GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME ŞUBAT 2014

2 İçindekiler Madde 1- İşin Yeri... 2 Madde 2- İşin Süresi... 2 Madde 3- Sözleşme Konusu İşler... 2 Madde 4- Müteahhit in Bu İşin Yürütülmesi Sırasında Temin Edecekleri... 4 Madde 5- Ödemeler...,... 5 Madde 6- İş Programı... 7 Madde 7- Projeler... 8 Madde 8- Malzeme Onayları Madde 9- Çeşitli Hükümler... 9 Madde 10- Şantiyede Konacak Levhalar Madde 11- Vergi ve Diğer Giderler Sayfa1

3 GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME Madde 1 - İşin Yeri İşbu İhale Şartnamesi nin 2. Madde sinde belirtildiği gibi İşin yeri Ovacık Mah. Çuhane Cad. No:2 Başiskele/KOCAELİ olup, ihale de gene aynı adreste yapılacaktır. Madde 2 - İşin Süresi Müteahhit, yükümlülüğünde bulunan iş i yer tesliminden itibaren sözleşme ve ek lerine uygun olarak Müteahhit ana sözleşmesinde belirtilen sürede tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmekle yükümlüdür. Madde 3 - Sözleşme Konusu İşler Mevcut Bitmiş Mamul Ambarı Binasının çatı kaplamaları ile prekast çatı elemanlarının sökülerek saha dışına çıkartılması, projesine uygun çelik çatı ve kaplaması ile yağmur dere sisteminin oluşturulması, mevcut elektrik, mekanik ve yangın tesisatlarının sökülerek yeniden yapılması, ambar içindeki idari bina bölümünün de sökülerek elektrik mekanik donanımlarıyla birlikte yeniden yapılması, ayrıca bina kolonlarında yapılacak kontroller sonucunda İşveren Denetim Birimi ve Yapı Denetim Kuruluşu ile birlikte belirlenecek kolonlardaki çatlakların epoksi enjeksiyonu ile onarılmasından ibarettir. Ekli İmalat Listeleri, Genel Keşif İcmali ve Birim Fiyat Tariflerinde belirtilen işleri kapsamaktadır. Prekast çatı elemanları, çatı kaplama malzemeleri ve diğer tüm inşaat artığı malzeme Müteahhidin sorumluluğunda olmak üzere uygun yere veya hurda sahalarına satışı ya da devredilmesi yapılacaktır. İnşaat tan çıkan bu inşaat artığı malzemelerin sahadan uzaklaştırılması işlemlerinin tamamı Müteahhit tarafından yukarıda bahsedildiği şekilde bilabedel yapılacaktır İhale kapsamındaki işler sözleşme ve ek lerine uygun bir şekilde eksiksiz ve kusursuz olarak tamamlanarak İşveren e teslim edilecektir. Yapılacağı belirtilmemiş, fakat projelerde yer alan ve/veya İşveren veya Müteahhit tarafından bilim, teknik ve mesleki teamül gereği yapılması gerektiği sonradan belirlenen işler ile zorunlu ilave imalat ve/veya imalat değişiklikleri İşveren in yazılı onayı ile işbu sözleşme ve ek lerinde belirtilen şartlar dâhilinde Müteahhit tarafından tamamlanarak yerine getirilecektir. Ekli İmalat Listeleri, Genel Keşif İcmali ve Birim Fiyat Tariflerinde belirtilmemiş olsa dahi, yapılması gerekliliği ortaya çıkan bir imalat Sayfa2

4 için, projelerde bir değişiklik yapılmadığı sürece, bu listelerde bulunmadığı gerekçesi ile yapılmaktan imtina edilmeyecek ve bunun için ilave bir bedel talep edilmeyecektir. İşveren in onayı olmadan yapılan işlerin bedeli ve gerektiğinde bu işlerin İşveren talebi ile söküm, yıkım ve yeniden yapımı için yapılması gereken harcamaların bedelleri Müteahhit e ödenmez. Müteahhit in bu konuda herhangi bir itirazı olamayacağı gibi, Müteahhit bu konu ile ilgili (söküm, yıkım ve yeniden yapım v.b.) İşveren talimatını derhal, geciktirmeksizin yerine getirmek mecburiyetindedir İşin Yapılmasında Uyulacak Esaslar Müteahhit, ihale konusu işleri bu sözleşme ile eklerindeki şart ve hükümlere, teknik, ekonomik faktörlere ve sanat kurallarına, iş süresi içinde yürürlükteki ve sonradan yürürlüğe girecek imar, inşaat, tesisat, çevre, iş güvenliği vb. tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde (buradaki uygunluk hem yapılacak imalatların uygunluğu hem de yapım sırasında kullanılacak malzemeler ve çalışma koşulları ile diğer tüm hususlara uygunluk olarak algılanmalıdır) eksiksiz, kusursuz ve özürsüz olarak yapmakla yükümlüdür. Ana sözleşme ve eklerinde açıkça belirtilmemiş veya hiç konu edilmemiş hususlarda, sözleşme konusu ile ilgili ve sözleşmenin imzası tarihinde yürürlükte bulunan kararname, tüzük, yönetmelik ve şartname hükümleri uygulanır. Müteahhit, kendisine verilmiş proje ve hesaplar ile varsa yaptığı projelerin ve hesapların eksiklik ve yanlışlıklarından ve bunların bütün sonuçlarından doğrudan doğruya sorumludur. Projelerin İşveren tarafından görülmüş ve onaylanmış olması Müteahhit i bu sorumluluktan kurtaramaz. Müteahhit iş e başlamadan önce bu iş e ait uygulama projelerini, yürürlükteki teknik şartname, yönetmelik ve yasal mevzuata uygunluğu bakımından incelemek ve mimari, statik, mekanik, elektrik tesisat, teknik altyapı, çevre düzenleme v.b. tüm uygulama projeleri arasında proje koordinasyonu yaparak İşveren e yazılı rapor vermek ve iş e başlamadan önce varsa önerilerini İşveren e bildirmek zorundadır. Müteahhit in proje koordinasyonunu tam yapmaması ve Müteahhit hatası nedeniyle gerekebilecek; ilave kırma, delik açma, hatalı imalat nedeniyle şap ve sıva kalınlığının artması, sıva tamiri yapılması ihtiyacı ile yapılacak imalatlarla ilgili (ankraj ve beton dökülmesi anında unutulan rezervasyonlar için delik açma vs. gibi) işler için Müteahhit e herhangi bir bedel ödenmeyecek olup, bu işler Müteahhit tarafından bilabedel yapılmak zorundadır. Müteahhit işin, fazlar halinde yapılacağının bilincindedir. Bu fazların sıralaması İşveren tarafından belirlenmiştir ve daha sonra gene İşveren tarafından çeşitli gerekçelerle değiştirebilecektir. Müteahhit işin yapılması sırasında ambar işletmesinin kesintisiz olarak devam edeceğini ve kendi inşaat operasyonlarıyla ambar işletme operasyonlarının kesiştiği durumlarda, aksi İşveren tarafından belirtilmedikçe, ambar işletme operasyonlarının öncelikli olduğunu peşinen kabul etmiştir. Müteahhit, ambar binasının bir bölümünde inşaat işleri devam ederken diğer bölümlerinde işletme operasyonlarının devam edebilmesi için gerekli olan elektrik, mekanik ve yangın tesisatlarının çalışır halde olmasını sağlamak adına, özellikleri İşveren tarafından belirlenecek geçici ve/veya kalıcı tesisat hatlarının kurulması gerektiğini görmüş, değerlendirmiş ve kabul etmiştir. Sayfa3

5 Ambar Binası içinde Final Finishing (FF) olarak adlandırılmış bölümün İşveren tarafından belirlenen tarihler dışında sürekli olarak çalışacağı baştan bellidir. FF bölümünün inşaat operasyonları sırasında korunmasını sağlamak için, üzerine proje ve detayları ihale dosyasında bulunan çelik konstrüksiyondan bir çatı yapılacaktır. Bu koruma çatısı yapılırken FF bölümündeki aydınlatma ve kuvvet elektrik hatlarının İşveren tarafından belirtilen ihtiyaçları karşılayacak şekilde deplasmanı da Müteahhit tarafından yapılacaktır. FF bölümündeki makineler, iletim hatları, mekanik ve elektrik tesisatı vb. gibi işletmeyi etkileyen her türlü ekipmanın inşaat operasyonları sırasında korunması Müteahhit sorumluluğundadır. Müteahhidin bu korumalar için alacağı önlemler, işletme operasyonlarını engellemeyecek nitelikte olacaktır. Ambar binası içindeki, tamamen yıkılıp yeniden yapılacak olan idare binası yıkılırken ve yeniden yapılırken, bu bina içinde bulunan Elektrik Kontrol Odası ndaki panolar koruma altına alınacaktır. Elektrik Kontrol Odasından çıkan ve bina içinde ilerleyerek Ambar Binasının çeşitli noktalarına giden kablo tavalarının korunması da Müteahhidin sorumluluğundadır. Müteahhidin bu korumalar için alacağı önlemler de işletme operasyonlarını engellemeyecek nitelikte olacaktır. Projede birden fazla Müteahhit firmanın iş yapması durumunda, Müteahhit firmalar projenin bütünlüğünü bozmayacak şekilde tedbir alarak işlerini tamamlamak zorundadır. Madde 4 - Müteahhidin Bu İşin Yürütülmesi Sırasında Temin Edecekleri Müteahhit yer tesliminden sonra, uygulama başlamadan önce, bu iş in yürütülmesi sırasında yapı denetim firması ve İşveren Denetim Birimi tarafından kullanılmak üzere, şantiye alanı içinde, kendi ofislerinin dışında, bağımsız giriş çıkışı olan, ön projesi İşveren veya İşveren Denetim Birimi tarafından, uygulama projeleri ise Müteahhit tarafından hazırlanmak üzere, asgari net 30m² olmak üzere tam donanımlı, tefrişli bir şantiye ofisini inşaa ederek, kesin kabule kadar kullanılmak üzere yapı denetim ve İşveren Denetim Biriminin kullanımına tahsis edecektir. Bu ofisin elektrik, su, ısıtma, soğutma, fosseptik v.b altyapı yapımı, telefon santralı, sabit telefon, faks, fotokopi makinesi, internet erişimi, tüm temizlik, sarf malzemesi, işletme, yakıt, bakım onarım giderleri ve ihtiyacı karşılayacak ofis, servis görevlisi Müteahhit tarafından karşılanacaktır. Müteahhit hazırlayacağı uygulama projelerini İşveren e onaylatarak söz konusu ofisin inşaatına başlayacaktır. Müteahhit in kendisi ve yapı denetim ve İşveren Denetim Birimi için yapacağı şantiye binaları, depolar, yemekhane, ofis v.b binalara su, elektrik, telefon ve altyapı bağlantılarının yapılması için gerekli inşai, tesisat ve diğer (her türlü harç, depozito v.b. her türlü izin ve izin masrafları) gibi masraflar da Müteahhit e aittir. Elektrik ve su İşveren tarafından sağlanacaktır. Tahsis olunacak yerlerin geçici işgali, resmi işlemleri gerektirdiği takdirde (geçici işgale ilişkin harita, plan ve cetveller Müteahhit tarafından hazırlanmak şartı ile) bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için İşveren Müteahhit e yardımcı olacaktır. Söz konusu ofisin kullanım süresi bitiminde veya herhangi bir sebeple kaldırılması Sayfa4

6 İşveren ce talep edildiğinde, ofislerin kaldırılması ve/veya yıkılarak, yıkım artıklarının şantiye dışına çıkarılarak, söz konusu alanın temizlenmesi ve bu işlerin masrafları Müteahhit e aittir. Söz konusu ofisin herhangi bir sebeple yerinin değiştirilmesi (taşınarak veya yıkılarak yeniden yapılması) ve buna ait masraflar da Müteahhit e aittir. Müteahhid İhale dosyasını almadan ve teklif çalışmalarına başlamadan önce inşaat sahasını gezmek zorundadır. Bu gezi sırasında yapılacak işi iyice anlayacak, muhtemel sorularını soracak, sonradan bazı belirsizlik ve yanlış anlamaları öne sürerek ilave bedel talep edemeyecektir. Depo içindeki idari binanın taşınması için yeterli büyüklükdeki prefabrik yapının (yapı içinde 17 kişinin ihtiyacını karşılayacak kadar ofis alanı, 35 kişilik yemek salonu, 6 kişinin aynı anda kullanabileceği duşlar ile WC ve soyunma odaları olacaktır) elektrik, mekanik, altyapı ve inşai tüm faaliyetleri ile tamamlanarak taşınmaya hazır hale getirilmesi Müteahhidin sorumluluğundadır. İşveren idari binanın taşınması için yapılacak bu prefabrik yapılara herhangi bir ödeme yapmayacaktır. İşveren sadece bu geçici prefabrik yapıların yapılacağı yeri göstermekle yükümlü olup, prefabrik yapıların kurulması ihale keşfinde belirtilen metrajlar ve birim fiatlar doğrultusunda Müteahhide aittir. İş bitiminde sökülerek götürülmesi veya kurulduğu yerde işverene bırakılması tamamen İşverenin yetkisindedir. Madde 5 - Ödemeler Bu sözleşmenin konusunu teşkil eden işlerin ödemeye esas bedelleri aşağıda açıklandığı şekilde hesaplanarak, Müteahhidin hakediş, kesin hesap ve avans ödenmesine ilişkin iş bu sözleşme ve eklerindeki şartları eksiksiz olarak yerine getirmesi durumunda, İşveren in Muhasebe Müdürlüğü nce Müteahhit in banka hesabına yatırılarak ödenecektir. Yapılacağı belirtilen işler; işbu şartnamenin ek indeki sözleşme ve ek lerinde belirtilen keşif ve teklif birim fiyat esasına göre hesaplanarak ödenir. Yapılan imalatların miktarları; uygulama projesi, ataşman, as built proje veya yerinde yapılan imalata göre, sözleşme ve ek lerinde belirtilen ölçüm sistemine veya Bayındırlık Bakanlığı ölçüm sistemine uygun olarak hesaplanacaktır. Bunlardan farklı ölçüm sistemlerine göre yapılan imalat miktarları hesabı İşverence kabul edilmez Hakedişler Müteahhit in yaptığı işlerden doğan alacakları, işbu şartname ek indeki keşif ve teklif birim fiyatlar esas alınarak, gerçekleştirilen işlere uygun metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere GEÇİCİ HAKEDİŞ raporları ile ödenir. Keşif ve teklif birim fiyatlarında belirtilmeyen imalatlara gerek duyulması halinde, ihale dosyasındaki Yapım İşleri Genel Şartnamesi Madde.21 de belirtilen şekilde bulunacak Yeni Birim Fiyat (YBF) esas alınır. Bulunan YBF ler İşverence onaylanması sonucu kullanılacaktır. Sayfa5

7 Sözleşme konusu işlere ait Geçici Hakedişler her ay sonu itibarıyla bir hakediş olmak kaydıyla aşağıdaki esaslar çerçevesinde tanzim olunur. Hakedişe girecek gerçekleşen işlerin, işbu şartname ek inde açıklanan keşif, metraj ve teklif birim fiyatlarını ayrı ayrı gösterilerek düzenlenen hakedişler, Müteahhit tarafından hazırlanarak imzalandıktan ve sözleşme ve ek lerinde belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra İşveren tarafından onaylandıktan sonra, sözleşme ve ek lerinde belirtilen şartlara uygun olarak Müteahhit e ödenir. Ödemeye esas Genel Keşif İcmali tablosunda belirtilen kesin hesap hakkedişi, düzenlenecek kesin hesap kapsamında ödenecektir. İş in bitiminde yapılacak geçici kabulden sonra, kesin hesapların sonuçlandırılması için, Müteahhit tarafından aşağıda belirtilen şekilde kesin metrajlarla, iş in başlangıcında kabul edilen metrajlar mukayese edilecek olup, sözleşme ve ek lerinde açıklanan hususlar çerçevesinde Müteahhit ten kaynaklanmayan nedenlerle olmak kaydıyla, sözleşme ve eklerinde belirtilen şekilde metrajlarda ortaya çıkabilecek artma ve/veya azalmalar İşveren onayı ile değerlendirilerek kesin hesaba dâhil edilecektir. Kesin hesapta Müteahhit tarafından teklif aşamasında verilen genel keşif icmalinde belirtilen miktar ve tutarlar üst limit olarak esastır. Şöyle ki, ihale dosyasında bulunan projelerde yapım sırasında herhangi bir değişiklik yapılmamışsa, İşveren tarafından ilave bir imalat yaptırılmamışsa veya herhangi bir imalattan vazgeçilmemişse; kesin metraj sonucunda genel keşif icmalindeki miktarlardan daha fazla bir miktar ve tutar bulunsa dahi genel keşif icmalindeki miktar ve tutarlar esas alınacaktır. Kesin metraj sonucunda genel keşif icmalindeki miktarlardan daha düşük bir miktar ve tutar bulunması durumunda ise kesin metraj sonucu bulunan miktar ve tutar esas alınacaktır. Müteahhide bu farklılık sebebiyle teklif dosyasında verdiği genel keşif icmalinde belirttiği tutardan daha farklı bir bedel ödenmez. Müteahhit tarafından; uygulama projesi, yerinde yapılan imalat, ataşman ve as built projeye göre iş in devamı süresince hazırlanan ve İşverence onaylanmış kesin metrajlara göre, geçici kabulden en geç 30 (otuz) takvim günü sonra düzenlenen KESİN HAKEDİŞ raporu, İşveren ve İşveren kontrol teşkilatınca kontrol edilerek sonuca bağlanır. Bu aşamada oluşabilecek anlaşmazlıkları, İşveren sonuca bağlar ve bu durum Müteahhit tarafından kabul edilir. Müteahhidin iş in devamı süresince yukarıda belirtilen şekilde kesin hesaba esas olacak kesin metrajları hazırlamaması sonucunda, kesin hesapta olacak gecikmelerden Müteahhit sorumlu olup, bu durumdan ötürü ve bundan başka bir sebeple kesin hesap zamanında yapılmadığında sözleşme ve ek lerinde belirtilen şartlara göre işlem yapılacaktır. Kesin Hakediş in İşverence onaylanması ve Müteahhit e ödenebilmesi için, Müteahhit ana sözleşmesinin 8. Teminat İadesi Maddesi ndeki şartların Müteahhit tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmiş olması, ödenmemiş işçi ücretinin olmadığı ve inşaatlarda o tarihe kadar yapım ve malzeme hatasından doğan kusurlu ve noksan imalat bulunmadığı belgelendirilecektir. Sayfa6

8 Hakediş yapılırken bir önceki hakedişin işverence onaylı nüshası göz önüne alınarak düzenlenecektir. Hakediş ekinde vaziyet planı üzerinde şematik olarak işlerin ilerleme durumu gösterilmek zorundadır. Madde 6 - İş Programı Müteahhit, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde İşveren tarafından uygun görülecek şekilde, yapılacak işleri ve bunların tamamlanma tarihleri ile aylık ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı ayrıntılı iş programlarını (en az üç nüsha) kaşelenmiş ve şirket yetkililerince imzalanmış olarak, onaylanmak üzere İşverene vermek mecburiyetindedir. Müteahhit, bu yükümlülüğünü zamanında yerine getirmediği takdirde, gecikilen her gün için 1.000,-TL (bin Türk Lirası) cezai şart olarak İşverene öder. İş Programı; Yapılacak olan Bitmiş Mamul Ambarı Binası İnşaat işleri, mevcut Ambar ın kısmi olarak boşaltılması ve imalatların kısmi olarak yapılarak zone bazında teslim edilmesi esasına göre, ihale dosyasındaki ana iş programına uygun şekilde hazırlanacak ve işveren onayına sunulacaktır. İş programı kritik aktivite tekniğine uygun tarzda, asgari olarak imalatların başlangıç ve bitiş bilgileri ile birbiriyle ilişkilerini içerecek ve aylık ödenek miktarını belirtecek şekilde hazırlanacaktır. İşveren teslim alacağı iş programını inceleyerek onaylar ve eğer İşveren gerekli görürse revize edilmek üzere, gerekli gördüğü düzeltme talimatlarıyla birlikte Müteahhit e iade eder. Müteahhit aylık hakediş raporlarının ek inde; iş ilerleme raporunun yanı sıra aylık kaynak ve nakit akışı (cash flow) raporunu da sunacaktır. Aylık kaynak ve maliyet ilerleme (cash flow) raporundaki tutar ilgili ayın hakediş tutarı ile aynı olması hedeflenecektir. Bu raporlar bir evvelki hakediş tanzim tarihi ile son hakediş tarihi arasını kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. İstenilen raporlar hakedişlerle birlikte İşverenin istediği şekilde sunulmazsa, istenilen format ve muhtevada getirilene kadar hakediş ödemesi yapılmaz ve Müteahhit buna hiçbir şekilde itiraz edemez. Müteahhit, ayrıca, detaylı iş programı ekinde, Yapı Araçları bildirimlerinde yer alan araçların hangi sürelerde İşyeri nde bulundurulacağını gösteren iş programlarını da ayrı ayrı hazırlayarak İşverene verecektir. İşbu şartnamenin 7.1 maddesinde belirtilen personel de, Müteahhit tarafından İşveren e verilecek personel bildirimlerinde yer almalıdır. Müteahhit e sözleşme ve ek lerinde belirtilen şartlara göre süre uzatımı verilmesi halinde, Müteahhit süre uzatımının kendisine bildirildiği günden itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde iş programını yeniden düzenleyerek, onaylanması için İşverene verecektir. İşveren, uygun görmesi halinde revize iş programını onaylayarak veya düzeltilmesini istediği konuları yazılı bildirerek Müteahhit e geri verecektir. İş programı bu madde hükümlerine uyumlu olarak değerlendirilir. Bu durum, İşverenin bu sözleşmeden doğan haklarını talep yetkisini ortadan kaldırmaz. Sayfa7

9 Madde 7 - Projeler 7.1. Müteahhit iş e başlamadan önce bu iş e ait uygulama projelerini, yürürlükteki teknik şartname, yönetmelik ve yasal mevzuata uygunluğu bakımından incelemek ve mimari, statik, mekanik, elektrik tesisat, teknik altyapı, çevre düzenleme v.b. tüm uygulama projeleri arasında proje koordinasyonu yaparak İşveren e yazılı rapor vermek ve iş e başlamadan önce varsa önerilerini İşveren e bildirmek zorundadır. Müteahhit, İşe başladıktan sonra projelerin ve/veya detayların yetersizliği, anlaşılmazlığı vb. gerekçeler ileri sürerek birim fiyat farkı ya da ilave bedel talep edemez. Müteahhit sözleşmenin ek leri olarak kendisine verilen uygulama projelerine ve/veya İşveren ce onaylanarak yazılı olarak kendisine bildirilen talimat ve/veya projelere uygun olarak kendi hazırlayacağı, Kontrollük ve İşveren ce onaylanmış( imalat çizimleri ) shop drawing çizimlerine ve İşveren ce onaylanacak numunelere uygun olarak iş in uygulamasını yapacaktır. Müteahhit İşveren tarafından kendisine teslim edilecek projeleri esas alarak, mimari, statik mekanik, elektrik, teknik altyapı ve çevre düzenleme projeleri ile koordine edilmiş olarak gerekli tüm shop drawing çizimleri hazırlamak zorundadır. Müteahhit bu çizimlerde, makine ve cihazların ve tesisat malzemelerinin gerçek ölçülerini ve dekorasyondan gelecek detayları da dikkate alarak gösterecektir. Müteahhit tarafından hazırlanacak imalat çizimleri (shop drawing ) İşveren, Kontrollük ve Müteahhit e ait olmak üzere 3 (üç) takım yapılacak, Müteahhit tarafından imzalandıktan sonra, İşveren ve/veya İşveren Kontrollük teşkilatı tarafından onaylandıktan sonra uygulaması yapılacaktır. Ayrıca CD olarak ta taraflara teslim edilecektir. Shop drawing çizimleri için Müteahhit, kadrosunda ihtiyaca uygun gerekli mimar, mühendis v.b. teknik personeli bulundurmak zorundadır. Kesin hesapların yapılması için gerekli olan as built projelerin yapımı da Müteahhit e ait olup, as built projelerin yapımı için de Müteahhit kadrosunda ihtiyaca uygun gerekli mimar, mühendis v.b. teknik personeli bulundurmak zorundadır Müteahhit, kendisi tarafından hazırlanan detay projelerin hata ve eksikliklerinden ve bunların her türlü sonuçlarından sorumludur. Bu hesap ve projelerin İşveren tarafından görülmüş ve onaylanmış olması Müteahhit i bu sorumluluktan kurtarmaz Müteahhit tarafından hazırlanan her türlü rapor, hesap, proje ve eklerinin belirlenen tarihlerde İşverene verilmemesinden, verilen proje ve hesapların hata Sayfa8

10 ve eksiklerinden dolayı, İşverence onaylanmadan geri verilmelerinden kaynaklanan zaman kayıpları ve gecikmelerden Müteahhit sorumludur İşlerin kesin hesabından önce uygulama sırasında yapılmış değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai projeler (as built drawings) Müteahhit tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp bir nüsha baskı alınmış ve sayısal olarak CD ye kaydedilmiş şekilde İşveren e teslim edilir. As built projelerde proje grupları başlıkları kullanılacak, proje müelliflerinin isimleri muhafaza edilecektir. Madde 8 - Malzeme Onayları Müteahhit, sözleşme kapsamına giren işlerde kullanılacak tüm malzemeler için imalata başlamadan evvel onay almak zorundadır. İmalatlarda kullanılacak malzemelerin; bu iş in sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara ve ilgili kurumların teknik şartnamelerinde belirtilen evsafa ve kriterlere uygun olması, CE veya G Belgesine sahip olması gerekmektedir. İşveren imalatlar esnasında da gerekli gördüğü malzemelerin yeniden testini isteyebilir. Söz konusu test ve deneyler ile ilgili tüm masraflar Müteahhit e ait olup, İşveren tarafından bu konuda herhangi bir bedel ödenmeyecektir. İnşaat bünyesine girecek demir, çimento, yalıtım malzemeleri, kum, çakıl, taş, kereste, stabilize, drenaj ve altyapı malzemeleri ve sair lüzumlu bütün inşaat malzemeleri bu iş in sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun, Yapı İşleri Umumi Fenni Şartnamesi nde tarif edilen evsafta olacaktır. Kalite ve menşei hakkında yeterli bilgi bulunmayan ve İşverenin uygun bulmadığı malzeme, şantiyeye getirilmiş dahi olsa, imalatlarda kullanılamaz ve İşveren talimatı halinde bu malzemeler derhal şantiyeden uzaklaştırılmak zorundadır. İnşaatlarda İşveren tarafından onaylanmamış inşaat, tesisat vs. malzeme kullanılmayacaktır. Kullanılması halinde o imalata ait tutar ödenmeyecek olup, İşverence uygun bulunmayan yapılmış olan imalat sökülerek yeniden yapılacaktır. Müteahhit tarafından şantiyeye getirilen her türlü fazla malzeme ve bu malzemelerin gerektiğinde İşveren talimatı ile şantiyeden uzaklaştırılması Müteahhit e aittir. İşveren fazla malzemelerin bedelini ödemez. Hakediş ve kesin hesaplar bu durum dikkate alınarak düzenlenir. Madde 9 - Çeşitli Hükümler Müteahhit sözleşme konusu iş in ilerleyişi ile ilgili bilgi alışverişi ve görüşmelerini işveren Proje Müdürlüğü ile yapmak zorundadır. Müteahhit sözleşme ve ek lerini dikkate alarak (tüm ihale dökümanlarını dikkatle incemiş ve okumuş olarak), ayrıca yaptığı saha ziyareti sırasında yapılacak işi yerinde görerek, muhtemel sorularını sormuş ve yanıtlarını almış olarak, özetle yapılacak işi tüm detay ve gerekleriyle anlamış olarak teklifini verecektir. Müteahhit işe başladıktan sonra ihale dokümanlarında işin yeteri kadar tanımlanmadığı vb. Sayfa9

11 gerekçelerle birim fiyat farkı veya ilave bedel talep edemez. Müteahhit sözleşme imzalanmasına müteakip sözleşme ve ek lerinde açıklanmış olan; kendisi, Yapı Denetim ve İşveren Denetim Birimi için gerekli olan şantiye düzenlemesi projelerine başlar ve yer teslimi aşamasında şantiye düzenlemesi ile ilgili projeyi onaylanmak üzere İşveren e verecek olup, İşveren ce en geç 3 (üç) gün içinde onaylanacak projelere göre şantiye düzenlemesi çalışmalarına başlar. Müteahhit yükümlülüğünde bulunan bütün yapım işlerini gerçekleştirmesi için sözleşme ve ek lerinde belirtilen gereken teknik kadro ve donanımı oluşturacaktır. Müteahhit, İşverene vereceği teklif dosyası içinde çelik çatı işleri, yangın tesisatı ve idari bina inşaat işleri için en az 3 er taşaron bildirmek zorundadır.bu taşaronların referansları, organizasyon yapıları, mali yapıları, ve merkez ve Şantiye organizasyonları belirtilmek zorundadır. İşveren bu adaylardan uygun olanını tekliflerin verilmesinden sonra en geç 5 Gün içinde değerlendirip Müteahhide bildirmek zorundadır. Adaylardan hiç biri uygun değilse İşveren doğrudan yeterli bulduğu ve daha önce çalıştığı Taşaron u veya Taşaronları Müteahhidin alt yüklenicisi olarak atayabilir. Müteahhit inşaatta kullanacağı onaylı inşaat ve tesisat malzemelerinden lüzumlu görülenleri numune tablosu yaparak kontrol mühendisine verecek ve şantiyesinde bulunduracaktır. Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede yapılması ve/veya İşveren in onaylayacağı laboratuarlarda yaptırılması Müteahhit in yükümlülüğündedir. Bu işler için Müteahhit e hiç bir bedel ödenmeyecektir. Kanunen Yapı Denetim firmasınca yapılması zorunlu olan testler bu kapsamın dışında olup, bunların bedeli Yapı Denetim firmasına aittir. İşbu sözleşme konusu iş kapsamında ihzarat ödemesi yapılmayacaktır. Müteahhide işbu sözleşme çerçevesinde bir birim fiyat farkı ödemesi yapılmaz. Tekliflerde verilen ve onaylanarak sözleşmeye bağlanan birim fiyatlar iş sonuna kadar ve yeni yıla sarkması durumunda dahi değişmeden sabit olarak kalacaktır. Ancak sözleşmede olmayan yeni bir pozun yapılacak olması durumunda yeni birim fiyatlar (YBF) hesaplanarak bulunur. Diğer taraftan iş gerçekleşirken metrajlarda artma veya eksilme olması durumunda da artan metraj miktarları ve eksilen metraj miktarlar aylık hakediş bazında güncellenerek işin sonuna kadar ihale bütçesi takip edilir. Ve iş sonuna kadar % 20 lik iş artışı ve eksilişi bu şekilde kontrol altında tutulur. İnşaat ruhsatı alınması, inşaat ruhsatı ile ilgili gerekli vizelerin alınması, iskan ruhsatı alınması ve bu işlerle ilgili resmi vergi, harçlar İşveren e aittir. Bölgeye hizmet için resmi kurum, kuruluş ve özel ve tüzel şahıslarca inşaat mahalli ve civarında, daha önceden yapmış oldukları yol, altyapı v.b. tesislere Müteahhit in yapacağı hafriyat, kazık v.b. imalatlar aşamasında zarar vermesi durumunda, bu Sayfa10

12 zarardan doğabilecek her türlü masraf Müteahhit e aittir. Müteahhit belirtilen işlerle ilgili imalatlara başlarken, ilgili kurum ve kuruluşlardan sözkonusu altyapıların geçtiği yerler hakkında araştırma yaparak bilgi sahibi olmadan ve/veya gerekli izinleri almadan sözkonusu imalatlara başlamayacaktır. Müteahhit gerek uygulama esnasında, gerekse işlerin bitiminde kullanılmak üzere tüm test ve ölçme aletlerinin (debi, basınç, sıcaklık, nemlilik v.b.) elektronik dijital göstergeli modellerinden, gerek kendi kullanımı gerek kontrolluğun kullanımı için şantiyede hazır bulunduracak, aletlerin hassasiyetini gösterir garanti ve kalibrasyon belgelerini ibraz edecektir. Test ve ölçmeler yürürlükteki ulasal ve/veya uluslararası standart ve şartnameleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili şartnameleri dikkate alınarak yapılacaktır. İnşaat işlerinin test ve ayarların yapılması ve iş bitiminde tüm test raporlardan ve sertifikalardan biri orijinal olmak üzere, 2 (iki) nüsha dosya ve CD hazırlanarak İşveren e teslim edilmesi işleri bilabedel olarak Müteahhit tarafından yerine getirilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri, hafriyat, toprak ve sökümden çıkan malzemelerle ilgili döküm harçları vs. Müteahhit e aittir. Müteahhit, malzeme stok alanı olarak İşveren in onayladığı yerleri kullanacaktır. Müteahhit işi, çevredeki trafiği olabildiğince az yükleyecek şekilde organize edecek, gerekirse işaretler vasıtasıyla trafikle ilgili her türlü önlemi alacaktır. Bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Müteahhit depo ve çalışma alanlarında oluşan malzeme ve ambalaj artıkları, molozlar, kazı artıkları vs. çalışmayı engellemeyecek şekilde ve zaman aralığında şantiye dışına çıkaracaktır. Döküm yerini sağlamak ve bundan doğacak her türlü idari, cezai, teknik ve mali yükümlülük Müteahhit e ait olacaktır. İş in yapımında, kesinlikle hazır beton kullanılacaktır. Müteahhit, ihale öncesi yörenin hazır beton şartlarını öğrenip, gerekiyorsa şantiyede beton santrali kurdurulması, mobil ve sabit pompa temini gibi ve şantiyede kantar kurulması için gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır. Müteahhit şantiye giriş çıkışlarını, şantiye içini emniyete almak zorunda olup, bu konu ile ilgili İşveren ve Kontrolluk tarafından yeterli görülecek sayı ve kapasitede özel güvenlik görevlileri çalıştırmak zorundadır. Müteahhit, inşaat sırasında mevcut binanın belirli bölümlerinin kullanılacak olması sebebiyle, gerekli ilave güvenlik önlemlerini de almakla yükümlüdür. Müteahhit tarafından kullanılacak malzemelerin işin bitimine kadar çalınma veya herhangi bir nedenle hasara uğramasının sorumluluğu, Müteahhit e aittir. Müteahhit kendi yaptığı imalatları da korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bütün bunlar için Müteahhit e ayrıca bir bedel ödenmeyecek olup, Müteahhit diğer birim fiyatların hesabına bunları dahil edecektir. Müteahhit, şantiye çalışmalarında yürürlükteki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hakkında Sayfa11

13 mevzuatta belirtilen genel ve Good Year tarafından deklere edilen özel güvenlik kuralları ile ihele dosyasındaki konuyla ilgili diğer dokümanlarda yazılı olan hususlara uymak zorundadır. Müteahhit İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hakkındaki mevzuatta yazılı maddelerin şantiyede bilfiil tatbikatından ve İşçi Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu, proje süresince full time çalışacak bir mühendisi iş başında bulundurarak iş in başlangıcında bunu İşveren e bildirecektir. İş kazalarından bu mühendis ve Müteahhit sorumlu olacaktır. Şantiye temizliği, işlerin kontrollü ve fennine uygun yapılmasını temin ettiği için çok önemlidir. Müteahhit şantiye yerleşim alanları ve tüm inşaat alanının temizliğinden sorumludur. Müteahhit şantiyede temiz çalışmaya azami itina gösterecek ve her akşam mesaisinde tüm pisliklerini ve inşaat artıklarını temizleyecektir. Müteahhit in her türlü nakil vasıtası İşveren tarafından uygun görülen yerde konuşlandırılacak ve inşaat esnasında herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi sağlanacaktır. Şantiye dahilinde İşveren in bilgisi dışında izinsiz park yapılamaz. Vinç, kamyon, hafriyat makinaları v.s. gibi araçların trafik mevzuatına göre hareketleri ile ilgili her türlü sorumluluk Müteahhit e aittir. Müteahhit İşveren kontrol teşkilatına vinç, ekskavatör, forklift, ağır vasıta kullanan personelin, profesyonel ehliyetlerinin kopyasını iletecektir. Müteahhit İşveren veya yapı denetim firmasınca teknik şartlara uygun olmadığı belirlenen, kalıp, iskele v.s. gibi imalatları anında sökerek yerine tekniğine uygun kalıp, iskele v.s. yapmak zorundadır ve bu işler için süre uzatımı, fiyat farkı talebinde bulunamaz, işi geciktiremez. Müteahhit in iş in yapımı sırasında gece çalışması yapması gerekebilir. Bunun için personel organizasyonu, gece çalışma imkanları (projektör, sorumlu teknik eleman tahsisi vb.) her konuda İşveren in isteklerini anında yerine getirmek için her türlü tedbiri almak zorundadır. Müteahhit e gece çalışmaları için ayrıca bir bedel verilmez. Müteahhit şantiyede çalışırken, gece çalışması sırasında, kalite güvenlik ve kalite kontrole azami dikkat gösterecektir. Müteahhit iş programının ara termin ve son termin tarihlerine gerekli titizliği göstermek zorundadır. Müteahhit tüm personeline ve taşeronlarına iş elbisesi, yağmurluk, çizme, bot, baret, iş gözlüğü vb. sağlamak ve tüm personeli tarafından bunların sürekli olarak şantiyede kullanımını kesinlikle sağlamak zorundadır.aksi durumların tespitinde İşveren tarafından cezai şart uygulaması yapılacaktır. Müteahhit, İşveren kontrol teşkilatı için de iş elbisesi, yağmurluk, çizme, bot, baret, iş gözlüğü vb. temin edecektir. İşin yapımı esnasında Müteahhit in uygulamalarından kaynaklı olarak gürültü, çevre Sayfa12

14 kirliliği, çevreye ve/veya 3. şahıslara gelebilecek her türlü zarar ve cezalardan Müteahhit sorumludur. Bu ve benzeri nedenlerle oluşabilecek her türlü ceza Müteahhit tarafından karşılanacaktır. Müteahhit, İşveren tarafından talep edilecek, iş raporlarını eksiksiz ve zamanında tamamlayarak İşveren e bildirecektir. İşveren tarafından uygun görülerek yayınlanacak kalite kontrol formları kullanılarak işler takip edilmek zorundadır. İşverence gerektiğinde formlar revize edilebilir. Müteahhit sahte ve muhteviyatı itibarı ile yanıltıcı belge kullanmadığını, bu konuda maliye ile bir problemi olmadığını, ileride bu beyana aykırı durumun ortaya çıkması halinde İşveren in karşılaşacağı zararları tazmin edeceğini şimdiden beyan ve kabul eder. Müteahhit şantiyede ortaya çıkabilecek her türlü arızaya ve inşai faaliyetleri aksatabilecek durumlara karşı hazırlıklı olacak ve gerekli tedbirleri alacaktır. Müteahhit şantiyede, arıza vukuunda her türlü ek tedbiri (jeneratör temini, su tankeri temini, su deposu vs.) almak zorundadır. Bu sebepten işlerin gecikmesi kabul edilmez. İşin yapımı için kullanılacak her türlü makine (vinç, kazı makinesi, silindir forklift, karot makinesi, jeneratör vs.) ve/veya ekip/ekipman Müteahhit tarafından temin edilecek ve çalıştırılacaktır. Şartnamede belirtilmeyenlerin dışında malzeme temin edilen firmalar piyasaca itimada şayan ve kabul görmüş firmalar olacak ve malzeme temini yapılmadan önce bu firmaların isimleri İşveren e yazılı olarak bildirilerek yazılı teyidi alınacaktır. Marka teyidi yazılı olarak alınmadan malzelemeler şantiyeye getirilmeyecektir. Sözleşme gereğince İşveren in Müteahhit e vereceği her türlü proje, resim ve dokümanlar İşveren in malıdır. İş in bitiminde veya sözleşmenin feshi halinde bu tür proje ve belgeler eksiksiz olarak Müteahhit tarafından İşveren e teslim edilir. Bu iş in sözleşme ve ekleri gereği yapılacak projelerin, fikir ve sanat eseri niteliğindeki tüm eserlerin sahibinin İşveren olduğu ve olacağı, bu proje ve fikir ve sanat eserleri üzerindeki her türlü mali hakkın (işletme hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, çeşitli ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı) ve manevi hakkın (umuma arz salahiyeti, adın belirlenmesi salahiyeti, eserde değişiklik yapılması salahiyeti) süresiz olarak İşveren e ait olduğu ve olacağı, bu konuda gerek İşveren e ve gerekse başkalarına karşı hiçbir hak talebinde bulunulmayacağı Müteahhit tarafından gayrikabili rücu kabul ve taahhüt edildiği beyan olunur. Taraflar arasında doğacak ihtilaflarda, İşveren in defter ve kayıtları kesin delil hükmündedir. İşveren den işlerle ilgili her hangi bir birim fiyat artışı talep edilemez. İşlerin belirtilen firmalarla geciktirilmeden zamanında malzemelerin siparişe bağlanarak, avans ödemelerinin yapılmasından ve birim fiyat artışlarından etkilenilmesinden Müteahhit firma sorumludur. Sayfa13

15 Madde 10 - Şantiyede Konacak Levhalar Müteahhit, sözleşme nin akdinden itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde inşaat sahasının İşverence gösterilecek en az (1) bir yerine, aşağıda özellikleri ve uygulama şartları açıklanan levhaları koymaya mecburdur. Şartname eki örneğe uygun olarak yapılacak levhalar üzerine işverenin, iş in, İşveren Denetim Birimi ve Yapı Denetim firmasının, Müteahhit in adı, pafta, ada ve parsel no.su, ruhsat tarihi ve numarası, projeler ile ilgili bilgiler ile lüzumlu görülecek diğer hususlar yazılacak ve imalatçı firma tarafından yapılan provalar İşveren in görüş ve onayına sunulacaktır. Yukarıda belirtilen şekilde levhaların yapılması, İşveren talimatı ile levhaların yerlerinin değiştirilmesi, üzerindeki yazı ve fotoğrafların değiştirilmesi, mevcut levhalar üzerine ilaveler yapılması veya iş bitiminde kaldırılması Müteahhit e ait olup, bu işler için Müteahhit e ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Madde 11- Vergi Ve Diğer Giderler Sözleşmenin akdi için damga vergisi, masraf ve harcı ile, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri ile iş in yıllara sari iş olması durumunda stopajın ödenmesi, teminat mektupları ile ilgili (gerektiğinde uzatılmaları dahil) her türlü masraflar Müteahhit e aittir. Bu sözleşme ile eklerinin, Müteahhit in kendisi tarafından, sözleşmenin notere tescil ettirilip onaylatılması talep edildiği takdirde, masrafları Müteahhit e ait olmak üzere, sözleşme Müteahhit tarafından Noter e tescil ettirilip onaylatılacaktır. Yukarıda belirtilen mali yükümlülükler bütün kapsamı ile Müteahhit e ait olup, tutarı Müteahhit tarafından ilgili yerlere ödenecektir. Müteahhit in bu sorumluluğundan kaynaklanan ödemeleri, zamanında yapmamasından dolayı, İşveren in yapacağı tüm ödemeler, ödeme tarihinden itibaren işleyecek aylık % 5 (yüzde beş) gecikme tazminatı ile birlikte Müteahhit ten tahsil edilecek veya ilk hakediş veya teminatından mahsup edilecektir. Katma Değer Vergisi sözleşme ve eklerinde verilen fiyatlara dâhil olmayıp, düzenlenecek hakedişler için, hakediş ödemeleri ile birlikte, ilgili mevzuat uyarınca Katma Değer Vergisi İşveren tarafından Müteahhit e ödenecektir. Sayfa14

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Başlıklar ve Yorum Madde 4- Tanımlar Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Özel İdari Şartname ile Türkiye Futbol Federasyonu, (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkı Gaziantep Spor

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE OTEL, İŞ MERKEZİ, KÜLTÜR VE TOPLANTI MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Tanımlar, ihalenin konusu ve

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR TüRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 1- Sıhhiye Semt Polikliniği, asansör bakım

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı