TAR HSEL GEL fi M. Faaliyet Raporu 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAR HSEL GEL fi M. Faaliyet Raporu 2008"

Transkript

1

2

3

4 TAR HSEL GEL fi M Türkiye'de 1926 y l ndan itibaren faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta A.fi.'nin 1981 y l nda ülke temsilcili ini alan fiirket, 1988 y l nda sigortac l k faaliyetlerini düzenleyen yasan n de iflmesi sonucunda Türk (Avrupa Holding) ve sviçreli (Swiss Re) ortaklar taraf ndan sviçre Sigorta A.fi. olarak yeniden kurulmufltur y l nda, yine sigortac l k mevzuat ndaki geliflmelere paralel olarak, hayat ve sa l k sigortalar nda hizmet vermek üzere sviçre Hayat Sigorta A.fi. kurulmufltur. fiirket'in sviçre Hayat Sigorta Anonim fiirketi olan unvan, önce, fiirket'in ç kar lm fl sermayesinin %99.99'una sahip ERGO SV ÇRE Sigorta Afi hisselerinin Alman Munich Re Grubu'nun ço unluk hissesine sahip oldu u ERGO International AG taraf ndan sat n al nmas n müteakip, 20 Aral k 2006 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda al nan kararla ERGO SV ÇRE Hayat Sigorta Anonim fiirketi olarak de ifltirilmifltir y l içerisinde, ERGO SV ÇRE Sigorta Afi'nin sahip oldu u fiirket hisselerinin tamam yine bir grup flirketi olan ERGO Grubu Holding Afi taraf ndan defter de eri üzerinden devral nm flt r y l n n Ocak ay nda Emeklilik flirketine dönüflüm çal flmalar bafllam fl ve 16 May s 2008 tarihinde emeklilik flirketi kurulufl izninin al nmas n müteakip 3 Haziran 2008 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda al nan kararla ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat Anonim fiirketi olarak de ifltirilmifltir. fiirket 2008 y l n n ortalar na kadar sa l k ve hayat sigortalar nda faaliyetini sürdürmüfl, Temmuz 2008'den itibaren sa l k sigorta poliçeleri ERGO SV ÇRE Sigorta taraf ndan yenilenmeye bafllanm flt r. ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi. Kas m 2008 tarihinden itibaren Emeklilik ürünlerinin sat fl na bafllam flt r. 03 fiirket, yurt çap nda befl Bölge Müdürlü ü ve 342 acentesi ile 2008 y l nda 42,7 milyon YTL prim üretmifltir. Türkiye'de ERGO Grubu Holding Afi çat s alt nda emeklilik, hayat ve ferdi kaza dallar nda faaliyet gösteren ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat Anonim fiirketi'nin sermayesinde do rudan veya dolayl hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu ERGO International AG Grubu'dur. 2008'de 17 milyar avroyu aflan prim istihsali ile Avrupa'n n en büyük sigorta gruplar ndan birisi olan ERGO, a rl k Avrupa ve Asya pazarlar nda olmak üzere 30'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Avrupa'da sa l k ve hukuksal koruma sigortas alanlar nda birincili i elinde tutan ERGO, özellikle kendi yerel pazar olan Almanya'da birçok sigorta kolunda lider konumunda bulunmaktad r. Sundu u hizmet kalitesini, deneyimini ve sa lad güvenceyi tercih eden uluslararas 40 milyon müflteriye hizmet veren ERGO, Almanya'da D.A.S., DKV Deutsche Krankenversicherung, HamburgMannheimer, KarstadtQuelle Insurance ve Victoria gibi grubun güçlü markalar n n güvencesinde bulunan 20 milyon müflteriye hitap etmektedir. ERGO, ifl dünyas n n gerçekten de bütün ifl kollar nda ilk akla gelen sigortac l k flirketidir. ERGO, öncelikle hayat ve sa l k sigortac l nda, ama ayn zamanda uzun vadede h zl büyüme potansiyeli gösteren pazarlarda ve gayrimenkul ile kaza sigortac l nda önceli i olan bir sigortac l k flirketidir. ERGO Avrupa'daki özel sa l k sigortac l nda ve hukuki harcamalar sigortac l nda ileri gelen ilk isimdir. Ayn zamanda ERGO dinamik bir pazar olan flirket emeklili i planlamas n n da ileri gelen bir temsilcisidir. Bu nedenle de bireysel müflterilerine daha kapsaml hizmet vermeyi ilke edinmekle birlikte orta ölçekli ticari kurulufllar n sigortac l k ihtiyac na ayn hassasiyetle e ilmektedir. ERGO'nun 2008'de uluslararas i aflan tam kadrolu ve i aflan sat fl temsilcisi olarak görev yapan çal flan bulunmaktad r. ERGO'nun %94,7'lik ço unluk hisseleri dünyan n en büyük reasürans flirketlerinden Münchener Rückversicherungs Gesellschaft AG'ye (Münich Re) aittir.

5 ORTAKLIK YAPISI VE YIL Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER fiirket'in ödenmifl sermayesinde %99,99 paya sahip ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi.'nin sahip oldu u hisselerin tamam, 29 Nisan 2008 tarihinde yine bir grup flirketi olan ERGO Grubu Holding A.fi. taraf ndan defter de eri üzerinden devral nm flt r. 31 Aral k 2008 tarihi itibar yla, Türkiye'de ERGO Grubu Holding A.fi. çat s alt nda emeklilik, hayat ve ferdi kaza dallar nda faaliyet gösteren ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat Anonim fiirketi'nin sermayesinde do rudan veya dolayl hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu Alman Munich Re Grubu'nun ço unluk hissesine sahip oldu u ERGO International AG Grubu'dur. 15 Ekim 2008 tarihli Yönetim Kurulu Toplant s 'nda YTL olan fiirket'in ödenmifl sermayesinin YTL'ye ç kart lmas kararlaflt r lm fl, bu defa art r lan YTL'lik hisseye tekabül eden sermaye fiirket hissedarlar nca nakden ve tamamen taahhüt edilmesi suretiyle karfl lanm fl olup, nakden taahhüt edilen bu sermayenin YTL'lik k sm 22 Ekim 2008 tarihinde fiirket hesaplar na geçmifltir. 31 Aral k 2008 Tarihi itibariyle, fiirket' in ödenmifl Sermayesi beheri 1. YTL Olan Adet hisseden meydana gelmifltir Aral k 2008 Tarihi itibariyle ödenmifl Sermaye tutar YTL olup, tamam ortaklar taraf ndan nakden ödenmifltir. 31 Aral k 2008 Tarihi itibariyle, fiirket' in ödenmifl sermayesinin da l m afla daki gibidir. 31 Aral k 2008 Ad Nominal Sermaye Ödenmemifl Sermaye Ödenmifl Sermaye Pay Oran (%) ERGO Grubu Holding Afi Di er Toplam ,99 0, YÖNET M KURULU VE CRA KURULU TARAFINDAN SAH P OLUNAN H SSELERE L fik N AÇIKLAMA Yönetim kurulu üyeleri maddi de er teflkil edecek düzeyde hisse senedine sahip bulunmamakta ancak toplam sermaye içerisindeki 4 YTL nominal de erli ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi. hisse senedi sembolik olarak Yönetim kurulu üyelerine ait bulunmaktad r. Üst düzey yöneticilere ait hisse senedi bulunmamaktad r.

6 ANA SÖZLEfiMEDE YIL Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER 2008 y l içerisinde ana sözleflmede yap lan de ifliklikler afla daki tabloda sunulmufltur. Eski fiekil Yeni fiekil BÖLÜM I KURULUfi VE AMAÇ KURULUfi Madde 1: Afla da adlar, adresleri ve tabiyetleri yaz l kurucular aras nda, iflbu sözleflme ve Türk Ticaret Kanunu'nun anonim flirketlerin ani kurulufl hükümlerine göre bir anonim flirket kurulmufltur. a sviçre Sigorta A.fi. Ba larbafl K s kl Caddesi No:30 Altunizade stanbul T.C. Uyruklu b Avrupa nflaat Turizm ve Yat r mlar A.fi. Abide'i Hürriyet Caddesi No:172 fiiflli stanbul T.C. Uyruklu c Okan Balc Dr. Ayano lu Caddesi Karakurt Apt. No:32/5 Feneryolu stanbul T. C. Uyruklu d Ali H.Neyzi Gürcü K z Sok. No:147 Ortaköy stanbul T.C. Uyruklu e Engin Asal Etiler Y ld z Blok II Daire 10 stanbul T.C. Uyruklu f Abdullah Karac k Ataköy 78 Mahalle Ill A Blok, Daire 10 stanbul T.C. Uyruklu g Murat Balc Dr.Ayano lu Caddesi Karakurt Apt. No:32/5 FeneryoluIstanbul T.C. Uyruklu BÖLÜM I KURULUfi VE AMAÇ KURULUfi Madde 1: Afla da adlar, soyadlar, ikametgah adresleri ve tabiyetleri yaz l kurucular aras nda, iflbu sözleflme ile Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu, Sigortac l k Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ani flekilde bir anonim flirket kurulmufltur. (Bundan sonra fiirket olarak an lacakt r.) a sviçre Sigorta A.fi. Ba larbafl K s kl Caddesi No:30 Altunizade stanbul T.C. Uyruklu b Avrupa nflaat Turizm ve Yat r mlar A.fi. Abide'i Hürriyet Caddesi No:172 fiiflli stanbul T.C. Uyruklu c Okan Balc Dr. Ayano lu Caddesi Karakurt Apt. No:32/5 Feneryolu stanbul T. C. Uyruklu d Ali H.Neyzi Gürcü K z Sok. No:147 Ortaköy stanbul T.C. Uyruklu e Engin Asal Etiler Y ld z Blok II Daire 10 stanbul T.C. Uyruklu f Abdullah Karac k Ataköy 78 Mahalle Ill A Blok, Daire 10 stanbul T.C. Uyruklu g Murat Balc Dr.Ayano lu Caddesi Karakurt Apt. No:32/5 FeneryoluIstanbul T.C. Uyruklu 05

7 ÜNVAN Eski fiekil ÜNVAN Yeni fiekil 06 Madde 2 : fiirketin Ünvan ERGO SV ÇRE HAYAT S GORTA ANON M fi RKET 'dir. AMAÇ VE FAAL YET KONUSU Madde 3 : Sigorta fiirketinin bafll ca amac ve ifltigal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlü e girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara iliflkin yasal mevzuat n öngördü ü veya görece i s n rlar içinde, arac l k yapmamak kayd ile her türlü Hayat, Hastal k, Ferdi Kaza sigortalar ve mükerrer sigortac l k ifllemlerinin yap lmas ve sigorta flirketlerinin ehliyet sahalar na giren hukuki muamele, fiil ve ifllerin ifas d r. fiirket bu amaçla afla daki konularda çal fl r : A Türkiye'de ve yabanc memleketlerde kanunlar n müsaade etti i her türlü Hayat, Hastal k, Ferdi Kaza sigortalar ve mükerrer sigorta muameleleri ile ileride tesis edilecek hernevi can sigortalar ile ilgili olarak her türlü sigorta ve reasürans ifllemleri yapmak, B Yerli ve yabanc sigorta ve mükerrer sigorta kurulufllar n n vekalet, mümessillik, ceranl k, acentelik ve likidatörlü ünü deruhte etmek ve yürütmek, bunlar n sigorta portföylerini devralmak ve icab nda devretmek. C Sigorta iflleri ile ilgili hususlar n tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü mali, ticari ve s nai taahhüte giriflmek, D Yürürlükteki mevzuata uygun olarak menkul ve gayrimenkul sat n almak, gerekti inde satmak, rehin, ipotek ve sair ayni haklar tesis etmek, fiirket lehine rehin, ipotek ve sair ayni haklar almak, gerekti inde tesis edilmifl ipotek, rehin ve sair ayni haklar fek etmek ve ticari iflletme rehni aktetmek ve her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, E Giriflti i ifl ve, taahhütlerin icap ettirdi i hallerde istikraz akdetmek, gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminat karfl l nda ikraz muamelesi yapmak, F Yukar daki f kralarda yaz l konularda çal flmak üzere flirketler kurmak, kurulmufl ve kurulacak yerli ve yabanc flirketlere hissedar olmak, Madde 2 : fiirketin ünvan ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT ANON M fi RKET 'dir. Türk Ticaret Kanunu'nun 55. maddesi hükmü uyar nca iflletmenin k sa ad ERGO SV ÇRE EMEKL L K'tir AMAÇ VE FAAL YET KONUSU Madde 3 : fiirketin bafll ca amac ve ifltigal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlü e girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Yönetmelik ve Tebli ler ile bunlara iliflkin yasal mevzuat n öngördü ü veya görece i s n rlar içinde, arac l k yapmamak kayd ile her türlü bireysel emeklilik ile hayat ve ferdi kaza sigortalar ve reasürans ifllemlerinin yap lmas ve emeklilik flirketlerinin ehliyet sahalar na giren hukuki muamele, fiil ve ifllerin ifas d r. fiirket bu amaçla afla daki konularda çal fl r : A Türkiye'de ve yabanc memleketlerde kanunlar n müsaade etti i her türlü emeklilik ile hayat ve ferdi kaza sigortalar ve reasürans ifllemleri ile ileride tesis edilecek her nevi can sigortalar ile ilgili olarak her türlü sigorta ve reasürans ifllemleri yapmak, B Bireysel emeklilik ve sigorta iflleri ile ilgili hususlar n tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü mali, ticari ve s nai taahhüte giriflmek, C Yürürlükteki mevzuata uygun olarak menkul ve gayrimenkul sat n almak, gerekti inde satmak, rehin, ipotek ve sair ayni haklar tesis etmek, fiirket lehine rehin, ipotek ve sair ayni haklar almak, gerekti inde tesis edilmifl ipotek, rehin ve sair ayni haklar fek etmek ve ticari iflletme rehni aktetmek ve her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, D Giriflti i ifl ve taahhütlerin icap ettirdi i hallerde istikraz akdetmek, gayrimenkuller üzerinde ipotek ve hayat sigorta poliçeleri teminat karfl l nda ikraz muamelesi yapmak, E Yukar daki f kralarda yaz l konularda çal flmak üzere flirketler kurmak, kurulmufl ve kurulacak yerli ve yabanc flirketlere hissedar olmak, her nevi esham ve tahvilat, Devlet ç ve D fl stikraz Tahvilleri, Hazine Bonolar, Gelir Ortakl Senetleri ve sair Menkul K ymetlerle devletin ihraç edece i ve devletin garantisi alt nda bulunan di er de erleri sat n almak ve satmak,

8 Eski fiekil ve yabanc flirketlere hissedar olmak, her nevi esham ve tahvilat, Devlet ç ve D fl stikraz Tahvilleri, Hazine Bonolar, Gelir Ortakl Senetleri ve sair Menkul K ymetlerle devletin ihraç edece i ve devletin garantisi alt nda bulunan di er de erleri sat n almak ve satmak, G Sigortac l k ile ilgili e itim ve müflavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili ifllemler için faydal her türlü lisans, imtiyaz, knowhow gibi haklar iktisap etmek, gerekti inde devretmek. Yukar da say lanlardan baflka amaca uygun ifllerin de yap labilmesi için flirket faydal gördü ü takdirde ana sözleflmede de ifliklik yapmak yolu ile bu ifllerde gerekli izni resmi mercilerden istihsal eyleyerek flirket konusuna alabilir. Yeni fiekil F Emeklilik ve sigortac l k ile ilgili e itim ve müflavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili ifllemler için faydal her türlü lisans, imtiyaz, knowhow gibi haklar iktisap etmek, gerekti inde devretmek, G Ferdi ve grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik yat r m fonlar kurmak, kuraca fonlara iliflkin olarak fon iç tüzü ü oluflturmak, emeklilik sözleflmeleri, y ll k gelir sigortas sözleflmeleri, portföy yönetimi sözleflmeleri, fon varl klar n n saklanmas için saklay c ile saklama sözleflmeleri akdetmek, ifltigal konular ile ilgili di er sözleflmeleri akdetmek, H Ferdi veya grup hayat veya ölüm sigortalar ile bunlara ba l ferdi kaza sigortalar ve ayr ca bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat n n izin verdi i süre ve flartlar ile s n rl olmak üzere ferdi veya grup can sigortalar ve bütün bu sigortalara iliflkin olarak banka ve flubelerinden, bireysel emeklilik arac lar ndan, acentelerden, brokerlerden ve prodüktörlerden hizmet almak ve ilgili sözleflmeleri akdetmek, I Menkul ve gayrimenkul yat r m fonlar, yat r m ortakl klar ile hayat sigortalar n n gelifltirilmesi amac yla kurulmas na izin verilen her türlü fonu kurmak, iflletmek ve bunlara ifltirak etmek, bireysel emeklilik mevzuat kapsam nda fiirket'çe kurulan emeklilik yat r m fonlar n birlefltirmek, devretmek, J Yerli ve yabanc sigorta ve emeklilik flirketlerinin sigorta ve emeklilik portföylerini devralmak, K fiirket konusu ile ilgili her türlü ifllemi yapmak veya bu konuda faaliyet göstermek üzere kurulu ve/veya kurulacak teflebbüslere ifltirak etmek, L Üçüncü kiflilerin borçlar na kefil olmak, üçüncü kifliler lehine ipotek ve sair her türlü ayni hak tesis etmek. Yukar da say lanlardan baflka amaca uygun ifllerin de yap labilmesi için; fiirket, faydal gördü ü takdirde iflbu Ana Sözleflme'de de ifliklik yapmak ve gerekli izinleri resmi makamlardan almak suretiyle fiirket konusuna dahil edebilir. 07

9 08 Eski fiekil BÖLÜM II SERMAYE VE H SSE SENETLER SERMAYE Madde 6 fiirketin Sermayesi YTL (Otuz befl milyon Yeni Türk Liras )d r. Bu sermayenin tamam nama yaz l olup, beheri 1,00YTL (Bir Yeni Türk Liras ) itibari de erde adet hisseye bölünmüfltür. fiirket'in YTL (otuz befl milyon Yeni Türk Liras ) de erindeki sermayesinin tamam fiirket Hissedarlar nca nakden ödenmifltir. Hissedarlar m zdan rüçhan hakk n kullanmak istemeyen gerçek ve tüzel kifliler olmas halinde, bu hususun, Anasözleflmemizin rüçhan haklar na iliflkin Madde 9 ve Türk Ticaret Kanunu esaslar na göre ne flekilde halledilece i Genel Kurul taraf ndan kararlaflt r lacakt r. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi içerecek flekilde bast rmaya yetkilidir. fiirket hisse senetlerinin tamam nama yaz l d r. Hisse senetleri menkul k ymetler borsas na kote ettirilecektir. Hisse senetlerinin kar pay kuponlar hamiline yaz l d r ve kar paylar, kuponu braz edene ödenir. Hisse senetleri ç kar lmadan ortaklara verilen nama yaz l hisse ilmühaberi sahiplerinin kar paylar, makbuz karfl l nda ve ilmühaberlere de yaz lmak suretiyle ödenir. fiirkete ortak olarak yabanc sermaye ifltiraki ile ifltirak edildi i takdirde, HDTM Yabanc Sermaye Genel Müdürlü ü'nün tarih, 30/1817 say l iznine göre 6224 say l Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinden istifade edilecektir. fiirket hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleri ile de ifltirilmek üzere nama yaz l hisse ilmühaberleri ç kararak pay sahiplerine verilebilir. Ancak kurulufltaki ilk hisse senetlerinin en geç paylar n n ödenmesini izleyen 6'nc ay içinde bast r larak sahiplerine teslim edilmesi mecburidir. Yeni fiekil BÖLÜM II SERMAYE VE H SSE SENETLER SERMAYE Madde 6 fiirketin Sermayesi YTL (Otuz befl milyon Yeni Türk Liras )d r. Bu sermayenin tamam nama yaz l olup, beheri 1,00YTL (Bir Yeni Türk Liras ) itibari de erde adet hisseye bölünmüfltür. fiirket'in YTL (otuz befl milyon Yeni Türk Liras ) de erindeki sermayesinin tamam fiirket hissedarlar nca nakden ödenmifltir. fiirket'in sermaye yap s afla daki gibidir: Pay Sahibi Miktar(YTL) Adet ERGO Grubu Holding Otto Klaus Flemming 1 1 Klaus Wilhelm Allerdissen 1 1 Andreas Matthias Kleiner 1 1 Thomas Herbert Schöllkopf 1 1 Hissedarlar m zdan rüçhan hakk n kullanmak istemeyen gerçek ve tüzel kifliler olmas halinde, bu hususun, iflbu Ana Sözleflme'nin rüçhan haklar na iliflkin Madde 9 ve Türk Ticaret Kanunu esaslar na göre ne flekilde halledilece i Genel Kurul taraf ndan kararlaflt r lacakt r. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi içerecek flekilde bast rmaya yetkilidir. fiirket hisse senetlerinin tamam nama yaz l d r. Hisse senetleri menkul k ymetler borsas na kote ettirilecektir. Hisse senetlerinin kar pay kuponlar hamiline yaz l d r ve kar paylar, kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri ç kar lmadan ortaklara verilen nama yaz l hisse ilmühaberi sahiplerinin kar paylar, makbuz karfl l nda ve ilmühaberlere de yaz lmak suretiyle ödenir.

10 Eski fiekil H SSE SENETLER N N VE NAMA YAZILI H SSE LMÜHABER N N DEVR Madde 8: fiirketin tamam nama yaz l olan hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sigorta Mevzuat ve iflbu Ana Sözleflme hükümlerinin mahfuziyeti kayd yla serbesttir. Hisse senedinin ve hisse ilmühaberlerinin ciro edilmesi ve devir alana teslimiyle devir ifllemi tekemmül etmifl olur. Genel olarak, hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devrinin fiirkete karfl hüküm ifa edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nun bu konuda olumlu karar vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir. ESAS SERMAYEN N ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKLARI Madde 9 : fiirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu Ana sözleflme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak art r labilir ve azalt labilir. Sermayenin art r lmas, hissedarlar n art fl taahhüt etmeleri, hariçten yeni hissedarlar al nmas ve fevkalade ihtiyat hesaplar ile sermayeye kalbi mümkün olan di er karfl l k hesaplar nda birikmifl mebla n sermayeye ilavesi fleklinde yap labilir. Genel Kurul, yeni hisse senetleri ç kar lmas suretiyle sermayenin art r lmas na karar vermesi halinde, fiirketin mevcut hissedarlar n n sahip olduklar hisseleri oran nda rüçhan haklar vard r. Rüçhan haklar n n kullan lmas usul ve esaslar Genel Kurul taraf ndan belirlenir. Mevcut hissedarlara rüçhan haklar n kullanmalar için en az 15 gün süre verilir. Sermaye art fllar nda ihraç edilecek hisse senetlerinin nominal de erinin üzerinde sat labilmesi için ortaklar n 7/10 (ondayedi) ço unlu unun muvafakati gerekir. Sermaye art r m fevkalade ve di er karfl l k hesaplar nda birikmifl mebla n sermayeye ilavesi suretiyle yap lmas halinde, her ortak, flirketteki hissesi oran nda ve hiçbir bedel ödemeksizin, yeni hisselere sahip olur. Yeni fiekil H SSE SENETLER N N VE NAMA YAZILI H SSE LMÜHABER N N DEVR Madde 8: fiirketin tamam nama yaz l olan hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, bireysel emeklilik mevzuat, sigortac l k mevzuat ve iflbu Ana Sözleflme hükümlerinin mahfuziyeti kayd yla serbesttir. Hisse senedinin ve hisse ilmühaberlerinin ciro edilmesi ve devir alana teslimiyle devir ifllemi tekemmül etmifl olur. Hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devrinin fiirkete karfl hüküm ifa edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nun bu konuda olumlu karar vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir. ESAS SERMAYEN N ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKLARI Madde 9 : fiirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu, bireysel emeklilik mevzuat, sigortac l k mevzuat, iflbu Ana Sözleflme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak art r labilir ve azalt labilir. Sermayenin art r lmas, hissedarlar n art fl taahhüt etmeleri, hariçten yeni hissedarlar al nmas ve fevkalade ihtiyat hesaplar ile sermayeye kalbi mümkün olan di er karfl l k hesaplar nda birikmifl mebla n sermayeye ilavesi fleklinde yap labilir. Genel Kurul, yeni hisse senetleri ç kar lmas suretiyle sermayenin art r lmas na karar vermesi halinde, fiirket'in mevcut hissedarlar n n sahip olduklar hisseler oran nda rüçhan haklar vard r. Rüçhan haklar n n kullan lmas usul ve esaslar Genel Kurul taraf ndan belirlenir. Mevcut hissedarlara rüçhan haklar n kullanmalar için en az 15 gün süre verilir. Sermaye art fllar nda ihraç edilecek hisse senetlerinin nominal de erinin üzerinde sat labilmesi için ortaklar n 7/10 (ondayedi) ço unlu unun muvafakati gerekir. Sermaye art r m fevkalade ve di er karfl l k hesaplar nda birikmifl mebla n sermayeye ilavesi suretiyle yap lmas halinde, her ortak, flirketteki hissesi oran nda ve hiçbir bedel ödemeksizin, yeni hisselere sahip olur. 09

11 10 TAHV LLER VE KAR ORTAKLI I BELGELER Madde 10 : fiirket Türk Ticaret Kanunu ile di er ilgili kanunlarda saptanan esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, hisse senedi ile de ifltirilebilir, kar'a ifltirakli tahvil, kar ve zarar ortakl belgesi ve mevzuat n cevaz verdi i sair türlerde, ada ve/veya hamiline yaz l tahviller ve sair menkul k ymetli belgeler ç karabilir. TOPLANTIDA KOM SER VE MÜSTEfiARLIK TEMS LC S N N BULUNMASI Madde 18 : Ola an ve ola anüstü Genel Kurul toplant lar n n, toplant gününden en geç iki hafta önce yaz ile Sanayi ve Ticaret Bakanl Bölge Müdürlü üne ve Hazine ve D fl Ticaret Müsteflarl na bildirilmesi gereklidir. Genel Kurullar n toplanabilmesi için toplant da Sanayi ve Ticaret Bakanl Komiseri'nin haz r bulunmas zorunludur. KARAR N SABI Madde 21: Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilenler haricinde, gündem maddeleri üzerine verilen kararlar oy çoklu uyla geçecektir. flbu Ana Sözleflmenin maddelerinden herhangi birinin de ifltirilmesi durumunda Hazine ve D fl Ticaret Müsteflarl 'ndan uygun görüfl Sanayi ve Ticaret Bakanl 'ndan izin al nacakt r. B YÖNET M KURULU Eski fiekil KURULUfi TARZI Madde 28: fiirketin faaliyetleri Genel Kurul taraf ndan seçilecek yedi (7) üyeden oluflan bir Yönetim Kurulu taraf ndan idare edilecek ve yürütülecektir. Hisse sahibi s fat n kazanm fl olan Tüzel kifli Yönetim Kurulu üyesi olamaz, ancak Tüzel Kiflinin temsilcisi olan gerçek kifliler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler. Tüzel kifli, temsilcisi olan gerçek kifli ile iliflkisinin kesildi ini yaz ile Yönetim Kurulu'na bildirmesi ile bu gerçek kiflinin fiirket Yönetim Kurulu üyeli i sona erer. Yönetim Kurulu'nun dört üyesinin Hukuk, ktisat, Maliye, Muhasebe, Bankac l k, statistik, Matematik, flletmecilik, Sigortac l k veya Mühendislik flletmecilik dallar nda yüksek ö renim görmüfl olmas flartt r. Yeni fiekil TAHV LLER, BORÇLANMA SENETLER VE KAR ORTAKLI I BELGELER ÇIKARILMASI Madde 10: fiirket; Türk Ticaret Kanunu, bireysel emeklilik mevzuat, sigortac l k mevzuat ve ilgili di er kanunlarda belirtilen esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, hisse senedi ile de ifltirilebilir, kar'a ifltirakli tahvil, kar ve zarar ortakl belgesi ve mevzuat n izin verdi i di er türlerde menkul k ymetler ihraç edebilir. TOPLANTIDA KOM SER VE MÜSTEfiARLIK TEMS LC S N N BULUNMASI Madde 18 : Ola an ve ola anüstü Genel Kurul toplant lar n n, toplant gününden en geç iki hafta önce yaz ile Sanayi ve Ticaret Bakanl Bölge Müdürlü üne ve Hazine Müsteflarl 'na bildirilmesi gereklidir. Genel Kurullar n toplanabilmesi için toplant da Sanayi ve Ticaret Bakanl Komiseri'nin haz r bulunmas zorunludur. KARAR N SABI Madde 21: Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilenler haricinde, gündem maddeleri üzerine verilen kararlar oy çoklu uyla geçecektir. flbu Ana Sözleflme maddelerine iliflkin de ifliklik yap labilmesi için Hazine Müsteflarl 'ndan uygun görüfl Sanayi ve Ticaret Bakanl 'ndan izin al nacakt r. B YÖNET M KURULU KURULUfi TARZI Madde 28: fiirketin faaliyetleri Genel Kurul taraf ndan seçilecek yedi (7) üyeden oluflan bir Yönetim Kurulu taraf ndan idare edilecek ve yürütülecektir. Hisse sahibi s fat n kazanm fl olan Tüzel Kifli Yönetim Kurulu üyesi olamaz, ancak Tüzel Kiflinin temsilcisi olan gerçek kifliler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler. Tüzel Kifli, temsilcisi olan gerçek kifli ile iliflkisinin kesildi ini yaz ile Yönetim Kurulu'na bildirmesi ile bu gerçek kiflinin fiirket Yönetim Kurulu üyeli i sona erer. Yönetim Kurulu üyelerinin salt ço unlu unun, bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat nda belirtilen flartlara sahip olmas gerekir.

12 Eski fiekil YÖNET M KURULU GÖREV VE YETK LER Madde 36 : Yönetim Kurulu flirket Ana Sözleflmesi ve ilgili mevzuat hükümlerin uygun olarak alaca kararlar çerçevesinde flirketi ilzam, idare ve gerek ortaklara, gerek üçüncü flah slara karfl, do rudan do ruya ve icab nda mahkemeler önünde temsil eder. Özellikle : 1 fiirkete ait menkul ve gayrimenkul mallar idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nev'i ifllemleri ve hukuki muameleleri fiirket ad na yapmak. fiirketi ortaklara ve üçüncü kiflilere karfl ve gerekti inde mahkemelerde temsil etmek ve icab nda sulh olmak, ibra ve feragat, tahkim yoluna baflvurmak; 2 fiirketin idaresinde içifllerinin ne flekilde tanzim edilece ini belirten bir iç yönetmelik haz rlamak; 3 fiirket yat r m komitesinden faaliyeti ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli görece i her hususu kontrol etmek ve komite faaliyetlerini denetlemek; 4 fiirket idaresi hakk nda gereken direktifleri vererek üçer ayl k hesap özetlerini ve di er cetvelleri, y ll k bilanço ve karzarar hesaplar n, flekil ve flartlar Hazine Müsteflarl 'nca belirlenen riyazi ihtiyat hesaplar n gözetmek, y l n ifllerini ayd nlatan raporunu Genel Kurul'a sunmak; 5 fiirketin kurulufl maksad n teflkil eden bütün ifllerin yap lmas flekil ve flartlar n tespit etmek; 6 fiirketin imza yetkisini haiz memurlar ile müflavirlerin tayin, terfi ve azil ifllerini Genel Müdürlü ün teklifi üzerine, karara ba lamak ve bunlar n maafl tutarlar ile kadrolar ve y ll k masraflar n tespit ve kabul etmek; 7 Bölge Müdürlü ü, flube ve acenta aç lmas hakk nda karar vermek ve bunlar n yetkilerini mevzuat hükümlerine göre tespit etmek; 8 fiirket ad na Sigorta Murakabe Kanunu ve buna iliflkin yönetmeliklerin ve sair ilgili mevzuat n cevaz dahilinde sat n al nacak ya da iktisap edilecek ve sat lacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakk nda karar vermek; Yeni fiekil YÖNET M KURULU GÖREV VE YETK LER Madde 36 : Yönetim Kurulu, fiirket Ana Sözleflmesi ve ilgili mevzuat hükümlerin uygun olarak alaca kararlar çerçevesinde flirketi ilzam, idare ve gerek ortaklara, gerek üçüncü flah slara karfl, do rudan do ruya ve icab nda mahkemeler önünde temsil eder. Özellikle : 1 fiirkete ait menkul ve gayrimenkul mallar idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nev'i ifllemleri ve hukuki muameleleri fiirket ad na yapmak. fiirketi ortaklara ve üçüncü kiflilere karfl ve gerekti inde mahkemelerde temsil etmek ve icab nda sulh olmak, ibra ve feragat, tahkim yoluna baflvurmak; 2 fiirketin idaresinde içifllerinin ne flekilde tanzim edilece ini belirten bir iç yönetmelik haz rlamak; 3 fiirket yat r m komitesinden faaliyeti ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli görece i her hususu kontrol etmek ve komite faaliyetlerini denetlemek; 4 fiirket idaresi hakk nda gereken direktifleri vererek üçer ayl k hesap özetlerini ve di er cetvelleri, y ll k bilanço ve karzarar hesaplar n, flekil ve flartlar Hazine Müsteflarl 'nca belirlenen matematik karfl l k hesaplar n gözetmek, y l n ifllerini ayd nlatan raporunu Genel Kurul'a sunmak; 5 fiirketin kurulufl maksad n teflkil eden bütün ifllerin yap lmas flekil ve flartlar n tespit etmek; 6 fiirketin imza yetkisini haiz memurlar ile müflavirlerin tayin, terfi ve azil ifllerini Genel Müdürlü ün teklifi üzerine, karara ba lamak ve bunlar n maafl tutarlar ile kadrolar ve y ll k masraflar n tespit ve kabul etmek; 7 Bölge Müdürlü ü, flube ve acente aç lmas hakk nda karar vermek, bireysel emeklilik arac lar na iliflkin ifllemleri yürütmek ve bunlar n yetkilerini mevzuat hükümlerine göre tespit etmek; 8 fiirket ad na bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat ile bunlara iliflkin yönetmeliklerin ve sair ilgili mevzuat n cevaz dahilinde sat n al nacak ya da iktisap edilecek ve sat lacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakk nda karar vermek; 11

13 12 Eski fiekil 9 Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunlar ve Sigorta fiirketi hakk ndaki mevzuat n zorunlu k ld defterlerle flirket için lüzumlu di er defterleri tutturmak ve gerekli olanlar mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek,her türlü belge, gelen ve giden yaz lar yasal süresi içinde saklamak, ayr ca üç ayl k hesap özetlerini haz rlayarak ilgili mercilere sunmak: 10 Her hesap dönemini takiben bilanço ve karzarar cetvelini düzenlemek, y ll k rapor ile kar n da t lmas na iliflkin teklifi haz rlamak, Genel Kurul'un tetkik ve onay na sunmak ve bu belgeleri toplant dan 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek; 11 Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta fiirketleri hakk ndaki mevzuat n fiirket Yönetim Kurullar na yükledi i sair görev ve ifllemleri ifa etmek; Kabili tatbik Mevzuat n izin verdi i ölçüde, Yönetim Kurulu'nun güçleri ve yetkileri Madde 39'da flart kofluldu u üzere cra Kurulu'na devredilecektir. C GENEL MÜDÜRLÜK VE PERSONEL LE LG L KONULAR Madde 40 : fiirketin gündelik yönetimi, fiirketin Yönetim Kurulu taraf ndan salt ço unluk karar yla sigortac l k mevzuat nda Genel Müdürler için öngörülen flartlar dikkate almak suretiyle atanan Genel Müdür taraf ndan idare edilecektir. Genel Müdür flirketin ifllerinin neticesini iletmek üzere Hissedarlara karfl mesul olacak ve (i) K taraf ndan haz rlanan ilgili ifl plan nda belirtilen hususlar ve (ii) K kararlar n n yerine getirecektir. Hissedarlar fiirketin Genel Müdürünün Mert Balc olmas hususunda mutab kt r. Genel Müdürün görev süresi 3 y l olacakt r ve bunlar n istihdam na iliflkin hüküm ve flartlar yönetim sözleflmeleri ile idare edilecektir. K'n n Genel Müdürlerden yüz yüze bilgi alma hakk olacakt r ve Madde 38.2'de belirtilen Stratejik ve flletme konular na iliflkin herhangi önemli bir husus temel düzeyde Genel Müdür taraf ndan K'ya takdim edilecek ve K taraf ndan kararlaflt r lacakt r say l Sigorta Kanunu uyar nca Genel Müdür kendili inden Yönetim Kurulu üyesi olacakt r. Yeni fiekil 9 Türk Ticaret Kanunu, vergi kanunlar, bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat n n zorunlu k ld defterlerle flirket için lüzumlu di er defterleri tutturmak ve gerekli olanlar mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yaz lar yasal süresi içinde saklamak, ayr ca üç ayl k hesap özetlerini haz rlayarak ilgili mercilere sunmak: 10 Her hesap dönemini takiben bilanço ve karzarar cetvelini düzenlemek, y ll k rapor ile kar n da t lmas na iliflkin teklifi haz rlamak, Genel Kurul'un tetkik ve onay na sunmak ve bu belgeleri toplant dan 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek; 11Türk Ticaret Kanunu, bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat n n fiirket Yönetim Kurullar na yükledi i sair görev ve ifllemleri ifa etmek; 12 Emeklilik ve sigorta sözleflmeleri, portföy yönetimi sözleflmeleri, saklama sözleflmeleri, fon içtüzü ü ile sigorta ve reasürans sözleflmelerinin esaslar n saptamak, Kabili tatbik Mevzuat n izin verdi i ölçüde, Yönetim Kurulu'nun güçleri ve yetkileri Madde 39'da flart kofluldu u üzere cra Kurulu'na ( K ) devredilecektir. C GENEL MÜDÜRLÜK VE PERSONEL LE LG L KONULAR Madde 40 : fiirketin gündelik yönetimi, fiirketin Yönetim Kurulu taraf ndan salt ço unluk karar yla bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat nda Genel Müdürler için öngörülen flartlar dikkate almak suretiyle atanan Genel Müdür taraf ndan idare edilecektir. Genel Müdür flirketin ifllerinin neticesini iletmek üzere Hissedarlara karfl mesul olacak ve (i) K taraf ndan haz rlanan ilgili ifl plan nda belirtilen hususlar ve (ii) K kararlar n yerine getirecektir. Genel Müdürün görev süresi 3 y l olacakt r ve Genel Müdürün istihdam na iliflkin hüküm ve flartlar yönetim sözleflmeleri ile idare edilecektir. K'n n Genel Müdürlerden yüz yüze bilgi alma hakk olacakt r ve iflbu Ana Sözleflme Madde 38.2'de belirtilen Stratejik ve flletme konular na iliflkin herhangi önemli bir husus temel düzeyde Genel Müdür taraf ndan K'ya takdim edilecek ve K taraf ndan kararlaflt r lacakt r.

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU 7 7FAAL YET RAPORU çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 11 27 FAAL YETLER VE

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas... İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...5 Özet Finansal Göstergeler...6 Sermaye Hareketleri...8

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18

Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18 T H Y Y ı l l ı k R a p o r 2 0 0 8 çindekiler Kurumsal Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18 Operasyonel Toplam Trafik Neticeleri

Detaylı

ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland

ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland Özel Sa l k Sigortalar Hastal k-sa l k branfl nda uygulama alan bulan ömür boyu yenileme garantisi gibi baz teminatlar için standartlar getiriliyor,

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

2006 FAAL YET RAPORU

2006 FAAL YET RAPORU K B D G Ç NDEK LER 02 Profil ve Performans 03 Çal kbank' n Tarihsel Geliflimi ve Dönem çinde Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler ve Nedenleri 04 Çal kbank' n Sermaye Yap s 05 Bafll ca Göstergeler 06

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı