HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı Yılı. Performans Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Performans Programı"

Transkript

1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Performans Programı

2 ii

3 BAKAN SUNUŞU İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu çerçevesinde; kamu kaynaklarının verimli ve etkili biçimde kullanılması, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin azami ölçüde sağlanması Hükümetimizin en önemli önceliklerinden birisidir. Bu çerçevede; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine stratejik yönetim anlayışı getirilerek, kamu kurumlarının hem mali yönetimlerinde hem de karar alma ve politika oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli adımlar atılmıştır. Kamu mali yönetiminde reform niteliği taşıyan bu Kanunla kamu kurumları; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak ve performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmekle yükümlüdürler sayılı Kanunun getirdiği ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan, Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Performans Programının kamuoyunun bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, bu belgenin hazırlanmasında emeği geçen Hazine personeline teşekkür ederim. Ali BABACAN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı iii

4 iv

5 MÜSTEŞAR SUNUŞU Kamu mali yönetimi reformunun yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kanun uyarınca, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı öngörülmüş, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. İkincil mevzuatın 2008 yılı ortasında yayımlanmasıyla birlikte, kamu mali yönetim sistemimizin en önemli unsurlarından biri olan performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmiştir. Bu sistemde Kurumlara kılavuzluk edecek temel dokümanlar; stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporlarıdır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulurken, söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öncü ve kurumsal yönetimde model olarak kabul edilen bir kurum olmak vizyonu çerçevesinde hazırlanan Müsteşarlığımız dönemine ilişkin Stratejik Planı 2008 Yılı Temmuz ayında yayımlanmıştır. İdaremizin yıllık faaliyet raporları ise, 2005 yılından beri düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Gelinen bu aşamada, 2010 yılını kapsayan Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda; o Stratejik planımızda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, o Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı ve o Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergeleri tanımlanmıştır. Müsteşarlığımız performans programını kamuoyunun bilgisine sunar, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. İbrahim H. ÇANAKCI Müsteşar v

6 vi

7 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER Misyon ve Vizyon Yetki, Görev ve Sorumluluklar Teşkilat Yapısı Fiziksel Kaynaklar İnsan Kaynakları...8 BÖLÜM 2 PERFORMANS BİLGİLERİ Temel Politika ve Öncelikler Amaç ve Hedefler Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler...21 BÖLÜM 3 MALİ BİLGİLER EK 1 BİRİMLERİN FAALİYET KONULARI VE SUNDUKLARI TEMEL HİZMETLER 47 EK 2 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER EK 3 FAALİYETLERE İLİŞKİN MALİYET BİLGİLERİ vii

8 ŞEKİLLER LİSTESİ 1Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması...79H79HError! Bookmark not defined. TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar... 6 Tablo 2: Planlanan Bilişim Faaliyetleri... 7 Tablo 3: Birimler İtibarıyla Personel Sayıları... 9 Tablo 4: Yurt Dışı Teşkilatında Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı... 9 Tablo 5: Uluslararası Kuruluşlarda Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı... 9 Tablo 6: Mesleki Yeterlilik Sertifika, Diploma ve Ruhsatları Tablo 7: Yurt Dışında Lisans Üstü Eğitim Görmekte ve Staj Yapmakta Olan Personel Sayısı Tablo 8: Planlanan İnsan Kaynakları Faaliyetleri Tablo 9: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablo 10: Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablo 11: Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablo 12: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sisteminin Büyüme Potansiyelini Harekete Geçirmek Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablo 13: Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablo 14: Performans Hedefi Tablosu (1) Tablo 15: Performans Hedefi Tablosu (2) Tablo 16: Performans Hedefi Tablosu (3) Tablo 17: Performans Hedefi Tablosu (4) Tablo 18: Performans Hedefi Tablosu (5) Tablo 19: Performans Hedefi Tablosu (6) Tablo 20: Performans Hedefi Tablosu (7) Tablo 21: Performans Hedefi Tablosu (8) Tablo 22: Performans Hedefi Tablosu (9) Tablo 23: Performans Hedefi Tablosu (10) Tablo 24: Performans Hedefi Tablosu (11) Tablo 25: Performans Hedefi Tablosu (12) Tablo 26: Performans Hedefi Tablosu (13) Tablo 27: Performans Hedefi Tablosu (14) Tablo 28: Performans Hedefi Tablosu (15) Tablo 29: Performans Hedefi Tablosu (16) Tablo 30: Performans Hedefi Tablosu (17) Tablo 31: Performans Hedefi Tablosu (18) Tablo 32: Performans Hedefi Tablosu (19) Tablo 33: Performans Hedefi Tablosu (20) Tablo 34: Stratejik Amaç ve Hedeflere Tahsis Edilen Bütçe Kaynakları (TL) Tablo 35: Kategoriler Bazında 2010 Yılı Hazine Müsteşarlığı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL) Tablo 36: Stratejik Plan - Dokuzuncu Kalkınma Planı İlişkisi Tablo 37: Stratejik Plan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı İlişkisi Tablo 38: Faaliyetlere İlişkin Maliyet Bilgileri (TL) viii

9 KISALTMALAR BAK BHİM DDM DEİ EKA HKK HUK İDB İMİ KAF KİT PER SDK SGDB SGM TUGM YSGM YDT Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği Hazine Müsteşarlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı (Ekonomi Müşavirlikleri ve Ataşelikleri) ix

10 x

11 BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

12 2

13 1.1. Misyon ve Vizyon MÜSTEŞARLIĞIN MİSYONU: Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, ekonominin tüm aktörleriyle işbirliği içerisinde, şeffaf, hesap verebilir ve etkin bir şekilde; kamu mali varlık ve yükümlülüklerini yönetmek, ekonomik, finansal ve sektörel politikalar ile düzenlemeleri oluşturmak, uygulamak, denetlemek ve uluslararası ekonomik ilişkilerin koordinasyonunu sağlamaktır. MÜSTEŞARLIĞIN VİZYONU: Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öncü ve kurumsal yönetimde model olarak kabul edilen bir kurum olmaktır Yetki, Görev ve Sorumluluklar Hazine Müsteşarlığının görevleri 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun da aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak, Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve devlet iştiraklerine ilişkin pay sahipliğinin gerektirdiği faaliyetleri yürütmek, İkili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkileri düzenlemek, Uluslararası ve bölgesel ekonomik ve malî kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek, Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek, Yatırım ve yatırım teşvikleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları faaliyetlerini düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmektir. 3

14 1.3. Teşkilat Yapısı Hazine Müsteşarlığı, Başbakana bağlıdır. Başbakan, Hazine Müsteşarlığı ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilmektedir. Hazine Müsteşarlığı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluştan meydana gelmektedir. Müsteşar, Hazine Müsteşarlığının üst yöneticisidir. Müsteşarlıkta, 3 müsteşar yardımcısı görev yapmaktadır. Denetim, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinin tamamı, ana hizmet birimlerinden ise Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü doğrudan Müsteşar a bağlıdır (Şekil 1). Hazine Müsteşarlığı birimlerinin sunduğu temel hizmetler Ek-1 de yer almaktadır. 4

15 5

16 1.4. Fiziksel Kaynaklar Fiziksel Yapı Mevcut Durum: Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatı, İnönü Bulvarı No:36 Emek/Ankara adresinde bulunan yerleşkede hizmet vermektedir. Yerleşke toplam m 2 kullanım alanı üzerine kurulmuş 1 adet ana bina (A Blok) ile 5 adet ek binadan (B,C,D,E,F Blokları) oluşmaktadır. Yerleşke içinde 344 kişi kapasiteli Konferans Salonu ile kitap, 808 uzmanlık tezi ve 30 süreli yayın kapasiteli kütüphane bulunmaktadır. Program Döneminde Yapılacaklar: Hazine Müsteşarlığı mevcut hizmet binası Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ortaklaşa kullanılmakta olup ciddi yer sorunu bulunmaktadır. Personelin çalışma mekanlarının iyileştirilmesi ve çalışma ortamlarında ergonominin sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir Bilişim Teknolojileri ve e-dönüşüm Mevcut Durum: Hazine Müsteşarlığı bilişim sistemleri etkin bir bilişim ve iletişim teknolojileri alt yapısına sahiptir. Bilişim altyapısı; 1. Yerel Bilgisayar Ağı, 2. Geniş Alan Ağı (WAN), 3. Sunucular, 4. Kullanıcı Bilgisayarları, bileşenlerinden oluşmaktadır. Altyapı ve üzerinde çalışan bilgi sistemleri için sayıları aşağıda verilen donanım kullanılmaktadır. Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar Adet Araçlar * Sistem Odası Diğer Donanım Bilgisayar Kişisel Bilgisayar Diz Üstü Bilgisayar Terminal Bilgisayar (Thin Client) Yazıcı Projektör Faks Fotokopi Makinesi Tarayıcı Sunucular Klima 2 2 Kesintisiz Güç Kaynağı 2 2 Yönlendiriciler 3 3 Ağ Anahtarları * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla aktif kullanımda olan araçlar 6

17 Hazine Müsteşarlığı bünyesinde geliştirilen sistemler, kamu finansmanı işlevlerini yürütmek üzere arka ofis bileşenlerinden İç Borç, Dış Borç, Alacak Yönetimi ve Devlet Borçları Muhasebesi Sistemleri, ön ofis bileşeni olarak Dış Borç Proje Takip Sistemi ve Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sistemi gibi sistemler ile Müsteşarlığın temel faaliyetleri yürütülmekte ve raporlamalar yapılmaktadır. Ayrıca adresinden kamuoyuna bilgi sağlamak üzere Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesi hizmeti verilmektedir. İnternet sitesinde ana hizmet birimlerinin yanı sıra denetim, danışma birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin de faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. İntranet sitesi de kurum içi bilgi ve doküman paylaşımına imkan sağlayacak şekilde faaliyette bulunmaktadır. Program Döneminde Yapılacaklar: Bilişim ve e-dönüşüm alanlarında Hazine Müsteşarlığı tarafından program döneminde yapılması planlanan faaliyetler Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2: Planlanan Bilişim Faaliyetleri Stratejik Öncelik Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetimi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Yatırım Ortamı ve Yatırımlarda Devlet İlgili Hedef* 1.1, 1.2, Bilişim Faaliyetleri Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) birincil piyasada ihracının ve ikincil piyasada aktif katılımcı olarak gerçekleştirilecek işlemlerin sanal ortamda yapılması Nakit yönetimi kapsamındaki ödeme emirlerinin ve kurum içinde ve diğer kurumlarla veri alışverişinin elektronik ortamda yapılması Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetiminde muhasebe ve bütçeleştirme işlemlerinde otomasyon düzeyinin artırılması Dış proje kredi kullanımlarının teyitlerinin kuruluşlar tarafından elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak internet portalının kurulması Kamu işletmeleri ile bilgi akışı ve iletişimin elektronik ortamda yapılması, bu işletmelerin elektronik olarak izlenmesi, KİT ve Devlet hesaplarının uyumunun sağlanması Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin internet teknolojileri yardımıyla sunulması Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşması çerçevesinde Müsteşarlık ve diğer ilgili kurumlarla/kuruluşlarla bilgi ve belge paylaşımı ile etkin iletişim kanallarının tesis edilmesini teminen internet portalının oluşturulması Yurt dışı teşkilatımızın hizmetlerini internet üzerinden sunmasını sağlayacak, Müsteşarlığımız ve ilgili diğer kurumlarla otomatik bilgi alışverişi veya iletişimi sağlayacak alt yapının tesis edilmesi Müsteşarlığımız Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sistemi nin uluslararası standartlara yükseltilmesi Müsteşarlığımız ile Gümrük Müsteşarlığı ve diğer kurumlar arasındaki bilgi akışı ve iletişimin bilgi teknolojileri marifetiyle gerçekleştirilmesi Yardımları 3.3 Yatırımcıların yatırım ortamı ve devlet yardımları alanlarındaki bilgi ihtiyacını karşılayacak ve yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayacak internet portalının oluşturulması Sigorta bilincinin geliştirilmesine ve şikayetlerin etkin biçimde değerlendirilmesine yönelik kullanıcı dostu bir internet portalı oluşturulması Sigortacılık Sektörü ve Özel Emeklilik Sistemi 4.1 Sigorta, reasürans ve özel emeklilik şirketleri ve lisansa tabi profesyonellerle Müsteşarlık arasındaki bilgi akışı ve iletişimin, bu kişilerin elektronik olarak izlenmesinin ve lisanslamanın internet teknolojileri yardımıyla yapılması Sigorta ve özel emekliliğe ilişkin denetim hizmetlerinin bilgisayar destekli denetim teknikleri ve otomasyon yazılımı aracılığıyla yürütülmesi * Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir. 7

18 Tablo 2 (Devam) Stratejik Öncelik Kurumsal Yönetim * Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir. İlgili Bilişim Faaliyetleri Hedef* 5.2 Uzaktan Eğitim (e-eğitim) Sistemi alt yapısının kurulması Müsteşarlıkça yapılan mal ve hizmet alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi Belge ve arşiv yönetimi sisteminin otomasyonunun sağlanması Mali yönetim ve kontrol, stratejik plan, performans programları, performans esaslı bütçeleme, harcama süreçleri ve stratejik yönetimin entegrasyonunu sağlamaya yönelik bilgi sistemi kurulması 5.3 Paydaş memnuniyetini doğrudan etkileyen ve/veya iç kontrol sistemi bakımından önem taşıyan diğer temel iş süreçlerinin otomasyonunun sağlanması İnsan kaynakları yönetiminde otomasyon düzeyinin artırılması ve bilgi sistemi oluşturulması COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) çatısı altında entegrasyon sağlanmak suretiyle; bilişim hizmetleri sunumunun ITIL (Information Technology Infrastructure Library) çerçevesinde yapılması, güvenlik operasyonlarında ISO 17799/27001 sertifikasının alınması, yazılım geliştirme süreçlerinin yönetiminde CMMI nın (Capability Maturity Model Integration) kullanılması 5.4 Kamu finansmanı, kamu işletmeleri, sigortacılık ve özel emeklilik, kambiyo, yatırımlarda devlet yardımları, uluslararası doğrudan yatırımlar, hukuk, insan kaynakları yönetimi, mali yönetim ve kontrol bilgi sistemlerinin Müsteşarlık bilişim mimarisiyle entegrasyonu ve bunların Karar Destek sistemleri ile güçlendirilmesi İDB ve HKK denetimlerinin bilgisayar destekli denetim teknikleri ve otomasyon 5.6, 5.7 yazılımları aracılığıyla yürütülmesi 1.5. İnsan Kaynakları Personel Sayıları Hazine Müsteşarlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluş olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde toplam personel istihdam edilmektedir. Birim bazında personel sayıları Tablo 3 te yer almaktadır. Merkez Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatında toplam personel çalışmaktadır. Toplam personelin %58 i ana hizmet, %12 si denetim, %2 si danışma, %28 i ise yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilmektedir. Bağlı Kuruluş, Yurt Dışı ve Taşra Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığı bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 352, yurt dışı teşkilatında 46 ve Kambiyo Müdürlüklerinden oluşan taşra teşkilatında ise 74 personel çalışmaktadır. Yurt Dışında Görevli Personel: Müsteşarlığımızın yurt dışı teşkilatı; 26 ülkede, toplam 33 noktada bulunmaktadır. Daimi Temsilciliklere, Ekonomi Müşavirliklerine ve Ekonomi Ataşeliklerine bağlı olarak 42 kadromuz bulunmaktadır. 8

19 Tablo 3: Birimler İtibarıyla Personel Sayıları Birim Personel Sayısı * Özel Kalem 3 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 287 Personel Dairesi Başkanlığı 111 Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı 102 Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı 68 İç Denetim Birimi Başkanlığı 8 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 9 Hukuk Müşavirliği 25 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 8 Müsteşarlık Müşavirliği 9 Ekonomi Müşavirlikleri ve Ataşelikleri ** 46 Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 162 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü 87 Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 122 Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 73 Kambiyo Müdürlükleri 74 Sigortacılık Genel Müdürlüğü 78 Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 81 Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 121 Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 125 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü *** 352 TOPLAM * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla ** 14 personelimiz mahalli sekreter olarak görev yapmaktadır. *** Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 230 personel, İş Kanununa tabi olup ücretleri/maaşları döner sermayeden ödenmektedir. Tablo 4: Yurt Dışı Teşkilatında Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı * Daimi Temsilcilikler Ekonomi Müşavirlikleri ve Ataşelikleri TOPLAM * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla, destek personeli hariç Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Kalkınma Bankası ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) tarafından Müsteşarlığa tahsis edilmiş 7 adet kadro bulunmaktadır. Tablo 5: Uluslararası Kuruluşlarda Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı * Kurumun Görevlendirdiği Kendi İmkanlarıyla Görev Alanlar ** TOPLAM * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla ** Ücretsiz izinli bulunmaktadırlar. 9

20 Eğitim, Mesleki Yeterlilik ve İhtisas Sertifikaları/Ruhsatları Personelin lisans üstü eğitim görmesi ve mesleki yeterlilik/ihtisas sertifikaları ve/veya ruhsatları alması Hazine Müsteşarlığı tarafından özel olarak desteklenmektedir. Bu çerçevede, personelimizin sahip olduğu mesleki yeterlilik sertifika, diploma ve ruhsat sayıları Tablo 6 da, yurt dışında eğitim ve staj gören personelimiz sayısı ise Tablo 7 de gösterilmektedir. Tablo 6: Mesleki Yeterlilik Sertifika, Diploma ve Ruhsatları * Doktora Yeminli Mali Müşavir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Serbest Mali Müşavir Aktüer (Aktüerler siciline kayıtlı personel) Avukat CIA (Certified Internal Auditor) CFE (Certified Fraud Examiner) CGAP (Certified Government Audit Professional) CCSA (Certificate in Control Self-Assessment) CISA (Certified Information System Auditor) CISM (Certified Information Security Manager) ECDL (European Computer Driving License) PMP (Project Management Professional) IIBA (Certified Business Analysis Professional) TOPLAM * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Tablo 7: Yurt Dışında Lisans Üstü Eğitim Görmekte ve Staj Yapmakta Olan Personel Sayısı Yurt dışında lisans üstü eğitim Yurt dışında staj (Uluslararası kuruluşlar) * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Kurum imkanlarıyla * Kendi imkanlarıyla Kurum imkanlarıyla Kendi imkanlarıyla Kurum imkanlarıyla Kendi imkanlarıyla Program Döneminde İnsan Kaynakları Alanında Yapılacaklar Program döneminde Tablo 8 de belirtilen faaliyetler gerçekleştirilecektir. 10

21 Tablo 8: Planlanan İnsan Kaynakları Faaliyetleri Stratejik Öncelik Kurumsal Yönetim İlgili Hedef* 5.2 Faaliyetler İşe alım, oryantasyon, atama, ödül, terfi, staj, kariyer planlaması, performans değerlendirme ve rotasyona ilişkin usul ve esasların iç düzenleme haline getirilmesi Hizmet İçi Eğitim Politika Belgesi nin hazırlanması ve hizmet içi eğitim süresinin artırılması Uluslararası standartlarda bir Sürekli Eğitim Merkezi nin (SEM) kurulması Doktora eğitiminin ve mesleki sertifikalara sahip olunmasının teşvik edilmesi Kurumsal stresin ölçülmesi ve azaltılması Mesleki bilgi birikiminin artırılmasını teminen personelin staj, seminer, konferans, kurs gibi imkanlarının artırılması * Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir. Program dönemi boyunca personel sayısının geçmiş yıllar trendine uygun bir seyir izleyeceği öngörülmüştür. 11

22 12

23 BÖLÜM 2 PERFORMANS BİLGİLERİ 13

24 14

25 2.1. Temel Politika ve Öncelikler Performans Programının hazırlanmasında; Dokuzuncu Kalkınma Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Orta Vadeli Mali Plan ile Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı ( ) esas alınmış olup kurumumuzun stratejik öncelikleri: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetimi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Yatırım Ortamı ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Sigortacılık Sektörü ve Özel Emeklilik Sistemi Kurumsal Yönetim olarak tespit edilmiştir. (Ek-2) 15

26 2.2. Amaç ve Hedefler AMAÇ I Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak HEDEFLER 1. Finansman ihtiyacının en uygun maliyet ve makul risk düzeyinde karşılanması 2. Nakit yönetiminin etkinliğinin artırılması 3. Hazine garantili krediler ve ikrazen kullandırılan dış krediler ile diğer işlemlerden kaynaklanan kredi riskinin azaltılması 4. Kamu işletmelerinde kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanması ve verimliliğinin artırılması 5. Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünün başta madeni para üretim ve dağıtımı olmak üzere, faaliyetlerini maliyet etkin, zamanında, sürekli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi 16

27 AMAÇ II Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak HEDEFLER 1. Uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve söz konusu kuruluşlar nezdinde Türkiye nin etkinliğinin artırılması 2. Avrupa Birliği müktesebatına uyumun ve AB fonlarının kullanımının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi 3. Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşması yla ilgili ülkemiz pozisyonunun belirlenmesinde kurumlararası koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması 4. Yurt dışı temsilciliklerimizin uluslararası ekonomik ilişkiler ile karşılıklı yatırımcı ilişkilerinin güçlendirilmesine ve Müsteşarlık politikalarının oluşumuna katkılarının artırılması 17

28 AMAÇ III Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak HEDEFLER 1. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu ve Yatırım Danışma Konseyi Platformlarının etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması 2. Uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin politika geliştirme, koordinasyon ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi 3. Yatırım teşvik sisteminin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi 18

29 AMAÇ IV Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sisteminin Büyüme Potansiyelini Harekete Geçirmek HEDEF 1. Düzenleme ve denetimin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine yükseltilmesi 19

30 AMAÇ V Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak HEDEFLER 1. Araştırma geliştirme ve yenilikçilik yaklaşımının kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi 2. İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi 3. Sürekli performans iyileştirme anlayışının hakim kılınması 4. Bilişim teknolojileri yönetişiminin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine çıkarılması 5. Kurumsal iletişimin güçlendirilmesi 6. Hazine Kontrolörleri Kurulu denetimlerinde uluslararası denetim standartlarına uyumun artırılması 7. İç denetimde farkındalığın ve etkinliğin artırılması 20

31 2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan performans hedefleri ile bunlara ilişkin performans göstergeleri Tablo 9 13 te yer almaktadır. Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan performans hedeflerine ve performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar ise; hedeflere ilişkin faaliyetler ile bunların maliyet bilgileri de içerecek şekilde Tablo 14 Tablo 33 te sunulmaktadır. Faaliyetlerin maliyetine ilişkin ayrıntılara ise EK 3 te Tablo 38 de yer verilmiştir. 21

32 Tablo 9: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tahmini Performans Göstergeleri Hedef 1.1 Finansman İhtiyacının En Uygun Maliyet ve Makul Risk Düzeyinde Karşılanması 1 Perakende Satış Yöntemiyle Doğrudan ve/veya Sanal Ortamda Satılan DIBS lerin İhraç Edilen DİBS Miktarı İçerisindeki Payı %0,00 %0,00 %0,25 Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Tarafından Yayımlanan ; Yatırımcı İlişkileri Programının Genel Değerlendirilmesi ve Veri Şeffaflığı Uygulamaları (Kategori-1) Başlıklı Sıralamada Ülkemizin Yeri 2. sıra 2. sıra 2. sıra 2 Veri Dağıtımı Uygulamaları (Kategori-2) Başlıklı Sıralamada Ülkemizin Yeri 2. sıra 2. sıra 2. sıra 3 Stratejik Ölçütler Üzerinden En Makul Risk Düzeyini Veren Döviz ve Faiz Kompozisyonunun Sağlanıp Sağlanmadığı Geri Alım İşlemleri Miktarı (Cari Yıl Tutarının Bir Önceki Yıl Sonu İtibarıyla Piyasa İç Borç Stokuna Oranı) %1,40 %0,00 %0,00 5 Değişim İşlemleri Miktarı (Cari Yıl Tutarının Bir Önceki Yıl Sonu İtibarıyla Piyasa İç Borç Stokuna Oranı) %1,80 %3,20 %1,25 Hedef 1.2 Nakit Yönetiminin Etkinliğinin Artırılması 1 Hazine Nakit Programı ile ler Arasındaki Sapma %68 %101 %25 Hedef 1.3 Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullandırılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması 1 Risk Hesabının Bütçe Ödenekleri Dışındaki Gelirlerinin Giderlerini Karşılama Oranı %60,5 %100 %59 2 Garantili Kredilere İlişkin Hazinece Üstlenim Oranı %18,20 %25 %26 3 Kategoriler İtibarıyla Vadesi Geçmiş Alacak Stokunun GSYİH ye Oranı %0,83 %1,00 %0,95 Hedef 1.4 Kamu İşletmelerinde Kurumsal Yönetişim İlkelerinin Uygulanması ve Verimliliğin Artırılması 1 Kurumsal Yönetişim Endeks Değeri X Kamu işletmelerinin ulusal sektörel verimlilik ölçütleri bakımından ortalamanın üzerinde olup olmadığı Kamu işletmelerinin uluslararası sektörel verimlilik ölçütleri bakımından ortalamanın üzerinde olup olmadığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Başta Madeni Para Üretimi ve Dağıtımı Olmak Üzere, Faaliyetlerini Maliyet-Etkin, Zamanında, Sürekli ve Güvenli Bir Şekilde Hedef 1.5 Gerçekleştirmesi 1 Tedavül Paralarının ve Kıymetli Evrakın Zamanında ve Güvenli Olarak Sisteme Verilmesi Süreçlerinde Öngörülen Zamanlama ile Arasındaki Sapma - %10 %5 2 Kamu Dışına Yapılan Gayri Safi Satış Hasılasının Toplam Operasyonel Giderlere Oranı %10 %12 %14 1 Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo de yer almaktadır. 2 1: sağlandı, 0:sağlanmadı 3 Kurumsal yönetişim endeksi geliştirilmesine yönelik ar-ge çalışmaları tamamlanacak ve takip eden yıllarda bu endeksin değerinin sürekli iyileştirilmesi hedeflenecektir. 4 Ulusal ve uluslararası otoritelerle işbirliği içerisinde verimlilik kıyaslamasıyla ilgili bir metodoloji geliştirilerek, sonraki yıllarda kıyaslamalar bu metodolojiye göre yapılacaktır (1: kamu işletmeleri kıyaslanan şirketler ortalamasının üzerinde, 0: ortalamanın altında). Hedef 22

33 Tablo 10: Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tahmini Hedef Performans Göstergeleri Hedef 2.1 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Söz Konusu Kuruluşlar Nezdinde Türkiye nin Etkinliğinin Artırılması Aşağıda listeli uluslararası kuruluşların ülkemize sağladığı imkanların ülkemizce sağlanan sermaye/katkı paylarını karşılayıp karşılamadığı 2 Asya Kalkınma Bankası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Dünya Bankası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası İslam Kalkınma Bankası Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Uluslararası Para Fonu Hedef 2.2 AB Müktesebatına Uyumun ve AB Fonlarının Kullanımının Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirilmesi 1 AB Müktesebatına Uyum Programı Kapsamında Müsteşarlığımızın Yapması Gereken Mevzuat Çalışmalarının Tamamlanma Oranı %74 %63 %75 2 AB Fonlarının Kullanılmayan (Sözleşmeye Bağlanamayan) Miktarının Tahsis Edilen Toplam Fon Miktarına Oranı %13,67 %14 %13 Hedef 2.3 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Hizmet Ticareti Genel Anlaşması yla İlgili Ülkemiz Pozisyonunun Belirlenmesinde Kurumlararası Koordinasyonun Etkin Bir Şekilde Sağlanması 1 Koordinasyonda Etkinliğin Sağlanması İçin Hazırlanan Eylem Planına Uyum Düzeyi - %100 %100 Hedef 2.4 Yurt Dışı Teşkilatımızın Uluslararası Ekonomik İlişkiler ile Karşılıklı Yatırımcı İlişkilerinin Güçlendirilmesine ve Müsteşarlık Politikalarının Oluşumuna Katkılarının Artırılması 1 İlgili Ülkede, Resmi/Özel Kurumlar, Mesleki ve Sektörel Örgütler ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlara Yönelik Olarak Yurt Dışı Teşkilatımızca Düzenlenen veya Aktif Katılım Sağlanan Ortalama Toplantı Sayısı 4, aa İlgili Ülke Müteşebbislerinin Türkiye ye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Başvuru Sayıları ab İlgili Ülke Müteşebbislerinin Türkiye ye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Yapılan Başvurulardan Yatırıma Dönüşenlerin Oranı %4,20 %6 %8 2.ba Türk Müteşebbislerin ise İlgili Ülkeye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Başvuru Sayıları bb Türk Müteşebbislerin ise İlgili Ülkeye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Yapılan Başvurulardan Yatırıma Dönüşenlerin Oranı %1,31 %2 %4 3 Yurt Dışı teşkilatımızca İlgili Ülke Örnek Uygulamaları Hakkında Hazırlanan Ortalama Rapor Sayısı Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo de yer almaktadır. 2-1: az karşılıyor, 0: eşit karşılıyor, 1: fazla karşılıyor 23

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Performans Programı Ocak 2012 ii BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. Stratejik Planı

Hazine Müsteşarlığı. Stratejik Planı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı (2009-2013) TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ANKARA Tel : +90 312 204 7108 Faks : +90 312 212 8896

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2008 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2008 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu ii BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının ulusal hedeflerimize uygun olarak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkili ve verimli bir şekilde kullanılması,

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU İŞLETMELERİNDE İÇ DENETÇİLERİN EĞİTİMİ VE ATANMASI SÜRECİ

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU İŞLETMELERİNDE İÇ DENETÇİLERİN EĞİTİMİ VE ATANMASI SÜRECİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU İŞLETMELERİNDE İÇ DENETÇİLERİN EĞİTİMİ VE ATANMASI SÜRECİ KAMU SERMAYELİ KURULUŞ VE İŞLETMELER G.M. 17 Ocak 2015 1 SUNUM PLANI I. MEVZUAT GELİŞİMİ II. III. IV.

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2015 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2015 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2016 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. ii BAKAN SUNUŞU 10. Kalkınma Planı nda Ülkemizin büyüme performansının daha yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2013 i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2012 ii i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) I. GİRİŞ Globalleşen dünyada yaşanan ve olumsuz sonuçlarının genelde ilgili ülkenin veya bu ülkenin üyesi olduğu ülkeler topluluğunun kamu kaynağı kullanımıyla

Detaylı

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

BDDK-Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler. Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler Gündem Bilgi Sistemlerine İlişkin Yasal Düzenlemeler & COBIT AB Seminer 2009 Bankacılıkta Bilgi Sistemlerine İlişkin Düzenlemeler Etkin ve verimli bir Banka dan beklenenler Bilgi Teknolojilerinden Beklenenler

Detaylı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç EPİAŞ Esas sözleşmesi ve EPİAŞ ın teşkilat yapısı ile çalışma esaslarını içeren Yönetmeliğin son hali 07/05/2014

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler MALİ MUHASEBE VE FİNANS Çeşitli mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, vb.) yapısı, terminoloji ve ilişkiler Tipik işlevleri, yaygın kullanılan muhasebe kayıtları, mali tablolarla ilişkileri ve kritik

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM REFORMU VE UYGULAMALARI

KAMU İÇ DENETİM REFORMU VE UYGULAMALARI KAMU İÇ DENETİM REFORMU VE UYGULAMALARI Halis KIRAL, CIA, CCSA, CGAP İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı Türkiye İç Denetim Kongresi - İstanbul 20.10.2014 1/67 Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Sistemi

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri, 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI Organizasyon Yapısı MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI NEJAT MISIR ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Hakan SERPİN İZLEME VE GİDER KONTROLÜ BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Muzaffer SARIKAYA ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı