T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ 2011 MALĠ YILI AYLIK PERĠYODĠK MERKEZĠ KLĠMA SĠSTEMLERĠ, MAKĠNA VE EKĠPMANLARI BAKIM VE ONARIM ve SĠSTEM ĠġLETME SORUMLULUĞU ĠġĠ HĠZMETĠ ALIMI ġartnamesġ Hastanemizde mevcut sıhhi tesisatların onarımları, kapı ve pencerelerin küçük onarımları,bina içi boya tamiratları, elektrik sistemlerindeki her türlü arızaların giderilmesi ve bakım iģleri, küçük elektrik iģi tamiratları, (malzeme kurumca temin edilecektir),jeneratörün periyodik günlük,aylık kontrolleri; oksijen-protoksit,karbondioksit tüplerinin değiģimi ve hastanemizde kurulu bulunan elektrik, merkezi ısıtma,soğutma,havalandırma ve hijyen sistemlerinin sağlıklı ve randımanlı çalıģmasını temin etmek amacıyla yıllık,aylık periyodik bakım ve küçük onarım hizmetleri iģi aģağıda listelenen cihaz ve sistemlere belirlenen kurallar içerisinde yaptırılacaktır. AĢağıda bakımı yapılacak malzemeler ve bakım usulleri dikkate alınacaktır.ġstekliler aģağıda belirlenen iģleri normal mesai saatlerinde ayrıca mesai saatleri dıģında arıza durumunda acil iģlere en geç iki saat içerisinde müdahale ederek yedi adet teknik eleman(3 elektrik teknikeri veya elektrik teknisyeni,1 mekanik tesisat teknikeri veya mekanik tesisat teknisyeni, 1 sıhhi tesisat teknisyeni veya sıhhi tesisat ustası, 1 iklimlendirme-soğutma teknikeri veya teknisyeni,1 boyacı ustası veya sertifika sahibi veya bonservis belgeli) ile hizmet verecektir ve sorumlu elektrik mühendisi veya elektrik ve elektronik mühendisi ile Hastanemizde bulunan trafonun TedaĢ tarafından istenen bakım ve kontrol sorumluluğunu da üstlenerek hizmet verecektir. Hastane idaresi gerekli gördüğü taktirde istediği çalıģanın yerini değiģtirme konusunda tam yetkilidir.bundan dolayı yüklenici ve çalıģan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.ġģ akıģları hastanenin Kalite denetim prosedürleri çerçevesinde idarece değiģtirilebilir.yüklenici istihdam ettiği personelden dolayı sorumludur.personelin hastane donanımına vereceği zarar yüklenici tarafından karģılanacaktır.elektrik teknikeri veya teknisyenleri tarafından trafo merkezindeki günlük kontrollerde kompanzasyon sistemindeki dalgalanmalar sistem iģletme sorumlusuna derhal bildirilecektir.eğer bildirim geç yapılırsa ya da zamanında müdahalede edilmediğinde elektrik faturalarına yansıyacak reaktif güç bedeli yüklenicinin hakediģinden kesilecektir. A. YASAKLAR: 1-Hizmet ifası; kanun,tüzük,yönetmelik,genelgeler doğrultusunda doğru,eksiksiz ve zamanında yapılacaktır.hizmet ifası esnasında kurum ve hastalara ait öğrenilen bilgiler ifģa edilemez,yayınlanamaz. 2-ÇalıĢtırılan elemanlar ve yüklenici,kurum kuralları ve iģ kanunu hükümlerine uymak zorundadır. 3-Personel kurum içinde hiçbir Ģekilde etnik,siyasi konuģma,tartıģma,eylem,toplantı v.b.yapamaz. 4-Kurum çalıģanları ile hasta,refakatçi ve ziyaretçilere karģı daima gelenek,görenek,örf ve nezaket kurallarına uygun davranacak,saygılı ve güleryüzlü olacaktır. 5-Yüklenici,iĢ esnasında çalıģanlarının kusuru nedeniyle oluģan hasar ve zararı tazminle mükelleftir ve firma yetkilisine bildirimden sonra hasar ve zarar telafi edilemezse firma alacağından kesilecektir. 6-ÇalıĢan elemanlar kurum içinde ve dıģında kavga ve darp olaylarına karıģamaz,yüz kızartıcı suç iģleyemez.diğer çalıģanlar ile hasta ve yakınlarına kötü muamele, kavga ve hakaret edemez,kurumda huzursuzluk çıkaramaz,görevini ihmal edemez,kurum kurallarına aykırı davranamaz.aksi taktirde kurum yönetimi tarafından hakkında yasal iģlem baģlatılır. 7-Hiçbir Ģekilde kurumda alkol kullanılamaz,alkollü içki kuruma sokulamaz,göreve alkollü gelinemez. 8-Hastane Bina otomasyon Sistemini kullanmakla görevli personel görevleri dıģında herhangi bir kiģisel amaç için bilgisayarı kullanamaz. 9- Hastane Bina Otomasyon Sistemini kullanan personel yetkilileri dahilinde bulunan kullanıcı adı,kullanıcı Ģifresi ve bilgileri Hastane Bilgi Sistemi sorumlu Müdür Yardımcısı bilgisi dıģında baģka kimseye veremez ve kullandıramaz. B. ÖZEL MADDELER : 1-Aylık periyodik bakım programı hastane idaresine en az 3 gün önce yazılı olarak bildirilecektir.hastane idaresinin belirleyeceği görevli refakatinde bakımlar yapılacaktır.periyodik bakım rapor veya formları takip eden ayın ilk haftasında listelenmiģ olarak idareye teslim edilecektir. 2- Yapılan bütün hizmetlerin kalite çalıģmaları çerçevesinde dökümante edilmesi bu hizmetin bir parçasını oluģturacaktır.teknik servis çalıģma düzeni ile ilgili hastane idaresince düzenlenmiģ talimatlara ve yapılacak değiģikliklere uyulmak zorundadır. 3-Personele; hastane teknik hizmet kapsamında ki tüm cihazların bakım ve koruyucu eğitimi,hizmetin baģlamasında bir kez firmanın üst eğitimli teknik personeli tarafından verilecektir.verilen eğitim konu baģlıkları ile belgelendirilecektir.ayrıca hizmetin baģladığı tarihten itibaren ilk dört ay içerisinde idare ile birlikte belirlenecek bir tarihte sertitifikalı bir danıģman firma tarafından eğitim verrilecek ve eğitim sertifikaları hastane idaresine teslim edilecektir.danıģman firma tarafından verilecek eğitim giderleri firma tarafından karģılanacaktır.ġstihdam edilen personelin,oryantasyon eğitimi,temel eğitim ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi karģılanması için yöntem belirlemek idarenin tasarrufunda olup,yüklenici firma bu yöntemlerin uygulanması için iģbirliği yapmak, idarece verilecek,yasal zorunluluk taģıyan eğitimlere tüm elemanların katılımını sağlamakla mükelleftir. 1

2 4-Ġdarecilerin onaylamadığı servis formları geçersizdir,hizmet verilmemiģ sayılacaktır.aylık hakediģlerin muayenesinde bu formlar dikkate alınacaktır. 5-Teknik elemanlarca tespit edilen arızalar hakkında idareye yazılı bilgi verilecek, hastane idaresinin talimatı doğrultusunda iģlem yapılacaktır. 6-Tüm kayıtların asılları teknik servis biriminde düzenli olarak saklanacak olup, sözleģme bitiminde hastane idaresine teslim edilecektir. 7-Bakım elemanlarının yerinde giderebildikleri her türlü arıza kendileri tarafından yapılacak olup,özel ihtisas gerektiren veya kurumun teknik imkanları ile yapılması mümkün olmayan arızalar idare tarafından uzman ve yetkili kiģilere yaptırılmak üzere arıza servis formu ile idareye bildirilecektir. 8--HakediĢ ödemeleri kurum bakiyesi yeterli olduğu taktirde hizmet verilen ayı takip eden ayın ilk 12 gün içerisinde kurumca ödenecektir, -ĠĢçi ücretlerinin iģçiler adına açılmıģ olan banka hesaplarına, yükleniciye hakediģ ödemesinin yapıldığı gün veya takip eden gün içinde aktarılacaktır; -ĠĢçi ücretlerinin hesaplarına aktarıldığına dair banka dekontunun aynı gün veya takip eden gün içinde kurumumuza ibrazı sağlanacaktır; -ĠĢçi ücretlerinden kaynaklanan sosyal güvenlik primleri ve vergileri ilgili yerlere yatırılacaktır; -Ġlgili aya ait hak ediģ ödemesi yapılmadan,ödemesi yapılan bir önceki aya iliģkin belgelerin (iģçi ücretlerinin iģçiler adına açılacak banka hesaplarına yatırıldığına dair her iģçinin adının görüldüğü belgeler ile bu ücretlere iliģkin primler ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgeleri yeniden) fatura ekinde sunulacaktır; Ancak,kurum bakiyesinin ilk 12 gün içinde hakediģ ödemelerini ödemeye yetmemesi durumunda, iģçi ücretleri kurum tarafından hakediģ ödemesi yapılmamıģ olsa dahi yüklenici tarafından her ayın 15 ine kadar yatırılacak olup,ödendiğine dair banka dekontu hastanemiz nolu faxına iletilecektir, -ĠĢçi ücretlerinin ödenmemesi durumunda,sözleģme ve ihale dökümanı hükümleri özelliklede Hizmet ĠĢleri Genel ġartnamesi nin ÇalıĢanların Özlük Hakları baģlıklı 38 nci maddesine göre hareket edilecektir, -Mali yılın son ayına iliģkin belgelerin(iģçi ücretlerinin iģçiler adına açılacak banka hesaplarına yatırıldığına dair her iģçinin adının görüldüğü belgeler ile bu ücretlere iliģkin primler ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgeler,yıl sonu son aya ait bütün iģçilerin yükleniciden herhangi bir alacağının kalmadığına dair, ücret,izin,hiçbir sosyal hakkına ait alacağının v.b imzalı dilekçeleri idareye ibraz edildikten sonra firma ödemesi yapılacak aksi taktirde Hizmet ĠĢleri Genel ġartnamesinin çalıģanların özlük hakları baģlıklı 38.nci maddesine göre hareket edilecektir, sayılı ĠĢ Kanununun Kamu Makamlarının ve Asıl ĠĢverenlerin HakediĢlerinden Ücreti Kesme Yükümlülüğü baģlıklı 36 ncı maddesinde Anılan müteahhitlerin bu iģverenlerdeki her çeģit teminat ve hakediģleri üzerinde yapılacak her türlü devir ve el değiģtirme iģlemleri veya haciz ve icra takibi bu iģte çalıģan iģçilerin ücret alacaklarını karģılayacak kısım ayrıldıktan sonra,kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder. hükmü yer aldığından,hizmet alımları kapsamında yüklenici alacaklarına karģı baģlatılacak haciz ve icra takibinde,iģçi alacaklarına öncelik tanınacaktır, -ĠĢçi ücretleri Bergama da Ģubesi bulunan Bankalar aracılığı ile yapılacak olup, iģçi ücretlerinden her ne nam altında olursa olsun (havale,online v.b.) herhangi bir ücret kesintisi yapılmayacak olup,bordrolardaki net tahakkuk tutarı iģçi hesaplarına yatırılacaktır. -ÇeĢitli sebeplerden dolayı iģten çıkartılan iģçilerin kanun gereği ödenmesi gereken kıdem,ihbar tazminatı gibi yasal haklarından kaynaklanan tazminatlarını yüklenici firma karģılayacaktır.yüklenici firma kurumdan bu hususta hiçbir Ģekilde ödeme talebinde bulunmayacaktır. -Hastalık raporu v.b.nedenler ile göreve gelmeyen elemanların çalıģılmayan günleri aylık hakediģten düģülerek tahakkuka öyle bağlanacaktır. C. SĠSTEM ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETĠ ESASLARI1 1-Konu: Hastanemizde bulunan 2000 KWA gücündeki trafonun sorumlu elektrik mühendisi veya elektrik ve elektronik mühendisi tarafından TEDAġ ın istediği bakım ve kontrol sorumluluğu hizmetidir. 2-Tanımlar : a)yüksek Gerilim (YG) Tesisleri: ĠĢletmenin elektrik enerjisinin temininde kullanılan ve anma gerilimi 1000 V un üzerinde olan (güç trafosu,kesici,ayırıcı,akım trafosu,gerilim trafosu,sigorta,parafudr,geçit izolatörü,mesnet izolatörü v.b.)techizat,cihazlar arası bağlantı elemanları (baralar,kablolar,klemensler v.b.) güvenlik ve iģletme topraklama elemanlar,primer ve sekonder koruma sistemi ile tesisin oluģturulmasında kullanılan tüm cihaz kaideleri,konstrüksiyonları,kumanda,koruma,sinyal,kilit devrelerini kapsar. b)ġģletme Sorumluluğu : YG tesislerinin iģletme sorumluluğunun Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde üstlenilmesi,iģletme personelinin eğitimi,manevra talimatlarının hazırlanması,güvenlik önlemlerinin alınması,iģletme esnasında ortaya çıkan arızalara (çağrı üzerine) müdahale edilmesi ve gerekli manevraların yapılması,sorumlulukları ile ilgili konularda iģletmeye gerekli raporların verilmesi v.b.ģekilde özetlenebilecek hizmetlerin tamamıdır. 2

3 c-ġşletme Sorumluluğunun Niteliği : ĠĢletme sorumlusunun gerçek kiģi ve elektrik mühendisi olması Ģarttır.KuruluĢlar adına bu sözleģmeye bünyelerindeki elektrik mühendisleri taraf olabilirler.birden fazla elektrik mühendisi bu sözleģmeyi imzalaması durumunda müteselsilen ve müģtereken sorumludur. d-ġşletme Sorumluluğunun Yükümlülükleri: 1-ĠĢletme sorumlusu, bu sözleģmenin imzalanması ile iģverene ait olan YG tesislerinin (üçüncü Ģahıslarla ortak kullanılanyg tesisleri hariç olmak üzere)her türlü iģletme sorumluluğunu üstlenmiģ olacaktır.ġģletme sorumlusu yasa karģısındaki sorumluluk dıģında, iģveren adına TEDAġ a (veya görevli Ģirket) karģı da sorumlu ve bu konuda muhatap olma durumundadır. 2-ĠĢletme sorumlusu, bu sözleģmenin imzalanmasını takiben, mevcut YG tesislerini denetleyerek, tesislerin hali hazır durumda,,ģletme yönünden kusur ve eksikliklerin bulunup bulunmadığını belirleyecek ve durumu iģverene raporlayacaktır. 3- ĠĢletme sorumlusu,belirlenen iģletme personelinin eğitimini yapacak ve herhangi bir yanlıģ manevraya meydan vermeyecek Ģekilde gerekli önlemleri alacaktır. 4- ĠĢletme sorumlusu, YG tesislerin tek hat Ģemasını hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asacaktır. 5-Manevra talimatları iģletme sorumlusu tarafından hazırlanarak, iģletme personeline imzaları karģılığında verilmiģ olacaktır.bu talimat yeteri boyutta bir levhaya yazılarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme ayrıca asılacaktır. 6-Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde, durum iģletme sorumlusu tarafından iģverene raporlanacak ve yeterli duruma getirilmesine çalıģılacaktır.varolan güvenlik malzemelerinin bakımlarının yaptırılması ve yeterli aralıklarla kontrol ve test edilmeleri, iģletme sorumlusu tarafından sağlanacaktır. 7-Tesislerde çeģitli nedenlerle gereken manevraların iģletme sorumlusu tarafından yapılması esastır.ancak iģletme sorumlusu bu manevraların bir kısmını veya tamamını, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere bir iģletme personeline yaptırabilecektir.talimatlar dıģında yapılan manevralardan doğacak kazalardan ĠĢletme Sorumlusu sorumlu değildir.ġģletme sorumlusunun talimatı dıģında elemanların manevra yapmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. 8-ĠĢletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gereken manevranın yapılması ĠĢletme Sorumlusu tarafından gerçekleģtirilecektir. 9- ĠĢletme sorumlusu,iģletme yönünden iģvereni TEDAġ (veya görevli Ģirket) nezdinde temsil etmekle görevli ve buna yetkilidir.tedaġ tan (veya görevli Ģirketten )gerilim kesim talebinde bulunmak,yeniden gerilim verilmesini talep etmek,kesinti,arıza v.b.konularda TEDAġ (veya görevli Ģirket )ile gerekli iliģkileri sürdürmek ĠĢletme Sorumlusunun görevlerindendir. 10- ĠĢletme sorumlusu,iģveren, TEDAġ (veya görevli Ģirket ) ve bakım sorumlusu ile ilgili gerekli iliģkileri sürdürecek, bakım iģlerinin gün ve saatini belirlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 11- ĠĢletme sorumlusu, bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla techizatın gerilimden izole edilmiģ ve topraklanmıģ olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında techizatın kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak normal iģletmeye geçilmesini sağlayacaktır. 12- ĠĢletme sorumlusu,mevcut techizatın durumunu sürekli olarak izleyecek,techizattaki aģırı zorlanmalardan önceden haberdar olmak üzere uygun bulduğu değerleri, hazırlayacağı tablolara iģleyecek veya iģletecektir.yapacağı değerlendirme sonucunda,müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu iģverene yazılı olarak iletecektir. 13- ĠĢletme sorumlusu,merkezin günlük bakımının,iģletme personelince yapılmasını sağlayacaktır. 14-Aktif ve reaktif enerji tüketiminin izlenmesi ve kompanzasyon tesisinin sağlıklı çalıģıp çalıģmadığının denetlenmesi ĠĢletme sorumlusuna aittir. Teknik bakım elemanlarınca günlük kontrol kompanzasyon sistemindeki dalgalanmalar iģletme sorumlusuna bildirildiğinde derhal müdahele edilecektir. Zamanında müdahele edilmediğinde doğacak güç reaktif bedeli yüklenici firmanın hakediģinden kesilecektir D. KAZAN DAĠRESĠ : 1. Isıtma kazanlarının günlük çalıģtırılması, 2. Kazanların bakımı, temizliği 3. Brülörlerin bakım ve iģletmesi 4. Yakıt pompası ve devrelerinin bakımı, iģletmesi 5. Kazan sirkülasyon ve blok zon pompalarının mekanik aksamları bakımı, salmastra yenilenmesi iģleri 6. Pompa devresi ve gidiģ dönüģ ana kolektöründeki Vana+ Çek valf+titreģim Yutucu+ Pislik tutucuların bakımı ve iģletmesi 7. Hidrofor dairesi hidroforlarının bakım ve iģletmesi 8. GenleĢme tanklarının bakımı ve iģletmesi 9. Kazan bacalarının periyodik ve yıllık temizliği 10. Sistemde bulunan tüm motorların periyodik bakımlarının yapılması 3

4 11. Yapılan bütün hizmetlerin kalite çalıģmaları çerçevesinde dökümante edilmesi. E. SOĞUTMA DAĠRESĠ : 1. Soğutma gruplarının bakım ve iģletmesi 2. Chiller ve zon pompalarının mekanik aksamları bakımı ve iģletmesi, salmastraların yenilenmesi 3. Soğutma dairesindeki pompa devresi- titreģim yutucu- pislik tutucuların bakım ve iģletmesi 4. GenleĢme tankları bakım ve iģletmesi 5. Su yumuģatma cihazı iģletme ve bakım iģleri 6. Sistemde bulunan tüm motorların periyodik bakımlarının yapılması EE. HAVALANDIRMA TESĠSATI ĠġLERĠ : 1. Klima santralleri ve hücreli aspiratörlerin iģletme ve bakımı 2. Santrallerin filtrelerinin temizliği 3. klima santrali ısıtma ve soğutma devresi vana+ filtrelerinin iģletme ve bakımı 4. Nemlendirme cihazlarının bakımı ve iģletilmesi 5. Fan-coil filtrelerinin temizliği 6. Isıtma ve soğutma sisteminin iģletme zamanına göre sistemdeki havasının alınması ve cihazların çalıģır hale getirilmesi 7. HEPA ve LAMĠNAR FLOW tavan filitrelerinin değiģimi, 8. Amaliyathanelerde ve yan koridorlarda, partikül sayımı ve sızdırmazlık testlerinin yapılması esnasında testleri yapan kiģilere nezaret etmek. F. HAVA SOĞUTMALI CHĠLLER CĠHAZLARININ BAKIM TARĠFĠ FORMU; 1. Kondenser bataryası üzerinde biriken toz, çamur ve bir takım parteküllerin kimyasal temizleyici ile temizlenerek yıkanması 2. Evaparatör emiģ filitrelerinin temizliği. 3. Fallow switc lerin kontrolü yapılacaktır. 4. Chıller giriģ-çıkıģ suyu basınç ve sıcaklıkları kontrol edilecektir. 5. Elektrik ve mekanik bağlantı kontrolleri 6. Elektronik kartlar üzerinde laser-dıgıtal termometre ile ısı kontrolü yapılacaktır. 7. Voltaj ve amper değerlerinin tespiti ve kontrol edilmesi. 8. Soğutucu gaz basınçlarının kontrolü. 9. Cihaz çalıģtırma ve termostatlarının kontrolü. 10. Kompresörlerin kapasite kontrolleri yapılacaktır Drayer filitre kontrolleri yapılacaktır. Gerekiyorsa değiģtirilecektir Kompresör yağ seviyeleri kontrol edilecek, eksilme veya bozulma tespit edilirse yenilenecektir. 13. Alçak ve yüksek basınç presostat değerleri kontrolü. 14. Karter ısıtıcı kontrolleri yapılacaktır Sistem üzerinde gaz kaçak kontrolü. 16. Kondenser fan motorları kontrolleri ve akım ölçümleri yapılacaktır Cihazların genel performans kontrolü. G. KLĠMA SANTRALLER VE HÜCRELĠ ASPRATÖRLER BAKIM TARĠFĠ FORMU : 1. Filitreler temizlenecektir. 2. Bataryalar kimyasal malzeme ile temizlencektir. 3. Fan motorlarının elektrik akımları ölçülecektir. 4. Otomatik kontrol elemanlarının çalışması kontrol edilecektir. 5. Fan-motor kayışları gerginliği kontrol edilecek, gerekiyorsa değiştirilecektir. 6. Fan-motor rulmanları yağlanacak, arızalı olanlar değiştirilecektir. 7. Fanlarda balans ve vibrasyon kontrolü yapılacaktır. H. BUHARLI NEMLENDĠRĠCĠLER BAKIM TARĠFĠ FORMU 1. Nemlendiricilerin genel kontrolleri yapılacaktır.. 2. Nozulların ağızların biriken kiteç katmanları temizlenecektir. 3. Bu har püskürme seviyeleri kontrol edilecektir. 4. Buhar tankı ve borularda oluşacak kireç ve tortular temizlenecektir. I. HEPA FĠLĠTRELER VE LAMĠNAR FLOW BAKIM TARĠFĠ FORMU 1. Hepa filitreler ve laminar flow tavan filitreleri 6 ayda birkez değiştirilecektir. 4

5 2. Değişim yapıldıktan sonra amaliyat hanelerde partekül sayımı ve hepa filitrelerin altında sızdırmazlık testleri yapılması sırasıda ilgili firmaya nezaret edilecektir. 3. Test sonuçlarını gösteren raporlar dosya halinde hastane idaresine sunulacaktır. 4. Shot-off damperlerin bağlantıları ve hareket açıları kontrolü ve testi yapılacaktır. 5. Elektrikli ısıtıcıların bağlantı kontrolleri yapılacak, çektikleir elektrik akımları ve rezistans değerleri ölçülecektir. Ġ. FAN-COĠL CĠHAZLARI BAKIM TARAĠFĠ FORMU 1. Fan coil cihazlarının emiş filitreleri temizlenecektir. 2. Bataryalar üzerinde biriken tortu ve tozlar kimyasal temizleyici ile temizlenecektir. 3. Fan kanatları arasındaki yozlar fırça yardımıyla temizlenecektir. 4. Fan ve motorlardaki balans ve salınım kontrolleri yapılacaktır. 5. Oda termostatları kalibrasyon ayarları ve bağlantılar kontrol edilecektir. 6. Üfleme menfezlerinin temizliği yapılacaktır. K. ISITMA KAZANLARI VE BRÜLÖRLER BAKIM TARĠFĠ FORMU 1. Kazan kapakları açılıp, duman borularında biriken kurumlar temizlenecektir. 2. kazan kapak contaları kontrol edilecek, sızdırmazlıkları sağlanacaktır. 3. brülörlerin genel temizlikleri yapılacaktır. 4. meme temzliği yapılacaktır. 5. fotosel temizliği yapılacaktır. 6. elektrot temizliği ve ayarı yapılacaktır. 7. yakıt filitre temizliği yapılacaktır. 8. pompa filitre temizliği yapılacaktır. 9. yakıt pompası basınç kontrol ve ayarları yapılacaktır. 10. Türbülatör ve yanma başlığı temziliği ve ayarı yapılacaktır. 11. Hava ayarı yapılıp, randımanlı yanma sağlanacaktır. L. SĠRKÜLASYON POMPALARI AYLIK BAKIM TARĠFĠ FORMU. 1. Pompa elektrik motorlarının çektiği akımlar ölçülecek, normal olmayan değerler okunursa nedenleri araştırılıp, giderilecektir. 2. pompa salmasraları kontrol edilecek gerekiyorsa değiştirilecektir 3.. Pompa ve elktrik motorunun rulmanları kontrol edilecek, bozulma varsa değiştirilecektir.titreşim ve ses kontrolü yapılacaktır. 4. Pompa emiş filitreleri kontrol edilecek, kirlenme varsa temizlenecektir. 5. Kaplin lastiklerinin yıpranma ve ayar kontrolü yapılıp,gerekiyorsa değiştirilecektir. 6. Pompa ve motor bağlantı elemanları kontrol edilecek, gevşek olanlar sıkılacaktır. 7. Membranlı genleşme tanklarının genel kontrolleri ve hava basınç kontrolleri yapılacak, gerektiği kadar azot basılacaktır. M. ELEKTRĠK KUMANDA PANOSU BAKIM TARĠFĠ FORMU : 1. Panolardaki termik ve zaman rölesi ayarları kontrol edilecek, amperajlar ölçülüp sigortalar kontrol edilecektir. 2. Ana şalter, kontaktör, sigorta gibi elemanların bağlantıları kontrol edilecek, yanmış kablo varsa değiştirilecek, gevşek vidalar sıkılacaktır. 3. Çekilen elektrik akımları kontrol edilecek, panodan kaynaklanan anormallik varsa nedeni giderilecektir.kompanzasyon panosunda ve bina ana dağıtım panosunda ki sayaçlar günlük olarak okunacak ve okunan değerler bilgisayara işlenecektir.kritik seviyeye ulaştığında derhal sorumlu mühendise haber verilerek gerekli ayar ve düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı takip edilecek gerekirse derhal ilgili Müdür Yardımcısına haber verilecektir. 4. Kontaklarda, klemnslerde ve şalterlarde oksitlenme görülürse, temizlenip, bağlantıları sıkılacaktır. 5. Sinyal lambaları kontrol edilecek çalışmayanlar değiştirilecektir. 6. Ana dağıtım panoları odasındaki kesintisiz güç kaynağına baplı aku gruplarının aylık bakım ve günlük kontrolleri yapılacak alınan elektrik değerlerinde ki sapmalar yazılı olarak iadareye bildirelecektir. N. SOĞUKODA CĠHAZLARI BAKIM TARĠFĠ FORMU 1. İç ünite evaparatör filitresi temizlenecektir. 2. İç ünite evaparatör bataryası kimyasal malzeme ile temizlenecektir. 5

6 3. İç ünite fanı konytrol edilecek, sessiz çalışması temin edilecektir. 4. Dış ünite kondenser bataryası kimyasal malzeme ile temizlenecektir. 5. Soğutucu gaz basınçları kontrol edilecektir. 6. Kompresörün çektiği akım ölçülecek, normal değilse nedenleri araştırılacaktır. 7. Kondenser fanının çektiği akım ölçülecek, normal değilse nedenleri araştırılcaktır. 8. Sistemde soğutucu gaz kaçağı kontrolü yapılcak, varsa giderilip, eksilen gaz tamamlanacaktır. 9. Oda sıcaklıkları, üfleme sıcaklıkları ve set değerleri kontrol edilecek ve ayarlanacaktır. 10. Cihazın genel temizliği yapılacaktır. O. SU ARITMA SĠSTEMĠ BAKIM TARĠFĠ FORMU 1. Su giriş ve çıkış sertlikleri ölçülecektir. 2. Tuz kabının ve emiş filitresinin temizliği yapılacaktır. 3. Timer manuel ayarlanıp rejenerasyon yapması gözlenecektir. 4. Reçine seviye ve doygunluk kontrolü yapılacaktır. 5. Aynı işlemler karbon filitre ve kum filireleri içinde uygulanacaktır. 6. U.v. filitrelerin genel kontrolleri ve ışık şiddeti kontrolü yapılacaktır. 7. Ters osmos cihazının genel kontrolleri yapılacaktır. 8. Giriş filitrelerinin temizlikleri yapılacaktır. Ö. KÜÇÜK ONARIMLAR Hastanemizin mevcut sıhhi tesisatında meydana gelebilecek her türlü su kaçaklarının,tuvalet ve lavobalarında,hastane bahçesindeki sulama sisteminde oluģabilecek arızaların tespiti,tamiratının yapımı ve gerektiğinde ilave tesisatların yapılması ;mevcut kapı,pencere v.s. ile ilgili meydana gelebilecek küçük onarımların yapılması ; hastane binası dıģ ve iç cephesinin mevcut rengine uygun olarak boyanması ve duvarlarda meydana gelebilecek hasarların onarılması ;jeneratörün periyodik günlük,aylık bakımı;oksijen,protoksit,karbondioksit tüplerinin değiģtirilme iģlemlerinin yapılması; elektrik, mekanik,telefon ve tesisatlarında her türlü arızanın tespiti,giderilmesi ve bakım iģlemlerinin yapılması.(bu iģlemlerde gerekli olacak bakım,onarım,tamirat ile ilgili malzemeler kurumumuzca temin edilecektir. ) P. TRAFO MERKEZĠ 1-Bütün hücreler(hücre dıģından) gözle kontrol edilerek, teçhizatın durumunda normal dıģı bir durumun olup olmadığı ( ark ıģığı, ark sesi, yüzeysel deģarjı iģaret eden cızırtı sesi, yerinden kaymıģ YG sigortası, önemli yağ kaçağı, kırılmıģ izolatör v.b. yönlerinden ) kontrol edilecek. 2-Yüksek gerilim bara geriliminin, her üç fazda da olup olmadığı kontrol edilecek ( voltmetre ve voltmetre komütatörü ile ). Okuduğumuz gerilim değerlerinin, olağan dıģı salınım yapıp yapmadığı gözlenecek. 3-Yüksek gerilim ve alçak gerilim tarafındaki ampermetreleri gözlenecek, yük akımının normal olup olmadığı kontrol edilecek. 4-Güç trafosu dıģarıdan ( gözetleme penceresinden ) gözlenecek, normal dıģı bir durumun olup olmadığı kontrol edilecek, Ayrıca yağ seviyesi ve trafo sıcaklığı gözlenecek. 5-Akü bataryası pilot elemanlarının suları tamamlanacak, gerilim ( Ģöntlü voltmetre ile ) ve bome değerleri ölçülecek. Değerleri kaydedilecek. 6-Batarya ve redresör DC gerilimleri ölçülecek, ilgili forma kaydedilecek. 7-Redresör çıkıģ gerilimi...v 'a ayarlanarak, batarya Ģarja bırakılacak. ġarj akımı...a 'in üstünde ise...a 'e kadar düģürülecek ve batarya Ģarja bırakılacak. ġarj sonunda akü Ģarjdan çıkarılacak. 8-Akünün fazla boģalmıģ olması durumunda, 2 saatlik aralıklarla Ģarjı kontrol edilecek ve bu iģleme akü Ģarjının tamamlanmasına kadar devam edilecek. 9-Hücre içinde her hangi bir arıza durumunda elektrik mühendisi veya elektrik ve elektronik mühendisine haber verilecektir. R. TOPRAKLAMALAR 1-Bütün cihazların ( güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr, kablo baģlığı v.b. ) gövdelerindeki ve bağlı oldukları çelik yapıdaki topraklama bağlantıları sökülerek, temas yüzeyleri temizlenecek. Gerekiyorsa alüminyum boya ile boyanarak bağlantısı yenilenecektir. 2-Bu bağlantılardan baģlayarak, topraklama barasına kadar olan topraklama iletkenleri kontrol edilip ek noktalarındaki bağlantılar sökülüp temas yüzeyleri temizlenip gerekirse alüminyum boya ile boyanacaktır. 6

7 3-Topraklama barası üzerindeki bütün bağlantılar için de aynı iģlem tekrarlanacaktır. 4-Birbirlerine cıvata ile bağlı bütün metal aksamı ayrı bir birim kabul ederek, her birinin topraklama barasına bağlantı yolu üzerindeki bağlantılar için aynı iģlem tekrarlanacaktır. 5-Hücre kapılarının flex, topraklama bağlantıları için aynı iģlem tekrarlanacaktır. 6-TopraklanmamıĢ birimler var ise, topraklama barasına bağlantıları yapılıp (birbirlerine cıvata ile bağlı birimlerin bu bağlantıları, topraklama yönünden elektrikli bir bağlantı sayılmaz.) 7-Topraklama barasının, topraklama elektrotuna yer altından bağlantısını sağlayan bölümün en az 50 cm.lik kısmı açılarak korozyon kotrolü yapılacaktır. AĢırı derecede korozyona uğradığı belirlenirse topraklama iletkeninin yer altındaki bölümü ve elektrota koģut bağlanan ikinci bir topraklama kurulacaktır. S. ÖLÇME 1-Topraklama barasını, topraklama elektrotuna en yakın bağlantısından ayırarak, topraklama elektrotunun topraklama drenci ölçülecek ( bu ölçme toprak altında kalan kısmın topraklama drencini verir.) 2-Ayrılan bağlantıyı normale getirerek topraklama direncini topraklama elektrotuna en uzak bulunan 3 veya 4 noktadan tekrar ölçülecektir. Bu değerler topraklamanın yeraltındaki kısmına ait topraklama direnç değeri ile aynı olmalıdır. Daha büyük değerlerin ölçülmesi durumunda, ara bağlantılardan kötü temas olduğu belirlenecek, hatalı bağlantılar onarılacaktır. ġ. BARALAR Bara temizliği yapılacaktır. Bütün bara bağlantıları kontrol edilip gerekiyorsa yüzey temizliği ve boyası yapılacaktır. T. MESNET ĠZALATÖRLERĠ Ġzolatör Temizliği yapılıp bağlantı gevģeklikleri kontrol edilip gerekirse sıkılır. Baraların izalatör bağlantıları kontrol edilip kırılmıģ ve çatlamıģ izolatörler değiģtirilecektir. U. GEÇĠġ ĠZALATÖRLERĠ Dahilden dahile (D/D) ve dahilden harice (D/H) geçiģ izolatörlerinin temizlikleri yapılacaktır. tij ve iletkenle bağlantıları kontrol edilip. Gerekiyorsa temas yüzeyleri temizlenecektir. Ü. KABLO BAġLIKLARI Harici ve Dahili tip kablo baģlıklarının temizliği yapılacak Kasıntılı çalıģma yönünden durumu kontrol edilip. Gerekiyorsa temas yüzeylerin temizliği yapılacaktır. V. YER ALTI KABLOLARI VE KABLO KANALLARI 1-Kablonun hariçte kalan bölümleri Kanal içinde ise, kontrolleri yapılıp gerekiyorsa kanal temizliği yapılacaktır. 2-Kablonun hariçte ve dahilde toprak üstünde kalan bölümleri ve mekanik bağlantıları kontrol edilecek. 3-Kablonun mekanik bağlantısını sağlayan elemanların( kelepçe v.b.) kablo izolasyonu zedelenip zedelenmediği kontrol edilecektir. Test Kablonun her iki ucundan elektrik bağlantıları sökülüp yalıtım testi yapılacaktır. Bulunan değer raporlanacaktır. Z. BAKIM YAPILACAK CĠHAZ LĠSTESĠ : 1- Klima Santralı (Muhtelif Marka ) 17 Adet 2- Laminar Flow 1 Adet 3- Hücreli Aspiratör (Muhtelif Marka ) 23 Adet 4- Kanal Tip Aspiratör (Muhtelif Marka) 5 Adet 5- Buharlı Nemlendirici (Uhtelif Marka) 6 Adet 6- Hepa Filtre (Muhtelif Marka) 66 Adet 7- shut-off Damper (Muhtelif Marka) 66 Adet 8- Elektrikli Isıtıcı (Muhtelif Marka) 4 Adet 9- Fancoil Cihazları(Muhtelif Marka) 326 Adet 10- Isıtma Kazanı (Muhtelif Marka) 3 Adet 11- Ağır Yağ Brülorü (Muhtelif Marka) 3 Adet 12- Soğutma Grubu (20gx X 227) 1 Adet 13- Soğutma Grubu ( Mcquay) 1 Adet 14- Soğutma Grubu (Ross ) 1 Adet 15- Soğuk Oda Cihazı 1 Adet 16- Su Arıtma Cihazı 1 Adet 17- Ultraviyole Cihazı 1 Adet 18- Kum Filtresi 1 Adet 19- Osmos Cihazı 1 Adet 7

8 20- Sirkülasyon Pompası (Muhtelif Marka) 26 Adet 21- Membranlı GenleĢme Deposu 5 Adet 22- Bilgisayarlı Kontrol Sistemi 1 Adet 23-Trafo Merkezi ve iliģkileri 1 Adet DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ PERĠYODĠK BAKIM LĠSTESĠ CĠHAZIN ADI CĠHAZIN SAYISI MEVCUT SĠSTEMLER BAKIM PERĠYODU 1-JENERATÖR GÜNLÜK-HAFTALIK-AYLIK 2-TRAFO MERKEZĠ 1 AYLIK 3-ASANSÖRLER AYLIK 4-ÇĠLLER SOĞUTMA GRUBU 3 AYLIK 5-AMELĠYATHANE HAVALANDIRMA FĠLTRELERĠ 6 AYDA BĠR(AMELĠYATHANE SALONLARI-DOĞUMHANE- KORĠDORLAR) 6-KAZAN DAĠRESĠ KAZANLARIN GÜNLÜK BAKIMI 7-SU DEPOSU 6 AYDA BĠR 8-FANKOĠLLERĠN BAKIMI 326 GÜNLÜK 9-KOMPOZĠSYON PANOLARI GÜNDE 2 KEZ 10-PARATONER YILLIK 11-HEMODĠYALĠZ CĠHAZLARI AYLIK 12-SU ARITMA CĠHAZI 1 AYLIK 13-SOĞUK ODA CĠHAZI 1 AYLIK 14-ULTRAVĠYOLE CĠHAZI 1 AYLIK 15-KUM FĠLTRESĠ 1 AYLIK 16-OSMOS CĠHAZI 1 AYLIK 17-SĠRKÜLASYON POMPASI 26 AYLIK 18-MEMBRANLI GENLEġME DEPOSU 5 AYLIK 19-BĠLGĠSAYARLI KONTROL SĠSTEMĠ 1 AYLIK 20-ISITMA KAZANI 3 AYLIK 21-ELEKTRĠKLĠ ISITICI 4 3 AYDA BĠR 22-SHUT-OFF DAMPER 66 6 AYDA BĠR 23-HEPA FĠLTRE 66 6 AYDA BĠR 24-BUHARLI NEMLENDĠRĠCĠ 6 AYLIK 25-KANAL TĠP ASPĠRATÖR 5 AYLIK 26-HÜCRELĠ ASPĠRATÖR 23 AYLIK 27-LAMĠNAR FLOW 1 6 AYDA BĠR 28-KLĠMA SANTRALĠ 17 AYLIK 29-AĞIR YAĞ BROLÖRÜ 3 AYLIK YUKARIDA LĠSTESĠ VERĠLEN CĠHAZLARIN GÜNLÜK GÖZLEMLEME YAPILMASI GEREKEN CĠHAZLARIN, KONTROLLERĠNĠN YAPILMAMASINDAN OLUġACAK KUSUR VE HATALARDAN, PERĠYODĠK BAKIM ARALIĞINDAKĠ SÜRELERDE BAKIM YAPILMAMASI SONUCU OLUġABĠLECEK AKSAKLIKLARDAN YÜKLENĠCĠ FĠRMA SORUMLUDUR. NOT:Ġġ BU TEKNĠK ġartname 8 (SEKĠZ) SAYFADAN ĠBARETTĠR. DR.SADIK DOĞRUER ZÜLKÜF ALKAN DT.T.EMRE YALMAN BAġHEKĠM YARD. HASTANE MÜDÜRÜ BAġKEĠM YARD. FARUK GÜNDÜZ MÜDÜR YARD. ĠSMAĠL BALCI TEKNĠSYEN /01/2011 UZ.DR.OSMAN HĠMMETOĞLU BAġHEKĠM 8

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI SAYFA NO 1/7 1.AMAÇ VE KAPSAM : Klima santrallerinin bakımının nasıl yapıldığının tanımlanması. Hastanemiz dahilindeki klima santrallerini kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK : Teknik hizmetler Müdürlüğü Klima

Detaylı

ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı)

ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı) ORTA ve ALÇAK GERĠLĠM TESĠSLERĠ ĠġLETME SORUMLULUĞU VE BAKIM HĠZMETLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ (2012 yılı) Madde 1) TANIMLAR : a. ĠĢin Tanımı : İş, Afyonkarahisar Merkezde bulunan, Afyon Kocatepe Üniversitesine

Detaylı

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM: Bakımı yapılacak Yangın Pompaları 1 adet Elektrikli Joker Pompa, 1 Adet Dizel Yangın Pompasıdır. Söz konusu iş, 6 ayda 1 defa

Detaylı

TALEP fcliktari BİRİMİ

TALEP fcliktari BİRİMİ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TAŞINIR KAYIT KODU* 17 *Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır. TALEP fcliktari BİRİMİ B BLOK HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ BAKIMI

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ

EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ EMO ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORAN ANKARA / TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFOLARIN BAKIM ONARIM SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORAN ANKARA / TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFOLARIN BAKIM ONARIM SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORAN ANKARA / TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFOLARIN BAKIM ONARIM SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu hususlar TRT Genel Müdürlüğü ORAN Tesislerindeki OG-AG sistem Bakım

Detaylı

2017 Hizmet Fiyat Listesi

2017 Hizmet Fiyat Listesi Periyodik Bakım Hizmetleri 0-630 kva Yağlı Tip Trafo Ölçüm, Raporlama ve Bakım Bedeli 1.650,00 TL 800-1.600 kva Yağlı Tip Trafo Ölçüm, Raporlama ve Bakım Bedeli 1.900,00 TL 2.000-4.000 kva Yağlı Tip Trafo

Detaylı

B O Y A M A V E K U R U T M A K A B İ N L E R İ P E R İ Y O D İ K B A K I M K I L A V U Z U

B O Y A M A V E K U R U T M A K A B İ N L E R İ P E R İ Y O D İ K B A K I M K I L A V U Z U .0 B O Y A M A V E K U R U T M A K A B İ N L E R İ P E R İ Y O D İ K B A K I M K I L A V U Z U MÜŞTERİ / SERVİS ADI : KABİN TİPİ /MARKASI ADRES :.. :...... TELEFON :.. FAX :. VERGİ DAİRE / NO :. BAKIM

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Ġzmir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr.Faruk Ġlker Bergama Ġlçe Devlet Hastanesi 2013 MALĠ YILI(01.01.2013-31.01.2013) 70 KĠġĠ

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ, MEKANİK TESİSATLARI VE MÜŞTEMİLATLARININ, ELEKTRİK TRAFOLARININ, YG, AG SİSTEMLERİNİN,

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PLANI

2015 YILI EĞİTİM PLANI TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Eğitim Müdürlüğü EĞİTİMLER VE KOD NUMARALARI TEMEL EĞİTİMLER Eğitimin Kodu Eğitimin Adı Katılacak Gruplar 10001

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesisat kontrolleri 1 Topraklama ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ (R.G. 21.08.2001 24500) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama Topraklama

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Ġzmir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr.Faruk Ġlker Bergama Devlet Hastanesi 2013 MALĠ YILI 10 KĠġĠ ĠLE MALZEMESĠZ YEMEK PĠġĠRME

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ GÜVENLİK TALİMATI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ GÜVENLİK TALİMATI 1. AMAÇ Bu talimatın amacı Ahi Evran Üniversitesindeki Elektrik işleri ve hatlarıyla ilgili güvenlik önlemlerini tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu talimat Ahi Evran Üniversitesi tüm yerleşkelerini ve elektrik

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

KRİZ İLETİŞİMİ ÇALIŞMALARI

KRİZ İLETİŞİMİ ÇALIŞMALARI KRİZ İLETİŞİMİ ÇALIŞMALARI UP HİLL COURT PROJESİ DEVİR ALINDIĞINDA A7 2 KAZAN DAİRESİ GENEL GÖRÜNÜM A7 KAZAN DAİRESİ GENEL DURUM KABLO, İZALASYON, ARIZALI PANEL VE MOTORU OLMAYAN 3 YOLLU VANA A7-2 HİDRAFOR

Detaylı

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Koruma Röleleri AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: >Transformatör sargılarında aşırı yüklenme

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ JENERATÖR PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR: Kanuni ikametgâhı, Adana/Yüreğir/Sinanpaşa Girne Bulvarı 78/A olan Atak Power ( Bundan sonra Atak Power diye anılacaktır) ile kanuni ikametgahı;... adresi

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı.

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No. 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 11.09.2012 Özel Firma Arıza Bildirim ve Davet Formu prosedür 01 içinde tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve

Detaylı

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011)

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011) ELEKTRİK 1. Bir orta gerilim (OG) dağıtım sisteminin trafodan itibaren yüke doğru olan kısmının (sekonder tarafının) yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( A Sınıfı 02.07.2011) A)

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri.

HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. MC HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU İNŞAAT VE YAI SEKTÖRÜ, TURİZM SEKTÖRÜ, EĞİTİM KURUMLARI, FABRİKALAR, HASTANELER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, İDARİ BİNALAR, SOSYAL TESİSLER. İklimlendirme Sistemleri MC MC

Detaylı

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA Hazırlayan : Y.Müh. Ġsa ĠLĠSU Ġ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi Ġ.Ġlisu 1 Ġnsan iç direnci dokunma gerilimine olduğu kadar,

Detaylı

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba KANAL TİPİ KLİMA SANTRALI TLPU-P Teba 1 KANAL TİPİ KLİMA SANTRALLARI Kanal tipi klima santralları, orta büyüklükteki alanların ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyacını karşılar. Yüksekliklerinin az olması

Detaylı

TEKNİK SERVİS PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

TEKNİK SERVİS PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/11 1.POZİSYON ADI: Teknik Servis Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Birim Sorumlusu 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Yok 4.1.Asansör Birim Personeli 4.1.1.Asansörlerin bakım, onarım ve

Detaylı

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ Bu süreç içinde tanımlananlar; 1-JENERATÖR VE TRAFO MERKEZİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 2-KALORİFER DAİRESİ VE ISITMA SİSTEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ 3-ARIZA-ONARIM SÜRECİ İŞ AKIŞ

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ JENERATÖRLERİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ JENERATÖRLERİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ JENERATÖRLERİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU TÜM İŞ EKİPMANLARI VE TESİSATLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN ORTAK HAZIRLIKLAR 1. Kontrolü yapılacak cihazın bakım onarım defteri 2. Firma yardımcı personel ve gerekli ekipmanların hazır bulundurulması sağlanmalıdır.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Detaylı

H blok 10. kat esenjör hattı bağlantılarından su kaçağı

H blok 10. kat esenjör hattı bağlantılarından su kaçağı DURUM RAPORU H blok 10. kat esenjör hattı bağlantılarından su kaçağı H blok 10. kat taşıyıcı kolsollar bayasız H blok 10.kat su kaçakları sonuçu paslanma ve su eksilmesi H blok 3. bodrum kat hidrofor odaları

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ ÜRÜN TANIMI KULLANIM ALANLARI TESİSAT BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ BOYUTLAR - ÇİZİM BOYUTLAR - TABLO

Detaylı

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen PBB-XX-YY Akü hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ GİRİŞ : Bir binanın işletilmesinde her adımda çalışan insanlar var. Günümüzde bilgisayarlar insanların yaptıkları işlerin çoğunu üstlenmekte ve bunları kusursuz olarak gerçekleştirmektedirler.

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA DR.FARUK ĠLKER DEVLET HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA DR.FARUK ĠLKER DEVLET HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA DR.FARUK ĠLKER DEVLET HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ SIVILAŞTIRILMIŞ DOGAL GAZ (LNG) ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ: 1. Konu : Bergama Dr. Faruk ĠLKER Devlet Hastanesi inde yakıt olarak

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

TERMAL KAMERA KULLANIM ALANLARI

TERMAL KAMERA KULLANIM ALANLARI TERMAL KAMERA KULLANIM ALANLARI Termal kameralar; Elektrik panolarında, problemleri tespit etmek için (gevşeklik, korozyon, aşırı akım, kablo kesiti yetersizliği, malzemedeki bozulmalardan kaynaklanan

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

DEMK Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

DEMK Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. DEMK Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. İMES Sanayi Sitesi B Blok. 206 Sok. No:6 P.K:37775 Dudullu - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel:+90216 3142626 Fax:+90 4204901 www.diko.com.tr info@diko.com.tr

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

BAKIM SAYISI (YIL İÇİNDE) MİKTARI

BAKIM SAYISI (YIL İÇİNDE) MİKTARI TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2015 YILI CHİLLER, KLİMA SANTRALLERİ, FANCOİL, ASPİRATÖRLER İÇİN BAKIM-ONARIM HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1 1. TANIMLAR Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

KTÜ MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULUİŞ SÜREÇLERİ 1-LABORATUVAR İŞ SÜRECİ

KTÜ MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULUİŞ SÜREÇLERİ 1-LABORATUVAR İŞ SÜRECİ 1-LABORATUVAR İŞ SÜRECİ Yayın Tarihi 18.07.2016 MAÇKA MYO İK-31 Rev. Tarihi 29.07.2016 İç Kontrol Teknik İşler İş Akış Süreçleri Rev. No: 1 Sayfa No: 13 SÜREÇ NO 1 TARİH Aralık 2015 SÜRECİN SORUMLULARI

Detaylı

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Odamıza tahsisli OSB ndeki arsa üzerinde Kaba ĠnĢaatı

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI Sayfa: 1/15 FİHRİST Dewpoint Dewpoint değeri düşük F4 trafo termik arızası Trafo bobin arızası Cihaz kapakları açık Soğutma

Detaylı

TS EN 12845+A2 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YE Serisi

TS EN 12845+A2 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YE Serisi TS EN 85+A Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YE Serisi ETNA Yangın Pompa Sistemleri Yangında En Önemli Standart Nedir? Neden TS EN 85+A ye Uygun Yangın ETNA Yangın Pompa Sistemlerl İhtiyacınızın

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

biz kimiz. Simtes / Ostim

biz kimiz. Simtes / Ostim biz kimiz. Simtes Elektrik olarak bizler; enerji iletimi, dağıtımı ve kontrolu konularında şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz. 1975 yılından günümüze kadar Simtes,

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

Güç Faktörünün İyileştirilmesi Esasları: KOMPANZASYON HAKKINDA GENEL BİLGİ Tüketicilerin normal olarak şebekeden çektikleri endüktif gücün kapasitif yük çekmek suretiyle özel bir reaktif güç üreticisi

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ

AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ AYTEK SOĞUTMA SİSTEMLERİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA ÜNİTELERİ www.ayteksogutma.com Tek veya çift birbirinden bağımsız soğutma devresi standarttır. Kompresörler ısı yüküne göre tam veya parçalı otomatik

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Hizmetleri TRANSFORMATÖR Elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

SIHHİ TESİSAT YANGIN TESİSATÇISI

SIHHİ TESİSAT YANGIN TESİSATÇISI ALTSO MESLEKİ LERİ Odamız tarafından, ilçemizde çalışma hayatındaki hizmet kalitesini artırmak, üyelerimiz ve çalışanlarının mesleki bilgi, becerilerinin geliştirilmesi amacı ile çeşitli dallarda eğitim,

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ WİLO MARKALI POMPA, HİDROFOR, PİS SU POMPASI VE PLAKALI ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ WİLO MARKALI POMPA, HİDROFOR, PİS SU POMPASI VE PLAKALI ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ WİLO MARKALI POMPA, HİDROFOR, PİS SU POMPASI VE PLAKALI ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 23/02/2017-3046 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sayı : 80289575-755.02.02- Konu : Yaklaşık Maliyet Hesabı İlgili Firma BAKIM ONARIM

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

AP Hücreli Aspiratörler

AP Hücreli Aspiratörler AP Hücreli Aspiratörler AP-EKO Ekonomik Tip Hücreli Aspiratör AP-EKO serisi hücreli aspiratörleri, ısıtma ve soğutma istenmeyen yerlerde, ortam havasını tazelemek için veya tahliye etmek için, düşük veya

Detaylı

ARAÇ KONFOR VE GÜVENLİĞİ (OTOMOTİV ELEKTRİKÇİLİĞİ)

ARAÇ KONFOR VE GÜVENLİĞİ (OTOMOTİV ELEKTRİKÇİLİĞİ) ARAÇ KONFOR VE GÜVENLİĞİ (OTOMOTİV ELEKTRİKÇİLİĞİ) Dersin Modülleri Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sistemleri Aktif ve Pasif Emniyet Sistemleri Güvenlik ve Konfor Sistemleri Açılır Tavan Kazandırılan

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ MC - HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU CİHAZ SOĞUTMA KAPASİTESİ NET LİSTE MODELİ KCAL/H KW FİYAT ( ) FİYATI ( ) MC 251 47.400 55,2 12.250 15.250 MC 301 56.200

Detaylı

MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ. Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR

MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ. Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR İÇİNDEKİLER 1. Temel Güvenlik Bilgileri... 2. Redresör Dizaynı ve Özellikleri... 3. Montaj ve Kurulum... 4. Çalıştırma ve İlk Ayarlar...

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 NİSAN 2017 30 NİSAN 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde

Detaylı

2016 ELEKTRİK KONTROLÜ BROŞÜRÜ BARUT TEKNİK MUAYENE DENETİM GÖZETİM LABORATUVAR HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

2016 ELEKTRİK KONTROLÜ BROŞÜRÜ BARUT TEKNİK MUAYENE DENETİM GÖZETİM LABORATUVAR HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 2016 ELEKTRİK KONTROLÜ BROŞÜRÜ BARUT TEKNİK MUAYENE DENETİM GÖZETİM LABORATUVAR HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Kartaltepe Mahallesi. Belediye Caddesi. Limanoğlu İş Merkezi. No: 3/64 Küçükçekmece / İSTANBUL

Detaylı

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Trafosuz

Detaylı

AKSİYAL ISITMA APAREYLERİ

AKSİYAL ISITMA APAREYLERİ Yüksekten Uçuyoruz! Ekonomik ısıtma çözümlerinin vazgeçilmez argümanı olan hava apareyleri radyal ve aksiyal olarak iki değişin yapıda imal edilir. Uzun mesafelere hava atışı gerçekleştirmek için radyal

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA H 02 B ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR,

ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA H 02 B ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR, Uluslararası Patent Sınıflandırması H Sınıfı3 H 02 DA DAĞITIMI ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA H 02 B ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR, ALTġUBELER YA DA KOMÜTASYON DÜZENLERĠ (temel

Detaylı

4. Yangın algılama ve alarm algılayıcılarının hatalı yerleştirilmesi.

4. Yangın algılama ve alarm algılayıcılarının hatalı yerleştirilmesi. Yangının Elektriksel Ana Sebepleri: 1. Projelendirme hataları. 2. Elektrik tesisatı montaj hataları. 3. Elektrik tesisatı kullanım hataları. 4. Yangın algılama ve alarm algılayıcılarının hatalı yerleştirilmesi.

Detaylı

PLC HAVAC HAVUZ TİP NEM ALMA SANTRALLERİ

PLC HAVAC HAVUZ TİP NEM ALMA SANTRALLERİ HAVAC HAVUZ TİP NEM ALMA SANTRALLERİ Gelişen yaşam şartlarının doğurduğu özel ortamlardan biride kapalı yüzme havuzlarıdır. Bu havuzlar yüzme sporun yaz kış aralıksız devam etmesini sağlamaktadır. Buna

Detaylı

MCSA MODÜLER HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

MCSA MODÜLER HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr MCSA MODÜLER HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU İNŞAAT VE YAPI SEKTÖRÜ, TURİZM SEKTÖRÜ, EĞİTİM KURUMLARI, FABRİKALAR, HASTANELER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, İDARİ BİNALAR, SOSYAL TESİSLER. İklimlendirme Sistemleri

Detaylı

PROJE FAALİYETİ 3: HATAY İLİ FABRİKA SAHİPLERİ VE MÜDÜRLERİ İLE ORTAK TOPLANTILARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, İSTİŞARELERİN YAPILMASI

PROJE FAALİYETİ 3: HATAY İLİ FABRİKA SAHİPLERİ VE MÜDÜRLERİ İLE ORTAK TOPLANTILARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, İSTİŞARELERİN YAPILMASI FİRMA ANKET FORMU Sayın Katılımcı; Bu anketin amacı, projede* özel sektör desteği ile eğitim modüllerinin güncellenmesi kapsamında yapılan çalışmaya yönelik olarak meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin

Detaylı

TEZGAH ÇALIŞTIRMA VE BAKIM TALİMATI

TEZGAH ÇALIŞTIRMA VE BAKIM TALİMATI TEZGAH VE BAKIM TALİMATI PRES TEZGAHI 1.Malzemeye uygun olarak kurs ayarı ve koç masa arası mesafe ayarını yap. 2. Kalıpları tezgaha monte et. 3.Tezgahın şalterini aç. 4.Tezgahta çalışmaya başla. 5.Presleme

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ OTOMATİK KONTROL III. Bölüm MEKANİK TESİSATLARDA OTOMASYON Kullanım Sıcak Su Tesisatı (Boyler) Boyler düzeneği Güneş enerji destekli boyler düzeneği Boyler düzeneği

Detaylı

INFRARED TERMAL KAMERA TESBİT ÖRNEKLERİ NOKTA. C Bölge. 52,7 70 70,5 A B Fark 1 39,2 40,7 1,5. Delta-T 120,6 C. www.trafobakim.com

INFRARED TERMAL KAMERA TESBİT ÖRNEKLERİ NOKTA. C Bölge. 52,7 70 70,5 A B Fark 1 39,2 40,7 1,5. Delta-T 120,6 C. www.trafobakim.com INFRARED TERMAL KAMERA TESBİT ÖRNEKLERİ C Bölge NOKTA Max Min Ort SICAKLIK C Z(1) 120,6 71,5 98,5 1 39,2 Z(2) 91,7 76,5 Delta-T 85,6 2 3 4 52,7 70 70,5 A B Fark 1 39,2 40,7 1,5 www.trafobakim.com 120,6

Detaylı

Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası

Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Sigortalıyı kazalara karşı koruma altına alırken aynı zamanda Cigna Finans Ayrıcalıklar Kulübü üyesi yaparak geleneksel Türk

Detaylı