AHISKA VE AHISKA TÜRKLERİ MESELEMİZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AHISKA VE AHISKA TÜRKLERİ MESELEMİZ"

Transkript

1 AHISKA VE AHISKA TÜRKLERİ MESELEMİZ Yunus ZEYREK Giriş Bugün Gürcistan sınırları içinde yer alan Ahıska, çok eski bir Türk yurdu ve bir zamanlar Osmanlı Devleti nin eyalet merkeziydi. Bu bölge, Türkiye den ayrı düştükten sonra her türlü ayrımcılık, baskı ve zulme maruz kaldı. Göçlerle Müslüman Türk nüfusunun önemli bir kısmını kaybetti. Kalan nüfus da 1944 yılı kış mevsiminde topyekûn sürgüne gönderildi. Sovyetler Birliği nin dağılma döneminde yeni sürgünler, yeni acılar ve yeni problemler yaşandı. Ahıska nın yerli ahalisi vatandan uzaklarda yaşamak zorunda bırakıldı. Yarım milyon civarında bir insan topluluğu 70 seneden beri feryat ediyor, fakat kimse onları duymuyor. 1. Tarihin özeti Türkiye nin kuzeydoğu sınırında yer alan Ahıska, Gürcistan tarih kaynaklarında da ifade edildiği gibi milattan önceki asırlarda Kıpçak ve Bun-Türklerin yaşadığı bölgedir. Dil bilgini N. Marr, Bun-Türk sözünü otokton/yerli Türk olarak açıklamaktadır. 1 Ahıska Kal ası nın Türk kültür tarihinin bir numaralı eseri olan Dede Korkut Kitabı nda geçiyor olması da kayda değer bir keyfiyettir. 2 Arap ve Selçuklular tarafından baskı altında tutulan Gürcistan Krallığının XII. yüzyıl başlarında Kuzey Kafkasya dan davetle getirip bu bölgeye iskân ettiği Kıpçak nüfusu da kaynaklarda sarahatle yer alan bilgiler arasındadır. 3 Kral David Ağmaşenebeli (Kurucu), bu Kıpçaklardan teşekkül ettiği orduyla Tiflis i Araplardan geri almış hatta bu orduyla Erzurum a kadar ilerlemiştir. Kraliçe Tamar zamanında devletin ordu başkumandanlığı ve maliyesi de Kıpçakların elindeydi. Bugün bazı Gürcü yazarların bu Kıpçakların tamamen Gürcüleştiği ve eridiği tezi kısmen doğru olsa da Ahıska Türklerinin varlığı, onların bu iddialarını çürütmeye yeter delildir. Gürcüler arasında insan isimlerinden etnografik malzemeye kadar yapılacak bir araştırma, bu milletin terkibinde kuvvetli Türk izlerini kolaylıkla tespit edecektir. 4 Bu coğrafya Moğol ve Safevîlerden sonra 1578 yılında Osmanlı Devleti hâkimiyetine geçti. Bu sırada Ahıska bölgesinde 1268 yılında, İlhanlılar zamanında teşekkül etmiş bir hükûmet bulunmaktaydı. Bizim kaynaklarımızda anılmayan ama Gürcü tarih atlaslarında yer Gazi Üniversitesi Öğr. Gör.- Bizim Ahıska Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. 1 N. Marr et M. Briére, La LangueGéorgienne, Paris 1931, s ( Dikkate değer bir husus: Bugün Kars ve Ardahan da halkın sosyolojik tariflerinde Yerli, Terekeme/Karapapak, Türkmen, Kürt, Azerî gibi isimler kullanılmaktadır. Ahıska da bu bölgenin tabii bir parçası göz önüne alındığında Türk unsurunun buralarda kadim zamanlardan beri var olduğu anlaşılmaz mı?) 2 4. Boy da: Meğer Başı Açık TatyanKal asından, AksıkaKal asından kâfirin casusu var idi. 3 Yunus Zeyrek, Posof un Çizgileri, Ankara, 2004, s Kırzıoğlu M. Fahrettin, Gürcistan da Eski Türk İnanç ve Geleneklerinin İzleri, I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C.IV, Ankara, 1976, s

2 alan Sa-Atabago (Atabek Yurdu) hükûmetinin sınırları Ahıska doğusunda Taşiskari (Taşkapı) boğazından Batum, Hopa ve Erzurum a kadar uzanmaktaydı. 5 Osmanlı Devleti bu hükûmetin batı topraklarını parça parça ilhak etmiş, nihayet 1578 Şark seferleri sırasında da Tiflis ve Hazar Denizi ne kadar olan yerlerle birlikte tamamını ilhak etmiştir. 6 Şu hususu hemen belirtelim ki bu seferler sırasında bir Türk-Gürcü savaşı söz konusu değildir. O zamanlar bu coğrafya Safevî Türkmen Devleti nin nüfuzundaydı. Dolayısıyla savaşlar da Osmanlı-Safevî arasında cereyan etmiştir. 7 Ahıska şehri, fetihten sonra kurulan Çıldır Eyaleti nin merkeziydi. Bu durum 250 sene devam etmiştir de Rusların Kafkasya ya gelmesiyle bu coğrafya alt üst edilmiş ve otuz sene gibi kısa bir zaman içinde Güney Kafkaslar tamamen Rus hâkimiyetine geçmiştir Osmanlı-Rus Harbi nde Rus orduları Kars ve Ahıska yı da aldıktan sonra Erzurum a kadar ilerlemiş, 1829-Edirne Antlaşması yla geri çekilmişlerse de Ahıska, savaş tazminatı olarak Rusya ya bırakılmıştır. Ruslar, bu sınırda kalmayacak, Harbi nde bir daha Erzurum a kadar geleceklerdi. Berlin Konferansı nda yeni sınır çizilecek ve bu defa Kars, Ardahan ve Batum dan ibaret üç sancak (Elviye-i Selâse) da Rusya ya intikal edecekti. 2. Çarlıktan sonra 1914 yılı sonlarında başlayan Birinci Dünya Savaşı yla Çarlık orduları Anadolu nun doğu kısmını hemen tamamen işgal etti yılında patlak veren Bolşevik İhtilâli sırasında Rus karargâhı Erzincan da bulunmaktaydı. Bu ihtilâlle ortaya çıkan karışıklık sebebiyle Rus orduları Kafkasya dan bozgun hâlinde çekildi. Kafkasya da yaşayan topluluklar önce birlikte davranıp Çarlık tan yakalarını kurtardılarsa da sonra, 1921 Mayıs ında Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan gibi millî hükûmetler kurdular. 3 Mart 1918 de imzalanan Brest-Litovsk Barış Antlaşması, Türkiye ye eşsiz bir fırsat ortaya çıkardı. Rusya, 1878 de kopardığı Elviye-i Selâse yi iade etmeye razı oldu. Doğu Anadolu da halkı ezen Ermeniler üzerine başlayan Türk askerî harekâtı, Elviye-i Selâse yi kurtardığı gibi Halit Bey komutasındaki bir tümenimiz de Ahıska ya gelmişti. Trabzon ve Batum konferansları cereyan etmiş, Batum ve Ahıska nın Türkiye ye ilhakı Gürcülere de kabul ettirilmişti. Ne çare ki uğursuz Mondros Mütarekesi, askerimizin Birinci Dünya Savaşı öncesi sınırına çekilmesini emrediyordu! Ahıska, bu sırada Kars ta teşekkül eden mahallî Türk hükûmeti Cenub-i Garbî Kafkas Cumhuriyeti ne iştirak etti. Mütareke fırsatlarını kaçırmak istemeyen Gürcüler Ahıska ya saldırdı. Ahıskalı Atabek sülâlesinden Mühendis Osman Server Atabek, Kars hükûmeti desteği ile Posoflular ve Ahıskalılardan kurduğu milis kuvvetleriyle Gürcülere karşı direndi. Fakat bu defa İngilizler ortaya çıktı. İngilizler Kars hükûmetini dağıttı ve ileri gelenlerini de 5 M. Fahrettin Kırzıoğlu, Hristiyan Atabekler Hükûmeti, Bizim Ahıska dergisi, S. 10,11, Yunus Zeyrek, Tarih-i Osman Paşa, Ankara, M. Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, Ankara, 1998.

3 Malta ya sürdüler. Yine İngilizler, Kars ı Ermenilere verdiler, Ardahan ı Gürcü ve Ermeniler arasında bölüştürdüler. Batum ve Artvin de Gürcü işgaline uğradı. Sovyet Rusya, Çarlık zamanında kendisine tabi olan yerleri Sovyetleştirerek yeniden ele geçirmeye başlamıştı. Bu sırada Kars ve çevresinde Ermeni mezalimi tahammül edilmez bir hâl almıştı. 3. Tarihin dönemecinde Ahıska Türk İstiklâl Harbi başlamıştı. Bunun ilk zaferi doğuda kazanılacak, 30 Ekim 1920 de Kars ve çevresi Ermenilerden temizlenecekti. Kâzım Karabekir komutasındaki ordumuz, Ermenileri buradan uzaklaştırmış ve onları Gümrü de bir mütareke imzalamak zorunda bırakmıştı Şubat ında Gürcistna a bir nota veren Ankara hükûmeti, Ardahan ve Artvin in savaşsız ve kansız olarak teslim edilmesini sağlamıştı. Fakat Ahıska yı anan, hatırlayan olmamıştı! Üstelik artık Rus Kızılordusu da bölgeye gelmişti. Yani Ahıska da Türk askeri ile Kızıl askerler karşı karşıyaydı! Ve o sırada Türk delegasyonu Moskova da komünist liderlerle masadaydı. Tarihe Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) olarak geçen ve bugünkü sınırları belirleyen müzakereleri Türkiye adına Yusuf Kemal (Tengirşek), Dr. Rıza Nur ve Moskova Sefirimiz Ali Fuat (Cebesoy) Paşa yürütmüşlerdi. Bu müzakerelerde Ahıska konusunun görüşülüp görüşülmediğini bilmiyoruz! Merak edilen şudur: Acaba Türk tarafı, Ahıska ve burada ekseriyeti teşkil eden Müslüman Türk unsurun akıbetini masaya yatırdı mı? Herhangi bir teklif ve talepte bulundu mu? Adı geçen delegelerin hatıralarında bu hususta kayda değer bir ifade göremiyoruz. Bu antlaşmayı Türkiye adına imzalayıp trenle Kars a gelen murahhaslarımıza, Gürcistan la yapılan 1918 Batum Muahedesi yle Türkiye ye katılan Ahıska Sancağı neden ihmal edildi? diye sitem edenlere, Dr. Rıza Nur, şu karşılığı vermiştir: Ahıska da böyle yüzlerce Türk köyü olduğunu maalesef bilmiyorduk! Elimizde neşredilmiş bir vesika bile yoktu. Keşki daha önce bu hususta bilgi sahibi olsaydık! 8 Moskova müzakerelerinde Batum konusu hararetle konuşuldu ve Acaristan Muhtar Cumhuriyeti nin teşkiliyle buradaki Müslüman ahalinin hukuku nispeten garanti altına alındı. Bugün için hemen hiçbir kıymeti harbiyesi kalmayan bu muhtariyetin nasıl işlediğini muhtelif kitap ve yazılarımızda dile getirmiş bulunmaktayız. 9 Kâzım Karabekir, Ahıska ve Ahıska Türklerini bilmeyen biri değildi. Nitekim Mütareke den sonra 1918 Kasım ında Kars tan ayrılıp İstanbul a giderken Ahıska dan geçmiş ve burada bir gece de kalmıştır. İşte kendi ağzından: 5 Teşrinisanide Kars tan otomobille hareket ettim. Akşam Ahılkelek e geldim. Ahıska ya yaklaşınca ağaçlık latif manzara başladı. 3. Fırka Kumandanı Halid Beyi Köprübaşı nda intizarda buldum. Ahıska ya beraber geldik. 8 Kırzıoğlu M. Fahrettin, 1855 Kars Zaferi, İstanbul, 1958, s Yunus Zeyrek, Acaristan ve Acarlar, Ankara, 2001.

4 Öğle yemeğini orada yedim. Yeis ve teessür her tarafta ziyade. Bu mıntıkalar tahliye olunursa Gürcü intikamından halk endişede; tesellî ettim. Ümidi kesmeyin dedim. Ahıska latif bir yer, münevver Türkler var. Akşam Ahıska dan 27 km uzakta Rabat a geldik. 10 Eşraftan bir Türk ün hanesinde kaldık. Bütün bu havali eşrafı tahsil görmüş, evleri, kendileri medenî bir hâlde. 7 Teşrinisanide erkenden çıktık 11 Moskova Antlaşması nın müzakere edildiği Kars Konferansı na (13 Ekim 1921), Türk, Rus, Ermeni, Gürcü ve Azerbaycan temsilcileri katılmıştı. Türk hey etinin başkanı Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir di. Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin Kars Konferansında Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Hey et-i MurahhasasıRiyaseti ne gönderdiği (1921) tarihli tali matnâmedegeçen şu ifadeyi değerli bulmaktayız: Gürcülerin bizden isteyecekleri şeylere karşı bizim de onlardan talep edeceğimiz veyahut Gürcistan da muhafazasına çalışacağımız hukuk meyanında Ahıska ve Borçalı Türklerinin hâlini ve istikbâlini unutmamalıyız. Gürcistan, orada bulunan tebaamız hakkında bazen şiddetli ahkâm vaz ediyor. Bu cihetin de bir çaresini bulursak iyi olur. 12 Burada calibi dikkat husus şudur: Kafkas cephemizin ünlü kumandanı Kâzım Karabekir, Mondros Mütarekesi nden sonra Kars tan hareketle Batum üzerinden İstanbul a giderken Ahıska dan geçmiş hatta burada bir gece de kalmıştı! Daha sonra aynı cepheye geldiğinde Moskova hey eti Kars üzerinden giderken kendisiyle de görüşmüştü. Karabekir, bu hey ete kendi cephesiyle ilgili ne gibi bilgiler verdi? Hey et üyelerinin eserlerinde bu konuyla ilgili kayda değer bir söze rastlamadık Şu var ki Karabekir in onlara sınır çizgisi telkin ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla biz bugünkü sınırın çizilmesinde ve Ahıska nın dışarıda bırakılmasında irade ortaya koyan yegâne kişinin Kâzım Karabekir olduğu kanaatindeyiz. İşte kendi ifadeleri: Şark hududu ve Şark siyaseti, benim kafamla idare olunarak Moskova ya giden hey ete dahi sulh esası benim düşüncelerimin muhassalası olarak tesbit olunmuş ve nihayet de düşündüğüm netice vererek şarkta sulh ve sükûn tesis olunmuştur 13 Karabekir, daha genç bir Osmanlı subayı iken Anadolu milliyetçiliği düşüncesindeydi. Hatta İttihat ve Terakki cemiyeti bile kurulmadan önceki düşüncelerini kendisi şöyle ifade etmektedir: Avrupa da Trakya, Asya da da Anadolu, millî hudutlarımızın içi, biz Türklerin vatanıdır. Bu hudutların dışında kalan unsurların bizden ayrılmalarını intâc edecek büyük hadislerle karşılaşacağımız zamanlar pek uzak değildir. 14 Ahıska ve Ahıskalıları Anadolu dan saymayan bu görüşe ne kadar teessüf edilse yeridir. Zira Ahıska, tarihin çok kritik bir dönemecinde gözden çıkarılmış, kaderine terk edilmişti. Merak edilir ki, zamanın Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey, Ahıskalıları unutmayalım! dediği o talimatının ahirini, encamını Karabekir Paşaya sormuş mudur? 4. Vatandan sürgün 10 Rabat: Ahıska nın batısındaki Adigön ilçesidir. 11 Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, İstanbul, 1960, s Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, s Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz,, s Kâzım Karabekir, Cihan Harbine Nasıl Girdik, İstanbul, 1937, s. 34.

5 Kâzım Karabekir in Ahıska da, Yeis ve teessür her tarafta ziyade. Bu mıntıkalar tahliye olunursa Gürcü intikamından halk endişede;tesellî ettim. Ümidi kesmeyin dedim. şeklindeki hâl-vaziyet nihayet 1944 yılında bütün dehşetiyle yaşanacaktı: Topyekûn sürgün! İkinci Dünya Savaşı başlamış, Ahıska köylerinden toplanan binlerce genç, savaş meydanlarına götürülmüştü. Geride kalan kadın ve çocukların eline verilen kazma ve kürekler verilerek 65 km mesafedeki Borcom istasyonundan Ahıska ya demiryolu yaptırılıyordu. Kazmayı vuranları dinlerseniz size şunları söylerler: Aç susuz ve beş parasız çalışıyorduk. Bu yoldan babalarımız, kardaşlarımız cepheden trenle geleceklerdi Hâlbuki öyle olmadı, bu yolun tamamlanmasından hemen sonra gelen hayvan katarları, 220 köy ve kasaba halkını Orta Asya ülkelerine taşıyacaktı! Savaşın akıbetinin belli olduğu günlerde Stalin, bu halkı buralardan söküp atmayı kafaya koymuş, gerekli plân program ve yazışmaları tamamlamıştı. 14 Kasım ı 15 ine bağlayan gece bütün köyler askerler tarafından kuşatılarak iki saat içinde tahliye edildi ve yük ve hayvan vagonlarının dizildiği demiryolu istasyonlarına döküldü. Her taraf kar kış, soğuk! Yollarda açlık, hastalık, soğuk, kıtlık sadece ölüm getiriyordu. Ölenler de istasyonlarda askerler tarafından toplanıp araziye atılıyordu. Binlerce insan yollarda telef oldu. Sürgün yollarında menzile ulaşanlar Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan çöllerinde kolhozlara yerleştirildi. Bu sürgün dünya siyasî literatüründe maalesef gerektiği şekilde yer alamadı. Zira hiçbir suçu olmayan ve esasen bir suç da isnat edilmeyen bir bölge ahalisi binlerce kilometre uzaklara sürülmüştü. Hani insan hakları ve hak hukuk bezirgânları? Bu masum halk, tam 12 sene sıkıyönetim rejimi altında inledi. Nihayet 1953 te Stalin in ölümüyle bu rejimden kurtulduysa da diğer sürgün topluluklar gibi vatana dönemedi! Tarih 1990 lara gelince Sovyetler Birliği dağılma sürecine girdi. Bu dönem Ahıska Türklerinin yeni acılar, yeni kırgın ve sürgünlere maruz kaldığı bir dönemdir baharında Özbekistan da Fergana Vadisinde başlayan fecî olaylar onların bu ülkeden çıkması ve bütün Sovyet coğrafyasına dağılmasıyla sonuçlanmıştır. Bugün Ahıska Türkleri, yoğun olarak eski Sovyet coğrafyasının Ermenistan hariç hemen her ülkesinde, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan da hayata devam etmektedirler. 5. Yeni bir dönem Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla yeni millî devletler ortaya çıktı. Bu durum Ahıska Türklerini daha çok problemle karşı karşıya getirdi. Zira her devletin kendi yerli halkı ve yeniden tesis ettiği bir nizamı vardı. Ahıskalılar bunlardan hangisine tabi olacaktı? Çaresiz herkes yaşamakta olduğu devlete tabi olacaktı. Ama bu durum bu defa onları da yeni bir kültür, sosyal hayat ve anlayış ayrışmasına sürükleyecektir.

6 TBMM, 1992 yılında Ahıska Türklerinin Türkiye ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun u çıkardı. Bu kanunla 150 aile Iğdır a getirilerek yerleştirildi. Geçim şartları göz önüne alınmadan yapılan bu iskân başarısızlıkla sonuçlanacak, bu aileler ekmeğinin peşinde batı illerine gideceklerdi! Daha sonraki yıllarda serbest göç şeklinde tahminen bin kişi Türkiye ye gelecek ve daha ziyade Bursa, İstanbul, Antalya ve İzmir illerinde yerleşeceklerdi fırtınası sırasında Rusya ya gelenlerin birçoğuna vatandaşlık verilmemiş, en zaruri insan haklarından mahrum bırakılmışlardı. Bunlardan 12,500 kadar bir nüfus ABD tarafından kabul edilmiştir. Fakat orada da 24 eyalete serpiştirilmek suretiyle darmadağın edilmişlerdir. Ne var ki vatandaşlık ve iş verilmek suretiyle medenî hayat bahşedilmiştir! Parçalanan bir halk, parçalanan aileler, akrabalar ne yapacaklardı? Türkiye ye gelmek o kadar kolay ve cazip değildi. İkamet izni alsa da çalışma izni olmadığından yıllarca beklenecek vatandaşlık sürecini kaç kişi göze alabilir ki Bu şartlar karşısında onlara vatana dönüşten başka yol görünmemektedir. Fakat Gürcistan hükûmetlerinin hiçbiri onların vatana dönüşüne asla sıcak bakmamıştır. 15 Gürcistan, 1999 yılında üyelik başvurusu yaptığı Avrupa Konseyi nde Ahıska meselesiyle ciddî şekilde yüz yüze geldi. Zira Konsey, bu meseleyi halletmesini şart koşmuştu. Bu şarta göre Gürcistan altı sene zarfında bir kanun çıkararak vatana dönüş sürecini ikmal etmeliydi. Gürcistan, yıllarca ayak sürüdükten sonra 2007 yılında bir kanunu kabul etti. Fakat bu kanunun dili, üslûbu ve ruhu halka güven vermedi. Binlerce ailenin başvuru formları Tiflis te beklemektedir. Bunların kimine dönüş izni verdi, kimine vermedi, kiminin evrakını eksik buldu, kimininkini hiç kabul etmedi hatta aile fertlerini bile ayıracak uygulamalar ortaya çıktı. Kendi imkânlarıyla serbest göç şeklinde gelen birkaç ailenin hangi baskılar altında hayata direndiği de tarafımızdan iyi bilinmektedir. Gürcü tarafı, Stalin in sürgün kararnamesinde bile kendilerinden Türk olarak söz edilen bu halkın Türk olarak gelmesini istemiyor! Buraya gelmek isteyen Ben Gürcüyüm. Bizi Osmanlı Türkleştirmişti. Şimdi aslıma dönmeyi kabul ediyorum. demek zorunda bırakılmaktadır. Bu halkın içinden ayarlanmış ve kendilerine Gürcü adı verilmiş kişilerle bu yüz karası propaganda yürütülmektedir. Bu satırların yazarı, yılları arasında ifa ettiği Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu (AHDEF) Başkanlığı sırasında, Rus ve Gürcü diplomatların da katıldığı birkaç konferans düzenlemiş; hazırladığı raporlarla birkaç defa Avrupa Konseyi yetkilileriyle görüşmüştür. Daha sonra bu alanda faaliyet yapmak üzere teşekkül eden sivil toplum kuruluşu, gerekli bilgi ve iradeden mahrum olduğu için ne yazık ki bir varlık gösterememiş, o günden bugüne değişen hiçbir şey de olmamıştır. 6. Sonuç Burada işlemeye çalıştığımız bölümlerin her biri ayrı bir ihtisas mevzuu olacak değerdedir. Biz 2004 yılından beri neşrine gayret ettiğimiz Bizim Ahıska dergisiyle halkımızın sosyal, siyasî ve kültürel değerlerini işlemeye çalışıyoruz. Buna paralel olarak 15 Yunus Zeyrek, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Ankara, 2001; Ahıska Araştırmaları, Ankara, 2006.

7 yürütülmesi gereken siyasî faaliyet, Avrupa Konseyi gündemine girmişken, asla bırakılmamalıdır. İddia ediyoruz ki Ahıska meselesi bir Musul veya bir Kıbrıs meselesi kadar önemlidir, hayatîdir. Kendi coğrafyamızın tabiî uzantısı olan bir bölgenin masum halkı, suçsuz günahsız olduğu hâlde ebediyen vatanından mahrum edilemez. Biz bu bölgenin Türkiye ye ilhakını değil ama yerli ahalisinin vatana dönebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti devletinin, TBMM nin meseleyi ele almasını, ilgili ülkelerle (Rusya ve Gürcistan) gerekli müzakereleri yürütmesini istiyoruz. Uzatılmadan kısa bir zamanda yapılması gereken bu müzakerelerden bir sonuç alınamadığı takdirde, zaten birkaç yüz bin olan bu nüfusun Türkiye ye kabulü ve iskânı sağlanmalıdır. Halkımız kimseden bir şey istemiyor. O diyor ki: Bana zorluk çıkarma, müsaade et, gelip yerleşeyim. Çalışayım, evimi barkımı yapayım, ocağımı tüttüreyim; çoluk çocuğum yâd ellerde ziyan olmasın. Biz size Suriyeliler kadar yük getirmeyiz Mahut ve malûm çevrelerin Ermeni Konferansı düzenlemesi ve her 24 Nisan da bin bir türlü hezeyanla ortalığı velveleye vermesi karşısında, bu memleketin Müslüman ve Milliyetçi entelijansiyası ne iş yapmaktadır? Türk Tarih Kurumu veya bir üniversite niçin büyük bir konferans düzenlemez? Her Allah ın günü ekranlarımızdan bize hakaret eden bayağı kişilere verilen imkânlar niçin bir Ahıska meselesi için akla gelmez? Son sözümüz şudur: Bu halk vatana dönemediği veya Türkiye ye davet edilmediği takdirde, her bir ailenin, her bir ferdin gurbet ellerde, yâd diyarlarda göz göre göre eriyip gideceği gün gibi aşikârdır. Yeni Türkiye Dergisi, 2013, Ankara

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

HABERLER AHISKA TÜRKLERİ AVRUPA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ KONFERANSINDA. Bizim AHISKA

HABERLER AHISKA TÜRKLERİ AVRUPA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ KONFERANSINDA. Bizim AHISKA AHISKA TÜRKLERİ AVRUPA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ KONFERANSINDA 1-2 Aralık 2010 tarihinde yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği (AGİT) Zirvesi öncesinde düzenlenen AGİT Gözden Geçirme Konferansı, 26-28 Kasım

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

AHISKA VE ELVİYE-İ SELÂSE

AHISKA VE ELVİYE-İ SELÂSE PROFESÖR AKDES NİMET KURAT IN ESERLERİNDE AHISKA VE ELVİYE-İ SELÂSE Osmanlı Devleti kayıtlarında üç liva anlamına gelen Elviye-i Selâse, Kars, Ardahan ve Batum sancaklarını ifade etmekteydi. Gürcü tarih

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

AHISKA TÜRKLERİ VE VATANA DÖNÜŞ MÜCADELESİ 1

AHISKA TÜRKLERİ VE VATANA DÖNÜŞ MÜCADELESİ 1 AHISKA TÜRKLERİ VE VATANA DÖNÜŞ MÜCADELESİ 1 Burhan ÖZKOŞAR DATÜB Gn Bşk Yrd ve Avrupa Tem TR Tel : 00 90 535 018 45 45 FR Tél : 00 33 661 52 61 61 E-Mail: datubburhanozkosar@gmail.com Adalet KAHVECİOĞLU

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

Kafkas Göçleri ve Etkileri Sempozyumu

Kafkas Göçleri ve Etkileri Sempozyumu Kafkas Göçleri ve Etkileri Sempozyumu 25-26 KASIM 2017 İSTANBUL DÜZENLEME KURULU: Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR Prof. Dr. Besim ÖZCAN Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ Yrd. Doç. Dr. Harun ÇİMKE Ali Rıza ALTUNEL BİLİM

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Türkana HÜSEYNOVA Bu anket; Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan,

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Parlamento. Tam yol demokrasi. 11 yılda sessiz devrim yaptık. Ahıska Türkleri. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay: Esaret ve sürgün çocukları:

Parlamento. Tam yol demokrasi. 11 yılda sessiz devrim yaptık. Ahıska Türkleri. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay: Esaret ve sürgün çocukları: Parlamento Hakimiyet Milletindir Sayı: 8 Aylık süreli yayın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay: 11 yılda sessiz devrim yaptık Esaret ve sürgün çocukları: Ahıska Türkleri Tam yol demokrasi ISSN 2147-6616

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

Büyük Sürgün Kafkasya: Yeni Vatan Kazakistan

Büyük Sürgün Kafkasya: Yeni Vatan Kazakistan Büyük Sürgün Kafkasya: Yeni Vatan Kazakistan Serdar Yılmaz 1 14 Eylül 1829 tarihinde Rusya ve Osmanlı İmparatoğlu arasında imzalanan Edirne Antlaşması ile Rusya topraklarına dâhil edilen Ahıska bölgesi,

Detaylı

1992 SONRASI TÜRKİYE YE GÖÇEN AHISKA TÜRKLERİNİN GÖÇ, İSKÂN VE UYUM SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA, BURSA ÖRNEĞİ

1992 SONRASI TÜRKİYE YE GÖÇEN AHISKA TÜRKLERİNİN GÖÇ, İSKÂN VE UYUM SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA, BURSA ÖRNEĞİ Cilt:4 Sayı:6 Şubat 2014 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com 1992 SONRASI TÜRKİYE YE GÖÇEN AHISKA TÜRKLERİNİN GÖÇ, İSKÂN VE UYUM SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA, BURSA ÖRNEĞİ A Study on

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

Kafkasya da Etnik Grupların Boru Hatları Üzerindeki Etkisi

Kafkasya da Etnik Grupların Boru Hatları Üzerindeki Etkisi Kafkasya da Etnik Grupların Boru Hatları Üzerindeki Etkisi Onlarca etnik grubun yaşadığı Kafkasya bölgesi, kabaca Karadeniz ile Hazar Denizi arasında, İran, Türkiye ve Rusya nın kesiştiği bir noktada yer

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk.

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk. 14 Kasım 2014 Cuma 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Kısa Film Gösterisi Sürgünün 70. Yılında Ahıska Türkleri Açılış ve Protokol Konuşmaları Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Dünya

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Muzaffer KÜLCÜ Ahmet KARA Hitit Üniversitesi Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

KÖKSAV E-Bülten. Hassas Konular KÖK SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI. 2 Aralık 2007 Rusya Federasyonu DUMA seçimleri ve Kafkasya

KÖKSAV E-Bülten. Hassas Konular KÖK SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI. 2 Aralık 2007 Rusya Federasyonu DUMA seçimleri ve Kafkasya Hassas Konular 2 Aralık 2007 Rusya Federasyonu DUMA seçimleri ve Kafkasya Ufuk Tavkul 29 Ocak 2008 Rusya Federasyonu Parlamentosu nun alt kanadı Duma seçimleri 2 Aralık 2007 tarihinde gerçekleştirildi.

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan

Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan Hasan Kanbolat 8 Ağustos ta Güney Osetya Savaşı başladığından beri Güney Kafkasya da politika üreten,

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE YE GÖÇLERİ VE 1944 SÜRGÜNÜ-III

AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE YE GÖÇLERİ VE 1944 SÜRGÜNÜ-III Belgeleri ve Tanıklarıyla AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE YE GÖÇLERİ VE 1944 SÜRGÜNÜ-III 5. Vatandan sürgün 1828 yılında Türkiye den ayrı düşen Ahıska, artık eski şan ve şetaretini yitirmişti. Bir zamanlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

ACTIVITIES IN AHISKA FROM BATUM TREATY TO MONDROS ARMISTICE

ACTIVITIES IN AHISKA FROM BATUM TREATY TO MONDROS ARMISTICE ACTIVITIES IN AHISKA FROM BATUM TREATY TO MONDROS ARMISTICE BATUM ANTLAŞMASI NDAN MONDROS MÜTAREKESİNE KADAR GEÇEN SÜREDE AHISKA DAKİ FAALİYETLER Fadime TOSİK DİNÇ 1 Abstract Including its small hinterland,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s. 255-259 KİTAP TANITIMI Dr. Çağla D. TAĞMAT * Ali Fuat Paşa nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları (16

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

Büyük Sürgün Kafkasya: Ahıska Toplumunun Acı Mirası Üzerinden Geçmişi Analiz Etmek, Günü Anlamak ve Geleceği Hayal Etmek

Büyük Sürgün Kafkasya: Ahıska Toplumunun Acı Mirası Üzerinden Geçmişi Analiz Etmek, Günü Anlamak ve Geleceği Hayal Etmek Büyük Sürgün Kafkasya: Ahıska Toplumunun Acı Mirası Üzerinden Geçmişi Analiz Etmek, Günü Anlamak ve Geleceği Hayal Etmek Prof. Dr. Deniz Ekinci Özet Her toplumun bir kalp gâh (Heart Land) ülkesi bir de

Detaylı

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER Batı Cephesi I. İnönü Savaşı Londra Konferansı Moskova Antlaşması Türk-Afgan Dostluk Antlaşması II. İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ. Youtube Kanalı: tariheglencesi

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ.  Youtube Kanalı: tariheglencesi KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 20.08.2017 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

AHISKA TARİHİNİN DÖNÜM NOKTALARI

AHISKA TARİHİNİN DÖNÜM NOKTALARI AHISKA TARİHİNİN DÖNÜM NOKTALARI Ahıska şehri ve bu şehrin içinde yer aldığı bölge, Gürcü kaynaklarının Sa-Atabago olarak andığı Atabek Yurdu ndan ibarettir. Bu bölgenin Türklük tarihi, Gürcü kaynaklarının

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

MĐLLĐ MÜCADELE YILLARINDA ELVĐYE-Đ SELASE VE BATUM

MĐLLĐ MÜCADELE YILLARINDA ELVĐYE-Đ SELASE VE BATUM MĐLLĐ MÜCADELE YILLARINDA ELVĐYE-Đ SELASE VE BATUM Mustafa BAKAN ÖZET Elviye-i Selâse Osmanlı döneminde: Kars, Ardahan ve Batum sancaklarından oluşan bölgeye verilen isimdir. Bu bölge 1877 1878 Türk-Rus

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

MİLLÎ MÜCADELE'DE ELVİYE-İ SELÂSE / ÜÇ SANCAK MESELESİ KARS, ARDAHAN, BATUM)

MİLLÎ MÜCADELE'DE ELVİYE-İ SELÂSE / ÜÇ SANCAK MESELESİ KARS, ARDAHAN, BATUM) Elviye-i Selâse/Üç Livâ/Üç Sancak ifadesi genellikle 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ndan sonra Kars, Ardahan ve Batum için kullanılmıştır. 1 Elviye-i Selâse nin merkezi durumunda ve Anadolu nun Kafkaslara

Detaylı

AHISKA TÜRKLERI: ULUSÖTESI BIR TOPLULUK - ULUSÖTESI AILELER

AHISKA TÜRKLERI: ULUSÖTESI BIR TOPLULUK - ULUSÖTESI AILELER Sosyoloji Konferansları No: 50 (2014-2) / 87-91 AHISKA TÜRKLERI: ULUSÖTESI BIR TOPLULUK - ULUSÖTESI AILELER Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi, İnceleme Araştırma Dizisi, Yayın No:

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

Belgeleri ve Tanıklarıyla

Belgeleri ve Tanıklarıyla Belgeleri ve Tanıklarıyla AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE YE GÖÇLERİ VE 1944 SÜRGÜNÜ-I1 Belgeleri ve Tanıklarıyla AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE YE GÖÇLERİ VE 1944 SÜRGÜNÜ-I* 1. Giriş Türkiye de Ahıska Türkleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti 05.02.2013 Toplam 26.2 trilyon metreküp ispat edilen doğalgaz rezervleriyle dünyadaki ispat edilen doğalgaz kaynaklarının yüzde 11,7 sini elinde bulunduran Türkmenistan,

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com EĞİTİM Doktora, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi ABD (1993)

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 157-161. Bülent YILDIRIM, Bulgaristan daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918),

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında,

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, İKİSU KÖYÜ YERİ VE NÜFUSU İkisu Köyü, bağlı olduğu Yomra İlçesi nin güneybatısında yer alır. Yomra İlçesi ne 4 km., Trabzon İli ne 16 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıklar köyün giriş uzaklığıdır. Köyün girişindeki

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Bölüm 1 Hareketin Kaynakları

Bölüm 1 Hareketin Kaynakları İçindekiler Önsöz 1 5 Bölüm 1 Hareketin Kaynakları Hareketin Kaynakları 2 3 Cedidizm Çarlık Rusya'sındaki siyasi hareketler ve Türkistan'a yansımalan Bolşeviklerin Milliyetler Politikası 33 İhtilâl dönemlerinde

Detaylı

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya daki en eski kültür merkezidir? A)Andronova B)Anav C)Afenesyevo D)Tagar E)Karasuk 2. Aşağıda verilen eserler

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

ACARİSTAN VE ACARLAR Yunus ZEYREK Ankara 2001

ACARİSTAN VE ACARLAR Yunus ZEYREK Ankara 2001 ACARİSTAN VE ACARLAR Yunus ZEYREK Ankara 2001 BU KİTABIN MEVCUDU BULUNMAKTADIR İSTEME ADRESİ: P. K. 24 MALTEPE-ANKARA Tel. 0506 468 62 45 zeyrek.y@gmail.com Fiyatı (posta ücreti dahil): 15 TL (Birden fazla

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

Genelde Türkiye Cumhuriyeti ve özelde Bakanlığınızın

Genelde Türkiye Cumhuriyeti ve özelde Bakanlığınızın rında Ahıska nın yerli ahalisi çok sıkıntı çekmiş; hatta müteaddit defalar bazı trajik hadiseler yaşamıştır. Bu hadiselerin en fecî olanı 1944 yılı kışında maruz kaldıkları topyekûn sürgün olayıdır. Onlara

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı