LET fi MDE L DER FAAL YET RAPORU 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LET fi MDE L DER FAAL YET RAPORU 2006"

Transkript

1 LET fi MDE L DER FAAL YET RAPORU 2006

2 Vizyonumuz; hayat kolaylaflt rmak ve zenginlefltirmek. Misyonumuz; de er yaratan iletiflim çözümleriyle müflterilerimizi hayata ba lar z. Stratejik önceliklerimiz; Farkl müflterilerimizin ihtiyaçlar na yönelik farkl laflt r lm fl hizmetler sunmak, Karar süreçlerine hissedar beklentilerini yans tmak, giriflimcili i özendirmek, Hedeflenen alanlarda pro-aktif davranarak pazara yön vermek, Topluma duyarl davran fllar sergileyerek kitlelerin güven ve deste ini sürekli k lmak, Verimli, maliyete duyarl, h zl operasyonlar yürütmek ve nsan kayna m z yüksek performansl bir tak m haline dönüfltürmektir. Ç NDEK LER 1 31 Aral k 2006 tibariyle Turkcell 3 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 Yönetim Kurulu 7 Genel Müdür'ün Mesaj 8 Yönetim Tak m 11 Organizasyon Yap s 14 GSM Sektörü 20 Turkcell Teknolojisi 24 Turkcell Kalitesi 28 Turkcell Performans Y l Müflteri Odakl Pazar Faaliyetleri 35 Turkcell'in Bafll ca fltirakleri ve fl Gelifltirme Faaliyetleri 39 fl Destek 42 Sosyal Sorumluluk Y l nda Al nan Ödüller 48 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum 57 Ba ms z Denetim Raporu ve Finansal Tablolar

3 TURKCELL: TÜRK YE N N LET fi M L DER Türkiye'de GSM temelli mobil iletiflim, fiubat 1994'te Turkcell'in hizmete girmesiyle bafllad. 27 Nisan 1998'de T.C. Ulaflt rma Bakanl ile 25 y ll k GSM lisans anlaflmas imzalayan Turkcell, abonelerine sundu u mobil ses ve veri iletiflimine dayal hizmetlerin çeflitlili ini, kalitesini ve buna ba l olarak abone say s n art rmak yoluyla geliflimini sürdürerek sadece Türkiye'nin lider iletiflim flirketi olmakla kalmay p Avrupa'n n da ilk iki* GSM operatöründen biri olma baflar s na ulaflm flt r. 31 ARALIK 2006 T BAR YLE TURKCELL Türkiye de toplam 31,8 milyon abone ve üç operatörlü ortamda yaklafl k %60 pazar pay, Türkiye deki 74 milyonluk nüfusun yan s ra, büyüme potansiyeli olan alt pazarda yaklafl k 80 milyonluk nüfusa ulaflan hizmetleri, Genifl abone baz ve yüksek kârl l k oranlar ile 31 Aral k 2006 itibariyle kaydetti i, 6,7 milyar YTL gelir, 1,6 milyar YTL esas faaliyet kâr ve 1,3 milyar YTL net kâr ile güçlü operasyonel ve finansal performans, stanbul Menkul K ymetler Borsas ve New York Borsas na kote olan ve her iki ülkedeki sermaye kurullar n n kurumsal yönetim yükümlülüklerini yerine getiren Türkiye nin ilk ve tek flirketi, Türkiye de nüfusun %97 sini kapsayan ve flebekesinin %68 inde EDGE teknolojisi olan tek GSM operatörü, Zengin servis portföyü ve toplam gelirlerinin %14 ünü oluflturan Katma De erli Hizmet gelirleri ile Türkiye de alan nda lider, dünyan n yenilikçilikte önde gelen iletiflim flirketi, Ticari ve stratejik konularda, dünyada 2 milyardan fazla abonesi bulunan 700 GSM operatörünü temsil eden ve küresel bir örgüt olan Dünya GSM Birli i'nin (GSMA) Yönetim Kurulu'na üçüncü kez seçilen Turkcell marka imaj, müflteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, kapsama alan ve kârl l k alanlar nda Türkiye nin aç k ara ile lider iletiflim flirketidir. * Abone baz büyüklü üne göre Operasyonel ve Finansal Bilgiler Özeti De iflim (%) Toplam Abone (milyon) 27,9 31,8 14,0 Fatural Hat Abone Say s (milyon) 5,4 5,8 7,4 Faturas z Hat Abone Say s (milyon) 22,5 26,0 15,6 Abone bafl na elde edilen bileflik ayl k gelir (ABD Dolar ) 14,0 12,1 (13,6) Abone kay p oran (%) 10,1 14,7 - Ayl k Ortalama Kullan m Dakikas (Bileflik) 67,7 70,3 3,8 Gelir (milyon YTL) ,1 Net Esas Faaliyet Kâr (milyon YTL) Net Kâr (milyon YTL) ,5

4 Turkcell in insan kaynaklar, finansal gücü, yenilikçi yap s ve deneyimleri bugüne dek oldu u gibi gelecekteki baflar lar n n da teminat olacakt r.

5 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI Lider Turkcell gelece e güvenle bak yor De erli ortaklar m z, Mobil iletiflim pazar ndaki rekabet yo unlafl yor Sözlerime, ekonomik geliflmeleri genel olarak de erlendirdikten sonra Turkcell in 2006 y l ndaki çal flmalar n ve gelece e yönelik planlar n özetleyerek devam etmek istiyorum. Türk ekonomisi art k d flsal etkilere karfl koyabilecek güçtedir 2006 y l nda Türkiye ekonomisi büyüme ivmesini baflar yla korumufl ve uluslararas piyasalarda May s ay nda meydana gelen dalgalanmadan çok fazla etkilenmemifltir. Avrupa Birli i ne tam üyelik hedefi ile önceki y l sonunda bafllayan görüflmeler ekonomi için ç pa vazifesi görmeye devam etmifltir. Özellikle ihracattaki patlama ve yüksek miktarda do rudan yabanc sermaye giriflleri y la damgas n vuran ekonomik geliflmelerdir. Y l n son ay nda Avrupa Birli i ile sürmekte olan görüflmelerin sekiz bafll n n dondurulmas na ra men bu geliflmenin piyasalara önemli ölçüde yans mamas, Türk ekonomisinin art k yeterince güçlendi inin bir iflareti olarak alg lanmal d r. Ekonomi üçüncü çeyrekte yeniden dura an bir görünüme kavuflurken, tüketici fiyat enflasyonu y lsonunda %9,5 olarak gerçekleflmifl, bütçe aç n n ve buna ba l olarak kamu kesimi borçlanma gereksiniminin ciddi ölçülerde azalmas ve iç borç stokunun gerilemesi gibi iyileflmeler de piyasalara duyulan güveni tazelemifltir. Tüm çabalara karfl n cari aç k büyümesinin önüne geçilememesi ve May s ay ndan y lsonuna kadar geçen süre içinde reel faiz oranlar n n eski düzeyine döndürülememesi, gelecekte ekonomik büyümenin sürdürülebilirli i konusunda baz endifleler yaratmaktad r. Genel olarak, bu baflar l ekonomik performans n izlendi i 2006 y l nda, Türkiye GSM sektörü güçlü büyüme trendini sürdürmüfl ve mobil hat penetrasyonu yaklafl k %71 düzeylerine ulaflm flt r. Avrupa ülkelerine göre henüz çok düflük olan mobil hat penetrasyon oran, nüfusun genç ve dinamik yap s ve ekonomik büyümenin önümüzdeki y llarda da sürece i beklentisi, Türkiye deki mobil iletiflim pazar n n çok h zl bir geliflme potansiyeli oldu unun göstergeleridir y l, Türkiye GSM pazar nda yer alan sektör oyuncular n n ortakl k yap lar ndaki belirsizliklerin büyük ölçüde aç kl a kavufltu u bir y l olmufltur. Bu dönemde, Telsim in sat fl tamamlan rken, Türk Telekom un özellefltirilmesinin ard ndan, Avea n n ortaklar ndan Telecom Italia Mobile n Avea daki pay n Türk Telekom a satmas ile Avea n n ortakl k yap s da netleflmifltir. Bu de iflimle birlikte, Turkcell in rakiplerinin geçti imiz y llarda izledi i, esas itibariyle fiyat odakl olan rekabet stratejilerinin, göreceli olarak daha ticari odakl yöne çevrildi ini görüyoruz. Turkcell in aç k ara liderlik konumu sürüyor 2006 y l nda Turkcell, yat r mlar, hizmet kalitesi ve güçlü marka yönetimi ile rakiplerine örnek olmaya devam etmifltir. Türkiye nüfusunun %97 sini kapsayan kaliteli ve teknolojik üstünlü e sahip flebekesi ve esnek altyap s sayesinde Turkcell, yaklafl k 32 milyona ulaflan abonelerinin iletiflim ihtiyaçlar n en genifl anlamda karfl lamaktad r. Müflteri memnuniyeti için teknolojik s n rlar zorlayan Turkcell, sundu u genifl ürün ve hizmet yelpazesi ile Türkiye de aç k ara lider konumunu sürdürmektedir y l Turkcell in yurtd fl ndaki faaliyetleri aç s ndan da çok baflar l geçmifltir. Turkcell in Fintur yap s üzerinden ifltirak etti i ve göreceli olarak düflük mobil hat penetrasyon oranlar olan Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova pazarlar ndaki operasyonlarda güçlü finansal ve operasyonel büyüme devam etmifltir. Daha küçük bir pazar olan Kuzey K br s ta ise pazar liderli i sürdürülmüfl ve sa l kl sonuçlar kaydedilmeye devam edilmifltir. Geçmifli yaln zca iki y l öncesine dayanan Ukrayna operasyonunda ise, çok k sa bir sürede önemli marka ve altyap yat r mlar gerçeklefltirilmifl ve abone kazan m konusunda önemli at l mlar baflar lm flt r. Lider Turkcell gelece e güvenle bak yor 2006 y l nda hemen hemen tüm geliflmekte olan ülkelerin ekonomilerinde yaflanan dalgalanmalar, Turkcell in güçlü finansal performans n önemli ölçüde etkilememifltir nin bir seçim y l olmas nedeniyle Turkcell yurtiçinde baz makroekonomik belirsizliklerle karfl laflabilir. Ancak, Turkcell güçlü finansal yap s sayesinde karfl laflabilece i olas tüm ekonomik dalgalanmalara karfl önlemlerini almaktad r. Son y llarda politik alanda sa lanan istikrar, yap sal reformlar n uygulanmas ndaki hassasiyet, AB üyeli ine kat l m süreci, IMF ile sürdürülen güçlü iliflkiler ve do rudan yabanc sermaye yat r mlar ndaki art fllar, Türkiye de ekonomik büyümenin sürece inin göstergeleridir. Önümüzdeki yak n dönemde, Türkiye de gerçekleflmesi beklenen üçüncü nesil teknoloji uygulamalar yla birlikte Turkcell pazara yeni ürün ve hizmetler sunacakt r. Turkcell yurtiçi faaliyetlerinde oldu u gibi, yurtd fl ndaki flirketlerinin de baflar l çal flmalar sonucunda, finansal performanslar n gelifltirece ine inanmaktad r. Turkcell büyük bir aile olarak, h zla geliflen mobil iletiflim pazar nda bugün oldu u gibi gelecekte de en büyük pay almaya devam ederek liderlik konumunu sürdürmeyi hedeflemektedir. Bunun için gerekli olan altyap y, insan kaynaklar n ve finansal gücü bünyesinde bar nd rmaktad r. Bunlar n da ötesinde, tüm yönetim kademelerinde liderli in kazand rm fl oldu u özgüvene ve motivasyona sahiptir y l nda yaratt ifl hacmi ile devlete yaklafl k 3 milyar ABD Dolar kaynak aktaran Turkcell, sadece ortaklar için de il, Türkiye ekonomisi için de katk da bulunan bir flirkettir. Yurtiçinde ve yurtd fl nda yo unlaflan rekabet koflullar na ra men, gelece in Turkcell için yepyeni baflar lara sahne olaca na inanc m tamd r. Bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da Turkcell in güçlerini her zaman yan nda hissedece inden emin oldu um say n ortaklar m za ve di er tüm ekonomik ve sosyal paydafllar m za teflekkürü bir borç bilirim. Böylesine bir baflar, çal flanlar m z n ve yönetim kadrolar m z n özverileri sayesinde gerçekleflmifltir. Bölge co rafyas içinde örnek al nan lider bir kurulufl yaratan de erli çal flanlar m za ve ifl ortaklar m za huzurlar n zda tek tek teflekkür etmek istiyorum. Turkcell in insan kaynaklar, finansal gücü, yenilikçi yap s ve deneyimleri bugüne dek oldu u gibi gelecekteki baflar lar n n da teminat olacakt r. MEHMET EM N KARAMEHMET YÖNET M KURULU BAfiKANI

6 YÖNET M KURULU Mehmet Emin Karamehmet Baflkan - Çukurova Holding A.fi. Mehmet Emin Karamehmet 30 Eylül 1993'te Yönetim Kurulu Baflkanl görevine atanm flt r. Kendisi ayn zamanda Çukurova Holding, BMC, Çukurova Havac l k, Çukurova Sanayi, Ompafl Otomotiv ve Banque de Commerce et de Placement S.A. flirketlerinin Yönetim Kurulu Baflkan ve Çukurova nflaat Makinalar Yönetim Kurulu Üyesidir. Mehmet Emin Karamehmet, ngiltere de, Dover Koleji'nde e itim alm flt r. Erdal As m Durukan Üye - Sonera Holding B.V. Erdal As m Durukan 19 A ustos 2004 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeli ine atanm flt r. Halen TeliaSonera'n n Avrasya ve Türkiye'deki flirket ve ifltiraklerinden sorumlu olan Durukan, ayn zamanda Fintur Holdings B.V.'de CEO görevini üstlenmifltir. fl hayat na Citibank- sveç'te bafllayan Erdal As m Durukan, daha sonra Ericsson- sveç, Turkcell ve Azercell'de yönetici pozisyonlar nda görev alm flt r. Erdal As m Durukan, 1998 y l ndan beri Azerbeycan sveç Fahri Konsoloslu u görevini yürütmektedir. Erdal As m Durukan, sveç'te bilgi teknolojileri dal nda e itim görmüfltür. Mehmet Bülent Ergin Üye Mehmet Bülent Ergin, 29 Nisan 2005 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeli ine atanm flt r. Hochtief AG 1. Bo az Köprüsü inflaat ve Tekfen A.fi. Irak-Türkiye boru hatt inflaat nda çal flt ktan sonra ifl yaflam na Çukurova Holding'de devam etmifltir. S ras yla Çukurova thalat ve hracat T.A.fi.'de Genel Yedek Parça Müdürü, OMPAfi Otomotiv A.fi.'de Genel Müdür, Maysan A.fi., Baytur Trading S.A.'da Murahhas Aza olarak görev alan Mehmet Bülent Ergin, halen Genel Denizcilik Nakliyat A.fi., Show T.V. ve Akflam Gazetesi'nde Yönetim Kurulu Baflkanl görevlerini sürdürmektedir. Mehmet Bülent Ergin, Robert Kolej nflaat Mühendisli i bölümünü bitirmifltir 04, 05 TURKCELL 2006 FAAL YET RAPORU

7 Anders Igel Üye Anders Igel 1 Temmuz 2002'de sveçli telekom operatoru Telia'ya Baflkan ve Genel Müdür olarak atanm flt r. Aral k 2002'de Telia ve Finli telekom operatörü Sonera'n n birleflmesinden sonra Igel, Telia Sonera'da Baflkanl k ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmifltir. Anders Igel, Telia'ya kat lmadan önce de Esselte'nin Baflkan ve Genel Müdürlü ünü yapm flt r. Ericsson'daki yirmi y ll k kariyer geçmifli süresince grup içinde Orta Do u, Güney Do u Asya ve Latin Amerika sorumlulu u, ngiltere'de Ericsson Ltd. yöneticili i, Ericsson Grubu'nda Halka Aç k ve Infocom Sistemleri ifl alanlar yöneticili i ve baflkan yard mc l gibi çeflitli yönetici pozisyonlar nda görev yapm flt r. flletme ve ekonomi mezunu olan Igel'in, mühendislik yüksek lisans bulunmaktad r. Oleg Malis Üye Oleg Malis 22 May s 2006 tarihinde Turkcell'e Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanm flt r. Malis, halen önde gelen özel yat r m flirketlerinden olan ve Alfa Grubu'nun telekomünikasyon sektörü yat r mlar için arac olarak kulland Altimo'da K demli Baflkan Yard mc s olarak görev yapmaktad r. Malis, Altimo'da Mevcut Proje Yönetim Birimi Baflkan olarak 2005 y l nda çal flmaya bafllam fl, y llar aras nda Golden Telecom firmas nda K demli Baflkan Yard mc s ve Birleflme ve Sat n Almalardan sorumlu yönetici olarak görev yapm flt r. Golden Telecom'a kat lmadan önce Investelectrosvyaz ve Corbina Telecom'u kuran Malis, Moskova Devlet Havac l k Teknik Üniversitesi, Sistem Mühendisli i Bölümü nden mezundur. Alexey Khudyakov Üye Alexey Khudyakov, 22 May s 2006 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeli ine atanm flt r. Ayn zamanda Turkcell Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin gözlemci üyesidir y l na dek Alfa Bank ta Baflkan Yard mc s olarak Alfa Grubu'nun Golden Telecom ve Kyivstar'daki yat r mlar n yöneten Alexey Khudyakov, halen Altimo'da Baflkan Yard mc s görevini yürütmektedir. Khudyakov, y llar aras nda McKinsey & Co. Moskova ofisinde görev alm flt r. Khudyakov'un, INSEAD'den flletme ve Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden Uygulamal Matematik ve Fizik yüksek lisans derecesi bulunmaktad r. Khudyakov, Turkcell hisselerinde %27 oran nda pay bulunduran Çukurova Telecom Holdings Limited temsilcisi olup, Turkcell'de cra Fonksiyonu üstlenmeyen bir Yönetim Kurulu üyesidir. Khudyakov, 10A- 3(b)(iv)(D) bendli SEC kural na göre, Denetim Komitesi'ne atanm flt r. Colin J. Williams Üye Colin J. Williams, 22 May s 2006 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeli ine atanm flt r. Kendisi ayn zamanda Turkcell Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Baflkan d r. Bunun yan s ra, kimyasal mamüller flirketi olan Yule Catto'da cra Fonksiyonu Olmayan Yönetim Kurulu Üyeli i, oy kullanma hakk olan Denetim ve Ücretlendirme Komiteleri Üyeli i, tüketim ve endüstriyel paketleme firmas olan Clondalkin'de Yönetim Kurulu Baflkanl, Denetim ve Ücretlendirme Komiteleri Baflkanl, sat n alma ve birleflmelerle ilgili faaliyet gösteren Rhone Capital Group'ta Dan flmanl k, tüketim ve endüstriyel plastik paketleme firmas olan Graham Packaging'de Yönetim Kurulu Üyeli i ve coated ka t flirketi Lecta'da Yönetim Kurulu üyeli i yapmaktad r. Williams, Ocak 2001'den Aral k 2004'e kadar paketleme, kiflisel bak m ürünleri ve temizlik ka tlar konusunda faaliyette bulunan SCA Kuzey Amerika'da fiirket Baflkan olarak görev alm flt r. Uluslararas Corrugated Paketleme Enstitüsü (ICCA), Avrupa Paketleme Federasyonu ve Ka t Üreticileri Federasyonu'nda (CEPI) uzun süreli Yönetim Kurulu Üyeli i ve Baflkan Yard mc l yapan Williams, 2002 ve 2004 y llar aras nda da, Propak Europe Kurucu Baflkanl ve Greater Philadelphia Chamber of Commerce Yönetim Kurulu Üyeli i yapm flt r. Oluklu paketleme firmas olan Bowater'da dört y l boyunca Murahhas Azal k yapmadan önce, Williams, y llar aras nda SCA Paketleme'nin fiirket Baflkanl n yürütmüfltür. Williams, 1978 ve 1984 y llar aras nda Johnson & Johnson' n Hollanda'da kurulu dokunmam fl kumafl fabrikas olan Chicopee firmas n n Sat fl Direktörlü ü ve Genel Müdürlü ünü yapm flt r. Kimya mühendisli i konusunda lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olan Williams' n, NYU'dan flletme yüksek lisans derecesi bulunmaktad r.

8 Genelde olumlu olarak nitelendirebilece imiz 2006 n n ekonomik ortam nda, Turkcell lider konumunu sürdürmüfl, yurtiçi ve yurtd fl faaliyetlerinde güçlü operasyonel ve finansal performans kaydetmifltir.

9 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Artan rekabete ra men Turkcell aç k ara liderli ini koruyor Sayg de er hissedarlar m z, müflterilerimiz ve ifl ortaklar m z, Turkcell 2006'da yo un rekabete karfl n yüzde 60 pazar pay ile güçlü operasyonel ve finansal performans n sürdürerek Türkiye'nin lider iletiflim ve teknoloji flirketi konumunu devam ettirdi y l nda Türkiye GSM pazar n n büyümeye devam etmesiyle penetrasyon oranlar yüzde 71 seviyelerine ulaflt. Bu durum 2007 y l nda, pazardaki rekabetin daha da artaca n kesin olarak gösteriyor. Hisseleri NYSE'de ifllem gören ilk ve tek Türk flirketi olan Turkcell, 2006 y l nda 3,9 milyon art flla, 31,8 milyon aboneye ulaflarak, Avrupa'n n en büyük ikinci operatörü oldu. Ukrayna ve KKTC'nin yan s ra Fintur arac l yla Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova'daki yat r mlar yla da Turkcell, uluslararas iletiflim pazar nda çok önemli bir oyuncu. Turkcell bugün Türkiye ile birlikte bu ülkelerde oransal olarak toplam 39,4 milyon aboneye ulafl yor. Yurtd fl pazarlardaki faaliyetleriyle uluslararas alanda da söz sahibi olan Turkcell, dünya telekomünikasyon pazar n n en önemli organizasyonu olan Dünya GSM Birli i (GSMA) Yönetim Kurulu Üyeli i'ne üçüncü kez seçildi. Baflar tesadüf de il Turkcell, müflterilerine aç k ara en kaliteli ve kesintisiz iletiflimle en yeni GSM teknolojilerini kullanma olana sunarken, müflterilerinin günlük hayat n kolaylaflt racak ve onlara de er katacak hizmetler ulaflt r yor. Müflterilerin ihtiyaç duyduklar her anda Turkcell'in yanlar nda oldu unu bilmeleri, kaliteli ürün ve hizmetleri, bireylerin yan s ra kurumlara da de er yaratan çözüm önerileri sunmas, AR-GE ve inovasyon yat r mlar Turkcell'in lider konumunu tart flmas z güçlü k l yor. Dünya GSM Birli i taraf ndan düzenlenen 2007 Global Mobile Awards yar flmas nda dünya devlerini geride b rakarak turkcell-im lansman yla kazand birincilik, Müflteri(Y)le Yolculuk adl CRM (müflteri iliflkileri yönetimi) program yla kazand Gartner CRM Excellence Awards ve Avrupa daki en popüler yat r mc iliflkileri web sitesi ile kazand IR Global Rankings Awards ödülleri Turkcell'in dünya çap nda bir flirket oldu unu gösteriyor. ' lk' lere imza at lan ürün ve hizmetler Turkcell, abonelerine sundu u kampanya ve tarife seçenekleriyle farkl müflteri ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmetlerini 2006 y l nda da sürdürdü. Turkcell bu müflteri odakl yaklafl m yla gelir hedefindeki dengeyi korudu. Tüm katma de erli servislerin tek çat alt nda topland ve müflterilerin e lence, haber, spor, müzik, sohbet ve mesaj gibi içeri e tek bir noktadan ulaflmas n sa layan portal turkcell-im, hem kurumlar n hem de çal flanlar n ihtiyaclar na yönelik avantaj ve f rsatlar n sa land fltcell, Turkcell'in 2006 y l nda müflterilerinin hizmetine sundu u ilk ler oldu y l nda kurulan ve iki sene içinde 13,5 milyonu aflk n aboneye ulaflan Türkiye'nin en büyük gençlik kulübü gnçtrkcll müflterilerine fayda sa lamaya devam ediyor. Bugün gelinen noktada müflterilerimiz ifllerini art k yanlar ndan ay rmad, Turkcell'in hayat kolaylaflt ran ve zenginlefltiren çözümleriyle donan ml cep telefonlar yla ifllerini yürütüyor. Turkcell'in sundu u Turkcell ConnectCard, Turkcell PDA ve Blackberry gibi ürünlerle kurumsal çözümler büyük katma de er yaratarak zaman ve mekandan tasarruf edilmesini sa l yor. 2007'ye bak fl Turkcell, kuruldu u günden bu yana Türkiye de gerçeklefltirdi i lisans bedeli hariç 6,2 milyar ABD dolar tutar ndaki yat r mla bugünkü güçlü konumuna ulaflt. Turkcell 2007 içinde yapmay planlad, 3. Nesil hariç, 400 milyon ABD dolarl k yat r mla altyap s n güçlendirmeye devam edecek y l nda önceli imiz, yapaca m z baflar l operasyonlar ile hissedarlar m za ve yat r mc lar m za de er yaratmak olacak. Yine önümüzdeki dönemde, Turkcell'i dünyan n önde gelen iletiflim ve teknoloji flirketleri aras na sokmak en büyük hedefimiz. Bu hedefe giden yolda; çal flanlar m z, 200'ü aflk n ifl orta m z, bayilerimiz ve distribütörlerimizden oluflan ekosistemimizden ald m z güçle, rekabette kazanacak, müflteri memnuniyeti ve sadakatini art racak ve iflimizi büyütece iz. Uluslararas pazarlarda da rasyonel yat r m f rsatlar n de erlendirerek büyümemizi sürdürece iz y l nda sektörümüzü bekleyen en önemli geliflmelerden biri, Türkiye'nin 3. Nesil teknolojisine geçecek olmas. Sahip oldu u güçlü teknik altyap s ile Turkcell bugün 3. Nesil teknolojisi için haz r. 3. Nesilin gelmesi yerli yaz l m ve altyap sektörünü büyütecek, içerik üreten yerli flirketler ise yepyeni bir pazara kavuflacak. 3. Nesil teknolojisi Türk ekonomisine yerel bilgi birikimi, teknoloji kullan m, ihracat katk s, istihdam yaratma ve nitelikli ifl gücü talebi aç s ndan büyük katk sa layacak. Ülkemizin gelece inde önemli rol oynayacak önemli inovatif geliflmeler, en son teknolojilerin Türkiye'de bafllamas ile daha da h z kazanacak y l nda sektörümüzü bekleyen di er bir önemli geliflme ise numara tafl nabilirli inin bafllayacak olmas. Bütün bu uygulamalar n bafllamas yla pazarda abonelere daha iyi hizmet sunma konusunda çetin bir rekabet yaflanacak. Bu de iflen ortamda kendimize ve yapt m z iflin kalitesine olan güvenimiz ile daha da çok çal flarak rekabet etmeye devam edece iz. Lider Turkcell ailesinin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum Turkcell ailesine kat lmaktan duydu um gurur ve sevinci sizlerle paylaflmak istiyorum. Bu güçlü tak m ile beraber çal flmaktan son derece memnumun. Gelecekte de, güçlü teknoloji ve piyasa liderli imizi sürdürme konusundaki heyecan m z, müflteri odakl yaklafl m m z, sosyal sorumluluk projelerinde örnek oluflumuz, Turkcell'i lider bir iletiflim ve teknoloji flirketi olarak daha da büyütecek ve gelifltirecektir. De erli hissedarlar m za güvenleri için, çal flanlar m za özverileri ve kuruma ba l l klar için ve ifl ortaklar m za katk ve iflbirlikleri için teflekkür ederim. Sayg lar mla SÜREYYA C L V GENEL MÜDÜR

10 YÖNET M TAKIMI 1- Süreyya Ciliv Genel Müdür Süreyya Ciliv, çok uluslu, h zla büyüyen ve yüksek teknoloji flirketlerinde Genel Müdürlük yapm fl olup pazarlama ve sat fl alanlar nda derin deneyime sahiptir y l ndan bu yana A.B.D. de Microsoft Global Sat fl, Pazarlama ve Hizmet Grubu nda çeflitli yöneticilik pozisyonlar nda bulunmufltur y llar aras nda Microsoft Türkiye nin ülke Genel Müdürü olarak görev yapan Ciliv, A.B.D., Boston daki Novasoft Systems Inc in kurucu ortakl n üstlenmifl, burada y llar aras nda Genel Müdürlük pozisyonu yan s ra, Yönetim Kurulu Baflkanl görevini de yürütmüfltür. Süreyya Ciliv MBA, flletme Yüksek Lisans derecesini, 1983 y l nda Harvard Üniversitesi nden alm flt r. Ciliv, Michigan Üniversitesi Endüstri ve Operasyon Mühendisli i ile Bilgisayar Mühendisli i bölümlerini fleref listesine girerek tamamlam flt r. 2- Serkan Okandan Genel Müdür Yard mc s, Finans Turkcell ailesine 2000 y l nda kat lm flt r ve tarihinden itibaren finanstan sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Okandan, bu göreve atanmadan önce Turkcell de Finansal Kontrol ve Raporlama Bölüm Baflkan olarak çal flmaktayd. Profesyonel ifl hayat na 1992 y l nda PriceWaterhouseCoopers'da bafllayan Serkan Okandan, daha sonra DHL ve Frito Lay'de Finansal Kontrolör olarak görev yapm flt r. Serkan Okandan 37 yafl ndad r ve Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 3- Selen Kocabafl Genel Müdür Yard mc s, fl Destek Turkcell ailesine 2003 y l nda kat lm flt r ve tarihinden bu yana nsan Kaynaklar, Kurumsal Bilgi Sistemleri, Sat n Alma ve Kontrat Yönetimi ve dari fller Bölümlerinden sorumlu fl Destek Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Profesyonel ifl hayat na Koç Holding de Management Trainee olarak bafllayan Kocabafl, Arçelik'te nsan Kaynaklar Uzman olarak çal flm fl, daha sonra befl y l boyunca Marshall'da nsan Kaynaklar Koordinasyon fiefi, ard ndan dört y l DanoneSA da Su ve Süt fiirketleri nin kurulmas, yap n n oluflturulmas ve do ru insan kaynaklar ile yönetilmesi konular nda nsan Kaynaklar Direktörü olarak çal flm flt r. Selen Kocabafl 38 yafl ndad r ve stanbul Üniversitesi ngilizce ktisat Bölümü mezunudur; Marmara Üniversitesi nde nsan Kaynaklar Yönetimi üzerine lisansüstü e itimini tamamlam flt r. 4- Tülin Karabük Genel Müdür Yard mc s, Yat r mlar Turkcell yat r mlardan sorumlu Genel Müdür Yard mc s, Ukrayna Astelit, nteltek, Bilyoner ve Tellcom flirketlerinin yönetim kurulu üyesidir. Karabük 1987 y l ndan itibaren farkl flirketlerde sat fl ve pazarlama a rl kl çeflitli görevler üstlenmifltir. Ekom Eczac bafl D fl Ticaret A.fi.'de dört y l Rusya ve Do u Bloku Bölge Sat fl Sorumlusu, ard ndan 3M A.fi. de iki y l Sat fl ve Pazarlama fiefi olarak çal flm flt r. Karabük, 1993 y l n n sonundan itibaren telekomünikasyon sektöründe çeflitli görevler üstlenmifltir. KVK da Sat fl ve Pazarlama da, ard ndan 1998 de yine Türkiye nin ön ödemeli servislerle tan flt dönemde ise Turkcell de Haz r Kart bölümünde yöneticilik rolleri üstlenen Karabük, 2001 y l nda Turkcell Sat fl ve Pazarlama Bölümü nün bafl na geçmifl ve 2005'ten bu yana ise grup yat r mlar n n sorumlulu unu üstlenmifltir. 5- Cenk Bayrakdar Genel Müdür Yard mc s, Servis ve Ürün Gelifltirme Turkcell ailesine 2002 y l nda kat lm flt r ve tarihinden itibaren servis ve ürün gelifltirmeden s orumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Bayrakdar, bu göreve atanmadan önce Turkcell de çerik Servisleri ve fl Ortaklar Bölüm Baflkan olarak çal flmaktayd. Profesyonel ifl hayat na Arçelik te bafllayan Cenk Bayrakdar, Corbuss ve Turktell de fl Gelifltirme Yöneticisi olarak görev yapm flt r. Cenk Bayrakdar, 38 yafl ndad r ve stanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleflme Bölümü mezunudur. Texas A&M Üniversitesi nde Endüstri Mühendisli i üzerine lisansüstü e itimini tamamlam flt r. 6- lter Terzio lu Genel Müdür Yard mc s, fiebeke Operasyonlar ve Regülasyonlar Turkcell ailesine 2003 y l nda kat lm flt r ve tarihinden itibaren flebeke operasyonlar ve regülasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Terzio lu, bu göreve atanmadan önce Turkcell de fl Stratejileri, Regülasyon ve Risk Konsolidasyonu Bölüm Baflkan olarak çal flmaktayd. Profesyonel ifl hayat na Carnoud Metal Box ta bafllayan lter Terzio lu, Ericsson, Superonline ve Show TV de Genel Müdür Yard mc s olarak görev yapm flt r. lter Terzio lu, görev yapm flt r. Profesyonel ifl hayat na A.B.D. de bafllayan bafllayan Koray Öztürkler, y llar aras nda Accenture Consulting de görev alm fl, y llar aras nda ise Yap Kredi Bankas nda Program Direktörü olarak çal flm flt r. Koray Öztürkler, 42 yafl ndad r ve Johnson C. Smith Üniversitesi Pazarlama Bölümü 40 yafl ndad r ve stanbul Üniversitesi mezunudur. ktisat Mercer Fakültesi Üniversitesi nde MBA ve MIS mezunudur. konsantrasyonu üzerinde lisansüstü e itimini tamamlam flt r. 7- Cenk Serdar Genel Müdür Yard mc s, Katma De erli Servisler Turkcell ailesine 2005 y l nda kat lm flt r ve tarihinden itibaren katma de erli servislerden sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Serdar, bu göreve atanmadan önce Turkcell ifltiraklerinden Mapco flirketinde Genel Müdürlük görevini yürütmekteydi. Profesyonel ifl hayat na University of Pennsylvania, The Wharton School'da ö retim görevlisi olarak bafllayan Cenk Serdar, Superonline, Do an ve Do ufl gruplar nda, teknoloji, finans ve otomotiv sektörlerinde yönetici olarak görev yapm flt r. Cenk Serdar, 38 yafl ndad r ve Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü mezunudur; The Wharton School, University of Pennsylvania da flletme üzerine lisansüstü e itimini tamamlam flt r. 8- Levent Burak Demiralp Genel Müdür Yard mc s, Sat fl Turkcell ailesine 1998 y l nda kat lm flt r ve tarihinden itibaren sat fltan sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Demiralp, bu göreve atanmadan önce Turkcell ifltiraklerinden Global Bilgi A.fi. de Genel Müdürlük görevini yürütmekteydi. Bu görevi öncesinde de Turkcell de Sat fl ve Müflteri liflkileri Bölüm Baflkanl görevlerini yürütmüfltür. Profesyonel ifl hayat na P nar Süt te bafllayan Levent Burak Demiralp, Piyale Maktafl ta Pazarlama Müdürü olarak görev yapm flt r. Levent Burak Demiralp, 42 yafl ndad r ve Gazi Üniversitesi flletme Fakültesi mezunudur. 9- Lale Saral Develio lu Genel Müdür Yard mc s, Pazarlama Turkcell ailesine 2003 y l nda kat lm flt r ve tarihinden itibaren pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Lale Saral Develio lu bu göreve atanmadan önce Turkcell de Bireysel Pazarlama Bölüm Baflkan olarak çal flmaktayd. Profesyonel ifl hayat na Unilever de bafllayan Lale Saral Develio lu, Unilever de çeflitli pazarlarda Pazarlama Müdürü olarak görev yapm flt r. Lale Saral Develio lu, 38 yafl ndad r ve Bo aziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü mezunudur; Rensselear Polytechnic Institute da Yönetim Mühendisli i üzerine lisansüstü e itimini tamamlam flt r. 10- Orhan Gemicio lu Hukuk Müflaviri Orhan Gemicio lu, Turkcell in kuruluflundan bu yana hukuk müflavirli i görevini yürütmektedir. Bu kapsamda, Turkcell in ilk gelir paylafl m sözleflmesinin haz rlanmas ve daha sonra Gelir Paylafl m Sözleflmesi nin mtiyaz Sözleflmesi ne dönüfltürülmesi, KKTC de gelir paylafl m Gelifltirme Direktörü olarak 13- Emre fiehsuvaro lu Bölüm Baflkan, ç Denetim Turkcell ailesine 2006 y l nda kat lm flt r ve tarihinden itibaren iç denetimden sorumlu Bölüm Baflkan olarak görevini sürdürmektedir. Profesyonel ifl hayat na 1993 y l nda Deloitte Ba ms z Denetim firmas nda bafllayan Emre fiehsuvaro lu, y llar aras nda Arkas Holding de Denetim Grup Müdürü olarak görev yapm flt r. SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müflavir) ve CIA (Certified Internal Auditor) mesleki unvanlar na sahiptir. Emre fiehsuvaro lu, 35 yafl ndad r ve Marmara Üniversitesi flletme Fakültesi mezunudur. 08, 09, 10 TURKCELL 2006 FAAL YET RAPORU

11

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji 2 çindekiler Kurumsal Profil Finansal Göstergeler 2007 den 2008 e Özetle Vestel Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda Vestel in Strateji ve Hedefleri Vestel

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

FAAL YET RAPORU. Adım adım iz bırakıyoruz.

FAAL YET RAPORU. Adım adım iz bırakıyoruz. FAAL YET RAPORU Adım adım iz bırakıyoruz. SUNUfi 04 06 07 07 08 08 08 09 10 12 14 14 20 22 24 24 24 27 28 29 29 32 33 34 35 36 37 40 42 AKT F BANK HAKKINDA AKT F BANK'IN V ZYONU M SYONU DE ERLER F NANSAL

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

FAAL YET R A P O R U 2003

FAAL YET R A P O R U 2003 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar 6 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 18 cra Kurulu 20 Üst Yönetim

Detaylı

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006 çindekiler Bafll ca Göstergeler 1 fieref Baflkan ndan Mesaj 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi 4 Yönetim Kurulu 6 CEO nun De erlendirmesi 8 Yönetim 10 Kurumsal Profil 12 Kurumsal De erler 13

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi.

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi. Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi. HSBC Bank A.fi. 2006 Y l Faaliyet Raporu Ticaret Unvan : HSBC BANK A.fi. Kurulufl Tarihi : 13/09/1990 Adres : Ayaza a Mahallesi Ahi Evran Caddesi Dereboyu Sokak 34398 Maslak

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı