PIPE JACKING YÖNTEMİ İLE AÇILAN MİKRO TÜNEL PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PIPE JACKING YÖNTEMİ İLE AÇILAN MİKRO TÜNEL PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR"

Transkript

1 PIPE JACKING YÖNTEMİ İLE AÇILAN MİKRO TÜNEL PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR E. YAVUZ 1, N. ERSOY 2 1 Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Emlak ve Emlak Yönetimi Programı, İstanbul, 2 Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, İstanbul, Özet Tünel açma yöntemleri teknolojik gelişmelere uygun olarak sürekli değişmektedir. Tünelcilikte ortaya konulan yeni yöntemler sayesinde iş güvenliği arttığından, tünel açma çalışmalarında meydana gelebilecek olası kazalar minimum düzeye inmiştir. Otomasyona gidildiğinden çalışan personel sayısı ve kullanılan ekipman miktarı azalmış, bu da ekonomik olarak küçümsenmeyecek miktarda kazançlar sağlamıştır. Bu sistemle tünel güzergahının kontrolü yer üstünde bilgisayar destekli olarak yapıldığından, yatay ve düşey yönlendirme hassasiyeti artmaktadır. Anahtar kelimeler : Tünel, Mikro tünel, pipe jacking, aplikasyon, lazer. Abstract GEODETIC WORKS IN MICRO TUNNELING PROJECTS EXCAVATED BY PIPE-JACKING METHOD Tunnel excavation techniques are always changed being suitable to new technological developments. Because of increased work safety, accidents, that will be in tunnel excavation works, have been decreased to minimum level by the new techniques developed in tunneling. Because of the automation in tunnel works, persons, who work in tunnel project, and the equipments, that are used in tunnel project have been decreased, as a result of this, economical advantages have been obtained. As the control of tunnel alignment has been performed by computer supported, accuracy of guiding of the machine has been increased horizontally and vertically Kasım 2005, İTÜ İstanbul 133

2 1. Giriş Tünel açma teknikleri geçmişten günümüze çok büyük değişim göstermiştir. Özellikle tünel açma makinelerinin hızla geliştirilmesi, zemin şartları ne olursa olsun her durumda tünel açılabilmesini de beraberinde getirmiştir. Mesleğimiz tünelcilikte son derece önemli bir yer işgal etmektedir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, bir tünel şaftından girip diğerinden konum ve yükseklik olarak en az hata ile çıkılabilmesi, ölçme çalışmalarının yapılmasına bağlıdır. Tüneldeki zemin şartları, tünel açma yöntemi, kullanılacak tünel açma makinesi ve inşaat malzemeleri (beton, demir v.b) ile harita çalışmaları tünelciliğin olmazsa olmazlarındandır. Yüzeydeki ölçme çalışmaları her tünel açma tekniği için aynı olsa da, yer altındaki aplikasyon çalışmaları kullanılan tekniğe göre az çok değişir. Bu çalışmada pipe-jacking yöntemi (boru itme) kullanılarak açılan mikro tünellerde yapılan ölçme çalışmaları tanıtılmaktadır. Yapılan ölçme çalışmalarının daha iyi kavranması için mikro tünellerin açılması ile ilgili genel bilgilerde verilmiştir. Mikro tünel tekniği tünel endüstrisi ve uzun yıllardır pipe-jacking tekniğinin kullanıldığı boru hattı endüstrisinin karışımı olarak düşünülebilir. Mikro tünel tekniği açık kazı inşa metotlarının pahalı ve fiziksel olarak mümkün olmadığı durumlarda uygulanan bir metottur. Günümüzde mikro tünellerin açılmasında kullanılan makineler, hemen hemen tüm zemin koşullarında çalıştırılacak şekilde geliştirilmiştir. Mikro tünel tekniği genellikle karayolu, demiryolu, metro hatları, hava alanları ve nehir geçişleri ile açık kazı yapılması riskli bölgelerde uygulanır. Bu tür yerlerde uygulanacak kanalizasyon, doğal gaz, haberleşme, elektrik-enerji hatları, bağlantı tünelleri ve benzeri projeler her açıdan en uygun olarak mikro tünel tekniği ile gerçekleştirilebilir. Bu tekniğin kullanımı özellikle yaya ve araç trafiğine minimum ölçüde etki ederek yolların kapanmasını engeller ve çevre kirlenmesini önler. 2. Mikro Tünellerde Kazı Çalışmaları Mikro tünellerde kazı çalışmaları genellikle pipe-jacking (şekil 1) denilen bir yöntemle gerçekleştirilir. Bu yöntemde mikro tüneli oluşturan borular, tünel içine hidrolik pistonlarla gerçekleştirilen itme kuvvetiyle sürülürler. Sistemin kontrolu yüzeydeki kontrol kabininden yapılır (şekil 2). Pipe-jacking yönteminde iki temel sistem bileşeni vardır. Bunlar; İtme boruları İtme ekipmanları Kazı makinesi İtme birimi Yönlendirme ve kontrol sistemi Kazı malzemesini çıkarma sistemi Kasım 2005, İTÜ İstanbul 134

3 Şekil 1 : Boru itme tekniğinin şematik görünümü Makinenin kazdığı zeminden çıkan malzeme kesici ve kırıcı uçlarla parçalandıktan sonra, sistemden püskürtülen basınçlı su bu malzemeyi akışkan bir çamur bulamacı haline getirir. Akışkan hale getirilen bu çamur sistemde mevcut boşaltım borularınca emilerek yüzeydeki boşaltım tankına alınır. Bu tanklarda çamur ayrıştırılarak su tekrar kazı yüzeyine geri püskürtülür. Çamur ayrıştırma sisteminde iki boru mevcuttur. Bu borulardan birinden kazılan malzemenin üzerine basınçlı su püskürtülürken, diğerinden çamurlu bulamaç halini alan bu malzemenin boşaltımı yapılır. Kazılan bölümde itme kuvvetini azaltmak ve boruların hareketini kolaylaştırmak için, tünel makinesindeki çevresel deliklerden zemin yüzeyine bentonit gibi sürtünmeyi azaltacak bir karışım püskürtülür. Boru itme yöntemiyle inşa edilen mikro tünellerde sistemin çalışması kazıcı makinenin tüneli kazması ve itici ekipmanın kazılan kısımda eş zamanlı olarak makineyi ve boruları itmesi şeklindedir. Kesici kafa hidrolik itme sistemi ile ileri doğru itilirken yeni bir boru sürülecek kadar yer açıldığında, sisteme yeni bir boru bağlanır ve itme işlemi bu şekilde devam eder Kasım 2005, İTÜ İstanbul 135

4 Şekil 2 : Kontrol kabini ve kontrol paneli Bu boru itme tekniği küçük çaplı borulara uygulanabileceği gibi büyük çaplı borularada uygulanabilir. Boru itme tekniğinin uygulandığı mikro tünel projelerinde çalışma şaftları itme ünitesinin yerleştirilebileceği ve boruların gireceği kadar büyük açılmalıdır (şekil 3). Şekil 3 : Çalışma şaftından bir görünüm Tünel uzunluğunun fazla olması durumunda, tek bir itme istasyonu ile boruların sağlıklı bir şekilde itilmesi gerçekleştirilemez. Bu durumda şekil 4 de görüldüğü gibi belirli aralıklarla ara itme istasyonları oluşturulur. Ara itme istasyonlarının çalıştırılması ve durdurulması operatör tarafından yüzeydeki kontrol panelinden gerçekleştirilir Kasım 2005, İTÜ İstanbul 136

5 Şekil 4 : Pipe-jacking yönteminde ara itme istasyonları 3. Mikro Tünellerde Ölçme Çalışmaları Bir tünelde ölçme çalışmaları yüzeyde yatay ve düşey kontrol noktalarının tesisiyle başlar. Bu kontrol noktalarına bağlı olarak tünel giriş ve çıkış şaftlarının aplikasyonundan sonra, şaftların projede öngörülen derinliğe kadar uygun geometride kazımı yapılır. Özellikle derin şaftlarda kazı sırasında meydana gelebilecek çökme, oturma vb. hareketler yüzeyde oluşturulan jeodezik kontrol ağından sürekli olarak izlenir. Şaftın kazılması bittikten sonra, tünel kazısının yatada ve düşeyde yönlendirilmesi için gerekli olan kontrol noktaları şaft tabanına indirilir. Buraya kadar yapılan ölçme çalışmaları hemen hemen her tünel için aynıdır. Tünel kazısının yatayda ve düşeyde yönlendirilmesi, tünel tipine ve tünel açma yöntemine bağlı olarak değişiklik gösterir. Pipe-jacking yöntemiyle açılan mikro tünellerde ölçme işlemleri diğer tünellere göre oldukça farklıdır. Tünel boyutları içinde ölçme çalışması yapamayacak kadar küçük olduğundan, kazının yatayda ve düşeyde kontrolü uzaktan kumandalı olarak itme şaftının yüzeyinde bulunan kontrol kabininden yapılır (şekil 2). Makine ile yüzeydeki kontrol kabini içindeki kontrol paneli arasında bir kablo vasıtasıyla sürekli olarak veri alışı yapılır. Alınan bu veriler yüzeydeki kontrol panelini yöneten operatör tarafından anında değerlendirilerek, makinenin öngörülen sapma sınırları dışına çıkması engellenir. Alınan veriler kontrol kabinindeki bilgisayarda değerlendirilerek makinenin yataydaki ve düşeydeki konumu kontrol panelinde sayısal ve grafik olarak görüntülenir. Grafik gösterimde makinenin ana gövdesinin konumu, kesici kafanın konumu ve makinenin ayarlanmış olan sabit konumu kontrol panelindeki ekranda milimetrik karelajlar üzerinde farklı renklerde görüntülenir (şekil 5) Kasım 2005, İTÜ İstanbul 137

6 Şekil 5 : Kontrol paneli ekranından bir görünüm Kesici kafanın yönü ilgili olarak kabul edilen değerleri içinde kalan olası sapmalar yüzeydeki operatör tarafından ilk makine parçasında bulunan yönlendirme silindirleri (steering cylinders) nin kontrolüyle giderilir. Yönlendirme silindirleri ile doğrultu ve yükseklik sapmalarını da düzeltmek mümkündür. Mikro tünellerde kazı makinesinin yönlendirilmesine yarayan bu verilerin elde edilmesi elektronik lazer sistemiyle gerçekleştirilir (şekil 6). Bu lazer sisteminde bir lazer ve bir lazer hedef ekipmanı bulunur. Lazer, şaft içindeki ölçme noktalarından yararlanılarak kurulur ve itme istasyonuna sabitlenir. Buradan çıkan ışın kazıcı makinenin ilk parçasında monteli lazer hedef ekipmanına gönderilir (şekil 7). Şekil 6 : Elektronik lazer sistemi Kasım 2005, İTÜ İstanbul 138

7 Bu hedef levhası bir alıcı ünite gibi çalışır. Lazer ışığının lazer hedef ekipmanı üzerine düştüğü noktanın konumu veri kablosuyla kontrol paneline gönderilen ham veridir. İşte bu veri yukarıda sözü edilen değerlendirmeden geçen veridir. Şekil 7 : Elektronik lazer hedef levhası ve yönlendirme silindiri Uzun ve kurplu tünellerde tek bir lazer ile tek bir lazer hedef ekipmanı yeterli olmaz. Kurpsuz uzun tünellerde lazer ışığı dağılacağından, lazer hedef ekipmanı üzerine düşmeyebilir. Lazer ışığı lazer hedef ekipmanı üzerine düşse bile çok büyük hatalara neden olabilir. Bu durumda ışık kaynağı ile hedef ekipmanı arasındaki maksimum uzunluğu aşmamak için, lazerin yeri değiştirilerek itilen borulardan biri üzerinde yatayda ve düşeyde arzu edilen konuma getirilerek sabitlenir. Kurplu tünellerde ise ışık kaynağı ile lazer hedef ekipmanı arasındaki maksimum mesafe aşılmamış bile olsa, kurptan dolayı ışığın hedefe ulaşması mümkün olmaz. Eğer tünel kısa ve kurplu ise tek bir lazer ile lazer ışığını kırarak lazer hedef ekipmanına gönderen yeterli sayıda yansıtıcı prizma kullanılır. Eğer tünel uzun ve kurplu ise, bu durumda lazerin yeri değiştirilerek itilen borulardan biri üzerinde yatayda ve düşeyde arzu edilen konuma getirilerek sabitlenir ve lazer ışığını kırarak lazer hedef ekipmanına gönderen yeterli sayıda yansıtıcı prizma kullanılır. 4. Sonuç Mikro tüneller ile uzaktan kontrollü olarak açılan diğer tünellerde ölçme işlemleri elektronik lazer sistemine bağlı olarak yapıldığından, kazının yönlendirilmesi daha hassas yapılmakta, zamandan ve personelden tasarruf edilmektedir. Tünel içinde ölçme çalışması yapılmadığından, tünelde ölçmeyi zorlaştıran ve hatalara neden olan toz, net görememe vb. olumsuzluklarda ortadan kalkmakta, ölçme hassasiyeti artmaktadır. İtme şaftına sabitlenen lazerin konumunun ve kazıya bağlı olarak yüzeyde meydana gelebilecek olası hareketlerin belirli aralıklara izlenmesi dışında ölçme çalışması yapılmadığından, ölçme işlerini gerçekleştiren personel daha verimli çalışabilmektedir. Veriler kontrol panelinde bulunan bir bilgisayar ile değerlendirildiğinden, makinenin konumu ile ilgili bir hesaplama hatası olmamakta, kişiye bağlı hatalar minimum düzeyde kalmaktadır Kasım 2005, İTÜ İstanbul 139

8 Kaynakça Kiesselbach, G., Hart, A. ve Gregory, J., (2003). Water & Waste Waters Europe, 4 6 March, Nice, France. Prenting, J.J., Neubauer, G., (2004). Status Report on Survey and Alignment Efforts atdesy DESY, 4-7 October, Hamburg, Germany. Schlösser, M., Herty, A., (2002). High Precision Survey and Alignment of Large Linear Colliders Vertical Alignment. Proceedings of the 7th International Workshop on Accelerator Alignment, Spring-8. CET İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. HERRENKNECHT Tunneling Systems Kasım 2005, İTÜ İstanbul 140

AÇIK İŞLETME PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR GEODETIC RESEARCHES IN OPET PIT MINE PROJECTS

AÇIK İŞLETME PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR GEODETIC RESEARCHES IN OPET PIT MINE PROJECTS AÇIK İŞLETME PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR B. AN 1, H. ERKAYA 2 1 T.K.İ. Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü, burakan2002@hotmail.com 2 Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Şafak UĞUREL. Anabilim Dalı : Đnşaat Mühendisliği. Programı : Yapı Đşletmesi

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Şafak UĞUREL. Anabilim Dalı : Đnşaat Mühendisliği. Programı : Yapı Đşletmesi ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TÜRKĐYE DE METRO PROJELERĐ YATIRIMLARININ GERĐ DÖNÜŞÜM SÜRESĐNĐN BELĐRLENMESĐ VE BU SÜRENĐN OPTĐMĐZASYONU ĐÇĐN ÖNERĐLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Şafak UĞUREL

Detaylı

INVESTIGATING MULTIPATH EFFECTS ON REAL TIME KINEMATIC GPS AND A CASE STUDY

INVESTIGATING MULTIPATH EFFECTS ON REAL TIME KINEMATIC GPS AND A CASE STUDY GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS TE SİNYAL YANSIMASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA Ç. MEKİK 1, Ö. CAN 2 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI CNC TEZGAHLARI Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım

Detaylı

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI Barış GÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

PLC KULLANILARAK CAM TEMPERLEME FIRINININ OTOMASYONU

PLC KULLANILARAK CAM TEMPERLEME FIRINININ OTOMASYONU PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 2 : 247-256

Detaylı

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti 156 Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti Murat AYAZ 1, Koray ERHAN 2, Engin ÖZDEMİR 2, Yusuf ÇİLLİYÜZ 1 1 Elektrik Öğretmenliği Böl., Teknik Eğitim Fak., Kocaeli Üniversitesi 41380 Kocaeli

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜSKÜDAR- ÜMRANİYE- ÇEKMEKÖY METRO HATTI LİBADİYE İSTASYONU

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ VE KOZLU (TTK-ZONGULDAK) MÜESSESESİNDEKİ UYGULAMALAR

KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ VE KOZLU (TTK-ZONGULDAK) MÜESSESESİNDEKİ UYGULAMALAR Türkiye 13 Kontur Kongresi Bildiriler Kitabı, 29-31 Mayıs 2002, Zonguldak, Türkiye Proceedings of the 13th Turkish Coal Congress, May 29-31, 2002, Zonguldak, Turkey KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE UZAKTAN İZLEME

Detaylı

GELENEKSEL TEZGAHLARIN PLC YARDIMIYLA PROGRAMLANABİLİR HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

GELENEKSEL TEZGAHLARIN PLC YARDIMIYLA PROGRAMLANABİLİR HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 1, (1999), 48-60 GELENEKSEL TEZGAHLARIN PLC YARDIMIYLA PROGRAMLANABİLİR HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Faruk MENDİ *, Mustafa Kemal KÜLEKÇİ ** (*) Gazi

Detaylı

METRO ĐSTASYON VE TÜNELLERĐNDE HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI

METRO ĐSTASYON VE TÜNELLERĐNDE HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI METRO ĐSTASYON VE TÜNELLERĐNDE HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksel Lisans Tezi Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Şadiye AKGÜL LALOĞLU Danışman : Prof. Dr.

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ E. POŞLUK, 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN PROJESİ 26 NOLU

Detaylı

HAZİRAN JUNE ÖZET ABSTRACT

HAZİRAN JUNE ÖZET ABSTRACT MADENCİLİK HAZİRAN JUNE 1996 CİLT-VOLUME SAYI - NO XXXV 2 MADENCİLİKTE ROBOTIK KONTROL Robotics Control in Mining Deniz MAMUREKLf' Cumhur AYDIN ***' Hacı DEVECİ'*"' Ali Tolga SÖNMEZ'"*' Anahtar Sözcükler:

Detaylı

AÇIK TARIMDA SULAMA OTOMASYONU

AÇIK TARIMDA SULAMA OTOMASYONU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK TARIMDA SULAMA OTOMASYONU MUSTAFA BIÇAKLI DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. M. CENGİZ KAYACAN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ISPARTA-2005

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY

MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY MART CİLT SAYI MARCH VOLUME NUMBER 2013 52 1 İÇİNDEKİLER / CONTENTS Hakan CEYLAN, Metin DAVRAZ

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı

Ordu Çevreyolu Projesİ. Türkİye nin En Uzun Sulama Tünelİ. İstanbul Selİmpaşa Atıksu Tünelİ

Ordu Çevreyolu Projesİ. Türkİye nin En Uzun Sulama Tünelİ. İstanbul Selİmpaşa Atıksu Tünelİ ISSN 2148-1768 İki ayda bir yayınlanır. Ocak-Şubat 2014 Yıl:1 Sayı: 2 Ordu Çevreyolu Projesİ Türkİye nin En Uzun Sulama Tünelİ İstanbul Selİmpaşa Atıksu Tünelİ BİLGİ VE REZERVASYON info@tunnelexpoturkey.com

Detaylı

YERLİ YAPIM BİR TARLA PÜLVERİZATÖRÜNE ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE ETKİNLİĞİNİN SAPTANMASI *

YERLİ YAPIM BİR TARLA PÜLVERİZATÖRÜNE ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE ETKİNLİĞİNİN SAPTANMASI * YERLİ YAPIM BİR TARLA PÜLVERİZATÖRÜNE ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİNİN UYGULANMASI VE ETKİNLİĞİNİN SAPTANMASI * Adaptation an Electronic Sprayer Controller to a Domestic Field Sprayer and Determination of

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE FARKLI BÖLMEDEN ÇIKARMA YÖNTEMLERİNİN ÇEVRESEL AÇIDAN İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

Uydularla Konum Belirleme Sistemleri (GNSS) nin Hassas Tarımda Kullanımı ve Sağladığı Katkılar

Uydularla Konum Belirleme Sistemleri (GNSS) nin Hassas Tarımda Kullanımı ve Sağladığı Katkılar Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2014 (35-48) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 2, 2014 (35-48) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Fırat Üniversitesi-Elazığ LAZER MESAFE SENSÖRÜ İLE YÜZEY TARAMA SİSTEMİ Ali Kemal ŞEKER 1, Mehmet Fatih ÇAĞLAR 1, Fatih Ahmet ŞENEL 2, Volkan Emre UZ 3 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Süleyman

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ DOI Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ KASIM OCAK 2014 2013 CİLT 7 SAYI 1 ((53-63)

Detaylı

ENGINEERING MEASUREMENTS IN DAMS

ENGINEERING MEASUREMENTS IN DAMS BARAJLARDA MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ T. BOYACI Devlet Su İşleri II. Bölge Müdürlüğü, Etüt Plan Şube Müdürlüğü, İzmir, tboyaci@mynet.com Özet Mühendislik ölçmelerinin hassasiyetle uygulanması gereken ve gelişen

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 178 190 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Bir Katı Atık Bertaraf Tesisi için Otomasyon Sistem Tasarımı ve Uygulaması

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİR ARAÇ MODELİNİN AERODİNAMİK ANALİZİ VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE SİMÜLASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Tayfur

Detaylı

Kayar Kalıp ve Uygulamaları

Kayar Kalıp ve Uygulamaları Mustafa Selmanpakoğlu İnşaat Yüksek Mühendisi MİMAG Makine ve İnş. San. Ltd. Şti. Kayar Kalıp ve Uygulamaları Özet Kayar kalıp Türkiye de yaklaşık olarak 60 yıldır kullanılmaktadır. İlk uygulamaları TMO

Detaylı