HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programı"

Transkript

1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programı Ocak 2012

2 ii

3 BAKAN SUNUŞU Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye dir. Bu çerçevede; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine stratejik yönetim anlayışı getirilerek kamu kurumlarının hem mali yönetimlerinde hem de karar alma ve politika oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli adımlar atılmıştır. Kamu mali yönetiminde reform niteliği taşıyan bu Kanun ile kamu kurumları; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak ve performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmekle yükümlüdürler sayılı Kanun un getirdiği ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan, Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programının kamuoyunun bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, bu belgenin hazırlanmasında emeği geçen Hazine personeline teşekkür ederim. Ali BABACAN Başbakan Yardımcısı iii

4 iv

5 MÜSTEŞAR SUNUŞU Kamu mali yönetimi reformunun yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kanun uyarınca, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı öngörülmüş, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. İkincil mevzuatın 2008 yılı ortasında yayımlanmasıyla birlikte, kamu mali yönetim sistemimizin en önemli unsurlarından biri olan performans esaslı bütçeleme sistemi ne geçilmiştir. Bu sistemde Kurumlara kılavuzluk edecek temel dokümanlar; stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporlarıdır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulurken, söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öncü ve kurumsal yönetimde model olarak kabul edilen bir kurum olmak vizyonu çerçevesinde hazırlanan Müsteşarlığımız dönemine ilişkin Stratejik Planı ile bağlantılı olarak 2012 yılını kapsayan Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda; o Stratejik planımızda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, o Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı ve o Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergeleri tanımlanmıştır. Müsteşarlığımız performans programını kamuoyunun bilgisine sunar, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. İbrahim H. ÇANAKCI Müsteşar v

6 vi

7 Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 uncu maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır. İşbu raporda yer alan bütçe ve performans verileri, e-bütçe Bütçe Yönetim Enformasyon Sisteminden temin edilmiştir. vii

8 viii

9 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER 1.1. Misyon ve Vizyon Yetki, Görev ve Sorumluluklar Teşkilat Yapısı Fiziksel Kaynaklar İnsan Kaynakları BÖLÜM 2 PERFORMANS BİLGİLERİ 2.1. Temel Politika ve Öncelikler Amaç ve Hedefler Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler BÖLÜM 3 MALİ BİLGİLER Mali Bilgiler...37 EKLER EK 1 BİRİMLERİN FAALİYET KONULARI VE SUNDUKLARI HİZMETLER EK 2 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER EK 3 FAALİYETLERE İLİŞKİN MALİYET BİLGİLERİ...55 ix

10 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması... 5 Şekil 2: Hazine Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı... 7 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar... 8 Tablo 2: Planlanan Bilişim Faaliyetleri... 9 Tablo 3: Mesleki Yeterlilik Sertifika, Diploma ve Ruhsatları Tablo 4: Planlanan İnsan Kaynakları Faaliyetleri Tablo 5: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Arttırmak Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu Tablo 6: Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu Tablo 7: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sisteminin Büyüme Potansiyelini Harekete Geçirmek Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu Tablo 8: Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu 19 Tablo 9: Performans Hedefi Tablosu (1) Tablo 10: Performans Hedefi Tablosu (2) Tablo 11: Performans Hedefi Tablosu (3) Tablo 12: Performans Hedefi Tablosu (4) Tablo 13: Performans Hedefi Tablosu (5) Tablo 14: Performans Hedefi Tablosu (6) Tablo 15: Performans Hedefi Tablosu (7) Tablo 16: Performans Hedefi Tablosu (8) Tablo 17: Performans Hedefi Tablosu (9) Tablo 18: Performans Hedefi Tablosu (10) Tablo 19: Performans Hedefi Tablosu (11) Tablo 20: Performans Hedefi Tablosu (12) Tablo 21: Performans Hedefi Tablosu (13) Tablo 22: Performans Hedefi Tablosu (14) Tablo 23: Performans Hedefi Tablosu (15) Tablo 24: Performans Hedefi Tablosu (16) Tablo 25: Stratejik Amaç ve Hedeflere Tahsis Edilen Bütçe Kaynakları (TL) Tablo 26: Kategoriler Bazında 2012 Yılı Hazine Müsteşarlığı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL) Tablo 27: Stratejik Plan - Dokuzuncu Kalkınma Planı İlişkisi Tablo 28: Stratejik Plan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı İlişkisi Tablo 29: Faaliyetlere İlişkin Maliyet Bilgileri (TL) x

11 BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER 1

12 2

13 1.1. Misyon ve Vizyon HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ VİZYONU Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öncü ve kurumsal yönetimde model olarak kabul edilen bir kurum olmaktır. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ MİSYONU Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, ekonominin tüm aktörleriyle işbirliği içerisinde, şeffaf, hesap verebilir ve etkin bir şekilde; kamu mali varlık ve yükümlülüklerini yönetmek, ekonomik, finansal ve sektörel politikalar ile düzenlemeleri oluşturmak, uygulamak, denetlemek ve uluslararası ekonomik ilişkilerin koordinasyonunu sağlamaktır. 3

14 1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Hazine Müsteşarlığının görevleri, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun da aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak, Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve devlet iştiraklerine ilişkin pay sahipliğinin gerektirdiği faaliyetleri yürütmek, İkili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkileri düzenlemek, Uluslararası ve bölgesel ekonomik ve malî kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek, Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek, İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmektir Teşkilat Yapısı Hazine Müsteşarlığı; merkez ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluştan meydana gelmektedir. 1 Müsteşar, Hazine Müsteşarlığının üst yöneticisidir. Müsteşarlıkta, 3 müsteşar yardımcısı görev yapmaktadır (Şekil 1). Hazine Müsteşarlığı birimlerinin sunduğu temel hizmetler Ek-1 de yer almaktadır tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 662 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Müsteşarlığın taşra teşkilatı olan Kambiyo Müdürlükleri, söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayım tarihinden geçerli olmak koşuluyla kapatılmıştır. 4

15 Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması 5

16 1.4. Fiziksel Kaynaklar Fiziksel Yapı Merkez Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatı, İnönü Bulvarı No:36 Emek Çankaya/Ankara adresinde bulunan yerleşkede ve Bosna Hersek Caddesi No:29 Emek Çankaya/Ankara adresinde bulunan ek hizmet binasında hizmet vermektedir. Yerleşke toplam m 2 kullanım alanı üzerine kurulmuş 1 adet ana bina (A Blok) ile 4 adet ek binadan (B,C,D ve F Blokları) oluşmaktadır. Yerleşke içinde 344 kişi kapasiteli konferans salonu ve kütüphane bulunmaktadır. Yerleşkeye bitişik ek hizmet binasının kullanım alanı m 2 dir. Hazine Kontrolörleri Kuruluna bağlı İstanbul Grup Başkanlığı, İstiklal Caddesi Balo Sokak No:2 Kat:5-6-7 Beyoğlu/İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olup 585 m 2 kullanım alanına sahiptir. Anılan Kurula bağlı İzmir Grup Başkanlığı ise Gazi Bulvarı No:126 Kat:6 Basmane/İzmir adresinde faaliyet göstermekte olup 60 m 2 kullanım alanına sahiptir. Sigorta Denetleme Kuruluna bağlı İstanbul Grup Başkanlığı, Nispetiye Caddesi Korukent Yolu Aydın Sokak No:1 Kat:2 I. Levent/İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olup m 2 kullanım alanına sahiptir. Yurt Dışı Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığının yurt dışı teşkilatı; 28 ülkede, toplam 34 noktada bulunmaktadır. (Şekil 2) Bağlı Kuruluş: Hazine Müsteşarlığı bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olup m 2 kullanım alanına sahiptir. Söz konusu Genel Müdürlüğün matbaa binası ise Cankurtaran Mah. Topkapı Sarayı 1. Avlu Eminönü/İstanbul adresinde bulunmakta olup m 2 kullanım alanına sahiptir. Program Döneminde Yapılacaklar: Hazine Müsteşarlığı mevcut hizmet binası Ekonomi Bakanlığı ile ortaklaşa kullanılmakta olup ciddi yer sorunu bulunmaktadır. Personelin çalışma mekanlarının iyileştirilmesi ve çalışma ortamlarında ergonominin sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. Şekil 6

17 Şekil 2:. Hazine Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı 7

18 Bilişim Teknolojileri ve e-dönüşüm Mevcut Durum: Hazine Müsteşarlığı bilişim sistemleri etkin bir bilişim ve iletişim teknolojileri alt yapısına sahiptir. Bilişim altyapısı; 1. Yerel Bilgisayar Ağı, 2. Geniş Alan Ağı (WAN), 3. Sunucular, 4. Kullanıcı Bilgisayarları, bileşenlerinden oluşmaktadır. Altyapı ve üzerinde çalışan bilgi sistemleri için sayıları Tablo 1 de verilen donanım kullanılmaktadır. Hazine Müsteşarlığının temel faaliyetlerini yürütmek ve raporlamak amacıyla bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin başlıcaları; İç ve Dış Borç Bilgi Sistemi, Alacak Bilgi Sistemi, Kur ve Faiz Sistemi, Sermaye İhracı Bigi Sistemi, Sigortacılık Gözetim Sistemi ve Kamu İşletmeleri Veri İzleme Sistemidir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla adresinden Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesi hizmeti verilmektedir. İnternet sitesinde ana hizmet, denetim ve danışma birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin görev, sorumluluk ve faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca, kurum içi bilgi ve belge paylaşımına imkan sağlayacak şekilde intranet sitesi de faaliyette bulunmaktadır. Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar Sistem Odası Diğer Donanım Bilgisayar Araçlar Adet a Kişisel Bilgisayar Diz Üstü Bilgisayar Terminal Bilgisayar (Thin Client) Yazıcı Projektör Faks Fotokopi Makinesi Tarayıcı Sunucular Klima 8 10 Kesintisiz Güç Kaynağı 9 61 Yönlendiriciler 7 10 Ağ Anahtarları (a) 2011 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla aktif kullanımda olan araçlar 8

19 Program Döneminde Yapılacaklar: Bilişim ve e-dönüşüm alanlarında Hazine Müsteşarlığı tarafından program döneminde yapılması planlanan faaliyetler Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2: Planlanan Bilişim Faaliyetleri Stratejik İlgili Öncelik Hedef a Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetimi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Sigortacılık Sektörü ve Özel Emeklilik Sistemi Kurumsal Yönetim 1.1, 1.2, Bilişim Faaliyetleri Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) birincil piyasada ihracının ve ikincil piyasada aktif katılımcı olarak gerçekleştirilecek işlemlerin sanal ortamda yapılması Nakit yönetimi kapsamında veri alış verişinin elektronik ortamda yapılması Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetiminde muhasebe ve bütçeleştirme işlemlerinde otomasyon düzeyinin artırılması Kamu işletmeleri ile bilgi akışı ve iletişimin elektronik ortamda yapılması, bu işletmelerin elektronik olarak izlenmesi, KİT ve Devlet hesaplarının uyumunun sağlanmasını teminen bilgi sistemi oluşturulması; bu sistemin Müsteşarlık bilişim mimarisiyle entegrasyonu ve Karar Destek sistemleri ile güçlendirilmesi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin internet teknolojileri yardımıyla sunulması Yurt dışı teşkilatımızın hizmetlerini internet üzerinden sunmasını sağlayacak, Müsteşarlığımız ve ilgili diğer kurumlarla otomatik bilgi alışverişi veya iletişimi sağlayacak alt yapının tesis edilmesi Sigorta ve özel emekliliğe ilişkin denetim hizmetlerinin bilgisayar destekli denetim teknikleri ve otomasyon yazılımı aracılığıyla yürütülmesi Müsteşarlıkça yapılan mal ve hizmet alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi Belge ve arşiv yönetimi sisteminin otomasyonunun sağlanması COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) çatısı altında entegrasyon sağlanmak suretiyle; bilişim hizmetleri sunumunun ITIL (Information Technology Infrastructure Library) çerçevesinde yapılması, güvenlik operasyonlarında ISO 17799/27001 sertifikasının alınması, yazılım geliştirme süreçlerinin yönetiminde CMMI nın (Capability Maturity Model Integration) kullanılması Kamu finansmanı, kamu işletmeleri, sigortacılık ve özel emeklilik, kambiyo sistemlerinin Müsteşarlık bilişim mimarisiyle entegrasyonu ve bunların Karar Destek sistemleri ile güçlendirilmesi Hazine Kontolörleri Kurulu denetimlerinin bilgisayar destekli denetim teknikleri ve otomasyon yazılımları aracılığıyla yürütülmesi (a) Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir. 9

20 1.5. İnsan Kaynakları Personel Sayıları 2 Hazine Müsteşarlığı merkez ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluş olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde toplam personel istihdam edilmektedir. Merkez Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatında toplam personel çalışmaktadır. Toplam personelin %54 ü ana hizmet, %14 ü denetim, %8 i danışma, %24 ü ise yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilmektedir. Bağlı Kuruluş: Hazine Müsteşarlığı bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 338 personel çalışmaktadır. Yurt Dışında Görevli Personel: Daimi Temsilciliklere, Ekonomi Müşavirliklerine ve Ekonomi Ataşeliklerine bağlı olarak 42 kadromuz bulunmaktadır. Yurt Dışı Teşkilatında görev yapmakta olan Müsteşarlık personeli sayısı 23 tür 3. Bunun yanında, Dünya Bankası nda 8, Uluslararası Para Fonu nda 3, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nda 1, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası nda 1, Alman Kalkınma Bankası nda 1, Uluslararası Finans Enstitüsü nde 1, Avrupa Konseyi nde 2 ve Brüksel Enerji Şartı Konferansı nda 1 kişi olmak üzere ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda ilgili mevzuat çerçevesinde ücretsiz izin alarak çalışmakta olan personel sayısı 18 dir Eğitim, Mesleki Yeterlilik ve İhtisas Sertifikaları/Ruhsatları Personelin lisans üstü eğitim görmesi ve mesleki yeterlilik/ihtisas sertifikaları ve/veya ruhsatları alması Hazine Müsteşarlığı tarafından özel olarak desteklenmektedir. Bu çerçevede, personelimizin sahip olduğu mesleki yeterlilik sertifika, diploma ve ruhsat sayıları Tablo 3 te gösterilmektedir. 2 31/12//2011 tarihi itibarıyla yılı Aralık ayı sonu itibariyle, destek personeli hariç 10

21 Tablo 3: Mesleki Yeterlilik Sertifika, Diploma ve Ruhsatları a Doktora Yeminli Mali Müşavir 1 1 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 8 6 Serbest Mali Müşavir 1 2 Aktüer (Aktüerler siciline kayıtlı personel) Avukat CIA (Certified Internal Auditor) 13 9 CFE (Certified Fraud Examiner) 2 1 CGAP (Certified Government Audit Professional) 7 5 CCSA (Certificate in Control Self-Assessment) 3 2 CISA (Certified Information System Auditor) 1 - CISM (Certified Information Security Manager) - - ECDL (European Computer Driving License) - - PMP (Project Management Professional) - - IIBA (Certified Business Analysis Professional) - - TOPLAM a 31/12/2011 itibarıyla Aralık/2011 itibarıyla yurt dışında lisans üstü eğitim görmekte olan Hazine Müsteşarlığı personeli sayısı 36 dır yılı sonu itibarıyla OECD de stajyer olarak görev yapan Hazine Müsteşarlığı personeli sayısı 4, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası nda stajyer olarak görev yapan personel sayısı ise 1 dir Program Döneminde İnsan Kaynakları Alanında Yapılacaklar Program döneminde Tablo 4 te belirtilen faaliyetler gerçekleştirilecektir. Tablo 4: Planlanan İnsan Kaynakları Faaliyetleri Stratejik Öncelik İlgili Hedef a Kurumsal Yönetim 5.2 a Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir. Faaliyetler İşe alım, oryantasyon, atama, ödül, terfi, staj, kariyer planlaması, performans değerlendirme ve rotasyona ilişkin usul ve esasların iç düzenleme haline getirilmesi Hizmet İçi Eğitim Politika Belgesi nin hazırlanması ve hizmet içi eğitim süresinin artırılması Uluslararası standartlarda bir Sürekli Eğitim Merkezi nin (SEM) kurulması Doktora eğitiminin ve mesleki sertifikalara sahip olunmasının teşvik edilmesi Kurumsal stresin ölçülmesi ve azaltılması Mesleki bilgi birikiminin artırılmasını teminen personelin staj, seminer, konferans, kurs gibi imkanlarının artırılması Program dönemi boyunca personel sayısının geçmiş yıllar trendine uygun bir seyir izleyeceği öngörülmüştür Tarih ve Sayılı Mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Müsteşarlığımız Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, anılan KHK ile kurulan Ekonomi Bakanlığı bünyesine alınmıştır. Bu durum, toplam mesleki yeterlilik sertifika, diploma ve ruhsat sayısında düşüşe sebep olmuştur. 11

22 12

23 BÖLÜM 2 PERFORMANS BİLGİLERİ 13

24 14

25 2.1. Temel Politika ve Öncelikler Performans Programının hazırlanmasında; Dokuzuncu Kalkınma Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Orta Vadeli Mali Plan ile Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı ( ) esas alınmış olup kurumumuzun stratejik öncelikleri: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetimi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Sigortacılık Sektörü ve Özel Emeklilik Sistemi Kurumsal Yönetim olarak tespit edilmiştir. (Ek-2) Amaç ve Hedefler 5 Hazine Müsteşarlığı dönemi Stratejik Planı kapsamında Müsteşarlığın amaç ve hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetiminin etkinliğini artırmak amacı kapsamında; Finansman ihtiyacının en uygun maliyet ve makul risk düzeyinde karşılanması, Nakit yönetiminin etkinliğinin artırılması, Hazine garantili krediler ve ikrazen kullandırılan dış krediler ile diğer işlemlerden kaynaklanan kredi riskinin azaltılması, Kamu işletmelerinde kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanması ve bu kapsamda kamu işletmelerinin verimliliklerinin artırılması ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün başta madeni ufaklık para üretimi ve dağıtımı olmak üzere, faaliyetlerini maliyet-etkin, zamanında, sürekli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Uluslararası ekonomik ilişkilerde ülkemizin etkinliğini artırmak amacı kapsamında; Uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve söz konusu kuruluşlar nezdinde Türkiye nin etkinliğinin artırılması, AB müktesebatına uyumun ve AB fonlarının kullanımının etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi, Tarih ve Sayılı Mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Müsteşarlığımız Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, anılan KHK ile kurulan Ekonomi Bakanlığı bünyesine alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu birimlerin ilgili bulunduğu Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak amacı ile bu amaçla ilişkili hedeflere işbu raporda yer verilmemiştir. Ayrıca, anılan Kanun ile Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili görevler Ekonomi Bakanlığına devredildiğinden, Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak amacı kapsamındaki Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşması yla ilgili ülkemiz pozisyonunun belirlenmesinde kurumlararası koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması hedefine işbu raporda yer verilmemiştir. 15

26 Yurt dışı temsilciliklerimizin uluslararası ekonomik ilişkiler ile karşılıklı yatırımcı ilişkilerinin güçlendirilmesine ve Hazine Müsteşarlığı politikalarının oluşumuna katkılarının artırılması hedeflenmektedir. Sigortacılık ve özel emeklilik sisteminin büyüme potansiyelini harekete geçirmek amacı kapsamında; düzenleme ve denetimin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine yükseltilmesi hedeflenmektedir. Kurumsal ve yönetsel mükemmeliyeti sağlamak amacı kapsamında; Araştırma geliştirme ve yenilikçilik yaklaşımının kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi, İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi, Sürekli performans iyileştirme anlayışının hakim kılınması, Bilişim teknolojileri yönetişiminin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine çıkarılması, Kurumsal iletişimin güçlendirilmesi, Hazine Kontrolörleri Kurulu denetimlerinde uluslararası denetim standartlarına uyumun artırılması ve İç denetimde farkındalığın ve etkinliğin artırılması hedeflenmektedir Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan performans hedefleri ile bunlara ilişkin performans göstergeleri Tablo 5 Tablo 8 de yer almaktadır. Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan performans hedeflerine ve performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar ise; hedeflere ilişkin faaliyetler ile bunların maliyet bilgilerini de içerecek şekilde Tablo 9 Tablo 24 te sunulmaktadır. Faaliyetlerin maliyetine ilişkin ayrıntılara ise EK 3 te yer verilmiştir tarih ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, anılan KHK ile kurulan Ekonomi Bakanlığı bünyesine alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu birimlerin ilgili bulunduğu Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak amacı ile bu amaçla ilişkili performans hedefleri ile göstergelere işbu raporda yer verilmemiştir. Ayrıca, anılan Kanun ile Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili görevler Ekonomi Bakanlığına devredildiğinden, Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak amacı kapsamındaki Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşması yla ilgili ülkemiz pozisyonunun belirlenmesinde kurumlararası koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması hedefine işbu raporda yer verilmemiştir. 16

27 Tablo 5: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Arttırmak Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu No Performans Göstergesi a 2010 Gerçekleşme 2011 Gerçekleşme Tahmini 2012 Hedef Hedef: Finansman İhtiyacının En Uygun Maliyet ve Makul Risk Düzeyinde Karşılanması 1 Perakende Satış Yöntemiyle Doğrudan ve/veya Sanal Ortamda Satılan DİBS lerin İhraç Edilen DİBS Miktarı İçerisindeki Payı %0 %0 %0 2 Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Tarafından Yayımlanan Yatırımcı İlişkileri Programının Genel Değerlendirilmesi ve Veri Şeffaflığı Uygulamaları (Kategori-1) Başlıklı Sıralamada Ülkemizin Yeri Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Tarafından Yayımlanan Veri Dağıtımı Uygulamaları (Kategori-2) Başlıklı Sıralamada Ülkemizin Yeri Stratejik Ölçütler Üzerinden En Makul Risk Düzeyini Veren Döviz ve Faiz Kompozisyonunun Sağlanıp Sağlanmadığı b Geri Alım ve Değişim İşlemleri Miktarı (Cari Yıl Tutarının Bir Önceki Yıl Sonu İtibarıyla Piyasa İç Borç Stokuna Oranı) c %1,60 %0 %0,50 Hedef: Nakit Yönetiminin Etkinliğinin Artırılması 1 Hazine Nakit Programı ile Gerçekleşmeler Arasındaki Sapma %24,16 %48 %25 Hedef: Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullandırılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması 1 Risk Hesabının Bütçe Ödenekleri Dışındaki Gelirlerinin ni Karşılama Oranı %237 d %100 %100 2 Garantili Kredilere İlişkin Hazinece Üstlenim Oranı %9,2 %9 %14 3 Kategoriler İtibarıyla Vadesi Geçmiş Alacak Stokunun GSYİH ye Oranı %0,75 %0,73 %0,70 Hedef: Kamu işletmelerinde kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanması ve bu kapsamda kamu işletmelerinin verimliliklerinin artırılması 1 Kamu İşletmelerinin Ulusal Sektörel Verimlilik Ölçütleri Bakımından Ortalamanın Üzerinde Olup Olmadığı e Kamu İşletmelerinin Uluslararası Sektörel Verimlilik Ölçütleri Bakımından Ortalamanın Üzerinde Olup Olmadığı e Hedef: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Başta Madeni Para Üretimi ve Dağıtımı Olmak Üzere, Faaliyetlerini Maliyet-Etkin, Zamanında, Sürekli ve Güvenli Bir Şekilde Gerçekleştirmesi 1 Tedavül Paralarının ve Kıymetli Evrakın Zamanında ve Güvenli Olarak Sisteme Verilmesi Süreçlerinde Öngörülen Zamanlama ile Gerçekleşme Arasındaki Sapma %0 %3 %1 2 Kamu Dışına Yapılan Gayri Safi Satış Hasılasının Toplam Operasyonel Giderlere Oranı %13,30 %16 %23 (a) Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo 9-13 te yer almaktadır. (b) 1: sağlandı, 0:sağlanmadı. (c) Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Performans Programında, Geri Alım İşlemleri Miktarı ve Değişim İşlemleri Miktarı olmak üzere 2 ayrı performans göstergesi bulunurken, bunlar 2012 yılında birleştirilerek Geri Alım ve Değişim İşlemleri Miktarı olarak değerlendirilmiştir. (d) Anılan göstergeye ait 2010 yılı gerçekleşme değeri, Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporunda %234 olarak yer almaktadır. Ancak gösterge değerinin hesaplanmasında kullanılan 2010 yılı gelirlerine ilişkin güncel değer Ocak 2012'de temin edilmiş ve sözü edilen göstergeye ait 2010 yılı gerçekleşmesi %237 olarak revize edilmiştir. (e) Ulusal ve uluslararası otoritelerle işbirliği içerisinde verimlilik kıyaslamasıyla ilgili bir metodoloji geliştirilerek sonraki yıllarda kıyaslamalar bu metodolojiye göre yapılacaktır. (1: kamu işletmeleri kıyaslanan şirketler ortalamasının üzerinde, 0: ortalamanın altında) 17

28 Tablo 6: Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu Göstergesi Gerçekleşme No Performans a 2010 Gerçekleşme 2011 Tahmini 2012 Hedef Hedef: Uluslararası Ekonomik Kuruluşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Söz Konusu Kuruluşlar Nezdinde Türkiye nin Etkinliğinin Artırılması 1 Aşağıda listeli kuruluşların ülkemize sağladığı imkanların ülkemizce sağlanan sermaye/katkı paylarını karşılayıp karşılamadığı b Asya Kalkınma Bankası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Dünya Bankası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası İslam Kalkınma Bankası Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Uluslararası Para Fonu Hedef: Avrupa Birliği Müktesebatına Uyumun ve AB Fonlarının Kullanımının Etkin Bir Şekilde Gerçekleştirilmesi 1 AB Müktesebatına Uyum Programı Kapsamında Müsteşarlığımızın Yapması Gereken Mevzuat Çalışmalarının Tamamlanma Oranı %40 %67 %50 2 AB Fonlarının Kullanılmayan (Sözleşmeye Bağlanamayan) Miktarının Tahsis Edilen Toplam Fon Miktarına Oranı %18,89 %14,22 %11 Hedef: Yurt Dışı Temsilciliklerimizin Uluslararası Ekonomik İlişkiler ile Karşılıklı Yatırımcı İlişkilerinin Güçlendirilmesine ve Müsteşarlık Politikalarının Oluşumuna Katkılarının Artırılması c 1 İlgili Ülkede, Resmi/Özel Kurumlar, Mesleki ve Sektörel Örgütler ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlara Yönelik Olarak Yurt Dışı Teşkilatımızca Düzenlenen veya Aktif Katılım Sağlanan Ortalama Toplantı Sayısı 8, Yurt Dışı Teşkilatımızca İlgili Ülke Örnek Uygulamaları Hakkında Hazırlanan Ortalama Rapor Sayısı 2, (a) Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo da yer almaktadır. (b) -1: az karşılıyor, 0: eşit karşılıyor, 1: fazla karşılıyor. (c) 3 Haziran 2011 tarih ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Müsteşarlığımız Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığı bünyesine alınmıştır. Dolayısıyla, yatırımlar ile ilgili olan (i) İlgili Ülke Müteşebbislerinin Türkiye ye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Başvuru Sayıları, (ii) İlgili Ülke Müteşebbislerinin Türkiye ye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Yapılan Başvurulardan Yatırıma Dönüşenlerin Oranı, (iii) Türk Müteşebbislerin İlgili Ülkeye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Başvuru Sayıları ve (iv) Türk Müteşebbislerin İlgili Ülkeye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Yapılan Başvurulardan Yatırıma Dönüşenlerin Oranı göstergeleri ve değerlerine işbu raporda yer verilmemiştir. Tablo 7: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sisteminin Büyüme Potansiyelini Harekete Geçirmek Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu No Performans Göstergesi a 2010 Gerçekleşme 2011 Gerçekleşme Tahmini 2012 Hedef Hedef: Düzenleme ve Denetimin Uluslararası En İyi Uygulamalar Seviyesine Yükseltilmesi 1 International Association of Insurance Supervisors (IAIS) Ana İlkelerine Uyum Derecesi (Uyum sağlanan ilke sayısı) Solvency II Kurallarına Uyum Derecesi %70 %75 %80 (a) Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo 17 de yer almaktadır. 18

29 Tablo 8: Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu No Performans Göstergesi a Gerçekleşme Tahmini Gerçekleşme Hedef Hedef: Araştırma - Geliştirme ve Yenilikçilik Yaklaşımının Kurum Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilmesi 1 Geliştirilen ve Uygulanan Ar-ge ve Yenilikçilik Projeleri Sayısı Hedef: İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi 1 Kurumsal Stres Endeks Değeri b - - X 2 Ortalama Mesleki Sertifika Sayısı c 0,16 0,16 0,18 3 Hizmet İçi Eğitim Süresinin Yıllık Mesai Süresine Oranı %2,17 %4 %4 Hedef: Sürekli Performans İyileştirme Anlayışının Hakim Kılınması 1 Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeline Uyum Düzeyi d - - X 2 Birimler Bazında İç Paydaş Memnuniyet Endeks Değerleri e - - X 3 Birimler Bazında Dış Paydaş Memnuniyet Endeks Değerleri e - - X Hedef: Bilişim Teknolojileri Yönetişiminin Uluslararası En İyi Uygulamalar Seviyesine Çıkarılması 1 COBIT Çatısı Altında Hedeflenen Bilişim Teknolojileri Yönetişim Standartlarına Uyum Düzeyi f %40 %90 %100 2 (Stratejik Planda yer alan) Ek 8/ Tablo 15 te Belirtilen Projelerin Gerçekleştirilme Oranı %52,50 %60 %80 Hedef: Kurumsal İletişimin Güçlendirilmesi 1 Kurumsal Tanınırlık ve Saygınlık Araştırma Sonuçları (Endeks Değeri) g - - X Hedef: Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetimlerinde Uluslararası Denetim Standartlarına Uyumun Artırılması 1 Riskli Denetlenebilir Alanların Denetlenme Oranı %50 %65 %75 2 İç Gözden Geçirme Değerlendirme Sonuçları (Uluslararası Standartlara Uyum Düzeyi) %61,1 %73 %80 Hedef: İç Denetimde Farkındalığın ve Etkinliğin Artırılması 1 İç Denetime İlişkin İç Gözden Geçirme Değerlendirme Sonuçları (Puan) h - - X (a) Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo te yer almaktadır. (b) Kurumun stres endeksi, yapılacak ar-ge çalışmaları neticesinde belirlenecek olup endeks değerinin azaltılması hedeflenmektedir. (c) Kariyer meslek memurları tarafından sahip olunan toplam mesleki sertifika sayısı/toplam kariyer meslek memuru sayısı oranını göstermektedir. (d ) Toplam Kalite Yönetim sisteminin uygulanmasını takip eden yıllarda EFQM Mükemmellik Modeline uyum düzeyinin sürekli artırılması hedeflenecektir. (e) İç ve dış paydaş memnuniyet endeksi geliştirilmesine yönelik ar-ge çalışmalarının tamamlanmasını takip eden yıllarda birimler bazında hesaplanacak bu endeks değerlerinin sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir. (f) COBIT çatısı altında; (i) güvenlik operasyonlarında ISO / sertifikasının alınması, (ii) bilişim hizmetleri sunumunun ITIL çerçevesinde yapılması ve servis yönetimi alanında ISO 20000/BS sertifikasının alınması, (iii) yazılım geliştirme süreçlerinin yönetiminde CMMI'nin kullanılması olmak üzere 3 temel adımın atılması hedeflenmektedir. (g) Kurumsal tanınırlık ve saygınlık seviyesinin ölçümü için bir yöntem geliştirilerek takip eden yıllarda bu sonuçların sürekli iyileştirilmesi hedeflenmektedir. (h) İç gözden geçirme kriterleri belirlenerek takip eden yıllarda iç gözden geçirme değerlendirme sonuçları dikkate alınarak iç denetim faaliyetlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Performans Programı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Performans Programı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Performans Programı ii BAKAN SUNUŞU İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen,

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. Stratejik Planı

Hazine Müsteşarlığı. Stratejik Planı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı (2009-2013) TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ANKARA Tel : +90 312 204 7108 Faks : +90 312 212 8896

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2012 ii i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU İŞLETMELERİNDE İÇ DENETÇİLERİN EĞİTİMİ VE ATANMASI SÜRECİ

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU İŞLETMELERİNDE İÇ DENETÇİLERİN EĞİTİMİ VE ATANMASI SÜRECİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU İŞLETMELERİNDE İÇ DENETÇİLERİN EĞİTİMİ VE ATANMASI SÜRECİ KAMU SERMAYELİ KURULUŞ VE İŞLETMELER G.M. 17 Ocak 2015 1 SUNUM PLANI I. MEVZUAT GELİŞİMİ II. III. IV.

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2013 i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE YÖNETİŞİM Ahmet PEKEL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bilişim Güvenliği ve Kalite Denetimi Müdürü TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICI

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete de; Anadolu Finans Kurumu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2015 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2015 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2016 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. ii BAKAN SUNUŞU 10. Kalkınma Planı nda Ülkemizin büyüme performansının daha yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI Organizasyon Yapısı MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI NEJAT MISIR ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Hakan SERPİN İZLEME VE GİDER KONTROLÜ BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Muzaffer SARIKAYA ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 10.06.2016 2 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 3 İletişim Bilgileri 6 Tarihsel Gelişim

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) I. GİRİŞ Globalleşen dünyada yaşanan ve olumsuz sonuçlarının genelde ilgili ülkenin veya bu ülkenin üyesi olduğu ülkeler topluluğunun kamu kaynağı kullanımıyla

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler MALİ MUHASEBE VE FİNANS Çeşitli mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, vb.) yapısı, terminoloji ve ilişkiler Tipik işlevleri, yaygın kullanılan muhasebe kayıtları, mali tablolarla ilişkileri ve kritik

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler Gündem Bilgi Sistemlerine İlişkin Yasal Düzenlemeler & COBIT AB Seminer 2009 Bankacılıkta Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı