OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14. EASY Fonksiyon Kütüphanesi. Ultra Kompakt Endüstriyel PC. WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250"

Transkript

1 OCAK 2009 YIL 3 SAYI 14 EASY Fonksiyon Kütüphanesi Ultra Kompakt Endüstriyel PC WIN 1 Fuar nda Ekstra Da t m 8. Salon D-250

2 adresinde giriniz.

3 Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, 2009 y l n n bu ilk Endüstri Dünyas dergisi ile sizlerle yeniden buluflmak bizler için son derece mutluluk verici y l n n bafl nda yay n hayat na bafllayan Endüstri Dunyas dergisi, geçen 2 y l boyunca, yer verdigi ürün haberleri ve tan t mlar ile son derece be enilen bir yay n olmay baflard. Genifl bir kitle taraf ndan ilgi ile takip edilen Endüstri Dünyas dergisinin, bu sene de, Türk endüsti profesyonellerinin vazgeçilmez baflvuru kayna olaca na inanc m z tam. Bildi iniz gibi, Endüstri Dünyas dergisinin hedefi, her say s nda olabildi ince genifl bir içeri i, k sa sürede inceleyebilece iniz bir format halinde sizlere ulaflt rabilmek. Dergimizin bu say s nda tam 93 yeni ürün haberi ve birçok ilan yer almakta. Hem Türk, hem de yabanc firmalar n dergimize gösterdi i ilgi ve bizimle kurduklar iflbirli i sayesinde sizlere ulastirabildi imiz bu ürün haberlerini ve ilanlar ilgi ile inceleyeceginizi düflünmekteyiz y l n n ilk yar s nda, hem yurt içinde hem de yurt d fl nda birçok önemli endüstriyel fuar n düzenlenece i bir dönem yaflayaca z. Bunlar aras nda WIN 1, WIN 2 ve Hannover Messe fuarlar ilk akla gelenler olarak s ralanabilir. WIN fuarlar n destekleyen dergiler aras nda yer alan ve Hannover Endüstri Fuar 'n n uluslararas medya partnerlerinden olan Thomas Endüstriyel Medya, bu fuarlarda kat l mc olarak da yer alacak. Bu sayede, dergimizi extra olarak fuar ziyaretçilerine de ulaflt rmay ve yeni iflbirlikleri oluflturmay hedeflemekteyiz. Daha önceki say lar m zda da duyurdu umuz gibi, dergimizde yer verdi imiz tüm ürünler hakk nda daha detayl bilgi edinmek için 'H zl Abone Servisi' ni adresini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. Bu servis sayesinde, seçti iniz ürünler hakk ndaki detayl bilgiye k sa sürede ulaflabilirsiniz. Her geçen gün daha genifl bir kitle taraf ndan kullan lan bu servisten faydalanabilmek için abonelerimize verilen 'özel abone koduna' sahip olmak yeterli. Dergimize henüz abone de ilseniz, tek yapman z gereken adresindeki formu doldurmak. Siz de erli okurlar m za Ocak 2009 say m z n sayfalar nda faydal bir gezinti diler, bu say m z n haz rlanma aflamas nda bizler ile iflbirli i kuran firmalara ve yetkililere teflekkürlerimizi sunar z. Genel Yay n Yönetmeni A. Serkan Çiftçi Reklam - Pazarlama Gülhan Akbulut Pazarlama Müdürü Philip Pera Da t m Müdürü Marcel Santy Editör Ekibi A. Serkan Çiftçi Piotr Gaber Jurgen Wirtz Alessandra Basile Avrupa Merkez Yay n Yönetmeni Marketta Lähde Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Erenberk Ücretsiz abonelik için : H zl Abone Servisi (SLI) için : A. Serkan Çiftçi Genel Yay n Yönetmeni YURTDIfiI SATIfi OF SLER ALMANYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : Fax : Hagen Internationale Industriemedien Düsseldorf Werner Hagen Tel : Fax : Kay Petermann Tel : Fax : AVUSTURYA H+S Medienvertretung Berlin Detlef Heners & Anne Stoye Tel : +49-(0) Fax : +49-(0) ABD, KANADA, Ç N, TAYVAN, G.AMER KA Herbert Weikes Tel : Fax : BELÇ KA, HOLLANDA VE LÜKSEMBURG William de Jager Tel : Fax : FRANSA Sylvie Seurin Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) Jean-Claude Berthonnet Paris Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) A2 Developpement Lyon Georges Arbant & Celine Garcia Tel : +33-(0) Fax : +33-(0) F NLAND YA, SKAND NAVYA David Lansdowne Lansdowne Media Services Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) NG LTERE David Harvett Lansdowne Media Servides Ltd. Tel : +44-(0) Fax : +44-(0) SRA L Heddy Eldar Tel : +972-(0) Fax : +972-(0) SV ÇRE Bruno Fisch IFF media ag Tel : +41-(0) Fax : +41-(0) TALYA, SLOVENYA Andrea Rancati Rancati Advertising Tel : Fax : JAPONYA Ichiro Suzuki Incom Co. Ltd. Tel : +81-(0) Fax : +81-(0) POLONYA Media 4M Tel : Fax : D ER ÜLKELER A. Serkan Çiftçi Tel : Fax : Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. Sad ko lu Plaza 5, No Kad köy - stanbul Tel : Fax : Genel Merkez Thomas Industrial Media bvba Hendrik Consciencestraat 1b 2800 Mechelen, Belgium Tel : +32 (0) 15/ Fax : +32 (0) 15/ Tüm yay n haklar Thomas Endüstriyel Medya Yay nc l k ve Paz. Ltd. fiti. ne ait olup yaz lar iktibas edilemez. ISSN : TASARIM VE OFSET HAZIRLIK : Elman Bas m ve Tan t m Hizm. Ltd. fiti. Kad köy / stanbul BASKI : Dünya Yay nc l k A.fi. Ba c lar / stanbul Kapaktaki ana resim için Semikron a teflekkürler

4 Rexroth GPC silindirleri ile s v lar n paketlenmesinde müflterilerine önemli avantajlar sa l yor. Basitlik ve tekrarlanabilirlik özelli i ile makinan n performans hiç bu kadar mükemmel olmam flt. Rexroth GPC Silindirleri Basit Makinalarda Seri Paketleme Rexroth GPC silindirleri ile s v lar n paketlenmesinde müflterilerine önemli avantajlar sa l yor. Basitlik ve tekrarlanabilirlik özelli i ile makinan n performans hiç bu kadar mükemmel olmam flt. S v lar n paketlenmesi konusunda yap lacak yenilikler için fikirlere ve birazda cesarete ihtiyaç vard r. Ecoclean adl sveç firmas, yeni gelifltirilen paketleme malzemeleri ve otomatize olmufl dolum istasyonlar nda her fleyin çok k sa sürelerde gerçeklefltirildi ini ve tüm konseptin bunun üzerine olufltu unu göstermifltir. Basit ve düflük maliyetli makina çözümlerinde Rexroth GPC silindirler ile baflar l olmufltur. D fl piyasalarda sürekli ve istikrarl bir flekilde talep edilen bir ürün konumuna gelmifltir. Modern paketler serbest durabilir ve kolay tafl nabilir. Bunlar çevre dostu ürünlerden yap lm fl ve kompakt hale S v Dolum Makinas Rexroth, GPC Silindirleri getirilmifltir. Ayr ca bu paketler kompleks makinalara ve karton ambalajlara gerek duymazlar. Bir sveç firmas olan Ecoclean, s v g dalar için dolum ve paketleme istasyonlar ndan oluflan özel spesifik hatlar yapmaktad r. Yeni paketleme konsepti özel paketleme malzemesi ile bafllar. Burada (Ecoclean Calymer) %40 Kalsiyum Karbonat (Do al Tebeflirtozu) ve ba lay c madde olarak polimerler kullan lm flt r. Bir makinan n kompanentlerini seçerken odaklanaca m z konu teknolojidir ve bu durum paketleme tarz makinalar n basitleflmesine izin verir. Ecoclean yetkilisinin aç klamas na göre, süthane iflleri yapan müflterilerinin en önem verdi i konu çevreyle ilgili ihtiyaçlard r. Bu yüzden so u a, neme ve üzerlerine s çrayan s v lara karfl direnç gösteren ürünleri kullan rlar. Genelde bu kompanentler pnömatik silindirlerdir. Ecoclean ile Rexroth aras ndaki yak n iflbirli i sayesinde GPC tipi k zakl silindir daha da gelifltirilmifltir. Teknik datalar ilk bak flta normal silindir gibidir. Çal flma bas nc 1-8 bar Çap 10 mm'den 63 mm'ye bilyal veya kaymal yataklama ve manyetik özelli i vard r. Bununla birlikte GPC yatakl silindiri, yayg n kullan lan silindirlerde olmayan çapraz kuvvetlere karfl direnç ve hassasiyet, uzun süre dayan m, dönmeden çal flma gibi fonksiyonlar n hepsini bar nd r r. Bunlar Ecoclean'daki mekanik tutucular n, tafl ma uygulamalar için vazgeçilmez özelliklerdir. Bu yak n iflbirli i Ecoclean yetkililerine hem Rexroth'un samimi yaklafl m n hemde problemlerin kolay anlafl lmas n sa lam flt r. Bugün kulland klar silindirler, makinay ilk gelifltirdikleri dönemde Rexroth'un ürün program nda yoktu. Ecoclean bu GPC silindirleri, 200 mlt ile 1 lt aras kaplar olan EL1 ve EL2 diye isimlendirilmifl makinalarda kullan yor. Bu depo büyüklüklerinde 3 mlt standart sapma vard r. Ecoclean, GPC silindirlere en çok kapama k sm nda ihtiyaç duyar. Özellikle stro un son birkaç mm'si çok önemlidir. Çünkü kapaman n tam ve mükemmel olmas kesin ve tam strok kontrolu ile mümkündür. Yast kl Fakat Ayars z Ecoclean özellikle silindirlerin ayar fonksiyonlar ndan uzak durmaktad r. Firma yetkilisi, Rasmus Johannsson Kullan c hatalar ndan kaynaklanan potansiyel kay plar yaflamamak için makinalar herhangi birisinin kullanabilece i basitlikte ve kolayl kta yapar z. Bu yüzden de bir defa ayarlan p sürekli çal flan sabit silindirlere güveniriz. S v lar n paketlenmesi uzmanl k isteyen bir aland r BOSCH REXROTH Tel : Fax : adresinde giriniz. 4 OCAK 2009

5 adresinde giriniz.

6 Leuze Electronic VisionPOWERBOX ürünü resim ifllemede esneklik ve eflfliz performans sunar. Kompakt bir bilgisayar kullanan yeni visionpowerbox yüksek performansl resim iflleme sistemidir. Kullan lan Digital Firewire teknolojisi; en yüksek h z ve kalitede resimlerin transferine ve sorunsuz olarak kay t edilmesine olanak sa lar. VisionPOWERBOX ile birlikte kullan lan kontrol mödülünden al nan ç k fllar çevredeki Windows tabanl bilgisayarlar ile birlikte kullan ld nda yüksek h zl hesaplamalara olanak sa lamaktad r. Bu önemli kabiliyetler ile kompleks özellikli verileri izlemek, kaydetmek ve daha önceki veriler ile karfl laflt rmak çok daha h zl ve güvenli hale gelmifltir. Ayr ca Eternet ba lant s ile ister bir ofis bilgisayar ister bir kontrol terminali ya da uzaktan ba lant ile VisionPOWERBOX ile a kurmak çok kolayd r. ASCO NUMATICS çok baflar l olan 353/800 serisi piston model patlaç valflerin yeni versiyonu olan 1 modelini Türkiye pazar na sunmaya bafllad. Opsiyonel komponent seçimleri ile en uygun çözüm: Dijital FireWire kameralar en iyi resim kalitesini sa lar. FireWire, IEEE endüstriyel standart ile uyumlu resim verilerini aktarmak için yüksek h zl bir arayüzdür. Bu sayede Kalite kontrol prosesleri 400 Mbits/s'lik yüksek transfer h zlar ile gerçeklefltirilmektedir. Siyah/beyaz yada renkli VGA ya da yüksek çözünürlüklü (1.4 megapixel) kameralar visionpowerbox sistemine ba lanarak kolayca kullan labilir. ki kamera ba lant portu standart olarak verilmifltir ki eklenen FireWire kontrolleri taraf ndan daha sonra yükseltme yap labilir. Ak ll kamera sistemi çözümleriyle karfl laflt r ld nda bütün sistemi de ifltirmek yerine VisionPOWERBOX daki de ifltirilebilen kamera sistemi çok daha ekonomik ve kullan fll d r. Buna ek olarak uygulama ihtiyac na göre de iflebilen; standart, daha hassas, telecentric veya IR etkili lensler sisteme büyük esneklik kazand rm flt r. Genifl kapsaml araçlar ile verimli yaz l m: Sistem performans n art ran en önemli parça Windows XP yaz l m d r ve Leuze Electronic taraf ndan gelifltirilen yüksek performansl bir uygulama paketi ve hatta di er firmalar taraf ndan opsiyonel olarak sa lanan yüzeysel tan ma yada 1D ve Stacked kodlar için kod okuma özellikleri kullan c lara ürünle birlikte sa lanmaktad r. Kalite durum kontrolü için özel ölçüm ve BLOB araçlar gibi standart özelliklere ek olarak renk veya desen tan ma ve bas lan resim kontrolü VisionPOWERBOX ile VisionPOWERBOX Resim flleme Sistemi birlikte sunulan yaz l m kolayl klar d r. Mükemmel fiyat - performans oran : Yukar da bahsedilen bu teknolojilerin kullan lmas na ra men, ak ll kamera çözümleri ile k yasla VisionPOWERBOX sistemi önemli bir fiyat /performans oran sunmaktad r. De iflik renk ve özelliklerde düflük maliyetli yüksek frekansl lambalardan, yüksek verimli LED tabanl ayd nlatma aksesuarlar na kadar bir çok yan ürün VisionPOWERBOX ürün paketi ile birlikte sunulmaktad r. Tipik uygulama örnekleri: De iflik lens, arayüz, aksesuar ve kamera seçenekleri ile yüksek performans yaz l m araçlar visionpowerbox'u bir çok uygulama için ideal bir çözüm haline getirmektedir. Bu uygulamalardan baz lar flöyledir; Ambalaj teknolojisi uygulamalar nda etiket kontrolü (yer, sembol, kod okuma ve tan mlama) Otomotiv veya makina mühendisli i endüstrisinde montaj kontrolü (eflitsizlik, ölçü do rulu u ve hizalama) Otomotivde robotlar ve montaj/iflleme teknolojilerinde obje tan ma ve posizyonlama Kalite Kontrol ( hatalar, ölçü) Renk testi ve bas lan resim kontrolü LEUZE ELECTRONIC Tel : Fax : adresinde giriniz. Power Pulse 1 Patlaç Valfler ASCO NUMATICS çok baflar l olan 353/800 serisi piston model patlaç valflerin yeni versiyonu olan 1 modelini Türkiye pazar na sunmaya bafllad. Özellikle toz toplama sektörü için dizayn edilmifl patentli piston sayesinde açmakapama süreleri k sal yor, daha sessiz çal flma sa lan yor ve en önemlisi iflletmelere düflük çal flma maliyeti sa l yor. Her türlü toz toplama uygulamas nda kullan labilecek dahili entegre veya harici pilot, manifold, tank sistemleri ile komple çözüm sunuyor. Yeni seri patlaç valflerin patentli piston dizayn strok hacmini büyük ölçüde küçültür ve bu sayede eksoz edilecek hava miktar azalt larak, valflerin h zl çal flmas ve hava sarfiyat nda tasarruf sa lan r. Pistonlu patlaç valfler oldukça kompakt yap dad rlar ve harici pilot opsiyonu ile yer darl problemi olan uygulamalar için mükemmel çözümdürler. Harici pilotlar, bireysel olarak yada pilot kutusu içersinde temin edilebilir. Ortak girifl ve ç k fl avantaj na sahip pilot kutusuna 2 ila 12 aras nda valf yerlefltirilebilir. F s n f yüksek kaliteli epoksi kapl bobinlere ek olarak, suya karfl korumal veya patlama tehlikeli atmosferlerde kullan lmaya müsait ATEX 94/9/EC direktifine uygun ex-proof bobin opsiyonlar mevcuttur. Valf girifl ve ç k fllar için kolay ba lant clamp sistemi ile ba lant süresinden tasarruf edilir ve ekstra s zd rmazl k malzemesi kullan m na gerek kalmadan çok h zl flekilde ba lant yap l r. Ayn zamanda daha ekonomik olan bu sistem di er methodlara görede çok daha performansl çal fl r. AKIfiKAN OTOMASYON Tel : Fax : adresinde giriniz. 6 OCAK 2009

7 adresinde giriniz.

8 Endüstrideki ilk Hyperformance 400 amp Plazma Ark Metal Kesim Sistemi art k hizmetinizde. HPR400XD, pazardaki en h zl, en güçlü Hypertherm sistem olarak fark yarat r. Plazma Ark Metal Kesim Sistemi Plazma ark metal kesim teknolojisinde dünya lideri olan Hypertherm, endüstrideki ilk HyPerformance 400 amp sistemini piyasaya sunarak HyPerformance teknolojisinde endüstri lideri pozisyonu yap land rmaktad r. HyPerformance Plasma HPR400XD flimdiye kadarki en h zl, en güçlü HyPerformans sistemi olman n ayr cal na sahiptir. Patenti beklemede olan PowerPierce teknolojisi hem pazardaki di er 400 amp sistemleri hem daha yüksek güç seviyelerinde ölçülmüfl sistemleri de aç k arayla aflan endüstride lider bir delme kapasitesi sa lamaktad r. Sistem kolayl kla 50 mm kal nl ndaki metali kesebilir, HPR260'dan yüzde 60 daha kal n ve günümüzde mevcut olan di er yüksek amper sistemlerinden yüzde 25 daha kal n keser. 400 amp ifllemi 80 mm kal nl ktaki metali kenardan kesme e ve pahlamaya izin verir. Eflsiz güce ek olarak, HPR400XD h zl d r. Patentli sarf malzeme dizaylar n n kullan m HPR260'dan yüzde 30 daha yüksek h zlarda hassas HyDefinition kesimler sunmas anlam ndad r. Patentli teknoloji normal iflletim maliyetinin yar s na daha uzun müddet hassas kesimler sa lamay kapsar. XD nin ismin sonuna eklenmesi HPR400XD ile sunulan çeflitli yeni özellikleri vurgulamaktad r. En önemli özellikler aras nda: art r lm fl güç kayna ak m hassasiyeti, gelifltirilmifl markalama için Argon özelli i, gelifltirilmifl ince paslanmaz çelik kapasitesi, ve torç gövdesi içine entegre olmufl ilk yükseklik kontrol duyumu için Ohmic uç. HPR400XD ilk olarak Avrupa'da EuroBLECH 2008 Hanover, Almanya'da gösterilmifltir ve pazardan istekli cevaplar almaktad r. Pazara sunmadan önceki önemli talep daha h zl ve kal n metal kesimleri yapmaya can atan müflteriler taraf ndan oluflturulmaktad r. Hypertherm'in HyPerformance serisinin ürün pazarlama müdürü Kat McQuade Müflteri geribildirimine dayanarak, yeni HPR400XD'nin özelliklerinin pazar n ihtiyaçlar n aflaca na inanmaktay z., demifltir. Gelmifl geçmifl en çok yönlü HyPerformance sistemi üstün kesim kalitesi ve düflük iflletim maliyetleri sa larken daha h zl h zlar ve kal nl k kapasiteleri sunar. Hypertherm gemi inflaa, üretim ve otomotiv tamiri gibi çeflitli endüstrilerde kullan lmak için dünyan n en geliflmifl plazma kesim sistemlerini dizayn etmektedir ve üretmektedir. Ürün grubu manüel ve mekanize plazma sistemlerini ve sarf malzemelerini, bunlar n yan nda CNC hareket ve yükseklik kontrollerini kapsamaktad r. Hypertherm sistemleri yüzbinlerce iflte verimlilik ve karl l k art fl yla sonuçlanan performans ve güvenlilirli i için tercih edilmektedir. fiirketin plazma icatlar ndaki ünü Hypertherm'in buluflu olan su enjeksiyon plazma kesime, 1968'e, 40 y l öncesine dayan r. fiirketin dünya çap nda neredeyse 1,000 operasyonlarla birlikte ortaklar ve ortak temsilcilikleri bulunmaktad r. HYPERTHERM EUROPE, HOLLANDA Tel: Fax: adresinde giriniz. Series 300 Microprocessor, yanma prosesinin kesintisiz ve hassas bir flekilde izlenmesini sa lar. Series 300 Microprocessor Analiz Cihaz 8 OCAK 2009 Series 300 microprocessor-baca gaz analizörü temel al narak, basit kazanlardan özellefltirilmifl s -uygulama f r nlar na kadar tüm yanma proseslerinin kesintisiz ve hassas bir flekilde izlenmesini sa lar. Cihaz, etkisi kan tlanm fl zirkonyum-oksit sensörü ve katalitik olarak yanabilen sensörleri kullan r. Özel tasar m, 392 ile 3,092 F (200 ile 1,700 C) proses s cakl k aral n kapsayacak bir sistem sunar. Series 300 microprocessor, baca gaz ndaki yüzdesel fazla oksijen miktar n ve eser yan c maddeleri gösterir. Ayr ca dokunma duyarl tufl tak m ndan ilgili seçenek tufllanarak, hava faktörü, yanma indeksi, fazla yak t ve eflde er yan c maddeler görüntülenebilir. Series 300 cihaz na, do al gaz, ya veya kömür gibi özel yak t tan m varsay lan olarak ayarlanabilir. Böylece tüm hesaplamalar seçilen yak t baz al narak yap l r. Series 300 analiz cihaz n n hem suya dayan kl hem de patlamaya karfl dayan kl paketlerinin montaj yatay veya dikey olarak gerçeklefltirilebilir. Analizörün dijital ekran duvar tipi, masa tipi veya panel tip olarak, hava koflullar na ve patlamaya karfl dayan kl olarak opsiyonludur. Aç k sensör devresi, analizörün t kanmas ve sensör ömrünün dolmas gibi entegre diyagnostik özellikler yaz l m paketinin parças olarak sunulur. Oksijen ve yan c madde sensörleri için voltaj veya ak m biçiminde do rusal ç k fl ve bir alarm röle ç k fl mevcuttur. Özel kaplama malzemesi oksijen sensörünün ömrünün uzat lmas n sa lar. Difüzyon / konveksiyon döngü, partikül giriflini s n rlarken, s t c blo u yo uflma ve korozyon oluflumunu engeller. ENOTEK Tel : Fax : adresinde giriniz.

9 adresinde giriniz.

10 Beckhoff, dijital multimetre terminali ile, I/O sistemine geliflmifl ölçüm fonksiyonlar kazand r yor. Bus Terminal fieklinde Dijital Multimetre Beckhoff, dijital multimetre terminali ile, I/O sistemine geliflmifl ölçüm fonksiyonlar kazand r yor. Ak m ve gerilim ölçen fieldbus arayüzlü dijital multimetreler, ölçülen de erleri direkt I/O sisteminde veya bir üst katmandaki kontrol sisteminde iflleyebilir. Ölçme tekni i terminalleri hem Beckhoff bus terminal sistemi hem de EtherCAT terminal sistemi için temin edilebilecek. Beckhoff'un güçlü CPU'lar ile donat lm fl PC temelli kontrol teknolojisi, gerçek zaman yaz l m, EtherCAT ile h zl haberleflme, ve d fl dünyaya ba lant için I/O sistemi, çok hassas ve h zl ölçüm için gereken ideal altyap y oluflturuyor. Yeni Beckhoff I/O terminali KL3681 (Bus terminal) ve EL3681 (EtherCAT terminali) ile, genifl ölçme aral ve otomatik ölçüm kademeleme sayesinde kullan fll l k seviyesi art r l yor. Yüksek hassasiyet ve 30mV'tan 300 V'a kadar yüksek girifl empedansl ölçüm sayesinde bus terminali modern bir dijital multimetre gibi kullan labiliyor. Özellikle ölçme tekni i uygulamalar nda beklenen ölçüm aral, ço u zaman planlama aflamas nda bilinemez. Ölçme aral na otomatik uyum uygulamay kolaylaflt r r. Dijital multimetre terminalleri AC ve DC gerilimleri ölçebilir; AC gerilimde efektif de er özelli i (RMS) bulunur. Ölçme devresinin tamamen galvanik izoleli yap s ve tipik 200 ms örnekleme aral sayesinde elektriksel gürültünün olumsuz etkileri en aza indirilmifltir. Ölçüm sonucu, iyi bir el tipi multimetreninkine eflde erdir, ilave olarak bus terminalinin tüm standart fieldbuslar için arabirimi vard r ve bunlar üzerinden okunup parametrelendirilebilir. Ölçüm kademeleri: - Gerilim: 30 mv 300 V DC, 100 mv 300 V AC - Ak m: 100 ma, 1 A, 10 A AC/DC - Direnç: 10 Ohm 10 MOhm BECKHOFF Tel: Fax: adresinde giriniz. Bu kontrol rölesi 2 telli veya 3 telli PT100 sensörleri ile çal flabilmekte ve EN 81 direktiflerinde belirtilen ve ihtiyaç duyulan 5 C - 40 C aras nda asansör makina dairesi veya motor s cakl k kontrolü yap labilmektedir. Asansör S cakl k Ölçüm ve Kontrol Rölesi 10 OCAK 2009 Asansör makina daireleri, sistemin kontrol merkezi olan kumanda panosu ve ana besleme panosununun bulundu u bölümdür. Bu bölümlerde güvenlik önlemleri olabildi ince üst düzeyde olmal d r. Makina dairelerinde en s k rastlanan uygunsuzluklardan biri makina dairelerinin havaland rma ve so utma sistemlerinin kontrol edilmemesi ve mevcut pencerenin yeterli havaland rmay sa lamamas d r. Afl r s nma motor ve frenin çal flmas nda performans kayb na neden olmaktad r. EN 81 direktiflerine göre asansör motoru ve asansör makina daireleri s cakl 5 C - 40 C aral nda olmal d r, asansör kontrol rölesi bu ihtiyaçlara cevap vermek için kullan lmaktad r. Bilindi i gibi asansörlerde 3 fazl endüksiyon motoru kullan lmaktad r, bu motorlar için faz kayb ve faz s ras hatas kontrol edilmelidir. Bu ihtiyaçlar göz önüne al narak bir üründe iki fonksiyon bir araya getirilmifltir (s cakl k ve faz). Asansör üreticilerine yönelik dizayn edilmifl ürün sayesinde hem yerden hem de maliyetten avantaj sa lanacakt r. Bu kontrol rölesi 2 telli veya 3 telli PT100 sensörleri ile çal flabilmekte ve EN 81 direktiflerinde belirtilen ve ihtiyaç duyulan 5 C - 40 C aras nda asansör makina dairesi veya motor s cakl k kontrolü yap labilmektedir. Genellikle motorlar n çal flma s cakl klar 40 C alt ndad r bu yüzden ürün sadece asansör motorlar için de il ihtiyaç duyulabilecek tüm pazarlar için gelifltirilmifltir. Asansör makina daireleri, sistemin kontrol merkezi olan kumanda panosu ve ana besleme panosununun bulundu u bölümdür. Bu bölümlerde güvenlik önlemleri olabildi ince üst düzeyde olmal d r. Makina dairelerinde en s k rastlanan uygunsuzluklardan biri makina dairelerinin havaland rma ve so utma sistemlerinin kontrol edilmemesi ve mevcut pencerenin yeterli havaland rmay sa lamamas d r. Afl r s nma motor ve frenin çal flmas nda performans kayb na neden olmaktad r. Motorun problemsiz çal flmas n garanti etmek için normal çevresel koflullar n ve so utman n sa lanmas temel amaçt r. Asansör kontrol rölesi bu amaçla üretilmifltir. SCHNEIDER ELECTRIC Tel : Fax : adresinde giriniz.

11 adresinde giriniz.

12 ÜRÜN HABERLER KABLOSUZ SICAKLIK KAYIT C HAZI Kompakt ve Sa lam Tasar m PART KÜL ÖLÇÜM C HAZI Lasair III Serisinin En Üst Modeli TÜRK+H LL NGER ISITICI MODELLER HRR ve HR RTR-5 Serileri sa lam tasar mlar ile slak ve yo uflmal ortamlarda veya ayg tlar n fiziksel olarak geri kazan mlar n n pahal, zor ve pratik olmad yerlerde öne ç karlar. Bu ayg tlar de iflik proses kademelerinde, ilaçlar n ve g dalar n so utma ve dondurma ifllemlerinde, depolama ve tafl mada kay t almak için idealdirler. El tipi Veri toplama ünitesi ile veriler sahada fabrika veya laboratuarda USB ba lant l Baz stasyonuna oradan da h zla ve kablosuz ortamda PC'ye aktar l r. LAN ba lant l Veri Toplay c s ile internet üzerinden prosesinizi izlersiniz. Sistemler kablosuz tekrarlay c ile her türlü fiziksel flarta uyum sa layabilir. Tek bafl na pil ile çal flan bu ayg tlar ile hareket halinde veya ulafl m zor olan her noktada kay t imkan vard r. SINA ARAfiTIRMA A.fi. Tel : Fax : adresinde giriniz. PMS (Particle Measuring Systems) taraf ndan dizayn edilen ve üretilen, yeni partikül say m cihaz Lasair III serisinin en üst modeli ve özel yap s yla gerçekten iddial bir cihazd r. Cihaz n genel özellikleri flöyle s ralanabilir: 100 LPM, 50 LPM veya 1 CFM ak fl oranlar LPM ak fl numuneleri için 1 m 3 /10 dakika, partikül boyut hassasiyeti m, ISO uyumluluk, genifl IR dokunmatik ekran kontrolleri ve kolay kullan m, ISO ve EC GMP Annex#1 için otomatik rapor hesaplama ve haz rlama, kapsaml validasyon manueli ile farmasötik düzenleyici flartlar n kolayl kla karfl lama, kimyasallara dayan kl ve tafl mak için hafif yeni sa lam d fl kaplama, partikül yap flmalar n minimize eden ve temizlemesi kolay özel d fl dizayn, sessiz örnekleme pompas. RAM L M TED Tel : Fax : adresinde giriniz. HRR model s t c, klimalar, iklimlendirme ve sanayi tipi kurutucularda kullan l r. Watt: 2 KW'den 108 KW'ye kadar, boyutlar: 250 x 250 x 180 mm'den 800 x 800 x 250 mm'ye,. ste e göre 400 ya da 480 Volt mevcut olup, 3 fazla y ld z ya da delta ba lant l d r. HR model s t c, çamafl r kurutma makinalar nda ve sanayi tipi s cak hava fanlar nda kullan l r. Maksimum Watt 10 KW, çal flma voltaj ise 400 V'ye kadard r. Maksimum yüklemesi yaklafl k 9 W/cm 2 ve maksimum s cakl k yaklafl k 600 ºC'dir. D fl boyutlar ise 360 x 50 x 90 mm, 160 x 54 x 100 mm ve 235 x 50 x 85 mm'dir. Türk+Hillinger firmas n n bu modelleri, Alman beyaz eflya devi Miele markas taraf ndan kullan lmaktad r. AD-FORM Tel : Fax : adresinde giriniz. 12 OCAK 2009 EX ENDÜKT F SENSÖRLER Ex Ortamlarda Metal Dedeksiyonu Ege firmas n n IGEX ve IDEX sensörleri Ex ortamlarda Zone 20 bölgesinde metal dedeksiyonu amaçl kullan lmaktad r. Gaz ve Tozlu ortamlarda kullan lmak üzere Ex- Sensörler olarak tasarlanm fllard r. Bu sensörler standart M12, M18 ve M30 konfigürasyonlar fleklinde kullan lmaktad r. Uzun mesafeli alg lama mesafeleri olarak 80mm'den 160mm'ye kadar genifl bir spektrumu vard r. Ege firmas ray montajl EGE90 Amplifikatörünü bu sensörlerle kullan lmak üzere Ex ortamlar için piyasaya sürmüfltür. Özellikle gaz bulunan alanlarda kullan lan Ex sensörler yüksek güvenlikte olmak zorunda oldu u için mutlaka harici bir Ex amplifikatörle kullan lmal d r. Bu amplifikatörler içinde Zener Bariyerleri ve izole switching kuvvetlendiriciler bar nd rd için Ex ortamlarda oluflan yüksek miktardaki enerjiyi limitler dahilinde tutar. Sensörlerin öne ç kan özelliklerinden biride N+N (Namur) Teknolojisine sahip olmalar d r. PROTEK TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz. CANopen ARAYÜZÜ IP65 Çok Fonksiyonlu Ekran MFD çin Amerikan Helical firmas ürünü MC Serisi Art k yeni CP4-CAN arayüz modülü kullan larak CANopen ortam nda basit görsellefltirme iflleri düflük maliyetli olarak yap labilir. Cihaz otomatik baud h z alg lama fonksiyonuna sahiptir. Ekran üzerinden istasyon adresi kolayca ayarlanabilir. MFD80 ekran ile kombine flekilde 16 karakterlik 4 sat r n her biri kullan labilir. EC4P ve XC100/200 kontrol üniteleri, easysoft- CoDeSys programlama sisteminin kullan ma haz r fonksiyon blo u kütüphaneleriyle kontrol edilebilir. Bunlarda, çok say da ekran sayfas n n yönetilmesine izin verecek flekilde farkl karakter boyutlar (tek, iki ve dört sat r) ve özellikler bulunur. Kullan c, parametreleri girmek veya mesajlar al nd lamak için interaktif bir flekilde ekrandaki tufllar vas tas yla haberleflebilir. MOELLER ELEKTR K Tel : Fax : adresinde giriniz. 6 MM'L K RÖLE Güçlü Mekanik Pinlere Sahip Omron Electronics'in uzun y llara dayanan deneyimle piyasaya sundu u, G2RV endüstriyel ince röleleri ürün portföyüne eklenmifltir. E ilip bükülmeyen güçlü mekanik pinlere sahip ilk 6 mm'lik röle olan G2RV ile röle güvenilirli i ve özelliklerinden ödün vermeden yerden de önemli tasarruf sa layacaks n z. Kablolamay basitlefltirmek ve zamandan tasarruf sa lamak için bast rmal terminalleri, yerden tasarruf sunan oldukça ince gövdesi, mükemmel ba lant sa layan genifl bast rmal pinleri, fleffaf muhafazas, LED/mekanik bayrak ve tüm aksesuarlar içeren aksesuar ürün yelpazesi ürünün öne ç kan özellikleridir. OMRON ELECTRONNICS Tel : Fax : adresinde giriniz.

13 adresinde giriniz.

14 ÜRÜN HABERLER HAVA PÜSKÜRTME MEMELERI 147-1,198 NLitre/min FREKANS ÇEV R C Kompakt ve Ekonomik Çözüm ÇOK FONKS YONLU ÖLÇÜM C HAZI Havaland rma ve Klima Sistemleri çin Spraying Systems' n WindJet tipi hava püskürtme memeleri, bar çal flma bas nc aral nda 147-1,198 NLitre/min kapasite ile çal flmaktad r. Hava ile so utma, temizleme ve kurutma prosesleri için ideal bir çözüm olan bu ürünler ayn zamanda hava ile malzeme hareketi sa lamak için de kullan l r. Bu nozullar n kullan ld çeflitli formlardaki hava b çaklar normal ya da a r flartlarda kullan m için üretilmektedir. Ürünün öne ç kan özellikleri flunlard r: Darbeye dayan kl ABS plastik, alüminyum, PPS, paslanmaz çelik malzeme çeflidi, Hava ç k fl deliklerinde, istenmeyen t kanmalar önlemek için koruma, Düflük ses seviyesi, Etki alan ve hava ç k fl deliklerinde muntazam da l m, Güçlü tesir için havan n etkin kullan m, Hassas pozisyonlama için montaj deli i. SPRAYING SYSTEMS Tel : Fax : adresinde giriniz. Uygulamaya uygun frekans çevirici seçiminde modüler cihaz yap s ve düflük montaj hacmi en önemli karar verme ölçütleridir. SEW-EURODRIVE bu talepleri vaktinde alg layarak MC07 serisini ödünsüz bir flekilde gelifltirerek kompakt ve ekonomik bir çözüm sundu. MOVITRAC B - Gelece in frekans çevirici jenerasyonu. MOVITRAC B, kapasite aral 0, kw için kompakt ve uygun fiyatl bir frekans çeviricidir. AC 230 V için 1 ve 3 faz flebeke ba lant s ve AC V için 3 faz flebeke ba lant s mevcuttur. Ürünün sundu u avantajlar flunlard r: Çok iyi bir cihaz donan m, Tüm flebeke gerilimi aral klar nda yüksek güç aral klar, Yüksek EMC korumas, Basit kullan m ve devreye alma, Çok iyi bir maliyet /kâr oran. SEW EURODRIVE Tel : Fax : adresinde giriniz. Havaland rma ve Klima sistemlerinde ölçülmesi gerekli tüm de iflkenler fl k ve ergonomik tasar ml testo 435 ile ölçülebilmektedir. Testo 435 kombine ölçüm cihaz, kapal alanlarda havay analiz etme imkan sa lar. Bu analizle elde edilen ölçüm sonuçlar, insanlar n çal flma ortamlar ndaki rahatl n ve mutlulu un bir göstergesi olman n yan nda, depolama ve üretim ifllemlerinde de önemli ve belirleyici bir etkendir. ç hava kalitesi kontrolü ile havaland rma sisteminin optimum enerji verimi ile çal fl p çal flmad ve çal flm yorsa ayarlanmas gerekti i anlafl l r. Testo 435'e ilgili sensörleri tak ld nda ölçebilece i parametreler flunlard r; S cakl k (Hava, yüzey, s v s cakl ), Nem (Yafl termometre, çi leflme s cakl hesab ), Mutlak/Fark bas nc, Menfez ve kanalda hava h z ve debisi (Pervane, hot wire, pitot tüp), Ortamdaki CO 2 miktar ( ç hava kalitesi), Ortamdaki CO miktar, Ifl k fliddeti. TESTO Tel : Fax : adresinde giriniz. P EZORES ST VE BASINÇ TRANSM TTER Tüm Endüstriyel Uygulamalar çin YÜKSEK GER L M KORUMA MODÜLLER PU II Serisi - ClassII EXPROOF BASINÇ fialterler A r fiartlar çin 14 OCAK 2009 Y serisi transmitterleri çok düflük s cakl klarda dahi, ± %0,25 f.s do rulukla çal fl r. KELLER Piezoresistive Bas nç Transmitteri 21 Y serisi ürünler elektromanyetik etkilere karfl kuvvetli bir flekilde izole edilmifltir. CE standardlar nda belirtilen limitler 10 kat daha artt r lm flt r. Bilhassa frekans konvertörlerin kullan ld sistemlerde gövde ve elektronik kart n birbirinden ba ms z olmas daha da önem kazanmaktad r. 300 V ta yüksek izalosyon bu ürünü zor koflullarda kullanmay ideal hale getirir. Teknik özellikleri: Bas nç Aral : 2 1,000 bar, Ç k fl Sinyali: ma, 0 10 V, 0,5...4,5 V (not ratiometric), Depolama/ flletme s cakl : C. ZETA ENERJ Tel : Fax : adresinde giriniz. Güvenilir yüksek gerilim korumas güvenli sistemlerin vazgeçilmez bir parças d r. Endüstri uygulamalar ve bina otomasyonunun her geçen gün artan talepleri ak ll çözümlere olan ihtiyac art rmaktad r. Class II-Serisinin üstün tekni i bu ihtiyaçlar fazlas ile karfl lamaktad r. Farkl a sistemleri ve farkl gerilimlerdeki üniversel uygulamalar için kompak ve çok kutuplu Weidmüller-Yüksek gerilim koruma modülleri en uygun çözümdür. Sisteminizi etkili bir flekilde y ld r m ve tetiklemeden dolay oluflan yüksek gerilime karfl koruyarak sa l kl bir yap ya kavuflturabilirsiniz. Class II-Serisinin öne ç kan özellikleri flunlard r: 180 çevrilebilir tafl y c k s m sayesinde esnek montaj, Modüler yap, Kolay demontaj, Kodlanm fl modüller, optik fonksiyon göstergesi, Her modülü ayr markalama imkan, Entegre edilmifl kontak ç k fl, Kablo ba lant s ve modüller aras köprü olana. WEIDMÜLLER Tel : Fax : adresinde giriniz. A r flartlar için uygun olan Newflow Marka Bas nç fialterlerimiz, s v, gaz ve buhar gibi ak flkanlar n bas nc n kontrol etmek için tasarlanm fl kontrol ürünlerdir. Bas nç ayar aral mbar'dan bar'a kadar olan bas nç flalterlerimizin slak k s mlar komple AISI 316 paslanmaz çeliktir. Kontak de erleri 250V max. 15 A SPDT veya 2 SPDT olan Newflow bas ç flalterlerimiz yard mc kontrol ekipman na ihtiyaç duymaz. Çal flma s cakl -40 C 205 C (ops. 350 C)'dir. Azami dayanma bas nc 350 bar olan bas nç flalterimizin korumas Class I, Groups A,B,C,D; Class II Groups E, F, G; NEMA 4X dir. BASS INSTRUMENTS Tel : Fax : adresinde giriniz.

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

ürün haberi WIN2 Fuarında Ekstra Dağıtım 4. Salon A 190 No lu Standdayız

ürün haberi WIN2 Fuarında Ekstra Dağıtım 4. Salon A 190 No lu Standdayız ISSN 1307-3397 ŞUBAT 2010 YIL 4 SAYI 23 FABRİKA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VERİCİLER HİDROLİK VE PNÖMATİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK VERİ EDİNİM PROSES VE KONTROL

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet

Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet Elk. Müh. Aynur Mete TTMD Üyesi ÖZET: Bilindi i gibi; günümüzde binalar n büyük bir bölümünde bina sahibi ve yöneticileri için tüm elektromekanik sistemlerin

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

Planlama Yaz l m art k Türkçe!

Planlama Yaz l m art k Türkçe! o7 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2007 03 Erdo an ve Merkel Hannover Messe 2007 fuar Phoenix Contact stand nda 05 Xplore Xplore Otomasyon Proje Yar flmas 06 Clip Project Planlama Yaz l m art k

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008

AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008 2 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008 03 Beyin ve Sinir Sistemi Bir Arada Profinet ile Yedekli Gemi Otomasyon Sistemi 04 Sistemli Çeflitlilik Dört ba lant tekni ine sahip Combi Fifl-Soketli

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı