HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programı"

Transkript

1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programı Ocak 2012

2 ii

3 BAKAN SUNUŞU Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye dir. Bu çerçevede; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine stratejik yönetim anlayışı getirilerek kamu kurumlarının hem mali yönetimlerinde hem de karar alma ve politika oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli adımlar atılmıştır. Kamu mali yönetiminde reform niteliği taşıyan bu Kanun ile kamu kurumları; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak ve performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmekle yükümlüdürler sayılı Kanun un getirdiği ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan, Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programının kamuoyunun bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, bu belgenin hazırlanmasında emeği geçen Hazine personeline teşekkür ederim. Ali BABACAN Başbakan Yardımcısı iii

4 iv

5 MÜSTEŞAR SUNUŞU Kamu mali yönetimi reformunun yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kanun uyarınca, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı öngörülmüş, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. İkincil mevzuatın 2008 yılı ortasında yayımlanmasıyla birlikte, kamu mali yönetim sistemimizin en önemli unsurlarından biri olan performans esaslı bütçeleme sistemi ne geçilmiştir. Bu sistemde Kurumlara kılavuzluk edecek temel dokümanlar; stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporlarıdır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulurken, söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öncü ve kurumsal yönetimde model olarak kabul edilen bir kurum olmak vizyonu çerçevesinde hazırlanan Müsteşarlığımız dönemine ilişkin Stratejik Planı ile bağlantılı olarak 2012 yılını kapsayan Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda; o Stratejik planımızda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, o Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı ve o Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergeleri tanımlanmıştır. Müsteşarlığımız performans programını kamuoyunun bilgisine sunar, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. İbrahim H. ÇANAKCI Müsteşar v

6 vi

7 Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. İşbu raporda yer alan bütçe ve performans verileri, e-bütçe Bütçe Yönetim Enformasyon Sisteminden temin edilmiştir. vii

8 viii

9 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER 1.1. Misyon ve Vizyon Yetki, Görev ve Sorumluluklar Teşkilat Yapısı Fiziksel Kaynaklar İnsan Kaynakları BÖLÜM 2 PERFORMANS BİLGİLERİ 2.1. Temel Politika ve Öncelikler Amaç ve Hedefler Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler BÖLÜM 3 MALİ BİLGİLER Mali Bilgiler...37 EKLER EK 1 BİRİMLERİN FAALİYET KONULARI VE SUNDUKLARI HİZMETLER EK 2 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER EK 3 FAALİYETLERE İLİŞKİN MALİYET BİLGİLERİ...55 ix

10 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması... 5 Şekil 2: Hazine Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı... 7 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar... 8 Tablo 2: Planlanan Bilişim Faaliyetleri... 9 Tablo 3: Mesleki Yeterlilik Sertifika, Diploma ve Ruhsatları Tablo 4: Planlanan İnsan Kaynakları Faaliyetleri Tablo 5: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Arttırmak Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu Tablo 6: Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu Tablo 7: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sisteminin Büyüme Potansiyelini Harekete Geçirmek Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu Tablo 8: Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu 19 Tablo 9: Performans Hedefi Tablosu (1) Tablo 10: Performans Hedefi Tablosu (2) Tablo 11: Performans Hedefi Tablosu (3) Tablo 12: Performans Hedefi Tablosu (4) Tablo 13: Performans Hedefi Tablosu (5) Tablo 14: Performans Hedefi Tablosu (6) Tablo 15: Performans Hedefi Tablosu (7) Tablo 16: Performans Hedefi Tablosu (8) Tablo 17: Performans Hedefi Tablosu (9) Tablo 18: Performans Hedefi Tablosu (10) Tablo 19: Performans Hedefi Tablosu (11) Tablo 20: Performans Hedefi Tablosu (12) Tablo 21: Performans Hedefi Tablosu (13) Tablo 22: Performans Hedefi Tablosu (14) Tablo 23: Performans Hedefi Tablosu (15) Tablo 24: Performans Hedefi Tablosu (16) Tablo 25: Stratejik Amaç ve Hedeflere Tahsis Edilen Bütçe Kaynakları (TL) Tablo 26: Kategoriler Bazında 2012 Yılı Hazine Müsteşarlığı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL) Tablo 27: Stratejik Plan - Dokuzuncu Kalkınma Planı İlişkisi Tablo 28: Stratejik Plan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı İlişkisi Tablo 29: Faaliyetlere İlişkin Maliyet Bilgileri (TL) x

11 BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER 1

12 2

13 1.1. Misyon ve Vizyon HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ VİZYONU Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öncü ve kurumsal yönetimde model olarak kabul edilen bir kurum olmaktır. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ MİSYONU Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, ekonominin tüm aktörleriyle işbirliği içerisinde, şeffaf, hesap verebilir ve etkin bir şekilde; kamu mali varlık ve yükümlülüklerini yönetmek, ekonomik, finansal ve sektörel politikalar ile düzenlemeleri oluşturmak, uygulamak, denetlemek ve uluslararası ekonomik ilişkilerin koordinasyonunu sağlamaktır. 3

14 1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Hazine Müsteşarlığının görevleri, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun da aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak, Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve devlet iştiraklerine ilişkin pay sahipliğinin gerektirdiği faaliyetleri yürütmek, İkili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkileri düzenlemek, Uluslararası ve bölgesel ekonomik ve malî kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek, Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek, İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmektir Teşkilat Yapısı Hazine Müsteşarlığı; merkez ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluştan meydana gelmektedir. 1 Müsteşar, Hazine Müsteşarlığının üst yöneticisidir. Müsteşarlıkta, 3 müsteşar yardımcısı görev yapmaktadır (Şekil 1). Hazine Müsteşarlığı birimlerinin sunduğu temel hizmetler Ek-1 de yer almaktadır tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 662 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Müsteşarlığın taşra teşkilatı olan Kambiyo Müdürlükleri, söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayım tarihinden geçerli olmak koşuluyla kapatılmıştır. 4

15 Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması 5

16 1.4. Fiziksel Kaynaklar Fiziksel Yapı Merkez Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatı, İnönü Bulvarı No:36 Emek Çankaya/Ankara adresinde bulunan yerleşkede ve Bosna Hersek Caddesi No:29 Emek Çankaya/Ankara adresinde bulunan ek hizmet binasında hizmet vermektedir. Yerleşke toplam m 2 kullanım alanı üzerine kurulmuş 1 adet ana bina (A Blok) ile 4 adet ek binadan (B,C,D ve F Blokları) oluşmaktadır. Yerleşke içinde 344 kişi kapasiteli konferans salonu ve kütüphane bulunmaktadır. Yerleşkeye bitişik ek hizmet binasının kullanım alanı m 2 dir. Hazine Kontrolörleri Kuruluna bağlı İstanbul Grup Başkanlığı, İstiklal Caddesi Balo Sokak No:2 Kat:5-6-7 Beyoğlu/İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olup 585 m 2 kullanım alanına sahiptir. Anılan Kurula bağlı İzmir Grup Başkanlığı ise Gazi Bulvarı No:126 Kat:6 Basmane/İzmir adresinde faaliyet göstermekte olup 60 m 2 kullanım alanına sahiptir. Sigorta Denetleme Kuruluna bağlı İstanbul Grup Başkanlığı, Nispetiye Caddesi Korukent Yolu Aydın Sokak No:1 Kat:2 I. Levent/İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olup m 2 kullanım alanına sahiptir. Yurt Dışı Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığının yurt dışı teşkilatı; 28 ülkede, toplam 34 noktada bulunmaktadır. (Şekil 2) Bağlı Kuruluş: Hazine Müsteşarlığı bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olup m 2 kullanım alanına sahiptir. Söz konusu Genel Müdürlüğün matbaa binası ise Cankurtaran Mah. Topkapı Sarayı 1. Avlu Eminönü/İstanbul adresinde bulunmakta olup m 2 kullanım alanına sahiptir. Program Döneminde Yapılacaklar: Hazine Müsteşarlığı mevcut hizmet binası Ekonomi Bakanlığı ile ortaklaşa kullanılmakta olup ciddi yer sorunu bulunmaktadır. Personelin çalışma mekanlarının iyileştirilmesi ve çalışma ortamlarında ergonominin sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. Şekil 6

17 Şekil 2:. Hazine Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı 7

18 Bilişim Teknolojileri ve e-dönüşüm Mevcut Durum: Hazine Müsteşarlığı bilişim sistemleri etkin bir bilişim ve iletişim teknolojileri alt yapısına sahiptir. Bilişim altyapısı; 1. Yerel Bilgisayar Ağı, 2. Geniş Alan Ağı (WAN), 3. Sunucular, 4. Kullanıcı Bilgisayarları, bileşenlerinden oluşmaktadır. Altyapı ve üzerinde çalışan bilgi sistemleri için sayıları Tablo 1 de verilen donanım kullanılmaktadır. Hazine Müsteşarlığının temel faaliyetlerini yürütmek ve raporlamak amacıyla bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin başlıcaları; İç ve Dış Borç Bilgi Sistemi, Alacak Bilgi Sistemi, Kur ve Faiz Sistemi, Sermaye İhracı Bigi Sistemi, Sigortacılık Gözetim Sistemi ve Kamu İşletmeleri Veri İzleme Sistemidir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla adresinden Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesi hizmeti verilmektedir. İnternet sitesinde ana hizmet, denetim ve danışma birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin görev, sorumluluk ve faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca, kurum içi bilgi ve belge paylaşımına imkan sağlayacak şekilde intranet sitesi de faaliyette bulunmaktadır. Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar Sistem Odası Diğer Donanım Bilgisayar Araçlar Adet a Kişisel Bilgisayar Diz Üstü Bilgisayar Terminal Bilgisayar (Thin Client) Yazıcı Projektör Faks Fotokopi Makinesi Tarayıcı Sunucular Klima 8 10 Kesintisiz Güç Kaynağı 9 61 Yönlendiriciler 7 10 Ağ Anahtarları (a) 2011 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla aktif kullanımda olan araçlar 8

19 Program Döneminde Yapılacaklar: Bilişim ve e-dönüşüm alanlarında Hazine Müsteşarlığı tarafından program döneminde yapılması planlanan faaliyetler Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2: Planlanan Bilişim Faaliyetleri Stratejik İlgili Öncelik Hedef a Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetimi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Sigortacılık Sektörü ve Özel Emeklilik Sistemi Kurumsal Yönetim 1.1, 1.2, Bilişim Faaliyetleri Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) birincil piyasada ihracının ve ikincil piyasada aktif katılımcı olarak gerçekleştirilecek işlemlerin sanal ortamda yapılması Nakit yönetimi kapsamında veri alış verişinin elektronik ortamda yapılması Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetiminde muhasebe ve bütçeleştirme işlemlerinde otomasyon düzeyinin artırılması Kamu işletmeleri ile bilgi akışı ve iletişimin elektronik ortamda yapılması, bu işletmelerin elektronik olarak izlenmesi, KİT ve Devlet hesaplarının uyumunun sağlanmasını teminen bilgi sistemi oluşturulması; bu sistemin Müsteşarlık bilişim mimarisiyle entegrasyonu ve Karar Destek sistemleri ile güçlendirilmesi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin internet teknolojileri yardımıyla sunulması Yurt dışı teşkilatımızın hizmetlerini internet üzerinden sunmasını sağlayacak, Müsteşarlığımız ve ilgili diğer kurumlarla otomatik bilgi alışverişi veya iletişimi sağlayacak alt yapının tesis edilmesi Sigorta ve özel emekliliğe ilişkin denetim hizmetlerinin bilgisayar destekli denetim teknikleri ve otomasyon yazılımı aracılığıyla yürütülmesi Müsteşarlıkça yapılan mal ve hizmet alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi Belge ve arşiv yönetimi sisteminin otomasyonunun sağlanması COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) çatısı altında entegrasyon sağlanmak suretiyle; bilişim hizmetleri sunumunun ITIL (Information Technology Infrastructure Library) çerçevesinde yapılması, güvenlik operasyonlarında ISO 17799/27001 sertifikasının alınması, yazılım geliştirme süreçlerinin yönetiminde CMMI nın (Capability Maturity Model Integration) kullanılması Kamu finansmanı, kamu işletmeleri, sigortacılık ve özel emeklilik, kambiyo sistemlerinin Müsteşarlık bilişim mimarisiyle entegrasyonu ve bunların Karar Destek sistemleri ile güçlendirilmesi Hazine Kontolörleri Kurulu denetimlerinin bilgisayar destekli denetim teknikleri ve otomasyon yazılımları aracılığıyla yürütülmesi (a) Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir. 9

20 1.5. İnsan Kaynakları Personel Sayıları 2 Hazine Müsteşarlığı merkez ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluş olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde toplam personel istihdam edilmektedir. Merkez Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatında toplam personel çalışmaktadır. Toplam personelin %54 ü ana hizmet, %14 ü denetim, %8 i danışma, %24 ü ise yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilmektedir. Bağlı Kuruluş: Hazine Müsteşarlığı bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 338 personel çalışmaktadır. Yurt Dışında Görevli Personel: Daimi Temsilciliklere, Ekonomi Müşavirliklerine ve Ekonomi Ataşeliklerine bağlı olarak 42 kadromuz bulunmaktadır. Yurt Dışı Teşkilatında görev yapmakta olan Müsteşarlık personeli sayısı 23 tür 3. Bunun yanında, Dünya Bankası nda 8, Uluslararası Para Fonu nda 3, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nda 1, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası nda 1, Alman Kalkınma Bankası nda 1, Uluslararası Finans Enstitüsü nde 1, Avrupa Konseyi nde 2 ve Brüksel Enerji Şartı Konferansı nda 1 kişi olmak üzere ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda ilgili mevzuat çerçevesinde ücretsiz izin alarak çalışmakta olan personel sayısı 18 dir Eğitim, Mesleki Yeterlilik ve İhtisas Sertifikaları/Ruhsatları Personelin lisans üstü eğitim görmesi ve mesleki yeterlilik/ihtisas sertifikaları ve/veya ruhsatları alması Hazine Müsteşarlığı tarafından özel olarak desteklenmektedir. Bu çerçevede, personelimizin sahip olduğu mesleki yeterlilik sertifika, diploma ve ruhsat sayıları Tablo 3 te gösterilmektedir. 2 31/12//2011 tarihi itibarıyla yılı Aralık ayı sonu itibariyle, destek personeli hariç 10

21 Tablo 3: Mesleki Yeterlilik Sertifika, Diploma ve Ruhsatları a Doktora Yeminli Mali Müşavir 1 1 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 8 6 Serbest Mali Müşavir 1 2 Aktüer (Aktüerler siciline kayıtlı personel) Avukat CIA (Certified Internal Auditor) 13 9 CFE (Certified Fraud Examiner) 2 1 CGAP (Certified Government Audit Professional) 7 5 CCSA (Certificate in Control Self-Assessment) 3 2 CISA (Certified Information System Auditor) 1 - CISM (Certified Information Security Manager) - - ECDL (European Computer Driving License) - - PMP (Project Management Professional) - - IIBA (Certified Business Analysis Professional) - - TOPLAM a 31/12/2011 itibarıyla Aralık/2011 itibarıyla yurt dışında lisans üstü eğitim görmekte olan Hazine Müsteşarlığı personeli sayısı 36 dır yılı sonu itibarıyla OECD de stajyer olarak görev yapan Hazine Müsteşarlığı personeli sayısı 4, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası nda stajyer olarak görev yapan personel sayısı ise 1 dir Program Döneminde İnsan Kaynakları Alanında Yapılacaklar Program döneminde Tablo 4 te belirtilen faaliyetler gerçekleştirilecektir. Tablo 4: Planlanan İnsan Kaynakları Faaliyetleri Stratejik Öncelik İlgili Hedef a Kurumsal Yönetim 5.2 a Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir. Faaliyetler İşe alım, oryantasyon, atama, ödül, terfi, staj, kariyer planlaması, performans değerlendirme ve rotasyona ilişkin usul ve esasların iç düzenleme haline getirilmesi Hizmet İçi Eğitim Politika Belgesi nin hazırlanması ve hizmet içi eğitim süresinin artırılması Uluslararası standartlarda bir Sürekli Eğitim Merkezi nin (SEM) kurulması Doktora eğitiminin ve mesleki sertifikalara sahip olunmasının teşvik edilmesi Kurumsal stresin ölçülmesi ve azaltılması Mesleki bilgi birikiminin artırılmasını teminen personelin staj, seminer, konferans, kurs gibi imkanlarının artırılması Program dönemi boyunca personel sayısının geçmiş yıllar trendine uygun bir seyir izleyeceği öngörülmüştür Tarih ve Sayılı Mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Müsteşarlığımız Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, anılan KHK ile kurulan Ekonomi Bakanlığı bünyesine alınmıştır. Bu durum, toplam mesleki yeterlilik sertifika, diploma ve ruhsat sayısında düşüşe sebep olmuştur. 11

22 12

23 BÖLÜM 2 PERFORMANS BİLGİLERİ 13

24 14

25 2.1. Temel Politika ve Öncelikler Performans Programının hazırlanmasında; Dokuzuncu Kalkınma Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Orta Vadeli Mali Plan ile Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı ( ) esas alınmış olup kurumumuzun stratejik öncelikleri: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetimi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Sigortacılık Sektörü ve Özel Emeklilik Sistemi Kurumsal Yönetim olarak tespit edilmiştir. (Ek-2) Amaç ve Hedefler 5 Hazine Müsteşarlığı dönemi Stratejik Planı kapsamında Müsteşarlığın amaç ve hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetiminin etkinliğini artırmak amacı kapsamında; Finansman ihtiyacının en uygun maliyet ve makul risk düzeyinde karşılanması, Nakit yönetiminin etkinliğinin artırılması, Hazine garantili krediler ve ikrazen kullandırılan dış krediler ile diğer işlemlerden kaynaklanan kredi riskinin azaltılması, Kamu işletmelerinde kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanması ve bu kapsamda kamu işletmelerinin verimliliklerinin artırılması ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün başta madeni ufaklık para üretimi ve dağıtımı olmak üzere, faaliyetlerini maliyet-etkin, zamanında, sürekli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Uluslararası ekonomik ilişkilerde ülkemizin etkinliğini artırmak amacı kapsamında; Uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve söz konusu kuruluşlar nezdinde Türkiye nin etkinliğinin artırılması, AB müktesebatına uyumun ve AB fonlarının kullanımının etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi, Tarih ve Sayılı Mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Müsteşarlığımız Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, anılan KHK ile kurulan Ekonomi Bakanlığı bünyesine alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu birimlerin ilgili bulunduğu Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak amacı ile bu amaçla ilişkili hedeflere işbu raporda yer verilmemiştir. Ayrıca, anılan Kanun ile Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili görevler Ekonomi Bakanlığına devredildiğinden, Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak amacı kapsamındaki Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşması yla ilgili ülkemiz pozisyonunun belirlenmesinde kurumlararası koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması hedefine işbu raporda yer verilmemiştir. 15

26 Yurt dışı temsilciliklerimizin uluslararası ekonomik ilişkiler ile karşılıklı yatırımcı ilişkilerinin güçlendirilmesine ve Hazine Müsteşarlığı politikalarının oluşumuna katkılarının artırılması hedeflenmektedir. Sigortacılık ve özel emeklilik sisteminin büyüme potansiyelini harekete geçirmek amacı kapsamında; düzenleme ve denetimin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine yükseltilmesi hedeflenmektedir. Kurumsal ve yönetsel mükemmeliyeti sağlamak amacı kapsamında; Araştırma geliştirme ve yenilikçilik yaklaşımının kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi, İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi, Sürekli performans iyileştirme anlayışının hakim kılınması, Bilişim teknolojileri yönetişiminin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine çıkarılması, Kurumsal iletişimin güçlendirilmesi, Hazine Kontrolörleri Kurulu denetimlerinde uluslararası denetim standartlarına uyumun artırılması ve İç denetimde farkındalığın ve etkinliğin artırılması hedeflenmektedir Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan performans hedefleri ile bunlara ilişkin performans göstergeleri Tablo 5 Tablo 8 de yer almaktadır. Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan performans hedeflerine ve performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar ise; hedeflere ilişkin faaliyetler ile bunların maliyet bilgilerini de içerecek şekilde Tablo 9 Tablo 24 te sunulmaktadır. Faaliyetlerin maliyetine ilişkin ayrıntılara ise EK 3 te yer verilmiştir tarih ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, anılan KHK ile kurulan Ekonomi Bakanlığı bünyesine alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu birimlerin ilgili bulunduğu Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak amacı ile bu amaçla ilişkili performans hedefleri ile göstergelere işbu raporda yer verilmemiştir. Ayrıca, anılan Kanun ile Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili görevler Ekonomi Bakanlığına devredildiğinden, Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak amacı kapsamındaki Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşması yla ilgili ülkemiz pozisyonunun belirlenmesinde kurumlararası koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması hedefine işbu raporda yer verilmemiştir. 16

27 Tablo 5: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Arttırmak Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu No Performans Göstergesi a 2010 Gerçekleşme 2011 Gerçekleşme Tahmini 2012 Hedef Hedef: Finansman İhtiyacının En Uygun Maliyet ve Makul Risk Düzeyinde Karşılanması 1 Perakende Satış Yöntemiyle Doğrudan ve/veya Sanal Ortamda Satılan DİBS lerin İhraç Edilen DİBS Miktarı İçerisindeki Payı %0 %0 %0 2 Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Tarafından Yayımlanan Yatırımcı İlişkileri Programının Genel Değerlendirilmesi ve Veri Şeffaflığı Uygulamaları (Kategori-1) Başlıklı Sıralamada Ülkemizin Yeri Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Tarafından Yayımlanan Veri Dağıtımı Uygulamaları (Kategori-2) Başlıklı Sıralamada Ülkemizin Yeri Stratejik Ölçütler Üzerinden En Makul Risk Düzeyini Veren Döviz ve Faiz Kompozisyonunun Sağlanıp Sağlanmadığı b Geri Alım ve Değişim İşlemleri Miktarı (Cari Yıl Tutarının Bir Önceki Yıl Sonu İtibarıyla Piyasa İç Borç Stokuna Oranı) c %1,60 %0 %0,50 Hedef: Nakit Yönetiminin Etkinliğinin Artırılması 1 Hazine Nakit Programı ile Gerçekleşmeler Arasındaki Sapma %24,16 %48 %25 Hedef: Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullandırılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması 1 Risk Hesabının Bütçe Ödenekleri Dışındaki Gelirlerinin ni Karşılama Oranı %237 d %100 %100 2 Garantili Kredilere İlişkin Hazinece Üstlenim Oranı %9,2 %9 %14 3 Kategoriler İtibarıyla Vadesi Geçmiş Alacak Stokunun GSYİH ye Oranı %0,75 %0,73 %0,70 Hedef: Kamu işletmelerinde kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanması ve bu kapsamda kamu işletmelerinin verimliliklerinin artırılması 1 Kamu İşletmelerinin Ulusal Sektörel Verimlilik Ölçütleri Bakımından Ortalamanın Üzerinde Olup Olmadığı e Kamu İşletmelerinin Uluslararası Sektörel Verimlilik Ölçütleri Bakımından Ortalamanın Üzerinde Olup Olmadığı e Hedef: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Başta Madeni Para Üretimi ve Dağıtımı Olmak Üzere, Faaliyetlerini Maliyet-Etkin, Zamanında, Sürekli ve Güvenli Bir Şekilde Gerçekleştirmesi 1 Tedavül Paralarının ve Kıymetli Evrakın Zamanında ve Güvenli Olarak Sisteme Verilmesi Süreçlerinde Öngörülen Zamanlama ile Gerçekleşme Arasındaki Sapma %0 %3 %1 2 Kamu Dışına Yapılan Gayri Safi Satış Hasılasının Toplam Operasyonel Giderlere Oranı %13,30 %16 %23 (a) Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo 9-13 te yer almaktadır. (b) 1: sağlandı, 0:sağlanmadı. (c) Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Performans Programında, Geri Alım İşlemleri Miktarı ve Değişim İşlemleri Miktarı olmak üzere 2 ayrı performans göstergesi bulunurken, bunlar 2012 yılında birleştirilerek Geri Alım ve Değişim İşlemleri Miktarı olarak değerlendirilmiştir. (d) Anılan göstergeye ait 2010 yılı gerçekleşme değeri, Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporunda %234 olarak yer almaktadır. Ancak gösterge değerinin hesaplanmasında kullanılan 2010 yılı gelirlerine ilişkin güncel değer Ocak 2012'de temin edilmiş ve sözü edilen göstergeye ait 2010 yılı gerçekleşmesi %237 olarak revize edilmiştir. (e) Ulusal ve uluslararası otoritelerle işbirliği içerisinde verimlilik kıyaslamasıyla ilgili bir metodoloji geliştirilerek sonraki yıllarda kıyaslamalar bu metodolojiye göre yapılacaktır. (1: kamu işletmeleri kıyaslanan şirketler ortalamasının üzerinde, 0: ortalamanın altında) 17

28 Tablo 6: Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu Göstergesi Gerçekleşme No Performans a 2010 Gerçekleşme 2011 Tahmini 2012 Hedef Hedef: Uluslararası Ekonomik Kuruluşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Söz Konusu Kuruluşlar Nezdinde Türkiye nin Etkinliğinin Artırılması 1 Aşağıda listeli kuruluşların ülkemize sağladığı imkanların ülkemizce sağlanan sermaye/katkı paylarını karşılayıp karşılamadığı b Asya Kalkınma Bankası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Dünya Bankası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası İslam Kalkınma Bankası Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Uluslararası Para Fonu Hedef: Avrupa Birliği Müktesebatına Uyumun ve AB Fonlarının Kullanımının Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirilmesi 1 AB Müktesebatına Uyum Programı Kapsamında Müsteşarlığımızın Yapması Gereken Mevzuat Çalışmalarının Tamamlanma Oranı %40 %67 %50 2 AB Fonlarının Kullanılmayan (Sözleşmeye Bağlanamayan) Miktarının Tahsis Edilen Toplam Fon Miktarına Oranı %18,89 %14,22 %11 Hedef: Yurt Dışı Temsilciliklerimizin Uluslararası Ekonomik İlişkiler ile Karşılıklı Yatırımcı İlişkilerinin Güçlendirilmesine ve Müsteşarlık Politikalarının Oluşumuna Katkılarının Artırılması c 1 İlgili Ülkede, Resmi/Özel Kurumlar, Mesleki ve Sektörel Örgütler ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlara Yönelik Olarak Yurt Dışı Teşkilatımızca Düzenlenen veya Aktif Katılım Sağlanan Ortalama Toplantı Sayısı 8, Yurt Dışı Teşkilatımızca İlgili Ülke Örnek Uygulamaları Hakkında Hazırlanan Ortalama Rapor Sayısı 2, (a) Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo da yer almaktadır. (b) -1: az karşılıyor, 0: eşit karşılıyor, 1: fazla karşılıyor. (c) 3 Haziran 2011 tarih ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Müsteşarlığımız Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığı bünyesine alınmıştır. Dolayısıyla, yatırımlar ile ilgili olan (i) İlgili Ülke Müteşebbislerinin Türkiye ye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Başvuru Sayıları, (ii) İlgili Ülke Müteşebbislerinin Türkiye ye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Yapılan Başvurulardan Yatırıma Dönüşenlerin Oranı, (iii) Türk Müteşebbislerin İlgili Ülkeye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Başvuru Sayıları ve (iv) Türk Müteşebbislerin İlgili Ülkeye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Yapılan Başvurulardan Yatırıma Dönüşenlerin Oranı göstergeleri ve değerlerine işbu raporda yer verilmemiştir. Tablo 7: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sisteminin Büyüme Potansiyelini Harekete Geçirmek Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu No Performans Göstergesi a 2010 Gerçekleşme 2011 Gerçekleşme Tahmini 2012 Hedef Hedef: Düzenleme ve Denetimin Uluslararası En İyi Uygulamalar Seviyesine Yükseltilmesi 1 International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Ana İlkelerine Uyum Derecesi (Uyum sağlanan ilke sayısı) Solvency II Kurallarına Uyum Derecesi %70 %75 %80 (a) Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo 17 de yer almaktadır. 18

29 Tablo 8: Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu No Performans Göstergesi a Gerçekleşme Tahmini Gerçekleşme Hedef Hedef: Araştırma - Geliştirme ve Yenilikçilik Yaklaşımının Kurum Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilmesi 1 Geliştirilen ve Uygulanan Ar-ge ve Yenilikçilik Projeleri Sayısı Hedef: İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi 1 Kurumsal Stres Endeks Değeri b - - X 2 Ortalama Mesleki Sertifika Sayısı c 0,16 0,16 0,18 3 Hizmet İçi Eğitim Süresinin Yıllık Mesai Süresine Oranı %2,17 %4 %4 Hedef: Sürekli Performans İyileştirme Anlayışının Hakim Kılınması 1 Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeline Uyum Düzeyi d - - X 2 Birimler Bazında İç Paydaş Memnuniyet Endeks Değerleri e - - X 3 Birimler Bazında Dış Paydaş Memnuniyet Endeks Değerleri e - - X Hedef: Bilişim Teknolojileri Yönetişiminin Uluslararası En İyi Uygulamalar Seviyesine Çıkarılması 1 COBIT Çatısı Altında Hedeflenen Bilişim Teknolojileri Yönetişim Standartlarına Uyum Düzeyi f %40 %90 %100 2 (Stratejik Planda yer alan) Ek 8/ Tablo 15 te Belirtilen Projelerin Gerçekleştirilme Oranı %52,50 %60 %80 Hedef: Kurumsal İletişimin Güçlendirilmesi 1 Kurumsal Tanınırlık ve Saygınlık Araştırma Sonuçları (Endeks Değeri) g - - X Hedef: Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetimlerinde Uluslararası Denetim Standartlarına Uyumun Artırılması 1 Riskli Denetlenebilir Alanların Denetlenme Oranı %50 %65 %75 2 İç Gözden Geçirme Değerlendirme Sonuçları (Uluslararası Standartlara Uyum Düzeyi) %61,1 %73 %80 Hedef: İç Denetimde Farkındalığın ve Etkinliğin Artırılması 1 İç Denetime İlişkin İç Gözden Geçirme Değerlendirme Sonuçları (Puan) h - - X (a) Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo te yer almaktadır. (b) Kurumun stres endeksi, yapılacak ar-ge çalışmaları neticesinde belirlenecek olup endeks değerinin azaltılması hedeflenmektedir. (c) Kariyer meslek memurları tarafından sahip olunan toplam mesleki sertifika sayısı/toplam kariyer meslek memuru sayısı oranını göstermektedir. (d ) Toplam Kalite Yönetim sisteminin uygulanmasını takip eden yıllarda EFQM Mükemmellik Modeline uyum düzeyinin sürekli artırılması hedeflenecektir. (e) İç ve dış paydaş memnuniyet endeksi geliştirilmesine yönelik ar-ge çalışmalarının tamamlanmasını takip eden yıllarda birimler bazında hesaplanacak bu endeks değerlerinin sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir. (f) COBIT çatısı altında; (i) güvenlik operasyonlarında ISO / sertifikasının alınması, (ii) bilişim hizmetleri sunumunun ITIL çerçevesinde yapılması ve servis yönetimi alanında ISO 20000/BS sertifikasının alınması, (iii) yazılım geliştirme süreçlerinin yönetiminde CMMI'nin kullanılması olmak üzere 3 temel adımın atılması hedeflenmektedir. (g) Kurumsal tanınırlık ve saygınlık seviyesinin ölçümü için bir yöntem geliştirilerek takip eden yıllarda bu sonuçların sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir. (h) İç gözden geçirme kriterleri belirlenerek takip eden yıllarda iç gözden geçirme değerlendirme sonuçları dikkate alınarak iç denetim faaliyetlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2012 ii i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2006 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

:& İÇİNDEKİLER Bakanın Mesajı... Müsteşarın Sunuşu...7 I - GENEL BİLGİLER...9 A. Misyon ve Vizyon...9 B. Yetki ve Sorumluluklar...9 C. İdareye İlişkin Bilgiler.... Örgüt Yapısı... 2. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. PERFORMANS PROGRAMI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 Strateji

Detaylı

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır.

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmaktadır. İletişim bilgileri:

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI I T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI www.strateji.gov.tr II III İdareciler, Bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım asırdan beri büyük Türk Ulusunun

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU 2013 İDARE FAALİYET RAPORU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa No ÇİZELGELER DİZİNİ 3 ŞEKİLLER DİZİNİ 4 SUNUŞ 5 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2011

PERFORMANS PROGRAMI 2011 PERFORMANS PROGRAMI 20 PERFORMANS PROGRAMI 20 2 PERFORMANS PROGRAMI 20 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 20 Bir ülke ki, Gümrük işlemlerini kendi yapamaz, Gümrük vergilerini kendi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor.

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor. BAKAN SUNUŞU K OBİ ler istihdama katkıları, gelir adaletini sağlamadaki fonksiyonları, rekabet ve yeniliğe eğilimleri dolayısıyla her geçen gün daha çok önem kazanıyorlar. Günümüzde üretim modeli ağır

Detaylı