T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ 2011 MALĠ YILI AYLIK PERĠYODĠK MERKEZĠ KLĠMA SĠSTEMLERĠ, MAKĠNA VE EKĠPMANLARI BAKIM VE ONARIM ve SĠSTEM ĠġLETME SORUMLULUĞU ĠġĠ HĠZMETĠ ALIMI ġartnamesġ Hastanemizde mevcut sıhhi tesisatların onarımları, kapı ve pencerelerin küçük onarımları,bina içi boya tamiratları, elektrik sistemlerindeki her türlü arızaların giderilmesi ve bakım iģleri, küçük elektrik iģi tamiratları, (malzeme kurumca temin edilecektir),jeneratörün periyodik günlük,aylık kontrolleri; oksijen-protoksit,karbondioksit tüplerinin değiģimi ve hastanemizde kurulu bulunan elektrik, merkezi ısıtma,soğutma,havalandırma ve hijyen sistemlerinin sağlıklı ve randımanlı çalıģmasını temin etmek amacıyla yıllık,aylık periyodik bakım ve küçük onarım hizmetleri iģi aģağıda listelenen cihaz ve sistemlere belirlenen kurallar içerisinde yaptırılacaktır. AĢağıda bakımı yapılacak malzemeler ve bakım usulleri dikkate alınacaktır.ġstekliler aģağıda belirlenen iģleri normal mesai saatlerinde ayrıca mesai saatleri dıģında arıza durumunda acil iģlere en geç iki saat içerisinde müdahale ederek yedi adet teknik eleman(3 elektrik teknikeri veya elektrik teknisyeni,1 mekanik tesisat teknikeri veya mekanik tesisat teknisyeni, 1 sıhhi tesisat teknisyeni veya sıhhi tesisat ustası, 1 iklimlendirme-soğutma teknikeri veya teknisyeni,1 boyacı ustası veya sertifika sahibi veya bonservis belgeli) ile hizmet verecektir ve sorumlu elektrik mühendisi veya elektrik ve elektronik mühendisi ile Hastanemizde bulunan trafonun TedaĢ tarafından istenen bakım ve kontrol sorumluluğunu da üstlenerek hizmet verecektir. Hastane idaresi gerekli gördüğü taktirde istediği çalıģanın yerini değiģtirme konusunda tam yetkilidir.bundan dolayı yüklenici ve çalıģan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.ġģ akıģları hastanenin Kalite denetim prosedürleri çerçevesinde idarece değiģtirilebilir.yüklenici istihdam ettiği personelden dolayı sorumludur.personelin hastane donanımına vereceği zarar yüklenici tarafından karģılanacaktır.elektrik teknikeri veya teknisyenleri tarafından trafo merkezindeki günlük kontrollerde kompanzasyon sistemindeki dalgalanmalar sistem iģletme sorumlusuna derhal bildirilecektir.eğer bildirim geç yapılırsa ya da zamanında müdahalede edilmediğinde elektrik faturalarına yansıyacak reaktif güç bedeli yüklenicinin hakediģinden kesilecektir. A. YASAKLAR: 1-Hizmet ifası; kanun,tüzük,yönetmelik,genelgeler doğrultusunda doğru,eksiksiz ve zamanında yapılacaktır.hizmet ifası esnasında kurum ve hastalara ait öğrenilen bilgiler ifģa edilemez,yayınlanamaz. 2-ÇalıĢtırılan elemanlar ve yüklenici,kurum kuralları ve iģ kanunu hükümlerine uymak zorundadır. 3-Personel kurum içinde hiçbir Ģekilde etnik,siyasi konuģma,tartıģma,eylem,toplantı v.b.yapamaz. 4-Kurum çalıģanları ile hasta,refakatçi ve ziyaretçilere karģı daima gelenek,görenek,örf ve nezaket kurallarına uygun davranacak,saygılı ve güleryüzlü olacaktır. 5-Yüklenici,iĢ esnasında çalıģanlarının kusuru nedeniyle oluģan hasar ve zararı tazminle mükelleftir ve firma yetkilisine bildirimden sonra hasar ve zarar telafi edilemezse firma alacağından kesilecektir. 6-ÇalıĢan elemanlar kurum içinde ve dıģında kavga ve darp olaylarına karıģamaz,yüz kızartıcı suç iģleyemez.diğer çalıģanlar ile hasta ve yakınlarına kötü muamele, kavga ve hakaret edemez,kurumda huzursuzluk çıkaramaz,görevini ihmal edemez,kurum kurallarına aykırı davranamaz.aksi taktirde kurum yönetimi tarafından hakkında yasal iģlem baģlatılır. 7-Hiçbir Ģekilde kurumda alkol kullanılamaz,alkollü içki kuruma sokulamaz,göreve alkollü gelinemez. 8-Hastane Bina otomasyon Sistemini kullanmakla görevli personel görevleri dıģında herhangi bir kiģisel amaç için bilgisayarı kullanamaz. 9- Hastane Bina Otomasyon Sistemini kullanan personel yetkilileri dahilinde bulunan kullanıcı adı,kullanıcı Ģifresi ve bilgileri Hastane Bilgi Sistemi sorumlu Müdür Yardımcısı bilgisi dıģında baģka kimseye veremez ve kullandıramaz. B. ÖZEL MADDELER : 1-Aylık periyodik bakım programı hastane idaresine en az 3 gün önce yazılı olarak bildirilecektir.hastane idaresinin belirleyeceği görevli refakatinde bakımlar yapılacaktır.periyodik bakım rapor veya formları takip eden ayın ilk haftasında listelenmiģ olarak idareye teslim edilecektir. 2- Yapılan bütün hizmetlerin kalite çalıģmaları çerçevesinde dökümante edilmesi bu hizmetin bir parçasını oluģturacaktır.teknik servis çalıģma düzeni ile ilgili hastane idaresince düzenlenmiģ talimatlara ve yapılacak değiģikliklere uyulmak zorundadır. 3-Personele; hastane teknik hizmet kapsamında ki tüm cihazların bakım ve koruyucu eğitimi,hizmetin baģlamasında bir kez firmanın üst eğitimli teknik personeli tarafından verilecektir.verilen eğitim konu baģlıkları ile belgelendirilecektir.ayrıca hizmetin baģladığı tarihten itibaren ilk dört ay içerisinde idare ile birlikte belirlenecek bir tarihte sertitifikalı bir danıģman firma tarafından eğitim verrilecek ve eğitim sertifikaları hastane idaresine teslim edilecektir.danıģman firma tarafından verilecek eğitim giderleri firma tarafından karģılanacaktır.ġstihdam edilen personelin,oryantasyon eğitimi,temel eğitim ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi karģılanması için yöntem belirlemek idarenin tasarrufunda olup,yüklenici firma bu yöntemlerin uygulanması için iģbirliği yapmak, idarece verilecek,yasal zorunluluk taģıyan eğitimlere tüm elemanların katılımını sağlamakla mükelleftir. 1

2 4-Ġdarecilerin onaylamadığı servis formları geçersizdir,hizmet verilmemiģ sayılacaktır.aylık hakediģlerin muayenesinde bu formlar dikkate alınacaktır. 5-Teknik elemanlarca tespit edilen arızalar hakkında idareye yazılı bilgi verilecek, hastane idaresinin talimatı doğrultusunda iģlem yapılacaktır. 6-Tüm kayıtların asılları teknik servis biriminde düzenli olarak saklanacak olup, sözleģme bitiminde hastane idaresine teslim edilecektir. 7-Bakım elemanlarının yerinde giderebildikleri her türlü arıza kendileri tarafından yapılacak olup,özel ihtisas gerektiren veya kurumun teknik imkanları ile yapılması mümkün olmayan arızalar idare tarafından uzman ve yetkili kiģilere yaptırılmak üzere arıza servis formu ile idareye bildirilecektir. 8--HakediĢ ödemeleri kurum bakiyesi yeterli olduğu taktirde hizmet verilen ayı takip eden ayın ilk 12 gün içerisinde kurumca ödenecektir, -ĠĢçi ücretlerinin iģçiler adına açılmıģ olan banka hesaplarına, yükleniciye hakediģ ödemesinin yapıldığı gün veya takip eden gün içinde aktarılacaktır; -ĠĢçi ücretlerinin hesaplarına aktarıldığına dair banka dekontunun aynı gün veya takip eden gün içinde kurumumuza ibrazı sağlanacaktır; -ĠĢçi ücretlerinden kaynaklanan sosyal güvenlik primleri ve vergileri ilgili yerlere yatırılacaktır; -Ġlgili aya ait hak ediģ ödemesi yapılmadan,ödemesi yapılan bir önceki aya iliģkin belgelerin (iģçi ücretlerinin iģçiler adına açılacak banka hesaplarına yatırıldığına dair her iģçinin adının görüldüğü belgeler ile bu ücretlere iliģkin primler ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgeleri yeniden) fatura ekinde sunulacaktır; Ancak,kurum bakiyesinin ilk 12 gün içinde hakediģ ödemelerini ödemeye yetmemesi durumunda, iģçi ücretleri kurum tarafından hakediģ ödemesi yapılmamıģ olsa dahi yüklenici tarafından her ayın 15 ine kadar yatırılacak olup,ödendiğine dair banka dekontu hastanemiz nolu faxına iletilecektir, -ĠĢçi ücretlerinin ödenmemesi durumunda,sözleģme ve ihale dökümanı hükümleri özelliklede Hizmet ĠĢleri Genel ġartnamesi nin ÇalıĢanların Özlük Hakları baģlıklı 38 nci maddesine göre hareket edilecektir, -Mali yılın son ayına iliģkin belgelerin(iģçi ücretlerinin iģçiler adına açılacak banka hesaplarına yatırıldığına dair her iģçinin adının görüldüğü belgeler ile bu ücretlere iliģkin primler ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgeler,yıl sonu son aya ait bütün iģçilerin yükleniciden herhangi bir alacağının kalmadığına dair, ücret,izin,hiçbir sosyal hakkına ait alacağının v.b imzalı dilekçeleri idareye ibraz edildikten sonra firma ödemesi yapılacak aksi taktirde Hizmet ĠĢleri Genel ġartnamesinin çalıģanların özlük hakları baģlıklı 38.nci maddesine göre hareket edilecektir, sayılı ĠĢ Kanununun Kamu Makamlarının ve Asıl ĠĢverenlerin HakediĢlerinden Ücreti Kesme Yükümlülüğü baģlıklı 36 ncı maddesinde Anılan müteahhitlerin bu iģverenlerdeki her çeģit teminat ve hakediģleri üzerinde yapılacak her türlü devir ve el değiģtirme iģlemleri veya haciz ve icra takibi bu iģte çalıģan iģçilerin ücret alacaklarını karģılayacak kısım ayrıldıktan sonra,kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder. hükmü yer aldığından,hizmet alımları kapsamında yüklenici alacaklarına karģı baģlatılacak haciz ve icra takibinde,iģçi alacaklarına öncelik tanınacaktır, -ĠĢçi ücretleri Bergama da Ģubesi bulunan Bankalar aracılığı ile yapılacak olup, iģçi ücretlerinden her ne nam altında olursa olsun (havale,online v.b.) herhangi bir ücret kesintisi yapılmayacak olup,bordrolardaki net tahakkuk tutarı iģçi hesaplarına yatırılacaktır. -ÇeĢitli sebeplerden dolayı iģten çıkartılan iģçilerin kanun gereği ödenmesi gereken kıdem,ihbar tazminatı gibi yasal haklarından kaynaklanan tazminatlarını yüklenici firma karģılayacaktır.yüklenici firma kurumdan bu hususta hiçbir Ģekilde ödeme talebinde bulunmayacaktır. -Hastalık raporu v.b.nedenler ile göreve gelmeyen elemanların çalıģılmayan günleri aylık hakediģten düģülerek tahakkuka öyle bağlanacaktır. C. SĠSTEM ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETĠ ESASLARI1 1-Konu: Hastanemizde bulunan 2000 KWA gücündeki trafonun sorumlu elektrik mühendisi veya elektrik ve elektronik mühendisi tarafından TEDAġ ın istediği bakım ve kontrol sorumluluğu hizmetidir. 2-Tanımlar : a)yüksek Gerilim (YG) Tesisleri: ĠĢletmenin elektrik enerjisinin temininde kullanılan ve anma gerilimi 1000 V un üzerinde olan (güç trafosu,kesici,ayırıcı,akım trafosu,gerilim trafosu,sigorta,parafudr,geçit izolatörü,mesnet izolatörü v.b.)techizat,cihazlar arası bağlantı elemanları (baralar,kablolar,klemensler v.b.) güvenlik ve iģletme topraklama elemanlar,primer ve sekonder koruma sistemi ile tesisin oluģturulmasında kullanılan tüm cihaz kaideleri,konstrüksiyonları,kumanda,koruma,sinyal,kilit devrelerini kapsar. b)ġģletme Sorumluluğu : YG tesislerinin iģletme sorumluluğunun Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde üstlenilmesi,iģletme personelinin eğitimi,manevra talimatlarının hazırlanması,güvenlik önlemlerinin alınması,iģletme esnasında ortaya çıkan arızalara (çağrı üzerine) müdahale edilmesi ve gerekli manevraların yapılması,sorumlulukları ile ilgili konularda iģletmeye gerekli raporların verilmesi v.b.ģekilde özetlenebilecek hizmetlerin tamamıdır. 2

3 c-ġşletme Sorumluluğunun Niteliği : ĠĢletme sorumlusunun gerçek kiģi ve elektrik mühendisi olması Ģarttır.KuruluĢlar adına bu sözleģmeye bünyelerindeki elektrik mühendisleri taraf olabilirler.birden fazla elektrik mühendisi bu sözleģmeyi imzalaması durumunda müteselsilen ve müģtereken sorumludur. d-ġşletme Sorumluluğunun Yükümlülükleri: 1-ĠĢletme sorumlusu, bu sözleģmenin imzalanması ile iģverene ait olan YG tesislerinin (üçüncü Ģahıslarla ortak kullanılanyg tesisleri hariç olmak üzere)her türlü iģletme sorumluluğunu üstlenmiģ olacaktır.ġģletme sorumlusu yasa karģısındaki sorumluluk dıģında, iģveren adına TEDAġ a (veya görevli Ģirket) karģı da sorumlu ve bu konuda muhatap olma durumundadır. 2-ĠĢletme sorumlusu, bu sözleģmenin imzalanmasını takiben, mevcut YG tesislerini denetleyerek, tesislerin hali hazır durumda,,ģletme yönünden kusur ve eksikliklerin bulunup bulunmadığını belirleyecek ve durumu iģverene raporlayacaktır. 3- ĠĢletme sorumlusu,belirlenen iģletme personelinin eğitimini yapacak ve herhangi bir yanlıģ manevraya meydan vermeyecek Ģekilde gerekli önlemleri alacaktır. 4- ĠĢletme sorumlusu, YG tesislerin tek hat Ģemasını hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asacaktır. 5-Manevra talimatları iģletme sorumlusu tarafından hazırlanarak, iģletme personeline imzaları karģılığında verilmiģ olacaktır.bu talimat yeteri boyutta bir levhaya yazılarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme ayrıca asılacaktır. 6-Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde, durum iģletme sorumlusu tarafından iģverene raporlanacak ve yeterli duruma getirilmesine çalıģılacaktır.varolan güvenlik malzemelerinin bakımlarının yaptırılması ve yeterli aralıklarla kontrol ve test edilmeleri, iģletme sorumlusu tarafından sağlanacaktır. 7-Tesislerde çeģitli nedenlerle gereken manevraların iģletme sorumlusu tarafından yapılması esastır.ancak iģletme sorumlusu bu manevraların bir kısmını veya tamamını, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere bir iģletme personeline yaptırabilecektir.talimatlar dıģında yapılan manevralardan doğacak kazalardan ĠĢletme Sorumlusu sorumlu değildir.ġģletme sorumlusunun talimatı dıģında elemanların manevra yapmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. 8-ĠĢletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması ĠĢletme Sorumlusu tarafından gerçekleģtirilecektir. 9- ĠĢletme sorumlusu,iģletme yönünden iģvereni TEDAġ (veya görevli Ģirket) nezdinde temsil etmekle görevli ve buna yetkilidir.tedaġ tan (veya görevli Ģirketten )gerilim kesim talebinde bulunmak,yeniden gerilim verilmesini talep etmek,kesinti,arıza v.b.konularda TEDAġ (veya görevli Ģirket )ile gerekli iliģkileri sürdürmek ĠĢletme Sorumlusunun görevlerindendir. 10- ĠĢletme sorumlusu,iģveren, TEDAġ (veya görevli Ģirket ) ve bakım sorumlusu ile ilgili gerekli iliģkileri sürdürecek, bakım iģlerinin gün ve saatini belirlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 11- ĠĢletme sorumlusu, bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla techizatın gerilimden izole edilmiģ ve topraklanmıģ olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında techizatın kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak normal iģletmeye geçilmesini sağlayacaktır. 12- ĠĢletme sorumlusu,mevcut techizatın durumunu sürekli olarak izleyecek,techizattaki aģırı zorlanmalardan önceden haberdar olmak üzere uygun bulduğu değerleri, hazırlayacağı tablolara iģleyecek veya iģletecektir.yapacağı değerlendirme sonucunda,müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu iģverene yazılı olarak iletecektir. 13- ĠĢletme sorumlusu,merkezin günlük bakımının,iģletme personelince yapılmasını sağlayacaktır. 14-Aktif ve reaktif enerji tüketiminin izlenmesi ve kompanzasyon tesisinin sağlıklı çalıģıp çalıģmadığının denetlenmesi ĠĢletme sorumlusuna aittir. Teknik bakım elemanlarınca günlük kontrol kompanzasyon sistemindeki dalgalanmalar iģletme sorumlusuna bildirildiğinde derhal müdahele edilecektir. Zamanında müdahele edilmediğinde doğacak güç reaktif bedeli yüklenici firmanın hakediģinden kesilecektir D. KAZAN DAĠRESĠ : 1. Isıtma kazanlarının günlük çalıģtırılması, 2. Kazanların bakımı, temizliği 3. Brülörlerin bakım ve iģletmesi 4. Yakıt pompası ve devrelerinin bakımı, iģletmesi 5. Kazan sirkülasyon ve blok zon pompalarının mekanik aksamları bakımı, salmastra yenilenmesi iģleri 6. Pompa devresi ve gidiģ dönüģ ana kolektöründeki Vana+ Çek valf+titreģim Yutucu+ Pislik tutucuların bakımı ve iģletmesi 7. Hidrofor dairesi hidroforlarının bakım ve iģletmesi 8. GenleĢme tanklarının bakımı ve iģletmesi 9. Kazan bacalarının periyodik ve yıllık temizliği 10. Sistemde bulunan tüm motorların periyodik bakımlarının yapılması 3

4 11. Yapılan bütün hizmetlerin kalite çalıģmaları çerçevesinde dökümante edilmesi. E. SOĞUTMA DAĠRESĠ : 1. Soğutma gruplarının bakım ve iģletmesi 2. Chiller ve zon pompalarının mekanik aksamları bakımı ve iģletmesi, salmastraların yenilenmesi 3. Soğutma dairesindeki pompa devresi- titreģim yutucu- pislik tutucuların bakım ve iģletmesi 4. GenleĢme tankları bakım ve iģletmesi 5. Su yumuģatma cihazı iģletme ve bakım iģleri 6. Sistemde bulunan tüm motorların periyodik bakımlarının yapılması EE. HAVALANDIRMA TESĠSATI ĠġLERĠ : 1. Klima santralleri ve hücreli aspiratörlerin iģletme ve bakımı 2. Santrallerin filtrelerinin temizliği 3. klima santrali ısıtma ve soğutma devresi vana+ filtrelerinin iģletme ve bakımı 4. Nemlendirme cihazlarının bakımı ve iģletilmesi 5. Fan-coil filtrelerinin temizliği 6. Isıtma ve soğutma sisteminin iģletme zamanına göre sistemdeki havasının alınması ve cihazların çalıģır hale getirilmesi 7. HEPA ve LAMĠNAR FLOW tavan filitrelerinin değiģimi, 8. Amaliyathanelerde ve yan koridorlarda, partikül sayımı ve sızdırmazlık testlerinin yapılması esnasında testleri yapan kiģilere nezaret etmek. F. HAVA SOĞUTMALI CHĠLLER CĠHAZLARININ BAKIM TARĠFĠ FORMU; 1. Kondenser bataryası üzerinde biriken toz, çamur ve bir takım parteküllerin kimyasal temizleyici ile temizlenerek yıkanması 2. Evaparatör emiģ filitrelerinin temizliği. 3. Fallow switc lerin kontrolü yapılacaktır. 4. Chıller giriģ-çıkıģ suyu basınç ve sıcaklıkları kontrol edilecektir. 5. Elektrik ve mekanik bağlantı kontrolleri 6. Elektronik kartlar üzerinde laser-dıgıtal termometre ile ısı kontrolü yapılacaktır. 7. Voltaj ve amper değerlerinin tespiti ve kontrol edilmesi. 8. Soğutucu gaz basınçlarının kontrolü. 9. Cihaz çalıģtırma ve termostatlarının kontrolü. 10. Kompresörlerin kapasite kontrolleri yapılacaktır Drayer filitre kontrolleri yapılacaktır. Gerekiyorsa değiģtirilecektir Kompresör yağ seviyeleri kontrol edilecek, eksilme veya bozulma tespit edilirse yenilenecektir. 13. Alçak ve yüksek basınç presostat değerleri kontrolü. 14. Karter ısıtıcı kontrolleri yapılacaktır Sistem üzerinde gaz kaçak kontrolü. 16. Kondenser fan motorları kontrolleri ve akım ölçümleri yapılacaktır Cihazların genel performans kontrolü. G. KLĠMA SANTRALLER VE HÜCRELĠ ASPRATÖRLER BAKIM TARĠFĠ FORMU : 1. Filitreler temizlenecektir. 2. Bataryalar kimyasal malzeme ile temizlencektir. 3. Fan motorlarının elektrik akımları ölçülecektir. 4. Otomatik kontrol elemanlarının çalışması kontrol edilecektir. 5. Fan-motor kayışları gerginliği kontrol edilecek, gerekiyorsa değiştirilecektir. 6. Fan-motor rulmanları yağlanacak, arızalı olanlar değiştirilecektir. 7. Fanlarda balans ve vibrasyon kontrolü yapılacaktır. H. BUHARLI NEMLENDĠRĠCĠLER BAKIM TARĠFĠ FORMU 1. Nemlendiricilerin genel kontrolleri yapılacaktır.. 2. Nozulların ağızların biriken kiteç katmanları temizlenecektir. 3. Bu har püskürme seviyeleri kontrol edilecektir. 4. Buhar tankı ve borularda oluşacak kireç ve tortular temizlenecektir. I. HEPA FĠLĠTRELER VE LAMĠNAR FLOW BAKIM TARĠFĠ FORMU 1. Hepa filitreler ve laminar flow tavan filitreleri 6 ayda birkez değiştirilecektir. 4

5 2. Değişim yapıldıktan sonra amaliyat hanelerde partekül sayımı ve hepa filitrelerin altında sızdırmazlık testleri yapılması sırasıda ilgili firmaya nezaret edilecektir. 3. Test sonuçlarını gösteren raporlar dosya halinde hastane idaresine sunulacaktır. 4. Shot-off damperlerin bağlantıları ve hareket açıları kontrolü ve testi yapılacaktır. 5. Elektrikli ısıtıcıların bağlantı kontrolleri yapılacak, çektikleir elektrik akımları ve rezistans değerleri ölçülecektir. Ġ. FAN-COĠL CĠHAZLARI BAKIM TARAĠFĠ FORMU 1. Fan coil cihazlarının emiş filitreleri temizlenecektir. 2. Bataryalar üzerinde biriken tortu ve tozlar kimyasal temizleyici ile temizlenecektir. 3. Fan kanatları arasındaki yozlar fırça yardımıyla temizlenecektir. 4. Fan ve motorlardaki balans ve salınım kontrolleri yapılacaktır. 5. Oda termostatları kalibrasyon ayarları ve bağlantılar kontrol edilecektir. 6. Üfleme menfezlerinin temizliği yapılacaktır. K. ISITMA KAZANLARI VE BRÜLÖRLER BAKIM TARĠFĠ FORMU 1. Kazan kapakları açılıp, duman borularında biriken kurumlar temizlenecektir. 2. kazan kapak contaları kontrol edilecek, sızdırmazlıkları sağlanacaktır. 3. brülörlerin genel temizlikleri yapılacaktır. 4. meme temzliği yapılacaktır. 5. fotosel temizliği yapılacaktır. 6. elektrot temizliği ve ayarı yapılacaktır. 7. yakıt filitre temizliği yapılacaktır. 8. pompa filitre temizliği yapılacaktır. 9. yakıt pompası basınç kontrol ve ayarları yapılacaktır. 10. Türbülatör ve yanma başlığı temziliği ve ayarı yapılacaktır. 11. Hava ayarı yapılıp, randımanlı yanma sağlanacaktır. L. SĠRKÜLASYON POMPALARI AYLIK BAKIM TARĠFĠ FORMU. 1. Pompa elektrik motorlarının çektiği akımlar ölçülecek, normal olmayan değerler okunursa nedenleri araştırılıp, giderilecektir. 2. pompa salmasraları kontrol edilecek gerekiyorsa değiştirilecektir 3.. Pompa ve elktrik motorunun rulmanları kontrol edilecek, bozulma varsa değiştirilecektir.titreşim ve ses kontrolü yapılacaktır. 4. Pompa emiş filitreleri kontrol edilecek, kirlenme varsa temizlenecektir. 5. Kaplin lastiklerinin yıpranma ve ayar kontrolü yapılıp,gerekiyorsa değiştirilecektir. 6. Pompa ve motor bağlantı elemanları kontrol edilecek, gevşek olanlar sıkılacaktır. 7. Membranlı genleşme tanklarının genel kontrolleri ve hava basınç kontrolleri yapılacak, gerektiği kadar azot basılacaktır. M. ELEKTRĠK KUMANDA PANOSU BAKIM TARĠFĠ FORMU : 1. Panolardaki termik ve zaman rölesi ayarları kontrol edilecek, amperajlar ölçülüp sigortalar kontrol edilecektir. 2. Ana şalter, kontaktör, sigorta gibi elemanların bağlantıları kontrol edilecek, yanmış kablo varsa değiştirilecek, gevşek vidalar sıkılacaktır. 3. Çekilen elektrik akımları kontrol edilecek, panodan kaynaklanan anormallik varsa nedeni giderilecektir.kompanzasyon panosunda ve bina ana dağıtım panosunda ki sayaçlar günlük olarak okunacak ve okunan değerler bilgisayara işlenecektir.kritik seviyeye ulaştığında derhal sorumlu mühendise haber verilerek gerekli ayar ve düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı takip edilecek gerekirse derhal ilgili Müdür Yardımcısına haber verilecektir. 4. Kontaklarda, klemnslerde ve şalterlarde oksitlenme görülürse, temizlenip, bağlantıları sıkılacaktır. 5. Sinyal lambaları kontrol edilecek çalışmayanlar değiştirilecektir. 6. Ana dağıtım panoları odasındaki kesintisiz güç kaynağına baplı aku gruplarının aylık bakım ve günlük kontrolleri yapılacak alınan elektrik değerlerinde ki sapmalar yazılı olarak iadareye bildirelecektir. N. SOĞUKODA CĠHAZLARI BAKIM TARĠFĠ FORMU 1. İç ünite evaparatör filitresi temizlenecektir. 2. İç ünite evaparatör bataryası kimyasal malzeme ile temizlenecektir. 5

6 3. İç ünite fanı konytrol edilecek, sessiz çalışması temin edilecektir. 4. Dış ünite kondenser bataryası kimyasal malzeme ile temizlenecektir. 5. Soğutucu gaz basınçları kontrol edilecektir. 6. Kompresörün çektiği akım ölçülecek, normal değilse nedenleri araştırılacaktır. 7. Kondenser fanının çektiği akım ölçülecek, normal değilse nedenleri araştırılcaktır. 8. Sistemde soğutucu gaz kaçağı kontrolü yapılcak, varsa giderilip, eksilen gaz tamamlanacaktır. 9. Oda sıcaklıkları, üfleme sıcaklıkları ve set değerleri kontrol edilecek ve ayarlanacaktır. 10. Cihazın genel temizliği yapılacaktır. O. SU ARITMA SĠSTEMĠ BAKIM TARĠFĠ FORMU 1. Su giriş ve çıkış sertlikleri ölçülecektir. 2. Tuz kabının ve emiş filitresinin temizliği yapılacaktır. 3. Timer manuel ayarlanıp rejenerasyon yapması gözlenecektir. 4. Reçine seviye ve doygunluk kontrolü yapılacaktır. 5. Aynı işlemler karbon filitre ve kum filireleri içinde uygulanacaktır. 6. U.v. filitrelerin genel kontrolleri ve ışık şiddeti kontrolü yapılacaktır. 7. Ters osmos cihazının genel kontrolleri yapılacaktır. 8. Giriş filitrelerinin temizlikleri yapılacaktır. Ö. KÜÇÜK ONARIMLAR Hastanemizin mevcut sıhhi tesisatında meydana gelebilecek her türlü su kaçaklarının,tuvalet ve lavobalarında,hastane bahçesindeki sulama sisteminde oluģabilecek arızaların tespiti,tamiratının yapımı ve gerektiğinde ilave tesisatların yapılması ;mevcut kapı,pencere v.s. ile ilgili meydana gelebilecek küçük onarımların yapılması ; hastane binası dıģ ve iç cephesinin mevcut rengine uygun olarak boyanması ve duvarlarda meydana gelebilecek hasarların onarılması ;jeneratörün periyodik günlük,aylık bakımı;oksijen,protoksit,karbondioksit tüplerinin değiģtirilme iģlemlerinin yapılması; elektrik, mekanik,telefon ve tesisatlarında her türlü arızanın tespiti,giderilmesi ve bakım iģlemlerinin yapılması.(bu iģlemlerde gerekli olacak bakım,onarım,tamirat ile ilgili malzemeler kurumumuzca temin edilecektir. ) P. TRAFO MERKEZĠ 1-Bütün hücreler(hücre dıģından) gözle kontrol edilerek, teçhizatın durumunda normal dıģı bir durumun olup olmadığı ( ark ıģığı, ark sesi, yüzeysel deģarjı iģaret eden cızırtı sesi, yerinden kaymıģ YG sigortası, önemli yağ kaçağı, kırılmıģ izolatör v.b. yönlerinden ) kontrol edilecek. 2-Yüksek gerilim bara geriliminin, her üç fazda da olup olmadığı kontrol edilecek ( voltmetre ve voltmetre komütatörü ile ). Okuduğumuz gerilim değerlerinin, olağan dıģı salınım yapıp yapmadığı gözlenecek. 3-Yüksek gerilim ve alçak gerilim tarafındaki ampermetreleri gözlenecek, yük akımının normal olup olmadığı kontrol edilecek. 4-Güç trafosu dıģarıdan ( gözetleme penceresinden ) gözlenecek, normal dıģı bir durumun olup olmadığı kontrol edilecek, Ayrıca yağ seviyesi ve trafo sıcaklığı gözlenecek. 5-Akü bataryası pilot elemanlarının suları tamamlanacak, gerilim ( Ģöntlü voltmetre ile ) ve bome değerleri ölçülecek. Değerleri kaydedilecek. 6-Batarya ve redresör DC gerilimleri ölçülecek, ilgili forma kaydedilecek. 7-Redresör çıkıģ gerilimi...v 'a ayarlanarak, batarya Ģarja bırakılacak. ġarj akımı...a 'in üstünde ise...a 'e kadar düģürülecek ve batarya Ģarja bırakılacak. ġarj sonunda akü Ģarjdan çıkarılacak. 8-Akünün fazla boģalmıģ olması durumunda, 2 saatlik aralıklarla Ģarjı kontrol edilecek ve bu iģleme akü Ģarjının tamamlanmasına kadar devam edilecek. 9-Hücre içinde her hangi bir arıza durumunda elektrik mühendisi veya elektrik ve elektronik mühendisine haber verilecektir. R. TOPRAKLAMALAR 1-Bütün cihazların ( güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr, kablo baģlığı v.b. ) gövdelerindeki ve bağlı oldukları çelik yapıdaki topraklama bağlantıları sökülerek, temas yüzeyleri temizlenecek. Gerekiyorsa alüminyum boya ile boyanarak bağlantısı yenilenecektir. 2-Bu bağlantılardan baģlayarak, topraklama barasına kadar olan topraklama iletkenleri kontrol edilip ek noktalarındaki bağlantılar sökülüp temas yüzeyleri temizlenip gerekirse alüminyum boya ile boyanacaktır. 6

7 3-Topraklama barası üzerindeki bütün bağlantılar için de aynı iģlem tekrarlanacaktır. 4-Birbirlerine cıvata ile bağlı bütün metal aksamı ayrı bir birim kabul ederek, her birinin topraklama barasına bağlantı yolu üzerindeki bağlantılar için aynı iģlem tekrarlanacaktır. 5-Hücre kapılarının flex, topraklama bağlantıları için aynı iģlem tekrarlanacaktır. 6-TopraklanmamıĢ birimler var ise, topraklama barasına bağlantıları yapılıp (birbirlerine cıvata ile bağlı birimlerin bu bağlantıları, topraklama yönünden elektrikli bir bağlantı sayılmaz.) 7-Topraklama barasının, topraklama elektrotuna yer altından bağlantısını sağlayan bölümün en az 50 cm.lik kısmı açılarak korozyon kotrolü yapılacaktır. AĢırı derecede korozyona uğradığı belirlenirse topraklama iletkeninin yer altındaki bölümü ve elektrota koģut bağlanan ikinci bir topraklama kurulacaktır. S. ÖLÇME 1-Topraklama barasını, topraklama elektrotuna en yakın bağlantısından ayırarak, topraklama elektrotunun topraklama drenci ölçülecek ( bu ölçme toprak altında kalan kısmın topraklama drencini verir.) 2-Ayrılan bağlantıyı normale getirerek topraklama direncini topraklama elektrotuna en uzak bulunan 3 veya 4 noktadan tekrar ölçülecektir. Bu değerler topraklamanın yeraltındaki kısmına ait topraklama direnç değeri ile aynı olmalıdır. Daha büyük değerlerin ölçülmesi durumunda, ara bağlantılardan kötü temas olduğu belirlenecek, hatalı bağlantılar onarılacaktır. ġ. BARALAR Bara temizliği yapılacaktır. Bütün bara bağlantıları kontrol edilip gerekiyorsa yüzey temizliği ve boyası yapılacaktır. T. MESNET ĠZALATÖRLERĠ Ġzolatör Temizliği yapılıp bağlantı gevģeklikleri kontrol edilip gerekirse sıkılır. Baraların izalatör bağlantıları kontrol edilip kırılmıģ ve çatlamıģ izolatörler değiģtirilecektir. U. GEÇĠġ ĠZALATÖRLERĠ Dahilden dahile (D/D) ve dahilden harice (D/H) geçiģ izolatörlerinin temizlikleri yapılacaktır. tij ve iletkenle bağlantıları kontrol edilip. Gerekiyorsa temas yüzeyleri temizlenecektir. Ü. KABLO BAġLIKLARI Harici ve Dahili tip kablo baģlıklarının temizliği yapılacak Kasıntılı çalıģma yönünden durumu kontrol edilip. Gerekiyorsa temas yüzeylerin temizliği yapılacaktır. V. YER ALTI KABLOLARI VE KABLO KANALLARI 1-Kablonun hariçte kalan bölümleri Kanal içinde ise, kontrolleri yapılıp gerekiyorsa kanal temizliği yapılacaktır. 2-Kablonun hariçte ve dahilde toprak üstünde kalan bölümleri ve mekanik bağlantıları kontrol edilecek. 3-Kablonun mekanik bağlantısını sağlayan elemanların( kelepçe v.b.) kablo izolasyonu zedelenip zedelenmediği kontrol edilecektir. Test Kablonun her iki ucundan elektrik bağlantıları sökülüp yalıtım testi yapılacaktır. Bulunan değer raporlanacaktır. Z. BAKIM YAPILACAK CĠHAZ LĠSTESĠ : 1- Klima Santralı (Muhtelif Marka ) 17 Adet 2- Laminar Flow 1 Adet 3- Hücreli Aspiratör (Muhtelif Marka ) 23 Adet 4- Kanal Tip Aspiratör (Muhtelif Marka) 5 Adet 5- Buharlı Nemlendirici (Uhtelif Marka) 6 Adet 6- Hepa Filtre (Muhtelif Marka) 66 Adet 7- shut-off Damper (Muhtelif Marka) 66 Adet 8- Elektrikli Isıtıcı (Muhtelif Marka) 4 Adet 9- Fancoil Cihazları(Muhtelif Marka) 326 Adet 10- Isıtma Kazanı (Muhtelif Marka) 3 Adet 11- Ağır Yağ Brülorü (Muhtelif Marka) 3 Adet 12- Soğutma Grubu (20gx X 227) 1 Adet 13- Soğutma Grubu ( Mcquay) 1 Adet 14- Soğutma Grubu (Ross ) 1 Adet 15- Soğuk Oda Cihazı 1 Adet 16- Su Arıtma Cihazı 1 Adet 17- Ultraviyole Cihazı 1 Adet 18- Kum Filtresi 1 Adet 19- Osmos Cihazı 1 Adet 7

8 20- Sirkülasyon Pompası (Muhtelif Marka) 26 Adet 21- Membranlı GenleĢme Deposu 5 Adet 22- Bilgisayarlı Kontrol Sistemi 1 Adet 23-Trafo Merkezi ve iliģkileri 1 Adet DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ PERĠYODĠK BAKIM LĠSTESĠ CĠHAZIN ADI CĠHAZIN SAYISI MEVCUT SĠSTEMLER BAKIM PERĠYODU 1-JENERATÖR GÜNLÜK-HAFTALIK-AYLIK 2-TRAFO MERKEZĠ 1 AYLIK 3-ASANSÖRLER AYLIK 4-ÇĠLLER SOĞUTMA GRUBU 3 AYLIK 5-AMELĠYATHANE HAVALANDIRMA FĠLTRELERĠ 6 AYDA BĠR(AMELĠYATHANE SALONLARI-DOĞUMHANE- KORĠDORLAR) 6-KAZAN DAĠRESĠ KAZANLARIN GÜNLÜK BAKIMI 7-SU DEPOSU 6 AYDA BĠR 8-FANKOĠLLERĠN BAKIMI 326 GÜNLÜK 9-KOMPOZĠSYON PANOLARI GÜNDE 2 KEZ 10-PARATONER YILLIK 11-HEMODĠYALĠZ CĠHAZLARI AYLIK 12-SU ARITMA CĠHAZI 1 AYLIK 13-SOĞUK ODA CĠHAZI 1 AYLIK 14-ULTRAVĠYOLE CĠHAZI 1 AYLIK 15-KUM FĠLTRESĠ 1 AYLIK 16-OSMOS CĠHAZI 1 AYLIK 17-SĠRKÜLASYON POMPASI 26 AYLIK 18-MEMBRANLI GENLEġME DEPOSU 5 AYLIK 19-BĠLGĠSAYARLI KONTROL SĠSTEMĠ 1 AYLIK 20-ISITMA KAZANI 3 AYLIK 21-ELEKTRĠKLĠ ISITICI 4 3 AYDA BĠR 22-SHUT-OFF DAMPER 66 6 AYDA BĠR 23-HEPA FĠLTRE 66 6 AYDA BĠR 24-BUHARLI NEMLENDĠRĠCĠ 6 AYLIK 25-KANAL TĠP ASPĠRATÖR 5 AYLIK 26-HÜCRELĠ ASPĠRATÖR 23 AYLIK 27-LAMĠNAR FLOW 1 6 AYDA BĠR 28-KLĠMA SANTRALĠ 17 AYLIK 29-AĞIR YAĞ BROLÖRÜ 3 AYLIK YUKARIDA LĠSTESĠ VERĠLEN CĠHAZLARIN GÜNLÜK GÖZLEMLEME YAPILMASI GEREKEN CĠHAZLARIN, KONTROLLERĠNĠN YAPILMAMASINDAN OLUġACAK KUSUR VE HATALARDAN, PERĠYODĠK BAKIM ARALIĞINDAKĠ SÜRELERDE BAKIM YAPILMAMASI SONUCU OLUġABĠLECEK AKSAKLIKLARDAN YÜKLENĠCĠ FĠRMA SORUMLUDUR. NOT:Ġġ BU TEKNĠK ġartname 8 (SEKĠZ) SAYFADAN ĠBARETTĠR. DR.SADIK DOĞRUER ZÜLKÜF ALKAN DT.T.EMRE YALMAN BAġHEKĠM YARD. HASTANE MÜDÜRÜ BAġKEĠM YARD. FARUK GÜNDÜZ MÜDÜR YARD. ĠSMAĠL BALCI TEKNĠSYEN /01/2011 UZ.DR.OSMAN HĠMMETOĞLU BAġHEKĠM 8

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ, MEKANİK TESİSATLARI VE MÜŞTEMİLATLARININ, ELEKTRİK TRAFOLARININ, YG, AG SİSTEMLERİNİN,

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR

T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR 1 T.K.İ. KURUMU E.L.İ. MÜESSESESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT ISI MERKEZLERİNİN İŞLETMESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR Bu Ģartnamede Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ç.L.Ġ., ihale sonucunda

Detaylı

T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr

T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr 1 T.K.Ġ. EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE AĠT ISI MERKEZLERĠNĠN ĠġLETMESĠNE ĠLĠġKĠN TEKNĠK ġartnamedġr Bu Ģartnamede Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Ç.L.Ġ. ihale

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

BĠRĠNCĠ KISIM. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç; Kapsam; Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı kamu görevi yapan Devlet, il, belediye ve köyler ile gerçek ve tüzel kiģiler tarafından elektrik enerjisi

Detaylı

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer

3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORAN SİTESİ, SEFARETLER STÜDYOSUNDA BİNASINDA BULUNAN MUHTELİF TİPTEKİ 28 ADET ASANSÖRÜN 2 (İKİ) YIL SÜREYLE PERİYODİK BAKIMI, GENEL BAKIMLARININ YAPILMASI, SİSTEMLERİN SÜREKLİ OLARAK

Detaylı

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ (ELEKTRĠK, SU, ATIK SU, DOĞAL GAZ, HABERLEġME VB.) GENEL ġartlar ĠÇĠNDEKĠLER GENEL ġartlar BÖLÜM I ORTAK ġartlar Madde 1. Tanımlar 5 Madde 2. Ortak ġartların Kapsamı 6 Madde

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü EK-1 PERİYODİK BAKIM PROSEDÜRÜ 1. Genel Şartlar 2. BTS Sistemleri Periyodik Bakımı 3. Anten Sistemleri Periyodik Bakımı 4. Transmisyon Sistemleri

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde

Detaylı

TEKNİK SERVİS PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

TEKNİK SERVİS PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/11 1.POZİSYON ADI: Teknik Servis Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Birim Sorumlusu 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Yok 4.1.Asansör Birim Personeli 4.1.1.Asansörlerin bakım, onarım ve

Detaylı

TALEP fcliktari BİRİMİ

TALEP fcliktari BİRİMİ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TAŞINIR KAYIT KODU* 17 *Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır. TALEP fcliktari BİRİMİ B BLOK HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ BAKIMI

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ĠġLETME ELEKTRĠK BAKIMCISI SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0164-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 20.12.2011-28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ĠġLETME ELEKTRĠK BAKIMCISI SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0164-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 20.12.2011-28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ĠġLETME ELEKTRĠK BAKIMCISI SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0164-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 20.12.2011-28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ĠġLETME ELEKTRĠK

Detaylı

T.C ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İŞLETME TALİMATI

T.C ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İŞLETME TALİMATI T.C ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İŞLETME TALİMATI İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2000 2 İ Ç İ N D E K İ L E R KONU BAŞLIĞI Sayfa No: İçindekiler 3 Önsöz

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi] T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALĠ YILI PAZARLIK USULÜ ĠLE 103 KALEM TIBBĠ CĠHAZ (SARF) ALIMI MAL ALIMLARINA AĠT TĠP SÖZLEġME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ( Ġġ BU ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname; ĠHALE KONUSU YAPILACAK Ġġ, Ġġ KALEMĠ

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 İÇİNDEKİLER Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2 Madde 2 : Yasal Dayanak....2 Madde 3 : Tanımlar 2 Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 Madde 5 : Atıksu Altyapı Tesislerinden Yararlanma KoĢulları..4 Madde 6 : Atıksu

Detaylı

LEVENT MARĠNA ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ

LEVENT MARĠNA ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ LEVENT MARĠNA ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ (01.11.2010) BÖLÜM I AMAÇ VE KAPSAM I.1 Bu Yönetmelik, yatlara ve yatçılara hizmet etmek üzere, Dirinler Turizm Liman ĠĢletmeciliği seyahat ĠnĢaat Akaryakıt Sanayi Ticaret

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ

T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Tanımlar... 4 İKİNCİ KISIM Uygulamalar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 4. Temel ilkeler...

Detaylı

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ: SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 MAYIS 1995 7 PAZAR. Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 MAYIS 1995 7 PAZAR. Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 MAYIS 1995 7 PAZAR YÜRÜTME.VE İDARE BÖLÜMÜ Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi Sayı : 22280

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde

Detaylı