DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı"

Transkript

1 DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011

2 KBY de Böbrek Yetmezliği 5 Evrede Gelişir Evre 1: GFR 90 ml/dak üzerinde, ancak renal hasar bulguları var (hematüri, proteinüri) Evre 2: GFR ml/dak Evre 3: GFR ml/dak Evre 4: GFR ml/dak.bun ve kreatinin yüksekliği yanısıra, izostenüri, noktüri, hiperfosfatemi, anemi v.b. görülür. Evre 5 (Üremi dönemi): GFR 15 ml/dak nın altındadır. Son dönem böbrek yetmezliğidir. Renal replasman gereklidir.

3 Kronik Diyalize Başlama Gerekçeleri Mutlak Gerekçeler Nisbi Gerekçeler - Üremik ensefalopati - Halsizlik, kendini kötü hissetme -Perikardit - İştahsızlık, sabah bulantılar, beslenme sorunu -Tedaviye dirençli hipervolemi - Dikkat, hafıza, zihinsel fonksiyonlarda bozulma - Tedaviye dirençli hipertansiyon - Depresyon, - Bulantı-kusma, oral beslenme - Şiddetli, kontrol edilemeyen kaşıntı bozukluğu - Klinik olarak önemli kanama eğilimi

4 Diyaliz Ne Zaman Başlanmalı 50 yıldır diyaliz tedavisi yapıyoruz, Hala ne zaman başlanmalı(?) Diyalize başlarken malnitrüsyon bulunması ölüm riskini artırmaktadır Objektif diyaliz başalama kriterleri; 4 g/dl > albümin düzeyi 200 mg/dl > transferrin düzeyi g /kg/gün > diyetle protein alımı Yapılan çalışmalar erken diyalizin, geç diyalize göre daha yararlı olduğunu göstermektedir Yinede, diyalize başlamada, hastanın subjektif semptomları ve hekimin değerlendirmesi esastır Hakim RM, Lazarus JM. Initiation of dialysisj Am Soc Nephrol. 1995;6(5):

5 Diyalize başlama kılavuzu önerileri DOQI Evre-4 KBY li hastalar HD, PD ve transplantasyon hakkında bilgilendirilmeli - Böbrek fonksiyonları klirens ile değerlendirilmeli (BUN, kreatinin düzey ile değil), tahmini GFR için Cockroft-Gault formülü veya MDRD formülleri kullanılabilir - GFR< 15 ml/dak veya haftalık kt/v < 2 olan hastalarda, RRT, yarar, risk değerlendirmesine göre başlanmalı. - Protein alımı (>0.8 kg/gün) ve üremik semptomlar yoksa takip edilebilir GFR< 6 ml/dak olan bütün hastalara RRT önerilmelidir (Lameire et al. Nephrol Dial Transplant 2002;17:1550)

6 Erken Veya Geç Diyaliz Nedir? BaşlangıçGFR 15 ml/dak altı üstü mü? BaşlangıçGFR 10 ml/dak altı üstü mü? BaşlangıçGFR 7 ml/dak altı üstü mü? BaşlangıçGFR 5 ml/dak altı üstü mü? Pek çok çalışmada erken veya geç diyaliz sınırı o günkü veriler ve kılavuzlara göre belirlenmiştir ve birbirinden önemli farklılıklar göstermektedir, Bu nedenle bazı çalışmaların sonuçlarını birbiriyle karşılaştırmak yanıltıcı olur

7 Erken Diyalizin Olası Yarar ve Zararları Yararları Hastanın acil durumla karşılaşma ve hastaneye yatma riski ve süresi azalabilir Hastanın beslenmesi düzelir Hipervolemi ve hipertansiyon daha kolay kontrol edilir Anemi tedavisi kolaylaşabilir Osteodistrofi kontrolü kolaylaşır Mortaliteye etki? Zararları Hastanın özgürlüğükısıtlanır Rezidüel renal fonksiyonlar hızla azalır Vasküler giriş, kateter komplikasyonları Hemodiyaliz komplikasyonları Periton diyalizi komplikasyonları Diyaliz kaynaklı inflamasyon Mortaliteye etki?

8 Erken Diyalizi Yararlılığı Bonomini et.al. Early dialysisi in renal substtitutive programs. (Kidney Int 1978;13: ) ABD de 4 yıllık HD yaşam %50 iken, İtalya da hastalar GFR ml/dak arasında diyalize başladıklarında %84 bulmuşlar Bonomoni etal. Long term early dialysis (in: uremai Pathobiology of patients treated for 10 years or more, 1981: ) Kreatinin klirensi >10 ml%dak olan hastalarda 10 yıllık yaşam %88 iken, ortalama 4 ml/dak iken başlayanlarda %55 bulunmuş

9 Diyalizi üremik semptomlar çıkıncaya kadar geciktirmekle geç kalınmış olur mu? (Delaying initiation of dialysis till symptomatic uraemia is it too late?) Tang S C W et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2007;22:

10 Diyalizi üremik semptomlar çıkıncaya kadar geciktirmekle geç kalınmış olur mu? (Delaying initiation of dialysis till symptomatic uraemia is it too late?) Çalışmaya katılanların başlangıç demografik ve klinik verileri Diyalize Elektif Başlayanlar(n = 151) Başlangıçta diyalizi ret edenler (n = 82) Yaş 57.7 ± ± 11.3 Erkek oranı 50.3% 53.7% Diabetik oranı 39.7% 46.3% Body mass index (kg/m2) 22.5 ± ± 3.9 Günlük idrar miktarı (ml) 1144 ± ± 344 GFR (ml/dak/1.73 m2) 9.21 ± ± 1.40

11 Diyalizi üremik semptomlar çıkıncaya kadar geciktirmekle geç kalınmış olurmu? Kaplan Meier analizi: 1-yıllık yaşam Tang S C W et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2007;22:

12 Diyalizi üremik semptomlar çıkıncaya kadar geciktirmekle geç kalınmış olur mu? Kaplan Meier analiz: kardiovasküler olaysız 1-yıllık yaşam. Tang S C W et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2007;22:

13 Doğu Yorkshire da diyalize yeni başlayan hastalarda mortalite risk faktörlerinin analizi 94 hasta değerlendirilmiş, ort. Yaş:63 İlk 1 yıl Erken mortalite toplam 5 yıllık mortalitenin %56 sıymış Diyaliz başlangıcı ile ilgili erken mortalite risk faktörleri; İleri yaş (68 e karşı 61, p=0.05) Düşük Hb düzeyi (8.4 e karşı 9.4, p<0.01) Periferik arter hastalığı varlığı (p=0.04) Diyalize başlarken düşük GFR (5,4 ml/dakikaya karşı 6.4 ml/dak, p=0.06) Cherikuri A et al. Oxford Journal Medicine 2009;103:41-48

14 Diyaliz Başlama Zamanlamasının Mortaliteye Etkisi (Impact of Timing of Initiation of Dialysis on Mortality) Bu çalışmada toplam yıllarında USRDS DMMS II kayıt sistemindeki 2920 hasta değerlendirilmiş Diyalize girenlerde mortalite faktörleri araştırılmış Ayrıca erken diyalize girmenin mortaliteye etkisi araştırılmış ancak; Renal fonksiyonlar MDRD, Cockroft Gault serum kreatinini, 100/serum kreatinini ve ölçülmüş kreatinin klirensi için ayrı ayrı değerlendirildiğinde sonuçların farklı olduğu görülmüş GFR, MDRD ye göre hesaplandığında, diyalize girişte GFR değerinde her 5 ml/dak artış mortaliteyi %28 artırmakta, ancak CrCl deki 5 ml/dak artış mortaliteyi değiştirmemektedir Beddhu S et al. Am Soc Nephrol 14: , 2003

15 Diyalize başlarken GFR deki 5 ml/dak artışın mortaliteye etkisi (BFT nin çeşitli değerlendirme şekillerine göre) Impact of Timing of Initiation of Dialysis on Mortality. J Am Soc Nephrol 14: , 2003

16 Diyalize Erken Veya Geç Başlanması, Randomize, Kontrollü Bir Çalışma (A Randomized, Controlled Trial of Early versus Late Initiation of Dialysis) (Cooper BA et al. IDEAL Study. N Engl J Med 2010; 363: )

17 Diyalize Erken Veya Geç Başlanması, Randomize, Kontrollü Bir Çalışma (A Randomized, Controlled Trial of Early versus Late Initiation of Dialysis) Cooper BA et al. IDEAL Study. N Engl J Med 2010; 363:

18 Diyalize Erken Veya Geç Başlanması, Randomize, Kontrollü Bir Çalışma (A Randomized, Controlled Trial of Early versus Late Initiation of Dialysis) Cooper BA et al. IDEAL Study. N Engl J Med 2010; 363:

19 Diyalize Erken Veya Geç Başlanması, Randomize, Kontrollü Bir Çalışma (A Randomized, Controlled Trial of Early versus Late Initiation of Dialysis Cooper BA et al. IDEAL Study. N Engl J Med 2010; 363: ) Bu çalışmada, diyalize girmenin 2,2 ml/dak geciktirilmesi, hastaların 6 ay diyalize geç girmesiyle sonuçlanmıştır.

20 Bakımevinde Kalan Hastalarda Erken Diyalize Başlamada Semptom ve Bulguların Önemi -Bu çalışmada, yıllarında ABD de bakımevinde yaşarken diyalize başlayan 2402 hastanın kayıtları incelenmiş -Diyalize başlamadan önce 7 semptom ve bulgunun, ve bunlardaki değişikliklerin diyalize başlamaya etkileri araştırılmıştır -Bu semptom ve bulgular; günlük aktivitede bağımlılık, kognitiv fonksiyon, ödem, nefes darlığı, beslenme sorunları, kusma, vücut ağırlığı. -Diyalize başlarken ort. GFR: 9.8 ml/dak -Bu semptom ve bulguların herbirinin varlığı veye şiddetlenmesi diyalize erken başlama riskini anlamlı ölçüde artırmaktadır (ortalama herbiri %16) -Volüm yüklenmesi erken diyalize başlamada en önemli faktör görünmektedir - Ancak bu faktörlerden bir veya birkaçının varlığı hastaların sadece %31 inde erken diyalize başlamayı izah etmektedir. -Bu çalışmada diyalize başlamada metabolik faktörleri değerlendirilmemiş. Am J Kid Dis 2010;56:

21 Bakımevinde Kalan Hastalarda Erken Diyalize Başlamada Semptom ve Bulguların Önemi

22 Bakımevinde Kalan Hastalarda Erken Diyalize Başlamada Semptom ve Bulguların Önemi

23 Bakımevinde Kalan Hastalarda Erken Diyalize Başlamada Semptom ve Bulguların Önemi

24 ABD ve Türkiyede Erken Diyaliz Eğilimi

25 50% Kategori 1 40% 30% 20% 10% 0% ABD de çeşitli yaş gruplarındaki diyaliz hastalarından, egfr > 10 ml/dak iken diyalize başlayanların 1996 ve 2005 yıllarındaki oranları (Rosansky SJ. Kidney Int 2009;76: )

26 ABD de çeşitli yaş gruplarındaki diyaliz hastalarından, egfr > 10 ml/dak iken diyalize başlayanların 1996 ve 2005 yıllarındaki oranları (Rosansky SJ. Kidney Int 2009;76: )

27 Türkiyede 2009 yıl sonu itibariyle renal replasman tedavisi alan hasta sayılarının yıllar içinde değişimi (Türkiye 2009 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu)

28 (Türkiye 2009 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu)

29 Türkiyede renal replasman tedavisi gören hastaların, yıllar içinde milyon nüfus başına insidans ve prevalansındaki değişim (2001 yılından önceki insidans rakkamları güvenilir olmayabileceği için gösterilmemiştir). (Türkiye 2009 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu)

30 Türkiye de renal replasman tedavisi gören hastalarda primer etyolojinin yıllar içindeki değişimi. (DM: Diyabetes Mellitus, KGN: Kronik glomerülonefrit, HT: Hipertansiyon, PBH: Polikistik böbrek hastalığı, PN: Piyelonefrit) (Türkiye 2009 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu)

31 (Türkiye 2009 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu)

32 (Türkiye 2009 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu)

33 (Türkiye 2009 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu)

34

35 Türkiyede Diyalize Başlama Ülkemizde ortalama hangi GFR değerinde diyalize başlandığına dair elimizde net veri yoktur, Ancak 2009 yılı TND kayıtları ve kabaca, GFR(ml/dak)= 100/Serum kreatinini (mg/dl) gözönüne alınırsa, Diyaliz hastalarının %85 kadarının GFR 10 ml/dak üzerindeyken diyalize başladığı söylenebilir. Bu rakam ABD 2005 verilerindeki %45 oranından çok daha yüksektir

36 SONUÇ Yapılan bütün çalışmalara karşın, Hakim arkadaşlarının 1995 yılında söyledikleri Diyalize başlamada, hastanın subjektif semptomları ve hekimin değerlendirmesi esastır görüşü günümüzde de geçerlidir. Mevcut veriler, diyalizi gerektiren acil durumlar ve eşlik eden hastalıklar dışında, GFR 7 10 ml/dak ya ininceye kadar hastaların güvenle izlenebileceğini düşündürmektedir.

37 SON SÖZ Diyalize başlama kararı, hastayla birlikte hastayı izleyen hekime aittir. Hastaların diyaliz tedavisini sırf GFR değerine bakarak geciktirmek, özellikle yaşlı hastalarda telafisi olmayan kötü sonuçlar doğurabilir GEREKTİĞİNDE DİYALİZDEN KORKMA, GEÇ KALMAKTAN KORK

Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon

Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon Toplantının sonunda hayatınızdaki bir karmaşanın çözümlendiğini görüyorum Diyaliz Akut Böbrek

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KBY de ESA TEDAVİSİ Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KRONĠK BÖBREK YETERSĠZLĠĞĠ VE ANEMĠ K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Kronik Böbrek Hastası Ne Kadar Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Hipertansiyon i Diyabet Nefrotoksinler Kilo kontrolü Su/sıvı tüketimi Clin J Am Soc Nephrol. 6: 2558-2560, 2011. Doktorum bana

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM Geriatri 4 (3): 120-126, 2001 Turkish Journal of Geriatrics DERLEME Dr. Hüseyin OKUTAN Dr. Ali KUTSAL AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM ÖZET Günümüzde giderek artan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

AL amiloidoz ve Cast Nefropatisi: Yenilikler neler? Dr. Șule Șengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Ekim-2014

AL amiloidoz ve Cast Nefropatisi: Yenilikler neler? Dr. Șule Șengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Ekim-2014 AL amiloidoz ve Cast Nefropatisi: Yenilikler neler? Dr. Șule Șengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Ekim-2014 PLAN Multiple Myeloma da (MM) tanımlamalar ve böbrek tutulumu Amiloidozlar

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

Özel Makale. Emzirme ile ilgili ESPGHAN Klavuzu

Özel Makale. Emzirme ile ilgili ESPGHAN Klavuzu Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 49:112-125 2009 by European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and North American Society for Pediatric Gastroenterology,

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diyabete bağlı KBY li hastalarda vasküler hastalıklara bağlı erken ölüm insidansı diyabetik olmayanlara göre daha yüksektir USRDS 2004 Annual Data Report. TND

Detaylı

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Erdem SİLİSTRELİ*, Öztekin OTO** * Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı uludag@gazi.edu.tr 1963 yılında Ankara da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı