-izou HALl,kauguk esaslt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-izou HALl,kauguk esaslt"

Transkript

1 TEKN K SARTNA -izou HALl,kauguk esaslt kahnlrklarda volta lzeme olmialrdrr.elektrik 100 koruma sa[layrcr,gegitli koruma <izellifine sahip k. ayan ve yalrtkan 6zelli[e sahip olacakttr.tst ve neme kargt kh olacaktrr.lo mm et nh[t ve gri renk olaca ktr r.ytikseki -orta ve algak gerilimde kulla ktrr.toplarnda 115 m2 alan up 5ik odalara dtl5enecektir. -ELEffiRiKCi YAZLIK AY -havalandlrrma delikli si.iet pozit burun koruyucu direngli kompozit tekstil taban-gok emicilive, dofal kaukguk Yalrtkan derec stcakltfa dayanlklt taban volta dayan EN344'e gdre 500 volta taban.terleme ve aglnma ig astar.% 100 metal yapr-ortalama 570 gr afit olacakttr. -ELEKTRIKgi KlSLlK AY direngli kompozit tekstil derec stcakhfa dayanrklt taban.terleme ve atlnma landrrma deliklisiiet taban-gok emicilive taban volta dayant ig astar.% 100 metal burun, dofial kaukgukyaltkan -EN344'e gore 500 volta yapr-ortalama 610 gr olacakttr. -ELEKTR KCi rmive rui- 9a kaukguk(lateks)kullantla yaprya sahip olmalt-tirunu olmaltdlr.kahnlrk 1.10 mm voltajr 5'00 v AC {ara tiretilmig o lmalt-ytpranmay k igin UV direngli ga ol ma lt,test'iroltajl v vei olma igin do[al ve uzun s0reli kullantm ividul kutularda paketli tr. -Ttim malzemeler TSE ve belgeli olacakttr. -Ttim malzemelerin ta rafrm tzca gdrii lecektir. -Ayakkabr numaralart ve tarafrmtzca be -izole hah yiiklenici n belirtilecek odalara -T[im malzemelerin y0klenici'ye aiittir. -Ayakkabt ve di[er ekipmanlarr en az 1 ytl -Ti.im malzemeler Sartna i <izelliklere sahip olmal -EL telsizleri en az 2 yrl ga liolacakttr. -EL telsizleri 3 gift 6 tek ktrr.

2 izou eurrnir e eginvt

3 ELEKTRiKCi YAZLIK AY ]KOM IT EUSUNI-U

4 KrsLrK ELEKTRTKCIAY TABAN

5 ELEKTR KCi ELD VENi

6 BARA T PRT KL TANIMI: : Orta ilim baral.ar da (36 kv'a ) yaprlacak olan gal gegici olarak faz-faz ve arasr lasa devre giivenlik donammrdr. YAPISI: U9 fazh larda 1'aprlacak topraklamalarda kul lamlacalt 2xl6 mm ile 2x120x10 mm i brralarr kavraya gekilde dizayn edilmig 3 klipsi, klipsleri kendi irtibatlanrlrran ktsa iletkeni, krsa dewe edilmig kl pslerin toprakla irtibatrm toprak iletkeni, iletkeninin de sistern la landrrlmasmda kullamlan toprak ipsinden olugur. Bunlann yam sra klipslerin jrm sa[lamak igin izole lunmahdrr. Topraklama donantmtnda zemeler paslanmaz ilmeli, topraklama ve krsa a9firmaya, hava mukavim ve koruyucu stanka geffaf krhfi bulunrnaltdtr. Topraklarna ve krsa devre biiktllme <izelliline sahip ol rdr. TEKNiK 6Zf,J,it<1, 1- Topraklama gii'venilir temas i sa[layacak v e arlma aflza larryla meydana gelen termik mekanik zzorlanrnalua r 3 adet bara klipsi bulunmal 2- Klipsler 40 'lik (2x1:20x10 mm) et kahnhgr olan baralar ile daha n tiim imal dewe kahnh[rna sahip olan rahatftkla takrlabi lidir. 3- Klipsler idalama y0ntemiyle takr gekilde dizayn edilmig olmaltd 4- Klipsler stanka ile irtibatr sa$l igin altrgen mil olmah ve bu mil stankaya rahathkla takr grkanlmasrru sallamahd 5- Topraklama ve devre kablolan, fleksr bakrr iletkenden, 70 nrm2 kesi edilmiq olmahdrr. 6- Topraklama ve devre liablosunun drg klrfi geffaf, yapa,hava ve a$lnmaya mukavim rdr. 7- Klipsler arasr devre krablolarr en az 1],5 m toprahlama kablosu da en 2,5 m olmahdrr. 8- Klipsler, ba[l noktala:r, topraklama ttim donammrn lsn'de 20. A'lik krsa devre aktmma 9- Klipsler, kablo ballantrlal ve teghizat tiim ba[lantrlann di tegkil etmeyecek gekilde srkr olmasr gerekir.aynca c ve somunlarda kaymaya ve ddnme geklindeki griziilmelere kilitlerne rondelalarr donatrlmrg olmahdrr. 10- Toprak klipsi m slstem temasr gok iyi olmah ve elle s0kiiliip takrlabilmesi igin kele tipi srkma civatasr kul rdr. 11- Stankauzunl 2 m'den uzun olmamalt iki pargah olmahdrr. 12- Stanka metal akrsam ve diler metal aksamlar paslanmaz malzbmeden imal edilmelidir. 13- Stanka igerisi su girmeyecek gekilde di vn edilmelidir. 14- Stankalarda. i gemaya uygun olarak test sonucu olugabileck sapma limitleri.

7 Stanka (Cinsi) Tiim Uzunluk: m Ku N Azani Sapma mm Hafif Standart Kuwet s00 r000 N Kg: yaklagrk 2.5kg Birinci test: vermektedir. ikinci test: Qizel uygulamr, kuwet verilen limitler kuwet verilerr kuwetler % ldr[rnda st:rnkada kahcr 25 ilme kuweti: ---" !r anda olugafi sapma 50 'sine yiikseltilir 30 saniye gdriilmemelidir. [+AB EKLi'i- M fllii N E:]'I" r(t.lik i YAIi I1"1-S :)Efl'r'i K,TNDIRII"i clsrerl ) Yi.:K s ii-isni Rix :l:gsi*r,:'r' i.u or d Scr:t(ltik ku rrg: r rk v e'ye bc 1?e1 i AA R*" i Ot")trm d * a{et:ir:c t {'.ck i r-. t i: k-;::r t t r r,.: g': I $1,:rl[..]d i'y;r:r r i ":<l i' sr.;1rrr;r 1 e $ a I.: )- :i :; j r: <l 15- Topraklama Stankamn konulaca[t izatmrn konulaca[r veya torba su geginnez k galvanizli ve kilitlenebilir rr bezinden olmahdrt.

8 16-Stankalar vada suni fiberle ilebilen sentetik ve Yalltkan imal edilmeli, suy4 ve rsrya nrrukavim olmal r. l7-stankalar her ti iklim lkogullannda 3 kv'luk igletmelerdeki olmahdr. l8-stankalar, iki el kullarulacnk gekilde ve ileri gitmesini engelleyecek uyanyazrlar' ile donatl l9-topraklama kli tilzerinde altrgen mil stankanrn olmahdrr. 20-Teghtzatlarda veya r\.vrupa Birlili uygunluk belgesi bu 2l-Malzeme -Yaprmcr firma adr sembolii, -imalat yrh, -Varsa raf Omrti, -Krsa devreye deieri, silinmeyecek geki bulunmahdrr. uygun rdr.

9 12km 8 hayrr hayrr evel

10 Bebek sesidinleme : Kanal tiarama : Adapt6r / $al Cihazt : Hrzlr Masaiistii $arj Cihazl : Pil: lkili lzleme (Qualwatctt) : 2 adet pil seti

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde,

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

I 868. TEKNiK SARTNAMESI

I 868. TEKNiK SARTNAMESI I 868 TEKNiK SARTNAMESI 2014 K.r.rwETLi IKIM,ZAYIF A sisremijangrn r bulunansayagpanosuveigindekisayaglar"!q":'11:riylebirlikteiptal.,c faz* akrm trafosu ilt 9;d; *afezeiuyui,z'eodrum I(AT da projede yeni

Detaylı

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Koruma ve K v lc m Aral klar

Afl r Gerilim Koruma Sistemleri Koruma ve K v lc m Aral klar OBO koruma ve kıvılcım aralıkları, iflletim uyarınca birbirine ba lı bulunmaması gereken sistem parçalarını birbirinden galvanik olarak ayırmaya ve köprülemeye yaramaktadır. Galvanik ayırma, ör n. korozyon

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ İş Grubu : Elektrik İmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES'

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' lb qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' 1-KONU : Tunceli Halk salh[r Mridiirhilti ihtiyacr igin satrn aknacak ve Sa[1k oca[r hizmetlerinde kuilamm amagh olan ilag marzemedorabr

Detaylı

kvar 25,000 Oska/010-zy

kvar 25,000 Oska/010-zy Sayfa 1 Poz İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 Sac pano-800 mm genişliğinde Adet 1,000 Yapım Şartları: t: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Yüksekliği

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

B R M F YAT POZ TAR FLER

B R M F YAT POZ TAR FLER S ra No 1 071.212 45*55 CM. KONSOLLU LAVABO YARIM AYAKLI TK. FAYANS CAMLA MI Ç N, B R NC SINIF A a daki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden ta mal beyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ 1. Resmi kurumlardan alınması gereken (Tedaş,Telekom,Aykome,İzsu,Emniyet Md,Trafik v.s.) izin yazıları (kazı ruhsatı v.s.) yükleniciye aittir. 2. Yapım esnasında

Detaylı

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞUBAT-2003 METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM

Detaylı

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi 1, Urun ozellikle inflamatuar barsak hastalrklarr (lbh) ulseratif kolit (UK) vb hastalrklarrn tedavisi ig;in uretilmig olmalrdrr. Bu iddia uretici prospektrisu ve brogurlerinde agrkga belirtilmig olmalrdrr,

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HAVAİ ENERJİ HATLARI 522EE0131 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı