AVRUPA BİRLİĞİ NİN İNSAN HAKLARI POLİTİKASI / TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE İNCELEME ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ NİN İNSAN HAKLARI POLİTİKASI / TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE İNCELEME ÖZET"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN İNSAN HAKLARI POLİTİKASI / TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE İNCELEME ÖZET İnsan hakları, kişinin sırf insan olduğu için sahip olduğu haklar demektir.bu kavram, insanlığın üyesi ve insan olma gibi bir kaynağa dayanır.yani bu kaynak, insanlık ve insanın ahlaki tabiatıdır. İnsan hakları, en geniş anlamda siyasal meşruluğun bir ölçüsüdür.hükümetler ve onların uygulamaları, insan haklarını korudukları ölçüde meşrudurlar. II. Dünya Savaşında ve daha önceki yıllarda, insan yaşamına ve onuruna yönelik utanç verici saldırılar, 1945 de imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması nda insan haklarına ve temel özgürlüklere duyulması gereken saygının özellikle vurgulanmasına yol açmıştır.daha sonra 1953 yılında Avrupa Konseyi nce uygulamaya geçen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, içeriği ve yaptırımları açısından bu konuda tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur.daha sonraki yıllarda, çeşitli sözleşmeler kabul edilmiş ve insan haklarının gittikçe artan ölçüde korunması için gayret edilmiştir. Anahtar Kelimeler 1- Avrupa Birliği 2- İnsan Hakları 3- Siyasi Kriterler 4- Türkiye nin AB ne Entegrasyonu 5- AB nin Türkiye Politikası

2 THE HUMAN RIGHTS POLITICS OF EUROPEAN UNION / STUDY ON THE TURKISH MODEL ABSTRACT Human rights are the rights that; a person have them just because he is an human.this concept is based on the origin of being an human and a member of humanity. That is; this origin is humanity and ethical character of the human being. Human rights, in the broad meaning, are a measure of political legitimacy.governments and their practices are legal as much as they protect the human rights.the shameful attacks on human life and honour during the second world war and its before, caused to put a stress on the necessary respect to human rights and fundamental freedoms in the charter of United Nations signed in 1945.Afterwards, the European Convention of Human Rights, practiced by the European Council, became the landmark on this subject in the view of its context and sanctions.after 1953, various contracts were accepted and human rights are tried to be protected on a large scale. Key Words 1- European Union 2- Human Rights 3- Political Criterions 4- The Integration of Turkey to EU 5- European Union s Turkey Politics

3 TEŞEKKÜR Bu çalışmayı gerçekleştirmem sırasında bana yön veren ve çalışmalarımı özveri ile değerlendiren Danışmanım Yrd.Doç.Dr. Ülkü VARLIK a, tezimin değerlendirerek yönlendirilmesinde katkıda bulunan Doç.Dr. Sibel TURAN ve Yrd.Doç.Dr. Berkan DEMİRAL a, çalışmalarım sırasında katkıda bulunan Yrd.Doç.Dr. Yener TOPÇUOĞLU ve Öğretim Görevlisi Selda ÇAĞLAR a, Özverisini hayatımın her aşamasında hissettiğim canım anneme, maddi ve manevi desteği ile sabrını esirgemeyen, hayatımı birleştirmeye and içtiğim sevgili eşim Ufuk Ündücü ye; En içten duygularla teşekkür ediyorum. Cemile ARIKOĞLU

4 KISALTMALAR LİSTESİ AB AT AET AİHS AİHM ATAD AGSK ODGP DGM MGK MDA : Avrupa Birliği : Avrupa Topluluğu : Avrupa Ekonomik Topluluğu : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi : Avrupa Toplulukları Adalet Divanı : Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği : Ortak Dış ve Güvenlik Politikası : Devlet Güvenlik Mahkemesi : Milli Güvenlik Kurulu : Merkezi Doğu Avrupa

5 GİRİŞ İnsan hakları kavramı, özellikle II. Dünya Savaşı ndan sonra gerçekleştirilen çalışmalarla, imzalanan uluslararası sözleşmelerle, soyut bir deyim olmaktan çıkarak, somut ve ayrıntılı bir içeriğe, gittikçe artan ölçüde ulusal ve ulşuslararası güvenceye kavuşmuştur.bütün insanların özgür, saygınlık ve haklar bakımından eşit doğduğu ortak bir hareket noktası olarak kabul edilmiştir. Gelişen teknolojinin de etkisiyle, insan hakları sorunu ulusal boyutları aşarak evrensel bir nitelik kazanmıştır.çağdaş ve uygar toplumların içinde yer almak isteyen ülkeler, insan haklarına uluslararası sözleşmelerde belirlenen şekliyle saygı göstermek ve uymak zorundadırlar. İnsan haklarının önemi, AB nde insan hakları politikaları ile bu konuda Türkiye- AB ilişkilerine kurulu çalışmamız, 5 bölümden oluşmaktadır.ilk bölümde, AB nin kuruluşu, amaç ve kapsamı ile son Nice Zirvesi ndeki değişiklikleri de dikkate alarak kurumsal yapıdan, karar alma mekanizmalarından bahsedilmiştir.ikinci bölümde, insan hakları kavramı geniş bir şekilde irdelenmiş, uluslararası boyutu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ndeki koruma ve denetim mekanizmasına değinilmiştir.üçüncü bölümde, Türkiye de insan haklarının tarihçesine bakılmış, son zamanlarda gerçekleşen yasa değişiklikleri hukuksal olarak ve uygulamada değerlendirilmiştir.dördüncü bölümde AB nde insan haklarının önemi ve Birliğin kendi içindeki koruma mekanizması anlatılmıştır.aynı zamanda diğer entegrasyonlarla bu konuda yapmış olduğu işbirliğine değinilmiştir.son bölümde Türkiye-AB ilişkileri insan hakları bazında değerlendirilmiş, zirvelerin sonuç bildirileri ve ilerleme raporları veri alınarak, gelişmeler irdelenmiştir.

6 a)problem İnsan hakları kavramının düşünce alanında filizlenip, gün ışığına çıkışından bu yana en az üç yüzyıl geçmiş bulunuyor. Felsefi kökleri çok daha eskilere gitmekle beraber, asıl 17. ve 18.yy lar içinde gelişen ve insan hakları doktrini olarak adlandırılan bu düşünce akımı, insanların sırf insan olmak sıfatıyla doğuştan bir takım dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez haklara sahip oldukları görüşünü yaymaya çalışıyordu.o zamana kadar sınırsız olan devlet, gücünü sınrlandırmayı ve insanları baskıdan kurtarmayı amaçlayan bu doktrine göre, kendi oluşturduğu hukuktan önce varolan doğal hukukla bağlıydı ve insanların bu hukuktan kaynaklanan doğal haklarına saygı göstermek zorundaydı.giderek güçlenen ve yaygınlaşan bu inanç, 18.yy ın sonlarına doğru yayımlanan Amerikan Haklar Bildirileri 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirisi ile ilk resmi açıklamalarına kavuştu. Uzun gelişme sürecine oranla insan haklarının uluslararası alana geçişi, oldukça yeni sayılır.19.yy içinde bu konuda bazı önemli adımların atıldığını görüyoruz.bunlar arasında belki en önemlisi, köleliğin ve köle ticaretinin yasaklanmasını amaçlayan sözleşmelerin imzalanması olmuştur.insancıl duygulardan kaynaklanan bu gelişme dışınde üzerinde en çok durulan, azınlıkların korunması sorunudur.din, dil ve etnik farklılıklara dayanan azınlık gruplrının korunması kaygısı 20. yy a taşınmış ve I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan uluslararası anlaşmaların çoğunluğu da azınlık haklarının korunması ilişkin hükümler yer almıştır.uluslararası hukuk bu dönemde bireyi henüz hak sujesi olarak kabul etmiyordu.insan haklarının uluslararası düzeye geçişinde asıl büyük adım, II. Dünya Savaşı sonrasında olmuştur.bu savaş insan hakları, demokrasi kavramlarını temelden reddeden sağcı totaliter rejimlere karşı girişilmiş bir ideoloji savaşı niteliğini almıştır.demokrasi cephesini oluşturan devlerler, bu devletlere karşı büyük bir kamuoyu oluşturmuşlardır. Bugün artık bilinen birşey varsa, o da son aşamada bu kavramın bütün çağdaş demokratik rejimlerin temelinde yer alan üstün bir değer sistemi haline geldiğidir.

7 Bölgesel entegrasyon kavramı, belirli coğrafyayı paylaşan ülkelerin, pazarlarını, ekonomilerini, üretim süreçlerini, hatta siyasi ve stratejik güçlerini birleştirme yönünde harcadıkları çabaları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bölgesl entegrasyonlar, belirli bir bölgedeki ülkeler arasında imzalanan işbirliği ve tercihli ticaret anlaşmalarından, serbest ticaret bölgelerine gümrük birliğinden siyasi entegrasyonlara kadar değişik biçimlerde ortaya çıkabilmektedir.bu oluşumların hedefleri de, benzer şekilde, karşılıklı ticaret hacmini artırmaktan, ekonomik ve sosyal birliğe ulaşmaya kadar uzanabilmektedir.entegrasyonun kapsamı ve hedefi, gerek üye ülkeler, gerek dış dünya nezdindeki gücünü de büyük oranda etkilemektedir.örneğin, dünyadaki bölgesel entegrasyonlar içinde en geniş kapsama ve en uzun vadeli hedeflere sahip olan Avrupa Birliği, bu hedeflerin gerektirdiği doğrultuda üye ülkelerin bazı egemenlik haklarına kadar uzanan önemli güçleri bünyesinde toplayarak uluslararası ilişkilerde başlı başına bir oyuncu haline gelmiştir. İlerisi için umut verici gelişmelere karşılık, içinde bulunduğumuz dönemde insan haklarının evrensel ölçüde etkin bir koruma sistemine kavuşturulmasını olumsuz yönde etkileyen bazı faktörler olduğunu söylemek gerekir.bunların en önemlilerinden biri de uluslararası politikanın, birçok alanlarda olduğu gibi, insan hakları konusunda da ön planda bir rol oynamakta oluşudur.gerçekte bugün, insan haklarının politizasyonu olarak niteleyebileceğimiz bir olgu ile karşı karşıya bulunuyoruz.uluslararası ilişkilerde, özellikle Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde, devletlerin insan hakları konusunda tutum ve davranışlarını belirleyen başlıca etken, poitika etkeni olmaktadır. Bilindiği gibi insan haklarının uluslararası alanda korunmasını amaçlayan anlaşma ve sözleşmeler, devletlere ikili bir rol yükler.bunlardan birincisi, bu haklara kendi ülkelerinde saygı gösterilmesini sağlamaktır.ikincisi de, aynı saygının diğer devletler tarafından da gösterilmesini gözetmektir.ne var ki, bu alanda devletler genellikle pasif ve hareketsiz kalmakta, ya da harekete geçmeden önce bir takım siyasal konjonktür hesaplarına girişmektedirler.insan haklarını ihlal ettiği ileri sürülen devlet, dünyadaki ittifak sistemleri veya nüfuz bölgeleri içinde hangi kampta yer alıyor? (Bizden mi, değil mi?) Girişimde bulunmak ulusal çıkarlar açısından yararlı olur mu, olmaz mı? Bundan bir ters tepki doğar mı, doğmaz mı? Siyasal bir avantaj sağlanabilir

8 mi, sağlanamaz mı?işte genel olarak devletlerin özellikle büyük devletlerin, davranışlarını etkileyen hesaplar bunlardır.ve bu hesaplar yüzünden çoğu zaman kendilerine düşen insan haklarının gözeticisi rolünü oynamakta çekingen davranmaktadırlar. Küreselleşen dünyada oluşturulan birlikler ve ortaklıklarada şart, insan hakları ve demokrasi olarak gösterilmektedir.bunun en belirgin örneğini 11 Aralık 1999 da yapılan AB nin Helsinki Zirvesi nde yaşadık.türkiye bilinçli bir tercihle Batı dünyası içinde yer almış, NATO, BM, Avrupa Konseyi gibi kuruluşlara katılmış ve AB ne tam üyelik için yıllardır mücadele vermektedir.türkiye kendisinin Batı dünyasında yer aldığını kabul ettiğine göre, onun Batılı standartlara uyma yükümlülüğü bulunmaktadır.kopenhag Zirvesi nde belirlenen, insan hakları, demokrasi, azınlık hakları ve ekonomik durum kriterleri, her defasında önümüze sunulmakta, bu konuda sürekli eleştirilere uğramakta ve kendisini savunma durumunda kalmaktadır.ab Parlamentosu ve üye ülkeleri genel itibariyle aleyhimize karar almakta, ülkemizde insan hakları konusunda yapılan çalışmaları ve uygulamaları yetersiz görmekte, Türkiye terörle mücadele ederken AB ve üye ülkeleri bu terör grupları ve yandaşları destekleyip, arka çıkmaktadır.bu sorunlar önümüze insan hakları ve demokrasi kriterleri olarak sunulmaktadır.ancak bu kriterler veya farklı istekler Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi gelişmişlik düzeyi bize benzeyen ülkelere sunulmamıştır.kısacası bize uygulanan metodoloji diğer ülkelere uygulanmamaktadır. AB adaylığı kabul edilen ülkemiz, ekonomiyi düzeltici çalışmalara girişmiştir.ancak Şubat 2001 de yaşadığımız ekonomik bunalım ile, Türkiye, henüz ekonomik sorunlarını çözememiş, belli bir ölçüde gelişmekle beraber dengeli bir kalkınma yoluna girememiş, yapısal değişimini gerçekleştirememiş ve bu yüzden çeşitli sorunların ağırlığını taşıyan bir ülkedir.özellikle Anayasanın bazı maddeleri ile Türk Ceza Kanunu nda 312.md. ve Siyasal Partiler Kanunu nda bazı değişikliklerin yapılması yönünde çalışmalara başlamış ve bu çalışmalarını sürdürmektedir.ülkemiz bu çalışmalrı yürütürken, kendisi ve milletinin çıkarlarını ön planda tutmaktadır.türkiye, belirli uzlaşmalara gitmek zorundadır.çünkü bunu, sadece küreselleşen dünya içinde yerini almak için değil, kendi vatandaşının haklarını ve çıkarlarını korumak için yapmalıdır.

9 b) Amaç Bu araştırma ile, insan hakları, doğuşu, nitelikleri, uluslararası boyutu ve uygulanabilirliği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.giderek siyasi bir birlik yapısına bürünen AB nin bu konudaki politikalarına değinilmiş, AB aday ülkesi olan Türkiye örnek alınarak, AB nin politikalarında Türkiye ye karşı objektif olarak davranıp davranmadığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. c) Önem İnsan hakları, artık devletlerin bir iç sorunu olmaktan çıkmış, ulusal sınırları aşarak bir dünya sorunu haline gelmiştir.insan Hakları Evrensel Bildirisi nden bu yana, bu kavram evrensel bir değer niteliğini kazanmış bulunmaktadır.bugün bir ülkenin uygarlık derecesi, bilim ya da teknoloji alanındaki başarılarından çok, insan haklarına karşı gösterdiği saygıyla ölçülür olmuştur. d) Sınırlamalar Bu araştırmada, öncelikle AB nin kurumsal yapısı üzerinde durulacaktır.bu Birliğin insan hakları konusundaki politikalarına değinilecek, Türkiye ye karşı bu konuda yapılan baskılara, istenilenlerin haklılık derecesine ve Türkiye nin insan hakları ve demokratikleşme konusundaki çalışmalarına ağırlık verilecektir. e) Tanımlar Araştırma ile elde edeceğimiz yargılar, bulgular ortaya çıkarılırken gerekli kavramlar açıklanacak, tanımlar yapılacaktır.

10 BİRİNCİ BÖLÜM 1-AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURULUŞU,KAPSAMI VE KURUMSAL YAPISI 1.1.Avrupa Birliği nin Kuruluşu Avrupa Birliği nin kuruluşu hakkında pek çok neden olduğu ileri sürülmektedir. Bunlardan biri; çatışma tezidir. Bu görüş Avrupa Birliği nin kuruluş gerekçesi olarak merkezi Avrupa da; çatışmayı önlemek amacıyla bundan 200 yıl önceden beri varolduğunu ileri süren bir görüştür. İkinci tez ise; Avrupa Birliği nin kuruluşu ve yayılma politikasının sonunda Avrupa nın sıkışma ve manevra kabiliyetinin önemli ölçüde kaybetmesine dayanmaktadır. 1 Avrupa ülkeleri arasında kapsamlı birleşmenin öngörülmesini 19.yy. ikinci yarısının başına indiren görüşlerde mevcuttur.1856 yılında 5 Avrupa ülkesi arasında imzalanan Paris Anlaşması na göre, bir Avrupa Ahengi (Consert Europeen) adı verilen bir ittifak düşünülmüş, sonraları bu ittifaka Osmanlı Devleti de dahil edilmişti. 2 Ağırlık basan bir diğer görüş ise Avrupa; ortak toprağı, ortak geçmişi, ortak değerleri, ortak kimliği, ortak hedefleri olan ülkelerin bulunduğu bir kıtadır.dolayısıyla bütünleşip çelişkileri asgariye indirerek hareket etmekte yarar vardır. Bu ise Avrupa nın bütünleşmesidir. 3 Ancak sonraki yıllarda ortaya çıkan şartlar ve Avrupa nın iktisadi-siyasal rekabet içinde çekişme ve savaşlara girmesi bu birlik fikrinin unutulmasına yol açtı.avrupa da çıkan bu vahim durumu gözlemleyen Winston Churchill 1945 li yıllarda 1 Emin Ertürk, (1998): İktisadi Birleşmeler Teorisi ve Türkiyenin İçinde Bulunduğu İktisadi Birleşme Hareketleri, Alfa Yayınları, İstanbul,s Ali Bulaç,(2001):Avrupa Birliği ve Türkiye,Feza Gazetecilik ve Yayınları,İstanbul,s.12 3 Ertürk,1998:207

11 Bir çeşit Avrupa Birleşik Devletleri kurmak zorundayız. Diyordu. Bu ve buna benzer şartlar Avrupa ülkeleri arasında bir birlik fikri doğmasına yardımcı oldu. Bugünkü Avrupa Birliği nin mimarları arasında yer alan Fransa Planlama Örgütü Başkanı Jean Monnet: Böyle bir entegrasyondan amaç, Avrupa nın dünyadaki yerini korumak, etkinliğini ve saygınlığını tesis etmek ve halkının hayat düzeyinin sürekli biçimde yükseltilmesini sağlamak olacaktır. Şeklinde AB nin amacını vurguluyordu. 4 Avrupa Birliği sadece ekonomik değil, siyasal ve toplumsal bir birliktir.bu büyük entegrasyonun kendine özgü yasaları, parlemantosu, kurumları, eğitimi, sosyal anlayışı ve hatta ortaklaşa düzenlemeye başlayan bir dış politikası ve kendine özgü bir güvenlik felsefesi vardır.avrupa Ekonomik Topluluğu kavramının bırakılıp, Avrupa Topluluğu na ve ardından da Avrupa Birliği nin kullanılmaya başlanması anlamlıdır. Avrupa Birliği nin köklerini 1951 Paris Anlaşması ile düzenlenen Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nda aramak gerekmektedir.1951 yılında altı Avrupa ülkesi (Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda ve Lüksemburg) demir ve çelik ürünleri için aralarında ortak bir Pazar oluşturmayı amaçlayan Avrupa Kömür ve Çelik Birliği anlaşmasını imzaladılar. Altı devletin bakanları 1957 yılında Roma da toplanarak, Avrupa Ekonomik Topluluğu nu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu nu (EURATOM) meydana getirdiler.bu anlaşma 1 Ocak 1958 de yürürlüğe girmiş ve günümüzde en önemli birleşmelerden biri olan Avrupa Birliği hukuki varlığını elde etmişti.aet.,at, Avrupa Birliği için ayrı ayrı oluşturulmuş olan yapılar 1 Temmuz 1967 den sonra birleştirilerek Topluluğun ortak organları kimliği kazandırılmıştır. 5 Avrupa Topluluğu başlangıçta altı devletten itibaren (Batı Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Lüksemburg) 1 Ocak 1973 tarihinde Danimarka, İngiltere, 4 Bulaç,2001:14 5 Mürteza Aydemir,(1990):Avrupa Topluluğu Karşısında Milli Kültürümüzün Meseleleri,Türkiye Milli Kültür Vakfı Yay.,İstanbul,s.29

12 İrlanda, 1981 de Yunanistan,1986 yılının başında İspanya ve Portekiz, 1995 de Avusturya, Fransa ve İsveç in katılmasıyla 15 üyeli bir topluluk olmuştur. 1.2.Amaç ve Kapsamı En kısa tanımıyla Avrupa Birliği;ortak amacı paylaşan ve ortak değerler etrafında toplanan ülkelerin kendi aralarında meydana getirdiği büyük bir birliktir.bu birliğin teşekkülünde ekonomik piyasaların entegrasyonu kadar siyasi ve sosyal bütünleşme hedefi de vardır. Bu birlik şu an 15 ülkeden oluşan büyük bir entegrasyondur. Bu bütünleşme süreci Avrupa Topluluğu (AT) olarak adlandırılıyordu.avrupa Birliği şeklinde ortaya çıkması ve adlandırılması ise; bu topluluğun son aşamada Maastrich Anlaşması ile ekonomik bütünleşmenin devamı olarak, Avrupa Para Birliğinin kurulması, federal yapının güçlendirilmesi, ortak dış siyaset, ortak güvenlik politikası uygulanması, iç işlerinde ve adalet işlerinde işbirliği sonucu varılan bir siyasi birlik yapılanmasıdır. Bu birliğin amacı, üye ülkelerin önce ekonomik ve sonuçta da siyasi birlik içinde bütünleşmesini sağlamaktır.böylece ortaya çıkacak olan büyük bir pazarın oluşturacağı imkanlardan yararlanarak Birlik e katılan ülke halklarının refah seviyesini yükseltmektir. Bu teşebbüsün gerisinde yüzyıllardır gündemde olan Birleşik Avrupa Devletleri fikrini hayata geçirme arzusu vardır.ortaçağ dan bu yana bir ideal fikir olan bu düşünce,avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik,askeri ve siyasi rekabetlerin ortadan kaldırılmasını amaçlamıştır Avrupa Birliğinin Kurumsal Yapısı

13 Avrupa Topluluğu nun yürütme organlarının 1 Temmuz 1967 de birleştirilmesi ve Topluluk bünyesinde Sayıştayın kurulması üzerine Topluluğun örgütlenmesi 8 kuruluştan oluşmuştur.avrupa Birliği organları uluslarüstü bir otoriteyi temsil eder ve aldığı kararların bağlayıcılığı vardır Avrupa Parlamentosu AB Parlamentosu 1979 dan bu yana tek deeceli genel seçimle işbaşına gelen 626 üyeden oluşur.parlamentonun faaliyetleri üç şehirde cereyan eder.her ay ortalama 4-5 gün süren genel kurullar Strasburg da yapılır.ilave genel kurullarında yapıldığı ve her ay iki hafta süren ihtisas komisyonu toplantıları Brüksel de yapılır.3500 kişi tarafından idari işlerin yürütüldüğü Parlamentonun idari personelinin büyük kısmı Lüksemburg da yerleşmiş bulunmaktadır. 7 AB Parlamentosu nun yetkilerini üç başlık altında toplamak mümkündür. Topluluk mevzuatının oluşturulmasındaki yasama sürecine katılma yetkisi. Avrupa Parlamentosu nun yasamaya ilişkin yetkileri görüş bildirmekte sınırlı olup,bağlayıcılığı bulunmaktadır.ab nin tam anlamıyla yasama organı olmamakla birlikte, birçok hususta, Konsey karar alırken, Parlamentoya danışmalıdır.tek Senetle (Sıngle Act) mevzuat oluşturma yönünde Parlamentoya ortak karar yetkisi tanımıştır. Bu yeni düzenleme ise işbirliği prosedürü olarak adlandırılmaktadır. Bütçeye ilişkin yetkiler. AB bütçesi ancak Konsey ile Parlamentonun işbirliği halinde kesinleştirilebilmektedir. Komisyon ve Konsey i denetleme yetkisi. Avrupa Parlamentosu, AB yasama ve yürütme yetkilerinin kullanımını demokratik şekilde denetler ve AB nin işleyişini kontrol eder.aynı zamanda, Komisyon un yıllık raporunu görüşmekte ve üçteiki çoğunlukla Komisyonu görevden alabilmektedir. 6 Bulaç,2001: Erol Manisalı,(2001):Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri,Otopsi Yay.,İstanbul,s.56

14 626 sandalyeli Avrupa Parlamentosu da en geniş grubu 221 sandalye ile Sosyalistler, ikinci grubu 173 sandalye ile Hrıtiyan Demokratlar oluşturmuştur.liberaller 53 sandalye ile üye sayısını korumuşla, Yeşillerin üye sayısı 22 ye düşmüş, aşırı sağcılar ise 14 sandalye ile grup kurma imkanından mahrum kalmışlardır.(1994 yılında yapılan seçimler itibariyle) Avrupa Birliği Komisyonu Üye devletler hükümetlerince karşılıklı ortak anlaşmayla dört yıllık süre için atanan bağımsız, 20 komiserden oluşmaktadır.komisyon başkanı, Konsey tarafından,komiserler arasından iki yıllık bir süre için atanmaktadır.komisyon, Topluluk politikalarının tasarlayıcısı, yürütücüsü ve koordinatörüdür. Komisyonun başlıca görevleri; Komisyon, kurucu anlaşmaların koruyucusudur.kurucu anlaşmaların ve organların almış olduğu kararların usulünce uygulanıp uygulanmadığı, ilgili tarafların yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini izlemekle görevlendirilmiştir. 9 Yürütme organıdır.roma Anlaşması ndan kaynaklanan yürütme yetkilerinin yanı sıra, ortak politikaların oluşturulması ve yürütülmesi görevini de üstlendiğinden, bu yetkilerinde bir artış olmuştur.topluluğu hukuken temsil eder.topluluk fonlarının idaresi görevi de Komisyon a aittir Avrupa Birliği Konseyi Konsey her üye devletin kendi hükümetini taahhüt altına sokmaya yetkili bakanlar düzeyinde hükümet temsilcilerinden oluşur ve 15 üyesi bulunmaktadır.konseyin temel görevi üye ülke çıkarlarıyla Birliğin çıkarlarını uyumlaştırmaktır. 8 Manisalı,2001:58 9 Manisalı,2001:55 10 Manisalı,2001:55-56

15 Konsey, Parlamenter demokrasilerde varolan parlamentonun yetkilerine eşdeğer yetkilere sahiptir.dolayısıyla topluluğun karar alma ve yasama organıdır.konsey, karar alma sürecinde,avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından hazırlanan tasarıları ele alır ve yasalaşmasını sağlar.bu süreç içerisinde Avrupa Parlamentosu değişiklik önerisinde bulunabilir, ancak kesin karar Konsey e aittir.sonuç itibariyle Konsey, Topluluğu şekillendiren, yöneten ve dış politikasını belirleyen organdır. 11 Konsey kararlarını basit çoğunlukla, nitelikli çoğunlukla veya oybirliği ile alır.oy ağırlıkları üye ülkelerin ekonomik ve politik durumları ile nüfuslarına göre belirlenir.hollanda, Belçika, Yunanistan, Portekiz 5 er; Danimarka, İrlanda, Finlandiya 3 er;almanya, Fransa, İngiltere, İtalya 10 ar; İsveç, Avusturya 4 er; İspanya 8;Lüksemburg 2 oya sahiptir.oybirliği gerektirenhususlar hariç Konseyin bir karar alabilmesi için toplam oyun 62 sinin; ve 15 üye ülkeden 10 unun müsbet oy vermesi gerekmektedir. 12 Aralık 2000 Nice doruğunda, karar mekanizmasının değiştirilmesini sağlamak için yeni kararlar alınmış bulunuyor Daimi Temsilciler Komitesi Üye devletlerinin Avrupa Topluluğu nezdindeki büyükelçiliklerinden oluşmaktadır.bakanlar Konseyi ne yardımcı organ olarak çalışır.konsey müzakerelerinin ön hazırlığını yapar ve faaliyetlerini düzenler.konsey de alınacak kararlar önce bu organda ele alınır.burada çözüme bağlanan konularda Konsey de yeniden görüşme yapılmaz Avrupa Zirvesi Roma Anlaşması na göre Konsey, anlaşmalardan doğan hemen hemen tüm önemli sorunları karara bağlayan Avrupa Birliği nin en yüksek organıdır. 11 T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı,(1999):Avrupa Birliği ve Türkiye,AB Genel Müd.,Ankara,s Ertürk,1998: Manisalı,2001:54

16 Birlik, politikaları en yüksek seviyede ele almak ve sorunları çözümlemek üzere anlaşmada yer almamasına rağmen 1994 den beri, Hükümet veya Devlet başkanları her altı ayda bir araya gelerek, Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi ni oluşturmaktadır; Avrupa Zirvesi adı verilen bu toplantılarda önemli politik konular görüşülmektedir Adalet Divanı ve Bidayet Mahkemesi Adalet Divanı,AB nin en yüksek hukuksal organıdır. 7 Ekim 1958 de Lüksemburg da kurulmuştur. Divan 15 yargıç ve ona yardımcı 6 savcıdan oluşmaktadır.6 yıllık süre için atanırlar,süreleri yenilenebilir ve hakimler bağımsızdırlar. Adalat Divanı tek dereceli ve nihai yargı organı olup kararlarının temyizi mümkün değildir. Türkiye de Gümrük Birliği ne girdiğinden,gümrük Birliği ne ilişkin bütün Divan kararlarına uymakla yükümlüdür. Bu bakımdan Adalet Divanı nın kararları Türkiye Büyük Millet Meclisi nin iradesinin üzerindedir.(6 Mart 1995 kararının 64.maddesi) Adalet Divanı nın yetki alanına giren davalar: Üye ülkelerin diğer üye ülkelere karşı açtığı davalar Komisyon un üye ülkelere karşı açtığı davalar Topluluk kurumları aleyhine açılan davalar İptal davaları 15 Bidayet mahkemesi ise kişiler ve işletmeler tarafından açılan davalara bakar. Hukuk meseleleri ile ilgili başvurular sadece Adalet Divanı nca karara bağlanır Sayıştay 14 Manisalı,1998:55 15 Tuğrul Arar,(1989):Avrupa Toplulukları Adalet Divanı,AÜ.ATAUM Araştırma Dizisi No:3,Ankara

17 Sayıştay Konsey tarafından Avrupa Parlamentosu nun görüşünden sonra atanan 15 üyeden oluşur. Altı yıl süreyle seçilirler.toplantı ve çalışmalarını Lüksemburg da sürdürürler. AB nin tüm gelir ve harcamalarının hukuka uygun ve düzenli biçimde yapılıp yapılmadığını ve maliye yönetiminin tutarlı olup olmadığını denetler.diğer kurumların talebi üzerine özel raporlar hazırlar ve görüş bildirir Ekonomik ve Sosyal Komite ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Danışma Komitesi Ekonomik ve Sosyal Komitee 222 üyeden oluşur. Bu üyeler üç grubu temsil ederler;işveren, işçi ve diğer ekonomik gruplar.komitee Brüksel de toplanır. Kararlar alınmadan önce komitenin görüşüne başvurulması zorunludur. Kömür ve çelikle ilgili konularda AKÇT danışma komitesine başvurulur. Danışma komitesi üreticileri, işçileri, tüketicileri ve ticaretle uğraşanları temsil eden 108 üyeden oluşur Bölgeler Komitesi Bölgeler Komitesi yerel ve bölgesel mercileri temsil eden 222 asil ve 222 yedek üyeden oluşur. Bu üyelerin görev süresi 4 yıldır. Komitee çalışmalarını Lüksemburg da yapar. Bölgesel çıkarların söz konusu olduğu eğitim, gençlik, kültür, toplum sağlığı,ulaşım,iletişim,enerji ağları gibi konularda bölgeler komitesinin görüşü alınır Avrupa Yatırım Bankası 1958 de Roma Anlaşması ile Birliğin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak yatırımları finanase etmek amacı ile kurulmuştur. Bankanın mali özerkliği vardır.merkezi Lüksemburg dadır.roma da bir ofisi,brüksel de bir temsilciliği ve Londra da bir irtibat bürosu bulunmaktadır.işlemlerinde kar amacı gütmez ve AB nin

18 uzun vadeli krediler veren mali kuruluşu niteliğindedir.bankanın 15 üyesi vardır.öncelikli hedefi Birliğin dengeli gelişimine katkıda bulunmaktır. 16 Avrupa Birliği oldukça gelişmiş bir entegrasyon hareketidir.hukuki temelleri güçlü bir o kadar da bağlatıcıdır Avrupa Birliği nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) Son zamanlarda Avrupa Birliği nin uluslararası arenada bir siyasi aktör olması daha fazla talep edilmeye başlanmıştır.birliğin 15 üye devleti için ortak bir dış politika ihtiyacının tek sebebi, şimdi varolan sıkı uluslararası ticaret ilişkileri değildir. Soğuk savaşın bitmesi, Avrupa ve komşu bölgelerde yeni çatışmaların ortaya çıkması,ab nin bir dış ve güvenlik politikası kimliği geliştirmesini hayati bir zorunluluk haline getirmiştir.son olarak yaşanan Irak krizinde üye devletlerin tepkileri arasındaki farklılıklar, bize ortak dış ve güvenlik politikası sürecinde bir hayli uzun yol katetmeleri gerektiği izlenimini vermiştir Avrupa Birliği Anlaşması Aralık 1991 de Maastrich te onaylanmış olan ve 1 Kasım 1993 de yürürlüğe girmiş olan AB Anlaşması AB için üç tane sütun inşa etmektedir:ortak dış güvenlik politikası hakkında (Bölüm V, J den J-11 e kadarki maddeler), adalet ve içişleri alanında işbirliği hakkında yeni hükümlerle,mevcut 3 Avrupa Toplulukları Anlaşmaları (AKÇT,AT ve EURATOM) sütunlarından oluşmaktadır. Adalet, içişleri ve güvenlik politikası Avrupa Topluluğu nun yetkisi içine girmemektedir.bunlar temel ulusal egemenlik konuları kabul edildiği için, Topluluk düzeyinde değil, hükümetler arası işbirliği temelinde düzenlemeye devam edilmektedir. Bu siyasi işbirliği açığını düzeltmek için çeşitli aşamalarda reformlar başlatıldı. O zamanki Avrupa Topluluğunu kuran anlaşmaları tadil eden, 1987 de yürürlüğe giren 16 Manisalı.2001:60 17 Bulaç,2001:60

19 ve ilk defa olarak dış politika ve güvenlik politikası alanlarında işbirliği yapılmasını içeren Avrupa Tek Senedi ileriye doğru atılmış büyük bir adım olmuştur Oyuncular ve Karar Alma Prosedürleri Üye devletlerin Devlet ve Hükümet başkanları ve Komisyon başkanının toplandıkları Avrupa Konseyi ODGP nin ilkelerini ve genel esaslarını tanımlarlar.ayda en az bir defa toplanan Dışişleri Bakanları K onseyi, bu ilkeler ve esaslar temelinde ODGP yi tanımlayan ve uygulayan kararları alırlar.avrupa Komisyonu, ortak dış ve güvenlik politikası alanında yapılan çalışmalarla tam olarak ilgilidir ve bu konularda Birliği uluslararası düzeyde temsil eder.(avrupa Birliği Anlaşmasının J-9 V J-5 (1) sayılı maddeleri) 14.3.Ortak Eylemler Konsey içinde bir başka karar alma enstrümanı ortak eylemdir.(ab Anlaşması,madde J-3). Bu ortak bir pozisyondan şu açıdan farklıdır: Ortak eylem üye devletlerin ulusal dış politikaları için ortak bir zemin oluşturmaktan ibaret olmayıp, uluslararası düzeyde ortak bir birlik yaklaşımı için bir temel oluşturur. Bir ortak eylem üye devletler üzerinde bağlayıcıdır ve bundan sapılması ancak özel durumlarda mümkündür Ortak Beyanlar AB, uluslararası gelişmeler hakkında düzenli olarak ortak beyanlar yapar. Birlik bazı ülkelerdeki iç siyasi gelişmelere, insan hakları konularına ve güncel çatışmalara ilk tepkisini vermek için bu kanalı sık sık kullanır. İnsani yardım, Avrupa dış politikasının önemli bir unsurudur.echo(avrupa Topluluğu İnsani Yardım Dairesi) bunalım noktalarında, mağdur olan kişilerin durumunu hafifletmek için siyasi bir çözüm bulununcaya kadar gerilimleri azaltmak ve bu kişilere yardım etmek amacıyla insani yardım temin eder.

20 14.5. ODGP nin Finansmanı ODGP den kaynaklanan idari maliyetler AB nin bütçesinden karşılanır. Operasyonel masraflar, Konseyin takdirine bağlı olarak, Topluluk bütçesinden veya üye devletlerin katkılarından karşılanır Güvenlik Politikası Üye devletler güvenlik ve savunma konularını Anlaşmaya dahil etmeyi ilk defa 1991 yılında Maastricht te kabul ettiler. ODGP, Avrupa Birliği nin güvenliğiniilgilendiren tüm konuları kapsar ve uzun vadede, nihai olarak ortak bir savunma sistemine yol açabilecek olan bir ortak savunma politikasının tesis edilmesini içerecektir.(ab Anlaşması,madde J-4 (1)) Fakat üyeleri arasında tarafsız ve bağlantısız ülkelerde bulunan şimdiki Birlik, bir savunma ittifakı olmayıp herhangi bir askeri yapıya da sahip değildir Nice Zirvesi İle Kurumsal Yapıdaki Değişiklikler 7-9 Aralık 2000 tarihinde yapılan Nice Zirvesi nde AB nin kurumsal yapısı ve karar alma mekanizmasında değişikliğe gidilmiştir.bu Anlaşma, 19 Ekim 2002 yılında İrlanda da ikinci kez yapılan referandumla kabul edilmiş, 1 Şubat 2003 de Anlaşma yürürlüğe girmiştir.aşağıda kurumsal yapıda yapılan bu değişiklikleri başlıklar altında inceleyelim Komisyonun Yapısı Komisyonun yapısı iki etaba tabi tutulmuştur.2005 e kadar olan ilk etapta, her üye ülkenin Komisyon da bir kişiyle temsil edilmesi öngörülmüş.ikinci etap için ise, 2010 dan itibarenya da Birlik 27 üyeli olduğunda, 20 üyeli Komisyon da eşitliğe dayalı rotasyon uygulanır ifadelerine yer verilmiştir Milliyet Gazetesi,10.Aralık 2000:

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN I. KENDİ KADERİNİ TAYİNİN ANLAMI...5 A. Terim Sorunu...8

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri Kendi aralarında ticaretin serbsetleştirilmesi, Üçüncü ülklere karşı ortak bir gümrük politikası uygulanması, Sermaye ve işgücü hareketlerinin serbest

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Ders No : 0310420098 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklara herhangi bir şart veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip oluruz

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ)

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 439 AGİK Sonuç Bildirgesi AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 3 Temmuz 1973'te Helsinki'de açılan ve 18 Eylül 1973'ten 21 Temmuz 1985'e kadar Cenevre'de süregelen

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas Đktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü, Genel Sekreter Vekili ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI 6-9 KASIM

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Sina Baydur UTMK Başkan Vekili Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Sina BAYDUR UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım Temel haklar Santé Belçika herkese vatandaşlık ve İnsan Haklarına saygıyı temin eden Demokratik Devlet hakka saygıyı temin eder. Devlet, sadece

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI ANAYASA HUKUKU DOÇ. DR. KASIM KARAGÖZ ANAYASA KAVRAMI, TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI, ANAYASACILIK HAREKETLERİ ANAYASA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ KISA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ A. LÜKSEMBURG GRUBU ÜLKELERİ - Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 41 Muzaffer Akdoğan - Estonya'nın Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 81

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye

Detaylı