AHISKA VE AHISKA TÜRKLERİ MESELEMİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AHISKA VE AHISKA TÜRKLERİ MESELEMİZ"

Transkript

1 AHISKA VE AHISKA TÜRKLERİ MESELEMİZ Yunus ZEYREK Giriş Bugün Gürcistan sınırları içinde yer alan Ahıska, çok eski bir Türk yurdu ve bir zamanlar Osmanlı Devleti nin eyalet merkeziydi. Bu bölge, Türkiye den ayrı düştükten sonra her türlü ayrımcılık, baskı ve zulme maruz kaldı. Göçlerle Müslüman Türk nüfusunun önemli bir kısmını kaybetti. Kalan nüfus da 1944 yılı kış mevsiminde topyekûn sürgüne gönderildi. Sovyetler Birliği nin dağılma döneminde yeni sürgünler, yeni acılar ve yeni problemler yaşandı. Ahıska nın yerli ahalisi vatandan uzaklarda yaşamak zorunda bırakıldı. Yarım milyon civarında bir insan topluluğu 70 seneden beri feryat ediyor, fakat kimse onları duymuyor. 1. Tarihin özeti Türkiye nin kuzeydoğu sınırında yer alan Ahıska, Gürcistan tarih kaynaklarında da ifade edildiği gibi milattan önceki asırlarda Kıpçak ve Bun-Türklerin yaşadığı bölgedir. Dil bilgini N. Marr, Bun-Türk sözünü otokton/yerli Türk olarak açıklamaktadır. 1 Ahıska Kal ası nın Türk kültür tarihinin bir numaralı eseri olan Dede Korkut Kitabı nda geçiyor olması da kayda değer bir keyfiyettir. 2 Arap ve Selçuklular tarafından baskı altında tutulan Gürcistan Krallığının XII. yüzyıl başlarında Kuzey Kafkasya dan davetle getirip bu bölgeye iskân ettiği Kıpçak nüfusu da kaynaklarda sarahatle yer alan bilgiler arasındadır. 3 Kral David Ağmaşenebeli (Kurucu), bu Kıpçaklardan teşekkül ettiği orduyla Tiflis i Araplardan geri almış hatta bu orduyla Erzurum a kadar ilerlemiştir. Kraliçe Tamar zamanında devletin ordu başkumandanlığı ve maliyesi de Kıpçakların elindeydi. Bugün bazı Gürcü yazarların bu Kıpçakların tamamen Gürcüleştiği ve eridiği tezi kısmen doğru olsa da Ahıska Türklerinin varlığı, onların bu iddialarını çürütmeye yeter delildir. Gürcüler arasında insan isimlerinden etnografik malzemeye kadar yapılacak bir araştırma, bu milletin terkibinde kuvvetli Türk izlerini kolaylıkla tespit edecektir. 4 Bu coğrafya Moğol ve Safevîlerden sonra 1578 yılında Osmanlı Devleti hâkimiyetine geçti. Bu sırada Ahıska bölgesinde 1268 yılında, İlhanlılar zamanında teşekkül etmiş bir hükûmet bulunmaktaydı. Bizim kaynaklarımızda anılmayan ama Gürcü tarih atlaslarında yer Gazi Üniversitesi Öğr. Gör.- Bizim Ahıska Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. 1 N. Marr et M. Briére, La LangueGéorgienne, Paris 1931, s ( Dikkate değer bir husus: Bugün Kars ve Ardahan da halkın sosyolojik tariflerinde Yerli, Terekeme/Karapapak, Türkmen, Kürt, Azerî gibi isimler kullanılmaktadır. Ahıska da bu bölgenin tabii bir parçası göz önüne alındığında Türk unsurunun buralarda kadim zamanlardan beri var olduğu anlaşılmaz mı?) 2 4. Boy da: Meğer Başı Açık TatyanKal asından, AksıkaKal asından kâfirin casusu var idi. 3 Yunus Zeyrek, Posof un Çizgileri, Ankara, 2004, s Kırzıoğlu M. Fahrettin, Gürcistan da Eski Türk İnanç ve Geleneklerinin İzleri, I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C.IV, Ankara, 1976, s

2 alan Sa-Atabago (Atabek Yurdu) hükûmetinin sınırları Ahıska doğusunda Taşiskari (Taşkapı) boğazından Batum, Hopa ve Erzurum a kadar uzanmaktaydı. 5 Osmanlı Devleti bu hükûmetin batı topraklarını parça parça ilhak etmiş, nihayet 1578 Şark seferleri sırasında da Tiflis ve Hazar Denizi ne kadar olan yerlerle birlikte tamamını ilhak etmiştir. 6 Şu hususu hemen belirtelim ki bu seferler sırasında bir Türk-Gürcü savaşı söz konusu değildir. O zamanlar bu coğrafya Safevî Türkmen Devleti nin nüfuzundaydı. Dolayısıyla savaşlar da Osmanlı-Safevî arasında cereyan etmiştir. 7 Ahıska şehri, fetihten sonra kurulan Çıldır Eyaleti nin merkeziydi. Bu durum 250 sene devam etmiştir de Rusların Kafkasya ya gelmesiyle bu coğrafya alt üst edilmiş ve otuz sene gibi kısa bir zaman içinde Güney Kafkaslar tamamen Rus hâkimiyetine geçmiştir Osmanlı-Rus Harbi nde Rus orduları Kars ve Ahıska yı da aldıktan sonra Erzurum a kadar ilerlemiş, 1829-Edirne Antlaşması yla geri çekilmişlerse de Ahıska, savaş tazminatı olarak Rusya ya bırakılmıştır. Ruslar, bu sınırda kalmayacak, Harbi nde bir daha Erzurum a kadar geleceklerdi. Berlin Konferansı nda yeni sınır çizilecek ve bu defa Kars, Ardahan ve Batum dan ibaret üç sancak (Elviye-i Selâse) da Rusya ya intikal edecekti. 2. Çarlıktan sonra 1914 yılı sonlarında başlayan Birinci Dünya Savaşı yla Çarlık orduları Anadolu nun doğu kısmını hemen tamamen işgal etti yılında patlak veren Bolşevik İhtilâli sırasında Rus karargâhı Erzincan da bulunmaktaydı. Bu ihtilâlle ortaya çıkan karışıklık sebebiyle Rus orduları Kafkasya dan bozgun hâlinde çekildi. Kafkasya da yaşayan topluluklar önce birlikte davranıp Çarlık tan yakalarını kurtardılarsa da sonra, 1921 Mayıs ında Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan gibi millî hükûmetler kurdular. 3 Mart 1918 de imzalanan Brest-Litovsk Barış Antlaşması, Türkiye ye eşsiz bir fırsat ortaya çıkardı. Rusya, 1878 de kopardığı Elviye-i Selâse yi iade etmeye razı oldu. Doğu Anadolu da halkı ezen Ermeniler üzerine başlayan Türk askerî harekâtı, Elviye-i Selâse yi kurtardığı gibi Halit Bey komutasındaki bir tümenimiz de Ahıska ya gelmişti. Trabzon ve Batum konferansları cereyan etmiş, Batum ve Ahıska nın Türkiye ye ilhakı Gürcülere de kabul ettirilmişti. Ne çare ki uğursuz Mondros Mütarekesi, askerimizin Birinci Dünya Savaşı öncesi sınırına çekilmesini emrediyordu! Ahıska, bu sırada Kars ta teşekkül eden mahallî Türk hükûmeti Cenub-i Garbî Kafkas Cumhuriyeti ne iştirak etti. Mütareke fırsatlarını kaçırmak istemeyen Gürcüler Ahıska ya saldırdı. Ahıskalı Atabek sülâlesinden Mühendis Osman Server Atabek, Kars hükûmeti desteği ile Posoflular ve Ahıskalılardan kurduğu milis kuvvetleriyle Gürcülere karşı direndi. Fakat bu defa İngilizler ortaya çıktı. İngilizler Kars hükûmetini dağıttı ve ileri gelenlerini de 5 M. Fahrettin Kırzıoğlu, Hristiyan Atabekler Hükûmeti, Bizim Ahıska dergisi, S. 10,11, Yunus Zeyrek, Tarih-i Osman Paşa, Ankara, M. Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, Ankara, 1998.

3 Malta ya sürdüler. Yine İngilizler, Kars ı Ermenilere verdiler, Ardahan ı Gürcü ve Ermeniler arasında bölüştürdüler. Batum ve Artvin de Gürcü işgaline uğradı. Sovyet Rusya, Çarlık zamanında kendisine tabi olan yerleri Sovyetleştirerek yeniden ele geçirmeye başlamıştı. Bu sırada Kars ve çevresinde Ermeni mezalimi tahammül edilmez bir hâl almıştı. 3. Tarihin dönemecinde Ahıska Türk İstiklâl Harbi başlamıştı. Bunun ilk zaferi doğuda kazanılacak, 30 Ekim 1920 de Kars ve çevresi Ermenilerden temizlenecekti. Kâzım Karabekir komutasındaki ordumuz, Ermenileri buradan uzaklaştırmış ve onları Gümrü de bir mütareke imzalamak zorunda bırakmıştı Şubat ında Gürcistna a bir nota veren Ankara hükûmeti, Ardahan ve Artvin in savaşsız ve kansız olarak teslim edilmesini sağlamıştı. Fakat Ahıska yı anan, hatırlayan olmamıştı! Üstelik artık Rus Kızılordusu da bölgeye gelmişti. Yani Ahıska da Türk askeri ile Kızıl askerler karşı karşıyaydı! Ve o sırada Türk delegasyonu Moskova da komünist liderlerle masadaydı. Tarihe Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) olarak geçen ve bugünkü sınırları belirleyen müzakereleri Türkiye adına Yusuf Kemal (Tengirşek), Dr. Rıza Nur ve Moskova Sefirimiz Ali Fuat (Cebesoy) Paşa yürütmüşlerdi. Bu müzakerelerde Ahıska konusunun görüşülüp görüşülmediğini bilmiyoruz! Merak edilen şudur: Acaba Türk tarafı, Ahıska ve burada ekseriyeti teşkil eden Müslüman Türk unsurun akıbetini masaya yatırdı mı? Herhangi bir teklif ve talepte bulundu mu? Adı geçen delegelerin hatıralarında bu hususta kayda değer bir ifade göremiyoruz. Bu antlaşmayı Türkiye adına imzalayıp trenle Kars a gelen murahhaslarımıza, Gürcistan la yapılan 1918 Batum Muahedesi yle Türkiye ye katılan Ahıska Sancağı neden ihmal edildi? diye sitem edenlere, Dr. Rıza Nur, şu karşılığı vermiştir: Ahıska da böyle yüzlerce Türk köyü olduğunu maalesef bilmiyorduk! Elimizde neşredilmiş bir vesika bile yoktu. Keşki daha önce bu hususta bilgi sahibi olsaydık! 8 Moskova müzakerelerinde Batum konusu hararetle konuşuldu ve Acaristan Muhtar Cumhuriyeti nin teşkiliyle buradaki Müslüman ahalinin hukuku nispeten garanti altına alındı. Bugün için hemen hiçbir kıymeti harbiyesi kalmayan bu muhtariyetin nasıl işlediğini muhtelif kitap ve yazılarımızda dile getirmiş bulunmaktayız. 9 Kâzım Karabekir, Ahıska ve Ahıska Türklerini bilmeyen biri değildi. Nitekim Mütareke den sonra 1918 Kasım ında Kars tan ayrılıp İstanbul a giderken Ahıska dan geçmiş ve burada bir gece de kalmıştır. İşte kendi ağzından: 5 Teşrinisanide Kars tan otomobille hareket ettim. Akşam Ahılkelek e geldim. Ahıska ya yaklaşınca ağaçlık latif manzara başladı. 3. Fırka Kumandanı Halid Beyi Köprübaşı nda intizarda buldum. Ahıska ya beraber geldik. 8 Kırzıoğlu M. Fahrettin, 1855 Kars Zaferi, İstanbul, 1958, s Yunus Zeyrek, Acaristan ve Acarlar, Ankara, 2001.

4 Öğle yemeğini orada yedim. Yeis ve teessür her tarafta ziyade. Bu mıntıkalar tahliye olunursa Gürcü intikamından halk endişede; tesellî ettim. Ümidi kesmeyin dedim. Ahıska latif bir yer, münevver Türkler var. Akşam Ahıska dan 27 km uzakta Rabat a geldik. 10 Eşraftan bir Türk ün hanesinde kaldık. Bütün bu havali eşrafı tahsil görmüş, evleri, kendileri medenî bir hâlde. 7 Teşrinisanide erkenden çıktık 11 Moskova Antlaşması nın müzakere edildiği Kars Konferansı na (13 Ekim 1921), Türk, Rus, Ermeni, Gürcü ve Azerbaycan temsilcileri katılmıştı. Türk hey etinin başkanı Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir di. Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin Kars Konferansında Büyük Millet Meclisi Hükûmeti Hey et-i MurahhasasıRiyaseti ne gönderdiği (1921) tarihli tali matnâmedegeçen şu ifadeyi değerli bulmaktayız: Gürcülerin bizden isteyecekleri şeylere karşı bizim de onlardan talep edeceğimiz veyahut Gürcistan da muhafazasına çalışacağımız hukuk meyanında Ahıska ve Borçalı Türklerinin hâlini ve istikbâlini unutmamalıyız. Gürcistan, orada bulunan tebaamız hakkında bazen şiddetli ahkâm vaz ediyor. Bu cihetin de bir çaresini bulursak iyi olur. 12 Burada calibi dikkat husus şudur: Kafkas cephemizin ünlü kumandanı Kâzım Karabekir, Mondros Mütarekesi nden sonra Kars tan hareketle Batum üzerinden İstanbul a giderken Ahıska dan geçmiş hatta burada bir gece de kalmıştı! Daha sonra aynı cepheye geldiğinde Moskova hey eti Kars üzerinden giderken kendisiyle de görüşmüştü. Karabekir, bu hey ete kendi cephesiyle ilgili ne gibi bilgiler verdi? Hey et üyelerinin eserlerinde bu konuyla ilgili kayda değer bir söze rastlamadık Şu var ki Karabekir in onlara sınır çizgisi telkin ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla biz bugünkü sınırın çizilmesinde ve Ahıska nın dışarıda bırakılmasında irade ortaya koyan yegâne kişinin Kâzım Karabekir olduğu kanaatindeyiz. İşte kendi ifadeleri: Şark hududu ve Şark siyaseti, benim kafamla idare olunarak Moskova ya giden hey ete dahi sulh esası benim düşüncelerimin muhassalası olarak tesbit olunmuş ve nihayet de düşündüğüm netice vererek şarkta sulh ve sükûn tesis olunmuştur 13 Karabekir, daha genç bir Osmanlı subayı iken Anadolu milliyetçiliği düşüncesindeydi. Hatta İttihat ve Terakki cemiyeti bile kurulmadan önceki düşüncelerini kendisi şöyle ifade etmektedir: Avrupa da Trakya, Asya da da Anadolu, millî hudutlarımızın içi, biz Türklerin vatanıdır. Bu hudutların dışında kalan unsurların bizden ayrılmalarını intâc edecek büyük hadislerle karşılaşacağımız zamanlar pek uzak değildir. 14 Ahıska ve Ahıskalıları Anadolu dan saymayan bu görüşe ne kadar teessüf edilse yeridir. Zira Ahıska, tarihin çok kritik bir dönemecinde gözden çıkarılmış, kaderine terk edilmişti. Merak edilir ki, zamanın Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey, Ahıskalıları unutmayalım! dediği o talimatının ahirini, encamını Karabekir Paşaya sormuş mudur? 4. Vatandan sürgün 10 Rabat: Ahıska nın batısındaki Adigön ilçesidir. 11 Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, İstanbul, 1960, s Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, s Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz,, s Kâzım Karabekir, Cihan Harbine Nasıl Girdik, İstanbul, 1937, s. 34.

5 Kâzım Karabekir in Ahıska da, Yeis ve teessür her tarafta ziyade. Bu mıntıkalar tahliye olunursa Gürcü intikamından halk endişede;tesellî ettim. Ümidi kesmeyin dedim. şeklindeki hâl-vaziyet nihayet 1944 yılında bütün dehşetiyle yaşanacaktı: Topyekûn sürgün! İkinci Dünya Savaşı başlamış, Ahıska köylerinden toplanan binlerce genç, savaş meydanlarına götürülmüştü. Geride kalan kadın ve çocukların eline verilen kazma ve kürekler verilerek 65 km mesafedeki Borcom istasyonundan Ahıska ya demiryolu yaptırılıyordu. Kazmayı vuranları dinlerseniz size şunları söylerler: Aç susuz ve beş parasız çalışıyorduk. Bu yoldan babalarımız, kardaşlarımız cepheden trenle geleceklerdi Hâlbuki öyle olmadı, bu yolun tamamlanmasından hemen sonra gelen hayvan katarları, 220 köy ve kasaba halkını Orta Asya ülkelerine taşıyacaktı! Savaşın akıbetinin belli olduğu günlerde Stalin, bu halkı buralardan söküp atmayı kafaya koymuş, gerekli plân program ve yazışmaları tamamlamıştı. 14 Kasım ı 15 ine bağlayan gece bütün köyler askerler tarafından kuşatılarak iki saat içinde tahliye edildi ve yük ve hayvan vagonlarının dizildiği demiryolu istasyonlarına döküldü. Her taraf kar kış, soğuk! Yollarda açlık, hastalık, soğuk, kıtlık sadece ölüm getiriyordu. Ölenler de istasyonlarda askerler tarafından toplanıp araziye atılıyordu. Binlerce insan yollarda telef oldu. Sürgün yollarında menzile ulaşanlar Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan çöllerinde kolhozlara yerleştirildi. Bu sürgün dünya siyasî literatüründe maalesef gerektiği şekilde yer alamadı. Zira hiçbir suçu olmayan ve esasen bir suç da isnat edilmeyen bir bölge ahalisi binlerce kilometre uzaklara sürülmüştü. Hani insan hakları ve hak hukuk bezirgânları? Bu masum halk, tam 12 sene sıkıyönetim rejimi altında inledi. Nihayet 1953 te Stalin in ölümüyle bu rejimden kurtulduysa da diğer sürgün topluluklar gibi vatana dönemedi! Tarih 1990 lara gelince Sovyetler Birliği dağılma sürecine girdi. Bu dönem Ahıska Türklerinin yeni acılar, yeni kırgın ve sürgünlere maruz kaldığı bir dönemdir baharında Özbekistan da Fergana Vadisinde başlayan fecî olaylar onların bu ülkeden çıkması ve bütün Sovyet coğrafyasına dağılmasıyla sonuçlanmıştır. Bugün Ahıska Türkleri, yoğun olarak eski Sovyet coğrafyasının Ermenistan hariç hemen her ülkesinde, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan da hayata devam etmektedirler. 5. Yeni bir dönem Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla yeni millî devletler ortaya çıktı. Bu durum Ahıska Türklerini daha çok problemle karşı karşıya getirdi. Zira her devletin kendi yerli halkı ve yeniden tesis ettiği bir nizamı vardı. Ahıskalılar bunlardan hangisine tabi olacaktı? Çaresiz herkes yaşamakta olduğu devlete tabi olacaktı. Ama bu durum bu defa onları da yeni bir kültür, sosyal hayat ve anlayış ayrışmasına sürükleyecektir.

6 TBMM, 1992 yılında Ahıska Türklerinin Türkiye ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun u çıkardı. Bu kanunla 150 aile Iğdır a getirilerek yerleştirildi. Geçim şartları göz önüne alınmadan yapılan bu iskân başarısızlıkla sonuçlanacak, bu aileler ekmeğinin peşinde batı illerine gideceklerdi! Daha sonraki yıllarda serbest göç şeklinde tahminen bin kişi Türkiye ye gelecek ve daha ziyade Bursa, İstanbul, Antalya ve İzmir illerinde yerleşeceklerdi fırtınası sırasında Rusya ya gelenlerin birçoğuna vatandaşlık verilmemiş, en zaruri insan haklarından mahrum bırakılmışlardı. Bunlardan 12,500 kadar bir nüfus ABD tarafından kabul edilmiştir. Fakat orada da 24 eyalete serpiştirilmek suretiyle darmadağın edilmişlerdir. Ne var ki vatandaşlık ve iş verilmek suretiyle medenî hayat bahşedilmiştir! Parçalanan bir halk, parçalanan aileler, akrabalar ne yapacaklardı? Türkiye ye gelmek o kadar kolay ve cazip değildi. İkamet izni alsa da çalışma izni olmadığından yıllarca beklenecek vatandaşlık sürecini kaç kişi göze alabilir ki Bu şartlar karşısında onlara vatana dönüşten başka yol görünmemektedir. Fakat Gürcistan hükûmetlerinin hiçbiri onların vatana dönüşüne asla sıcak bakmamıştır. 15 Gürcistan, 1999 yılında üyelik başvurusu yaptığı Avrupa Konseyi nde Ahıska meselesiyle ciddî şekilde yüz yüze geldi. Zira Konsey, bu meseleyi halletmesini şart koşmuştu. Bu şarta göre Gürcistan altı sene zarfında bir kanun çıkararak vatana dönüş sürecini ikmal etmeliydi. Gürcistan, yıllarca ayak sürüdükten sonra 2007 yılında bir kanunu kabul etti. Fakat bu kanunun dili, üslûbu ve ruhu halka güven vermedi. Binlerce ailenin başvuru formları Tiflis te beklemektedir. Bunların kimine dönüş izni verdi, kimine vermedi, kiminin evrakını eksik buldu, kimininkini hiç kabul etmedi hatta aile fertlerini bile ayıracak uygulamalar ortaya çıktı. Kendi imkânlarıyla serbest göç şeklinde gelen birkaç ailenin hangi baskılar altında hayata direndiği de tarafımızdan iyi bilinmektedir. Gürcü tarafı, Stalin in sürgün kararnamesinde bile kendilerinden Türk olarak söz edilen bu halkın Türk olarak gelmesini istemiyor! Buraya gelmek isteyen Ben Gürcüyüm. Bizi Osmanlı Türkleştirmişti. Şimdi aslıma dönmeyi kabul ediyorum. demek zorunda bırakılmaktadır. Bu halkın içinden ayarlanmış ve kendilerine Gürcü adı verilmiş kişilerle bu yüz karası propaganda yürütülmektedir. Bu satırların yazarı, yılları arasında ifa ettiği Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu (AHDEF) Başkanlığı sırasında, Rus ve Gürcü diplomatların da katıldığı birkaç konferans düzenlemiş; hazırladığı raporlarla birkaç defa Avrupa Konseyi yetkilileriyle görüşmüştür. Daha sonra bu alanda faaliyet yapmak üzere teşekkül eden sivil toplum kuruluşu, gerekli bilgi ve iradeden mahrum olduğu için ne yazık ki bir varlık gösterememiş, o günden bugüne değişen hiçbir şey de olmamıştır. 6. Sonuç Burada işlemeye çalıştığımız bölümlerin her biri ayrı bir ihtisas mevzuu olacak değerdedir. Biz 2004 yılından beri neşrine gayret ettiğimiz Bizim Ahıska dergisiyle halkımızın sosyal, siyasî ve kültürel değerlerini işlemeye çalışıyoruz. Buna paralel olarak 15 Yunus Zeyrek, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Ankara, 2001; Ahıska Araştırmaları, Ankara, 2006.

7 yürütülmesi gereken siyasî faaliyet, Avrupa Konseyi gündemine girmişken, asla bırakılmamalıdır. İddia ediyoruz ki Ahıska meselesi bir Musul veya bir Kıbrıs meselesi kadar önemlidir, hayatîdir. Kendi coğrafyamızın tabiî uzantısı olan bir bölgenin masum halkı, suçsuz günahsız olduğu hâlde ebediyen vatanından mahrum edilemez. Biz bu bölgenin Türkiye ye ilhakını değil ama yerli ahalisinin vatana dönebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti devletinin, TBMM nin meseleyi ele almasını, ilgili ülkelerle (Rusya ve Gürcistan) gerekli müzakereleri yürütmesini istiyoruz. Uzatılmadan kısa bir zamanda yapılması gereken bu müzakerelerden bir sonuç alınamadığı takdirde, zaten birkaç yüz bin olan bu nüfusun Türkiye ye kabulü ve iskânı sağlanmalıdır. Halkımız kimseden bir şey istemiyor. O diyor ki: Bana zorluk çıkarma, müsaade et, gelip yerleşeyim. Çalışayım, evimi barkımı yapayım, ocağımı tüttüreyim; çoluk çocuğum yâd ellerde ziyan olmasın. Biz size Suriyeliler kadar yük getirmeyiz Mahut ve malûm çevrelerin Ermeni Konferansı düzenlemesi ve her 24 Nisan da bin bir türlü hezeyanla ortalığı velveleye vermesi karşısında, bu memleketin Müslüman ve Milliyetçi entelijansiyası ne iş yapmaktadır? Türk Tarih Kurumu veya bir üniversite niçin büyük bir konferans düzenlemez? Her Allah ın günü ekranlarımızdan bize hakaret eden bayağı kişilere verilen imkânlar niçin bir Ahıska meselesi için akla gelmez? Son sözümüz şudur: Bu halk vatana dönemediği veya Türkiye ye davet edilmediği takdirde, her bir ailenin, her bir ferdin gurbet ellerde, yâd diyarlarda göz göre göre eriyip gideceği gün gibi aşikârdır. Yeni Türkiye Dergisi, 2013, Ankara

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız?

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? hem de komşularına hayatı haram etmişlerdir. 1828 Osmanlı-Rus Harbi nden itibaren içlerinde beslenen Türk kiniyle hareket etmekte, yeni nesillerini yüz yıldan beri bu kinle

Detaylı

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi-

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- Gözden geçirilmiş ilâveli 2. Baskı 376 Sayfa Yunus ZEYREK Ankara 2011 Bu kitabın mevcudu vardır. Fiyatı: Posta ücreti dâhil: 20 TL. İsteme adresi: zeyrek.y@gmail.com

Detaylı

GÜNEY KAFKASYA DAN TÜRKİYE YE GELEN MUHACİR VE MÜLTECİLERİN DURUMU (1921-1945)

GÜNEY KAFKASYA DAN TÜRKİYE YE GELEN MUHACİR VE MÜLTECİLERİN DURUMU (1921-1945) A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 35 Erzurum 2007-341- GÜNEY KAFKASYA DAN TÜRKİYE YE GELEN MUHACİR VE MÜLTECİLERİN DURUMU (1921-1945) The Situation of the Refugees and Emigrants Coming

Detaylı

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ATATÜRK ANADOLU'DA Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs

Detaylı

Rus ve Ermeni Tehdidine Karşı Kuzey Azerbaycan da Kurulan İlk Türk Siyasi Teşekküller

Rus ve Ermeni Tehdidine Karşı Kuzey Azerbaycan da Kurulan İlk Türk Siyasi Teşekküller Rus ve Ermeni Tehdidine Karşı Kuzey Azerbaycan da Kurulan İlk Türk Siyasi Teşekküller Taşnaksütyun un örgütlü hareketine karşı dağınık bir halde mücadele etmeye çalışan Müslüman aydın gruplar, özellikle

Detaylı

ANA BEN TİFLİS E VARMALI OLDUM

ANA BEN TİFLİS E VARMALI OLDUM ANA BEN TİFLİS E VARMALI OLDUM Yunus ZEYREK Tiflis, zihnimde yer etmiş olan şehirlerden biridir. Küçük yaşlarda okuduğum Âşık Garib te rastlamıştım Tiflis e. Tebrizli bir genç, rüyasına giren Tiflisli

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR Gönüllü Şehit Oldular 1 1. Dünya Savaşı ndan Kurtuluş Savaşı na Giresun GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) nin Kültür Hizmetidir Bu belgesel kitap İlim, Kültür, Tarih

Detaylı

ERMENİLERİN SURİYE YE NAKLİ : SÜRGÜN MÜ, SOYKIRIM MI? BELGELER

ERMENİLERİN SURİYE YE NAKLİ : SÜRGÜN MÜ, SOYKIRIM MI? BELGELER ERMENİLERİN SURİYE YE NAKLİ : SÜRGÜN MÜ, SOYKIRIM MI? BELGELER Yusuf HALAÇOĞLU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... IV SUNUŞ... V ERMENİ MESELESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE ERMENİ KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ... 1 NEDEN

Detaylı

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu *

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * Kemal YAKUT ** II. Dünya Savaşı na kadar Türk-Sovyet ilişkileri, Bağımsızlık Savaşı sırasında Lenin

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Bulgar, Göç, Göçmen, Balkan Savaşı, Rumeli Türkleri

Anahtar Kelimeler: Bulgar, Göç, Göçmen, Balkan Savaşı, Rumeli Türkleri Tarih Okulu The History Scholl İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 113-145. Number XIV, pp. 113-145. BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TÜRKİYE YE GÖÇ HAREKETİ (1950-1951) Filiz ÇOLAK Özet Türkiye

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI

MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANLAŞMASI MUDANYA MÜTAREKESİ (3-11 EKİM 1922) Büyük taarruzun zaferle sona ermesi üzerine İtilâf Devletleri TBMM ne mütareke çağrısında bulundular. Türk Ordusu ile İngiliz işgal

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

I. DÜNYA SAVAŞINDA RUSYA NIN UKRAYNA VE DİĞER BÖLGELERİNDEKİ TÜRK SAVAŞ ESİRLERİNE DAİR BAZI TESPİTLER*

I. DÜNYA SAVAŞINDA RUSYA NIN UKRAYNA VE DİĞER BÖLGELERİNDEKİ TÜRK SAVAŞ ESİRLERİNE DAİR BAZI TESPİTLER* I. DÜNYA SAVAŞINDA RUSYA NIN UKRAYNA VE DİĞER BÖLGELERİNDEKİ TÜRK SAVAŞ ESİRLERİNE DAİR BAZI TESPİTLER* Nuri KÖSTÜKLÜ** ÖZET Bu araştırmada, I. Dünya Savaşı nda Rusya ya esir düşen Türk askerlerinin durumu

Detaylı

Agop ya da Acar İsmail: Kilis Merkeze Bağlı Acar Köyü nde Bir Ermeni-Fransız Askeri

Agop ya da Acar İsmail: Kilis Merkeze Bağlı Acar Köyü nde Bir Ermeni-Fransız Askeri Agop ya da Acar İsmail: Kilis Merkeze Bağlı Acar Köyü nde Bir Ermeni-Fransız Askeri Bu çalışma, Kilis merkeze bağlı Acar köyünde, Milli Mücadele yıllarında ve sonrasında, vatanın birlik ve bütünlüğünü

Detaylı

ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!..

ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.. ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.. CHP Altındağ İlçe Başkanlığı Dr. Ahmet SALTIK ADD Bilim-Danışma Kurulu Yazmanı profsaltik@gmail.com, www.ahmetsaltik.net 03 Mayıs 2013 / ANKARA 03.05.2013

Detaylı

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu Taraf / AYŞE HÜR Milli Mücadele nin başlarında, Mustafa Kemal, Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda ordu komutanlarına ve Sovyet

Detaylı

TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE MÜBADELEDEN ISKAT (ÇIKMA) YOLLARI

TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE MÜBADELEDEN ISKAT (ÇIKMA) YOLLARI TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE MÜBADELEDEN ISKAT (ÇIKMA) YOLLARI Dr. İbrahim ERDAL 30 ÖZET Türkiye ile Yunanistan

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

Dilde, fikirde, işte birlik!

Dilde, fikirde, işte birlik! Dilde, fikirde, işte birlik! 16 İsmail Bey Gaspıralı nın birlik kavramlarının en önemlilerinden biri, dünyadaki bütün Türklerin, hiç değilse onların aydınlarının anlayıp okuyacağı bir ortak Türk dilinin

Detaylı

Milli Mücadele tarihimizle ilgili olarak çok

Milli Mücadele tarihimizle ilgili olarak çok Tarih Bilinci ARAS TÜRK HÜKÜMETİNİN KURULUŞU Nazim KAHRAMANOV Tarih Bilimci Milli Mücadele tarihimizle ilgili olarak çok önemli bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Azerbaycan ın çeşitli bölgeleri ve bu

Detaylı

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime Tarih Okulu The History School İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 27-53. Number XIV, pp. 27-53. TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ Metin KILIÇ Özet Cumhuriyetin ilk

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı

Türk-Ermeni İlişkilerinde Başka Bir Sorun: Metsamor Nükleer Santrali ve Türkiye ye Etkileri

Türk-Ermeni İlişkilerinde Başka Bir Sorun: Metsamor Nükleer Santrali ve Türkiye ye Etkileri Türk-Ermeni İlişkilerinde Başka Bir Sorun: Metsamor Nükleer Santrali ve Türkiye ye Etkileri Mevlüt Yüksel* Özet Türk-Ermeni ilişkilerinde görmezden gelinen önemli bir sorun daha vardır. Bu sorun Ermenistan

Detaylı

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü Cemil Koçak Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Teşkilâtı Mahsusa hakkında bil(ebil)diklerimiz pek az; neredeyse

Detaylı