1. AYIRICILARIN MONTAJI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. AYIRICILARIN MONTAJI"

Transkript

1 1. AYIRICILARIN MONTAJI 2.1. Ayinc lar n Montaj Yerleri Ayinc lar alt sahalannda, hat ve trafo direklerinde, OG modiiler hücrelerde, trafo merkezlerinde kumanda elemam olarak montaj yap hrlar Ayinc Montaj Yöntem ve Teknikleri Ayinc Montaj Yerine Getirirken Dikkat Edilecek Hususlar Ayinc lar montaj edilecekleri yere kadar ambalajlan bozulmadan getirilmelidir. Bununla birlikte; > Ayinc mesnet izolatörlerinin, > Sabit ve hareketli kontaklarm, > A? ma kapama mekanizmasimn zarar görmemesine dikkat edilmelidir. > alteri ta rken yalmzca asi k sm ndan tutunuz ve asla ark Mere tertibat ndan, bifak ve sabit kontaklardan ve izolatörlerden tutmayimz. Nakil esnas nda bir hasar vuku bulmu sa zamamnda tespit ederek gerekli yerlere miiracaat ediniz. 1

2 Ayinc Montaj Ara? Gere?leri Ayinc lar n montaj nda trifor, lokma tak, anahtar tak, boru anahtarlan, su terazisi, demir testeresi, e e tak, e me ve biikme araçlan, matkap vb. araç gereçler kullamlmaktad r. Ayinc n direk iizerine, alt sahas na veya ba ka bir yere montaj na göre kullan lan araç gereçler de mektedir Ayinc Montaj i lem S ras Ayinc lar n montaj yap ld klan yere göre i lem basamaklan de iklik gösterir. Ayinc lar n direk iizerine (trafo dire i veya bran man direkleri) montaj nda genellikle direk dikilmeden, yerde monte edilir. Fakat bazen ayinc lar n de tirilmesi gereken yerlerde veya direkleri dikilmi tesislerde ayinc n direge ç kanlarak montaj yap lmak zorunda kalmabilir. alt sahalannin montaj nda, ayinc boyutlan biiyiik oldu u için çok dikkat edilmelidir. alt sahalannda ayinc lar n montaj için betondan veya metalden uygun platform haz rlanmahd r. Ayinc lar modiiler Mere sistemlerinde monte edilmi ekilde iiretilmektedir. Ayinc n direk iizerine montaj i lem s ras a agida maddeler halinde incelenecektir. > Ayinc yukandan at lan bir halat, trifor ya da vine yard yla montaj edilece i yere kadar kaldinhr. Kald rma i leminde ayinc n zarar görmemesine dikkat edilir. > Montaj deliklerinin denk diismesi sa lanarak c vatalan tak hr ve somunlar hafiffe s kihr. Somunlan s karken daima çift anahtar kullamlmah, anahtann birisi ile somunu s karken digeri ile c vatay tutmamz gerekir. > Su terazisiyle yere paralelligi sa lanarak lokma anahtan, acik ya da y ld z anahtar deste iyle c vata - somunlar iyice s kistinhr. Paralellik mekanizmamn rahat fahsmas ifin son derece önemlidir. Bu yiizden azami dikkat gösterilmelidir. > Ayinc açma kapama mekanizmas yerine monte edilir. > Mafsal ayinc mekanizmas, açma kapama mekanizmasimn tam ortas na monte edilir. > Hareketi ileten metal boru ayinc n kontaklan tam olarak kapat larak mafsala monte edilir. Mafsahn diger taraf da ba ka bir boru ile kol diizene ine monte edilir ve c vatalan iyice sikihr. > Mekanik kol diizene i kullamlarak ayinc n tam olarak afihp kapanmasimn sa landigi test edilir. 2

3 Resim'2.1: Ayinc n beton dire e tutturulmas Resim 2.2: Ayinc kumanda mekanizmas n montaj Resim 2.3: Ayinc kumanda mekanizma kolu Resim 2.4: Ayinc kumanda mekanizma kolu 3

4 Resim 2.5: Ayinc acik hiicreye montajh Resim 2.6: alt sahas ve dire e ayinc montaj Resim 2.7: Yerde bulunan dire e ayinc montaj 4

5 Ayinc lann Montaj ve i letilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar > rtibat c vatalan iyi s lmis olmahd r. > Kontak yiizeyleri temiz olmahd r. > Kontaklan birbirini kar lamahd r. ( Ayn hizada olmah ) > zolatörlerinde çatlak, kink bulunmamal ve sirn bozulmamis olmahd r. > Ayinc kollan iyi çahs yor olmahd r. > Topraklama ba lant lan iyi yap lm olmahd r. > Ayinc monte edildigi yere iyi sabitlenmi olmahd r. > Tespit c vatalan s kihrken alter asisi asla kast lmamah ve gerdirilmemelidir. > Boya veya badana esnas nda veya asinin nakli veya montaj da bozulan boyalann, boyalannin diizeltilmesi gerekiyorsa alterin yatak, hareketli parçalanna, yaylan, galvaniz metal aksam, izolatör ve kontaklanna asla boya gelmemelidir. > gabuk açma kontak çubuklan asla ne ya ne vazelinle temas etmemelidir. Temiz ve kuru olmahd r. > Bütün yatak ve mafsallann rahat hareket edip etmedi ini kontrol ediniz ve yataklan ya lay z. > zolatörleri temizleyiniz. > Ayinc kumanda kolu, eri ibilecek yiikseklikte olmahd r. > Kontak parçalan üzerindeki toz ve ya art klarim kuru bir bezle iyice temizleyiniz. > gabuk açma kontak? ubuklan ark söndürme hücresindeki deliklere merkezi?arp yorsa, duzeltiniz. > Is güvenli i tedbirlerine uyulmahd r Ayinc n Topraklanmas n Yap lmas Direk tipi toprakh ayinc larda topraklama taraf n? ikis uflann n ayinc asesine bir bara yard yla ba lanmas yeterli olacakt r. Ciinkii direk zaten topraklanm oldu undan aynca hat? ekmeye gerek yoktur. Genellikle topraklama ba lant metal eritle yap hr. Dahili tip ayinc lar da ise (30 Kas m 2000 Tarihinde yay nlanan Elektrik Kuvvetli Ak m Tesisleri Yönetmeli i ile Metal Mahfazah Modiiler Hiicrelerin (MMMH) kullamlmas zorunlu hale gelmi tir.) baralar vas tas yla topraklama baras ile irtibatlandinhr. Modiiler hücrelerde ise montajh halde geldi i ifin sadece Mere bara ba lant yapmak yeterlidir. Resim 2.8: Ayinc topraklamas 5

6 Resim 2.9: Ayinc topraklama $eritinin ba lant 2.4. Kuvvetli Ak m Tesisleri Yönetmeli i Kuvvetli ak m tesisleri yönetmeli inde ayinc larla ilgili böliimler. Madde 10- Kuvvetli ak m elektrik ayg tlann kullan lmalan ya da i letilmeleri ras nda olu acak ark ve k lc mlar, insanlar ve e yalar için tehlikeli olmayacak biçimde yap lmah ya da diizenlenmelidir. Bu durum, kullan lan her ayg t için yiirürliikteki TS'de (yok ise s ras yla EN, HD, IEC, VDE'de) belirtilen tip deneyleri ile do rulanmis olmal r. Yang n tehlikesi bulunan yerlerdeki sigortal ayinc larda olu abilecek arklann yaratacagi yang n tehlikesini en aza indirmek iizere, bu tip ayinc lar n bulundu u direklerin alt na 10 cm kal nhginda ve 3 metre yancap nda bir bölgeye m r dökiilecek veya grobeton at lacakt r. Madde 14- Isletme s ras nda iizerinde manevra yap lacak ayg tlar ve okunacak 6l?u aletleri kolayca ve tehlikesizce ula labilen yerlere konulacak ve kullamsl olacaklard r. Ba lama tesislerinde kullamlacak olan elle ya da yahtkan pensler ve benzer aletlerle kumanda edilen sigortalar, ayinc lar ve kesicilerin kumanda kollannin tutma noktalan, uygun bir yiiksekli e yerle tirilecektir. Ancak bu yiikseklik, manevra s ras nda bas lan zeminden en az 50 cm ve en fazla 170 cm yiikseklikte olacakt r. Aç ktaki tesislerde bu yiikseklik gerekti i kadar arttinlabilir. Madde 16- Kesiciler ve ayinc lar acik konumlannda her tiirlii hava ko ullannda, devreyi tam ve giivenli bir biçimde ay rmis olmahd r. Burada ana kontaklann konumlannin gözle göriilmesi art de ildir. Bu ayg tlann acik ve kapal konumlan giivenli bir diizenle konum göstergesi ile fark edilmelidir. Madde 18- Kuvvetli ak mla fallen metal gövdeli elektrik ayg tlanm ve koruyucu kutulan topraklama iletkenine ba lamak icin bir diizen bulunmahd r. Madde 39- Her giic transformatörii*, primer ve sekonder taraflarma sekonder korumah kesici ile teçhiz edilecektir. Bu kesicinin gerilimden aynlmas için gerekli 6

7 diizenlemeler yap lmal r. Sekonder taraftaki kesicilerin kesme giicii ve mekanik dayamm transformatöriin ba landigi alt gerilim baras k sa devre giiciine göre boyutlandinlmal r. Röleli kesicilerin röleleri ve koruma devreleri, transformatöriin anza ve a m yiik ak mlanna uygun seçilmi olmahd r. Transformatör merkezlerinde baraya giren turn hat fiderleri topraklanabilmelidir. Aç k ve kapah çahsan ring sistemlerde, bu topraklama diizeni bagims z çahsan topraklama ayinc lan olmahd r. Bu topraklama ayinc lan hat gerilimli iken toprak temasim önleyecek elektriksel ve/ veya mekanik kilitleme diizenlerini ihtiva etmelidir. Bu diizenler saglanamadigi takdirde hatt n gerilimsiz oldu unun anla lmas sa lanarak topraklama ayinc kapat lmahd r. Kesicilerle kendi ayinc lan aras nda kilitlenme diizenleri bulunmah, bu durumda kesiciler kapah konumda iken ayinc lar acihp kapat lamamahd r. Bu kilitlenme diizenleri mekanik, elektriksel ya da mekanik - elektriksel tipte olabilir. Primer ve sekonderde bulunan kesici, ayinc, ak m transformatörii bara k sa devre ak na göre seçilmelidir. Sekonder tarafta kullamlan aym cihazlar transformatöriin ba landigi alt gerilim baras k sa devre ak göz öniine ahnarak sefilmelidir. Her iki halde de kesme ak mimn dinamik zorlamalarma kar dayanabilmelidir. Madde 40-a) Anma giicii 400 kva'ya kadar (400 kva dahil) olan dagit m transformatörlerinin giri taraf na sigortah ayinc tesis edilerek transformatör korunmahd r. Miimkiin olabilen hallerde primerdeki sigortah yiik ayinc ile sekonderdeki ana alter aras nda kilitleme diizeni sa lanmahd r. Anma giicii 400 kva'dan biiyiik dagit m transformatörlerinin besleme taraf nda röleli bir kesici kullamlarak transformatör k sa devre ve a m yiike kar biitiin kutuplannda korunabilecegi gibi, anma giicii 1600 kva'ya kadar (1600 Kva dahil) olan dagit m trafolannda kisa devre kesme giicii uygun sigortalar ile donat lmis sigortah yiik ayinc bile ik cihazlan da kullamlabilir. sa devre ak mlanna kar korunma bulunmayan sadece yiik ak mimn afihp kapat ldigi yerlerde, uygun anma ak ve k sa siireli dayanma ak özelliklerinde yiik ayinc lan kullamlabilir. b) 36 kv kademesine kadar trafo merkezlerinde, gerilim transformatörleri baraya sigortah ayinc iizerinden ba lanmahd r. Ölcii transformatörlerinin s flan, enerji 6lciim için ak m transformatörlerinde 0,5 gerilim transformatörlerinde 1; koruma için her ikisin de en az 3 s olacakt r. Enerji ölciimii dis ndaki 61QU aletleri için 61QU transformatörlerinin 1 s olmahd r. Bu konuda ilgili elektrik irketlerinin kurallanna da uyulmahd r. Madde 61- isletme sorumlulan genellikle yap lacak ler için görevlendirilen ki ilere i in siiresi, yeri, cinsi ve önemine ili kin yaz yönergeler vereceklerdir. A agidaki 7

8 durumlarda yaz yönergeler verilmeyebilir: Isi yapmakla görevlendirilen kimselerin yeterli teknik bilgi ve görgüsii varsa, kendisi veyard mc lan için gerekli giivenlik önlemlerini kendi sorumlulu u alt na alabilirse, i letme sorumlusu tiim devre açma ve kapama lerini kendisi yapar ya da gözetimi alt nda yaptinr ve yap lan i leri kendi denetlerse. sözlii olarak ya da telefonla verilen emirler, bu emri alan kimseye tekrar ettirilecektir. ilgililerin saatleri birbirine göre tam olarak ayarlanmah ve ek giivenlik önlemi olarak i e ba larken gerilimin kaldinlmas ve i bittikten sonra gerilimin uygulanmas s ras nda yeterli siire b rak lmal r. Kuvvetli ak m tesislerinde yap lacak bak m-onanm çahsmalan s ras nda çalisanlann hayatimn korunmas afis ndan mutlaka al nmas gereken önlemler a agida aciklanmist r: a) Gerilimin kesilmesi Bak m ve onanm yap lacak yere enerji sa layan tiim kesicilerin acilmas ve bunlara ait ayinc lar ile ay rma leminin emniyet alt na al nmas gerekir. b) Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi Gerilimin kesilmesi için af lmis olan kesici ve ayinc lar n bir ba kas taraf ndan yanhshkla kapat lmasim önlemek iizere gerekli önlemlerin al nm olmas gerekir. Bu maksatla, bu ayg tlann varsa tahrik ve kumanda kilitleme diizenleri kilitlenebilmeli, ayg tlann iizerine "kapamak yasakt r", "hat iizerinde fahs hyor" gibi yaz lar as lmahd r. Bu önlemler, örne in kesicilerin kapanmasim önleyici anahtarh kilitleme diizeninin anahtannin yetkili ki i taraf ndan al nmas ile de daha emin ekilde sa lanabilir. Bir? ahsma yeri birden fazla noktadan besleniyorsa, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen önlemler her besleme noktas ifin uygulanacakt r. c) Çahs lacak yerde gerilim olmadigimn kontrolii Tesislerin bir bölümiinde fahsma yapmak için gerilimin kaldinlmas gerekiyorsa, devre kapama ve açmalarimn belirli bir zamanda yap lacagim bildirmek yeterli de ildir. Cahs lacak yeri besleyen tiim kesicilerin 8

9 acilmis olmasina ra men söz konusu tesis bolümiinün gerilim alt nda olup olmadigi gerekli 61QU veya gösterge cihazlan ile denetlenmeli ve denetleyen kimse gerilim olmadigi kams na vard ktan sonra çahsmaya ba lanmahd r. Üzerinde çahs lacak bir tesisin gerilim alt nda olmadigin n saptanmas nda, yaln z devresi kesildikten sonra 61QU ayg tlannin göstergelerinin geri gitmesi, anahtan kapat lan lambalann sönmesi ya da transformatör gürültiilerinin kesilmesi gibi özelliklere giivenilmemelidir. Is bitti inde çahsanlarm tehlikeyle kar la mayacaklarma kesinlikle inan ld ktan sonra tesisler gerilim alt na al nmahd r. d) Cahs lan böliime yak n yerlerde, i letme esnas nda gerilim alt nda bulunmas gerekli baska böliimler varsa, bu böliimlerdeki gerilimli k mlara dokunmay önleyecek önlemler al nmahd r. Örne in; bir anahtarlama hücresi içinde çahsihrken kesici aç ldigi halde, tesisin di er böliimlerinde i letmeye devam edildi i için, baralarda gerilim bulunabilir. Bölmelendirilmemi Mcrelerde, Mere içine, Mere kap kapal iken sokulmu bulunan bir ay rma plakas ile bu koruma önlemi al nmis olmahd r. Böyle bir önlem al nam yorsa, baralann gerilimlerinin mutlaka kesilmesi gerekir. Bara böliimii bölmelendirilmi bir Mcrede bu ilave önleme gerek yoktur. e) sa devre etme ve topraklama: Gerilimi kesilmi yiiksek gerilim tesislerinde çalis lacaksa, falis lacak böliim önceden topraklanmis olan bir diizenek iizerinden k sa devre edilecektir. Isletmelerin sorumlu kimseleri, i siiresince falisanlann tehlikeyle kar la abilece i hi? bir devre kapama i lemi yap lmamasim sa layacakt r. K sa devre ve topraklama, ancak bütiin? ahsmalar bittikten ve bunlan yapanlann hepsine haber verildi i kesin olarak ogrenildikten sonra kaldinlabilir. Baglama hücresi ifinde fahs ldiginda, bu Mcreler kablo ç kis veya bara topraklama ayinc lan ile donat lmis ise bu ayg tlann kapat lmas ile istenen art sa lanabilir. kis hatlannin topraklanmas nda kullamlan topraklama donamm Mere içindeki öteki ayg tlan topraklayam yorsa, gerektiginde topraklama ve k sa devre etme diizenlerini ba lamak i? in Mcrede ya da ayg tlar uzerinde sabit ba lant yapmaya uygun çrplak böliimler rak lmahd r. Topraklama diizenleri, Mcrelere girmeden topraklama tesislerine baglanabilmelidir. Hiicre kap ba lama s ras nda a?ik olabilir, ancak bu durumda kapimn af labilmesi ifin mutlaka kesicinin acik olmas arti gerekli kilitlemelerle sa lanmis olmahd r. Topraklama ve k sa devre etme i i, fahsma yap lan yerin yakimnda ve olabilirse buras ile ak m kaynaklan aras nda yap lacakt r. Topraklama ve k sa devre etme diizenleri, yap lan çahsmalardan dolay ve çahsma siiresince hie kaldmlmayacak biçimde tesis edilecektir. Bir elektrik enerji tesisinde, yukanda belirtilen önlemler ahnmadan hi? bir bak m ve onanm çahsmas yap lmamahd r. Bu arta ra men tesisin yap lacak isler s ras nda geriliminin kesilmesi imkâns z ise, birisi i ten sorumlu tutulan en az iki ki i görevlendirilmelidir. 9

10 2.5. Topraklamalar Yönetmeli i Topraklama Tesislerinin Boyutlandinlmas Madde 5- a) Topraklama tesislerinin kurulmas için temel ko ullar: Topraklama tesislerinin kurulmas nda dört ko ul yerine getirilmelidir. Mekanik dayamm ve korozyona kar dayamklihgin sa lanmas, Is l bak mdan en yiiksek hata ak na (hesaplanarak bulunan) dayamkl hk, Isletme araçlan ve nesnelerin zarar görmesinin önlenmesi, En yiiksek toprak hata ak esnas nda, topraklama tesislerinde ortaya cikabilecek gerilimlere kar insanlann giivenli inin sa lanmas. b) Mekanik dayamm ve korozyona kar dayamkl hk bak ndan topraklama tesisinin boyutlandinlmas : 1) Topraklay (Topraklama elektrodu): Topraklay lar toprak ile siirekli temasta bulundu u için korozyona (kimyasal ve biyolojik etkiler, oksitlenme, elektrolitik korozyon olu umu ve elektroliz vb.) kar dayamkh malzemelerden olu mahd r. Bunlar, hem montaj esnas nda ç kabilecek mekanik zorlanmalara kar dayamkh olmah hem de normal i letmede olu an mekanik etkilere dayanmahd r. Beton temeline gömiilen çelik ve çelik kaz klar veya di er do al topraklay lar topraklama tesisinin bir k sm olarak kullamlabilirler. plak bak r ya da bak r kaplamah çelikten yap lm geni topraklay sistemlerinin; boru hatlan vb. çelik yeralt tesislerine olabildigince metalik olarak temas etmemesine dikkat edilmelidir. Aksi durumda? elik böliimler biiyiik bir korozyon tehlikesine u rayabilir. 2) Topraklama iletkenleri: Topraklama iletkenlerinin mekanik dayamm ve korozyona kar dayamkl hk bak ndan en kiiciik kesitleri a agida verilmi tir. Bak r 16 mm2 Aliiminyum 35 mm Çelik 50 mm2 Madde 6- a) Topraklay lann ve topraklama iletkenlerinin tesis edilmesi: Bir topraklama tesisi genel olarak toprak içine gömiilen veya çak lan yatay, dii ey veya e ik birka? topraklay mn bir araya getirilmesiyle (uygun toprak yay lma direncinin elde edilmesi için? itli topraklay kombinasyonlan) yap hr. Toprak özdirencini diisiirmek i? in, kimyasal maddelerin kullamlmas önerilmez. Yiizeysel topraklay lar 0,5m ile 1 m aras nda bir derinli e yerle tirilmelidir. Bu mekanik olarak yeterli bir giivenlik sa lar. 10

11 2. AYIRICILARIN BA LANTILARI 3.1. Ay Ba lant lan Ayinc lar n Ba lant lannda Kullan lan letkenlerin Özelli i Ayinc ba lant lannda kullan lan iletken ve baralar kesinlikle ayinc dan sonra devam eden hatt n hesaplanan iletken ya da bara de erlerinden kiifiik olmamahd r. Bara veya kablo iletkenleri ba lan rken ba lant kontaklan asla çekme, itme veya döndiirme kuvvetine maruz b rak lmamahd r. Daire kesitli iletken kullan yorsa, alterin ba lant kontaklanna ba larken mutlaka özel klemens kullamhr. letken baglamadan önce klemensin alt m alterin ba lant kontaklanna iyice tesbit edilir. Ark söndiirme hücreleri (yiik ayinc lar nda) asla gerdirilmemelidir, aksi halde çabuk a^ma kontak? ubuklar nm merkezi çarpmas temin edilemez. ekil 3.1: Trafo dire inde ayinc ba lant (Ön ve Yan göriinus) Ayinc lar n baglant noktalan bak rdan yap lmist r. Havai hat taraf ndan gelen iletken aliiminyum oldu u icin bu taraftaki ba lant da AL/CU (aliiminyum/bak r) klemensler 11

12 kullamhr. Klemensin aliiminyum taraf na havai hat iletkeni, bak r taraf na ise ayinc ba lant noktas s ca ba lamr Ayinc Ba lant Yöntem ve Teknikleri Ayinc Ba lant lem S ras Harici sistemlerde; > Havai hat taraf ndan gelen iletkenlerin boyu ayinc n sabit kontak taraf n ba lant noktalanna denk gelecek ekilde ne fazla gergin ne de fazla gev ek olacak ekilde kesilir. Kesme i lemi yap hrken bölgenin iklim ko ullan göz öniine ahnmahd r. (Kar, riizgar, ya mur) > Ayinc n sabit kontak taraf na havai hat taraf ndan gelen iletkenler AL/CU klemens vas tas yla ba lamhr. > Ayinc n hareketli kontak taraf nda sigorta altligi bulunmaktad r. Bu althginda ba lant noktalan bak r oldu undan sigorta altligi ve trafo aras nda kullanilacak iletken bak r olmal r. Bu iletkenin de boyu ayarlan p kesildikten sonra klemenslerle yerlerine tutturulur. > Topraklama ba lant noktas daha önceden haz rlanmis topraklama eridi ile irtibatlandinl r. Dahili sistemlerde; > Dahili sistemlerde ayinc baglant lan baralar vas tas ile yap r. Bu sebeple yerlerine monte edilmi ayincilarda bara bükiimleri titizlikle yap r. > Ana bara ile ayinc n ba lant noktasimn ölciisii al r. Bu i lem her faz için ayn ayn yap r. > Al nan ölciilere göre kesilip biikiilen baralar iizerine ba lant delikleri acihr. > Her faz n baras s rayla ana baraya ba lamhr. > Kumanda sisteminin ba lant yap r. 12

13 Resim 3.1: Harici sigortal tip ay ba lant Resim 3.2: Ayinc ba lant lan 13

14 14

15 Resim 3.3: Ayinc ba lant lan yap Resim 3.4: Ayinc lann ba lant lan Resim 3.5: Ayinc ba lant lan 15

16 Resim 3.6: Ayinc ba lant lan Ayinc Ba lant lannda Dikkat Edilecek Hususlar Bara veya kablo iletkenleri ba lamrken ba lant kontaklan asla çekme, itme veya döndiirme kuvvetine maruz b rak lmamahd r. Dairesel kesitli (0 8 vb.) iletken kullamhyorsa, alterin ba lant kontaklanna baglarken mutlaka özel klemens kullan z. letken ba lamadan önce klemensin alt salterin ba lant kontaklanna iyice tespit ediniz. Ark söndiirme hücreleri asla gerdirilmemelidir, aksi halde çabuk açma kontak çubuklarimn merkezi çarpmas temin edilemez. Somunlan s karken daima çift anahtar kullanmah, birisi ile somunu s karken di eri ile c vatay tutmamak gerekir. Ba lant yap rken ayinc n giri ve ç kis nda enerji olmadigindan emin olunmahd r. Topraklama kesinlikle yap lmahd r. Ba lant bittikten sonra kullandigim z tiim malzemenin say larak toplanmas, ba lant yap lan yerde herhangi bir alet unutulmamas na dikkat edilmelidir. Emniyet mesafelerine dikkat edilmelidir. Enerjili tesislerde, gerilim bulunan salimms z haldeki iletkenlerin 16

17 birbirine yakla ma mesafeleri a agida verilmi tir Voltlcin 30 cm cm cm cm cm cm. Yap lacak? alismalarda hat salimm bu mesafelere ilave edilmelidir. KKAT! Yukanda verilen ölciiler; insanlann gerilim alt ndaki noktalara yakla ma mesafeleri de ildir! Ayinc Kumanda Sistem Ba lant lan Kesici kumanda, ayinc /kesici konum anahtan devreleri Yiiksek gerilim gait teçhizat n (ayinc ve kesicilerin) bulundu u Mcrelerle; 6l?u cihazlan, röle ve kumanda anahtarlarimn bulundugu kumanda odas birbirinden aynlm sa; özellikle kesiciye uzaktan (kumanda odas ndan) acma ve kapama kumandas verilebilmesi gerekir. Bu i lemi sa layan anahtara kesici kumanda anahtan denir. Böyle bir anahtar kullamldiginda, bu anahtarm ilave kontaklar ve kesici pozisyon kontaklan kullamlarak kesicinin acik m yoksa kapal m oldu unu göstermesi de sa lamr. Tabi bunun için, kesici anahtarlanna bir de sinyal lambas ilave edilir. Aym prensipten hareketle, ayinc pozisyonlan da ayinc pozisyon kontaklan (yard mc kontaklan) ve ayinc pozisyon anahtarlan kullamlarak kumanda odas nda izlenebilir. 17

18 ekil 3.2: Otomatik kumanda sistem ba lant emas Kea :kesici kumanda (ve pozisyon) anahtar Ay :ay Açb :kesici açma bobini Aya :ay pozisyon anahtar Ke :kesici Kpb :kesici kapama bobini Kilitleme devreleri normal olarak basit bir fider gait teçhizat, yani kesici ile bara aras na bara ayinc (Bay); kesici ile hat aras na hat ayinc (HAy) yerle tirilmi tir. ebeke ring ebeke de il, yani hat taraf pasif ise, HAy ile hat aras nda bir noktaya toprak ayinc (TAy) yerle tirilmi tir. ekil 3.3: Bir fider $alt teçhizat Bu ekilde diizenlenmi bir fiderde manevra s ras öyledir: A) Enerji verilirken; TAy kapah ise acihr. BAy kapatihr. HAy kapatihr. Kesici kapatihr. B) Enerji kesilirken; 1.kesici acihr. 2.HAy acihr. 3.BAy acihr. 4.TAy kapamr. Bu i lem s ras, normal olarak manevray yapacak personelce bilinir ve manevra yukandaki gibi yap hr. Ancak dalg nhk veya dikkatsizlik ile manevra s ras nda yap lacak bir hatay önlemek i? in kilitlemeler yap hr. 18

19 ekil 3.4: Kesici ve ayinc kilitlemeleri I- BAy ve HAy nin manevralan, kesici yard mc kontagindan elektriksel (e) olarak kilitlenir. Yani kesici kapal ise BAy ve HAy na manevra yaptinlamaz. Bu ayinc lar n kumanda kollanni kilitleyen pimler, ayinc lan bulundugu pozisyonda kitler. Kesici acik ise bu pimleri kurtaran kilit çözme bobininin (kçb), kilit cozme butonu (kçb) ile enerjilenmesi miimkiin olur ve elektriksel kilit çöziilerek ayinc lara manevra (açma veya kapama i lemi) yaptinlabilir. Toprak ayinc nda elektriksel kilitleme diizeni varsa o da kesiciden ayn ekilde kilitlenir. II- HAy ve TAy kendi aralannda kar kh kilitlenir. Yani HAy kapal ise TAy kapat lmaz, TAy kapal ise HAy kapat lamaz. Bu iki ayinc dan birinin kapat labilmesi için di erinin muhakkak acik olmas laz md r. Bu kitleme mekanik veya elektriksel olarak yap labilir. ekil 3.5: Elektriksel kilitleme devresi 19

20 BAy nin kilit çözme devresinde, sadece kesici acik iken kapal kesici yard mc kontagi bulunurken; HAy ve TAy kilit çözme devrelerinde kesicinin bu yard mc kontagina seri olarak kar ayinc n, ayinc acikken kapal yard mc kontagi bulunur. Yard mc beslenme kaynaklan Röleler, anza hallerini tespit edip anzay temizlemek için koruduklan ebeke bölümiinün (kesicisini açt rarak) enerjisini kesen cihazlard r. Yani bir röle, ebeke gerilimi, bir k sa devre nedeniyle normal i letme gerilimine göre 50k kiiciik de erlere diistiigii anda çalisan ve i levlerini (açma, sesli / ls kh sinyal verme) gerçekle tiren bir elemandir. Bu gerilimin, rölenin, bu i levlerini sa hkh biçimde yerine getirmesini sa lamayacagi af kt r. Röle i lev devrelerine gerekli enerji, anzalardan etkilenmeyen bir kaynaktan saglamr. Böyle bir kaynak olarak ideal eleman, bir akii ve bu akiiyii besleyen redresörden olu ur. Yard mc besleme kaynaklan (akii-redresör-gruplarimn) gerilimleri, ve 110 v olarak standardize edilmi tir. Akii kapasiteleri ihtiyaca göre birkaç on amper x saatten birka? yiiz amper x saate kadar seçilebilir. Gerilim de eri olarak, ufak merkezlerde (birka? fider), 24 veya 48 v; biiyiik merkezlerde, 110 v seçilmelidir. Çok ufak merkezlerde, 24 v luk bak ms z akii redresör gruplan, kesici motor kurmalan alternatif gerilimle yap lmak kayd yla yeterli olur ve bak m istememeleri önemli bir tercih nedeni olarak kar za fikar. Her haliikarda akii gerilimi s k s k ölciilerek sistemin giivenilir durumda oldu u teyit edilmelidir. Yard mc servis geriliminin dagit m emas na bir örnek verilmi tir. ekil 3.6: Yard mc servis gerilimi dagit m emas 20

21 Ayinc lann Çah?ma Testi Ayinc montaj ve ba lant lan yap ld ktan sonra, ayinc eger mekanik kumandal ise kontaklann acil p kapat lmas saglanmahd r. Kontaklar acilip kapat rken gev eklik olmamas na dikkat edilmelidir. Modiiler Mcrelerdeki ayinc lannda çalisma testi yap lmadan devreye enerji verilmemelidir. Enerji alt nda ilk çalisma testi yap lmamahd r. Montaj, ba lant lar ve fahsma testinde i giivenli i tedbirlerine uyulmahd r. l.koruyucu eldiven, 2.Emniyet kemeri, 3.Baret YG Eldiveni 4.Koruyucu gözlük, çelik burunlu bot 21

22 ELEKTRT K OF 22

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r.

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r. 1.1.Ayd nlatma Linyesi 1.1.1. Tan 1. C AYDINLATMA Dagit m tablosundan son ayd nlatma armatiirüniin baglandigi buata kadar olan hatlard r. Ayd nlatma linyelerinde en az 6 amperlik sigorta kullamhr ve linye

Detaylı

1.1. Çama^ r Makinelerinin Tamm ve Kullan lan Terimler

1.1. Çama^ r Makinelerinin Tamm ve Kullan lan Terimler 1. ÇAMA IR MAK NELER PAR^ALARI 1.1. Çama^ r Makinelerinin Tamm ve Kullan lan Terimler 1.1.1. Tammi Çama r makinesi; su alma, y kama, ls tma, su bo altma ve s kma sistemlerini bir program vas tas ile veya

Detaylı

1. STEP MOTOR. 1.1. Step Motorlann Tan ve Yap

1. STEP MOTOR. 1.1. Step Motorlann Tan ve Yap 1. STEP MOTOR 1.1. Step Motorlann Tan ve Yap Ad m motorlan; ad ndan da anla lacagi gibi ad m ad m hareket eden yani sarg larmdan birinin enerjilenmesi ile sadece 1 ad m hareket eden motorlard r. Bu ad

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN.

!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN. KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri!!! D KKAT!!! YANGIN ve ELEKTR K OKU TEHL KES OLU AB R, BU ÜRÜNÜ YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN. Ürünü ya mur, su, nem vb slak ortamlarda bulundurmay n.

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİ BAKIMI 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

18. TRANSFER PANOSUNUN YERI...22 MÜSTERININ SORUMLULUKLARI... 25 GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ... 27 GARANTI HAKKINDA... 27

18. TRANSFER PANOSUNUN YERI...22 MÜSTERININ SORUMLULUKLARI... 25 GARANTI, SERVIS VE ÜRÜN ÖMRÜ... 27 GARANTI HAKKINDA... 27 Ç NDEK LER 1. G R Þ... 1 1.1. Jeneratör Etiketi ve Seri Numaras... 1 1.2. Motor Seri Numaras... 1 2. GÜVENL K ÖNLEMLER... 1 2.1. Genel... 1 2.2. Yerleþim, Taþ ma ve Çekme... 2 2.3. Yang n ve Patlama...

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

1. SAYICILAR. Say lan genel anlamda iki ekilde simfland rabiliriz.

1. SAYICILAR. Say lan genel anlamda iki ekilde simfland rabiliriz. 1. SAYICILAR Bir say n temel i levi, sefilen birim zaman araliginda, meselâ saten veya darbe jeneratöriinden gelen toplam darbe say ölfmektir. Bir dijital say (sayaç-counter), sefilen bir zaman araligindaki

Detaylı

MOTOR SANAY ve T CARET A..

MOTOR SANAY ve T CARET A.. MOTOR MONTAJI VE HESAPLARI - 1 - MOTOR MONTAJI Montaj esnas nda Kat'i suretle üstüpü ve hav b rakan bez kullanmay n z. I.POSTA 1) Blok mazot ile y kanarak ve hava ile temizlenir. 2) Ana yatak preste, özel

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OG MODÜLER ÖLÇÜM HÜCRELERİ 522EE0137 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OG MODÜLER ÖLÇÜM HÜCRELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU Copyright 2006 Code No : U906411212 Printed in Türkiye MISIRLI MAK NA LTD. T. Y ld r m San. Sit. NO: 66 U ak - TÜRK YE Tel : (0 276) 216 63

Detaylı

Susturucu. Ya Doldurma Kapa Enjektör. Krank mili. Ya Pompas. Ya Kapa. Dekompresyon Kolu. Subap tici Çubu u. Ya Borusu Üst Mazot Pompas.

Susturucu. Ya Doldurma Kapa Enjektör. Krank mili. Ya Pompas. Ya Kapa. Dekompresyon Kolu. Subap tici Çubu u. Ya Borusu Üst Mazot Pompas. Susturucu Ya Doldurma Kapa Enjektör Tazyikli Yak t Borusu Segman Piston Silindir Gömle i Ya Banyolu Hava Filtresi Kam Di lisi OES, Otomatik Jigle Piston Kolu Krank mili Ya Pompas Ya Kapa Dekompresyon Kolu

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OG MODÜLER GİRİŞ HÜCRELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı