Ali Püsküllüoðlu EREÐLÝ YOKKEN ARMUDUN ADI NEYDÝ ÇALIMLI SÖZLER KÝTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ali Püsküllüoðlu EREÐLÝ YOKKEN ARMUDUN ADI NEYDÝ ÇALIMLI SÖZLER KÝTABI"

Transkript

1 1

2 2

3 Ali Püsküllüoðlu EREÐLÝ YOKKEN ARMUDUN ADI NEYDÝ ÇALIMLI SÖZLER KÝTABI 3

4 Can Yayýnlarý: 1530 Yaþam: 103 Ali Püsküllüoðlu, 2005 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., basým: Aralýk basým: Nisan 2006 Yayýna Hazýrlayan: Faruk Duman Kapak Tasarýmý: Erkal Yavi Kapak Düzeni: Semih Özcan Dizgi: Serap Bertay Düzelti: Nurten Sönmezcan Montaj: Mine Sarýkaya Kapak Baský: Çetin Ofset Ýç Baský: Özal Basýmevi Cilt: Yýldýz Mücellit ISBN CAN SANAT YAYINLARI YAPIM, DAÐITIM, TÝCARET VE SANAYÝ LTD. ÞTÝ. Hayriye Caddesi No. 2, Galatasaray, Ýstanbul Telefon: (0212) Fax: e-posta:

5 Ali Püsküllüoðlu EREÐLÝ YOKKEN ARMUDUN ADI NEYDÝ ÇALIMLI SÖZLER KÝTABI SÖZLÜK CAN YAYINLARI 5

6 6

7 ÇALIMLI SÖZLER KÝTABI Sözlük çalýþma larým sýrasýnda rast ladýkça gü lümsediðim hoþ sözleri bir yana ayýrdým. Bunlarýn kimileri sözlüklere bile girmiþ sözlerdi. Abacý kebeci, sen neci? Bugün abacý da, ke be ci de yok ama halkýn sözü sözlükte yaþýyor. Ben ce hoþ bir söz. A köse, sayýlmadýk kaç tel sa kalýn var? hoþ bir söz. Baz baz la, kaz kaz la, kel ta vuk to pal ho roz la, ya da Beðenmeyen küçük kýzýný vermesin, gibi niceleri... Sözlükler de arar sanýz da ha böyle pek çok hoþ söz bulursunuz. Onlar halkýn yaratýcýlýðýný belgeler. Ama halk, on larý ya ratýrken de býyýk altýndan gü lüm ser gi bidir. Bunu da duyumsarsýnýz. Halkýn bu tür sözle ri nin hep si yazýya geç miþ midir? Konuþma dilinde var olanlar örneðin. Bun larýn bir bölümü var sa da bir ço ðu sözlükler de bulunmuyor. Sözlükçüler de haklý, bunlarýn kimilerini bir sözlük düze ni için de ver mek, on larýn karþýsýna yöntem so run larý çýka ra bi li yor. Ki mi le ri ni alamýyor lar. 7

8 Örneðin þunlarý sözlüðe almak, sözlükçüleri düþündürür: Ba banýn malý mý?, babam mezardan kalksa, bý rak daðýnýk kalsýn, bir nal bul duk, üç nal la bir at kaldý, dok tor ne yer se ye sin de di, göbe ðin ba na mý baðlý?, Ha san al maz ba san alýr, hay di caným sen de, ka sa ba et bor cum yok, pa ran ka dar ko nuþ!, parayla mý?, saldým çayýra, Mevla kayýra, þimdiki aklým olsaydý, yer misin yemez misin... Oysa bunlarý sýk sýk duyarýz, çoðunu biliriz, yeri geldikçe de kullanýrýz. Anlamsýz olmadýklarý gibi, konuþmaya renk katarlar, dilde akýcýlýk saðlarlar. Konuþmanýn baðlamý içinde kolayca anlaþýlýrlar. 8 Þu sözle ri hoþ bul maz mýsýnýz? Ciddi misin flört mü ediyorsun? Cin þiþeden çýktý. Ektiðim biçtiðim nohut, çarþýya geldin de leblebi mi oldun? Deh de miþ dünyayý çüþ di ye sen mi dur du ra caksýn? Ge lin ol dun kýz ol dun bir öpücüðünü görme dik. Gelin oynamayý severdi, güve yi de çalgýcý çýktý. Getir bana hýdrellezi, sana göstereyim yazý. Kal madý köz, tüken di söz, kalkýn gi din siz, ya tacaðýz biz. Kýrýk ba na bugün lazým, yarýn ko cam da ge lir. Ömrün uzun, düðünün güzün ol sun. Sam yeli vurmuþ mayýs çirozu. Þu sözler de gülümse ten bir acýlýk yok mu dur? Az ya þa çok ya þa, akýbet ge lir ba þa. Doktor ne yerse yesin dedi. Geliþine varýþým, tarhana aþýna bulgur aþým. Han gi de re ye git tik se bir kurt karþýmýza çýktý.

9 Hep ba na hep ba na de ðil bir sa na bir ba na. Kavanoz götlü dünya. Þu daðýn ardý da gur bet. Her bi ri bir öykü de ðe rin de, çok il ginç sözler de var: -Aman dayý ölüyo rum. Val lah ye ðe nim sen bi lirsin. Anam ba na kýz der ama be nim ken di me hiç umudum yok. Babaný öldürdüysem, yemedim, ortada yatýyor. Baltayý yitirdiðime yanmam, bulan aðzýný taþa sürter diye yanarým. Batarsam da batayým, 25 dirhem daha içyaðý alacaðým. Beyden bir at istedim, verirse biner giderim, vermez se döner giderim. Çalý idi çýrpý idi evim idi ya, ayý idi uyu idi erim idi ya. Çapýtýna çu lu na âþýklýk ne halýna. Davul zurnayla düðün olur da Çingene Aðasý nýn haberi olmaz mý? En güven di ðim ba bamdý, onu da anamýn üs tün de gördüm. Evin evi me karþý, baðýn baðýma karþý, se nin ka rýn öldü, be nim ko cam öldü, iþ te böyle Meh met Aða... Geçinmeye niyetin varsa yoðurt yiyeni karýþtýrma. Girmediði bir Gerede zindaný kalmýþ (onda da altý ay eðlenmiþ). Göbe ðin ba na mý baðlý? Güneþ doð sun da sa bah ol masýn varsýn. Han gi ke þi þin öldüðünden ha be ri yok, vay Vartan! (ya da vay Va si li!) di ye aðlýyor. Horasan da halý dokunduðunu iþitmiþ ama enine mi, uzununa mý bilmiyor. 9

10 Mademki almayacaktýn, pekmezime neden su kattýrdýn? Sen ga rip bir Çin ge ne sin, gümüþ zur na ne ne ge rek. Ser çe de miþ ki, günde bir bat man yaðým eri yor. Yere giresin, senin bir batman neren gelir? Ver di ðin bir yu mur ta öldürdün dürte dürte. Bunlarýn ve benzerlerinin bir sözlük düzeni içinde su nul masýnýn, özel lik le de tanýmlan ma larý nýn güçlükler çýkaracaðýný biliyorum. Onun için sanki bir sözlük dü zen li yor muþ, tanýmla ma ya da ç a lýþma dan taným lý yor muþ gi bi yapýp bu hoþ sözler le siz le ri gülümset mek is te dim. Ya ni tanýmlarý taným de ðil, bir gülmece öðesi olarak düþünmenizi dilerim. Bir kez da ha be lir te yim, amacým bu sözle re bir baþ ka gözle de bakmamýzý saðlamak. Bu bir sözlük de ðil, halkýn hoþ sözle ri nin küçük bir der le me si. Ya ni bir þa kacý sözler, çalýmlý sözler ki tabý. Halk bunlarý çoðunlukla þaka olarak, þaka yollu kullanýr. Onlarýn (hepsinin deðil; çünkü hepsini derleme ye be nim gücüm yet mez) bir ara da bu lun masý da hoþ olur, di ye düþündüm. Bu düþünce be ni bir kaç yýldýr zorlayýp durdu. Sonunda bu küçük derleme ortaya çýktý. Onu sizlere sunuyorum, bu hoþ sözleri okuyun ve gülümseyin diye... Ali Püsküllüoðlu Ankara, 21 Þubat

11 A A köse, sayýlmadýk kaç tel sa kalýn var? Kaldýysa ben de say mak is te rim ya ni. Aba bulamaz etine, atlas yamar götüne. Ne bulursa onu yamayacak elbet. Abacý kebeci, sen neci? Ýþime karýþma kardeþim! Abasý yok, poy ra za karþý gi der. Poy raz sert eser, üþür, söyle yin de kürkünü giysin. Abayý yaktý Fatmacýðýn bezine. Has pa da iyi gi yin miþ ha ni, aba yakýlmaz mý? Ab dal olup da kýrmýzý kayýþlý da vul mu ça la cak sýn? Ne ka dar çalýþsan zen gin ola mazsýn, iyi si mi boþ ver arkadaþ. Abdala malum olur. Aptal olana yani. Abdalýn dostluðu köy görününce ye kadar. Dostluk dediðin böyle olur iþte. 11

12 Abdalýn karný doyunca gözü pabucunda olur. 12 O za man karnýný ça buk do yur ma ki onun la biraz daha çene çalabilesin. Ab dalýn karný do yun ca gözü yol da olur. bkz. Abdalýn karný doyunca gözü pabucunda olur. Ace mi adamýn elin de am aða ca çýkar. Ýndirebilirsen indir o zaman. Acemi erkekten kadýn bile korkar. Aman bir ya ra mazlýk çýkmasýn di ye... Ace mi katýr kapý önünde yük in di rir. Beceriksiz insan ne yapar peki? Acý patlýcaný kýraðý çal maz. Bu de mek tir ki patlýcan lar her þe ye alýþýktýr. Acýdým am ver dim, adým oros pu kaldý. Kimseye acýmayacaksýn arkadaþ! Acýkacaðým diye sýçmaya korkar. Pintiliðinden deðil caným, korkusu ortalýðý pisleyeceðinden. Aç aç ile yatýnca ara da di len ci do ðar. Sa manlýk sey ran ol sa da, yok sul olan o iþ te ge lece ði de düþünsün ya ni. Aç koynunu kuþ konsun. Aþk olsun. Vallahi þaka, kuþ konacaðý yeri bilir. Aç köpek fýrýn deler. O za man fýrýncý da köpe ði aç býrak masýn. Aç it fýrýn de ler. bkz. Aç köpek fýrýn deler. Aç tavuk kendini arpa ambarýnda sanýr.

13 Býrak sansýn. Düþten kim za rar görmüþ ki? Aça dokuz yorgan örtmüþler, yine uyu yamamýþ. Birkaç yorgan daha yok muy muþ? Açýkgözleri jandarma yazýyorlar. Yok, kalsýn. Dað taþ do la þa cak ha lim yok. Açýkta bir þey mi gördün? Ne sýrýtýyor sun be! Açtý aðzýný yum du gözünü. Aðzýný açtýðýna, gözünü yum du ðu na göre yi yecek bir þey ler is ti yor. Yok sa fe na ya par ha! Açtýrma kutuyu söyletme kötüyü. Bu laþ ma ona. Býrak ne ha li var sa görsün. Ad Ayþe nin, amcýk Menekþe nin. Ayþe de ondan yok muymuþ ki? Adamýn ne di ye ce ði aðzýnýn davýþýndan bel li olur. bkz. Adamýn Ömer di ye ce ði aðzýný büzüþünden belli olur. Adamýn Ömer di ye ce ði aðzýný büzüþünden bel li olur. Adam ya baþ ka bir þey söyle ye cek se? Adam ol da yüre ði min yaðýný ye. Sen de umut yok, adam ol mazsýn ar ka daþ. Adam sa na, eve gir me! di yor, sen di yor sun, paltomu nereye asayým? Amma anlayýþsýzsýn be kardeþim! Adam sandýk eþe ði, alnýmýza do kun du ta þaðý. Kabahat onun mu yani? Adamakla mal tükenmez. Öyleyse ada adayabildiðin kadar. 13

14 Adamlýk ben de kalsýn. 14 Ona ne ya pa caðýmý çok iyi bi li rim ama... Âdet ol sa da ye me ði man da ile ye sek. Laf do kun dur ma ko nu ða, býrak bi raz da ha yesin. Adým adým yer ede yim, gör sa na ne ler ede yim. bkz. Dur ken di me yer ede yim, gör (bak) sa na neler edeyim. Adýmýz oros pu ya çýktý, amýmýz sik görme di. Ne diyelim, karaçalanlar utansýn! Aðaca balta vurmuþlar, sapý bedenimden, demiþ. Ýnsan hýsým ak ra basýndan çe ker ne çe ker se mi demiþ aðaç? Aðaca çýkan keçinin dala bakan oðlaðý olur. Oðlak dala bakmasýn derseniz, dalý kesip önüne koyacaksýnýz. Aðaç ne ka dar uza sa göðe ere mez. Ama ya ereceðini sanýyorsa? Uzamasýný durdursun mu ya ni? Aðaçtan ata binesin. Ölesin, desene þuna... Aðanýn eli tutulmaz. Pin ti ise o baþ ka. Aðýr ol molla desinler. Kime molla dendiði anlaþýldý. Aðýr otur molla desinler. bkz. Aðýr ol mol la de sin ler. Aðýz kavafý. Çok konuþursan da geveze derler.

15 Aðýz tamburasý çalmak. Bir yandan titremek, bir yandan da Tamburamýn in ce uzun te li var þarkýsýný söyle mek. Aðýza tat boðaza feryat. Tat ile fer yat uyaðý çok güzel ol muþ de mek. Að la ma ölü için, að la de li için. Bu öðüdüm ku laðýna küpe ol sun, e mi? Að la yak da gözden mi olak, ölek de can dan mý olak? bkz. Að layýp da gözden mi olalým? Að layýp da gözden mi olalým? Doðru. En iyisi aðlamamak elbette. Aðzý burnu çarþamba pazarýna dönmek. Pazara gidince olur böyle þeyler. Aðzý olan konuþuyor. Ne yani, elbette konuþacak. Aðýz konuþmak için de ðil mi ki? Aðzý süt kokuyor. De mek ki çok süt iç miþ, raký ko ka cak de ðil ya! Aðzýmla diyeyim de neremle yiyeyim? Yi ne aðzýnla ye. Aðzýmla diyim (de) neremle yiyim? bkz. Aðzýmla diyeyim de neremle yiyeyim? Aðzýna bir par mak bal çal mak (bi ri nin). Ve onu o kim se ye An zer balý di ye yut tur mak. Aðzýna bir par mak bal sürmek (bi ri nin). bkz. Aðzýna bir par mak bal çal mak (bi ri nin). Aðzýna bir zey tin ve rip altýna bir tu lum tut mak (birinin). 15

16 16 Bir zey tin den bir tu lum fýþký olur mu? de memek, olmasýný beklemek. Aðzýndan çýkaný ku laðýn du yu yor mu? Duymuyorsan demek ki saðýrsýn! Aðzýndan çýkaný ku laðýn duy sun. bkz. Aðzýndan çýkaný ku laðýn du yu yor mu? Aðzýndan yel alsýn. Böyle þey ler söyle nir mi? Hem de yel de ðil fýrtýna alsýn. Aðzýný poyraza açmak. Aðýz dolusu poyraz yutmak. Aðzýnýn fermuarýný çekmek. Pantolon fermuarýný da açýk unutmamak. Ahýrda ya tar, düþünde pa di þah görür. Ne ya ni, yok sul lar hiç mi düþ görme sin? Ahmak gelin yengeyi halayýðý sanýr. Yen ge, kýz, ben yen ge yim, de se aðzýnda mý kalýr? Madem yen gedir, deyiversin. Ahrette iki elim yakanda olacak. O za man elim den kur tu la mazsýn, görürsün gününü. Ahrette iki elim yakasýnda olacak. bkz. Ahrette iki elim yakanda olacak. Ak sakaldan yok sakala geçmek. Yalnýz sa kalý ol sa, saçý da el den git mek. Akýl akýl, gel çen ge le takýl. Bu akýl gel me ye cek. Ba ri siz ba na bir akýl ve rin. Akýl daðýtýlýrken deðirmene karpuz öðütmeye gitmiþ.

17 Ne yapsýn, önce iþ. Akýllý düþününce ye kadar deli oðlunu everir. Deliye boþuna deli dememiþler. Akýllý köprü arayýnca ya dek de li su yu ge çer. bkz. Akýllý düþününce ye kadar deli oðlunu everir. Ak sak eþek le yüksek da ða çýkýlmaz. Doðru. Eþekten inip yürüme yi becermek de gerekir. Akþamdan sonra sabahýn hayrol sun (ya da hayrola). Günaydýn ý vaktinde söyle ki yerini bulsun. Al Allah delini, zapteyle kulunu. Kulun zýrdeli, onu ancak sen tutabilirsin Tanrým! Al baþýna be layý. Neden alayým? Al ben den de o ka dar. Yani ne kadar? Al bun dan da beþ pa ralýk. Za ten çok ucuz. Al eline kalemi, yaz baþýna geleni. Aný yaz mak mo dasýna sen de katýl. Al giy me dim ki alýnayým. Bana ne! Al gülüm ver gülüm. Doðrusu güzel alýþveriþ oldu. Al kiraz üstüne kar yaðmýþ. Yaðamaz mý yani? Ereðli Yokken Armudun Adý Neydi 17/2

18 Al sana bir kaya, nerene dayarsan daya. Benden bu kadar. Al tak ke ver külah. Çok iyi bir alýþve riþ ol du val lah! Alanla satan bilir, kadýnla yatan bilir. Kimse bilmez ama... Alan razý, sa tan razý. Ýþlerine karýþma, sana ne. Ala ke çi can der din de, ka sap yað (et) der din de. Herkesin kendine göre bir derdi olur elbette. Ala ke çi her va kit püsküllü oð lak do ður maz. Kimi zaman da alaca bulaca oðlak doðurur. Ala ca da na, ak bu zaðý sa de siz de mi var? Ne sandýn? On lar biz de de var. Alýn da ka çan mý? Býrakýrsan, görürsün. Alýþmadýk götte don dur maz. Her þe ye alýþmalý ya ni. Allah Allah. Þaþýla cak ne var ki? Al lah bir de di ðin den gayrý (baþ ka) sözüne inanýlmaz. Çok yalancýnýn biri desene þuna. Allahým sen bilirsin. Yoksa ben ona yapacaðýmý bilirim. Allah kardeþi kardeþ yaratmýþ, kesesini ayrý yaratmýþ. Herkes kendi kesesinden yesin diye. 18

19 Al lah köre nasýl ba kar sa kör de Al lah a öyle ba kar (mýþ). Ýyi bakýþlar ol sun. Allah ýn ondur madýðýný Peygamber sopa ile kovar. Böylece dokuz köyden kovulmuþ olur; onun cu köy ün de za ten sa hi bi vardýr: Be kir Coþ kun. Alt yaný baðlar gazeli. Sonrasýný ise kimse bilemez. Alt yaný kiraz bahçesi. Daha ötesi de umarým gül bahçesidir. Alt yaný çýkmaz so kak. Ara ba döne mez, onun için gir me. Altý aylýk se yis li ði var, kýrk yýllýk fýþký karýþtýrýr. Belki boncuk arýyordur. Altý sa kalým, üstü býyýðým. Kur tul mak için iki si ni de týraþ mý et sem? Altýndan atýný aldým da se ni ya yan mý koy dum? Atýn iþte orada duruyor, bin git kardeþim! Alt ta ka lanýn caný çýksýn. Ben nasýl ol sa üste çýkarým! Aman dayý ölüyo rum. Val lah ye ðe nim sen bi lirsin. Dayýya bak dayýya! Amasya nýn bardaðý, biri olmazsa bir daha. Amasya nýn elmasý da boldur. Amin diyecek dua demiyorsun ki! Bildiðim duayý oku da amin diyeyim! Anam avradým olsun. Sor maz lar mý a ka ba adam, ba ban ne der bu na? 19

20 20

21 21

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Osman Þahin GENÝÞ BÝR NEHRÝN AKIÞI

Osman Þahin GENÝÞ BÝR NEHRÝN AKIÞI Osman Þahin GENÝÞ BÝR NEHRÝN AKIÞI 3 4 TÜRK YAZARLARI Yayýn Yönetmeni Ýlknur Özdemir Dizgi Serap Bertay Düzelti Fulya Tükel Montaj Mine Sarýkaya Kapak Düzeni Semih Özcan Ýç Baský Özal Basýmevi Kapak Baský

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü PEMBE KUSA NE OLDU?

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü PEMBE KUSA NE OLDU? Sevim Ak Resimleyen: Behiç Ak PEMBE KUSA NE OLDU? ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Sevim Ak PEMBE KUŞA NE OLDU? Resimleyen: Behiç Ak www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti:

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Ad Hudler EV ERKEĞİ 3

Ad Hudler EV ERKEĞİ 3 1 2 Ad Hudler EV ERKEĞİ 3 Can Yayınları: 1487 Çağdaş Dünya Edebiyatı: 607 Househusband, Ad Hudler Ad Hudler, 2002. Can Sanat Yayınları Ltd. Şti., 2003 Bu kitabın yayın hakları Jenny Meyer Literary Agency

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye...

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... baba, bu kitap sana... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... Cevat AKKANAT: 1964 te Balýkesir-Dursunbey-K.Iþýklar Köyü nde doðdu. 1991 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri

Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri DERLEME Türkiye de Sığır, Koyun ve Keçilerde Belirlenen Kene Türleri Nazir DUMANLI, a Kürşat ALTAY, b Mehmet Fatih AYDIN c a Parazitoloji AD, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ b Parazitoloji

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler

Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 91-95 Alkol ya da Madde Kullananlara Psikiyatrik Yaklaşım: Temel İlkeler Doç. Dr. Kül

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KÝTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 5009 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1501 12.?.Y.0002.4134 Her hakký

Detaylı

MATTA !"# $ '"( $ ")"( * +, " - & ". - & " / & % gözler önüne serer. 0 " 1%2 " & %%'343567+ " % 8" / % $ "" 20& &/ " % 1 & % 2.

MATTA !# $ '( $ )( * +,  - & . - &  / & % gözler önüne serer. 0  1%2  & %%'343567+  % 8 / % $  20& &/  % 1 & % 2. MATTA!"# $ %" ""& '"( $ ")"( * +, " - & ". - & " / & % gözler önüne serer. 0 " 1%2 " & %%'343567+ " % 8" / % $ "" 20& &/ " % 1 & % 2. 2 % % '64659497+ % -"%: - ;- & " kaydeder 3 < " 4 %" 5 de söz eder.

Detaylı

DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT DUR ÝSMAÝL DUR! ÝSMAÝL EVDE BULUNAMIYOR Yahya, acýlý bir yüz ifadesiyle dýþarý fýrladý. Mutfaða kadar koþtu. Kapýda durup ellerini dizlerine vurdu: -Ýsmail yine

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı