HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı Yılı. Performans Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Performans Programı"

Transkript

1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Performans Programı

2 ii

3 BAKAN SUNUŞU İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu çerçevesinde; kamu kaynaklarının verimli ve etkili biçimde kullanılması, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin azami ölçüde sağlanması Hükümetimizin en önemli önceliklerinden birisidir. Bu çerçevede; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu yönetimine stratejik yönetim anlayışı getirilerek, kamu kurumlarının hem mali yönetimlerinde hem de karar alma ve politika oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli adımlar atılmıştır. Kamu mali yönetiminde reform niteliği taşıyan bu Kanunla kamu kurumları; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak ve performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmekle yükümlüdürler sayılı Kanunun getirdiği ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan, Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Performans Programının kamuoyunun bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, bu belgenin hazırlanmasında emeği geçen Hazine personeline teşekkür ederim. Ali BABACAN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı iii

4 iv

5 MÜSTEŞAR SUNUŞU Kamu mali yönetimi reformunun yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kanun uyarınca, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı öngörülmüş, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. İkincil mevzuatın 2008 yılı ortasında yayımlanmasıyla birlikte, kamu mali yönetim sistemimizin en önemli unsurlarından biri olan performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmiştir. Bu sistemde Kurumlara kılavuzluk edecek temel dokümanlar; stratejik plan, performans programları ve faaliyet raporlarıdır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulurken, söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öncü ve kurumsal yönetimde model olarak kabul edilen bir kurum olmak vizyonu çerçevesinde hazırlanan Müsteşarlığımız dönemine ilişkin Stratejik Planı 2008 Yılı Temmuz ayında yayımlanmıştır. İdaremizin yıllık faaliyet raporları ise, 2005 yılından beri düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Gelinen bu aşamada, 2010 yılını kapsayan Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda; o Stratejik planımızda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, o Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı ve o Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergeleri tanımlanmıştır. Müsteşarlığımız performans programını kamuoyunun bilgisine sunar, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. İbrahim H. ÇANAKCI Müsteşar v

6 vi

7 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER Misyon ve Vizyon Yetki, Görev ve Sorumluluklar Teşkilat Yapısı Fiziksel Kaynaklar İnsan Kaynakları...8 BÖLÜM 2 PERFORMANS BİLGİLERİ Temel Politika ve Öncelikler Amaç ve Hedefler Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler...21 BÖLÜM 3 MALİ BİLGİLER EK 1 BİRİMLERİN FAALİYET KONULARI VE SUNDUKLARI TEMEL HİZMETLER 47 EK 2 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER EK 3 FAALİYETLERE İLİŞKİN MALİYET BİLGİLERİ vii

8 ŞEKİLLER LİSTESİ 1Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması...79H79HError! Bookmark not defined. TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar... 6 Tablo 2: Planlanan Bilişim Faaliyetleri... 7 Tablo 3: Birimler İtibarıyla Personel Sayıları... 9 Tablo 4: Yurt Dışı Teşkilatında Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı... 9 Tablo 5: Uluslararası Kuruluşlarda Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı... 9 Tablo 6: Mesleki Yeterlilik Sertifika, Diploma ve Ruhsatları Tablo 7: Yurt Dışında Lisans Üstü Eğitim Görmekte ve Staj Yapmakta Olan Personel Sayısı Tablo 8: Planlanan İnsan Kaynakları Faaliyetleri Tablo 9: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablo 10: Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablo 11: Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablo 12: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sisteminin Büyüme Potansiyelini Harekete Geçirmek Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablo 13: Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tablo 14: Performans Hedefi Tablosu (1) Tablo 15: Performans Hedefi Tablosu (2) Tablo 16: Performans Hedefi Tablosu (3) Tablo 17: Performans Hedefi Tablosu (4) Tablo 18: Performans Hedefi Tablosu (5) Tablo 19: Performans Hedefi Tablosu (6) Tablo 20: Performans Hedefi Tablosu (7) Tablo 21: Performans Hedefi Tablosu (8) Tablo 22: Performans Hedefi Tablosu (9) Tablo 23: Performans Hedefi Tablosu (10) Tablo 24: Performans Hedefi Tablosu (11) Tablo 25: Performans Hedefi Tablosu (12) Tablo 26: Performans Hedefi Tablosu (13) Tablo 27: Performans Hedefi Tablosu (14) Tablo 28: Performans Hedefi Tablosu (15) Tablo 29: Performans Hedefi Tablosu (16) Tablo 30: Performans Hedefi Tablosu (17) Tablo 31: Performans Hedefi Tablosu (18) Tablo 32: Performans Hedefi Tablosu (19) Tablo 33: Performans Hedefi Tablosu (20) Tablo 34: Stratejik Amaç ve Hedeflere Tahsis Edilen Bütçe Kaynakları (TL) Tablo 35: Kategoriler Bazında 2010 Yılı Hazine Müsteşarlığı Toplam Kaynak İhtiyacı (TL) Tablo 36: Stratejik Plan - Dokuzuncu Kalkınma Planı İlişkisi Tablo 37: Stratejik Plan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı İlişkisi Tablo 38: Faaliyetlere İlişkin Maliyet Bilgileri (TL) viii

9 KISALTMALAR BAK BHİM DDM DEİ EKA HKK HUK İDB İMİ KAF KİT PER SDK SGDB SGM TUGM YSGM YDT Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği Hazine Müsteşarlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı (Ekonomi Müşavirlikleri ve Ataşelikleri) ix

10 x

11 BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

12 2

13 1.1. Misyon ve Vizyon MÜSTEŞARLIĞIN MİSYONU: Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, ekonominin tüm aktörleriyle işbirliği içerisinde, şeffaf, hesap verebilir ve etkin bir şekilde; kamu mali varlık ve yükümlülüklerini yönetmek, ekonomik, finansal ve sektörel politikalar ile düzenlemeleri oluşturmak, uygulamak, denetlemek ve uluslararası ekonomik ilişkilerin koordinasyonunu sağlamaktır. MÜSTEŞARLIĞIN VİZYONU: Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öncü ve kurumsal yönetimde model olarak kabul edilen bir kurum olmaktır Yetki, Görev ve Sorumluluklar Hazine Müsteşarlığının görevleri 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun da aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak, Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve devlet iştiraklerine ilişkin pay sahipliğinin gerektirdiği faaliyetleri yürütmek, İkili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkileri düzenlemek, Uluslararası ve bölgesel ekonomik ve malî kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek, Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek, Yatırım ve yatırım teşvikleri ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları faaliyetlerini düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmektir. 3

14 1.3. Teşkilat Yapısı Hazine Müsteşarlığı, Başbakana bağlıdır. Başbakan, Hazine Müsteşarlığı ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilmektedir. Hazine Müsteşarlığı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluştan meydana gelmektedir. Müsteşar, Hazine Müsteşarlığının üst yöneticisidir. Müsteşarlıkta, 3 müsteşar yardımcısı görev yapmaktadır. Denetim, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinin tamamı, ana hizmet birimlerinden ise Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü doğrudan Müsteşar a bağlıdır (Şekil 1). Hazine Müsteşarlığı birimlerinin sunduğu temel hizmetler Ek-1 de yer almaktadır. 4

15 5

16 1.4. Fiziksel Kaynaklar Fiziksel Yapı Mevcut Durum: Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatı, İnönü Bulvarı No:36 Emek/Ankara adresinde bulunan yerleşkede hizmet vermektedir. Yerleşke toplam m 2 kullanım alanı üzerine kurulmuş 1 adet ana bina (A Blok) ile 5 adet ek binadan (B,C,D,E,F Blokları) oluşmaktadır. Yerleşke içinde 344 kişi kapasiteli Konferans Salonu ile kitap, 808 uzmanlık tezi ve 30 süreli yayın kapasiteli kütüphane bulunmaktadır. Program Döneminde Yapılacaklar: Hazine Müsteşarlığı mevcut hizmet binası Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ortaklaşa kullanılmakta olup ciddi yer sorunu bulunmaktadır. Personelin çalışma mekanlarının iyileştirilmesi ve çalışma ortamlarında ergonominin sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir Bilişim Teknolojileri ve e-dönüşüm Mevcut Durum: Hazine Müsteşarlığı bilişim sistemleri etkin bir bilişim ve iletişim teknolojileri alt yapısına sahiptir. Bilişim altyapısı; 1. Yerel Bilgisayar Ağı, 2. Geniş Alan Ağı (WAN), 3. Sunucular, 4. Kullanıcı Bilgisayarları, bileşenlerinden oluşmaktadır. Altyapı ve üzerinde çalışan bilgi sistemleri için sayıları aşağıda verilen donanım kullanılmaktadır. Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar Adet Araçlar * Sistem Odası Diğer Donanım Bilgisayar Kişisel Bilgisayar Diz Üstü Bilgisayar Terminal Bilgisayar (Thin Client) Yazıcı Projektör Faks Fotokopi Makinesi Tarayıcı Sunucular Klima 2 2 Kesintisiz Güç Kaynağı 2 2 Yönlendiriciler 3 3 Ağ Anahtarları * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla aktif kullanımda olan araçlar 6

17 Hazine Müsteşarlığı bünyesinde geliştirilen sistemler, kamu finansmanı işlevlerini yürütmek üzere arka ofis bileşenlerinden İç Borç, Dış Borç, Alacak Yönetimi ve Devlet Borçları Muhasebesi Sistemleri, ön ofis bileşeni olarak Dış Borç Proje Takip Sistemi ve Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sistemi gibi sistemler ile Müsteşarlığın temel faaliyetleri yürütülmekte ve raporlamalar yapılmaktadır. Ayrıca adresinden kamuoyuna bilgi sağlamak üzere Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesi hizmeti verilmektedir. İnternet sitesinde ana hizmet birimlerinin yanı sıra denetim, danışma birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin de faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. İntranet sitesi de kurum içi bilgi ve doküman paylaşımına imkan sağlayacak şekilde faaliyette bulunmaktadır. Program Döneminde Yapılacaklar: Bilişim ve e-dönüşüm alanlarında Hazine Müsteşarlığı tarafından program döneminde yapılması planlanan faaliyetler Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2: Planlanan Bilişim Faaliyetleri Stratejik Öncelik Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetimi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Yatırım Ortamı ve Yatırımlarda Devlet İlgili Hedef* 1.1, 1.2, Bilişim Faaliyetleri Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) birincil piyasada ihracının ve ikincil piyasada aktif katılımcı olarak gerçekleştirilecek işlemlerin sanal ortamda yapılması Nakit yönetimi kapsamındaki ödeme emirlerinin ve kurum içinde ve diğer kurumlarla veri alışverişinin elektronik ortamda yapılması Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetiminde muhasebe ve bütçeleştirme işlemlerinde otomasyon düzeyinin artırılması Dış proje kredi kullanımlarının teyitlerinin kuruluşlar tarafından elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak internet portalının kurulması Kamu işletmeleri ile bilgi akışı ve iletişimin elektronik ortamda yapılması, bu işletmelerin elektronik olarak izlenmesi, KİT ve Devlet hesaplarının uyumunun sağlanması Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin internet teknolojileri yardımıyla sunulması Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşması çerçevesinde Müsteşarlık ve diğer ilgili kurumlarla/kuruluşlarla bilgi ve belge paylaşımı ile etkin iletişim kanallarının tesis edilmesini teminen internet portalının oluşturulması Yurt dışı teşkilatımızın hizmetlerini internet üzerinden sunmasını sağlayacak, Müsteşarlığımız ve ilgili diğer kurumlarla otomatik bilgi alışverişi veya iletişimi sağlayacak alt yapının tesis edilmesi Müsteşarlığımız Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bilgi Sistemi nin uluslararası standartlara yükseltilmesi Müsteşarlığımız ile Gümrük Müsteşarlığı ve diğer kurumlar arasındaki bilgi akışı ve iletişimin bilgi teknolojileri marifetiyle gerçekleştirilmesi Yardımları 3.3 Yatırımcıların yatırım ortamı ve devlet yardımları alanlarındaki bilgi ihtiyacını karşılayacak ve yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasını sağlayacak internet portalının oluşturulması Sigorta bilincinin geliştirilmesine ve şikayetlerin etkin biçimde değerlendirilmesine yönelik kullanıcı dostu bir internet portalı oluşturulması Sigortacılık Sektörü ve Özel Emeklilik Sistemi 4.1 Sigorta, reasürans ve özel emeklilik şirketleri ve lisansa tabi profesyonellerle Müsteşarlık arasındaki bilgi akışı ve iletişimin, bu kişilerin elektronik olarak izlenmesinin ve lisanslamanın internet teknolojileri yardımıyla yapılması Sigorta ve özel emekliliğe ilişkin denetim hizmetlerinin bilgisayar destekli denetim teknikleri ve otomasyon yazılımı aracılığıyla yürütülmesi * Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir. 7

18 Tablo 2 (Devam) Stratejik Öncelik Kurumsal Yönetim * Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir. İlgili Bilişim Faaliyetleri Hedef* 5.2 Uzaktan Eğitim (e-eğitim) Sistemi alt yapısının kurulması Müsteşarlıkça yapılan mal ve hizmet alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi Belge ve arşiv yönetimi sisteminin otomasyonunun sağlanması Mali yönetim ve kontrol, stratejik plan, performans programları, performans esaslı bütçeleme, harcama süreçleri ve stratejik yönetimin entegrasyonunu sağlamaya yönelik bilgi sistemi kurulması 5.3 Paydaş memnuniyetini doğrudan etkileyen ve/veya iç kontrol sistemi bakımından önem taşıyan diğer temel iş süreçlerinin otomasyonunun sağlanması İnsan kaynakları yönetiminde otomasyon düzeyinin artırılması ve bilgi sistemi oluşturulması COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) çatısı altında entegrasyon sağlanmak suretiyle; bilişim hizmetleri sunumunun ITIL (Information Technology Infrastructure Library) çerçevesinde yapılması, güvenlik operasyonlarında ISO 17799/27001 sertifikasının alınması, yazılım geliştirme süreçlerinin yönetiminde CMMI nın (Capability Maturity Model Integration) kullanılması 5.4 Kamu finansmanı, kamu işletmeleri, sigortacılık ve özel emeklilik, kambiyo, yatırımlarda devlet yardımları, uluslararası doğrudan yatırımlar, hukuk, insan kaynakları yönetimi, mali yönetim ve kontrol bilgi sistemlerinin Müsteşarlık bilişim mimarisiyle entegrasyonu ve bunların Karar Destek sistemleri ile güçlendirilmesi İDB ve HKK denetimlerinin bilgisayar destekli denetim teknikleri ve otomasyon 5.6, 5.7 yazılımları aracılığıyla yürütülmesi 1.5. İnsan Kaynakları Personel Sayıları Hazine Müsteşarlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluş olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde toplam personel istihdam edilmektedir. Birim bazında personel sayıları Tablo 3 te yer almaktadır. Merkez Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatında toplam personel çalışmaktadır. Toplam personelin %58 i ana hizmet, %12 si denetim, %2 si danışma, %28 i ise yardımcı hizmet birimlerinde istihdam edilmektedir. Bağlı Kuruluş, Yurt Dışı ve Taşra Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığı bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 352, yurt dışı teşkilatında 46 ve Kambiyo Müdürlüklerinden oluşan taşra teşkilatında ise 74 personel çalışmaktadır. Yurt Dışında Görevli Personel: Müsteşarlığımızın yurt dışı teşkilatı; 26 ülkede, toplam 33 noktada bulunmaktadır. Daimi Temsilciliklere, Ekonomi Müşavirliklerine ve Ekonomi Ataşeliklerine bağlı olarak 42 kadromuz bulunmaktadır. 8

19 Tablo 3: Birimler İtibarıyla Personel Sayıları Birim Personel Sayısı * Özel Kalem 3 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 287 Personel Dairesi Başkanlığı 111 Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı 102 Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı 68 İç Denetim Birimi Başkanlığı 8 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 9 Hukuk Müşavirliği 25 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 8 Müsteşarlık Müşavirliği 9 Ekonomi Müşavirlikleri ve Ataşelikleri ** 46 Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 162 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü 87 Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 122 Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 73 Kambiyo Müdürlükleri 74 Sigortacılık Genel Müdürlüğü 78 Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 81 Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 121 Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 125 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü *** 352 TOPLAM * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla ** 14 personelimiz mahalli sekreter olarak görev yapmaktadır. *** Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 230 personel, İş Kanununa tabi olup ücretleri/maaşları döner sermayeden ödenmektedir. Tablo 4: Yurt Dışı Teşkilatında Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı * Daimi Temsilcilikler Ekonomi Müşavirlikleri ve Ataşelikleri TOPLAM * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla, destek personeli hariç Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Kalkınma Bankası ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) tarafından Müsteşarlığa tahsis edilmiş 7 adet kadro bulunmaktadır. Tablo 5: Uluslararası Kuruluşlarda Görev Yapmakta Olan Personel Sayısı * Kurumun Görevlendirdiği Kendi İmkanlarıyla Görev Alanlar ** TOPLAM * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla ** Ücretsiz izinli bulunmaktadırlar. 9

20 Eğitim, Mesleki Yeterlilik ve İhtisas Sertifikaları/Ruhsatları Personelin lisans üstü eğitim görmesi ve mesleki yeterlilik/ihtisas sertifikaları ve/veya ruhsatları alması Hazine Müsteşarlığı tarafından özel olarak desteklenmektedir. Bu çerçevede, personelimizin sahip olduğu mesleki yeterlilik sertifika, diploma ve ruhsat sayıları Tablo 6 da, yurt dışında eğitim ve staj gören personelimiz sayısı ise Tablo 7 de gösterilmektedir. Tablo 6: Mesleki Yeterlilik Sertifika, Diploma ve Ruhsatları * Doktora Yeminli Mali Müşavir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Serbest Mali Müşavir Aktüer (Aktüerler siciline kayıtlı personel) Avukat CIA (Certified Internal Auditor) CFE (Certified Fraud Examiner) CGAP (Certified Government Audit Professional) CCSA (Certificate in Control Self-Assessment) CISA (Certified Information System Auditor) CISM (Certified Information Security Manager) ECDL (European Computer Driving License) PMP (Project Management Professional) IIBA (Certified Business Analysis Professional) TOPLAM * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Tablo 7: Yurt Dışında Lisans Üstü Eğitim Görmekte ve Staj Yapmakta Olan Personel Sayısı Yurt dışında lisans üstü eğitim Yurt dışında staj (Uluslararası kuruluşlar) * 2009 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Kurum imkanlarıyla * Kendi imkanlarıyla Kurum imkanlarıyla Kendi imkanlarıyla Kurum imkanlarıyla Kendi imkanlarıyla Program Döneminde İnsan Kaynakları Alanında Yapılacaklar Program döneminde Tablo 8 de belirtilen faaliyetler gerçekleştirilecektir. 10

21 Tablo 8: Planlanan İnsan Kaynakları Faaliyetleri Stratejik Öncelik Kurumsal Yönetim İlgili Hedef* 5.2 Faaliyetler İşe alım, oryantasyon, atama, ödül, terfi, staj, kariyer planlaması, performans değerlendirme ve rotasyona ilişkin usul ve esasların iç düzenleme haline getirilmesi Hizmet İçi Eğitim Politika Belgesi nin hazırlanması ve hizmet içi eğitim süresinin artırılması Uluslararası standartlarda bir Sürekli Eğitim Merkezi nin (SEM) kurulması Doktora eğitiminin ve mesleki sertifikalara sahip olunmasının teşvik edilmesi Kurumsal stresin ölçülmesi ve azaltılması Mesleki bilgi birikiminin artırılmasını teminen personelin staj, seminer, konferans, kurs gibi imkanlarının artırılması * Stratejik planda yer alan ilgili stratejik hedef kastedilmektedir. Program dönemi boyunca personel sayısının geçmiş yıllar trendine uygun bir seyir izleyeceği öngörülmüştür. 11

22 12

23 BÖLÜM 2 PERFORMANS BİLGİLERİ 13

24 14

25 2.1. Temel Politika ve Öncelikler Performans Programının hazırlanmasında; Dokuzuncu Kalkınma Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Orta Vadeli Mali Plan ile Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı ( ) esas alınmış olup kurumumuzun stratejik öncelikleri: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetimi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Yatırım Ortamı ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Sigortacılık Sektörü ve Özel Emeklilik Sistemi Kurumsal Yönetim olarak tespit edilmiştir. (Ek-2) 15

26 2.2. Amaç ve Hedefler AMAÇ I Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak HEDEFLER 1. Finansman ihtiyacının en uygun maliyet ve makul risk düzeyinde karşılanması 2. Nakit yönetiminin etkinliğinin artırılması 3. Hazine garantili krediler ve ikrazen kullandırılan dış krediler ile diğer işlemlerden kaynaklanan kredi riskinin azaltılması 4. Kamu işletmelerinde kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulanması ve verimliliğinin artırılması 5. Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünün başta madeni para üretim ve dağıtımı olmak üzere, faaliyetlerini maliyet etkin, zamanında, sürekli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi 16

27 AMAÇ II Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak HEDEFLER 1. Uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve söz konusu kuruluşlar nezdinde Türkiye nin etkinliğinin artırılması 2. Avrupa Birliği müktesebatına uyumun ve AB fonlarının kullanımının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi 3. Dünya Ticaret Örgütü Hizmet Ticareti Genel Anlaşması yla ilgili ülkemiz pozisyonunun belirlenmesinde kurumlararası koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması 4. Yurt dışı temsilciliklerimizin uluslararası ekonomik ilişkiler ile karşılıklı yatırımcı ilişkilerinin güçlendirilmesine ve Müsteşarlık politikalarının oluşumuna katkılarının artırılması 17

28 AMAÇ III Ülkemizin Yatırım Potansiyelinin En Üst Düzeyde Kullanılmasına Katkı Sağlamak HEDEFLER 1. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu ve Yatırım Danışma Konseyi Platformlarının etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması 2. Uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin politika geliştirme, koordinasyon ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi 3. Yatırım teşvik sisteminin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi 18

29 AMAÇ IV Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sisteminin Büyüme Potansiyelini Harekete Geçirmek HEDEF 1. Düzenleme ve denetimin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine yükseltilmesi 19

30 AMAÇ V Kurumsal ve Yönetsel Mükemmeliyeti Sağlamak HEDEFLER 1. Araştırma geliştirme ve yenilikçilik yaklaşımının kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi 2. İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi 3. Sürekli performans iyileştirme anlayışının hakim kılınması 4. Bilişim teknolojileri yönetişiminin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine çıkarılması 5. Kurumsal iletişimin güçlendirilmesi 6. Hazine Kontrolörleri Kurulu denetimlerinde uluslararası denetim standartlarına uyumun artırılması 7. İç denetimde farkındalığın ve etkinliğin artırılması 20

31 2.3. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan performans hedefleri ile bunlara ilişkin performans göstergeleri Tablo 9 13 te yer almaktadır. Program döneminde gerçekleştirilmesi planlanan performans hedeflerine ve performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar ise; hedeflere ilişkin faaliyetler ile bunların maliyet bilgileri de içerecek şekilde Tablo 14 Tablo 33 te sunulmaktadır. Faaliyetlerin maliyetine ilişkin ayrıntılara ise EK 3 te Tablo 38 de yer verilmiştir. 21

32 Tablo 9: Kamu Mali Varlık ve Yükümlülük Yönetiminin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tahmini Performans Göstergeleri Hedef 1.1 Finansman İhtiyacının En Uygun Maliyet ve Makul Risk Düzeyinde Karşılanması 1 Perakende Satış Yöntemiyle Doğrudan ve/veya Sanal Ortamda Satılan DIBS lerin İhraç Edilen DİBS Miktarı İçerisindeki Payı %0,00 %0,00 %0,25 Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Tarafından Yayımlanan ; Yatırımcı İlişkileri Programının Genel Değerlendirilmesi ve Veri Şeffaflığı Uygulamaları (Kategori-1) Başlıklı Sıralamada Ülkemizin Yeri 2. sıra 2. sıra 2. sıra 2 Veri Dağıtımı Uygulamaları (Kategori-2) Başlıklı Sıralamada Ülkemizin Yeri 2. sıra 2. sıra 2. sıra 3 Stratejik Ölçütler Üzerinden En Makul Risk Düzeyini Veren Döviz ve Faiz Kompozisyonunun Sağlanıp Sağlanmadığı Geri Alım İşlemleri Miktarı (Cari Yıl Tutarının Bir Önceki Yıl Sonu İtibarıyla Piyasa İç Borç Stokuna Oranı) %1,40 %0,00 %0,00 5 Değişim İşlemleri Miktarı (Cari Yıl Tutarının Bir Önceki Yıl Sonu İtibarıyla Piyasa İç Borç Stokuna Oranı) %1,80 %3,20 %1,25 Hedef 1.2 Nakit Yönetiminin Etkinliğinin Artırılması 1 Hazine Nakit Programı ile ler Arasındaki Sapma %68 %101 %25 Hedef 1.3 Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullandırılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması 1 Risk Hesabının Bütçe Ödenekleri Dışındaki Gelirlerinin Giderlerini Karşılama Oranı %60,5 %100 %59 2 Garantili Kredilere İlişkin Hazinece Üstlenim Oranı %18,20 %25 %26 3 Kategoriler İtibarıyla Vadesi Geçmiş Alacak Stokunun GSYİH ye Oranı %0,83 %1,00 %0,95 Hedef 1.4 Kamu İşletmelerinde Kurumsal Yönetişim İlkelerinin Uygulanması ve Verimliliğin Artırılması 1 Kurumsal Yönetişim Endeks Değeri X Kamu işletmelerinin ulusal sektörel verimlilik ölçütleri bakımından ortalamanın üzerinde olup olmadığı Kamu işletmelerinin uluslararası sektörel verimlilik ölçütleri bakımından ortalamanın üzerinde olup olmadığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Başta Madeni Para Üretimi ve Dağıtımı Olmak Üzere, Faaliyetlerini Maliyet-Etkin, Zamanında, Sürekli ve Güvenli Bir Şekilde Hedef 1.5 Gerçekleştirmesi 1 Tedavül Paralarının ve Kıymetli Evrakın Zamanında ve Güvenli Olarak Sisteme Verilmesi Süreçlerinde Öngörülen Zamanlama ile Arasındaki Sapma - %10 %5 2 Kamu Dışına Yapılan Gayri Safi Satış Hasılasının Toplam Operasyonel Giderlere Oranı %10 %12 %14 1 Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo de yer almaktadır. 2 1: sağlandı, 0:sağlanmadı 3 Kurumsal yönetişim endeksi geliştirilmesine yönelik ar-ge çalışmaları tamamlanacak ve takip eden yıllarda bu endeksin değerinin sürekli iyileştirilmesi hedeflenecektir. 4 Ulusal ve uluslararası otoritelerle işbirliği içerisinde verimlilik kıyaslamasıyla ilgili bir metodoloji geliştirilerek, sonraki yıllarda kıyaslamalar bu metodolojiye göre yapılacaktır (1: kamu işletmeleri kıyaslanan şirketler ortalamasının üzerinde, 0: ortalamanın altında). Hedef 22

33 Tablo 10: Uluslararası Ekonomik İlişkilerde Ülkemizin Etkinliğini Artırmak Amacına İlişkin Hedefler ve Performans Göstergeleri Tahmini Hedef Performans Göstergeleri Hedef 2.1 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Söz Konusu Kuruluşlar Nezdinde Türkiye nin Etkinliğinin Artırılması Aşağıda listeli uluslararası kuruluşların ülkemize sağladığı imkanların ülkemizce sağlanan sermaye/katkı paylarını karşılayıp karşılamadığı 2 Asya Kalkınma Bankası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Dünya Bankası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası İslam Kalkınma Bankası Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Uluslararası Para Fonu Hedef 2.2 AB Müktesebatına Uyumun ve AB Fonlarının Kullanımının Etkin Bir Biçimde Gerçekleştirilmesi 1 AB Müktesebatına Uyum Programı Kapsamında Müsteşarlığımızın Yapması Gereken Mevzuat Çalışmalarının Tamamlanma Oranı %74 %63 %75 2 AB Fonlarının Kullanılmayan (Sözleşmeye Bağlanamayan) Miktarının Tahsis Edilen Toplam Fon Miktarına Oranı %13,67 %14 %13 Hedef 2.3 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Hizmet Ticareti Genel Anlaşması yla İlgili Ülkemiz Pozisyonunun Belirlenmesinde Kurumlararası Koordinasyonun Etkin Bir Şekilde Sağlanması 1 Koordinasyonda Etkinliğin Sağlanması İçin Hazırlanan Eylem Planına Uyum Düzeyi - %100 %100 Hedef 2.4 Yurt Dışı Teşkilatımızın Uluslararası Ekonomik İlişkiler ile Karşılıklı Yatırımcı İlişkilerinin Güçlendirilmesine ve Müsteşarlık Politikalarının Oluşumuna Katkılarının Artırılması 1 İlgili Ülkede, Resmi/Özel Kurumlar, Mesleki ve Sektörel Örgütler ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlara Yönelik Olarak Yurt Dışı Teşkilatımızca Düzenlenen veya Aktif Katılım Sağlanan Ortalama Toplantı Sayısı 4, aa İlgili Ülke Müteşebbislerinin Türkiye ye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Başvuru Sayıları ab İlgili Ülke Müteşebbislerinin Türkiye ye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Yapılan Başvurulardan Yatırıma Dönüşenlerin Oranı %4,20 %6 %8 2.ba Türk Müteşebbislerin ise İlgili Ülkeye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Başvuru Sayıları bb Türk Müteşebbislerin ise İlgili Ülkeye Olası Yatırımlarına İlişkin Olarak Yurt Dışı Teşkilatımıza Yapılan Başvurulardan Yatırıma Dönüşenlerin Oranı %1,31 %2 %4 3 Yurt Dışı teşkilatımızca İlgili Ülke Örnek Uygulamaları Hakkında Hazırlanan Ortalama Rapor Sayısı Performans göstergelerine ilişkin ayrıntılar Tablo de yer almaktadır. 2-1: az karşılıyor, 0: eşit karşılıyor, 1: fazla karşılıyor 23

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2012 ii i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2006 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

:& İÇİNDEKİLER Bakanın Mesajı... Müsteşarın Sunuşu...7 I - GENEL BİLGİLER...9 A. Misyon ve Vizyon...9 B. Yetki ve Sorumluluklar...9 C. İdareye İlişkin Bilgiler.... Örgüt Yapısı... 2. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır.

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmaktadır. İletişim bilgileri:

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI I T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI www.strateji.gov.tr II III İdareciler, Bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım asırdan beri büyük Türk Ulusunun

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. PERFORMANS PROGRAMI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 Strateji

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 2006 ANKARA NİSAN 2007 harp sanayii tesisatımızı daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de ordu ihtiyacı ayrıca göz

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2011

PERFORMANS PROGRAMI 2011 PERFORMANS PROGRAMI 20 PERFORMANS PROGRAMI 20 2 PERFORMANS PROGRAMI 20 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 20 Bir ülke ki, Gümrük işlemlerini kendi yapamaz, Gümrük vergilerini kendi

Detaylı

YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILI PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Teşkilat Yapısı... 6 D-

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor.

BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor. BAKAN SUNUŞU K OBİ ler istihdama katkıları, gelir adaletini sağlamadaki fonksiyonları, rekabet ve yeniliğe eğilimleri dolayısıyla her geçen gün daha çok önem kazanıyorlar. Günümüzde üretim modeli ağır

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU 2013 İDARE FAALİYET RAPORU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa No ÇİZELGELER DİZİNİ 3 ŞEKİLLER DİZİNİ 4 SUNUŞ 5 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA, Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI MÜSTEŞARIN SUNUŞU i iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumuluklar 2 C- İdareye

Detaylı