesine uygun olarak hazırlanır. (2) İç Denetim Planı; iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimin kapsamını, denetlenecek alan ve konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları içerecek şekilde, Genel Müdürlük birim yöneticileriyle görüşülerek ve Kurulca hazırlanan İç Denetim Strateji Belgesi de dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için hazırlanır ve plan döneminden bir ay önce Üst Yöneticinin onayına sunulur. (3) Bu plan, her yıl risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde değiştirilir ve Üst Yöneticinin onayına sunulur. İç denetim programı MADDE 23 (1) İç denetim programı, Yönetmeliğin 40. maddesine uygun olarak hazırlanır. (2) En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim maliyeti de dikkate alınmak suretiyle, yöneticiler ve gerektiğinde çalışanlarla görüşülerek iç denetim planıyla uyumlu bir İç Denetim Programı hazırlanır. Bir yıllık süreyi geçmemek üzere hazırlanacak İç Denetim Programlarında; denetlenecek alanlar ve konular, İç Denetçilerin isimleri belirtilerek, zaman çizelgesine bağlanır. Hazırlanan İç Denetim Programı program döneminden bir ay önce Üst Yöneticinin uygun görüşüne sunulur. (3) İç denetim plan ve programının hazırlanmasında Kurul düzenlemeleri esas alınır.

10 Görevlendirme MADDE 24 (1) İç Denetim Programı Üst Yönetici tarafından onaylandıktan sonra yapılan görevlendirmeler, programdaki zamanlama da dikkate alınarak İç Denetçilere bildirilir. (2) İç Denetçiler göreve başlama tarih ve yerleri ile görevin bitişini Başkanlığa bildirirler. (3) İç Denetçiler, görevin belirlenen süre içinde bitirilemeyeceğinin anlaşılması halinde, durumu gerekçeleri ile birlikte Başkanlığa bildirerek ek süre talep edebilirler. Denetim görevinin denetlenen birimlere bildirilmesi MADDE 25 (1) Başkanlık, denetim görevinin yürütüleceği birimlere denetimin amacını, kapsamını, tarihini, görevlendirilen denetçileri, birimden beklenenleri ve gerek görülen diğer hususları içeren yazılı bir bildirim yapar. Denetime hazırlık ve başlama MADDE 26 (1) Denetim faaliyetlerinin hazırlık aşaması Ön Çalışma olarak adlandırılır. Ön çalışmada İç Denetçiler görevlendirildikleri konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak denetim amaç ve kapsamını tespit eder. Denetim konusuna göre belirleyecekleri toplantı, mülakat, anket, yerinde gözlem gibi yöntemler ile denetlenecek birim, süreç veya proje hakkında bilgi toplayarak mevcut risk ve kontrolleri tespit eder ve bunların bir değerlendirmesini yapar. Açılış toplantısı MADDE 27 (1) İç Denetçi ön çalışma aşamasında, planlanan iç denetim faaliyetinin yürütüleceği birim yöneticisi ve ihtiyaç duyulan personelin de iştirak edeceği bir açılış toplantısı yapar. (2) Açılış toplantısında, İç Denetçi, ilgili birimin yöneticisi ve diğer yetkili personelle; denetimin amacı, kapsamı, denetimde kullanılacak yöntemler, tahmini denetim süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim sırasında çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim sonuçlarının raporlanması konularını görüşür. Bireysel çalışma planı MADDE 28 (1) Tüm denetim adımlarını ve izlenecek yöntemleri gösteren Çalışma Planı hazırlanmasıyla ön çalışma tamamlanır. İlgili birimin yöneticisi ve diğer personelle görüşmelerin sonuçlarına göre hazırlanan çalışma planında; a) Denetimin amaç ve hedefleri, b) Denetimin kapsamı, c) Denetimin icrasında bilgilerin elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler, ç) Tahmini denetim süresi, yer alır. (2) Çalışma Planı hazırlandıktan sonra denetime başlanır ve denetimler bu Çalışma Planına göre yürütülür. Denetimin yürütülmesi MADDE 29 (1) İç denetçi, denetim rehberlerinden de yararlanarak denetim faaliyetini yürütür. İç denetçi, yıllık denetim programında ve çalışma planında belirlenen denetim hedeflerine ulaşmak için, risk ve kontrol değerlendirmelerinde tespit edilen hususlarla ilgili olarak yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri elde etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. (2) Denetimin yürütülmesi sırasında uygulanacak testler, iç kontrol uygulamalarının yeterliliğine dair değerlendirme yapılabilmesine de olanak verecek şekilde tasarlanmalı, en riskli alanlara öncelik verilmelidir.

11 (3) Gerçekleştirilen testlerin tamamı; izlenen yöntem, yapılan gözlem, incelenen belge, görüşme ve diğer adımlar da belirtilmek suretiyle Çalışma Kâğıtları ile belgelendirilmelidir. Kapanış toplantısı MADDE 30 (1) Yapılan denetim faaliyetleri ve rapor taslağı denetlenen birim sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilecek bir kapanış toplantısında ele alınır. Bu toplantıda, önemli bir değerlendirme eksikliği olup olmadığı belirlenir ve denetlenen birim yöneticilerinin varsa aykırı görüşleri Toplantı Tutanağına bağlanır. Raporlama MADDE 31 (1) Denetim raporları işe ait amaç ve kapsam ile uygulanabilir sonuçları, sorumlulukları ve denetlenen birimlerce alınacak tedbirleri de içerecek şekilde Kurul tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanır. Raporda asgari olarak; denetimin amacı, kapsamı ve elde edilen sonuçlar ile denetçi kanaati belirtilir. Raporlarda ifadeler; tam, doğru, açık, anlaşılır, öz ve yapıcı olarak yazılır. (2) İç Denetçi, taslak denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere, denetime tabi tutulan konularla ilgili birimlerin yöneticilerine verir. Birim yöneticisi, gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle raporu cevaplandırarak İç Denetçiye gönderir. (3) Risklerin önem ve düzeyi konusunda İç Denetçi ile denetlenen birim yöneticisi arasında anlaşmazlık varsa, İç Denetçi bu duruma ilişkin değerlendirmesini raporuna dahil eder. (4) Risklerin önem ve düzeyi konusunda İç Denetçi ile denetlenen birim yöneticisi aynı görüşteyse, makul bir sürede önlem alınması konusunda anlaşırlar. (5) İç Denetçi nihai raporunu, idarenin cevapları ve rapor özetini de ekleyerek Başkanlık aracılığıyla Üst Yöneticiye sunar. Raporlar Üst Yönetici tarafından değerlendirildikten sonra gereği için raporda belirtilen birimlere ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilir. (6) İç denetim raporları, Başkanın izni olmaksızın Kurul hariç, Kurum dışına verilemez. (7) İç Denetçi ile denetlenen birim arasında oluşacak görüş ayrılıkları Üst Yönetici tarafından çözülür. Üst yönetici ile İç Denetçi arasında görüş ayrılıkları olması halinde ise durum anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak amacıyla Kurula iletilir. Rapor çeşitleri MADDE 32 (1) İç Denetim faaliyetleri sonucunda ilgisine göre; a) Her türlü uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi faaliyetleri sonucunda Denetim Raporu, b) Danışmanlık faaliyetleri kapsamında yapılan inceleme ve araştırma ile usulsüzlük ve yolsuzluk tespitine dair çalışmalar sonucunda İnceleme Raporu, c) Başkanlığın yıllık faaliyet sonuçlarını içeren İç Denetim Faaliyet Raporu, düzenlenir. (2) Bu raporların hazırlanmasında Kurul tarafından belirlenen Raporlama Standartlarına uyulur. Çalışma kâğıtları MADDE 33 (1) Denetime hazırlık, risk ve kontrol değerlendirmeleri, yapılan testler, bunların sonucunda elde edilen bilgi ve kanıtlar ile raporlama ve izleme faaliyetleri gibi denetim süresince yapılan tüm çalışmalar Çalışma Kâğıtları ile belgelendirilir. (2) Denetim sonuçlarının takibinde ve kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde bu Çalışma Kâğıtlarından yararlanılır. (3) Gerekli olması halinde Çalışma Kâğıtlarına konuyu destekleyici belgeler eklenebilir. (4) Çalışma kâğıtlarının düzenlenmesinde Kurulun yaptığı düzenlemeler ile bu çerçevede Başkanlık tarafından hazırlanan dokümanlar esas alınır.

12 Denetim sonuçlarının takibi MADDE 34 (1) İç denetim faaliyeti sonucu İç Denetçi tarafından önerilen düzeltici işlem ve tavsiyeler ilgili raporda belirtilen süre içerisinde yerine getirilir. Düzeltici işlemin gerçekleştirilmesinin belli bir süre gerektirmesi durumunda bu husus denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve periyodik gelişmeler ilgili birimce en az altı aylık dönemler halinde İç Denetçiye bildirilmek üzere Başkanlığa gönderilir. (2) Denetim raporları sonuçlarının takibi ilgili İç Denetçiler tarafından yapılır ve Başkanlığa bilgi verilir. (3) Rapor özeti nihai rapor üzerine yapılan işlemlerle birlikte Üst Yönetici tarafından raporun kendisine sunulduğu tarihten itibaren iki ay içinde Kurula gönderilir. (4) İç Denetim Faaliyet Raporu da her yıl Şubat ayı sonuna kadar Üst Yönetici tarafından Kurula gönderilir. Başkan Raporun ilgililere iletilmesinden sorumludur. YEDİNCİ BÖLÜM Danışmanlık ve Benzeri Faaliyetler Danışmanlık ve benzeri faaliyetler MADDE 35 (1) Danışmanlık ve benzeri faaliyetler; bir idari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen, icrai konularla ilgili görüş, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla gerçekleştirilen hizmetlerdir. (2) Danışmanlık faaliyetleri; acil ve özel durumları da kapsayan yazılı ve yazılı olmayan faaliyetler olarak gerçekleştirilir. a) Yazılı danışmanlık faaliyetleri; resmi nitelikte ve yazılı olarak bir süreç ve sonuç içeren, tanımlanmış bir iş programına dayanan faaliyetlerdir. b) Yazılı olmayan danışmanlık faaliyetleri; sözlü görüş, tavsiye ve benzeri nitelikte olup, yazılı bir süreç ve sonuç içermeyen faaliyetlerdir. Danışmanlık ve benzeri faaliyetlerin yürütülme esasları MADDE 36 (1) İç Denetçiler tarafından yürütülecek danışmanlık ve benzeri faaliyetlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır. a) Faaliyetin kapsamı açık olarak tanımlanmış bir iş programına dayanmalıdır. b) Faaliyet İç Denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığını etkilememelidir. c) Faaliyetin süresi, iç denetçinin sertifika puanlamasını engellemeyecek, mevcut ve gelecekteki denetim görevlerinin sürekli aksamasına neden olmayacak şekilde Başkan tarafından belirlenmelidir. ç) Daha önce yürütülen danışmanlık ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak bir yıl geçmeden aynı İç Denetçi tarafından denetim yapılamayacağı konusunda hem Başkan hem de İç Denetçi gerekli özeni göstermelidir. d) Yürütülen bu faaliyetlerin sonuçları İç Denetçi tarafından ilgili taraflara bildirilmelidir. (2) Danışmanlık ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak İç Denetçinin herhangi bir icrai sorumluluğu yoktur. Uygulamanın sorumluluğu ilgili birim yöneticilerine aittir.

13 SEKİNCİ BÖLÜM İç Denetim Kaynaklarının Yönetimi ve Geliştirilmesi İç denetim kaynaklarının yönetimi MADDE 37 (1) İç denetim için gerekli kaynakların yönetiminden Başkan sorumludur. Başkanlığın bütçesini yönetir ve denetimin ihtiyacı olan uygun niteliklere sahip personel de dahil tüm kaynakları temin eder. İç denetçilikte derecelendirme MADDE 38 (1) İç denetçilikte derecelendirme, Yönetmeliğin 22. maddesi ve Kurulun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Bu derecelendirme yapılırken kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır. (2) Kamu İç Denetçi Sertifikası; kıdem sırası ve kadro şartları yanında İç Denetçinin yeterliliği, mesleki bilgi birikimi ve temsil yeteneği dikkate alınarak Başkanlığın teklifi ve Üst Yöneticinin onayıyla derecelendirilir. Başkanlık değerlendirmelerini; İç Denetçilerin çalışmaları, hizmet içi eğitim etkinliklerine katılımı ve başarısı ile sicil durumunu dikkate alarak Kurulun düzenlemelerine uygun olarak yapar. (3) Uluslararası geçerliliği olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarından birini alan İç Denetçiye bir defaya mahsus olmak üzere bir üst derece sertifika verilir. (4) Kamu İç Denetçi Sertifika dereceleri, İç Denetçilerin özlük haklarının tespitinde ve kariyerlerinin planlanmasında dikkate alınır. Aynı sertifika düzeyinde bulunan iç denetçilerin mesleki kıdemlerinin belirlenmesinde Kurul tarafından yapılan düzenlemelere uyulur. (5) Kıdem sırası ve kadro şartlarının oluşmasına rağmen derecelendirme yapılmaması durumunda, buna ilişkin gerekçeler ilgili İç Denetçiye ve Kurula yazılı olarak bildirilir. Sertifika derecesine uygun görevlendirme MADDE 39 (1) Başkan, kurumun iç denetim faaliyetlerini, konu ve süreçleri itibariyle sınıflandırır. İç Denetçilerin denetim alanları üç yılda bir değiştirilebilir. (2) Denetçiler, çalışma süresince edindikleri tecrübe, kıdem ve İç Denetçi Sertifika Derecesine uygun olarak görevlendirilir. (3) Bu çerçevede yeterli sayı ve sertifika derecesinde İç Denetçi bulunması halinde; A-1 sertifika düzeyindeki denetçinin, uygunluk denetimi ve mali denetim, A-2 sertifika düzeyindeki denetçinin, performans denetimi, A-3 sertifika düzeyindeki denetçinin, sistem denetimi, A-4 sertifika düzeyindeki denetçinin, denetimin gözetimi ve izleme faaliyeti, alanlarında görevlendirilmesi esastır. Yeterli sayı ve sertifika derecesinde İç Denetçi bulunmaması halinde görevlendirme Başkanlıkça denetçilerin tecrübeleri, uzmanlık alanları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılır. (4) Bilgi teknolojileri denetimi, Kurulca belirlenen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir. Danışmanlık faaliyeti, danışmanlığın mahiyetine göre her sertifika düzeyindeki İç Denetçi tarafından yerine getirilebilir. (5) Yapılacak denetim faaliyetinin birden fazla alanı kapsaması veya görev alanının birden fazla İç Denetçinin çalışmasını gerektirecek ölçüde geniş olması halinde denetim, farklı sertifika derecesine sahip denetçilerden oluşan bir grup tarafından ifa edilebilir. (6) Birden fazla kamu idaresini ilgilendiren konularda İç Denetçilerin yapacakları ortak çalışmalarda Kurulun düzenlemelerine uyulur.

14 Mesleki yeterliliğin geliştirilmesi ve meslek içi eğitim MADDE 40 (1) Üst Yönetici ve Başkan, Yönetmeliğin 31 ve 32. maddeleri uyarınca mesleki niteliklerini geliştirmeleri için İç Denetçilere uygun ortamı hazırlar. Bu amaçla; a) Yönetmelikte belirlenen bilgi, yetenek ve niteliklerin oluşturulması yanında, İç Denetimle ilgili her türlü eğitim, konferans, seminer gibi yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlere katılma konusunda İç Denetçilere gerekli olanak sağlanır. b) İç Denetçilerin, iç denetim alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası meslek kuruşlarının ürettiği bilgi ve yayınlardan faydalanabilmeleri için gerekli tedbirleri alır. c) Başkan, İç Denetçilerin Uluslararası İç Denetçi Sertifikalarına sahip olmaları için gerekli imkân ve kurumsal altyapıyı oluşturur ve İç Denetçilerin görevlerini ifa ederken ihtiyaç duyacakları özel ihtisas alanlarına ilişkin gerekli bilgi, beceri ve deneyim sahibi uzmanlardan yardım alınmasını sağlar. (2) İç Denetçilere, Yönetmeliğin 33. maddesi hükmü uyarınca her üç yılda asgari yüz saat meslek içi eğitim sağlanır. Başkanlık tarafından verilecek meslek içi eğitim programlarında, Genel Müdürlükteki gelişme ve değişmelere yönelik hususlara da yer verilmelidir. (3) Başkanlık, gerektiğinde mesleki kuruluşlar, üniversiteler ve bilimsel alanda etkinlikte bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle, yılda en az bir defa kurs, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunur. Meslek içi eğitim etkinliklerine iç denetim plan ve programında yer verilir. (4) Meslek içi eğitim programları önceden İç Denetçilere duyurulur. (5) İç denetçi olarak göreve başlayanlara, bir haftadan az olmamak üzere intibak eğitimi verilir. İç denetimde kalite güvencesi MADDE 41 (1) İç denetim faaliyetlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ile Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlâk Kurallarına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturulur. (2) Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde; a) İç denetim faaliyetlerinin ilgili mevzuat, Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlâk Kurallarına uygunluğu, b) İç denetim faaliyetlerinin kurumsal gelişim ve iyileşmeleri destekleme düzeyi, c) İç denetçilerin en iyi iç denetim uygulamalarından istifade edip etmedikleri, ç) Mesleki gelişim ve özen çerçevesinde yürütülen faaliyetler, gözden geçirilir ve değerlendirilir. (3) Kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri; a) Kurum içi izleme faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen sürekli iç değerlendirmeler, b) Başkanlık faaliyet raporlarına eklenen yıllık iç değerlendirmeler, c) Kurul tarafından beş yılda bir yapılması sağlanan dış değerlendirmelerden, oluşur. (4) Kalite güvence ve geliştirme programları çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçları Üst Yöneticiye sunulur ve Yıllık Faaliyet Raporunda yayımlanır. (5) İç denetimin etkinliğinin artırılması amacıyla, denetim faaliyetleri, denetlenen birimlerde yaptırılacak anketlerle değerlendirilebilir.

15 DOKUZUNCU BÖLÜM Diğer Hususlar Denetlenen birimlerin sorumluluğu MADDE 42 (1) İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, İç Denetçiler tarafından talep edilen her türlü belge, bilgi ve denetimin gerektirdiği diğer kaynaklar, doğrudan İç Denetçinin incelemesine sunulur. (2) Denetime tabi birimlerin yöneticileri denetim hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülmesi için İç Denetçilere görevleri süresince uygun bir çalışma ortamı sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar. (3) İç denetim faaliyetleri, çalışanların kendi görev alanındaki risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularındaki sorumluluklarını kaldırmaz. Yolsuzluk ve usulsüzlük halleri MADDE 43 (1) İç Denetçi, yolsuzluğa ilişkin delilleri tespit edebilecek bilgi, beceri ve donanım ile denetim faaliyetini sürdürür. İç Denetçi, denetim görevi sırasında bir yolsuzluk ve usulsüzlük bulgusuna ulaştığında, tespitlerini ve elde ettiği delilleri ivedilikle Başkanlık aracılığıyla Üst Yöneticiye bir yazı ekinde intikal ettirir. (2) İç Denetçiler, mevcut kontrol sisteminin yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleme kabiliyetini de değerlendirir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu ile ilişkiler MADDE 44 (1) İç denetim faaliyetlerinde Kurul tarafından belirlenen standart, rehber, esas ve usullere uyulur. (2) İç denetim sisteminin fonksiyonel bağımsızlığının sürdürülmesi, bilgi paylaşımı, görüş ayrılıklarının çözümlenmesi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, Kurul kararlarının uygulanmasının izlenmesi gibi konularda Kurulla işbirliği sağlanır. Dış denetim ve diğer denetim birimleri ile ilişkiler MADDE 45 (1) Denetimin planlanması ve koordinasyonu, mükerrer denetimin önlenmesi, denetimde verimliliğin artırılması, ortak eğitim olanakları gibi hususlar ile karşılıklı olarak denetim faaliyetine ilişkin çalışma bilgilerine ulaşılması konularında Başkanca Kurulun belirlediği politikalar çerçevesinde dış denetim ve diğer denetim birimleri ile gerekli işbirliği sağlanır. (2) Başkanlık ve Sayıştay arasındaki ilişkiler aşağıdaki çerçevede yürütülür: a) Sayıştay ile Başkanlık arasındaki iletişim ve koordinasyon Başkan tarafından sağlanır. b) İçeriklerinin hassas olma ihtimali nedeniyle Başkanlık, Çalışma Kâğıtlarını ancak özel olarak Sayıştay Başkanı tarafından talep edildiği takdirde Sayıştay a verir. c) Başkanlık tarafından hazırlanarak Üst Yöneticiye sunulan raporların sorumluluğu Üst Yöneticiye aittir. Sayıştay tarafından bu tür raporlara erişim talep edildiğinde bu talep doğrudan Üst Yöneticiye yönlendirilir. (3) Başkan, Kurul tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde diğer denetim birimleri ile gereken işbirliğini sağlar. (4) Riskli alanların belirlenmesi sırasında ve denetim plan ve programının hazırlanmasında değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğün diğer birimlerine intikal eden ihbar ve şikâyetlere ilişkin bilgiler Başkanlıkça talep edilebilir.

16 İşlerin devri MADDE 46 (1) İç Denetçilerin başka göreve atanma, emekliye ayrılma, askerliğe alınma gibi zorunlu sebeplerle işi devretme gerekliliği doğması halinde İç Denetçi elindeki işi Başkanın yazılı onayıyla bir başka İç Denetçiye devreder. (2) Devredilecek işle ilgili bir Devir Notu hazırlanır ve o ana kadar toplanan her türlü belge dizi pusulası ekinde işi devralacak İç Denetçiye teslim edilir. Yurtdışında iç denetim faaliyeti MADDE 47 (1) Genel Müdürlüğün yurtdışı teşkilatının faaliyetleri risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında iç denetime tabi tutulur (2) Bu denetimler Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yurtdışında inceleme, eğitim ve akademik çalışma MADDE 48 (1) İç denetçilere, mesleki ve bilimsel gelişmeleri takip etmek, yabancı dil öğrenmek veya geliştirmek, uygun görülecek konularda araştırma yapmak ve kendilerini geliştirmek amacıyla yurtdışında inceleme, araştırma, eğitim veya staj yaptırılabilir. (2) Lisansüstü eğitim hariç bu faaliyetlere ilişkin düzenlenecek rapor yurda döndükten sonra üç ay içerisinde Başkanlığa sunulur. (3) Bu konularda Kurul tarafından belirlenen esaslara uyulur. Kimlik Belgesi MADDE 49 (1) İç denetçilere, Üst Yönetici tarafından imzalanan, unvan ve yetkilerini belirten bir kimlik belgesi verilir. Haberleşme, yazışmalar ve dosya düzeni MADDE 50 (1) İç denetçiler, görevleriyle ilgili konularda doğrudan yazışma yapar. (2) İç denetçiler yazdıkları rapor, düzenledikleri hakediş cetveli, iş cetveli, geçici görev yolluğu bildirimi ve yazıların ekleriyle birlikte birer örneklerini ve Başkanlıktan gönderilen yazıları, özel dosyalarında saklar. (3) Gelen ve giden yazılar, Evrak Kayıt Defterine işlenir. Evrak takibinin bilgisayar ortamında bu hususta hazırlanmış programlar yardımıyla da yapılması mümkündür. (4) İç denetçiler, Başkanlık ve diğer birimlerle yaptıkları yazışmalarda, yazılarına verecekleri sayıların önüne sertifika numaralarını yazar. (5) Kurum dışına gönderilecek raporların her sayfası Başkanlıkça mühürlenir. İç Denetim Otomasyon Programı MADDE 51 (1) Başkanlıkta, uygulamaya başlanması halinde denetim faaliyetleri ile denetimin yönetimi faaliyetleri İç Denetim Otomasyon Programı (İDOP) üzerinden yürütülür. (2) İç denetim raporları, Kurulun düzenlemelerine uygun olarak İDOP üzerinden Kurula gönderilir. Yönergenin gözden geçirilmesi MADDE 52 (1) Yönerge Başkan ve İç Denetçiler tarafından her yıl gözden geçirilir. Varsa ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan değişiklikler Üst Yöneticinin uygun görüşüne sunulur ve Kurula gönderilir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 53 (1) Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Kanun, Yönetmelik, Kurul tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak düzenlemeler dikkate alınır.

17 ONUNCU BÖLÜM Geçici Madde ve Yürürlük GEÇİCİ MADDE Başkan atanıncaya kadar, Yönergede Başkan için öngörülen hükümler, Üst Yönetici tarafından koordinasyonu sağlamakla görevlendirilecek İç Denetçi aracılığıyla yerine getirilir. Bu görevlendirme bir ay içinde Kurula bildirilir. Yürürlük MADDE 54 (1) Yönerge Başkan, İç Denetçiler ve Üst Yönetici tarafından imzalandığında yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 55 (1) Yönerge hükümleri Üst Yönetici tarafından yürütülür.

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KAMU İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, kamu idarelerinde iç denetim biriminin işleyişi ile iç denetçilerin ve üst yöneticinin iç denetime

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü İç Denetim Biriminin işleyişi ile iç denetçilerin

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

ASKĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Đç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi

ASKĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Đç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi ASKĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Đç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ASKĐ Genel Müdürlüğü Đç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Karaman Belediye Başkanlığı iç

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Burdur İl Özel İdaresi İç Denetim Biriminin işleyiş ve yönetimi ile iç denetçi ile

Detaylı

T.C. ORMAN V VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. ORMAN V VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İÇÇ DENETİM BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Ocak 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar... 1

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İç Denetim Başkanlığının

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Dumlupınar Üniversitesi, İç Denetim Biriminin işleyişi ve yönetimi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 AĞUSTOS 2013 SAYI: 2671 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İç Denetim

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĐÇ DENETĐM BĐRĐM YÖNERGESĐ

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĐÇ DENETĐM BĐRĐM YÖNERGESĐ DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĐÇ DENETĐM BĐRĐM YÖNERGESĐ DMĐ Hukuk Müşavirliği DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĐÇ DENETĐM BĐRĐM YÖNERGESĐ (23/07/2008 tarihli Makamı Oluru ile yürürlüğe

Detaylı

TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge; Tuncbilek Belediye Başkanlığı nda iç denetimin kurulmasına, yürürlükteki mevzuat

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Trakya Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin ve

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ Nisan 2014 Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi iç denetim faaliyetlerinin

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KÜTAHYA ARALIK

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KÜTAHYA ARALIK İÇ DENETİM YÖNERGESİ KÜTAHYA ARALIK 2013 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam.4 Hukuki Dayanak...4 Tanımlar...4 İKİNCİ BÖLÜM İç Denetimin Amacı, Kapsamı ve Standartları İç Denetim ve İç Denetimin

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. İç Denetim Birim Başkanlığı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. İç Denetim Birim Başkanlığı T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birim Başkanlığı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 17 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Zonguldak İl Özel İdaresi İç Denetim Biriminin işleyişine, yönetimine,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Plato Meslek Yüksekokulu İç Denetim Birim Başkanlığı nın işleyişi ile ilgili iç denetime

Detaylı

19 Kasım 2013 Salı YÖNERGE Sayı :

19 Kasım 2013 Salı YÖNERGE Sayı : RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam: Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Sayfa 1/23 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin ve üst yöneticinin iç denetime

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Maliye Bakanlığı İç Denetim Biriminin işleyiş ve yönetimini, iç denetçilerin ve

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Genel Hükümler

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Genel Hükümler DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ ĐÇ DENETĐM YÖNERGESĐ Amaç ve kapsam BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Denizli Belediyesi iç denetim faaliyetinin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ

BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Boğaziçi Üniversitesi iç denetim biriminin işleyişi ile iç denetçilerin ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV)

Detaylı

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek?

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin; risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin

Detaylı

ĠÇ DENETĠM YÖNERGESĠ

ĠÇ DENETĠM YÖNERGESĠ T.C. KAHRAMANMARAġ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ DENETĠM YÖNERGESĠ MART 2009 2 ĠÇ DENETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Denizli Belediyesi iç denetim faaliyetinin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

istinaden düzenlenen İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi esas alınarak hazırlanmıştır.

istinaden düzenlenen İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi esas alınarak hazırlanmıştır. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gebze Teknik üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM 18 Haziran 2014 Ankara 1 İç Denetimin Tarihçesi (1) Amerika Birleşik Devletlerinde 1940 lı yıllardan itibaren yapılan bilimsel araştırmalarda, hukuka uygunluk denetimi

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ

İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1/20 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin ve Üst Yöneticinin iç denetime

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iç denetim faaliyetleri

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...3 VİZYONUMUZ...4 MİSYONUMUZ...4 I. İÇ DENETİM NEDİR...5 II. İÇ DENETİM FAALİYETİNİN KAPSAMI...6 III.

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 TEMMUZ 2015 SAYI: 2694 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İç Denetim

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ

İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bir Eylül Kampüsü, İzmir Yolu 8.Km/UŞAK Haziran 2017 T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM....

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM "Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen işletmeler (kamuda idareler), kurumsal yönetim kalitesini sağlamak

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER...

BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI İÇ D E N E TİM YÖNERGESİ O C A K 2 0 14 İÇİNDEKİLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 Amaç ve Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar... 1 ĠKĠNCĠ

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Şahinkaya Caddesi Beykoz / İstanbul

İÇ DENETİM YÖNERGESİ. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Şahinkaya Caddesi Beykoz / İstanbul İÇ DENETİM YÖNERGESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Şahinkaya Caddesi 86 34820 Beykoz / İstanbul Nisan 2017 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı MARMARA ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı MARMARA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 27 İÇİNDEKİLER 1. BİRİNCİ BÖLÜM - Genel Hükümler... 4 2. Amaç ve kapsam... 4 3. Dayanak... 4 4. Tanım

Detaylı

Amaç, Dayanak ve Kapsam

Amaç, Dayanak ve Kapsam KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASININ DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER Amaç Amaç, Dayanak ve Kapsam Madde 1- Bu düzenlemenin amacı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Kanun) uyarınca

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USULV E ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USULV E ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USULV E ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin ve üst yöneticinin iç denetime

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ T.C. İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ DÜZENLEME TARİHİ 31 Aralık 2014 1. GİRİŞ Bu İç Denetim Programı, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 8inci maddesi ile Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

(17.02.2012/28207 R.G.) KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASININ DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

(17.02.2012/28207 R.G.) KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASININ DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER (17.02.2012/28207 R.G.) KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASININ DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER Amaç, Dayanak ve Kapsam Amaç MADDE 1 Bu düzenlemenin amacı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve yönetimi

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Senato Kabul Tarihi 26.09.2016 Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı Ordu Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve yönetimi,

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK 2014 SAYI: 2676-EK 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM YÖNERGESİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM YÖNERGESİ Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bakanlık iç denetim sisteminin

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İdaremiz İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç ve Kapsam... 3 Hukuki Dayanak...

Detaylı

A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY. Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY. Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10654 Ekli "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/9/2005 tarihli ve 18688 sayılı yazısı üzerine, 5018

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ GİRESUN/2015

İÇ DENETİM YÖNERGESİ GİRESUN/2015 İÇ DENETİM YÖNERGESİ GİRESUN/2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Genel Hükümler... 4 Amaç ve Kapsam... 4 Hukuki Dayanak... 4 Tanımlar... 4 İKİNCİ BÖLÜM... 5 İç Denetimin Amacı, Kapsamı

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Bingöl Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi, ve yönetimi, iç denetim faaliyetlerinin

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden; Amaç İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İç Denetim Biriminin

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İç Denetim Koordinasyon

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

KAMU İÇ DENETÇİLERİNİN MESLEKİ KIDEMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER. Amaç, Dayanak ve Kapsam

KAMU İÇ DENETÇİLERİNİN MESLEKİ KIDEMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER. Amaç, Dayanak ve Kapsam KAMU İÇ DENETÇİLERİNİN MESLEKİ KIDEMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER Amaç Amaç, Dayanak ve Kapsam MADDE 1 Bu esas ve usullerin amacı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Kanun)

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ MART 2015 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İç Denetim Biriminin yönetimi

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? DENETİM İN TEM EL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İÇ DENETİM NEDİR? DENETİM İN TEM EL ÖZELLİKLERİ NELERDİR? İÇ DENETİM NEDİR? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan ikincil ve üçüncül düzey düzenlemelerle, kamu idarelerinde uluslararası kabul görmüş standartlarda bir

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ 13.03.2013 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığı nın işleyişi, yönetimi,

Detaylı

KURUL KARARLARI. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1

KURUL KARARLARI. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1 KURUL KARARLARI Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1 Kamu idarelerinde yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı