Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar"

Transkript

1 Yeni Tp Dergisi 2014;31:31-36 Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin Karlatrlmas (Comparison of the effects of the sevoflurane-nitrous oxide anesthesia and propofol-remifentanil anesthesia on the kidney function) Hülya TOPCU 1, Derya GÖKÇINAR 2, Ramazan TOPCU 3, Zeynep AKÇABOY 2, Pelin CENGZ 4, Nermin GÖÜ 2 1 Tokat Turhal Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinii, TOKAT 2 Ankara Numune Eitim ve Aratrma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinii, ANKARA 3 Ankara Numune Eitim ve Aratrma Hastanesi Genel Cerrahi Klinii, ANKARA 4 Vezirköprü Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinii, SAMSUN ÖZET Amaç: ntravenöz anestezikler ile inhalasyon anesteziklerinin böbrek fonksiyonlar üzerine etkilerinin karlatrlmas yeterince incelenmemitir. Bu çalmada amacmz total intravenöz anestezi ile inhalasyon anestezisinin postoperatif böbrek fonksiyonlar üzerine etkilerini karlatrmaktr. Materyal ve Metot: Elektif majör abdominal cerrahi planlanan ASA I-III grubu, 18 ya üstü toplam 44 hasta çalmaya alnd. Çalma prospektif, rastgele ve çift-kör olarak planland. Grup SEVO da (n=22) hastalara sevoflurane konsantrasyonu 2 ile 2,5 arasnda tutularak beraberinde %50 O 2 ve %50 N 2 O karm verildi. Grup TVA da (n=22) hastalarn anestezi idamesinde propofol 75 μg/kg/dk ve remifentanil 1 μg/kg/dk ve beraberinde %50 medikal hava ile %50 O2 karm verildi. Tüm hastalarn preoperatif ve postoperatif 1. saat, 1. gün, 3. gün ve 5. günde kan üre azotu (BUN), kreatinin, BUN/Kreatinin oranlar ve albumin düzeyleri belirlendi. Bulgular: BUN/Kreatinin oran grup SEVO da postoperatif birinci saat ve postoperatif 5. günde grup TVA ya göre anlaml olarak yüksekti (P<0.05). Albumin düzeyi postoperatif birinci saatte grup SEVO da grup TVA ya göre istatistiksel olarak anlaml ekilde daha düük tespit edildi (P<0.01). Sonuçlar: Majör abdominal cerrahi geçiren hastalarda propofol ve remifentanil ile intravenöz anestezi, böbrek fonksiyonlar üzerine sevofloran ve nitröz oksitle yaplan anesteziye göre daha az yan etki oluturmaktadr. Anahtar Kelimeler: Böbrek fonksiyonu; anestezi; sevofluran; nitröz oksit; propofol; remifentanil: major abdominal cerrahi ABSTRACT Background: A comperative study between the effects of intravenous and inhaled anesthetic drugs on kidney functions have not been adequately represented. In this study, our objective was to compare the effects of TIVA anesthesia with inhalation anesthesia on the postoperative kidney functions. Material and Methods: A total number of 44 patients, who were group ASA I-III and above 18 years old, and planned for major abdominal surgery were studied. Study was planned to be prospective, random and double-blind. In group SEVO (n=22) patients were given %50 O2 and %50 N 2 O combination while sevoflurane concentration was kept between 2 and 2,5. In group TIVA (n=22) during anesthesia maintenance, the patients were given propofol 75 μg/kg/min and remifentanil 1 μg/kg/min along with medical air %50- O2 %50 mixture. At the preoperative, postoperative, 1st hour, 1st day, 3rd day and 5th day, blood urea nitrogen (BUN), creatinin, albumin levels and BUN/Creatinin scores were measured for all patients. Results: Group SEVO s BUN/Creatinin score in post operative 1st hour and 5th day was found significantly higher when compared to group TIVA (P<0.05). Albumin levels in the first postoperative hour were found statisticaly significantly lower in group SEVO when compared to group TIVA (P<0.01). Conclusions: In patients that undergo major abdominal surgery, intravenous anesthesia with propofol and remifentanil have fewer side effects on kidney functions, than anesthesia with sevoflurane and nitrous oxide. Key Words: Kidney function; anesthesia; sevoflurane; nitrous oxide; propofol; remifentanil; major abdominal surgery GR Anestezide kullanlan intravenöz ilaçlar ve inhalasyon ajanlarnn renal fonksiyon üzerine etkilerini aratran çok sayda çalma yaplmtr. 1 Yazma adresi: Dr. Hülya TOPCU, Tokat Turhal Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinii, Tokat Yaznn geldii tarih : Yayna kabul tarihi : Propofolün böbrek kan akm ve fonksiyonlar üzerine negatif etkiye sahip olmad çeitli çalmalarda bildirilmitir 2. Remifentanilin de renal fonksiyon bozukluuna sahip hastalarda güvenli bir farmokolojik profil sergiledii görülmektedir 3,4. Sevofluran ve metabolitlerinin böbreklerden eliminasyonu srasnda, anestezi süresine ve parçalanma ürünlerinin toksisite derecelerine bal olarak, böbrek tübül hücrelerinde hasarlar yapa- 31

2 bilecei ve proksimal tübüllerde reabsorbsiyon yeteneinin bozulmasndan nekroza kadar giden deiiklikler meydana getirebilecei deneysel çalmalarda gösterilmitir 5. Sevofluranla yaplan klinik çalmalarda 1 2 MAC (Minimum Alveoler Konsantrasyon) sonras μm, 2 7 MAC sonras μm plazma flurid konsantrasyonlarna ulald gözlenmektedir. Genel olarak 50 μm ü geçen plazma flurid düzeyleri toksik olarak kabul edilir Ancak bugüne kadar yaplan çalma sonuçlarna göre sevoflurann böbrek fonksiyonlar açsndan tam olarak güvenli olduu da ileri sürülememitir 13,14. Büyük abdominal ameliyatlarn ve bunlar gerçekletirirken verilen anesteziklerin böbrek fonksiyonlar üzerine etkileriyle ilgili yeni aratrmalar olmasna ramen kapsaml bir aratrma yaplmamtr. Bizim amacmz major abdominal cerrahi geçiren hastalarda akut postoperatif dönemde böbrek fonksiyonlar üzerine hem cerrahinin hem de anestezi yöntemlerinin etkisinin olup olmadn aratrmaktr. Bu amaçla major abdominal cerrahi geçiren hastalarda Propofol-Remifentanil ile Sevofluran-Nitröz oksitin böbrek fonksiyonlar üzerine etkilerini karlatrmay planladk. MATERYAL VE METOT Prospektif, rastgele ve çift-kör olarak planlanan çalma Etik Kurul izni alnarak 01-Eylül 2011 ve 01-Kasm-2011 tarihleri arasnda gerçekletirildi. Tüm hastalara bilgi verilerek aydnlatlm onam formu alnmtr. American Society of Anesthesiologist (ASA) risk snflamasna göre ASA I-III grubuna giren, kliniimizde majör abdominal cerrahi geçiren, 18 ya üstü 44 olgu çalmaya alnd. Diabetes mellitus, koroner arter hastal, ejeksiyon fraksiyonu 40%, böbrek ve üriner sistem hastal olan, anjiotensin reseptör blokorü ve diüretik ilaç kullanm olanlar, rutin biyokimya ilemlerinde herhangi bir böbrek fonksiyon test anormallii bulunanlar, yumurta alerjisi öyküsü olanlar, çalmaya katlmay kabul etmeyenler ve anestezik maddelere kar bilinen duyarll ve kontrendikasyonlar olan hastalar çalmaya alnmad. Operasyon öncesi oral alm yasaklanan hastalara gerekli idame svs hesaplanarak operasyona kadar intravenöz (V) yolla verildi. Çalma saatleri arasnda opere olan ve operasyon süresi iki saatten fazla olan hastalarda yapld. Hastalar operasyon masasna alnnca el srtndan 20 G venöz kanül yerletirildi ve 10 ml/kg/saat gidecek ekilde % 0,9 luk NaCl infüzyonu baland. Hastalarn tümüne peroperatif dönemde EKG, puls oksimetre ve noninvaziv kan basnc takibi için monitörizasyon (Datex-Ohmeda, GE Healthcare) uyguland. Toplam 44 hasta randomize olarak inhalasyon anestezisi alan (Sevoflurane-N20) Grup SEVO (n=22) ve intravenöz anestezi alan (Propofol- Remifentanil) Grup TVA (n=22) olmak üzere olarak iki gruba ayrld. Grup SEVO da anestezi indüksiyonu 7 mg/kg tiyopental ile yapld ve 0,1 g/kg vecuronyum ile kas gevemesi elde edildikten sonra uygun endotrakeal tüp ile entübe edildi. Anestezi idamesinde %50 oksijen ve %50 nitröz oksit karm içinde end-tidal konsantras-yonu 2 ile 2,5 MAC olacak ekilde sevofluran kullanld. Grup TVA da propofol 2 mg/kg ve remifentanil 10 mg/kg (yava iv bolus) ile anestezi indüksiyonundan sonra vecuronyum 0,1 mg/kg ile yeterli kas gevemesi salanarak uygun endotrakeal tüp ile hastalar entübe edildi. Anestezi idamesinde propofol 75 μg/kg/dk ve remifentanil 1 μgkg/dk ve beraberinde %50 medikal hava -%50 oksijen karm verildi. Tüm hastalarda Bispektral indeks (BS) arasnda olacak ekilde anestezi idame dozu belirlendi. Her iki Grupta da ventilasyona tidal volüm 8 ml/kg olarak baland, frekans endtidal CO mmhg olacak ekilde ayarland. Hastalar entübe edildikten sonra sa subklavien ven kateterizasyonu yapld. Her iki gruba sa radial arterden intraarteryal kanülasyon yaplp basnç monitorizasyonu uyguland. Her iki Grupta da intraarteryal basnçlar ve kalp hzlarnn preoperatif döneme göre %10 azalmas hedef alnd. Her hasta ayn cerrahi ekip tarafndan opere edildi. Tüm hastalar operasyon sonras ilk gün PACU da (postoperatif anestezi bakm ünitesi), postoperatif 1. günden itibaren taburculuklarna kadar servislerinde takip edildi. Hastalarn BUN, kreatinin, BUN/Kreatinin oran, albumin, glomerüler filtrasyon hz (GFR) ve hemoglobin deerleri, preoperatif dönemde, postoperatif 1. saat, 1. gün, 3. gün ve 5. günde monitörize edildi. Hastalarn; cerrahi ve anestezi süreleri, uygulanan svlar, tahmini kan kayb, idrar çk, ameliyat sonras hastanede kal süresi, eritrosit suspansiyonu transfüzyonu ve komplikasyonlar kaydedildi. Saysal deikenler ortalama±standart sapma ile nitelik deikenler ise say ve yüzde ile özetlendi. Nitelik deikenler bakmndan SEVO ve TVA grubu arasnda farkllk olup olmadna ki kare testi ile bakld. Saysal deikenler bakmndan Gruplar arasnda farkllk olup olmadna ise parametrik test koullarnn salanmas durumunda bamsz Gruplarda t testi ile, salanmamas durumunda ise Mann Whitney U testi ile bakld. 32

3 Tablo 1. Demografik Veriler, Tan ve Ek Hastalklar Açsndan ki Grubun Karlatrlmas SEVO (n=22) TVA (n=22) p Ya (yl) 61,1±6,0 59,6±16,4 0,753* Cinsiyet (K/E) 6/16 10/12 0,347* Boy (cm) 166,5±6,7 165,2±7,4 0,551* Arlk (Ig) 67,9±17,9 65,6±10,6 0,604* ASA (II/III) 21/1 18/4 0,345* Tan Mide ca Pankreas ca Kolon ca Karacier ca Rectum ca Ek hastalk olan 8 (%36,4) 9 (%40,9) 1,000* Deerler Ortalama±SD veya Say olarak verilmitir. *P>0.05 istatistiksel olarak iki gurup arasnda anlaml fark yoktur. Tablo 2. Perioperatif Veriler Açsndan ki Grubun Karlatrlmas SEVO (n=22) TVA (n=22) p Mortalite (Sa/Ex) 20/2 22/0 0,488* Cerrahi süre 208,6±43,0 203,7±32,0 0,793* Anestezi süresi 234,6±43,1 218,4±33,4 0,154* Uygulanan sv miktar 4340,9±1189,1 3977,3±778,8 0,476* Tahmini kan kayb 450,0±259,6 527,3±550,5 0,312* Operasyonda kan ürünü verilen hasta (%) 12 (%54,5) 10 (%45,5) 0,763* drar çk 478,4±404,6 518,2±288,9 0,077* Postop hastanede kal süresi 10,6±5,5 8,7±3,5 0,269* Komplikasyon gelienler 5 (%22,7) 1 (%4,5) 0,185* Deerler Ortalama ± SD veya Say olarak verilmitir.*p>0,05 istatistiksel olarak iki gurup arasnda anlaml fark yoktur. Biyokimyasal bulgularn zaman içindeki ve guplar arasndaki deiimi ise tekrarl ölçümlerde varyans analizi ile deerlendirildi. Anlamllk düzeyi p<0,05 olarak alnd. statistiksel analizler SPSS for Windows Version 15.0 paket programnda yapld. BULGULAR Grup SEVO ile Grup TVA arasnda demografik veriler açsndan istatistiksel olarak anlaml fark saptanmad (Tablo 1). Grup SEVO ile Grup TVA arasnda operasyon annda ve sonrasndaki mortalite, cerrahi süre, anestezi süresi, uygulanan sv tedavisi, tahmini kan kayb, kullanlan kan ürünleri, idrar çkm, postoperatif hastanede kal süresi ve komplikasyonlar açsndan istatistiksel olarak anlaml fark saptanmad (Tablo 2). Hemoglobin deerleri açsndan Grup TVA ile Grup SEVO karlatrldnda postoperatif 1. saat ve 5. gündeki deerlerde iki grup arasnda ki fark istatistiksel olarak anlamlyd ve Grup TVA da hemoglobin deerleri daha yüksekti (P<0,05) (Tablo 3). Albumin düzeyi postoperatif birinci saatte Grup SEVO da Grup TVA ya göre istatistiksel olarak anlaml ekilde daha düük tespit edildi (P<0,05). Sonraki takiplerde gruplar arasnda albumin deereri açsndan anlaml farkllk gözlenmedi (ekil 1). ekil 1. Preoperatif ve postoperatif albumin düzeylerinin iki Grup arasnda karlatrlmas. *P<0,05 istatistiksel olarak iki gurup arasnda anlaml fark vardr. BUN/ kreatinin oran operasyona alnmadan önceki deerleri karlatrldnda Grup SEVO da Grup TVA ya göre postoperatif 1. saat ve postoperatif 5. günde istatistiksel olarak anlaml ekilde yüksek bulundu (P<0,05) (ekil 2). Preoperatif ve postoperatif Kreatinin deerleri açsndan Grup SEVO ve Grup TVA da tekrarlayan ölçümlerde Gruplar arasnda istatiksel olarak anlaml fark tespit edilemedi (P>0,05). BUN de- erlerinde preoperatif ve postoperatif takiplerinde Grup SEVO ve Grup TVA da tekrarlayan ölçümlerde guplar arasnda istatiksel olarak anlaml fark tespit edilmedi (P>0,05). GFR deerlerinin preoeratif ve postoperatif takiplerinde tekrarlayan ölçümleri iki grup arasnda karlatrldnda 33

4 istatiksel olarak anlaml bir fark saptanmamtr (P>0,05). Tablo 3. Hemoglobin Düzeylerindeki Deiimlerin ki Grup Arasnda Karlatrlmas. SEVO TVA p (n=22) (n=22) Preop 12,1±2,4 12,8±1,9 0,332* Postop 1. saat 11,1±1,8 12,3±1,8 0,035 Postop 1. gün 10,8±1,6 11,5±1,7 0,139* Postop 3. gün 10,3±1,0 10,9±1,6 0,118* Postop 5. gün 10,7±1,1 11,6±1,5 0,027 Deerler Ortalama ± SD veya Say olarak verilmitir. P<0,05 istatistiksel olarak iki gurup arasnda anlaml fark vardr. ekil 2. Preoperatif ve postoperatif seri ölçümlerde BUN/Kreatinin orannn iki Grup arasnda karlatrlmas. *P<0.05 istatistiksel olarak iki gurup arasnda anlaml fark vardr TARTIMA Genellikle böbrek fonksiyonlarnn peroperatif deerlendirilmesinde serum kreatinin, BUN, GFR ve Albumin deerleri kullanlmaktadr 12, Çalmamzda Sevofluran-nitröz oksit anestezisinin Propofol-remifentanil anestezisine göre istatistiksel olarak anlaml düzeyde postoperatif BUN/ Kreatinin orann arttrdn, albümini ise azaltt- n gözledik. Cesur ve ark. 19 tarafndan yaplan çalmada halotan, izofluran ve sevoflurann tavanlarda uzun süreli, tekrarlayan anestezi uygulamalarnn sonucunda, hzl eliminasyonlu sevoflurann böbrekler açsndan halotan ve izoflurandan daha fazla risk tamadn, nefrotoksisitesinin klinikten çok teorik bir problem olduunu bildirilmitir. nsan karacier hücrelerinde yaplan in vitro çalmalarda P450 2E1, sevofluran metabolizmasndan sorumlu predominant hepatik enzim olarak tanmlanmtr 20,21. nsan böbrek mikrozomlar anestezik toksisitede hedef organlardr. Flurid iyonlar lokal olarak burada aça çkp nefrotoksisiteye yol açmaktadr. Eger ve ark saat süreyle 2lt/dk taze gaz akm ile %3 sevofluran anestezisi verdikleri gönüllülerde geçici albuminüri, glukozüri ve idrar alfa glutatyon-s-transferaz düzeylerinde art tespit etmilerdir. Eger ve ark. nn 22 ayn deneysel modeli kullanarak 2 ile 4 saat süreyle sevofluran anestezisi verdikleri çalmada; 2 saatlik sevofluran anestezisinde renal hasar belirteçleri artmazken, 4 saatlik sevofluran anestezisinde hafif albuminüri ve idrarda alfa glutatyon-s-transferaz düzeylerinde art izlemiler ve ppm/saat Compound A nn insanlarda renal hasara yol açtn ileri sürmülerdir. Buna karn Ebert ve ark. 23,24 ayn deney koullarnda yaptklar çalma sonuçlarna dayanarak 4 saatlik ve 8 saatlik sevofluran anestezisinin renal fonksiyonlar üzerine herhangi önemli bir etkiye sebep olmadn bildirmilerdir. Bizim çalmamz da renal etkilenmenin reversible olduunu göstermitir. Albumin düzeyi postoperatif birinci saatte Grup SEVO da Grup TVA ya göre istatistiksel olarak anlaml ekilde daha düük tespit edildi. Sonraki takiplerde gruplar arasnda albumin deerleri açsndan anlaml farkllk gözlenmedi. Preoperatif ve postoperatif Kreatinin, BUN ve GFR deerleri açsndan Grup SEVO ve Grup TVA da tekrarlayan ölçümlerde gruplar arasnda istatiksel olarak anlaml fark tespit edilemedi. Aksu ve ark. 31 orta süreli elektif cerrahi uygulanan ve 6 lt/dk gaz akm (2 lt/dk O 2 +4 lt/dk N 2 O) veya 3 lt/dk gaz akm (1 lt/dk O 2 +2 lt/dk N 2 O) içinde %1-2 konsantrasyonda sevofluran anestezisi uyguladklar hastalarda, renal fonksiyonlar açsndan 48 saat içinde BUN ve serum kreatinin deerlerinin her iki grupta da normal snrlarda seyrettiini göstermilerdir. Bizim çalmamzda ise 4 lt/dk taze gaz akm (2 lt/dk O 2 +2 lt/dk N 2 O) içinde %2-%2,5 konsantrasyonunda sevofluran uygulanan SEVO grubu ile TVA grubu karlatrld. En az 3 saat ve üzeri süren operasyonlar sonunda Grup SEVO da BUN/ Kreatinin orannn yükseldiini gözlemledik. Grup SEVO da gelien böbrek fonksiyonlarndaki deiim postoperatif 5. günde de devam etmitir. Sahin ve ark. nn 27 orta süreli cerrahilerde uyguladklar düük doz Sevofluran ve TVA anestezisinin böbrek ve karacier fonksiyonlar üzerine etkilerini aratrdklar çalmalarnda serum BUN ve kreatinin deerleri Sevofluran grubunda istatiksel olarak anlaml yüksek bulunmutur. Bizim çalmamzda ise BUN ve kreatinin oranlarnn ayr ayr deerlendirildiinde istatiksel olarak anlaml bir deiiklik yok iken BUN/Kreatinin oran postoperatif dönemde istatiksel olarak anlaml ekilde SEVO grubunda yüksek bulunmutur. Propofol eliminasyonunda böbrekler önemli rol oynar 26. Cerrahi srasnda sürekli propofol infüzyonu renal metabolizmay etkileyebilir. ahin ve ark. nn 27 orta süreli cerrahi operasyonlarda düük akml sevofloran ile propofol-remifentanil anestezisinin böbrek üzerine etkilerini aratrdklar çalmalarnda her iki grupta da sonuçlar benzer bulun- 34

5 mutur. Bu çalma sonuçlarndan farkl olarak bizim çalmamzda glomeruler filtrasyon hz her iki grupta da deimemitir. Ko ve ark. 28 tarafndan karacier donörlerinde yaplan çalmada da bizim sonuçlarmza benzer ekilde propofolremifentanil uygulananlarda glomerüler filtrasyon hznn deimedii bildirilmitir. Bu aratrmaclar ayn zamanda Propofol-Remifentanil ve Desfluran uygulanan her iki grupta BUN, kreatinin, BUN/ Kreatinin orannn da post operatif dönemde deimediini göstermilerdir 28. Bizim çalmamz da bu bulgular desteklemektedir. Ko ve ark. nn 28 çalmasnda hem Desfluran hem de Propofol- Remifentanil uygulananlarda albumin düzeylerinin postoperatif dönemlerde istatistiksel olarak anlaml düzeyde azald gösterilmitir. Bizim çalmamzda da albumin düzeylerinde her iki grupta da postoperatif dönemde istatiksel olarak anlaml düü saptanmtr. Albuminin azalmas peroperatif açla, hastalarn majör cerrahi geçirmelerine ya da sistemik inflamasyona balanabilir. Hipoalbüminemi plazma onkotik basncn azaltarak glomerüler filtrasyon hzn arttrabilir. Postoperatif açlk periyodunda albumin düzeylerinde persistan azalma ve intravenöz svlarn verilmesi de glomerüler filtrasyon hznn artna neden olabilmektedir. Ko ve ark. nn 28 çalmasnda hastalarn karacier rezeksiyonu geçirmi olmasnn da anestezik faktörlerden bamsz olarak karacier ve böbrek fonksiyonlarn etkiledii varsaylabilir. Bizim çalmamzda her iki grupta da GFR hznda istatiksel olarak anlaml bir deiiklik görülmemitir. Santral venöz basnç dümesi ve kardiyak output u azaltan hastalklar, renal disfonksiyon riskini arttrr 29. Renal disfonksiyonu azaltmak için kan kaybn en aza indirmek gerekir ve teknik olarak mümkündür. ntraoperatif kanamay önlemenin bir yolu vazodilatörler kullanarak hipotansif teknik uygulamaktr. Bu hipotantansif teknikte ortalama kan basnc mmhg ye kadar azaltlr. Böylece düük kan basnc ve düük kalp hznn (60 atm/dk altnda) cerrahi kanamay azaltt bildirilmitir 30. Buradan yola çkarak propofol ve remifental kullanlarak yaplan TVA, kanamann azaltlmas istenen baz cerrahi giriimlerde ideal anestezi seçenei olabilir. Ko ve ark. nn 28 çalmasnda desfluran ve propofol-remifentalin gruplar arasndan ortalama kan basnc ve santral venöz basnç açsndan fark yok iken kalp hz TVA grubunda önemli oranda daha düük bulunmutur. Bizim çalmamzda ise hem grup SEVO da hem de grup TVA da operasyon anndaki kan kayb miktar benzer bulunmutur. Çalmamzda iki ayr anestezik yöntem uygulanan gruplarn kan kayplar, santral venöz basnç ve idrar çk miktarlar deerleri karlatrld- nda iki grup arasnda anlaml farkllk yoktu. Ayrca hastalara operasyon esnasnda ve sonrasnda verilen kan replasmanlar deerlerdirilmi olup bunlar tablo 2 ve 3 de belirtilmitir. Hemoglobin deerleri açsndan preoperatif deer ile postoperatif 1. saat ve 5. gündeki deerlerde iki Grup arasnda istatistiksel olarak anlaml fark vard ve propofolremifentanil uygulanan grupta hemoglobin deerleri daha yüksek gözlemlendi. Kan kayb azln hipotansif anesteziye bal olduunu düünüyoruz. Her iki grupta da cerrahi ekip ayn kiilerden olumaktadr. ki gruptaki hastalarn preoperatif Hb deerleri arasnda tablo 3 de görüldüü gibi istatiksel olarak anlaml bir farkllk bulunmamaktayd. Modesti ve ark. nn 31 renal transplantasyon hastalarnda TVA anestezisi ile yaptklar çalmada propofol ve remifentanil anestezisinin daha iyi hemodinamik kontrol ve daha iyi postoperatif renal fonksiyon salad bildirmitir. Bizim çalmamzda da major abdominal cerrahide TVA, sevoflurana göre daha iyi renal fonksiyon salamtr. Çalmamzda sevofluran grubunda her ne kadar azot protoksit kullansak da opioid kullanmamamz majör abdominal cerrahi geçiren hastalar için analjezinin yeterince salanamamasna neden olabileceinden hatal bir uygulama olabilir. Ancak bundaki amacmz Ko ve ark. n 28 çalmalaryla bir karlatrma yapabilmekti. Onlar ile benzer ekilde anestezi indüksiyon ve idamesi yaptk. Onlardan farkl olarak biz çalmamzda sevofluran kullandk, buna karn onlar desfluran kullanmt. Buna ilaveten dier bir farkllk olarak onlar karacier transplantasyonunda, biz majör abdominal cerrahilerde çaltk. SONUÇLAR Propofol ve remifentanil ile intravenöz anestezi majör abdominal cerrahi geçiren hastalarda böbrek fonksiyonlar üzerine sevofloran ve nitroz oksitle yaplan anesteziye göre potansiyel olarak daha az yan etki oluturmutur. Bu sonuçlara dayanarak böbrek fonksiyonlar snrda olan veya risk grubundaki hastalarda propofol ve remifentanil ile intravenöz anestezinin tercih edilebileceini söyleyebiliriz. Yazarn beyan: Çkar çatmas bulunmamaktadr. (Conflict of interest statement: None declared) 35

6 REFERANSLAR 1. Mazze RI. Anaesthesia and renal and genitourinary system. Anaesthesia, 3th edition (Ed: Miller RD). Churchill Livingstone Inc 1990: White PF, Romero G. Nonopioid intravenous anesthesia. In: Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK, editors. 5th ed. Clinical Anesthesia. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2006; Scott LJ, Perry CM. Remifentanil: a review of its use during the induction and maintenance of general anaesthesia. Drugs 2005;65: Murphy EJ. Acute pain management pharmacology for the patient with concurrent renal or hepatic disease. Anaesth Intensive Care 2005;33: Morio M, Fujii K, Satoh N, Imai M, et al. Reaction of sevoflurane and its degradation products with soda lime: toxicity of the byproducts. Anesthesiology 1992;77: Neumann MA, LasterMJ, Weiskopf RB, et al. The elimination of sodium and potasium hydroxides from desiccated soda-lime diminishes degradation of desflurane to carbondioxide absorption. Anesth Analg 1999; 89: Holaday DA. Smith FR. Clinical characteristics and biotransformation of sevoflurane in healthy human volunteers. Anesthesiology 1981;54: Fujii K, Morio M, Kikuchi H, et al. Pharmacokinetic study on excretion of inorganic fluoride ion, a metabolite of sevoflurane. Hiroshima J Med SCi 1987;36: Frink Jr. EJ, Ghantous H, Malan TP, et al. Plasma inorganic fluoride with sevoflurane anesthesia: Correlation with indices of hepatic and renal function. Anesth Analg 1992;74: Smith I, Ding Y, White PF. Comparison of induction maintenance, and recovery characteristics of sevoflurane N2O and propofol-sevoflurane N2O with propofol-isoflurane N2O anesthesia. Anesth Analg 1992;74: Murray JM, Trinick TR. Plasma fluoride concentrations during and after prolonged anesthesia: A comparison of halothane and isoflurane. Anesth Analg 1992;74: Mazze RI, Callan CM, Galvez ST, Delgado-Herrera L, Mayer DB. The effects sevoflurane on serum creatinin and blood urea nitrogen concentrations a retrospective, Twenty-two center, comparative evaluation of renal function in adult surgical patients. Anesth Analg 2000;90(3): Martin JL, Laster MJ, Kandel L, Kerschmann RL, Reed GF, El 2nd. Metabolism of compound A by renal cysteine-s-conjugate -lyase is not the mechanism of compound A-induced renal injury in the rat. Anesth Analg 1996;82: Higuchi H, Sumita S, Wada H, et al. Effects of sevoflurane and isoflurane on renal function and on possible markers of nephrotoxicity. Anesthesiology 1998;88: Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, Greene T, Rogers N, Roth D. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: A new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann Intern Med.1999;130: Charlson ME, MacKenzie CR, Gold JP, Shires T. Postoperative changes in serum creatinine: when do they occur and how much is important? Ann Surg 1989;209: Abel RM, Buckley MJ, Austen WG, Barnett GO, Beck CH Jr, Fischer JE. Etiology, incidence and prognosis of renal failure following cardiac operations. J Thoracic Cardiovasc Surg 1976;71: Novis BK, Roizen MF, Aronson S, Thisted RA. Association of preoperative risk factors with postoperative acute renal failure. Anesth Analg 1994;78: Cesur M, Yüksek M, Erdoan F. Halotan, isofluran ve Sevoflurann böbrek üzerine etkilerinin tavanlarda karlatrlmas. Türk Anest Rean Cem Mecmuas. 2001; 29: Kharasch ED, Thummel KE. Identification of cytochrome P450 2E1 as the predominant enzyme catalyzing human liver microsomal defluorination of sevoflurane, isoflurane, and methoxyflurane. Anesthesiology 1993;79: Thummel KE, Kharasch ED, Podoll T, Kunze K. Human liver microsomal enflurane defluorination catalyzed by cytochrome P 450 2E1. Drug Metab Dispos Biol Fate Chem 1993;21: Eger EI 2nd, Koblin DD, Bowland T, et al. Nephrotoxicity of sevoflurane versus desflurane anesthesia in volunteers. Anesth Analg 1997; 84: Ebert TJ, Frink EJ, Kharasch ED. Absence of biochemical evidence for renal and hepatic dysfunction after 8 hours of 1.25 minimum alveolar concentration sevoflurane anesthesia in volunteers. Anesthesiology 1998; 88: Ebert TJ, Messana LD, Uhrich TD, Staacke TS. Absence of renal and hepatic toxicity after four hours of 1.25 minimum alveolar anesthetic concentration sevoflurane anesthesia in volunteers. Anesth Analg 1998;86: Aksu R, Tercan E, Doru K, Biçer C, Boyac A. ki Farkl Taze Gaz Akm çinde Sevoflurann Anestezi Maliyeti, Karacier ve Böbrek Fonksiyonlarna Etkisi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2008;36: Takizawa D, Hiraoka H, Goto F, Yamamoto K, Horiuchi R. Human kidneys play an important role in the elimination of propofol. Anesthesiology 2005;102: Sahin SH, Cinar SO, Paksoy I, Sut N, Oba S. Comparison between low flow sevoflurane anesthesia and total intravenous anesthesia during intermediate-duration surgery: effects on renal and hepatic toxicity. Hippokratia 2011;15(1): Ko JS, Gwak MS,Choi SJ, et al. The Effects of Desflurane and Propofol- Remifentanil on Postoperative Hepatic and Renal Functions After Right Hepatectomy in Liver Donors 2008;14: Wang WD, Liang LJ, Huang XQ, Yin XY. Low central venous pressure reduces blood loss in hepatectomy. World J Gastroenterol 2006;12: Ewards MW Jr, Flemming DC. Deliberate hypotension. Surg Clin North Am 1975;55: Modesti C, Sacco T, Morelli G, et al. Balanced anestesia versus total intravenous anestesia for kidney transplantation. Minerva Anestesiologica 2006;72:

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Berna UYAN, Hasan Ali KİRAZ, Dilek ÖMÜR *, Mesut ERBAŞ, Serpil EKİN, Hasan ŞAHİN, Hüseyin TOMAN,

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR?

KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR? KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR? Dr. Elif Şenses Prof.Dr.Alpaslan Apan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. KVC ANESTEZİSİ FARKLIDIR Çünkü; Kardiak

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi *Necati Şentürk, *Koray Öcal, *Ahmet Dağ, **İlter Helvacı, **Tamer Akça * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F.

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Comparison the Effects of Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane on the Recovery Rate and

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (1)21-27,

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (1)21-27, Akın, ARAŞTIRMALAR Yıldız, Güler, Çoruh (Research Esmaoğlu, Reports) Boyacı ERİŞKİN HASTALARDA SEVOFLURAN İLE ANESTEZİ İNDÜKSİYONU* Induction of Anesthesia with Sevoflurane in Adult Patients Aynur AKIN

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF HİPOTANSİYON Klinikde hipotansiyon ve şok terimleri birbirleri yerine

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Anestezi

Detaylı

Kalp cerrahisi sonrası yüksek laktat nedenleri HEPATORENAL SENDROM MU?

Kalp cerrahisi sonrası yüksek laktat nedenleri HEPATORENAL SENDROM MU? Kalp cerrahisi sonrası yüksek laktat nedenleri HEPATORENAL SENDROM MU? Doç. Dr. Işık Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 2013 Konu Akışı Dekompanse siroz hastasında görülen

Detaylı

ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA ANKSİYETESİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ?

ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA ANKSİYETESİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ? ANESTEZİ UYGULAMALARINDA HASTA ANKSİYETESİNİ NASIL AZALTABİLİRİZ? Z. Akoğul, B. Özcan, B. Yavaşcaoğlu, F.N. Kaya, E. Başağan Moğol, E. Mercanoğlu, A. Anıl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil *

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Remifentanil, An Alternative for Nitrous Oxide Dilek ÖZDAMAR**, Hakan CANATAY**, Makbule KESER***, Nur BAYKARA****,

Detaylı

(Factors associated with need for insulin treatment in patients with gestational diabetes)

(Factors associated with need for insulin treatment in patients with gestational diabetes) Yeni Tp Dergisi 2013;30:233-237 (Factors associated with need for insulin treatment in patients with gestational diabetes) Ahmet SEVNDK 1, Hakan NAZK 2, Raziye NARN 2, Hakan AYTAN 2, Murat AP 2 1 Adana

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye

Ziya Kaya 1, Sedat Kaya 2, Gönül Ölmez 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Tokat- Türkiye Dicle Tıp Dergisi / Dicle Z. Kaya Medical ve ark. Journal Granisetron-deksametazon ve postoperatif bulantı- Cilt kusma / Vol 37, No 2, 109-114 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Granisetron-deksametazon

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ TRANSPLANTASYON ANESTEZİSİ KURSU

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ TRANSPLANTASYON ANESTEZİSİ KURSU TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ TRANSPLANTASYON ANESTEZİSİ KURSU 25 EKİM 2017 Organizasyon TARD,Transplantasyon Anestezisi Bilimsel Kurulu Bilimsel Komite Dr. Sezgin Ulukaya (Başkan) Dr. Ender

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

TORAKOTOMĐ ÖNCESĐ ĐNTRATEKAL MORFĐN. Ayda TÜRKÖZ* Ömer SOYSAL** Türkan TOĞAL* Mahmut DURMUŞ*** Ahmet KÖROĞLU*** Mustafa KAYAN**** Özcan ERSOY *****

TORAKOTOMĐ ÖNCESĐ ĐNTRATEKAL MORFĐN. Ayda TÜRKÖZ* Ömer SOYSAL** Türkan TOĞAL* Mahmut DURMUŞ*** Ahmet KÖROĞLU*** Mustafa KAYAN**** Özcan ERSOY ***** TORAKOTOMĐ ÖNCESĐ ĐNTRATEKAL MORFĐN Ayda TÜRKÖZ Ömer SOYSAL Türkan TOĞAL Mahmut DURMUŞ Ahmet KÖROĞLU Mustafa KAYAN Özcan ERSOY () Đnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ABD Yrd. Doç. Dr () Đnönü

Detaylı

DÜŞÜK AKIM DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNDE KARBOKSİHEMOGLOBİN, HEMODİNAMİ VE UYANMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DÜŞÜK AKIM DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNDE KARBOKSİHEMOGLOBİN, HEMODİNAMİ VE UYANMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DÜŞÜK AKIM DESFLURAN VE SEVOFLURAN ANESTEZİSİNDE KARBOKSİHEMOGLOBİN, HEMODİNAMİ VE UYANMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Ayşegül CEYLAN (*), Dr. Pakize KIRDEMİR (*), Dr. Ayla KABALAK (*), Dr. Cüneyt

Detaylı

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Canan Balcı 1, Dilek Toprak 2, Remziye Gül Sıvacı 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri The Effects of and Spinal Used Morphine On İntraoperative Sevoflurane Consumption

Detaylı

Geriyatrik Hastalarda Sevofluran ve sofluran n Derlenme Kriterleri Üzerine Etkilerinin Karfl laflt r lmas [*]

Geriyatrik Hastalarda Sevofluran ve sofluran n Derlenme Kriterleri Üzerine Etkilerinin Karfl laflt r lmas [*] TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(2):65-69 KL N K ÇALIfiMA Geriyatrik Hastalarda Sevofluran ve sofluran n Derlenme Kriterleri Üzerine Etkilerinin Karfl laflt r lmas [*] Comparison of Recovery Criteria Following

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Yeni İnhalasyon Ajanları ve Hepatotoksisite

Yeni İnhalasyon Ajanları ve Hepatotoksisite ARŞİV 2011; 20: 270 Yeni İnhalasyon Ajanları ve Hepatotoksisite Prof.Dr. Yasemin GÜNEŞ GİRİŞ Hepatik disfonksiyonun ana nedenleri arasında hepatik travma, hepatik doku hipoksisine yol açacak şok, viral

Detaylı

Pediyatrik Hastalarda Anestezik Nörotoksisite

Pediyatrik Hastalarda Anestezik Nörotoksisite Pediyatrik Hastalarda Anestezik Nörotoksisite Doç. Dr. Ayşe Belin ÖZER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Sunum planı Tanımlar Deneysel çalışmalar Klinik çalışmalar Sonuç

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Düşük akım anestezi eğitiminin kısa dönemde anestezik gaz tüketimi üzerine etkisi

Düşük akım anestezi eğitiminin kısa dönemde anestezik gaz tüketimi üzerine etkisi doi:10.5222/terh.2016.146 Klinik Araştırma Düşük akım anestezi eğitiminin kısa dönemde anestezik gaz tüketimi üzerine etkisi Effect of low flow anesthesia education on short term anesthetic gas consumption

Detaylı

İzofluran, Desfluran ve Sevofluran ile Uygulanan Düşük Akımlı Anestezinin, Anestezi Kalitesi ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması

İzofluran, Desfluran ve Sevofluran ile Uygulanan Düşük Akımlı Anestezinin, Anestezi Kalitesi ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com İzofluran, Desfluran ve Sevofluran ile Uygulanan Düşük Akımlı Anestezinin, Anestezi Kalitesi ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması Aslı YILDIRIM, Hülya GÖKSU a,

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER POSTOPERATİF AĞRI Prof. Dr. Zeynep ETİ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi yoloji Anabilim Dalı Dolin SJ. Br J Anaesth 2002; 89: 409-23 Sommer M et al Eur J

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. Giriş. Giriş. Liberty Hotels Lykia - Ölüdeniz / Fethiye - Muğla

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. Giriş. Giriş. Liberty Hotels Lykia - Ölüdeniz / Fethiye - Muğla KÖPEKLERDE MELOKSİKAMIN DAMAR İÇİ YOLLA UYGULANMASINI TAKİBEN PLAZMA DAĞILIMINA CERRAHİ OPERASYONUN (OVARİOHİSTEREKTOMİ) ETKİSİ Ümit Karademir, Dilek Aksit, Cavit Kum, Hasan Erdoğan, Eyüp Hakan Uçar, Cevdet

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

ÖZET Amaç: Materyal ve Metod: P<0,05 Bulgular

ÖZET Amaç: Materyal ve Metod: P<0,05 Bulgular ÖZET Amaç: Bu çalışmada Misgav Ladach ve Pfannenstiel Kerr insizyon metodları arasında operasyon süresi, kanama miktarı, hastanede kalış süresi, enfeksiyon gelişip gelişmediği, postoperatif ağrı ve analjezi

Detaylı

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi)

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Volkan Hancı*, Serhat Bilir**, Serhan Yurtlu**, Mertol Gökçe***, Özkan Saydam***,

Detaylı

Sevofluran, isofluran ve propofolün tiroid fonksiyonlarına etkileri

Sevofluran, isofluran ve propofolün tiroid fonksiyonlarına etkileri Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.2124 Sevofluran, isofluran ve propofolün tiroid fonksiyonlarına etkileri Effects of sevoflurane, isoflurane and propofol on thyroid

Detaylı

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ Fatih YENDİ 1, Senem KORUK 2, Rauf GÜL 2, Şemsettin BOZGEYİK 3, Özerdem ÖZÇALIŞKAN

Detaylı

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU Anestezi Dergisi 2013; 21 (1): 23-28 Küpeli ve ark: Sevofluran ve Desfluran n Postoperatif Etkileri KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SİNÜS VE BURUN CERRAHİSİ UYGULANAN ERİŞKİN HASTALARDA, SEVOFLURAN

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi DR. FATİH TEMOÇİN Fatih TEMOÇİN, Meryem DEMİRELLİ, Cemal BULUT, Necla Eren TÜLEK, Günay Tuncer ERTEM, Fatma Şebnem ERDİNÇ

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı PULS-OKSİMETRİ Dr. Necmiye HADİMİOĞLU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Puls oksimetre, Pulsatil atımı olan arterlerdeki farklı hemoglobinlerin ışık emilimlerini

Detaylı

Tıbbi endüstri ile herhangi bir çıkar çakışmam ve çatışmam yoktur PERİOPERATİF BESLENMEDE DOGMALAR VE GERÇEKLER

Tıbbi endüstri ile herhangi bir çıkar çakışmam ve çatışmam yoktur PERİOPERATİF BESLENMEDE DOGMALAR VE GERÇEKLER Tıbbi endüstri ile herhangi bir çıkar çakışmam ve çatışmam yoktur PERİOPERATİF BESLENMEDE DOGMALAR VE GERÇEKLER Dr. R. Haldun GÜNDOĞDU Kongre kayıt, konaklama ve ulaşım giderlerim Türk Anesteziyoloji ve

Detaylı

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Orjinal araştırma/ Original Article International Journal of Clinical Research 2014;2(3):104-108 Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Unilateral Spinal

Detaylı

Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde kullanımı yok

Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde kullanımı yok Dr. Neşe ÇOLAK ORAY 21 yaşında 55 kg bayan hasta 3 saat önce 80 adet Parasetamol 500mg tablet Bulantı dışında ek yakınması yok Suicidal düşünce Özgeçmiş: Özellik yok Alışkanlıklar: Alkol, sigara, madde

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

Fakat. Perioperatif Dönemde HİPEROKSEMİ HİPEROKSİ?? HİPEROKSİNİN UYGULAMANIN FAYDALARI ANESTEZİ UYGULAMASINDA NEDEN HİPEROKSİ

Fakat. Perioperatif Dönemde HİPEROKSEMİ HİPEROKSİ?? HİPEROKSİNİN UYGULAMANIN FAYDALARI ANESTEZİ UYGULAMASINDA NEDEN HİPEROKSİ HİPEROKSİ?? Perioperatif Dönemde HİPEROKSEMİ DR.GÜNİZ M.KÖKSAL İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Oksijen kullanımı hekimler tarafından önerilen reçete edilen yaygın

Detaylı

Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri. Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU

Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri. Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU Kalp Cerrahisinde Postoperatif Değerlendirme Risk Tayini Skorlama Sistemleri Dr. Bilge ÇELEBĠOĞLU Skorlama sistemleri Hasta tanımlanması Mortalite ve Morbidite hızı Prognoz tahmini Hasta seçimi Karşılaştırılabilir

Detaylı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul 2

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul 2 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH GERİATRİK HASTALARDA SEVOFLURAN-NİTRÖZ OKSİT İNHALASYON ANESTEZİSİ VE İNTRAVENÖZ PROPOFOL-REMİFENTANİL UYGULAMASI SONRASINDA ERKEN POSTOPERATİF NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARIN

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 PEDİATRİK RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POLYOMAVİRUS BK ENFEKSİYONU Begüm Avcı 1, Esra Baskın 1, Kaan Gülleroğlu 1,Özlem

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü *Hakan Seyit, *Ahmet Dağ, *Tamer Akça, **Emel C Güney, ***M. Ali Sungur, *Suha Aydın * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F. Nükleer

Detaylı

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS Araştırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 45 (1) : 51-55, 2006 AMBULATUAR KISA SÜRELİ JİNEKOLOJİK GİRİŞİMLERDE OPİOİD AJAN SEÇİMİ THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

Detaylı

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 06.05.2013 Madde 5.4 teki hemşire ifadesi anestezi teknisyeni 01 Olarak değiştirildi. Anestezi hasta değerlendirme formlarının İsimleri anestezi öncesi,

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği

Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği MÜSBED 2012;2(1):26-30 Araştırma / Original Paper Gömülü Üçüncü Molar Diş Cerrahisinde Submukozal Tramadol Uygulamasının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkinliği Tülün Satılmış, Onur Gönül, Hasan Garip, Alptekin

Detaylı

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi Tarihçe Tarihsel olarak ilk extrakorporeal dolaşım ve kardiyopulmoner bypas(kbp)larda prime volumu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Eğitim Programı Genel Bilgiler: Staj süresi: 2 hafta ÇOMÜ kredisi: AKTS kredisi: 4 kredi 3 kredi Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı:

Detaylı

Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi

Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi Renal Biyopsi İşlemine Bağlı Ağrının Değerlendirilmesi Simge Bardak, Kenan Turgutalp, Gizem İşgüzar, Ezgi Payas, Esra Akgül, Merve Türkegün, Serap Demir, Kaan Esen, Ahmet Kıykım Mersin Üniversitesi İç

Detaylı

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY PERODONTAL TEDAV ESNASINDAK ANKSYETE LE YA, CNSYET VE D HEKMNE GTME DURUMU ARASINDAK LKNN NCELENMES EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi

Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(2):72-82 doi:10.5222/jtaics.2011.072 Klinik Araştırma Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Robotik Radikal Prostatektomilerde Total İntravenöz Anestezinin İntraoküler Basınça Etkileri

Robotik Radikal Prostatektomilerde Total İntravenöz Anestezinin İntraoküler Basınça Etkileri CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/SURGICAL SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2016, 69 (3) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000954 Robotik Radikal Prostatektomilerde Total

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Işıl Özkoçak TURAN. T.E.D. Ankara Koleji. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-1993. İngilizce. isil_ozkocak@yahoo.com

ÖZGEÇMİŞ. Işıl Özkoçak TURAN. T.E.D. Ankara Koleji. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-1993. İngilizce. isil_ozkocak@yahoo.com ÖZGEÇMİŞ FOTOGRAF Adı Soyadı Doğum Yeri Işıl Özkoçak TURAN Ankara Doğum Tarihi 20.08.1964 Mezun Olduğu Lise T.E.D. Ankara Koleji Mezun Olduğu Fakülte ve Tarih Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- 1988 Uzman

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI

HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 9 (4): 135-139, 2003 HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI PATIENTS KNOWLEDGE

Detaylı

Karaciğer transplantasyonu sırasında sisatrakuryumun farmakodinamik etkileri Pharmacodynamic effects of cisatracurium during liver transplantation

Karaciğer transplantasyonu sırasında sisatrakuryumun farmakodinamik etkileri Pharmacodynamic effects of cisatracurium during liver transplantation Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Journal of Medicine / Ege Tıp Dergisi 49(2): 95-99,2010 Karaciğer transplantasyonu sırasında sisatrakuryumun farmakodinamik etkileri Pharmacodynamic effects of cisatracurium

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Gülay Bulut 1, Yıldıray Başbuğan 2, Elif Arı 3 Hamit Hakan Alp 4, İrfan Bayram 1 Yüzüncü

Detaylı

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri Mert ŞENTÜRK Prof Dr Kutay AKPİR 1943-2013 Ajanda Ventilasyon stratejisi önemli mi? Farklı stratejilerin farklı sonuçları FiO 2 ve Tidal Volüm İntraoperatif PEEP

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF I. DÖNEM Matematik Z 2 0 2 2 Sayılar, cebir, denklemler, trigonometri ve logaritma Fizik Z 2 0 2 2 Maddenin mekanik özelliklerini, sıcaklık

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (3): Selami Ateş ÖNAL 1. Ayşe Belin ÖZER

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (3): Selami Ateş ÖNAL 1. Ayşe Belin ÖZER Selami Ateş ÖNAL 1 Ayşe Belin ÖZER 2 İsmail DEMİREL 2 Ömer KAYMAZ 3 Tuba GÖKDEMİR 2 Ahmet DENİZ 2 1 Fırat Üniversitesi, Algoloji Bilim Dalı, 2 Fırat Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim

Detaylı

DERLENME VE TABURCULUK

DERLENME VE TABURCULUK GÜNÜBİRLİK ANESTEZİDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERLENME VE TABURCULUK Doç. Dr. Işık Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Konu Akışı Derlenme Fast-tracking Skorlama sistemleri Taburculuk Rejyonel anestezi sonrası

Detaylı