GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN ELEKTRĠK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN ELEKTRĠK"

Transkript

1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠSYEN ELEKTRĠK ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru grubu Soru no ORTAK KONULAR ALAN BĠLGĠSĠ Genel Açıklama 1. Bu kitapçıkta 50 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baģlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 75 dakikadır. 3. ĠĢaretlemelerinizi yumuģak uçlu kurģun kalem ile iģaretleme yapacağınız alanı taģırmadan yapınız. 4. DeğiĢtirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruģturmayınız ve gereksiz iģaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap Ģıkkı iģaretlenecektir. Birden fazla iģaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlıģ sayılacaktır. 7. Testte yanlıģ cevaplar doğru cevaplardan düģülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı iģaretlemek yararınıza olabilir. 8. BoĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 1. AĢağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında yer alır? A) Çekilme B) Uygulamayı isteme C) Mal bildiriminde bulunma D) Müracaat, Ģikâyet ve dava açma 2. AĢağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına koyulan yasaklardan değildir? A) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma B) Tarafsızlık ve Devlete bağlılık C) Denetimindeki teģebbüsten menfâât sağlama D) Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma 3. Memura, eģinin doğum yapması halinde, isteği üzerine kaç gün babalık izni verilir? A) 3 gün B) 5 gün C) 7 gün D) 10 gün 4. Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakât etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eģ ve çocukları ile kardeģlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi Ģartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak kaç aya kadar izin verilir? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 12 ay 5. Doğum yapan devlet memurlarına en çok kaç aya kadar aylıksız izin verilir? A) 6 B) 8 C) 12 D) Mevcut kuruluģ biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kiģiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler aģağıdakilerden hangisidir? A) SözleĢmeli personel B) ĠĢçi C) Memur D) Geçici personel 7. AĢağıdakilerden hangisi halkla iliģkilerin amaçları arasında yer almaz? A) Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak B) Örgütün kurumsal kimliğinin oluģturulması ve benimsetilmesine yardımcı olmak C) Örgüte iliģkin olarak, kamuoyunda ortaya çıkmıģ olan yanlıģ anlamaları önlemek D) Toplumun, kurumun sahip olduğu eksiklikleri değil, güçlü yönlerini algılamalarını sağlamak 8. Halkla iliģkilerin hangi aģaması hedef kitlelere bilgi aktarmaya ve onları etkilemeye yönelik iletiģim aģamasıdır? A) Bilgi toplama B) Planlama C) Uygulama D) Değerlendirme 9. Halkla iliģkilerde kullanılan destek verme (sponsorluk) hangi tür araçlar arasında yer alır? A) Yayım ve görsel-iģitsel araçlar B) Sosyal ve kültürel etkinlikler C) Yazılı ve basılı araçlar D) Eğitim 1

3 10. Kaynaktan alıcıya gönderilen uyarıcılar ya da iletiģime esas olan haber veya bilgiler olarak nitelendirilen iletiģim öğesi hangisidir? A) Mesaj B) Kaynak C) Alıcı D) Kanal 11. Etik kurul üyeleri aģağıdaki kurumlardan hangisi tarafından seçilir? A) CumhurbaĢkanı B) BaĢbakan C) Bakanlar Kurulu D) TBMM 12. Etik, aģağıdakilerden hangisinin etik olup olmadığı ile ilgilidir? A) Bireylerin etik olup olmadığı ile B) Kurumların etik olup olmadığı ile C) Grupların etik olup olmadığı ile D) Yöneticilerin etik olup olmadığı ile 13. Etiğin temelinde yatan unsur aģağıdakilerden hangisidir? A) Ahlakın değeri B) Hukukun üstünlüğü C) Dini inanç D) Ġnsanın onuru 14. Etik kavramı söz konusu olduğunda aģağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıģtır? A) Etikte, etik iliģkide karģılaģılan sorunları çözmek amacıyla doğru değerlendirme yapabilmek için bilgiye gereksinim vardır. B) Etik, grupların ya da toplumların değil, kiģilerin etik olup olmadıkları ile ilgilenir. C) Etik, bize neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiğini söyleyen normatif bir disiplindir. D) Nesnesi eylem ve kiģi olan etiğin temelinde insanın değeri yer alır. 15. Kamu görevlileri, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar. Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler 2004 yılında 5176 Sayılı Kanun la, kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranıģ ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek amacıyla kurulan Kamu Etik Kurulu nun Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik inde yer alan yukarıdaki tanım, hangi maddenin kapsamına girmektedir? A) Hizmet standartlarına uyma B) Nezaket ve saygı C) Amaç ve misyona bağlılık D) Saygınlık ve güven 16. AĢağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha iyi iletkendir? A) Alüminyum B) Bakır C) Demir D) GümüĢ 17. AĢağıdaki iletken maddelerden hangisi direnç teli yapımında kullanılmaz? A) Volfram B) Krom-nikel C) Tugsten D) Konstantan 2

4 18. AĢağıdakilerden hangisi iyi bir yalıtkanın özelliği değildir? A) Akım geçiģine çok direnç göstermeli B) Isı ile yalıtkanlık özelliğini kaybetmemeli C) TutuĢma sıcaklığı düģük olmalı D) Suya dayanıklı olmalı, nem almamalı 19. AĢağıdakilerden hangisi iyi bir yalıtkan malzemedir? 23. AĢağıdakilerden hangisi transformatörler için doğrudur? A) Transformatörler sargılarından birine uygulanan doğru gerilimi endüksiyon yoluyla diğer sargılara ileterek çalıģır. B) Transformatör nüvesi birer yüzeyleri yalıtılmıģ ince alüminyum saçlardan yapılır. C) Transformatör üzerinde birincil (sekonder) ve ikincil (primer) olacak Ģekilde sargılar bulunmaktadır. D) Primer sargı ince kesitli çok spirli, sekonder sargı kalın kesitli az spirli olarak üretilir. A) Kadmiyum B) Parafin C) Platin D) Civa 24. AĢağıdakilerden hangisi çağırma ve bildirim amaçlı olarak kullanılmaz? 20. AĢağıdakilerden hangisi kablo sınıflandırmada kullanılan bir standart değildir? A) BS B) HOV C) IEC D) VOE A) Refkontak B) Kapı otomatiği C) Diyafon D) Numaratör 25. AĢağıdakilerden hangisi üretildiği malzemeye göre bir lamba çeģidi değildir? 21. AĢağıdakilerden hangisi bir kablo eki çeģidi değildir? A) Çapraz ek B) Düz ek C) Tek D) Klemens eki A) Etilen buharlı B) Civa buharlı C) Sodyum buharlı D) Metal buharlı 22. AĢağıdakilerden hangisi topraklama çeģitlerinden en az güvenilir olanıdır? A) ĠĢletme topraklaması B) Koruma topraklaması C) Sıfırlama D) Fonksiyon topraklaması 26. AĢağıdakilerden hangisi yapıldığı malzemeye göre sınıflandırılacak dağıtım tablosu değildir? A) ġantiye tablosu B) Yalıtkan malzemeli tablo C) EtanĢ tablo D) Sac tablo 3

5 27. I. KAR içinde gelen ve giden akımlar birbirine eģitse devreyi açar. II. Bir fazlı devreler için kullanılan KAR üç fazlı devreler içinde kullanılabilir. III. KAR evde, iģyerlerinde ve yangın koruma hatlarında tesisatın giriģine bağlanır. IV. KAR tesisatın gelen ve giden akımları birbirine eģit değilse devreyi açar. Kaçak Akım Rölesi (KAR) için yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III D) II ve III 30. Voltmetre ile kısa devre testi için aģağıdaki iģlem basamaklarından hangisi doğrudur? A) Voltmetre büyük direnç değeri gösterirse devrede kısa devre vardır. B) Teste baģlamadan önce bütün kablo uçlarının birleģtirilmesi gerekir. C) Devrede kısa devre varsa voltmetre değer göstermez. D) Voltmetre ile kısa devre kontrolünde ilave bir bataryaya ihtiyaç vardır. 31. Elektrik tesisatında yapılacak uygulamaları ve yasakları belirten yönetmelik aģağıdakilerden hangisidir? A) Elektrik Ġç Tesisat Yönetmeliği B) Elektrik Bakım Onarım Yönetmeliği C) Topraklamalar Yönetmeliği D) Aydınlatma Aygıtları Tesisat Yönetmeliği 28. Kontaktörler için aģağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kontaktörün nüvesinin silisli saclardan yapılması demir kayıplarını önler. B) Kontaktörlerin bobini U Ģeklinde silisli sacdan yapılır. C) Kontaktör elektromıknatıs, palet, kontaklar ve viskontaktan oluģur. D) Kontaktörlerin bobinleri doğru akımda çalıģmaz. 29. Rölelerin gövdesinde demir nüvenin ön yüzüne konulan plastik pulun kullanılma amacı aģağıdakilerden hangisidir? A) Rölede açık ve kapalı kontakların yer değiģtirmesini sağlamak B) Rölede paletin nüveye yapıģık kalmasını önlemek C) Rölenin titreģim yapmasını önlemek D) Rölenin gürültülü çalıģmasını önlemek 32. Yeraltı kablosu test cihazı aģağıdakilerden hangisini yapamaz? A) Kablonun kaçıncı metresinde arıza olduğunu B) Kabloda kısadevre ve toprak kaçağı olup olmadığını C) Ölçülecek kablonun kaçıncı metrede eğim yaptığını D) Ölçülecek kablonun boyunun ne kadar olduğunu 33. Yer altı kabloları ile yapılacak ek iģleminde kullanılacak ek mufu aģağıdakilerden hangisi değildir? A) H- Muf B) Geçit Mufu C) T- Muf D) K- Muf 34. AĢağıdakilerden hangisi Protolin garnitürü için gerekli malzemelerden biri değildir? A) Selenoid B) Karbon Ģerit C) Mü bantı D) Sıvama reçinesi 4

6 35. AĢağıdakilerden hangisi kuvvet tesisi elemanlarından biri değildir? A) ġalter B) RefKontak C) Buton D) Kontaktör 39. AĢağıdakilerden hangisi kullanıldığı yere göre sınıflandırılacak Ģalterlerden biri değildir? A) Çevirmeli motor koruma Ģalteri B) Yüksek frekans Ģalteri C) Termik manyetik Ģalter D) Yük Ģalteri 36. Arızayı Lokalize Etme deyimi aģağıdakilerden hangisi için kullanılır? A) Arızayı bölümlere ayırarak alt bölümlerdeki arızalara daha çabuk ulaģmaya dair yöntem B) Arızalı tesisatta sondan baģa doğru gidilerek arıza bulma yöntemi C) Enerji altındaki bölgeleri diğerlerinden izole etmek için kullanılan yöntem D) Arıza tespitinde daha çok test yapılması için kullanılan yöntem 40. AĢağıdakilerden hangisi bir sigorta çeģidi değildir? A) Sofit sigorta B) Bıçaklı sigorta C) Direnç sigorta D) Porselen sigorta 37. Paratoner tesisatı bakım ve onarımı için aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? A) Paratoner tesisatı yılda en az bir kere kontrol edilir. B) Paratoner tesisatında topraklama direncinin en az 5 OHM olması istenir. C) Paratoner tesisatı direncini ayarlamak için toprağa tuz ve kömür karıģtırılır. D) Paratoner topraklama direnci klemens kutusu baz alınarak ölçülür. 41. Starterin kontaklarına bağlanan kondansatörün kullanım amacı aģağıdakilerden hangisinde belirtilmiģtir? A) Starterde ateģleme sırasında oluģan paraziti önlemek B) Starterin içinde bulunan neon gazının daha uzun ömürlü olmasını sağlamak C) Starter içindeki bimetal elemanın uzama katsayısını değiģtirmek D) Starterin kontaklarının yapıģmasını önlemek 38. Topraklama tesisatı bakım ve onarımı için aģağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Topraklama için termokaynak ile yapılan bağlantılar diğerlerine göre daha zayıftır. B) Toprak altı bağlantılar bir süre sonra oksitlendiği için topraklama tesisatının direnci düģer. C) Topraklama tesisatındaki ek noktalarında oluģacak çürümeye karģı toprak nemli tutulmalıdır. D) Topraklama tesisatının direncinin her zaman için düģük olması istenir. 42. I. Ürettikleri ıģık miktarı fazladır. II. Isı Ģeklindeki kayıpları fazladır. III. Az güç harcarlar. IV. Ömürleri kısadır Flouresant armatürler için yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve III C) III ve IV D) I, II ve III 5

7 43. Refkontağın çalıģması için aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? A) Refkontakta röle ve söndürme butonu çağrıyı yapan kiģinin odasında bulunur. B) Refkontakta sinyal lambalarından biri çağrıyı yapanın odasında diğeri ise çağrılan elemanın beklediği yerde bulunur. C) Görevli odasındaki sinyal lambasının yandığını görünce butona basarak lambayı söndürür ve çağırıldığı odaya gider. D) Refkontak tesisatında sessizliğin önemli olduğu yerlerde kullanılmak üzere lambalarla haberleģme yapılır. 44. Zayıf akım transformatörleri için aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? A) Demir nüve ve sargılar olmak üzere iki bölümden oluģur. B) Demir nüve tek parça dökme demirden oluģur. C) Sargılar primer ve sekonder olmak üzere iki çeģittir. D) Zayıf akım trafoları düģürücü trafo olarak kullanılırlar. 45. AĢağıdakilerden hangisi sıfırlamanın sakıncalarından birisidir? A) Alıcı cihazın her zaman için elektrik altında olması B) Topraklamaya göre daha ucuz ve kolay olması C) GiriĢ faz nötr hattının değiģimi ile tehlike arzediyor olması D) Elektrikli cihazlarda herhangi bir kaçak anında sigortayı attırması 46. AĢağıdakilerden hangisi kullanım yerine göre sınıflandırılabilen duy çeģididir? A) Braçol duy B) Minyonet duy C) Süngülü duy D) Golyat duy 47. Kontaktörün nüvesinde dıģ bacaklara yerleģtirilen halkaların kullanılma sebebi aģağıdakilerden hangisidir? A) Kontaktörün doğru akımda çalıģmasını sağlamak B) Kontaktör çalıģırken oluģacak demir kayıplarını önlemek C) Kontakların açılıp kapanması sırasında oluģacak arkı önlemek D) Kontaktörün gürültülü olarak çalıģmasını önlemek 48. Meger ile kopukluk kontrolünde aģağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Meger küçük direnç gösterirse kopukluk var, büyük direnç gösterirse kopukluk yok demektir. B) Teste baģlamadan önce bütün kablo uçlarının birbirlerinden ayrılması gerekir. C) Meger küçük direnç gösterirse kopukluk yok, büyük direnç gösterirse kopukluk var demektir. D) Meger kopukluk kontrolünde yüksek gerilim vereceği için kullanılmaz. 49. Balast için aģağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Trafosuz elektronik balastlar starter ile kullanılır. B) Balast lamba yandıktan sonra devrede seri bağlı endüktif direnç görevi yapar. C) Balast lamba devresinde gerilimi düģürerek gerekli ateģlemeyi sağlar. D) Balast lamba yandıktan sonra sürekli devrede kalmaz. 50. Topraklama sırasında toprağın özgül direnç değeri önemlidir. AĢağıdakilerden hangisi özgül direnci en az olan toprak çeģididir? A) Kum B) Çakıl C) Bataklık D) Killi ve humuslu toprak TEST BĠTTĠ! CEVAPLARINIZI KONTROL EDĠNĠZ. 6

8 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuģmak ve soru sormak yasaktır. Aynı Ģekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuģmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teģebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BĠREYSEL SINAV ĠPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkıģanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiģtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her Ģeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dıģarı çıkmak yasaktır. Sınavın baģlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, öğrencilerin salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın baģlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak iģaretlemeler için koyu siyah kurģun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA ĠġARETLENECEKTĠR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan iģaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boģ yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dıģarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. Ģeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. 10. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletiģim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon baģkanına teslim etmeleri gerekir. 11. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine Ģahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iģlem yapılacaktır. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 7

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER BĠLGĠSAYAR

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER BĠLGĠSAYAR GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER BĠLGĠSAYAR ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 MEKATRONİK TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINVI KSIM 2012 1. GRUP BŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) DYIN DI SOYDI T.C.KİMLİK NUMRSI SINV SLON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ t.c. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ TEMEL ELEKTRĠK 2 525MT0275 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSE TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında

Detaylı

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1107 013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. MOBİLYA VE DEKORASYON UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS. MOBİLYA VE DEKORASYON UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 GENEL AÇIKLAMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS MOBİLYA VE DEKORASYON UNVAN DEĞİŞİKLİK SINAVI 10 TEMMUZ 2015 Cuma, Saat: 10:00 ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO SALON NO SIRA NO :.. :. :. :. 1. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESĠSĠ 522EE0089

T.C MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESĠSĠ 522EE0089 T.C MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESĠSĠ 522EE0089 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565

Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565 ELEKTRĠK ĠÇ TESĠSLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565 I.YÖNETMELĠĞĠN KAPSAMI KAPSAM Madde 1 Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve iģletilmesine dair

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- İNŞAAT MÜHENDİSİ 1 OCAK 2015 SAAT: 10.00 ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI SALON NO İMZA : : : : SIRA NO: : GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bu sınav Çevre ve Şehircilik

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KOLEKTÖRSÜZ MOTOR ELEKTRĠK ARIZA TESPĠTĠ 522EE0055

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KOLEKTÖRSÜZ MOTOR ELEKTRĠK ARIZA TESPĠTĠ 522EE0055 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KOLEKTÖRSÜZ MOTOR ELEKTRĠK ARIZA TESPĠTĠ 522EE0055 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI TEKNİSYEN-2

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI TEKNİSYEN-2 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 14 Haziran 2015 - SAAT: 10.00 ADI : SOYADI : T.C. KİMLİK NO : SINAV SALON NO : SIRA NO:. DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. GENEL AÇIKLAMA 1. Bu

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU Dünyamızın son yıllarda karģı karģıya kaldığı enerji krizi, araģtırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin

Detaylı

PTT Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı

PTT Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı PTT Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı 9 Haziran 2013 Pazar Erzurum Elektrik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kitapçık Türü: DI SOYDI : BB DI : T.C. KİMLİK NO : SLON NO : SIR NO : İMZ : tatürk

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı