LET fi MDE L DER FAAL YET RAPORU 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LET fi MDE L DER FAAL YET RAPORU 2006"

Transkript

1 LET fi MDE L DER FAAL YET RAPORU 2006

2 Vizyonumuz; hayat kolaylaflt rmak ve zenginlefltirmek. Misyonumuz; de er yaratan iletiflim çözümleriyle müflterilerimizi hayata ba lar z. Stratejik önceliklerimiz; Farkl müflterilerimizin ihtiyaçlar na yönelik farkl laflt r lm fl hizmetler sunmak, Karar süreçlerine hissedar beklentilerini yans tmak, giriflimcili i özendirmek, Hedeflenen alanlarda pro-aktif davranarak pazara yön vermek, Topluma duyarl davran fllar sergileyerek kitlelerin güven ve deste ini sürekli k lmak, Verimli, maliyete duyarl, h zl operasyonlar yürütmek ve nsan kayna m z yüksek performansl bir tak m haline dönüfltürmektir. Ç NDEK LER 1 31 Aral k 2006 tibariyle Turkcell 3 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 Yönetim Kurulu 7 Genel Müdür'ün Mesaj 8 Yönetim Tak m 11 Organizasyon Yap s 14 GSM Sektörü 20 Turkcell Teknolojisi 24 Turkcell Kalitesi 28 Turkcell Performans Y l Müflteri Odakl Pazar Faaliyetleri 35 Turkcell'in Bafll ca fltirakleri ve fl Gelifltirme Faaliyetleri 39 fl Destek 42 Sosyal Sorumluluk Y l nda Al nan Ödüller 48 Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum 57 Ba ms z Denetim Raporu ve Finansal Tablolar

3 TURKCELL: TÜRK YE N N LET fi M L DER Türkiye'de GSM temelli mobil iletiflim, fiubat 1994'te Turkcell'in hizmete girmesiyle bafllad. 27 Nisan 1998'de T.C. Ulaflt rma Bakanl ile 25 y ll k GSM lisans anlaflmas imzalayan Turkcell, abonelerine sundu u mobil ses ve veri iletiflimine dayal hizmetlerin çeflitlili ini, kalitesini ve buna ba l olarak abone say s n art rmak yoluyla geliflimini sürdürerek sadece Türkiye'nin lider iletiflim flirketi olmakla kalmay p Avrupa'n n da ilk iki* GSM operatöründen biri olma baflar s na ulaflm flt r. 31 ARALIK 2006 T BAR YLE TURKCELL Türkiye de toplam 31,8 milyon abone ve üç operatörlü ortamda yaklafl k %60 pazar pay, Türkiye deki 74 milyonluk nüfusun yan s ra, büyüme potansiyeli olan alt pazarda yaklafl k 80 milyonluk nüfusa ulaflan hizmetleri, Genifl abone baz ve yüksek kârl l k oranlar ile 31 Aral k 2006 itibariyle kaydetti i, 6,7 milyar YTL gelir, 1,6 milyar YTL esas faaliyet kâr ve 1,3 milyar YTL net kâr ile güçlü operasyonel ve finansal performans, stanbul Menkul K ymetler Borsas ve New York Borsas na kote olan ve her iki ülkedeki sermaye kurullar n n kurumsal yönetim yükümlülüklerini yerine getiren Türkiye nin ilk ve tek flirketi, Türkiye de nüfusun %97 sini kapsayan ve flebekesinin %68 inde EDGE teknolojisi olan tek GSM operatörü, Zengin servis portföyü ve toplam gelirlerinin %14 ünü oluflturan Katma De erli Hizmet gelirleri ile Türkiye de alan nda lider, dünyan n yenilikçilikte önde gelen iletiflim flirketi, Ticari ve stratejik konularda, dünyada 2 milyardan fazla abonesi bulunan 700 GSM operatörünü temsil eden ve küresel bir örgüt olan Dünya GSM Birli i'nin (GSMA) Yönetim Kurulu'na üçüncü kez seçilen Turkcell marka imaj, müflteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, kapsama alan ve kârl l k alanlar nda Türkiye nin aç k ara ile lider iletiflim flirketidir. * Abone baz büyüklü üne göre Operasyonel ve Finansal Bilgiler Özeti De iflim (%) Toplam Abone (milyon) 27,9 31,8 14,0 Fatural Hat Abone Say s (milyon) 5,4 5,8 7,4 Faturas z Hat Abone Say s (milyon) 22,5 26,0 15,6 Abone bafl na elde edilen bileflik ayl k gelir (ABD Dolar ) 14,0 12,1 (13,6) Abone kay p oran (%) 10,1 14,7 - Ayl k Ortalama Kullan m Dakikas (Bileflik) 67,7 70,3 3,8 Gelir (milyon YTL) ,1 Net Esas Faaliyet Kâr (milyon YTL) Net Kâr (milyon YTL) ,5

4 Turkcell in insan kaynaklar, finansal gücü, yenilikçi yap s ve deneyimleri bugüne dek oldu u gibi gelecekteki baflar lar n n da teminat olacakt r.

5 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI Lider Turkcell gelece e güvenle bak yor De erli ortaklar m z, Mobil iletiflim pazar ndaki rekabet yo unlafl yor Sözlerime, ekonomik geliflmeleri genel olarak de erlendirdikten sonra Turkcell in 2006 y l ndaki çal flmalar n ve gelece e yönelik planlar n özetleyerek devam etmek istiyorum. Türk ekonomisi art k d flsal etkilere karfl koyabilecek güçtedir 2006 y l nda Türkiye ekonomisi büyüme ivmesini baflar yla korumufl ve uluslararas piyasalarda May s ay nda meydana gelen dalgalanmadan çok fazla etkilenmemifltir. Avrupa Birli i ne tam üyelik hedefi ile önceki y l sonunda bafllayan görüflmeler ekonomi için ç pa vazifesi görmeye devam etmifltir. Özellikle ihracattaki patlama ve yüksek miktarda do rudan yabanc sermaye giriflleri y la damgas n vuran ekonomik geliflmelerdir. Y l n son ay nda Avrupa Birli i ile sürmekte olan görüflmelerin sekiz bafll n n dondurulmas na ra men bu geliflmenin piyasalara önemli ölçüde yans mamas, Türk ekonomisinin art k yeterince güçlendi inin bir iflareti olarak alg lanmal d r. Ekonomi üçüncü çeyrekte yeniden dura an bir görünüme kavuflurken, tüketici fiyat enflasyonu y lsonunda %9,5 olarak gerçekleflmifl, bütçe aç n n ve buna ba l olarak kamu kesimi borçlanma gereksiniminin ciddi ölçülerde azalmas ve iç borç stokunun gerilemesi gibi iyileflmeler de piyasalara duyulan güveni tazelemifltir. Tüm çabalara karfl n cari aç k büyümesinin önüne geçilememesi ve May s ay ndan y lsonuna kadar geçen süre içinde reel faiz oranlar n n eski düzeyine döndürülememesi, gelecekte ekonomik büyümenin sürdürülebilirli i konusunda baz endifleler yaratmaktad r. Genel olarak, bu baflar l ekonomik performans n izlendi i 2006 y l nda, Türkiye GSM sektörü güçlü büyüme trendini sürdürmüfl ve mobil hat penetrasyonu yaklafl k %71 düzeylerine ulaflm flt r. Avrupa ülkelerine göre henüz çok düflük olan mobil hat penetrasyon oran, nüfusun genç ve dinamik yap s ve ekonomik büyümenin önümüzdeki y llarda da sürece i beklentisi, Türkiye deki mobil iletiflim pazar n n çok h zl bir geliflme potansiyeli oldu unun göstergeleridir y l, Türkiye GSM pazar nda yer alan sektör oyuncular n n ortakl k yap lar ndaki belirsizliklerin büyük ölçüde aç kl a kavufltu u bir y l olmufltur. Bu dönemde, Telsim in sat fl tamamlan rken, Türk Telekom un özellefltirilmesinin ard ndan, Avea n n ortaklar ndan Telecom Italia Mobile n Avea daki pay n Türk Telekom a satmas ile Avea n n ortakl k yap s da netleflmifltir. Bu de iflimle birlikte, Turkcell in rakiplerinin geçti imiz y llarda izledi i, esas itibariyle fiyat odakl olan rekabet stratejilerinin, göreceli olarak daha ticari odakl yöne çevrildi ini görüyoruz. Turkcell in aç k ara liderlik konumu sürüyor 2006 y l nda Turkcell, yat r mlar, hizmet kalitesi ve güçlü marka yönetimi ile rakiplerine örnek olmaya devam etmifltir. Türkiye nüfusunun %97 sini kapsayan kaliteli ve teknolojik üstünlü e sahip flebekesi ve esnek altyap s sayesinde Turkcell, yaklafl k 32 milyona ulaflan abonelerinin iletiflim ihtiyaçlar n en genifl anlamda karfl lamaktad r. Müflteri memnuniyeti için teknolojik s n rlar zorlayan Turkcell, sundu u genifl ürün ve hizmet yelpazesi ile Türkiye de aç k ara lider konumunu sürdürmektedir y l Turkcell in yurtd fl ndaki faaliyetleri aç s ndan da çok baflar l geçmifltir. Turkcell in Fintur yap s üzerinden ifltirak etti i ve göreceli olarak düflük mobil hat penetrasyon oranlar olan Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova pazarlar ndaki operasyonlarda güçlü finansal ve operasyonel büyüme devam etmifltir. Daha küçük bir pazar olan Kuzey K br s ta ise pazar liderli i sürdürülmüfl ve sa l kl sonuçlar kaydedilmeye devam edilmifltir. Geçmifli yaln zca iki y l öncesine dayanan Ukrayna operasyonunda ise, çok k sa bir sürede önemli marka ve altyap yat r mlar gerçeklefltirilmifl ve abone kazan m konusunda önemli at l mlar baflar lm flt r. Lider Turkcell gelece e güvenle bak yor 2006 y l nda hemen hemen tüm geliflmekte olan ülkelerin ekonomilerinde yaflanan dalgalanmalar, Turkcell in güçlü finansal performans n önemli ölçüde etkilememifltir nin bir seçim y l olmas nedeniyle Turkcell yurtiçinde baz makroekonomik belirsizliklerle karfl laflabilir. Ancak, Turkcell güçlü finansal yap s sayesinde karfl laflabilece i olas tüm ekonomik dalgalanmalara karfl önlemlerini almaktad r. Son y llarda politik alanda sa lanan istikrar, yap sal reformlar n uygulanmas ndaki hassasiyet, AB üyeli ine kat l m süreci, IMF ile sürdürülen güçlü iliflkiler ve do rudan yabanc sermaye yat r mlar ndaki art fllar, Türkiye de ekonomik büyümenin sürece inin göstergeleridir. Önümüzdeki yak n dönemde, Türkiye de gerçekleflmesi beklenen üçüncü nesil teknoloji uygulamalar yla birlikte Turkcell pazara yeni ürün ve hizmetler sunacakt r. Turkcell yurtiçi faaliyetlerinde oldu u gibi, yurtd fl ndaki flirketlerinin de baflar l çal flmalar sonucunda, finansal performanslar n gelifltirece ine inanmaktad r. Turkcell büyük bir aile olarak, h zla geliflen mobil iletiflim pazar nda bugün oldu u gibi gelecekte de en büyük pay almaya devam ederek liderlik konumunu sürdürmeyi hedeflemektedir. Bunun için gerekli olan altyap y, insan kaynaklar n ve finansal gücü bünyesinde bar nd rmaktad r. Bunlar n da ötesinde, tüm yönetim kademelerinde liderli in kazand rm fl oldu u özgüvene ve motivasyona sahiptir y l nda yaratt ifl hacmi ile devlete yaklafl k 3 milyar ABD Dolar kaynak aktaran Turkcell, sadece ortaklar için de il, Türkiye ekonomisi için de katk da bulunan bir flirkettir. Yurtiçinde ve yurtd fl nda yo unlaflan rekabet koflullar na ra men, gelece in Turkcell için yepyeni baflar lara sahne olaca na inanc m tamd r. Bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da Turkcell in güçlerini her zaman yan nda hissedece inden emin oldu um say n ortaklar m za ve di er tüm ekonomik ve sosyal paydafllar m za teflekkürü bir borç bilirim. Böylesine bir baflar, çal flanlar m z n ve yönetim kadrolar m z n özverileri sayesinde gerçekleflmifltir. Bölge co rafyas içinde örnek al nan lider bir kurulufl yaratan de erli çal flanlar m za ve ifl ortaklar m za huzurlar n zda tek tek teflekkür etmek istiyorum. Turkcell in insan kaynaklar, finansal gücü, yenilikçi yap s ve deneyimleri bugüne dek oldu u gibi gelecekteki baflar lar n n da teminat olacakt r. MEHMET EM N KARAMEHMET YÖNET M KURULU BAfiKANI

6 YÖNET M KURULU Mehmet Emin Karamehmet Baflkan - Çukurova Holding A.fi. Mehmet Emin Karamehmet 30 Eylül 1993'te Yönetim Kurulu Baflkanl görevine atanm flt r. Kendisi ayn zamanda Çukurova Holding, BMC, Çukurova Havac l k, Çukurova Sanayi, Ompafl Otomotiv ve Banque de Commerce et de Placement S.A. flirketlerinin Yönetim Kurulu Baflkan ve Çukurova nflaat Makinalar Yönetim Kurulu Üyesidir. Mehmet Emin Karamehmet, ngiltere de, Dover Koleji'nde e itim alm flt r. Erdal As m Durukan Üye - Sonera Holding B.V. Erdal As m Durukan 19 A ustos 2004 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeli ine atanm flt r. Halen TeliaSonera'n n Avrasya ve Türkiye'deki flirket ve ifltiraklerinden sorumlu olan Durukan, ayn zamanda Fintur Holdings B.V.'de CEO görevini üstlenmifltir. fl hayat na Citibank- sveç'te bafllayan Erdal As m Durukan, daha sonra Ericsson- sveç, Turkcell ve Azercell'de yönetici pozisyonlar nda görev alm flt r. Erdal As m Durukan, 1998 y l ndan beri Azerbeycan sveç Fahri Konsoloslu u görevini yürütmektedir. Erdal As m Durukan, sveç'te bilgi teknolojileri dal nda e itim görmüfltür. Mehmet Bülent Ergin Üye Mehmet Bülent Ergin, 29 Nisan 2005 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeli ine atanm flt r. Hochtief AG 1. Bo az Köprüsü inflaat ve Tekfen A.fi. Irak-Türkiye boru hatt inflaat nda çal flt ktan sonra ifl yaflam na Çukurova Holding'de devam etmifltir. S ras yla Çukurova thalat ve hracat T.A.fi.'de Genel Yedek Parça Müdürü, OMPAfi Otomotiv A.fi.'de Genel Müdür, Maysan A.fi., Baytur Trading S.A.'da Murahhas Aza olarak görev alan Mehmet Bülent Ergin, halen Genel Denizcilik Nakliyat A.fi., Show T.V. ve Akflam Gazetesi'nde Yönetim Kurulu Baflkanl görevlerini sürdürmektedir. Mehmet Bülent Ergin, Robert Kolej nflaat Mühendisli i bölümünü bitirmifltir 04, 05 TURKCELL 2006 FAAL YET RAPORU

7 Anders Igel Üye Anders Igel 1 Temmuz 2002'de sveçli telekom operatoru Telia'ya Baflkan ve Genel Müdür olarak atanm flt r. Aral k 2002'de Telia ve Finli telekom operatörü Sonera'n n birleflmesinden sonra Igel, Telia Sonera'da Baflkanl k ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmifltir. Anders Igel, Telia'ya kat lmadan önce de Esselte'nin Baflkan ve Genel Müdürlü ünü yapm flt r. Ericsson'daki yirmi y ll k kariyer geçmifli süresince grup içinde Orta Do u, Güney Do u Asya ve Latin Amerika sorumlulu u, ngiltere'de Ericsson Ltd. yöneticili i, Ericsson Grubu'nda Halka Aç k ve Infocom Sistemleri ifl alanlar yöneticili i ve baflkan yard mc l gibi çeflitli yönetici pozisyonlar nda görev yapm flt r. flletme ve ekonomi mezunu olan Igel'in, mühendislik yüksek lisans bulunmaktad r. Oleg Malis Üye Oleg Malis 22 May s 2006 tarihinde Turkcell'e Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanm flt r. Malis, halen önde gelen özel yat r m flirketlerinden olan ve Alfa Grubu'nun telekomünikasyon sektörü yat r mlar için arac olarak kulland Altimo'da K demli Baflkan Yard mc s olarak görev yapmaktad r. Malis, Altimo'da Mevcut Proje Yönetim Birimi Baflkan olarak 2005 y l nda çal flmaya bafllam fl, y llar aras nda Golden Telecom firmas nda K demli Baflkan Yard mc s ve Birleflme ve Sat n Almalardan sorumlu yönetici olarak görev yapm flt r. Golden Telecom'a kat lmadan önce Investelectrosvyaz ve Corbina Telecom'u kuran Malis, Moskova Devlet Havac l k Teknik Üniversitesi, Sistem Mühendisli i Bölümü nden mezundur. Alexey Khudyakov Üye Alexey Khudyakov, 22 May s 2006 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeli ine atanm flt r. Ayn zamanda Turkcell Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin gözlemci üyesidir y l na dek Alfa Bank ta Baflkan Yard mc s olarak Alfa Grubu'nun Golden Telecom ve Kyivstar'daki yat r mlar n yöneten Alexey Khudyakov, halen Altimo'da Baflkan Yard mc s görevini yürütmektedir. Khudyakov, y llar aras nda McKinsey & Co. Moskova ofisinde görev alm flt r. Khudyakov'un, INSEAD'den flletme ve Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden Uygulamal Matematik ve Fizik yüksek lisans derecesi bulunmaktad r. Khudyakov, Turkcell hisselerinde %27 oran nda pay bulunduran Çukurova Telecom Holdings Limited temsilcisi olup, Turkcell'de cra Fonksiyonu üstlenmeyen bir Yönetim Kurulu üyesidir. Khudyakov, 10A- 3(b)(iv)(D) bendli SEC kural na göre, Denetim Komitesi'ne atanm flt r. Colin J. Williams Üye Colin J. Williams, 22 May s 2006 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeli ine atanm flt r. Kendisi ayn zamanda Turkcell Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Baflkan d r. Bunun yan s ra, kimyasal mamüller flirketi olan Yule Catto'da cra Fonksiyonu Olmayan Yönetim Kurulu Üyeli i, oy kullanma hakk olan Denetim ve Ücretlendirme Komiteleri Üyeli i, tüketim ve endüstriyel paketleme firmas olan Clondalkin'de Yönetim Kurulu Baflkanl, Denetim ve Ücretlendirme Komiteleri Baflkanl, sat n alma ve birleflmelerle ilgili faaliyet gösteren Rhone Capital Group'ta Dan flmanl k, tüketim ve endüstriyel plastik paketleme firmas olan Graham Packaging'de Yönetim Kurulu Üyeli i ve coated ka t flirketi Lecta'da Yönetim Kurulu üyeli i yapmaktad r. Williams, Ocak 2001'den Aral k 2004'e kadar paketleme, kiflisel bak m ürünleri ve temizlik ka tlar konusunda faaliyette bulunan SCA Kuzey Amerika'da fiirket Baflkan olarak görev alm flt r. Uluslararas Corrugated Paketleme Enstitüsü (ICCA), Avrupa Paketleme Federasyonu ve Ka t Üreticileri Federasyonu'nda (CEPI) uzun süreli Yönetim Kurulu Üyeli i ve Baflkan Yard mc l yapan Williams, 2002 ve 2004 y llar aras nda da, Propak Europe Kurucu Baflkanl ve Greater Philadelphia Chamber of Commerce Yönetim Kurulu Üyeli i yapm flt r. Oluklu paketleme firmas olan Bowater'da dört y l boyunca Murahhas Azal k yapmadan önce, Williams, y llar aras nda SCA Paketleme'nin fiirket Baflkanl n yürütmüfltür. Williams, 1978 ve 1984 y llar aras nda Johnson & Johnson' n Hollanda'da kurulu dokunmam fl kumafl fabrikas olan Chicopee firmas n n Sat fl Direktörlü ü ve Genel Müdürlü ünü yapm flt r. Kimya mühendisli i konusunda lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olan Williams' n, NYU'dan flletme yüksek lisans derecesi bulunmaktad r.

8 Genelde olumlu olarak nitelendirebilece imiz 2006 n n ekonomik ortam nda, Turkcell lider konumunu sürdürmüfl, yurtiçi ve yurtd fl faaliyetlerinde güçlü operasyonel ve finansal performans kaydetmifltir.

9 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Artan rekabete ra men Turkcell aç k ara liderli ini koruyor Sayg de er hissedarlar m z, müflterilerimiz ve ifl ortaklar m z, Turkcell 2006'da yo un rekabete karfl n yüzde 60 pazar pay ile güçlü operasyonel ve finansal performans n sürdürerek Türkiye'nin lider iletiflim ve teknoloji flirketi konumunu devam ettirdi y l nda Türkiye GSM pazar n n büyümeye devam etmesiyle penetrasyon oranlar yüzde 71 seviyelerine ulaflt. Bu durum 2007 y l nda, pazardaki rekabetin daha da artaca n kesin olarak gösteriyor. Hisseleri NYSE'de ifllem gören ilk ve tek Türk flirketi olan Turkcell, 2006 y l nda 3,9 milyon art flla, 31,8 milyon aboneye ulaflarak, Avrupa'n n en büyük ikinci operatörü oldu. Ukrayna ve KKTC'nin yan s ra Fintur arac l yla Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova'daki yat r mlar yla da Turkcell, uluslararas iletiflim pazar nda çok önemli bir oyuncu. Turkcell bugün Türkiye ile birlikte bu ülkelerde oransal olarak toplam 39,4 milyon aboneye ulafl yor. Yurtd fl pazarlardaki faaliyetleriyle uluslararas alanda da söz sahibi olan Turkcell, dünya telekomünikasyon pazar n n en önemli organizasyonu olan Dünya GSM Birli i (GSMA) Yönetim Kurulu Üyeli i'ne üçüncü kez seçildi. Baflar tesadüf de il Turkcell, müflterilerine aç k ara en kaliteli ve kesintisiz iletiflimle en yeni GSM teknolojilerini kullanma olana sunarken, müflterilerinin günlük hayat n kolaylaflt racak ve onlara de er katacak hizmetler ulaflt r yor. Müflterilerin ihtiyaç duyduklar her anda Turkcell'in yanlar nda oldu unu bilmeleri, kaliteli ürün ve hizmetleri, bireylerin yan s ra kurumlara da de er yaratan çözüm önerileri sunmas, AR-GE ve inovasyon yat r mlar Turkcell'in lider konumunu tart flmas z güçlü k l yor. Dünya GSM Birli i taraf ndan düzenlenen 2007 Global Mobile Awards yar flmas nda dünya devlerini geride b rakarak turkcell-im lansman yla kazand birincilik, Müflteri(Y)le Yolculuk adl CRM (müflteri iliflkileri yönetimi) program yla kazand Gartner CRM Excellence Awards ve Avrupa daki en popüler yat r mc iliflkileri web sitesi ile kazand IR Global Rankings Awards ödülleri Turkcell'in dünya çap nda bir flirket oldu unu gösteriyor. ' lk' lere imza at lan ürün ve hizmetler Turkcell, abonelerine sundu u kampanya ve tarife seçenekleriyle farkl müflteri ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmetlerini 2006 y l nda da sürdürdü. Turkcell bu müflteri odakl yaklafl m yla gelir hedefindeki dengeyi korudu. Tüm katma de erli servislerin tek çat alt nda topland ve müflterilerin e lence, haber, spor, müzik, sohbet ve mesaj gibi içeri e tek bir noktadan ulaflmas n sa layan portal turkcell-im, hem kurumlar n hem de çal flanlar n ihtiyaclar na yönelik avantaj ve f rsatlar n sa land fltcell, Turkcell'in 2006 y l nda müflterilerinin hizmetine sundu u ilk ler oldu y l nda kurulan ve iki sene içinde 13,5 milyonu aflk n aboneye ulaflan Türkiye'nin en büyük gençlik kulübü gnçtrkcll müflterilerine fayda sa lamaya devam ediyor. Bugün gelinen noktada müflterilerimiz ifllerini art k yanlar ndan ay rmad, Turkcell'in hayat kolaylaflt ran ve zenginlefltiren çözümleriyle donan ml cep telefonlar yla ifllerini yürütüyor. Turkcell'in sundu u Turkcell ConnectCard, Turkcell PDA ve Blackberry gibi ürünlerle kurumsal çözümler büyük katma de er yaratarak zaman ve mekandan tasarruf edilmesini sa l yor. 2007'ye bak fl Turkcell, kuruldu u günden bu yana Türkiye de gerçeklefltirdi i lisans bedeli hariç 6,2 milyar ABD dolar tutar ndaki yat r mla bugünkü güçlü konumuna ulaflt. Turkcell 2007 içinde yapmay planlad, 3. Nesil hariç, 400 milyon ABD dolarl k yat r mla altyap s n güçlendirmeye devam edecek y l nda önceli imiz, yapaca m z baflar l operasyonlar ile hissedarlar m za ve yat r mc lar m za de er yaratmak olacak. Yine önümüzdeki dönemde, Turkcell'i dünyan n önde gelen iletiflim ve teknoloji flirketleri aras na sokmak en büyük hedefimiz. Bu hedefe giden yolda; çal flanlar m z, 200'ü aflk n ifl orta m z, bayilerimiz ve distribütörlerimizden oluflan ekosistemimizden ald m z güçle, rekabette kazanacak, müflteri memnuniyeti ve sadakatini art racak ve iflimizi büyütece iz. Uluslararas pazarlarda da rasyonel yat r m f rsatlar n de erlendirerek büyümemizi sürdürece iz y l nda sektörümüzü bekleyen en önemli geliflmelerden biri, Türkiye'nin 3. Nesil teknolojisine geçecek olmas. Sahip oldu u güçlü teknik altyap s ile Turkcell bugün 3. Nesil teknolojisi için haz r. 3. Nesilin gelmesi yerli yaz l m ve altyap sektörünü büyütecek, içerik üreten yerli flirketler ise yepyeni bir pazara kavuflacak. 3. Nesil teknolojisi Türk ekonomisine yerel bilgi birikimi, teknoloji kullan m, ihracat katk s, istihdam yaratma ve nitelikli ifl gücü talebi aç s ndan büyük katk sa layacak. Ülkemizin gelece inde önemli rol oynayacak önemli inovatif geliflmeler, en son teknolojilerin Türkiye'de bafllamas ile daha da h z kazanacak y l nda sektörümüzü bekleyen di er bir önemli geliflme ise numara tafl nabilirli inin bafllayacak olmas. Bütün bu uygulamalar n bafllamas yla pazarda abonelere daha iyi hizmet sunma konusunda çetin bir rekabet yaflanacak. Bu de iflen ortamda kendimize ve yapt m z iflin kalitesine olan güvenimiz ile daha da çok çal flarak rekabet etmeye devam edece iz. Lider Turkcell ailesinin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum Turkcell ailesine kat lmaktan duydu um gurur ve sevinci sizlerle paylaflmak istiyorum. Bu güçlü tak m ile beraber çal flmaktan son derece memnumun. Gelecekte de, güçlü teknoloji ve piyasa liderli imizi sürdürme konusundaki heyecan m z, müflteri odakl yaklafl m m z, sosyal sorumluluk projelerinde örnek oluflumuz, Turkcell'i lider bir iletiflim ve teknoloji flirketi olarak daha da büyütecek ve gelifltirecektir. De erli hissedarlar m za güvenleri için, çal flanlar m za özverileri ve kuruma ba l l klar için ve ifl ortaklar m za katk ve iflbirlikleri için teflekkür ederim. Sayg lar mla SÜREYYA C L V GENEL MÜDÜR

10 YÖNET M TAKIMI 1- Süreyya Ciliv Genel Müdür Süreyya Ciliv, çok uluslu, h zla büyüyen ve yüksek teknoloji flirketlerinde Genel Müdürlük yapm fl olup pazarlama ve sat fl alanlar nda derin deneyime sahiptir y l ndan bu yana A.B.D. de Microsoft Global Sat fl, Pazarlama ve Hizmet Grubu nda çeflitli yöneticilik pozisyonlar nda bulunmufltur y llar aras nda Microsoft Türkiye nin ülke Genel Müdürü olarak görev yapan Ciliv, A.B.D., Boston daki Novasoft Systems Inc in kurucu ortakl n üstlenmifl, burada y llar aras nda Genel Müdürlük pozisyonu yan s ra, Yönetim Kurulu Baflkanl görevini de yürütmüfltür. Süreyya Ciliv MBA, flletme Yüksek Lisans derecesini, 1983 y l nda Harvard Üniversitesi nden alm flt r. Ciliv, Michigan Üniversitesi Endüstri ve Operasyon Mühendisli i ile Bilgisayar Mühendisli i bölümlerini fleref listesine girerek tamamlam flt r. 2- Serkan Okandan Genel Müdür Yard mc s, Finans Turkcell ailesine 2000 y l nda kat lm flt r ve tarihinden itibaren finanstan sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Okandan, bu göreve atanmadan önce Turkcell de Finansal Kontrol ve Raporlama Bölüm Baflkan olarak çal flmaktayd. Profesyonel ifl hayat na 1992 y l nda PriceWaterhouseCoopers'da bafllayan Serkan Okandan, daha sonra DHL ve Frito Lay'de Finansal Kontrolör olarak görev yapm flt r. Serkan Okandan 37 yafl ndad r ve Bo aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 3- Selen Kocabafl Genel Müdür Yard mc s, fl Destek Turkcell ailesine 2003 y l nda kat lm flt r ve tarihinden bu yana nsan Kaynaklar, Kurumsal Bilgi Sistemleri, Sat n Alma ve Kontrat Yönetimi ve dari fller Bölümlerinden sorumlu fl Destek Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Profesyonel ifl hayat na Koç Holding de Management Trainee olarak bafllayan Kocabafl, Arçelik'te nsan Kaynaklar Uzman olarak çal flm fl, daha sonra befl y l boyunca Marshall'da nsan Kaynaklar Koordinasyon fiefi, ard ndan dört y l DanoneSA da Su ve Süt fiirketleri nin kurulmas, yap n n oluflturulmas ve do ru insan kaynaklar ile yönetilmesi konular nda nsan Kaynaklar Direktörü olarak çal flm flt r. Selen Kocabafl 38 yafl ndad r ve stanbul Üniversitesi ngilizce ktisat Bölümü mezunudur; Marmara Üniversitesi nde nsan Kaynaklar Yönetimi üzerine lisansüstü e itimini tamamlam flt r. 4- Tülin Karabük Genel Müdür Yard mc s, Yat r mlar Turkcell yat r mlardan sorumlu Genel Müdür Yard mc s, Ukrayna Astelit, nteltek, Bilyoner ve Tellcom flirketlerinin yönetim kurulu üyesidir. Karabük 1987 y l ndan itibaren farkl flirketlerde sat fl ve pazarlama a rl kl çeflitli görevler üstlenmifltir. Ekom Eczac bafl D fl Ticaret A.fi.'de dört y l Rusya ve Do u Bloku Bölge Sat fl Sorumlusu, ard ndan 3M A.fi. de iki y l Sat fl ve Pazarlama fiefi olarak çal flm flt r. Karabük, 1993 y l n n sonundan itibaren telekomünikasyon sektöründe çeflitli görevler üstlenmifltir. KVK da Sat fl ve Pazarlama da, ard ndan 1998 de yine Türkiye nin ön ödemeli servislerle tan flt dönemde ise Turkcell de Haz r Kart bölümünde yöneticilik rolleri üstlenen Karabük, 2001 y l nda Turkcell Sat fl ve Pazarlama Bölümü nün bafl na geçmifl ve 2005'ten bu yana ise grup yat r mlar n n sorumlulu unu üstlenmifltir. 5- Cenk Bayrakdar Genel Müdür Yard mc s, Servis ve Ürün Gelifltirme Turkcell ailesine 2002 y l nda kat lm flt r ve tarihinden itibaren servis ve ürün gelifltirmeden s orumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Bayrakdar, bu göreve atanmadan önce Turkcell de çerik Servisleri ve fl Ortaklar Bölüm Baflkan olarak çal flmaktayd. Profesyonel ifl hayat na Arçelik te bafllayan Cenk Bayrakdar, Corbuss ve Turktell de fl Gelifltirme Yöneticisi olarak görev yapm flt r. Cenk Bayrakdar, 38 yafl ndad r ve stanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleflme Bölümü mezunudur. Texas A&M Üniversitesi nde Endüstri Mühendisli i üzerine lisansüstü e itimini tamamlam flt r. 6- lter Terzio lu Genel Müdür Yard mc s, fiebeke Operasyonlar ve Regülasyonlar Turkcell ailesine 2003 y l nda kat lm flt r ve tarihinden itibaren flebeke operasyonlar ve regülasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Terzio lu, bu göreve atanmadan önce Turkcell de fl Stratejileri, Regülasyon ve Risk Konsolidasyonu Bölüm Baflkan olarak çal flmaktayd. Profesyonel ifl hayat na Carnoud Metal Box ta bafllayan lter Terzio lu, Ericsson, Superonline ve Show TV de Genel Müdür Yard mc s olarak görev yapm flt r. lter Terzio lu, görev yapm flt r. Profesyonel ifl hayat na A.B.D. de bafllayan bafllayan Koray Öztürkler, y llar aras nda Accenture Consulting de görev alm fl, y llar aras nda ise Yap Kredi Bankas nda Program Direktörü olarak çal flm flt r. Koray Öztürkler, 42 yafl ndad r ve Johnson C. Smith Üniversitesi Pazarlama Bölümü 40 yafl ndad r ve stanbul Üniversitesi mezunudur. ktisat Mercer Fakültesi Üniversitesi nde MBA ve MIS mezunudur. konsantrasyonu üzerinde lisansüstü e itimini tamamlam flt r. 7- Cenk Serdar Genel Müdür Yard mc s, Katma De erli Servisler Turkcell ailesine 2005 y l nda kat lm flt r ve tarihinden itibaren katma de erli servislerden sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Serdar, bu göreve atanmadan önce Turkcell ifltiraklerinden Mapco flirketinde Genel Müdürlük görevini yürütmekteydi. Profesyonel ifl hayat na University of Pennsylvania, The Wharton School'da ö retim görevlisi olarak bafllayan Cenk Serdar, Superonline, Do an ve Do ufl gruplar nda, teknoloji, finans ve otomotiv sektörlerinde yönetici olarak görev yapm flt r. Cenk Serdar, 38 yafl ndad r ve Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü mezunudur; The Wharton School, University of Pennsylvania da flletme üzerine lisansüstü e itimini tamamlam flt r. 8- Levent Burak Demiralp Genel Müdür Yard mc s, Sat fl Turkcell ailesine 1998 y l nda kat lm flt r ve tarihinden itibaren sat fltan sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Demiralp, bu göreve atanmadan önce Turkcell ifltiraklerinden Global Bilgi A.fi. de Genel Müdürlük görevini yürütmekteydi. Bu görevi öncesinde de Turkcell de Sat fl ve Müflteri liflkileri Bölüm Baflkanl görevlerini yürütmüfltür. Profesyonel ifl hayat na P nar Süt te bafllayan Levent Burak Demiralp, Piyale Maktafl ta Pazarlama Müdürü olarak görev yapm flt r. Levent Burak Demiralp, 42 yafl ndad r ve Gazi Üniversitesi flletme Fakültesi mezunudur. 9- Lale Saral Develio lu Genel Müdür Yard mc s, Pazarlama Turkcell ailesine 2003 y l nda kat lm flt r ve tarihinden itibaren pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. Lale Saral Develio lu bu göreve atanmadan önce Turkcell de Bireysel Pazarlama Bölüm Baflkan olarak çal flmaktayd. Profesyonel ifl hayat na Unilever de bafllayan Lale Saral Develio lu, Unilever de çeflitli pazarlarda Pazarlama Müdürü olarak görev yapm flt r. Lale Saral Develio lu, 38 yafl ndad r ve Bo aziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü mezunudur; Rensselear Polytechnic Institute da Yönetim Mühendisli i üzerine lisansüstü e itimini tamamlam flt r. 10- Orhan Gemicio lu Hukuk Müflaviri Orhan Gemicio lu, Turkcell in kuruluflundan bu yana hukuk müflavirli i görevini yürütmektedir. Bu kapsamda, Turkcell in ilk gelir paylafl m sözleflmesinin haz rlanmas ve daha sonra Gelir Paylafl m Sözleflmesi nin mtiyaz Sözleflmesi ne dönüfltürülmesi, KKTC de gelir paylafl m Gelifltirme Direktörü olarak 13- Emre fiehsuvaro lu Bölüm Baflkan, ç Denetim Turkcell ailesine 2006 y l nda kat lm flt r ve tarihinden itibaren iç denetimden sorumlu Bölüm Baflkan olarak görevini sürdürmektedir. Profesyonel ifl hayat na 1993 y l nda Deloitte Ba ms z Denetim firmas nda bafllayan Emre fiehsuvaro lu, y llar aras nda Arkas Holding de Denetim Grup Müdürü olarak görev yapm flt r. SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müflavir) ve CIA (Certified Internal Auditor) mesleki unvanlar na sahiptir. Emre fiehsuvaro lu, 35 yafl ndad r ve Marmara Üniversitesi flletme Fakültesi mezunudur. 08, 09, 10 TURKCELL 2006 FAAL YET RAPORU

11

12

13 ORGAN ZASYON YAPISI Turkcell rekabetçi ve lider konumunu sürdürmek amac ile düzenli ve sistematik olarak ifl yap fl flekillerini, süreçlerini ve organizasyon yap s n gözden geçirmekte ve gereken iyilefltirme ve de iflim yönetimi faaliyetlerini gerçeklefltirmektedir y l nda, Turkcell Organizasyon Yap s, Pazarlama, Sat fl, Katma De erli Servisler, fiebeke Operasyonlar ve Regülasyon, Servis ve Ürün Gelifltirme, Finans, fl Destek, Yat r mlar Genel Müdür Yard mc l klar ve Genel Müdür e ba l ç Denetim, fl Gelifltirme, Yat r mc liflkileri ve Hukuk Yönetimi Baflkanl klar ndan oluflmaktad r. Süreyya Ciliv Genel Müdür Yat r mc liflkileri Koray Öztürkler ç Denetim Emre fiehsuvaro lu Resmi Kurumlar ile liflkiler Ergun Duran Hukuk Müflaviri Orhan Gemicio lu fl Destek Selen Kocabafl Finans Serkan Okandan Yat r mlar Tülin Karabük Pazarlama Lale Saral Develio lu fiebeke Operasyonlar ve Regülasyonlar lter Terzio lu Sat fl Levent Burak Demiralp Servis ve Ürün Gelifltirme Cenk Bayrakdar Katma De erli Servisler Cenk Serdar 11 TURKCELL 2006 FAAL YET RAPORU

14

15 M LYON ABONES LE PAZARDA L DER %60 TURKCELL %40 D ER ÜÇ OPERATÖRLÜ ORTAMDA %60 PAZAR PAYI LE L DER BÜYÜMEYE DEVAM EDEN PAZAR ,8 27,9 % ,4 % ,0 % ,7 % ,2 %26 Toplam Mobil Hat Penetrasyonu Kaynak: Telekomünikasyon Kurumu, Turkcell %71 Abone baz, Turkcell ABONE ALIMINDA L DER Toplam abone say s n önceki y la göre %14 art rarak 31,8 milyona ulaflan Turkcell, abone al m ndaki liderli ini aç k ara ile koruyor. GEL fimeye AÇIK PAZAR Yüzde 100 düzeylerini aflan Avrupa pazarlar na k yasla, Türkiye de halen %71 düzeylerinde olan mobil hat penetrasyon oran, büyük bir geliflim potansiyeline iflaret etmektedir. AVRUPA NIN K NC GSM OPERATÖRÜ* Turkcell, 31,8 milyon abonesi ile Avrupa n n ikinci büyük GSM operatörüdür. * Abone baz büyüklü üne göre

16 GSM SEKTÖRÜ Önümüzdeki y llarda AB nin 15 ülkesinde GSY H nin ortalama %2 oran nda, Türkiye de ise yaklafl k %5 seviyelerinde büyümesi beklenmektedir. Türkiye - Yat r mc lar için bir çekim merkezi Brüt yurtiçi has la ve nüfus aç s ndan Avrupa n n en h zl geliflmekte olan ekonomisi Avrupa daki en h zl büyüyen ve en genç nüfus Güçlü ekonomik göstergeler - h zla afla çekilen enflasyon ve faiz oranlar stikrarl tek parti hükümeti IMF anlaflmalar na ve yap sal reformlara uyum AB üyelik görüflmeleri sürecinde do rudan yabanc sermaye yat r mlar nda rekor Turkcell - Yat r mc lar için önemli ilgi oda Türkiye 74 milyonu bulan genç nüfusu ile büyük bir pazar Avrupa da %100 düzeylerini aflan mobil hat penetrasyon oran n n Türkiye de %71 olmas büyük bir geliflim potansiyelinin göstergesi Turkcell %60 pazar pay ile aç k ara lider konumunda Türkiye nin yan s ra yüksek büyüme potansiyeline sahip, nüfusu 80 milyona ulaflan alt ülkedeki ifltiraklerindeki abone kat l m ile toplam 39,4 milyonluk abone baz Güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar New York Hisse Senetleri Borsas na kote ilk ve tek Türk flirketi 14, 15 TURKCELL 2006 FAAL YET RAPORU

17 EN YÜKSEK GSY H BÜYÜME HIZI TÜRK YE DE TÜRK YE %8,2 RUSYA %6,8 ÇEK CUM. %5,1 MACAR STAN %4,7 POLONYA %4,3 AVRUPA ORT. %1, Y ll k Ortalama Bileflik Büyüme Kaynak: Global Insight; AB ortalamas (AB 15) BÜYÜME POTANS YEL ÇEREN DAK KA KULLANIM SEV YELER Turkcell Türkiye Polonya Almanya Portekiz spanya M s r talya Yunanistan Macaristan rlanda Finlandiya Fransa srail 306 Ülkelere Göre Ayl k Ortalama Dakika Kullan m Kaynak: EMC (Eylül 06 ülke ortalamalar ) Yunanistan, rlanda, talya, Polonya ve Portekiz in Haziran 06 kullan m seviyeleri baz al narak Eylül verisi elde edilmifltir. EN GENÇ NÜFUS TÜRK YE DE TÜRK YE ÇEK CUM. POLONYA AVR. ORT. MACAR STAN RUSYA %24,1 %22,8 %22,7 %22,0 %21,0 19 yafl ndan genç nüfus oran Kaynak: EIU; AB Ortalamas Lüksemburg hariç AB 15 DÜfiÜK MOB L HAT PENETRASYON SEV YELER srail talya Yunanistan spanya rlanda Portekiz Finlandiya Rusya Almanya Macaristan Türkiye M s r %35,5 Ülkelere Göre Mobil Hat Penetrasyon Düzeyi (%) Kaynak: EMC (Eylül 2006) %130,6 %129,3 %116,1 %112,5 %111,0 %108,2 %107,4 %103,6 %96,7 %89,5 %68,9 %19,3 Mevcut durumda üç operatörün bulundu u Türkiye mobil iletiflim pazar nda, 31 Aral k 2006 itibariyle mobil hat penetrasyonu yaklafl k %71 düzeylerine ulafl rken, Türkiye pazar halen büyüme potansiyeli içermektedir. Türkiye de stikrarl Büyüme ve Genç, Dinamik Nüfus Ekonomik istikrar ile gelen büyüme ve 2006 y llar aras nda, %70 lerden %10 lara gerileyen enflasyon ve %100 lerden %20 lere düflen faiz oranlar, ekonomik istikrar n en temel göstergeleridir. Artan yabanc yat r mlar - Politik alanda, yap sal reformlara sadakat, AB ye kat l m süreci, IMF ile sürdürülen güçlü iliflkiler ve ülkeye giren do rudan yabanc yat r mlarda art fl kararl l n göstergesi olmufltur. Büyüyen GSY H - Gayrisafi harcamalarda 2003 y l ndan bu güne ortalama %8 olarak gerçekleflen art fl trendi, %1,8 oran nda büyüyen Avrupa ortalamas n n çok üzerinde ve Do u Avrupa ile Rusya n n yaklafl k iki kat d r. Önümüzdeki y llarda AB nin 15 ülkesinde GSY H nin ortalama %2 oran nda, Türkiye de ise yaklafl k %5 düzeylerinde büyümesi beklenmektedir. Genç ve dinamik nüfus - Türkiye, Avrupa ülkelerine göre çok düflük olan mobil hat penetrasyon oran ile halen büyümeye aç k bir pazar oluflturmaktad r. Nüfusun %35 ini oluflturan 19 yafl alt ndaki genç ve dinamik kesim ve Avrupa daki negatif nüfus art fl na karfl l k ortalama %1,3 oran ndaki nüfus art fl da Türkiye mobil iletiflim pazar n n büyüme potansiyeline iflaret etmektedir.

18 GSM SEKTÖRÜ Turkcell 2007 y l nda rekabetin giderek yo unlaflt bir ortamda pazardaki lider konumunu ve müflteri odakl yaklafl m n sürdürmeyi amaçlamaktad r. De iflen Pazar fiartlar Türk telekomünikasyon sektöründe Telsim in sat fl ve Türk Telekom un özellefltirilmesinin tamamlanmas ile önemli de ifliklikler yaflanm flt r y l n n üçüncü çeyre inde Avea n n ortaklar ndan olan Telecom Italia Mobile, Avea daki pay n Türk Telekom a sataca yönündeki karar n duyurmufl ve sat fl ifllemlerini tamamlam flt r. Rakip GSM flirketleri fiyat odakl tekliflerinin avantajlar n vurgulamaya devam ederken ayn zamanda yukar do ru baz fiyat ayarlamalar yapm fl, kullan m özendirici baz teflvik kampanyalar na k s tlamalar getirmifl ve altyap lar n gelifltirme konusundaki önceliklerine odaklanmay sürdürmüfllerdir. De iflen ortakl k yap lar sonucunda operasyonel kârl l k önem kazan rken, rekabette de daha rasyonel bir tutuma do ru ad mlar at lm flt r. Bu ortamda Turkcell, abonelerinin her türlü ihtiyac na hitap eden, hem mobil telefon kullan mlar nda hem de hayatlar n n her alan nda onlara fayda sa layacak müflteri odakl kampanyalara imza atarak liderli ini sürdürmeye devam etmifltir. Bunun yan s ra 2006 y l nda, kullan m art rma ve abonelerin ba l l n güçlendirme yönünde çal flmalar devam etmifltir. Düzenleyici Ortam ve Yasal Geliflmeler 2006 y l nda regülasyon alan ndaki önemli konu bafll klar flöyledir: Hazine Pay Hesaplamas Mart 2006 tarihinde imtiyaz sözleflmemizde yer alan %15 hazine pay na (Hazine ve Ulaflt rma Bakanl na ödenen, s ras yla lisans ücreti ve evrensel fon) esas al nan brüt gelir tan m de iflmifltir. Bu revizyon kapsam nda Turkcell süresinde ödenmeyen bedeller için abonelere tahakkuk ettirilen gecikme faizi ile %18 oran ndaki Katma De er Vergisi (KDV) gibi dolayl vergiler ve raporlama amac yla muhasebelefltirilen tahakkuk tutarlar n n yan s ra birkaç gider kalemi hariç tutulmak üzere, yeni brüt gelir tan m n n %15 ini hazine pay olarak ödemektedir. Bu revizyon öncesinde, brüt gelir tan m KDV gibi dolayl vergileri de içermekteydi. Araba lant Ücretleri Telekomünikasyon Kurumu (T.K.) araba lant anlaflmalar n n fiyatland rmaya iliflkin k s mlar n n yenilenmesi konusu ile ilgili olarak Haziran 2006 itibariyle piyasadaki tüm operatörler için geçerli referans araba lant ücretlerini belirlemifltir. Bu ça r sonland rma ücretleri di er GSM operatörleri ile halen geçerli olan ücretlerden daha düflük düzeylerde ancak Türk Telekom ile Turkcell aras nda A ustos 2005 ten beri uygulanmakta olan geçici ça r sonland rma ücretleri ile ayn düzeylerdedir. Turkcell, T.K. n n belirledi i yeni ça r sonland rma ücretlerini Telsim ve Türk Telekom ile Mart 2006 dan itibaren, Vodafone ile May s 2006 dan itibaren, Avea ile de Temmuz 2006 dan itibaren uygulamaya bafllam flt r. T.K. n n belirledi i ücretlerin ard ndan Turkcell ve Vodafone ça r sonland rma ücretleri konusunda yeniden anlaflm flt r. 16, 17 TURKCELL 2006 FAAL YET RAPORU

19 Mobil Numara Tafl nabilirli i (MNP) fiubat 2007 de Telekomünikasyon Kurumu Mobil Numara Tafl nabilirli i (MNP) yönetmeli ini yay nlam flt r. Bu uygulaman n 2007 sonuna do ru bafllamas beklenmektedir. fiirket bu konuda gerekli haz rl klar yapmaktad r. Üçüncü Nesil (3G) T.K. n n yapt aç klamalar ve Bakanlar Kurulu nun Üçüncü Nesil ihale süreci ile ilgili yetkilendirme plan n fiubat 2007 de onaylamas ndan yola ç karak, Üçüncü Nesil (3G) lisans ihale sürecinin 2007 y l n n ilk yar s nda bafllamas beklenmektedir. Turkcell, müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine paralel olarak Üçüncü Nesil teknolojisinin pazar için olan avantajlar n gerçeklefltirecek flekilde haz rland na inanmaktad r. Turkcell Pazar Lideri Lider iletiflim flirketi Turkcell, geçti imiz dönemde 3,9 milyon net abone art fl ile abone say s n 31,8 milyona ç karm flt r. Telekomünikasyon Kurumu taraf ndan aç klanan resmi verilere göre 31 Aral k 2005 itibariyle yaklafl k %59 olan mobil hat penetrasyon oran, 31 Aral k 2006 y lsonunda yaklafl k %71 düzeylerine yükselirken, Turkcell, bir yandan sundu u ürün ve hizmet teklifleri ile müflteri memnuniyetini güçlendirmeye, öte yandan gelir hedeflerinde dengeyi sa lamaya odaklanarak GSM pazar ndan %60 l k bir pay alm flt r y l Turkcell için güçlü operasyonel performans ve kârl büyüme y l olmufltur. Lider pozisyonunu koruyan Turkcell, yüksek hizmet kalitesi ve kapsama alan, büyük abone baz, teknolojik aç dan en geliflmifl flebeke altyap s, katma de erli servislerdeki genifl yelpazesi ve güçlü da t m kanallar gibi alanlarda yat r m yapmaya devam etmifltir. Ayr ca, kifliye özel kampanya ve teflvik programlar na y l boyunca devam ederek marka imaj n ve de er alg s n güçlendirmifltir. Bu arada, pazardaki geliflmeler do rultusunda, Aral k ay n n sonunda ve ortalama olarak %7,7 oran da dahil olmak üzere, 2006 y l nda %16,5 oran nda ortalama kümülatif fiyat düzenlemesi gerçeklefltirmifltir y l nda, abone pazar n n büyümeye devam edece i ve mobil hat penetrasyon oran n n 2007 y l sonunda %80 düzeylerine ulaflaca beklenmektedir. Turkcell, 2007 y l nda, rekabetin giderek yo unlaflt bir ortamda pazardaki lider konumunu korumay ve abone gruplar baz nda kaliteli ürün ve hizmet sunumu ve iyi tasarlanm fl de er teklifleri ile müflteri odakl yaklafl m n sürdürmeyi amaçlamaktad r. Süregelen müflteri odakl anlay fl ve müflteri gruplar baz ndaki yaklafl m ile markas n güçlendirmeye devam edecek olan Turkcell, müflteri ihtiyaçlar na ve beklentilerine göre flekillenmifl de er odakl tekliflerini konumland rarak müflteri ba l l n da sa lamay hedeflemektedir. Mobil hat penetrasyonu düflük olan bölgeler ve müflteri gruplar için abone al mlar na yönelik yeni teklifler, sunulan yeni sat fl teflvikleri, artan kullan m oran, geliflmifl data servisleri ve gelifltirilmifl Katma De erli Hizmetler içeri inin yan s ra etkin maliyet yönetimi ve nakit yaratma kabiliyeti ile Turkcell, gelirlerini art r rken kârl l k oda n koruyacakt r.

20

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

TURKCELL. Süreyya CİLİV. 28 Nisan 2011, Kiev

TURKCELL. Süreyya CİLİV. 28 Nisan 2011, Kiev TURKCELL Süreyya CİLİV 28 Nisan 2011, Kiev Turkcell Grup 2011 1.Çeyrek Finansal Sonuçları (milyon TL) 1.Ç. 10 4.Ç. 10 1.Ç. 11 Yıllık Değişim Çeyreksel Değişim Gelir 2.249 2.186 2.118 - %5,8 - %3,1 AVFÖK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

1. Faaliyet Sektörü. 1.1 BT Sektörü

1. Faaliyet Sektörü. 1.1 BT Sektörü 1. Faaliyet Sektörü 1.1 BT Sektörü 1.1.1 Türkiye BT Sektörü Türkiye ye kiflisel bilgisayarlar n girifli 80 li y llar n sonlar nda bafllam flt r. 1990-1995 y llar aras nda sektörde çok h zl bir geliflme

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

Turkcell Hakk nda 2. Ortakl k Yap s 4. Temel Göstergeler 6. Türkiye ve Mobil letiflim Sektörü 8. Yönetim Kurulu Baflkan n n Mektubu 12

Turkcell Hakk nda 2. Ortakl k Yap s 4. Temel Göstergeler 6. Türkiye ve Mobil letiflim Sektörü 8. Yönetim Kurulu Baflkan n n Mektubu 12 Ç NDEK LER Turkcell Hakk nda 2 Ortakl k Yap s 4 Temel Göstergeler 6 Türkiye ve Mobil letiflim Sektörü 8 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mektubu 12 Yönetim Kurulu 14 Genel Müdür ün Mesaj 16 Yönetim 20 Önemli

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler mali ÇÖZÜM 17 TURMOB 19.OLA AN GENEL KURULUNA G DERKEN TÜRK MUHASEBE MESLE N N DÜNYADAK VE ÜLKEM ZDEK YER I. G R fi Yahya ARIKAN* T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Turkcell. Şeker Yatırım Araştırma

Turkcell. Şeker Yatırım Araştırma 1Ç16 Sonuçları Telekomünikasyon Sektörü 29 Nisan 2016 Turkcell 1Ç16 Operasyonel sonuçları beklentilere paralel gerçekleşirken, net kâr tahminlerin üzerinde açıklandı R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması

AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması Hazırlayanlar Uzman Hakan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü...

Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü... Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü... 44 Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü... 44 44 Doç Dr. Hüseyin ALTAfi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Türk Telekom ve Türksat

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı