HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı Yılı. Performans Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Performans Programı"

Transkript

1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Performans Programı

2 ii

3 BAKAN SUNUŞU İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu çerçevesinde; kamu kaynaklarının verimli ve etkili biçimde kullanılması, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin azami ölçüde sağlanması Hükümetimizin en önemli önceliklerinden birisidir. Bu çerçevede; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine stratejik yönetim anlayışı getirilerek, kamu kurumlarının hem mali yönetimlerinde hem de karar alma ve politika oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli adımlar atılmıştır. Kamu mali yönetiminde reform niteliği taşıyan bu Kanunla kamu kurumları; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak ve performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmekle yükümlüdürler sayılı Kanunun getirdiği ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan, Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Performans Programının kamuoyunun bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, bu belgenin hazırlanmasında emeği geçen Hazine personeline teşekkür ederim. Ali BABACAN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı iii

4 iv

5 MÜSTEŞAR SUNUŞU Kamu mali yönetimi reformunun yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kanun uyarınca, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı öngörülmüş, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. İkincil mevzuatın 2008 yılı ortasında yayımlanmasıyla birlikte, kamu mali yönetim sistemimizin en önemli unsurlarından biri olan performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmiştir. Bu sistemde Kurumlara kılavuzluk edecek temel dokümanlar; stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporlarıdır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulurken, söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öncü ve kurumsal yönetimde model olarak kabul edilen bir kurum olmak vizyonu çerçevesinde hazırlanan Müsteşarlığımız dönemine ilişkin Stratejik Planı 2008 Yılı Temmuz ayında yayımlanmıştır. İdaremizin yıllık faaliyet raporları ise, 2005 yılından beri düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Gelinen bu aşamada, 2010 yılını kapsayan Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda; o Stratejik planımızda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, o Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı ve o Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergeleri tanımlanmıştır. Müsteşarlığımız performans programını kamuoyunun bilgisine sunar, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. İbrahim H. ÇANAKCI Müsteşar v

6 vi

7 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER Misyon ve Vizyon Yetki, Görev ve Sorumluluklar Teşkilat Yapısı Fiziksel Kaynaklar İnsan Kaynakları...8 BÖLÜM 2 PERFORMANS BİLGİLERİ Temel Politika ve Öncelikler Amaç ve Hedefler Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler...21 BÖLÜM 3 MALİ BİLGİLER EK 1 BİRİMLERİN FAALİYET KONULARI VE SUNDUKLARI TEMEL HİZMETLER 47 EK 2 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER EK 3 FAALİYETLERE İLİŞKİN MALİYET BİLGİLERİ vii

8 ŞEKİLLER LİSTESİ 1Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması...79H79HError! Bookmark not defined. TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar... 6 Tablo 2: Planlanan Bilişim Faaliyetleri... 7 Tablo 3: Birimler İtibarıyla Personel Sayıları... 9 Tablo 4: Yurt Dışı Teşkilatında Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı... 9 Tablo 5: Uluslararası Kuruluşlarda Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı... 9 Tablo 6: Mesleki Yeterlilik Sertifika, Diploma ve Ruhsatları Tablo 7: Yurt Dışında Lisans Üstü Eğitim Görmekte ve Staj Yapmakta Olan Personel Sayısı Tablo 8: Planlanan İnsan Kaynakları Faaliyetleri Tablo 9: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablo 10: Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablo 11: Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablo 12: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sisteminin Büyüme Potansiyelini Harekete Geçirmek Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablo 13: Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablo 14: Performans Hedefi Tablosu (1) Tablo 15: Performans Hedefi Tablosu (2) Tablo 16: Performans Hedefi Tablosu (3) Tablo 17: Performans Hedefi Tablosu (4) Tablo 18: Performans Hedefi Tablosu (5) Tablo 19: Performans Hedefi Tablosu (6) Tablo 20: Performans Hedefi Tablosu (7) Tablo 21: Performans Hedefi Tablosu (8) Tablo 22: Performans Hedefi Tablosu (9) Tablo 23: Performans Hedefi Tablosu (10) Tablo 24: Performans Hedefi Tablosu (11) Tablo 25: Performans Hedefi Tablosu (12) Tablo 26: Performans Hedefi Tablosu (13) Tablo 27: Performans Hedefi Tablosu (14) Tablo 28: Performans Hedefi Tablosu (15) Tablo 29: Performans Hedefi Tablosu (16) Tablo 30: Performans Hedefi Tablosu (17) Tablo 31: Performans Hedefi Tablosu (18) Tablo 32: Performans Hedefi Tablosu (19) Tablo 33: Performans Hedefi Tablosu (20) Tablo 34: Stratejik Amaç ve Hedeflere Tahsis Edilen Bütçe Kaynakları (TL) Tablo 35: Kategoriler Bazında 2010 Yılı Hazine Müsteşarlığı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL) Tablo 36: Stratejik Plan - Dokuzuncu Kalkınma Planı İlişkisi Tablo 37: Stratejik Plan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı İlişkisi Tablo 38: Faaliyetlere İlişkin Maliyet Bilgileri (TL) viii

9 KISALTMALAR BAK BHİM DDM DEİ EKA HKK HUK İDB İMİ KAF KİT PER SDK SGDB SGM TUGM YSGM YDT Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği Hazine Müsteşarlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı (Ekonomi Müşavirlikleri ve Ataşelikleri) ix

10 x

11 BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

12 2

13 1.1. Misyon ve Vizyon MÜSTEŞARLIĞIN MİSYONU: Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, ekonominin tüm aktörleriyle işbirliği içerisinde, şeffaf, hesap verebilir ve etkin bir şekilde; kamu mali varlık ve yükümlülüklerini yönetmek, ekonomik, finansal ve sektörel politikalar ile düzenlemeleri oluşturmak, uygulamak, denetlemek ve uluslararası ekonomik ilişkilerin koordinasyonunu sağlamaktır. MÜSTEŞARLIĞIN VİZYONU: Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öncü ve kurumsal yönetimde model olarak kabul edilen bir kurum olmaktır Yetki, Görev ve Sorumluluklar Hazine Müsteşarlığının görevleri 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun da aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak, Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve devlet iştiraklerine ilişkin pay sahipliğinin gerektirdiği faaliyetleri yürütmek, İkili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkileri düzenlemek, Uluslararası ve bölgesel ekonomik ve malî kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek, Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek, Yatırım ve yatırım teşvikleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları faaliyetlerini düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmektir. 3

14 1.3. Teşkilat Yapısı Hazine Müsteşarlığı, Başbakana bağlıdır. Başbakan, Hazine Müsteşarlığı ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilmektedir. Hazine Müsteşarlığı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluştan meydana gelmektedir. Müsteşar, Hazine Müsteşarlığının üst yöneticisidir. Müsteşarlıkta, 3 müsteşar yardımcısı görev yapmaktadır. Denetim, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinin tamamı, ana hizmet birimlerinden ise Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü doğrudan Müsteşar a bağlıdır (Şekil 1). Hazine Müsteşarlığı birimlerinin sunduğu temel hizmetler Ek-1 de yer almaktadır. 4

15 5

16 1.4. Fiziksel Kaynaklar Fiziksel Yapı Mevcut Durum: Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatı, İnönü Bulvarı No:36 Emek/Ankara adresinde bulunan yerleşkede hizmet vermektedir. Yerleşke toplam m 2 kullanım alanı üzerine kurulmuş 1 adet ana bina (A Blok) ile 5 adet ek binadan (B,C,D,E,F Blokları) oluşmaktadır. Yerleşke içinde 344 kişi kapasiteli Konferans Salonu ile kitap, 808 uzmanlık tezi ve 30 süreli yayın kapasiteli kütüphane bulunmaktadır. Program Döneminde Yapılacaklar: Hazine Müsteşarlığı mevcut hizmet binası Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ortaklaşa kullanılmakta olup ciddi yer sorunu bulunmaktadır. Personelin çalışma mekanlarının iyileştirilmesi ve çalışma ortamlarında ergonominin sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir Bilişim Teknolojileri ve e-dönüşüm Mevcut Durum: Hazine Müsteşarlığı bilişim sistemleri etkin bir bilişim ve iletişim teknolojileri alt yapısına sahiptir. Bilişim altyapısı; 1. Yerel Bilgisayar Ağı, 2. Geniş Alan Ağı (WAN), 3. Sunucular, 4. Kullanıcı Bilgisayarları, bileşenlerinden oluşmaktadır. Altyapı ve üzerinde çalışan bilgi sistemleri için sayıları aşağıda verilen donanım kullanılmaktadır. Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar Adet Araçlar * Sistem Odası Diğer Donanım Bilgisayar Kişisel Bilgisayar Diz Üstü Bilgisayar Terminal Bilgisayar (Thin Client) Yazıcı Projektör Faks Fotokopi Makinesi Tarayıcı Sunucular Klima 2 2 Kesintisiz Güç Kaynağı 2 2 Yönlendiriciler 3 3 Ağ Anahtarları * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla aktif kullanımda olan araçlar 6

17 Hazine Müsteşarlığı bünyesinde geliştirilen sistemler, kamu finansmanı işlevlerini yürütmek üzere arka ofis bileşenlerinden İç Borç, Dış Borç, Alacak Yönetimi ve Devlet Borçları Muhasebesi Sistemleri, ön ofis bileşeni olarak Dış Borç Proje Takip Sistemi ve Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sistemi gibi sistemler ile Müsteşarlığın temel faaliyetleri yürütülmekte ve raporlamalar yapılmaktadır. Ayrıca adresinden kamuoyuna bilgi sağlamak üzere Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesi hizmeti verilmektedir. İnternet sitesinde ana hizmet birimlerinin yanı sıra denetim, danışma birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin de faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. İntranet sitesi de kurum içi bilgi ve doküman paylaşımına imkan sağlayacak şekilde faaliyette bulunmaktadır. Program Döneminde Yapılacaklar: Bilişim ve e-dönüşüm alanlarında Hazine Müsteşarlığı tarafından program döneminde yapılması planlanan faaliyetler Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2: Planlanan Bilişim Faaliyetleri Stratejik Öncelik Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetimi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Yatırım Ortamı ve Yatırımlarda Devlet İlgili Hedef* 1.1, 1.2, Bilişim Faaliyetleri Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) birincil piyasada ihracının ve ikincil piyasada aktif katılımcı olarak gerçekleştirilecek işlemlerin sanal ortamda yapılması Nakit yönetimi kapsamındaki ödeme emirlerinin ve kurum içinde ve diğer kurumlarla veri alışverişinin elektronik ortamda yapılması Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetiminde muhasebe ve bütçeleştirme işlemlerinde otomasyon düzeyinin artırılması Dış proje kredi kullanımlarının teyitlerinin kuruluşlar tarafından elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak internet portalının kurulması Kamu işletmeleri ile bilgi akışı ve iletişimin elektronik ortamda yapılması, bu işletmelerin elektronik olarak izlenmesi, KİT ve Devlet hesaplarının uyumunun sağlanması Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin internet teknolojileri yardımıyla sunulması Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşması çerçevesinde Müsteşarlık ve diğer ilgili kurumlarla/kuruluşlarla bilgi ve belge paylaşımı ile etkin iletişim kanallarının tesis edilmesini teminen internet portalının oluşturulması Yurt dışı teşkilatımızın hizmetlerini internet üzerinden sunmasını sağlayacak, Müsteşarlığımız ve ilgili diğer kurumlarla otomatik bilgi alışverişi veya iletişimi sağlayacak alt yapının tesis edilmesi Müsteşarlığımız Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sistemi nin uluslararası standartlara yükseltilmesi Müsteşarlığımız ile Gümrük Müsteşarlığı ve diğer kurumlar arasındaki bilgi akışı ve iletişimin bilgi teknolojileri marifetiyle gerçekleştirilmesi Yardımları 3.3 Yatırımcıların yatırım ortamı ve devlet yardımları alanlarındaki bilgi ihtiyacını karşılayacak ve yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayacak internet portalının oluşturulması Sigorta bilincinin geliştirilmesine ve şikayetlerin etkin biçimde değerlendirilmesine yönelik kullanıcı dostu bir internet portalı oluşturulması Sigortacılık Sektörü ve Özel Emeklilik Sistemi 4.1 Sigorta, reasürans ve özel emeklilik şirketleri ve lisansa tabi profesyonellerle Müsteşarlık arasındaki bilgi akışı ve iletişimin, bu kişilerin elektronik olarak izlenmesinin ve lisanslamanın internet teknolojileri yardımıyla yapılması Sigorta ve özel emekliliğe ilişkin denetim hizmetlerinin bilgisayar destekli denetim teknikleri ve otomasyon yazılımı aracılığıyla yürütülmesi * Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir. 7

18 Tablo 2 (Devam) Stratejik Öncelik Kurumsal Yönetim * Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir. İlgili Bilişim Faaliyetleri Hedef* 5.2 Uzaktan Eğitim (e-eğitim) Sistemi alt yapısının kurulması Müsteşarlıkça yapılan mal ve hizmet alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi Belge ve arşiv yönetimi sisteminin otomasyonunun sağlanması Mali yönetim ve kontrol, stratejik plan, performans programları, performans esaslı bütçeleme, harcama süreçleri ve stratejik yönetimin entegrasyonunu sağlamaya yönelik bilgi sistemi kurulması 5.3 Paydaş memnuniyetini doğrudan etkileyen ve/veya iç kontrol sistemi bakımından önem taşıyan diğer temel iş süreçlerinin otomasyonunun sağlanması İnsan kaynakları yönetiminde otomasyon düzeyinin artırılması ve bilgi sistemi oluşturulması COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) çatısı altında entegrasyon sağlanmak suretiyle; bilişim hizmetleri sunumunun ITIL (Information Technology Infrastructure Library) çerçevesinde yapılması, güvenlik operasyonlarında ISO 17799/27001 sertifikasının alınması, yazılım geliştirme süreçlerinin yönetiminde CMMI nın (Capability Maturity Model Integration) kullanılması 5.4 Kamu finansmanı, kamu işletmeleri, sigortacılık ve özel emeklilik, kambiyo, yatırımlarda devlet yardımları, uluslararası doğrudan yatırımlar, hukuk, insan kaynakları yönetimi, mali yönetim ve kontrol bilgi sistemlerinin Müsteşarlık bilişim mimarisiyle entegrasyonu ve bunların Karar Destek sistemleri ile güçlendirilmesi İDB ve HKK denetimlerinin bilgisayar destekli denetim teknikleri ve otomasyon 5.6, 5.7 yazılımları aracılığıyla yürütülmesi 1.5. İnsan Kaynakları Personel Sayıları Hazine Müsteşarlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluş olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde toplam personel istihdam edilmektedir. Birim bazında personel sayıları Tablo 3 te yer almaktadır. Merkez Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatında toplam personel çalışmaktadır. Toplam personelin %58 i ana hizmet, %12 si denetim, %2 si danışma, %28 i ise yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilmektedir. Bağlı Kuruluş, Yurt Dışı ve Taşra Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığı bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 352, yurt dışı teşkilatında 46 ve Kambiyo Müdürlüklerinden oluşan taşra teşkilatında ise 74 personel çalışmaktadır. Yurt Dışında Görevli Personel: Müsteşarlığımızın yurt dışı teşkilatı; 26 ülkede, toplam 33 noktada bulunmaktadır. Daimi Temsilciliklere, Ekonomi Müşavirliklerine ve Ekonomi Ataşeliklerine bağlı olarak 42 kadromuz bulunmaktadır. 8

19 Tablo 3: Birimler İtibarıyla Personel Sayıları Birim Personel Sayısı * Özel Kalem 3 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 287 Personel Dairesi Başkanlığı 111 Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı 102 Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı 68 İç Denetim Birimi Başkanlığı 8 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 9 Hukuk Müşavirliği 25 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 8 Müsteşarlık Müşavirliği 9 Ekonomi Müşavirlikleri ve Ataşelikleri ** 46 Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 162 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü 87 Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 122 Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 73 Kambiyo Müdürlükleri 74 Sigortacılık Genel Müdürlüğü 78 Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 81 Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 121 Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 125 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü *** 352 TOPLAM * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla ** 14 personelimiz mahalli sekreter olarak görev yapmaktadır. *** Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 230 personel, İş Kanununa tabi olup ücretleri/maaşları döner sermayeden ödenmektedir. Tablo 4: Yurt Dışı Teşkilatında Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı * Daimi Temsilcilikler Ekonomi Müşavirlikleri ve Ataşelikleri TOPLAM * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla, destek personeli hariç Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Kalkınma Bankası ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) tarafından Müsteşarlığa tahsis edilmiş 7 adet kadro bulunmaktadır. Tablo 5: Uluslararası Kuruluşlarda Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı * Kurumun Görevlendirdiği Kendi İmkanlarıyla Görev Alanlar ** TOPLAM * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla ** Ücretsiz izinli bulunmaktadırlar. 9

20 Eğitim, Mesleki Yeterlilik ve İhtisas Sertifikaları/Ruhsatları Personelin lisans üstü eğitim görmesi ve mesleki yeterlilik/ihtisas sertifikaları ve/veya ruhsatları alması Hazine Müsteşarlığı tarafından özel olarak desteklenmektedir. Bu çerçevede, personelimizin sahip olduğu mesleki yeterlilik sertifika, diploma ve ruhsat sayıları Tablo 6 da, yurt dışında eğitim ve staj gören personelimiz sayısı ise Tablo 7 de gösterilmektedir. Tablo 6: Mesleki Yeterlilik Sertifika, Diploma ve Ruhsatları * Doktora Yeminli Mali Müşavir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Serbest Mali Müşavir Aktüer (Aktüerler siciline kayıtlı personel) Avukat CIA (Certified Internal Auditor) CFE (Certified Fraud Examiner) CGAP (Certified Government Audit Professional) CCSA (Certificate in Control Self-Assessment) CISA (Certified Information System Auditor) CISM (Certified Information Security Manager) ECDL (European Computer Driving License) PMP (Project Management Professional) IIBA (Certified Business Analysis Professional) TOPLAM * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Tablo 7: Yurt Dışında Lisans Üstü Eğitim Görmekte ve Staj Yapmakta Olan Personel Sayısı Yurt dışında lisans üstü eğitim Yurt dışında staj (Uluslararası kuruluşlar) * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Kurum imkanlarıyla * Kendi imkanlarıyla Kurum imkanlarıyla Kendi imkanlarıyla Kurum imkanlarıyla Kendi imkanlarıyla Program Döneminde İnsan Kaynakları Alanında Yapılacaklar Program döneminde Tablo 8 de belirtilen faaliyetler gerçekleştirilecektir. 10

21 Tablo 8: Planlanan İnsan Kaynakları Faaliyetleri Stratejik Öncelik Kurumsal Yönetim İlgili Hedef* 5.2 Faaliyetler İşe alım, oryantasyon, atama, ödül, terfi, staj, kariyer planlaması, performans değerlendirme ve rotasyona ilişkin usul ve esasların iç düzenleme haline getirilmesi Hizmet İçi Eğitim Politika Belgesi nin hazırlanması ve hizmet içi eğitim süresinin artırılması Uluslararası standartlarda bir Sürekli Eğitim Merkezi nin (SEM) kurulması Doktora eğitiminin ve mesleki sertifikalara sahip olunmasının teşvik edilmesi Kurumsal stresin ölçülmesi ve azaltılması Mesleki bilgi birikiminin artırılmasını teminen personelin staj, seminer, konferans, kurs gibi imkanlarının artırılması * Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir. Program dönemi boyunca personel sayısının geçmiş yıllar trendine uygun bir seyir izleyeceği öngörülmüştür. 11

22 12

23 BÖLÜM 2 PERFORMANS BİLGİLERİ 13

24 14

25 2.1. Temel Politika ve Öncelikler Performans Programının hazırlanmasında; Dokuzuncu Kalkınma Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Orta Vadeli Mali Plan ile Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı ( ) esas alınmış olup kurumumuzun stratejik öncelikleri: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetimi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Yatırım Ortamı ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Sigortacılık Sektörü ve Özel Emeklilik Sistemi Kurumsal Yönetim olarak tespit edilmiştir. (Ek-2) 15

26 2.2. Amaç ve Hedefler AMAÇ I Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak HEDEFLER 1. Finansman ihtiyacının en uygun maliyet ve makul risk düzeyinde karşılanması 2. Nakit yönetiminin etkinliğinin artırılması 3. Hazine garantili krediler ve ikrazen kullandırılan dış krediler ile diğer işlemlerden kaynaklanan kredi riskinin azaltılması 4. Kamu işletmelerinde kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanması ve verimliliğinin artırılması 5. Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünün başta madeni para üretim ve dağıtımı olmak üzere, faaliyetlerini maliyet etkin, zamanında, sürekli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi 16

27 AMAÇ II Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak HEDEFLER 1. Uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve söz konusu kuruluşlar nezdinde Türkiye nin etkinliğinin artırılması 2. Avrupa Birliği müktesebatına uyumun ve AB fonlarının kullanımının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi 3. Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşması yla ilgili ülkemiz pozisyonunun belirlenmesinde kurumlararası koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması 4. Yurt dışı temsilciliklerimizin uluslararası ekonomik ilişkiler ile karşılıklı yatırımcı ilişkilerinin güçlendirilmesine ve Müsteşarlık politikalarının oluşumuna katkılarının artırılması 17

28 AMAÇ III Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak HEDEFLER 1. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu ve Yatırım Danışma Konseyi Platformlarının etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması 2. Uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin politika geliştirme, koordinasyon ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi 3. Yatırım teşvik sisteminin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi 18

29 AMAÇ IV Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sisteminin Büyüme Potansiyelini Harekete Geçirmek HEDEF 1. Düzenleme ve denetimin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine yükseltilmesi 19

30 AMAÇ V Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak HEDEFLER 1. Araştırma geliştirme ve yenilikçilik yaklaşımının kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi 2. İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi 3. Sürekli performans iyileştirme anlayışının hakim kılınması 4. Bilişim teknolojileri yönetişiminin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine çıkarılması 5. Kurumsal iletişimin güçlendirilmesi 6. Hazine Kontrolörleri Kurulu denetimlerinde uluslararası denetim standartlarına uyumun artırılması 7. İç denetimde farkındalığın ve etkinliğin artırılması 20

31 2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan performans hedefleri ile bunlara ilişkin performans göstergeleri Tablo 9 13 te yer almaktadır. Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan performans hedeflerine ve performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar ise; hedeflere ilişkin faaliyetler ile bunların maliyet bilgileri de içerecek şekilde Tablo 14 Tablo 33 te sunulmaktadır. Faaliyetlerin maliyetine ilişkin ayrıntılara ise EK 3 te Tablo 38 de yer verilmiştir. 21

32 Tablo 9: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tahmini Performans Göstergeleri Hedef 1.1 Finansman İhtiyacının En Uygun Maliyet ve Makul Risk Düzeyinde Karşılanması 1 Perakende Satış Yöntemiyle Doğrudan ve/veya Sanal Ortamda Satılan DIBS lerin İhraç Edilen DİBS Miktarı İçerisindeki Payı %0,00 %0,00 %0,25 Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Tarafından Yayımlanan ; Yatırımcı İlişkileri Programının Genel Değerlendirilmesi ve Veri Şeffaflığı Uygulamaları (Kategori-1) Başlıklı Sıralamada Ülkemizin Yeri 2. sıra 2. sıra 2. sıra 2 Veri Dağıtımı Uygulamaları (Kategori-2) Başlıklı Sıralamada Ülkemizin Yeri 2. sıra 2. sıra 2. sıra 3 Stratejik Ölçütler Üzerinden En Makul Risk Düzeyini Veren Döviz ve Faiz Kompozisyonunun Sağlanıp Sağlanmadığı Geri Alım İşlemleri Miktarı (Cari Yıl Tutarının Bir Önceki Yıl Sonu İtibarıyla Piyasa İç Borç Stokuna Oranı) %1,40 %0,00 %0,00 5 Değişim İşlemleri Miktarı (Cari Yıl Tutarının Bir Önceki Yıl Sonu İtibarıyla Piyasa İç Borç Stokuna Oranı) %1,80 %3,20 %1,25 Hedef 1.2 Nakit Yönetiminin Etkinliğinin Artırılması 1 Hazine Nakit Programı ile ler Arasındaki Sapma %68 %101 %25 Hedef 1.3 Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullandırılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması 1 Risk Hesabının Bütçe Ödenekleri Dışındaki Gelirlerinin Giderlerini Karşılama Oranı %60,5 %100 %59 2 Garantili Kredilere İlişkin Hazinece Üstlenim Oranı %18,20 %25 %26 3 Kategoriler İtibarıyla Vadesi Geçmiş Alacak Stokunun GSYİH ye Oranı %0,83 %1,00 %0,95 Hedef 1.4 Kamu İşletmelerinde Kurumsal Yönetişim İlkelerinin Uygulanması ve Verimliliğin Artırılması 1 Kurumsal Yönetişim Endeks Değeri X Kamu işletmelerinin ulusal sektörel verimlilik ölçütleri bakımından ortalamanın üzerinde olup olmadığı Kamu işletmelerinin uluslararası sektörel verimlilik ölçütleri bakımından ortalamanın üzerinde olup olmadığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Başta Madeni Para Üretimi ve Dağıtımı Olmak Üzere, Faaliyetlerini Maliyet-Etkin, Zamanında, Sürekli ve Güvenli Bir Şekilde Hedef 1.5 Gerçekleştirmesi 1 Tedavül Paralarının ve Kıymetli Evrakın Zamanında ve Güvenli Olarak Sisteme Verilmesi Süreçlerinde Öngörülen Zamanlama ile Arasındaki Sapma - %10 %5 2 Kamu Dışına Yapılan Gayri Safi Satış Hasılasının Toplam Operasyonel Giderlere Oranı %10 %12 %14 1 Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo de yer almaktadır. 2 1: sağlandı, 0:sağlanmadı 3 Kurumsal yönetişim endeksi geliştirilmesine yönelik ar-ge çalışmaları tamamlanacak ve takip eden yıllarda bu endeksin değerinin sürekli iyileştirilmesi hedeflenecektir. 4 Ulusal ve uluslararası otoritelerle işbirliği içerisinde verimlilik kıyaslamasıyla ilgili bir metodoloji geliştirilerek, sonraki yıllarda kıyaslamalar bu metodolojiye göre yapılacaktır (1: kamu işletmeleri kıyaslanan şirketler ortalamasının üzerinde, 0: ortalamanın altında). Hedef 22

33 Tablo 10: Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tahmini Hedef Performans Göstergeleri Hedef 2.1 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Söz Konusu Kuruluşlar Nezdinde Türkiye nin Etkinliğinin Artırılması Aşağıda listeli uluslararası kuruluşların ülkemize sağladığı imkanların ülkemizce sağlanan sermaye/katkı paylarını karşılayıp karşılamadığı 2 Asya Kalkınma Bankası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Dünya Bankası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası İslam Kalkınma Bankası Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Uluslararası Para Fonu Hedef 2.2 AB Müktesebatına Uyumun ve AB Fonlarının Kullanımının Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirilmesi 1 AB Müktesebatına Uyum Programı Kapsamında Müsteşarlığımızın Yapması Gereken Mevzuat Çalışmalarının Tamamlanma Oranı %74 %63 %75 2 AB Fonlarının Kullanılmayan (Sözleşmeye Bağlanamayan) Miktarının Tahsis Edilen Toplam Fon Miktarına Oranı %13,67 %14 %13 Hedef 2.3 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Hizmet Ticareti Genel Anlaşması yla İlgili Ülkemiz Pozisyonunun Belirlenmesinde Kurumlararası Koordinasyonun Etkin Bir Şekilde Sağlanması 1 Koordinasyonda Etkinliğin Sağlanması İçin Hazırlanan Eylem Planına Uyum Düzeyi - %100 %100 Hedef 2.4 Yurt Dışı Teşkilatımızın Uluslararası Ekonomik İlişkiler ile Karşılıklı Yatırımcı İlişkilerinin Güçlendirilmesine ve Müsteşarlık Politikalarının Oluşumuna Katkılarının Artırılması 1 İlgili Ülkede, Resmi/Özel Kurumlar, Mesleki ve Sektörel Örgütler ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlara Yönelik Olarak Yurt Dışı Teşkilatımızca Düzenlenen veya Aktif Katılım Sağlanan Ortalama Toplantı Sayısı 4, aa İlgili Ülke Müteşebbislerinin Türkiye ye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Başvuru Sayıları ab İlgili Ülke Müteşebbislerinin Türkiye ye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Yapılan Başvurulardan Yatırıma Dönüşenlerin Oranı %4,20 %6 %8 2.ba Türk Müteşebbislerin ise İlgili Ülkeye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Başvuru Sayıları bb Türk Müteşebbislerin ise İlgili Ülkeye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Yapılan Başvurulardan Yatırıma Dönüşenlerin Oranı %1,31 %2 %4 3 Yurt Dışı teşkilatımızca İlgili Ülke Örnek Uygulamaları Hakkında Hazırlanan Ortalama Rapor Sayısı Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo de yer almaktadır. 2-1: az karşılıyor, 0: eşit karşılıyor, 1: fazla karşılıyor 23

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programı Ocak 2012 ii BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. Stratejik Planı

Hazine Müsteşarlığı. Stratejik Planı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı (2009-2013) TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ANKARA Tel : +90 312 204 7108 Faks : +90 312 212 8896

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2008 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2008 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu ii BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının ulusal hedeflerimize uygun olarak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkili ve verimli bir şekilde kullanılması,

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU İŞLETMELERİNDE İÇ DENETÇİLERİN EĞİTİMİ VE ATANMASI SÜRECİ

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU İŞLETMELERİNDE İÇ DENETÇİLERİN EĞİTİMİ VE ATANMASI SÜRECİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU İŞLETMELERİNDE İÇ DENETÇİLERİN EĞİTİMİ VE ATANMASI SÜRECİ KAMU SERMAYELİ KURULUŞ VE İŞLETMELER G.M. 17 Ocak 2015 1 SUNUM PLANI I. MEVZUAT GELİŞİMİ II. III. IV.

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2015 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2015 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2016 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. ii BAKAN SUNUŞU 10. Kalkınma Planı nda Ülkemizin büyüme performansının daha yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler MALİ MUHASEBE VE FİNANS Çeşitli mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, vb.) yapısı, terminoloji ve ilişkiler Tipik işlevleri, yaygın kullanılan muhasebe kayıtları, mali tablolarla ilişkileri ve kritik

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

SUNUM PLANI SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI

SUNUM PLANI SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI SUNUM PLANI 1 5018 SAYILI KANUN ve GETİRDİKLERİ STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANIN TANIMI 2 3 STRATEJİK PLANLAMANIN AMACI A.Ü STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLAN İLE BELGE YÖNETİMİ ARASINDKİ İLİŞKİ

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2012 ii i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2013 i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler Gündem Bilgi Sistemlerine İlişkin Yasal Düzenlemeler & COBIT AB Seminer 2009 Bankacılıkta Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE YÖNETİŞİM Ahmet PEKEL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bilişim Güvenliği ve Kalite Denetimi Müdürü TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICI

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı