Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz. Ýleri teknolojimiz, satýþ ciromuzun % 3 üne ulaþan araþtýrma ve geliþtirme bütçemiz, dinamik çalýþanlarýmýzýn profesyonel yetenekleri ve güçlü kaynaklarýmýz sayesinde sizlere üstün hizmet kalitesi anlayýþýyla servis vermekten memnuniyet duyuyoruz. Bugün, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. olarak ulusal pazardaki geleneksel liderliðimizi ve teknolojideki önderliðimizi sürdürmekteyiz. Türk ekonomisine, toplumumuza ve çevreye olan sorumluluklarýmýzýn bilinci ile yaptýðýmýz katkýlarýmýzla sektörde örnek teþkil edecek bir konuma sahip olmanýn gururunu yaþýyoruz. Kurulu kapasitemiz, ulusal pazarýn tüm ihtiyacýný tam olarak karþýlayabileceði gibi uluslararasý pazarlarda da rekabet edebilecek seviyelerde yer almakta ve bizi Prysmian Grubu içinde öncelikli bir ihracat merkezi yapmaktadýr. Ürün yelpazemizde 220 kv a kadar olan tüm enerji kablolarý, 3600 çifte kadar olan bakýr iletkenli haberleþme kablolarý, koaksiyel kablolar ve fiber optik kablolar bulunmaktadýr. TSE yeterliliði olan termik, mekanik, kimya ve elektrik anlamýnda bilimsel çalýþmalar yaptýðýmýz ve 2005 yýlýnda yenilediðimiz araþtýrma ve test laboratuarýmýz da bünyemizde yer almakta ve böylece kablo sektörüne üstün kaliteli ürünler sunmamýzý saðlamaktadýr. Bu anlamda, kabloda devrim niteliði taþýyan ve Türkiye de üretilen AIRBAG patentli yenilikçi teknoloji ile harici mekanik darbelere karþý kablolar artýk etkin bir koruma sistemi ile entegre edilerek esneklik ve hafiflik saðlanmakta, daha uzun üretilebilmekte ve gerekli ek sayýsýnýn büyük oranlarda azalmasý, montaj kolaylýðý getirmektedir. Ýnsan yoðunluðu fazla olan mekanlarda kullanýmý yurdumuzda da artýk zorunlu hale getirilen; standart kablolar gibi yangýn anýnda yoðun duman ve toksik gaz çýkarmayan, asit emisyonu olmayan AFUMEX kablolar da bünyemizde üretilmekte, yangýn esnasýnda can ve mal güvenliðini en üst düzeyde koruma bu sayede saðlanmaktadýr. Her geçen gün ürün ve hizmetlerimizin etkinliðini sadece Türkiye de deðil, global pazarlarda da artýrmaya devam ediyoruz. Ýnsana verdiðimiz deðeri ve çevremize gösterdiðimiz özeni, sektörümüzdeki ilk ISO 9001, ISO ve OHSAS belgelerinin sahibi olarak kanýtlamýþ durumdayýz. Sektörümüzde ürün, sistem ve hizmet standardý oluþturmayý, devamlý iyileþtirmeyi ve tüketici bilincini her zaman artýrmayý hedeflemiþ, kuruluþumuzdan bu yana süre gelen üstün kaliteyi çevreye saygý ile bütünleþtirmeyi baþarmýþ durumdayýz. Saygýlarýmýzla,

3 Dear valuable customer, We, as Prysmian Cables and Systems continue to be the sectors leader operating in 38 countries, with 53 manufacturing facilities, more than employees, with an annual sales turnover of over 5 billion Euros and as a result of an expenditure in R&D reaching %3 of our sales. We are glad to serve our customers with our dynamic professionals and powerful resources. Today, as Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ., we maintain our domestic market leadership and technological superiority thus contributing to the Turkish economy enriching the people and the environment where we function. Our capacity is expected to meet domestic demand while coping with competition coming from international markets. This characteristic makes us to be the export center within the Prysmian group. The product range of our company includes energy cables up to 220 kv, copper telecommunication cables up to 3600 pairs, coaxial cables and fiber optic cables. We have renewed our thermal, mechanical, chemical and electrical research and testing laboratories in 2005 at high technological standards. Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. serves quality products attaining Turkish Standards Institue s laboratory accreditation in the country. The Company with our revolutionary and patented AIRBAG cable production technology produces cables that are mechanically impact resistant, need fewer joints, high on flexibility and considerably light in weight. Furthermore, we produce AFUMEX cables with Low Smoke Zero Halogen Technology for use especially in areas of high human density. AFUMEX cables produce considerably lesser smoke and toxic gases with non acid emissions in comparison with standard cables. AFUMEX certainly provides the peace of mind in obtaining greater human safety and minimizing damages to structures during fire. Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. continues to penetrate into the national and international markets with its products and services. The company is the first one in ISO 9001, ISO and OHSAS qualification and certification set documents. Our continued goal has been to set the standards in products, systems and services in our sector with continuous improvement in technology, high quality, customer awareness and preserving the environment. Best Regards,

4 Ýletkenler ve Enerji Kablolarý Insulated Wires and Power Cables Kablo ve Ýletkenler Hakkýnda Genel Bilgiler General Information About Cables and Insulated Wires Sayfa / Page 7 Semboller Symbols Sayfa / Page 17 Protodur Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur Insulated Wires Sayfa / Page 21 Protodur Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protodur Insulated Y Type Cables Sayfa / Page 35 Protothen X Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protothen X Insulated Y Type Cables Sayfa / Page 47 Yangýna ve Isýya Dayanýklý Kablolar Fire Resistant and Heat Resistant Cables AFUMEX TM & SINOTHERM Sayfa / Page 81 Afumex Gemi Kablolarý Afumex Ship Cables Sayfa / Page 115 PVC Yalýtkanlý Protoflex Kontrol Kablolarý PVC Insulated Protoflex Control Cables Sayfa / Page 131 Lastik Yalýtkanlý Kablolar Rubber Insulated Cables Sayfa / Page 137 Otomotiv Kablolarý Automotive Cables Sayfa / Page 157 Asansör ve Pist Aydýnlatma Kablolarý Elevator and Airport Runway Cables Sayfa / Page 163 Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Information and Tables Sayfa / Page

5

6 Ýçindekiler / Contents Sayfa / Page 1 Kablo ve Ýletkenler Hakkýnda Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables Gerilim Deðerleri 8 Voltages Anma Gerilimleri 8 Rated Voltages Ýþletme Gerilimleri 8 Operating Voltages Kablo ve Ýletken Tipleri ve Tarifleri 10 Type and Description of Cables and Insulated Wires Kablo ve Ýletkenlerin Yapýlarý ve 10 Yapý Elemanlarýnýn Tarifleri Construction of Cables, Type of Insulating Materials and Description of Construction Components Kablo ve Ýletkenlerin Yapý Elemanlarý 12 Construction Components of Cables and Wires Kablo Damar ve Dýþ Kýlýf Renkleri 14 Colour of Cores and Outer Sheaths 2 Semboller Symbols Rumuzlandýrma Tablosu 18 Symbol Key Semboller 19 Symbols TSE Sembolleri ve VDE Eþdeðerleri 20 TSE Symbols and VDE Equivalences 3 Protodur Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur Insulated Wires 300/ V H05VU /750 V H07VU /750 V H07VR / V H05VK /750 V H07VK / V 05VK 2x /300 V 03VHH / V NVV (NYM) /300 V H03VVF/H03VVH2F / V H05VVF 32 4 Protodur Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protodur Insulated Y Type Cables 0,6/1 kv YVV (NYY) 1x ,6/1 kv YVV (NYY) 2x ,6/1 kv YVV (NYY) 3x ,6/1 kv YVV (NYY) 3x.../ ,6/1 kv YVV (NYY) 4x ,6/1 kv YVV (NYY) Kumanda Kablolarý 38 Control Cables 0,6/1 kv YVMV (NYCY) 3x.../ ,6/1 kv YVOV (NYRGY) 42 0,6/1 kv YVÞV (NYFGY) 3x ,6/1 kv YVÞV (NYFGY) 3x.../ ,6/1 kv YVÞV (NYFGY) 4x

7 Ýçindekiler / Contents Sayfa / Page 5 Protothen X Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar 0,6/1 kv YE 3 V (N2XY) 1x Protothen X Insulated Y Type Cables 0,6/1 kv YE 3 V (N2XY) 2x ,6/1 kv YE 3 V (N2XY) 3x ,6/1 kv YE 3 V (N2XY) 3x.../ ,6/1 kv YE 3 V (N2XY) 4x ,6/1 kv YE 3 V (N2XY) Kumanda Kablolarý 50 Control Cables 0,6/1 kv YE 3 MV (N2XCY) 3x.../ ,6/1 kv YE 3 OV (N2XRY) 3x ,6/1 kv YE 3 OV (N2XRY) 4x ,6/1 kv YE 3 ÞV (N2XFGY) 3x.../ ,6/6 kv YE 3 SV (N2XSY) 58 3,6/6 kv YE 3 SHÞV (N2XSEYFGY) 60 6/10 kv YE 3 SV (N2XSY) 62 6/10 kv YE 3 SHÞV (N2XSEYFGY) 64 8,7/15 kv YE 3 SV (2XSY) 66 8,7/15 kv YE 3 SHÞV (2XSEYFGY) 68 12/20 kv YE 3 SV (N2XSY) 70 12/20 kv YE 3 SHÞV (N2XSEYFGY) 72 20,3/35 kv YE 3 SV (2XSY) 74 20,3/35 kv YE 3 SÞV (2XSEYFGY) 76 89/154 kv YE 3 S(AL)E 2XS(FL)2Y 78 6 AFUMEXTM & SINOTHERM Yangýna ve Isýya Dayanýklý Kablolar Fire Resistant and Heat Resistant Cables AFUMEX TM Kablolar / AFUMEX TM Cables 300/ V H05Z1U / V H05Z1K /750 V H07Z1U /750 V H07Z1R /750 V H07Z1K / V NHXMH / 052XZ1U / V NHXMH / 052XZ1F / V NHMH 96 0,6/1 kv N2XH 98 0,6/1 kv 2XCH / N2XCH 0,6/1 kv 2XRH 102 0,6/1 kv 2XFGH 104 0,6/1 kv N2XH FE ,6/1 kv 2XRH FE Sinotherm Kablolar / Sinotherm Cables 300/ V (N)2GAF (SIAF) /750 V (N)2GAF (SIAF) / V N2GMH2G 112 4

8 Ýçindekiler / Contents Sayfa / Page 7 Afumex Gemi Kablolarý Afumex Ship Cables 0,6/1 kv 1XZ1R (LMHF) 0,6/1 kv 1XZ1K (LMHF) 0,6/1 kv 1XC4Z1R (LSMHF) 0,6/1 kv 1XC4Z1K (LSMHF) 0,6/1 kv 1J2XC4Z1R (LSMFRHF) 250 V 03XPC4Z1R (LJSTHF) 250 V 03J2XPC4Z1R (LJSTFRHF) PVC Yalýtkanlý Protoflex Ölçü, Kumanda ve Kontrol Kablolarý PVC Insulated Protoflex Control Cables 300/ V H05VV5F 300/ V H05VVC4V5K Lastik Yalýtkanlý Kablolar Rubber Insulated Cables 300/ V H05RNF 300/ V H05RRF 450/750 V H07RNF / V H01N2D / V H01N2E 0,6/1 kv (N)SHTÖU (SMK) kontrol/control 0,6/1 kv (N)SHTÖU (SMK) enerji/power 0,6/1 kv (N)TSWÖUJ 3,6/6 kv (N)TSCGEWÖU (SMK) 6/10 kv (N)TSCGEWÖU (SMK) 6/10 kv (N)TSCGEWÖU (SB) Otomotiv Kablolarý Automotive Cables FLRYA / FLRYB FLY Asansör ve Pist Aydýnlatma Kablolarý Elevator and Airport Runway Cables 300/ V YSLTKJZ 300/ V H05VVH6F 450/750 V H07VVH6F 3,6/6 kv FLGCG 2,5/5 kv FL2X(CT)2Y Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 173 5

9

10 Kablo ve Ýletkenler Hakkýnda Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables 1

11 Gerilim Deðerleri Anma Gerilimleri Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri Uo/U þeklinde belirtilmektedir. Uo: Faz iletkeni ile toprak veya konsantrik iletkenler, ekran, zýrh ya da metal kýlýf gibi topraklama elemanlarý arasýndaki gerilimdir. U: Ýki faz iletkeni arasýndaki gerilimdir. Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri TSEIECVDEBS ve benzeri uluslararasý standart ve norm kurumlarýnca: Uo/U = 0,6/1; 3,6/6; 6/10; 8,7/15; 12/20; 18/30; 20,3/35 kv ve daha yukarý deðerlerde standartlaþtýrýlmýþtýr. Üç fazlý alternatif akým sistemlerinde Uo gerilimi ve U gerilimi arasýndaki oran: U Uo= 3 Ýletkenlerinden hiç birisi topraklanmamýþ olan bir fazlý alternatif akým veya doðru akým sistemlerinde Uo gerilimi ile U gerilimi arasýndaki oran: Uo= U 2 Ýletkenlerinden bir tanesi topraklanmýþ olan bir fazlý alternatif akým veya doðru akým sistemlerinde Uo gerilimi ile U gerilimi arasýndaki oran: Uo=U þeklindedir. Ýþletme Gerilimleri Doðru akým (DC) tesislerinde Uo= 0,6 kv a göre imal edilmiþ bir kablonun arýza yapmadan çalýþabilmesi için müsaade edilen en yüksek iþletme gerilimi: Um= 1,8 kv tur. Bir veya çok fazlý alternatif akým (AC) tesislerinde ise, belli bir anma gerilimine göre imal edilmiþ kablolarýn müsaade edilen en yüksek iþletme gerilimleri Um için deðerler aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. Anma Gerilimleri Üç fazlý alternatif akým Anma Gerilimi Müsaade edilebilir en yüksek iþletme gerilimi Sistem þekli Bir fazlý alternatif akým Ýki iletken de yalýtýlmýþ Bir iletken topraklanmýþ Anma Gerilimi Müsaade edilebilir en yüksek iþletme gerilimi Anma Gerilimi Müsaade edilebilir en yüksek iþletme gerilimi Uo / U (Um) Un Ub max Un 2 Uo Ub max Un Uo Ub max 8 0,6/1 (1.2) 1 1,2 1,2 1,4 0,6 0,7 1,8/3 (3,6)* 3 3,6 3,6/6 (7,2) 6 7,2 7,2 8,3 3,6 4,2 6/10 (12) ,7/15 (17,5)* 15 17,5 12/20 (24) /30 (36) ,3/35 (42) ,6 47,3 20,3 23,7 26/45 (52) /60 (72,5) 60 72,5 64/110 (123) Bu gerilim Bu gerilim 76/132(145) kademelerinde kademelerinde 87/150 (170) kullanýlmaz. kullanýlmaz. 127/220 (245) /380 (420) VDE Kablo Standartlarý IEC IEC *Anma gerilimleri IEC ve IEC e göredir. kv kv kv kv kv kv DIN VDE 0101 DIN VDE 0111 VDE Kablo Standartlarý

12 Voltages Rated Voltages Cables are classified by the rated voltages Uo/U. Uo: The voltage between the conductor and earth or earthed metallic cover (concentric conductor, screen, armouring, metal sheath). U: The voltage between two phase conductors. The standard rated voltages employed in threephase systems in compliance with VDE, BS, IEC and TS are accordingly: Uo/U = 0,6/1 ; 3,6/6 ; 6/10 ; 8,7/15 ; 12/20 ; 18/30 ; 20,3/35 kv In threephase AC installation systems, the rated voltages: U Uo= 3 In singlephase AC systems where both conductors are insulated from earth, or DC systems, the rated voltages: U Uo= 2 In single phase AC systems where one conductor is earthed or DC systems, the rated voltages: Uo = U Operating Voltages In DC systems having a cable with Uo = 0,6 kv, the maximum permissible operating voltage is Um = 1,8 kv The maximum permissible operating voltages (Um) for singlephase or threephase AC systems are described below. Rated Voltages In threephase systems Rated Voltage Permissible max. Operating Voltage Systems In singlephase systems Both phase conductor insulated One phase conductor earthed Rated Voltage Permissible max. Rated Voltage Permissible max. Operating Voltage Operating Voltage Uo / U (Um) Un Ub max Un 2 Uo Ub max Un Uo Ub max kv kv kv kv kv kv 0,6/1 (1.2) 1 1,2 1,2 1,4 0,6 0,7 1,8/3 (3,6)* 3 3,6 3,6/6 (7,2) 6 7,2 7,2 8,3 3,6 4,2 6/10 (12) ,7/15 (17,5)* 15 17,5 12/20 (24) /30 (36) ,3/35 (42) ,6 47,3 20,3 23,7 26/45 (52) /60 (72,5) 60 72,5 64/110 (123) Not used in Not used in 76/132(145) these voltage these voltage 87/150 (170) levels levels 127/220 (245) /380 (420) VDE Cable Standards IEC IEC DIN VDE 0101 DIN VDE 0111 VDE Cable Standards *Rated voltages are according to IEC and IEC

13 Kablo ve Ýletken Tipleri ve Tarifleri Bu katalogda çeþitli standartlara uygun kablolar tanýmlanmaktadýr. TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9759 HD 21.4 S2 PVC yalýtkanlý, beyan gerilimi en çok 450/750 V olan sabit tesisat kablolarý. TS 9760 HD 21.5 S3 PVC yalýtkanlý, beyan gerilimi en çok 450/750 V olan bükülgen kablolar (kordonlar). TS 9765 HD 22.4 S4, TS 9767 HD 22.6 S2 Kauçuk yalýtkanlý, beyan gerilimi en çok 450/750 V olan kordonlar ve bükülgen kablolar. Kablo ve Ýletkenlerin Yapýlarý ve Yapý Elemanlarýnýn Tarifleri Y Tipi Kablolar TS IEC (VDE 0271, VDE 0273, VDE 0276, IEC 60502) Beyan gerilimi 1 kv tan 30 kv a kadar olan güç kablolarý. Gemi Kablolarý IEC /353/375 Gemilerde ve diðer deniz araçlarýnda kullanýlan düþük duman yoðunluklu, halojenden arýndýrýlmýþ, alevi iletmeyen Afumex Gemi kablolarý. Lastik Kablolar VDE 0250 Lastik yalýtkanlý ve lastik kýlýflý bu kablolar 0,4 kv ile 10 kv anma gerilimleri arasýnda, hareketli ve sabit tesislerde, aðýr iþletme þartlarýnda enerji besleme kablolarý, kaynak kablolarý, özel þartnamelere uygun maden kablolarý ve açýk madenlerde kuyruk kablolarý olarak kullanýlýrlar. Diðer Tip Kablolar Bu katalogda bulunmayan diðer tip kablolar için firmamýzla irtibat kurmanýzý rica ederiz. Ýletken Þekilleri Yalýtkan Cinsleri Protodur : Ýletkenler TS, IEC, VDE, BS gibi standartlar tarafýndan belirtilen esaslara göre: tek telli, çok telli, ince çok telli, çok telli sýkýþtýrýlmýþ dairesel ve çok telli sektör formunda bakýr veya alüminyum olarak imal edilirler. Alçak ve orta gerilim kablolarýnda kullanýlan Polivinilklorür (PVC) bazlý özel bir termoplastik yalýtkan malzemedir. Termoplastik yalýtkanlar, belirli bir sýcaklýk aralýðýnda tekrarlanabilir olarak soðuma ile sertleþen ve ýsýnma ile yumuþayan, yumuþadýðýnda dýþ etki olmaksýzýn þekil deðiþtirmeyen ve yalýtkanlýk özelliðini koruyan plastiklerdir. Protothen X Protolon (EPR) Protofirm : Yüksek yalýtým özelliðine sahip saf Polietilenin çeþitli yöntemler uygulanarak, çapraz baðlanmasýyla elde edilen, mekanik özellikleri geliþtirilmiþ Termoset yalýtkan malzemedir. Termoset yalýtkanlar yüksek sýcaklýklarda erimezler ve þekil deðiþtirmezler. : EtilenPropilen Dien Monomer Kauçuk (EPDM) den imal edilmiþ, ozona, oksijene, havaya ve ýþýða dayanýklý, düþük sýcaklýklarda esnekliðini koruyan, sýcaklýkla þekil deðiþtirmeyen, yüksek yalýtým özelliði gösteren çapraz baðlý Elastomer tip yalýtkandýr. Alçak ve orta gerilimlerde kullanýlan bu yalýtkanlar korona olayýndan etkilenmezler. : Polikloropren bazlý bir elastomer yalýtkandýr. Kablolarda dýþ kýlýf olarak kullanýlan bu yalýtkan yüksek mekanik ve elektriksel deðerlere sahiptir. Protofirm, ozona, kimyevi ve mekanik etkilere, yaða ve aleve karþý dayanýklý yumuþak bir yalýtkan malzemedir. 10

14 Types and Descriptions of Cables and Insulated Wires In this catalogue, relevant cables are described according to various standards: TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9759 HD 21.4 S2 PVC insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V for fixed installations. TS 9760 HD 21.5 S3 PVC insulated flexible cables (cords) of rated voltages up to and including 450/750V. TS 9765 HD 22.4 S4, TS 9767 HD 22.6 S2 Rubber insulated flexible cords and cables of rated voltages up to and including 450/750V. Y Type cables according to TS IEC (VDE 0271, VDE0273, VDE 0276, IEC 60502) Power cables for rated voltages from 1 kv up to 30 kv. Ship Cables IEC /353/375 Low smoke, zero halogen, flame retardant Afumex ship cables used in ships and all other sea vehicles. Rubber Insulated Cables according to VDE 0250 Rubber insulated and rubber sheathed cables are used in fixed and mobile industrial plants under normal and heavy operating conditions as energy feeder cables, welding cables, special mining cables and tail cables in open mines between 0,4 kv and 10 kv. Other Type Cables Please contact our company for all other types of cables not in this catalogue. Construction of Cables, Type of Insulating Materials and Description of Construction Components Type of Conductors Type of Insulations Protodur : The conductors comply with TS, IEC, VDE, BS and other valid standards and produced as round, solid round (re), stranded (rm) or sector shaped solid (se) or sector shaped stranded (sm) or round stranded compressed (rmv) or sector shaped stranded compressed (smv) copper or aluminium. Polyvinylchloride based special thermoplastic insulation materials used in low and high voltage cables. Thermoplastic materials, in certain temperature range, harden with cold and soften with heat, do not deforme without external effect and keep their insulation characteristics when they are softened. Protothen X : Protothen X is a pure polyethylene based, thermoset insulation material with crosslinked structure and improved mechanical characteristics. Thermoset insulation materials do not melt and deforme under high temperature. Protolon (EPR) : Protolon is EPMD (Ethylene Propylene Dien Monomer Rubber) based insulation material with high resistance to ozone, oxygen and the influences of weather and light. They can keep their flexibility in low temperatures, do not deforme with heat and they can be used in low and medium voltages without any corona effects. Protofirm : Protofirm is a polychloropren based sheathing compound with high mechanical and electrical values, resistance to ozone, chemicals, oil and mechanical effects. They are also flame retardant, therefore they can be used in locations with fire hazard. 11

15 Kablo ve Ýletkenlerin Yapý Elemanlarý Damar Dairesel Kablo Kesme (Sektör) Kablo Çok Damarlý Kablo Bireysel Siperli Kablo Kör Damar Tel Ýletken Damar Ýletkeni Sýkýþtýrýlmýþ Ýletken Düþük Kesitli Ýletken Konsantrik Ýletken Kýlýf Yalýtkan Kýlýf Dolgu Ayýrýcý Kýlýf Dýþ Kýlýf Zýrh Yarý Ýletken Siper Metal Siper Tutucu Sargý : Damar, kablonun yalýtýlmýþ olan iletkenidir. : Dairesel kablo, damar iletkeni kesidi daire biçimli (yuvarlak) olan kablodur. : Kesme (sektör) kablo, damar iletkeni kesidi daire kesmesi biçimli olan kablodur. : Çok damarlý kablo, damar sayýsý birden çok olan kablodur. : Bireysel siperli kablo, her damarý üzerinde metal siper bulunan kablodur. : Kör damar, çok damarlý kablolarda damarlar arasý boþluklarý doldurmak ve kabloya uygun bir biçim verilmesini kolaylaþtýrmak için kullanýlan yalýtkan malzemeden yapýlmýþ iletkensiz damardýr. : Tel, tüm uzunluk boyunca çapý sabit kalacak veya önceden belirlenen tolerans sýnýrlarý içinde deðiþme gösterecek biçimde ve dairesel kesitli olarak çekilmiþ ince, uzun ve som bir metaldir. : Ýletken, elektrik enerjisini iletmeye yarayan tel veya tel demetidir. : Damar iletkeni, damarýn özünü oluþturan iletkendir. : Sýkýþtýrýlmýþ iletken, tellerin arasýndaki boþluklarý azaltmak, iletken çapýnýn ve kesitin geometrik boyutlarýný küçültmek için sýkýþtýrýlmýþ olan çok telli, burulmuþ (halat biçimli) bir iletkendir. : Düþük kesitli iletken, kesiti kablo faz iletkeni kesitinden küçük olan iletkendir. : Konsantrik iletken, bir damarlý kablolarda yalýtkan kýlýfýn (gerektiðinde yarý iletken siperin) çok damarlý kablolarda, genel olarak ortak kýlýfýn üzerine gelen, bakýr tel veya bakýr þeritlerin oluþturduðu, kablo boyunca helisel biçimli bir sargýdýr. : Kýlýf, iletkeni elektriksel bakýmdan yalýtmak, mekanik ve hafif kimyasal etkilerden korumak amacý ile kullanýlan, iletkeni, damarý veya damarlarý içine alan bir gömlektir. : Yalýtkan kýlýf, damar iletkenini yalýtan bir kýlýftýr. : Dolgu, çok damarlý kablolarda damar demetini içine alan ve damar demetine istenilen çevre biçimini vermeye yarayan kýlýftýr. : Ayýrýcý kýlýf, üst üste gelen, ayrý metaller arasýna konulan yalýtkan kýlýftýr. : Dýþ kýlýf, kabloyu dýþ etkenlerden koruyan ve kablonun en dýþýnda bulunan kýlýftýr. : Kabloyu mekanik etkilerden koruyan yassý veya yuvarlak tellerle yapýlmýþ örgü veya sargýdýr. : Yarý iletken siper, damar iletkeni ile yalýtkan kýlýf arasýna ve yalýtkan kýlýfýn üzerine gelen, yarý iletken maddeden yapýlmýþ bir kýlýf, sargý veya tabakadýr. : Metal siper, her damarýn veya ortak kýlýfýn üzerine gelen bakýr tel veya þeritten yapýlmýþ bir sargýdýr. : Tutucu sargý, metal siperin veya zýrhýn üzerinde bulunan ve bunlarýn daðýlmasýný önleyen, bakýr ya da galvaniz çelik þeritlerle yapýlmýþ sargý veya sargýlardýr. 12

16 Construction Components of Cables and Wires Core Circular Cable Sectoral Cable MultiCore Cable Individual Shielded Cable Blind Core (Filling Strings) Wire Conductor Core Conductor Compacted Conductor Conductor With Reduced CrossSection Concentric Conductor Sheath Insulating Sheath Filling Seperating Sheath Outer Sheath Armour Conductive Layers Metallic Screen Helix Tape : Insulated conductor in cable. : Cable with conductor having a circular core crosssection. : Cable with conductor having a sectoral core crosssection. : Cable with two or more cores. : Cable with metal shield on each core. : Strings made of insulating material to fill the gap between cores and to give a proper overall shape to multicore cables. : Wire is a thin, solid product with a circular crosssection of constant diameter along its whole length within predetermined tolerance limits. : Energy carrying solid or stranded wires. : The conductor inside the core. : Mechanically compacted conductor to reduce the overall diameter of stranded conductor made of a number of smaller wires. Compression squeezes out gaps between circular wires and reduces outer diameter of conductor. : Conductor with lesser diameter in a cable having conductors with different diameters (usually, the neutral conductor of a 4core cable). : The concentric conductors consist of copper wires and one or two copper tapes applied helically. They are mainly used as earthing or protective neutral conductor in cables. : Outer covering of a conductor used for insulation and protection from mechanical and chemical damage. : Used for insulation of conductor core. : Insulating material to fill voids in core bundles and give desired overall shape to multicore cables. : Insulating material between metallic components of cable construction. : Outer sheath protects the cable from mechanical stress and corrosion. : Flat or round steel wires or tapes wound around cable as protection against mechanical damage. : Conductive layers are made of semi conductive material which adhere to the insulation and prevent corona between conductor and insulation or between insulation and screen. : Metallic Screen consists of copper tapes or wires concentrically surrounding the assembled cores. : Helix tape is made of copper or galvanized steel or plastic tapes surrounding metallic screen or armour to keep them firmly in place. 13

17 Kablo Damar ve Dýþ Kýlýf Renkleri Damar renkleri, özel sipariþler dýþýnda, Türk Standartlarý na göre aþaðýda belirtilen renklere uygun olmalýdýr. Topraklama/koruma iletkeni olarak kullanýlan damar çift renkli yeþil/sarý olmak zorundadýr. Nötr olarak kullanýlan damar açýk mavi renkli olmalýdýr. Faz iletkenleri için kahverengi, siyah veya gri renklerin kullanýlmasý tavsiye edilir. Diðer renkler sadece belirli uygulamalar için kullanýlabilir. Yeþil/sarý ve mavi renkler baþka hiçbir amaç için kullanýlamaz. TS 6429 standardýna göre Y Tipi kablolar. Damar Sayýsý veya daha çok damarlý Damar Renkleri Açýk Mavi Siyah Yeþil/Sarý Açýk Mavi Kahverengi veya Kahverengi Siyah Gri Yeþil/Sarý Kahverengi Siyah Gri veya Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Yeþil/Sarý Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri veya Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Siyah Yeþil/Sarý ve öteki tüm damarlar siyah üzerine beyaz numara baskýlý Tüm 3 damarlý orta gerilim XLPE yalýtkanlý kablolarda, dýþ yarý iletken siperin üzerine damarlarýn birbirinden ayýrt edilmesini saðlayan farklý renklerde iþaretleme þeritleri bulunacaktýr. Y Tipi= 0,6/1 kv kablolarda dýþ kýlýf rengi SÝYAH týr. Y Tipi> 3,6/6 kv kablolarda dýþ kýlýf rengi KIRMIZI dýr. TS HD 308 S2 (VDE 0293) standartýna göre damar renkleri Yeþil/Sarý damarý olan kablo ve kordonlar Damar Sayýsý Damar Renkleri Yeþil/Sarý Açýk Mavi Kahverengi Yeþil/Sarý Kahverengi Siyah Gri Yeþil/Sarý Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Yeþil/Sarý damarý olmayan kablo ve kordonlar Damar Sayýsý Damar Renkleri 2 Açýk Mavi Kahverengi Kahverengi Siyah Gri Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Siyah 14

18 Color of Cores and Outer Sheaths Colour codes, excluding special orders, should be consistent with Turkish Standards color codes shown below. The core used for earthing or protection purposes has to be green/yellow color. Blue color should be used for the neutral conductor. Brown, black and grey colors should be used for live conductors. Other colors should only be used for specific applications. Green/yellow and blue colors cannot be used for any other purposes. Y Type Cables according to TS Number of Cores or more cores Core Colors Blue Black Green/Yellow Blue Brown or Brown Black Grey Green/Yellow Brown Black Grey or Blue Brown Black Grey Green/Yellow Blue Brown Black Grey or Blue Brown Black Grey Black One core is Green/Yellow and all other cores are black with white number printed. All threecore XLPE insulated medium voltage cables should have different colored tapes on outer semiconductive layers in order to distinguish each core. Color of outer sheath for Y type (0,6/1 kv) insulated cables is BLACK. Color of outer sheath for Y type (>3,6/6 kv) insulated cables is RED. Core colors according to TS HD 308 S2 (VDE 0293). Cables and wires with green/yellow core. Number of Cores Core Colors Green/Yellow Blue Brown Green/Yellow Brown Black Grey Green/Yellow Blue Brown Black Grey Cables and wires without green/yellow core. Number of Cores 2 Blue Core Colors Brown Brown Black Grey Blue Brown Black Grey Blue Brown Black Grey Black 15

19

20 Semboller Symbols 2

21 HD 361 S3 E GÖRE RUMUZLANDIRMA TABLOSU / SYMBOL KEY ACCORDING TO HD 361 S3 Harmonize Tip / Harmonized Type Ulusal Tip / National Type Anma Gerilimi/Rated Voltage Uo/U / V 300/300 V 300/ V 450/750 V Yalýtkan (Insulation)/Dýþ Kýlýf (Outer Sheath) Etilen Propilen Kauçuk / Ethylene Propylene Rubber (EPR) Etilen Vinil Asetat / Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Cam Elyaf Örgü / Glass Fibre Braiding Mineral / Mineral Polikloropren / Poly Chloro Pren (PCP) Polikloropren Özel Bileþik (HD 22.6) Polychloroprene Special Compound (HD 22.6) Klorosülfenated Polietilen (CSP) Chlorosulphanated Polyethylene (CSP) Suya Dayanýklý Özel Polikloropren (PCP) Waterresistant Special Polychloroprene (PCP) Poliüretan/Polyurethane Polyamid/Polyamide Doðal Kauçuk / Natural Rubber Silikon Kauçuk / Silicone Rubber Tekstil Örgü / Textile Braiding Polivinilklörür / Polyvinilchloride(PVC) 90 o C Çalýþma Sýcaklýðýna Dayanýklý Polivinilklorür (PVC) 90 o C Ambient resistant Polyvinilchloride (PVC) Düþük Sýcaklýklara Dayanýklý Polivinilklorür (PVC) Lowtemperature Resistant Polyvinilchloride(PVC) Çapraz Baðlý (Vulkanize) Polivinilklorür (XLPVC) CrossLinked (Vulcanized) Polyvinilchloride (XLPVC) Yaða Dayanýklý Polivinilklorür (PVC) OilResistant Polyvinilchloride (PVC) Polietilen Bazlý Yandýðýnda Korozif Gaz Çýkarmayan Düþük Duman Yoðunluklu Çapraz Baðlý (Vulkanize) Bileþik Polyethylene Based, No Corrosive Gas Creating While Burning, Low Smoke Density Cross Linked (Vulcanized) Polietilen Bazlý Yandýðýnda Korozif Gaz Çýkarmayan Düþük Duman Yoðunluklu Termoplastik Bileþik Polyethylene Based, No Corrosive Gas Creating While Burning, Low Smoke Density Thermoplastic Compound Metalik Ekran / Metallic Screen Konsantrik Bakýr Tel / Concentric Copper Wire Bakýr Tellerden Çorap Örgü / Copper Wire Braiding Yapýsal Özellikler / Constructional Features Ayrýlabilir Yassý Kablolar (Kýlýflý veya Kýlýfsýz) Divisible Flat Cables (Sheathed or unsheathed) Ayrýlamayan Yassý Kablolar (Kýlýflý) Undivisible Flat Cables (Sheathed) Üç veya Daha Fazla Damarý Olan Yassý Kablolar Three or More Cored Sheathed Flat Cables Ýletken Yapýsý / Conductor Structure Tek Telli (Klas 1) / Solid (Class 1) Çok Telli (Klas 2) / Stranded (Class 2) Sabit Tesis Ýçin Ýnce Çok Telli Bükülgen (Klas 5) Finestranded Flexible for Fixed Installations (Class 5) Hareketli Tesis Ýçin Ýnce Çok Telli Bükülgen (Klas 5) Finestranded Flexible for Mobile Installations (Class 5) Yüksek Derecede Bükülgenlik Gerektiren Bükülgen (Klas 6) High Twistable Flexible (Class 6) Gelin Teli Biçiminde Ýletken Tinsel Conductor H A B G J M N N2 N4 N8 Q Q4 R S T V V2 V3 V4 V5 Z Z1 C C4 H H2 H6 U R K F H Y 18 Damar Sayýsý / No of Cores Yeþil / Sarý Damarý Yok / Without Green / Yellow Core Yeþil / Sarý Damarlý / With Green / Yellow Core.. X G Ýletken Kesiti / Rated Crosssection of Conductor (mm 2 )..

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. olarak, 21 ülkede 52 üretim tesisimiz, 12.000 i aþan çalýþanýmýz, 3.5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu

Detaylı

Kablo ve İletkenler Hakkında Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables

Kablo ve İletkenler Hakkında Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables 2 Kablo ve İletkenler Hakkında Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables A brand of the 37 Gerilim Değerleri Anma Gerilimleri Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri Uo/U şeklinde

Detaylı

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables 7 A brand of the 99 Orta Gerilim Kabloları Medium Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Enerji

Detaylı

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables 13 A brand of the 229 Özel Kablolar Special Cables Yassı Asansör Kontrol Kabloları Flat Elevator Control Cables H05VVH6-F 300/500

Detaylı

www.detaselektrik.com

www.detaselektrik.com www.detaselektrik.com Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 21 ülkede 54 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

Detaylı

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA 1 HAKKIMIZDA Birbirinden farklı sektörlerde 15 şirket ile faaliyet gösteren, bünyesinde 2.000 den fazla personeli istihdam eden Borsan Grup a bağlı olan Borsan Kablo, Elektrik, Aydınlatma San ve Tic. A.Ş.

Detaylı

Lastik Yalıtkanlı Kablolar Rubber Insulated Cables

Lastik Yalıtkanlı Kablolar Rubber Insulated Cables Lastik Yalıtkanlı Kablolar Rubber Insulated Cables A brand of the 87 Özel Kablolar Special Cables LASTİK Yalıtkanlı Harmonize Kablolar RUBBER Insulated Harmonized Cables H05RN-F 300/500 V TS EN 50525-2-2

Detaylı

ALÜMİNYUM & BAKIR ENERJİ KABLOLARI ALUMINIUM & COPPER POWER CABLES

ALÜMİNYUM & BAKIR ENERJİ KABLOLARI ALUMINIUM & COPPER POWER CABLES ALÜMİNYUM & BAKIR ENERJİ KABLOLARI ALUMINIUM & COPPER POWER CABLES YXV, Cu/XLPE/PVC (N2XY) 0.6/1 kv Kod : YXV, Cu/XLPE/PVC (N2XY) Standartlar : TS IEC 60502-1, VDE 0276, IEC 60502, BS 7889 Yapısı : 1-

Detaylı

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR PROTODUR ve PROTOTHEN X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR ALÇAK GER L M KABLOLARI YE 3 MV (N2XCY) 0,/1 kv TS IEC 21 (VDE 02) YE

Detaylı

SARTEL NYAF H05V-K 300/500 V / TS 9758 HD 21.3 S3/VDE 0281-3 / H07V-K 450/750 V / TS 9758 HD 21.3 S3/ VDE 0281-3 / BS 6004-6701X

SARTEL NYAF H05V-K 300/500 V / TS 9758 HD 21.3 S3/VDE 0281-3 / H07V-K 450/750 V / TS 9758 HD 21.3 S3/ VDE 0281-3 / BS 6004-6701X We as Sartel Kablo laid our foundation and manufacture low voltage electric cables with the slogan Transmit Energy WithOut Loss in 1999 in Nazilli / TURKEY. Sartel Kablo is a cable trademark that both

Detaylı

ATOM KABLO. Vizyonumuz. Our Mission

ATOM KABLO. Vizyonumuz. Our Mission ATOM KABLO 1992 yýlýnda kurulan ATOM KABLO, Türkiye'nin önde gelen kablo üreticisi ve ihracatçýlarýndandýr. ISO 9001:2008 ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi þartlarýna uygun olarak sürekli ve etkin olarak

Detaylı

Best Regards. Saygılarımızla VATAN CABLE INC. VATAN KABLO A.Ş.

Best Regards. Saygılarımızla VATAN CABLE INC. VATAN KABLO A.Ş. %100 Türk sermayesiyle 1975 yılında kurulan ve Türkiye nin en büyük kablo üreticilerinden biri olan Vatan,%99,99 saflıkta bakır çubuktan 66 kv yüksek gerilim kablolarına kadar üretim yapan entegre bir

Detaylı

TS Sembolleri ve VDE Karşılıkları

TS Sembolleri ve VDE Karşılıkları TS Sembolleri ve VDE Karşılıkları Symbols of TS Corresponding to VDE Harmonize Tip TS Harmonized code TS Harmonize Tip VDE Harmonize code VDE TS-HAR Anma Gerilimi Yalıtkan Cinsi ICE NO. Rated Voltage Material

Detaylı

İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ. 23 Aralık 2013

İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ. 23 Aralık 2013 İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Haktan İş Merkezi No:39 K:2 34427 Setüstü Kabataş - İSTANBUL Tel : 0212 393 7700 Faks : 0212 393 7762 e-mail : tpks@prysmiangroup.com

Detaylı

21 ÞUBAT 2011 FÝYAT LÝSTESÝ

21 ÞUBAT 2011 FÝYAT LÝSTESÝ 21 ÞUBAT 2011 FÝYAT LÝSTESÝ STANDART PALET BOYLARI VE BÝLGÝLERÝ ENERJÝ KABLOLARI DAMAR RENKLERÝ 1 2 ENERJÝ KABLOLARI H05V-U H07V-U H07V-R H05V-K H07V-K NVV H05VV-F H07VVH6-F YVV YVCV YVZ2V YVZ3V-R YXV

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI S RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE KABLO SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE Ö YÜK.

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI S RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE KABLO SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE Ö YÜK. DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI S RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE KABLO SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE Ö GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER FİYAT LİSTESİ YÜK ÜSTÜN TEKNOL A

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY INSULATED WIRES AND POWER CABLES TH SUPPORTING

Detaylı

2 demiryolu kabloları

2 demiryolu kabloları ÜNİKA alt yapısını geliştirmekte olan ülkemizin büyük ihtiyacı olan kâğıt izoleli kabloların üretimi için Atatürk ün direktifleri ile 1936 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda İstanbul Kablo Fabrikası olan

Detaylı

Alçak gerilim enerji kabloları üretimi yapan İMKA KABLO 1973 yılında İstanbul da kurulmuştur. Geçmiş tecrübesini, modern üretim teknolojileriyle

Alçak gerilim enerji kabloları üretimi yapan İMKA KABLO 1973 yılında İstanbul da kurulmuştur. Geçmiş tecrübesini, modern üretim teknolojileriyle Alçak gerilim enerji kabloları üretimi yapan İMKA KABLO 973 yılında İstanbul da kurulmuştur. Geçmiş tecrübesini, modern üretim teknolojileriyle birleştirerek kalite ve verimlilik ilkesini benimsemiştir.

Detaylı

www.biyikcikablo.com Keep in touch with us ÝÇÝNDEKÝLER / INDEX RG 59 / U4 RG 59 / U4-HF RG 59 / U RG 59 / U-HFFR RG / U4 RG / U4-HFFR RG / U RG / U TRISHIELD RG / U HFFR RG11/ U RG11 / UÇ 2 x mini U/4

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO KABLO Teknik değerler kesin hesaplamalarda doğrudan kullanılmamalıdır. Technical not to be used for any accurate calculation.

Detaylı

AMERICA AFRICA EUROPE MIDDLE EAST FAR EAST

AMERICA AFRICA EUROPE MIDDLE EAST FAR EAST Türkiye Kablo sektöründe 999 y l ndan beri Türen Kablo olarak İstanbul Karaköy ve Perpa ofislerinde pazarlama ve satış faaliyetlerini yürüten firmamız, 2009 yılında Turkab Kablo Sanayi ve Ticaret Limitet

Detaylı

İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ. 23 Mart 2015

İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ. 23 Mart 2015 İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Haktan İş Merkezi No:39 K:2 34427 Setüstü Kabataş - İSTANBUL Tel : 0212 393 7700 Faks : 0212 393 7762 e-mail : tpks@prysmiangroup.com

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

NYA. Code Type Standard Application. Colour and the number of core Cable Construction. Nominal Voltages Test Voltages Max. Conductor Temperature

NYA. Code Type Standard Application. Colour and the number of core Cable Construction. Nominal Voltages Test Voltages Max. Conductor Temperature NYA A - LETKEN B - YALITKAN KILIF A B YALITKANLI TES SAT KABLOLARI (300V / V) H 05 V-U TS 9758 (VDE 0281-3) (BS 6004) (NV-NYA) INSULATED SINGLE CORE INSTALLATION CABLES (300V / V) H 05 V-U TS 9758 (VDE

Detaylı

NYA. Code Type Standard Application. Colour and the number of core Cable Construction. Nominal Voltages Test Voltages Max. Conductor Temperature

NYA. Code Type Standard Application. Colour and the number of core Cable Construction. Nominal Voltages Test Voltages Max. Conductor Temperature NYA A - LETKEN B - YALITKAN KILIF A B YALITKANLI TES SAT KABLOLARI (300V / V) H 05 V-U TS 9758 (VDE 0281-3) (BS 6004) (NV-NYA) INSULATED SINGLE CORE INSTALLATION CABLES (300V / V) H 05 V-U TS 9758 (VDE

Detaylı

052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V

052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V 052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V Ref. Std. VDE 0250-21 Çok Damarlı, Esnek Çok Telli LSOH Enerji Kabloları KLAS KABLO 052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V Büyük oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

Enerji Kabloları Yeni Kablo Damar Renkleri...2 Tesisat Kabloları ve Esnek Kablolar... 3-5 0,6/1 kv PVC İzoleli Alçak Gerilim Güç Kabloları...

Enerji Kabloları Yeni Kablo Damar Renkleri...2 Tesisat Kabloları ve Esnek Kablolar... 3-5 0,6/1 kv PVC İzoleli Alçak Gerilim Güç Kabloları... ÇİNDEKİLER Enerji Kabloları Yeni Kablo Damar Renkleri...2 Tesisat Kabloları ve Esnek Kablolar... 3-5 0,6/1 kv PVC İzoleli Alçak Gerilim Güç Kabloları... 6-10 3,6/6-20, 3/35 kv XLPE İzoleli Orta Gerilim

Detaylı

Fiyat Listesi 3-5. Tesisat Kablolar² ve Esnek Kablolar. 0,6/1 kv PVC zoleli Alþak Gerilim G³þ Kablolar² 6-10

Fiyat Listesi 3-5. Tesisat Kablolar² ve Esnek Kablolar. 0,6/1 kv PVC zoleli Alþak Gerilim G³þ Kablolar² 6-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tesisat Kablolar² ve Esnek Kablolar 0,6/1 kv PVC zoleli Alþak Gerilim G³þ Kablolar² 3,6/6-20,3/35 kv XLPE zoleli Orta Gerilim G³þ Kablolar² Halojensiz Aleve Dayan²kl² Kablolar Kauþuk

Detaylı

MARİN TİPİ ALİMİNYUM EKRANLI YAT VE TEKNE KABLOLARI MARIN TYPE YATCH AND SHIP CABLES WITH ALUMINUM SCREEN

MARİN TİPİ ALİMİNYUM EKRANLI YAT VE TEKNE KABLOLARI MARIN TYPE YATCH AND SHIP CABLES WITH ALUMINUM SCREEN MARİN TİPİ ALİMİNYUM EKRANLI YAT VE TEKNE KABLOLARI MARIN TYPE YATCH AND SHIP CABLES WITH ALUMINUM SCREEN ( BESLEME VE KONTROL TİPİ / POWER AND CONTROL TYPE ) (IEC 60092-350/IEC 60092-351/IEC 60092-353/IEC

Detaylı

SAYFA NO STANDART PALET BOYLARI VE AMBALAJ BİLGİLERİ ENERJİ KABLOLARI DAMAR RENKLERİ NYA NYA NYA NYAF NYAF NYM NYMHY

SAYFA NO STANDART PALET BOYLARI VE AMBALAJ BİLGİLERİ ENERJİ KABLOLARI DAMAR RENKLERİ NYA NYA NYA NYAF NYAF NYM NYMHY SAYFA NO STANDART PALET BOYLARI VE BİLGİLERİ ENERJİ KABLOLARI DAMAR RENKLERİ 1 2 ENERJİ KABLOLARI H05V-U H07V-U H07V-R H05V-K H07V-K NVV H05VV-F H07VVH6-F YVV YVCV YVZ2V YVZ3V-R YXV YXC7V-R YXC7V-R YXC7V-R

Detaylı

Belgelerimiz / Certificates

Belgelerimiz / Certificates www.hastelkablo.com ÖNSÖZ Hastel Kablo, 1997 yılında Zayıf Akım Kabloları üretimine başlamış olup, bugün Çorlu Velimeşe Organize Sanayi Bölgesindeki 9.000 m kapalı, toplam 12.000 m modern tesislerinde

Detaylı

DEMAŞ KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİYAT LİSTESİ

DEMAŞ KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİYAT LİSTESİ DEMAŞ KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİYAT LİSTESİ İstanbul Merkez : Tatlısu Mah.Alptekin Cad.No : 13/3 P.K 34775 Ümraniye-İSTANBUL Tel : 0 216 594 53 35 Fax: 0 216 594 53 37 Kocaeli Fabrika : Akse Mah.

Detaylı

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm Fiam z n Faaliyetleri Activities of Our Fi Her türlü Tesisat ve Enerji Kablolar, Bak r tel çekme sektöründe 1980 y l ndan bu yana teknolojiye ayak uydurabilmek için bütün maddi ve teknik imkanlar yla ütti

Detaylı

DEMİRYOLU KABLOLARI KATALOĞU RAILWAY CABLES CATALOGUE

DEMİRYOLU KABLOLARI KATALOĞU RAILWAY CABLES CATALOGUE DEMİRYOLU KABLOLARI KATALOĞU RAILWAY CABLES CATALOGUE KULLANILAN SEMBOLLER / SYMBOLS USED Çalışma / Montaj Sıcaklığı Operating / Installation Temperature Elektromanyetik Girişimlere Dayanım Electro Magnetic

Detaylı

Özel kablo sektöründe öncü. Leading manufacturer of special cables. Ürün Katalo u / Product Catalog. www.unika.com.tr

Özel kablo sektöründe öncü. Leading manufacturer of special cables. Ürün Katalo u / Product Catalog. www.unika.com.tr Özel kablo sektöründe öncü Leading manufacturer of special cables Ürün Katalo u / Product Catalog www.unika.com.tr Verilen teknik bilgiler sadece bilgi amaçl d r ve ilan edilmeden de ifltirilebilir. Özel

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

Enerji Kabloları. www.2mkablo.com

Enerji Kabloları. www.2mkablo.com Enerji Kabloları 2MKAB 2M KABLO 1993 yılında İstanbul da kurulmuştur. Alçak Gerilim Kabloları üreten 2M KABLO; ileri teknolojinin bütün imkanlarına sahip tam donanımlı üretim hatları, uzman kadrosu ve

Detaylı

COAXIAL KABLOLAR / COAXIAL CABLES

COAXIAL KABLOLAR / COAXIAL CABLES COAXIAL KABLOLAR / COAXIAL CABLES RG-59 / U-4 RG-59 / U-6 1.EKRAN 1.SCREEN 2.EKRAN 2.SCREEN TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT STANDART BOY NOMINAL LENGHT 0.80 mm Ø ELEKTROLİTİK MONO BAKIR 0.80 mm Ø ELECTROLITIC

Detaylı

Saygılarımızla Best Regards

Saygılarımızla Best Regards - - ne of the largest companies on cable manufacturing in Turkey Vatan able, based in 1975 on % of the Turkish investment, possesses an industrial complex on which all kinds of a cable from % 99,99 opper

Detaylı

Mayıs 2015 ndex Standart Palet Boyları Bilgileri Enerji Kabloları Damar Renkleri 3 3 5 Alçak Gerilim Enerji Kabloları H05V-U H07V-U H07V-R H05V-K H07V-K NVV H05VV-F YVV YVC7V YVZ2V YVZ3V-R YXV NYA NYA

Detaylı

Güven veren teknoloji

Güven veren teknoloji Güven veren teknoloji YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Gelenek külleri saklamakdeğil, ateşli canlıtutmaktır. Jean Jaures Türkiye nin Boydak'ı 2011 yılı Avrupa ülkelerinde ekonomik sorunların ortaya çıktığı,

Detaylı

HÜNDÜR KABLO ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HÜNDÜR KABLO ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. HÜNDÜR KABLO ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERKEZ / HEAD OFFICE Bereketzade Mah. Şair Ziya Paşa Cad. Laleli Çeşme Sk. No: 5 Karaköy - Beyoğlu İstanbul - TR P +90 212 249 91 99 (PBX) F +90 212 249 89

Detaylı

We are producing globally...

We are producing globally... We are producing globally... Ünal Kablo İstanbul Silivri de 17.000 m² kapalı alanı ile Türkiye nin önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır.firmamız elektrik enerjisinin aktarılması, kullanılması

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

RUMUZLANDIRMA TABLOSU

RUMUZLANDIRMA TABLOSU Nergiz Kablo 198 yılından itibaren kablo üretmektedir. Şirketimiz 1995 yılından itibaren asansörler için fleksıbıl (bükülgen ) kablo imal etmektedir. Son 2 yılda H5VVH6F yassı fleksıbıl asansör kablosu

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

Standard. İzolasyon direnci Insulation resistance. Beyan gerilimi Uo/U Rated voltage. Çalışma sıcaklığı Temperature range

Standard. İzolasyon direnci Insulation resistance. Beyan gerilimi Uo/U Rated voltage. Çalışma sıcaklığı Temperature range KUMANDA CNTRL NYSLYÖ-J(H05VV5-F) NYSLYCYÖ-J(H05VVC4V5-K) NLSY NLSCY NYSLYÖ-1 -PVC-JZ 2YSLCY-J YSLTK-JZ H07VVH6-F DALGIÇ PMPA/PLUNGER PUMP BIRTFLEX-SY BIRTFLEX-HF BIRTFLEX-CY-HF Kesit/Cross-section 1.50

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

Tam 70 ülkeye Türkiye den bir iz bırakıyoruz. Seval Kablo, genişleyen ihracat ağıyla artık bir dünya kablosu.

Tam 70 ülkeye Türkiye den bir iz bırakıyoruz. Seval Kablo, genişleyen ihracat ağıyla artık bir dünya kablosu. Tam 70 ülkeye Türkiye den bir iz bırakıyoruz. Seval Kablo, genişleyen ihracat ağıyla artık bir dünya kablosu. We are etching to 70 countries from Turkey. Seval Cable is no more a world cable with its extending

Detaylı

"I S. av c. Rr. (., _ 33_ ZOLEL TELLER HOSV-U 300/S00 V H07V-U 4S0/7S0 V HOSV-K 300/S00 V H07V-K 4S0/7S0 V

I S. av c. Rr. (., _ 33_ ZOLEL TELLER HOSV-U 300/S00 V H07V-U 4S0/7S0 V HOSV-K 300/S00 V H07V-K 4S0/7S0 V www.untel.com.tr ZOLEL TELLER HOSVU 300/S00 V H07VU 4S0/7S0 V HOSVK 300/S00 V H07VK 4S0/7S0 V S i page 2 t: H05VU 3001500 V H01VU 450/750 V H05VK 3001500 V H01VK 450/750 V F KS BL ABLOLAR H03VVF 300/300

Detaylı

Çok damarlı, ince çok telli bir telli kablolar (TS 9758) fleksibl kordonlar (TS 9760)

Çok damarlı, ince çok telli bir telli kablolar (TS 9758) fleksibl kordonlar (TS 9760) Damar sayısı ve Nominal kesit mm2 FİYAT LİSTESİ Birim Birim Damar sayısı ve Birim Fiyat Fiyat Nominal kesit Fiyat TL/km YTL/m mm2 TL/km Bir damarlı, Çok damarlı, ince çok telli bir telli kablolar (TS 9758)

Detaylı

TEST RAPORU. 11 Nisan, 2006 Sayfa 1 / 5

TEST RAPORU. 11 Nisan, 2006 Sayfa 1 / 5 TEST RAPORU 11 Nisan, 2006 Sayfa 1 / 5 TÜMKA KABLO SAN. A.S. Hadımköy 2.San. Cad. No:6 Hadımköy - İstanbul FAX NO 0212 798 21 17 For attention of Cevdet Ozturk (cevdet@tumka.com.tr) RAPOR NUMARASI: TANIM:

Detaylı

Duvar Geçit İzolatörleri

Duvar Geçit İzolatörleri İzolatör / Insulator Duvar Geçit İzolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine girişinde kullanılan ve iletkeni duvara karşı izole

Detaylı

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience gemi kablolar marine cables Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Eperience HAKKIMIZDA Türkiye'nin lider kablo üreticisi ÜNTEL 9 y l nda kuruldu. 0 y la varan tecrübesi, nitelikli elemanlar ve

Detaylı

ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables İstanbul İrtibat Bürosu / Branch Office

ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables İstanbul İrtibat Bürosu / Branch Office ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hacılar Yolu, 8. km 38210 Hacılar-Kayseri / TÜRKİYE Tel : 00 90 352. 442 16 40 (8 hat) Fax: 00 90 352. 442 16 44 Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables

Detaylı

GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU

GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU GALVANIZED FLEXIBLE STEEL CONDUIT / GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU Galvanizli Çelik Spiral Borular bükülme özelli ine sahip, Amerikan U.L onayl, NEC flartnamesine uygun

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX MINIBOX MINIBOX Minibox Kulplu Minibox with Handle Minibox with Hanger - Fuse Module Minibox Askılı - Sigorta Modüllü 27 MINIBOX 215x215 ölçüsüne sahip MINIBOX serisi ürünler özellikle fabrika, tekstil,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. H05Z1Z1-F 300/500 V 9 H052XZ1-U 300/500 V 9 N2XH 0.6/1kV 10-11 N2XH FE180 0.6/1kV 12-13

İÇİNDEKİLER. H05Z1Z1-F 300/500 V 9 H052XZ1-U 300/500 V 9 N2XH 0.6/1kV 10-11 N2XH FE180 0.6/1kV 12-13 Birbirinden farklı sektörlerde 15 şirket ile faaliyet gösteren, bünyesinde 2.000 den fazla personeli istihdam eden Borsan Grup a bağlı olan Borsan Kablo, Elektrik, Aydınlatma San ve Tic. A.Ş. 1984 yılında

Detaylı

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience offshore kablolar offshore cables Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Eperience HAKKIMIZDA Türkiye'nin lider kablo üreticisi ÜNTEL 97 y l nda kuruldu. 0 y la varan tecrübesi, nitelikli elemanlar

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience maden kablolar mining cables Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience HAKKIMIZDA Türkiye'nin lider kablo üreticisi ÜNTEL 1972 y l nda kuruldu. 40 y la varan tecrübesi, nitelikli elemanlar

Detaylı

KÝMYA HORTUMLARI CHEMICAL HOSES

KÝMYA HORTUMLARI CHEMICAL HOSES 7 KÝMYA HORTUMLARI CHEMICAL HOSES Kimya endüstrisinde kullanýlan hortumlar görevleri gereði sýra dýþý kimyasal patlamalar, farklý kimyasal maddeler gibi kimyasal rezistanlara sahip olmalýdýr. Bununla birlikte

Detaylı

SuperCat 6 23 Cat.6. U/UTP Harici Ortam Kablosu. Application / Uygulama. Standards / Standartlar. Water penetration rating / Su geçirgenliği sınıfı

SuperCat 6 23 Cat.6. U/UTP Harici Ortam Kablosu. Application / Uygulama. Standards / Standartlar. Water penetration rating / Su geçirgenliği sınıfı SuperCat 6 23 Cat.6 U/UTP Harici Ortam Kablosu Application / Uygulama Outdoor installations. Filled with compound to prevent water penetration. / Harici ortam uygulamaları. Su geçirgenliğine karşı, malzeme

Detaylı

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience gemi kablolar marine cables Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Eperience HAKKIMIZDA Türkiye'nin lider kablo üreticisi ÜNTEL 9 y l nda kuruldu. 0 y la varan tecrübesi, nitelikli elemanlar ve

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

içindekiler 01 02 03 04 05 06 07 08 09-10 11-12 13 14 15 16 17-18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29-30 SIVA ALTI LED PANEL YUVARLAK

içindekiler 01 02 03 04 05 06 07 08 09-10 11-12 13 14 15 16 17-18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29-30 SIVA ALTI LED PANEL YUVARLAK içindekiler 01 02 03 04 0 06 07 08 09-11-12 13 14 1 16 17-18 19 21 22 23 24 2 26 27 28 29-30 SIVA ALTI LED PANEL YUVARLAK SIVA ALTI LED PANEL KARE SIVA ALTI CAMLI LED PANEL YUVARLAK SIVA ALTI CAMLI LED

Detaylı

Güvenli Seçim. Dahili kullanım içindir, çoğaltılamaz.

Güvenli Seçim. Dahili kullanım içindir, çoğaltılamaz. Güvenli Seçim AFUMEX ne demektir? Prysmian patentli olan Afumex kablo, PVC bazlı standart kabloların sahip olduğu özelliklere oranla ; elektriksel, mekanik ve yangın performansı geliştirilmiş yenilikçi

Detaylı

Kablo Yapısı -İnce çok telli kalaylı elektrolitik bakır iletken, özel PVC izolasyon, tatlı ve tuzlu suya dayanıklı özel PVC dış kılıf.

Kablo Yapısı -İnce çok telli kalaylı elektrolitik bakır iletken, özel PVC izolasyon, tatlı ve tuzlu suya dayanıklı özel PVC dış kılıf. PETROL SONDAJ KABLOSU -İletkenler mono 5.10 mm kalaylı elektrolitik bakır, özel termoplastik yalıtkan, yalıtkanlar üzerine petrol ve türevlerine, tuzlu suya dayanıklı özel termoplastik kılıf, kılıf üzerine

Detaylı

DIGITUS Fiber Optik Pigtail Tekli Mod 9/125 OS2

DIGITUS Fiber Optik Pigtail Tekli Mod 9/125 OS2 DIGITUS Fiber Optik Pigtail Tekli Mod 15 Yıl Ürün Garantisi 25 Yıl Sistem Garantisi Ağınız için en iyi performans ve bağlantı kalitesi LC Tek Yönlü Konnektör Tekli Mod 12 farklı kılıf rengi Özet DIGITUS

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

www.tpelectric.com.tr www.tpelectric.com.tr MINIBOX

www.tpelectric.com.tr www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX www.tpelectric.com.tr MINIBOX www.tpelectric.com.tr MINIBOX products, having dimensions of 215x215, are designed in order to provide maximum customer satisfaction in fields where electrical distribution

Detaylı

ENERJİ KABLOLARI RUMUZLANDIRMALARI

ENERJİ KABLOLARI RUMUZLANDIRMALARI ENERJİ KABLOLARI RUMUZLANDIRMALARI Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Zekeriya Şirin, Can ALTINGÖZ Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Ömerbey mah. Bursa Asfaltı Cad. No: 51 16941 Mudanya/Bursa

Detaylı

ENERJİ KABLOLARI RUMUZLANDIRMALARI

ENERJİ KABLOLARI RUMUZLANDIRMALARI ENERJİ KABLOLARI RUMUZLANDIRMALARI Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Zekeriya Şirin, Can ALTINGÖZ Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Ömerbey mah. Bursa Asfaltı Cad. No: 51 16941 Mudanya/Bursa

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin. pina ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz.

İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin. pina ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. iskontolu fiyatlarımızı talep edin. PİNA AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (KASALI) ABS 'den üretilen düşük voltajlı, sabit, gömme su altı aydınlatma armatürü. Pirinç nipelleri ile diğerlerinden ayrılan armatür;

Detaylı

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001 GL 25-40A GL 40-160A GGD 160-400A GGD 500-1000A GS-SUPER COMPACT 500-6000A ISO 9001-14001-18001 Busbar Trunking System GL, GL, GGD, GS- 400V/1000V; 25A / 6000A ; 50/60 Hz; Class F; IP 43/55/65/67/68 Safety

Detaylı

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model:

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model: : *BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Malzeme: Ürün ön tablasý DKP sacdan, kanatlar ise siyah plastikten imal edilmektedir. Kullaným: Taze havanýn mahal havasý ile

Detaylı

Lambalar Lamps. Ledli Lambalar Led Lamps

Lambalar Lamps. Ledli Lambalar Led Lamps 375 Lambalar Lambalar 04 Ledli Lambalar Led 5981-111 5981-117 * Yüksek ýþýk verimi saðlar. * Bakým maliyeti düþüktür. * Harici ve dahili aydýnlatmada kullanýlabilir. * 3000- Kelvin renk seçeneði vardýr.

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

BAKIR LETKENL ENERJ KABLOLARI

BAKIR LETKENL ENERJ KABLOLARI fiirketimiz, 1968 y l nda elektrik malzemeleri ve kablo sat fl ile ticari faaliyete bafllam fl, 1970 y l nda enerji kablolar üretimi için stanbul Karaköy de ilk üretimi gerçeklefltirmifltir. Kablo sektöründe

Detaylı

Elektrik Tesisat Boruları

Elektrik Tesisat Boruları Gelişen müşteri taleplerine bağlı olarak ürün yelpazesini geliştiren, üretim teknolojisine ve insan kaynaklarına yapılan yatırımlarla ürün kalitesini en üst noktaya taşımayı temel ilke edinmiştir. 2006

Detaylı

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV)

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Variable Flow Rate Control Unit DEÐÝÞKEN DEBÝ AYAR CÝHAZI (BVAV) VARIABLE FLOW RATE CONTROL UNIT Model: Malzeme: Kullaným: *BVAV-R : Dairesel kesitli VAV cihazý. *BVAV-RS

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

0.6-1kV BAKIR İLETKENLER İÇİN REÇİNELİ KABLO EK MUFLARI FOR COPPER CONNECTORS RESIN CABLE JOINTS

0.6-1kV BAKIR İLETKENLER İÇİN REÇİNELİ KABLO EK MUFLARI FOR COPPER CONNECTORS RESIN CABLE JOINTS BAKIR İLETKENLER İÇİN REÇİNELİ KABLO EK MUFLARI FOR COPPER CONNECTORS RESIN CABLE JOINTS E1 415 - E1 425 4 x 1,5-4 x 2,5 60 14,50 TL. E1 404 - E1 406 4 x 4-4 x 6 60 14,50 TL. E1 515 - E1 525 5 x 1,5-5

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

ELEKTR K TES SAT BORULARI

ELEKTR K TES SAT BORULARI GALVAN ZL ÇEL K BORULAR GALVANIZED STEEL CONDUITS KOLAY ve TAM BÜKÜM Panasonic borular, yüksek kaliteli çelikten üretilmifltir. Çelik levha yüksek frekansl endüksiyon kayna sayesinde birlefltirme dikifli

Detaylı

T T M TEKNOLOJİ TASARIM MERKEZİ

T T M TEKNOLOJİ TASARIM MERKEZİ KELI LOAD CELL Platform baskülleri, tank ve dozajlama sistemleri Platform scales, tank and blending systems TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PARAMETERS Kapasite Rated capacities (Emax) Hassasiyet Sensitivity

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Seslendirme Kabloları 14. Şirket Profili 3. Silikon Kablolar 4. Enerji Kabloları 16. Özel Kablolar 18. Fotovoltaik (Solar) Kablolar 6

İÇİNDEKİLER. Seslendirme Kabloları 14. Şirket Profili 3. Silikon Kablolar 4. Enerji Kabloları 16. Özel Kablolar 18. Fotovoltaik (Solar) Kablolar 6 Ürün Kataloğu İÇİNDEKİLER Şirket Profili 3 Seslendirme Kabloları 14 Silikon Kablolar 4 Enerji Kabloları 16 Fotovoltaik (Solar) Kablolar 6 Özel Kablolar 18 Yangına Dayanıklı Zayıf Akım, Sinyal ve Data Kabloları

Detaylı

Asansör Grubu Ürünler Lift Products

Asansör Grubu Ürünler Lift Products Asansör Grubu Ürünler Asansör Grubu Ürünler PA Serisi Asansör Revizyon Kutuları Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 PA Series Lift Push Button Station General Specifications and Technical

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı