rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI"

Transkript

1 TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan oluqan teknik gartnamelere uygun a9a$rda cins ve miktarr yazrlan-malzemeler K-amu lhale Kanununun 22ld Maddesi (d) bendi, Kamu Mal ve Hizmet Ahmlarr Yoneimeliginin ilgili hukumleri qeredince satrn ahnacaktrr. Firmanrzca uygun fiyat bildirilmesi rica nur. llhan UGKARDESLER TuSge ATASEVEN Programcr Ekli:21 savfadan olusan sartname satrn ALINAcAK MAL ve HizMETiN t.n. CiNsi VE NEVi (OzELLiKLER ) SAYI MIKTAR BiRiM F YATI (K.D.V. HARic) TUTARI 1 PR Z MODULU 25 ADET 2 rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI 1 ADET 3 UPS PANO VE S GORTASI 1 ADET 4 DARENiN BELiRLEYECEGi ruottanrn KAMERA KABLOSU )o$enmesi 6 ADET 5 TASOVA TAPU MUDURLUGU MEVCUT KULLANILMAKTA ]LAN KAMERA ile KAYIT S STEMINiN YENi HiZMET BiNASINA TASINMASTVE MONTAJI 3 ADET 6 IUM BU SISTEMLER CALISIR VAZ YETTE TEsLiM EDiLMEsi 1 ADET TAR H: TEKL F VEREN N ADI SOYADI HALE $ARTLARI FIRMA KASES ve imzasl Satrn ahnacak mal ve hizmet muayene ve kabul heyetinin tespitinden sonra teslim ahnacaktrr.

2 TAPU VE KADASTRO X. oaoaaooavao BOLGE MUDURLUGUNE v BAGLI TA$OVA TAPU VE AMASYAKADASTRO TAgovA BiRivri TAr(Bis ALTYAPI KURULUMU TEI(Nir $ARTNAMESi n^&t / )\ 0.

3 1. KONU 1.1 AMAq Bu Teknik $artname (T.9.), Tapu ve Kadastro X. Bolge MUdUrlUgUnUn gerekli attyapr ve donantmla ilgili ihtiyaglarrnrn ve teknik 6zelliklerinin belirlenmesini ve teminini amaglamaktadrr. 1.2 KAPSAM Bu Teknik $artname, Sdzlegmede belirtilen sayrda TM ve KM igin gerekli donanrm ve altyapr malzemelerini kapsar TANIMLAR ve KISALTMALAR TANIMLAR TANIM AEIKLAMA Firma Yiiklenicinin tedarik etti[i malzemeyi saslayan i.iretici frrma Idare Yiiklenici Tapu Kadastro X. Bolge Miidiirli.igi Ig bu Teknik $artname kapsamrnda tanrmlanan ig ve hizmetleri yapmakla ytikiimlii ticari kuruluq anlamrndadrr. 4'rA^ 7 / Ll

4 2.2 KISALTMALAR 3DES A AC AES AWG Base-T BIOS Triple Data Encryption Standard Amper Alternating Current (Altematif Akrm) Advanced Encryption Standard American Wire Gauge Twisted pair Ethernet Basic Input Output System CAT.6 Category 6 CD Compact Disc CE CHAP Db DIN EN Erefli A DSCP DSL DVD EIA EIA/TIA 5688 EINTIA EN 50298/TS EN EN /T5 EN Conformity of Europe Challenge Handshake Authentication Protocol Desibel Eregli Demir ve Qelik Fabrikalan A.$ mamulu olan DKP 2.00mm ve DKP 1.50 mm standartlannda sac Differentiated Services Code Point Digital Subscriber Lrne Digital video disc Electronic Industries Alliance UTP Jack Pin Assignment Confusion International Network Cabling Kabin Uygulamasr standartr AG kontrol dtizenlemesi standartr EN / TS 3033 Mahfazalarla S ael anan Koruma Derec e leri S tandartr FTP G.SHDSL https Hz IEC rec /TS 3784 Foil Screened Twisted Pair Single-pair high-speed digital subscriber line Http ( Hyper Text Markup Language) Over SSL (Secure Shell Layer) Hertz (frekans deleri : I / Saniye) The International Electrotechnical Commission Elektrik si.ivenlik kurallarr standartr rec & DIN Kabin olgiilendirmesi standartr s 'ha^z 7q

5 IEC r/-2 IEEE IEEE 802 IEBE 802 l.d IEEE 802 l.p reee 802 l.q IEEE 802 l.x IETF IP IPSEC ISO ISO r / TS ISO 9002, DIN 67530, ASTM D 2796, ASTM D 3451 texture Ral9005 KM KVA L2 LAN MAC MB Mbps MHz MS NYAF OSPF PPP PVC Qos RIP Metrik montaj standartt Institute of Electrical & Electronics Engineers An Institute of Electrical Engineering standard for interconnecting of local area networking computer equipment Spanning Tree Protocol Traffic Class Expediting and Dynamic Multicast Filtering IEEE High Level Interface Standart Virtual Local Area Networks (VLANs) specific to wireless technologies Port Based Network Access Control lnternet Engineering Task Force Internet Protocol Ip Security Protocol lnternational Organization of Standardization Muayene deney standartlan Tozboya standardr Kadastro Miidtirlii$i Kilo Volt Amper ikinci seviye cinbellek Yerel Alan Alr (Local Area Network) Media Access Control Mega Byte (1,000,000 Byte) MegaBit Per Second Mega Hertz (1,000, 000 Hertz) Microsoft Koruyucu Topraklama iletkeni Open Shortest Path First Point to Point Protocol Polivinil Cloride Quality of Service Routing Information Protocol

6 RIPv2 RJ RMON SNMP SSH STP Routing lnformation Protocol Version2 Registered Jack Remote Network Monitoring Simple Network Management Protocol Secure Shell Shielded Twisted Pair r. $. Teknik $artname TAKBIS TCPruDP TFTP TKBM TOS TP TS 5109 TSE TM U UL UPS UTP Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Transmission Control Protocol / User Datagram Protocol Trivial File Transfer Protocol Tapu Kadasto Bolge Miidiirltigii Type of Service Twisted Pair Gcimme ve Oturtma Clhazlar igin Bogluk Boyutlarr Standanr Tiirk Standartlan Enstitiisii Tapu Mtidi.irliig.i Unit Underwriters Laboratories Kesintisiz Giig Kayna[r Unshielded Twisted Pair VLAN o Virtual LAN VPN WAN 3. isrpr YE OzgLLirrpn 3.1 GENEL OZUriXr,nn Ozel Sanal Ag (Virtual Private Network) Wide Area Network Yiiklenici, teklifini Ttirkge olarak sunacak ve diler btittin yazrgmalar Ttirkge olarak yaprlacaktrr Yiiklenici, gartnamede istenen ttim iiriinlere teklif vermek durumundadrr. Krsmi teklifler degerlendirmeye ahnmayacaktr Tekliflerde kazrntr ve silinti bulunmamahdrr. 1,,&I/ / q

7 Teklif edilen ttim iiriinlerin teklifte belirtilecek olan teknik ozellikleri, iiretici firmalann kendi web sayfalannda veya teklifle birlikte sa[lanacak orijinal teknik doktimanlardaki bilgilerle geliqmemelidir Tesis edilecek altyapr kablolamasr ug bagr olarak (2 -iki- data prizi,l -bir- gebeke prizi, 3 ups pirizi, patch kablo, patch panel, kanal v.s.dahil) teklif edilecektir. Ayrrca, telefon uglanntn telefon kronesine ba[lantrsr yaprlacaktrr. Mi.iteakiben, e$er mtidtirliikte santral varsa krone kutusu, santral arasmda gerekli ba[lantr hatlarr Eekilecektir Yiiklenici, bu gartnamede teknik dzellikleri belirtilen tiim ekipmanlar ile daha <jnceden miidiirli.igiln eski yerinde var olan diler donarum ve teghizatrn yeni yerine tagmmasmtn ardrndan kurarak, ti.im entegrasyon iglemlerini gergeklegtirdikten sonra gahqrr v aziy ette teslim edecektir Yerel alan alrnda kabinet yeri belirlenirken, operasyonel olarak ulaqrlmasr kolay, drqandan gelebilecek etkilerden uzak, havalandrmasr olan yerlerin segilmesine dikkat edilecektir UTP data kablolarrnrn prizlere dalrtrmr, kabinetlerden yrldrz (star) topolojisiyle yaprlacaktrr ve gekilen data uglarrnrn tamamr aktif olacaktrr Kullanrcr prizlerinin (data, telefon ve UPS) oda igindeki yerlerinin belirlenmesinde odanrn fiziksel durumu, kullanrm amacr ve oturma plam 96z dntinde bulundurulacak ve prizler bilgisayarlarrn kurulabilece$i en yakrn yere yerlegtirilecektir Fiziki zorunluluk drgrnda, data, telefon ve UPS prizlerinin yerden ytiksekligi mekanik garpmalara meydan verrneyecek qekilde zeminden en az 30 (otuz) cm yiiksekte olacaktrr Sdzlegmede belirlenecek birimlerde kesintisiz gtig kaynaklarrrun (UPS) ba[lantrsr Yiiklenici tarafindan yapr lacaktrr Yiiklenici; tiim iirtinler igin sistemin kurulumu, kullammr ve ydnetimi igin gerekli tiim konektdr, kablo, konsol kablosu, alet, yaz:jrm, stirtici.i, kullanrm ktlavuzlan, garanti belgeleri gibi gereksinimleri eksiksiz saflayacaktrr Teklif edilecek tiim tiriinler, orijinal, son teknolojiye uygun ve kullanrlmamrg ";pz f, y

8 Yiiklenici, sistemlerde bulunan ttim elemanlar igin orijinal krlavuz yanrnda, kullanrm krlavuzlarr, garanti belgeleri, kullanrcr lisans sertifikasr gibi kutulardan grkan ttim dokiimanlan sayrh ve kayrth bir qekilde teslim edecektir Yiiklenici teklif ettigi tirtinler veya bunlann iiretici firmalan igin ahnmrg ISO 9001 ve TSE Standartlanna uygunluk belgelerini ihale srrasrnda teslim edecektir. 3.2 DONANIM TEKNiK ozniiirrnni Firma, a9a$rda tanrmlanan donanrmlan sa$layacaktrr: SONLANDTRMA VE KABiNET ici YERLE$iM Proje kapsamrnda kullanrlan aktif ap bilegenlerinin tiimii kabinet iglerine yerlegtirilecektir Tiim data kablolan kabinetler igindeki patch panellerde sonlandmlacaktrr UTP kablolann sonlandrnlmasmda yaprsal kablolama standartlarrna uyulacaktrr. Kabinetlerde yer depigikli[i yaprlabilmesigin uygun uzunlukta UTP kablo fazlahpr brrakrlacaktrr Tiim kablolar dtizgtin ve strah gruplar halinde kabin arkalannda bulunan kablo tavalanna sabitlenecektir Dalrtrm panolannm ve kullanrcr prizlerinin (data ve UPS) yiizeyinde bulunan etiketleme btiliimlerine iizel etiket makinalan kullamlarak dtizsi.in ve okunakh etiketleme yaprlacaktrr UTP Patch panelden aktif crhaza baglantryr sallayan UTP Patch Kablonun her iki ucuna data priz numarasrnl belirten plastik kablo igaretleri (numaratdr) ile etiketleme yaprlacaktrr Etiketleme yaprlrrken kablolarrn srrah gitmesine dikkat edilecektir Etiketleme yaprlrrken aga[rdaki etiketleme sistemine uyulacaktrr isim etiketleri kendinden yaprgkanh ve kolay grkmayan tipte olacaktrr. Etiketler, kabinet igin <in kapak camrnrn igine drgandan gdriinecek gekilde sa! iist kdgeye yaprqtrnlacak, patch panellerde ise panel sa[ iist krigesine yaprgtrnlacaktrr Data prizi iizerindeki 1 data ucunun ve patch kablolann etiketi agalrdaki qekilde kodlanacaktrr: wlyq

9 Ornek ; A - 1 data priz etiketinde; o o d ; Data prizinin bagh oldugu kabinetin adrnr ; Data prizin patch panelin 1 nci portuna balh oldu$unu gdsterir Patch panellere haricen bir etiketleme yaprlmadan i.izerindeki port numaralarr kullanrlacaktrr Patch Panelden aktif cihaza baplanan patch kablolarda kablonun iki ucunun son ktstmlarrna plastik kablo etiketleri ile aga[rdaki kodlama yaprlacaktrr. Ornek ; A - 1 data prizetiketinde; o o d ; Data prizinin bagh oldugu kabinetin adrm ; Data prizin patch panelin I nci portuna baeh oldulunu gdsterir Bina yerlegiminde bina odalan tizerinde kendinden oda numarasr yoksa Yiiklenici, binanrn her katrnda "1" den baglayarak odalan gizecegi data projesi iizerinde numaralandrracaktrr Yiiklenici patch panel portlarrna balh olan prizleri gd,steren 6zet tabloyu kabinet camlrun ig ktsmrna plastik krhf igine yerlegtirerek yaprgtrracaktrr. Bu tablolann bir kopyasr bina data proje gizim dosyasrnda yer alacaktrr Pano igerisindeki sigortalar tist soldan "l" ile baglamak iizere her pano igin numerik olarak kodlanacaktrr. Kodlama 6zel etiketler ile sigortalar sigortalann altlanna, pano kodlamasr ise pano kapa[r drg iist sap krsmrna yaprlacaktrr UPS prizleri igin aga[rdaki kodlama kullanrlacaktrr. Ornek ; 41 elektrik prizi kodlamasrnda; Al ; Elektrik prizinin ba[h oldu[u da[rtrm panosunun ana panoda 1 nci sigortaya balh oldulunu Bir adet panonun tesis edildigi yerlerde bu kodlama 43, A6, A2... geklinde olacaktrr UPS panosunda her bir sigortarun hangi data prizlerini besledigi (data prizi iizerindeki etiket bilgileri) bir tablo halinde grkartrlacak ve UPS dalrtrm panolannrn kapak ig krsmrna geffaf krhf iginde yapr$trnlacaktrr. Bu tablo Yi.iklenicinin hazrlayacapr bina UPS elektrik da[rtrm projesi dosyasrnda da yer alacaktrr. '7",&rZ bf

10 Kabinet igerisindeki ttim kablolar kablo baplan ile sabitlenecektir Kabinet arkastnda brrakrlan kablolar drq etkenlere karqr esnek bir yalrtrm malzemesi ile korumaya ahnacaktu Kabinetlerde kesintisiz bulunmadrgr durumlarda gi.ig kaynaklarr igin, kabinetin en altrnda 25 cm bogluk brrakrlacak ve kabinet igi elemanlar bu bogluktan sonra takrlacaktrr Kabinetlerdeki havalandrrma-aydrnlatma tertibatr ve priz gruplan igin ayrr besleme kablolarr gekilecektir Birimlere konulacak UPS ler idare tarafindan temin edilecektir. UPS lerin idare tarafindan saplanmasr durumunda Yi.iklenici UPS leri kabinet igerisinde tarif edilen gartlara uygun bir qekilde konumlandrrmak ve gahgrr duruma getirerek baglantrlanm bedelsiz olarak yapmakla yiikiimliidtir. E[er UPS idare tarafindan temin edilmemig ise UPS giriq grkrg kablolarr birbiriyle ba[lanacaktrr Genel garanti kogullanndan ayn olarak kurulan her bir yaprsal kablolama sistemi ve yaprsal kablolama iiriinlerinin hepsi igin Uretici Firma tarafindan en az 25 (yirmibeg) yrl siire ile uygulama, performans ve tiriin garantisi verilecektir Kabinet igi yerleqim planr EK-A de gdsterilen qekilde yaprlacaktrr PVC KABLO KANALI MONTAJI Birimlerde, oda igleri drqrnda kalan tiim alanlarda UTP data ve UPS elektrik kablolarr aynr kanal iginde seperator ile ayrrlarak ddgenecektir UTP data ve UPS elektrik kablo kanallarr arasrnda seperatdr kullanrlacaktrr Koridorlara dcigenen kablo kanallannda kablo gekme iglemi tamamlandrktan sonra en azo/o25 (yirmibeg) bogluk kalacaktrr Kablo kanallarr dcigenirken bina elektrik sistemi ile temasr engellenecektir Kablo kanallan igersine binada bulunan bagka hig bir kablo ahnmayacaktrr. (Telefon hattr harig) Ddqenen tiim kanallarda ddniig, ekleme, ballantr, bdlme elemanlan kullanrlacaktrr. "#/? y

11 Kanal d<iqenirken odalara girigler koridorlardan yaprlacaktrr. Bir odadan di[er bir odaya zorunlu haller drgrnda gegig yaprlmayacaktrr. Ancak Ytiklenici isterse, bir oda igin kullandr[r kanal iginden yandaki odarun kablolannr tagryabilecek sadece bu suretle odadan odaya gegebilecektir. Bunun igin odalarrn yerlegim durumu dikkate almacaktrr Oda iginde ddgenece kablo kanah, ileride priz ekleme ihtiyacr ortaya grktrlrnda, buna imkdn taruyan modtiler bir yaprya sahip olacaktrr Zorunlu haller drgrnda kanallann tavana ddqenmesi sadece koridorlarda kargrdan kargrya gegmek igin yaprlacaktrr. Fakat koridorlarda kirig mevcutsa gegig tavandan olmayacak, kiriqler kullamlacaktrr Kanallar sabit yiizeylere ddgenecektir. Aliiminyum panel, masa, ahgap yiizey gibi sabit olmayan yiizeylere kesinlikle kablo kanah ddgenmeyecektir Kanal montajr strastnda kesme iglemi uygun cihazlarla yaprlacak ve kanal kesim noktalannda gapak olmayacaktrr Koridorlardan oda iglerine girilirken aerlan deliklere plastik spiral yerlegtirilecektir D<iqenen ttim kanallarda birlegim yerlerinde hig bir agrkhk kalmayacaktrr Kablo kapaklarr ve aksesuarlarr kesinlikle birbirlerine vidalanmayacaktrr Kablo kanallanrun tizerine priz gergeveleri yerlegtirilirken agrkhk brrakrlmayacaktrr PROJELENDiRME VE DOKUMANTASYON Yiiklenici, Sdzleqmede belirlenecek her bir birim igin yaprsal kablolama faaliyetleri ile ilgili hazrlayaca[r Uygulama Planrnr idare'ye onay igin verecektir. Altyapr uygulamaslnln sonunda birimlerin projeleri Autocad, Visio veya benzeri yaz:/,rmlar kullanrlarak gizilecektir Projeler tizerinde aynntrh bina gizimleri (kat, oda, kullanrlan birim vb.), odalardaki data ve UPS prizlerinin yerlegimi, priz numaralarr, kabinet ve UPS panolanntn yerlegimi mutlaka belirtilecektir Bu plan iizerinde UPS besleme kablolarrmn $emasl da olacaktrr. Testleri yaprlan UTP kablolarrn listeleri hazrrlanacaktrr. Bu listede priz numarasr, kabinet numarast, kullanrcrrun gdrev bilgileri mutlaka olacaktrr. 10 tupz7q

12 UPS kablolamast linyelerinin odalara gcire dalrhm listesi yazrb ve elektronik ortamda verilecektir Test sonuqlan, ttim gizimler ve projelendirme dokiimantasyonlan muayene ve kabul srrastnda birimde hazrr halde bulundurulacaktrr ve idareye 2 (iki) kopya basrh ve CD ortammda teslim edilecektir YAPISAL KABLOLAMA TEKNLT 0ZWriXr,NNi Sozlegmede belirlenecek birimlerde ve idarece belirlenecek adette data ucu tesis edilecektir. Her data ucu igin 3 (Ug) adet Pinli UPS prizi tesis edilecektir. Yaprsat Kablolama ile ilgili teknik 6zellikler agagrdadrr: UTP Kablo Ozellikleri: Kablolama ve kablolama igin kullanrlacak pasif malzemelerin aga[rda belirtilen asgari standart ve dzelliklerde olacaktrr. Yerel Alan A! (LAN) igin Cat-6 UTp LSZH kablolama iirtinleri kullanrlacaktrr. Data bakrr kablolamasr Cat6 Perforrnans spesifikasyonlarrna uygun olacaktrr. Data kablalan minimum 350 MHz yi destekleyecektir. Kullanrlacak data tirtinlerinin ddrt baglantr sistemini destekleyecek ve iiretici firma tarafindan ddrt ba[lantr sistemine gdre 25 yi performans garantisi verecektir. Kablolama altyaprsr ANSI/TIA-568-C.2, ISo /IE C-11801, EN50173 uluslararasr standartlarrndan birisine uygun olarak CAT6 UTP bakrr kablo ve sonlandtrma ekipmanlanndan oluqacaktrr. UTP kablolamada kullanrlan t{im kablolama Ddrt baglantryr bu standartlara uygunlu[u ba$rmsrz bir test kurulugu tarafindan onaylanmrq bir rapor ile belirtilmig olacaktrr. (UL, ETL veya GHMT). Kablolamada kullamlacak tiim iirtinler avm marka olacaktrr Kurulacak olan UTP Kablolama altyaprsr EINTIA 568 C 4 giftli 100 ohm CAT6 performans spesifikasyonlanna uygun olacaktrr Kablo IF,C 332-l (Fire performance) testinden gegiyor olacaktrr Kablolama sisteminin bu standartlara uygunlugu ba[rmsrz bir test kuruluqu tarafindan onaylanmrg bir rapor ile belgelenecektir Kullanrlacak kablo igerisinde sarmal giftler arasrndaki sinyal etkilegimini en aza indirmek amacryla, her bir sarmal gift kendi arasrnda yaprgrk olacak ve sarmal giftlerin aglslnrn bozulmamasr igin arasrndan bir seperator veya izolatrir geeecektir Kablo iletkeni, grplak ve katr bakrr olacaktrr Kablo iletkeni 23 AWG dlgtistinde olacaktr Kabloda 4 adet sarmal gift olacaktrr Kablonun gahqma srcakh$r -20"C -+60oC olacaktrr. 11 a;,k/ 7 {

13 Kablo drq krhflr igin virgin (hig kullamlmamrq), yiiksek kalitede, yi.iksek molekiil er alrrhkh I-SZH materyal kullanr lacaktrr Kablo izolasyonu, Q 0,98 (LSZH) rec332.l' i destekleyecektir Kablo drg gapr max. 6.6 mm olacaktr Kablodaaqalrdabelirlenen <izellikler sa[lanacaktrr: m' de EIA/TIA 568 B. 2-7 spesifikasyonlannda belirtilen frekanslar igin max. Zayrflama de[erleri Db/100 m olarak belirtilen de$erlerden daha biiyiik olmayacaktrr. Frekans ]Nlax. Zavtflama IN4HZ 10.7 Db/100 m 62.5 MHz 15.4 Db/100 m 100 MHz 19.8 Db/100 m 2OO MHz 29.0 Db/100 m 25O MHz 32.8 Db/100 m 350 MHz 36.4 Db/100 m 12

14 Aynr frekanslar igin tipik Near End Crosstalk (NEXT) kayrplan Db olarak belirtilen deeerlerden daha kiictik olmavacaktr. Frekans NEXT (Db) 3r.25 Mhz Db 62.5 Mhz 47.4Db 100 Mhz Db 2OO Mhz Db 250 Mhz Db 350 Mhz Db Bu kablo ile kullanrlacak tiim ba[lantr elemanlan CAT6 standardrna uygun olacaktr. Bu iiriinlerin CAT6 standartlannda olduklannr ispat eden ba$rmstz test kuruluglannca verilmig sertifikalan olacaktrr (UL, ETL, GHMr) Ddgenecek kablonun, da[rtrm panosundan (Patch Panel) duvar iistti prize kadar olan uzakhfir 90 metrenin altrnda olacaktrr. Sonlandrnlan kabloda styrrk olmayacak ve kablo krhfirun, baglantr elemanlanrun uygun miktarda iginde kalmasma dikkat edilerek mekanik saglamhk saplanacakttr. Aynr prizlerde sonlandrrma yaprlrrken benzer hususlara uyulacaktrr Bakrr kablolar, kullanrlacak olan Ethernet Anahtarlara doprudan dafirtrm panolan tizerinden baflanacaktrr. Dalrtrm panolan ile Ethernet Anahtar ba[lantrlarr ise krsa ek kablolarla olacaktrr. Bu ek kablolar en Eok 2 (iki) metre, uzunlu[unda 24 awg ve UTP ek kablo (Flexible Patch Cable) tipinde olacaktrr. Bu kablolar Ozellikleri yukanda belirtilen CAT 6 standardma uygun olacaktrr Ek kablolar RJ45-zu45 konnektcirler ile sonlandrrrlmrg olacaktrr g Odalarda prizlerden bilgisayara olan ballantrlar 3 (iiq) metre uzunlulunda 24 awg ve UTP ek kablo (Flexible Patch Cable) tipinde olacaktrr. Bu kablolar dzellikleri yukanda belirtilen CAT 6 standardma uygun olacaktrr Tiim bakrr kablolar, kablolama yaprlandrrrhp sonlandrnldrktan sonra ISO ve/veya EIA/TIA 5688 standardrna gdre test edilecek, test sonuglan doktiman ve disket/cd ortamrnda teslim edilecektir Kablolar elektrik hatlannrn en az 15 cm. uzalrndan gegirilecektir Kullanrlan tiim kablolann (F/O, UTP) her iki ugtaki sonlandrrmalarr plastik numaratdrlerle anlagrlrr bigimde numaralandrrrhp etiketlenecek, her kat igin ayn ayn kullanrcrya doktiman, diskevcd ortamrnda teslim edilecektir. Etiketleme bilgisi kabin adr, patch panel adr ve patch panel port numarasrm igerecektir. 13 -Lu/

15 UPS Da$rtrm Kablolarr UPS dagrtrm kablolan TSE / ISO standartlanna uygun olacaktrr UPS prizlerine Eekilecek kablolar en az 3X2,5 mm kesitinde esnek ve bakrr tipinde olacaktr UPS prizlerine Eekilecek kablolar (linye) en fazla 9 adet UPS prizi besleyecektir. Her linyeye ayrr 16,{ sigorta konulacaktrr Her data ucuna 3 adet UPS prizi konulacaktrr Bina igi UPS panolan arasrnda kullanrlacak elektrik kablolan, taqrnacak maksimum elektrik ytikiine ve kablo boyuna uygun kesitte olacaktrr Ti.im gekilecek besleme kablolan yekpare olacaktrr. Higbir gekil ve ydntemle ek yaprlmayacaktr Birimlere dcigenen Data ve UPS prizleri ile bilgisayar masalan arasmdaki mesafenin fazla olmasr ve gegigleri engellemesi durumunda ara ba[lantr kablolarrm korumak amacl ile yere metal bahk srrtr ddgenecektir Kablolama alt yaprsr yaprlacak birimlerde asma tavan bulunan yerlerde gekilen kablolar sipiral plastik boru igerisine ahnacaktrr Kablo kesitleri tespit edilirken gerilim dtiqtimleri ve mesafeler dikkate almacaktr UPS Prizi X45 mm boyutlannda, modtil iizerine ig trrnaklanyla tam oturan, toprakh, krrmrzr renkte UPS prizi teklif edilecektir UPS prizindeki faz, ndtr ve toprak ballantr giriglerinin aralannda herhangi bir montaj hatasrnr ve kablolann birbirine de[mesini engelleyecek gekilde bogluk olmahdrr. Ballantr yaprlrrken kablolar en krsa gekilde soyulacaktrr Bilgisayar fiqlerinin baglanabilmesine imkan verecek gekilde olacaktrr. UPS prizlerinde normal fiqlerin takrlmasmr engelleyecek bacaklar olacaktrr Priz Modi.ilti Priz modtilleri data ve UPS prizi monte edebilecek gekilde olacaktrr. 3 adet UPS prizi aynr priz modiili.inde olabilecektir Kullanrlan kanal ile aynr marka ve aynl renkte PVC olacaktrr UPS Dagrtrm Panolarr 14 2,pr/ 2^- v

16 Kullanrlacak da$rtrm pano sayrlan, gerilim diiqiimlerine gore belirlenecektir. Birimlerde ihtiyag durumunda ayn ayn UPS dagrtrm panosu konulacaktrr Tiim da$rttm panolan metal ve 6n kapapr kilitli tipte olacaktrr.tiim panolarda sinyal lambalarr olacaktrr Kullanrlan otomatik sigortalar 16 AC karakteristilinde ve kesme kapasitesi enaz6 ka olacaktrr UPS da[rtrm panosunda, gekilen elektrik hatlarr igin kullanrlacak yeterli sayrdaki otomatik sigorta (164) miktanmn en az %25 fazlasrnr taqryabilecek qekilde bogluk bulunacaktrr Her panoda, kullanrlan otomatik sigorta (16,{) saylsrnrn en az Yol}'u kadar yedek amagh otomatik sigorta (16,4.) konulacaktrr. Bu sayr higbir gekilde birden az ve beqtenfazla olmayacaktrr Panolardaki tiim clhazlar ve malzemeler sriktiliip takrlabilme olanaprna sahip sag $ase ve kdprtiler iizerine monte edilmig olacaktrr. Panolardaki tiim 6rtii kapaklarrnda sigortalann etiketlenebilmesi igin metal yada plastik muhafazah etiketleri olacaktrr Da[rtrm panolanrun tiimtinde klemensleri, sigorta gdvdelerini ve kablolan tam olarak drtecek kapaklar olacaktrr Panolar tozboya ile elektro statik olarak boyah olacaktrr Dalrtrm panolan srva iistti 1.5 mm kahnhprnda DKP sactan elektrostatik boyah, uygun kapasiteli olacaktrr Pano igersinde yaprlacak ig ba[lantrlar NYAF kablo kullanrlarak yaprlacaktrr mm kablo kesitinden ktigtik olan panolarda ba[lantrlar uygun klemenslerle yaprlacaktrr Ttim panolardafaz, ndtr ve topraklama klemensleri olacaktrr UPS dalttrm panolarrna UPS clhazlan igin girig ve grkrqlanna kolon sigorta konulacaktrr. UPS pano kapa[rnda girig ve grkrg gcisteren sinyal lambasr olacaktrr Bina panosundan UPS iein Eekilecek besleme enerji kablosuna uygun amperajda W otomat sigorta konulacaktrr UPS panosuna kabinet iein uygun amperajda ayn W otomat sigorta konulacaktrr UPS panosuna UPS igin uygun konulacaktrr. amperajda girig ve grkrg igin sigorta 15 *,w/ q f

17 Topraklama Topraklama amacryla yeterli miktarda bakrr gubuk ya da plakalar teklif edilecektir Topraklama igin kullanrlacak kablolar en az I0 mm kesitinde olacaktrr Birimlere konulacak ttim da[rtrm panolanna topraklama hattr getirilecektir Birimlere kurulacak tiim kabinetlerde topraklama yaprlacaktrr Topraklama kablolanna higbir qekil ve ydntemle ek yaprlmayacaktrr. Topraklama kablolan yekpare olacaktrr Topraklama yaprldrktan sonra kullamcr UPS prizinde dlgiim yaprlacak ve ndtr toprak arasrndaki voltaj deperi enfazla 5 ohm veya 1.5 Volt olacaktrr kva'dan biiytik UPS clhazlan igin birim topraklamasrndan ayrr topraklama tesisatr yaprlacaktrr. Bu topraklamanrn kablo kesiti 16 mm olacaktrr Bakrr Kablo Da[rtrm Panosu (Patch Panel) Dalrtrm panosu EIA/TIA 568 B. 2-1 spesifikasyonlanna uygun olacak ve aga[rdaki performans de[erlerine uygun olacaktrr: Freq. (Mhz) Max. Zaylf.lama (Db) Min. Return Loss (Db) Min. NEXT (Db) O 64. O O o 52. O Patch panelin EIA/TIA 568 B. 2-1 standardrnda oldu[una dair uygunlu[u ba[rmsrz bir test kurulugu tarafindan onaylanmrg bir sertifika ile belgelenecektir (UL, ETL veya GHMT) Dalrtrm panosu RJ-45 uyumlu modiiller yaprda olacaktrr. Da[rtrm panosu iletkenlerinin birlegim yerleri altrn kaplama olacak ve kaplama kahnhlr belirtilecektir Da[rtrm panosu tizerinde ve her bir RJ-45 ucu igin etiket yeri olacaktrr. Yaprlacak numaralandrmalar dokiiman ve disket/cd ortamrnda teslim edilecektir Da[rtrm panosu gergevesi metal olacaktrr Da[rtrm panosu 19" dalrtrm kabinlerine uygun olacak ve gerekli ballantr elemanlan verilecektir. Her bir da[rtrm panosunda, sonlandrrrlan TP (Twisted Pair) kablolann mekanik alrrhklannr tagryacak gerekli mekanik tutucular bulunacaktrr. 16

18 Da[rtrm panosu iizerinde 24 adet zu 45 port bulunacak ve modiiler tipte olacaktrr UTP Kablo Qekimi Da[rtrm panolannda ve prizlerde sonlandurlan kablolarda sryrrk olmamasrna dikkat edilerek mekanik sa[lamhk sa[lanacaktrr Qekilecek UTP kablolann, da[rtrm panosundan (Patch Panel) kanal i.istii prize kadar 90 (doksan) metrenin altrnda kalmasr garttrr UTP kablo Eekiminde odalardaki ve katlardaki uglann srrah gitmesine dikkat edilecektir Tiim kanal iglerinde UTP kablolar 3 m mesafe arahklarr ile kablo kanallan igerisinde kablo baflan ile baglanacaktr Kablo kanallarr drgrndan kesinlikle kablo gekilmeyecektir. Kablolar zorunlu hallerde, kablo kanalmrn ddgenmesinin miimktin olmadt[t yerlerde spiral borular ieerisinden gegirilecektir Kalorifer altr gibi kablo gegirilmesi zorunlulugunun oldu$u yerlerde kablolar rsrva karsr direncli malzemeler ile izole edilecektir DataPrizi Kullanrlan kanahn priz montaj kitine uygun prrzler kullamlacaktrr Data prizleri RJ-45 tipinde olacak T5684 ve T5688 baglantr tiplerinin her ikisini birden destekleyecektir. Data prizlerinin EIA/TIA 568 B. 2-7 standardrnda olduluna dair uygunlupu balrmsrz bir test kurulugu tarafindan onaylanmrg bir sertifika ile belgelenecektir ( UL, ETL veya GHMT) Data priz iletkenlerinin birlegim yerleri altrn kaplama olacak ve kaplama kahnh[r belirtilecektir Dataprizlerinin iizerinde yayh tozkapa$r ve etiket yeri bulunacakttr Tiim data pizleri EWTIA 568 B. 2-1 spesifrkasyonlanna uygun olacak ve agalrdaki performans deperlerini sa$layacaktrr: Freq. (Mhz) Max. Zayrflama (Db) Min. Return Loss (Db) Min. NEXT (Dh) O 64. O O O Patch Cord (1 Metre ve 3 Metre) 17 4;P4/uq

19 Teklif edilecek tiim patch cord'lar kablo iireticisi ile aynr marka olacaktrr Patch cord CAT6 kablodan fabrikasyon olarak teklif edilecek ve iiretici fi rmarun iir0n bandrnda bulunacaktrr Kullanrlacak 1 (bir) metre patch cord kabin igerisindeki aktarmalarda (saflanan port sayrsr kadar), aym sayrda 3 (tiq) metre ise kullanrcr ile priz arasrnda kullanrlacaktrr.( 3 metre patch cordun yetiqmedi$i yerlerde 3 (tiq) metre yerine 5 (beq) metre patch cord verilecektir). Kullanrcr tarafina teklif edilecek patch kablolardan Yo50 fazlasr birimlere yedek olarak teslim edilecektir Kanalet (101x3a) Kanal iireticisi firmanm ISO 9001:2000 Kalite Gtivence Belsesi olacaktr Kanal iireticisi firmanrn TSE belgesi ve i.iretim yapan fabrikanrn CE deklarasyonu olacaktr EN :1999; EN :2000 standartlarrn gerektirdili testler yaprldr[rnda olumlu sonug verecektir Kablo kanallarr aleve dayanrkh, kendi kendine sdnen hammaddeden yaprlmrg olacaktrr Kanal kapaklarr gegmeli ve igten trrnakh yaprya sahip olacaktrr Yanmazhk derecesi UL94 V0 olacaktrr Kablo kanallarrnrn koruma srnrfi IP 40 olacaktrr Kullanrlan hammadde PVC M1 smrfi olacaktrr Kanallarrn gahqma ortam rsrsr -40 C ile + 60 C arah[rnda olacak ve bu belgelenecektir Dielektrik akrmr 260KY lcmdayamkh olacaktrr TS5109 standartlarrrun gerektirdi[i testler yaprldr[rnda alev ve krzarma olmayacak ve bu baprmsrz bir kuruluq tarafindan belgelenecektir Kanallar UV rgrnlarrna dayarukh olacaktrr Boyanabilir olacaktr Kablo kanal renkleri orijinal hammaddeden iiretilmiq olup RAL 9016 olacaktr Kanal l0lx34 mm <ilgiistinde olacaktrr ig kcige, drg kdqe aksesuarlarr mentegeli tip hareketli olacaktrr. 18 'v"ax/

20 Kanal tabanlarrnda duvara montajr kolaylagtrran gablonlanmrg dikey ve yatay montaj delikleri mevcut olacaktrr Kanal tizerinde 3 (iie) ara bdlmenin opsiyonel olarak konulabilecegi krzak yuvalan bulunacaktrr Kanal iizerindeki tiim aksesuarlar kanal iireticisine ait olacaktrr (data prizi gekirdepi harig) PVC Kablo Kanah Montajr Koridorlara ddgenen kablo kanallannda kablo qekme iqlemi tamamlandrktan sonra en azo/o25 bogluk kalacaktrr Kablo kanallan diigenirken bina elektrik sistemi ile temasr engellenecektir Kablo kanallan igersine binada bulunan bagka hie bir kablo ahnmayacaktrr. (Telefon hatlarr harig) Oda iglerine ddgenecek kanallarda kanal bdlme elemanr kullanrlacaktrr Dd,genen tiim kanallarda ddntg, ekleme, ballantr, b6lme elemanlarr kullanrlacaktrr Kanal ddqenirken odalara girigler koridorlardan yaprlacaktrr. Bir odadan diler bir odaya zorunlu haller drgrnda gegig yaprlmayacaktrr. Ancak Yi.iklenici isterse, bir oda igin kullandrgr kanal iginden bitigikteki odantn kablolarrnr tagryabilecek sadece bu suretle odadan odaya gegebilecektir. Bunun igin odalarrn yerleqim durumu dikkate ahnacaktrr Oda iginde ddqenecekablo kanah, ileride priz ekleme ihtiyacr ortaya grktr$rnda, buna imkdn taruyan modiiler bir yaprya sahip olacaktrr Zorunlu haller drqrnda kanallann tavana ddqenmesi sadece koridorlarda kargrdan karqrya gegmek igin yaprlacaktrr. Fakat koridorlarda kiriq mevcutsa gegig tavandan olmayacak, kirigler kullamlacaktrr Koridorlarda kanallar elektrik ve data igin ayrr ayrr ddgenecek ve iki kanal arasnda 20 cm boqluk brrakrlacaktrr. Oda iglerinde tek kanal dogenecek elektrik ve data (telefon kablolarr data kablosu bdlmesinden gegirilecektir) aynmlnr yapabilmek igin kanal b6lme elemanlarr kullanrlarak aynr kanal iginden ddqenecektir Kanallar sabit ytizeylere ddgenecektir. Aliiminyum panel, masa, ah$ap yrj,zey gibi sabit olmayan yiizeylere kesinlikle kablo kanah d6genmeyecektir Kanal montajr srrasrnda kesme iqlemi uygun cihazlarla yaprlacak ve kanal kesim noktalarrnda gapak olmayacaktrr. 19 w/ 2'- 4

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

TTURKKIZIIAII. runr KtztLAYl PENDIK. r 868

TTURKKIZIIAII. runr KtztLAYl PENDIK. r 868 TTURKKIZIIAII r 868 runr KtztLAYl PENDIK I. TANIML.dR: llu madde tarif edil.en sozlesme ve ekleri 1.1.!' Tt'nk Krzrlayf',JKuzey MarunarcBcilge K 1.2." Fjrmal', sdzlegmede istenilen iglerin yaprl sciz konusu

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKLİFİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKLİFİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKLİFİ Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığının ekli teknik şartnamede belirtilen işler 4734 sayılı kamu ihale kanunu 22 d maddesine göre yaptırılacaktır.

Detaylı

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET T.C. SAdLIK BAKANLIdI TtrRKiyE KAMU HASTANELERI BiRLidi BATMAN solco DEVLET HmrnNpsi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 14.10.2014 Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Hasan KILICASLAN

Detaylı

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ TEKLİF KABUL EDİLİR İLAN NUMARASI: KKTC-12-TCKB-01/004 Osman Ağa Kültür Evi Projesi 1.Genel Tanım: Osman Ağa Kültür Evi Restorantı, Bahçesi, Mutfağı, Büfe ve havuzu için döşenecek

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ETHERNET. Endüstriyel Ethernet. STEADYTEC Teknolojili IE-LINE

ENDÜSTRİYEL ETHERNET. Endüstriyel Ethernet. STEADYTEC Teknolojili IE-LINE Endüstriyel ethernet network teknolojisinde günden güne öne çıkan bir standart haline gelmektedir. Çünkü planlama ve üretim aşamasında bu uygulamalardan alınan verim daha fazladır. Üreticiler network ağlarıyla

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

BT SINIFI UPLĠNK BAĞLANTISI A33 A34

BT SINIFI UPLĠNK BAĞLANTISI A33 A34 EK-1 BT SINIFI UPLĠNK BAĞLANTISI BT SINIFI Kabinet A33 A34 Kablo Kanalı SĠSTEM ODASI KABĠNET 1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 25 26 27 28 29 30 37 38 39 40 41 42 COMBO 7 8 9 10 11 12 19 20 21 22 23 24 31

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

diilnis Hastane Yiinl

diilnis Hastane Yiinl T.C. SAELIK BAKANLICI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN ndlce DEvLET HnsrnNpsi Sayr : B. 10.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:... Kurumumuzun ihtiyacr olan ndroloii yogun bakrmda kullanrlmak

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

Sayr t (?? Konu :Teklif. """""""""'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr.

Sayr t (?? Konu :Teklif. 'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr. Sayr t (?? Konu :Teklif T.C. ADANA VALiLiGi Halk Saghfir Miidrirliigii ADANA...t...t2014 TEKLiF FORMU Miidtirli.igiimiizi.in ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktarr ve

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME

EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1- Bu şartname, TRT Ankara Radyosu, S1 stüdyosu dimmer sistemi ile truss ışık askı sistemi teçhizatının, elektrik ve mekanik, sistemleri ile beraber temini, yerine

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Ağ Altyapı Kurulumu İşi Doğru / Yanlış Örnekleri

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Ağ Altyapı Kurulumu İşi Doğru / Yanlış Örnekleri Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ağ Altyapı Kurulumu İşi Doğru / Yanlış Örnekleri Sununun Amacı Bu sunu ; Eğitimde FATİH Projesi kapsamında, 47 ilde 152 pilot okulda yapılan ağ altyapı kurulumlarında

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

gursuitikamuhastanelerikurumugerrelsekreterlifi Yeniqehir ilge Devlet Hastanesi it cit i MAKAMA

gursuitikamuhastanelerikurumugerrelsekreterlifi Yeniqehir ilge Devlet Hastanesi it cit i MAKAMA Sayr: 38007871i Konu: FiYat lstefi. T.C. SACLIK BAKANLIEI runrive I(AMU HAsrANEln'ni IKURUMIJ gursuitikamuhastanelerikurumugerrelsekreterlifi Yeniqehir ilge Devlet Hastanesi it cit i MAKAMA 08/06/2015

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

AĞ ALTYAPISI KURULUMUNDA OKUL YÖNETİMLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKLİ KONULAR

AĞ ALTYAPISI KURULUMUNDA OKUL YÖNETİMLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKLİ KONULAR Eğitimde Fatih Projesi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü AĞ ALTYAPISI KURULUMUNDA OKUL YÖNETİMLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKLİ KONULAR 15.03.2012 Sununun Amacı Bu sunu ; Eğitimde F@TİH Projesi

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. j,:. 1-l:,4.1I i. tlrr..irt.,t;.i, Say: 161 82509.Sahnalma / Konu: Teklif Fomu ADANA V Il Saghk M r6dt152619 I 140 28 I 04 12016 TEKLIF FO Miidi.irhigiimrize bagl birimlerin ihtiyacr ol belirtilen 2 (

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

Sizin tarafınızdan tasarlanan Yeni golf sigorta kutuları VS ve VF serisi

Sizin tarafınızdan tasarlanan Yeni golf sigorta kutuları VS ve VF serisi Sizin tarafınızdan tasarlanan Yeni golf sigorta kutuları VS ve VF serisi Farklı & zarif, tasarım ayrıntılarıyla zengin Yeni golf sigorta kutuları yelpazesini tasarlamadan önce konusundaki gerçek uzmanları

Detaylı

600x450 Duvar Tipi Kabinetler

600x450 Duvar Tipi Kabinetler DataLine 20 DataLine 20 600x450 Duvar Tipi Kabinetler Açıklama HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildişi gerek dikili tip gerekse duvar

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr";;;i;;"4.i,". ( inrivlq LisrESi. Miktan i

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr;;;i;;4.i,. ( inrivlq LisrESi. Miktan i T.C. SAGLIK BAKANLIGI TURKiyE KAMU HASTANELnni ninr,igi BATMAN s6i,cn DEvLET rr.isr,innsi Sayr : B. 10.4.ISM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saym: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RONTGEN each sisremi iqin

Detaylı

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI Sayr : B.10.4.1SM4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 20,10.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Yusuf GOK igin

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr T.C. SAGLIK BAKANLICI runxiyn KAMU HASTANELERI BIRLIGI -gainiin n6lcn DEvLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72'00'201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan KEMoTERApi servisi iqin uelz ALIMI

Detaylı

'ALiLiGi MiidiirliiIii. ADANA Halk SaEhi TEKLI FORMU. :ellikleri belirtilen (l) kalem malzeme 4734 sayrh :temin edilecektir. \ Adet.

'ALiLiGi MiidiirliiIii. ADANA Halk SaEhi TEKLI FORMU. :ellikleri belirtilen (l) kalem malzeme 4734 sayrh :temin edilecektir. \ Adet. Sayl Konu, q1) : Teklif ADANA Halk SaEhi TEKLI 'ALiLiGi MiidiirliiIii FORMU ADANA,/.9 A Miidiirliigiimiiziin ihtiyacr olan a5alrda cinsi, miktan ve Kamu ihale Kanunun 22/dmaddesi gereli dosrudan temin

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ Sayfa: 1 1 30.1.1 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m + - - 2 30.4 2 m, 65x65x7'lik galv.köşebent ve 5m galv.örgülü çelik tel ve gömülmesi 3 701-101 Sac pano-800 mm genişliğinde 4 704-102 Sıva üstü

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

-izou HALl,kauguk esaslt

-izou HALl,kauguk esaslt TEKN K SARTNA -izou HALl,kauguk esaslt kahnlrklarda 50.000 volta lzeme olmialrdrr.elektrik 100 koruma sa[layrcr,gegitli koruma

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Montaj ve Taşıma-tümü tek bir kaynaktan Üretim esnasında montaj ve taşıma uygulamalarında kullanılabilirliği yüksek, düşük maliyetli tümleşik çözümler

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir

yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir SAGLIK BAKANLIEI runxiyn KAMU HASTANELe ni rurunnu Bursa Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterlili yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir $ARTNAMESi 1. Ronrsli romeinr oeorrrdr - Dedektor

Detaylı

10Gbps CAT6A FTP Keystone Jack

10Gbps CAT6A FTP Keystone Jack Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com 10Gbps CAT6A FTP Keystone Jack Yapısal kablolama sisteminde 10Gbps ethernet ağ kurulumunda CAT6 ve CAT7 F/FTP, F/UTP S/FTP data kablolarını

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : antrenman salonu 2012 Sayfa: 1 İş Grubu: Elektrik Tesisat ı 1 30.4.2 2 m, 65x65x7'lik galv.toprak elektrot ve gömülmesi 2 32.16.5-003 1kV, 3x35sc/16 mm2 Alvinal-D Kablo (aynı 3 32.16.5-004 1kV,

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

* Fiber Patch Panel UTP Patch Panel Dizüstü Bilgisayar Data Prizi Bakır Kablo Fiber Patch Kablo UTP Patch Kablo UTP Patch Kablo Kablo Kanalı

* Fiber Patch Panel UTP Patch Panel Dizüstü Bilgisayar Data Prizi Bakır Kablo Fiber Patch Kablo UTP Patch Kablo UTP Patch Kablo Kablo Kanalı UTP Patch Panel * Fiber Patch Panel EK 1A Dizüstü Bilgisayar Data Prizi Bakır Kablo UTP Patch Kablo Kablo Kanalı UTP Patch Kablo Fiber Patch Kablo 1- UTP Patch Kablo 2- RJ45 Keystone Jack 3- Kablo Kanalı

Detaylı

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02729 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: KARDiYoLoJi SERViSi-uelzEIr,tB ALIMI Fiq Kodu : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Mdzemelerin

Detaylı

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam:

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam: + l' t, J r:r \'.tr& Rrn.!.i, Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet T.C. ADANA VALILIGi ll sagl* Miidtuliigi OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM MUESSESEsTNE - Miidnrhignmiize bagd ydnetim

Detaylı

05 - Er"l)t K"r"*t (TL.) onemlinotlar:ensonteklifkabultarihi l.k..t.es:..t zot5tarihsaat 16:00,ekadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

05 - Erl)t Kr*t (TL.) onemlinotlar:ensonteklifkabultarihi l.k..t.es:..t zot5tarihsaat 16:00,ekadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. i.:. r:illiil,i].1i1.,,i,t:i!l T.C, ADANA VALiLiGi Il Saghk MiidUrliigii Sayr : 77090304. S attnalma / 1 43 Konu: Teklif Formu 12 /05 /2015 _ TEKLIF FORMU Mtdiirliigiimiize bafh Ydnetim Hizmetleri $ube

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

çindekiler Kaedra Sistem

çindekiler Kaedra Sistem çindekiler Kaedra Sistem...86 Sunum...86 Kombinasyon kutuları...89 Modüler cihazlar için arayüzlü da ıtım kutuları...90 Geniflletme kutuları...90 Modüler cihazlar için da ıtım kutuları...91 Modüler olmayan

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 2: Veri İletim Ortamları BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Giriş 2. Veri İletim Ortamları 1. Koaksiyel Kablo 1. RG-8 Koaksiyel Kablolar 2. RG-58 Koaksiyel Kablolar 3. RG-6 Koaksiyel Kablolar 2. Dolanmış

Detaylı

Computer Networks 6. Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Computer Networks 6. Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ Bilgisayar Mühendisliği A.B.D. Computer Networks 6 Öğr. Gör. Yeşim AKTAŞ Bilgisayar Mühendisliği A.B.D. KABLOLAR Kablo Çeşitleri 1. Coaxial Cable a. Thinnet b. Thicknet 2. Twisted Pair a. Shielded twisted pair (STP) b. Unshielded twisted

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı

""r*,t,"rtr,"t",eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh

r*,t,rtr,t,eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh T.C. SAELIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BA$KANLIE I Sayr : B.r0.4.rsM.4.72.00.20/ Is I t-* Konu : Teklife Davet 10.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00 T.C. Harran Universitesi Araqtlrma ve Uygulama Hastanesi AMELiYATHANE - MALZEME ALM fiyatrnr agan telilifler de[erlendirme dlgr brrakrlacaktrr. 0demeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr- Tarafindan

Detaylı

ULS RACK KABİNETLER

ULS RACK KABİNETLER ULS RACK KABİNETLER info@ulusalkablo.com SOHO TİPİ RACK KABİNETLER Özellikler Tekerlekli ve duvar tipi olarak kullanılabilir. 19 standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir. 1 li ve 2 li fan takılabilir.

Detaylı

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik ( + T.C. ADANA VALiLiGi il saelk MndiirliiE[ Sayr : Konu : 77090304.Satrnalma / flo Yakla$rk Maliyet 13. rl.o- I zors YAK LASIK MALiYETE FSAS FORM MUESSESESINE Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CAT6 UTP / FTP Keystone Jack Yüksek kaliteli CAT6 Keystone Jack ürünlerimiz yerel alan ağları kurulumlarında ideal çözümler sunar. Ethernet

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

tanıtım Vizyonumuz Misyonumuz Degerlerimiz

tanıtım Vizyonumuz Misyonumuz Degerlerimiz KATALOG tanıtım Vizyonumuz Müşterilerine herzaman en iyiyi, en hızlı bir şekilde ve makul fiyatlarlar ulaştırmak, yenilik ve gelişimde her zaman bir adım önde hizmet etmektir. Ülkemiz ticari ve sosyal

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ

İZMİR KONAK BELEDİYESİ İZMİR KONAK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KABLOSUZ ERİŞİM SİSTEMİ MONTAJ DAHİL ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KABLOSUZ ERİŞİM SİSTEMİ MONTAJ DAHİL ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A-) KONU VE AMAÇ Konak Belediyesi

Detaylı

(rakamla),... rexilr MEKTUBU. ...ytl.'na (yazryta) bedel kargrhlrnda,

(rakamla),... rexilr MEKTUBU. ...ytl.'na (yazryta) bedel kargrhlrnda, T.C BARTTN ir- 6zel lolnesi TARTMSAL xlzuerun muounlugu rexilr MEKTUBU ldaremizce Toprak Tahlil Laboratuannda kullanrlacak olan ekde verilen teknik gartnamede ozellikleri ve Olguleri belirtilen tezgahlar

Detaylı

runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU

runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU afh- -l\-11:l \ ll L\t israrvsul TicARET ODASI _1432 _ ISTANBUL TICARET ODASI runtiye ODALAR VE BORSALAR girligi KAPASITE RAPORU Gegerlilik Siiresi Sonu 14.10.2017 RaporTarihi :12.10.2015 Rapor No :23906

Detaylı

IT NETWORK TOPOLOJİ ŞARTNAMESİ

IT NETWORK TOPOLOJİ ŞARTNAMESİ IT NETWORK TOPOLOJİ ŞARTNAMESİ İşin Çeşidi : Yapısal Yerel Ağ Kablolama İşin Niteliği: Yapısal Kablo Altyapısının Tesis Edilmesi. Alınması planlanan ürünler: Cat-6 UTP Kablolama Cat 6 Patch Panel Cat-6

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

Not: Teklif Sahibinin Adr Sovadr/Ticaret Unvant : *Teklif mektuplarr 26rc6,2014 tarihi ve saat 17:00' a kadar, yukanda belirtilen adrese teslim

Not: Teklif Sahibinin Adr Sovadr/Ticaret Unvant : *Teklif mektuplarr 26rc6,2014 tarihi ve saat 17:00' a kadar, yukanda belirtilen adrese teslim DOGRUDAN TEMiN TEKLF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE,l,tUpUnt-UCU Val Vp HiZrUpr ALM TOHASYONU BA ;ranrtgna Alsancak/iZMiR Teklif Sahibinin Adr Sovadr/Ticaret Unvant : Agrk Tebligat Adresi BaEh BulunduEu Vergi Dairesi

Detaylı

DataLine. DataLine. Kabinet Aksesuarları. HES Cabling Systems. Connecting Networks. Açıklama

DataLine. DataLine. Kabinet Aksesuarları. HES Cabling Systems.  Connecting Networks. Açıklama Kabinet Aksesuarları Açıklama HCS serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo

Detaylı