ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ"

Transkript

1 ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) ile Abonelik Sözleşmesini/Hizmet Formu nu imzalamış olmamız ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) ile yeni hat alma ya da numara taşıma nedeniyle Abonelik Sözleşmesini ve gerekli diğer formları imzalamamız veya Türk Telekom un ve AVEA nın bireysel veya kurumsal abonesi olmam(ız) ve ayrıca AVEA nın bireysel abonesi olmam(ız)a rağmen sahibi/ortağı/yetkilisi olduğum(uz) şirketin Türk Telekom kurumsal abonesi olması halinde sahiplik/ortaklık/yetkili olma durumunu belgelendirmem(iz) kaydıyla 21/05/2014 (bu tarih dahil) 21/08/2014 ( Kampanya ya Katılım Süresi ) tarihleri arasında geçerli olan Esnaf Usulü Kampanya dan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağım(ız)ı bildiğim(iz)i, Şöyle ki Kampanya dan; a. Kampanya Katılım Süresi içinde başvurmuş olmam(ız)ve Kampanya ya kayıtlı olan/olacak hatlarım(ız)ı işbu Taahhütname de yer alan koşullara uygun olarak 12 (oniki) ay süre ile iptal ettirmemeyi taahhüt etmem(iz). b. Türk Telekom ile Telefon Abonelik Sözleşmesi ni/hizmet Formu nu, AVEA ile Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal/Bireysel Tip Abonelik Sözleşmesi ni ( Kurumsal Abonelik Sözleşmesi / Bireysel Abonelik Sözleşmesi ), Cihaz SIM Kart Bilgi Formu nu ve Hat Alım Formu nu imzalamış olmam(ız). c. Hatlarım(ız)ın Türk Telekom un İş Avantaj Her Yöne 100/200/300/600/1.000/1.500/2.000/5.000 ya da Esnafa Özel 250/450/Özgür tarifelerinden birinde ( Türk Telekom un Kampanya Kapsamındaki Tarifeleri ) tanımlı olması ya da bu tarifelere geçmek suretiyle, söz konusu tarife paketlerinden birine 12 (oniki) ay boyunca taahhüt veren bireysel veya Kurumsal Abone olmam(ız) ve aynı zamanda AVEA ile yeni hat alma veya numara taşıma yöntemi ile Abonelik Sözleşmesi imzalayan ve Esnaf Usulü Tarife ye ( AVEA nın Kampanya Kapsamındaki Tarifesi ) 12 (oniki) ay boyunca taahhüt veren ticari işletme olmam(ız) 1. d. Kampanya ya başvurduğum(uz) tarih itibariyle Türk Telekom un veya AVEA nın şüpheli alacaklı listesinde olmamam(ız). e. Kampanya ya Katılım Süresi içinde Kampanya dan faydalanmak için Türk Telekom veya Avea nın ilgili Satış Kanalları na başvurmam(ız). f. Taahhütname nin imzalanmasını müteakip Kampanya kapsamındaki Mobil Haberleşme Hizmeti nin bağlantısının/aktivasyonunun gerçekleştiği tarihten itibaren 12 (oniki) ay boyunca ( Kampanya Süresi ) Türk Telekom un Kampanya Kapsamındaki Tarifeleri nden 1 Esnaf Usulü Tarife den yararlanma talebini ileten ticari işletmelere Kampanya kapsamındaki faydalar sağlanacaktır. Kampanyadan faydalanacak abonelere Gelir Vergisi Kanununun 65. ve 66. maddelerinde tanımlanan serbest meslek sahipleri, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ya da mesleki bilgiye, ya da ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işleri kendi nam ve hesabına yapanlar, gümrük komisyoncuları, bilimum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar; serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak ya da bunlara sermaye temin etmek suretiyle, ya da sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar; serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler; dava vekilleri, müşavirler, doktorlar, avukatlar, eczacılar, emlakçılar diş protezcileri, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları, esnaflar da dahil olup, bu kapsama giren abonelerle kurumsal abonelik sözleşmesi akdedilecektir. 1

2 birinde Türk Telekom abonesi olarak ve AVEA nın Kampanya Kapsamındaki Tarifeleri nden birinde AVEA abonesi olarak kalmam(ız). koşullarının tümünü karşılamam(ız) halinde yararlanabileceğim(iz)i bildiğim(iz)i, 2. Yeni aldığımız ya da AVEA ya taşınması için talepte bulunmuş olduğum(uz) ve taşınması gerçekleştirilmiş ve işbu Taahhütname de [ve daha fazla sayıda ise ekinde (Ek-2)] GSM numarası belirtilmiş faturalı hattım(ız)ın/hatlarım(ız)ın Kampanya ya kaydedilmesini istediğim(iz)i ve söz konusu Kampanya dan yalnızca kurumsal ve bireysel faturalı hatlar için yararlanabileceğimizi bildiğim(iz)i; 3. Kampanya ya kayıtlı her MSISDN hattı ile en fazla 1 (bir) kez yararlanabileceğim(iz)i bildiğim(iz)i, 4. Kampanya kapsamında indirimli yararlanabileceğimiz AVEA Esnaf Usulü Tarife nin kullanım ve ücret detaylarının işbu Taahhütname nin ekinde (Ek-1) belirtildiğini ve Ek-1 in Taahhütname ile bir bütün oluşturduğunu bildiğim(iz)i, 5. Kampanya Süresi boyunca Kampanya dan faydalanabileceğim(iz)i ve Hizmet in bağlantısının/aktivasyonunun gerçekleştirileceği sürelerin Hizmet in tabi olduğu Abonelik Sözleşmesi nde/formu nda belirtildiğini bildiğim(iz)i, 6. Abone olduğum(uz) (PSTN) telefon hattına ilişkin ücretlerin Türk Telekom faturam(ız)a yansıtılacağını; Kampanya Süresi nce indirimli olarak sunulan AVEA Esnaf Usulü Tarife den yararlanmam(ız) durumuna göre hesaplanacak hat açılış, kullanım vergileri dahil olmak üzere her türlü vergiyi, paket ücreti, paket aşım ücretleri ve kullanımdan doğan diğer tüm ücretlerin AVEA faturam(ız)a aylık olarak yansıtılacağını ve faturanın ödenmesi ile süresinde yapılmayan ödemeler açısından PSTN Hizmeti kapsamında Kampanya nın tarafı olan Türk Telekom un; Mobil Haberleşme Hizmeti kapsamında Kampanya nın diğer tarafı olan AVEA nın Abonelik Sözleşmesi/Form hükümlerinin geçerli olacağını bildiğim(iz)i, 7. Kampanya Süresi boyunca PSTN hizmeti açısından işbu Taahhütname nin 1. maddesinin (c) bendinde belirtilen Türk Telekom un Kampanya Kapsamındaki Tarifeleri arasında yalnızca daha yüksek ücretli paketlere geçmek şeklinde paket değişikliği yapabileceğimizi, bunların dışında bir tarife paketine geçiş yapamayacağımı(zı); Mobil Habeleşme Hizmeti açısından ise, işbu Taahhütname nin 1. maddesinin (c) bendinde belirtilen AVEA nın Kampanya Kapsamındaki Tarifesi dışında bir tarife paketine geçiş yapamayacağımızı bildiğim(iz)i, 8. Kampanya kapsamındaki mobil haberleşme hizmetlerinden kaynaklanan sorun, şikayet ve itirazlarımızı anılan hizmeti sunan AVEA ya ileteceğim(iz)i bildiğim(iz)i, 9. İndirimli olarak sunulan AVEA Esnaf Usulü Tarife kapsamında Kampanya Süresi nce her ay AVEA lı esnaflarla limitsiz görüşme hakkım(ız) olduğunu ve AVEA Esnaf Usulü Tarife paketinde belirtilen dakikaların her yöne (her yöne; yurtiçi sabit hatlar, tüm operatörler ile görüşmeleri ifade etmektedir.) görüşmeler açısından geçerli olduğunu, paket kapsamındaki internet kullanım hakkının yurtiçinde geçerli olduğunu, AVEA Esnaf Usulü 2

3 Tarife kapsamında olmayan veya AVEA Esnaf Usulü Tarife dakikalarını veya internet kullanım hakkını aşan görüşmelerin/kullanımların yürürlükteki tarifesi üzerinden AVEA faturasında adımıza/yetkili olduğumuz Kurumum(uz)/Şirketim(iz) adına tahakkuk ettirileceğini bildiğim(iz)i, 10. Kampanya Süresi nin sona ermesiyle birlikte, Kampanya kapsamında tabi olduğumu(uz) Avea Esnaf Usulü Tarife nin Kampanya sona erdiği tarihte yürürlükte olan indirimsiz/standart ücret tarifesi üzerinden yararlanmaya devam edeceğim(iz)i bildiğim(iz)i, 11. Kampanya kapsamında yararlanmakta olduğumuz AVEA Esnaf Usulü Tarife de limit aşımı yapmam(ız) halinde uygulanacak limit aşımı ücretlerinin internet sitesinde yer aldığını bildiğim(iz)i, 12. İşbu Taahhütname de düzenlenmeyen hususlarda PSTN hizmeti açısından bağlı olduğu Telefon Abonelik Sözleşmesi/Telefon Hizmet Formu ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi; Mobil Haberleşme Hizmeti açısından ise, AVEA Kurumsal/Bireysel Abonelik Sözleşmesi, Cihaz SIM Kart Bilgi Formu, Numara Taşıma Formu ve Hat Alım Formu hükümlerinin aynen uygulama alanı bulacağını bildiğim(iz)i, 13. Türk Telekom ve AVEA nın, resmi ya da adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya nın süresinden önce sona erdirilmesinden dolayı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, söz konusu değişikliklerin ve internet adresleri üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak duyurulacağını ve bu nedenle Türk Telekom ve AVEA tarafından bu şekilde gerçekleştirilmiş olan duyurulardan bilgimiz olmadığı yönünde herhangi bir itirazda bulunmayacağım(ız)ı, 14. Kampanya Süresi tamamlanmadan Kampanya dan ayrılmak istemem(iz), Kampanya kapsamındaki PSTN aboneliğini ve/veya Mobil Haberleşme Hizmeti aboneliğini sona erdirmek istemem(iz) veya söz konusu aboneliklerden birini veya her ikisini herhangi bir nedenle iptal etmem(iz) veya söz konusu aboneliklerden birinin veya her ikisinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya Kampanya Kapsamındaki Tarife/Paketleri den herhangi birini iptal ettirmem(iz) veya bu Tarife Paketlerin den birinin herhangi bir nedenle sona ermesi ya da PSTN hizmeti açısından Türk Telekom un Kampanya Kapsamındaki Tarifeleri dışında bir tarife paketine ya da daha düşük ücretli bir pakete geçmemiz; Mobil Haberleşme Hizmeti açısından AVEA nın Kampanya Kapsamındaki Tarifesi dışında bir tarife paketine geçiş yapmak istememiz, PSTN ve/veya Mobil Haberleşme hizmeti hattını devretmemiz, abonelik türünü değiştirmemiz, PSTN Hizmeti açısından Telefon Aboneliği Sözleşmesi ni/hizmet Formu nu feshetmemiz, Telefon Abonelik Sözleşmesi nin/hizmet Formu nun bizden kaynaklanan sebeplerle Türk Telekom tarafından feshedilmesi; Mobil Haberleşme Hizmeti açısından Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal/Bireysel Tip Abonelik Sözleşmesi nin/ Cihaz SIM Kart Bilgi Formu nun/hat Alım Formu nu feshetmemiz, Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal/Bireysel Tip Abonelik Sözleşmesi nin/ Cihaz SIM Kart Bilgi Formu nun/hat Alım Formu nun hatalı doldurulması hali dahil olmak üzere herhangi bir nedenle AVEA tarafından feshedilmesi, işbu Taahhütname nin hükümlerini yerine getirmemiz, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya ve/veya 3

4 PSTN ve/veya Mobil Haberleşme Hizmeti aboneliğimizin herhangi bir nedenle 12 aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan önce sona ermesi durumunda, Kampanya kapsamından çıkarılarak bu tarih itibariyle Kampanya dan yararlanma hakkım(ız)ın sona ereceğini ve ayrıca taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar Taahhütname kapsamında tarafımıza sağlanan indirim bedelleri ("Kampanyada Kaldığım(ız) Ay X AVEA tarafından Verilen Aylık İndirim Tutarı") ile Tarafımızdan Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirlenen ancak henüz tahakkuk etmemiş Avea tarife bedellerinin toplamından ( Kampanya Süresinden Geriye Kalan Ay X (Türk Telekom ve Avea) Tarife Ücretleri Toplamı )karşılaştırılarak bu karşılaştırma sonrasında lehimize olacak şekilde hesaplanacak cezai şartın AVEA tarafından oluşturulan Mobil İletişim Hizmet Faturası na yansıtılacağını ve yararlanmakta olduğum(uz) Hizmetler in, yürürlükteki Tarife Paket i üzerinden indirimsiz/standart olarak ücretlendirileceğini bildiğim(iz)i, 15 Kampanya dan yararlanılan süre boyunca, Kampanya kapsamında, Tarafımıza ait olan firma ünvanı/kurum adı, vergi dairesi, vergi no, firma/kurum adres bilgileri, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileri, Tarafımızca yetkili kılınan İşlem Yetkilisi nin/vekili nin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, diğer tüm kimlik bilgileri, telefon numarası, internet erişim numarası, GSM numarası, irtibat bilgileri ( kişisel bilgi ) ve telefon ve GSM aboneliklerinin devam edip etmediği ve iptal edilmesi durumunda iptal edildiği bilgisinin Kampanya yı gerçekleştiren AVEA ve Türk Telekom tarafından bilinmek zorunda olduğunu, bu nedenle, işbu Taahhütname yi imzalayarak Kampanya dan yararlandığım(ız) süre boyunca Kampanya kapsamında, bu bentte belirtilen kişisel bilgilerim(iz)in ve aboneliğin aktif olup olmadığı ve iptaline ilişkin bilgilerin AVEA ve Türk Telekom tarafından bilinmesine ve AVEA ve Türk Telekom arasında paylaşılmasına onay vermiş sayılacağım(ız)ı, 16. AVEA nın kanun, sair mevzuat ve abonelik sözleşmesinden kaynaklanan hakları saklı kalmak kaydıyla, Tarife kapsamında kullandığım(ız) hattım(ız)ın/hatlarım(ız)ın, FCT ya da benzer cihazlarda kullanımının kötü niyetli kullanım olarak kabul edileceğini, bu nedenle FCT ya da benzer cihazlarda kullanıldığının AVEA tarafından tespit edilmesi halinde, hattım(ız)ın AVEA tarafından görüşmeye kapatılabileceğini ve/veya tarifemizin değiştirilebileceğini ve/veya abonelik sözleşmem(iz)in feshedilebileceğini, her türlü zararın tarafımızca tazmin edileceğini ve bu sayılan durum(lar)da AVEA dan herhangi bir talepte bulunmayacağım(ız)ı; 17. İşbu Taahhütname nin imzalanmasından doğan Damga Vergisi nin Tarafım(ız)ca karşılanacağını, Tarafım(ız)ın kanun hükümleriyle Damga Vergisi nden muaf olması durumunda Damga Vergisi nin durum özelinde TÜRK TELEKOM veya AVEA tarafından karşılanacağını bildiğim(iz)i, 18 Tarife ve/kampanya dan yararlanmak için sunmuş olduğum(uz) tüm belgelerin Şirketim(iz)e ait ve doğru olduğunu, işbu Taahhütname nin, işbu Taahhütname ekinde (Ek-3) sunmuş olduğum(uz) Şirketim(iz) imza sirkülerinde yetkili kişi tarafından imzalanmış olduğunu; 19. İşbu Taahhütname kapsamında AVEA/Türk Telekom tarafından Şirketim(iz)e verilen her türlü bilgi ve teknik veriler, know-how, standart ve uygulama, eğitim ve dokümanlar, fiyat ile ilgili bilgiler, teknik detaylar, teknik çizimler ve yazışmaların tümünün ticari sır ve gizli 4

5 bilgi olduğunu, bunları, kopyalamayacağım(ız)ı ve başkalarının kullanımına vermeyeceğim(iz)i, çalışanlarımıza işin doğru bir şekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarı ile açıklayacağım(ız)ı ve kendi faaliyetim(iz) ile ilgili iş ve faaliyetlerim(iz) dışında kullanmayacağım(ız)ı, kullandırtmamak için basiretli bir tacirden beklenen her türlü önlemi alacağım(ız)ı, bu gizlilik yükümüm(üz)ün Taahhütname süresince ve Taahhütname süresinin sona ermesi halinde dahi herhangi bir süreye tabi olmaksızın süreceğini, 20. AVEA/TÜRK TELEKOM tarafından belirlenen ve abonelere duyurulan makul kullanım esasları uyarınca Tarifelere kayıtlı hattım(ız)ı/hatlarım(ız)ı, ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da haberleşme maksadı dışında kullanmam(ız) halinde, tarafımıza SMS veya arama yoluyla bilgi verilerek, bu bildirimin ardından ilgili hattım(ız)ın AVEA/TÜRK TELEKOM tarafından görüşmeye kapatılabileceğini, ara ödeme talep edilebileceğini, tarifemizin değiştirilebileceğini veya abonelik sözleşmem(iz)in feshedilebileceğini, tüm bu hallerde AVEA/TÜRK TELEKOM tarafından herhangi bir talepte bulunmayacağım(ız)ı; 21. İşbu Taahhütname nin eksik ve/veya hatalı doldurulmuş olduğunun AVEA/Türk Telekom tarafından tespit edilmesi halinde Tarife ye/kampanya ya dahil edilmeyeceğim(iz)i/, Kampanya dan/tarife den çıkartılacağım(ız)ı bildiğim(iz)i, 22. Yirmiiki madde ve 3 (üç) ekten oluşan işbu Taahhütname nin eklerinin Taahhütname nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Taahhütname nin 1 (bir) nüsha olarak hazırlanmış ve Taahhütname ile birlikte eklerinin de imzalanmış olduğunu ve orijinal nüshanın AVEA da kalacağını ve aslı gibidir şerhi imzalnamış olan bir suretinin tarafım(ız)a verileceğini bildiğim(iz)i, gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz. KAMPANYA KATILIM TALEBİ Taahhütname de yer alan Kampanya Kapsam ve Koşulları nı okuduğumu(zu), anladığımı(zı), kabul ettiğimi(zi), Kampanya kapsamındaki sabit telefon hatlarımı(zı)n ve bu hatların tabi olduğu tarife paketi nedeniyle sahip olduğum(uz) GSM hatlarını ve talep ettiğim(iz) ESNAF USULÜ TARİFE nin işbu Tahhütname de (ve daha fazla olması durumunda da Ek teki Hat Listesi nde) gösterildiğini, Taahhütname nin Kampanya kapsamındaki her bir hat için ayrı ayrı hüküm doğuracağını, Taahhütname nin 1. maddesinin (c) bendinde belirtilen Türk Telekom un Kampanya Kapsamındaki Tarifeleri nde ve AVEA nın Kampanya Kapsamındaki Tarifeleri ne abone olmam(ız) ve Kampanya Süresi nce Kampanya kapsamındaki PSTN hizmeti açısından Türk Telekom un Kampanya Kapsamındaki Tarifeleri nde; Kampanya kapsamındaki Mobil Haberleşme Hizmeti açısından ise AVEA nın Kampanya kapsamındaki Tarifelerinde abone kalmam(ız) koşuluyla, 12 aylık Kampanya Süresi boyunca her ay AVEA tarafından Taahhütname de sunulacağı belirtilen hizmetten Ek te belirtilen indirimli ücret karşılığında yararlanabileceğimi(zi), bu süre boyunca PSTN Hizmeti için Türk Telekom faturasına yansıtılacak ücretleri ve abonesi olduğum(uz) mobil haberleşme hizmetleri için AVEA faturasına yansıtılacak ücretler ile Esnaf Usulü Kampanya kapsamında sunulan hizmetlerin kapsamında olmayan arama yönlerine yapılan aramalar ve internet kullanımları nedeniyle ya da paket dakikalarının ve internet içeriğinin aşılması sonucunda yürürlükteki 5

6 tarifeye göre belirlenecek ve AVEA faturasına yansıtılacak olan tarife/paket aşım ücretlerini tam olarak ve zamanında ödeyeceğimi(zi) ve 12 aylık Kampanya Süresi tamamlanmadan önce Taahhütname nin 14.maddesinde belirtilen sebeplerden birinin gerçekleşmesi durumunda, bu tarih itibariyle Kampanya dan yararlanma hakkım(ız)ın sona ereceğini ve ayrıca taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar Taahhütname kapsamında tarafımıza sağlanan indirim bedelleri ("Kampanyada Kaldığım(ız) Ay X Verilen Aylık İndirim Tutarı") ile Tarafımızdan Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirlenen ancak henüz tahakkuk etmemiş Avea nın tarife ücretlerinin toplamının ( Kampanya Süresinden Geriye Kalan Ay X Yürürlükteki Tarife Ücreti) karşılaştırılarak bu karşılaştırma sonrasında lehimize olacak şekilde hesaplanacak cezai şartın AVEA tarafından oluşturulan Mobil İletişim Hizmet Faturası na yansıtılacağını ve yararlanmakta olduğum(uz) Hizmetler in, yürürlükteki Tarife Paket i üzerinden indirimsiz/standart olarak ücretlendirileceğini, Kampanya Kapsam ve Koşulları nın 15. maddesinde kısmında belirtilen kişisel bilgilerim(iz) ile aboneliğimi(zi)n aktif olup olmadığına ve iptal edildiğine ilişkin bilgilerin Kampanya dan yararlandığım(ız) süre boyunca/kampanya dan daha önce ayrılmamaız/çıkarılmamaız durumunda ise bu sürenin sonuna kadar Kampanya kapsamında Kampanya yı düzenleyen AVEA ve Türk Telekom tarafından bilinmesine ve AVEA ve Türk Telekom arasında paylaşılmasına onay verdiğimi(zi) beyan, kabul ve taahhüt ederim/ederiz. Abone Adı/Unvanı: Yetkili Kişi Bilgileri: Ad-Soyad: Sabit Telefon Numarası: GSM Numarası: E-Posta: Kampanya Kapsamındaki Abonelikler: PSTN (Sabit Telefon) Numarası: GSM Numarası: GSM Tarifesi 6

7 Kampanya kapsamında daha fazla PSTN hattının olması halinde Ek-2 deki Hat Listesi nin doldurulması gerekmektedir. Başvuru Tarihi: KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI İZNİ* Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, aşağıda belirtilen seçeneklerden tercih ettiklerinize başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle onay verebilirsiniz. 7

8 Uygun tekliflerin sunulabilmesi amacıyla, aboneliğim(iz) süresince ve sonrasında, abonelik ve kullanım bilgilerim(iz)in Türk Telekom ile birlikte, Türk Telekom grubu şirketlerinden Avea ve TTNET tarafından kullanılmasına izin veriyorum. İmza EKLER: EK 1: AVEA Esnaf Usulü Tarife nin kullanım ve ücret detayları. EK 2: Hat Listesi EK 3: İmza sirküleri ve Kimlik Fotokopisi. (imzalayan kişi vekaletname kapsamında imzalıyor ise ayrıca vekaletname sureti) 8

9 EK 1 - AVEA NİN KULLANIM VE ÜCRET DETAYLARI: Kampanya kapsamında Türk Telekom un İş Avantaj Her Yöne 100/200/300/600/1.000/1.500/2.000/5.000 ya da Esnafa Özel 250/450/Özgür tarifelerinden birindeki iş telefonu hattına 12 (oniki) ay taahhüt veren abonelerin yeni hat tesisi veya AVEA ya taşıdıkları ve AVEA 12 (oniki) ay taahhüt vermeleri karşılığı tanımlanabilecek içerik aşağıda belirtilmiştir: Kampanya İsmi Avea Tarafından Kampanya Kapsamında İndirimli Olarak Sunulacak Olan nin İçeriği Esnaf Usulü :(Kampanya Süresi boyunca her ay) Kampanyası (GSM hattı Başına) X Avea hattından Avea lı esnaflarla limitsiz görüşme + Her Yöne 750 Dk + Yurtiçinde geçerli 750 MB İnternet Türk Telekom Abonesi, Kampanya kapsamında olan ve Türk Telekom dan edindiği telefon hattının tarifesine göre 12 (oniki) ay taahhüt vermek şartıyla yeni hat tesisi veya AVEA ya taşıdığı ve 12 (oniki) ay taahhüt verdiği hatları için Esnaf Usulü Tarife den faydalanabilir. Bu kapsamda, Abone, Kampanya kapsamındaki GSM hattı başına Esnaf Usulü Tarife den indirimli olarak yararlanabilecektir. Abone nin abone olduğu PSTN hatları Tahhütname de ve (daha fazla adet için) Ek- 2 de yer alan Hat Listesi nde gösterilmiş olup Kampanya ve Tahhütname her bir hat için ayrı ayrı hüküm doğuracaktır. Kampanyadan Yararlanabilecek Türk Telekom Tarifeleri İş Avantaj Her Yöne 100/200/300/600/1. 000/1.500/2.000/ Esnafa Özel 250/450/Özgür Kampanya Kapsamındaki Tarifesi Esnaf Usulü Tarifesi Taahhütlü/indirimli Ücreti Esnaf Usulü Tarifesi İndirimsiz Ücreti Kampanya Kapsamında Sağlanan İndirim Miktarı** 19,00 TL 35,00 TL 16,00 TL. ** Abone, Kampanya Taahhüt Süresi boyunca Kampanya Kapsamındaki Ücret üzerinden Esnaf Usulü Tarife den yararlanma hakkına sahiptir. 9

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin ( Abone ) aşağıdaki

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJ LIYA 15 AY %45 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.)

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.) TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 300 / 3000 HER YÖNE DK. KAMPANYALARI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom )

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone HTC Explorer Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-12+12 ay nden ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM

Detaylı

HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TİVİBU EV HİZMET NO İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Dahil Olunan Paket (işaretlenmelidir) Paket Adı Kampanyalı Fiyat İndirim Tutarı

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde-1 İş bu sözleşme, iş bu sözleşmeye franchisor olarak taraf olan ve bundan böyle (CANKART) olarak adlandırılacak olan, MC Grup Teknolojileri Telekomünikasyon

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

VODAFONE ÇİFTÇİ-KAMU 1TL DAKİKA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE ÇİFTÇİ-KAMU 1TL DAKİKA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısacaa Vodafone ) tarafından sunulan Çiftçi-Kamu Kampanyası ndan (Kampanya) Çiftçi 20 tarifelerinde geçerli Çiftçi-Kamu Paket 1 Çiftçi-Kamu

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı