POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ."

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ POSTPARTUM DÖNEMDEKĠ ĠNEKLERDE RASYONDAKĠ PROTEĠN ORANININ SÜT ÜRE NĠTROJEN VE FERTĠLĠTEYE ETKĠSĠ. Arif TAġAGĠREN DOKTORA TEZĠ DOĞUM VE JĠNEKOLOJĠ (VET) ANABĠLĠM DALI DanıĢman Prof.Dr.Ahmet SEMACAN Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından proje numarası ile desteklenmiştir. KONYA 2012 ii

2 S.Ü. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NE Arif TAŞAGİREN tarafından savunulan bu çalışma, jürimiz tarafından Doğum ve Jinekoloji (Vet) Anabilim Dalında Doktora Tezi olarak oy birliği / oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Jüri Başkanı: Prof.Dr. Tevfik TEKELİ İmza Selçuk Üniversitesi Danışman: Prof.Dr.Ahmet SEMACAN İmza Selçuk Üniversitesi Üye: Prof.Dr.Ayhan BAŞTAN İmza Ankara Üniversitesi Üye: Prof.Dr.Tahir BALEVİ İmza Selçuk Üniversitesi Üye: Doç.Dr.İbrahim AYDIN İmza Selçuk Üniversitesi ONAY Bu tez, Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmenliği nin ilgili maddeleri uyarınca yukarıdaki jüri üyeleri tarafından uygun görülmüş ve Enstitü Yönetim Kurulu tarih ve sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Prof.Dr. Tevfik TEKELİ Enstitü Müdürü ÖNSÖZ iii

3 Türkiye nin Avrupa Birliği ne üyelik süreci ile son zamanlarda hayvancılığımızda bir dönüşüm süreci yaşanmakta olup hayvancılık yatırımlarına hız verilmiş ve bu doğrultuda özel sektör yatırımcıları özellikle süt inekçiliği üzerine orta ve büyük ölçekli yeni ve modern işletmeler kurmaya veya işletme kapasitelerini artırmaya başlamıştır. Ancak son yıllarda süt inekçiliği işletmelerindeki ineklerin üreme performansı azalmakta, döl verimi problemleri hızla artmakta, yaşam boyunca doğum sayısı azalmakta, metabolizma hastalıklarıyla sık karşılaşılmakta, sürüden ayırma yaşı düşmekte, buzağılama aralığı uzamakta, ölü doğum veya buzağı ölüm oranı artmaktadır. Bir işletmede buzağılama aralığı 400 günden uzunsa, doğum-gebelik süresi 120 günü geçiyorsa, ilk tohumlamadaki gebelik oranı % 50 den düşük ise, gebelik başına tohumlama sayısı > 2 ise ve sürünün % 16 dan fazlası 3 den fazla tohumlanmış ise o işletmede infertilite durumu söz konusudur. Bu tür işletmelerdeki ineklerin çoğunda genital organların anatomik veya yapısal sorunları, enfeksiyonlar yanında fonksiyonel problemler yönünden önemli bulgulara rastlanılmaması, fertil bir boğa ile tekrarlanan aşım ya da suni tohumlama yapılmasına rağmen ineklerin gebe kalamaması veya embriyonik ölüm oranının artması dikkatleri beslenme üzerine yoğunlaştırmıştır. Çünkü ineklerin yetersiz ya da aşırı veya dengesiz olarak beslenmesi sonucunda ovaryum fonksiyonlarının bozukluğu, hormonal dengesizlik gebelik başına düşen tohumlama sayısı artışı ve gebe kalamama, fertilizasyon sorunları, hücre bölünmeleri, embriyo ve fötusun gelişiminde olumsuzluklar yanı sıra embriyonik veya fötal ölümler, güç doğum, doğum sonrası metabolik hastalıkların görülme oranının artması gibi ciddi üreme sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. İneklerde döl verimi üzerinde genetik faktörlerin etkisi % 10 iken çevresel faktörler % 90 oranında etkilidir. Çevresel faktörler içinde beslenme % 50 ile en önemli rolü oynarken sürünün sevk ve idaresi % 35 ve enfeksiyonlar % 15 etki etmektedir. Bu verilerden de açıkça anlaşılacağı üzere döl veriminde hedefe ulaşmak için dengeli ve düzenli beslemenin oldukça önemli olduğu görülmektedir. Doktora eğitimim süresince teorik ve pratik bilgilerinden yararlandığım Danışmanım Prof.Dr.Ahmet SEMACAN başta olmak üzere Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Tevfik TEKELİ, Prof.Dr.Dursun Ali DİNÇ, Prof.Dr. Mehmet GÜLER, Prof.Dr.Hüseyin ERDEM ve Doç.Dr.İbrahim AYDIN a şükranlarımı sunarım. iv

4 Tez projemin yürütülebilmesi için gerekli desteği sağlayan Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü ne teşekkür ederim. v

5 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1.GİRİŞ İneklerde Protein Metabolizması Üre Nitrojen Düzeyini Etkileyen Nedenler ve Belirlenmesinin Önemi Üre Nitrojen Düzeyi ile Döl Verimi İlişkisi Üre Nitrojenin Uterusa Etkisi Üre Nitrojenin Spermatozoa, Ovum ve Embriyoya Etkisi Üre Nitrojenin Ovidukta Etkisi Üre Nitrojenin Hormonlara Etkisi Üre Nitrojenin Postpartum Döneme Etkisi 16 2.GEREÇ VE YÖNTEM Hayvan Materyali Hayvan Materyalinin Seçimi ve Gruplandırılması Yem Materyali Hayvanların Beslenmesi Doğum ve Postpartum Dönemin İzlenmesi Senkronizasyon Programı, Suni Tohumlama ve Gebelik Muayenesi Süt Üre Nitrojenin Ölçülmesi İstatistiksel Analizler 23 3.BULGULAR 24 4.TARTIŞMA 29 5.SONUÇ ve ÖNERİLER 35 6.ÖZET 36 7.SUMMARY 37 8.KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇMİŞ 44 vi

6 SĠMGELER ve KISALTMALAR MUN BUN PUN HP NEB RDP RUP NRC NFC Süt Üre Nitrojen Kan Üre Nitrojen Plazma Üre Nitrojen Ham Protein Negatif Enerji Dengesi Rumende Yıkımlanabilen Protein Rumende Yıkımlanamayan Protein National Research Council Non-Fibre Karbonhidrat vii

7 1.GĠRĠġ İneklerde üreme performansı üzerinde genital organların anatomik yapısı ve fonksiyonları, enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz etkenler, genetik, çevresel ve mevsimsel etkiler, sıcaklık stresi, işletme yönetimi, bakım gibi birçok faktör (Whitaker ve ark 1993, Coşkun ve ark 1997, Studer 1998, Roche ve ark 2000, Kejun 2004, Opsomer ve ark 2006, Semacan ve Aydın 2008) etki etmekle birlikte son yıllarda beslenmenin döl verimine etkisi (Ferguson 1996, Spain ve ark 1997, O Callaghan ve Boland 1999, Butler 2000, Boland ve Lonergan 2003, Semacan ve Aydın 2008, Ayaşan 2009) üzerinde daha fazla durulmaktadır. Sütçü inek işletmelerinde hedeflenen üreme performansına ulaşabilmek için rasyondaki enerji, protein, mineraller ve vitaminler oranlarının hayvanın ihtiyacını karşılayacak miktarda ve dengeli olması gereklidir. Hazırlanan rasyondaki enerji, vitamin ve minerallerin yetersizliği veya fazlalığı durumunun üreme performansı üzerindeki etkileri hakkında yeterli bilgi (Sugden ve ark 1977, Armstrong ve ark 1990, Carlsson ve Pehrson 1994, Ferguson 1996, Stanton ve ark 1998, Studer 1998, Butler 2000, Jose-Alfonso ve ark 2006, Semacan ve Aydın 2008) bulunmakla birlikte rasyondaki protein oranının ve proteinlerin metabolizması sonrasında açığa çıkan üre nitrojenin üreme performansı üzerindeki etkileri üzerinde daha fazla durulmakta ve bu konu ile ilgili çalışmalar hala devam etmektedir. 1.1.Ġneklerde Protein Metabolizması Ruminantlarda rasyonla alınan protein rumende yıkımlanabilir protein (RDP) ve rumende yıkımlanamayan protein (RUP) olarak iki kısma ayrılabilir. İnek rasyonlarında protein kaynağı olarak kullanılan yem hammaddelerindeki proteinler ya da üre ve amonyak gibi protein olmayan (nonprotein) azotlu maddeler rumende proteazların aktivitesi ile peptidlere parçalanır ve bunların katabolizasyonuyla da aminoasitler oluşur (Ropstad ve ark 1987, Bölükbaşı 1989, Rusche ve ark 1993, Coşkun ve ark 1997, Laven ve Derew 1999, Bruckental ve ark 2000, Yalçın 2001, Kejun 2004, Tamminga 2006). Doğrudan mikrobiyel protein sentezine giren aminoasitler ya hücresel yapı taşlarının ve nükleik asitlerin yapımında kullanılırlar ya da deaminazlarla uçucu yağ asitleri, karbondioksit ve amonyağa parçalanırlar. Ortamdaki yeterli karbonhidratın da etkisiyle rumendeki mikroorganizma faaliyetleri sonucunda gerçek proteinler ve protein olmayan azotlu maddelerden protein 1

8 sentezlenmektedir (Ferguson ve ark. 1988, Ropstad ve ark. 1989, Aydın 2003, Semacan ve Aydın 2008). Rasyonla alınan protein rumendeki mikrobiyel sentez sonrası yıkımlanarak amonyağa dönüşür ve amino asit ve peptid olarak ince barsaklarda emilir kalanı ise dışkı ile atılır. Barsaklara gelen protein ile RUP lerin sindirimiyle oluşan amino asitler vücut gelişimi ve doku onarımı amacıyla kullanılır veya depo edilir, ihtiyaç fazlası ise karaciğerde önce amonyak daha sonra da üreye dönüştürülür ve bu şekilde oluşan ürenin bir kısmı idrarla atılırken bir kısmı da kan dolaşımıyla tüm vücut sıvılarına dağılır. Depo edilen fazla protein rasyonda yeterince protein olmadığı durumlarda karaciğerde üreye dönüştürülerek kan ve tükrük yoluyla rumene gelir (protein rejenerasyon siklusu) ve rumen florası için azot kaynağı olarak değerlendirilir. Rasyondaki protein oranının hayvanın ihtiyacından fazla olması durumunda rumendeki protein metabolizması sonucunda açığa çıkan amonyak rumen mikroorganizmalarının kullanabileceği miktarı aşar ve amonyağın bir miktarı rumen duvarından geçip kan dolaşımına karışarak karaciğere ulaşır ve toksik etkiye sahip olan amonyak burada üreye dönüştürülerek zararsız hale getirilir ve bu metabolik döngü sonucunda günde gr üre meydana gelir. Bununla birlikte detoksifiye edilemeyen az miktardaki amonyak ise kan dolaşımı yoluyla böbreklere taşınarak idrarla atılır (Fraser 1991, Elrod ve Butler 1993). Kan dolaşımında ve tükrükte bulunan üre tekrar rumene geçer (rumino-hepatik azot dolaşımı) ve burada üreaz etkisiyle amonyak ve karbondioksite ayrılır ve bu ayrılma çok hızlı olduğundan rumende üreye çoğunlukla rastlanılmaz. Ortaya çıkan amonyak mikroorganizmalar tarafından protein sentezinde kullanılırken fazla miktarı söz konusu olursa karaciğerde tekrar üreye dönüştürülür (Chalupa 1984, Bölükbaşı 1989, Yalçın 2001). Protein metabolizması ineklerin enerji durumlarıyla doğrudan ilişkili olup rasyondaki ham protein oranı arttıkça ihtiyaç duyulan enerji miktarı da artmaktadır. Karaciğerde deamine olan fazla aminoasitler, peptitler ve nitrojen üreye dönüştürülürken fazla miktardaki ürenin sentez ve eliminasyonu için yapılan enerji hesaplamasında her bir gram üre sentezi için 12 Kcal DE nin gerektiği belirlenmiştir (Van Soest 1994). Protein metabolizması esnasında ortamda yeterli düzeyde enerji kaynakları bulunmadığında rumen duvarından kan akımına geçen amonyak miktarı artmakta ve bunun sonunda kan üre nitrojen (BUN) düzeyi yükselmekte ve buna bağlı olarak mikrobiyel protein sentezi azalmaktadır (Kejun 2004, Rhoads ve ark 2

9 2004, Butler 2005, Tamminga 2006, Semacan ve Aydın 2008). Yapılan bir araştırmada (Vandehaar 1998) bir ineğe ihtiyacından % 2 oranında fazladan yedirilen ham proteinden dolayı günlük 0,36 Mcal enerji kaybının olacağı bildirilmektedir. Jonker ve ark (1999) rasyonda NRC nin (National Research Council) bildirdiğinden % 10 fazla nitrojen yedirilen ineklerde süt üre nitrojen (MUN) değerinin % 26 oranında arttığını ve bu çarpıcı sonuç nedeniyle saha şartlarında aşırı protein yedirilen işletmelerin belirlenmesinde çok hassas bir yöntem olarak MUN ölçümünden yararlanılabileceğini ifade etmektedir. Bu nedenle rasyon hazırlanırken ineğin canlı ağırlığı, süt üretimi ve fizyolojik durumuna göre protein ihtiyacı belirlenmeli ve protein oranına göre de enerji/protein dengesi hesaplanmalıdır. 1.2.Üre Nitrojen Düzeyini Etkileyen Nedenler ve Belirlenmesinin Önemi Üre; karbon, nitrojen, oksijen ve hidrojenden oluşan ve suda çözünen küçük bir molekül olup hücre zarlarından kolaylıkla geçme yeteneğine sahip olduğu için kan dolaşımıyla vücuttaki tüm hücreler ve diğer dokular yanında genital organlara, meme bezine ve süte geçtiğinden, böbreklerde filtre edilen üre idrar yoluyla dışarıya atıldığından vücut sıvılarındaki üre düzeyleri birbirleriyle benzerlik göstermekte olup kan üre nitrojen, plazma üre nitrojen ve süt üre nitrojen ile uterus sekresyonlarındaki üre nitrojen düzeyleri arasında önemli bir farklılık bulunmamaktadır (Yawongsa ve ark 2003, Rehak ve ark 2009). Yüksek düzeyde protein tüketimi kan üre düzeyinin yükselmesine yol açacağı için sütçü ineklerde kan ve süt üre nitrojen değerleri, metabolizma ile fertilite arasında güçlü ilişki kurmayı sağlayan çok önemli bir kriter olarak değerlendirilmektedir (Rajala-Schultz ve ark 2001, Rhoads ve ark 2004, Ayaşan 2009). Kana ve süte geçen üre, kan plazmasında (PUN), kan serumunda (BUN) ve sütte (MUN) üre nitrojen olarak ölçülmekte olup MUN değeri kandaki üre nitrojen ve idrardaki nitrojen değerininin tahmin edilmesinde mükemmel bir yardımcı olarak kullanılabilmektedir (Roseler ve ark 1993, Kohn ve ark 2007). MUN ölçümleri için örneklerin toplanmasında invaziv bir yönteme başvurulmaması, ölçümün pratik ve kolay uygulanabilir olması ve ölçüm için bir uzmana ve laboratuara ihtiyaç duyulmaması, meme epiteli içerisindeki üre nitrojen düzeyi eşit olduğu için sağım öncesi, sağım sonrası ve karışık sütteki MUN değerlerinin birbirlerine yakın olması ve bu nedenle sağımın herhangi bir 3

10 dönemindeki sütten üre nitrojen ölçümü yapılabilmesi gibi nedenlerden dolayı saha şartlarındaki sürü taramalarında üre nitrojen değerlerinin belirlenmesinde BUN veya PUN yerine genellikle MUN ölçümünün yapılması önerilmektedir (Carlsson ve Pehrson 1994, Travaskis ve Fulkerson 1999, Wittwer ve ark 1999, Ayaşan 2009, Biswajit ve ark 2011). Ayrıca MUN değerlerini belirlemek amacıyla alınan süt örnekleri +4 0 C de muhafaza edildiğinde yaklaşık 10 gün süreyle üre değerlerinde bir değişikliğin olmaması ya da derin dondurucuda dondurulmasının alınan süt örneğindeki üre değerini etkilememesi de (Dhali 2001) sürü taramalarında MUN ölçümünü avantajlı hale getirebilmektedir. İneklerin MUN değeri bireysel, gruplardan veya süt tankından alınan örneklerden yapılan ölçümle belirlenebilmektedir. Bir işletmede inekler gruplara ayrılmış ve farklı rasyon veya şekilde besleniyorsa süt tankından alınan örnekten yapılacak MUN ölçümünün bu gruplar arasındaki MUN değeri farklılığını tam olarak yansıtmayacağı ifade edilmekle birlikte (Bucholtz ve Johnson 2007, Kohn 2007) süt toplama tanklarındaki sütün MUN değeri ile ineklerde bireysel olarak ölçülen BUN değerlerinin birbirleriyle yakın bulunması nedeniyle (Wittwer ve ark 1999) son yıllarda ineklerde bireysel olarak yapılan BUN veya MUN ölçümleri yerine sürüdeki ineklerin sütlerinin toplandığı tanklardaki sütlerde üre nitrojen ölçümlerinin yapılması önerilmektedir (Ropstad ve ark 1989). Başka bir alternetif olarak sağım sistemine monte edilecek bir süt toplayıcı aparat sayesinde sürü içindeki farklı rasyonla veya farklı protein oranlarındaki rasyonla beslenen grupların süt örnekleri alınarak MUN ölçümünün yapılmasıyla da tüm sürünün gruplara göre değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir (Bucholtz ve Johnson 2007). Süt tankından yapılan günlük MUN ölçümlerine göre bir sürünün beslenme durumunun daha iyi değerlendirilebilmesi için, günlük sonuçların değişkenlik gösterebilmesi nedeniyle, günlük yorumlama yerine geriye dönük 3-6 aylık sonuçların incelenmesi ve sonuçların 1-2 hafta süreyle önerilen MUN değerlerinin (10-12 mg/dl) altında veya üstünde çıkması halinde MUN değerlerine etki eden muhtemel faktörlerin incelenmesi daha doğru olacaktır. Süt tanklarındaki MUN değeri o sürüdeki ineklerin genel fertilitesiyle doğrudan ilişkili olup tanktaki MUN değerleri ne kadar yüksekse o sürünün fertilitesi o derece düşük olmaktadır. Bu nedenle süt toplama tanklarındaki üre nitrojen değerleri özellikle sürüler arasındaki fertilite farklılıklarını ve mevcut protein 4

11 kullanımını tahmin etmek için de yaygın olarak kullanılmaktadır (Carlsson ve Pehrson 1994, Butler ve ark 1996, Hof ve ark 1997, Wittwer ve ark 1999). Aynı sürüde ve aynı rasyonla beslenen ineklerin, kuru madde ve su alımı, süt verimi, karaciğer fonksiyonu, idrar çıkışı ile protein ve enerji ihtiyacının farklı olmasına bağlı olarak, MUN değerleri arasında farklılıklar bulunmakta olup Holstein ineklerin % 95 inde MUN değerleri sürü ortalamasının ± 6 aralığında (5-20 mg/dl) yoğunlaşmaktadır. Bir grubun ortalama MUN değerini belirlemek için o grubun % 10 u ya da en az 8 ineğin bireysel MUN değerleri alınarak hesaplama yapılmalıdır. Her ne kadar Ontaro Dairy Herd Improvement (DHI) normal MUN değerini mg/dl olarak bildirmekte ise de çoğunlukla mg/dl arasındaki MUN değerleri normal olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte özellikle süt verimleri dikkate alınarak normal üretim şartları altındaki bir sürünün MUN değerinin mg/dl arasında olmasının hedeflenmesi gerektiği ifade edilmektedir (Kohn 2007). Wattiaux ve ark (2005) Holstein, İsviçre Esmeri ve Jersey sürülerinin ölçüm kayıtlarından elde ettikleri sonuçlara göre ortalama MUN değerlerini sırasıyla 12,7 mg/dl, 14,6 mg/dl ve 14,4 mg/dl olarak belirlemişlerdir. MUN değerinin 1-2 mg/dl gibi çok düşük veya 30 mg/dl ve üzeri gibi çok yüksek çıkması örnekleme hatasından veya örneğin bozulmasından kaynaklanmaktadır. İlave olarak MUN ölçüm sonuçları rumen sistemindeki dengenin de bir göstergesi olarak kullanılabilir. Ortalama MUN değerinin 12 mg/dl den yüksek çıkması, rasyondaki ham proteinin çok yüksek olabileceği veya rumende fermente olabilen non-fibre karbohidratın (NFC) çok düşük olabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilirken, MUN değerinin aşırı yüksek (> 18 mg/dl) olması protein dengesizliği, karbonhidratların azlığı yanında rumendeki mikrobiyel ortamın yetersizliğine ve tüm bunlara bağlı süt verim düşüklüğüne neden olmaktadır. MUN değerinin 7 nin altında çıkması ise rasyondaki ham proteinin yetersizliği, sindirilebilir ve sindirilemeyen proteinlerin rasyondaki oranlarının dengesizliği ve/veya rumende fermente olabilen NFC nin çok yüksek oranda olduğunu işaret etmektedir. Bununla birlikte MUN ölçümü özellikle rasyonun protein oranı hakkında fikir veren bir yöntem olup genel anlamda beslemenin yeterliliğini değerlendirmek amacıyla kullanılmamalıdır (Jonker ve ark 1998, Jonker ve ark 1999, Kauffman ve St-Pierre 1999) 5

12 Rasyondaki protein fazlalığının önemli bir göstergesi olan ve 1156 sütçü işletmede 6 ay süreyle MUN ölçümüyle birlikte yürütülen araştırmada (Jonker ve ark 1998) ortalama MUN değeri 12,7 mg/dl olarak belirlenirken ham protein ihtiyaçları NRC (1989) nin tavsiyelerine göre hesaplanan ve bu şekilde beslenen ineklerin % 83 ünde MUN ortalaması 11,0 mg/dl olarak belirlenmiştir. Araştırmada işletmelerin % 71,5 inin NRC nin tavsiye ettiği miktardan fazla proteini (61g/gün) veya gereken N un % 11 fazlasını yedirdiği ve bunun sonucunda idrardaki N un % 16, gaitadaki N un % 2,7 oranında arttığı ve bunun önemli ekonomik kayıplara neden olması yanında gaitanın arazide gübre olarak kullanılması ve bunun yer üstü ve yeraltı sularına karışmasından dolayı çevre için ciddi zararları olacağı tespit edilmiştir. Bir ineğin idrarıyla atılan üre miktarı kan ve sütteki üre miktarıyla doğrudan ilişkili olduğundan MUN değerinin belirlenmesi sütçü ineklerde idrardaki nitrojen kaybını hesaplamak için iyi bir yardımcı olarak kullanılabilir. Bu amaçla; canlı ağırlık x MUN (mg/dl) x formülünden yararlanılarak idrarla atılan nitrojen miktarı (gr) belirlenmektedir (Jonker ve ark 1998, Kauffman ve St-Pierre 2001). Yapılan ölçümlerde kan veya sütte üre nitrojenin yüksek çıkması başta rasyondaki aşırı ham protein olmak üzere RDP nin fazla ve RUP un az, enerjinin yetersiz, karbonhidrat ve protein oranlarının dengesiz olmasını işaret ederse de diğer bazı faktörler de etkili olmaktadır (Roseler ve ark 1993, Laven ve Derew 1999, Rehak ve ark 2009, Biswajit ve ark 2011). Rasyondaki enerji düşük iken protein fazla olduğunda rumendeki bakterilerin serbest amonyaktan protein sentezleme kabiliyetinde azalma olmakta, sonuçta BUN ve MUN değerleri yükselebilmektedir (Kejun 2004). Bunun yanında rumende sindirilebilir proteinlerin ve metabolize olabilir proteinlerin fazla alınımına bağlı olarak negatif enerji dengesi gelişmekte ve negatif enerji dengesi altındaki ineklerde vücut protein mobilizasyonu artışı ile birlikte süt üre düzeyi hafif yükselebilmektedir (Elrod ve Butler 1993, Laven ve Derew 1999). Vücut ağırlığı ve MUN arasında da bir ilişki olup canlı ağırlığı fazla olan bir ineğin kan miktarı fazla olacağından canlı ağırlığı daha az olan hayvanlara göre daha fazla üre nitrojen dilue edilmektedir (Swenson and Reece 1993, Kejun 2004). BUN veya MUN değerine hastalıklar ve bazı medikal uygulamalar da etki etmektedir. Glomerular filtrasyon azalmasına neden olan dehidrasyon, kalp hastalıkları ve böbrek hastalıkları gibi sorunlar veya protein katabolizması artışı ile 6

13 vücut sıvı kaybı durumlarında üre nitrojen değeri yükselebilmektedir (Fraser 1991, Kejun 2004). Besleme uygulamaları ve şekli de ruminal amonyak ve BUN değerlerini etkilemektedir. Kaba ve konsantre yemin ayrı ayrı verildiği inekler, karışık rasyonla beslenen veya gün boyunca sık aralıklarla beslenen ineklere göre daha yüksek amonyak ve BUN değerlerine sahip olup karışık olarak yedirilen rasyon hayvandaki amonyak dalgalarını önlemektedir (Carroll ve ark 1988, Butler 1998). Kandaki amonyak düzeyi yemlemeden sonraki yaklaşık 60. dakikada pik yapmakta, BUN düzeyi ise yemleme öncesinde en düşük seviyesindeyken yemlemeden sonra yaklaşık ikinci saatte en yüksek seviyesine ulaşmakta ve yemleme sonrasındaki on ikinci saate kadar kademeli olarak azalmaktadır. Yemle alınan ham protein miktarı ne kadar fazla ise üre nitrojen düzeyi o derece yükselmektedir. MUN değeri ise yem yedikten sonraki 4-5 saatte pik değere çıkmaktadır (Visek 1984, Blauwiekel ve ark 1986, Gustafsson ve Palmquist 1993). Bununla birlikte RDP metabolizmasından kaynaklanan BUN ile RUP metabolizmasından kaynaklanan BUN un pik yapma zamanlarının farklı olduğu ifade edilmektedir (Elrod ve Butler 1993, Elrod ve ark 1993). Hayvanlardaki süt veriminin de MUN değerleri üzerinde etkili olduğu, süt verimi yüksek olan ineklerde, muhtemelen protein alımı ile ilişkili olarak, MUN değerinin daha da yükseldiği belirtilmektedir (Carlsson ve Pehrson 1994, Rajala- Schultz ve ark 2001). Bir laktasyon döneminde kg süt verenlerde MUN değerini 11,6 mg/dl, kg süt verimine sahiplerde ise 12,7 mg/dl olarak bildirilmektedir (Kauffman ve St-Pierre 2001, Kohn ve ark 2002). Laktasyon dönemine göre farklı rasyonlarla besleme gerektiği için MUN değerleri değişiklik göstermekte olup buzağılamadan hemen sonra düşük iken 3-6.aylar arasında maksimum değere ulaşmakta ve laktasyonun sonuna doğru yavaş yavaş azalmaktadır. Laktasyonun erken (0-30 gün) veya pik döneminde ( gün) mg/dl arasındaki MUN değerleri normal olarak değerlendirilirken orta veya geç dönemde (>151 gün) mg/dl kabul edilebilir bir değer olarak görülmekte ise de bu dönemde MUN değerinin mg/dl olması hedeflenmelidir. Laktasyonun tüm dönemlerinde MUN değeri < 10 mg/dl olarak ölçüldüğünde rasyondaki proteinin yetersiz, >14 mg/dl olarak ölçüldüğünde rasyondaki proteinin fazla olabileceği düşünülerek RDP, RUP veya NFC kontrol edilmelidir. Önerilen değerler Holstein 7

14 inekler için geçerli olup İsviçre Esmeri ve Jersey inekler için olması hedeflenen değerlere 1,5 birim ilave edilmelidir (Carlsson ve ark 1995, Miller ve ark 2011). Ayrıca meme bezini etkileyen ve yangıya sebep olan nedenlere bağlı olarak sütteki MUN değerleri etkilenmektedir. CMT testi sonucunda pozitif sonuç veren veya somatik hücre sayısı yüksek olan sütün MUN değeri, sağlıklı meme lobundaki sütün MUN değerinden daha düşük seviyede olmaktadır (De Peters ve Ferguson 1992, Gustafsson ve Palmquist 1993). Bu durum mastitisli memeden elde edilen sütteki protein (kazein) oranın düşmesi, non-protein nitrojenin (üre vb) yükselmesi yanında yangıya bağlı meme damarlarının geçirgenliğinin değişmesinden kaynaklanmaktadır (De Peters ve Ferguson 1992). Sütün örnekleme zamanı ve şekli ile sağım sayısının MUN değeri üzerinde önemli etkisi olup ilk sütün MUN değeri yüksek iken sağımın sonundaki MUN değeri düşük olmaktadır. Sabah alınan süt örneklerinin MUN değeri öğle sonrasına göre daha düşüktür ve bu nedenle sürüde rutin aylık ölçümler yapılırken örnek alma zamanına özen gösterilmelidir. Günde 3 defa sağılanlarda 2 defa sağılanlara göre biraz daha yüksek MUN değerleri elde edilmektedir (Butler ve ark 1996). Postpartum dönemde özellikle de laktasyonun ilk 3 ayında olan yüksek süt verimli sütçü ineklerde yemlerle alınan aşırı miktarda ham proteinden ve şekillenen negatif enerji dengesinden dolayı BUN ve MUN değerleri artmaktadır (Canfield ve ark 1990, Roche ve ark 2000, Butler 2003). Ayrıca negatif enerji dengesi karaciğerin fonksiyonları ve yapısında sorunlara neden olabilmektedir. Vücuttaki negatif enerji dengesinden dolayı enerji ihtiyacı vücut rezervlerinden yoğun bir mobilizasyonla karşılanmakta ve bu durumda karaciğerde esterleşmemiş yağ asitleri birikmekte, kanda yükselen amonyağın karaciğerde detoksifiye edilerek üreye dönüştürülmesi sürecinde bir aksama meydana gelmekte ve sonuçta artan amonyak bütün vücut için ve reprodüktif sistem için daha toksik bir hal almaktadır (Barton ve ark 1996, Rhoads ve ark 2006). Portal dolaşımdaki amonyak düzeyinin değişiminde rumen amonyak miktarı yanında normalde 6,0-6,8 arasında olan rumen ph sında meydana gelen değişmeler de önemli rol oynamaktadır. Rasyondaki ham protein oranı normal olsa bile rumen asidozisi şekillenen ineklerde mikrobiyel protein sentezi sürecinde aksamalar olacağından rumen duvarından geçen amonyak miktarı artmakta ve sonuçta MUN değeri yükselmektedir (Canfield ve ark 1990, Gustafsson AH and Palmquist, 1993). 8

15 Yaşlı ve genç ineklerde rumen sıvısındaki amonyak ve BUN değerleri benzer olmakla birlikte yaşlı olan ineklerde muhtemelen fazla süt verimi ve negatif enerji dengesinden dolayı MUN değerleri daha yüksek çıkmakta ve fertilite daha ciddi oranda etkilenmekte olup gençlerin yaşlılara göre rasyondaki yüksek proteini daha iyi tolere edebildiği ifade edilmektedir (Folman ve ark 1981, Kaim ve ark 1983). Irkın üre nitrojen düzeyleri ile ilgili farklı görüşler bulunmakta olup Rodriguez ve ark (1997) Jersey ırkı ineklerde, Holstein ırkı ineklere göre BUN ve MUN değerlerinin daha düşük, Wattiaux ve ark (2005) İsviçre Esmeri ve Jersey ineklerin MUN değerinin Holsteinlerden yüksek, Kauffman ve St Pierre (2001) ise Jersey ve Holstein lerin MUN değerlerinin aynı olduğunu ifade etmektedirler. Bu farklılıkların ırk faktöründen ziyade canlı ağırlık, süt verimi, süt yağı ve protein yüzdesi ve rasyondaki nitrojen farklılığından kaynaklandığı belirtilmektedir (Barton ve ark 1996, Rodriguez ve ark 1997). Bunun yanında sıcaklık stresine bağlı olarak kanda amonyak ve laktik asit miktarı artmaktadır. Sıcaklık stresi altında artan amonyağın üreye dönüştürülmesinde büyük oranda enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu durum var olan negatif enerji dengesini daha da kötüleşmektedir (Melendez ve ark 1999). Süt üre nitrojen düzeyine mevsim de etki etmekte olup yapılan bir araştırma (Trevaskis ve Fulkerson 1999) sonucunda en yüksek süt üre nitrojen değerinin 17,13 mg/dl olarak ilkbaharda, en düşük değerin ise 12,82 mg/dl olarak kış mevsiminde oluştuğu bildirilmiştir. MUN değerlerinin ilkbaharda yüksek çıkmasının bu dönemde taze otların daha fazla tüketilmesinden kaynaklandığı ileri sürülmüştür (Melendez ve ark 2000, Rajala-Schultz ve ark 2001, Ayaşan 2009). Süt proteini, gerçek protein (%80 kazein ve % 20 whey) ve non-protein nitrojen (süt üresi, kreatinin/ürik asit, aminoasitler, amonyak) olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sütteki nitrojenin % 95 ini gerçek protein oluştururken kalan % 5 lik kısmını ise non-protein nitrojendir (Biswajit ve ark 2011). Carlsson ve ark (1995) ile Ferguson ve ark (1997) yaz aylarındaki sütte total ve gerçek proteinin (çoğunlukla kazein) düşük olmasına rağmen non-protein nitrojenin (üre vb) yükselmesinden dolayı en yüksek MUN değerlerinin yaz aylarında görüldüğünü ifade etmektedirler. Sonuçta MUN ölçümleri sürüdeki hayvanların beslenme durumlarının belirlenmesinde ve günlük rasyonlardaki protein/enerji oranının metabolik indikatörü olarak kullanılabilirken rasyondaki protein ve bunun kullanım yeterliliği hakkında da bilgi verebilmektedir. İlave olarak MUN ölçümünden yeşille beslenen yüksek 9

16 verimli ineklerde kuru madde girişini hesaplamada da yararlanılabilmektedir. Sürü MUN değerinin düzenli takip edilmesi sürünün dengeli beslenmesini sağlar, aşırı protein alımını azaltır ve buna bağlı beslenme maliyetini düşürür, protein ve enerji kayıplarını önler ve çevreye atılan nitrojen miktarını azaltır, ürenin fertiliteye etkisinden dolayı sürünün üreme performansının kontrolünde rol oynar ve ineklerin genel sağlık durumunun önemli bir göstergesi olarak kullanılabilir (Refsdal ve ark 1985, Kejun 2004, Wambugu ve ark 2009). Tüm bu nedenlerden dolayı büyük sürülerde süt miktarının belirlenmesi, sütün yağ ve protein yüzdesi ölçümü, somatik hücre sayımı gibi rutin işlemlere ilave olarak son yıllarda BUN ve/veya MUN değerlerinin belirlenmesine de başlanılmıştır (Myers ve ark 2000, Nourozi ve ark 2010). Sürünün MUN değerleri ortalamasının rutin takibi için ideal olan süre ayda 1 defa olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte rasyonda veya besleme şeklinde bir değişim yapıldığı takdirde, rasyona yeni hammadeler ilave edildiğinde, taze ya da kuru kaba yem geçişlerinde bu süre dikkate alınmadan MUN ölçümünün yapılması gerekmektedir. Rutin yapılacak MUN ölçümlerinde yüksek veya düşük çıkan değerlerin muhtemel nedenlerini belirlemek amacıyla aşağıdaki maddeler halinde sunulan soruların cevapları aranmalıdır (Kohn 2007). a) MUN ölçümü doğru yapıldı mı? (örnekleme ve ölçümü tekrarlayabilirsiniz) b) İneklerin günlük süt verimleri beklenen miktarda mı? c) Rasyon formülasyonu ineklerin besin ihtiyacını karşılıyor mu? d) Rasyon içeriği rutin olarak analiz ediliyor mu? e) Kullanılan yem hammaddesinden herhangi birisi ısı hasarına maruz kaldı mı? f) Rasyonu hazırlayan veteriner hekim, yönetici ve beslemede görevli personel arasında formülasyonun uygulaması koordineli bir şekilde sağlanıyor mu? g) İnekler önerilen ve hazırlanan rasyonu tüketiyor mu veya bir kısmını seçiyor mu? h) İnekler yeterince tuz ve su alıyor mu? (düşük su miktarı MUN değerini yükselmektedir) 10

17 1.3. Üre Nitrojen Düzeyi ile Dölverimi ĠliĢkisi Bir hayvanın gebe kalması ve gebeliğinin devam etmesi için foliküler gelişimin ovulasyonla sonuçlanması, aşım yaptırılması veya suni tohumlama yapılması, oositin fertilizasyonu, embriyonun ovidukttan uterusa taşınması, embriyonun gelişimi, gebeliğin anne tarafından tanınması ve implantasyon gibi olayların fizyolojik sınırlar içinde gerçekleşmesi gerekir (Butler 1998, Armstrong ve ark 2001, Çoyan ve Karaca 2002, Butler 2003). Hayvanın vücut kondüsyonunu artırmak ve daha fazla süt elde etmek amacıyla özellikle doğumdan sonra olmak üzere yüksek oranda protein içeren rasyonla beslenen ineklerde her ne kadar süt verim artışı sağlansa da aksine döl veriminde önemli düşüşlerle karşılaşılmaktadır (Butler 1998, Roche ve ark 2000, Aydın 2003, Boland ve Lonergan 2003, Tamminga 2006, Ayaşan 2009). Bu nedenle son zamanlarda, süt ineklerinin beslenmesi amacıyla hazırlanan rasyonlardaki protein oranı ve bunun göstergesi olan kan veya süt üre nitrojen değerlerinin ölçümü üzerinde daha fazla durulmaya başlanılmıştır (Hof ve ark 1997, Godden ve ark 2001). Proteinlerin vücutta parçalanması sonucunda oluşan üre başta kan olmak üzere vücut sıvılarında dolayısıyla folikül, ovidukt ve uterus sıvısında da artmakta (Blauwiekel ve ark 1986, Kenny ve ark 2002, Aydın ve Güler 2004) ve buna bağlı olarak uterus ortamında değişiklikler meydana gelmekte (Blauwiekel ve ark 1986, Elrod ve ark 1993, Butler 1998, Aydın ve Güler 2004) hatta özellikle progesteron olmak üzere hormon düzeyleri etkilenmektedir (Larson ve ark 1997, Butler 1998, Kenny ve ark 2002, Laven ve ark 2002) Üre Nitrojenin Uterusa Etkisi Fertilize olan ovumun gelişimi ve canlılığını sürdürebilmesinde uterus ortamı oldukça etkilidir. Yüksek ve düşük ham protein içeren rasyonlarla beslenen inekler arasında kandaki ve uterus sekresyonundaki iyon ve mineral içeriği bakımından önemli bir farklılık görülmektedir. Ruminantların kanında amonyak ve üre nitrojen düzeyleri yükseldiğinde buna paralel olarak uterus sekresyonundaki amonyak ve üre nitrojen düzeyleri de yükselmektedir (Ferguson ve ark 1988, Ferguson ve ark 1993, O Callaghan ve Boland 1999). Özellikle yüksek oranda protein içeren rasyonlarla beslenen ineklerin uterus sekresyonlarındaki üre düzeylerinin normalden 2,7 kat daha 11

18 fazla olduğu ifade edilmektedir (Semacan ve Aydın 2008). Kandaki amonyağın ve ürenin yüksek düzeylere ulaşmasına bağlı olarak fosfor, potasyum ve çinko gibi iyonların plazma düzeyleri de değişmektedir (Barton ve Ark 1996, Aydın 2006, Semacan ve Aydın 2008). Ayrıca yüksek proteinle besleme sonucunda uterusta yükselen amonyak ve üre düzeyleri uterus endometriyum sekresyonlarındaki kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko gibi iyon ve minerallerde de değişime neden olmaktadır (Butler 1998, Kenny ve ark 2002, Hammon ve ark 2004, Jose-Alfonso ve ark 2006). Uterusun ph ortamı dinamik olup uterus sekresyonlarında meydana gelen bu değişikliklere bağlı olarak uterus ph sı da düşmektedir. İneklerde meydana gelen erken embriyonik ölümlerin genellikle uterus ortamındaki ph ve iyon düzeylerinde meydana gelen değişikliklerle ilişkili olduğu bildirilmektedir. Çünkü uterus ortamında meydana gelen iyon ve ph değişiklikleri, hücre metabolizmasını etkileyerek ovum, sperma ve embriyonun hayatta kalma oranını ve fertiliteyi azaltmaktadır (Elrod ve Butler 1993, Elrod ve ark 1993, Butler 1998, Çoyan ve Karaca 2002). Normalde ineklerdeki uterus ph sı östrus gününde 6,87 ve luteal dönemde (siklusun 7.gününde) 7,1 civarındadır. BUN değerleri 19 mg/dl nin üzerinde olan ineklerin uterus sekresyonlarında magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, sodyum miktarları azalmakta ve buna bağlı olarak uterus ph sı aside doğru kaymaktadır (Jordan ve ark 1983, Butler 1998, Aydın 2003, Yawongsa 2003, Aydın ve Güler 2004, Rhoads ve ark 2004, Aydın 2006). Yüksek protein alımı sonucu oluşan ph azalması uterus için spesifik olup kan, salya ve idrar ph sı üzerinde böyle bir etki belirlenememiştir. PUN değerindeki (mg/dl) 5 ünitelik bir artışın uterus ph sında 0,5 ünitelik bir azalmaya neden olduğu gösterilmiştir (Rhoads ve ark 2004). Uterusun mikro ortamında meydana gelen bu değişikliklere bağlı olarak her ne kadar fertilizasyon ve embriyo gelişimi normal olsa da implantasyonda sorunlarla ve embriyonik ölümle karşılaşılmaktadır (Elrod and Butler 1993, Elrod ve ark 1993, Butler 1998, Ocon ve Hansen 2002, Aydın 2003, Butler 2005, Ferguson 2005, Rhoads ve ark 2006). Üre nitrojen düzeyleri ne kadar yükselirse gebelik oranları da o kadar azalmakta olup BUN değerlerindeki her 1 mg/dl lik artış gebelik oranında % 0.8 oranında azalmaya neden olmaktadır. Özellikle tohumlama zamanındaki yüksek BUN değerleri ilk tohumlamadaki gebelik oranını ciddi ölçüde azaltmakta olup gebe 12

19 kalan ineklerdeki BUN değerlerinin gebe olmayan ineklerdeki BUN değerlerinden oldukça düşük olduğu gözlenmiştir (Butler 1998, Aydın 2003, Boland ve Lonergan 2003, Kejun 2004, Aydın 2006, Ayaşan 2009). BUN değeri >16 mg/dl olan sütçü ineklerde gebelik oranlarında bir azalma görülürken BUN değeri > 19 ve 20 mg/dl üzerinde olanlarda gebelik oranlarında önemli oranda bir düşme olduğu bildirilmiştir (Rhoads ve ark 2004). Yapılan bir araştırmada (Rajala-Schultz ve ark 2001) MUN değeri < 10 mg/dl olan ineklerde MUN değeri > 15,4 mg/dl olanlara göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla gebelik tespit edilmiştir. İlave olarak yüksek ham protein alımı ile ilişkili doku amonyağı artışının makrofajların immunogenetik fonksiyonlarını azaltarak kontamine olmuş uterusta bakterilerin eliminasyonunu geciktirdiği yönünde bulgulara da rastlanılmaktadır (Butler ve ark 1996, Ferguson 1996, O Callaghan ve Boland 1999) Üre Nitrojenin Spermatozoa, Ovum ve Embriyoya Etkisi Yüksek oranda protein içeren rasyonların yedirilmesi sonucunda artan amonyak ve ürenin spermatozoa, ovum ve embriyolar için toksik etkisi olduğu, hücrelerin canlılığını olumsuz etkilediği ve fertiliteyi düşürdüğü bilinmektedir (Armstrong ve ark 2001, Çoyan ve Karaca 2002, Aydın 2003, Butler 2003, Arunvipas ve ark 2007). İneklerde yüksek seviyedeki amonyak ve üre nitrojen spermatozoa motilitesini baskılayarak servikal mukusa penetre olma yeteneğini azaltmakta, spermanın sitrik asit siklusunu aksatmakta ve 6,9 civarında ph ya sahip olan boğa sperması daha asidik hale dönüşen uterus ortamından olumsuz yönde etkilenmektedir (Visek 1984, Ferguson ve ark 1998, Blanchard ve ark 1990, Trevaskis ve Fulkerson 1999, Çoyan ve Karaca 2002, Butler 2003, Semacan ve Aydın 2008). Sütçü ineklerde erken laktasyon döneminde yüksek kan plazma üre nitrojen düzeyleri ile foliküler sıvı içindeki amonyak üre konsantrasyonu arasında pozitif bir korelasyon bulunduğu bildirilmiştir (Blauwiekwl ve ark 1986, Garcia-Bojalil 1994, Butler 1998, Armstrong ve ark 2001, Butler 2003, Aydın ve Güler 2004). Artan kan üre değerine bağlı olarak dominant folikülün ve oositin gelişimi yavaşlamakta, bu oositin fertilize olması halinde embriyonik ölüm oranı yükselmektedir (Butler 2005, Rhoads ve ark 2006). Yapılan çalışmalarda (Butler 1998, Ocon ve Hansen 2002, 13

20 Butler 2003, Aydın ve Güler 2004, Rhoads ve ark 2006) PUN ve MUN değerlerinin mg/dl olması durumunda ovaryumlardaki foliküller içinde artan üre nitrojene bağlı olarak foliküler gelişim ve oositlerin olgunlaşmasının aksadığı belirlenmiştir. Özellikle invitro şartlarda 6 mmol üreye maruz kalan oositlerin mayoz bölünme ve fertilizasyonlarında aksamalar olduğu ve mevcut süreçlerin bozulduğu ortaya konulmuştur (Sinclair ve ark. 2000, Ocon ve Hansen 2002, Yawongsa ve ark 2003) İneklerin kan süt üre nitrojen değerlerinin yüksek olması ile fertilitenin düşmesi arasında bir korelasyon olup plazma üre nitrogen ve süt üre nitrojen değerlerinin >19 mg/dl den yüksek olması durumunda gebelik oranlarında %20 lik bir düşüş olduğu bildirilmektedir (Melendez ve ark 1999, Yawongsa 2003, Nourozi ve ark 2010). Son yıllarda yapılan araştırmalarda (Butler 2005, Rhoads ve ark 2006) MUN değerlerinin >15,4 mg/dl den yüksek olması halinde bile, gebelik oranlarında önemli oranda bir düşüş olduğu bildirilmiş olup özellikle rumen ve foliküler sıvı içerisinde yüksek amonyak konsantrasyonuna sahip düvelerin oosit gelişimlerinin ve ovulasyon oranlarının daha düşük olduğu belirlenmiştir. In-vitro olarak yapılan çalışmalarda (Blanchard ve ark 1990, O Callaghan and Boland 1990, Çoyan ve Karaca 2002, Arunvipas ve ark 2007) ise yüksek amonyak ve üre değerlerinin kültür ortamındaki oosit maturasyonu ve embriyo gelişimini zayıflattığı gözlenmiştir. Süperfolikülasyon oluşturulmuş ineklerde tohumlamadan 7 gün sonra toplanan embriyolar PUN değerleri yüksek ya da orta düzeyde olan ve pozitif enerji dengesi bulunan alıcılara nakledilmiş, plazma üre nitrojen değerleri orta düzeyde olan ineklere göre PUN değeri yüksek olanlarda gebelik oranlarının daha düşük olduğu belirlenmiştir (Rhoads ve ark 2006). Bazı araştırıcılar ise (Ocon ve Hansen 2002, Rhoads ve ark 2004) embriyonun üreye karşı direnç gösterdiğini ancak artan üreye bağlı olarak uterus ortamı ve ph değişikliğine bağlı olarak embriyonik ölümlerin şekillendiğini bildirmektedir Üre Nitrojenin Ovidukta Etkisi Rumende sindirilebilir ve metabolize olabilir proteinlerin aşırı miktarda alınması sonucunda üre nitrojen konsantrasyonunun artmasına bağlı olarak ovaryum steroidlerinin kandaki konsantrasyonunda değişiklikler meydana gelmekte, reproduktif kanalın ph sının artışına bağlı olarak ovum ve spermatozoonların 14

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür Çarşambanın gelişi, perşembeden bellidir! YIL: 1 SAYI: 5 72.5 Krş! Mayıs - Haziran 2010 YIL: 1 SAYI: 1 7 TL www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Et ithalatı fiyat ateşini düşürür ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ

Detaylı

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME Doğumdan sonra kuzu hem çevre koşullarına hem de sütten kesime adaptasyonda sorunlar yaşayabilir. Bu adaptasyon aşamalarında özellikle besleme ile ilgili önemli değişimler olur.

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana. Giriş Süt hayvanları arasında önemli bir yeri

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU

TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU Ankara Temmuz 2011 1. Basım: Temmuz

Detaylı

KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR

KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR KOYUN BESLEME: MALİYETLERİ YÖNÜYLE FARKLI YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Behiç COŞKUN Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD-KONYA

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve. SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve. SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ YÜKSEK

Detaylı

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Doç.Dr. Emin KAHYA 1 Kadri KARABÖCEK 2 ÖZET Bu çalışmada, orta ölçekli bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi nde, işçi ve

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

Tarım ve gıda, insan yaşamının sürdürülmesinde olmazsa olmazlardan. 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk 3 RÖPORTAJ 8 YENİ ÜRÜN 7 ÖDÜL

Tarım ve gıda, insan yaşamının sürdürülmesinde olmazsa olmazlardan. 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk 3 RÖPORTAJ 8 YENİ ÜRÜN 7 ÖDÜL 1 PINAR ÜRETİCİSİNİN GAZETESİ SAYI: 117 / Ocak 2014 / 20.000 ADET 62 milyar $ la Avrupa tarımında lider olduk Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, 62.5 milyar dolarlık hasılasıyla Türk tarımında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ ANKARA 2013 Eser Adı: Türkiye'de Tarımsal Desteklemelerin Yem Bitkileri Ekiliş

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı