T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Kanun, tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulunun 17/10/2014 tarih ve 2014/158-4 sayılı oturumunda kabul edilmiģtir.

3 KuruluĢun unvanı : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Merkezi : Ankara Ġlgili Bakanlık : T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Esas sermayesi : TL ÖdenmiĢ sermayesi : TL ÖdenmemiĢ sermayesi : - Karar organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki Adı Soyadı Temsil ettiği bakanlık veya KuruluĢtaki görevi veya mesleği unvanı kuruluģ Görevli bulunduğu süre BaĢlama tarihi Ayrılma tarihi 1- BaĢkan Mesut KÖSE Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdür Devam ediyor 2-Üye Uğur ERKAYMAZ Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdür Yrd " Refik Kayhan ÜNAL Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdür Yrd Devam ediyor 3- Üye Mustafa ERDOĞAN Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdür Yrd Devam ediyor 4- Üye Dr. Ahmet ARSLAN Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı E. Kor. Kontr. Gn. Md. Yrd " Dr. Mehmet KÜÇÜK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık MüĢaviri Devam ediyor 5-Üye Davut HANER Hazine MüsteĢarlığı Mülki Ġdare Amiri Üye Mehmet TAġAN Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık MüĢaviri " Nizamettin EKĠNCĠ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlık Personel Gn. Md Devam ediyor

4 Raporda yer alan kısaltmalar AAF: Afyon Alkoloid Fabrikası AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AMA: Susuz Morfin Alkoloid APK: AraĢtırma Planlama ve Koordinasyon Daire BaĢkanlığı ARIP: Tarım Reformu Uygulama Projesi Aġ: Anonim ġirket CICIL: Uluslararası Bakliyat Ticaret ve Endüstri Konfederasyonu DGD: Doğrudan Gelir Desteği DĠR: Dahilde ĠĢleme Rejimi DPB: Devlet Personel BaĢkanlığı DPT: Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü EFT: Elektronik Fon Transferi FAO: BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAPRI: Gıda ve Tarım Politikaları AraĢtırma Enstitüsü FĠSKOBĠRLĠK: Sınırlı Sorumlu Fındık SatıĢ Kooperatifleri Birliği GAFTA: Uluslararası Hububat ve Yem Ticaret Birliği GSMH: Gayrisafi Milli Hasıla IGC: Uluslararası Hububat Konseyi KHK: Kanun Hükmünde Kararname KĠK: Kamu Ġhale Kanunu KĠT: Kamu Ġktisadi TeĢebbüsü KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MAYDÜ: Modern Açık Yığın Depolama Ünitesi MDV: Maddi Duran Varlıklar OHAL: Olağanüstü Hal TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TPA: Tarım Ürünleri Piyasası Ödeme Ajansı TÜBĠTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu TÜFE: Tüketici Fiyatları Endeksi TÜGEM: Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü TÜHĠS: Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu ĠĢverenler Sendikası TÜĠK: Türkiye Ġstatistik Kurumu USD: Amerikan Doları USDA: ABD Tarım Bakanlığı ÜFE: Üretici Fiyatları Endeksi VUK: Vergi Usul Kanunu YDK: Yüksek Denetleme Kurulu YPK: Yüksek Planlama Kurulu

5 TABLOLAR Bölüm Tablo Adı Sayfa No I. TOPLU BAKIġ 1 Dünya hububat üretim, tüketim, ticaret ve stok verileri I 2 Buğday, arpa, mısır ve pirincin Dünya üretim miktarı II 3 Dünya uyuģturucu madde üretimi IV 4 Dünya afyon ve alkaloidleri üretimi IV 5 Dünya fındık üretimi ve baģlıca üretici ülkeler V 6 Toplu bilgiler X II. ĠDARĠ BÜNYE 7 Dava dosyalarının hareketi 13 8 Ġcra dosyalarının hareketi 13 9 Personel kadroları Personele yapılan harcamalar Sosyal giderler 21 III. MALĠ BÜNYE 12 Mali durum 23 IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI A- Bütçe 13 Bütçeye iliģkin toplu bilgiler 31 B- Finansman 14 Finansman programı büyüklükleri Kredi ödemeleri 35 C-Giderler 16 Giderler DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ÇeĢitli giderler 39 D-Tedarik 19 Alımlar yılı Yerinde Emanet Çeltik Alımı Yapılan Ancak 46 Vadesinde Ödenmeyen Borçlar 21 Hububat müdahale alım fiyatları Malzeme alımları Akaryakıt alımları Hizmet alımları TaĢımalar Ġlk madde ve malzeme stokları Ġlk madde ve malzeme stok hareketi 57 E- Üretim ve maliyetler 28 Ekstraksiyon ünitesi verileri Ekstraksiyon ünitesi üretimi Kapsül tüketimi ile morfin üretimi için yapılan kimyasal 64 madde ve enerji sarfiyatları 31 Derive ünitesi üretimi AAF üretim maliyetleri 66

6 33 Üniteler itibariyle üretim maliyetleri 66 F-Pazarlama 34 SatıĢlar HaĢhaĢ ürünleri satıģları Buğday satıģ fiyatları Mamul ara mamul ve ticari mal stokları Stokların hareketi 84 G- Sigorta 39 Sigorta 86 H-ĠĢletme sonuçları 40 ĠĢletme sonuçları Görev zararları icmali Göstergeler 90 I-Bağlı ortaklık ve iģtirakler 43 ĠĢtirakler ĠĢtirakin ortaklık yapısı 93 J-Kalkınma planı ve yıllık 45 Yatırımlar 99 programlar A kodlu porjenin ödenek ve harcamaları Adana ġube Müdürlüğü Atölye Binası Üzeri Tevsii Derslik 104 Yapım iģi ödemeleri 48 BBY Grup firmasına Adana ġube Müdürlüğünün 2012 yılı 105 içerisinde doğrudan temin yolu ile yaptırdığı iģler V.BĠLANÇO 49 Aktif hesaplar Bankalar Ticari alacaklar Alıcılar Diğer alacaklar Stoklar Maddi duran varlıklar hareketi Maddi duran varlıklar edinme değeri Pasif hesaplar Mali borçlar Ticari borçlar Satıcılar Diğer borçlar 131 VI. GELĠR TABLOSU 62 Gelir ve giderler 138

7 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I- TOPLU BAKIġ... I A-Hububat, fındık, bakliyat ve uyuģturucu maddelerin Dünya ekonomisindeki yeri.. I B-KuruluĢun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve geliģimi... V C-Öneriler... II- ĠDARĠ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- TeĢkilat... 8 C- Personel durumu III- MALĠ BÜNYE A- Mali durum B- Mali sonuçlar IV- ĠġLETME ÇALIġMALARI A-ĠĢletme bütçesinin genel durumu B-Finansman C-Giderler D-Tedarik iģleri E-Üretim ve maliyetler F-Pazarlama G-Sigorta iģleri H-ĠĢletme sonuçları I-Bağlı ortaklık ve iģtirakler J-Kalkınma planı ve yıllık programlar V- BĠLANÇO Aktif Pasif VI- GELĠR TABLOSU VII- EKLER XII

8

9 I I.TOPLU BAKIġ A- Hububat, fındık, bakliyat ve uyuģturucu maddelerin Dünya ekonomisindeki yeri: 1. Hububat: Hububat, dünyada temel bir gıda maddesi olarak yerini korumakta olup, ekmek ve undan yapılan gıda maddeleri özellikle geliģmekte olan ülkelerin baģlıca ihtiyacını teģkil etmektedir. Bu nedenle hububatın dünyada üretimi ve ticareti büyük önem kazanmaktadır. Dünya hububat üretim, tüketim, ticaret ve stok verileri yıllar itibariyle aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 1: Dünya hububat üretim, tüketim, ticaret ve stok verileri Dünya verileri 1 (Milyon Ton) Yıllar 2009/ / / /13* 2013/14** ÜRETĠM Buğday Arpa Mısır Pirinç TĠCARET Buğday Arpa Mısır Pirinç TÜKETĠM Buğday Arpa Mısır Pirinç STOKLAR Buğday Arpa Mısır Pirinç Hububat üretiminde yıllar itibariyle iklim Ģartlarına bağlı olarak dalgalanmalar meydana gelmekte olup, buna bağlı olarak hububat tüketim ve ticareti de yıllara göre farklılık göstermektedir. Buğday, arpa, mısır ve pirincin Dünya üretim miktarı ülkeler itibariyle aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir. 1 Kaynak: IGC (Ocak 2013) (*)Tahmin (**) Öngörü

10 II Sayıştay Tablo 2: Buğday, arpa, mısır ve pirinç Dünya üretim miktarları 2 Ülkeler 2009/ / / /13* 2013/14** BUĞDAY AB(27) Çin Hindistan ABD Rusya Avustralya Pakistan Kanada Türkiye Ukrayna Arjantin Kazakistan Dünya ARPA AB(27) Rusya Ukrayna Kanada Türkiye ABD Avustralya Dünya MISIR ABD Çin Brezilya AB Meksika Arjantin Hindistan Türkiye Dünya PĠRĠNÇ Çin Hindistan Endonezya BangladeĢ Vietnam Tayland Filipinler Türkiye Dünya Kaynak: IGC (Ocak 2013) (*)Tahmin (**) Öngörü

11 III 2. Bakliyat: Yüksek protein değeri ile insanların beslenmesinde son derece önemli bir yeri olan bakliyat (nohut, kırmızı ve yeģil mercimek) aynı zamanda toprağın verimini artıran bir ürün ve ihracat olanağı yüksek bir döviz kaynağıdır. Dünya bakliyat üretiminde söz sahibi büyük ülkeler Hindistan, Pakistan, BangladeĢ, Tayland, Türkiye, Kanada, ABD, Avustralya, Çin ve Suriye dir. 3. UyuĢturucu Maddeler: Ülkemizde geleneksel olarak tarımı yapılan haģhaģ, Anadolu da M.Ö yılından bu yana yetiģtirilmektedir. Üreticilerimiz, haģhaģı pratik olarak baģka bir bitkinin yetiģmesinin mümkün olmadığı topraklarda yetiģtirmiģlerdir. Üreticiler, haģhaģ tohumundan yağ, haģhaģ ezmesi vb. gıda amaçlı; küspesinden hayvan yemi, sapından ise yakacak olarak yararlanmıģlardır. Ülkemizde haģhaģ tarımı serbest olarak yapılırken, Türkiye nin de taraf olduğu Uluslararası Afyon AnlaĢması gereği 1933 yılında inhisar idaresi kurularak kontrollü haģhaģ ekimi ve afyon üretimine geçilmiģtir. HaĢhaĢ tarımı 1971 yılına kadar afyon ve haģhaģ tohumu amaçlı olarak gerçekleģtirilmiģtir. HaĢhaĢ kapsüllerinin çizilmesi suretiyle elde edilen afyon sakızı, üreticilerden TMO tarafından satın alınıp iģlendikten sonra tıbbi amaçlı olarak ihraç edilmiģtir. HaĢhaĢ kapsülünün çizilmesi suretiyle afyon sakızının yasal olarak üretilmesine rağmen, Türkiye nin uyuģturucu madde kaçakçılığının kaynaklarından biri olduğu yönündeki olumsuz kampanya nedeniyle Türk Hükümeti, ülkemizin yasadıģı uyuģturucu trafiğinin kaynaklarından birisi olmadığını göstermek amacıyla 1971 yılında haģhaģ tarımını tamamen yasaklamıģtır den 1974 e kadar süren bu yasak sırasında, Avrupa ve Amerika ya yasadıģı uyuģturucu giriģi devam etmiģ, üstelik diğer afyon üreten ülkelerin üretimlerinde artıģ gözlenmiģ ve yeni haģhaģ üreticisi Ülkelerin ortaya çıkmasına neden olmuģtur. Diğer taraftan bu yasak, önemli bir gelir kaynağından mahrum olan üreticilerimiz üzerinde sosyal ve ekonomik olumsuzluklara yol açmıģtır. YaklaĢık 1,5 milyon insan bu yasaktan olumsuz etkilenmiģtir. Böylesine yasal ve geleneksel üretimi yapılan bir ürünün dayanaktan yoksun olarak uzun bir süre yasaklanmasının mümkün olmadığının anlaģılması üzerine, uluslararası sorumluluklarda dikkate alınarak, 1974 yılından itibaren BirleĢmiĢ Milletler TeĢkilatı nın gözetiminde, kaçağa kayma riski en az olan lisansa tabi ve kontrollü çizilmemiģ haģhaģ kapsülü üretimine tekrar baģlanmıģtır. Yasal haģhaģ ekim alanlarından üretilen çizilmemiģ haģhaģ kapsülleri, 1981 yılında üretime baģlayan ve Afyonkarahisar Ġli Bolvadin ilçesinde kurulu Afyon

12 IV Sayıştay Alkaloidleri Fabrikasında iģlenerek elde edilen morfin ve türevleri, tıbbi ve bilimsel amaçlı olarak ihraç edilmektedir. Morfin eģdeğerine göre Dünya uyuģturucu madde üretimi ülkeler ve yıllar itibariyle aģağıda gösterilmiģtir. Tablo 3: Dünya uyuģturucu madde üretimi Dünya HaĢhaĢ Ekim Alanı ve UyuĢturucu Madde Üretimi 3 Ülkeler Hindistan Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Macaristan Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Avustralya Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Fransa Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Ġspanya Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Türkiye Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Diğer Ülkeler Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Toplam Ekim Alanı(ha) Üretim (Ton) Dünya afyon ve alkaloidleri üretimi yıllar itibariyle aģağıda gösterilmiģtir. Tablo 4: Dünya afyon ve alkaloidleri üretimi Dünya Afyon ve Alkaloidleri Üretimi 4 (ton) Yıllar Afyon Morfin Kodein * * 3 Kaynak : Narcotics Drugs, Kaynak: Narcotics Drugs, (* morfin ve kodein miktarı takip eden yıl sonunda açıklanmaktadır)

13 V 4. Fındık: Fındık, sert kabuklu meyve türleri arasında dünya üretimindeki %21 lik payı ve ortalama bin tonluk üretimiyle ikinci sırada yer almaktadır. Tablo 5: Dünya Fındık Üretimi ve BaĢlıca Üretici Ülkeler Dünya Fındık Üretimi ve BaĢlıca Üretici Ülkeler 5 (Kabuklu/Bin Ton) Ülkeler Türkiye (*) Ġtalya Azerbaycan Gürcistan ABD Ġspanya Diğerleri Toplam Son yıllarda fındık üretim alanları; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü verilerine göre; Türkiye de 697 bin hektara, Dünyada 899 bin hektara ulaģmıģ bulunmaktadır. Dünya fındık üretimi; 1960 lı yıllarda yaklaģık 250 bin ton civarında iken, ortalamasına göre 833 bin tona çıkmıģtır. ( Kaynak: INC, 2012 AB Fındık DanıĢma Toplantısı). Dünya fındık üretiminin ortalama %68 ini gerçekleģtiren Türkiye yi sırasıyla; Ġtalya (%14), ABD (%4) ve Azerbaycan (%4) takip etmektedir. Türkiye de üretilen fındığın %15-20 si iç piyasada tüketilmekte, %80-85 i ise ihraç edilmektedir. Dünyadaki en fazla fındık ithal eden ülkeler sırasıyla; Almanya, Ġtalya, Fransa, Polonya, Kanada ve Avusturya gibi çikolata ve Ģekerleme sanayisinin geliģmiģ olduğu ülkelerdir. Ülkemizin yaptığı fındık ihracatının yaklaģık % 64 ünün yapıldığı bu ülkelerde fındığın yaklaģık %70 i çikolata, %20 si Ģekerleme ve pastacılık sektöründe kullanılırken, % 10 u doğrudan kuruyemiģ olarak tüketilmektedir. B- KuruluĢun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve geliģimi: Birinci Dünya SavaĢı sonrasında sanayi tesislerinin büyük ölçüde yok olması dünyanın pek çok ülkesinde tarıma yönelmeyi zorunlu kılmıģ ve tarımsal üretimin hızla artması sonucu üretici ülkelerde bilhassa buğday stokları büyük ölçüde çoğalmıģtır. Buğday stoklarındaki bu artıģ dıģ piyasada rekabete, fiyatların düģmesine ve bunlardan 5 Kaynak: INC (International Nut Council), * Türkiye verileri TÜİK

14 VI Sayıştay kaynaklanan büyük krizlere neden olmuģ, özellikle 1928 sonrasında birçok ülkede buğday fiyatları hızla düģmeye baģlamıģtır. Bu geliģme üzerine hükümet tarihinde yürürlüğe giren 2056 sayılı Kanunla Ziraat Bankasını buğday alımıyla görevlendirmiģtir. Ziraat Bankasına, depo ihtiyacını karģılamak üzere silo ve ambar inģası hakkında çıkarılan tarihli ve 2303 sayılı Kanunla hububat muhafaza tesisleri kurma görevi de verilmiģtir. Ziraat Bankası 1932/1933 yıllarında çoğu Orta Anadolu'da olmak üzere alım merkezleri açmıģtır. Buğday üretiminin artması yanında Ġkinci Dünya SavaĢı belirtilerinin gittikçe fazlalaģması Ziraat Bankasında Buğday Masası ġefliği adı altında yürütülen iģlerin, oluģturulacak baģka bir kuruluģa devredilmesini zorunlu kılmıģtır. Bu ihtiyaçtan hareketle, tarihli Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 3491 sayılı Kanunla iktisadi devlet teģekkülü niteliğinde ve buğday iģleri ile iģtigal etmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuģtur. Sözü edilen Kanunla, Toprak Mahsulleri Ofisine; buğday fiyatlarının üreticiler bakımından normalin altına düģmesinin ve tüketici halk aleyhine yükselmesinin engellenmesi, buğday piyasasının korunması ve düzenlenmesi, gerektiğinde buğday ithalatı ve ihracatı yapması, dünya buğday üretimi ve hareketlerini takip etmesi, gerekli görülecek yerlerde un ve ekmek fabrikaları kurması, uyuģturucu maddelerle ilgili devlet tekelini yürütmesi ve benzeri görevler verilmiģtir. Ofis'e, 27 Ekim 1939 tarihinde arpa ve yulaf, 28 Kasım 1940 tarihinde çavdar, 25 Nisan 1941 tarihinde mısır, 13 Ağustos 1941 tarihinde de baģta pirinç olmak üzere; bitkisel ve hayvansal yağlar, et ve balık, yonca tohumu ve bakliyat alımı görevleri verilmiģtir. Ġkinci Dünya SavaĢının hüküm sürdüğü yıllarda ve sonrasında Ofis, benzin, otomobil lastiği, et kavurması, margarin ve kahve gibi maddelerin tedarik ve dağıtımını yürütmüģ, 3 Ağustos 1943 tarihinde nohut, akdarı, fasulye, mercimek, bakla ve börülce, 31 Ekim 1947 tarihinde susam alımı ile görevlendirilmiģtir. Gelinen noktada; Toprak Mahsulleri Ofisi, yurdun her bölgesinde, limanlar ve yoğun üretim alanları dikkate alınarak çeģitli cins ve tonajlarda depolar yapmıģ ve toplam depo kapasitesi 4 milyon tona ulaģmıģtır. KuruluĢun Bolvadin'de Afyon Alkaloidleri Fabrikası ĠĢletme Müdürlüğü bulunmaktadır. TaĢra teģkilatında ise, Ģube müdürlükleri ve bunlara bağlı olan ajans amirlikleri Ģeklinde bir örgüt yapısına sahiptir. Ayrıca, Ülkenin her bölgesinde bulunan tesisli ekipleri ve yoğun alım dönemlerinde faaliyete geçirilen geçici alım merkezleriyle tarım sektörüne hizmet vermektedir.

15 VII TMO, lisanslı depoculuk uygulamalarına öncülük etmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yürüttüğü çalıģmalar sonucu tarihinde kurulan TMO- TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketinde % 48 hisse ile iģtirak sahibidir. Öte yandan tarihli ve 2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile fındık alımıyla görevlendirilmiģ, bu Kararın tarihli ve 2009/15202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlükten kaldırılmasıyla Ofisin fındık alımı görevi sona ermiģtir. KuruluĢ en son durumda; tarihli ve 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanan TMO Ana Statüsü çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. TMO Ana Statüsünün 4 ncü maddesine göre, KuruluĢun amacı; Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düģmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dıģındaki diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuģturucu maddelere konulan Devlet tekelini iģletmektir. Bu amaca yönelik olarak faaliyet konuları ve görevleri ise; -TMO, kuruluģ amacının gerçekleģmesi için; Faaliyet alanına giren ürünlerin, her yıl cins, nev'i ve mahallerine göre tespit olunacak fiyatlarla, alım ve satıģını yapmak, gerekli stok tesisini ve muhafazasını sağlamak suretiyle, bu ürünlerin piyasalarında istikrar sağlamak, -Gerek görülen durumlarda faaliyet konularına giren ürünleri ve bu ürünlerin mamullerini dıģ piyasalardan satın almak, -Yurt içinden satın aldığı ürünlerin ve bunların mamullerinin dıģ piyasalarda sürümünü sağlamak için her türlü iģlemleri yapmak ve gerekirse bunları yurt dıģına satmak, -Buğdayı Bakanlar Kurulu tarafından verilen görev çerçevesinde, önceden belirlenmiģ olan kalite gruplarına göre ilan edilecek fiyatlarla satın almak, -Faaliyet konusuna giren ürünlerin muhafaza, kurutma, temizleme, ilaçlama ve ölçümleme iģlerini yapmak, -Umumi Mağazacılık faaliyetlerinde bulunmak,

16 VIII Sayıştay -Mevcut ve bundan sonra devreye girecek silo veya diğer depolama tesislerini iģletmek, -Faaliyet konuları ile ilgili yatırım, etüt, araģtırma, fizibilite ve projeler ile gerektiğinde mühendislik ve müģavirlik hizmetlerini yapmak ve/veya yaptırmak, -Gerektiğinde, faaliyet konularına giren ürünleri ve bunlardan elde edilecek mamulleri depolamak üzere depolama tesisleri kurmak, -Kurulan tesislerin bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça, araç ve makinaları bulundurmak, gerekirse bu amaçla atölyeler kurmak ve imalat yapmak veya bunlar için gerekli makine ve donatımın yurt içinden veya dıģından alımını yapmak, -Kurulan tesisler ile mevcut malzeme, makine ve cihazların artık kapasitelerini değerlendirmek, -Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, yurt içinde ve yurt dıģında her türlü alım, satım, nakliyat, imalat, depolama ve muhafaza iģleri için Ģirket ve kooperatifler kurmak veya bu amaçla kurulan ortaklıklara katılmak, -Dünya hububat üretimi hareketlerini ve fiyatlarını izlemek, değerlendirmek, faaliyet konuları ile ilgili her türlü yayınları yapmak, -Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, yurt içinde ve yurt dıģında teģkilat ve tesisler kurmak, iģletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak, -Ġstihdamı geliģtirme çalıģmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak, -KurulmuĢ ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluģlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak, -Her yıl Bakanlar Kurulunca kararlaģtırılan yerlerde, haģhaģ ekimi yapacak olanlara izin belgesi vermek, haģhaģ ekimi, afyon ve kapsül üretimini kontrol etmek ve Bakanlar Kurulu'nun tespit edeceği fiyattan bu ürünleri satın almak, -HaĢhaĢ kapsülü, afyon ve tıbbi bitkilerden alkaloidler ve uyuģturucu maddeler ile türevlerini imal edecek fabrikalar ve bunlarla ilgili entegre tesisler kurmak ve kurulmuģ olan fabrikaları iģletmek, -UyuĢturucu maddelerin yurt içi ve yurt dıģı pazarlamasını yapmak, bilimsel ve tıbbi amaçlı uyuģturucuları ithal etmek,

17 IX -HaĢhaĢ türlerinin, tohum, afyon ve kapsülün ihtiva ettiği morfin ve alkaloidler yönünden ıslahı için araģtırmalar yapmak ve araģtırma izni verilen diğer kuruluģların bu konuda yapacakları çalıģmalara katılmak, ġeklinde belirlenmiģtir. Toprak Mahsulleri Ofisinin son 5 yıllık faaliyetine iliģkin toplu bilgiler aģağıdaki çizelgede gösterilmiģtir.

18 X Sayıştay Tablo 6: Toplu bilgiler Toplu bilgiler Son iki ArtıĢ veya Ölçü yıl farkı AzalıĢ ArtıĢ % Sermaye Bin TL ÖdenmiĢ sermaye " Öz kaynaklar " Yabancı kaynaklar Finansman giderleri " (60.220) (40) Maddi Dur.Varl. (edinme değ.) " Maddi duran varlık birik.amort. " Yatırımlar için yap nakdi ödeme Bin TL Yatırım gerçekleģme oranı (nakdi) % (1) (1) BaĢlıca alım miktarı Bin Ton Buğday " Arpa " Mısır " Çeltik " (45) (100) Pirinç " Fındık " HaĢhaĢ kapsülü " (4) (100) Tüm alım tutarı Bin TL BaĢlıca üretim Miktarı Morfin ve türevleri Ton (4) (3) BaĢlıca satıģ miktarı: 0 Buğday Bin Ton Arpa " (21) (6) Mısır " Fındık Ton (25.173) (100) Net satıģ tutarı Bin TL Stoklar : 0 Ġlk madde ve malzeme Bin TL ( ) (45) Yarı Mamüller " Mamüller " Ticari Mallar " Diğer stoklar " (2.259) (77) Memur (Ortalama) KiĢi (3) (2) SözleĢmeli (Ortalama) " ĠĢçi (Ortalama) " (48) (14) Personel Ġçin Yap. Tüm Giderler Bin TL Cari Yıla ĠliĢkin Memurlar Ġçin Yapılan Giderler Bin TL Memur BaĢ.Ort.Aylık Gid. Bin TL SözleĢmeliler için yap.gid. Bin TL SözleĢmeli Ġçin Aylık Ort. Gid. Bin TL ĠĢçiler Ġçin Yap.Gid. Bin TL (67) - ĠĢçiler Ġçin yap. Aylık Ort.Gid. Bin TL Döneme kar. iġliģ.vergi ve diğ.yas.yük. Bin TL Tahakkuk Eden Vergiler " GSYĠH'na Katkı (Üretici Fiyatı) " GSYĠH'na Katkı (Alıcı Fiyatı) " ( ) ( ) (45.610) (32.446) ( ) ( ) (412) GSMH'na Katkı (Alıcı Fiyatı) " ( ) ( ) (45.610) (32.446) ( ) ( ) (412) Faaliyet Kârlılığı (Öz kaynak yön.) % Mali Kârlılık (Öz Kaynak yön.) % ,2 2,4 2,2 110 Zararlılık (Öz kaynak yitiriliģi) % Ekonomik Kârlılık % - - 0,6 0,3 3,4 3,1 103 Faaliyet Kârı Bin TL Dönem Kârı veya zararı " Bilanço Kârı-zararı "

19 XI 1938 yılından bu yana hizmet vermekte olan TMO'nun ana görevi; Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düģmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dıģındaki diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuģturucu maddelere konulan devlet tekelini iģletmek, sivil halk ve Silahlı Kuvvetler için olağanüstü hal stoku bulundurmaktır. TMO, hasatla birlikte yoğun arz nedeniyle düģen piyasa fiyatlarının daha da düģmesini, hasat dönemleri dıģında ise yeterli olmayan arz nedeniyle yükselen piyasa fiyatlarını dengelemek amacıyla gerektiğinde alım ve satıģ yapmaktadır. Yeterli finansman gücüne sahip olmayan üretici, ürününü hasatla birlikte elinden çıkarmak zorunda kalırken yine yeterli finansman gücü olmayan sanayici de hasat döneminde en fazla 3-4 aylık ihtiyacını karģılayacak miktarlarda stok yapabilmekte, yılın diğer aylarında ise ihtiyacı olan ürünü piyasalardan temin etmektedir. Piyasalarda yeterli miktar ve kalitede ürünün bulunmadığı dönemlerde Ofis stoklarında ürün bulunması ve bu ürünü piyasaya arz etmesi, piyasa dengesi açısından büyük önem arz etmektedir. Ofisin esas amacının ticari faaliyetten ziyade faaliyet alanı içinde kalan ürün piyasasında fiyat istikrarının korunması olduğu dikkate alındığında; Arz talep dengesine bağlı olarak KuruluĢun faaliyet hacmi ve sonuçları her yıl değiģmektedir. Örneğin 2007 yılında 667 bin ton hububat alınırken bu miktar 2009 yılında 8 kat artarak 5,5 milyon tona yükselmiģtir yılında ise yaklaģık 2,3 milyar TL tutarında 3,4 milyon ton hububat alımı yapılmıģ ayrıca çeltik ve haģhaģ kapsülü alımlarıyla birlikte üreticiye toplam 2,4 milyar TL ödenmiģtir. Bu nedenle yapılan mali değerlendirmelerde bu husus dikkate alınmıģtır. Ancak Kurumun finansman durumunun ve nakit akıģının ilgili mercilerce düzenli olarak takip edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Bakanlar Kurulu Kararı ile KuruluĢa verilen görevler kapsamında; 2013 yılında toplam 1,7 milyon ton ürün satıģından 1,1 milyon TL hasılat elde edilmiģtir. Hububat alım, satımı, haģhaģ kapsülünden morfin ve türevlerinin üretimi, çeltik ve fındık iģlemesi ve kuruluģa verilen diğer görevlerden doğan masraflarda ilave edildikten sonra faaliyet döneminde yaklaģık 757 milyon TL görev zararı doğmuģ ve Hazine MüsteĢarlığı adına borç kaydedilmiģtir. Öte yandan; Afyon Alkaloidleri Fabrikasında; üretim veriminin artırılması ve maliyetlerin düģürülmesine yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi ve proses iyileģtirme faaliyetlerinin yansıra haģhaģ kapsülündeki morfin oranının % 2 seviyelerine çıkarılması amacıyla sürdürülen çalıģmalara aksatılmadan devam edilmesi gerekmektedir.

20 XII Sayıştay C- Öneriler: Toprak Mahsulleri Ofisi nin 2013 yılındaki çalıģmaları üzerinde SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aģağıdadır. Yılına iliģkin öneriler: 1- Adana ġube Müdürlüğü nde gerçekleģtirilen Atölye Binası Üzeri Tevsii Derslik Yapım ĠĢi ile ilgili olarak; -Dersliğin temellendirildiği atölye binasının zemin etüdü ve beton testleri yapılmadığı ve gerçekçi bir proje hazırlanmadan ihale süreci baģlatıldığı, -Yapılan ihalenin kanunda belirtilen zaman aralığına uygun olarak yapılmadığından sözleģme ve uygulama sürecinde gerçeğe uygun olmayan belgelerin düzenlendiği, -Düzenlenen bu belgelere istinaden yapılan ödemelerin hangi iģ kalemleri için yapıldığının belirtildiği metraj cetvellerinin düzenlenmediği, -Bakım onarım adı ile yaptırılan iģlerin benzer iģ olmasına rağmen sınır değerin altında kalacak Ģekilde bölünerek KĠK in temel ilkelerine aykırı olarak yapıldığı, Hususları ile ilgili iģ ve iģlemlerde ilgililerin sorumluluklarının tespiti bakımından konunun TMO Genel Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı nca tetkik ve gerekirse tahkik ettirilmesi (Sayfa; ) 2- Adana ġube Müdürlüğü Lojmanlar Sahası Ġhata Yapım ĠĢi projesi ile ilgili olarak; -ihale ilanının mevzuata göre yapılmadığı, -Ġhaleye esas proje ile ilgili uygulama projesinin ve projeye esas yaklaģık maliyet cetvelinin projenin uygulama alanında uygulanabilirliği üzerinde doğru etüt iģlemleri yapılmadan hazırlandığı, -SözleĢme sürecinde yüklenici tarafından ibraz edilmesi gereken belgelerden SGK prim borcu ve vergi borcu olamadığına dair belge içeriklerinin KĠK mevzuatına uygun olmadığı halde sözleģme imzalandığı, -Hak ediģ belgesine istinaden yapılan ödemelerin hangi iģ kalemleri için yapıldığının belirtildiği metraj cetvellerinin düzenlenmediği ve gerçekleģtirilen iģ kalemleri ile yaklaģık maliyet iģ kalemleri arasında yüklenici lehine farklılıklar oluģtuğu, Hususları ile ilgili iģ ve iģlemlerde ilgililerin sorumluluklarının tespiti bakımından konunun TMO Genel Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı nca tetkik ve gerekirse tahkik ettirilmesi (Sayfa: ),

TMO, Türkiye içinde yedi bölgede toplam 28 şube, 114 ajans, 61 tesisli ekip halinde birçok il ve ilçede örgütlenmiş bir kurumdur.

TMO, Türkiye içinde yedi bölgede toplam 28 şube, 114 ajans, 61 tesisli ekip halinde birçok il ve ilçede örgütlenmiş bir kurumdur. Ülkemiz son yıllarda adı sıkça anılan kurumlardan biri olan Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı na bağlı resmi bir kurumdur. Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye'de hububat fiyatlarının üretici

Detaylı

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ 30/03/2012 1 TMO NUN TARİHÇESİ 1929 1933 1938 1939-45 1984 1993 2008 2011 2012 2 TMO NUN GÖREVLERİ Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 77. HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 2014

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 77. HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 2014 T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 77. HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 2014 Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı MART 2015 Misyonumuz BaĢta hububat olmak üzere faaliyet alanındaki tarımsal ürün piyasalarını

Detaylı

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ ÇELTİK 23-26 Ocak 2006 Türkiye Cumhuriyeti 1 İÇİNDEKİLER I. ÇELTİK ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ II. ÇELTİK TÜKETİM İSTATİSTİKLERİ III. ÇELTİK DIŞ TİCARETİ IV. ÇELTİK PİYASA AKTÖRLERİ V. AB MEVZUATIYLA MUKAYESE

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO) 2011 YILI RAPORU

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO) 2011 YILI RAPORU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO) 2011 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 76. HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 76. HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 76. HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 2013 Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı MART 2014 Misyonumuz BaĢta hububat olmak üzere faaliyet alanındaki tarımsal ürün piyasalarını

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/8 HUBUBAT BÜLTENİ 23.09.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62)

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62) 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TMO Genel Müdürlüğü nün Umumi Mağazacılık Faaliyetleri ve Makbuz Senedi Karşılığı Kredi 1993-2011

TMO Genel Müdürlüğü nün Umumi Mağazacılık Faaliyetleri ve Makbuz Senedi Karşılığı Kredi 1993-2011 TMO Genel Müdürlüğü nün Umumi Mağazacılık Faaliyetleri ve Makbuz Senedi Karşılığı Kredi 1993-2011 1. Umumi Mağazacılık Umumi Mağaza EMİN bir depodur. Güven Umumi Mağazası Ürünleri bir senet temsil eder.

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ 16a: HUBUBAT HUBUBAT

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ 16a: HUBUBAT HUBUBAT HUBUBAT 2326 Ocak 2006 Türkiye Cumhuriyeti 1 İÇİNDEKİLER I. HUBUBAT ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ II. HUBUBAT DIŞ TİCARETİ III. HUBUBAT PİYASA AKTÖRLERİ IV. AB MÜKTESEBATI İLE MUKAYESE 2326 Ocak 2006 Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. DÜNYA DA DURUM... 2 1.1. Hububat........ 2 1.1.1. Buğday...... 3 1.1.2. Arpa........... 5 1.1.3. Çavdar.... 7 1.1.4. Yulaf...... 8 1.1.5.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

2000 Yılı Sonrası Reformu - I

2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 yılı sonrasında reform niteliğinde atılan adımlar: DGD desteklemede ana araç oldu DGD uygulamasına tüm yurtta geçilmesini öngören 2000/2172 sayılı BKK Oluşturulan Çiftçi

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ 1 DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yıllık genel yatırım

Detaylı

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU

KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK ANONĠM ġġrketġ 1- GENEL BĠLGĠLER 01.01.2016 31.12.2016 Ġ YILLIK FAALĠYET RAPORU ġirketimiz 14.05.2010 tarihinde kurulmuģ olan Ģirketimiz: -Sermaye Piyasası

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 29 Nisan 2010 PERġEMBE Resmî Gazete Sayı : 27566 HĠBE ANLAġMASI MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Hazine MüsteĢarlığı tarafından temsil edilen Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı vasıtasıyla hareket eden Türkiye

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı