Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz. Ýleri teknolojimiz, satýþ ciromuzun % 3 üne ulaþan araþtýrma ve geliþtirme bütçemiz, dinamik çalýþanlarýmýzýn profesyonel yetenekleri ve güçlü kaynaklarýmýz sayesinde sizlere üstün hizmet kalitesi anlayýþýyla servis vermekten memnuniyet duyuyoruz. Bugün, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. olarak ulusal pazardaki geleneksel liderliðimizi ve teknolojideki önderliðimizi sürdürmekteyiz. Türk ekonomisine, toplumumuza ve çevreye olan sorumluluklarýmýzýn bilinci ile yaptýðýmýz katkýlarýmýzla sektörde örnek teþkil edecek bir konuma sahip olmanýn gururunu yaþýyoruz. Kurulu kapasitemiz, ulusal pazarýn tüm ihtiyacýný tam olarak karþýlayabileceði gibi uluslararasý pazarlarda da rekabet edebilecek seviyelerde yer almakta ve bizi Prysmian Grubu içinde öncelikli bir ihracat merkezi yapmaktadýr. Ürün yelpazemizde 220 kv a kadar olan tüm enerji kablolarý, 3600 çifte kadar olan bakýr iletkenli haberleþme kablolarý, koaksiyel kablolar ve fiber optik kablolar bulunmaktadýr. TSE yeterliliði olan termik, mekanik, kimya ve elektrik anlamýnda bilimsel çalýþmalar yaptýðýmýz ve 2005 yýlýnda yenilediðimiz araþtýrma ve test laboratuarýmýz da bünyemizde yer almakta ve böylece kablo sektörüne üstün kaliteli ürünler sunmamýzý saðlamaktadýr. Bu anlamda, kabloda devrim niteliði taþýyan ve Türkiye de üretilen AIRBAG patentli yenilikçi teknoloji ile harici mekanik darbelere karþý kablolar artýk etkin bir koruma sistemi ile entegre edilerek esneklik ve hafiflik saðlanmakta, daha uzun üretilebilmekte ve gerekli ek sayýsýnýn büyük oranlarda azalmasý, montaj kolaylýðý getirmektedir. Ýnsan yoðunluðu fazla olan mekanlarda kullanýmý yurdumuzda da artýk zorunlu hale getirilen; standart kablolar gibi yangýn anýnda yoðun duman ve toksik gaz çýkarmayan, asit emisyonu olmayan AFUMEX kablolar da bünyemizde üretilmekte, yangýn esnasýnda can ve mal güvenliðini en üst düzeyde koruma bu sayede saðlanmaktadýr. Her geçen gün ürün ve hizmetlerimizin etkinliðini sadece Türkiye de deðil, global pazarlarda da artýrmaya devam ediyoruz. Ýnsana verdiðimiz deðeri ve çevremize gösterdiðimiz özeni, sektörümüzdeki ilk ISO 9001, ISO ve OHSAS belgelerinin sahibi olarak kanýtlamýþ durumdayýz. Sektörümüzde ürün, sistem ve hizmet standardý oluþturmayý, devamlý iyileþtirmeyi ve tüketici bilincini her zaman artýrmayý hedeflemiþ, kuruluþumuzdan bu yana süre gelen üstün kaliteyi çevreye saygý ile bütünleþtirmeyi baþarmýþ durumdayýz. Saygýlarýmýzla,

3 Dear valuable customer, We, as Prysmian Cables and Systems continue to be the sectors leader operating in 38 countries, with 53 manufacturing facilities, more than employees, with an annual sales turnover of over 5 billion Euros and as a result of an expenditure in R&D reaching %3 of our sales. We are glad to serve our customers with our dynamic professionals and powerful resources. Today, as Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ., we maintain our domestic market leadership and technological superiority thus contributing to the Turkish economy enriching the people and the environment where we function. Our capacity is expected to meet domestic demand while coping with competition coming from international markets. This characteristic makes us to be the export center within the Prysmian group. The product range of our company includes energy cables up to 220 kv, copper telecommunication cables up to 3600 pairs, coaxial cables and fiber optic cables. We have renewed our thermal, mechanical, chemical and electrical research and testing laboratories in 2005 at high technological standards. Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. serves quality products attaining Turkish Standards Institue s laboratory accreditation in the country. The Company with our revolutionary and patented AIRBAG cable production technology produces cables that are mechanically impact resistant, need fewer joints, high on flexibility and considerably light in weight. Furthermore, we produce AFUMEX cables with Low Smoke Zero Halogen Technology for use especially in areas of high human density. AFUMEX cables produce considerably lesser smoke and toxic gases with non acid emissions in comparison with standard cables. AFUMEX certainly provides the peace of mind in obtaining greater human safety and minimizing damages to structures during fire. Turk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. continues to penetrate into the national and international markets with its products and services. The company is the first one in ISO 9001, ISO and OHSAS qualification and certification set documents. Our continued goal has been to set the standards in products, systems and services in our sector with continuous improvement in technology, high quality, customer awareness and preserving the environment. Best Regards,

4 Ýletkenler ve Enerji Kablolarý Insulated Wires and Power Cables Kablo ve Ýletkenler Hakkýnda Genel Bilgiler General Information About Cables and Insulated Wires Sayfa / Page 7 Semboller Symbols Sayfa / Page 17 Protodur Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur Insulated Wires Sayfa / Page 21 Protodur Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protodur Insulated Y Type Cables Sayfa / Page 35 Protothen X Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protothen X Insulated Y Type Cables Sayfa / Page 47 Yangýna ve Isýya Dayanýklý Kablolar Fire Resistant and Heat Resistant Cables AFUMEX TM & SINOTHERM Sayfa / Page 81 Afumex Gemi Kablolarý Afumex Ship Cables Sayfa / Page 115 PVC Yalýtkanlý Protoflex Kontrol Kablolarý PVC Insulated Protoflex Control Cables Sayfa / Page 131 Lastik Yalýtkanlý Kablolar Rubber Insulated Cables Sayfa / Page 137 Otomotiv Kablolarý Automotive Cables Sayfa / Page 157 Asansör ve Pist Aydýnlatma Kablolarý Elevator and Airport Runway Cables Sayfa / Page 163 Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Information and Tables Sayfa / Page

5

6 Ýçindekiler / Contents Sayfa / Page 1 Kablo ve Ýletkenler Hakkýnda Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables Gerilim Deðerleri 8 Voltages Anma Gerilimleri 8 Rated Voltages Ýþletme Gerilimleri 8 Operating Voltages Kablo ve Ýletken Tipleri ve Tarifleri 10 Type and Description of Cables and Insulated Wires Kablo ve Ýletkenlerin Yapýlarý ve 10 Yapý Elemanlarýnýn Tarifleri Construction of Cables, Type of Insulating Materials and Description of Construction Components Kablo ve Ýletkenlerin Yapý Elemanlarý 12 Construction Components of Cables and Wires Kablo Damar ve Dýþ Kýlýf Renkleri 14 Colour of Cores and Outer Sheaths 2 Semboller Symbols Rumuzlandýrma Tablosu 18 Symbol Key Semboller 19 Symbols TSE Sembolleri ve VDE Eþdeðerleri 20 TSE Symbols and VDE Equivalences 3 Protodur Yalýtkanlý Ýletkenler Protodur Insulated Wires 300/ V H05VU /750 V H07VU /750 V H07VR / V H05VK /750 V H07VK / V 05VK 2x /300 V 03VHH / V NVV (NYM) /300 V H03VVF/H03VVH2F / V H05VVF 32 4 Protodur Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar Protodur Insulated Y Type Cables 0,6/1 kv YVV (NYY) 1x ,6/1 kv YVV (NYY) 2x ,6/1 kv YVV (NYY) 3x ,6/1 kv YVV (NYY) 3x.../ ,6/1 kv YVV (NYY) 4x ,6/1 kv YVV (NYY) Kumanda Kablolarý 38 Control Cables 0,6/1 kv YVMV (NYCY) 3x.../ ,6/1 kv YVOV (NYRGY) 42 0,6/1 kv YVÞV (NYFGY) 3x ,6/1 kv YVÞV (NYFGY) 3x.../ ,6/1 kv YVÞV (NYFGY) 4x

7 Ýçindekiler / Contents Sayfa / Page 5 Protothen X Yalýtkanlý Y Tipi Kablolar 0,6/1 kv YE 3 V (N2XY) 1x Protothen X Insulated Y Type Cables 0,6/1 kv YE 3 V (N2XY) 2x ,6/1 kv YE 3 V (N2XY) 3x ,6/1 kv YE 3 V (N2XY) 3x.../ ,6/1 kv YE 3 V (N2XY) 4x ,6/1 kv YE 3 V (N2XY) Kumanda Kablolarý 50 Control Cables 0,6/1 kv YE 3 MV (N2XCY) 3x.../ ,6/1 kv YE 3 OV (N2XRY) 3x ,6/1 kv YE 3 OV (N2XRY) 4x ,6/1 kv YE 3 ÞV (N2XFGY) 3x.../ ,6/6 kv YE 3 SV (N2XSY) 58 3,6/6 kv YE 3 SHÞV (N2XSEYFGY) 60 6/10 kv YE 3 SV (N2XSY) 62 6/10 kv YE 3 SHÞV (N2XSEYFGY) 64 8,7/15 kv YE 3 SV (2XSY) 66 8,7/15 kv YE 3 SHÞV (2XSEYFGY) 68 12/20 kv YE 3 SV (N2XSY) 70 12/20 kv YE 3 SHÞV (N2XSEYFGY) 72 20,3/35 kv YE 3 SV (2XSY) 74 20,3/35 kv YE 3 SÞV (2XSEYFGY) 76 89/154 kv YE 3 S(AL)E 2XS(FL)2Y 78 6 AFUMEXTM & SINOTHERM Yangýna ve Isýya Dayanýklý Kablolar Fire Resistant and Heat Resistant Cables AFUMEX TM Kablolar / AFUMEX TM Cables 300/ V H05Z1U / V H05Z1K /750 V H07Z1U /750 V H07Z1R /750 V H07Z1K / V NHXMH / 052XZ1U / V NHXMH / 052XZ1F / V NHMH 96 0,6/1 kv N2XH 98 0,6/1 kv 2XCH / N2XCH 0,6/1 kv 2XRH 102 0,6/1 kv 2XFGH 104 0,6/1 kv N2XH FE ,6/1 kv 2XRH FE Sinotherm Kablolar / Sinotherm Cables 300/ V (N)2GAF (SIAF) /750 V (N)2GAF (SIAF) / V N2GMH2G 112 4

8 Ýçindekiler / Contents Sayfa / Page 7 Afumex Gemi Kablolarý Afumex Ship Cables 0,6/1 kv 1XZ1R (LMHF) 0,6/1 kv 1XZ1K (LMHF) 0,6/1 kv 1XC4Z1R (LSMHF) 0,6/1 kv 1XC4Z1K (LSMHF) 0,6/1 kv 1J2XC4Z1R (LSMFRHF) 250 V 03XPC4Z1R (LJSTHF) 250 V 03J2XPC4Z1R (LJSTFRHF) PVC Yalýtkanlý Protoflex Ölçü, Kumanda ve Kontrol Kablolarý PVC Insulated Protoflex Control Cables 300/ V H05VV5F 300/ V H05VVC4V5K Lastik Yalýtkanlý Kablolar Rubber Insulated Cables 300/ V H05RNF 300/ V H05RRF 450/750 V H07RNF / V H01N2D / V H01N2E 0,6/1 kv (N)SHTÖU (SMK) kontrol/control 0,6/1 kv (N)SHTÖU (SMK) enerji/power 0,6/1 kv (N)TSWÖUJ 3,6/6 kv (N)TSCGEWÖU (SMK) 6/10 kv (N)TSCGEWÖU (SMK) 6/10 kv (N)TSCGEWÖU (SB) Otomotiv Kablolarý Automotive Cables FLRYA / FLRYB FLY Asansör ve Pist Aydýnlatma Kablolarý Elevator and Airport Runway Cables 300/ V YSLTKJZ 300/ V H05VVH6F 450/750 V H07VVH6F 3,6/6 kv FLGCG 2,5/5 kv FL2X(CT)2Y Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 173 5

9

10 Kablo ve Ýletkenler Hakkýnda Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables 1

11 Gerilim Deðerleri Anma Gerilimleri Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri Uo/U þeklinde belirtilmektedir. Uo: Faz iletkeni ile toprak veya konsantrik iletkenler, ekran, zýrh ya da metal kýlýf gibi topraklama elemanlarý arasýndaki gerilimdir. U: Ýki faz iletkeni arasýndaki gerilimdir. Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri TSEIECVDEBS ve benzeri uluslararasý standart ve norm kurumlarýnca: Uo/U = 0,6/1; 3,6/6; 6/10; 8,7/15; 12/20; 18/30; 20,3/35 kv ve daha yukarý deðerlerde standartlaþtýrýlmýþtýr. Üç fazlý alternatif akým sistemlerinde Uo gerilimi ve U gerilimi arasýndaki oran: U Uo= 3 Ýletkenlerinden hiç birisi topraklanmamýþ olan bir fazlý alternatif akým veya doðru akým sistemlerinde Uo gerilimi ile U gerilimi arasýndaki oran: Uo= U 2 Ýletkenlerinden bir tanesi topraklanmýþ olan bir fazlý alternatif akým veya doðru akým sistemlerinde Uo gerilimi ile U gerilimi arasýndaki oran: Uo=U þeklindedir. Ýþletme Gerilimleri Doðru akým (DC) tesislerinde Uo= 0,6 kv a göre imal edilmiþ bir kablonun arýza yapmadan çalýþabilmesi için müsaade edilen en yüksek iþletme gerilimi: Um= 1,8 kv tur. Bir veya çok fazlý alternatif akým (AC) tesislerinde ise, belli bir anma gerilimine göre imal edilmiþ kablolarýn müsaade edilen en yüksek iþletme gerilimleri Um için deðerler aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. Anma Gerilimleri Üç fazlý alternatif akým Anma Gerilimi Müsaade edilebilir en yüksek iþletme gerilimi Sistem þekli Bir fazlý alternatif akým Ýki iletken de yalýtýlmýþ Bir iletken topraklanmýþ Anma Gerilimi Müsaade edilebilir en yüksek iþletme gerilimi Anma Gerilimi Müsaade edilebilir en yüksek iþletme gerilimi Uo / U (Um) Un Ub max Un 2 Uo Ub max Un Uo Ub max 8 0,6/1 (1.2) 1 1,2 1,2 1,4 0,6 0,7 1,8/3 (3,6)* 3 3,6 3,6/6 (7,2) 6 7,2 7,2 8,3 3,6 4,2 6/10 (12) ,7/15 (17,5)* 15 17,5 12/20 (24) /30 (36) ,3/35 (42) ,6 47,3 20,3 23,7 26/45 (52) /60 (72,5) 60 72,5 64/110 (123) Bu gerilim Bu gerilim 76/132(145) kademelerinde kademelerinde 87/150 (170) kullanýlmaz. kullanýlmaz. 127/220 (245) /380 (420) VDE Kablo Standartlarý IEC IEC *Anma gerilimleri IEC ve IEC e göredir. kv kv kv kv kv kv DIN VDE 0101 DIN VDE 0111 VDE Kablo Standartlarý

12 Voltages Rated Voltages Cables are classified by the rated voltages Uo/U. Uo: The voltage between the conductor and earth or earthed metallic cover (concentric conductor, screen, armouring, metal sheath). U: The voltage between two phase conductors. The standard rated voltages employed in threephase systems in compliance with VDE, BS, IEC and TS are accordingly: Uo/U = 0,6/1 ; 3,6/6 ; 6/10 ; 8,7/15 ; 12/20 ; 18/30 ; 20,3/35 kv In threephase AC installation systems, the rated voltages: U Uo= 3 In singlephase AC systems where both conductors are insulated from earth, or DC systems, the rated voltages: U Uo= 2 In single phase AC systems where one conductor is earthed or DC systems, the rated voltages: Uo = U Operating Voltages In DC systems having a cable with Uo = 0,6 kv, the maximum permissible operating voltage is Um = 1,8 kv The maximum permissible operating voltages (Um) for singlephase or threephase AC systems are described below. Rated Voltages In threephase systems Rated Voltage Permissible max. Operating Voltage Systems In singlephase systems Both phase conductor insulated One phase conductor earthed Rated Voltage Permissible max. Rated Voltage Permissible max. Operating Voltage Operating Voltage Uo / U (Um) Un Ub max Un 2 Uo Ub max Un Uo Ub max kv kv kv kv kv kv 0,6/1 (1.2) 1 1,2 1,2 1,4 0,6 0,7 1,8/3 (3,6)* 3 3,6 3,6/6 (7,2) 6 7,2 7,2 8,3 3,6 4,2 6/10 (12) ,7/15 (17,5)* 15 17,5 12/20 (24) /30 (36) ,3/35 (42) ,6 47,3 20,3 23,7 26/45 (52) /60 (72,5) 60 72,5 64/110 (123) Not used in Not used in 76/132(145) these voltage these voltage 87/150 (170) levels levels 127/220 (245) /380 (420) VDE Cable Standards IEC IEC DIN VDE 0101 DIN VDE 0111 VDE Cable Standards *Rated voltages are according to IEC and IEC

13 Kablo ve Ýletken Tipleri ve Tarifleri Bu katalogda çeþitli standartlara uygun kablolar tanýmlanmaktadýr. TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9759 HD 21.4 S2 PVC yalýtkanlý, beyan gerilimi en çok 450/750 V olan sabit tesisat kablolarý. TS 9760 HD 21.5 S3 PVC yalýtkanlý, beyan gerilimi en çok 450/750 V olan bükülgen kablolar (kordonlar). TS 9765 HD 22.4 S4, TS 9767 HD 22.6 S2 Kauçuk yalýtkanlý, beyan gerilimi en çok 450/750 V olan kordonlar ve bükülgen kablolar. Kablo ve Ýletkenlerin Yapýlarý ve Yapý Elemanlarýnýn Tarifleri Y Tipi Kablolar TS IEC (VDE 0271, VDE 0273, VDE 0276, IEC 60502) Beyan gerilimi 1 kv tan 30 kv a kadar olan güç kablolarý. Gemi Kablolarý IEC /353/375 Gemilerde ve diðer deniz araçlarýnda kullanýlan düþük duman yoðunluklu, halojenden arýndýrýlmýþ, alevi iletmeyen Afumex Gemi kablolarý. Lastik Kablolar VDE 0250 Lastik yalýtkanlý ve lastik kýlýflý bu kablolar 0,4 kv ile 10 kv anma gerilimleri arasýnda, hareketli ve sabit tesislerde, aðýr iþletme þartlarýnda enerji besleme kablolarý, kaynak kablolarý, özel þartnamelere uygun maden kablolarý ve açýk madenlerde kuyruk kablolarý olarak kullanýlýrlar. Diðer Tip Kablolar Bu katalogda bulunmayan diðer tip kablolar için firmamýzla irtibat kurmanýzý rica ederiz. Ýletken Þekilleri Yalýtkan Cinsleri Protodur : Ýletkenler TS, IEC, VDE, BS gibi standartlar tarafýndan belirtilen esaslara göre: tek telli, çok telli, ince çok telli, çok telli sýkýþtýrýlmýþ dairesel ve çok telli sektör formunda bakýr veya alüminyum olarak imal edilirler. Alçak ve orta gerilim kablolarýnda kullanýlan Polivinilklorür (PVC) bazlý özel bir termoplastik yalýtkan malzemedir. Termoplastik yalýtkanlar, belirli bir sýcaklýk aralýðýnda tekrarlanabilir olarak soðuma ile sertleþen ve ýsýnma ile yumuþayan, yumuþadýðýnda dýþ etki olmaksýzýn þekil deðiþtirmeyen ve yalýtkanlýk özelliðini koruyan plastiklerdir. Protothen X Protolon (EPR) Protofirm : Yüksek yalýtým özelliðine sahip saf Polietilenin çeþitli yöntemler uygulanarak, çapraz baðlanmasýyla elde edilen, mekanik özellikleri geliþtirilmiþ Termoset yalýtkan malzemedir. Termoset yalýtkanlar yüksek sýcaklýklarda erimezler ve þekil deðiþtirmezler. : EtilenPropilen Dien Monomer Kauçuk (EPDM) den imal edilmiþ, ozona, oksijene, havaya ve ýþýða dayanýklý, düþük sýcaklýklarda esnekliðini koruyan, sýcaklýkla þekil deðiþtirmeyen, yüksek yalýtým özelliði gösteren çapraz baðlý Elastomer tip yalýtkandýr. Alçak ve orta gerilimlerde kullanýlan bu yalýtkanlar korona olayýndan etkilenmezler. : Polikloropren bazlý bir elastomer yalýtkandýr. Kablolarda dýþ kýlýf olarak kullanýlan bu yalýtkan yüksek mekanik ve elektriksel deðerlere sahiptir. Protofirm, ozona, kimyevi ve mekanik etkilere, yaða ve aleve karþý dayanýklý yumuþak bir yalýtkan malzemedir. 10

14 Types and Descriptions of Cables and Insulated Wires In this catalogue, relevant cables are described according to various standards: TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9759 HD 21.4 S2 PVC insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V for fixed installations. TS 9760 HD 21.5 S3 PVC insulated flexible cables (cords) of rated voltages up to and including 450/750V. TS 9765 HD 22.4 S4, TS 9767 HD 22.6 S2 Rubber insulated flexible cords and cables of rated voltages up to and including 450/750V. Y Type cables according to TS IEC (VDE 0271, VDE0273, VDE 0276, IEC 60502) Power cables for rated voltages from 1 kv up to 30 kv. Ship Cables IEC /353/375 Low smoke, zero halogen, flame retardant Afumex ship cables used in ships and all other sea vehicles. Rubber Insulated Cables according to VDE 0250 Rubber insulated and rubber sheathed cables are used in fixed and mobile industrial plants under normal and heavy operating conditions as energy feeder cables, welding cables, special mining cables and tail cables in open mines between 0,4 kv and 10 kv. Other Type Cables Please contact our company for all other types of cables not in this catalogue. Construction of Cables, Type of Insulating Materials and Description of Construction Components Type of Conductors Type of Insulations Protodur : The conductors comply with TS, IEC, VDE, BS and other valid standards and produced as round, solid round (re), stranded (rm) or sector shaped solid (se) or sector shaped stranded (sm) or round stranded compressed (rmv) or sector shaped stranded compressed (smv) copper or aluminium. Polyvinylchloride based special thermoplastic insulation materials used in low and high voltage cables. Thermoplastic materials, in certain temperature range, harden with cold and soften with heat, do not deforme without external effect and keep their insulation characteristics when they are softened. Protothen X : Protothen X is a pure polyethylene based, thermoset insulation material with crosslinked structure and improved mechanical characteristics. Thermoset insulation materials do not melt and deforme under high temperature. Protolon (EPR) : Protolon is EPMD (Ethylene Propylene Dien Monomer Rubber) based insulation material with high resistance to ozone, oxygen and the influences of weather and light. They can keep their flexibility in low temperatures, do not deforme with heat and they can be used in low and medium voltages without any corona effects. Protofirm : Protofirm is a polychloropren based sheathing compound with high mechanical and electrical values, resistance to ozone, chemicals, oil and mechanical effects. They are also flame retardant, therefore they can be used in locations with fire hazard. 11

15 Kablo ve Ýletkenlerin Yapý Elemanlarý Damar Dairesel Kablo Kesme (Sektör) Kablo Çok Damarlý Kablo Bireysel Siperli Kablo Kör Damar Tel Ýletken Damar Ýletkeni Sýkýþtýrýlmýþ Ýletken Düþük Kesitli Ýletken Konsantrik Ýletken Kýlýf Yalýtkan Kýlýf Dolgu Ayýrýcý Kýlýf Dýþ Kýlýf Zýrh Yarý Ýletken Siper Metal Siper Tutucu Sargý : Damar, kablonun yalýtýlmýþ olan iletkenidir. : Dairesel kablo, damar iletkeni kesidi daire biçimli (yuvarlak) olan kablodur. : Kesme (sektör) kablo, damar iletkeni kesidi daire kesmesi biçimli olan kablodur. : Çok damarlý kablo, damar sayýsý birden çok olan kablodur. : Bireysel siperli kablo, her damarý üzerinde metal siper bulunan kablodur. : Kör damar, çok damarlý kablolarda damarlar arasý boþluklarý doldurmak ve kabloya uygun bir biçim verilmesini kolaylaþtýrmak için kullanýlan yalýtkan malzemeden yapýlmýþ iletkensiz damardýr. : Tel, tüm uzunluk boyunca çapý sabit kalacak veya önceden belirlenen tolerans sýnýrlarý içinde deðiþme gösterecek biçimde ve dairesel kesitli olarak çekilmiþ ince, uzun ve som bir metaldir. : Ýletken, elektrik enerjisini iletmeye yarayan tel veya tel demetidir. : Damar iletkeni, damarýn özünü oluþturan iletkendir. : Sýkýþtýrýlmýþ iletken, tellerin arasýndaki boþluklarý azaltmak, iletken çapýnýn ve kesitin geometrik boyutlarýný küçültmek için sýkýþtýrýlmýþ olan çok telli, burulmuþ (halat biçimli) bir iletkendir. : Düþük kesitli iletken, kesiti kablo faz iletkeni kesitinden küçük olan iletkendir. : Konsantrik iletken, bir damarlý kablolarda yalýtkan kýlýfýn (gerektiðinde yarý iletken siperin) çok damarlý kablolarda, genel olarak ortak kýlýfýn üzerine gelen, bakýr tel veya bakýr þeritlerin oluþturduðu, kablo boyunca helisel biçimli bir sargýdýr. : Kýlýf, iletkeni elektriksel bakýmdan yalýtmak, mekanik ve hafif kimyasal etkilerden korumak amacý ile kullanýlan, iletkeni, damarý veya damarlarý içine alan bir gömlektir. : Yalýtkan kýlýf, damar iletkenini yalýtan bir kýlýftýr. : Dolgu, çok damarlý kablolarda damar demetini içine alan ve damar demetine istenilen çevre biçimini vermeye yarayan kýlýftýr. : Ayýrýcý kýlýf, üst üste gelen, ayrý metaller arasýna konulan yalýtkan kýlýftýr. : Dýþ kýlýf, kabloyu dýþ etkenlerden koruyan ve kablonun en dýþýnda bulunan kýlýftýr. : Kabloyu mekanik etkilerden koruyan yassý veya yuvarlak tellerle yapýlmýþ örgü veya sargýdýr. : Yarý iletken siper, damar iletkeni ile yalýtkan kýlýf arasýna ve yalýtkan kýlýfýn üzerine gelen, yarý iletken maddeden yapýlmýþ bir kýlýf, sargý veya tabakadýr. : Metal siper, her damarýn veya ortak kýlýfýn üzerine gelen bakýr tel veya þeritten yapýlmýþ bir sargýdýr. : Tutucu sargý, metal siperin veya zýrhýn üzerinde bulunan ve bunlarýn daðýlmasýný önleyen, bakýr ya da galvaniz çelik þeritlerle yapýlmýþ sargý veya sargýlardýr. 12

16 Construction Components of Cables and Wires Core Circular Cable Sectoral Cable MultiCore Cable Individual Shielded Cable Blind Core (Filling Strings) Wire Conductor Core Conductor Compacted Conductor Conductor With Reduced CrossSection Concentric Conductor Sheath Insulating Sheath Filling Seperating Sheath Outer Sheath Armour Conductive Layers Metallic Screen Helix Tape : Insulated conductor in cable. : Cable with conductor having a circular core crosssection. : Cable with conductor having a sectoral core crosssection. : Cable with two or more cores. : Cable with metal shield on each core. : Strings made of insulating material to fill the gap between cores and to give a proper overall shape to multicore cables. : Wire is a thin, solid product with a circular crosssection of constant diameter along its whole length within predetermined tolerance limits. : Energy carrying solid or stranded wires. : The conductor inside the core. : Mechanically compacted conductor to reduce the overall diameter of stranded conductor made of a number of smaller wires. Compression squeezes out gaps between circular wires and reduces outer diameter of conductor. : Conductor with lesser diameter in a cable having conductors with different diameters (usually, the neutral conductor of a 4core cable). : The concentric conductors consist of copper wires and one or two copper tapes applied helically. They are mainly used as earthing or protective neutral conductor in cables. : Outer covering of a conductor used for insulation and protection from mechanical and chemical damage. : Used for insulation of conductor core. : Insulating material to fill voids in core bundles and give desired overall shape to multicore cables. : Insulating material between metallic components of cable construction. : Outer sheath protects the cable from mechanical stress and corrosion. : Flat or round steel wires or tapes wound around cable as protection against mechanical damage. : Conductive layers are made of semi conductive material which adhere to the insulation and prevent corona between conductor and insulation or between insulation and screen. : Metallic Screen consists of copper tapes or wires concentrically surrounding the assembled cores. : Helix tape is made of copper or galvanized steel or plastic tapes surrounding metallic screen or armour to keep them firmly in place. 13

17 Kablo Damar ve Dýþ Kýlýf Renkleri Damar renkleri, özel sipariþler dýþýnda, Türk Standartlarý na göre aþaðýda belirtilen renklere uygun olmalýdýr. Topraklama/koruma iletkeni olarak kullanýlan damar çift renkli yeþil/sarý olmak zorundadýr. Nötr olarak kullanýlan damar açýk mavi renkli olmalýdýr. Faz iletkenleri için kahverengi, siyah veya gri renklerin kullanýlmasý tavsiye edilir. Diðer renkler sadece belirli uygulamalar için kullanýlabilir. Yeþil/sarý ve mavi renkler baþka hiçbir amaç için kullanýlamaz. TS 6429 standardýna göre Y Tipi kablolar. Damar Sayýsý veya daha çok damarlý Damar Renkleri Açýk Mavi Siyah Yeþil/Sarý Açýk Mavi Kahverengi veya Kahverengi Siyah Gri Yeþil/Sarý Kahverengi Siyah Gri veya Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Yeþil/Sarý Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri veya Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Siyah Yeþil/Sarý ve öteki tüm damarlar siyah üzerine beyaz numara baskýlý Tüm 3 damarlý orta gerilim XLPE yalýtkanlý kablolarda, dýþ yarý iletken siperin üzerine damarlarýn birbirinden ayýrt edilmesini saðlayan farklý renklerde iþaretleme þeritleri bulunacaktýr. Y Tipi= 0,6/1 kv kablolarda dýþ kýlýf rengi SÝYAH týr. Y Tipi> 3,6/6 kv kablolarda dýþ kýlýf rengi KIRMIZI dýr. TS HD 308 S2 (VDE 0293) standartýna göre damar renkleri Yeþil/Sarý damarý olan kablo ve kordonlar Damar Sayýsý Damar Renkleri Yeþil/Sarý Açýk Mavi Kahverengi Yeþil/Sarý Kahverengi Siyah Gri Yeþil/Sarý Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Yeþil/Sarý damarý olmayan kablo ve kordonlar Damar Sayýsý Damar Renkleri 2 Açýk Mavi Kahverengi Kahverengi Siyah Gri Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Açýk Mavi Kahverengi Siyah Gri Siyah 14

18 Color of Cores and Outer Sheaths Colour codes, excluding special orders, should be consistent with Turkish Standards color codes shown below. The core used for earthing or protection purposes has to be green/yellow color. Blue color should be used for the neutral conductor. Brown, black and grey colors should be used for live conductors. Other colors should only be used for specific applications. Green/yellow and blue colors cannot be used for any other purposes. Y Type Cables according to TS Number of Cores or more cores Core Colors Blue Black Green/Yellow Blue Brown or Brown Black Grey Green/Yellow Brown Black Grey or Blue Brown Black Grey Green/Yellow Blue Brown Black Grey or Blue Brown Black Grey Black One core is Green/Yellow and all other cores are black with white number printed. All threecore XLPE insulated medium voltage cables should have different colored tapes on outer semiconductive layers in order to distinguish each core. Color of outer sheath for Y type (0,6/1 kv) insulated cables is BLACK. Color of outer sheath for Y type (>3,6/6 kv) insulated cables is RED. Core colors according to TS HD 308 S2 (VDE 0293). Cables and wires with green/yellow core. Number of Cores Core Colors Green/Yellow Blue Brown Green/Yellow Brown Black Grey Green/Yellow Blue Brown Black Grey Cables and wires without green/yellow core. Number of Cores 2 Blue Core Colors Brown Brown Black Grey Blue Brown Black Grey Blue Brown Black Grey Black 15

19

20 Semboller Symbols 2

21 HD 361 S3 E GÖRE RUMUZLANDIRMA TABLOSU / SYMBOL KEY ACCORDING TO HD 361 S3 Harmonize Tip / Harmonized Type Ulusal Tip / National Type Anma Gerilimi/Rated Voltage Uo/U / V 300/300 V 300/ V 450/750 V Yalýtkan (Insulation)/Dýþ Kýlýf (Outer Sheath) Etilen Propilen Kauçuk / Ethylene Propylene Rubber (EPR) Etilen Vinil Asetat / Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Cam Elyaf Örgü / Glass Fibre Braiding Mineral / Mineral Polikloropren / Poly Chloro Pren (PCP) Polikloropren Özel Bileþik (HD 22.6) Polychloroprene Special Compound (HD 22.6) Klorosülfenated Polietilen (CSP) Chlorosulphanated Polyethylene (CSP) Suya Dayanýklý Özel Polikloropren (PCP) Waterresistant Special Polychloroprene (PCP) Poliüretan/Polyurethane Polyamid/Polyamide Doðal Kauçuk / Natural Rubber Silikon Kauçuk / Silicone Rubber Tekstil Örgü / Textile Braiding Polivinilklörür / Polyvinilchloride(PVC) 90 o C Çalýþma Sýcaklýðýna Dayanýklý Polivinilklorür (PVC) 90 o C Ambient resistant Polyvinilchloride (PVC) Düþük Sýcaklýklara Dayanýklý Polivinilklorür (PVC) Lowtemperature Resistant Polyvinilchloride(PVC) Çapraz Baðlý (Vulkanize) Polivinilklorür (XLPVC) CrossLinked (Vulcanized) Polyvinilchloride (XLPVC) Yaða Dayanýklý Polivinilklorür (PVC) OilResistant Polyvinilchloride (PVC) Polietilen Bazlý Yandýðýnda Korozif Gaz Çýkarmayan Düþük Duman Yoðunluklu Çapraz Baðlý (Vulkanize) Bileþik Polyethylene Based, No Corrosive Gas Creating While Burning, Low Smoke Density Cross Linked (Vulcanized) Polietilen Bazlý Yandýðýnda Korozif Gaz Çýkarmayan Düþük Duman Yoðunluklu Termoplastik Bileþik Polyethylene Based, No Corrosive Gas Creating While Burning, Low Smoke Density Thermoplastic Compound Metalik Ekran / Metallic Screen Konsantrik Bakýr Tel / Concentric Copper Wire Bakýr Tellerden Çorap Örgü / Copper Wire Braiding Yapýsal Özellikler / Constructional Features Ayrýlabilir Yassý Kablolar (Kýlýflý veya Kýlýfsýz) Divisible Flat Cables (Sheathed or unsheathed) Ayrýlamayan Yassý Kablolar (Kýlýflý) Undivisible Flat Cables (Sheathed) Üç veya Daha Fazla Damarý Olan Yassý Kablolar Three or More Cored Sheathed Flat Cables Ýletken Yapýsý / Conductor Structure Tek Telli (Klas 1) / Solid (Class 1) Çok Telli (Klas 2) / Stranded (Class 2) Sabit Tesis Ýçin Ýnce Çok Telli Bükülgen (Klas 5) Finestranded Flexible for Fixed Installations (Class 5) Hareketli Tesis Ýçin Ýnce Çok Telli Bükülgen (Klas 5) Finestranded Flexible for Mobile Installations (Class 5) Yüksek Derecede Bükülgenlik Gerektiren Bükülgen (Klas 6) High Twistable Flexible (Class 6) Gelin Teli Biçiminde Ýletken Tinsel Conductor H A B G J M N N2 N4 N8 Q Q4 R S T V V2 V3 V4 V5 Z Z1 C C4 H H2 H6 U R K F H Y 18 Damar Sayýsý / No of Cores Yeþil / Sarý Damarý Yok / Without Green / Yellow Core Yeþil / Sarý Damarlý / With Green / Yellow Core.. X G Ýletken Kesiti / Rated Crosssection of Conductor (mm 2 )..

Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables

Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables 6 A brand of the 8 Alçak Gerilim Kabloları Low Voltage Cables YE3V / NXY XY Protothen -X Yalıtkanlı Enerji Kabloları

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. olarak, 21 ülkede 52 üretim tesisimiz, 12.000 i aþan çalýþanýmýz, 3.5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu

Detaylı

Kablo ve İletkenler Hakkında Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables

Kablo ve İletkenler Hakkında Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables 2 Kablo ve İletkenler Hakkında Genel Bilgiler General Information About Insulated Wires and Cables A brand of the 37 Gerilim Değerleri Anma Gerilimleri Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri Uo/U şeklinde

Detaylı

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables 7 A brand of the 99 Orta Gerilim Kabloları Medium Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Enerji

Detaylı

Semboller Symbols. A brand of the

Semboller Symbols. A brand of the 3 Semboller Symbols A brand of the 47 HD 361 S3 e Göre Rumuzlandırma Tablosu Symbol Key According to HD 361 S3 - Harmonize Tip / Harmonized Type Ulusal Tip / National Type Anma Gerilimi / Rated Voltage

Detaylı

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables 13 A brand of the 229 Özel Kablolar Special Cables Yassı Asansör Kontrol Kabloları Flat Elevator Control Cables H05VVH6-F 300/500

Detaylı

www.detaselektrik.com

www.detaselektrik.com www.detaselektrik.com Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 21 ülkede 54 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

Detaylı

AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables

AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables AFUMEX Gemi Kabloları AFUMEX Ship Cables 9 A brand of the 165 Özel Kablolar Special Cables Afumex Ekransız Gemi Kabloları Afumex Ship Cables Without Screen 1XZ1-R 0,6/1 kv IEC 60092-350/353 AFUMEX (LM-HF)

Detaylı

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA 1 HAKKIMIZDA Birbirinden farklı sektörlerde 15 şirket ile faaliyet gösteren, bünyesinde 2.000 den fazla personeli istihdam eden Borsan Grup a bağlı olan Borsan Kablo, Elektrik, Aydınlatma San ve Tic. A.Ş.

Detaylı

Akım Taşıma Kapasitesi. İletken D.A. Direnci (20 C) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C (A) Dış Çap (yaklaşık) Net Ağırlık

Akım Taşıma Kapasitesi. İletken D.A. Direnci (20 C) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C (A) Dış Çap (yaklaşık) Net Ağırlık 1 HISAR KABLO TSE TS 9758 HO7V-U 2.5 MM2 450/750V H07V U H07V-R Dış Çap (yaklaşık) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C 30 C Direnci Conductor D.C. Resistance 1,5 2,80 20 15 24 12,1000

Detaylı

Lastik Yalıtkanlı Kablolar Rubber Insulated Cables

Lastik Yalıtkanlı Kablolar Rubber Insulated Cables Lastik Yalıtkanlı Kablolar Rubber Insulated Cables A brand of the 87 Özel Kablolar Special Cables LASTİK Yalıtkanlı Harmonize Kablolar RUBBER Insulated Harmonized Cables H05RN-F 300/500 V TS EN 50525-2-2

Detaylı

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards YXV 2XY (N)2XY XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bakır İletkenli XLPE Insulated Single Core with Copper Conductor 90 c 250 c Maksimum işletme sıcaklığı Maximum operating temperature Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı

Detaylı

Otomotiv Kabloları Automotive Cables

Otomotiv Kabloları Automotive Cables Otomotiv Kabloları Automotive Cables 12 A brand of the 223 Özel Kablolar Special Cables Özel PVC Yalıtkanlı Otomotiv Kabloları Special PVC Insulated Automotive Cables FLRY-A DIN 72551 / ISO 6722 FLRY-B

Detaylı

ALÜMİNYUM & BAKIR ENERJİ KABLOLARI ALUMINIUM & COPPER POWER CABLES

ALÜMİNYUM & BAKIR ENERJİ KABLOLARI ALUMINIUM & COPPER POWER CABLES ALÜMİNYUM & BAKIR ENERJİ KABLOLARI ALUMINIUM & COPPER POWER CABLES YXV, Cu/XLPE/PVC (N2XY) 0.6/1 kv Kod : YXV, Cu/XLPE/PVC (N2XY) Standartlar : TS IEC 60502-1, VDE 0276, IEC 60502, BS 7889 Yapısı : 1-

Detaylı

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR PROTODUR ve PROTOTHEN X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR ALÇAK GER L M KABLOLARI YE 3 MV (N2XCY) 0,/1 kv TS IEC 21 (VDE 02) YE

Detaylı

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

EDIT Leader TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA 1 HAKKIMIZDA Birbirinden farklı sektörlerde 15 şirket ile faaliyet gösteren, bünyesinde 2.000 den fazla personeli istihdam eden Borsan Grup a bağlı olan Borsan Kablo, Elektrik, Aydınlatma San ve Tic. A.Ş.

Detaylı

SARTEL NYAF H05V-K 300/500 V / TS 9758 HD 21.3 S3/VDE 0281-3 / H07V-K 450/750 V / TS 9758 HD 21.3 S3/ VDE 0281-3 / BS 6004-6701X

SARTEL NYAF H05V-K 300/500 V / TS 9758 HD 21.3 S3/VDE 0281-3 / H07V-K 450/750 V / TS 9758 HD 21.3 S3/ VDE 0281-3 / BS 6004-6701X We as Sartel Kablo laid our foundation and manufacture low voltage electric cables with the slogan Transmit Energy WithOut Loss in 1999 in Nazilli / TURKEY. Sartel Kablo is a cable trademark that both

Detaylı

ATOM KABLO. Vizyonumuz. Our Mission

ATOM KABLO. Vizyonumuz. Our Mission ATOM KABLO 1992 yýlýnda kurulan ATOM KABLO, Türkiye'nin önde gelen kablo üreticisi ve ihracatçýlarýndandýr. ISO 9001:2008 ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi þartlarýna uygun olarak sürekli ve etkin olarak

Detaylı

Best Regards. Saygılarımızla VATAN CABLE INC. VATAN KABLO A.Ş.

Best Regards. Saygılarımızla VATAN CABLE INC. VATAN KABLO A.Ş. %100 Türk sermayesiyle 1975 yılında kurulan ve Türkiye nin en büyük kablo üreticilerinden biri olan Vatan,%99,99 saflıkta bakır çubuktan 66 kv yüksek gerilim kablolarına kadar üretim yapan entegre bir

Detaylı

2015 Ürün Kataloğu Product Catalogue.

2015 Ürün Kataloğu Product Catalogue. 2015 Ürün Kataloğu Product Catalogue www.ebion.com.tr Erenler Kablo da 20 yılda edindiğimiz tecrübe, birikim, önce müşteri memnuniyeti, kaliteli ürün ve hizmet anlayışımızı yansıtarak 2011 yılında Ebion

Detaylı

TS Sembolleri ve VDE Karşılıkları

TS Sembolleri ve VDE Karşılıkları TS Sembolleri ve VDE Karşılıkları Symbols of TS Corresponding to VDE Harmonize Tip TS Harmonized code TS Harmonize Tip VDE Harmonize code VDE TS-HAR Anma Gerilimi Yalıtkan Cinsi ICE NO. Rated Voltage Material

Detaylı

İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ. 23 Aralık 2013

İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ. 23 Aralık 2013 İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Haktan İş Merkezi No:39 K:2 34427 Setüstü Kabataş - İSTANBUL Tel : 0212 393 7700 Faks : 0212 393 7762 e-mail : tpks@prysmiangroup.com

Detaylı

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar

PROTODUR ve PROTOTHEN -X YALITKANLI KABLOLAR. PROTODUR ve PROTOTHEN -X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR PROTODUR ve PROTOTHEN X Yal tkanl Kablolar PROTODUR ve PROTOTHEN X YALITKANLI KABLOLAR H05VU / H07VU / H07VR (NYA) TS 9758 HD 21.3 S3 (VDE 02813) H05VK / H07VK

Detaylı

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA SHEET

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA SHEET (Class ) linkable polyethylene Max. operating Rated voltage Uo/U TS IEC 600- IEC 600- DIN VDE 076-60 Deney gerilimi Tek kablo düşey alev yayılma testi AC test voltage Flame propagation test on single cable

Detaylı

21 ÞUBAT 2011 FÝYAT LÝSTESÝ

21 ÞUBAT 2011 FÝYAT LÝSTESÝ 21 ÞUBAT 2011 FÝYAT LÝSTESÝ STANDART PALET BOYLARI VE BÝLGÝLERÝ ENERJÝ KABLOLARI DAMAR RENKLERÝ 1 2 ENERJÝ KABLOLARI H05V-U H07V-U H07V-R H05V-K H07V-K NVV H05VV-F H07VVH6-F YVV YVCV YVZ2V YVZ3V-R YXV

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI S RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE KABLO SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE Ö YÜK.

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI S RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE KABLO SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE Ö YÜK. DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI S RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE KABLO SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE Ö GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER FİYAT LİSTESİ YÜK ÜSTÜN TEKNOL A

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY INSULATED WIRES AND POWER CABLES TH SUPPORTING

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. olarak, 1 ülkede 5 üretim tesisimiz, i aþan çalýþanýmýz, 3.5 Milyar Euro nun üzerindeki yý

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. olarak, 1 ülkede 5 üretim tesisimiz, i aþan çalýþanýmýz, 3.5 Milyar Euro nun üzerindeki yý Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. olarak, 1 ülkede 5 üretim tesisimiz, 1.000 i aþan çalýþanýmýz, 3.5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. olarak, 1 ülkede 5 üretim tesisimiz, i aþan çalýþanýmýz, 3.5 Milyar Euro nun üzerindeki yý

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. olarak, 1 ülkede 5 üretim tesisimiz, i aþan çalýþanýmýz, 3.5 Milyar Euro nun üzerindeki yý Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Þ. olarak, 1 ülkede 5 üretim tesisimiz, 1.000 i aþan çalýþanýmýz, 3.5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu

Detaylı

Sertifikalar / Certificates

Sertifikalar / Certificates Gemi kablolarý / Shipboard cables MPRX (MEK) Uygulama Alaný / Application Gemi ve her türlü deniz araçlarýnda, üst metalik güvertenin altýnda tüm yerlerde kullanýlýrlar. Düþük duman yoðunluðu özelliðine

Detaylı

2 demiryolu kabloları

2 demiryolu kabloları ÜNİKA alt yapısını geliştirmekte olan ülkemizin büyük ihtiyacı olan kâğıt izoleli kabloların üretimi için Atatürk ün direktifleri ile 1936 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda İstanbul Kablo Fabrikası olan

Detaylı

Alçak gerilim enerji kabloları üretimi yapan İMKA KABLO 1973 yılında İstanbul da kurulmuştur. Geçmiş tecrübesini, modern üretim teknolojileriyle

Alçak gerilim enerji kabloları üretimi yapan İMKA KABLO 1973 yılında İstanbul da kurulmuştur. Geçmiş tecrübesini, modern üretim teknolojileriyle Alçak gerilim enerji kabloları üretimi yapan İMKA KABLO 973 yılında İstanbul da kurulmuştur. Geçmiş tecrübesini, modern üretim teknolojileriyle birleştirerek kalite ve verimlilik ilkesini benimsemiştir.

Detaylı

www.biyikcikablo.com Keep in touch with us ÝÇÝNDEKÝLER / INDEX RG 59 / U4 RG 59 / U4-HF RG 59 / U RG 59 / U-HFFR RG / U4 RG / U4-HFFR RG / U RG / U TRISHIELD RG / U HFFR RG11/ U RG11 / UÇ 2 x mini U/4

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI S RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE KABLO SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE Ö

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI S RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE KABLO SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE Ö DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI S RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE KABLO SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE Ö GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER FİYAT LİSTESİ YÜK 23 ARALIK 2013

Detaylı

KAPSAMLI SA YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI NDE DÜNYA LİD ERJİ VE TELEKOMÜNİK GÜVENİLİR ÇÖZÜM. 1 Aralık 2016 ÜSTÜN TEKNOLO.

KAPSAMLI SA YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI NDE DÜNYA LİD ERJİ VE TELEKOMÜNİK GÜVENİLİR ÇÖZÜM. 1 Aralık 2016 ÜSTÜN TEKNOLO. ERİ NDE DÜNYA LİD ASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI KAPSAMLI SA ERJİ VE TELEKOMÜNİK E T N Ü T S Ü I R A L O L B A K Jİ R İLETKENLER VE ENE N Ö E D İN İM İŞ L E G N Ü N Ü R Ö KABLO SEKT K Ü Y İ S E T İS

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO

ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO ORTA GERİLİM ENERJİ KABLOSU KATALOĞU MEDIUM VOLTAGE POWER CABLE CATALOGUE KABLO KABLO Teknik değerler kesin hesaplamalarda doğrudan kullanılmamalıdır. Technical not to be used for any accurate calculation.

Detaylı

AMERICA AFRICA EUROPE MIDDLE EAST FAR EAST

AMERICA AFRICA EUROPE MIDDLE EAST FAR EAST Türkiye Kablo sektöründe 999 y l ndan beri Türen Kablo olarak İstanbul Karaköy ve Perpa ofislerinde pazarlama ve satış faaliyetlerini yürüten firmamız, 2009 yılında Turkab Kablo Sanayi ve Ticaret Limitet

Detaylı

İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ. 23 Mart 2015

İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ. 23 Mart 2015 İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Haktan İş Merkezi No:39 K:2 34427 Setüstü Kabataş - İSTANBUL Tel : 0212 393 7700 Faks : 0212 393 7762 e-mail : tpks@prysmiangroup.com

Detaylı

Kablo ve İletkenler Hakkında Genel Bilgiler General Information About Cables and Insulated Wires

Kablo ve İletkenler Hakkında Genel Bilgiler General Information About Cables and Insulated Wires 1 Kablo ve İletkenler Hakkında Genel Bilgiler General Information About Cables and Insulated Wires 13 İletken Ölçü Birimleri ve Tabloları İletken ölçü birimleri / Wire measurement units AWG No Kesit Çap

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

NYA. Code Type Standard Application. Colour and the number of core Cable Construction. Nominal Voltages Test Voltages Max. Conductor Temperature

NYA. Code Type Standard Application. Colour and the number of core Cable Construction. Nominal Voltages Test Voltages Max. Conductor Temperature NYA A - LETKEN B - YALITKAN KILIF A B YALITKANLI TES SAT KABLOLARI (300V / V) H 05 V-U TS 9758 (VDE 0281-3) (BS 6004) (NV-NYA) INSULATED SINGLE CORE INSTALLATION CABLES (300V / V) H 05 V-U TS 9758 (VDE

Detaylı

SPARK TEST SPARK TEST 6000 V DAMAR CORE. EMPEDANS IMPEDANCE 78 Ohm

SPARK TEST SPARK TEST 6000 V DAMAR CORE. EMPEDANS IMPEDANCE 78 Ohm TELTEKS KABLO KABLO TİPİ : ŞARTNAME : KULLANIM YERİ : YAPI : DIN VDE 812, DIN VDE 0814, TSEK 353:2015 Elektronik kontrol sistemlerinde ses frekans, sinyal ve data iletimlerinde, ofis makineleri ve ölçüm

Detaylı

052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V

052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V 052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V Ref. Std. VDE 0250-21 Çok Damarlı, Esnek Çok Telli LSOH Enerji Kabloları KLAS KABLO 052XZ1-F (NHXMH) 300/500 V Büyük oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, enerji santralleri

Detaylı

KAPSAMLI SA YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI NDE DÜNYA LİD ERJİ VE TELEKOMÜNİK GÜVENİLİR ÇÖZÜM. 1 Aralık 2016 ÜSTÜN TEKNOLO.

KAPSAMLI SA YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI NDE DÜNYA LİD ERJİ VE TELEKOMÜNİK GÜVENİLİR ÇÖZÜM. 1 Aralık 2016 ÜSTÜN TEKNOLO. ERİ NDE DÜNYA LİD ASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI KAPSAMLI SA ERJİ VE TELEKOMÜNİK E T N Ü T S Ü I R A L O L B A K Jİ R İLETKENLER VE ENE N Ö E D İN İM İŞ L E G N Ü N Ü R Ö KABLO SEKT K Ü Y İ S E T İS

Detaylı

Enerji Kabloları Yeni Kablo Damar Renkleri...2 Tesisat Kabloları ve Esnek Kablolar... 3-5 0,6/1 kv PVC İzoleli Alçak Gerilim Güç Kabloları...

Enerji Kabloları Yeni Kablo Damar Renkleri...2 Tesisat Kabloları ve Esnek Kablolar... 3-5 0,6/1 kv PVC İzoleli Alçak Gerilim Güç Kabloları... ÇİNDEKİLER Enerji Kabloları Yeni Kablo Damar Renkleri...2 Tesisat Kabloları ve Esnek Kablolar... 3-5 0,6/1 kv PVC İzoleli Alçak Gerilim Güç Kabloları... 6-10 3,6/6-20, 3/35 kv XLPE İzoleli Orta Gerilim

Detaylı

NYA. Code Type Standard Application. Colour and the number of core Cable Construction. Nominal Voltages Test Voltages Max. Conductor Temperature

NYA. Code Type Standard Application. Colour and the number of core Cable Construction. Nominal Voltages Test Voltages Max. Conductor Temperature NYA A - LETKEN B - YALITKAN KILIF A B YALITKANLI TES SAT KABLOLARI (300V / V) H 05 V-U TS 9758 (VDE 0281-3) (BS 6004) (NV-NYA) INSULATED SINGLE CORE INSTALLATION CABLES (300V / V) H 05 V-U TS 9758 (VDE

Detaylı

gerilim kablolarına kadar üretim yapan entegre bir tesise sahiptir.

gerilim kablolarına kadar üretim yapan entegre bir tesise sahiptir. %100 Türk sermayesiyle 1975 yılında kurulan ve Türkiye nin en büyük kablo üreticilerinden biri olan Vatan Kablo, %99,99 saflıkta bakır çubuktan 66 kv yüksek gerilim kablolarına kadar üretim yapan entegre

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

Fiyat Listesi 3-5. Tesisat Kablolar² ve Esnek Kablolar. 0,6/1 kv PVC zoleli Alþak Gerilim G³þ Kablolar² 6-10

Fiyat Listesi 3-5. Tesisat Kablolar² ve Esnek Kablolar. 0,6/1 kv PVC zoleli Alþak Gerilim G³þ Kablolar² 6-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tesisat Kablolar² ve Esnek Kablolar 0,6/1 kv PVC zoleli Alþak Gerilim G³þ Kablolar² 3,6/6-20,3/35 kv XLPE zoleli Orta Gerilim G³þ Kablolar² Halojensiz Aleve Dayan²kl² Kablolar Kauþuk

Detaylı

Enerjinin olduğu her yerde

Enerjinin olduğu her yerde Enerjinin olduğu her yerde Doğanın enerjiye, enerjinin bize ihtiyacı var. Hakkımızda Cable Ako, Adana Organize Sanayi Bölgesi nde, 7.000 m2'si kapalı toplam 18.500 m2'lik alanda, son teknoloji makinaları

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 97 yılında enerji kabloları üretmek üzere kurulan firma, çok hızlı bir gelişme kaydederek geçen zaman içerisinde bakır haberleşme kablosu, fiber optik kablo,

Detaylı

MARİN TİPİ ALİMİNYUM EKRANLI YAT VE TEKNE KABLOLARI MARIN TYPE YATCH AND SHIP CABLES WITH ALUMINUM SCREEN

MARİN TİPİ ALİMİNYUM EKRANLI YAT VE TEKNE KABLOLARI MARIN TYPE YATCH AND SHIP CABLES WITH ALUMINUM SCREEN MARİN TİPİ ALİMİNYUM EKRANLI YAT VE TEKNE KABLOLARI MARIN TYPE YATCH AND SHIP CABLES WITH ALUMINUM SCREEN ( BESLEME VE KONTROL TİPİ / POWER AND CONTROL TYPE ) (IEC 60092-350/IEC 60092-351/IEC 60092-353/IEC

Detaylı

SAYFA NO STANDART PALET BOYLARI VE AMBALAJ BİLGİLERİ ENERJİ KABLOLARI DAMAR RENKLERİ NYA NYA NYA NYAF NYAF NYM NYMHY

SAYFA NO STANDART PALET BOYLARI VE AMBALAJ BİLGİLERİ ENERJİ KABLOLARI DAMAR RENKLERİ NYA NYA NYA NYAF NYAF NYM NYMHY SAYFA NO STANDART PALET BOYLARI VE BİLGİLERİ ENERJİ KABLOLARI DAMAR RENKLERİ 1 2 ENERJİ KABLOLARI H05V-U H07V-U H07V-R H05V-K H07V-K NVV H05VV-F H07VVH6-F YVV YVCV YVZ2V YVZ3V-R YXV YXC7V-R YXC7V-R YXC7V-R

Detaylı

Belgelerimiz / Certificates

Belgelerimiz / Certificates www.hastelkablo.com ÖNSÖZ Hastel Kablo, 1997 yılında Zayıf Akım Kabloları üretimine başlamış olup, bugün Çorlu Velimeşe Organize Sanayi Bölgesindeki 9.000 m kapalı, toplam 12.000 m modern tesislerinde

Detaylı

1

1 www.nilkablo.com.tr 1 For A Brighter World About Us In 2005 the power cables to produce energy cables established Nil cable chemical industry, short time in a very quick development by saving, elapsed

Detaylı

DEMAŞ KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİYAT LİSTESİ

DEMAŞ KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİYAT LİSTESİ DEMAŞ KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİYAT LİSTESİ İstanbul Merkez : Tatlısu Mah.Alptekin Cad.No : 13/3 P.K 34775 Ümraniye-İSTANBUL Tel : 0 216 594 53 35 Fax: 0 216 594 53 37 Kocaeli Fabrika : Akse Mah.

Detaylı

DEMİRYOLU KABLOLARI KATALOĞU RAILWAY CABLES CATALOGUE

DEMİRYOLU KABLOLARI KATALOĞU RAILWAY CABLES CATALOGUE DEMİRYOLU KABLOLARI KATALOĞU RAILWAY CABLES CATALOGUE KULLANILAN SEMBOLLER / SYMBOLS USED Çalışma / Montaj Sıcaklığı Operating / Installation Temperature Elektromanyetik Girişimlere Dayanım Electro Magnetic

Detaylı

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm

Firmam z n Faaliyetleri Activities of Our Firm Fiam z n Faaliyetleri Activities of Our Fi Her türlü Tesisat ve Enerji Kablolar, Bak r tel çekme sektöründe 1980 y l ndan bu yana teknolojiye ayak uydurabilmek için bütün maddi ve teknik imkanlar yla ütti

Detaylı

ZAFER KABLO A.Ş. VİZYONUMUZ;

ZAFER KABLO A.Ş. VİZYONUMUZ; 973 yılında sektörde bakır tel üretimi ile imalata başlayan Zafer Kablo, üretimini ileri teknoloji ile destekleyerek kablo sektörünün önde gelen kuruluşları arasında yerini almıştır. Zafer kablo, yıllık

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

2 airfield ground lighting cables

2 airfield ground lighting cables ÜNİKA was founded in 936 upon the directives of Atatürk, the founder and the president of modern Turkish Republic, to manufacture paper insulated cables which were strongly needed at that time since the

Detaylı

FİYAT LİSTESİ - 02 OCAK 2014

FİYAT LİSTESİ - 02 OCAK 2014 H05V-U (NYA) 300/500 V 1x1 300 / 500 V 424 H07V-U (NYA) 450/750 V 1x1,5 450/750 V 590 1x2,5 450/750 V 948 1x4 450/750 V 1.520 1x6 450/750 V 2.254 1x10 450/750 V 3.806 H07V-R (NYA) 450/750 V 1x10ç 450/750

Detaylı

Özel kablo sektöründe öncü. Leading manufacturer of special cables. Ürün Katalo u / Product Catalog. www.unika.com.tr

Özel kablo sektöründe öncü. Leading manufacturer of special cables. Ürün Katalo u / Product Catalog. www.unika.com.tr Özel kablo sektöründe öncü Leading manufacturer of special cables Ürün Katalo u / Product Catalog www.unika.com.tr Verilen teknik bilgiler sadece bilgi amaçl d r ve ilan edilmeden de ifltirilebilir. Özel

Detaylı

AIRPORT GROUND LIGHTING CABLES

AIRPORT GROUND LIGHTING CABLES AIRPORT GROUND LIGHTING CABLES 1 HAVAALANI P ST AYDINLATMA KABLOLARI 2 Havaalanı Pist Aydınlatma Kabloları 400 Hz Uçak Güç Ve Kontrol Kabloları Airport Ground Lighting Cables 400 Hz Airplane Power And

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ N2XH. Norm referansları / Onaylar HD 604/VDE Sabit kurulum için 0,6/1 kv'lık nominal voltajlı halojensiz güç kablosu

ÜRÜN BİLGİSİ N2XH. Norm referansları / Onaylar HD 604/VDE Sabit kurulum için 0,6/1 kv'lık nominal voltajlı halojensiz güç kablosu Sabit kurulum için 0,6/1 kv'lık nominal voltajlı halojensiz güç kablosu N2XCH, VDE, HD 604/VDE 0276-604 uyarınca halojen içermeyen yüksek akım kablosu. Sabit döşeme için, iyileştirilmiş yangın tutumuna

Detaylı

Enerji Kabloları. www.2mkablo.com

Enerji Kabloları. www.2mkablo.com Enerji Kabloları 2MKAB 2M KABLO 1993 yılında İstanbul da kurulmuştur. Alçak Gerilim Kabloları üreten 2M KABLO; ileri teknolojinin bütün imkanlarına sahip tam donanımlı üretim hatları, uzman kadrosu ve

Detaylı

COAXIAL KABLOLAR / COAXIAL CABLES

COAXIAL KABLOLAR / COAXIAL CABLES COAXIAL KABLOLAR / COAXIAL CABLES RG-59 / U-4 RG-59 / U-6 1.EKRAN 1.SCREEN 2.EKRAN 2.SCREEN TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT STANDART BOY NOMINAL LENGHT 0.80 mm Ø ELEKTROLİTİK MONO BAKIR 0.80 mm Ø ELECTROLITIC

Detaylı

Mayıs 2015 ndex Standart Palet Boyları Bilgileri Enerji Kabloları Damar Renkleri 3 3 5 Alçak Gerilim Enerji Kabloları H05V-U H07V-U H07V-R H05V-K H07V-K NVV H05VV-F YVV YVC7V YVZ2V YVZ3V-R YXV NYA NYA

Detaylı

Saygılarımızla Best Regards

Saygılarımızla Best Regards - - ne of the largest companies on cable manufacturing in Turkey Vatan able, based in 1975 on % of the Turkish investment, possesses an industrial complex on which all kinds of a cable from % 99,99 opper

Detaylı

Güven veren teknoloji

Güven veren teknoloji Güven veren teknoloji YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Gelenek külleri saklamakdeğil, ateşli canlıtutmaktır. Jean Jaures Türkiye nin Boydak'ı 2011 yılı Avrupa ülkelerinde ekonomik sorunların ortaya çıktığı,

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Ocak 2013 www.oznurkablo.com.tr ndex Standart Palet Boyları Bilgileri Enerji Kabloları Damar Renkleri 3 3 5 Alçak Gerilim Enerji Kabloları H05V-U H07V-U H07V-R H05V-K H07V-K NVV H05VV-F YVV YAVV YVC7V

Detaylı

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems 25 RC / T N 75 RC LPZ 0 A - ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (0/) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B+C sınıfı parafudur. GB 8802.-2002 / IEC 664-:998-02 standardına

Detaylı

We are producing globally...

We are producing globally... We are producing globally... Ünal Kablo İstanbul Silivri de 17.000 m² kapalı alanı ile Türkiye nin önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır.firmamız elektrik enerjisinin aktarılması, kullanılması

Detaylı

HÜNDÜR KABLO ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HÜNDÜR KABLO ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. HÜNDÜR KABLO ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MERKEZ / HEAD OFFICE Bereketzade Mah. Şair Ziya Paşa Cad. Laleli Çeşme Sk. No: 5 Karaköy - Beyoğlu İstanbul - TR P +90 212 249 91 99 (PBX) F +90 212 249 89

Detaylı

1,5 0,490 TL R100 H07V-U 450/750V 2,5 0,800 TL R ,270 TL R ,880 TL R100

1,5 0,490 TL R100 H07V-U 450/750V 2,5 0,800 TL R ,270 TL R ,880 TL R100 21 OCAK 2013 TARİHLİ FİYAT LİSTESİ ( 490 LIK LİSTE) CİNSİ H05V-U, H07V-U,H07V-R (NYA) PVC İzoleli,Kılıfsız,Tek Damarlı 0,5 0,200 TL R100 Bir veya ÇokTelli Bakır İletkenli Kablo H05V-U 300/500V 0,75 0,280

Detaylı

H05V-U, H07V-U, H07V-R (NYA) H05V-K, H07V-K (NYAF)

H05V-U, H07V-U, H07V-R (NYA) H05V-K, H07V-K (NYAF) Fiyat Listesi H05V-U, H07V-U, H07V-R (NYA) PVC İzoleli Kılıfsız,Tek Damarlı,Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar H05V-U 300/500 V 0,50 0,75 1 H07V-U 450/750 V 1,5 2,5 4 6 200 280 370 490 800 1.270

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience endüstriyel kablolar industrial cables Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience HAKKIMIZDA Türkiye'nin lider kablo üreticisi ÜNTEL 97 y l nda kuruldu. 40 y la varan tecrübesi, nitelikli

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems -2 25 Serisi LPZ 0 A -1 ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (10/350) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B sınıfı parafudur. GB 18802.1-2002 / IEC 61643-1:1998-02

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

RUMUZLANDIRMA TABLOSU

RUMUZLANDIRMA TABLOSU Nergiz Kablo 198 yılından itibaren kablo üretmektedir. Şirketimiz 1995 yılından itibaren asansörler için fleksıbıl (bükülgen ) kablo imal etmektedir. Son 2 yılda H5VVH6F yassı fleksıbıl asansör kablosu

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

Standard. İzolasyon direnci Insulation resistance. Beyan gerilimi Uo/U Rated voltage. Çalışma sıcaklığı Temperature range

Standard. İzolasyon direnci Insulation resistance. Beyan gerilimi Uo/U Rated voltage. Çalışma sıcaklığı Temperature range KUMANDA CNTRL NYSLYÖ-J(H05VV5-F) NYSLYCYÖ-J(H05VVC4V5-K) NLSY NLSCY NYSLYÖ-1 -PVC-JZ 2YSLCY-J YSLTK-JZ H07VVH6-F DALGIÇ PMPA/PLUNGER PUMP BIRTFLEX-SY BIRTFLEX-HF BIRTFLEX-CY-HF Kesit/Cross-section 1.50

Detaylı

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations 1 kv Kablo Aksesuarları Low Voltage Cable Accessories 1 kv Reçineli Düz Kablo Eki Resin Based Cable Joints

Detaylı

Tam 70 ülkeye Türkiye den bir iz bırakıyoruz. Seval Kablo, genişleyen ihracat ağıyla artık bir dünya kablosu.

Tam 70 ülkeye Türkiye den bir iz bırakıyoruz. Seval Kablo, genişleyen ihracat ağıyla artık bir dünya kablosu. Tam 70 ülkeye Türkiye den bir iz bırakıyoruz. Seval Kablo, genişleyen ihracat ağıyla artık bir dünya kablosu. We are etching to 70 countries from Turkey. Seval Cable is no more a world cable with its extending

Detaylı

Çok damarlı, ince çok telli bir telli kablolar (TS 9758) fleksibl kordonlar (TS 9760)

Çok damarlı, ince çok telli bir telli kablolar (TS 9758) fleksibl kordonlar (TS 9760) Damar sayısı ve Nominal kesit mm2 FİYAT LİSTESİ Birim Birim Damar sayısı ve Birim Fiyat Fiyat Nominal kesit Fiyat TL/km YTL/m mm2 TL/km Bir damarlı, Çok damarlı, ince çok telli bir telli kablolar (TS 9758)

Detaylı

"I S. av c. Rr. (., _ 33_ ZOLEL TELLER HOSV-U 300/S00 V H07V-U 4S0/7S0 V HOSV-K 300/S00 V H07V-K 4S0/7S0 V

I S. av c. Rr. (., _ 33_ ZOLEL TELLER HOSV-U 300/S00 V H07V-U 4S0/7S0 V HOSV-K 300/S00 V H07V-K 4S0/7S0 V www.untel.com.tr ZOLEL TELLER HOSVU 300/S00 V H07VU 4S0/7S0 V HOSVK 300/S00 V H07VK 4S0/7S0 V S i page 2 t: H05VU 3001500 V H01VU 450/750 V H05VK 3001500 V H01VK 450/750 V F KS BL ABLOLAR H03VVF 300/300

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE MALZEME Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ E-mail : okumus@ktu.edu.tr URL : http:// 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi YER ALTI KABLOLARI 2 Genel

Detaylı

Duvar Geçit İzolatörleri

Duvar Geçit İzolatörleri İzolatör / Insulator Duvar Geçit İzolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine girişinde kullanılan ve iletkeni duvara karşı izole

Detaylı

TEST RAPORU. 11 Nisan, 2006 Sayfa 1 / 5

TEST RAPORU. 11 Nisan, 2006 Sayfa 1 / 5 TEST RAPORU 11 Nisan, 2006 Sayfa 1 / 5 TÜMKA KABLO SAN. A.S. Hadımköy 2.San. Cad. No:6 Hadımköy - İstanbul FAX NO 0212 798 21 17 For attention of Cevdet Ozturk (cevdet@tumka.com.tr) RAPOR NUMARASI: TANIM:

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience gemi kablolar marine cables Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Eperience HAKKIMIZDA Türkiye'nin lider kablo üreticisi ÜNTEL 9 y l nda kuruldu. 0 y la varan tecrübesi, nitelikli elemanlar ve

Detaylı

Fiber Optik Kablolar Optical Fiber Cables

Fiber Optik Kablolar Optical Fiber Cables Optik Kablolar Optical Cables 15 Optik Kablolar Optical Cables Merkez Tüplü, Zırhlı, Tek PE Kılıflı Central Loose Tube, Armoured, Single PE Sheathed FTL1 GF5E 1 2 1-2- Merkez tüp Central loose tube - Dielektrik

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ ÖLFLEX CLASSIC 110 H

ÜRÜN BİLGİSİ ÖLFLEX CLASSIC 110 H Halojen içermeyen, yağa dirençli ve çok esnek kontrol kablosu halojensiz kontrol kablosu, HFFR, yağa dayanıklı, çok esnek ve -30 C'ye kadar soğuğa karşı dayanıklı, çok yönlü uygulamalar için, müşterinin

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables İstanbul İrtibat Bürosu / Branch Office

ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables İstanbul İrtibat Bürosu / Branch Office ADRESLER / ADDRESSES Hasçelik Halat / Hasçelik Wire Rope Hacılar Yolu, 8. km 38210 Hacılar-Kayseri / TÜRKİYE Tel : 00 90 352. 442 16 40 (8 hat) Fax: 00 90 352. 442 16 44 Hasçelik Kablo / Hasçelik Cables

Detaylı