rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI"

Transkript

1 TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan oluqan teknik gartnamelere uygun a9a$rda cins ve miktarr yazrlan-malzemeler K-amu lhale Kanununun 22ld Maddesi (d) bendi, Kamu Mal ve Hizmet Ahmlarr Yoneimeliginin ilgili hukumleri qeredince satrn ahnacaktrr. Firmanrzca uygun fiyat bildirilmesi rica nur. llhan UGKARDESLER TuSge ATASEVEN Programcr Ekli:21 savfadan olusan sartname satrn ALINAcAK MAL ve HizMETiN t.n. CiNsi VE NEVi (OzELLiKLER ) SAYI MIKTAR BiRiM F YATI (K.D.V. HARic) TUTARI 1 PR Z MODULU 25 ADET 2 rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI 1 ADET 3 UPS PANO VE S GORTASI 1 ADET 4 DARENiN BELiRLEYECEGi ruottanrn KAMERA KABLOSU )o$enmesi 6 ADET 5 TASOVA TAPU MUDURLUGU MEVCUT KULLANILMAKTA ]LAN KAMERA ile KAYIT S STEMINiN YENi HiZMET BiNASINA TASINMASTVE MONTAJI 3 ADET 6 IUM BU SISTEMLER CALISIR VAZ YETTE TEsLiM EDiLMEsi 1 ADET TAR H: TEKL F VEREN N ADI SOYADI HALE $ARTLARI FIRMA KASES ve imzasl Satrn ahnacak mal ve hizmet muayene ve kabul heyetinin tespitinden sonra teslim ahnacaktrr.

2 TAPU VE KADASTRO X. oaoaaooavao BOLGE MUDURLUGUNE v BAGLI TA$OVA TAPU VE AMASYAKADASTRO TAgovA BiRivri TAr(Bis ALTYAPI KURULUMU TEI(Nir $ARTNAMESi n^&t / )\ 0.

3 1. KONU 1.1 AMAq Bu Teknik $artname (T.9.), Tapu ve Kadastro X. Bolge MUdUrlUgUnUn gerekli attyapr ve donantmla ilgili ihtiyaglarrnrn ve teknik 6zelliklerinin belirlenmesini ve teminini amaglamaktadrr. 1.2 KAPSAM Bu Teknik $artname, Sdzlegmede belirtilen sayrda TM ve KM igin gerekli donanrm ve altyapr malzemelerini kapsar TANIMLAR ve KISALTMALAR TANIMLAR TANIM AEIKLAMA Firma Yiiklenicinin tedarik etti[i malzemeyi saslayan i.iretici frrma Idare Yiiklenici Tapu Kadastro X. Bolge Miidiirli.igi Ig bu Teknik $artname kapsamrnda tanrmlanan ig ve hizmetleri yapmakla ytikiimlii ticari kuruluq anlamrndadrr. 4'rA^ 7 / Ll

4 2.2 KISALTMALAR 3DES A AC AES AWG Base-T BIOS Triple Data Encryption Standard Amper Alternating Current (Altematif Akrm) Advanced Encryption Standard American Wire Gauge Twisted pair Ethernet Basic Input Output System CAT.6 Category 6 CD Compact Disc CE CHAP Db DIN EN Erefli A DSCP DSL DVD EIA EIA/TIA 5688 EINTIA EN 50298/TS EN EN /T5 EN Conformity of Europe Challenge Handshake Authentication Protocol Desibel Eregli Demir ve Qelik Fabrikalan A.$ mamulu olan DKP 2.00mm ve DKP 1.50 mm standartlannda sac Differentiated Services Code Point Digital Subscriber Lrne Digital video disc Electronic Industries Alliance UTP Jack Pin Assignment Confusion International Network Cabling Kabin Uygulamasr standartr AG kontrol dtizenlemesi standartr EN / TS 3033 Mahfazalarla S ael anan Koruma Derec e leri S tandartr FTP G.SHDSL https Hz IEC rec /TS 3784 Foil Screened Twisted Pair Single-pair high-speed digital subscriber line Http ( Hyper Text Markup Language) Over SSL (Secure Shell Layer) Hertz (frekans deleri : I / Saniye) The International Electrotechnical Commission Elektrik si.ivenlik kurallarr standartr rec & DIN Kabin olgiilendirmesi standartr s 'ha^z 7q

5 IEC r/-2 IEEE IEEE 802 IEBE 802 l.d IEEE 802 l.p reee 802 l.q IEEE 802 l.x IETF IP IPSEC ISO ISO r / TS ISO 9002, DIN 67530, ASTM D 2796, ASTM D 3451 texture Ral9005 KM KVA L2 LAN MAC MB Mbps MHz MS NYAF OSPF PPP PVC Qos RIP Metrik montaj standartt Institute of Electrical & Electronics Engineers An Institute of Electrical Engineering standard for interconnecting of local area networking computer equipment Spanning Tree Protocol Traffic Class Expediting and Dynamic Multicast Filtering IEEE High Level Interface Standart Virtual Local Area Networks (VLANs) specific to wireless technologies Port Based Network Access Control lnternet Engineering Task Force Internet Protocol Ip Security Protocol lnternational Organization of Standardization Muayene deney standartlan Tozboya standardr Kadastro Miidtirlii$i Kilo Volt Amper ikinci seviye cinbellek Yerel Alan Alr (Local Area Network) Media Access Control Mega Byte (1,000,000 Byte) MegaBit Per Second Mega Hertz (1,000, 000 Hertz) Microsoft Koruyucu Topraklama iletkeni Open Shortest Path First Point to Point Protocol Polivinil Cloride Quality of Service Routing Information Protocol

6 RIPv2 RJ RMON SNMP SSH STP Routing lnformation Protocol Version2 Registered Jack Remote Network Monitoring Simple Network Management Protocol Secure Shell Shielded Twisted Pair r. $. Teknik $artname TAKBIS TCPruDP TFTP TKBM TOS TP TS 5109 TSE TM U UL UPS UTP Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Transmission Control Protocol / User Datagram Protocol Trivial File Transfer Protocol Tapu Kadasto Bolge Miidiirltigii Type of Service Twisted Pair Gcimme ve Oturtma Clhazlar igin Bogluk Boyutlarr Standanr Tiirk Standartlan Enstitiisii Tapu Mtidi.irliig.i Unit Underwriters Laboratories Kesintisiz Giig Kayna[r Unshielded Twisted Pair VLAN o Virtual LAN VPN WAN 3. isrpr YE OzgLLirrpn 3.1 GENEL OZUriXr,nn Ozel Sanal Ag (Virtual Private Network) Wide Area Network Yiiklenici, teklifini Ttirkge olarak sunacak ve diler btittin yazrgmalar Ttirkge olarak yaprlacaktrr Yiiklenici, gartnamede istenen ttim iiriinlere teklif vermek durumundadrr. Krsmi teklifler degerlendirmeye ahnmayacaktr Tekliflerde kazrntr ve silinti bulunmamahdrr. 1,,&I/ / q

7 Teklif edilen ttim iiriinlerin teklifte belirtilecek olan teknik ozellikleri, iiretici firmalann kendi web sayfalannda veya teklifle birlikte sa[lanacak orijinal teknik doktimanlardaki bilgilerle geliqmemelidir Tesis edilecek altyapr kablolamasr ug bagr olarak (2 -iki- data prizi,l -bir- gebeke prizi, 3 ups pirizi, patch kablo, patch panel, kanal v.s.dahil) teklif edilecektir. Ayrrca, telefon uglanntn telefon kronesine ba[lantrsr yaprlacaktrr. Mi.iteakiben, e$er mtidtirliikte santral varsa krone kutusu, santral arasmda gerekli ba[lantr hatlarr Eekilecektir Yiiklenici, bu gartnamede teknik dzellikleri belirtilen tiim ekipmanlar ile daha <jnceden miidiirli.igiln eski yerinde var olan diler donarum ve teghizatrn yeni yerine tagmmasmtn ardrndan kurarak, ti.im entegrasyon iglemlerini gergeklegtirdikten sonra gahqrr v aziy ette teslim edecektir Yerel alan alrnda kabinet yeri belirlenirken, operasyonel olarak ulaqrlmasr kolay, drqandan gelebilecek etkilerden uzak, havalandrmasr olan yerlerin segilmesine dikkat edilecektir UTP data kablolarrnrn prizlere dalrtrmr, kabinetlerden yrldrz (star) topolojisiyle yaprlacaktrr ve gekilen data uglarrnrn tamamr aktif olacaktrr Kullanrcr prizlerinin (data, telefon ve UPS) oda igindeki yerlerinin belirlenmesinde odanrn fiziksel durumu, kullanrm amacr ve oturma plam 96z dntinde bulundurulacak ve prizler bilgisayarlarrn kurulabilece$i en yakrn yere yerlegtirilecektir Fiziki zorunluluk drgrnda, data, telefon ve UPS prizlerinin yerden ytiksekligi mekanik garpmalara meydan verrneyecek qekilde zeminden en az 30 (otuz) cm yiiksekte olacaktrr Sdzlegmede belirlenecek birimlerde kesintisiz gtig kaynaklarrrun (UPS) ba[lantrsr Yiiklenici tarafindan yapr lacaktrr Yiiklenici; tiim iirtinler igin sistemin kurulumu, kullammr ve ydnetimi igin gerekli tiim konektdr, kablo, konsol kablosu, alet, yaz:jrm, stirtici.i, kullanrm ktlavuzlan, garanti belgeleri gibi gereksinimleri eksiksiz saflayacaktrr Teklif edilecek tiim tiriinler, orijinal, son teknolojiye uygun ve kullanrlmamrg ";pz f, y

8 Yiiklenici, sistemlerde bulunan ttim elemanlar igin orijinal krlavuz yanrnda, kullanrm krlavuzlarr, garanti belgeleri, kullanrcr lisans sertifikasr gibi kutulardan grkan ttim dokiimanlan sayrh ve kayrth bir qekilde teslim edecektir Yiiklenici teklif ettigi tirtinler veya bunlann iiretici firmalan igin ahnmrg ISO 9001 ve TSE Standartlanna uygunluk belgelerini ihale srrasrnda teslim edecektir. 3.2 DONANIM TEKNiK ozniiirrnni Firma, a9a$rda tanrmlanan donanrmlan sa$layacaktrr: SONLANDTRMA VE KABiNET ici YERLE$iM Proje kapsamrnda kullanrlan aktif ap bilegenlerinin tiimii kabinet iglerine yerlegtirilecektir Tiim data kablolan kabinetler igindeki patch panellerde sonlandmlacaktrr UTP kablolann sonlandrnlmasmda yaprsal kablolama standartlarrna uyulacaktrr. Kabinetlerde yer depigikli[i yaprlabilmesigin uygun uzunlukta UTP kablo fazlahpr brrakrlacaktrr Tiim kablolar dtizgtin ve strah gruplar halinde kabin arkalannda bulunan kablo tavalanna sabitlenecektir Dalrtrm panolannm ve kullanrcr prizlerinin (data ve UPS) yiizeyinde bulunan etiketleme btiliimlerine iizel etiket makinalan kullamlarak dtizsi.in ve okunakh etiketleme yaprlacaktrr UTP Patch panelden aktif crhaza baglantryr sallayan UTP Patch Kablonun her iki ucuna data priz numarasrnl belirten plastik kablo igaretleri (numaratdr) ile etiketleme yaprlacaktrr Etiketleme yaprlrrken kablolarrn srrah gitmesine dikkat edilecektir Etiketleme yaprlrrken aga[rdaki etiketleme sistemine uyulacaktrr isim etiketleri kendinden yaprgkanh ve kolay grkmayan tipte olacaktrr. Etiketler, kabinet igin <in kapak camrnrn igine drgandan gdriinecek gekilde sa! iist kdgeye yaprqtrnlacak, patch panellerde ise panel sa[ iist krigesine yaprgtrnlacaktrr Data prizi iizerindeki 1 data ucunun ve patch kablolann etiketi agalrdaki qekilde kodlanacaktrr: wlyq

9 Ornek ; A - 1 data priz etiketinde; o o d ; Data prizinin bagh oldugu kabinetin adrnr ; Data prizin patch panelin 1 nci portuna balh oldu$unu gdsterir Patch panellere haricen bir etiketleme yaprlmadan i.izerindeki port numaralarr kullanrlacaktrr Patch Panelden aktif cihaza baplanan patch kablolarda kablonun iki ucunun son ktstmlarrna plastik kablo etiketleri ile aga[rdaki kodlama yaprlacaktrr. Ornek ; A - 1 data prizetiketinde; o o d ; Data prizinin bagh oldugu kabinetin adrm ; Data prizin patch panelin I nci portuna baeh oldulunu gdsterir Bina yerlegiminde bina odalan tizerinde kendinden oda numarasr yoksa Yiiklenici, binanrn her katrnda "1" den baglayarak odalan gizecegi data projesi iizerinde numaralandrracaktrr Yiiklenici patch panel portlarrna balh olan prizleri gd,steren 6zet tabloyu kabinet camlrun ig ktsmrna plastik krhf igine yerlegtirerek yaprgtrracaktrr. Bu tablolann bir kopyasr bina data proje gizim dosyasrnda yer alacaktrr Pano igerisindeki sigortalar tist soldan "l" ile baglamak iizere her pano igin numerik olarak kodlanacaktrr. Kodlama 6zel etiketler ile sigortalar sigortalann altlanna, pano kodlamasr ise pano kapa[r drg iist sap krsmrna yaprlacaktrr UPS prizleri igin aga[rdaki kodlama kullanrlacaktrr. Ornek ; 41 elektrik prizi kodlamasrnda; Al ; Elektrik prizinin ba[h oldu[u da[rtrm panosunun ana panoda 1 nci sigortaya balh oldulunu Bir adet panonun tesis edildigi yerlerde bu kodlama 43, A6, A2... geklinde olacaktrr UPS panosunda her bir sigortarun hangi data prizlerini besledigi (data prizi iizerindeki etiket bilgileri) bir tablo halinde grkartrlacak ve UPS dalrtrm panolannrn kapak ig krsmrna geffaf krhf iginde yapr$trnlacaktrr. Bu tablo Yi.iklenicinin hazrlayacapr bina UPS elektrik da[rtrm projesi dosyasrnda da yer alacaktrr. '7",&rZ bf

10 Kabinet igerisindeki ttim kablolar kablo baplan ile sabitlenecektir Kabinet arkastnda brrakrlan kablolar drq etkenlere karqr esnek bir yalrtrm malzemesi ile korumaya ahnacaktu Kabinetlerde kesintisiz bulunmadrgr durumlarda gi.ig kaynaklarr igin, kabinetin en altrnda 25 cm bogluk brrakrlacak ve kabinet igi elemanlar bu bogluktan sonra takrlacaktrr Kabinetlerdeki havalandrrma-aydrnlatma tertibatr ve priz gruplan igin ayrr besleme kablolarr gekilecektir Birimlere konulacak UPS ler idare tarafindan temin edilecektir. UPS lerin idare tarafindan saplanmasr durumunda Yi.iklenici UPS leri kabinet igerisinde tarif edilen gartlara uygun bir qekilde konumlandrrmak ve gahgrr duruma getirerek baglantrlanm bedelsiz olarak yapmakla yiikiimliidtir. E[er UPS idare tarafindan temin edilmemig ise UPS giriq grkrg kablolarr birbiriyle ba[lanacaktrr Genel garanti kogullanndan ayn olarak kurulan her bir yaprsal kablolama sistemi ve yaprsal kablolama iiriinlerinin hepsi igin Uretici Firma tarafindan en az 25 (yirmibeg) yrl siire ile uygulama, performans ve tiriin garantisi verilecektir Kabinet igi yerleqim planr EK-A de gdsterilen qekilde yaprlacaktrr PVC KABLO KANALI MONTAJI Birimlerde, oda igleri drqrnda kalan tiim alanlarda UTP data ve UPS elektrik kablolarr aynr kanal iginde seperator ile ayrrlarak ddgenecektir UTP data ve UPS elektrik kablo kanallarr arasrnda seperatdr kullanrlacaktrr Koridorlara dcigenen kablo kanallannda kablo gekme iglemi tamamlandrktan sonra en azo/o25 (yirmibeg) bogluk kalacaktrr Kablo kanallarr dcigenirken bina elektrik sistemi ile temasr engellenecektir Kablo kanallan igersine binada bulunan bagka hig bir kablo ahnmayacaktrr. (Telefon hattr harig) Ddqenen tiim kanallarda ddniig, ekleme, ballantr, bdlme elemanlan kullanrlacaktrr. "#/? y

11 Kanal d<iqenirken odalara girigler koridorlardan yaprlacaktrr. Bir odadan di[er bir odaya zorunlu haller drgrnda gegig yaprlmayacaktrr. Ancak Ytiklenici isterse, bir oda igin kullandr[r kanal iginden yandaki odarun kablolannr tagryabilecek sadece bu suretle odadan odaya gegebilecektir. Bunun igin odalarrn yerlegim durumu dikkate almacaktrr Oda iginde ddgenece kablo kanah, ileride priz ekleme ihtiyacr ortaya grktrlrnda, buna imkdn taruyan modtiler bir yaprya sahip olacaktrr Zorunlu haller drgrnda kanallann tavana ddqenmesi sadece koridorlarda kargrdan kargrya gegmek igin yaprlacaktrr. Fakat koridorlarda kirig mevcutsa gegig tavandan olmayacak, kiriqler kullamlacaktrr Kanallar sabit yiizeylere ddgenecektir. Aliiminyum panel, masa, ahgap yiizey gibi sabit olmayan yiizeylere kesinlikle kablo kanah ddgenmeyecektir Kanal montajr strastnda kesme iglemi uygun cihazlarla yaprlacak ve kanal kesim noktalannda gapak olmayacaktrr Koridorlardan oda iglerine girilirken aerlan deliklere plastik spiral yerlegtirilecektir D<iqenen ttim kanallarda birlegim yerlerinde hig bir agrkhk kalmayacaktrr Kablo kapaklarr ve aksesuarlarr kesinlikle birbirlerine vidalanmayacaktrr Kablo kanallanrun tizerine priz gergeveleri yerlegtirilirken agrkhk brrakrlmayacaktrr PROJELENDiRME VE DOKUMANTASYON Yiiklenici, Sdzleqmede belirlenecek her bir birim igin yaprsal kablolama faaliyetleri ile ilgili hazrlayaca[r Uygulama Planrnr idare'ye onay igin verecektir. Altyapr uygulamaslnln sonunda birimlerin projeleri Autocad, Visio veya benzeri yaz:/,rmlar kullanrlarak gizilecektir Projeler tizerinde aynntrh bina gizimleri (kat, oda, kullanrlan birim vb.), odalardaki data ve UPS prizlerinin yerlegimi, priz numaralarr, kabinet ve UPS panolanntn yerlegimi mutlaka belirtilecektir Bu plan iizerinde UPS besleme kablolarrmn $emasl da olacaktrr. Testleri yaprlan UTP kablolarrn listeleri hazrrlanacaktrr. Bu listede priz numarasr, kabinet numarast, kullanrcrrun gdrev bilgileri mutlaka olacaktrr. 10 tupz7q

12 UPS kablolamast linyelerinin odalara gcire dalrhm listesi yazrb ve elektronik ortamda verilecektir Test sonuqlan, ttim gizimler ve projelendirme dokiimantasyonlan muayene ve kabul srrastnda birimde hazrr halde bulundurulacaktrr ve idareye 2 (iki) kopya basrh ve CD ortammda teslim edilecektir YAPISAL KABLOLAMA TEKNLT 0ZWriXr,NNi Sozlegmede belirlenecek birimlerde ve idarece belirlenecek adette data ucu tesis edilecektir. Her data ucu igin 3 (Ug) adet Pinli UPS prizi tesis edilecektir. Yaprsat Kablolama ile ilgili teknik 6zellikler agagrdadrr: UTP Kablo Ozellikleri: Kablolama ve kablolama igin kullanrlacak pasif malzemelerin aga[rda belirtilen asgari standart ve dzelliklerde olacaktrr. Yerel Alan A! (LAN) igin Cat-6 UTp LSZH kablolama iirtinleri kullanrlacaktrr. Data bakrr kablolamasr Cat6 Perforrnans spesifikasyonlarrna uygun olacaktrr. Data kablalan minimum 350 MHz yi destekleyecektir. Kullanrlacak data tirtinlerinin ddrt baglantr sistemini destekleyecek ve iiretici firma tarafindan ddrt ba[lantr sistemine gdre 25 yi performans garantisi verecektir. Kablolama altyaprsr ANSI/TIA-568-C.2, ISo /IE C-11801, EN50173 uluslararasr standartlarrndan birisine uygun olarak CAT6 UTP bakrr kablo ve sonlandtrma ekipmanlanndan oluqacaktrr. UTP kablolamada kullanrlan t{im kablolama Ddrt baglantryr bu standartlara uygunlu[u ba$rmsrz bir test kurulugu tarafindan onaylanmrq bir rapor ile belirtilmig olacaktrr. (UL, ETL veya GHMT). Kablolamada kullamlacak tiim iirtinler avm marka olacaktrr Kurulacak olan UTP Kablolama altyaprsr EINTIA 568 C 4 giftli 100 ohm CAT6 performans spesifikasyonlanna uygun olacaktrr Kablo IF,C 332-l (Fire performance) testinden gegiyor olacaktrr Kablolama sisteminin bu standartlara uygunlugu ba[rmsrz bir test kuruluqu tarafindan onaylanmrg bir rapor ile belgelenecektir Kullanrlacak kablo igerisinde sarmal giftler arasrndaki sinyal etkilegimini en aza indirmek amacryla, her bir sarmal gift kendi arasrnda yaprgrk olacak ve sarmal giftlerin aglslnrn bozulmamasr igin arasrndan bir seperator veya izolatrir geeecektir Kablo iletkeni, grplak ve katr bakrr olacaktrr Kablo iletkeni 23 AWG dlgtistinde olacaktr Kabloda 4 adet sarmal gift olacaktrr Kablonun gahqma srcakh$r -20"C -+60oC olacaktrr. 11 a;,k/ 7 {

13 Kablo drq krhflr igin virgin (hig kullamlmamrq), yiiksek kalitede, yi.iksek molekiil er alrrhkh I-SZH materyal kullanr lacaktrr Kablo izolasyonu, Q 0,98 (LSZH) rec332.l' i destekleyecektir Kablo drg gapr max. 6.6 mm olacaktr Kablodaaqalrdabelirlenen <izellikler sa[lanacaktrr: m' de EIA/TIA 568 B. 2-7 spesifikasyonlannda belirtilen frekanslar igin max. Zayrflama de[erleri Db/100 m olarak belirtilen de$erlerden daha biiyiik olmayacaktrr. Frekans ]Nlax. Zavtflama IN4HZ 10.7 Db/100 m 62.5 MHz 15.4 Db/100 m 100 MHz 19.8 Db/100 m 2OO MHz 29.0 Db/100 m 25O MHz 32.8 Db/100 m 350 MHz 36.4 Db/100 m 12

14 Aynr frekanslar igin tipik Near End Crosstalk (NEXT) kayrplan Db olarak belirtilen deeerlerden daha kiictik olmavacaktr. Frekans NEXT (Db) 3r.25 Mhz Db 62.5 Mhz 47.4Db 100 Mhz Db 2OO Mhz Db 250 Mhz Db 350 Mhz Db Bu kablo ile kullanrlacak tiim ba[lantr elemanlan CAT6 standardrna uygun olacaktr. Bu iiriinlerin CAT6 standartlannda olduklannr ispat eden ba$rmstz test kuruluglannca verilmig sertifikalan olacaktrr (UL, ETL, GHMr) Ddgenecek kablonun, da[rtrm panosundan (Patch Panel) duvar iistti prize kadar olan uzakhfir 90 metrenin altrnda olacaktrr. Sonlandrnlan kabloda styrrk olmayacak ve kablo krhfirun, baglantr elemanlanrun uygun miktarda iginde kalmasma dikkat edilerek mekanik saglamhk saplanacakttr. Aynr prizlerde sonlandrrma yaprlrrken benzer hususlara uyulacaktrr Bakrr kablolar, kullanrlacak olan Ethernet Anahtarlara doprudan dafirtrm panolan tizerinden baflanacaktrr. Dalrtrm panolan ile Ethernet Anahtar ba[lantrlarr ise krsa ek kablolarla olacaktrr. Bu ek kablolar en Eok 2 (iki) metre, uzunlu[unda 24 awg ve UTP ek kablo (Flexible Patch Cable) tipinde olacaktrr. Bu kablolar Ozellikleri yukanda belirtilen CAT 6 standardma uygun olacaktrr Ek kablolar RJ45-zu45 konnektcirler ile sonlandrrrlmrg olacaktrr g Odalarda prizlerden bilgisayara olan ballantrlar 3 (iiq) metre uzunlulunda 24 awg ve UTP ek kablo (Flexible Patch Cable) tipinde olacaktrr. Bu kablolar dzellikleri yukanda belirtilen CAT 6 standardma uygun olacaktrr Tiim bakrr kablolar, kablolama yaprlandrrrhp sonlandrnldrktan sonra ISO ve/veya EIA/TIA 5688 standardrna gdre test edilecek, test sonuglan doktiman ve disket/cd ortamrnda teslim edilecektir Kablolar elektrik hatlannrn en az 15 cm. uzalrndan gegirilecektir Kullanrlan tiim kablolann (F/O, UTP) her iki ugtaki sonlandrrmalarr plastik numaratdrlerle anlagrlrr bigimde numaralandrrrhp etiketlenecek, her kat igin ayn ayn kullanrcrya doktiman, diskevcd ortamrnda teslim edilecektir. Etiketleme bilgisi kabin adr, patch panel adr ve patch panel port numarasrm igerecektir. 13 -Lu/

15 UPS Da$rtrm Kablolarr UPS dagrtrm kablolan TSE / ISO standartlanna uygun olacaktrr UPS prizlerine Eekilecek kablolar en az 3X2,5 mm kesitinde esnek ve bakrr tipinde olacaktr UPS prizlerine Eekilecek kablolar (linye) en fazla 9 adet UPS prizi besleyecektir. Her linyeye ayrr 16,{ sigorta konulacaktrr Her data ucuna 3 adet UPS prizi konulacaktrr Bina igi UPS panolan arasrnda kullanrlacak elektrik kablolan, taqrnacak maksimum elektrik ytikiine ve kablo boyuna uygun kesitte olacaktrr Ti.im gekilecek besleme kablolan yekpare olacaktrr. Higbir gekil ve ydntemle ek yaprlmayacaktr Birimlere dcigenen Data ve UPS prizleri ile bilgisayar masalan arasmdaki mesafenin fazla olmasr ve gegigleri engellemesi durumunda ara ba[lantr kablolarrm korumak amacl ile yere metal bahk srrtr ddgenecektir Kablolama alt yaprsr yaprlacak birimlerde asma tavan bulunan yerlerde gekilen kablolar sipiral plastik boru igerisine ahnacaktrr Kablo kesitleri tespit edilirken gerilim dtiqtimleri ve mesafeler dikkate almacaktr UPS Prizi X45 mm boyutlannda, modtil iizerine ig trrnaklanyla tam oturan, toprakh, krrmrzr renkte UPS prizi teklif edilecektir UPS prizindeki faz, ndtr ve toprak ballantr giriglerinin aralannda herhangi bir montaj hatasrnr ve kablolann birbirine de[mesini engelleyecek gekilde bogluk olmahdrr. Ballantr yaprlrrken kablolar en krsa gekilde soyulacaktrr Bilgisayar fiqlerinin baglanabilmesine imkan verecek gekilde olacaktrr. UPS prizlerinde normal fiqlerin takrlmasmr engelleyecek bacaklar olacaktrr Priz Modi.ilti Priz modtilleri data ve UPS prizi monte edebilecek gekilde olacaktrr. 3 adet UPS prizi aynr priz modiili.inde olabilecektir Kullanrlan kanal ile aynr marka ve aynl renkte PVC olacaktrr UPS Dagrtrm Panolarr 14 2,pr/ 2^- v

16 Kullanrlacak da$rtrm pano sayrlan, gerilim diiqiimlerine gore belirlenecektir. Birimlerde ihtiyag durumunda ayn ayn UPS dagrtrm panosu konulacaktrr Tiim da$rttm panolan metal ve 6n kapapr kilitli tipte olacaktrr.tiim panolarda sinyal lambalarr olacaktrr Kullanrlan otomatik sigortalar 16 AC karakteristilinde ve kesme kapasitesi enaz6 ka olacaktrr UPS da[rtrm panosunda, gekilen elektrik hatlarr igin kullanrlacak yeterli sayrdaki otomatik sigorta (164) miktanmn en az %25 fazlasrnr taqryabilecek qekilde bogluk bulunacaktrr Her panoda, kullanrlan otomatik sigorta (16,{) saylsrnrn en az Yol}'u kadar yedek amagh otomatik sigorta (16,4.) konulacaktrr. Bu sayr higbir gekilde birden az ve beqtenfazla olmayacaktrr Panolardaki tiim clhazlar ve malzemeler sriktiliip takrlabilme olanaprna sahip sag $ase ve kdprtiler iizerine monte edilmig olacaktrr. Panolardaki tiim 6rtii kapaklarrnda sigortalann etiketlenebilmesi igin metal yada plastik muhafazah etiketleri olacaktrr Da[rtrm panolanrun tiimtinde klemensleri, sigorta gdvdelerini ve kablolan tam olarak drtecek kapaklar olacaktrr Panolar tozboya ile elektro statik olarak boyah olacaktrr Dalrtrm panolan srva iistti 1.5 mm kahnhprnda DKP sactan elektrostatik boyah, uygun kapasiteli olacaktrr Pano igersinde yaprlacak ig ba[lantrlar NYAF kablo kullanrlarak yaprlacaktrr mm kablo kesitinden ktigtik olan panolarda ba[lantrlar uygun klemenslerle yaprlacaktrr Ttim panolardafaz, ndtr ve topraklama klemensleri olacaktrr UPS dalttrm panolarrna UPS clhazlan igin girig ve grkrqlanna kolon sigorta konulacaktrr. UPS pano kapa[rnda girig ve grkrg gcisteren sinyal lambasr olacaktrr Bina panosundan UPS iein Eekilecek besleme enerji kablosuna uygun amperajda W otomat sigorta konulacaktrr UPS panosuna kabinet iein uygun amperajda ayn W otomat sigorta konulacaktrr UPS panosuna UPS igin uygun konulacaktrr. amperajda girig ve grkrg igin sigorta 15 *,w/ q f

17 Topraklama Topraklama amacryla yeterli miktarda bakrr gubuk ya da plakalar teklif edilecektir Topraklama igin kullanrlacak kablolar en az I0 mm kesitinde olacaktrr Birimlere konulacak ttim da[rtrm panolanna topraklama hattr getirilecektir Birimlere kurulacak tiim kabinetlerde topraklama yaprlacaktrr Topraklama kablolanna higbir qekil ve ydntemle ek yaprlmayacaktrr. Topraklama kablolan yekpare olacaktrr Topraklama yaprldrktan sonra kullamcr UPS prizinde dlgiim yaprlacak ve ndtr toprak arasrndaki voltaj deperi enfazla 5 ohm veya 1.5 Volt olacaktrr kva'dan biiytik UPS clhazlan igin birim topraklamasrndan ayrr topraklama tesisatr yaprlacaktrr. Bu topraklamanrn kablo kesiti 16 mm olacaktrr Bakrr Kablo Da[rtrm Panosu (Patch Panel) Dalrtrm panosu EIA/TIA 568 B. 2-1 spesifikasyonlanna uygun olacak ve aga[rdaki performans de[erlerine uygun olacaktrr: Freq. (Mhz) Max. Zaylf.lama (Db) Min. Return Loss (Db) Min. NEXT (Db) O 64. O O o 52. O Patch panelin EIA/TIA 568 B. 2-1 standardrnda oldu[una dair uygunlu[u ba[rmsrz bir test kurulugu tarafindan onaylanmrg bir sertifika ile belgelenecektir (UL, ETL veya GHMT) Dalrtrm panosu RJ-45 uyumlu modiiller yaprda olacaktrr. Da[rtrm panosu iletkenlerinin birlegim yerleri altrn kaplama olacak ve kaplama kahnhlr belirtilecektir Da[rtrm panosu tizerinde ve her bir RJ-45 ucu igin etiket yeri olacaktrr. Yaprlacak numaralandrmalar dokiiman ve disket/cd ortamrnda teslim edilecektir Da[rtrm panosu gergevesi metal olacaktrr Da[rtrm panosu 19" dalrtrm kabinlerine uygun olacak ve gerekli ballantr elemanlan verilecektir. Her bir da[rtrm panosunda, sonlandrrrlan TP (Twisted Pair) kablolann mekanik alrrhklannr tagryacak gerekli mekanik tutucular bulunacaktrr. 16

18 Da[rtrm panosu iizerinde 24 adet zu 45 port bulunacak ve modiiler tipte olacaktrr UTP Kablo Qekimi Da[rtrm panolannda ve prizlerde sonlandurlan kablolarda sryrrk olmamasrna dikkat edilerek mekanik sa[lamhk sa[lanacaktrr Qekilecek UTP kablolann, da[rtrm panosundan (Patch Panel) kanal i.istii prize kadar 90 (doksan) metrenin altrnda kalmasr garttrr UTP kablo Eekiminde odalardaki ve katlardaki uglann srrah gitmesine dikkat edilecektir Tiim kanal iglerinde UTP kablolar 3 m mesafe arahklarr ile kablo kanallan igerisinde kablo baflan ile baglanacaktr Kablo kanallarr drgrndan kesinlikle kablo gekilmeyecektir. Kablolar zorunlu hallerde, kablo kanalmrn ddgenmesinin miimktin olmadt[t yerlerde spiral borular ieerisinden gegirilecektir Kalorifer altr gibi kablo gegirilmesi zorunlulugunun oldu$u yerlerde kablolar rsrva karsr direncli malzemeler ile izole edilecektir DataPrizi Kullanrlan kanahn priz montaj kitine uygun prrzler kullamlacaktrr Data prizleri RJ-45 tipinde olacak T5684 ve T5688 baglantr tiplerinin her ikisini birden destekleyecektir. Data prizlerinin EIA/TIA 568 B. 2-7 standardrnda olduluna dair uygunlupu balrmsrz bir test kurulugu tarafindan onaylanmrg bir sertifika ile belgelenecektir ( UL, ETL veya GHMT) Data priz iletkenlerinin birlegim yerleri altrn kaplama olacak ve kaplama kahnh[r belirtilecektir Dataprizlerinin iizerinde yayh tozkapa$r ve etiket yeri bulunacakttr Tiim data pizleri EWTIA 568 B. 2-1 spesifrkasyonlanna uygun olacak ve agalrdaki performans deperlerini sa$layacaktrr: Freq. (Mhz) Max. Zayrflama (Db) Min. Return Loss (Db) Min. NEXT (Dh) O 64. O O O Patch Cord (1 Metre ve 3 Metre) 17 4;P4/uq

19 Teklif edilecek tiim patch cord'lar kablo iireticisi ile aynr marka olacaktrr Patch cord CAT6 kablodan fabrikasyon olarak teklif edilecek ve iiretici fi rmarun iir0n bandrnda bulunacaktrr Kullanrlacak 1 (bir) metre patch cord kabin igerisindeki aktarmalarda (saflanan port sayrsr kadar), aym sayrda 3 (tiq) metre ise kullanrcr ile priz arasrnda kullanrlacaktrr.( 3 metre patch cordun yetiqmedi$i yerlerde 3 (tiq) metre yerine 5 (beq) metre patch cord verilecektir). Kullanrcr tarafina teklif edilecek patch kablolardan Yo50 fazlasr birimlere yedek olarak teslim edilecektir Kanalet (101x3a) Kanal iireticisi firmanm ISO 9001:2000 Kalite Gtivence Belsesi olacaktr Kanal iireticisi firmanrn TSE belgesi ve i.iretim yapan fabrikanrn CE deklarasyonu olacaktr EN :1999; EN :2000 standartlarrn gerektirdili testler yaprldr[rnda olumlu sonug verecektir Kablo kanallarr aleve dayanrkh, kendi kendine sdnen hammaddeden yaprlmrg olacaktrr Kanal kapaklarr gegmeli ve igten trrnakh yaprya sahip olacaktrr Yanmazhk derecesi UL94 V0 olacaktrr Kablo kanallarrnrn koruma srnrfi IP 40 olacaktrr Kullanrlan hammadde PVC M1 smrfi olacaktrr Kanallarrn gahqma ortam rsrsr -40 C ile + 60 C arah[rnda olacak ve bu belgelenecektir Dielektrik akrmr 260KY lcmdayamkh olacaktrr TS5109 standartlarrrun gerektirdi[i testler yaprldr[rnda alev ve krzarma olmayacak ve bu baprmsrz bir kuruluq tarafindan belgelenecektir Kanallar UV rgrnlarrna dayarukh olacaktrr Boyanabilir olacaktr Kablo kanal renkleri orijinal hammaddeden iiretilmiq olup RAL 9016 olacaktr Kanal l0lx34 mm <ilgiistinde olacaktrr ig kcige, drg kdqe aksesuarlarr mentegeli tip hareketli olacaktrr. 18 'v"ax/

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde,

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ YEREL ALAN AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/60 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR STANDARTLAR I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER II. BÖLÜM: PASİF ALTYAPI BİLEŞENLERİ 2. PASİF ALTYAPI

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI AKTİF CİHAZ VE PASİF KABLOLAMA EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

1. AMAÇ...2 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR...2 3. GENEL KOŞULLAR..2 4. DONANIMLAR..3 4.1. OMURGA ANAHTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3

1. AMAÇ...2 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR...2 3. GENEL KOŞULLAR..2 4. DONANIMLAR..3 4.1. OMURGA ANAHTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 www.btu.edu.tr - Sayfa 1 / 27 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ....2 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR....2 3. GENEL KOŞULLAR..2 4. DONANIMLAR..3 4.1. OMURGA ANAHTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 4.2. KENAR ANAHTAR Tip 1 (48

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek

D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek MADDE 1, - SARTNAMENiN KONUSU: PROJE YAPTM TEKNit( SARTNAMEsi Bu Teknik Sartname, \'ijksek ihtisas Hastanesi mevcut binada, deprem performans analizleri sonuglarrna gore tasarlanacak olan l kat gelik kat(eski

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ -İdarenin vereceği projelerde idarenin yazılı veya sözlü izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. -Proje ve şartnamelerin ekleri olarak verilen

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı