fi RKET PROF L M SYON MISSION V ZYON VISION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fi RKET PROF L M SYON MISSION V ZYON VISION"

Transkript

1

2 fi RKET PROF L ELTAfi A.fi. 7 Ocak 1981 tarihinde, halen Yönetim Kurulu Baflkanl n sürdüren Ahmet Güre ve arkadafllar taraf ndan zmir de kuruldu. Günümüzde tamam Ahmet Güre ve ailesinin yönetimindeki ELTAfi A.fi., faaliyetlerini zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde sürdürmektedir. COMPANY PROFILE ELTAfi A.fi. was founded at by Ahmet Güre, who is presently president of board of directors and his friends. M SYON ELTAfi A.fi. kuruldu u dönemde transformatör sanayisinde henüz ülkemizde üretilmeyen alet ve cihazlar bat standartlar yla rekabet edebilecek kadar kaliteli üretmeyi misyon olarak belirledi. Bu misyon do rultusunda ELTAfi A.fi., yüksek vakum alt nda çal flan transformatör ya tasfiye cihazlar, s v dielektrik dayan m test cihazlar ve vakum ELTAfi A.fi. directed by Ahmet Güre and his family carries on its activities at Atatürk Organize Sanayi Bölgesi at zmir - Turkey sistemleri üretti ve bu ürünlerin d fl piyasalara sat fl n gerçeklefltirdi l y llarda üretimine bafllad ya a dald r lm fl da t m ve güç transformatörleri konusunda, kalite anlay fl yla yurtiçinde önemli bir yer edinmifl ve yurt d fl na transformatör sat fl nda 1000 adet baraj n aflm flt r. MISSION Laying the foundations, ELTAfi A.fi. got mission to produce the equipments used in transformer industry, which have not been produced at Turkey yet. With this manner, transformer oil treatment plants working under high vacuum, dielectric test equipments and vacuum systems were produced and they managed to compete with the qualified companies at abroad. At the beginning of the 1990 s, ELTAfi A.fi. started to produce oil immersed power and distribution transformes; by giving great importance to quality at every step. ELTAfi A.fi. has become a mark on both at Turkish market and abroad in a short time. At present, numbers of exported transformes all around the world overtakes the thousands. V ZYON ELTAfi A.fi. üretiminde ileri teknikleri ve iyi üretim makinalar n kullanmaya büyük önem verir. VISION ELTAfi A.fi. gives great importance to use best production machines and advanced technologies at production. Using ELTAfi A.fi. production technologies and designs are always directed to keep the production standard at top level. Kulland üretim teknolojisi ve tasar m, üretim standartlar n en üst seviyede tutmaya yöneliktir. During the day of starting production, the main philosophy has been mentioned as the quality. ELTAfi A.fi. believes that this approach has a great part at its development.

3 D A I T I M T R A N S F O R M A T Ö R L E R D I S T R I B U T I O N T R A N S F O R M E R S ELTAfi A.fi., 25 KVA-4000 KVA aras ndaki güçlerde, üst izolatörlü veya epoksi reçine izolatörlü olmak üzere müflteri ELTAfi A.fi., produce distribution transformers from 25 KVA Distribution transformers are produced acc. to customer gerilimi 36 kv ve alt gerilimi 400 Volt ve benzeri gerilimlerde iste ine, flartnamesine ve belirtilen standartlara göre üretilir. to 4000 KVA with top voltage level 36 KV and low voltage request or contract or mentioned standards which are da t m transformatörleri imal etmektedir. Bu standartlar TS 267, IEC 60076, BS 171, DIN, ANSI ve talep level 400 Volt or similar ranges. TS 267, IEC 60076, BS 171, DIN, ANSI or required whatever. Da t m transformatörleri bir fazl veya üç fazl, ya a edilecek di erleridir. Distribution Transformers vary as single phase or three- Every produced transformer is dispatched after performing dald r lm fl (mineral veya silikon veya yanmaz ya l ), tabi Üretilen her bir transformatör TS 267, (IEC 60076) da ön phase, liquid immersed (mineral oil, silicone or environmental routine tests acc to IEC (TS 267). Also type tests and so utmal (ONAN), cebri so utmal (ONAN/ONAF), atmosfere görülen rutin testler uygulanm fl olarak sevk edilir. Yine ayn fluid (like as MIDEL), air natured (ONAN) or air-forced special tests (except to Short Circuit Strength Test) acc. to aç k genleflme depolu, atmosfere tam kapal hermetik, gaz standartlarda belirtilen tip testleri ve özel testler (k sa devre (ONAN/ONAF), open to atmosphere with conservator or close IEC (TS 267) are performed at our owned laboratories yast kl hermetik, boflta kademe de ifltiricili veya yük alt nda dayan m testi hariç ) istenildi inde kendi laboratuvarlar m zda to atmosphere (hermetically sealed) or hermetically sealed by customer request. kademe de ifltiricili, kablo kutulu veya davlumbazl, porselen gerçeklefltirilir. with gas cushion, provided with off-load tap changer or with on-load tap changer, with cable box or with protection box, with open-bushing or with plug in bushing.

4 G Ü Ç T R A N S F O R M A T Ö R L E R P O W E R T R A N S F O R M E R S ELTAfi A.fi., 4000 KVA KVA aras ndaki güçlerde, ayarl, tabi so utma (ONAN) veya cebri so utmal ELTAfi A.fi., produce power transformers from 4000 KVA to provided with off-load or on-load tap changers, with cooling her iki taraf 3,3 kv dan 36 kv a kadar gerilimlerde müflteri (ONAN/ONAF) güç transformatörleri imal etmektedir KVA with both voltage side from 3,3 kv to 36 kv, methods natural cooling (ONAN) or air forced cooling iste ine ba l olarak boflta gerilim ayarl veya yükte gerilim (ONAN/ONAF).

5 HAREKETL TRANSFORMATÖR MERKEZLER TASARIM ELTAfi A.fi., TIR dorsesi veya römork üzerine 36 kv üst panosu veya alt gerilim ç k fl kablosu ve kablo sar c lar dahil ELTAfi A.fi., güç ve da t m transformatörleri tasar m bölümü Müflteri flartnameleri ve istekleri titizlikle incelenerek gerilime ve 16 MVA güce kadar transformatörleri, boflta gerilim olmak üzere müflteri iste ine ve flartnamesine ba l olarak konusunda uzman tecrübeli teknik kadrolara sahiptir. projelendirilir. ayarl veya yükte gerilim ayarl olmak üzere orta gerilim kablo tam donan ml üretir. Bu tecrübe üst düzeyde modernize edilmifl bilgisayar donan m Yap lan tasar m üç boyutlu bilgisayar teknikleri ile sar c s, yük ay r c s veya kesicisi, alçak gerilim da t m ile modern teknikler ve metotlar ile birlefltirilmifltir. de erlendirilmektedir. MOBILE SUBSTATIONS ELTAfi A.fi., produce mobile substations equipped with transformers up to 16 MVA 36 KV top voltage range equipped with off-load tap changer or on-load tap changer, medium voltage cable reels, on load breaker or circuit breaker, low voltage distribution board or low voltage cable reels acc. to customer reguest or condition. DESIGN ELTAfi A.fi., power and distribution transformers design section has specialist experienced technical staff. Experiences have been combined by modern techniques and methods Every customer conditions and requests are designed after examined all parts well. Design values are evaluated with three-dimensional computer supported by high level modernized computer hardware techniques. solutions.

6 GÜÇ VE DA ITIM TRANSFORMATÖRLER TEKN K ÖZELL KLERi sarg lar POWER AND DISTRIBUTION TRANSFORMERS TECHNICAL PROPERTIES windings Da t m Transformatörleri: kraft ve reçineli termik ka t) ile kama fleklinde oluflturulur. Coils are wound with modern winding machines. (kraft or thermally-upgraded, diamond patterned). Structure Alçak gerilim sarg iletkeni bak r veya aluminyumdur. Oluflturulan bu kat izolasyonu yap s sarg n n afl r gerilim Distribution Transformers Windings: of this formed layer insulation both increases to withstand Levha sarg larda kat izolasyonu termik olarak iyilefltirilmifl darbelerine karfl dayan m n artt rd gibi; bu yöntem Low Voltage Winding Conductor material is either copper of impulse voltage and provides to obtain rigid, without space, reçineli ka t (DPP) ile sa lanmaktad r. boflluksuz, kat, mükemmel özelliklere haiz bobinler elde or aluminum and the windings are made of in the form of foil excellent coils. Yüksek Gerilim sarg iletkeni bak r veya aluminyumdur. edilmesini sa lar. or paper insulated flattened type. At foil windings, layer Power Transformers Windings: Sarg lar emaye kapl yuvarlak bak r veya aluminyum tel, Güç Transformatörleri sarg lar : insulation is provided by thermically upgraded paper and Low voltage and high voltage winding material is copper. izolasyon ka d kapl yass bak r veya aluminyum teldir. Alçak gerilim ve yüksek gerilim sarg iletkeni bak rd r. covered by the resin (DPP). Windings are made of paper insulated rectangular wire in the Kat sarg lar bilgisayar kontrollü tam otomatik makineler ile Sarg lar transformatör gücüne ba l olarak kat sarg, sürekli High Voltage winding conductor material is either copper form of multi layer windings, continuous disc or helical sar lmaktad r, kat izolasyonu flerit fleklindeki elektriksel disk sarg, helisel sarg veya vida sarg olarak izolasyon ka d or aluminum and the windings are made of in the form of windings or screw windings. izolasyon ka tlar (elektriksel kraft, termik olarak iyilefltirilmifl kapl bak r tel kullan larak sar l r. enameled round or paper insulated flattened type. Layer windings are wound by fully automatically machines controlled by computers, layer insulation is formed as a type of dagger with stripped electrical insulation paper

7 n ü v e a k t i f k s m v e k a p a k Transformatör nüvesi, so uk çekilmifl ve kristalleri Bu saçlar s f r çapak ile dilimlenir ve modern boy kesme Nüve bobin ve kapak montaj öngörülen k sa devre mekanik Kapak üzerindeki tüm ba lant elemanlar ve YG bushing ark yönlendirilmifl silisli sacdan imal edilmektedir. Nüve müflteri makineleri ile istenilen biçimde boylan r. kuvvetlerine karfl koyacak flekilde oluflturulur. boynuzlar paslanmaz veya korozyona karfl olabilecek özel taraf ndan talep edilen yüksüz kay plara ba l olarak ZDHK, Nüveleri step-lap, over lap, 90 kesim, delikli, deliksiz olmak Standart transformatörlerde kapak dahil aktif k s m kazana kaplamal malzemeden yap l r. MOH, M1, M2, M3, M4 ve M5 kalitede elektriksel silisli saçlardan üzere her biçimde oluflturmak mümkündür. civatalar ile tutturulur; do rudan kazana tutturulan aktif Kapak üstü düzenlenmesi; izolatörler, davlumbaz, aksesuarlar oluflturulur. k s m uygulamalar da vard r; müflteri iste ine ba l olarak müflteri isteklerine ve flartnamesine göre oluflturulur. bu uygulamada transformatörler de imal edilir. c o r e a c t i v e p a r t a n d c o v e r Transformer core is made of cold rolled grain oriented silicon burr and cut to length with modern transformer lamination Core, coil and cover assembly are formed resistant to foresight All connection parts on cover and HV Bushing arching horns iron sheets insulated with carlite. Core is formed from ZDHK, cut-to length line as required. short circuit strength forces. are made of non-corrodible or special coating resistant to MOH, M1, M2, M3, M4 and M5 quality grades by customer It is possible to form the cores at every form as step lap, At standard transformers, active part included cover is hold corrosive material. request on no-load losses values. Sheets are stripped without over-lap, 90 cut with or without holes. to the tank by bolts; also there is other application that holds Arrangement of bushings, accessories, protection box at top the active part only to the tank. On customer request, these of the cover is formed by customer request. kind of transformers can be produced.

8 kazan tank Transformatör kazanlar ve kapaklar orta sertlikteki çelikten imal edilirler. Da t m Transformatörlerinde, kazan yüzeyleri ayn zamanda so utucu görevini yerine getiren dalga duvar panellerinden oluflurlar. Tank n tava k sm, duvarlar ve çerceve kaynat larak birlefltirilir. So utucu yüzeyler olarak muhtelif dilimlere haiz radyatör gruplar n n kullan lmas da mümkündür. Güç Transformatörlerinde genellikle sökülebilen radyatör gruplar kullan l r KVA ya kadar olan transformatörlerde so utucu yüzey olarak dalga duvar panelleri kullanmak da mümkündür. Kaynak ifllemleri biten her bir kazan boyanmadan önce bas nç testine al n r. Kaynak kaçak noktalar var ise tespit edilir ve kaçaklar giderilir. flçilikleri tamamlanan her kazan ve kapak kumlama ifllemine tabii tutulur. Uygulanan standart kumlama prosedürü DIN normuna uygundur. Müflterinin kumlama ile ilgili özel iste i veya flartname de eri var ise bu sa lan r. stenildi inde kazanlar s cak dald rma galvaniz yöntemi ile kaplamak mümkündür. ya da BS 2562 ye uygun olarak kablo kutular transformatör yan yüzeylerine monte edilebilir. boyama malat tamamlanan kazanlar ak tma ve/veya püskürtme yöntemi ile boyan rlar. Standart boyama bir astar, iki kat son boyadan oluflur. Toplam film kal nl 105μ dan az de ildir. Standart transformatör rengi çimento grisi olarak adland r lan RAL7033 dir. Müflteri iste ine göre farkl yap larda (çinko kaplama gibi), farkl kal nl klarda ve farkl renk kodlar nda boya yapmak mümkündür. kurutma ve ya doldurma Transformatör aktif k sm (Nüve +Bobin) yüksek vakum alt nda çal flan kurutma f r nlar nda kurutulurlar. Kurutma ifllemi gerilim ve güce ba l olarak oluflturulan bir program çerçevesinde gerçeklefltirilir. Ya dolumu ise mutlak vakum alt nda yap l r. Transformer tanks and covers are made of medium-hardness steel. At Distribution Transformers, cooling surfaces are made of corrugated cooling fins which is also formed the sides of the tank. The bottom plate, side and frames are jointed by welding. It is also possible to use radiators as cooling surface connected to the tank. At Power Transformers, tank is usually of the rigid type provided with removable radiators. Transformers up to 4000 KVA can use corrugated cooling fins as cooling surfaces. Every transformer after finishing welding is taken under the pressure test for oil tightness. Every completed tank and cover is sandblasted suitable to DIN norms. Special customer request or condition about sandblasting is provided. According to customer request, bushings on the cover can be closed by protection box made of appropriate steel acc. to IEC 144 or cable box can be assembled to the sides of the tank appropriate to BS paint Transformers are painted by floading or sprayed method. Standard painting application is one coat prime paint and two coat finishing paint. Total film thickness is not less than 105μ. Standard transformer color is cement grey (RAL7033). According to customer request different applications (such as zinc coating), different thickness coating and different colors are made. If requested, hot dip galvanized tanks can be provided. drying and oil filling Transformers active parts (core and coil) are dried under working high vacuum furnace. Drying application can be varied according to transformer power and voltage. Oil filling is made under absolute vacuum. Müflteri iste ine ba l olarak IEC 144 std. uygun, sactan yap lm fl koruma kutusu kapak üstünde bushingleri kapatabilir

9 AKSESUARLAR ACCESSORIES Transformatör üzerinde koruma ve kontrol amaçl olarak de erleri aflmas halinde bunlar ihbar ve açma sinyalleri Main accessories used on the transformers with the aim of 4.Buccholz (Gas Collecting and Alarm) Relay: müflteri iste ine ve flartnamesine ba l olarak afla daki olarak verirler. protect transformers Buccholz Relay collects the gases which are formed by low aksesuarlar kullan l r ; 4. Buchholz, Gaz toplama ve ihbar rölesi: 1. Oil Level Indicator: or high intensity discharge and arcs. It is used at open-air 1. Ya Seviye Göstergesi: Transformatör içerisinde meydana gelen düflük ve yüksek Magnetic oil level gauges are used in order to follow and transformers. It can be with single or double contact. Atmosfere aç k genleflme depolu transformatörlerde,genleflme yo unluklu deflarj ve arklar n oluflturdu u gazlar n topland control the oil level on the conservator at open-air According to amount of gas collecting in the relay, alarm and deposundaki ya n seviyesini takip ve kontrol etmek amac yla röledir. Röleler tek ve çift kontakl olabilmektedir. transformers. Magnetic oil level indicators can be equipped tripping signals are transmitted. Additionally, from any reason manyetik olarak çal flan ya seviye göstergeleri kullan l r. Rölede toplanan gaz miktar na göre ihbar ve açma sinyalleri with single or double electrical contact. if oil level stays as before not completing fully with oil on Manyetik ya seviye göstergeleri tek veya çift elektriksel elde edilebilir. Bu sayede transformatör içerisindeki ar zan n Oil level indicators with contact transmit the unexpected relay, it gives an alarm signal. kontakl olabilir. transformatörde büyük tahribatlar yapmadan fark edilmesini sudden changes with alarm and tripping signals. It provides to notice the failure without forming damages on Kontakl ya seviye göstergeleri ya miktar ndaki sa lar. If required, prismatic oil level indicators can be used. transformer. beklenilmeyen ani de ifliklikleri ihbar ve açma sinyalleri Ayr ca herhangi bir nedenle ya seviyesinin röleyi tam 2. Air Dehumidifier: 5. Pressure Relief Valve: fleklinde iletir. dolduramayacak kadar düflmesi halinde röle bunu ihbar sinyali It is used at open air transformers with oil conservator; It is used on the transformers which are not equipped with stenirse prizmatik ya seviye göstergeleri de kullan labilir. ile bildirir. assembled to oil conservator. By the helps of silicagel, hermetic protection relay, especially to cover pressure 2. Nem al c : 5. Bas nç Rölesi: it removes the moisture and dust on air coming to conservator. expanding forming in the transformer. Atmosfere aç k genleflme depolu transformatörlerde kullan l r, Özellikle hermetik koruma rölesi bulunmayan Amount of silicagel dependent to oil amount at transformer. 6. Hermetic Protection Relay: genleflme tank na monte edilir. çerisindeki silica gel yard m transformatörlerde, transformatör içerisinde oluflabilecek 3. Oil Thermometer: Hermetic Protection Relay is used at and above 630 KVA ile genleflme tank içine giren havadaki nemi ve tozu al r, bas nç art fllar n karfl lamak için kullan l r. Oil Thermometers, which are located into thermometer hermetically sealed transformers. This relay comprises oil transformatörün iflletme emniyetini artt r r. Silikajel miktar 6. Hermetik Koruma Rölesi: pockets welded on top of the cover or tank side, are used in level indicator, temperature indicator, buccholz relay and transformatördeki ya miktar na gore de iflir. Atmosfere tam kapal, hermetik transformatörlerde kullan l r. order to follow and control oil top temperature. It can be with pressure relay. 3. Ya S cakl k göstergesi: 630 KVA ve üstü güçteki transformatörlere konulur. maximum pointer, without contact or with single or double Kapak üzerine veya kazan yan yüzeylerine kaynat lan Bu röleler ya seviye göstergesini, s cakl k göstergesini, electrical contact. termometre ceplerine yerlefltirilen termometreler vas tas yla Buchholz rölesini ve ayr ca fazladan bas nç rölesini ihtiva Thermometers with contact transmit the over temperatures transformatör ya üst s cakl n takip ve kontrol etmek eden tek bir röledir. from expected values at transformer with alarm and tripping mümkündür. Maksimum göstergeli,elektriksel kontaks z veya signals. tek veya çift kontakl termometreler kullanmak mümkündür. Kontakl termometreler transformatördeki s n n ön görülen

10

11 GENLEfiME DEPOLU WITH CONSERVATOR TYPE 1) Ya doldurma tapas (Oil filling tap) 2) Genleflme deposu ya boflaltma tapas (Oil drain plug for oil conservator) 3) Yüksek gerilim buflingi (High voltage bushings) 4) Alçak gerilim buflingi (Low voltage bushings) 5) Boflta gerilim ayar mekanizmas (Off-load tap changer) 6) Kald rma kula (Lifting hooks) 7) Tank ya boflaltma vanas (Tank oil drain valve) 8) Manyetik ya seviye göstergesi (Magnetic oil level indicator) 9) Topraklama civatas (Earthing terminal) 10) sim plakas (Name plate) 11) Termometre cebi (Thermometer pocket) HERMET K HERMET CALLY SEALED TYPE 1) Ya doldurma vanas (Oil filling vane) 2) Bas nç emniyet valfi (Pressure relief device) 3) Yüksek gerilim buflingi (High voltage bushings) 4) Alçak gerilim buflingi (Low voltage bushings) 5)Boflta gerilim ayar mekanizmas (Off-load tap changer) 6)Kald rma kula (Lifting hooks) 7) Tank ya boflaltma vanas (Tank oil drain valve) 8)Topraklama civatas (Earthing terminal) 9)Termometre cebi (Thermometer pocket) 10) sim plakas (Name plate) 11) Tekerlek (400kVA ya kadar opsiyoneldir.) (Wheels)-(Up to 400kVA optional) 1) Ya doldurma tapas (Oil filling tap ) 2) Genleflme deposu ya boflaltma tapas (Oil drain plug for oil conservator) 3) Yüksek gerilim buflingi (High voltage bushings) 4) Alçak gerilim buflingi ve ba lant l pabuçlar (400kVA ya kadar ba lant pabuçlar opsiyoneldir.) (Low voltage bushings and connection flag) (Connection flag up to 400kVA optional) 5)Boflta gerilim ayar mekanizmas (Off-load tap changer) 6)Kald rma kula (Lifting hooks) 7) Tank ya boflaltma vanas (Tank oil drain valve) 8)Manyetik ya seviye göstergesi (Magnetic oil level indicator) 9)Topraklama civatas (Earthing terminal) 10) sim plakas (Name plate) 11) Termometre cebi (Thermometer pocket) 12) Çift kontakl termometre (400kVA ya tadar opsiyoneldir.) (Thermometer with double contacts) (Up to 400kVA optional) 13) Tekerlek (400kVA ya kadar opsiyoneldir) (Wheels) - (Up to 400kVA optional) 14)Buchholz rölesi (400kVA ya kadar opsiyoneldir) (Buchholz relay) - (Up to 400kVA optional) 15)Kriko aya (Jacking pads) 16)Klemens kutusu (Terminal box) 17) Hava kurutucusu (Silicagel dehydrator) 1) Ya doldurma vanas (Oil filling vane) 2) Hermetik rölesi (Hermetic protection relay) 3) Yüksek gerilim buflingi (High voltage bushings) 4) Alçak gerilim buflingi (Low voltage bushings) 5)Boflta gerilim ayar mekanizmas (Off-load tap changer) 6)Kald rma kula (Lifting hooks) 7)Tank ya boflaltma vanas (Tank oil drain valve) 8)Topraklama civatas (Earthing terminal) 9)Termometre cebi (Thermometer pocket) 10) sim plakas (Name plate) 11) Klemens kutusu (Terminal box) 12) Kriko aya (Jacking pads) 13)Tekerlek (Wheels)

12 1) Kazan (Tank) 2) Genleflme tank (Expension tank) 3) Yüksek gerilim buflingi (High voltage bushings) 4) Alçak gerilim buflingi (Low voltage bushings) 5)Genleflme deposu ya doldurma a z (Oil filling tap) 6)Genleflme deposu ya boflaltma vanas (Oil drain valve) 7)Boflta gerilim ayar mekanizmas (Off-load tap changer) 8)Aktif k s m kald rma kula (Lifting hooks for active part) 9)Kazan kald rma kula (Lifting hooks for tank) 10)Buchholz rölesi (Buchholz relay) 11)Bas nç valfi (Pressure safety valve) 12)Manyetik ya seviye göstergesi (Oil level indicator) 13)Hava kurutucusu (Silicagel dehydrator) 14)Ya tasviye vanas (Oil treatment vane) 15)Ya numune alma vanas (Oil sampling valve) 16)Kazan ya boflaltma vanas (Oil drain valve) 17)Harici vakum vanas (External vacum valve) 18)Çift kontakl termometre (Thermometer with double contacts) 19)Kazan dip çamur boflaltma vanas (Precipitation valve) 20)Radyatör (Radiators) 21)Kriko aya (Jacking pods) 22)Topraklama civatas (Earthing terminal) 23)Kapak topraklama iletkeni (Cover earthing conductor) 24) sim plakas (Name plate) 25)Kumanda panosu (Control panel) 26)Komutator etiketi (Label for tap changer) 27)Tekerlek (Wheels) 28)Genleflme tank çökelti vanas (Precipitation valve) 29)Menhol deli i flanfl (Manhole) 30)Topraklama kutusu flanfl (Earthing box) 31)So utma fan (Cooling fan)

13 TESTLER TESTS ELTAfi A.fi., TS 267/1995, IEC , IEC uygun Tip Testler: All routine, type and special tests (except short circuit Type Tests olarak transformatörlerde rutin ve tip testlerini ve k sa devre S cakl k Art fl withstand test) covered by TS 267/1995, IEC are Temperature - Rise Test dayan m testi hariç özel testleri kendi laboratuarlar nda Darbe Gerilimi performed at ELTAfi A.fi. owned laboratories. Lightning impulse Test gerçeklefltirir. Every transformer after completion of production is applied Special Tests Üretimi tamamlanan her bir transformatöre afla daki rutin Özel Testler: on routine tests. Upon customer request, type tests and Determination of sound levels. testler uygulan r. Gürültü Seviyelerinin Ölçülmesi special tests are applied. Short circuit withstand Test Rutin Testler Sarg Direncinin Ölçülmesi Gerilim çevirme oran n n ölçülmesi ve gerilim vektörü faz kaymas n n kontrolü K sa devre empedans n n ölçülmesi Bofltaki kay p ve ak m n ölçülmesi Yük kay plar n n ölçülmesi Dielektrik dayan m testleri Uygulanan gerilim deneyi K sa Devre Dayan m Deneyi (Yurt d fl nda ba ms z laboratuarlarda yap l r). S f r Bileflen Empedans Ölçümü Tip testleri ve özel testler ayr ca ücretlendirilir. Her bir transformatöre ait test bilgileri saklan r; bu bilgiler ayn zamanda test istatiksel veri taban n oluflturur. Routine Tests Measurement of winding resistance Measurement of voltage ratio and check of phase displacement Measurement of short circuit impedance and load loss Measurement of no-load loss and current Dielectric routine tests Separate source voltage withstand test Induced over voltage withstand test Test on on-load tap changers where appropriate (at international independent laboratories) Measurement of zero-sequence impedance (s) Type tests and special tests are applied on transformers against charge. Every transformer test values are saved. These values constitute the statistical test data base. Endüklenen gerilim deneyi

14 KAL TE YÖNET M YER NDE BAKIM VE SERV S Kalite üretilir. Bu felsefe fl nda ELTAfi A.fi. ISO 9001: 2000 her aflamas nda içerde ve d flar daki faaliyetlerinde uygulan r ELTAfi A.fi. üretti i her bir transformatörün müflterisine 250 MVA 380 kv transformatör dahil her büyüklükte Kalite Yönetimi Sistemini ve ISO Çevre Yönetimi hale getirmifltir. sorunsuz hizmet etmesini ilke edinmifltir. Bu nedenle iflletme transformatörün her türlü bak m n,ya de iflimini ve saha Sistemini sipariflten müflteri hizmetlerine kadar iflletmenin esnas nda ortaya ç kabilecek muhtelif problemleri ve/veya testlerini yapabilen konusunun uzman bir bak m ekibine QUALITY ASSURANCE Quality is produced. ISO 9001: 2000 Quality Management System and ISO Environmental Management System are applied on every ELTAfi A.fi. activities from purchasing to customer on-site services. koruyucu bak m amac yla transformatörlerde yap lmas faydal sahiptir. olacak bak m ifllemlerini flartlar n uygun olmas halinde yerinde gerçeklefltirir. ON SITE MAINTENANCE AND SERVICE ELTAfi A.fi. has made up a principle to serve its customer with its transformer along life period. On this account, appearing various problems during operation or preventive maintenance which are useful for transformer life are carried All sorts of maintenance operation, oil change and area tests can be applied on power and distribution transformers included 250 MVA power range and 380 KV voltage level by ELTAfi A.fi. professional well found service team. out on site by ELTAfi A.fi. under appropriate condition. ÖNLEY C BAKIM VE SERV S Transformatörün iflletmedeki performans n fabrika ç k fl düzeninde sürdürülebilmesi için ya n durumu ve izolasyon Bu sebeble belirli periyodlarla (y lda en az bir kez) ya testleri yap lmal ve izolasyon seviyeleri ölçülmelidir. seviyesinin kontrol alt nda tutulmas gerekir. PREVENTIVE MAINTENANCE In order to keep transformer performance as the first time of leaving the production plant, oil condition and reason, oil tests and insulation tests should be applied at least one time in a year. insulation level should be controlled regularly. For this

15 TRANSFORMATÖR S PAR fi ED L RKEN VER LMES GEREKEN B LG LER REQUIRED DATAS WHILE ORDERING TRANSFORMER 1 ANMA GÜCÜ (KVA) RATED POWER 2 ANMA GER L M (KV) RATED VOLTAGE 3 GER L M AYAR SAHASI VE SAYISI % TAPPING RANGE AND NUMBER 4 BA LANTI GRUBU CONNECTION GROUP 5 FREKANS (Hz) FREQUENCY 6 UYGULANACAK STANDART VEYA fiartname APPLIED STANDARD OR CONDITION 7 TRANSFORMATÖR TANK T P TRANSFORMER TANK TYPE GENLEfiME DEPOLU WITH CONSERVATOR HERMET K HERMETICALLY SEALED 8 EMPEDANS % EMPEDANCE 9 BOfiTA ÇALIfiMA KAYBI (WATT) OFF-LOAD LOSSES 10 YÜKTE ÇALIfiMA KAYBI (WATT) ON-LOAD LOSSES 11 TOLERANSLAR % TOLERANCES 12 GÜRÜLTÜ SEV YES (db) NOISE LEVEL 13 ORTAM SICAKLIGI ( C) AMBIENT TEMPARATURE 14 DEN Z SEV YES NE GÖRE YÜKSEKL K (m) ALTITUDE 15 T P TEST VE/VEYA ÖZEL TEST STEN YOR MU? IS THERE ANY TYPE TEST AND/OR SPECIAL TEST REQUIRED? DARBE TEST ISINMA TEST LIGHTNING IMPULSE TEST TEMPERATURE RISE TEST GÜRÜLTÜ SEV. TEST NOISE LEVEL TEST SIFIR B LEfiEN EMPEDANS TEST ZERO SEQUENCE IMPEDANCE TEST 16 STENEN AKSESUARLAR ACCESSORIES REQUIRED TRANSFORMATÖR GENLEfiME DEPOLU ISE: IF THE TRANSFORMER EQUIPPED WITH CONSERVATOR TRANSFORMATÖR HERMET K SE: IF THE TRANSFORMER IS HERMETICALLY SEALED BUCHHOLZ RÖLES BUCHHOLZ RELAY HAVA KURUTUCUSU AIR DEHUMIDIFIER TEKERLEK WHEELS MAX. DEMANDLI TERMOMETRE THERMOMETER WITH MAX. INDICATOR Ç FT KONTAKLI TERMOMETRE DOUBLE CONTACT THERMOMETER BASINÇ RÖLES PRESSURE RELAY YA SEV YE GÖSTERGES OIL LEVEL INDICATOR KORUMA RÖLES PROTECTION RELAY TEKERLEK WHEELS 17 ÖZEL STEKLER SPECIAL REQUESTS PARALEL ÇALIfiMA fiarti PARALLEL WORKING CONDITION KABLO KUTUSU CABLE BOX TEKERLEK EKSEN AÇIKLI I AXIAL DISTANCE BETWEEN WHELLS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

TEST. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.ş. Member of

TEST. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.ş. Member of Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.ş. TEST Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Saray Mah. Atom Cad. No: 17 Saray - Kazan / ANKARA T : +90 (312) 815 48

Detaylı

CAPACITOR ÜRÜN KATALO U / PRODUCT CATALOGUE GÜÇ KAPAS TÖRLER POWER CAPACITORS fiekil -1- Figure -1 2.4 kv tan 20.70 kv a 1/3 Faz 50 Hz / 60Hz Yüksek Gerilim Kondansatörleri Single/Tree Phase High Voltage

Detaylı

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2009 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 3 ndeks Index Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System Sayfa/Page

Detaylı

TAMÇEL K. s l i lem merkezi

TAMÇEL K. s l i lem merkezi TAMÇEL K s l i lem merkezi tüm ısıl i lem ihtiyaçları tek bir noktadan... TAMÇEL K Isıl i lem Sanayi ve Ticaret A.. 1983 ubatı nda stanbul da bugün ki adresinde Anadolu yakasının ilk ısıl i lem tesisi

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS VOLT ELEKTRİK MOTOR TANITIM KATALOĞU THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS 2003 www.voltelektrik.com www.ac-motor.biz bilgi@voltelektrik.com VOLT ELEKTRİK reserves the right to alter the data given in this catalog

Detaylı

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Dr. Suat KIRO LU Kurucu-Yönetim Kurulu Üyesi Ticari Koordinator Founder / Vice - Chairman Commercial Director 1983 y l ndan bu yana daima genç, dinamik ve deneyimli

Detaylı

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience

Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Experience gemi kablolar marine cables Tecrübenin Getirdi i Kalite Quality Through Eperience HAKKIMIZDA Türkiye'nin lider kablo üreticisi ÜNTEL 9 y l nda kuruldu. 0 y la varan tecrübesi, nitelikli elemanlar ve

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON

DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON DE DÜNYA LİDERİ KAPSAMLI SA RJİ VE TELEKOMÜNİKASYON YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI İLETKENLER VE ENERJİ KABLOLARI ÜSTÜN TE WORLDWIDE LEADER IN RENEWABLE LOGY INSULATED WIRES AND POWER CABLES TH SUPPORTING

Detaylı

fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com

fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com 11 Kalitemizin Belgeleri Documentation of our Quality Merhaba / Hello Panocam' kurmak için bir araya geldi imizde y l 1997 idi; Yönetim kurulundan,

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

Kuru Tip Transformatörler Dry Type Transformers

Kuru Tip Transformatörler Dry Type Transformers Kuru Tip Transformatörler Dry Type Transformers 1972 DEN BERİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR SOLUTIONSPARTNER SINCE 1972 İçindekiler Contents Giriş... 5 Tek Fazlı Ayırma Transformatörleri... 6-7 Üç Fazlı Ayırma

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

Doğal Soğutma ve Adyabatik Soğutma Entegreli Soğuk su üretici gruplar

Doğal Soğutma ve Adyabatik Soğutma Entegreli Soğuk su üretici gruplar Doğal Soğutma ve Adyabatik Soğutma Entegreli Soğuk su üretici gruplar Air cooled Water chillers with integrated Free Cooling and Adiabatic Cooling Vidalı kompresörlü Mikroişlemci kontrollü Screw compressors

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

JET ve TÜNEL FANLARI JET & TUNNEL FANS

JET ve TÜNEL FANLARI JET & TUNNEL FANS JET ve TÜNEL FANLARI JET & TUNNEL FANS FM 98140 - ISO 9001:2008 FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ / FAN & PROJECT SOLUTIONS 0036 CPD RG06 03 FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ FAN & PROJECT SOLUTIONS Ofis

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı