OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250"

Transkript

1 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

2 adresinde giriniz.

3 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009 y l n n bu ilk Endüstri Dünyas dergisi ile sizlerle yeniden buluflmak bizler için son derece mutluluk verici y l n n bafl nda yay n hayat na bafllayan Endüstri Dunyas dergisi, geçen 2 y l boyunca, yer verdigi ürün haberleri ve tan t mlar ile son derece be enilen bir yay n olmay baflard. Genifl bir kitle taraf ndan ilgi ile takip edilen Endüstri Dünyas dergisinin, bu sene de, Türk endüsti profesyonellerinin vazgeçilmez baflvuru kayna olaca na inanc m z tam. Bildi iniz gibi, Endüstri Dünyas dergisinin hedefi, her say s nda olabildi ince genifl bir içeri i, k sa sürede inceleyebilece iniz bir format halinde sizlere ulaflt rabilmek. Dergimizin bu say s nda tam 93 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Hem Türk, hem de yabanc firmalar n dergimize gösterdi i ilgi ve bizimle kurduklar iflbirli i sayesinde sizlere ulastirabildi imiz bu ürün haberlerini ve ilanlar ilgi ile inceleyeceginizi düflünmekteyiz y l n n ilk yar s nda, hem yurt içinde hem de yurt d fl nda birçok önemli endüstriyel fuar n düzenlenece i bir dönem yaflayaca z. Bunlar aras nda WIN 1, WIN 2 ve Hannover Messe fuarlar ilk akla gelenler olarak s ralanabilir. WIN fuarlar n destekleyen dergiler aras nda yer alan ve Hannover Endüstri Fuar 'n n uluslararas medya partnerlerinden olan Thomas Endüstriyel Medya, bu fuarlarda kat l mc olarak da yer alacak. Bu sayede, dergimizi extra olarak fuar ziyaretçilerine de ulaflt rmay ve yeni iflbirlikleri oluflturmay hedeflemekteyiz. Daha önceki say lar m zda da duyurdu umuz gibi, dergimizde yer verdi imiz tüm ürünler hakk nda daha detayl bilgi edinmek için 'H zl Abone Servisi' ni adresini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bu servis sayesinde, seçti iniz ürünler hakk ndaki detayl bilgiye k sa sürede ulaflabilirsiniz. Her geçen gün daha genifl bir kitle taraf ndan kullan lan bu servisten faydalanabilmek için abonelerimize verilen 'özel abone koduna' sahip olmak yeterli. Dergimize henüz abone de ilseniz, tek yapman z gereken adresindeki formu doldurmak. Siz de erli okurlar m za Ocak 2009 say m z n sayfalar nda faydal bir gezinti diler, bu say m z n haz rlanma aflamas nda bizler ile iflbirli i kuran firmalara ve yetkililere teflekkürlerimizi sunar z. Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Piotr Gaber Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni YURTDIfiI SATIfi OF SLER ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : BELÇ KA, HOLLANDA VE LÜKSEMBURG William de Jager Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul Kapaktaki ana resim için Semikron a teflekkürler

4 Rexroth GPC silindirleri ile s v lar n paketlenmesinde müflterilerine önemli avantajlar sa l yor. Basitlik ve tekrarlanabilirlik özelli i ile makinan n performans hiç bu kadar mükemmel olmam flt. Rexroth GPC Silindirleri Basit Makinalarda Seri Paketleme Rexroth GPC silindirleri ile s v lar n paketlenmesinde müflterilerine önemli avantajlar sa l yor. Basitlik ve tekrarlanabilirlik özelli i ile makinan n performans hiç bu kadar mükemmel olmam flt. S v lar n paketlenmesi konusunda yap lacak yenilikler için fikirlere ve birazda cesarete ihtiyaç vard r. Ecoclean adl sveç firmas, yeni gelifltirilen paketleme malzemeleri ve otomatize olmufl dolum istasyonlar nda her fleyin çok k sa sürelerde gerçeklefltirildi ini ve tüm konseptin bunun üzerine olufltu unu göstermifltir. Basit ve düflük maliyetli makina çözümlerinde Rexroth GPC silindirler ile baflar l olmufltur. D fl piyasalarda sürekli ve istikrarl bir flekilde talep edilen bir ürün konumuna gelmifltir. Modern paketler serbest durabilir ve kolay tafl nabilir. Bunlar çevre dostu ürünlerden yap lm fl ve kompakt hale S v Dolum Makinas Rexroth, GPC Silindirleri getirilmifltir. Ayr ca bu paketler kompleks makinalara ve karton ambalajlara gerek duymazlar. Bir sveç firmas olan Ecoclean, s v g dalar için dolum ve paketleme istasyonlar ndan oluflan özel spesifik hatlar yapmaktad r. Yeni paketleme konsepti özel paketleme malzemesi ile bafllar. Burada (Ecoclean Calymer) %40 Kalsiyum Karbonat (Do al Tebeflirtozu) ve ba lay c madde olarak polimerler kullan lm flt r. Bir makinan n kompanentlerini seçerken odaklanaca m z konu teknolojidir ve bu durum paketleme tarz makinalar n basitleflmesine izin verir. Ecoclean yetkilisinin aç klamas na göre, süthane iflleri yapan müflterilerinin en önem verdi i konu çevreyle ilgili ihtiyaçlard r. Bu yüzden so u a, neme ve üzerlerine s çrayan s v lara karfl direnç gösteren ürünleri kullan rlar. Genelde bu kompanentler pnömatik silindirlerdir. Ecoclean ile Rexroth aras ndaki yak n iflbirli i sayesinde GPC tipi k zakl silindir daha da gelifltirilmifltir. Teknik datalar ilk bak flta normal silindir gibidir. Çal flma bas nc 1-8 bar Çap 10 mm'den 63 mm'ye bilyal veya kaymal yataklama ve manyetik özelli i vard r. Bununla birlikte GPC yatakl silindiri, yayg n kullan lan silindirlerde olmayan çapraz kuvvetlere karfl direnç ve hassasiyet, uzun süre dayan m, dönmeden çal flma gibi fonksiyonlar n hepsini bar nd r r. Bunlar Ecoclean'daki mekanik tutucular n, tafl ma uygulamalar için vazgeçilmez özelliklerdir. Bu yak n iflbirli i Ecoclean yetkililerine hem Rexroth'un samimi yaklafl m n hemde problemlerin kolay anlafl lmas n sa lam flt r. Bugün kulland klar silindirler, makinay ilk gelifltirdikleri dönemde Rexroth'un ürün program nda yoktu. Ecoclean bu GPC silindirleri, 200 mlt ile 1 lt aras kaplar olan EL1 ve EL2 diye isimlendirilmifl makinalarda kullan yor. Bu depo büyüklüklerinde 3 mlt standart sapma vard r. Ecoclean, GPC silindirlere en çok kapama k sm nda ihtiyaç duyar. Özellikle stro un son birkaç mm'si çok önemlidir. Çünkü kapaman n tam ve mükemmel olmas kesin ve tam strok kontrolu ile mümkündür. Yast kl Fakat Ayars z Ecoclean özellikle silindirlerin ayar fonksiyonlar ndan uzak durmaktad r. Firma yetkilisi, Rasmus Johannsson Kullan c hatalar ndan kaynaklanan potansiyel kay plar yaflamamak için makinalar herhangi birisinin kullanabilece i basitlikte ve kolayl kta yapar z. Bu yüzden de bir defa ayarlan p sürekli çal flan sabit silindirlere güveniriz. S v lar n paketlenmesi uzmanl k isteyen bir aland r BOSCH REXROTH Tel : Fax : adresinde giriniz. 4 OCAK 2009

5 adresinde giriniz.

6 Leuze Electronic VisionPOWERBOX ürünü resim ifllemede esneklik ve eflfliz performans sunar. Kompakt bir bilgisayar kullanan yeni visionpowerbox yüksek performansl resim iflleme sistemidir. Kullan lan Digital Firewire teknolojisi; en yüksek h z ve kalitede resimlerin transferine ve sorunsuz olarak kay t edilmesine olanak sa lar. VisionPOWERBOX ile birlikte kullan lan kontrol mödülünden al nan ç k fllar çevredeki Windows tabanl bilgisayarlar ile birlikte kullan ld nda yüksek h zl hesaplamalara olanak sa lamaktad r. Bu önemli kabiliyetler ile kompleks özellikli verileri izlemek, kaydetmek ve daha önceki veriler ile karfl laflt rmak çok daha h zl ve güvenli hale gelmifltir. Ayr ca Eternet ba lant s ile ister bir ofis bilgisayar ister bir kontrol terminali ya da uzaktan ba lant ile VisionPOWERBOX ile a kurmak çok kolayd r. ASCO NUMATICS çok baflar l olan 353/800 serisi piston model patlaç valflerin yeni versiyonu olan 1 modelini Türkiye pazar na sunmaya bafllad. Opsiyonel komponent seçimleri ile en uygun çözüm: Dijital FireWire kameralar en iyi resim kalitesini sa lar. FireWire, IEEE endüstriyel standart ile uyumlu resim verilerini aktarmak için yüksek h zl bir arayüzdür. Bu sayede Kalite kontrol prosesleri 400 Mbits/s'lik yüksek transfer h zlar ile gerçeklefltirilmektedir. Siyah/beyaz yada renkli VGA ya da yüksek çözünürlüklü (1.4 megapixel) kameralar visionpowerbox sistemine ba lanarak kolayca kullan labilir. ki kamera ba lant portu standart olarak verilmifltir ki eklenen FireWire kontrolleri taraf ndan daha sonra yükseltme yap labilir. Ak ll kamera sistemi çözümleriyle karfl laflt r ld nda bütün sistemi de ifltirmek yerine VisionPOWERBOX daki de ifltirilebilen kamera sistemi çok daha ekonomik ve kullan fll d r. Buna ek olarak uygulama ihtiyac na göre de iflebilen; standart, daha hassas, telecentric veya IR etkili lensler sisteme büyük esneklik kazand rm flt r. Genifl kapsaml araçlar ile verimli yaz l m: Sistem performans n art ran en önemli parça Windows XP yaz l m d r ve Leuze Electronic taraf ndan gelifltirilen yüksek performansl bir uygulama paketi ve hatta di er firmalar taraf ndan opsiyonel olarak sa lanan yüzeysel tan ma yada 1D ve Stacked kodlar için kod okuma özellikleri kullan c lara ürünle birlikte sa lanmaktad r. Kalite durum kontrolü için özel ölçüm ve BLOB araçlar gibi standart özelliklere ek olarak renk veya desen tan ma ve bas lan resim kontrolü VisionPOWERBOX ile VisionPOWERBOX Resim flleme Sistemi birlikte sunulan yaz l m kolayl klar d r. Mükemmel fiyat - performans oran : Yukar da bahsedilen bu teknolojilerin kullan lmas na ra men, ak ll kamera çözümleri ile k yasla VisionPOWERBOX sistemi önemli bir fiyat /performans oran sunmaktad r. De iflik renk ve özelliklerde düflük maliyetli yüksek frekansl lambalardan, yüksek verimli LED tabanl ayd nlatma aksesuarlar na kadar bir çok yan ürün VisionPOWERBOX ürün paketi ile birlikte sunulmaktad r. Tipik uygulama örnekleri: De iflik lens, arayüz, aksesuar ve kamera seçenekleri ile yüksek performans yaz l m araçlar visionpowerbox'u bir çok uygulama için ideal bir çözüm haline getirmektedir. Bu uygulamalardan baz lar flöyledir; Ambalaj teknolojisi uygulamalar nda etiket kontrolü (yer, sembol, kod okuma ve tan mlama) Otomotiv veya makina mühendisli i endüstrisinde montaj kontrolü (eflitsizlik, ölçü do rulu u ve hizalama) Otomotivde robotlar ve montaj/iflleme teknolojilerinde obje tan ma ve posizyonlama Kalite Kontrol ( hatalar, ölçü) Renk testi ve bas lan resim kontrolü LEUZE ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz. Power Pulse 1 Patlaç Valfler ASCO NUMATICS çok baflar l olan 353/800 serisi piston model patlaç valflerin yeni versiyonu olan 1 modelini Türkiye pazar na sunmaya bafllad. Özellikle toz toplama sektörü için dizayn edilmifl patentli piston sayesinde açmakapama süreleri k sal yor, daha sessiz çal flma sa lan yor ve en önemlisi iflletmelere düflük çal flma maliyeti sa l yor. Her türlü toz toplama uygulamas nda kullan labilecek dahili entegre veya harici pilot, manifold, tank sistemleri ile komple çözüm sunuyor. Yeni seri patlaç valflerin patentli piston dizayn strok hacmini büyük ölçüde küçültür ve bu sayede eksoz edilecek hava miktar azalt larak, valflerin h zl çal flmas ve hava sarfiyat nda tasarruf sa lan r. Pistonlu patlaç valfler oldukça kompakt yap dad rlar ve harici pilot opsiyonu ile yer darl problemi olan uygulamalar için mükemmel çözümdürler. Harici pilotlar, bireysel olarak yada pilot kutusu içersinde temin edilebilir. Ortak girifl ve ç k fl avantaj na sahip pilot kutusuna 2 ila 12 aras nda valf yerlefltirilebilir. F s n f yüksek kaliteli epoksi kapl bobinlere ek olarak, suya karfl korumal veya patlama tehlikeli atmosferlerde kullan lmaya müsait ATEX 94/9/EC direktifine uygun ex-proof bobin opsiyonlar mevcuttur. Valf girifl ve ç k fllar için kolay ba lant clamp sistemi ile ba lant süresinden tasarruf edilir ve ekstra s zd rmazl k malzemesi kullan m na gerek kalmadan çok h zl flekilde ba lant yap l r. Ayn zamanda daha ekonomik olan bu sistem di er methodlara görede çok daha performansl çal fl r. AKIfiKAN OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. 6 OCAK 2009

7 adresinde giriniz.

8 Endüstrideki ilk Hyperformance 400 amp Plazma Ark Metal Kesim Sistemi art k hizmetinizde. HPR400XD, pazardaki en h zl, en güçlü Hypertherm sistem olarak fark yarat r. Plazma Ark Metal Kesim Sistemi Plazma ark metal kesim teknolojisinde dünya lideri olan Hypertherm, endüstrideki ilk HyPerformance 400 amp sistemini piyasaya sunarak HyPerformance teknolojisinde endüstri lideri pozisyonu yap land rmaktad r. HyPerformance Plasma HPR400XD flimdiye kadarki en h zl, en güçlü HyPerformans sistemi olman n ayr cal na sahiptir. Patenti beklemede olan PowerPierce teknolojisi hem pazardaki di er 400 amp sistemleri hem daha yüksek güç seviyelerinde ölçülmüfl sistemleri de aç k arayla aflan endüstride lider bir delme kapasitesi sa lamaktad r. Sistem kolayl kla 50 mm kal nl ndaki metali kesebilir, HPR260'dan yüzde 60 daha kal n ve günümüzde mevcut olan di er yüksek amper sistemlerinden yüzde 25 daha kal n keser. 400 amp ifllemi 80 mm kal nl ktaki metali kenardan kesme e ve pahlamaya izin verir. Eflsiz güce ek olarak, HPR400XD h zl d r. Patentli sarf malzeme dizaylar n n kullan m HPR260'dan yüzde 30 daha yüksek h zlarda hassas HyDefinition kesimler sunmas anlam ndad r. Patentli teknoloji normal iflletim maliyetinin yar s na daha uzun müddet hassas kesimler sa lamay kapsar. XD nin ismin sonuna eklenmesi HPR400XD ile sunulan çeflitli yeni özellikleri vurgulamaktad r. En önemli özellikler aras nda: art r lm fl güç kayna ak m hassasiyeti, gelifltirilmifl markalama için Argon özelli i, gelifltirilmifl ince paslanmaz çelik kapasitesi, ve torç gövdesi içine entegre olmufl ilk yükseklik kontrol duyumu için Ohmic uç. HPR400XD ilk olarak Avrupa'da EuroBLECH 2008 Hanover, Almanya'da gösterilmifltir ve pazardan istekli cevaplar almaktad r. Pazara sunmadan önceki önemli talep daha h zl ve kal n metal kesimleri yapmaya can atan müflteriler taraf ndan oluflturulmaktad r. Hypertherm'in HyPerformance serisinin ürün pazarlama müdürü Kat McQuade Müflteri geribildirimine dayanarak, yeni HPR400XD'nin özelliklerinin pazar n ihtiyaçlar n aflaca na inanmaktay z., demifltir. Gelmifl geçmifl en çok yönlü HyPerformance sistemi üstün kesim kalitesi ve düflük iflletim maliyetleri sa larken daha h zl h zlar ve kal nl k kapasiteleri sunar. Hypertherm gemi inflaa, üretim ve otomotiv tamiri gibi çeflitli endüstrilerde kullan lmak için dünyan n en geliflmifl plazma kesim sistemlerini dizayn etmektedir ve üretmektedir. Ürün grubu manüel ve mekanize plazma sistemlerini ve sarf malzemelerini, bunlar n yan nda CNC hareket ve yükseklik kontrollerini kapsamaktad r. Hypertherm sistemleri yüzbinlerce iflte verimlilik ve karl l k art fl yla sonuçlanan performans ve güvenlilirli i için tercih edilmektedir. fiirketin plazma icatlar ndaki ünü Hypertherm'in buluflu olan su enjeksiyon plazma kesime, 1968'e, 40 y l öncesine dayan r. fiirketin dünya çap nda neredeyse 1,000 operasyonlarla birlikte ortaklar ve ortak temsilcilikleri bulunmaktad r. HYPERTHERM EUROPE, HOLLANDA Tel: Fax: adresinde giriniz. Series 300 Microprocessor, yanma prosesinin kesintisiz ve hassas bir flekilde izlenmesini sa lar. Series 300 Microprocessor Analiz Cihaz 8 OCAK 2009 Series 300 microprocessor-baca gaz analizörü temel al narak, basit kazanlardan özellefltirilmifl s -uygulama f r nlar na kadar tüm yanma proseslerinin kesintisiz ve hassas bir flekilde izlenmesini sa lar. Cihaz, etkisi kan tlanm fl zirkonyum-oksit sensörü ve katalitik olarak yanabilen sensörleri kullan r. Özel tasar m, 392 ile 3,092 F (200 ile 1,700 C) proses s cakl k aral n kapsayacak bir sistem sunar. Series 300 microprocessor, baca gaz ndaki yüzdesel fazla oksijen miktar n ve eser yan c maddeleri gösterir. Ayr ca dokunma duyarl tufl tak m ndan ilgili seçenek tufllanarak, hava faktörü, yanma indeksi, fazla yak t ve eflde er yan c maddeler görüntülenebilir. Series 300 cihaz na, do al gaz, ya veya kömür gibi özel yak t tan m varsay lan olarak ayarlanabilir. Böylece tüm hesaplamalar seçilen yak t baz al narak yap l r. Series 300 analiz cihaz n n hem suya dayan kl hem de patlamaya karfl dayan kl paketlerinin montaj yatay veya dikey olarak gerçeklefltirilebilir. Analizörün dijital ekran duvar tipi, masa tipi veya panel tip olarak, hava koflullar na ve patlamaya karfl dayan kl olarak opsiyonludur. Aç k sensör devresi, analizörün t kanmas ve sensör ömrünün dolmas gibi entegre diyagnostik özellikler yaz l m paketinin parças olarak sunulur. Oksijen ve yan c madde sensörleri için voltaj veya ak m biçiminde do rusal ç k fl ve bir alarm röle ç k fl mevcuttur. Özel kaplama malzemesi oksijen sensörünün ömrünün uzat lmas n sa lar. Difüzyon / konveksiyon döngü, partikül giriflini s n rlarken, s t c blo u yo uflma ve korozyon oluflumunu engeller. ENOTEK Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 Beckhoff, dijital multimetre terminali ile, I/O sistemine geliflmifl ölçüm fonksiyonlar kazand r yor. Bus Terminal fieklinde Dijital Multimetre Beckhoff, dijital multimetre terminali ile, I/O sistemine geliflmifl ölçüm fonksiyonlar kazand r yor. Ak m ve gerilim ölçen fieldbus arayüzlü dijital multimetreler, ölçülen de erleri direkt I/O sisteminde veya bir üst katmandaki kontrol sisteminde iflleyebilir. Ölçme tekni i terminalleri hem Beckhoff bus terminal sistemi hem de EtherCAT terminal sistemi için temin edilebilecek. Beckhoff'un güçlü CPU'lar ile donat lm fl PC temelli kontrol teknolojisi, gerçek zaman yaz l m, EtherCAT ile h zl haberleflme, ve d fl dünyaya ba lant için I/O sistemi, çok hassas ve h zl ölçüm için gereken ideal altyap y oluflturuyor. Yeni Beckhoff I/O terminali KL3681 (Bus terminal) ve EL3681 (EtherCAT terminali) ile, genifl ölçme aral ve otomatik ölçüm kademeleme sayesinde kullan fll l k seviyesi art r l yor. Yüksek hassasiyet ve 30mV'tan 300 V'a kadar yüksek girifl empedansl ölçüm sayesinde bus terminali modern bir dijital multimetre gibi kullan labiliyor. Özellikle ölçme tekni i uygulamalar nda beklenen ölçüm aral, ço u zaman planlama aflamas nda bilinemez. Ölçme aral na otomatik uyum uygulamay kolaylaflt r r. Dijital multimetre terminalleri AC ve DC gerilimleri ölçebilir; AC gerilimde efektif de er özelli i (RMS) bulunur. Ölçme devresinin tamamen galvanik izoleli yap s ve tipik 200 ms örnekleme aral sayesinde elektriksel gürültünün olumsuz etkileri en aza indirilmifltir. Ölçüm sonucu, iyi bir el tipi multimetreninkine eflde erdir, ilave olarak bus terminalinin tüm standart fieldbuslar için arabirimi vard r ve bunlar üzerinden okunup parametrelendirilebilir. Ölçüm kademeleri: - Gerilim: 30 mv 300 V DC, 100 mv 300 V AC - Ak m: 100 ma, 1 A, 10 A AC/DC - Direnç: 10 Ohm 10 MOhm BECKHOFF Tel: Fax: adresinde giriniz. Bu kontrol rölesi 2 telli veya 3 telli PT100 sensörleri ile çal flabilmekte ve EN 81 direktiflerinde belirtilen ve ihtiyaç duyulan 5 C - 40 C aras nda asansör makina dairesi veya motor s cakl k kontrolü yap labilmektedir. Asansör S cakl k Ölçüm ve Kontrol Rölesi 10 OCAK 2009 Asansör makina daireleri, sistemin kontrol merkezi olan kumanda panosu ve ana besleme panosununun bulundu u bölümdür. Bu bölümlerde güvenlik önlemleri olabildi ince üst düzeyde olmal d r. Makina dairelerinde en s k rastlanan uygunsuzluklardan biri makina dairelerinin havaland rma ve so utma sistemlerinin kontrol edilmemesi ve mevcut pencerenin yeterli havaland rmay sa lamamas d r. Afl r s nma motor ve frenin çal flmas nda performans kayb na neden olmaktad r. EN 81 direktiflerine göre asansör motoru ve asansör makina daireleri s cakl 5 C - 40 C aral nda olmal d r, asansör kontrol rölesi bu ihtiyaçlara cevap vermek için kullan lmaktad r. Bilindi i gibi asansörlerde 3 fazl endüksiyon motoru kullan lmaktad r, bu motorlar için faz kayb ve faz s ras hatas kontrol edilmelidir. Bu ihtiyaçlar göz önüne al narak bir üründe iki fonksiyon bir araya getirilmifltir (s cakl k ve faz). Asansör üreticilerine yönelik dizayn edilmifl ürün sayesinde hem yerden hem de maliyetten avantaj sa lanacakt r. Bu kontrol rölesi 2 telli veya 3 telli PT100 sensörleri ile çal flabilmekte ve EN 81 direktiflerinde belirtilen ve ihtiyaç duyulan 5 C - 40 C aras nda asansör makina dairesi veya motor s cakl k kontrolü yap labilmektedir. Genellikle motorlar n çal flma s cakl klar 40 C alt ndad r bu yüzden ürün sadece asansör motorlar için de il ihtiyaç duyulabilecek tüm pazarlar için gelifltirilmifltir. Asansör makina daireleri, sistemin kontrol merkezi olan kumanda panosu ve ana besleme panosununun bulundu u bölümdür. Bu bölümlerde güvenlik önlemleri olabildi ince üst düzeyde olmal d r. Makina dairelerinde en s k rastlanan uygunsuzluklardan biri makina dairelerinin havaland rma ve so utma sistemlerinin kontrol edilmemesi ve mevcut pencerenin yeterli havaland rmay sa lamamas d r. Afl r s nma motor ve frenin çal flmas nda performans kayb na neden olmaktad r. Motorun problemsiz çal flmas n garanti etmek için normal çevresel koflullar n ve so utman n sa lanmas temel amaçt r. Asansör kontrol rölesi bu amaçla üretilmifltir. SCHNEIDER ELECTRIC Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 ÜRÜN HABERLER KABLOSUZ SICAKLIK KAYIT C HAZI Kompakt ve Sa lam Tasar m PART KÜL ÖLÇÜM C HAZI Lasair III Serisinin En Üst Modeli TÜRK+H LL NGER ISITICI MODELLER HRR ve HR RTR-5 Serileri sa lam tasar mlar ile slak ve yo uflmal ortamlarda veya ayg tlar n fiziksel olarak geri kazan mlar n n pahal, zor ve pratik olmad yerlerde öne ç karlar. Bu ayg tlar de iflik proses kademelerinde, ilaçlar n ve g dalar n so utma ve dondurma ifllemlerinde, depolama ve tafl mada kay t almak için idealdirler. El tipi Veri toplama ünitesi ile veriler sahada fabrika veya laboratuarda USB ba lant l Baz stasyonuna oradan da h zla ve kablosuz ortamda PC'ye aktar l r. LAN ba lant l Veri Toplay c s ile internet üzerinden prosesinizi izlersiniz. Sistemler kablosuz tekrarlay c ile her türlü fiziksel flarta uyum sa layabilir. Tek bafl na pil ile çal flan bu ayg tlar ile hareket halinde veya ulafl m zor olan her noktada kay t imkan vard r. SINA ARAfiTIRMA A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz. PMS (Particle Measuring Systems) taraf ndan dizayn edilen ve üretilen, yeni partikül say m cihaz Lasair III serisinin en üst modeli ve özel yap s yla gerçekten iddial bir cihazd r. Cihaz n genel özellikleri flöyle s ralanabilir: 100 LPM, 50 LPM veya 1 CFM ak fl oranlar LPM ak fl numuneleri için 1 m 3 /10 dakika, partikül boyut hassasiyeti m, ISO uyumluluk, genifl IR dokunmatik ekran kontrolleri ve kolay kullan m, ISO ve EC GMP Annex#1 için otomatik rapor hesaplama ve haz rlama, kapsaml validasyon manueli ile farmasötik düzenleyici flartlar n kolayl kla karfl lama, kimyasallara dayan kl ve tafl mak için hafif yeni sa lam d fl kaplama, partikül yap flmalar n minimize eden ve temizlemesi kolay özel d fl dizayn, sessiz örnekleme pompas. RAM L M TED Tel : Fax : adresinde giriniz. HRR model s t c, klimalar, iklimlendirme ve sanayi tipi kurutucularda kullan l r. Watt: 2 KW'den 108 KW'ye kadar, boyutlar: 250 x 250 x 180 mm'den 800 x 800 x 250 mm'ye,. ste e göre 400 ya da 480 Volt mevcut olup, 3 fazla y ld z ya da delta ba lant l d r. HR model s t c, çamafl r kurutma makinalar nda ve sanayi tipi s cak hava fanlar nda kullan l r. Maksimum Watt 10 KW, çal flma voltaj ise 400 V'ye kadard r. Maksimum yüklemesi yaklafl k 9 W/cm 2 ve maksimum s cakl k yaklafl k 600 ºC'dir. D fl boyutlar ise 360 x 50 x 90 mm, 160 x 54 x 100 mm ve 235 x 50 x 85 mm'dir. Türk+Hillinger firmas n n bu modelleri, Alman beyaz eflya devi Miele markas taraf ndan kullan lmaktad r. AD-FORM Tel : Fax : adresinde giriniz. 12 OCAK 2009 EX ENDÜKT F SENSÖRLER Ex Ortamlarda Metal Dedeksiyonu Ege firmas n n IGEX ve IDEX sensörleri Ex ortamlarda Zone 20 bölgesinde metal dedeksiyonu amaçl kullan lmaktad r. Gaz ve Tozlu ortamlarda kullan lmak üzere Ex- Sensörler olarak tasarlanm fllard r. Bu sensörler standart M12, M18 ve M30 konfigürasyonlar fleklinde kullan lmaktad r. Uzun mesafeli alg lama mesafeleri olarak 80mm'den 160mm'ye kadar genifl bir spektrumu vard r. Ege firmas ray montajl EGE90 Amplifikatörünü bu sensörlerle kullan lmak üzere Ex ortamlar için piyasaya sürmüfltür. Özellikle gaz bulunan alanlarda kullan lan Ex sensörler yüksek güvenlikte olmak zorunda oldu u için mutlaka harici bir Ex amplifikatörle kullan lmal d r. Bu amplifikatörler içinde Zener Bariyerleri ve izole switching kuvvetlendiriciler bar nd rd için Ex ortamlarda oluflan yüksek miktardaki enerjiyi limitler dahilinde tutar. Sensörlerin öne ç kan özelliklerinden biride N+N (Namur) Teknolojisine sahip olmalar d r. PROTEK TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz. CANopen ARAYÜZÜ IP65 Çok Fonksiyonlu Ekran MFD çin Amerikan Helical firmas ürünü MC Serisi Art k yeni CP4-CAN arayüz modülü kullan larak CANopen ortam nda basit görsellefltirme iflleri düflük maliyetli olarak yap labilir. Cihaz otomatik baud h z alg lama fonksiyonuna sahiptir. Ekran üzerinden istasyon adresi kolayca ayarlanabilir. MFD80 ekran ile kombine flekilde 16 karakterlik 4 sat r n her biri kullan labilir. EC4P ve XC100/200 kontrol üniteleri, easysoft- CoDeSys programlama sisteminin kullan ma haz r fonksiyon blo u kütüphaneleriyle kontrol edilebilir. Bunlarda, çok say da ekran sayfas n n yönetilmesine izin verecek flekilde farkl karakter boyutlar (tek, iki ve dört sat r) ve özellikler bulunur. Kullan c, parametreleri girmek veya mesajlar al nd lamak için interaktif bir flekilde ekrandaki tufllar vas tas yla haberleflebilir. MOELLER ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz. 6 MM'L K RÖLE Güçlü Mekanik Pinlere Sahip Omron Electronics'in uzun y llara dayanan deneyimle piyasaya sundu u, G2RV endüstriyel ince röleleri ürün portföyüne eklenmifltir. E ilip bükülmeyen güçlü mekanik pinlere sahip ilk 6 mm'lik röle olan G2RV ile röle güvenilirli i ve özelliklerinden ödün vermeden yerden de önemli tasarruf sa layacaks n z. Kablolamay basitlefltirmek ve zamandan tasarruf sa lamak için bast rmal terminalleri, yerden tasarruf sunan oldukça ince gövdesi, mükemmel ba lant sa layan genifl bast rmal pinleri, fleffaf muhafazas, LED/mekanik bayrak ve tüm aksesuarlar içeren aksesuar ürün yelpazesi ürünün öne ç kan özellikleridir. OMRON ELECTRONNICS Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER HAVA PÜSKÜRTME MEMELERI 147-1,198 NLitre/min FREKANS ÇEV R C Kompakt ve Ekonomik Çözüm ÇOK FONKS YONLU ÖLÇÜM C HAZI Havaland rma ve Klima Sistemleri çin Spraying Systems' n WindJet tipi hava püskürtme memeleri, bar çal flma bas nc aral nda 147-1,198 NLitre/min kapasite ile çal flmaktad r. Hava ile so utma, temizleme ve kurutma prosesleri için ideal bir çözüm olan bu ürünler ayn zamanda hava ile malzeme hareketi sa lamak için de kullan l r. Bu nozullar n kullan ld çeflitli formlardaki hava b çaklar normal ya da a r flartlarda kullan m için üretilmektedir. Ürünün öne ç kan özellikleri flunlard r: Darbeye dayan kl ABS plastik, alüminyum, PPS, paslanmaz çelik malzeme çeflidi, Hava ç k fl deliklerinde, istenmeyen t kanmalar önlemek için koruma, Düflük ses seviyesi, Etki alan ve hava ç k fl deliklerinde muntazam da l m, Güçlü tesir için havan n etkin kullan m, Hassas pozisyonlama için montaj deli i. SPRAYING SYSTEMS Tel : Fax : adresinde giriniz. Uygulamaya uygun frekans çevirici seçiminde modüler cihaz yap s ve düflük montaj hacmi en önemli karar verme ölçütleridir. SEW-EURODRIVE bu talepleri vaktinde alg layarak MC07 serisini ödünsüz bir flekilde gelifltirerek kompakt ve ekonomik bir çözüm sundu. MOVITRAC B - Gelece in frekans çevirici jenerasyonu. MOVITRAC B, kapasite aral 0, kw için kompakt ve uygun fiyatl bir frekans çeviricidir. AC 230 V için 1 ve 3 faz flebeke ba lant s ve AC V için 3 faz flebeke ba lant s mevcuttur. Ürünün sundu u avantajlar flunlard r: Çok iyi bir cihaz donan m, Tüm flebeke gerilimi aral klar nda yüksek güç aral klar, Yüksek EMC korumas, Basit kullan m ve devreye alma, Çok iyi bir maliyet /kâr oran. SEW EURODRIVE Tel : Fax : adresinde giriniz. Havaland rma ve Klima sistemlerinde ölçülmesi gerekli tüm de iflkenler fl k ve ergonomik tasar ml testo 435 ile ölçülebilmektedir. Testo 435 kombine ölçüm cihaz, kapal alanlarda havay analiz etme imkan sa lar. Bu analizle elde edilen ölçüm sonuçlar, insanlar n çal flma ortamlar ndaki rahatl n ve mutlulu un bir göstergesi olman n yan nda, depolama ve üretim ifllemlerinde de önemli ve belirleyici bir etkendir. ç hava kalitesi kontrolü ile havaland rma sisteminin optimum enerji verimi ile çal fl p çal flmad ve çal flm yorsa ayarlanmas gerekti i anlafl l r. Testo 435'e ilgili sensörleri tak ld nda ölçebilece i parametreler flunlard r; S cakl k (Hava, yüzey, s v s cakl ), Nem (Yafl termometre, çi leflme s cakl hesab ), Mutlak/Fark bas nc, Menfez ve kanalda hava h z ve debisi (Pervane, hot wire, pitot tüp), Ortamdaki CO 2 miktar ( ç hava kalitesi), Ortamdaki CO miktar, Ifl k fliddeti. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz. P EZORES ST VE BASINÇ TRANSM TTER Tüm Endüstriyel Uygulamalar çin YÜKSEK GER L M KORUMA MODÜLLER PU II Serisi - ClassII EXPROOF BASINÇ fialterler A r fiartlar çin 14 OCAK 2009 Y serisi transmitterleri çok düflük s cakl klarda dahi, ± %0,25 f.s do rulukla çal fl r. KELLER Piezoresistive Bas nç Transmitteri 21 Y serisi ürünler elektromanyetik etkilere karfl kuvvetli bir flekilde izole edilmifltir. CE standardlar nda belirtilen limitler 10 kat daha artt r lm flt r. Bilhassa frekans konvertörlerin kullan ld sistemlerde gövde ve elektronik kart n birbirinden ba ms z olmas daha da önem kazanmaktad r. 300 V ta yüksek izalosyon bu ürünü zor koflullarda kullanmay ideal hale getirir. Teknik özellikleri: Bas nç Aral : 2 1,000 bar, Ç k fl Sinyali: ma, 0 10 V, 0,5...4,5 V (not ratiometric), Depolama/ flletme s cakl : C. ZETA ENERJ Tel : Fax : adresinde giriniz. Güvenilir yüksek gerilim korumas güvenli sistemlerin vazgeçilmez bir parças d r. Endüstri uygulamalar ve bina otomasyonunun her geçen gün artan talepleri ak ll çözümlere olan ihtiyac art rmaktad r. Class II-Serisinin üstün tekni i bu ihtiyaçlar fazlas ile karfl lamaktad r. Farkl a sistemleri ve farkl gerilimlerdeki üniversel uygulamalar için kompak ve çok kutuplu Weidmüller-Yüksek gerilim koruma modülleri en uygun çözümdür. Sisteminizi etkili bir flekilde y ld r m ve tetiklemeden dolay oluflan yüksek gerilime karfl koruyarak sa l kl bir yap ya kavuflturabilirsiniz. Class II-Serisinin öne ç kan özellikleri flunlard r: 180 çevrilebilir tafl y c k s m sayesinde esnek montaj, Modüler yap, Kolay demontaj, Kodlanm fl modüller, optik fonksiyon göstergesi, Her modülü ayr markalama imkan, Entegre edilmifl kontak ç k fl, Kablo ba lant s ve modüller aras köprü olana. WEIDMÜLLER Tel : Fax : adresinde giriniz. A r flartlar için uygun olan Newflow Marka Bas nç fialterlerimiz, s v, gaz ve buhar gibi ak flkanlar n bas nc n kontrol etmek için tasarlanm fl kontrol ürünlerdir. Bas nç ayar aral mbar'dan bar'a kadar olan bas nç flalterlerimizin slak k s mlar komple AISI 316 paslanmaz çeliktir. Kontak de erleri 250V max. 15 A SPDT veya 2 SPDT olan Newflow bas ç flalterlerimiz yard mc kontrol ekipman na ihtiyaç duymaz. Çal flma s cakl -40 C 205 C (ops. 350 C)'dir. Azami dayanma bas nc 350 bar olan bas nç flalterimizin korumas Class I, Groups A,B,C,D; Class II Groups E, F, G; NEMA 4X dir. BASS INSTRUMENTS Tel : Fax : adresinde giriniz.

15 adresinde giriniz.

16 ÜRÜN HABERLER ULTRA KOMPAKT ENDÜST YEL PC Intel Atom fllemcili, Pano Tipi PC INVERTER JENERATÖR Hassas Elektronik Cihazlar çin SAYISAL ZAMAN RÖLELER E-55, E-75 ve E-95 Serisi C6915, baflarılı endüstriyel PC serisi C69xx in yeni üyesidir ve bu seri, Intel Celeron M ULV 1.0 GHz den (C6925) Core 2 Duo 2.16 GHz e kadar (C6920) de iflik performans sınıflarında üretilir. 2xEthernet, 4xUSB ve DVI ba lantı noktaları standart oldu undan bir Beckhoff Kontrol paneli veya Ethernet Kontrol panelinin kullanılmasıyla, özellikle otomasyon yazılımı TwinCAT ile birlikte, makine ve üretim tesisleri için güçlü bir kontrol platformu sa lanmaktadır. Endüstriyel PC C6915 in kompakt alüminyum kasası, 1.1 GHz veya 1.6 GHz Intel Atom ifllemci için 3 inçlik bir ana kart ve 1 GB DDR2-RAM ile donatılmıfltır. So utma alüminyum yüzeyden yapılır ve 55 C ye kadar fan ihtiyacı duyulmaksızın çalıflması sa lanmıfltır. C6915, standart yapılandırmada sunulan Flash Disk sayesinde hareketli parça içermez. Bir sabit disk veya ikinci bir CF Kart eklenebilir. BECKHOFF Tel : Fax : adresinde giriniz. Aksa Jeneratör mevcut ürün gam n müflterilerinin talepleri do rultusunda sürekli yenilemeye devam ediyor. AKSA, Portatif benzinli 1 kva'l k inverter jeneratörü ile sessiz ve temiz enerjinin hem ev hem de ifl yerlerinizde kullan lmas aç s ndan en uygun çözümleri sunmaktad r. AAP 1000i: nverter sistemi içeren benzinli grup, jeneratörün üretti i ham elektri i bir mikroifllemci sayesinde sürekli ve düzgün bir enerjiye dönüfltürür. Voltajda inifl ç k fllar meydana gelmez. LCD ekran, plazma TV, bilgisayar gibi birçok hassas elektronik cihaz, temiz bir enerjiye ihtiyaç duyar. Baflka bir deyiflle; voltajda meydana gelebilecek inifl ç k fllar yukar da bahsedilen hassas cihazlar n kapanmas na veya hasar görmesine neden olabilir. flte bu noktada Aksa nverter Jeneratör sa lad temiz AC (Alternating Current = Dalgal Ak m) sinüs dalga ç k fl yla hassas elektronik cihazlar için güvenilir bir enerji kayna d r. AKSA JENERATÖR SAN. A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz. Elimko Otomatik Kontrol alan nda 32 y l aflk n tecrübesi ile endüstriyel pazara CE standartlar nda daha ekonomik fiyatl say sal zaman rölelerini sunuyor. E-55 (48x48 cm), E-75 (68x68 cm) ve E-95 (96x96 cm) ebatlar ndaki say sal zaman röleleri, mikroifllemciler kullan larak tasar mlanm fl, yüksek güvenilirlik ve hassasiyete sahip, zaman ayar monofilm blok ekran üzerinden iki tufl ile yap labilen, IEC668 normlar na uygun endüstriyel zamanlama cihazlar d r. Çeflitli zaman e rileri 0.1 saniyeden, 999 saate kadar muhtelif zaman dilimlerinde çal flan, set edilen zaman n ve geçen sürenin ayr göstergelerde izlenebildi i endüstrinin her alan nda kullan lan cihazlard r. E-55 Serisi say sal göstergeli zaman rölesi cihazlar tek ç k fll, kullan c taraf ndan kolayl kla programlanabilen cihazlard r. Bu seri cihazlar, kullan c lar n ihtiyac n daha ekonomik çözmelerine yard mc olmaktad r. EL MKO ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. EKONOM K SER ENKODERLER Yüksek Güvenlik SICAKLIK SENSÖRLER Ya ve Hidrolik Hatlar nda Ölçüm PASLANMAZ D J TAL ND KATÖR Tart m Prosesleri çin 16 OCAK 2009 Wachendorff WDG 58T Serisi Ekonomik Enkoderler, Ekonomik fiyatlar ve Yüksek mekaniksel ve elektriksel güvenlik özellikleri ile öne ç k yor. Stoktan teslim bu enkoderlerin uygulama alanlar flunlard r: Elektrik motorlar, terazi, bask makineleri, tekstil makineleri, sürücüler, üretim bantlar, mühendislik uygulamalar, makine imalat, asansör pozisyonlama ve ölçme sistemleri. Puls De erleri 360, 500, 1024 olan ürünün Mekaniksel Özellikleri flunlard r: Gövde Yap s : Alüminyum, Mil Yap s : Paslanmaz çelik, Uygulama H z : 8000 rpm, A rl k: Yaklafl k 250 gr, Uygulama S cakl : C, Besleme Gerilimi: 5-30 VDC, Kanallar: ABN, ABN INV, Gövde Çap : 58 mm, Mil Çap : 10mm, Koruma S n f : IP50, Mil Koruma S n f : IP54, Saklama S cakl : C. LKE OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. TA tipi s cakl k sensörleri TA3130 ( ma ç k fl) ve TAA131 (AS-i özellikli sensor) ya ve hidrolik hatlardaki dura an uygulamalarda ya da yerin k s tl oldu u küçük borularda kullan l r. S cakl k aral klar C ya da C dir. Ürün boyutlar mm ya da mm dir. Mükemmel derecede k sa cevap süreleri vard r: T05=1s, T09=3s. Mekanik dayan m yüksektir. Dahili G ba lant s sayesinde yerine kolay tak l r. Koruma s n f IP 69 K' dir. A s n f Pt alg lama eleman sayesinde elde edilen de erlerin kesinli i yüksektir. IFM ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz. FSM-2 tart m proseslerinde kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Her türlü terazi, silo, tank, tart m platformu gibi uygulamalarda yüksek hassasiyetle a rl k bilgisini görmek için kullan l r. Paslanmaz çelik gövdesiyle, toz ve suya karfl dayan m artt r lm flt r. Ön panelde kullan lan 20mm'lik yedi-segment display ile uzaktan görülebilirli i yüksektir. RS-232 ile seri olarak ç k fl al nabilir. Dara/toplam göstergesi bir ledle ön panelde kullan c ya sunulmufltur. Tam de er dara alabilme ve s f rlayabilme özelliklerine sahiptir. Opsiyonel olarak Pulsin yaz l m ile istenirse bilgisayar üzerinde a rl k bilgisi görüntülenebilir. Ba lanabilecek loadcell adedi maksimum 350ohmX8'dir ve loadcell besleme gerilimi 5V DC'dir. Gösterge hassasiyeti 1/20000'dir. PULS ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz.

17 adresinde giriniz.

18 ÜRÜN HABERLER DATALOGGER Ölçüm ve Kay t Sistemleri YAYLI BA LANTILI F fi KONNEKTÖRLER Cihaz Girifl Ç k fllar çin D J TAL SO UTMA KONTROL C HAZI Zamana Ba l Defrost Yapabilen Kullan m kolay ve güvenilir datalogger'lar sahadan veri toplama ve kay t çözümleri sunmaktad r. Uzaktan eriflime ve alarm ç k fllar na olanak veren bu programlanabilir cihazlar, üniversal giriflleri ile sahadaki gözünüz kula n z olmaktad r. Datalogger'lar dahili haf zalar ve bataryalar ile sahadan verileri kay ps z flekilde toplar, Ethernet, USB, Mod- Bus, Can-Bus, RS232 gibi birçok farkl protokolle istenen noktaya iletebilirler. Uzaktan eriflim yetenekleri ile internet arac l yla kay tlara ulaflabilir, SMS ile durum bilgisi alabilirsiniz. Ücretsiz yaz l mlar sayesinde kolayca programlayabilir ve kay tl verilere ulaflabilirsiniz, bununla birlikte kay t an nda grafik arayüzü ile bilgileri canl olarak izleme flans na da sahip olursunuz. Üniversal giriflleri sayesinde s cakl k (Termokupl, PT100 vs.) sensörlerini, ak m / gerilim ç k fll ve straingage tabanl sensörleri, dijital I/O, RS232 sinyalleri gibi birçok farkl çeflitte sinyali ayn anda ba lama imkan na sahip olursunuz. MARMATEK MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. 76 Amper'e kadar cihaz girifl ve ç k fllar nda Phoenix Contact' n SPC 16 ve ISPC 16 yayl ba lant fifl konnektörleri touch proof ba lant sa larlar. Bu yüksek performansl cihazlar n iletkenleri sadece push-in yayl ba lant teknolojisi kullan larak herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan kolayl kla ba lanabilir. 16 mm 2 'ye kadar kablo kesitine sahip tek damarl ve çok damarl kablolar yay sayesinde alet kullanmadan çok küçük bir güç kullan larak ba lanabilir. Bütün fifl konnektörler grup C'de 600 V UL onay na sahiptir ve bu uluslararas markette kullan ma uygundur. Bunlar PC 6-16 soketlere uygundur, bu vida ba lant l fifl konnektörlere alternatif olarak önerebilir. Ayr ca 76 A için yayl ba lant l kablo-kablo; havada ba lant çözümleri mevcuttur. PHOENIX CONTACT ELEKTRON K Tel : Fax : adresinde giriniz. ENDA EDT haneli s tma ve so utma kontrolü için üç kontakl, zamana ba l defrost yapabilen dijital so utma kontrol cihazlar d r. Defrost konta sayesinde ters gaz dolafl m na veya rezistansla s tmaya olanak sa layarak defrost sürelerini k salt r. Evaporator üzerindeki probu sayesinde defrosta ihtiyaç olup olmad n alg layarak ihtiyaç olmayan defrost aralar n devre d fl b rak r. So utma odas ve evaporatör için iki NTC prob girifli olan cihazda, NTC prob girifli için ofset ayar yap labilir. Ön paneldeki tufl tak m arac l yla kompresör koruma parametreleri, prob ar zas durumunda kompresör davran fl, set de erinin alt ve üst limitleri, defrost süresi, aral ve 16 de iflik seçenekle sesli uyar kolayl kla ayarlanabilir. ENDA marka So utma Grubu Cihazlar di er tüm ENDA ürünlerinde oldu u gibi RoHS standartlar na uygun olup, CE iflareti ile üretilmektedir. S SEL MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. FP2 SER S PLC Yüksek Komut flleme H z UZAKTAN KUMANDA Radyo Frekansl F LTRE GER YIKAMA VANALARI Filtreler çin Mükemmel Çözüm 18 OCAK 2009 Panasonic FP2 Serisi PLC yüksek komut iflleme h z, farkl tip geniflleme modüllerinin eklenebilmesi ve kompakt boyutlar sayesinde her türlü projenizde rahatl kla tercih edebilece iniz bir üründür. FP2-C2 modelinin kullan m ile sabit bir komut 0,03 s'lik bir h zla ifllenebilir. FP2-C1 modelinin sabit komut iflleme süresi ise 0,35 s'dir. FP2-C2 kullan lmas durumunda 20K steplik bir PLC yaz l m yaklafl k 1 ms'de taranabilmektedir. FP2 Serisinde toplamda 1600 girifl/ç k fl say s na ulaflmak mümkündür. Remote I/O kullan m nda ise bu say FP2-C1 için 2048, FP2-C2 için 8192 olacakt r. FP2 Serisi ile kalk fl rampas 0,005ms olacak flekilde 4Mpps'l k bir pals ç k fl elde etmek mümkündür. ÖZD SAN ELEKTRON K A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz. Punto modeli radyo frekansl uzaktan kumanda kule, köprü, portal vinçler, beton pompalar, konveyör sistemleri ve çeflitli otomasyon uygulamalar ndaki ihtiyaçlar için gelifltirilmifltir. 150 metreye dek hareket serbestli i güvenli çal flma ortam sa lar ve kumanda noktas na eriflime ba l kay plar önler. 433 ya da 869 Mhz frekanslar nda çal flan Punto otomatik frekans de ifltirme sistemi ile sorunsuz kullan m için üst düzey güvenli e sahiptir. 4 kademeye dek çift joystick ve 22 adede dek kumanda seçene i standart olup özel ihtiyaçlar için de farkl kombinasyonlar mümkündür. Punto 1.1 kg verici a rl ile oldukça hafif, 20 saate dek pil ömrüyle de kolay kullan m özelliklerine sahiptir. 1,2 kg'dan bafllayan al c a rl DC ya da AC beslemeye uygundur. TREVOLUTION STANBUL Tel : Fax : adresinde giriniz. Do ufl Vana, filtre sistemlerinde otomatik olarak geri y kama yapan kontrol vanalar üretmektedir. Vanaya komut ulaflt nda, klape, vana giriflini s zd rmaz flekilde kapatarak geri y kama yolunu açar. Vanan n k sa klape hareketi dengeli ak fl yönü de iflimine, fazla su tüketiminin önlenmesine, filtrenin taflmas n önlemesine ve pis su ile temiz suyun birbirine karfl mas n n önlenmesine sebep olur. Vana, klape hareketinin sonunda s zd rmaz bir fleklide kapanmay temin eder. Do ufl Geri Y kama Vanalar mekanizmas sayesinde kesinlikle pis us ile temiz su kar flmaz. Vana, standart vanalara göre yüksek ak fl kapasitesine sahip olup aç l ve düz pozisyonlarda monte edilebilir. Plastik veya metal gövdeye, çift veya tek hazneli aktüatöre ve 2x2, 3x2, 3x3, 4x3 ve 4x4 ç k fllara sahip Do ufl Geri Y kama Vanalar, filtreler için mükemmel bir çözüm sunar. DO Ufi VANA Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 adresinde giriniz.

20 ÜRÜN HABERLER KILAVUZLU RADAR SEV YE ÖLÇÜM S STEM Kat ve S v Seviye Ölçümlerinde Endress+Hauser firmas bugüne kadar satm fl oldu u yüzbinden fazla uygulama noktas ile LEVELFLEX M ad alt ndaki k lavuzlu radar ölçüm cihazlar konusunda en genifl uygulamaya sahip firmalardan biridir. K lavuzlu radar ölçüm cihazlar, kat ve s v seviye ölçümlerinde, yo unluk de iflimlerinden ve köpükten ba ms z olarak çal flmalar ve dielektrik katsay s 1.4'den büyük olan her türlü malzeme için uygun olmalar nedeni ile güvenilirdirler ve hassas çözümler sa larlar. Cihazlarla ilgili üç farkl model sunulmaktad r: FMP 40: Standard model, düflük bas nç ve s cakl k uygulamalar nda kullan l r, FMP 45: 400 C s cakl k ve 400 bar bas nca dayan kl d r, FMP 41 C: Üzeri teflon kapl probu ile korrozif ortamlarda kullan l r. Ayr ca k lavuzlu radar problar arzu edilirse, tamamen müflterinin uygulamas na göre tasarlanm fl by pass sistemi ile birlikte kalibre edilerek gönderilmekte ve cihaz n her türlü sertifikas, teknik çizimleri temin edilmektedir. ENDRESS+HAUSER Tel : Fax : adresinde giriniz. VOC GAZ DETEKTÖRÜ VOC'lerin Tespiti çin Çevresel bir risk olan VOC (Volatile Organic Components) günümüz dünyas nda büyük riskleri beraberinde getirmektedir. VOC'ler alifatik ve aromatik yap da, kaynama s cakl 200 C'ye kadar olan hidrokarbonlard r. VOC oluflumuna sebep olan genifl kaynaklar bize göstermektedir ki endüstriyel tesislerin büyük k sm nda çal flanlar VOC tehdidiyle karfl karfl yad r. flte bu tehdidin alg lanmas ve düzeyinin saptanmas riskin bertaraf ve baz önlemlerin al nmas için oldukça önem tafl maktad r. BW gaz detektörlerinin ürün grubunda olan GasAlertMicro 5 PID çal flma ortam nda olan VOC'lerin tespiti için verimli ve h zl bir çözüm sunmaktad r. Cihaz anl k konsantrasyona ilave olarak STEL ve TWA de erleri ile kullan c ya düflük dozda uzun süreli maruziyetin tespiti imkan n sa lamaktad r. Ayr ca darbeye dayan kl olmas n n yan s ra suya karfl yüksek koruma s n f na sahip cihaz hafif ve kompakt özellikleri ile gaz alg lama pazar nda etkili çözüm sunmaktad r. PENTA OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. TWIDO EXTREME PLC IP 67 Koruma S n f na Sahip IP 67 koruma s n f na sahip tek PLC Schneider Electric bünyesinde endüstri pazar na sunulmufltur. Twido Extreme benzersiz özellikleri ile kompak bir üründür. Zorlu koflullarda çal flmas için dizayn edilmifl ürün s cakl k, vibrasyon, nem gibi bir çok zorlu çevre flartlar nda sorunsuzca çal flmaktad r. Özellikle d fl ortamlarda çal flan araç,makina vb. uygulamalar için son derece güvenilir çözümler sunmaktad r. Genellikle diesel motor kontrolü için kullan lan CANJ1939 protokolünü de bünyesinde bar nd ran ürün ayr ca standart olarak 1 Modbus ve 1 CANOpen haberleflme portuna da sahiptir. Metal bir kasaya sahip olan PLC'nin besleme gerilimi 24 VDC'dir. Herhangi bir extra modül opsiyonu bulunmayan PLC; 13 dijital girifl, 8 analog girifl, 1 PWM girifl, 1h zl say c girifli(10 khz), 16 DO (k sa devre korumal ), 3 PWM output'a sahiptir. Çal flma s cakl -40 C +110 C olan bu PLC birçok kimyasal maddeye karfl dayan ml d r. SCHNEIDER ELECTRIC Tel : Fax : adresinde giriniz. 20 OCAK 2009 LPG D SPENSERLER Ulusal ve Uluslararas Belgelere Sahip 2A Mühendislik taraf ndan tamamen bilgisayar ortam nda dizayn edilip, yine bilgisayar kontrollu tezgahlarda s f r hata ile üretilen LPG dispenserleri için tüm yurda da lm fl TSE Hizmet Yeterlilik ve Sat fl Sonras Hizmet Yeterlilik Belgeli servisler 24 saat servis hizmeti verebilmektedir. Dispenserler, ulusal TSE ve tip sistem belgelerinin yanis ra uluslararas MID, OIML, ATEX ve CE belgelerinde de sahiptir. Dispenser ana gövdesi 1.5 mm 110 galvaniz, 304 veya 430 paslanmaz kalite ulusal ve uluslararas sertifikalara sahip saçtan, hidrolik aksam sehpas ise 4 mm elektrostatik galvaniz saçtan imal edilmifltir. Elektronik ünitemizde elektrik panosunda totalleri görebilece iniz totalizör puls say c ve Pc ba lant ç k fl bulunmaktad r. Bu standart opsiyon sayesinde istasyon totallerini gaz flirketi olarak on line takip imkan verir ve piyasada kullan lan otomasyon sistemleri ile sorunsuz çal fl r durumdad r. 2A MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz. YEN FX3UC PLC Yüksek Endüstriyel, Ultra Kompakt Yap Yeni FX3UC plc; FX3U plc'nin ultra kompakt versiyonudur. MELSEC F ailesinin yeni üyesi FX3UC; kullan c lar n en önemli üç ihtiyac na cevap verir: Düflük güç tüketimi, Küçük boyutlar ve Azalt lm fl fiyat. Sadece 6 Watt güç ihtiyac n karfl lamaktad r. Günefl enerjisi ve pil ile de beslenebilmektedir. Kaplad alan sadece %27'si kadar olmas na ra men, FX3U ile ayn performansa sahiptir. FX3UC serisinin, 0.065μs tarama h z na sahip, maksimum 384 G/Ç nokta kapasitesine kadar geniflleyebilen 16, 32, 64 veya 96 girifl/ç k fl nokta kapasiteli ana üniteleri mevcuttur. Bu ünitelerde yaln zca transistör ç k fllar mevcuttur. Ürünün öne ç kan özellikleri flunlard r; Çok kompakt boyutlar, Standart programlama ünitesi arabirimi, Girifl ve ç k fl durumunu gösteren LED'ler, 64 k ad ma kadar PLC program haf za kaseti yuvas, Yass kablo konnnektörlerine sahip üniteler için adaptör modülleri ve sistem için kablo setleri mevcuttur. MITSUBISHI ELECTRIC - GTS Tel : Fax : adresinde giriniz. GÜVENLIK BARIYERLERI Yeni DATASENSOR SG4 Lion Serisi Datasensör, yeni jenerasyon SG serisi güvenlik ailesinde daha önce sundugu SG2 Tiger serisine kardefl seri SG4 Lion kategori 4 parmak ve el korumal modelleri eklemifltir. Performans artt r lm fl olan bu seri SAFEasy konseptinde uygun olup, h zl montaj, kolay adapt edilebilirlik aç s ndan kullan c ya büyük bir esneklik kazand r r. Ürünün öne ç kan önemli özellikleri flunlard r; Art r lm fl alg lama mesafesi (30 mm çözünürlükte, el koruma hassasiyetinde 19 m çal flma mesafesi), Genifl bir kontrol aral na sahip olmas (150 ila 1800 mm aras ), Bir önceki model SE4-Plus'a göre geliflmifl tepki süresi, SG2 ile ayn profil yap s na sahiptir, Bir çok kritik uygulamada dönebilen sabitleme aparatlar sayesinde kolay montaj, Bir önceki SE4-PLUS EDM versiyonlu model ile tam uyumluluk, Seçilebilir EDM ve Manuel/Otomatik RESTART, Al c ve verici ünitede 7 segmentli display kullan lm flt r, Ayar yard m fonksiyonu. ANT MÜHEND SL K Tel : Fax : adresinde giriniz.

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC30 GAZ SAYACI

Online teknik sayfa FLOWSIC30 GAZ SAYACI Online teknik sayfa FLOWSIC30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC200 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC200 FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC200 Stok no. Talep üzerine Bu ürün, Madde 2 (4) uyarınca 2011/65/AB sayılı RoHS tüzüğünün geçerlilik

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim TEKNOPAC 300 Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim Kapasitesi için, düzgün ürünleri sarmak üzere tasarlanmıştır. Konsol tasarımı, modüler yapısı, yüksek

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS SICAKLIK SENSÖRLERI

Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS SICAKLIK SENSÖRLERI Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS A B C D E F Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Sipariş bilgileri Tip Stok no. TBS-1DSGT2506NE 6048684 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 DUSTHUNTER SB30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip DUSTHUNTER SB30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Online teknik sayfa TBS-1ASGT1506NM TBS SICAKLIK SENSÖRLERI

Online teknik sayfa TBS-1ASGT1506NM TBS SICAKLIK SENSÖRLERI Online teknik sayfa TBS-1ASGT1506NM TBS A B C D E F Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Sipariş bilgileri Tip Stok no. TBS-1ASGT1506NM 6048667 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü Ç NDEK LER A) Elektronik Konvansiyonel ve Mikroifllemci Donan ml Cihazlar - Mikrokontrolörlü Cihazlar (Üniversal) E-48 Serisi Say sal Kontrol Cihaz E-72 Serisi Say sal Göstergeli Kontrol Cihaz E-74 Serisi

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI Online teknik sayfa MKAS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MKAS Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici Ürün no.: 544006 MLC500T14-1200-IP Set güvenlik sensörü verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri

Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri Nem ölçüm sistemleri Endüstriyel çözümler Uygulamaya özel çözümler Farklı sensör seçenekleri Gelişmiş online izleme Automation Components Analog Nem Sensör

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

SV-11H SV-8H SV-6H. Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - 6H/8H/11H. www.burla.com

SV-11H SV-8H SV-6H. Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - 6H/8H/11H. www.burla.com SV-H Masural Tip Lineer Rulman K zakl Dik leme Merkezleri SV - H/8H/11H SV-H Sister Dik leme Merkezleri kompakt yap s sayesinde yük h z ve ilerleme kabiliyetine sahiptir. lü i mili tahrik sistemiyle özellikle

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

YEO Enstrümantasyon ve Ölçüm Teknikleri

YEO Enstrümantasyon ve Ölçüm Teknikleri Endüstriyel Otomasyon Çözümleri, 10 Nisan 2012 Salı YEO Enstrümantasyon ve Ölçüm Teknikleri FURKAN AŞIK YEO April 10, 2012 Slide 1 Çözümler Enstrümantasyon ve Ölçüm Ürünleri Basınç Ölçümü Akış Ölçümü Seviye

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544007 MLC510R14-300-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544027 MLC510R30-1200-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER Bu bölümde Elimko termokupl ve rezistans termometrelerin yedek parçalar verilmifltir. T/C ve R/T ler kullan ld klar ortam flartlar, s cakl k limitlerine göre belli

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı