1. AYIRICILARIN MONTAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. AYIRICILARIN MONTAJI"

Transkript

1 1. AYIRICILARIN MONTAJI 2.1. Ayinc lar n Montaj Yerleri Ayinc lar alt sahalannda, hat ve trafo direklerinde, OG modiiler hücrelerde, trafo merkezlerinde kumanda elemam olarak montaj yap hrlar Ayinc Montaj Yöntem ve Teknikleri Ayinc Montaj Yerine Getirirken Dikkat Edilecek Hususlar Ayinc lar montaj edilecekleri yere kadar ambalajlan bozulmadan getirilmelidir. Bununla birlikte; > Ayinc mesnet izolatörlerinin, > Sabit ve hareketli kontaklarm, > A? ma kapama mekanizmasimn zarar görmemesine dikkat edilmelidir. > alteri ta rken yalmzca asi k sm ndan tutunuz ve asla ark Mere tertibat ndan, bifak ve sabit kontaklardan ve izolatörlerden tutmayimz. Nakil esnas nda bir hasar vuku bulmu sa zamamnda tespit ederek gerekli yerlere miiracaat ediniz. 1

2 Ayinc Montaj Ara? Gere?leri Ayinc lar n montaj nda trifor, lokma tak, anahtar tak, boru anahtarlan, su terazisi, demir testeresi, e e tak, e me ve biikme araçlan, matkap vb. araç gereçler kullamlmaktad r. Ayinc n direk iizerine, alt sahas na veya ba ka bir yere montaj na göre kullan lan araç gereçler de mektedir Ayinc Montaj i lem S ras Ayinc lar n montaj yap ld klan yere göre i lem basamaklan de iklik gösterir. Ayinc lar n direk iizerine (trafo dire i veya bran man direkleri) montaj nda genellikle direk dikilmeden, yerde monte edilir. Fakat bazen ayinc lar n de tirilmesi gereken yerlerde veya direkleri dikilmi tesislerde ayinc n direge ç kanlarak montaj yap lmak zorunda kalmabilir. alt sahalannin montaj nda, ayinc boyutlan biiyiik oldu u için çok dikkat edilmelidir. alt sahalannda ayinc lar n montaj için betondan veya metalden uygun platform haz rlanmahd r. Ayinc lar modiiler Mere sistemlerinde monte edilmi ekilde iiretilmektedir. Ayinc n direk iizerine montaj i lem s ras a agida maddeler halinde incelenecektir. > Ayinc yukandan at lan bir halat, trifor ya da vine yard yla montaj edilece i yere kadar kaldinhr. Kald rma i leminde ayinc n zarar görmemesine dikkat edilir. > Montaj deliklerinin denk diismesi sa lanarak c vatalan tak hr ve somunlar hafiffe s kihr. Somunlan s karken daima çift anahtar kullamlmah, anahtann birisi ile somunu s karken digeri ile c vatay tutmamz gerekir. > Su terazisiyle yere paralelligi sa lanarak lokma anahtan, acik ya da y ld z anahtar deste iyle c vata - somunlar iyice s kistinhr. Paralellik mekanizmamn rahat fahsmas ifin son derece önemlidir. Bu yiizden azami dikkat gösterilmelidir. > Ayinc açma kapama mekanizmas yerine monte edilir. > Mafsal ayinc mekanizmas, açma kapama mekanizmasimn tam ortas na monte edilir. > Hareketi ileten metal boru ayinc n kontaklan tam olarak kapat larak mafsala monte edilir. Mafsahn diger taraf da ba ka bir boru ile kol diizene ine monte edilir ve c vatalan iyice sikihr. > Mekanik kol diizene i kullamlarak ayinc n tam olarak afihp kapanmasimn sa landigi test edilir. 2

3 Resim'2.1: Ayinc n beton dire e tutturulmas Resim 2.2: Ayinc kumanda mekanizmas n montaj Resim 2.3: Ayinc kumanda mekanizma kolu Resim 2.4: Ayinc kumanda mekanizma kolu 3

4 Resim 2.5: Ayinc acik hiicreye montajh Resim 2.6: alt sahas ve dire e ayinc montaj Resim 2.7: Yerde bulunan dire e ayinc montaj 4

5 Ayinc lann Montaj ve i letilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar > rtibat c vatalan iyi s lmis olmahd r. > Kontak yiizeyleri temiz olmahd r. > Kontaklan birbirini kar lamahd r. ( Ayn hizada olmah ) > zolatörlerinde çatlak, kink bulunmamal ve sirn bozulmamis olmahd r. > Ayinc kollan iyi çahs yor olmahd r. > Topraklama ba lant lan iyi yap lm olmahd r. > Ayinc monte edildigi yere iyi sabitlenmi olmahd r. > Tespit c vatalan s kihrken alter asisi asla kast lmamah ve gerdirilmemelidir. > Boya veya badana esnas nda veya asinin nakli veya montaj da bozulan boyalann, boyalannin diizeltilmesi gerekiyorsa alterin yatak, hareketli parçalanna, yaylan, galvaniz metal aksam, izolatör ve kontaklanna asla boya gelmemelidir. > gabuk açma kontak çubuklan asla ne ya ne vazelinle temas etmemelidir. Temiz ve kuru olmahd r. > Bütün yatak ve mafsallann rahat hareket edip etmedi ini kontrol ediniz ve yataklan ya lay z. > zolatörleri temizleyiniz. > Ayinc kumanda kolu, eri ibilecek yiikseklikte olmahd r. > Kontak parçalan üzerindeki toz ve ya art klarim kuru bir bezle iyice temizleyiniz. > gabuk açma kontak? ubuklan ark söndürme hücresindeki deliklere merkezi?arp yorsa, duzeltiniz. > Is güvenli i tedbirlerine uyulmahd r Ayinc n Topraklanmas n Yap lmas Direk tipi toprakh ayinc larda topraklama taraf n? ikis uflann n ayinc asesine bir bara yard yla ba lanmas yeterli olacakt r. Ciinkii direk zaten topraklanm oldu undan aynca hat? ekmeye gerek yoktur. Genellikle topraklama ba lant metal eritle yap hr. Dahili tip ayinc lar da ise (30 Kas m 2000 Tarihinde yay nlanan Elektrik Kuvvetli Ak m Tesisleri Yönetmeli i ile Metal Mahfazah Modiiler Hiicrelerin (MMMH) kullamlmas zorunlu hale gelmi tir.) baralar vas tas yla topraklama baras ile irtibatlandinhr. Modiiler hücrelerde ise montajh halde geldi i ifin sadece Mere bara ba lant yapmak yeterlidir. Resim 2.8: Ayinc topraklamas 5

6 Resim 2.9: Ayinc topraklama $eritinin ba lant 2.4. Kuvvetli Ak m Tesisleri Yönetmeli i Kuvvetli ak m tesisleri yönetmeli inde ayinc larla ilgili böliimler. Madde 10- Kuvvetli ak m elektrik ayg tlann kullan lmalan ya da i letilmeleri ras nda olu acak ark ve k lc mlar, insanlar ve e yalar için tehlikeli olmayacak biçimde yap lmah ya da diizenlenmelidir. Bu durum, kullan lan her ayg t için yiirürliikteki TS'de (yok ise s ras yla EN, HD, IEC, VDE'de) belirtilen tip deneyleri ile do rulanmis olmal r. Yang n tehlikesi bulunan yerlerdeki sigortal ayinc larda olu abilecek arklann yaratacagi yang n tehlikesini en aza indirmek iizere, bu tip ayinc lar n bulundu u direklerin alt na 10 cm kal nhginda ve 3 metre yancap nda bir bölgeye m r dökiilecek veya grobeton at lacakt r. Madde 14- Isletme s ras nda iizerinde manevra yap lacak ayg tlar ve okunacak 6l?u aletleri kolayca ve tehlikesizce ula labilen yerlere konulacak ve kullamsl olacaklard r. Ba lama tesislerinde kullamlacak olan elle ya da yahtkan pensler ve benzer aletlerle kumanda edilen sigortalar, ayinc lar ve kesicilerin kumanda kollannin tutma noktalan, uygun bir yiiksekli e yerle tirilecektir. Ancak bu yiikseklik, manevra s ras nda bas lan zeminden en az 50 cm ve en fazla 170 cm yiikseklikte olacakt r. Aç ktaki tesislerde bu yiikseklik gerekti i kadar arttinlabilir. Madde 16- Kesiciler ve ayinc lar acik konumlannda her tiirlii hava ko ullannda, devreyi tam ve giivenli bir biçimde ay rmis olmahd r. Burada ana kontaklann konumlannin gözle göriilmesi art de ildir. Bu ayg tlann acik ve kapal konumlan giivenli bir diizenle konum göstergesi ile fark edilmelidir. Madde 18- Kuvvetli ak mla fallen metal gövdeli elektrik ayg tlanm ve koruyucu kutulan topraklama iletkenine ba lamak icin bir diizen bulunmahd r. Madde 39- Her giic transformatörii*, primer ve sekonder taraflarma sekonder korumah kesici ile teçhiz edilecektir. Bu kesicinin gerilimden aynlmas için gerekli 6

7 diizenlemeler yap lmal r. Sekonder taraftaki kesicilerin kesme giicii ve mekanik dayamm transformatöriin ba landigi alt gerilim baras k sa devre giiciine göre boyutlandinlmal r. Röleli kesicilerin röleleri ve koruma devreleri, transformatöriin anza ve a m yiik ak mlanna uygun seçilmi olmahd r. Transformatör merkezlerinde baraya giren turn hat fiderleri topraklanabilmelidir. Aç k ve kapah çahsan ring sistemlerde, bu topraklama diizeni bagims z çahsan topraklama ayinc lan olmahd r. Bu topraklama ayinc lan hat gerilimli iken toprak temasim önleyecek elektriksel ve/ veya mekanik kilitleme diizenlerini ihtiva etmelidir. Bu diizenler saglanamadigi takdirde hatt n gerilimsiz oldu unun anla lmas sa lanarak topraklama ayinc kapat lmahd r. Kesicilerle kendi ayinc lan aras nda kilitlenme diizenleri bulunmah, bu durumda kesiciler kapah konumda iken ayinc lar acihp kapat lamamahd r. Bu kilitlenme diizenleri mekanik, elektriksel ya da mekanik - elektriksel tipte olabilir. Primer ve sekonderde bulunan kesici, ayinc, ak m transformatörii bara k sa devre ak na göre seçilmelidir. Sekonder tarafta kullamlan aym cihazlar transformatöriin ba landigi alt gerilim baras k sa devre ak göz öniine ahnarak sefilmelidir. Her iki halde de kesme ak mimn dinamik zorlamalarma kar dayanabilmelidir. Madde 40-a) Anma giicii 400 kva'ya kadar (400 kva dahil) olan dagit m transformatörlerinin giri taraf na sigortah ayinc tesis edilerek transformatör korunmahd r. Miimkiin olabilen hallerde primerdeki sigortah yiik ayinc ile sekonderdeki ana alter aras nda kilitleme diizeni sa lanmahd r. Anma giicii 400 kva'dan biiyiik dagit m transformatörlerinin besleme taraf nda röleli bir kesici kullamlarak transformatör k sa devre ve a m yiike kar biitiin kutuplannda korunabilecegi gibi, anma giicii 1600 kva'ya kadar (1600 Kva dahil) olan dagit m trafolannda kisa devre kesme giicii uygun sigortalar ile donat lmis sigortah yiik ayinc bile ik cihazlan da kullamlabilir. sa devre ak mlanna kar korunma bulunmayan sadece yiik ak mimn afihp kapat ldigi yerlerde, uygun anma ak ve k sa siireli dayanma ak özelliklerinde yiik ayinc lan kullamlabilir. b) 36 kv kademesine kadar trafo merkezlerinde, gerilim transformatörleri baraya sigortah ayinc iizerinden ba lanmahd r. Ölcii transformatörlerinin s flan, enerji 6lciim için ak m transformatörlerinde 0,5 gerilim transformatörlerinde 1; koruma için her ikisin de en az 3 s olacakt r. Enerji ölciimii dis ndaki 61QU aletleri için 61QU transformatörlerinin 1 s olmahd r. Bu konuda ilgili elektrik irketlerinin kurallanna da uyulmahd r. Madde 61- isletme sorumlulan genellikle yap lacak ler için görevlendirilen ki ilere i in siiresi, yeri, cinsi ve önemine ili kin yaz yönergeler vereceklerdir. A agidaki 7

8 durumlarda yaz yönergeler verilmeyebilir: Isi yapmakla görevlendirilen kimselerin yeterli teknik bilgi ve görgüsii varsa, kendisi veyard mc lan için gerekli giivenlik önlemlerini kendi sorumlulu u alt na alabilirse, i letme sorumlusu tiim devre açma ve kapama lerini kendisi yapar ya da gözetimi alt nda yaptinr ve yap lan i leri kendi denetlerse. sözlii olarak ya da telefonla verilen emirler, bu emri alan kimseye tekrar ettirilecektir. ilgililerin saatleri birbirine göre tam olarak ayarlanmah ve ek giivenlik önlemi olarak i e ba larken gerilimin kaldinlmas ve i bittikten sonra gerilimin uygulanmas s ras nda yeterli siire b rak lmal r. Kuvvetli ak m tesislerinde yap lacak bak m-onanm çahsmalan s ras nda çalisanlann hayatimn korunmas afis ndan mutlaka al nmas gereken önlemler a agida aciklanmist r: a) Gerilimin kesilmesi Bak m ve onanm yap lacak yere enerji sa layan tiim kesicilerin acilmas ve bunlara ait ayinc lar ile ay rma leminin emniyet alt na al nmas gerekir. b) Tekrar gerilim verilmesinin önlenmesi Gerilimin kesilmesi için af lmis olan kesici ve ayinc lar n bir ba kas taraf ndan yanhshkla kapat lmasim önlemek iizere gerekli önlemlerin al nm olmas gerekir. Bu maksatla, bu ayg tlann varsa tahrik ve kumanda kilitleme diizenleri kilitlenebilmeli, ayg tlann iizerine "kapamak yasakt r", "hat iizerinde fahs hyor" gibi yaz lar as lmahd r. Bu önlemler, örne in kesicilerin kapanmasim önleyici anahtarh kilitleme diizeninin anahtannin yetkili ki i taraf ndan al nmas ile de daha emin ekilde sa lanabilir. Bir? ahsma yeri birden fazla noktadan besleniyorsa, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen önlemler her besleme noktas ifin uygulanacakt r. c) Çahs lacak yerde gerilim olmadigimn kontrolii Tesislerin bir bölümiinde fahsma yapmak için gerilimin kaldinlmas gerekiyorsa, devre kapama ve açmalarimn belirli bir zamanda yap lacagim bildirmek yeterli de ildir. Cahs lacak yeri besleyen tiim kesicilerin 8

9 acilmis olmasina ra men söz konusu tesis bolümiinün gerilim alt nda olup olmadigi gerekli 61QU veya gösterge cihazlan ile denetlenmeli ve denetleyen kimse gerilim olmadigi kams na vard ktan sonra çahsmaya ba lanmahd r. Üzerinde çahs lacak bir tesisin gerilim alt nda olmadigin n saptanmas nda, yaln z devresi kesildikten sonra 61QU ayg tlannin göstergelerinin geri gitmesi, anahtan kapat lan lambalann sönmesi ya da transformatör gürültiilerinin kesilmesi gibi özelliklere giivenilmemelidir. Is bitti inde çahsanlarm tehlikeyle kar la mayacaklarma kesinlikle inan ld ktan sonra tesisler gerilim alt na al nmahd r. d) Cahs lan böliime yak n yerlerde, i letme esnas nda gerilim alt nda bulunmas gerekli baska böliimler varsa, bu böliimlerdeki gerilimli k mlara dokunmay önleyecek önlemler al nmahd r. Örne in; bir anahtarlama hücresi içinde çahsihrken kesici aç ldigi halde, tesisin di er böliimlerinde i letmeye devam edildi i için, baralarda gerilim bulunabilir. Bölmelendirilmemi Mcrelerde, Mere içine, Mere kap kapal iken sokulmu bulunan bir ay rma plakas ile bu koruma önlemi al nmis olmahd r. Böyle bir önlem al nam yorsa, baralann gerilimlerinin mutlaka kesilmesi gerekir. Bara böliimii bölmelendirilmi bir Mcrede bu ilave önleme gerek yoktur. e) sa devre etme ve topraklama: Gerilimi kesilmi yiiksek gerilim tesislerinde çalis lacaksa, falis lacak böliim önceden topraklanmis olan bir diizenek iizerinden k sa devre edilecektir. Isletmelerin sorumlu kimseleri, i siiresince falisanlann tehlikeyle kar la abilece i hi? bir devre kapama i lemi yap lmamasim sa layacakt r. K sa devre ve topraklama, ancak bütiin? ahsmalar bittikten ve bunlan yapanlann hepsine haber verildi i kesin olarak ogrenildikten sonra kaldinlabilir. Baglama hücresi ifinde fahs ldiginda, bu Mcreler kablo ç kis veya bara topraklama ayinc lan ile donat lmis ise bu ayg tlann kapat lmas ile istenen art sa lanabilir. kis hatlannin topraklanmas nda kullamlan topraklama donamm Mere içindeki öteki ayg tlan topraklayam yorsa, gerektiginde topraklama ve k sa devre etme diizenlerini ba lamak i? in Mcrede ya da ayg tlar uzerinde sabit ba lant yapmaya uygun çrplak böliimler rak lmahd r. Topraklama diizenleri, Mcrelere girmeden topraklama tesislerine baglanabilmelidir. Hiicre kap ba lama s ras nda a?ik olabilir, ancak bu durumda kapimn af labilmesi ifin mutlaka kesicinin acik olmas arti gerekli kilitlemelerle sa lanmis olmahd r. Topraklama ve k sa devre etme i i, fahsma yap lan yerin yakimnda ve olabilirse buras ile ak m kaynaklan aras nda yap lacakt r. Topraklama ve k sa devre etme diizenleri, yap lan çahsmalardan dolay ve çahsma siiresince hie kaldmlmayacak biçimde tesis edilecektir. Bir elektrik enerji tesisinde, yukanda belirtilen önlemler ahnmadan hi? bir bak m ve onanm çahsmas yap lmamahd r. Bu arta ra men tesisin yap lacak isler s ras nda geriliminin kesilmesi imkâns z ise, birisi i ten sorumlu tutulan en az iki ki i görevlendirilmelidir. 9

10 2.5. Topraklamalar Yönetmeli i Topraklama Tesislerinin Boyutlandinlmas Madde 5- a) Topraklama tesislerinin kurulmas için temel ko ullar: Topraklama tesislerinin kurulmas nda dört ko ul yerine getirilmelidir. Mekanik dayamm ve korozyona kar dayamklihgin sa lanmas, Is l bak mdan en yiiksek hata ak na (hesaplanarak bulunan) dayamkl hk, Isletme araçlan ve nesnelerin zarar görmesinin önlenmesi, En yiiksek toprak hata ak esnas nda, topraklama tesislerinde ortaya cikabilecek gerilimlere kar insanlann giivenli inin sa lanmas. b) Mekanik dayamm ve korozyona kar dayamkl hk bak ndan topraklama tesisinin boyutlandinlmas : 1) Topraklay (Topraklama elektrodu): Topraklay lar toprak ile siirekli temasta bulundu u için korozyona (kimyasal ve biyolojik etkiler, oksitlenme, elektrolitik korozyon olu umu ve elektroliz vb.) kar dayamkh malzemelerden olu mahd r. Bunlar, hem montaj esnas nda ç kabilecek mekanik zorlanmalara kar dayamkh olmah hem de normal i letmede olu an mekanik etkilere dayanmahd r. Beton temeline gömiilen çelik ve çelik kaz klar veya di er do al topraklay lar topraklama tesisinin bir k sm olarak kullamlabilirler. plak bak r ya da bak r kaplamah çelikten yap lm geni topraklay sistemlerinin; boru hatlan vb. çelik yeralt tesislerine olabildigince metalik olarak temas etmemesine dikkat edilmelidir. Aksi durumda? elik böliimler biiyiik bir korozyon tehlikesine u rayabilir. 2) Topraklama iletkenleri: Topraklama iletkenlerinin mekanik dayamm ve korozyona kar dayamkl hk bak ndan en kiiciik kesitleri a agida verilmi tir. Bak r 16 mm2 Aliiminyum 35 mm Çelik 50 mm2 Madde 6- a) Topraklay lann ve topraklama iletkenlerinin tesis edilmesi: Bir topraklama tesisi genel olarak toprak içine gömiilen veya çak lan yatay, dii ey veya e ik birka? topraklay mn bir araya getirilmesiyle (uygun toprak yay lma direncinin elde edilmesi için? itli topraklay kombinasyonlan) yap hr. Toprak özdirencini diisiirmek i? in, kimyasal maddelerin kullamlmas önerilmez. Yiizeysel topraklay lar 0,5m ile 1 m aras nda bir derinli e yerle tirilmelidir. Bu mekanik olarak yeterli bir giivenlik sa lar. 10

11 2. AYIRICILARIN BA LANTILARI 3.1. Ay Ba lant lan Ayinc lar n Ba lant lannda Kullan lan letkenlerin Özelli i Ayinc ba lant lannda kullan lan iletken ve baralar kesinlikle ayinc dan sonra devam eden hatt n hesaplanan iletken ya da bara de erlerinden kiifiik olmamahd r. Bara veya kablo iletkenleri ba lan rken ba lant kontaklan asla çekme, itme veya döndiirme kuvvetine maruz b rak lmamahd r. Daire kesitli iletken kullan yorsa, alterin ba lant kontaklanna ba larken mutlaka özel klemens kullamhr. letken baglamadan önce klemensin alt m alterin ba lant kontaklanna iyice tesbit edilir. Ark söndiirme hücreleri (yiik ayinc lar nda) asla gerdirilmemelidir, aksi halde çabuk a^ma kontak? ubuklar nm merkezi çarpmas temin edilemez. ekil 3.1: Trafo dire inde ayinc ba lant (Ön ve Yan göriinus) Ayinc lar n baglant noktalan bak rdan yap lmist r. Havai hat taraf ndan gelen iletken aliiminyum oldu u icin bu taraftaki ba lant da AL/CU (aliiminyum/bak r) klemensler 11

12 kullamhr. Klemensin aliiminyum taraf na havai hat iletkeni, bak r taraf na ise ayinc ba lant noktas s ca ba lamr Ayinc Ba lant Yöntem ve Teknikleri Ayinc Ba lant lem S ras Harici sistemlerde; > Havai hat taraf ndan gelen iletkenlerin boyu ayinc n sabit kontak taraf n ba lant noktalanna denk gelecek ekilde ne fazla gergin ne de fazla gev ek olacak ekilde kesilir. Kesme i lemi yap hrken bölgenin iklim ko ullan göz öniine ahnmahd r. (Kar, riizgar, ya mur) > Ayinc n sabit kontak taraf na havai hat taraf ndan gelen iletkenler AL/CU klemens vas tas yla ba lamhr. > Ayinc n hareketli kontak taraf nda sigorta altligi bulunmaktad r. Bu althginda ba lant noktalan bak r oldu undan sigorta altligi ve trafo aras nda kullanilacak iletken bak r olmal r. Bu iletkenin de boyu ayarlan p kesildikten sonra klemenslerle yerlerine tutturulur. > Topraklama ba lant noktas daha önceden haz rlanmis topraklama eridi ile irtibatlandinl r. Dahili sistemlerde; > Dahili sistemlerde ayinc baglant lan baralar vas tas ile yap r. Bu sebeple yerlerine monte edilmi ayincilarda bara bükiimleri titizlikle yap r. > Ana bara ile ayinc n ba lant noktasimn ölciisii al r. Bu i lem her faz için ayn ayn yap r. > Al nan ölciilere göre kesilip biikiilen baralar iizerine ba lant delikleri acihr. > Her faz n baras s rayla ana baraya ba lamhr. > Kumanda sisteminin ba lant yap r. 12

13 Resim 3.1: Harici sigortal tip ay ba lant Resim 3.2: Ayinc ba lant lan 13

14 14

15 Resim 3.3: Ayinc ba lant lan yap Resim 3.4: Ayinc lann ba lant lan Resim 3.5: Ayinc ba lant lan 15

16 Resim 3.6: Ayinc ba lant lan Ayinc Ba lant lannda Dikkat Edilecek Hususlar Bara veya kablo iletkenleri ba lamrken ba lant kontaklan asla çekme, itme veya döndiirme kuvvetine maruz b rak lmamahd r. Dairesel kesitli (0 8 vb.) iletken kullamhyorsa, alterin ba lant kontaklanna baglarken mutlaka özel klemens kullan z. letken ba lamadan önce klemensin alt salterin ba lant kontaklanna iyice tespit ediniz. Ark söndiirme hücreleri asla gerdirilmemelidir, aksi halde çabuk açma kontak çubuklarimn merkezi çarpmas temin edilemez. Somunlan s karken daima çift anahtar kullanmah, birisi ile somunu s karken di eri ile c vatay tutmamak gerekir. Ba lant yap rken ayinc n giri ve ç kis nda enerji olmadigindan emin olunmahd r. Topraklama kesinlikle yap lmahd r. Ba lant bittikten sonra kullandigim z tiim malzemenin say larak toplanmas, ba lant yap lan yerde herhangi bir alet unutulmamas na dikkat edilmelidir. Emniyet mesafelerine dikkat edilmelidir. Enerjili tesislerde, gerilim bulunan salimms z haldeki iletkenlerin 16

17 birbirine yakla ma mesafeleri a agida verilmi tir Voltlcin 30 cm cm cm cm cm cm. Yap lacak? alismalarda hat salimm bu mesafelere ilave edilmelidir. KKAT! Yukanda verilen ölciiler; insanlann gerilim alt ndaki noktalara yakla ma mesafeleri de ildir! Ayinc Kumanda Sistem Ba lant lan Kesici kumanda, ayinc /kesici konum anahtan devreleri Yiiksek gerilim gait teçhizat n (ayinc ve kesicilerin) bulundu u Mcrelerle; 6l?u cihazlan, röle ve kumanda anahtarlarimn bulundugu kumanda odas birbirinden aynlm sa; özellikle kesiciye uzaktan (kumanda odas ndan) acma ve kapama kumandas verilebilmesi gerekir. Bu i lemi sa layan anahtara kesici kumanda anahtan denir. Böyle bir anahtar kullamldiginda, bu anahtarm ilave kontaklar ve kesici pozisyon kontaklan kullamlarak kesicinin acik m yoksa kapal m oldu unu göstermesi de sa lamr. Tabi bunun için, kesici anahtarlanna bir de sinyal lambas ilave edilir. Aym prensipten hareketle, ayinc pozisyonlan da ayinc pozisyon kontaklan (yard mc kontaklan) ve ayinc pozisyon anahtarlan kullamlarak kumanda odas nda izlenebilir. 17

18 ekil 3.2: Otomatik kumanda sistem ba lant emas Kea :kesici kumanda (ve pozisyon) anahtar Ay :ay Açb :kesici açma bobini Aya :ay pozisyon anahtar Ke :kesici Kpb :kesici kapama bobini Kilitleme devreleri normal olarak basit bir fider gait teçhizat, yani kesici ile bara aras na bara ayinc (Bay); kesici ile hat aras na hat ayinc (HAy) yerle tirilmi tir. ebeke ring ebeke de il, yani hat taraf pasif ise, HAy ile hat aras nda bir noktaya toprak ayinc (TAy) yerle tirilmi tir. ekil 3.3: Bir fider $alt teçhizat Bu ekilde diizenlenmi bir fiderde manevra s ras öyledir: A) Enerji verilirken; TAy kapah ise acihr. BAy kapatihr. HAy kapatihr. Kesici kapatihr. B) Enerji kesilirken; 1.kesici acihr. 2.HAy acihr. 3.BAy acihr. 4.TAy kapamr. Bu i lem s ras, normal olarak manevray yapacak personelce bilinir ve manevra yukandaki gibi yap hr. Ancak dalg nhk veya dikkatsizlik ile manevra s ras nda yap lacak bir hatay önlemek i? in kilitlemeler yap hr. 18

19 ekil 3.4: Kesici ve ayinc kilitlemeleri I- BAy ve HAy nin manevralan, kesici yard mc kontagindan elektriksel (e) olarak kilitlenir. Yani kesici kapal ise BAy ve HAy na manevra yaptinlamaz. Bu ayinc lar n kumanda kollanni kilitleyen pimler, ayinc lan bulundugu pozisyonda kitler. Kesici acik ise bu pimleri kurtaran kilit çözme bobininin (kçb), kilit cozme butonu (kçb) ile enerjilenmesi miimkiin olur ve elektriksel kilit çöziilerek ayinc lara manevra (açma veya kapama i lemi) yaptinlabilir. Toprak ayinc nda elektriksel kilitleme diizeni varsa o da kesiciden ayn ekilde kilitlenir. II- HAy ve TAy kendi aralannda kar kh kilitlenir. Yani HAy kapal ise TAy kapat lmaz, TAy kapal ise HAy kapat lamaz. Bu iki ayinc dan birinin kapat labilmesi için di erinin muhakkak acik olmas laz md r. Bu kitleme mekanik veya elektriksel olarak yap labilir. ekil 3.5: Elektriksel kilitleme devresi 19

20 BAy nin kilit çözme devresinde, sadece kesici acik iken kapal kesici yard mc kontagi bulunurken; HAy ve TAy kilit çözme devrelerinde kesicinin bu yard mc kontagina seri olarak kar ayinc n, ayinc acikken kapal yard mc kontagi bulunur. Yard mc beslenme kaynaklan Röleler, anza hallerini tespit edip anzay temizlemek için koruduklan ebeke bölümiinün (kesicisini açt rarak) enerjisini kesen cihazlard r. Yani bir röle, ebeke gerilimi, bir k sa devre nedeniyle normal i letme gerilimine göre 50k kiiciik de erlere diistiigii anda çalisan ve i levlerini (açma, sesli / ls kh sinyal verme) gerçekle tiren bir elemandir. Bu gerilimin, rölenin, bu i levlerini sa hkh biçimde yerine getirmesini sa lamayacagi af kt r. Röle i lev devrelerine gerekli enerji, anzalardan etkilenmeyen bir kaynaktan saglamr. Böyle bir kaynak olarak ideal eleman, bir akii ve bu akiiyii besleyen redresörden olu ur. Yard mc besleme kaynaklan (akii-redresör-gruplarimn) gerilimleri, ve 110 v olarak standardize edilmi tir. Akii kapasiteleri ihtiyaca göre birkaç on amper x saatten birka? yiiz amper x saate kadar seçilebilir. Gerilim de eri olarak, ufak merkezlerde (birka? fider), 24 veya 48 v; biiyiik merkezlerde, 110 v seçilmelidir. Çok ufak merkezlerde, 24 v luk bak ms z akii redresör gruplan, kesici motor kurmalan alternatif gerilimle yap lmak kayd yla yeterli olur ve bak m istememeleri önemli bir tercih nedeni olarak kar za fikar. Her haliikarda akii gerilimi s k s k ölciilerek sistemin giivenilir durumda oldu u teyit edilmelidir. Yard mc servis geriliminin dagit m emas na bir örnek verilmi tir. ekil 3.6: Yard mc servis gerilimi dagit m emas 20

21 Ayinc lann Çah?ma Testi Ayinc montaj ve ba lant lan yap ld ktan sonra, ayinc eger mekanik kumandal ise kontaklann acil p kapat lmas saglanmahd r. Kontaklar acilip kapat rken gev eklik olmamas na dikkat edilmelidir. Modiiler Mcrelerdeki ayinc lannda çalisma testi yap lmadan devreye enerji verilmemelidir. Enerji alt nda ilk çalisma testi yap lmamahd r. Montaj, ba lant lar ve fahsma testinde i giivenli i tedbirlerine uyulmahd r. l.koruyucu eldiven, 2.Emniyet kemeri, 3.Baret YG Eldiveni 4.Koruyucu gözlük, çelik burunlu bot 21

22 ELEKTRT K OF 22

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

23. ÜNİTE YÜKSEK GERİLİM TESİSATLARI

23. ÜNİTE YÜKSEK GERİLİM TESİSATLARI 23. ÜNİTE YÜKSEK GERİLİM TESİSATLARI 1. AYIRICILAR 2. KESİCİLER KONULAR 3. PARAFUDLAR 4. YÜKSEK GERİLİMDEN KORUNMA, ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 23.1 AYIRICILAR 23.1.1 Görevleri ve Çeşitleri Orta ve

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERS BİLGİ FORMU ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI ELEKTRİK

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesislerinde güvenlik - 2

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesislerinde güvenlik - 2 ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesislerinde güvenlik - 2 1 ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ (R.G. 30.11.2000 24246) Yüksek gerilim tesislerinin bulunduğu yerlerin başka işler için

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Teknik Dosya Üretim Standartları

Teknik Dosya Üretim Standartları Teknik Dosya Üretim Standartları MAY 2015 İçindekiler 1. 0 sayfa no Sistem profilleri Sistem aksesuarları Ana profiller Yardımcı profiller 1.1 1.2 1.3 1.5 Aksesuarlar 1.6 Kepenk sistemi ile ilgili önemli

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMA ELEKİK ESİSLEİDE KOUMA 1.) GİİŞ (Güvenlik ve Koruma Kavramları Korumadan Beklenen Özellikler) 2.) ELEKİK EEJİ SİSEMLEİ- ÜEİM-İLEİM-DAĞIIM-YÜK DİZGELEİ 3.) DAĞIIM ŞEBEKELEİ (,, I) 4.) AIMLA (AG,...GÖVDE,...U,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24500

Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24500 Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24500 ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik

Detaylı

1. OG MODÜLER ÇIKI HÜCRELER

1. OG MODÜLER ÇIKI HÜCRELER 1. OG MODÜLER ÇIKI HÜCRELER 1.1. Modüler Ç (Trafo Koruma) Hücreleri 1.1.1. Görevi ve Kullan m Yerleri Trafodan ç kan sekonder gerilimini kontrol alt na almak ve kumanda etmek için kullan r. Modüler hücreler

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER

9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER 9. ÜNİTE TRANSFORMATÖRLER KONULAR 1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler 2. Ölçü Transformatörleri 9.1. Elektrik Santrallerinde Transformatörler Transformatörler elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. SAPLAMA KAYNAĞI Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Arkın metalleri ergitme özelliğinden yararlanarak

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

1. TRAFOLAR VE TRAFO MERKEZLER BAKIMI

1. TRAFOLAR VE TRAFO MERKEZLER BAKIMI 1. TRAFOLAR VE TRAFO MERKEZLER BAKIMI 1.1. Trafolann Bak n Yap lmas Trafo merkezlerinde bulunan trafolar, sistemin en önemli parçasim olu turur. Merkezlerde trafo ve di er elemanlar vard r. Bu k mda trafolar

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 29.12.2015 Karar No : 2015/DK-PGM/553 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ FUTBOL SAHASI ÇEVRE TEL-ÇİT UYGULAMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ FUTBOL SAHASI ÇEVRE TEL-ÇİT UYGULAMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ FUTBOL SAHASI ÇEVRE TEL-ÇİT UYGULAMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İşin Tanımı İş bu Teknik Şartname, Darüşşafaka Cemiyeti Maslak Yerleşkesinde Açık futbol sahası çevresinde

Detaylı

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU MESAJ TĐPĐ VE MESAJ FONKSĐYONU BAZINDA BĐLDĐRĐM MAIL ADRESĐ TANIMLAMA Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

oarikan@yildiz.edu.tr

oarikan@yildiz.edu.tr MÜHENDİSLİK TASARIMI ÖNERİ FORMU ADI GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMİNİN TASARIMI ÖZETİ Projede güç kompanzasyonunun gerekliliği incelenerek, gerçekleştirilmesi planlanacaktır. Güç faktörü irdelenerek, güç faktörünün

Detaylı

YG TESİS BAKIM ONARIM TEKNİKLERİ

YG TESİS BAKIM ONARIM TEKNİKLERİ YG TESİS BAKIM ONARIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri YG Tesisleri Bakımı 1 YG Tesisleri Bakımı 2 YG Tesisleri Onarım Tekniği Kazandırılan Yeterlikler YG tesis bakımını yapmak (trafo merkezleri, kumanda elemanları

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

BÖLÜM 2 Üç Fazl Transformatör Testleri

BÖLÜM 2 Üç Fazl Transformatör Testleri BÖLÜM 2 Üç Fazl Transformatör Testleri 2-1 DENEY 2-1 Üç Fazl Ba lant lar AMAÇ Testler tamamland ktan sonra üç fazl transformatörlerin de i ik ba lant ekilleri ve sarg gerilimlerinin ölçülmesi konusunda

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY NO: 1 DENEY GRUBU: C DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 10 Ω direnç 1 adet 2. 100 Ω direnç 3 adet 3. 180 Ω direnç 1 adet 4.

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER AliRıza ÇETİNKAYA Proje & Satış Müdürü Erhan EYOL Kalite Güvence Müdürü REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor

Detaylı

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Trafosuz

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

SABİT MEKANİZMALI VE VAKUM KESİCİLİ

SABİT MEKANİZMALI VE VAKUM KESİCİLİ 36 kv ORTA GERİLİM METAL MAHFAZALI VE LSC 2B/2A SABİT MEKANİZMALI VE VAKUM KESİCİLİ RING MAIN UNIT HÜCRELER TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM...3 2. GENEL...4 3. HÜCRE TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLER...5

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı EEM 334 Elektrik Makinaları Laboratuvarı Öğrencinin Adı-Soyadı: Öğrenci Numarası: Grup Numarası: Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Deney No:2 Deneyin Adı:

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya YÜK ŞALTERİ KULLANMA KILAVUZU 1 Giriş : Federal Elektrik Yük Ayırıcıları; kompakt, ani açma-kapamal, ayn fazda iki ayr noktadan kesme özelliğine sahip son derece kullan şl cihazlard

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesisat kontrolleri 1 Topraklama ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ (R.G. 21.08.2001 24500) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama Topraklama

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Kare vida çekme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare vidaların kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız. 1. KARE VİDA AÇMA Diş dolusu ve diş boşluğu

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AYIRICILAR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU HİZMET SÖZLEŞMESİ MEDAŞ & & Tarih : Hazırlayan : 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR:...3 2. İŞLETME SORUMLUSUNUN NİTELİĞİ:...3 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU:...3 4. İŞLETME

Detaylı

Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi XL. Geniş formatlı ambalajlar için...

Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi XL. Geniş formatlı ambalajlar için... Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi XL Geniş formatlı ambalajlar için... Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi Çatı kaplama panelleri Alçıpan kaplama İzolasyon çarşafları MDF levhalar Alçı levhalar Oluklu

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI

6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI 6. ÜNİTE TRANSFARMATÖR VE REDRESÖR BAĞLANTILARI 1. Transformatör Bağlantıları 2. Redresör Bağlantıları KONULAR 6.1. Transformatör Bağlantıları 6.1.1. Güç Trafoları sargı Bağlantı Şekilleri 6.1.1.1. Bağlantı

Detaylı

- Dokümantasyonun bir parçası olan çizime göre askıları monte edin. Çekicilerin bölümleri, askının uzunluğu ayarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

- Dokümantasyonun bir parçası olan çizime göre askıları monte edin. Çekicilerin bölümleri, askının uzunluğu ayarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. MONTAJ TAİMATARI 1. Transport ve depolama Sağlanan parçalarının depolanması ve transportu bu parçaların hasarlanmasını, etiketlerinin zararlanmasını engelleyecek şekilde ve bu parçalar toz ve korozyondan

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr

YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr YG Tesislerinde Manevralar Mustafa Fazlıoğlu Elektrik Mühendisi mustafa.fazlioglu@emo.org.tr Manevra: Sistemin tamamını veya muhtelif kısımlarını gerilim altına almak veya gerilimsiz duruma getirmek için

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI . de www. Alman malı SWINGBO-2 by HOGGI SWINGBO-2 SUPRA Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi Çocukların taşınmasında partneriniz -7 ile +45 derece arası oturak açısı İtme kolu, çıkarılabilir

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 23 29 slayt Nİ1103266 TEKNİK UYGULAMALARDA ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG AMAÇ: Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 2016 GÜZ

Detaylı