Uz. Hem. Selma KARAKAPLAN Dr. Lütfi Kırdar KEAH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uz. Hem. Selma KARAKAPLAN Dr. Lütfi Kırdar KEAH"

Transkript

1 Uz. Hem. Selma KARAKAPLAN Dr. Lütfi Kırdar KEAH

2 SUNUM PLANI Kanıta Dayalı Hemşirelik Nedir? Kanıta Dayalı Hemşirelik Neden Gereklidir? Kanıta Dayalı Hemşirelik ile İlgili Mevzuat Kanıta Dayalı Hemşirelikte Stratejiler Kanıta Dayalı Hemşirelikte Öneriler

3 Kanıta dayalı uygulama, kanıta dayalı tıp, kanıta dayalı hemşirelik konuları sağlık ve hemşirelik literatüründe hızla artmakta,

4 Araştırmalar, kanıt değeri taşıyan sonuçlar sağlıyor mu? Uygulamalar kanıta dayalı mı? Bu sorular soruluyor, uygulamaların kanıta dayalı olmasından söz ediliyor; ancak yapılan tartışmalardan kullanıcıların bu terimlere farklı anlamlar yükledikleri anlaşılıyordu.

5 Kanıt Nedir?

6 Bir sorunu çözmek, amaca ulaşmak Mantıklı, ölçülebilir, varsayımların Düzgün örnekler seçilerek Veri toplama ve istatistiksel yöntemlerle test edilerek doğruluğunun tespit edilmesidir.

7 KANITA DAYALI HEMŞİRELİK Kaynakların elde edilebildiği bakım ortamlarında, hemşirelerin klinik uzmanlıklarını, hasta tercihlerini ve eldeki en iyi kanıtları kullanarak karar almaları süreci olarak tanımlanmaktadır.

8

9 Hemşirelik uygulamalarının kanıta dayalı olması bakım kalitesini ve bakım sonuçlarını iyileştirmek, klinik uygulamalarda ve hasta bakım sonuçlarında fark yaratmak, bakımı standardize etmek ve hemşire memnuniyetini artırmak gibi sonuçları açısından önemlidir.

10 MESLEĞİMİZİN TARİHSEL PERSPEKTİFİ Hemşirelik geçmişte Düşünen bir meslek olmaktan çok yerine getiren bir meslek olarak görülmesi nedeni ile hemşirelerden sadece verilen işleri yapmaları beklenmiştir. Hemşirelik şimdiye kadar bilmekten ziyade yapmanın, kritik değerlendirmeden ziyade alışkanlıkların değerli olduğu bir uzmanlık olmuştur.

11 MESLEĞİMİZİN TARİHSEL PERSPEKTİFİ Hemşirelikte eğitim geliştikçe hemşirelik işlemlerinin geleneklere değil gerçeklere dayandığına dair kanıtlara ihtiyaç duyulmaktadır. Hemşireler iyi yapılandırılmış,gerçeğe yakın ve tanımlanmış işlemleri kullanmak istemektedirler.

12 KDU NEDEN GEREKLİ Diğer disiplinlerde olduğu gibi hemşirelikte de bilgiler bir yandan hızla eskimekte, öte yandan yeni bilgiler hızla çoğalmaktadır Hemşirelik uygulamalarının geleneğe dayalı yapısını koruması yeni bilgilerin uygulamaya aktarıldığı tıbbi bakım ortamında bir uyumsuzluğa neden olmaktadır Hemşirelik, tıp ve diğer sağlık disiplinlerinin kanıt temelli uygulamalarına ayak uydurmak zorundadır Daha kaliteli bakım verme sorumluluğu hemşirelik kararlarının da kanıta dayandırılmasını gerektirmektedir.

13 ICN 2012 TEMASI KANITA DAYALI HEMŞİRELİK ICN yeterince bilgiye sahip olmadan karar vermenin, hemşirelik bakımının daha iyi verilememesinin nedeni oluğunu belirtmektedir. Sağlık hizmetlerinde tüm topluma kaliteli hemşirelik hizmetlerini sunarken kanıta dayalı yaklaşımları kullanması için sürekli çaba göstermek gerektiğini vurgulamaktadır.

14 DÜNYA SAĞLIK ASAMBLESİ 2001 Ebelik ve hemşirelik hizmetlerinin/ Bakımının KANIT TEMELLİ olması Gerekli destek ve alt yapı Hemşirelik ve ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi konusunda aldığı kararlar

15 Hemşireler; her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek Sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler (madde6/a).

16 Mesleğimiz TOPLUMLARIN GEREKSİNİMLE RİNE PARARLEL ORTAYA ÇIKAR. GÜVENİLİR VAZGEÇİLMEZ DEĞERLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK YAŞANAN GELİŞMELERE PARALEL GÖZDEN GEÇİRMEK ZORUNDADIR.

17

18

19 HEMŞİRELER AÇISINDAN ENGELLER Bilimsel çalışmalara katılımda ve araştırma bulgularını okumadaki isteksizlik Araştırma sonuçlarına inanmadıkları, Araştırmaları, sıklıkla okunmasının sıkıcı ve anlaşılmasını zor buldukları, Hemşirelerin iş yükü / zaman yetersizlikleri Araştırma bilgisine nereden ve nasıl ulaşacaklarını bilmedikleri, Hemşirelerin araştırma bilgi ve deneyim eksiklikleri

20 HEMŞİRELER AÇISINDAN ENGELLER Hemşirelerin kurumda rol model bulamamaları, Meslektaşları ve diğer sağlık profesyonellerinin destek vermediği, Uygulamaların hayata geçirilmesinde diğer sağlık profesyonelleri ile güçlükler yaşanması Hemşirelerin araştırma sonuçlarını kullanmalarına izin verilmemesi,

21 ORGANİZASYONEL AÇIDAN ENGELLER Kurumda araştırma kültürünün gelişmemiş olması Hemşirelerin uygulamayı değiştirmek için yetkilerinin olmadığı/yetki verilmediği, İş ortamında sürekli organizasyonel değişikliklerin olduğu, Organizasyonel desteğin yetersiz olduğu

22

23

24 Strateji uzakta olabilecekleri yakından görebilmek, yakındakilere de uzaktan bakabilmektir

25 KDU FAYDALARI... Profesyonel hemşireler güvenli ve etkili bakım vermesi, uygulamaları konusunda hizmet sunulan topluma, sağlık ekibine ve meslektaşlarına karşı sorumludur Bakım, elde edilebilen en bilimsel bilgiye dayalı olmalıdır. Bilgi ve karar verme arasındaki ilişki hemşireliğin profesyonelleşmesinde en belirleyici unsurdur. Kanıta dayalı uygulamalar hemşirelik uygulamalarının bilimselleşmesini sağlar.

26 KDU FAYDALARI Kanıta dayalı bir yaklaşımın kullanılması bu konuda zorlanmamıza rağmen, uygulamamızı sürekli olarak gözden geçirmemize ve işleri daha etkin ve verimli şekillerde yapmak için yeni yöntemler aramamıza, dolayısıyla bakımın kalitesini artırmamıza imkân tanır. Hemşirelik bakımı için kanıta dayalı uygulama daha bireysel, daha etkili, akıcı, dinamik ve klinik yargının en üst düzeye çıkmasına fırsat sunar.

27 KDU FAYDALARI Kanıtlar daha iyi uygulamaları tanımlamak için kullanıldığında hemşirelik uygulamaları en son teknolojik gelişmelere ayak uydurur, yeni bilgilerin gelişmesine ortam sağlar. Hemşireler kendi alanlarını ilgilendiren araştırmaları okuması ve yorumlaması, alanlarında gelişme ve araştırma açısından eksik yerlerin tanımlanması meslek açısında yararlı olacaktır.

28 STRATEJİLER KDH uygulamalarının yaşama geçirilebilmesi için öncelikle hemşirelerin araştırmaları eleştirel olarak değerlendirme becerilerinin geliştirilmesine ve uygulamalarını bilimsel bilgiye dayandırma kültürünün oluşturulmasına gereksinim vardır.

29 HEMŞİRELİK UYGULAMALARI AÇISINDAN STRATEJİLER Kurumun kanıta dayalı uygulamaları destekler yapıyı oluşturması Araştırma bilgi ve becerisinin artırılması Bilimsel etkinliklere katılımın sağlanması Çalışmalar için kaynak ayrılması İş yükünün dengelenmesi Diğer sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği ve destekleyici ortaklığın sağlanması.

30 ORGANİZASYONEL AÇIDAN STRATEJİLER Akademik kurumlar ile bakım veren kurumların işbirliği içinde çalışması ve ortak projeler geliştirilmesi, Kanıta dayalı uygulamalara tüm çalışanların dahil edilmesi, İstenen ve kaliteli bakımın hangisi olduğunu araştıran bir ortamın yaratılması, Danışmanlık için kılavuzluk yapan destek veren bir alt yapının oluşturulması, Değişim için ortamın hazırlanması, Hemşireler için burslar ve eğitim imkanları yaratılması

31

32 KANITA DAYALI UGULAMALRIN YAYGINLAŞTIRILMASI, DUYURULMASI Dergilerde, web sitelerde, sunumlarda, konferans ve basın bültenlerinde kanıta dayalı uygulama ile ilgili temel bilgiler ve yararları yayınlayabilir. Meslektaşlar arasında fikir ve en iyi uygulamaların,kanıtların paylaşılabileceği bir online topluluk oluşturabilir. Yönetici hemşireler kanıta dayalı uygulama hakkında kurumlarında bilgi yayabilirler. Kurumlarda kanıta dayalı uygulama konusunda farkındalık yaratmak adına etkinlikler düzenlebilir. Kanıta dayalı uygulamayı desteklemek adına diğer ilgili kamu ve özel sağlık kuruluşları ile Politikaları etkilemek içinde Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışabilirler.

33 BİLGİ VE BECERİLERİN DESTEKLENMESİ Kanıta Dayalı Uygulamalarda Hemşirelerin Sahip Olması Gereken Yeterliliklerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi için HİE ve kurslar düzenlenebilir. Hemşirelerin kolay ulaşabileceği ve bakımla ilgili yayınların bulunduğu bir kütüphane açılabilir. Kanıta dayalı uygulamayı desteklemek için atölye çalışmaları, dergi kulüpleri, münazaralar ve internet üzerinden indirilebilir araçlar ve diğer kaynaklar sağlanabilir. Hemşirelerin araştırma sonuçlarını tartışabileceği bilimsel ortamlar oluşturulabilir. Mevcut kanıtlara dayanarak hemşirelikle ilgili yenilikler yayılabilir.

34 YAYINLARIN GÖZDEN GEÇİRİMESİ YAYINLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GÜNCEL BİLGİLERE ZEMİN HAZIRLAR. Hemşireler, web siteleri ve konferanslardaki çalışmaların bir profilini çıkarabilirler. *Veri Tabanları *Kanıta Dayalı Web Siteleri *Kurumsal Web Siteleri *Elektronik Yayınlar

35 KANIT KAYNAKLARININ KULLANMASI Hemşirelikle ilgili kanıt temelli uygulamalar konusunda pek çok veri tabanına ve kaynağa ulaşmak konunun ayrıntıları incelemek mümkündür.

36 KANITA DAYALI HEMŞİRELİK DERGİLERİ KANITA DAYALI HEMŞİRELİK (http://ebn.bmjjournals.com)

37 SİSTEMATİK DERLEMELER Cochrane Collaboration (http://www.cochrane.org)

38 KANIT MERKEZLERİ Joanna Briggs Enstitüsü (http://www.joannabriggs.edu.au)

39 KDU REHBERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KDU rehberleri, hemşirelik uygulamaları için geçerli ve test edilmiş araçlardır. KUR, belli klinik konularda uygulayıcıların doğru kararlar vermesini sağlamak üzere sistematik olarak geliştirilen önerileri içerir. Rehberler kullanım alanına uygun elde edilebilen en iyi kanıtlara dayalı olmalı ve kanıtın gücünü göstermelidir. Hemşirelerin kanıtın özetlenmesi, sistematik derleme, KUR geliştirme gibi ileri becerilere sahip olmaları için desteklenmelidir.

40 EKİP ÇALIŞMASININ SAĞLANMASI Olade, kanıt düzeyli hemşirelik çalışmaları yapabilmek için; Akademisyenler, Araştırıcılar Uygulamadaki yöneticiler Klinik çalışanların işbirliği içinde çalışmasını vurgulamakta, French, kanıtın klinik uygulamada entegrasyonunu kolaylaştırmak için araştırma konusu olarak uygulayıcıların problemlerinin çalışılmasını, onların literatürde yer almayan sessiz bilgilerinden yararlanılmasını, araştırmanın tüm aşamalarında klinik uygulayıcılarla iş birliği yapılmasını ve elde edilen kanıtın klinik uygulayıcılar tarafından test edilmesini önermektedir.

41 ÖDÜLLENDİRME YAPILMASI Kanıta dayalı uygulamanın pratiğe dökülmesinde bir ödül sitemi oluşturabilir

42 Bilimsel çalışma destek puanı: Sağlık tesislerinde görev yapan personele bilimsel çalışmaları belirlenen şekilde belgelemesi halinde belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden 6 ay süreyle verilen bilimsel çalışmalara karşılık gelen puanı,

43 KOLAYLAŞTIRMA SAĞLANMASI Araştırmaya katılma, araştırma kanıtını yayma, araştırma kanıtını kullanmaları için hemşirelere yönetim desteğinin sağlanması KDU için zaman ayrılması KDU için ekonomik destek sağlanması KDU yardımcı olmak amacıyla bir birim kurulabilir.

44 BİLİMSEL KOMİTE Hastanemizde Temmuz 2009 tarihi itibarı başhemşirelik tarafından bilimsel komite oluşturulmuştur. Bilimsel araştırmalara danışmanlık yapmak amacıyla bilimsel komite çatısı altında 11 Üyeden oluşan bir alt komisyon kurulmuştur ve 2013 Yılları arasında hemşirelerimiz birçok bilimsel çalışma yaptı.bunların bir kısmı yurt içi ve yurt dışı kongre ve sempozyumlarda sunulmuştur.

45

46

47 SONUÇ OLARAK KDU nınkaynak ve zaman alan bir girişim olduğu açıktır. Ancak birey, aile ve topluma etkin ve kabul edilebilir bakım sunma fırsatı verdiği için oldukça değerlidir. KDU hemşirelik araştırmalarının itibarını ve bakımda sürekliliği arttırma potansiyeli yönünden önemlidir.

48 Daha çok kanıta dayalı bilimsel çalışma Daha çok veri Hemşirelerin bilimsel üretime daha çok katılımı Daha kaliteli hizmet Daha sağlıklı yaşam

49

50

51 KAYNAKÇA Başbakkal Z, 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi. French P. The development of evidence based nursing. JAN 1999; 29: Kocaman G. Hemşirelikte kanıta dayalı uygulama. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2003;5: Olade RA. Strategic Collaborative Model for evidence based nursing practice. Worldviews on Evidence Based Nursing 2004;1: Özsoy Altuğ S, Ardahan M, Hemşirelerin uygulamalarında kullandıkları bilgi kaynaklarının incelenmesi ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2006:22 (2) : Jennings, B.M. Loan, L.A. (2001) Misconceptions Among Nurses About Evidence based Practice. J Nurs Scholarship, 33 (2): Meryem Y, Hemşirelik bakım hizmetinin kalitesini geliştirme yolu olarak kanıta dayalı uygulama. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (1); Uluslararası Hemşireler Konseyi 3, place Jean Marteau, 1201 Cenevre, İsviçre. Youngblut, J.M. Brooten, D. (2001) Evidence Based Nursing Practice: Why is it Important. AACN, 12 (4): Yurtsever S, Altıok M. Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Hemşirelik. Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 2006, 20 (2):

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Yeterlilik Kriterleri ve Performans Göstergeleri

Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Yeterlilik Kriterleri ve Performans Göstergeleri Avrupa da Diyetetik Mesleğine Girmeye Hak Kazanma Aşamasında Ulaşılması Beklenen Kriterleri ve Performans Göstergeleri Avrupa Diyetisyen Dernekleri Federasyonu (EFAD)ve Avrupa da Diyetisyen Eğitimi ve

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

İyi Yönetişim İçin Örnek Bir Model: Katılımcı Bütçeleme Yönetişim Etütleri Programı Mart 2007

İyi Yönetişim İçin Örnek Bir Model: Katılımcı Bütçeleme Yönetişim Etütleri Programı Mart 2007 İyi Yönetişim İçin Örnek Bir Model: Katılımcı Bütçeleme Yönetişim Etütleri Programı Mart 2007 TEPAV Binası-TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yerleşkesi Söğütözü Cad.No: 43 Söğütözü-Ankara tel: 0.

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

Prof. Dr. Sabahattin Aydın

Prof. Dr. Sabahattin Aydın Sağlıkta performans: Ne için, nereye kadar? Prof. Dr. Sabahattin Aydın Sağlık Düşüncesi Dergisi nin kış sayısında, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan performansa göre ödeme sistemine eleştirel

Detaylı

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü SİVİL TOPLUM İÇİN REHBER

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü SİVİL TOPLUM İÇİN REHBER BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü SİVİL TOPLUM İÇİN REHBER Uluslararası Sağlık ve İnsan Hakları Örgütleri Federasyonu IFHHRO Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Teşekkürler Bu rehberin taslağını

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi

Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar İçin Doğru Olanı Yapmak: Çocuk hakları programlaması için uygulayıcı rehberi Çocuklar, aileleri ve toplulukları için olumlu ve kalıcı değişimlerin yaratılmasını en etkili yolu çocuk hakları temelli

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 EN KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Çerçevesine İlişkin Gözden Geçirme - Kontrol Etkililiğinin Artırılması

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı