Sosyal Yardım Alanında SYDV ve STK İşbirliği, Sorunlar, Çözüm Önerileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Yardım Alanında SYDV ve STK İşbirliği, Sorunlar, Çözüm Önerileri"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Yardım Alanında SYDV ve STK İşbirliği, Sorunlar, Çözüm Önerileri Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Ozan İLTER Tez Danışmanı Dr. Selim COŞKUN Ankara Haziran 2009

2 Baskı Tarihi: 31 Ağustos 2010

3 İçindekiler Kısaltmalar...4 Tablolar...6 Özet...7 Giriş...9 Birinci Bölüm Sivil Toplum, Stk ve Sosyal Yardım Alanında Sivil Toplum-Devlet İşbirliği SİVİL TOPLUM TANIMI STK Tanımı Dünyada Sosyal Yardım Alanında Sivil Toplum-Devlet İşbirliği Kâr Amacı Gütmeyen Sektör Rejimleri Batı Avrupa Vakıfları İngiltere Örneği Doğu Avrupa Örneği ABD Örneği...39 İkinci Bölüm Türkiye de Sivil Toplum OSMANLI DÖNEMİ VE OSMANLI DA VAKIFLAR Cumhuriyet Dönemi Öncesi Sonrası STK lar ve Yoksullukla Mücadele Eğitim STK ları...60

4 Üçüncü Bölüm Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yönelik Anket Uygulaması UYGULAMANIN AMACI, HEDEFLERİ VE YÖNTEMİ ANKETİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI ANKET SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İşbirliğinin Sonuçları Üzerine Düşünceler Strateji ve Planlamaya İlişkin Görüşler STK larla İlgili Düşünce ve Beklentiler AB Süreci İşbirliği Alanları Sorunlar...73 Sonuç...76 Kaynakça

5 Kısaltmalar STK: Sivil Toplum Kuruluşu UNDP: BM Kalkınma Programı ODI: Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü IFRC: Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Hareketi EAPN: Avrupa Yoksullukla Mücadele Ağı FEASTSA: Evsizlerle Çalışan Ulusal Dernekler Avrupa Federasyonu GSYİH: Gayrı Safi Yurt İçi Hâsıla NCVO: İngiltere Merkezli Gönüllüler Ulusal Konseyi AP: Avrupa Parlamentosu WINGS: Uluslararası Bağış Desteği İnisiyatifi LÖSEV: Lösemili Çocuklar Vakfı ÇYDD: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 5

6 Tablolar Tablo 1: Kâr amacı gütmeyen sektör rejimleri...30 Tablo 2: Avrupa daki başlıca vakıf tipleri...32 Tablo 3: Boyutlarına göre vakıflar...33 Tablo 4: Vakfın STK larla yaptığı işbirliğinin faydasıyla ilgili kanaatler...64 Tablo 5: Vakfın STK larla yaptığı işbirliğinin ulaşılan vatandaş sayısını değiştirip değiştirmediğiyle ilgili düşünceler...65 Tablo 6: STK larla sosyal yardım alanında işbirliğinin geliştirilmesi durumunda ulaşılacak yoksul vatandaş sayısının değişip değişmeyeceğiylealakalıkanaatler tablosu...65 Tablo 7: İşbirliğinin planlı yürütülmesiyle ilgili fikirler...66 Tablo 8: İşbirliğinde belirli bir strateji olup olmadığına ilişkin görüşler...66 Tablo 9: Başka bir STK yla işbirliği yapılırsa faaliyetlerin daha etkin ve verimli olup olmayacağıyla ilgili kanaatler...67 Tablo 10: Sosyal yardım alanında en çok işbirliği yapılmak istenen STK lar...68 Tablo 11: İşbirliğinin geliştirilmesi için STK ların yapısal değişikliğe gidip gitmemesi gerektiğiyle ilgili düşünceler...69 Tablo 12: STK larla veri paylaşımı...69 Tablo 13: İşbirliği önerisinin ilk kimden geldiğini belirten tablo...70 Tablo 14: Farklı kurumlardan mükerrer yardım alınıp alınmadığıyla ilgili tablo...70 Tablo 15: Sorun yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili tablo...70 Tablo 16: AB katılım sürecinin işbirliğini artırıp artırmadığıyla ilgili düşünceler...71 Tablo 17: İşbirliği alanları...72 Tablo 18: İşbirliği yapılan kurumlar...72 Tablo 19: Sosyal yardım uygulamalarının en önemli eksikliği...73 Tablo 20: SYDGM nin yardım faaliyetlerindeki eksiklikleri

7 ÖZET Hem Selçuklu hem de Osmanlı da asırlarca vakıfların eğitim, sağlık, din ile yol, köprü, kanal, saray, hamam, han, bent inşasında merkezi idareyle sorumluluk paylaştığı görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu nda sosyal yardım devletin asli işlerinden değildir. Devletin bizzat içinde olmadığı, fakat düzenlemesiyle dolaylı olarak iştirak ettiği sosyal yardım hizmetleri, Osmanlı döneminde Fütüvvet, Ahilik, meslek örgütleri (loncalar), aile içi yardımlaşma ve dinsel temele dayalı öteki hayır kurumları tarafından yürütülmüştür. Günümüzde de miras kalan bu geleneğin benzer ve farklı biçimleri devam etmektedir. AB, globalleşen dünya, neoliberal politikalar, hükümetler ve diğer birçok faktörle yoğrulan sosyal yardım sektörü, yer ve zamana bağlı olarak şekil değiştirmektedir. Bu çalışmanın amacı, dünyada ve Türkiye de sosyal yardım alanında STK lar ve devlet arasındaki işbirliği örneklerinden yola çıkarak ülkemizde hâlihazırdaki durumu ortaya koymaktır. Sosyal yardım sahasında SYDV ler ve STK lar arasındaki işbirliğinde yaşanan sıkıntılar incelenerek bu problemlere çözüm önerileri getirmek hedeflenmiştir. Türkiye nin özellikleri gereği sivil toplumun gelişme döneminde olduğu da göz önünde bulundurulduğunda sivil toplum ve STK nın tanımı daha ziyade devletin AB sürecindeki uygulamalarından etkilenecektir. Sivil toplum belli bir seviyeye gelene kadar sosyal yardım alanında işbirliği beklenen seviyede gerçekleşmeyebilecektir. Bu süreçte devlete önemli görevler düşmektedir. 7

8

9 GİRİŞ Genel anlamda sivil toplum devletin vesayet ve denetiminden uzak, öz yapılanmasını sağlayabilen gönüllü çalışma alanlarıdır. Son 20 yılda sivil toplum ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelere bağlı olarak boyut, faaliyet ve şekil değiştirmiştir. Sivil toplum günümüzde savunuculuk, lobicilik, insan hakları, çevre, eğitim, sağlık gibi çok çeşitli alanlarda faaliyette bulunmaktadır. Kimi ülkelerde politik baskı aracı olabilmekte, yasama faaliyetlerini etkileyebilmektedir. Sivil toplumun faaliyet gösterdiği sahalardan birisi de yoksulluktur. Globalleşmenin de etkisiyle sosyal devlet uygulamalarının etkisinin azaldığı günümüzde STK lar bazen devletin ulaşamadığı alanlara müdahale edebilmekte, devletle karşılıklı etkileşim içinde uluslararası arenada önemli birer aktör olmaktadırlar. Bazı sahalarda devletin rolünü almaktadırlar. BM ve diğer bazı uluslararası kuruluşlar da bu konuda STK ları destekleyici bir yol takip etmektedir. STK lar sosyal dayanışma ağlarını da güçlendirmektedir. Örgütlü sivil toplumun yoksullukla mücadele yöntemleri 1990 lardan itibaren ciddi değişimler göstermiştir. Ülkemizde de sosyal yardım konusunda devletle STK ların etkileşimini destekleme ve arttırma adına çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. maddesinin 2. fıkrasını değiştiren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19. maddesiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Mütevelli Heyetlerinde STK temsilcilerinin yer alması sağlanmıştır sayılı Kanunla yine aynı amaca uygun olarak Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği ve Dış İlişkiler Dairesi tesis edilmiştir. SYDGM seviyesinde bazı işbirlikleri ortaya konmakla birlikte daha çok SYD Vakıflarının STK larla birçok başarılı çalışma ortaya koyduğu, yoksul vatandaşlarımıza bu yolla faydalı olabildiği görülmektedir. Bu işbirliği AB 9

10 sürecinin de tesiriyle giderek artmakta, bir bölgede uygulanan SYDV-STK çalışması diğer il ve ilçelere de örnek olabilmektedir. Söz konusu süreçte AB proje uygulamalarına zihinsel ve fiili olarak uyum sağlayan bir kesim ortaya çıkmıştır ve bu kesim gelişmektedir. AB süreci etkili olmasına rağmen Türkiye de sivil toplum ve onun örgütleri sadece AB etkisiyle dönüşmemektedir. Bununla beraber, AB bu dönüşüm ve diğer aktif ve etkili aktörler arasındaki en büyük etkenlerden biridir Helsinki zirvesinden sonra Türk hükümetleri sivil toplumun gelişmesi konusunda daha istekli davranmaya başlamışlardır. Türkiye de sivil toplumun Batı ülkelerine göre daha çok devlet etkisiyle şekillendiği, ülkemizde tamamen batılı anlamda bir sivil toplum örneği olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada ülkemizde de etkinlik ve önemi gittikçe artan sosyal yardım alanındaki STK larla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının işbirliği, bu işbirliğindeki sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sivil toplum tanımı, STK ve sosyal yardım alanında sivil toplum-devlet işbirliği tartışılmıştır. Sivil toplum tanımının coğrafi ve tarihsel dönüşümü, sivil toplumun günümüzdeki görünümleri, işlevi, yoksullukla mücadele boyutu ele alınmıştır. STK tanımına değinilerek STK ların tarihi süreçteki dönüşümü, düşünürlerin bu kavrama kazandırdıkları felsefi ve entelektüel açılım, günümüzde kazandıkları anlam ve önem, uluslararası kuruluşların bu mana ve ehemmiyete katkıları incelenmiştir. Organize sivil toplumun aktivitelerindeki dini motivasyonlara değinilmiştir. Sivil toplum enstrümanlarının zayıflıkları yanında onları devlete göre avantajlı kılan özelliklerine dikkat çekilmiştir. Gönüllülük biçimlerindeki farklılaşma ve sekülerleşme temayülü tartışılmıştır. Dünyada sosyal yardım alanında sivil-toplum devlet işbirliğine değinilerek bu olgunun batı ve doğuda, farklı ülkelerde, farklı düzey ve biçimlerde ortaya çıktığı, Sovyetlerin yıkılmasından sonra çeşitli kırılmalar yaşandığı, STK ların sosyal içermeye destek sağladığı belirtilmiştir. Kâr amacı gütmeyen sektörler sınıfsal bakımdan incelenmiştir. Özelde İngiltere, ABD ve Doğu Avrupa örnekleri ele alınmıştır. 10

11 İkinci bölümde ülkemizde sivil toplum, tarihi, yoksullukla ilgisi ve bugünüyle tartışılmış, Osmanlı döneminden yola çıkılarak Türk sivil toplum geleneğini etkileyen İslam ve Batı kültürleri ortaya konmuştur. Osmanlı vakıfları üzerinde özel olarak durulmuştur. Ahilik, Fütüvvet, Bacıyan-ı Rum gibi köklü teşkilatlanmalar incelenmiştir. Cumhuriyet dönemi 1990 öncesi ve sonrası olarak iki ayrı başlıkta değerlendirilmiştir. Erken Cumhuriyetteki keskin değişimler, devlet destekli sivil toplum, 1990 larda yaşanan özgürlükçü ortamın tesiri tartışılmıştır. Ülkemizdeki STK ların yoksullukla mücadelesi ayrı bir başlıkta ele alınmıştır. Bu çerçevede çocuk ve kadınlara yönelik faaliyet gösteren STK lardan da söz edilmiştir. Önemli bir yer tutan eğitim STK ları da incelenmiş, eğitim alanındaki bu kuruluşların özelde seçtiği alanlara, sorunlarına değinilmiştir. Üçüncü bölümdeyse sosyal yardım alanında SYDV ler ve STK lar arasındaki işbirliğinin niteliği, sorunları, hangi alanlarda yoğunlaştığı, bu işbirliğine AB sürecinin etkileri, daha verimli bir işbirliği için neler yapılabileceği konusunda bir anket çalışması uygulanmıştır. STK larla ortak çalışmalar yürüten bazı SYD Vakıflarına gönderilen anket sorularına verilen cevaplar ise işbirliğinin sonuçlarına ilişkin düşünceler, strateji ve planlamaya ilişkin görüşler, STK larla ilgili düşünce ve beklentiler, AB sürecinin etkisi, işbirliği alanları ve sorunlar olmak üzere kategorize edilmiştir. Sonuç bölümünde sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. 11

12

13 BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM, STK VE SOSYAL YARDIM ALANINDA SİVİL TOPLUM-DEVLET İŞBİRLİĞİ Değişen dünya koşullarında STK ların önemi gittikçe artmakta, bu durum sosyal yardım alanında da STK lara atfedilen anlamı dönüştürmekte ve devletle işbirliğini geliştirmektedir. Ancak neoliberal uygulamaların tesiriyle sosyal devlet uygulamalarının tümüyle rafa kalkacağı düşünülmemelidir. Taraflar karşılıklı etkileşim neticesinde giderek birbirlerini destekleyici, güçlendirici ve tamamlayıcı olacaktır. 1.1.Sivil Toplum Tanımı Sivil toplum en genel düzeyde devlet iktidarının baskısı ve denetimi altında olmayan gönüllü örgütlerin yer aldığı alan olarak tanımlanmaktadır 1. Charles Taylor sivil toplum ile ilgili olarak 3 özelliği ön plana çıkarmaktadır. Bunlar özgür ve örgütlü olabilme imkânı, devlet vesayetinden özgür olarak 1 f%20keyman.doc

14 kendilerini yapılandırabilme imkânı ve de devlet politikasını etkileyebilme imkânıdır. Sivil toplum en genel haliyle; işletmeler, eğitim kuruluşları, gönüllü birlikler, medya, sendika ve çeşitli yardım amaçlı örgütlenmeler gibi yapıları içeren kuruluşlardır. 2 Bu kavram, birçok düşünürce geçmişten günümüze gelinceye kadar farklı açılardan değerlendirilmiştir. Bu kavram, ilk kez Antik Yunan da Aristo tarafından politika koinonia olarak öngördüğü yasalarla koruma altına alınmış özgür ve eşit yurttaşların siyasal toplumu (polis) karşılığı kullanılmış; daha sonra bu kavram Latince ye societas civilis olarak geçmiştir yüzyılda Avrupa da ilk kez toplumsal sözleşme kuramları bağlamında doğan sivil toplum, batı uygarlığı içinde kapitalizmin doğurduğu burjuvaziyle gelişmiş; devletle iç içe yaşayan ancak onunla özdeşleşmeyen hatta ona karşı koyabilen bir insan ilişkiler yumağıdır. 4 Sosyal hareketler, üçüncü sektör, kâr amaçsız örgütler, bağımsız savunma grupları gibi kavramlarla açıklanan sivil toplum kavramı, bunlar içinde en eski kullanıma sahip olup Haddenius ve Uggla nın deyişiyle daha çok otonom ve kendini yönetir bir dernekler düzenini açıklamaktadır. 5 Çağdaş dünyada sivil toplumun ortaya çıkışı incelendiğinde bazı düşünürlerin bunu batı kavramı olarak algıladığı görülmektedir. 6 Gellner İslami ve Marksist toplumlarda sivil toplumun (kuruluşların) oluşamayacağını ileri sürmektedir yüzyılda sivil toplum kavramı dünyadaki gelişmeler paralelinde İskoç 2 Yrd. Doç. Dr. Esra Demircan, Türkiye de Yoksullukla Mücadelede Kamu Kesiminin Rolü: Devlet Bütçesi İçerisinde Sosyal Transferlerin Payı, 2007, s. 7 3 Funda Gençoğlu Onbaşı, Sivil Toplum, İstanbul, Epokhe Yayınları, 2005, s M Tuncay, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlgili Kavramlar, Sivil Toplum Dergisi, 2003, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 4 5 Abdülkadir Şenkal, Kürselleşme Sürecinde Sosyal Politika, İstanbul Alfa Yayınları: 1628, 1. Basım, 1995, s AB ye Giriş Sürecinde Türk Sivil Toplum Organizasyonları-Emine Derya Baykal-Sabancı Üniversitesi-Yük Lis. Tezi-2007 sayfa 22 7 Bahattin Akşit, Sivil toplumda uzlaşmacı düşünce yaygınlaştırılmalı Sivil Toplum Dergisi, Yıl: 1 Sayı: 1 Ocak-Şubat-Mart 2003, s. 8 14

15 aydınlanmasının öncülerinden David Hume, Adam Ferguson, Adam Smith ve Hegel gibi düşünürlerin çabasıyla entelektüel ve felsefi bağlamda olgunlaşmış ve farklı açılımlar kazanmıştır. 8 Keyman a göre sivil toplum kavramının farklı siyasi, ekonomik ve kültürel söylemlerin kullanım alanına girmesiyle bu kavramın esas işlevleri ve taşıdığı temel ahlaki ve siyasi değerlerinin ne olduğu da muğlâklaşmıştır. Bu muğlâklaşma süreci bir yandan sivil toplum örgütlerinin kendi aralarındaki ilişkilerde ciddi sorunlara yol açarken; diğer taraftan sivil toplum kavramının suistimaline yönelik bir kullanış biçimine de yol açmış, siyasi, kültürel ve ekonomik aktörlerin kendi iktidar ve çıkarlarına dayalı söylemlerini meşrulaştırma sürecinde kullanılmıştır. 9 Geçmiş yüzyıllardan günümüze kadar olan süreçte yaşanan gelişmeler bu kavramın da günün koşullarına göre biçim almasına sebep olmuştur. 10 Çağımızda sivil toplum örgütlerinin gündeme gelmesinde kendisine önemli fonksiyonlar yüklemesinin nedenleri bulunmaktadır: 1- Günümüz toplumlarında, geleneksel toplumlardaki dayanışmanın ortadan kalkması, bireyselliğin son derece öne çıkması ve insanların bu eksikliği hissetmeye başlaması onları çeşitli alanlarda dayanışmaya itmekte ve örgütlenmelerini sağlamaktadır. Böylece birey, gereksinim duyduğu aidiyet duygusunu geliştirme olanağına sahip olmaktadır. 2- Gelişen iletişim teknolojileri sayesinde, belli bir konu etrafında örgütlenme, kamuoyu oluşturma ve talepleri dile getirme kolay hale gelmiştir. 3- Devletin ideolojik ve ekonomik alanda küçülmesi, buna karşılık hizmet alanlarında daha etkin ve verimli olması yönündeki beklentiler giderek artmaktadır John Keane, Demokrasi ve Sivil Toplum, (Çev: Erhan Akın), İstanbul 1994, s E.Fuat Keyman, Avrupa da ve Türkiye de Sivil Toplum, Avrupadaveturkiyedesiviltoplum.doc, Yrd. Doç. Dr. Ahsen Armağan, Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Gültekin, Bilgi Toplumunda Sivil Toplum Kuruluşlarının Değişen Misyonu, 2007 IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiriler Kitabı s Biber, 2006; s

16 Sivil toplum ve onun en canlı elemanlarından olan sivil toplum örgütleri 1980 lerden sonra içinde barındırdığı dinamikler (Yurttaşlık hakları, çevreci, feminist, anti nükleer, barış hareketleri vb.) nedeniyle gerek Batıda gerekse gelişmekte olan ülkelerde büyük itki oluşturduğu için yeni anlamlar kazanmaya başlamıştır. 12 Sivil toplum değişik ülkelerde, değişik zamanlarda, değişik görevler üstlenmektedir. Devletin bazı görevlerini üstlendiği zaman tamamlayıcıdır. Sivil toplum ve devlet birbirinin düşmanı ya da rakibi değildir. İdeal durum sivil toplumun devletin eleştirel arkadaşı olduğu durumdur. Eleştirel arkadaş modeli iki aktörün mesafe ve yakınlığını dikkate almaktadır. Sivil toplum devlete daha iyi hizmet için yardımcı olmaktadır. Politika yapma sürecine katılabilmektedir. Devletin karşısında muhalefet partisi ya da devletin yardımcı birimi gibi davranmamaktadır. Gerekli gördüğünde devletin kararları hakkında yapıcı eleştiriler yapmaktadır. Devletle etkileşim içindeyken organizasyon özerkliğini her zaman muhafaza etmektedir STK Tanımı Sivil Toplum Kuruluşları (STK lar) Kamu yararına çalışan ve bu yönde kamuoyu oluşturan, kar amacı gütmeyen, demokratik bir işleyişe sahip, bürokratik donanımdan uzak ve belirli toplumsal amaçlara ulaşmak için gönüllü olarak bir araya gelen bireylerden oluşan örgütlenmeler olarak tanımlanmaktadır 14. STK; çevre, sağlık, kadın, gençlik, çocuk, özürlüler, hayır ve yardımlar, çalışma hayatı, insan hakları vb. alanlarda ortaya çıkan sorunları ve söz konusu sorunların çözümüne yönelik önlemleri amaç edinen, gönüllülük esaslı oluşumlardır. 15 STK lar ezilenlerin ve dışlananların istemlerinin meşru 12 Armağan ve diğerleri, s Baykal, sayfa Demiral, 2007, s Yavuz Atar, Demokratik Sistemde Sivil Toplumun Fonksiyonu ve Sivil Toplum Devlet Düalizmi Yeni Türkiye, Sayı: 18, Kasım Aralık, 1997, s

17 sesidir. 16 Birçok STK yoksullukların, ezilenlerin yani küreselleşme sürecinden olumsuz etkilenen toplumların, toplum kesimlerinin sesi olma iddiasını taşımaktadır. 17 Bir STK, dürüst, adil, saygılı, güvenilir, sorumluluk sahibi ve hesap verebilir olmalıdır. Bu nitelikler, program yürütme, yönetişim, insan kaynakları, para yönetimi, kaynak oluşturma gibi sahalarda aynı düzeyde ahlaki ve saydam biçimde uygulanabilmelidir. Bir STK, destekçilerine, topluma, hizmet verdiği kitleye, üyelerine, gönüllülerine ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını saptamalı ve yerine getirmelidir. 18 Yeni liberal politikaların sosyal devlet politikalarını tamamen ortadan kaldırdığı iddialarına karşın, sosyal sorunların çözümüne ilişkin liberal görüşlerin, sosyal risklere karşı bireysel sorumluluğu, sosyal sigorta alanında kalite için devlet ile özel sektörün rekabet etmesini, ayrıca kamusal sosyal yardımlarda devletin yanında, sosyal nitelikli hayır kuruluşlarının yer almasını teşvik ettiği görüşü akla daha yatkın görülmektedir. Son yıllarda artan sosyal sorunlar nedeniyle devletler, örgütlü sivil inisiyatifin katkılarına daha fazla ihtiyaç duyduklarından, sosyal amaçlı STK lara rakip olmaktansa onları sosyal ortak olarak görmekte ve destek vermektedirler. 19 Sivil Toplum Kuruluşları, devletlerin geleneksel sınırlarının önemini yitirdiği, devlet merkezli yaklaşımların rafa kalkmaya başladığı ve devlet dışında gelişen alanın olağanüstü büyüdüğü bu ortamda, ulusal ölçeği aşarak küresel ölçekte rol ve etkinlik kazanmaya başlamıştır. 20 Dünyada siyasi yöne- 16 Stromquist, 1998, s Yrd. Doç Dr. Barış Çoban, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Küreselleşme Sürecinde Demokrasi Mücadelesi: Sivil Toplum Kuruluşları ve Yeni Toplumsal Hareketler, 2007, s Levent Eraslan, Türkiye de Eğitim Alanında Sivil Toplum Örgütlenmesi Bağlamında Eğitim STK larının Yapısal Özellikleri ve Bir Kategorileşme Denemesi, 2007, s Ali Seyyar, Sosyal Siyaset Açısından Yoksulluğa Karşı Mücadele, koprudergisi.com/index.asp?bolum=eskisayilar&goster=yazi&yazino=642) Soner Karagül, Küresel Bir Aktör Olarak Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları: Uluslararası Politikadaki 17

18 timler geleneksel bazı görevlerini artık piyasa ekonomisine ve sivil topluma devretmektedirler. 21 Halen yoksullukla ya da yoksulluğun sonuçları ile ilgili çalışmalar yürüten pek çok STK uluslararası yardım programlarının projecilerine dönüşmüş ve sosyal devlete alternatif olmuşlardır. 22 Önemli olan devlet sivil toplum ilişkisinin sınırlarının çok iyi çizilmesidir. Yoksulluğu önleme konusunda, devlet ile STK ilişkisi ne devletin STK ların mevcudiyetini sona erdirecek bir baskı aracı olması (ya da bunların amaç dışı kullanılması) ne de devletin tamamen tasfiyesi ve STK ların önünde hiçbir engelin kalmaması şeklinde kesinlikle yorumlanmamalı; devletin STK lar üzerindeki koruyucu, düzenleyici ve denetleyici işlevlerinin aynen düzenli bir şekilde sürdürülmesi kaçınılmaz gözükmektedir. STK lar devletin zaman zaman eksik ya da etkisiz kaldığı alanlarda özellikle sosyal konularda bilhassa da yoksulluğu önleyici politikalarda onu tamamlayan ve geliştiren hedef ve ilkelerle ona yardımcı olacak şekilde katkıda bulunabilirler. Bu da sadece ulusal düzeyde değil küreselleşmeye bağlı olarak uluslararası arenada da cereyan edebilmektedir. Bu politikaların belirlenmesinde zaten BM, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşlar da belli ölçülerde STK ların görüş ve beklentilerini dikkate alarak hareket etmektedir. 23 UNDP, yoksulluğun azaltılmasında devlet ve özel sektör kadar STK lara da büyük önem vermekte; bu amaçla Milenyum Kalkınma Hedefleri ne ulaşmada ve tüm insanların yaşam standartlarının yükseltilmesinde STK ları temel aktörlerden biri olarak kabul etmektedir. Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü (ODI) yoksulluğu azaltmak için çift anahtar tedbirden bahsetmektedir: Bun- Rol ve Etkinlikleri, 2007, s Erol Çakmak, Yerel Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları, Birinci Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2006, s Suzan Oktay, Serbilgül Bakır ve Yasemin Kotan, Sivil Toplum Örgütleri-Uluslararası Yardım Programları ve Yoksulluk, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Önen, Yoksullukla Mücadelede Malatya daki Dernekler ve Kamu Kurumları Üzerine Bir Araştırma, IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Bildiriler Kitabı, s

19 lardan biri, eşitsizliklerin azaltılması, diğeri ise gelir farklılıklarının azaltılması yoluyladır. Bunda da hiç kuşkusuz devlet ile STK lara çok büyük roller düşmektedir. 24 Özellikle AB ülkelerinde sektörler arası ortaklığa özel önem verilmektedir. AB ye üye olma yolundaki ülkelerden de sektörler arasındaki ortaklığı geliştirmeleri beklenmektedir ve bu yöndeki projeler AB tarafından finanse edilmektedir. 25 Sivil toplum kuruluşlarının bir başka fonksiyonları, yardımseverler ile ihtiyaç sahibi insanları buluşturarak sosyal bütünleşmeye katkıda bulunmaktır. 26 Yoksullukla mücadelede temel yönelim; dayanışma ağlarının güçlendirilmesidir. Bu dayanışma ağları ise; STK lar tarafından sağlanacaktır. 27 STK ların sosyal diyalog içinde çok önemli bir rol oynayacakları açıktır. Sosyal diyalog sürecinde STK lar belirli bir rol alırken, sesini iyi duyuramayan kesimlerin seslerini duyurmak durumundadırlar. 28 STK ların yoksullukla mücadeledeki diğer bir önemli işlevi ise sosyal içerme kavramıyla somutlaşan ve toplumdaki yoksul ve sorunlu bireyleri topluma kazandırma amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, uzun dönemde yoksulluğun ortadan kalkması ve yoksul bireylerin toplumsal alanda kabul görmeleri amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen yoksullukla mücadelenin belki de en önemli ayağını oluşturmaktadır. Çünkü yoksullukla mücadelenin, yalnız- 24 Age s Resul Karakurt ve Mustafa Kara, STK larla Hükümet Arasındaki Ortaklık Anlaşmaları Toplumsal Akitler (Compacts), III. Uluslararası STK lar Kongresi Bildiriler Kitabı, Pozitif Matbaacılık, Çanakkale, 2006, s. 22, Doğan Bıçkı, Uludağ Üniversitesi, Yoksulluk Kültürü Tezinin Sınırlı Bir Analizi, 2007, s Şansel Özpınar vd., Yoksulluk ve Sivil Toplum Kuruluşları: Yoksullukla Mı Yoksullarla Mı Mücadele, III. Uluslararası STK lar Kongresi Bildiriler Kitabı, Pozitif Matbaacılık, Çanakkale, 2006, s Prof. Dr. Erdinç Tutar, Türkiye de Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi, 2007, s

20 ca ekonomik anlamda günübirlik ihtiyaçların karşılanması gibi dar bir bakış açısıyla gerçekleştirilmesi hem uzun dönemde yoksulluğun sürekliliğine neden olabilmekte hem de yoksul insanların her zaman başkalarından yardım alarak yaşama devam etme gibi bir alışkanlık kazanmalarına yol açabilmektedir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmanın en etkili yolu ise yoksul insanların toplumla bütünleşmelerini sağlayacak projeler üretmekten geçmektedir. Değişik sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen meslek edindirme kursları gibi projeler bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 29 Yoksullukla mücadelede STK ların üstlendikleri rol, uluslararası kuruluşlar hariç genellikle ulusal boyutlarda kalabilmektedir. Çünkü bu kuruluşların ihtiyacı bulunan kurum ve kuruluşlara nakit aktarımında bulunabilmeleri, kendi gelir kaynakları ile yakından bağlantılıdır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde küresel yoksullukla mücadelede STK ların yeterli küresel kaynaklara (Tobin vergisi veya tüm dünya ülkelerinden tahsil edilebilme özelliğine sahip olan Karbon vergisi gibi) sahip olmaları söz konusu olmadığından küresel yoksullukla mücadele etmeleri zor olabilmektedir. Diğer yandan, STK lar yoksullukla mücadelede nakdi yardımın dışında doğrudan hizmet sunumu gibi destekleyici nitelikteki yöntemlerle de (eğitim ve sağlık hizmetinde faaliyet alanlarının planlanması gibi) rol oynayabilmektedir. Bu aşamada, STK ların yerel yönetim kuruluşları ile olan koordinasyonu oldukça önemli olmaktadır. 30 Devletin sert güce dayalı politikaları karşısında STK lar önemli ölçüde yumuşak güce sahiptirler. Bilgi devrimi ve küreselleşme ile de bu güçleri önemli oranda artmıştır. STK ların iş hacimlerinin küçüklüğü, bağımsızlıkları ve değişik amaçları olması; devlet ve iş dünyası kuruluşlarında pek bulunmayan bir dinamizm ve yaratıcılık sağlamaktadır. Kurum ve değerleri yenileyerek sosyal en iyiyi yönlendirme şeklindeki bir güç yumuşak güçtür. Bunu da 29 Eyyüp Akbulut, Deniz Feneri Derneği ve Pazarlama İletişimi Stratejileri, 2007, s Ahmet İnsel Yoksulluk, Dışlanma ve STK lar, Sivil Toplum ve Demokrasi Konferans Yazıları No: 6, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi, İstanbul, 2005, s. 4 20

21 zor kullanarak değil ikna ve çekicilikle başarabilmektedirler. Bu bağlamda STK lar bireylere yakın olmanın avantajını kullanmaktadırlar. 31 Kaliteli kamu hizmeti sunmak ve politika geliştirmek devletin görevi olmakla birlikte, bu sürece STK ların da katılarak birlikte hangi tür hizmetler verilip verilmeyeceğinin çerçevesinin demokratik katılım esası çerçevesinde devlet ve sivil toplum tarafından birlikte çizilmesi dünyada yaygın bir eğilim haline gelmiştir. Çünkü STK lar geniş gönüllü gruplarına erişme imkânına sahip olduklarından, kamu ve özel sektör kuruluşlarına göre daha düşük sabit maliyetle çalıştıklarından devlete göre daha yüksek mali verimliliğe sahiptirler. Bu nedenle gelişmiş ülkeler sundukları hizmetlerin çeşitliliğini, yaygınlığını ve kalitesini artırabilmek için STK larla daha yoğun bir ortaklık ilişkisine girmektedirler. 32 Dernek terimi ise bugünkü kullanımında, batıda gelişmiş sivil kurum biçimi olan dernek, cemiyet veya kulüp anlamına gelmektedir. 33 Derneklerin, sanayi toplumu ile birlikte ortaya çıktığı söylenebilir. Sanayileşme, ekonomik gelişmeyi, ekonomik gelişme de işbölümü ve uzmanlaşmayı beraberinde getirmektedir. İşbölümü ve uzmanlaşmayla birlikte, yatay ve dikey hareketlilik artmakta, yetenek ön plana geçmektedir. Bunların sonucunda, çoğunluğun kentlerde oturduğu, karmaşık ilişkilerin olduğu bir toplumsal yapı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda çıkarları ve düşünceleri birbirinden çok farklı ve birbiriyle çatışan grupların, kendi görüşlerini açıklayabilecekleri yeni örgütlenmelere gitmeleri kaçınılmazdır. Bu tür örgütlenmelerden biri de derneklerdir. 34 Değişik milli geleneklerin yanı sıra gönüllülük Kızılhaç gibi kar amacı güt- 31 Mehmet Şahin, Toplumların Yumuşak Gücü Olarak Sivil Toplum Kuruluşları, 2007, s Age s Jenny B. White, Sivil Toplum Kimin Hizmetinde, Praksis Dergisi, No: 12, 2004, s Mehmet Şahin, Canan Öykü Dönmez Vakıf ve Derneklerle İlgili Mali Konular: Sorunlar ve Öneriler, Yeni Türkiye Dergisi, Y: 3, S: 18, 1997, s

22 meyen büyük kuruluşların kendilerini anlama süreci olmuştur. Gönüllü hizmet Kızılhaç/Kızılay hareketinin 7 temel ilkesinden biridir yılından sonra STK lar başta olmak üzere, tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlar yoksulluğun neden olduğu sorunların acil önlemlerle ortadan kaldırılması yönünde faaliyetlerini arttırmışlardır. 36 Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç hareketi (IFRC) 1980 lerin sonlarında 250 milyon olan gönüllü sayısının 1998 de 100 milyona düştüğünü bildirmektedir. 37 Bu düşüşün nedenlerinden biri eski Sovyet tipi Kızılhaç ın Orta ve Doğu Avrupa da entegre olamamasıyken Kızılhaç benzeri örgütlerdeki gönüllü düşüşü AB nin gelişmiş piyasa ekonomilerinde de seslendirilmiştir. Neticede hareket gönüllülerin rolünü yeniden değerlendirip gönüllülerin statülerini geliştirme yollarını aramaya başlamıştır. Aile değerleri ve yapılarındaki değişimler gönüllülerin destek, tip ve motivasyonlarını değiştirmiştir. 38 BM Kasım 1997 de 2001 i Gönüllü Yılı ilan etmiştir. 5 Aralık Uluslararası Gönüllü günü ilan edilmiş olup her yıl 100 kadar ülke tarafından kutlanmaktadır. İtalya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri vatandaşları gönüllülük konusunda bilgilendirmek için merkezler kurmuşlardır. Hollanda ve Almanya gönüllüleri ilgili kuruluşlarla buluşturmak için yerel koordinasyon ajansları kurmuştur. STK lar, yoksulların ihtiyaç ve çıkarları ile kamu kuruluşları arasındaki iletişimin sağlanmasında anahtar rol oynayabilirler. 39 Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerse yoksullukla mücadele ve okul kaçkınlığıyla mücadele amacıyla kentteki işsiz gençler için gönüllü programları tasarlamaktadır. 40 Brezilya gibi birçok ülkede sivil toplum kuruluşları arasında benimsenen ve 35 IFRC, 1993, s Tutar, s IFRC, 1999, s Anheier ve Salamon, s Merklen, 2001, s Age s. 6 22

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2016 - İstanbul PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ilişkin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜSEV olarak Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

YUMURTA ÜRETİMİ VE İHRACAT Yeni Hedefler ve Potansiyel Problemler DERYA PALA YUM-BİR HAZİRAN 2010 ANKARA

YUMURTA ÜRETİMİ VE İHRACAT Yeni Hedefler ve Potansiyel Problemler DERYA PALA YUM-BİR HAZİRAN 2010 ANKARA YUMURTA ÜRETİMİ VE İHRACAT Yeni Hedefler ve Potansiyel Problemler DERYA PALA YUM-BİR HAZİRAN 2010 ANKARA YUM-BİR Kuruluş :2006 Üye Sayısı: 15 Birlik 500 üretici Misyonu:Üreticilerin hak ve menfaatlerini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2 AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ders 2 White Paper on European Governence Avrupa Yönetişimi Brüksel 25.07.2001 Yönetişim kavramının tanılanması. Gündem 21 Belgesi (1992 Rio Konferansı) Küresel Ortaklık

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz.

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz. 1. Emeğin marjinal ürününün formulü nedir? 2. İşçi fazlasının formulü nedir? 3. İşveren fazlasının formulü nedir? 4. İş fazlasının formulü nedir? 5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Ahmet Yatkın Doç.Dr.Mehmet Göküş Yrd.Doç.Dr.Ayşe Yıldız Özsalmanlı Yrd.Doç.Dr.Demokaan Demirel Yrd.Doç.Dr.Fulya

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü. Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012

ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü. Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012 ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012 Sunum içeriği ABD Tahıl konseyi Rolü ve fonksiyonları Açık, serbest ticaret

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR

ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE ÜLKEMİZ MESLEKİ EĞİTİM VE ODA SİSTEMİ İÇİN ÇIKARIMLAR Esin ÖZDEMİR Uzman TOBB AB Daire Başkanlığı ALMAN MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

Bir işletmenin temel hedefi nedir?

Bir işletmenin temel hedefi nedir? Bir işletmenin temel hedefi nedir? Para Kazanmak Para kazanma mekanizmasını koruma altına almak ve geliştirmek Sürdürülebilir şekilde büyümek İş Hayatının Temel Denklemi Müşteri Değeri = Faydalar Fiyat

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE Türkiye 1 Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu: CVO nedir? Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın,

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM ANKARA - 2012 D E M O K R A S İ B İ L İ N C İ V E K A T I L I M GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Şubat 2015 Demokrat Bireyden Demokratik Topluma CÜNEYT TANDOĞAN Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Cüneyt Tandoğan Demokratikleşme ve İyi Yönetişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü toplumsal,

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr We are experts of workplace culture GIFTWORK Modelini Anlamak greatplacetowork.com.tr Great Place to Work Hakkında Great Place to Work Enstitüsü bugün dünyada 53 ülkede faaliyet gösteren, 25 Yıldır işletmeleri

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI TİCARET DOKTORA PROGRAMI Uluslararası Ticaret Doktora Programı, ülkemizde bu alanda doktora düzeyindeki eğitim-öğretim açığını kapatmak üzere açılmış olup, 2014-2015

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI Proje Finansmanı Ekonomik amacı bir varlığın elde edilmesi ya da finansmanı ve tek geri ödeme kaynağı projenin/işin yarattığı nakit

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Dersi Araştırma ve Geliştirme AR-GE Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker 1 Günümüzde en önemli rekabet gücü Daha önce değindiğimiz

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 Hollanda Başkonsolosluğu nun Matra Programı kapsamında sağlanan finansman

Detaylı