TAR HSEL GEL fi M. Faaliyet Raporu 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAR HSEL GEL fi M. Faaliyet Raporu 2008"

Transkript

1

2

3

4 TAR HSEL GEL fi M Türkiye'de 1926 y l ndan itibaren faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta A.fi.'nin 1981 y l nda ülke temsilcili ini alan fiirket, 1988 y l nda sigortac l k faaliyetlerini düzenleyen yasan n de iflmesi sonucunda Türk (Avrupa Holding) ve sviçreli (Swiss Re) ortaklar taraf ndan sviçre Sigorta A.fi. olarak yeniden kurulmufltur y l nda, yine sigortac l k mevzuat ndaki geliflmelere paralel olarak, hayat ve sa l k sigortalar nda hizmet vermek üzere sviçre Hayat Sigorta A.fi. kurulmufltur. fiirket'in sviçre Hayat Sigorta Anonim fiirketi olan unvan, önce, fiirket'in ç kar lm fl sermayesinin %99.99'una sahip ERGO SV ÇRE Sigorta Afi hisselerinin Alman Munich Re Grubu'nun ço unluk hissesine sahip oldu u ERGO International AG taraf ndan sat n al nmas n müteakip, 20 Aral k 2006 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda al nan kararla ERGO SV ÇRE Hayat Sigorta Anonim fiirketi olarak de ifltirilmifltir y l içerisinde, ERGO SV ÇRE Sigorta Afi'nin sahip oldu u fiirket hisselerinin tamam yine bir grup flirketi olan ERGO Grubu Holding Afi taraf ndan defter de eri üzerinden devral nm flt r y l n n Ocak ay nda Emeklilik flirketine dönüflüm çal flmalar bafllam fl ve 16 May s 2008 tarihinde emeklilik flirketi kurulufl izninin al nmas n müteakip 3 Haziran 2008 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda al nan kararla ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat Anonim fiirketi olarak de ifltirilmifltir. fiirket 2008 y l n n ortalar na kadar sa l k ve hayat sigortalar nda faaliyetini sürdürmüfl, Temmuz 2008'den itibaren sa l k sigorta poliçeleri ERGO SV ÇRE Sigorta taraf ndan yenilenmeye bafllanm flt r. ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi. Kas m 2008 tarihinden itibaren Emeklilik ürünlerinin sat fl na bafllam flt r. 03 fiirket, yurt çap nda befl Bölge Müdürlü ü ve 342 acentesi ile 2008 y l nda 42,7 milyon YTL prim üretmifltir. Türkiye'de ERGO Grubu Holding Afi çat s alt nda emeklilik, hayat ve ferdi kaza dallar nda faaliyet gösteren ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat Anonim fiirketi'nin sermayesinde do rudan veya dolayl hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu ERGO International AG Grubu'dur. 2008'de 17 milyar avroyu aflan prim istihsali ile Avrupa'n n en büyük sigorta gruplar ndan birisi olan ERGO, a rl k Avrupa ve Asya pazarlar nda olmak üzere 30'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Avrupa'da sa l k ve hukuksal koruma sigortas alanlar nda birincili i elinde tutan ERGO, özellikle kendi yerel pazar olan Almanya'da birçok sigorta kolunda lider konumunda bulunmaktad r. Sundu u hizmet kalitesini, deneyimini ve sa lad güvenceyi tercih eden uluslararas 40 milyon müflteriye hizmet veren ERGO, Almanya'da D.A.S., DKV Deutsche Krankenversicherung, HamburgMannheimer, KarstadtQuelle Insurance ve Victoria gibi grubun güçlü markalar n n güvencesinde bulunan 20 milyon müflteriye hitap etmektedir. ERGO, ifl dünyas n n gerçekten de bütün ifl kollar nda ilk akla gelen sigortac l k flirketidir. ERGO, öncelikle hayat ve sa l k sigortac l nda, ama ayn zamanda uzun vadede h zl büyüme potansiyeli gösteren pazarlarda ve gayrimenkul ile kaza sigortac l nda önceli i olan bir sigortac l k flirketidir. ERGO Avrupa'daki özel sa l k sigortac l nda ve hukuki harcamalar sigortac l nda ileri gelen ilk isimdir. Ayn zamanda ERGO dinamik bir pazar olan flirket emeklili i planlamas n n da ileri gelen bir temsilcisidir. Bu nedenle de bireysel müflterilerine daha kapsaml hizmet vermeyi ilke edinmekle birlikte orta ölçekli ticari kurulufllar n sigortac l k ihtiyac na ayn hassasiyetle e ilmektedir. ERGO'nun 2008'de uluslararas i aflan tam kadrolu ve i aflan sat fl temsilcisi olarak görev yapan çal flan bulunmaktad r. ERGO'nun %94,7'lik ço unluk hisseleri dünyan n en büyük reasürans flirketlerinden Münchener Rückversicherungs Gesellschaft AG'ye (Münich Re) aittir.

5 ORTAKLIK YAPISI VE YIL Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER fiirket'in ödenmifl sermayesinde %99,99 paya sahip ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi.'nin sahip oldu u hisselerin tamam, 29 Nisan 2008 tarihinde yine bir grup flirketi olan ERGO Grubu Holding A.fi. taraf ndan defter de eri üzerinden devral nm flt r. 31 Aral k 2008 tarihi itibar yla, Türkiye'de ERGO Grubu Holding A.fi. çat s alt nda emeklilik, hayat ve ferdi kaza dallar nda faaliyet gösteren ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat Anonim fiirketi'nin sermayesinde do rudan veya dolayl hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu Alman Munich Re Grubu'nun ço unluk hissesine sahip oldu u ERGO International AG Grubu'dur. 15 Ekim 2008 tarihli Yönetim Kurulu Toplant s 'nda YTL olan fiirket'in ödenmifl sermayesinin YTL'ye ç kart lmas kararlaflt r lm fl, bu defa art r lan YTL'lik hisseye tekabül eden sermaye fiirket hissedarlar nca nakden ve tamamen taahhüt edilmesi suretiyle karfl lanm fl olup, nakden taahhüt edilen bu sermayenin YTL'lik k sm 22 Ekim 2008 tarihinde fiirket hesaplar na geçmifltir. 31 Aral k 2008 Tarihi itibariyle, fiirket' in ödenmifl Sermayesi beheri 1. YTL Olan Adet hisseden meydana gelmifltir Aral k 2008 Tarihi itibariyle ödenmifl Sermaye tutar YTL olup, tamam ortaklar taraf ndan nakden ödenmifltir. 31 Aral k 2008 Tarihi itibariyle, fiirket' in ödenmifl sermayesinin da l m afla daki gibidir. 31 Aral k 2008 Ad Nominal Sermaye Ödenmemifl Sermaye Ödenmifl Sermaye Pay Oran (%) ERGO Grubu Holding Afi Di er Toplam ,99 0, YÖNET M KURULU VE CRA KURULU TARAFINDAN SAH P OLUNAN H SSELERE L fik N AÇIKLAMA Yönetim kurulu üyeleri maddi de er teflkil edecek düzeyde hisse senedine sahip bulunmamakta ancak toplam sermaye içerisindeki 4 YTL nominal de erli ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi. hisse senedi sembolik olarak Yönetim kurulu üyelerine ait bulunmaktad r. Üst düzey yöneticilere ait hisse senedi bulunmamaktad r.

6 ANA SÖZLEfiMEDE YIL Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER 2008 y l içerisinde ana sözleflmede yap lan de ifliklikler afla daki tabloda sunulmufltur. Eski fiekil Yeni fiekil BÖLÜM I KURULUfi VE AMAÇ KURULUfi Madde 1: Afla da adlar, adresleri ve tabiyetleri yaz l kurucular aras nda, iflbu sözleflme ve Türk Ticaret Kanunu'nun anonim flirketlerin ani kurulufl hükümlerine göre bir anonim flirket kurulmufltur. a sviçre Sigorta A.fi. Ba larbafl K s kl Caddesi No:30 Altunizade stanbul T.C. Uyruklu b Avrupa nflaat Turizm ve Yat r mlar A.fi. Abide'i Hürriyet Caddesi No:172 fiiflli stanbul T.C. Uyruklu c Okan Balc Dr. Ayano lu Caddesi Karakurt Apt. No:32/5 Feneryolu stanbul T. C. Uyruklu d Ali H.Neyzi Gürcü K z Sok. No:147 Ortaköy stanbul T.C. Uyruklu e Engin Asal Etiler Y ld z Blok II Daire 10 stanbul T.C. Uyruklu f Abdullah Karac k Ataköy 78 Mahalle Ill A Blok, Daire 10 stanbul T.C. Uyruklu g Murat Balc Dr.Ayano lu Caddesi Karakurt Apt. No:32/5 FeneryoluIstanbul T.C. Uyruklu BÖLÜM I KURULUfi VE AMAÇ KURULUfi Madde 1: Afla da adlar, soyadlar, ikametgah adresleri ve tabiyetleri yaz l kurucular aras nda, iflbu sözleflme ile Türk Ticaret Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu, Sigortac l k Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ani flekilde bir anonim flirket kurulmufltur. (Bundan sonra fiirket olarak an lacakt r.) a sviçre Sigorta A.fi. Ba larbafl K s kl Caddesi No:30 Altunizade stanbul T.C. Uyruklu b Avrupa nflaat Turizm ve Yat r mlar A.fi. Abide'i Hürriyet Caddesi No:172 fiiflli stanbul T.C. Uyruklu c Okan Balc Dr. Ayano lu Caddesi Karakurt Apt. No:32/5 Feneryolu stanbul T. C. Uyruklu d Ali H.Neyzi Gürcü K z Sok. No:147 Ortaköy stanbul T.C. Uyruklu e Engin Asal Etiler Y ld z Blok II Daire 10 stanbul T.C. Uyruklu f Abdullah Karac k Ataköy 78 Mahalle Ill A Blok, Daire 10 stanbul T.C. Uyruklu g Murat Balc Dr.Ayano lu Caddesi Karakurt Apt. No:32/5 FeneryoluIstanbul T.C. Uyruklu 05

7 ÜNVAN Eski fiekil ÜNVAN Yeni fiekil 06 Madde 2 : fiirketin Ünvan ERGO SV ÇRE HAYAT S GORTA ANON M fi RKET 'dir. AMAÇ VE FAAL YET KONUSU Madde 3 : Sigorta fiirketinin bafll ca amac ve ifltigal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlü e girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara iliflkin yasal mevzuat n öngördü ü veya görece i s n rlar içinde, arac l k yapmamak kayd ile her türlü Hayat, Hastal k, Ferdi Kaza sigortalar ve mükerrer sigortac l k ifllemlerinin yap lmas ve sigorta flirketlerinin ehliyet sahalar na giren hukuki muamele, fiil ve ifllerin ifas d r. fiirket bu amaçla afla daki konularda çal fl r : A Türkiye'de ve yabanc memleketlerde kanunlar n müsaade etti i her türlü Hayat, Hastal k, Ferdi Kaza sigortalar ve mükerrer sigorta muameleleri ile ileride tesis edilecek hernevi can sigortalar ile ilgili olarak her türlü sigorta ve reasürans ifllemleri yapmak, B Yerli ve yabanc sigorta ve mükerrer sigorta kurulufllar n n vekalet, mümessillik, ceranl k, acentelik ve likidatörlü ünü deruhte etmek ve yürütmek, bunlar n sigorta portföylerini devralmak ve icab nda devretmek. C Sigorta iflleri ile ilgili hususlar n tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü mali, ticari ve s nai taahhüte giriflmek, D Yürürlükteki mevzuata uygun olarak menkul ve gayrimenkul sat n almak, gerekti inde satmak, rehin, ipotek ve sair ayni haklar tesis etmek, fiirket lehine rehin, ipotek ve sair ayni haklar almak, gerekti inde tesis edilmifl ipotek, rehin ve sair ayni haklar fek etmek ve ticari iflletme rehni aktetmek ve her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, E Giriflti i ifl ve, taahhütlerin icap ettirdi i hallerde istikraz akdetmek, gayrimenkuller üzerinde ipotek ve Hayat Sigorta poliçeleri teminat karfl l nda ikraz muamelesi yapmak, F Yukar daki f kralarda yaz l konularda çal flmak üzere flirketler kurmak, kurulmufl ve kurulacak yerli ve yabanc flirketlere hissedar olmak, Madde 2 : fiirketin ünvan ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT ANON M fi RKET 'dir. Türk Ticaret Kanunu'nun 55. maddesi hükmü uyar nca iflletmenin k sa ad ERGO SV ÇRE EMEKL L K'tir AMAÇ VE FAAL YET KONUSU Madde 3 : fiirketin bafll ca amac ve ifltigal konusu, halen yürürlükte olan ve ileride yürürlü e girecek Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Yönetmelik ve Tebli ler ile bunlara iliflkin yasal mevzuat n öngördü ü veya görece i s n rlar içinde, arac l k yapmamak kayd ile her türlü bireysel emeklilik ile hayat ve ferdi kaza sigortalar ve reasürans ifllemlerinin yap lmas ve emeklilik flirketlerinin ehliyet sahalar na giren hukuki muamele, fiil ve ifllerin ifas d r. fiirket bu amaçla afla daki konularda çal fl r : A Türkiye'de ve yabanc memleketlerde kanunlar n müsaade etti i her türlü emeklilik ile hayat ve ferdi kaza sigortalar ve reasürans ifllemleri ile ileride tesis edilecek her nevi can sigortalar ile ilgili olarak her türlü sigorta ve reasürans ifllemleri yapmak, B Bireysel emeklilik ve sigorta iflleri ile ilgili hususlar n tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü mali, ticari ve s nai taahhüte giriflmek, C Yürürlükteki mevzuata uygun olarak menkul ve gayrimenkul sat n almak, gerekti inde satmak, rehin, ipotek ve sair ayni haklar tesis etmek, fiirket lehine rehin, ipotek ve sair ayni haklar almak, gerekti inde tesis edilmifl ipotek, rehin ve sair ayni haklar fek etmek ve ticari iflletme rehni aktetmek ve her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, D Giriflti i ifl ve taahhütlerin icap ettirdi i hallerde istikraz akdetmek, gayrimenkuller üzerinde ipotek ve hayat sigorta poliçeleri teminat karfl l nda ikraz muamelesi yapmak, E Yukar daki f kralarda yaz l konularda çal flmak üzere flirketler kurmak, kurulmufl ve kurulacak yerli ve yabanc flirketlere hissedar olmak, her nevi esham ve tahvilat, Devlet ç ve D fl stikraz Tahvilleri, Hazine Bonolar, Gelir Ortakl Senetleri ve sair Menkul K ymetlerle devletin ihraç edece i ve devletin garantisi alt nda bulunan di er de erleri sat n almak ve satmak,

8 Eski fiekil ve yabanc flirketlere hissedar olmak, her nevi esham ve tahvilat, Devlet ç ve D fl stikraz Tahvilleri, Hazine Bonolar, Gelir Ortakl Senetleri ve sair Menkul K ymetlerle devletin ihraç edece i ve devletin garantisi alt nda bulunan di er de erleri sat n almak ve satmak, G Sigortac l k ile ilgili e itim ve müflavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili ifllemler için faydal her türlü lisans, imtiyaz, knowhow gibi haklar iktisap etmek, gerekti inde devretmek. Yukar da say lanlardan baflka amaca uygun ifllerin de yap labilmesi için flirket faydal gördü ü takdirde ana sözleflmede de ifliklik yapmak yolu ile bu ifllerde gerekli izni resmi mercilerden istihsal eyleyerek flirket konusuna alabilir. Yeni fiekil F Emeklilik ve sigortac l k ile ilgili e itim ve müflavirlik faaliyetlerinde bulunmak, ilgili ifllemler için faydal her türlü lisans, imtiyaz, knowhow gibi haklar iktisap etmek, gerekti inde devretmek, G Ferdi ve grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik yat r m fonlar kurmak, kuraca fonlara iliflkin olarak fon iç tüzü ü oluflturmak, emeklilik sözleflmeleri, y ll k gelir sigortas sözleflmeleri, portföy yönetimi sözleflmeleri, fon varl klar n n saklanmas için saklay c ile saklama sözleflmeleri akdetmek, ifltigal konular ile ilgili di er sözleflmeleri akdetmek, H Ferdi veya grup hayat veya ölüm sigortalar ile bunlara ba l ferdi kaza sigortalar ve ayr ca bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat n n izin verdi i süre ve flartlar ile s n rl olmak üzere ferdi veya grup can sigortalar ve bütün bu sigortalara iliflkin olarak banka ve flubelerinden, bireysel emeklilik arac lar ndan, acentelerden, brokerlerden ve prodüktörlerden hizmet almak ve ilgili sözleflmeleri akdetmek, I Menkul ve gayrimenkul yat r m fonlar, yat r m ortakl klar ile hayat sigortalar n n gelifltirilmesi amac yla kurulmas na izin verilen her türlü fonu kurmak, iflletmek ve bunlara ifltirak etmek, bireysel emeklilik mevzuat kapsam nda fiirket'çe kurulan emeklilik yat r m fonlar n birlefltirmek, devretmek, J Yerli ve yabanc sigorta ve emeklilik flirketlerinin sigorta ve emeklilik portföylerini devralmak, K fiirket konusu ile ilgili her türlü ifllemi yapmak veya bu konuda faaliyet göstermek üzere kurulu ve/veya kurulacak teflebbüslere ifltirak etmek, L Üçüncü kiflilerin borçlar na kefil olmak, üçüncü kifliler lehine ipotek ve sair her türlü ayni hak tesis etmek. Yukar da say lanlardan baflka amaca uygun ifllerin de yap labilmesi için; fiirket, faydal gördü ü takdirde iflbu Ana Sözleflme'de de ifliklik yapmak ve gerekli izinleri resmi makamlardan almak suretiyle fiirket konusuna dahil edebilir. 07

9 08 Eski fiekil BÖLÜM II SERMAYE VE H SSE SENETLER SERMAYE Madde 6 fiirketin Sermayesi YTL (Otuz befl milyon Yeni Türk Liras )d r. Bu sermayenin tamam nama yaz l olup, beheri 1,00YTL (Bir Yeni Türk Liras ) itibari de erde adet hisseye bölünmüfltür. fiirket'in YTL (otuz befl milyon Yeni Türk Liras ) de erindeki sermayesinin tamam fiirket Hissedarlar nca nakden ödenmifltir. Hissedarlar m zdan rüçhan hakk n kullanmak istemeyen gerçek ve tüzel kifliler olmas halinde, bu hususun, Anasözleflmemizin rüçhan haklar na iliflkin Madde 9 ve Türk Ticaret Kanunu esaslar na göre ne flekilde halledilece i Genel Kurul taraf ndan kararlaflt r lacakt r. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi içerecek flekilde bast rmaya yetkilidir. fiirket hisse senetlerinin tamam nama yaz l d r. Hisse senetleri menkul k ymetler borsas na kote ettirilecektir. Hisse senetlerinin kar pay kuponlar hamiline yaz l d r ve kar paylar, kuponu braz edene ödenir. Hisse senetleri ç kar lmadan ortaklara verilen nama yaz l hisse ilmühaberi sahiplerinin kar paylar, makbuz karfl l nda ve ilmühaberlere de yaz lmak suretiyle ödenir. fiirkete ortak olarak yabanc sermaye ifltiraki ile ifltirak edildi i takdirde, HDTM Yabanc Sermaye Genel Müdürlü ü'nün tarih, 30/1817 say l iznine göre 6224 say l Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinden istifade edilecektir. fiirket hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleri ile de ifltirilmek üzere nama yaz l hisse ilmühaberleri ç kararak pay sahiplerine verilebilir. Ancak kurulufltaki ilk hisse senetlerinin en geç paylar n n ödenmesini izleyen 6'nc ay içinde bast r larak sahiplerine teslim edilmesi mecburidir. Yeni fiekil BÖLÜM II SERMAYE VE H SSE SENETLER SERMAYE Madde 6 fiirketin Sermayesi YTL (Otuz befl milyon Yeni Türk Liras )d r. Bu sermayenin tamam nama yaz l olup, beheri 1,00YTL (Bir Yeni Türk Liras ) itibari de erde adet hisseye bölünmüfltür. fiirket'in YTL (otuz befl milyon Yeni Türk Liras ) de erindeki sermayesinin tamam fiirket hissedarlar nca nakden ödenmifltir. fiirket'in sermaye yap s afla daki gibidir: Pay Sahibi Miktar(YTL) Adet ERGO Grubu Holding Otto Klaus Flemming 1 1 Klaus Wilhelm Allerdissen 1 1 Andreas Matthias Kleiner 1 1 Thomas Herbert Schöllkopf 1 1 Hissedarlar m zdan rüçhan hakk n kullanmak istemeyen gerçek ve tüzel kifliler olmas halinde, bu hususun, iflbu Ana Sözleflme'nin rüçhan haklar na iliflkin Madde 9 ve Türk Ticaret Kanunu esaslar na göre ne flekilde halledilece i Genel Kurul taraf ndan kararlaflt r lacakt r. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi içerecek flekilde bast rmaya yetkilidir. fiirket hisse senetlerinin tamam nama yaz l d r. Hisse senetleri menkul k ymetler borsas na kote ettirilecektir. Hisse senetlerinin kar pay kuponlar hamiline yaz l d r ve kar paylar, kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri ç kar lmadan ortaklara verilen nama yaz l hisse ilmühaberi sahiplerinin kar paylar, makbuz karfl l nda ve ilmühaberlere de yaz lmak suretiyle ödenir.

10 Eski fiekil H SSE SENETLER N N VE NAMA YAZILI H SSE LMÜHABER N N DEVR Madde 8: fiirketin tamam nama yaz l olan hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sigorta Mevzuat ve iflbu Ana Sözleflme hükümlerinin mahfuziyeti kayd yla serbesttir. Hisse senedinin ve hisse ilmühaberlerinin ciro edilmesi ve devir alana teslimiyle devir ifllemi tekemmül etmifl olur. Genel olarak, hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devrinin fiirkete karfl hüküm ifa edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nun bu konuda olumlu karar vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir. ESAS SERMAYEN N ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKLARI Madde 9 : fiirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu Ana sözleflme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak art r labilir ve azalt labilir. Sermayenin art r lmas, hissedarlar n art fl taahhüt etmeleri, hariçten yeni hissedarlar al nmas ve fevkalade ihtiyat hesaplar ile sermayeye kalbi mümkün olan di er karfl l k hesaplar nda birikmifl mebla n sermayeye ilavesi fleklinde yap labilir. Genel Kurul, yeni hisse senetleri ç kar lmas suretiyle sermayenin art r lmas na karar vermesi halinde, fiirketin mevcut hissedarlar n n sahip olduklar hisseleri oran nda rüçhan haklar vard r. Rüçhan haklar n n kullan lmas usul ve esaslar Genel Kurul taraf ndan belirlenir. Mevcut hissedarlara rüçhan haklar n kullanmalar için en az 15 gün süre verilir. Sermaye art fllar nda ihraç edilecek hisse senetlerinin nominal de erinin üzerinde sat labilmesi için ortaklar n 7/10 (ondayedi) ço unlu unun muvafakati gerekir. Sermaye art r m fevkalade ve di er karfl l k hesaplar nda birikmifl mebla n sermayeye ilavesi suretiyle yap lmas halinde, her ortak, flirketteki hissesi oran nda ve hiçbir bedel ödemeksizin, yeni hisselere sahip olur. Yeni fiekil H SSE SENETLER N N VE NAMA YAZILI H SSE LMÜHABER N N DEVR Madde 8: fiirketin tamam nama yaz l olan hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, bireysel emeklilik mevzuat, sigortac l k mevzuat ve iflbu Ana Sözleflme hükümlerinin mahfuziyeti kayd yla serbesttir. Hisse senedinin ve hisse ilmühaberlerinin ciro edilmesi ve devir alana teslimiyle devir ifllemi tekemmül etmifl olur. Hisse senetlerinin ve hisse ilmühaberlerinin devrinin fiirkete karfl hüküm ifa edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nun bu konuda olumlu karar vermesi ve devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir. ESAS SERMAYEN N ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE RÜÇHAN HAKLARI Madde 9 : fiirket esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu, bireysel emeklilik mevzuat, sigortac l k mevzuat, iflbu Ana Sözleflme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak art r labilir ve azalt labilir. Sermayenin art r lmas, hissedarlar n art fl taahhüt etmeleri, hariçten yeni hissedarlar al nmas ve fevkalade ihtiyat hesaplar ile sermayeye kalbi mümkün olan di er karfl l k hesaplar nda birikmifl mebla n sermayeye ilavesi fleklinde yap labilir. Genel Kurul, yeni hisse senetleri ç kar lmas suretiyle sermayenin art r lmas na karar vermesi halinde, fiirket'in mevcut hissedarlar n n sahip olduklar hisseler oran nda rüçhan haklar vard r. Rüçhan haklar n n kullan lmas usul ve esaslar Genel Kurul taraf ndan belirlenir. Mevcut hissedarlara rüçhan haklar n kullanmalar için en az 15 gün süre verilir. Sermaye art fllar nda ihraç edilecek hisse senetlerinin nominal de erinin üzerinde sat labilmesi için ortaklar n 7/10 (ondayedi) ço unlu unun muvafakati gerekir. Sermaye art r m fevkalade ve di er karfl l k hesaplar nda birikmifl mebla n sermayeye ilavesi suretiyle yap lmas halinde, her ortak, flirketteki hissesi oran nda ve hiçbir bedel ödemeksizin, yeni hisselere sahip olur. 09

11 10 TAHV LLER VE KAR ORTAKLI I BELGELER Madde 10 : fiirket Türk Ticaret Kanunu ile di er ilgili kanunlarda saptanan esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, hisse senedi ile de ifltirilebilir, kar'a ifltirakli tahvil, kar ve zarar ortakl belgesi ve mevzuat n cevaz verdi i sair türlerde, ada ve/veya hamiline yaz l tahviller ve sair menkul k ymetli belgeler ç karabilir. TOPLANTIDA KOM SER VE MÜSTEfiARLIK TEMS LC S N N BULUNMASI Madde 18 : Ola an ve ola anüstü Genel Kurul toplant lar n n, toplant gününden en geç iki hafta önce yaz ile Sanayi ve Ticaret Bakanl Bölge Müdürlü üne ve Hazine ve D fl Ticaret Müsteflarl na bildirilmesi gereklidir. Genel Kurullar n toplanabilmesi için toplant da Sanayi ve Ticaret Bakanl Komiseri'nin haz r bulunmas zorunludur. KARAR N SABI Madde 21: Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilenler haricinde, gündem maddeleri üzerine verilen kararlar oy çoklu uyla geçecektir. flbu Ana Sözleflmenin maddelerinden herhangi birinin de ifltirilmesi durumunda Hazine ve D fl Ticaret Müsteflarl 'ndan uygun görüfl Sanayi ve Ticaret Bakanl 'ndan izin al nacakt r. B YÖNET M KURULU Eski fiekil KURULUfi TARZI Madde 28: fiirketin faaliyetleri Genel Kurul taraf ndan seçilecek yedi (7) üyeden oluflan bir Yönetim Kurulu taraf ndan idare edilecek ve yürütülecektir. Hisse sahibi s fat n kazanm fl olan Tüzel kifli Yönetim Kurulu üyesi olamaz, ancak Tüzel Kiflinin temsilcisi olan gerçek kifliler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler. Tüzel kifli, temsilcisi olan gerçek kifli ile iliflkisinin kesildi ini yaz ile Yönetim Kurulu'na bildirmesi ile bu gerçek kiflinin fiirket Yönetim Kurulu üyeli i sona erer. Yönetim Kurulu'nun dört üyesinin Hukuk, ktisat, Maliye, Muhasebe, Bankac l k, statistik, Matematik, flletmecilik, Sigortac l k veya Mühendislik flletmecilik dallar nda yüksek ö renim görmüfl olmas flartt r. Yeni fiekil TAHV LLER, BORÇLANMA SENETLER VE KAR ORTAKLI I BELGELER ÇIKARILMASI Madde 10: fiirket; Türk Ticaret Kanunu, bireysel emeklilik mevzuat, sigortac l k mevzuat ve ilgili di er kanunlarda belirtilen esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, hisse senedi ile de ifltirilebilir, kar'a ifltirakli tahvil, kar ve zarar ortakl belgesi ve mevzuat n izin verdi i di er türlerde menkul k ymetler ihraç edebilir. TOPLANTIDA KOM SER VE MÜSTEfiARLIK TEMS LC S N N BULUNMASI Madde 18 : Ola an ve ola anüstü Genel Kurul toplant lar n n, toplant gününden en geç iki hafta önce yaz ile Sanayi ve Ticaret Bakanl Bölge Müdürlü üne ve Hazine Müsteflarl 'na bildirilmesi gereklidir. Genel Kurullar n toplanabilmesi için toplant da Sanayi ve Ticaret Bakanl Komiseri'nin haz r bulunmas zorunludur. KARAR N SABI Madde 21: Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilenler haricinde, gündem maddeleri üzerine verilen kararlar oy çoklu uyla geçecektir. flbu Ana Sözleflme maddelerine iliflkin de ifliklik yap labilmesi için Hazine Müsteflarl 'ndan uygun görüfl Sanayi ve Ticaret Bakanl 'ndan izin al nacakt r. B YÖNET M KURULU KURULUfi TARZI Madde 28: fiirketin faaliyetleri Genel Kurul taraf ndan seçilecek yedi (7) üyeden oluflan bir Yönetim Kurulu taraf ndan idare edilecek ve yürütülecektir. Hisse sahibi s fat n kazanm fl olan Tüzel Kifli Yönetim Kurulu üyesi olamaz, ancak Tüzel Kiflinin temsilcisi olan gerçek kifliler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler. Tüzel Kifli, temsilcisi olan gerçek kifli ile iliflkisinin kesildi ini yaz ile Yönetim Kurulu'na bildirmesi ile bu gerçek kiflinin fiirket Yönetim Kurulu üyeli i sona erer. Yönetim Kurulu üyelerinin salt ço unlu unun, bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat nda belirtilen flartlara sahip olmas gerekir.

12 Eski fiekil YÖNET M KURULU GÖREV VE YETK LER Madde 36 : Yönetim Kurulu flirket Ana Sözleflmesi ve ilgili mevzuat hükümlerin uygun olarak alaca kararlar çerçevesinde flirketi ilzam, idare ve gerek ortaklara, gerek üçüncü flah slara karfl, do rudan do ruya ve icab nda mahkemeler önünde temsil eder. Özellikle : 1 fiirkete ait menkul ve gayrimenkul mallar idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nev'i ifllemleri ve hukuki muameleleri fiirket ad na yapmak. fiirketi ortaklara ve üçüncü kiflilere karfl ve gerekti inde mahkemelerde temsil etmek ve icab nda sulh olmak, ibra ve feragat, tahkim yoluna baflvurmak; 2 fiirketin idaresinde içifllerinin ne flekilde tanzim edilece ini belirten bir iç yönetmelik haz rlamak; 3 fiirket yat r m komitesinden faaliyeti ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli görece i her hususu kontrol etmek ve komite faaliyetlerini denetlemek; 4 fiirket idaresi hakk nda gereken direktifleri vererek üçer ayl k hesap özetlerini ve di er cetvelleri, y ll k bilanço ve karzarar hesaplar n, flekil ve flartlar Hazine Müsteflarl 'nca belirlenen riyazi ihtiyat hesaplar n gözetmek, y l n ifllerini ayd nlatan raporunu Genel Kurul'a sunmak; 5 fiirketin kurulufl maksad n teflkil eden bütün ifllerin yap lmas flekil ve flartlar n tespit etmek; 6 fiirketin imza yetkisini haiz memurlar ile müflavirlerin tayin, terfi ve azil ifllerini Genel Müdürlü ün teklifi üzerine, karara ba lamak ve bunlar n maafl tutarlar ile kadrolar ve y ll k masraflar n tespit ve kabul etmek; 7 Bölge Müdürlü ü, flube ve acenta aç lmas hakk nda karar vermek ve bunlar n yetkilerini mevzuat hükümlerine göre tespit etmek; 8 fiirket ad na Sigorta Murakabe Kanunu ve buna iliflkin yönetmeliklerin ve sair ilgili mevzuat n cevaz dahilinde sat n al nacak ya da iktisap edilecek ve sat lacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakk nda karar vermek; Yeni fiekil YÖNET M KURULU GÖREV VE YETK LER Madde 36 : Yönetim Kurulu, fiirket Ana Sözleflmesi ve ilgili mevzuat hükümlerin uygun olarak alaca kararlar çerçevesinde flirketi ilzam, idare ve gerek ortaklara, gerek üçüncü flah slara karfl, do rudan do ruya ve icab nda mahkemeler önünde temsil eder. Özellikle : 1 fiirkete ait menkul ve gayrimenkul mallar idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nev'i ifllemleri ve hukuki muameleleri fiirket ad na yapmak. fiirketi ortaklara ve üçüncü kiflilere karfl ve gerekti inde mahkemelerde temsil etmek ve icab nda sulh olmak, ibra ve feragat, tahkim yoluna baflvurmak; 2 fiirketin idaresinde içifllerinin ne flekilde tanzim edilece ini belirten bir iç yönetmelik haz rlamak; 3 fiirket yat r m komitesinden faaliyeti ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli görece i her hususu kontrol etmek ve komite faaliyetlerini denetlemek; 4 fiirket idaresi hakk nda gereken direktifleri vererek üçer ayl k hesap özetlerini ve di er cetvelleri, y ll k bilanço ve karzarar hesaplar n, flekil ve flartlar Hazine Müsteflarl 'nca belirlenen matematik karfl l k hesaplar n gözetmek, y l n ifllerini ayd nlatan raporunu Genel Kurul'a sunmak; 5 fiirketin kurulufl maksad n teflkil eden bütün ifllerin yap lmas flekil ve flartlar n tespit etmek; 6 fiirketin imza yetkisini haiz memurlar ile müflavirlerin tayin, terfi ve azil ifllerini Genel Müdürlü ün teklifi üzerine, karara ba lamak ve bunlar n maafl tutarlar ile kadrolar ve y ll k masraflar n tespit ve kabul etmek; 7 Bölge Müdürlü ü, flube ve acente aç lmas hakk nda karar vermek, bireysel emeklilik arac lar na iliflkin ifllemleri yürütmek ve bunlar n yetkilerini mevzuat hükümlerine göre tespit etmek; 8 fiirket ad na bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat ile bunlara iliflkin yönetmeliklerin ve sair ilgili mevzuat n cevaz dahilinde sat n al nacak ya da iktisap edilecek ve sat lacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakk nda karar vermek; 11

13 12 Eski fiekil 9 Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunlar ve Sigorta fiirketi hakk ndaki mevzuat n zorunlu k ld defterlerle flirket için lüzumlu di er defterleri tutturmak ve gerekli olanlar mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek,her türlü belge, gelen ve giden yaz lar yasal süresi içinde saklamak, ayr ca üç ayl k hesap özetlerini haz rlayarak ilgili mercilere sunmak: 10 Her hesap dönemini takiben bilanço ve karzarar cetvelini düzenlemek, y ll k rapor ile kar n da t lmas na iliflkin teklifi haz rlamak, Genel Kurul'un tetkik ve onay na sunmak ve bu belgeleri toplant dan 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek; 11 Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta fiirketleri hakk ndaki mevzuat n fiirket Yönetim Kurullar na yükledi i sair görev ve ifllemleri ifa etmek; Kabili tatbik Mevzuat n izin verdi i ölçüde, Yönetim Kurulu'nun güçleri ve yetkileri Madde 39'da flart kofluldu u üzere cra Kurulu'na devredilecektir. C GENEL MÜDÜRLÜK VE PERSONEL LE LG L KONULAR Madde 40 : fiirketin gündelik yönetimi, fiirketin Yönetim Kurulu taraf ndan salt ço unluk karar yla sigortac l k mevzuat nda Genel Müdürler için öngörülen flartlar dikkate almak suretiyle atanan Genel Müdür taraf ndan idare edilecektir. Genel Müdür flirketin ifllerinin neticesini iletmek üzere Hissedarlara karfl mesul olacak ve (i) K taraf ndan haz rlanan ilgili ifl plan nda belirtilen hususlar ve (ii) K kararlar n n yerine getirecektir. Hissedarlar fiirketin Genel Müdürünün Mert Balc olmas hususunda mutab kt r. Genel Müdürün görev süresi 3 y l olacakt r ve bunlar n istihdam na iliflkin hüküm ve flartlar yönetim sözleflmeleri ile idare edilecektir. K'n n Genel Müdürlerden yüz yüze bilgi alma hakk olacakt r ve Madde 38.2'de belirtilen Stratejik ve flletme konular na iliflkin herhangi önemli bir husus temel düzeyde Genel Müdür taraf ndan K'ya takdim edilecek ve K taraf ndan kararlaflt r lacakt r say l Sigorta Kanunu uyar nca Genel Müdür kendili inden Yönetim Kurulu üyesi olacakt r. Yeni fiekil 9 Türk Ticaret Kanunu, vergi kanunlar, bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat n n zorunlu k ld defterlerle flirket için lüzumlu di er defterleri tutturmak ve gerekli olanlar mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yaz lar yasal süresi içinde saklamak, ayr ca üç ayl k hesap özetlerini haz rlayarak ilgili mercilere sunmak: 10 Her hesap dönemini takiben bilanço ve karzarar cetvelini düzenlemek, y ll k rapor ile kar n da t lmas na iliflkin teklifi haz rlamak, Genel Kurul'un tetkik ve onay na sunmak ve bu belgeleri toplant dan 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek; 11Türk Ticaret Kanunu, bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat n n fiirket Yönetim Kurullar na yükledi i sair görev ve ifllemleri ifa etmek; 12 Emeklilik ve sigorta sözleflmeleri, portföy yönetimi sözleflmeleri, saklama sözleflmeleri, fon içtüzü ü ile sigorta ve reasürans sözleflmelerinin esaslar n saptamak, Kabili tatbik Mevzuat n izin verdi i ölçüde, Yönetim Kurulu'nun güçleri ve yetkileri Madde 39'da flart kofluldu u üzere cra Kurulu'na ( K ) devredilecektir. C GENEL MÜDÜRLÜK VE PERSONEL LE LG L KONULAR Madde 40 : fiirketin gündelik yönetimi, fiirketin Yönetim Kurulu taraf ndan salt ço unluk karar yla bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat nda Genel Müdürler için öngörülen flartlar dikkate almak suretiyle atanan Genel Müdür taraf ndan idare edilecektir. Genel Müdür flirketin ifllerinin neticesini iletmek üzere Hissedarlara karfl mesul olacak ve (i) K taraf ndan haz rlanan ilgili ifl plan nda belirtilen hususlar ve (ii) K kararlar n yerine getirecektir. Genel Müdürün görev süresi 3 y l olacakt r ve Genel Müdürün istihdam na iliflkin hüküm ve flartlar yönetim sözleflmeleri ile idare edilecektir. K'n n Genel Müdürlerden yüz yüze bilgi alma hakk olacakt r ve iflbu Ana Sözleflme Madde 38.2'de belirtilen Stratejik ve flletme konular na iliflkin herhangi önemli bir husus temel düzeyde Genel Müdür taraf ndan K'ya takdim edilecek ve K taraf ndan kararlaflt r lacakt r.

14 Eski fiekil 7397 say l Sigorta Kanunu uyar nca Genel Müdür kendili inden Yönetim Kurulu üyesi olacakt r. Genel Müdür ve imza yetkisini haiz di er personelin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile ba l de ildir. fiirket personeli siyasi partilerde faal görevde bulunamazlar, ticaretle meflgul olamazlar ve Yönetim Kurulu'nun onay olmad kça fiirketten baflka hiç bir yerde görev alamazlar. fiirket mensuplar s fat ve görevleri dolay s yla ö rendikleri fiirkete ya da fiirketin müflterilerine ait s rlar bu konuda yasal olarak aç kça yetkili k l nan mercilerden baflkas na aç klayamazlar. D DENETÇ LER Madde 41 : Türk Ticaret Kanunu'na göre, Genel Kurul, hissedarlar aras ndan veya d flar dan bir y l için vazife görmek üzere azami iki denetçi seçecektir. Denetçilerin kanunen sigorta flirketi genel müdürlüklerinden aranan vas flara haiz olmas gereklidir. DENETÇ LER N GÖREVLER Madde 42 : Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun kendilerine verdi i görevlerin yap lmas ndan sorumlu olmaktan baflka, flirket menfaatlerinin korunmas hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin al nmas için Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaya ve gerekli hallerde Genel Kurul'u toplant ya ça rmaya, Genel Kurul gündemini tesbite, görevlerini en iyi flekilde yapabilmek için flirketin bütün defterlerini, haberleflme kay tlar n ve tutanaklar n yerinde görüp, incelemeye, oylama ve görüflmelere kat lmamak flart yla istedikleri zaman dare Heyeti toplant lar nda bulunmaya, Yönetim Kurulu toplant s nda gündeme madde koydurmaya yetkilidirler. Yeni fiekil Bireysel emeklilik mevzuat uyar nca Genel Müdür kendili inden Yönetim Kurulu üyesi olacakt r. Yönetim Kurulu, fiirketin kuraca emeklilik yat r m fonlar yla ilgili ifllemlerin izlenmesi amac yla bireysel emeklilik mevzuat nda say lan nitelikleri haiz kiflilerden bir Fon Kurulu Tayin eder. Yönetim Kurulu ayr ca her bir fon için fon denetçisi atar. Genel Müdür ve imza yetkisini haiz di er personelin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile ba l de ildir. fiirket personeli siyasi partilerde faal görevde bulunamazlar, ticaretle meflgul olamazlar ve Yönetim Kurulu'nun onay olmad kça fiirket'den baflka hiç bir yerde görev alamazlar. fiirket mensuplar s fat ve görevleri dolay s yla ö rendikleri fiirket'e veya fiirket'in müflterilerine ait s rlar bu konuda yasal olarak aç kça yetkili k l nan mercilerden baflkas na aç klayamazlar. D DENETÇ LER Madde 41: Genel Kurul; Türk Ticaret Kanunu, bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat nda belirtilen flartlar uyar nca, hissedarlar aras ndan veya d flar dan bir y l için vazife görmek üzere azami iki (2) denetçi seçecektir. DENETÇ LER N GÖREVLER Madde 42 : Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ile bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat n n kendilerine verdi i görevlerin yap lmas ndan sorumlu olmaktan baflka, flirket menfaatlerinin korunmas hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin al nmas için Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaya ve gerekli hallerde Genel Kurul'u toplant ya ça rmaya, Genel Kurul gündemini tesbite, görevlerini en iyi flekilde yapabilmek için flirketin bütün defterlerini, haberleflme kay tlar n ve tutanaklar n yerinde görüp, incelemeye, oylama ve görüflmelere kat lmamak flart yla istedikleri zaman dare Heyeti toplant lar nda bulunmaya, Yönetim Kurulu toplant s nda gündeme madde koydurmaya yetkilidirler. 13

15 14 Eski fiekil BÖLÜM IV YILLIK HESAPLAR VE KAR DA ITIMI HESAP DÖNEM Madde 45 : fiirketin hesap dönemi takvim y l d r. fiirketin ticari kar bu dönemler itibariyle, Türk Ticaret Kanunu ve sigorta flirketleri hakk ndaki di er mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. fi RKET N HESAPLARI Madde 46 : fiirket (i) Türk kanuni ve nizami gereklilik ve usulleri uyar nca uyulmas gereken zorunlu muhasebe, denetleme ve raporlama hükümlerini, (ii) flirket ifllerinin muhasebesi, denetlenmesi ve raporlanmas hususunda Yönetim Kurulu taraf ndan yay mlanacak iç yönergeleri uygulayacakt r ( Yönergeler ). fiirketin hesaplar, yasal defterleri ve kay tlar sigorta flirketleri mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu ve di er ilgili mevzuat n amir hükümlerine göre tutulur. fiirketin hesaplar ve bilanço ile karzarar cetvelleri, Yeni Türk Liras üzerinden düzenlenir. BÖLÜM V FES H TASF YE Madde 49: fiirket Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sigorta Mevzuat nda gösterilen sebeplerden dolay veya kanuni flartlara uymak flart yla Genel Kurul karar yla feshedilebilir. SENEL K RAPORLAR Madde 51: Her mali y l sonunda, Yönetim Kurulu'nun ve Denetçilerin raporlar ile beraber fiirketlerin bilançosu ve karzarar hesab haz rlanacakt r. Yönetim Kurulu'nun ve Denetçilerin raporlar ile bilanço ve gelir cetveli Genel Kurul toplant s ndan asgari 15 (onbefl) gün evvel flirketin merkezinde veya flubelerinde hissedarlar n tetkikine sunulacakt r. ÇEfi TL HÜKÜMLER Madde 52 : Bu Ana Sözleflme'de bulunmayan hükümler hakk nda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili di er mevzuat hükümleri uygulan r. Yeni fiekil BÖLÜM IV YILLIK HESAPLAR VE KAR DA ITIMI HESAP DÖNEM Madde 45 : fiirketin hesap dönemi takvim y l d r. fiirketin ticari kar bu dönemler itibariyle, Türk Ticaret Kanunu ve emeklilik ile sigorta flirketleri hakk ndaki di er mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. fi RKET N HESAPLARI Madde 46 : fiirket (i) Türk kanuni ve nizami gereklilik ve usulleri uyar nca uyulmas gereken zorunlu muhasebe, denetleme ve raporlama hükümlerini, (ii) flirket ifllerinin muhasebesi, denetlenmesi ve raporlanmas hususunda Yönetim Kurulu taraf ndan yay mlanacak iç yönergeleri uygulayacakt r ( Yönergeler ). fiirketin hesaplar, yasal defterleri ve kay tlar emeklilik ve sigorta flirketleri mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu ve di er ilgili mevzuat n amir hükümlerine göre tutulur. fiirketin hesaplar ve bilanço ile karzarar cetvelleri, Yeni Türk Liras üzerinden düzenlenir. BÖLÜM V FES H TASF YE Madde 49: fiirket; Türk Ticaret Kanunu, bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat nda gösterilen sebeplerden dolay veya kanuni flartlara uymak flart yla Genel Kurul karar yla feshedilebilir. SENEL K RAPORLAR Madde 51: Her mali y l sonunda, Yönetim Kurulu'nun ve Denetçilerin raporlar ile beraber fiirket'in bilançosu ve karzarar tablosu haz rlanacakt r. Yönetim Kurulu'nun ve Denetçilerin raporlar ile bilanço ve karzarar tablosu Genel Kurul toplant s ndan asgari 15 (onbefl) gün evvel fiirket'in merkezinde veya flubelerinde hissedarlar n tetkikine sunulacakt r. ÇEfi TL HÜKÜMLER Madde 52 : flbu Ana Sözleflme'de bulunmayan hükümler hakk nda Türk Ticaret Kanunu, bireysel emeklilik ve sigortac l k mevzuat ve ilgili di er mevzuat hükümleri uygulan r.

16 Eski fiekil TANIMLAR Madde 53 : Anasözleflme fiirket'in anasözleflmesi anlam na gelecektir. Denetçiler Hissedarlar taraf ndan fiirketin iç denetçileri olarak atanan kifliler anlam na gelecektir. Yönetim Kurulu fiirketin bu Anasözleflmenin 28. Maddesinde tan mlanan yönetim kurulu anlam na gelecektir. Grup CEO'su K Baflkan anlam na gelecektir. Mevzuat Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi mercilerinin geçerli tüm kanunlar, tüzükleri, kurallar, talimatlar ve yönetmelikleri, ve tüm geçerli resmi talimatlar, emirleri, hakem kar arlar, hükümleri ve kararlar anlam na gelecektir. Hissedar fiirket'in hissedarlar ndan herhangi biri anlam na gelecektir. Hisseler fiirketin adi [kay tl ] hisseleri anlam na gelecektir. Ba l fiirketler ERGO SV ÇRE Hayat Sigorta A.fi., ERGO SV ÇRE Portföy Yönetimi A.fi., ERGO SV ÇRE Hayat Sigorta Pazarlama Ltd. fiti., Asbim Bilgi fllem, Sistem Hizmetleri, Müflavirlik ve Ticaret Ltd. fiti. anlam na gelecektir. Grup fiirketler ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi. ve Ba l fiirketleri. anlam na gelecektir. Üçüncü Kifli Hissedarlar hariç herhangi bir özel ya da tüzel kifli anlam na gelecektir. YTL Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal para birimi anlam na gelecektir. Yeni fiekil TANIMLAR Madde 53 : Anasözleflme fiirket'in anasözleflmesi anlam na gelecektir. Denetçiler Hissedarlar taraf ndan fiirketin iç denetçileri olarak atanan kifliler anlam na gelecektir. Yönetim Kurulu fiirketin bu Anasözleflmenin 28. Maddesinde tan mlanan yönetim kurulu anlam na gelecektir. Grup CEO'su cra Kurulu Baflkan anlam na gelecektir. Mevzuat Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi mercilerinin geçerli tüm kanunlar, tüzükleri, kurallar, talimatlar ve yönetmelikleri, ve tüm geçerli resmi talimatlar, emirleri, hakem kararlar, hükümleri ve kararlar anlam na gelecektir. Hissedar fiirket'in hissedarlar ndan herhangi biri anlam na gelecektir. Hisseler fiirketin adi [kay tl ] hisseleri anlam na gelecektir. Ba l fiirketler ERGO SV ÇRE Portföy Yönetimi A.fi., Asbim Bilgi fllem, Sistem Hizmetleri, Müflavirlik ve Ticaret Ltd. fiti. anlam na gelecektir. Grup fiirketler ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi. ve Ba l fiirketleri. anlam na gelecektir. Üçüncü Kifli Hissedarlar hariç herhangi bir özel ya da tüzel kifli anlam na gelecektir. YTL Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal para birimi anlam na gelecektir. 15

17 16 Otto Klaus FLEMMING YÖNET M KURULU BAfiKANI YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI De erli Ortaklar m z, 2008, tüm dünya ülkeleri için hat ralardan kolay kolay silinmeyecek, etkisi hala devam eden ve bir süre daha devam edecek bir y l oldu. Küresel ekonominin son 60 y l içinde karfl karfl ya kald en büyük buhran hep beraber yaflad k ve yaflamaya devam ediyoruz. ABD'de gayrimenkul krizi olarak bafllayan problem, h zla finans ve sigorta sektörünü etkiledi, ard ndan Avrupa'ya s çrayan kriz, büyüyerek devam etti ve tabi ki sonunda, geliflmekte olan ülkelere de büyük darbeler vurmaya bafllad. Daha dün, büyüklükleri ve ihtiflamlar karfl s nda hayranl k duydu umuz dünya devleri, yaflanan kriz nedeniyle ekonomik s k nt ya düflerek hükümetlerinden büyük maddi destek almak zorunda kalm fl, bir nevi k smi kamulaflt r lm fllard r. Bunun do al yans mas olarak 2008 y l nda dünya ekonomik büyümesinde daralma h z artm fl ve 2009 y l beklentilerini negatif büyümeye, yani ekonomik küçülmeye çevirmifltir. Baz ülkelerde 2009 y l nda deflasyon görülece i dahi beklenmektedir. Türkiye'de de küresel kriz, reel sektörden bafllayarak etkisini göstermeye bafllam flt r. 2008'de y l n son çeyre inde ekonomimiz, %6,2 küçülmüfl ve y ll k toplamda ancak %1,1'lik bir büyüme gerçeklefltirilebilmifltir. Dünya piyasalar ndaki küçülme ihracat m z, dolay s ile üretimimizi yo un flekilde etkilemifl, piyasalardaki risk korkusu ile al nan ek önlemler, iç talebi neredeyse durgunluk seviyesine do ru tafl m flt r. Daha dün 2009 y l büyüme hedefi olarak %4 beklentisi varken, bugün 2009 y l nda %3,6'l k küçülme beklentisi aç klanm fl, 2010 ve 2011 büyüme hedefleri ise s ras yla %3,3 ve %4,5 olarak belirlenmifltir. Küresel kriz nedeniyle h zla de er kazanan dolar n da etkisi ile Türkiye'nin 2007 y l ndaki milli gelir seviyesini 2014 y l nda dahi yakalayabilmesi oldukça güç görülmektedir. flsizlik oran geçen seneye göre 5.5 puan artarak %16,1 olarak gerçekleflmifl, bütçe aç geçen y la göre %24,5 artm fl, faiz d fl fazla %4

18 azalm flt r. D fl ticaret dengesi %13,3 artarak 52,9 milyar USD aç k vermifltir. Ekonomik buhran n beraberinde getirdi i tüm negatifliklere ra men, dünyay ve Türkiye'yi de etkileyecek pozitif yans malar n olaca n düflünüyorum. Bu kriz, bize reel büyümenin önemini, do ru risk planlamas n n gereklili ini, etkin masraf ve hasar yönetiminin önemini bir kez daha gösterdi ve sonuç olarak, güçlü ve gelece i gören ve buna göre hesap yapan flirketlerin ayakta kalaca n zihinlerimize yerlefltirdi. Sigortac l k sektörünün de üzerine düflen pay ald 2008 y l nda sektörümüzü de yak ndan ilgilendiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu'nun birçok maddesi yürürlü e girdi. Bireysel Emeklili in de dahil oldu u pazar, 2001 y l ndan itibaren ilk defa reel olarak küçüldü. 12,9 milyar TL üretimin gerçeklefltirildi i 2007 y l na karfl l k, 2008'de 13,3 milyar TL üretim gerçeklefltirilebildi. Bu ortalama tüketici fiyat art fl oran olan %9,2'lik rakam karfl s nda %5,6'l k bir reel küçülmenin ifadesidir. Hayat ve BES d fl sektör üretimine bakt m zda, %2,7'lik reel küçülme ile 10,2 milyar TL üretim gerçeklefltirilmifltir. Hayat ve BES alan nda ise geçen seneki sektör üretim rakamlar bile maalesef yakalanamam flt r. Grubumuz, elementer sigortac l k alan nda sa l k branfl da dahil olarak 5.'lik yerini koruyarak, pazar pay n çok küçük bir miktar da olsa art rmay baflarm fl ve %7,05 seviyesine yükseltmifltir. BES ve Hayat branfllar n n da dahil oldu u tüm sektör üretiminde ise pazar pay m z %5,4'den %5,56 seviyelerine tafl m flt r. Sigortac l k ve BES sektörünün tüm zorluklar na ilave olarak yaflanan ekonomik krize ra men, flirketimiz yat r mlar na devam etmifl, acente örgütünün büyümesine deste ini sürdürmüfl, da t m kanallar n çeflitlendirmeyi baflarm flt r. Grubumuzda kurumsal yönetimin yayg nlaflt r lmas, ortak hizmetlerin tek bir paydada toparlanabilmesi için Holding'in kurulufl ifllemleri tamamlanm flt r. Grubumuz, baflar lar n devam ettirmek için vizyonel ve stratejik çal flma tarz n daha da güçlendirmifl ve uzun vadeli temel yol haritas n da bugünden belirlemifltir. Vizyonumuz Müflteri ihtiyaçlar na en uygun sigorta ürünleri sunan en iyi flirket olmak ve Acentelerin ve çal flanlar n gurur duydu u ve müflteri memnuniyetinde piyasa lideri konumundaki flirket olmak t r. Bu vizyonumuz ile baflar hikayeleri yazmaya devam eden bir grup olaca m za inanc m sizlerle paylafl yor, baflar ya katk s olan ve olacak olan herkese teflekkürlerimi sunuyorum. Sayg lar mla, 0 Otto Klaus Flemming 17

19 18 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI Klaus Wilhelm ALLERDISSEN GENEL MÜDÜR De erli Müflterilerimiz, Çal flanlar m z ve Ortaklar m z, 2008 y l, ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi. için önemli kilometre tafllar ndan biri olmufltur. Türkiye'de ve dünyada küresel finansal krizle an lacak olan 2008 y l, flirketimizce büyük dönüflümlerin yafland, yeniden yap land m z, hedeflerimizi netlefltirerek bu hedeflere ilerlemek üzere yola ç kt m z, çal flan memnuniyetini art rmaya bafllad m z, her zamankinden daha fazla müflteri odakl düflünerek yeni ürünler gelifltirdi imiz bir y l olarak hat rlanacakt r. Bireysel Emeklilik ERGO SV ÇRE Emeklilik, bireysel emeklilik sektöründe faaliyet göstermek amac yla 31 Ocak 2008'de T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl 'na emeklilik flirketi kurulufl baflvurusunda bulunmufltur. 16 May s 2008'de kurulufl izni alan flirketimizin ana sözleflme de iflikli i, 6 Haziran 2008'de ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi. olarak ticaret sicil gazetesinde yay nlanm flt r. 4 Temmuz 2008'de faaliyet ruhsat almak üzere T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl 'na baflvuru yapan flirketimiz, 2829 Temmuz tarihlerinde T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nce yerinde incelemeye tabi tutulmufl ve 20 A ustos 2008'de faaliyet ruhsat alm flt r. Faaliyet ruhsat ald ktan sonra 22 A ustos 2008 tarihinde Sermaye Piyasas Kurulu'na, Emeklilik Yat r m Fonlar m z n kurulufl izni için baflvurulmufltur. 26 Eylül 2008 tarihinde kurulufl izni alan alt adet Emeklilik Yat r m Fonumuz 24 Ekim 2008 tarihinde kayda al nm flt r. 6 Kas m 2008 tarihinde de ayr ca iki adet emeklilik plan m z onaylanm flt r. ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi. 31/12/2008 tibar ile Yürürlü e Giren Bireysel Emeklilik Sözleflmelerine liflkin Veriler Plan Ad Ergonomik Plan Ergonomik Plus Plan Toplam Kat l mc Say s Sözleflme Say s Fon Tutar , , ,16

20 ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi. 31/12/2008 Tarihi tibari ile Emeklilik Yat r m Fonu Büyüklükleri ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi. Emeklilik Yat r m Fonlar ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi Para Piyasas Likit Kamu EYF ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar YTL EYF ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi Büyüme Amaçl Hisse Senedi EYF ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar USD EYF ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar Euro EYF ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi Büyüme Amaçl Esnek EYF Hayat Sigortalar tarihinde yay nlanarak yürürlü e giren Hayat Sigortalar Yönetmeli i ile birlikte daha önce onaylanm fl tarifelerin tarihi ile yeni yönetmeli e uygunlu u arand için 2008 y l nda flirketimiz baz hayat sigortas ürünlerinin sat fl n durdurmufltur. Bu sebeple, hayat prim üretimimiz de azalm flt r. Mevzuatta meydana gelen bu de ifliklikten sonra flirketimiz, yeni hayat sigortas ürünleri gelifltirmifl ve y l n sonuna do ru sat fllara bafllam flt r. BES Güvence Sigortas ve Kep Bizden Süper E itim Sigortas bunlardan ikisidir. Sa l k Sigortalar Fon Tutar (YTL) , , , , , ,67 Bireysel Emeklilik sektöründe faaliyet göstermeye bafllamas nedeniyle Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu gere ince sa l k branfl nda faaliyet göstermemesi gereken flirketimiz, ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi. ile imzalad protokol gere ince, 1 Temmuz 2008 tarihinden sonra yap lacak sa l k branfl üretimini ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi.'ye devretmifltir. fiirketimizin sa l k operasyon, provizyon ve tazminat departmanlar nda yer alan 32 personeli de ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi.'de çal flmaya devam etmektedir. Sa l k branfl prim üretiminde meydana gelen azal fl n temel sebebi, flirketimizin y l n ikinci yar s ndan itibaren sa l k prim üretimi yapmamas d r. Beklentilerimiz&Stratejilerimiz 2009 y l nda Bireysel Emeklilik sektörü büyümeye devam etmekle birlikte, faaliyet gösteren flirket say s nda da art fl olacakt r. Kurumsal pazarlar üzerine infla edilecek sat fl stratejileri ile vak f ve sand klardan aktar lacak büyük miktarl fon giriflleri yaflanabilecektir. fiirketler için yeni kat l mc lara ulaflmakla birlikte, mevcut kat l mc lar n sistem içinde tutulma çal flmas daha da önem kazanacakt r y l rekabetin daha da artaca bir y l olacakt r. Farkl müflteri kitlelerinin, farkl ihtiyaçlar n karfl layaca m z yenilikçi ürünlerimizle sat fl kanallar m z n etkinli ini art r p, zor geçece ini düflündü ümüz 2009 y l n f rsata çevirmeyi planl yoruz. Müflteri odakl yaklafl m m z ve uzun vadede müflteriye güven veren hizmet yaklafl m m z sayesinde 2009 y l nda Hayat ve BES pazar pay m z art raca z. ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat' n en temel stratejisi; müflteri ihtiyaçlar n n detayl analizine dayanan müflteri beklentilerini tam karfl layan ve müflteri odakl çözümler sunmakt r. fiirketimiz, fleffafl k, güven, tak m çal flmas prensipleri ile bireysel ve kurumsal müflterilerine sürekli de er yaratmak üzere uzun süreli iliflkiler kurmay, onlar n Emeklilik ve risk ihtiyaçlar n tam olarak karfl lamay amaç edinmifltir. ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi, finansal planlama uzmanl ve ömür boyu koruma felsefesi çerçevesinde müflterilerinin yaflamlar boyunca geleceklerine de er katmay önemsemektedir. Hedefimiz, müflterilerimiz ile sadece emeklilik öncesinde de il, emeklilik hayatlar boyunca da birlikte olaca m z yak n iliflkiyi tesis etmek ve sürdürmektir. Sayg lar mla, Klaus Wilhelm ALLERDISSEN 19

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ R.G 58 27 Mart 2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU MENKUL KIYMET KREDİ (SWAP) İŞLEMİ HAKKINDA TEBLİĞ AMAÇ 1. Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu tarafından yapılacak

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır

İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır İstanbul Ticaret Sicilinin 590256 Numarasında Kayıtlı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısıdır ESKİ METİN MADDE 6- SERMAYE HİSSE NEVİLERİ VE HİSSELERİN DAĞILIMI Şirket

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016, Çarşamba günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısının 01/06/2015 saat 10,30 da A Grubu İmtiyazlı

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 08 RAPORU ANNUAL REPORT 08FAAL YET çindekiler Sunufl 03 F NANSAL GÖSTERGELER 04 TAR HSEL GEL fi M 05 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 06 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 07 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı