fi RKET PROF L M SYON MISSION V ZYON VISION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fi RKET PROF L M SYON MISSION V ZYON VISION"

Transkript

1

2 fi RKET PROF L ELTAfi A.fi. 7 Ocak 1981 tarihinde, halen Yönetim Kurulu Baflkanl n sürdüren Ahmet Güre ve arkadafllar taraf ndan zmir de kuruldu. Günümüzde tamam Ahmet Güre ve ailesinin yönetimindeki ELTAfi A.fi., faaliyetlerini zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde sürdürmektedir. COMPANY PROFILE ELTAfi A.fi. was founded at by Ahmet Güre, who is presently president of board of directors and his friends. M SYON ELTAfi A.fi. kuruldu u dönemde transformatör sanayisinde henüz ülkemizde üretilmeyen alet ve cihazlar bat standartlar yla rekabet edebilecek kadar kaliteli üretmeyi misyon olarak belirledi. Bu misyon do rultusunda ELTAfi A.fi., yüksek vakum alt nda çal flan transformatör ya tasfiye cihazlar, s v dielektrik dayan m test cihazlar ve vakum ELTAfi A.fi. directed by Ahmet Güre and his family carries on its activities at Atatürk Organize Sanayi Bölgesi at zmir - Turkey sistemleri üretti ve bu ürünlerin d fl piyasalara sat fl n gerçeklefltirdi l y llarda üretimine bafllad ya a dald r lm fl da t m ve güç transformatörleri konusunda, kalite anlay fl yla yurtiçinde önemli bir yer edinmifl ve yurt d fl na transformatör sat fl nda 1000 adet baraj n aflm flt r. MISSION Laying the foundations, ELTAfi A.fi. got mission to produce the equipments used in transformer industry, which have not been produced at Turkey yet. With this manner, transformer oil treatment plants working under high vacuum, dielectric test equipments and vacuum systems were produced and they managed to compete with the qualified companies at abroad. At the beginning of the 1990 s, ELTAfi A.fi. started to produce oil immersed power and distribution transformes; by giving great importance to quality at every step. ELTAfi A.fi. has become a mark on both at Turkish market and abroad in a short time. At present, numbers of exported transformes all around the world overtakes the thousands. V ZYON ELTAfi A.fi. üretiminde ileri teknikleri ve iyi üretim makinalar n kullanmaya büyük önem verir. VISION ELTAfi A.fi. gives great importance to use best production machines and advanced technologies at production. Using ELTAfi A.fi. production technologies and designs are always directed to keep the production standard at top level. Kulland üretim teknolojisi ve tasar m, üretim standartlar n en üst seviyede tutmaya yöneliktir. During the day of starting production, the main philosophy has been mentioned as the quality. ELTAfi A.fi. believes that this approach has a great part at its development.

3 D A I T I M T R A N S F O R M A T Ö R L E R D I S T R I B U T I O N T R A N S F O R M E R S ELTAfi A.fi., 25 KVA-4000 KVA aras ndaki güçlerde, üst izolatörlü veya epoksi reçine izolatörlü olmak üzere müflteri ELTAfi A.fi., produce distribution transformers from 25 KVA Distribution transformers are produced acc. to customer gerilimi 36 kv ve alt gerilimi 400 Volt ve benzeri gerilimlerde iste ine, flartnamesine ve belirtilen standartlara göre üretilir. to 4000 KVA with top voltage level 36 KV and low voltage request or contract or mentioned standards which are da t m transformatörleri imal etmektedir. Bu standartlar TS 267, IEC 60076, BS 171, DIN, ANSI ve talep level 400 Volt or similar ranges. TS 267, IEC 60076, BS 171, DIN, ANSI or required whatever. Da t m transformatörleri bir fazl veya üç fazl, ya a edilecek di erleridir. Distribution Transformers vary as single phase or three- Every produced transformer is dispatched after performing dald r lm fl (mineral veya silikon veya yanmaz ya l ), tabi Üretilen her bir transformatör TS 267, (IEC 60076) da ön phase, liquid immersed (mineral oil, silicone or environmental routine tests acc to IEC (TS 267). Also type tests and so utmal (ONAN), cebri so utmal (ONAN/ONAF), atmosfere görülen rutin testler uygulanm fl olarak sevk edilir. Yine ayn fluid (like as MIDEL), air natured (ONAN) or air-forced special tests (except to Short Circuit Strength Test) acc. to aç k genleflme depolu, atmosfere tam kapal hermetik, gaz standartlarda belirtilen tip testleri ve özel testler (k sa devre (ONAN/ONAF), open to atmosphere with conservator or close IEC (TS 267) are performed at our owned laboratories yast kl hermetik, boflta kademe de ifltiricili veya yük alt nda dayan m testi hariç ) istenildi inde kendi laboratuvarlar m zda to atmosphere (hermetically sealed) or hermetically sealed by customer request. kademe de ifltiricili, kablo kutulu veya davlumbazl, porselen gerçeklefltirilir. with gas cushion, provided with off-load tap changer or with on-load tap changer, with cable box or with protection box, with open-bushing or with plug in bushing.

4 G Ü Ç T R A N S F O R M A T Ö R L E R P O W E R T R A N S F O R M E R S ELTAfi A.fi., 4000 KVA KVA aras ndaki güçlerde, ayarl, tabi so utma (ONAN) veya cebri so utmal ELTAfi A.fi., produce power transformers from 4000 KVA to provided with off-load or on-load tap changers, with cooling her iki taraf 3,3 kv dan 36 kv a kadar gerilimlerde müflteri (ONAN/ONAF) güç transformatörleri imal etmektedir KVA with both voltage side from 3,3 kv to 36 kv, methods natural cooling (ONAN) or air forced cooling iste ine ba l olarak boflta gerilim ayarl veya yükte gerilim (ONAN/ONAF).

5 HAREKETL TRANSFORMATÖR MERKEZLER TASARIM ELTAfi A.fi., TIR dorsesi veya römork üzerine 36 kv üst panosu veya alt gerilim ç k fl kablosu ve kablo sar c lar dahil ELTAfi A.fi., güç ve da t m transformatörleri tasar m bölümü Müflteri flartnameleri ve istekleri titizlikle incelenerek gerilime ve 16 MVA güce kadar transformatörleri, boflta gerilim olmak üzere müflteri iste ine ve flartnamesine ba l olarak konusunda uzman tecrübeli teknik kadrolara sahiptir. projelendirilir. ayarl veya yükte gerilim ayarl olmak üzere orta gerilim kablo tam donan ml üretir. Bu tecrübe üst düzeyde modernize edilmifl bilgisayar donan m Yap lan tasar m üç boyutlu bilgisayar teknikleri ile sar c s, yük ay r c s veya kesicisi, alçak gerilim da t m ile modern teknikler ve metotlar ile birlefltirilmifltir. de erlendirilmektedir. MOBILE SUBSTATIONS ELTAfi A.fi., produce mobile substations equipped with transformers up to 16 MVA 36 KV top voltage range equipped with off-load tap changer or on-load tap changer, medium voltage cable reels, on load breaker or circuit breaker, low voltage distribution board or low voltage cable reels acc. to customer reguest or condition. DESIGN ELTAfi A.fi., power and distribution transformers design section has specialist experienced technical staff. Experiences have been combined by modern techniques and methods Every customer conditions and requests are designed after examined all parts well. Design values are evaluated with three-dimensional computer supported by high level modernized computer hardware techniques. solutions.

6 GÜÇ VE DA ITIM TRANSFORMATÖRLER TEKN K ÖZELL KLERi sarg lar POWER AND DISTRIBUTION TRANSFORMERS TECHNICAL PROPERTIES windings Da t m Transformatörleri: kraft ve reçineli termik ka t) ile kama fleklinde oluflturulur. Coils are wound with modern winding machines. (kraft or thermally-upgraded, diamond patterned). Structure Alçak gerilim sarg iletkeni bak r veya aluminyumdur. Oluflturulan bu kat izolasyonu yap s sarg n n afl r gerilim Distribution Transformers Windings: of this formed layer insulation both increases to withstand Levha sarg larda kat izolasyonu termik olarak iyilefltirilmifl darbelerine karfl dayan m n artt rd gibi; bu yöntem Low Voltage Winding Conductor material is either copper of impulse voltage and provides to obtain rigid, without space, reçineli ka t (DPP) ile sa lanmaktad r. boflluksuz, kat, mükemmel özelliklere haiz bobinler elde or aluminum and the windings are made of in the form of foil excellent coils. Yüksek Gerilim sarg iletkeni bak r veya aluminyumdur. edilmesini sa lar. or paper insulated flattened type. At foil windings, layer Power Transformers Windings: Sarg lar emaye kapl yuvarlak bak r veya aluminyum tel, Güç Transformatörleri sarg lar : insulation is provided by thermically upgraded paper and Low voltage and high voltage winding material is copper. izolasyon ka d kapl yass bak r veya aluminyum teldir. Alçak gerilim ve yüksek gerilim sarg iletkeni bak rd r. covered by the resin (DPP). Windings are made of paper insulated rectangular wire in the Kat sarg lar bilgisayar kontrollü tam otomatik makineler ile Sarg lar transformatör gücüne ba l olarak kat sarg, sürekli High Voltage winding conductor material is either copper form of multi layer windings, continuous disc or helical sar lmaktad r, kat izolasyonu flerit fleklindeki elektriksel disk sarg, helisel sarg veya vida sarg olarak izolasyon ka d or aluminum and the windings are made of in the form of windings or screw windings. izolasyon ka tlar (elektriksel kraft, termik olarak iyilefltirilmifl kapl bak r tel kullan larak sar l r. enameled round or paper insulated flattened type. Layer windings are wound by fully automatically machines controlled by computers, layer insulation is formed as a type of dagger with stripped electrical insulation paper

7 n ü v e a k t i f k s m v e k a p a k Transformatör nüvesi, so uk çekilmifl ve kristalleri Bu saçlar s f r çapak ile dilimlenir ve modern boy kesme Nüve bobin ve kapak montaj öngörülen k sa devre mekanik Kapak üzerindeki tüm ba lant elemanlar ve YG bushing ark yönlendirilmifl silisli sacdan imal edilmektedir. Nüve müflteri makineleri ile istenilen biçimde boylan r. kuvvetlerine karfl koyacak flekilde oluflturulur. boynuzlar paslanmaz veya korozyona karfl olabilecek özel taraf ndan talep edilen yüksüz kay plara ba l olarak ZDHK, Nüveleri step-lap, over lap, 90 kesim, delikli, deliksiz olmak Standart transformatörlerde kapak dahil aktif k s m kazana kaplamal malzemeden yap l r. MOH, M1, M2, M3, M4 ve M5 kalitede elektriksel silisli saçlardan üzere her biçimde oluflturmak mümkündür. civatalar ile tutturulur; do rudan kazana tutturulan aktif Kapak üstü düzenlenmesi; izolatörler, davlumbaz, aksesuarlar oluflturulur. k s m uygulamalar da vard r; müflteri iste ine ba l olarak müflteri isteklerine ve flartnamesine göre oluflturulur. bu uygulamada transformatörler de imal edilir. c o r e a c t i v e p a r t a n d c o v e r Transformer core is made of cold rolled grain oriented silicon burr and cut to length with modern transformer lamination Core, coil and cover assembly are formed resistant to foresight All connection parts on cover and HV Bushing arching horns iron sheets insulated with carlite. Core is formed from ZDHK, cut-to length line as required. short circuit strength forces. are made of non-corrodible or special coating resistant to MOH, M1, M2, M3, M4 and M5 quality grades by customer It is possible to form the cores at every form as step lap, At standard transformers, active part included cover is hold corrosive material. request on no-load losses values. Sheets are stripped without over-lap, 90 cut with or without holes. to the tank by bolts; also there is other application that holds Arrangement of bushings, accessories, protection box at top the active part only to the tank. On customer request, these of the cover is formed by customer request. kind of transformers can be produced.

8 kazan tank Transformatör kazanlar ve kapaklar orta sertlikteki çelikten imal edilirler. Da t m Transformatörlerinde, kazan yüzeyleri ayn zamanda so utucu görevini yerine getiren dalga duvar panellerinden oluflurlar. Tank n tava k sm, duvarlar ve çerceve kaynat larak birlefltirilir. So utucu yüzeyler olarak muhtelif dilimlere haiz radyatör gruplar n n kullan lmas da mümkündür. Güç Transformatörlerinde genellikle sökülebilen radyatör gruplar kullan l r KVA ya kadar olan transformatörlerde so utucu yüzey olarak dalga duvar panelleri kullanmak da mümkündür. Kaynak ifllemleri biten her bir kazan boyanmadan önce bas nç testine al n r. Kaynak kaçak noktalar var ise tespit edilir ve kaçaklar giderilir. flçilikleri tamamlanan her kazan ve kapak kumlama ifllemine tabii tutulur. Uygulanan standart kumlama prosedürü DIN normuna uygundur. Müflterinin kumlama ile ilgili özel iste i veya flartname de eri var ise bu sa lan r. stenildi inde kazanlar s cak dald rma galvaniz yöntemi ile kaplamak mümkündür. ya da BS 2562 ye uygun olarak kablo kutular transformatör yan yüzeylerine monte edilebilir. boyama malat tamamlanan kazanlar ak tma ve/veya püskürtme yöntemi ile boyan rlar. Standart boyama bir astar, iki kat son boyadan oluflur. Toplam film kal nl 105μ dan az de ildir. Standart transformatör rengi çimento grisi olarak adland r lan RAL7033 dir. Müflteri iste ine göre farkl yap larda (çinko kaplama gibi), farkl kal nl klarda ve farkl renk kodlar nda boya yapmak mümkündür. kurutma ve ya doldurma Transformatör aktif k sm (Nüve +Bobin) yüksek vakum alt nda çal flan kurutma f r nlar nda kurutulurlar. Kurutma ifllemi gerilim ve güce ba l olarak oluflturulan bir program çerçevesinde gerçeklefltirilir. Ya dolumu ise mutlak vakum alt nda yap l r. Transformer tanks and covers are made of medium-hardness steel. At Distribution Transformers, cooling surfaces are made of corrugated cooling fins which is also formed the sides of the tank. The bottom plate, side and frames are jointed by welding. It is also possible to use radiators as cooling surface connected to the tank. At Power Transformers, tank is usually of the rigid type provided with removable radiators. Transformers up to 4000 KVA can use corrugated cooling fins as cooling surfaces. Every transformer after finishing welding is taken under the pressure test for oil tightness. Every completed tank and cover is sandblasted suitable to DIN norms. Special customer request or condition about sandblasting is provided. According to customer request, bushings on the cover can be closed by protection box made of appropriate steel acc. to IEC 144 or cable box can be assembled to the sides of the tank appropriate to BS paint Transformers are painted by floading or sprayed method. Standard painting application is one coat prime paint and two coat finishing paint. Total film thickness is not less than 105μ. Standard transformer color is cement grey (RAL7033). According to customer request different applications (such as zinc coating), different thickness coating and different colors are made. If requested, hot dip galvanized tanks can be provided. drying and oil filling Transformers active parts (core and coil) are dried under working high vacuum furnace. Drying application can be varied according to transformer power and voltage. Oil filling is made under absolute vacuum. Müflteri iste ine ba l olarak IEC 144 std. uygun, sactan yap lm fl koruma kutusu kapak üstünde bushingleri kapatabilir

9 AKSESUARLAR ACCESSORIES Transformatör üzerinde koruma ve kontrol amaçl olarak de erleri aflmas halinde bunlar ihbar ve açma sinyalleri Main accessories used on the transformers with the aim of 4.Buccholz (Gas Collecting and Alarm) Relay: müflteri iste ine ve flartnamesine ba l olarak afla daki olarak verirler. protect transformers Buccholz Relay collects the gases which are formed by low aksesuarlar kullan l r ; 4. Buchholz, Gaz toplama ve ihbar rölesi: 1. Oil Level Indicator: or high intensity discharge and arcs. It is used at open-air 1. Ya Seviye Göstergesi: Transformatör içerisinde meydana gelen düflük ve yüksek Magnetic oil level gauges are used in order to follow and transformers. It can be with single or double contact. Atmosfere aç k genleflme depolu transformatörlerde,genleflme yo unluklu deflarj ve arklar n oluflturdu u gazlar n topland control the oil level on the conservator at open-air According to amount of gas collecting in the relay, alarm and deposundaki ya n seviyesini takip ve kontrol etmek amac yla röledir. Röleler tek ve çift kontakl olabilmektedir. transformers. Magnetic oil level indicators can be equipped tripping signals are transmitted. Additionally, from any reason manyetik olarak çal flan ya seviye göstergeleri kullan l r. Rölede toplanan gaz miktar na göre ihbar ve açma sinyalleri with single or double electrical contact. if oil level stays as before not completing fully with oil on Manyetik ya seviye göstergeleri tek veya çift elektriksel elde edilebilir. Bu sayede transformatör içerisindeki ar zan n Oil level indicators with contact transmit the unexpected relay, it gives an alarm signal. kontakl olabilir. transformatörde büyük tahribatlar yapmadan fark edilmesini sudden changes with alarm and tripping signals. It provides to notice the failure without forming damages on Kontakl ya seviye göstergeleri ya miktar ndaki sa lar. If required, prismatic oil level indicators can be used. transformer. beklenilmeyen ani de ifliklikleri ihbar ve açma sinyalleri Ayr ca herhangi bir nedenle ya seviyesinin röleyi tam 2. Air Dehumidifier: 5. Pressure Relief Valve: fleklinde iletir. dolduramayacak kadar düflmesi halinde röle bunu ihbar sinyali It is used at open air transformers with oil conservator; It is used on the transformers which are not equipped with stenirse prizmatik ya seviye göstergeleri de kullan labilir. ile bildirir. assembled to oil conservator. By the helps of silicagel, hermetic protection relay, especially to cover pressure 2. Nem al c : 5. Bas nç Rölesi: it removes the moisture and dust on air coming to conservator. expanding forming in the transformer. Atmosfere aç k genleflme depolu transformatörlerde kullan l r, Özellikle hermetik koruma rölesi bulunmayan Amount of silicagel dependent to oil amount at transformer. 6. Hermetic Protection Relay: genleflme tank na monte edilir. çerisindeki silica gel yard m transformatörlerde, transformatör içerisinde oluflabilecek 3. Oil Thermometer: Hermetic Protection Relay is used at and above 630 KVA ile genleflme tank içine giren havadaki nemi ve tozu al r, bas nç art fllar n karfl lamak için kullan l r. Oil Thermometers, which are located into thermometer hermetically sealed transformers. This relay comprises oil transformatörün iflletme emniyetini artt r r. Silikajel miktar 6. Hermetik Koruma Rölesi: pockets welded on top of the cover or tank side, are used in level indicator, temperature indicator, buccholz relay and transformatördeki ya miktar na gore de iflir. Atmosfere tam kapal, hermetik transformatörlerde kullan l r. order to follow and control oil top temperature. It can be with pressure relay. 3. Ya S cakl k göstergesi: 630 KVA ve üstü güçteki transformatörlere konulur. maximum pointer, without contact or with single or double Kapak üzerine veya kazan yan yüzeylerine kaynat lan Bu röleler ya seviye göstergesini, s cakl k göstergesini, electrical contact. termometre ceplerine yerlefltirilen termometreler vas tas yla Buchholz rölesini ve ayr ca fazladan bas nç rölesini ihtiva Thermometers with contact transmit the over temperatures transformatör ya üst s cakl n takip ve kontrol etmek eden tek bir röledir. from expected values at transformer with alarm and tripping mümkündür. Maksimum göstergeli,elektriksel kontaks z veya signals. tek veya çift kontakl termometreler kullanmak mümkündür. Kontakl termometreler transformatördeki s n n ön görülen

10

11 GENLEfiME DEPOLU WITH CONSERVATOR TYPE 1) Ya doldurma tapas (Oil filling tap) 2) Genleflme deposu ya boflaltma tapas (Oil drain plug for oil conservator) 3) Yüksek gerilim buflingi (High voltage bushings) 4) Alçak gerilim buflingi (Low voltage bushings) 5) Boflta gerilim ayar mekanizmas (Off-load tap changer) 6) Kald rma kula (Lifting hooks) 7) Tank ya boflaltma vanas (Tank oil drain valve) 8) Manyetik ya seviye göstergesi (Magnetic oil level indicator) 9) Topraklama civatas (Earthing terminal) 10) sim plakas (Name plate) 11) Termometre cebi (Thermometer pocket) HERMET K HERMET CALLY SEALED TYPE 1) Ya doldurma vanas (Oil filling vane) 2) Bas nç emniyet valfi (Pressure relief device) 3) Yüksek gerilim buflingi (High voltage bushings) 4) Alçak gerilim buflingi (Low voltage bushings) 5)Boflta gerilim ayar mekanizmas (Off-load tap changer) 6)Kald rma kula (Lifting hooks) 7) Tank ya boflaltma vanas (Tank oil drain valve) 8)Topraklama civatas (Earthing terminal) 9)Termometre cebi (Thermometer pocket) 10) sim plakas (Name plate) 11) Tekerlek (400kVA ya kadar opsiyoneldir.) (Wheels)-(Up to 400kVA optional) 1) Ya doldurma tapas (Oil filling tap ) 2) Genleflme deposu ya boflaltma tapas (Oil drain plug for oil conservator) 3) Yüksek gerilim buflingi (High voltage bushings) 4) Alçak gerilim buflingi ve ba lant l pabuçlar (400kVA ya kadar ba lant pabuçlar opsiyoneldir.) (Low voltage bushings and connection flag) (Connection flag up to 400kVA optional) 5)Boflta gerilim ayar mekanizmas (Off-load tap changer) 6)Kald rma kula (Lifting hooks) 7) Tank ya boflaltma vanas (Tank oil drain valve) 8)Manyetik ya seviye göstergesi (Magnetic oil level indicator) 9)Topraklama civatas (Earthing terminal) 10) sim plakas (Name plate) 11) Termometre cebi (Thermometer pocket) 12) Çift kontakl termometre (400kVA ya tadar opsiyoneldir.) (Thermometer with double contacts) (Up to 400kVA optional) 13) Tekerlek (400kVA ya kadar opsiyoneldir) (Wheels) - (Up to 400kVA optional) 14)Buchholz rölesi (400kVA ya kadar opsiyoneldir) (Buchholz relay) - (Up to 400kVA optional) 15)Kriko aya (Jacking pads) 16)Klemens kutusu (Terminal box) 17) Hava kurutucusu (Silicagel dehydrator) 1) Ya doldurma vanas (Oil filling vane) 2) Hermetik rölesi (Hermetic protection relay) 3) Yüksek gerilim buflingi (High voltage bushings) 4) Alçak gerilim buflingi (Low voltage bushings) 5)Boflta gerilim ayar mekanizmas (Off-load tap changer) 6)Kald rma kula (Lifting hooks) 7)Tank ya boflaltma vanas (Tank oil drain valve) 8)Topraklama civatas (Earthing terminal) 9)Termometre cebi (Thermometer pocket) 10) sim plakas (Name plate) 11) Klemens kutusu (Terminal box) 12) Kriko aya (Jacking pads) 13)Tekerlek (Wheels)

12 1) Kazan (Tank) 2) Genleflme tank (Expension tank) 3) Yüksek gerilim buflingi (High voltage bushings) 4) Alçak gerilim buflingi (Low voltage bushings) 5)Genleflme deposu ya doldurma a z (Oil filling tap) 6)Genleflme deposu ya boflaltma vanas (Oil drain valve) 7)Boflta gerilim ayar mekanizmas (Off-load tap changer) 8)Aktif k s m kald rma kula (Lifting hooks for active part) 9)Kazan kald rma kula (Lifting hooks for tank) 10)Buchholz rölesi (Buchholz relay) 11)Bas nç valfi (Pressure safety valve) 12)Manyetik ya seviye göstergesi (Oil level indicator) 13)Hava kurutucusu (Silicagel dehydrator) 14)Ya tasviye vanas (Oil treatment vane) 15)Ya numune alma vanas (Oil sampling valve) 16)Kazan ya boflaltma vanas (Oil drain valve) 17)Harici vakum vanas (External vacum valve) 18)Çift kontakl termometre (Thermometer with double contacts) 19)Kazan dip çamur boflaltma vanas (Precipitation valve) 20)Radyatör (Radiators) 21)Kriko aya (Jacking pods) 22)Topraklama civatas (Earthing terminal) 23)Kapak topraklama iletkeni (Cover earthing conductor) 24) sim plakas (Name plate) 25)Kumanda panosu (Control panel) 26)Komutator etiketi (Label for tap changer) 27)Tekerlek (Wheels) 28)Genleflme tank çökelti vanas (Precipitation valve) 29)Menhol deli i flanfl (Manhole) 30)Topraklama kutusu flanfl (Earthing box) 31)So utma fan (Cooling fan)

13 TESTLER TESTS ELTAfi A.fi., TS 267/1995, IEC , IEC uygun Tip Testler: All routine, type and special tests (except short circuit Type Tests olarak transformatörlerde rutin ve tip testlerini ve k sa devre S cakl k Art fl withstand test) covered by TS 267/1995, IEC are Temperature - Rise Test dayan m testi hariç özel testleri kendi laboratuarlar nda Darbe Gerilimi performed at ELTAfi A.fi. owned laboratories. Lightning impulse Test gerçeklefltirir. Every transformer after completion of production is applied Special Tests Üretimi tamamlanan her bir transformatöre afla daki rutin Özel Testler: on routine tests. Upon customer request, type tests and Determination of sound levels. testler uygulan r. Gürültü Seviyelerinin Ölçülmesi special tests are applied. Short circuit withstand Test Rutin Testler Sarg Direncinin Ölçülmesi Gerilim çevirme oran n n ölçülmesi ve gerilim vektörü faz kaymas n n kontrolü K sa devre empedans n n ölçülmesi Bofltaki kay p ve ak m n ölçülmesi Yük kay plar n n ölçülmesi Dielektrik dayan m testleri Uygulanan gerilim deneyi K sa Devre Dayan m Deneyi (Yurt d fl nda ba ms z laboratuarlarda yap l r). S f r Bileflen Empedans Ölçümü Tip testleri ve özel testler ayr ca ücretlendirilir. Her bir transformatöre ait test bilgileri saklan r; bu bilgiler ayn zamanda test istatiksel veri taban n oluflturur. Routine Tests Measurement of winding resistance Measurement of voltage ratio and check of phase displacement Measurement of short circuit impedance and load loss Measurement of no-load loss and current Dielectric routine tests Separate source voltage withstand test Induced over voltage withstand test Test on on-load tap changers where appropriate (at international independent laboratories) Measurement of zero-sequence impedance (s) Type tests and special tests are applied on transformers against charge. Every transformer test values are saved. These values constitute the statistical test data base. Endüklenen gerilim deneyi

14 KAL TE YÖNET M YER NDE BAKIM VE SERV S Kalite üretilir. Bu felsefe fl nda ELTAfi A.fi. ISO 9001: 2000 her aflamas nda içerde ve d flar daki faaliyetlerinde uygulan r ELTAfi A.fi. üretti i her bir transformatörün müflterisine 250 MVA 380 kv transformatör dahil her büyüklükte Kalite Yönetimi Sistemini ve ISO Çevre Yönetimi hale getirmifltir. sorunsuz hizmet etmesini ilke edinmifltir. Bu nedenle iflletme transformatörün her türlü bak m n,ya de iflimini ve saha Sistemini sipariflten müflteri hizmetlerine kadar iflletmenin esnas nda ortaya ç kabilecek muhtelif problemleri ve/veya testlerini yapabilen konusunun uzman bir bak m ekibine QUALITY ASSURANCE Quality is produced. ISO 9001: 2000 Quality Management System and ISO Environmental Management System are applied on every ELTAfi A.fi. activities from purchasing to customer on-site services. koruyucu bak m amac yla transformatörlerde yap lmas faydal sahiptir. olacak bak m ifllemlerini flartlar n uygun olmas halinde yerinde gerçeklefltirir. ON SITE MAINTENANCE AND SERVICE ELTAfi A.fi. has made up a principle to serve its customer with its transformer along life period. On this account, appearing various problems during operation or preventive maintenance which are useful for transformer life are carried All sorts of maintenance operation, oil change and area tests can be applied on power and distribution transformers included 250 MVA power range and 380 KV voltage level by ELTAfi A.fi. professional well found service team. out on site by ELTAfi A.fi. under appropriate condition. ÖNLEY C BAKIM VE SERV S Transformatörün iflletmedeki performans n fabrika ç k fl düzeninde sürdürülebilmesi için ya n durumu ve izolasyon Bu sebeble belirli periyodlarla (y lda en az bir kez) ya testleri yap lmal ve izolasyon seviyeleri ölçülmelidir. seviyesinin kontrol alt nda tutulmas gerekir. PREVENTIVE MAINTENANCE In order to keep transformer performance as the first time of leaving the production plant, oil condition and reason, oil tests and insulation tests should be applied at least one time in a year. insulation level should be controlled regularly. For this

15 TRANSFORMATÖR S PAR fi ED L RKEN VER LMES GEREKEN B LG LER REQUIRED DATAS WHILE ORDERING TRANSFORMER 1 ANMA GÜCÜ (KVA) RATED POWER 2 ANMA GER L M (KV) RATED VOLTAGE 3 GER L M AYAR SAHASI VE SAYISI % TAPPING RANGE AND NUMBER 4 BA LANTI GRUBU CONNECTION GROUP 5 FREKANS (Hz) FREQUENCY 6 UYGULANACAK STANDART VEYA fiartname APPLIED STANDARD OR CONDITION 7 TRANSFORMATÖR TANK T P TRANSFORMER TANK TYPE GENLEfiME DEPOLU WITH CONSERVATOR HERMET K HERMETICALLY SEALED 8 EMPEDANS % EMPEDANCE 9 BOfiTA ÇALIfiMA KAYBI (WATT) OFF-LOAD LOSSES 10 YÜKTE ÇALIfiMA KAYBI (WATT) ON-LOAD LOSSES 11 TOLERANSLAR % TOLERANCES 12 GÜRÜLTÜ SEV YES (db) NOISE LEVEL 13 ORTAM SICAKLIGI ( C) AMBIENT TEMPARATURE 14 DEN Z SEV YES NE GÖRE YÜKSEKL K (m) ALTITUDE 15 T P TEST VE/VEYA ÖZEL TEST STEN YOR MU? IS THERE ANY TYPE TEST AND/OR SPECIAL TEST REQUIRED? DARBE TEST ISINMA TEST LIGHTNING IMPULSE TEST TEMPERATURE RISE TEST GÜRÜLTÜ SEV. TEST NOISE LEVEL TEST SIFIR B LEfiEN EMPEDANS TEST ZERO SEQUENCE IMPEDANCE TEST 16 STENEN AKSESUARLAR ACCESSORIES REQUIRED TRANSFORMATÖR GENLEfiME DEPOLU ISE: IF THE TRANSFORMER EQUIPPED WITH CONSERVATOR TRANSFORMATÖR HERMET K SE: IF THE TRANSFORMER IS HERMETICALLY SEALED BUCHHOLZ RÖLES BUCHHOLZ RELAY HAVA KURUTUCUSU AIR DEHUMIDIFIER TEKERLEK WHEELS MAX. DEMANDLI TERMOMETRE THERMOMETER WITH MAX. INDICATOR Ç FT KONTAKLI TERMOMETRE DOUBLE CONTACT THERMOMETER BASINÇ RÖLES PRESSURE RELAY YA SEV YE GÖSTERGES OIL LEVEL INDICATOR KORUMA RÖLES PROTECTION RELAY TEKERLEK WHEELS 17 ÖZEL STEKLER SPECIAL REQUESTS PARALEL ÇALIfiMA fiarti PARALLEL WORKING CONDITION KABLO KUTUSU CABLE BOX TEKERLEK EKSEN AÇIKLI I AXIAL DISTANCE BETWEEN WHELLS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

HAKKIMIZDA. ATS trafo, 2500 kva güç ve 36 kv üst gerilime kadar 3 fazlı ve tek fazlı yağlı Dağıtım ve Güç Transformatörlerinin

HAKKIMIZDA. ATS trafo, 2500 kva güç ve 36 kv üst gerilime kadar 3 fazlı ve tek fazlı yağlı Dağıtım ve Güç Transformatörlerinin www.atstrafo.com HAKKIMIZDA 2003 yılında Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde kurulan ATS trafo, imalatını 2500 m² kapalı ve 000 m² açık alana sahip tesislerinde gerçekleştirmektedir. ATS trafo, 2500 kva

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

Duvar Geçit İzolatörleri

Duvar Geçit İzolatörleri İzolatör / Insulator Duvar Geçit İzolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine girişinde kullanılan ve iletkeni duvara karşı izole

Detaylı

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP MOBİLTİP MobilTip 1 tank sistemleri 3 m³ den 80 m³ e kadar çeşitli boy ve ölçülerde üretilmektedir. Çift cidarlı ve tek cidarlı, bölmeli ve bölmesiz olmak üzere tank

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers Standart Tip GMK Serisi Kondenserler Standard Type GMK Series Condensers T P / Type Watt ÜZE Surface m 2

Detaylı

MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI

MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI MEDIUM VOLTAGE HIGH VOLTAGE CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM YÜKSEK GERİLİM KONDANSATÖR BANKLARI OPEN RACK SUBSTATION BANK AÇIK RAF TRAFO MERKEZİ BANKI MEDIUM VOLTAGE PAD MOUNTED CAPACITOR BANKS ORTA GERİLİM

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

KTC. Qn = Qh / (Fh x Fm x Fr x Ft x Fa) Qh = Qc x Fk. KTC 1/2/3/4 Serisi Kondenserler / KTC 1/2/3/4 Series Condensers

KTC. Qn = Qh / (Fh x Fm x Fr x Ft x Fa) Qh = Qc x Fk. KTC 1/2/3/4 Serisi Kondenserler / KTC 1/2/3/4 Series Condensers KTC Serisi Ticari Hava So utmal Kondenserler Series Commercial Air Cooled Condensers KTC 1/2/3/4 Serisi Kondenserler / KTC 1/2/3/4 Series Condensers KNK KTC serisi hava so utmal ticari tip kondenserler,

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems -2 25 Serisi LPZ 0 A -1 ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (10/350) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B sınıfı parafudur. GB 18802.1-2002 / IEC 61643-1:1998-02

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATÖRLER

DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATÖRLER DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRANSFORMATÖRLER Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörler Düşük Tesis Maliyeti Yük merkezine yakın yerlere konuşlandırılabilir. Bu nedenle kablo maliyetleri düşüktür. Yağ toplama

Detaylı

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

2 demiryolu kabloları

2 demiryolu kabloları ÜNİKA alt yapısını geliştirmekte olan ülkemizin büyük ihtiyacı olan kâğıt izoleli kabloların üretimi için Atatürk ün direktifleri ile 1936 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda İstanbul Kablo Fabrikası olan

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001 GL 25-40A GL 40-160A GGD 160-400A GGD 500-1000A GS-SUPER COMPACT 500-6000A ISO 9001-14001-18001 Busbar Trunking System GL, GL, GGD, GS- 400V/1000V; 25A / 6000A ; 50/60 Hz; Class F; IP 43/55/65/67/68 Safety

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir.

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. DAĞITIM TRAFOLARI Genel Tanımlar Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations 1 kv Kablo Aksesuarları Low Voltage Cable Accessories 1 kv Reçineli Düz Kablo Eki Resin Based Cable Joints

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors

Koaksiyel Kablo Koruyucuları Coaxiel Cable Protectors RPD L4JY N LPZ O A -1 bölgesinde, 50Ω anten vb koaksiyel kablo sisitemleri için, GB 18802.21 / IEC 61643-2 standardı ile tasarlanmıştır. For protecting 50Ω coaxial system, appied in coaxial systems, cell

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

Hava Soğutmalı Kondenserler Air Cooled Condensers

Hava Soğutmalı Kondenserler Air Cooled Condensers Hava Soğutmalı Kondenserler Air Cooled Condensers 1 Soğutma Sistemlerinde İdeal Çözümler In Cooling Systems Ideal Solution 1978 yılında Sayın Ekrem GÜNDOĞAR tarafından kurulmuştur. İlk yıllarında sanayi

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Lineer Difüzör Linear Diffuser

Lineer Difüzör Linear Diffuser Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : Havaland rma sisteminde alçak tavanlarda üfleme difüzörü olarak kullan lmaktad r. Ayr ca emi eleman olarak

Detaylı

Değerli İş Ortaklarımız,

Değerli İş Ortaklarımız, Değerli İş Ortaklarımız, Eta Transformatör İmalat Sanayi 1988 yılında alçak gerilim transformatör imalatı yapmak amacıyla kurulmuştur. Kaliteleri tasdiklenmiş ürünlerimiz kısa zamanda ihracatçı firmaların

Detaylı

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN OMB Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA 650 kw a kadar döküm gövde. 650 kw dan sonra çelik gövde NiCrNi namlu Otomatik ateşleme İyonizasyon elektrodu Modüler tasarım 6.000

Detaylı

ASTOR Transformatör kullanılan projelerden bazıları;

ASTOR Transformatör kullanılan projelerden bazıları; Güç transformatörü üretimimiz 2002 yılında Transtek firmasının devralınması ile başlamıştır. Transtek, transformatör üretimine 1976 yılında başlamış ve bir çok güç transformatörü üretimi gerçekleştirmiş

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

Krom / Chrome System

Krom / Chrome System Krom / Chrome System 24 lü Vakum Tüplü Sistem / 24 Vaccum Tube System 145 LT (double) Sistemimizde 24 adet vakum tüp kullanılmıştır. Cam tüp uzunlukları 47*1800 mm dir. Sistem kapasitesi 180 Lt, 240 Lt

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables

Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables Asansör ve Pist Aydınlatma Kabloları Elevator and Airport Runway Cables 13 A brand of the 229 Özel Kablolar Special Cables Yassı Asansör Kontrol Kabloları Flat Elevator Control Cables H05VVH6-F 300/500

Detaylı

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

Harici Mesnet zolatörleri

Harici Mesnet zolatörleri Harici Mesnet zolatörleri Bu tip mesnet izolatörler, orta gerilim bina d fl bara mesnet ve ay r c mesnet izolatörü olarak kullan l r. Üretim yelpazemizde yer alan izolatörler afla da gösterilen gruplara

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

EFDC I-1 KEMA 01ATEX2244 T 95 C T 130 C T 195 C +80 C EFDC 262 EFDC 363 EFDC 364 EFDC../Q. zone 1 zone 2 EEx d IIC II2GD IP 66-20 C.

EFDC I-1 KEMA 01ATEX2244 T 95 C T 130 C T 195 C +80 C EFDC 262 EFDC 363 EFDC 364 EFDC../Q. zone 1 zone 2 EEx d IIC II2GD IP 66-20 C. EFD zone 1 zone EEx d II IIGD IP 66-0 zone 1 zone +40 EN 50014. KUMANDA KUTULARI-OMBINATIONS T5 T4 T3-45 EN 5081-1-1 KEMA 01ATEX44 T 95 T 130 T 195 + İsteğe bağlı: Optional: Tekli,ikili,üçlü ve dörtlü

Detaylı

Güç Ürünleri. ABB Dağıtım Transformatörleri Sürekli işbirliği için güvenilir çözüm

Güç Ürünleri. ABB Dağıtım Transformatörleri Sürekli işbirliği için güvenilir çözüm Güç Ürünleri ABB Dağıtım Transformatörleri Sürekli işbirliği için güvenilir çözüm 02 Bir Dünya Lideri 03 ABB Grubu 04 ABB Dağıtım Transformatörleri 05 Yapısal özellikler 06 Teknik özellikler 10 Aksesuarlar

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX MINIBOX MINIBOX Minibox Kulplu Minibox with Handle Minibox with Hanger - Fuse Module Minibox Askılı - Sigorta Modüllü 27 MINIBOX 215x215 ölçüsüne sahip MINIBOX serisi ürünler özellikle fabrika, tekstil,

Detaylı

Arıza Giderme. Troubleshooting

Arıza Giderme. Troubleshooting Arıza Giderme Sorun Olası Nedenler Giriş Gerilimi düşük hata mesajı Şebeke giriş gerilimi alt seviyenin altında geliyor Şebeke giriş gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartı hatası

Detaylı

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL

Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single Core Conductor BETAtherm 145 UL Açıklama BETAtherm 145 UL is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

Dahili Mesnet zolatörleri

Dahili Mesnet zolatörleri Bu tip mesnet izolatörler, bina içi bara mesnet ve ay r c mesnet izolatörleri olarak kullan l rlar. Üretim program m zda yer alan bu tür izolatörler afla da gösterilen gruplara ayr l r: - DIN 48100-48102

Detaylı

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!..

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. TEKNİK BİLGİLER Uygulama Evaporatorlerimiz Freon gazlı ticari,

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI info@guvensogutma.com

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

EN 50014 EN 50281-1-1. C c1. Dahili boyutlar Internal Dimensions. Montaj delikleri Mounting holes

EN 50014 EN 50281-1-1. C c1. Dahili boyutlar Internal Dimensions. Montaj delikleri Mounting holes zone zone EEx d IIB EEx d [ia] IIB II()G II()GD zone zone EEx d [ib] IIB II()G II()GD EN 00 0 C +0 C İRTİBAT KUTUSU ENCLOSURE T T EN 0 T EEx de IIB IIG IIGD 0 C KEMA 0ATE T 0 C T C T 0 C EEx dm IIB IIG

Detaylı

GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU

GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU GALVANIZED FLEXIBLE STEEL CONDUIT / GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU Galvanizli Çelik Spiral Borular bükülme özelli ine sahip, Amerikan U.L onayl, NEC flartnamesine uygun

Detaylı

ELEKTR K TES SAT BORULARI

ELEKTR K TES SAT BORULARI GALVAN ZL ÇEL K BORULAR GALVANIZED STEEL CONDUITS KOLAY ve TAM BÜKÜM Panasonic borular, yüksek kaliteli çelikten üretilmifltir. Çelik levha yüksek frekansl endüksiyon kayna sayesinde birlefltirme dikifli

Detaylı

KALİTE BUZÇELİK LE BAŞLAR QUALITY STARTS WITH BUZÇELİK

KALİTE BUZÇELİK LE BAŞLAR QUALITY STARTS WITH BUZÇELİK KALİTE BUZÇELİK LE BAŞLAR QUALITY STARTS WITH BUZÇELİK 2 Universal Air Cooled Condensers Batarya Ø3/8 (UK) ve Ø1/2 (UY) bakır borular. V-tipi alüminyum lamel. Lamel araları 2,1-2,5 mm tasarlanmıştır. Giriş

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

ÖZGEN ELEKTRİK VE TİCARET LTD.ŞTİ.

ÖZGEN ELEKTRİK VE TİCARET LTD.ŞTİ. Firmamız 2006 yılında yıllık 7.5 milyon yolcunun kullandığı uluslararası bir havaalanının 4000 m. uzunluğundaki bir pistinin CAT I den CAT II ye yükseltilmesi ve bu piste bağlı taksi yollarının aydınlatma

Detaylı

Pnömatik Komponentler

Pnömatik Komponentler Bornova Caddesi No: 9/7H Öztim İş Merkezi TR 370 Işıkkent - Bornova / İZMİR Tel :+90 232 472 23 pbx Fax :492 00 www.izmir.com Komponentler Ürün Kataloğu 1 2 F/RL+M AS SERİSİ HAVA HAZIRLAMA ELEMANLARI R

Detaylı

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER Bu bölümde Elimko termokupl ve rezistans termometrelerin yedek parçalar verilmifltir. T/C ve R/T ler kullan ld klar ortam flartlar, s cakl k limitlerine göre belli

Detaylı

TERMOD NAM K KONDENSTOP THERMODYNAMIC STEAM TRAP

TERMOD NAM K KONDENSTOP THERMODYNAMIC STEAM TRAP TDK TERMOD NAM K KONDENSTOP TERMODYNAMIC STEAM TRAP Özellikler / Main Features AYVAZ TDK termodinamik kondenstoplar n s zd rmazl k bölümü paslanmaz çelik olup, gövde dövme çelik C.8 den imal edilmi tir.

Detaylı

SMART BANK AKILLI BANK

SMART BANK AKILLI BANK d SMART BANK AKILLI BANK Features: Özellikleri: The Smart Bank has following Features. aşağıdaki özelliklere sahiptir. The Smart Bank consist of M.S. cubical structure, Procap make Controller, Solid Dielectric

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1- A Sınıfı Enerji Verimliliği A Class Energy Efficiency 2- İnce Mekanizma/Slim Mechanism Dar Alanlarda uygulama imkanı

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri. Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri. Level Control Float Switches Seviye ontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye ontrol Flatörleri SF Serisi Seviye ontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 3 obra afalı 4 Ampul afalı 5 Boyutlar 5 SF Series Level

Detaylı

ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması

ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması ASHIDA, Fider Yöetim Rölesine; TEDAŞ Şartnamesinde geçen tüm Tip Testleri uygulanmış ve başarılı bulunmuştur. Tedaş Şartnamesini karşılar ve fazlasıyla

Detaylı

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables 7 A brand of the 99 Orta Gerilim Kabloları Medium Voltage Cables Protothen -X Yalıtkanlı Enerji

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

09 Electric Panels / Elektrik Panoları Modular Switchboards Dikili Modüler Tip Panolar Dikili tip panolar; geliştirilmiş bağlantı sistemleri ile geniş alan kullanma yeteneği ve montaj kolaylığı sunar.

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

ADW10. Türkçe English

ADW10. Türkçe English ADW10 Türkçe English 2013 PASLANMAZ CELIK ILE YAPILAN BUILDING WITH STAINLESS STEEL EXPO INOX uzun süredir paslanmaz çelik sektöründe yer alan lider bir firmadır. Müşterilerimizden gelen her teklif ince

Detaylı