ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Nisan 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4507 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EMPATÝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Nisan 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4507 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EMPATÝ."

Transkript

1 Saðlýk Bakanlýðý'na yapýlan usulsüz istihdamlar bardaðý taþýrdý... Eskiden Rauf Denktaþ kime kýzarsa "Baþýnýza Denktaþ kadar taþ düþsün" derdi... Taþa razýydýk, ama gülle düþtü!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Nisan 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4507 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÖNCE VE SONRA sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... HAÝN VÝRÜS... Ali Osman Rüzgarla dönmesini güzel beceririz Erdoðan Baybars EMPATÝ Sezan Artun OZAN CEYHUN KKTC VATANDAÞLIÐINI NEDEN ÝADE ETTÝ? Mehmet Levent KUZUYU KURDA Dolgun Dalgýçoðlu Sýnavsýz münhalsiz Saðlýk Bakanlýðý'na kendi yandaþlarýndan istihdam yapan Ahmet Gülle'ye ve hükümete karþý tepkiler büyüyor... Toparlanýyoruz Hareketi partizanlýk ve adam kayýrmacýlýða isyan etti... Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'ye Toparlanýyoruz Hareketi'nden... Istifa çaðrýsý CTP'ye Ýrsen Küçük'ün kurultay döneminde yaptýðý geçici istihdamlarý hatýrlatan Toparlanýyoruz Hareketi, "Geçici istihdamýn 366 deðil de 11 olmasýnýn bizler açýsýndan hiçbir önemi yoktur... Önemli olan bu fýrsatýn sunulmadýðý diðer vatandaþlarýn ihlal edilen haklarý sorunudur" dedi... Ahmet Gülle'ye "Size düþen görev derhal istifa etmektir" denilen açýklamada, bu istihdamlarýn derhal iptal edilip, hukuk devletine yakýþýr yöntemlerle istihdamlarýn yapýlmasý talep edildi... "Devlet siyasilerin ve partililerin iþletmesi veya çiftliði olmadýðýna göre, söz konusu istihdamlarý canýnýzýn çektiði gibi yapma hak ve yetkisine de sahip deðilsiniz"... "Münhal açsak duyan baþvuracaktý, nasýl eleyecektik" gibi temelsiz bir düþünce yapýsýna sahipseniz, sizin bakanlýk yapma kapasiteniz de yok" sayfada Özdil Nami Kanal T medyadan özür diledi Sibel Tatar Dün bir açýklama yapan Kanal T Yönetim Kurulu Baþkaný Sibel Tatar, "Ada Sabahý" programý sýrasýnda canlý yayýnda yaþanan tartýþmanýn Türkiye medyasý tarafýndan istismar edildiðini ve Kýbrýs Türk medyasýnýn aþaðýlandýðýný belirterek medyamýzdan ve izleyicilerden özür diledi... Program yapýmcýsý Nazmi Pýnar'ýn da Kýbrýs Türk medyasýný aþaðýlayýcý ifadeler kullandýðýna dikkat çeken Tatar, Pýnar'dan da özür dilemesini talep ettiklerini, ama bu özrü alamadýklarýný açýkladý sayfada Limasol Bankasý'nda keyfilik CTP'li gençlerden CTP'ye hatýrlatma Limasol Türk Kooperatif Bankasý'nda keyfi bir biçimde iþten durdurmalara tepki gösteren CTP Gençlik Örgütü CTP'ye emekçi savunucusu olduðunu hatýrlatarak çalýþanlara sahip çýkmasýný istedi sayfada Öðretmene karþý zorbalýða tepki KTÖS, öðretmen ve öðrencilere okul gezisi sýrasýnda Bedis Piknik Alaný'nda yapýlan saldýrýnýn cezasýz kalmamasýný ve saldýrganlarýn yargý önünde hesap vermesini talep etti sayfada Çözüm süreciyle ilgili müzakerelerdeki ilerleyiþ hýzý hayal kýrýklýðý yarattý sayfada

2 MAÐUSA'DA ÇIKAN KAVGADA 1 KÝÞÝ TUTUKLANDI Gazimaðusa'da bir iþyerinde çýkan kavgada, çalýþaný darp eden kiþi tutuklandý. Polis, isminin baþharflerini M.Ö (E-33) olarak açýkladýðý söz konusu kiþinin, bu sabahýn ilk saatlerinde, alkollü içki tesiri altýnda ayný masada oturduðu Þ.A ile aralarýnda çýkan tartýþma sonucunda, birbirlerine baðýrýp çaðýrarak rahatsýzlýk yaptýklarý sýrada, kendisini sakinleþtirmek isteyen iþyeri çalýþanýný darp edip, oturmakta olduðu masayý devirerek masayý ve üzerinde bulunan muhtelif tabak ve bardaklarýn kýrýlmasýna sebep olduðunu belirtti. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. KISA DEVRE YAPAN SU SEBÝLÝ YANGINA NEDEN OLDU Güzelyurt'ta önceki gün Mehmet Özçelik ve ailesinin kaldýðý evde, su sebilinin kýsa devre yapmasý sonucu yangýn çýktý. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýn sonucu, evin iki yatak odasý kýsmen, oturma odasý, yemek odasý, mutfaðý ve içerisindeki tüm eþyalar tamamen yandý. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý. MUHTAR, AZANIN ÝMZASINI SAHTELEDÝ Çatalköy muhtarý olan K.B'nin (E- 67) düzenlemiþ olduðu ikametgah belgeleri arasýndaki bir belgede, bir muhtar azasýnýn imzasýný sahtelemek suretiyle belgenin tedavüle sürüldüðü tespit edildi. Polis, dün tespit edilen olayda adý edilen kiþinin tutuklandýðýný ve soruþturmanýn devam ettiðini açýkladý. ÜLKEYE KAÇAK GÝREN SURÝYELÝ TESLÝM OLDU Yenierenköy'de geçen ay, tespit edilemeyen bir sürat teknesi ile onaylanmýþ liman olmayan bir yerden KKTC'ye giriþ yapan Suriye uyruklu M.T (E-30), önceki gün polise giderek teslim oldu. Polis, adý edilen kiþinin tutuklandýðýný, soruþturmanýn devam ettiðini belirtti. ÇALINAN 3 MOTOSÝKLET BULUNDU Polis Basýn Bülteni'nde 23 Nisan'da yer verilen hýrsýzlýk meselesiyle ilgili olarak tutuklu bulunan Ü.C'nin (E-31) annesinin evinde polis tarafýndan yapýlan aramada, çalýnan 3 adet motosikletin bulunduðu açýklandý. ÝÇKÝ ÇALAN 2 KÝÞÝ TUTUKLANDI Girne'de, 24 Nisan'da, "Hürdeniz" isimli marketten alkollü içki çaldýklarý tespit edilen 2 kiþi tutuklandý. Polis açýklamasýnda, A.Þ (E-16) ile H.E'nin (E-15); 5 adet alkollü içkiyi çaldýklarý, olayýn polisin bilgisine gelmesi üzerine tespit edilerek tutuklandýklarý ve soruþturmanýn devam ettiði belirtildi. PAÞAKÖY'DE YANGIN Paþaköy'de, "Uzun Tepe" diye bilinen mevkideki arazide, dün çýkan yangýnda anýz ve arpa yandý. Polis, nedeni tespit edilemeyen ve köy halký ile itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýn sonucu bir þahsa ait 3 dönüm anýz ve bir baþka þahsa ait 4 dönüm biçilmemiþ arpanýn yandýðýný, soruþturmanýn devam ettiðini belirtti. MECLÝS TOPLANACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün yasama göreviyle toplanacak. Genel Kurul'un saat 10.00'da baþlayacak toplantýsýnýn gündeminde, Ürün Güvenliði Yasa Önerisi ile Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi'nin, "Bilgi Teknolojileri ve Haberleþme Kurumu Üyelikleri Ýçin Önerilen Adaylarýn Deðerlendirilmesine Ýliþkin Raporu" bulunuyor. Yoðun bakýmda 10. gün... Þeyh Nazým'ýn durumu ciddiyetini koruyor Þeyh Nazým Kýbrýsi'nin, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Yoðun Bakým Servisi'nde 10. gününe girdiði, durumunda bir deðiþiklik yaþanmazken, hayati tehlikesinin devam ettiði belirtildi. YDÜ'den verilen bilgiye göre, YDÜ Hastanesi Baþhekimi Dr. Sevim Erkmen yaptýðý açýklamada, Þeyh Nazým Kýbrýsi'nin 17 Nisan'dan bu yana YDÜ Hastanesi Yoðun Bakým Servisi'nde tedavisinin devam etmekte olduðunu söyledi. Dr. Erkmen, "Bugün öðlen itibari ile Þeyh Nazým Kýbrýsi, yoðun bakýmda 10'uncu gününü tamamlayacaktýr. Þeyh Nazým Kýbrýsi'nin, bilindiði üzere enfeksiyona baðlý geliþen akut solunum yetmezliði, kronik böbrek yetmezliði zeminde geliþen akut böbrek yetmezliði ve daha önceden olan saðlýk sorunlarýnýn yarattýðý problemler nedeni ile tetkik ve tedavisi yoðun bir þekilde devam BAY-SEN BRTK'DA EYLEM YAPACAK BAY-SEN, bugün BRTK'da saatleri arasýnda eylem yapacaðýný açýkladý. BAY-SEN Baþkaný Salih Sakallý, yönetim kurulu adýna yaptýðý yazýlý açýklamada, "BRT çalýþanýný sokakta hak arar duruma düþürenler utansýn" diyerek, kendilerine baþka çare býrakýlmadýðýný, bugün bir kez daha eylemde olacaklarýný belirtti. BRT çalýþanlarýnýn toplu sözleþme haklarýnýn ortadan kaldýrýlmasýna karþý direniþlerinin sürdüðünü kaydeden Sakallý, açýklamasýnda þöyle dedi: "Bunun için yaptýðýmýz eylemlere bugün bir yenisi daha ekleniyor. Yarýn (bugün) bir etmektedir" dedi. Erkmen, Þeyh Nazým'ýn bugün itibari ile þuurunun açýk, kan basýncýnýn normal ve idrar çýkýþýnýn normal olduðunu, ateþi olmadýðýný, ancak halen oksijen ihtiyacý bulunduðunu kaydederek, "Bu iyi yönde geliþmeler devam etmekle birlikte halen hastanýn saðlýk durumu ciddiyetini korumaktadýr" dedi. kez daha eylemde olacaðýz. Bu çerçevede yapacaðýmýz eylemimiz arasýnda gerçekleþecek. Birileri artýk anlamalýdýr ki BRT, dilediklerini yapabilecekleri bir çiftlik deðildir. BRT, Kýbrýs Türkü'nün sahip olduðu güzide kurumlardan elde kalan son deðerlerdendir. Bu deðeri karalayýp, kötüleyip, önemsizleþtirip ortadan kaldýrmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz burada olduðumuz sürece bunu aklýnýzdan çýkarýn. Yarýn (bugün) bir kez daha dayanýþma günüdür. Bize destek veren herkesle arasýnda BRTK önünde buluþalým." Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÖNCE VE SONRA... Þimdiye dek yazýlmamýþ bir konudur aslýnda bu... Önemsiz gibi görünen bir ayrýntý belki... Bilirsiniz ama... Þeytan ayrýntýlarda gizli... Gözümüzden kaçmayý baþaran bir þeytan da bu iþte... Sadede geleyim deðil mi? Gerçek bir Kýbrýslý olabilmek için uzun bir yolumuz var daha... Rumlar önce Rum, sonra Kýbrýslý... Biz de önce Türk, sonra Kýbrýslý... En barýþçý görünenlerimiz bile hala kurtulamamýþ bundan... Ne yazýk biz de dahil... Nerden mi anladým? Çok basit... Biz ne yazarsak yazalým, ister haber, ister makale, ister bilimsel bir araþtýrma, ister müzakere, önce Kýbrýslýtürk'ü, sonra Kýbrýslýrum'u yazarýz... "Kýbrýslýtürklerle Kýbrýslýrumlar" deriz... "Kýbrýslýrumlarla Kýbrýslýtürkler" demeyiz... Rumu asla baþa almayýz... Rumlar da öyle tabii... Onlar da Türkü baþa koymazlar... Siz þimdiye dek tersine rastladýnýz mý bunun hiç? Ben rastlamadým... Rastlayacaðýmý da hiç sanmam... Bir önce, bir sonra var hayatýmýzda... Ve belli ki bizi idare edenler nazarýnda bu da çok önemli bir þey... Ne zaman müzakereleri yazsak, önce Türk lider, sonra Rum lider... "Anastasiadis ile Eroðlu arasýndaki müzakereler" demeyiz... "Eroðlu ile Anastasiadis arasýndaki" deriz... Baþa Anastasiadis'i çeksek, bir hainlik yakýþtýrmasý da öyle gelir zaten hemen... Daha beteri de var... Eskimiþ, yýpranmýþ bir konu gerçi... Bir daha yazmaya deðmez, ama kýsaca hatýrlatayým onu da... Fanatiklerimizin iþi... Eroðlu'na "cumhurbaþkaný" derler, Anastasiadis'e ise "Kýbrýs Rum Yönetimi Baþkaný"... Yani bizimki 'cumhurbaþkaný', diðeri ise neredeyse muhtar! Muhtar olmaya o da gerçekten muhtardýr belki, ama bizimki neden cumhurbaþkaný? En barýþçýmýz bile Omorfo'ya 'Güzelyurt' der... Serbest geçiþ kapýlarýna ise "kapý", ya da "barikat" demez... "Sýnýr" der... Rum bakanlar bize göre "sözde" bakan... Bizimkiler "gerçek" bakan... Bizim cumhuriyetimiz "gerçek" cumhuriyet... "Kýbrýs Cumhuriyeti" ise "sözde" cumhuriyet... Barýþ dili mi bu? "Barýþ gazeteciliði" diye bir þey çýktý son zamanlarda... Ama bu akýmýn baþ savunucularý bile sýnýfta kaldý... Yukarýda sýraladýðým þeyler onlarýn dilinde de hep öyle... Rum tarafýnýn da bizden geri kalýr tarafý yok... Þu iþe bakýn mesela... Strovolo'da bir sokaða Kavazoðlu ile Miþaulis'in ismini vermiþler... Ne yazmýþlar sokak tabelasýna: "Miþaulis-Kavazoðlu Sokaðý"... Önce Miþaulis... Sonra Kavazoðlu... "Kavazoðlu-Miþaulis" deðil... Neden? Miþaulis'e büyük saygým var, ama bu olayda asýl önde olan siyasi figür Kavazoðlu deðil mi? O sokak tabelalarýný yazan AKEL iyi bir iþ mi yaptý sanýr? Kavazoðlu'na saygý bu mu? Onlarý zaten öldüklerinde ayýrdýlar. Birini Rum mezarlýðýna, diðerini ise Türk mezarlýðýna gömdüler... Üstelik bir gaf daha iþleyerek birinin tabutunu Yunan bayraðýna, diðerini ise Türk bayraðýna sardýlar... Gördüðünüz gibi bir önce var hayatýmýzda, bir de sonra... Ki býrakmaz peþimizi vurulup öldükten sonra da...

3 AFRÝKA dan mektup... FENER ÞAMPÝYON, ORTALIK GÜMBÜR GÜMBÜR, LEFKE ÞAMPÝYON, TIS YOK! Maç henüz bitti... Ortalýk kaynýyor... Bu ne þenlik, bu ne gürültü... Borular, vuvuzelalar kulaðýmýzda patlýyor... Trafik týkandý... Geçit yok... Arabalardan Fener flamalarý ile sarkýyorlar... Gümbür gümbür sokak... Saatlerce... Lefke de þampiyon oldu, ama hiç ses gelmedi kulaðýmýza... Burasý yüzde yüz Kýbrýs deðil... Olsa olsa Adana... * Bir zamanlar, bizim de bunca yýldýr içinde bulunduðumuz þu kocaman binanýn yerinde ne vardý bilir misiniz? Çok þirin bir köþk... Þehitler Abidesi'nin ve hisarlarýn tam karþýsýnda... Yuvarlak verandasý ile herkesin gönlünü okþayan bahçeli bir yapýydý... Köþklüçiftlik'in bütün evleri gibi... Girne Kapýsý'na bakardý... Ne vardý o köþkte hatýrlayýn... Yenicami... Yenicami Aðdelen Kulübü... 'Cirit Sahasý'ndan sonra adý 'Taksim Sahasý' olarak deðiþtirilen sahada o zamanlar ezeli ve ebedi rekabet vardý... Çetinkaya, Yenicami, Doðan Türk Birliði, Maðusa Türk Gücü... Sahadaki tribünler yetmez, herkes hisarlara otururdu... Uzaktan bakýnca Alfred Hitchkook'un kuþlarý gibi görünürdü oturanlar... Taksim Sahasý'ndan bir de maç dönüþleri vardý... Kalabalýklarla dolardý yollar... Kahveler birkaç hafta, oynanan maçýn etkisinden kurtulamazdý... Sahalarýmýzýn renkli amigolarý vardý... Çok sempatiktiler... Yoðurtçu Musa... Arap Ali... Ve "Oyna GG"nin mucidi Saffet Anibal... * Þimdi þu dýþarýdaki manzaraya bakýp da nasýl özlemez o günleri insan... Köþklüçiftlik'in yýkýlan pek çok bahçeli evi gibi, o günler de yýkýlýp gitti... Genç kuþaklar bilmez ki... Eski fotoðraflarda kaldý ancak... Nice güzelim evler yýkýldý da, beton apartmanlar dikildi yerlerine... Bir sayfiye yeri gibiydi eskiden... Þimdi ise bir ticaret ve eðlence yuvasý oldu... * Fenerbahçe þampiyon oldu... Gümbür gümbür Lefkoþa... Lefke þampiyon oldu... Yenicami de þampiyon oldu... Týs yok... Sanki buralarda Kýbrýslý kalmadý... Kýbrýs da kalmadý herhalde... Küçük Türkiye oldu... Girne'ye yalnýz yol baðlamadýk, biz de baðlandýk... Eski Kýbrýs'ý batýk bir gemi gibi çýkaracaðýz belki bir gün denizin altýndan... Çevre Koruma Dairesi öðrencilere eðitim semineri verdi Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Çevre Koruma Dairesi okullarda düzenlediði eðitim seminerlerine devam ediyor. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, "Bilim Haftasý" nedeniyle Erenköy Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, Çevre Koruma Dairesi görevlileri tarafýndan öðrencilere çevre konusunda eðitim semineri verildi. Dairenin Gazimaðusa birim personelleri Özþen Diran, Simge Faruk Türk ve Hüseyin Hadýmcý tarafýndan verilen seminerde, ülkedeki çevre sorunlarý ve çözümleri hakkýnda öðrencilere bilgi aktarýldý ve tartýþmaya açýldý. Atýk yönetimi, su kaynaklarý yönetimi, hava kalitesi yönetimi, biyolojik çeþitliliðin korunmasý, çevresel gürültü ve çevresel estetik konularýnda yapýlan uygulamalar hakkýnda da seminerde öðrencilere sunum yapýlýrken, öðrencilerin çeþitli konulardaki sorularý da yanýtlandý. Öðretmen ve öðrencilere saldýranlar yargýda hesap vermeli KTÖS, okul gezisi sýrasýnda Bedis Piknik Alaný'nda öðretmen ve öðrencilere yapýlan saldýrýnýn cezasýz kalmamasýný istedi Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, Hamitköy Dr. Fazýl Küçük Ýlkokulu öðretmenleri ve öðrencilerine, 25 Nisan Cuma günü Maðusa Bölgesi'ndeki 'Bedis Piknik Alaný'na düzenledikleri okul gezisi sýrasýnda "fiziksel ve psikolojik þiddet gösteren" dört kiþinin, yargý önünde hesap vermesini istedi. Elcil konuyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, olayý þöyle anlattý: Eðitim öðretimin bir parçasý olan okul gezilerimiz, öðrencilerimizin kültürel deneyimlerini geliþtirmekle birlikte öðrenciler arasýnda iþbirliði, dayanýþma ve gönüllülüðü pekiþtirmekte, çevreye, doðaya insana karþý sorumluluk bilincini aþýlamaktadýr. 25 Nisan Cuma günü bu çerçevede okul gezisi Toparlanýyoruz Hareketi, Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'ye ve hükümete, "partizanlýk ve adam kayýrmacýlýk ne zaman son bulacak?" diye sordu. Toparlanýyoruz Hareketi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Hareket'in Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayý döneminde yapýlan geçici istihdamlarýn yanlýþlýðý ile yasal platformda mücadele ederken, istihdam edilen kiþilerle deðil, uygulanan yöntemin yanlýþlýðý ve popülizm ile mücadele ettiðini her fýrsatta ifade ettiði kaydedildi. "Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde gerçekleþtirilen, geçici iþçi istihdamýnýn ve sayýsýnýn 366 deðil de 11 olmasýnýn, bizler açýsýndan hiçbir önemi Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP-BG) Gençlik Örgütü, Limasol Türk Kooperatif Bankasý'ndaki iþten durdurmalarý kýnadý. CTP-BG Gençlik Örgütü Genel Baþkaný Ongun Talat yaptýðý yazýlý açýklamada, Limasol Türk Kooperatif Bankasý'nda çalýþan gençlerin, "makul bir gerekçe gösterilmeden birdenbire" iþten çýkarýlmalarýný, "kabul edilemez bir olay" olarak deðerlendirerek, "Her þeyden önce, her bir genç bireyin bu toplumda daha fazla deðer görmesi gerektiðini savunan örgütümüz, bu arkadaþlarýmýzýn ekmekleri ve gelecekleriyle, umutlarý ve onurlarýyla oynayan, bu çaðdýþý uygulamayý þiddetle kýnamaktadýr" dedi. Bugün birçok sektörde çalýþanlarýn, iþverenlerin keyfi tutum ve uygulamalarýyla karþý karþýya olduðu, "esnek mesai" adý altýnda uzun sürelerle çalýþtýrýlýp, düþük ücretlerle geçinmeye çalýþmak durumunda kaldýklarýný ileri süren Talat, þunlarý ifade etti: "Bu vesileyle CTP iktidarýnýn en temel düzenleyen Hamitköy Dr. Fazýl Ýlkokulu öðretmenleri ve öðrencilerinin Maðusa Bölgesi'ndeki 'Bedis Piknik Alaný'nda uðramýþ olduklarý fiziksel ve psikolojik þiddet bizleri derinden üzmüþtür. Öðrencilerimizin piknik yaptýðý bir esnada, ikisi kadýn ikisi erkek dört kiþinin bir grup öðrencimizi zorla masalarýndan kaldýrýp, kendilerinin masaya oturmak istemesi ile geliþen olay çerçevesinde, okulumuzun sorumlu öðretmeninin, ilgili masada okul öðrencilerinin oturduðunu ve nezaketen baþka bir yere oturmalarýný rica etmesine raðmen, dört kiþinin sorumlu öðretmenimize küfür etmesi, taþ ve þiþe ile fiziksel darpa giriþmesi ve bu esnada bazý öðrencilerin de yaralanmasý ile çocuklarýmýzýn güzel bir günü zehir olmuþ, eðitim öðretim sürecinin bir parçasý olan okul gezisi karakolda ve sonrasýnda hastanede sonlanmýþtýr. KTÖS olarak 25 Nisan Cuma günü olay meydana geldikten sonra yönetim kurulu üyelerimiz vasýtasýyla Maðusa Polis Müdürlüðü'nde ve Devlet Hastanesi'nde olayý bulunmamaktadýr. Önemli olan bu fýrsatýn sunulmadýðý diðer vatandaþlarýn ihlal edilen haklarý sorunudur" denilen açýklamada, kamuya her ne statüde olursa olsun, personel istihdam edilmesinin hukuki þeklinin münhal açýlýp, objektif ve þeffaf sýnav yapýlmasýndan geçtiði kaydedildi. BAKANA ÝSTÝFA ÇAÐRISI... Açýklama þöyle devam etti: "Bu usulün, yasada açýkça yazýlmýþ olmasý þartýný aramak, son derece gereksiz bir yaklaþýmdýr. Devlet, siyasilerin ve partililerin iþletmesi veya çiftliði olmadýðýna göre, söz konusu istihdamlarý görevlerinden olan emekçi halkýn yaþam düzeyini yükseltme hedefinin ne kadar yaþamsal bir hedef olduðu gerçeði bir kez daha önümüze serildi. Yýllardýr Kýbrýs'ta verilen emek mücadelesi, kamu sektöründe bir takým haklarýn kazanýlmasý yönünde ilerleme kaydetmiþ olsa bile, özel sektörde çalýþan iþçilerin örgütsüz ve hukuk sistemi içerisinde yeterli korunmadan uzak durumu bizler için kabul edilebilir deðildir. 'Beðenmeyenin yerine baþkasý var' anlayýþýyla doðru düzgün gerekçeye dayandýrmadan çalýþanlarýn kolayca durdurulduðu, bunun karþýlýðýnda çalýþanlarýn tek güvencesinin Ýþ Yasasý'ndaki oldukça düþük tazminat hükümleri ve bir takým yetersiz yaptýrýmlar olduðu bir ülkede yaþamaktayýz." Örgüt olarak, mensubu olduklarý CTP-BG'nin özel sektörde sendikalaþma, iþ güvenliði, özlük haklarý, iþ güvencesi gibi alanlarda yaptýðý "yoðun" çalýþmalarý desteklediklerini anlatan Talat, "Baþta geçtiðimiz günkü kararý alan Limasol Türk yakýndan takip etme fýrsatý bulurken, çocuklarýmýzda oluþan endiþeyi de birebir gözlemlemiþ bulunmaktayýz. Kamusal alanlarýn güvenlik yoksunluðundan faydalanan sorumsuz kiþilerce baþlatýlan bu olayýn sonucunda öðretmenlerimizde ve öðrencilerimizde oluþan fiziksel, psikolojik ve sosyolojik travmanýn hesabýný kimse veremez. Sorumluluk bilinci geliþmemiþ, kamusal alanlarda nasýl davranacaðýný öðrenememiþ, sorunlarýný dialogla çözmek yerine þiddet ile çözmeye yeltenen ilgili dört kiþinin demokratik hukuk kurallarý çerçevesinde soruþturmalarýnýn tamamlanýp, bir an önce kamu vicdanýný yaralayan bu olaya imza attýklarý gerekçesi ile yargý önünde hesap vermelidirler. Hamitköy Dr. Fazýl Küçük Ýlkokulu öðretmenleri, öðrencileri ve ailelerini geçmiþ olsun dileklerimizle beraber, çocuklarýmýza öðretmenlerimize okul gezilerini zehir eden bu olaya vesile olanlarýn yargýlanmasý için konunun takipçisi olacaðýmýzý tüm kamuoyu ile paylaþýyoruz... Toparlanýyoruz Hareketi'nden hükümete ve Gülle'ye sert tepki "Size düþen görev, derhal istifa etmektir" canýnýzýn çektiði gibi yapma hak ve yetkisine de sahip deðilsiniz. Hukuk devletinin en önemli ilkelerinden biri, tarafsýzlýk ve fýrsat eþitliðinin tüm muhataplara saðlanmasýdýr. Bu ilkelerden haberdar deðilseniz ve 'münhal açsak duyan baþvuracaktý, nasýl eleyecektik?' gibi temelsiz bir düþünce yapýsýna sahipseniz, sizin bakanlýk yapma kapasiteniz olmadýðý da artýk þüphe kaldýrmaz bir gerçektir. Bu durumda size düþen görev, derhal istifa etmektir." Açýklamanýn sonunda, bu istihdamlarýn derhal iptal edilip, "hukuk devletine yakýþýr yöntemler" ile istihdamlarýn yapýlmasý talep edildi. Limasol Bankasý'nda iþten durdurmalar CTP Gençlik Örgütü de durdurmalarý kýnadý Kooperatif Bankasý yetkilileri olmak üzere, çalýþanlara karþý keyfi ve baskýcý uygulamalarý sürdürme hevesinde olanlara, artýk bu keyfi uygulamalarý sürdürebilecekleri bir dönemde olmadýklarýný ya da baþka bir deyiþle çalýþanlarýn çýkarýna olan bir iktidarýn, CTP iktidarýnýn görevde olduðu bir dönemde olduklarýný hatýrlatmak isteriz" ifadelerini kullandý. "Bu dönemin en büyük farkýný, iþten durdurulan arkadaþlarýmýzýn en baþtan itibaren haklarýný korumak için yanlarýnda yer alan Çalýþma Bakanlýðý ve Limasol Türk Kooperatif Bankasý yönetim kurulu aleyhine bu karardan ötürü soruþturma baþlatmýþ olan Kooperatif Þirketler Mukayyitliði açýkça göstermiþtir" diyen Talat, örgüt olarak özelde bu soruþturmanýn, genelde ise hükümetin reform çalýþmalarýnýn takipçisi olacaklarýný kaydetti. Talat, haksýz yere iþten durdurulanlarý, 1 Mayýs'ta meydanlarda, "haksýzlýklara karþý mücadeleyi birlikte yükseltmeye" çaðýrdý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Halkýn gönlünde yer etmek ise eðer Bir siyasetçinin geleceði en güzel yer Bu yere çoktan oturdu Mustafa Akýncý Onun dönüþüne kaldý bütün ümitler Kalay "ANA BÝZE DE DUVAR ÖR" Türkiye, Suriye sýnýrýndaki bazý köylerde 30 cm kalýnlýðýnda, 3 metre geniþliðinde betondan duvar örüyor metre uzunluðunda olmasý planlanan duvar, 9 ton aðýrlýðýnda ve taþýnabilir özelliðe sahip olacak. Ýstenildiði zaman sýnýr boyunca oradan oraya taþýnabilecek. 74 öncesinde Türkiye'nin Kýbrýs'a askeri müdahalede bulunmasý için ellerinden geleni yapanlarýn þimdiki muadilleri yakýnda "Ana bize de duvar ör" diye ayaða kalkarsa þaþýrmayýn 60 Cumhuriyeti'ne asla dönmek istemezler ama ýrkçýlýklarý halen 1960'taki ýrkçýlýðýn seviyesinde Kalaycý AliOSMAN Periyodik HAÝN VÝRÜS... Mayýs FM'i izleyenler sýkça dinlemiþlerdir Talat, Mungan ve Erçakýca arasýndaki diyaloðu... O günlerde Talat KKTC Cumhurbaþkaný... Mungan Maliye'de müsteþar... Erçakýca ise danýþman falandý galiba... Uzun sözün kýsasý TC Elçiliði'nin dizayn ettiði BG'lenmiþ CTP'nin üç aðýr topu... Ne diyorlardý? Sendikalarý nasýl bitireceklerinin hesaplarýna yatmýþ habire hesap kitap yapýyorlardý... Dikensiz gül bahçesi istiyor Ankara burada... Bahçývanlar da bunlar... Bahçedeki gülü kesmeye elini uzatan Ankara'nýn eline diken batarsa, vay haline bahçývanlarýn... Ýþlerin sonlandýðýný sananlar yanýlýyorlar... CTP-DP koalisyon hükümetinde bitiremedikleri sendikalarý ortadan kaldýrmak için uðraþýp duruyorlar... Saðý ve solu yoktur bu iþin... Tümünün de iþi bitecek... Bir zamanlar, Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nde kayýtlý sendikalara üye Türk iþçilerin, Türk idaresinin kurdurduðu sendikalara kayýtlarý mecbur edilmiþti... Üye olmayan vatan haini sayýlýyordu ya... Ýþte þimdi de "milliyetçi ve dindar" sendikalar kurma çabasýndadýr Ankara... Bunu yaparken KKTC'deki kurumlarýn da iþini görmek için hesaplar kitaplar yapýlýyor. KTÖS ve KTOEÖS'ün durumu belli... KTAMS bir daireden diðerine koþup yaratýlan sorunlarý çözmeye çabalýyor... Uyarý grevi diyor olmuyor... Basýn toplantýsý düzenliyor ama birilerinin bir kulaðýndan girip diðerinden çýkýyor... BES Dipkarpaz Belediyesi çalýþanlarýný süresiz greve indirdi. Sebep, belediye baþkaný Toplu Ýþ Sözleþmesi'ni imzalamak istemiyor... Basýn-Sen, hükümetin BRT'yi bitirmeye karar verdiði görüþünde... TRT ve Fethullah Hoca ile Tayyip Bey'in güdümündeki televizyon kanallarý dururken BRT de neymiþ ki? Geçen haftanýn sansasyon yaratan haberlerinden biri münhalsiz iþe adam almaktý... Radyolarda, TV'lerde ahkam kesildikten sonra münhalsiz iþe adam alan Saðlýk Bakanlýðý'nýn gerekçesi nedir bilir misiniz? Münhal açýlýrsa müracaat çok olacak ve karmaþa çýkacakmýþ... Usulsüzlüðün mazereti budur iþte... Ben hep söylüyorum... CTP mazeret üreten bir partidir sadece... Ýhalesiz iþler, münhalsiz iþe almalar... Yolsuzluklar, usulsüzlükler, koltuklarda ömürleri kýsa da olsa sosyalist CTP döneminde yapýlmadý mý? Sendikalarý ortadan kaldýrma görevini de CTP üstlendi... Kamu-Ýþ yetkilileri öðrendiðim kadarýyla toplu iþ sözleþmesi için Tarým Bakanlýðý'na gitti... Müdür imzalamadý... Bakan Bey, "Ben müdürün yanýndayým" diyerek müdürü destekledi... Sýrada diðer sendikalar var... Onlar da sorun yaþayacaklar... Yapýlacak tek bir eylem þekli vardýr... Toplum için örgütlerin birlikte hareket etmesi... Lefkoþa'ya tüm giriþ ve çýkýþlarý yýðýlacak kamyon, dozer ve araçlarla kapatýp hayatý durdurmak... Tek çare budur ve bunda da direnmek lazým... Ve CTP baþka nedir bilir misiniz? Toplumu içten kemiren iþbirlikçi hain bir virüs! Virüsü de vücuttan atmak gerek... DP'DEN "TEK YÜREK DAYANIÞMA" YEMEÐÝ Demokrat Parti - Ulusal Güçler (DP-UG) Güzelyurt Kadýn Örgütü, DP-UG Genel Baþkaný, Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ'ýn eþi Müge Denktaþ himayelerinde; "Tek yürek dayanýþma" yemeði düzenledi. Gökkuþaðý Restaurant'ta düzenlenen yemeðin açýlýþ konuþmasýný yapan DP-UG Güzelyurt Kadýn Örgütü Baþkaný Aygül Selden, yemeðin, partili kadýnlarýn dayanýþma örneði olduðunu belirterek, katýlan ve katký koyan herkese teþekkür etti. DP-UG Kadýn Örgütü Genel Baþkaný Esen Yalýn Aktoprak da, kadýnlarýn sevgi, dostluk ve dayanýþmasýný artýrmak amacýyla bir dizi faaliyet planladýklarýný belirterek, bu tip organizasyonlarýn yerel seçimlere hazýrlanýrken motivasyon yarattýðýný söyledi. DP-UG Genel Baþkaný, Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ'ýn eþi Müge Denktaþ da konuþmasýnda, partinin, kurulduðu günden beri en önemli gücünü kadýnlardan aldýðýný vurgulayarak, kadýn eli deðmeyen hiçbir þeyin baþarýya ulaþamayacaðýný söyledi. Hedeflerinin, güçlü bir gelecek inþa etmek olduðunu kaydeden Denktaþ, DP-UG'nin yerel seçimlerden baþarý ile çýkacaðýna inanç belirtti. Kanal T Yönetim Kurulu Baþkaný Sibel Tatar'dan açýklama Yönetim medyadan özür diledi Kanal T Yönetim Kurulu Baþkaný Sibel Tatar, 21 Nisan tarihinde kanalda yayýnlanan "Ada Sabahý" adlý programda yaþanan olaydan ve bu olayýn ileri boyutlara taþýnarak Türkiye Medyasý'nda Kýbrýs Türk medyasýný "aþaðýlayacak" þekilde yer bulmasýndan "büyük" rahatsýzlýk duyduklarýný belirterek, "Ýstem ve irademiz dýþýnda geliþen olaylar nedeniyle hem Kanal T izleyicilerinden hem de hiç hak etmedikleri bir yargý ile karþý karþýya býrakýlan Kýbrýs Türk Medyasý yöneticisi ve emekçilerden özür dileriz" dedi. Sibel Tatar dün yaptýðý yazýlý açýklamada, 21 Nisan'da Kanal T'de yayýnlanan "Ada Sabahý" adlý programda yaþanan tartýþma ortamýnýn yarattýðý sonuçlara iliþkin bir açýklama yapmalarýnýn kaçýnýlmaz hale geldiðini belirtti. Tatar açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: " tarihinde, kanalýmýzda yayýnlanan 'Ada Sabahý' programýnda, programcý Nazmi Pýnar ve yönetmen Mehmet Sezgin arasýnda, izleyici önünde yaþanan tartýþma ortamýnýn yarattýðý sonuçlara iliþkin bir açýklama yapmamýz zaruri hale gelmiþtir. Ýþ etiði açýsýndan, iç bünyede çözülmesi gereken bir sorunun, ileri boyutlara taþýnarak Türkiye Medyasý'nda; Kýbrýs Türk Medyasý'ný aþaðýlayacak þekilde yer bulmasýndan büyük rahatsýzlýk duyuyoruz. Bu süreçte; basýn açýklamalarýnda, ekranda, v.s.'de 'Ada Sabahý' programcýsýnýn sýklýkla kullandýðý 'Maalesef KKTC'de geri kalmýþ televizyonculuðun bir örneði olan bu durum...' ve 'Kýbrýs Türk Medyasý'nýn geldiði durum ortadadýr' gibi ifadeler, sadece 18. yýlýna girmiþ olan KKTC'nin ilk özel televizyon kanalý olan kanalýmýzý deðil, KKTC'de zor koþullarda özveri ile çalýþan tüm kanallarý hiç hak etmedikleri bir yargýlama ile karþý karþýya býrakmýþtýr. 'Ada Sabahý' programý görüntüsünü ve basýn açýklamalarýný Kanal T yönetimine danýþmadan ve/ veya haber vermeden daðýtan ve/veya daðýttýran programcýdan, hem izleyicilerden hem de Kýbrýs Türk Medyasý'ndan özür dilemesini talep etmemize raðmen, bu talebin yerine gelmemiþ olmasý, bu açýklamamýzý yapmamýzýn diðer önemli bir nedenini teþkil etmektedir. Bu vesile ile, 'iç bünyede yaþanýlan sýkýntý ile ilgili Kanal T yönetimine defalarca bilgi verildiði ve gereðinin yapýlmadýðý' bilgisinin gerçeði yansýtmadýðýný, yönetmenden bahsederken yönetmeni ayrý tutup, 'sabah 4'te iþe geldiðim ekibim' dediði ekibin de Kanal T çalýþanlarý olduðunu kamuoyunun bilgisine getirir; istem ve irademiz dýþýnda geliþen olaylar nedeniyle hem Kanal T izleyicilerinden hem de hiç hak etmedikleri bir yargý ile karþý karþýya býrakýlan Kýbrýs Türk Medyasý yöneticisi ve emekçilerden özür dileriz." Sessizliðin Sesi Mehmet Levent OZAN CEYHUN KKTC VATANDAÞLIÐINI NEDEN ÝADE ETTÝ? Ozan Ceyhun, KKTC vatandaþlýðýný iade ettiðini açýklamýþtý geçenlerde. Bazý gazetelerde "Vatandaþlýktan çýkarýldý" þeklinde verilen haberlere itiraz etmiþ ve "Çýkarýlmadým, ben kendi isteðimle çýktým" diye düzeltmede bulunmuþtu. Yazýk! KKTC için büyük bir kayýp! Özellikle buradaki þövenist hamaset cephesi için tabii... Taksim ve iþgal cephesi, önemli bir mücahidinin vatandaþlýðýndan artýk mahrum! Erdoðan'ýn yýllardýr buraya yýðdýðý ve evlerinden yerlerinden silâh zoruyla attýðý Rumlarýn mülklerine yerleþtirip sahte koçanlar verdiði "Dahatürkler" arasýnda Ceyhun gibisini bulmak o kadar da kolay deðil! Peki, burada bulunan binlerce TC'li yerleþik, TC vatandaþlýðýna ilâveten bir de KKTC vatandaþlýðý almak için kuyruða girmiþken... Ozan Ceyhun'a ne oldu da kendisine altýn tepsi içinde sunulan böylesine deðerli (!) ve muteber (!) bir vatandaþlýðý, durup dururken kendi isteði ile iade etti? Ben böyle vatandaþlýðý istemiyorum. Alýn da baþýnýza çalýn dercesine! Þimdi gelelim Ozan Ceyhun'un KKTC vatandaþlýðýný iade gerekçesine. Yani zurnanýn zýrt dediði yere! Ceyhun þöyle açýklýyor bu tarihi ve KKTC için tam bir yýkým (!) olan kararýnýn gerekçesini. "Anadolu'dan göçmüþ KKTC vatandaþlarýna yönelik düþmanlýklar nedeniyle bu kararý verdim." (!) Yani demek istiyor ki, Kýbrýslýtürkler, Anadolu'dan buraya göç etmiþ TC vatandaþlarýna düþmanca davranýyor! Öyle ya... Onlarý hýrsýz diye tutuklayýp tutuklayýp içeri atýyoruz! Onlarý tecavüzcü, tacizci, teþhirci diye tutuklayýp tutuklayýp içeri atýyoruz! Onlarý 7 yaþýndaki öz çocuklarýna bile tecavüz edip vahþice öldürdükleri için tutuklayýp tutuklayýp içeri atýyoruz! Onlarý uyuþturucu kullanmak ve satmaktan tutuklayýp tutuklayýp içeri atýyoruz! Onlarý teþhirci, sapýk diye tutuklayýp tutuklayýp içeri atýyoruz. Kafasýna tabanca dayayýp marketçiyi soyduklarý için tutuklayýp tutuklayýp içeri atýyoruz! Olmadý, sahtekârlýk, dolandýrýcýlýk ve gasptan tutuklayýp tutuklayýp içeri atýyoruz! Yine olmadý, yargýçlarýmýza ve mahkemelerimize, mahkeme salonlarýnda "Siz kimsiniz be? Ben sizi tanýmýyorum!" diye hakaret ettiler diye tutuklayýp tutuklayýp içeri atýyoruz! Onlarý "Tecavüzi alet" taþýyorlar diye tutuklayýp tutuklayýp içeri atýyoruz! Hapisanelerimizi onlarla dolduruyor, baþa çýkamayýnca da onlar için yeni hapisaneler yapma plânlarý hazýrlýyoruz! Eh... Her biri bir melâike olan bu insanlara bu kadar kötü, bu kadar düþmanca davranýrsak olacaðý bu deðil mi?! Bir Ozan Ceyhun çýkar, bu düþmanca hareketlerin (!) hesabýný sorarak, "Alýn vatandaþlýðýnýz size kalsýn" der! Zavallý KKTC! Ve zavallý biz!.. Kara kara düþün dur artýk!.. Ne yapacaðýz bundan sonra Ozan'sýz?! En iyisi Anadolu'dan göç eden TC'lilere yukarýda saydýðým "düþmanlýklardan" vazgeçmek!

5 5 28 Nisan 2014 Pazartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ben yaptýðým pastalarý, mümkün olsa bütün çocuklarýn yemesini isterim. MÝÞ-MIÞLAR * Denktaþ "Oturduðumuz topraklar bizimdir" demiþ. - Uuu..Yanlýþ mý biliyorduk Yýlanlarýndýr biliyorduk oralar * Piyasaya "Barýþ" adý altýnda içme suyu sürmüþler. - Vay uyanýklar vay Milletin barýþa susadýðýný gördüler, iþi ticarete döktüler. Hade iyi kazançlar beyler Barýþ kazansýn da varsýn böyle kazansýn. * Hükümet halkýn deðil, güçlünün yanýndaymýþ. - Ama nasýl olur En güçlü olan halk deðil mi? Bunu da mý yanlýþ öðrettiler be bize ama! * Yorgancýoðlu, "Polis sivile baðlanacak" demiþ. - "Yüksek yer" tamamdýr diye baþ sallamazsa i-nan-mam! * Oktay Feridun, tapu vermenin yanlýþ olduðunu söylemiþ. - Yanlýþ manlýþ Vermek zorundaydýk. Aksi takdirde Tapu Dairesi'ni kapamak zorunda kalacaktýk! * Kýbrýslý Rum ve Türk müzakereciler Afrika'da buluþmuþ. - "Ne iþim var yahu buralarda, nasýl sürüklendik böyle dünyanýn bir ucuna" diye merak ettiler mi acaba? * Ercan'daki bomba ihbarý asýlsýz çýkmýþ. - Alýþkýnýz böyle sahte ihbarlara Turizmde çok oluyor böylesi Hatta turizmde patladý bile derler ama hep yalan! * Sol deðerler yýpranmýþ. - Hiç baþka sebep aramayýn Tuttuklarý balý yalamaya alýþtýlar da ondandýr Arkasý geldi. Her gece yýldýzlar ýþýl ýþýlsa gökyüzünde, onlarý yakan benim. Ama sokaðýnýzýn lambasý yanmýyorsa, ona karýþmam.. Lütfen belediyeye! Rüzgarla dönmesini güzel beceririz BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Daha uzun bir süre sessiz kalacaðýný Hatta hiç ortaya çýkmayacaðýný düþünenler vardý.. Ben de... Ama.. Ýrsen Küçük, sanýlandan erken atlattý travmayý! Ve iþte nihayet toparlanýp aramýza döndü! Hoþ geldiniz efendim. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sayenizde gündemimiz renklenecek, daha da neþelenecek bundan sonra. Bu saatten sonra, Küçük ün hala cumhurbaþkanlýðýnda gözü mü var olurmuþ Haklýsýnýz Ama neden olmasýn! Hem bu hala deyiþinizde bariz bir küçümseme hissettim. Ne demek yani hala? Ayýp ediyorsunuz doðrusu.! Hemen dudak büzmeyin.. Hade yahu bunun pili bitti, mumu söndü demeyin. Yaþadýðýmýz örnekler var. Eroðlu nun durumunu hatýrlayýn.. Ununu elemiþ, eleðini asmýþ, tavla oynamakla gün geçiriyordu. Sonra apansýz, kimse ne olduðunu anlayamadan bir rüzgar çýktý, kurulmuþ bütün senaryolarý altüst etti ve Eroðlu kendini o yüce makamda buldu! Söylemek istediðim þudur. Asla olmaz olmaz demeyin, her olasýlýða kendinizi alýþtýrýn. Çünkü bu halk, çooook olmaz olmazlarý oldurdu. Esen rüzgara göre, 360 derece dönmesini çok iyi beceririz bildiðiniz gibi! Beni korkutan bu!.. CTP KENDÝNÝ KURTARDI! Talat bir süre önce bir ihbarda bulunmuþtu. CTP nin baðlý olduðu dünya görüþünün çöktüðünü iddia etmiþti. Çok þükür ki, Ercan daki bomba ihbarý gibi, bu ihbar da asýlsýz çýktý! Ýhbarýn alýndýðý andan itibaren baþlatýlan yoðun kurtarma çalýþmalarýna son verildiði duyuruldu. Yapýlan açýklamaya göre, çöken enkaz, büyük bir titizlikle aranmýþ, ancak CTP ye ulaþmak mümkün olmamýþtýr. Yapýlan tahminlere göre, görüþ çökmeden önce, CTP durumu fark etmiþ ve kaçýp kendini kurtarmayý baþarmýþtýr.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun EMPATÝ GÜNLÜK Dünyada ilklerden olduðumuz konular yok deðildir. Mesela Kýbrýs sorunu dünyada en uzun sorunlardan biri olarak nam saldý. Kolay deðil. 1955'ten hesaplarsak, kavga-dövüþ, bu topraklarda tamý tamýna 60 yýla yakýn bir zaman dilimini geride býraktý. Bu süreç içinde yüzlerce görüþme yapýldý. Kâh Kýbrýs'ta, kâh Kýbrýs'tan uzak yerlerde arandý barýþ. Avrupa kentlerinde Asya kentlerinde Amerika kentlerinde Görüþmelerin yer aldýðý þehir ve ülkeleri alt alta sýralamak ne mümkün. Devletin arþivlerinde tamý tamamýna dökümü bulmak þüpheli Þimdi de Güney Afrika listeye alýndý. Kýbrýslýtürk görüþmeci Özersay ile Kýbrýslýrum görüþmeci Mavroyannis barýþa giden yolu, çok uzun yol alarak bulmaya gittiler. Barýþýn yöntemini orada bulacaklar. Yöntemi koyunlarýna saklayarak, Anastasiadis ve Eroðlu'na taþýyacaklar. Doðrudan Selma Bolayýr Bir yolcumuz vardý Londra'dan.. Larnaka hava alanýndan dönerken Beþparmak'lardaki ýþýklandýrýlmýþ bayrak, rehberimiz oldu... Yolumuzu þaþýrsak da kaybolmamýza olanak yoktu artýk! Sabahleyin Lefkoþa'da ýþýk olmadýðýný anýmsadým.. Arkasýndan da birçok düþünce peþi sýra geldi... O zamanlar... Ne kadar "bayraksever" olduklarýný kanýtlamak isteyenler... Ki onlar; hem Rumu hem Türkü.. Bayraklarý veya dinlerinin farklýlýðý yüzünden birbirlerini horlayanlar.. Birbirlerine düþman olanlardý... Hemen bu iþe aday olmuþlar... Hatta babadan kalma iþ yerlerini bile kapatmýþlardý.. Karlý bir iþ olsa gerekti bu bayrak iþi! Ama zaman içinde kapýlar açýlýnca "Rumlarla" iþ iliþkileri kurmak için sýraya girenlerin en önündeydiler... Dünya bu.. Çeliþkilerle dolu... Kermiya giriþine geldiðimizde de gördük.. Tenekelere doldurduðu taþlarla öðrencilerine Zafer Burnu'ndan"Rum" tarafýný taþlatan, düþmanlýk ve sevgisizlik aþýlayan birileri kapýlar açýldýðýndan beridir orada iþ yapýyorlar... Bu da bir baþka çeliþki deðil midir? Onun için ne zaman altýný kurcalasanýz aþýrý milliyetçilik, aþýrý ve ýsrarcý vatanseverlik söylemlerinin altýndan bir çapanoðlu çýkar... Sorsanýz onlara... Size milliyetçilik veya vatanseverliðin ölçütünün ne olduðunu söyleyemeyecekler.. Onlar da bu sihirli yöntem ile 60 yýllýk sorunu bir çýrpýda çözecekler. Barýþ yapmakta istekli, dürüst, iyi niyetli ve irade sahibi olunsa, taa uzaklara gitmeye gerek yok. Çözümün aranacaðý ve bulunacaðý yer bu topraklardýr. Çözüm bulmak istiyorlar da topraklarýn kokusu, havanýn nemi, yazýn sýcaðý, kýþýn soðuðu mu engelliyor onlarý! Uzaklara gitmeden de barýþa ulaþýlabilir. Yeter ki dürüst, samimi, gerçekçi davranýlsýn. Ýnsan haklarý, evrensel deðerler esas tutulsun. "Ben güçlüyüm, sen mahkûmsun" "Ben çoðunluðum, sen azýnlýksýn, bu haklar sana çok" çaðdýþý zihniyet terk edilsin "Bu ada yüzyýllardýr sana da yetti, bana da yetti." felsefesi esas alýnsýn Dürüst esnafýn felsefesi hatýrlansýn. "Satýn alamayacaðým ürünü, baþkalarýna satmaya kalkýþmam." Liderler de pazarlýk yaparken, bu felsefeden yola çýkýp empati yapsýnlar. Karþý taraftan bir þey isterken, kendilerini "veren" yerine koysunlar. Kaþýkla vermenin, kepçe ile BÝR GÖRÜÞ Söyleseler de, hem yaptýklarý ile hem de insani birçok deðerle ters düþeceklerdir.. Öyle de olsa yaptýklarýný anlamak zor deðildir... Çünkü; senelerdir "liderliðin" yaptýðý, halkýn iyiliðinden ve yararýndan ziyade kendi liderliklerinin devamý için Ýngiliz'den öðrenilen; böl ve yönet politikalarýdýr... Ve bu tip milliyetçi söylem ve suçlamalarla oluþturulan ve de nesillerden beridir aktarýlan bu ortak bellek sayesinde, yarattýklarý sanal dünyada at koþturtmaktan ibarettir.. Politikacýlar; politikayý bir meslek gibi... Hem kendilerine, hem de yandaþlarýna gelir saðlayan bir "geçim kapýsý"na dönüþtürdü... Yaþadýðý bunca sene... (Allah daha uzun ömürler versin de yaþasýn...) Ve de deneyimden sonra.. Eroðlu'nun kendini bu çeliþkilerden kurtaramayýp altýna imza attýðý metinlerin aksine, üstelik barýþ görüþmelerinin yapýldýðý bu süreçte deðiþik platformlarda tutarsýz beyanatlar vermesi, politik ahlak yanýnda insan onuru ile de çeliþkilidir... Din adamlarýnýn diyaloðu da mý örnek olamýyor? Eðer ilahlar istedi diye bu ülkede barýþ olacaksa þayet... Tüm taraflarýn çýkarýna, ki büyük bir olasýlýkla olacak... "Baþkalarý" istedi veya söyledi de yaptý deðil.. Gerçekten "siz de istediðiniz için barýþ yaptýnýz" olsun Sayýn Eroðlu.. Mahsuscuktan deðil... Yeniden seçilmeniz... Hatta ve hatta ölünceye kadar o koltukta oturmanýz.. Veya akçeli deðerler deðil ama... Ýnanýn... Çocuklarýnýz ve torunlarýnýza býrakabileceðiniz tek anlamlý miras barýþa koyacaðýnýz katký ile ölçülecektir... Olumlu veya olumsuz... almanýn peþinde koþmasýnlar. Kýbrýslýrumlar liderleri Anastasiadis ile Kýbrýslýtürkler liderleri Eroðlu ile tamamý ile ters konumda düþünsünler kendilerini. Mesela Kýbrýs topraðýnýn ve nüfusun yüzde 80'i Kýbrýslýtürklerin Yüzde 20'si Kýbrýslýrumlarýn olsun. Cumhuriyet idaresinden Kýbrýslýrumlar ayrýlmýþ olsun. Onbir yýl onlar, Yunanistan'ý müdahaleye çaðýrmýþ olsun Faþist Türkler, Denktaþ'a darbe yapmýþ olsun. Kýbrýs'ýn bozulan nizamýný kurmak için garanti antlaþmasýndan doðan hak ile 20 Temmuz'da Yunanistan adaya çýksýn. Yunanistan, Kýbrýs'ýn yüzde 37'sisini, silah zoru ile iþgal etmiþ olsun. 200 bin Türk'ün terk ettiði topraklara Yunanistan'dan taþýnan Yunanlýlar yerleþtirilsin. Yunanistan'a paralel kukla bir devlet kurulmuþ olsun. Birleþmiþ Milletler, Eroðlu'nu yasal yönetim Anastasiadis'in kurduðu kukla devleti korsan devlet ilan etmiþ olsun. Eroðlu, malýný-mülkünü topraðýný kaybetmiþ Kýbrýslýtürkler'in hakkýný arasýn. Anastasiadis, Yunan silahlý gücünü arkasýna alarak "çözümsüzlük çözümdür" felsefesini uygulayarak her zaman iþi yokuþa sürsün. Anastasiadis, "Referandumda biz evet dedik, siz hayýr dediniz" diyerek gürültü çýkarsýn. Arada iyi niyet gösterisi(!) teklifler yapsýn Eroðlu'na. "Gel" desin Eroðlu'na; "Senden aldýðým 3 hane evinin birisini sana geri vereyim, ikisinin bende kalmasýna razý ol, adadaki gerçekleri kabul et ve bu þekilde uzlaþalým!" desin. Eroðlu da düþünsün taþýnsýn Elinden zorla alýnan 3 evinin birisine razý olup, antlaþmaya imza atar mý? Böyle bir teklifi adaletli bulup kabul eder mi? Yüzde 20 topraða ve nüfusa sahip olan Anastasiadis, Yunanistan'ýn askeri gücü ile adada oldubitileri kabul ettirmeye çalýþsa Yüzde 80 toprak ve nüfusa sahip Eroðlu bunlarý sineye çekerek "barýþ" adýna onlardan feragat eder mi? Diðer taraftan Anastasiadis, Eroðlu'nun önereceði azýnlýk haklarýna meyilli önerileri, kendisine sunulsa, adaletli bulup kabul eder mi? 100 bin Türk'ün, Rum iþgalindeki evlerine geri dönmeleri projesine sýcak bakar mý? Ortada görünen odur ki iki lider kendi keyifleri ile empati yapmya yanaþmaz. Zoraki görüþmeler sürer de sürer. Büyük dýþ güçlerin zorlamasý olmasa, deðil masaya oturmak, masanýn yanýna dahi yaklaþmazlar. Özellikle hakkýndan fazlasýný elinde bulunduran taraf, mümkün olanýn en azýný vererek kurtulmak ister. Kýbrýs Cumhuriyeti topraðýnýn yüzde 37'sini iþgal altýnda tutan Türk tarafý ile Kýbrýs Cumhuriyetini tek baþýna iþgalinde bulunduran Kýbrýslýrumlar, ellerindekinin en azýný vermenin yollarýný aramaktadýrlar. Böyle olunca da barýþa giden yolu, Kýbrýs'ta deðil, Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, Afrika'da ararlar. Oysa biraz dikkatli ve insanca bakabilseler, barýþ burunlarýnýn önünde. Bulmak isterlerse tabii... "ERDOÐAN'IN TAHAMMÜLSÜZLÜÐÜ NARSÝZMDEN" Can Dündar, Tayyip Erdoðan'ýn tahammülsüzlüðünü þöyle deðerlendiriyor "Cumhuriyet"teki yazýsýnda: Erdoðan'ýn iç dünyasýný tahmin edebiliyoruz artýk Peki neden bu tahammülsüzlük?en küçük eleþtiride "Bana ha " diye diklenmeler? "Kendi görüþü öyle olabilir, biz farklý düþünüyoruz" deyip geçmek yerine deplasmanda fark yemiþ takým psikolojisiyle "Sen elbet bizim elimize düþersin" ruh haline bürünmeler?neden bu herkesten itaat, iltifat, itikat beklemeler? Gelmeyince öfkelenmeler?"narsizmden " Dündar bu saptamalarýný Psikolog Aycan Esenergül'ün Cumhuriyet'te yayýmlanan makalesine dayandýrýyor. Esenergül, "Narsis kiþilik bozukluðu"nun ipuçlarýný þöyle sýralýyor: "Narsisin her konuda bir fikri vardýr ve hep haklý olduðuna inanýr. Herkesten yetenekli ve üstünolduðunu sanýr. Baþkalarý da öyle görsün ister. Onay, övgü bekler. O nedenle sadece kendisine koþulsuz biat edenlerle yakýnlýk kurabilir. Egosunu besledikleri sürece onlara rütbe verir. Beklediði övgü gelmediðinde veya eleþtirildiðinde bozulur. Öfkesini kontrolsüzce yansýtýr. Karþý çýkanlarý aþaðýlamakta, cezalandýrmakta, deðersizleþtirmekte tereddüt etmez." CTP GENÇLERÝ HATIRLATTI CTP'nin hükümetteki uygulamalarý ve tavrý artýk CTP'lileri de çileden çýkarmaya baþladý. CTP Gençlik Örgütü de Limasol Kooperatif Bankasý'ndaki keyfi iþten durdurmalara sert tepki gösterdi ve emekçiden yana olduðunu söyleyen CTP yönetimine çalýþanlarý koruma görevini hatýrlattý... Bakalým hatýrlayacaklar mý? PINAR'IN YERÝNE KUMSER MÝ? Kanal T Yönetim Kurulu Baþkaný Sibel Tatar, kendi programcýsý Nazmi Pýnar'ýn da Kýbrýs Türk medyasýný aþaðýladýðýný farketmiþ... Ve talep ettiði özrü dilemeyince Pýnar'ýn görevine son vermiþ... Pýnar'ýn yerine bundan sonra basýn özetlerini Mehmet Kumser'in sunacaðý söyleniyor. Yani bizim iðnecinin! POLÝSÝN SÝVÝLE BAÐLANMASI Polisin sivilleþmesini elbette destekliyoruz, ama bu partizan yapý içinde onun da yönetimdeki partilerin emrine gireceðinden þüpheniz mi var? Devlet bankalarý hükümetin çiftliði oldu da, polis olmaz mý? GÜLLE'YE ÝSTÝFA ÇAÐRISI Günün en anlamlý açýklamasýný Toparlanýyoruz Hareketi yaptý. Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'nin istifasýný talep etti... Sanýrýz kamuoyu da ayný görüþte... Týrnak... "Doðrudan katiller bir biçimde cezalandýrýlýyor. Üstelik bunlarýn bir kýsmý bir anlýk öfke ya da bilinç bulanmasý sonucu iþlenen cinayetlerin failleri... Peki ya dolaylý katiller, bütün bu cinayetlerin önünü açan politikacýlar, devlet adamlarý, cinayetleri legalleþtiren hatta kutsayan sistemler. Bunlara bir biçimde onay vererek bu cinayetlere uzaktan da olsa ortak olan bizler." Neþe YAÞIN (Yenidüzen) "Yapýlacak olan santral Türkiye'de ilk olacak ve bizden 80 kilometre uzakta kurulacak. Yani, kötü bir senaryoda hepimiz acý çeke çeke ölüp gideceðiz demektir." Ulaþ BARIÞ (Realist) "Kýbrýs'ýn simgesi Beþparmak Daðlarý gözümüzün önünde oyulurken, üç beþ çevrecinin dýþýnda hiç kimse ortaya bir tepki koymadý... Halbuki bu durum, deðil milletvekilliðinden, etkili bir tepki için topluca bakanlýktan veya siyasetten istifa etmeyi gerektirecek kadar önemlidir." Reþat AKAR (Diyalog) "Bugün Pazar günü, siyasetin mide bulandýrdýðý, vatandaþýn cebinde ay sonunun gelmesi ile para kalmadýðý hatta seçim yasaklarýnýn hemen arifesinde istihdam için telefonlarýn arka arkaya çaldýðý, kapýlarýn týklandýðý bir gündeyiz." Oshan SABIRLI (Detay) Günün Kahramaný SÝBEL TATAR Kanal T Yönetim Kurulu Baþkaný Sibel Tatar'ýn dün kamuoyuna yaptýðý açýklama güne damgasýný vurdu. Geçtiðimiz hafta Kanal T'de yayýnlanan "Ada Sabahý" programýnda, programcý Nazmi Pýnar ile yönetmen Mehmet Sezgin arasýnda canlý yayýnda yaþanan tartýþmanýn Türkiye medyasýnda istismar edilerek kullanýldýðýný ve Kýbrýs Türk medyasýnýn aþaðýlandýðýný belirten Tatar, bundan dolayý hem Kanal T izleyicilerinden, hem de medyamýzdan özür diledi... Tatar açýklamasýnda Nazmi Pýnar'dan da þikayetçi olduklarýný, ondan da özür talep ettiklerini, ancak Pýnar'ýn özür dilemediðini belirtti... Bu nedenle Pýnar'ý görevden aldýklarý öðrenildi... Ancak açýklamada bu husus yer almadý...

7 28 Nisan 2014 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KUZUYU KURDA (Ýstanbul)- Birkaç hafta önce Kilyos'a gittim. Kilyos Karadeniz kýyýsýnda bir yerleþim yeri. Köy diyeceðim de, pek köy gibi deðil Lokantalarý, çarþýsý, tarihi dokusu Nüfus desen her zaman kalabalýk Çünkü Ýstanbul yakýn. Hýrçýn dalgalarýn vurduðu sahilde balýkçýlýk yaygýn Haliyle balýk lokantalarý meþhurdur. Yol boyunca orman içinde kýr lokantalarý var. Bir Pazar günü atacaksýn kendini oraya. Önce Garipçe'ye.. Garipçe Karadeniz ile Boðaz'ýn birleþtiði yerde. Küçük bir koydur orasý. Üç beþ ev, birkaç lokantadan ibarettir. Tepelerinde Karadeniz'i gözetlemek için eski beton mevziler mevcut. Mevzilere gireceksiniz. Karanlýk dehlizden geçip uçsuz bucaksýz deniz manzarasýna kavuþacaksýnýz. Eskiden askerlerin nöbet tuttuklarý yerlerde o günleri hayal edeceksiniz. Savaþ görmüþ mü, top atýlmýþ mý bilemem Ama toplarýn kaideleri hala duruyor. Garipçe'de, sakin denize bakarak, Karadeniz usulü kahvaltý yapabilirsiniz Yöre halký iþi biliyor. Trabzon'dan tereyaðý, Samsun'dan peynir ve bal getirip pazarlýyorlar. Kahvaltýdan sonra çevrede biraz yürüyüþ Daha sonra hýrçýn dalgalara sýk maruz kalan Kilyos'a Önce tepeden bakacaksýnýz Boðaz'a girmek için sýra bekleyen gemilere selam vereceksiniz. Doðadaki yeþilin deðiþik kokusunu tadacaksýnýz. Daracýk sokaklarýnda yürüyerek çarþýsýna, sonra sahildeki lokantalarýna ineceksiniz. Balýkçýlar ya að topluyorlardý, ya da sandallarýný tamir ediyorlardýr. Bir müddet seyredin. Yaz aylarýnda iseniz iskeleden denize dalanlarý seyredin. Denizde yüzenlere bakýn. Ýncecik kumsalýnda yürüyün. Deniz dalgalarý ayakkabýlarýnýza kadar gelebilir Dikkat edin. Ve denize baka baka lokantalarýndan birinde oturup balýk rakýyý götürün. ABD'deki Yale Üniversitesi Çevre Performansý'nýn 2012'deki indeksi 132 ülkeyi kapsýyor "Çevresel Saðlýk" ve "Ekosistem Canlýlýðý" adlý iki ana baþlýk ile sýralamayý yapýyor Türkiye bu iki ana baþlýk üzerinden hesaplanan toplam çevre notuyla sýnýfta kalýyor. Dönelim Kilyos ve Garipçe'ye 3. köprü ayaklarý tam Garipçe'nin tepesinde yükseliyor. Neredeyse güneþini kesecek kadar. Yolun betonarme kolonlarý da Kilyos'un tüm güzelliklerine çakýlmýþ Þimdi gitseniz anlattýðým tadý alamazsýnýz Çünkü mideniz bulanýr. TC Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'na baðlý Orman Dairesi Müdürlüðü ile KKTC Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Orman Dairesi Müdürlüðü arasýnda "Orman Eylem Planý" hazýrlandý yýllarýný kapsayan Eylem Planý'nda Gerisini yazmama gerek yok Kuzuyu kurda teslim etmektir bu Polisin sivilleþmesi Özgürgün: CTP'nin amacý siyasallaþtýrmak Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ve genel baþkaný olduðu Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleþik Güçler'in (CTP-BG) gerçek amacýnýn; polisin sivilleþtirilmesi deðil, siyasallaþtýrýlmasý olduðunu savundu. Özgürgün, "Cumhurbaþkaný Eroðlu'na inat yasa yaptýðýný söyleyen Yorgancýoðlu, devleti dinamitliyor" dedi. UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Yorgancýoðlu'nu "KKTC'yi yangýn yerine dönüþtürmekle" suçladý. "10 ayý aþkýn süredir býrakýn ülkede var olan sorunlara çözüm olmayý, gösterdiði yönetim zaafiyeti ile KKTC'yi yangýn yerine dönüþtüren Yorgancýoðlu zihniyeti, özellikle yerel yönetim seçimlerine yönelik gayri yasal hamleleri yaný sýra þimdi de devleti Asma gen kaynaklarý kayýt altýna alýndý Proje kapsamýnda 32 üzüm çeþidi ve tipleri toplandý Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý'na baðlý Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, ülkedeki asma gen kaynaklarýný kayýt altýna aldý. Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, konuyla ilgili detaylarý aktaran Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürü Kuntay Vurana, proje ile, gen kaynaklarýnýn kayýt altýna alýndýðýný ve bunun ülke baðcýlýðýna, ulusal asma genetik kaynaklarýnýn korunmasý ve sürdürülebilir kullanýmýnýn saðlanmasýna katký saðlayacaðýný belirtti. Vurana, 2011 yýlýnda baþlayan Asma Genetik Kaynaklarý projesi kapsamýnda ülkenin birçok bölgesine daðýlmýþ olan, Kýbrýs'a özgü ve birbirinden farklý olduðu düþünülen 32 üzüm çeþit ve tiplerinin toplandýðýný, tanýmlandýðýný ve ampelografik özelliklerini belirlemek için Güzelyurt araþtýrma dinamitlemeye hazýrlanmaktadýr, Polis'i sivilleþtirmek aldatmacasýyla teþkilatý tamamen siyasallaþtýrmak ve hukuk devletini kökten sarsmayý amaçlamaktadýr" diyen Özgürgün, açýklamasýnda devamla þu ifadelere yer verdi: "Böylesi bir niyet, KKTC'yi iyice kaosa iterek halkýn devlete olan güvenini yok etmesi anlamýný taþýr. Hele bu giriþimi Polis Genel Müdürü'nün atanmasýna baðlamak ve Cumhurbaþkaný Eroðlu'na nispet için yapmak düpedüz çýlgýnlýktýr, sistem ve düzen karþýtlýðýdýr. Sayýn Yorgancýoðlu ve CTP MYK'sýnýn kararlarý ile daha dün gerçekleþtirilen gayri yasal, partizanca istihdamlarý gölgelemek, gündemi deðiþtirmek adýna seçilen bu yöntem, CTP'nin gerçek yüzünü sergilemeye yetmiþtir. Çünkü gerçek amaç polisin sivile baðlanmasý deðildir, siyasallaþtýrýlmasýdýr." "Haspolat Ýlkokulu Çardak Ve Çevre Eðitim Parký Projesi Ýhalesi" imzalandý Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) "Haspolat Ýlkokulu Çardak ve Çevre Eðitim Parký Projesi" ihalesini kazanan Kayas Construction Ltd.ile sözleþme imzaladý. LTB'den verilen bilgiye göre, imza töreninde sözleþmeye LTB adýna Baþkan Kadri Fellahoðlu, Kayas Construction Ltd. adýna da direktör Cahit Kaya imza koydu. Avrupa Birliði "Kýrsal Kalkýnma Sektör Programý"ndan saðlanan hibe ve LTB katkýlarý ile gerçekleþtirilecek "Haspolat Ýlkokulu Çardak ve Çevre Eðitim Parký Projesi Ýhalesi" kapsamýnda Haspolat Ýlkokulu içerisinde 100 metre kare alana sahip, üstü kapalý, yanlarý ihtiyaca göre kapanýp açýlabilen, tiyatro, müzik, folklor ve satranç gibi eðitimlerin yapýlacaðý çok amaçlý bir çardak yapýlacak. istasyonunda muhafaza altýna alýndýðýný söyledi. Ülkenin eski ve köklü bir baðcýlýk kültürüne sahip olduðunu hatýrlatan Vurana, adanýn baðcýlýða en uygun iklim kuþaðý üzerinde yer aldýðýný belirtti. Vurana þöyle devam etti: "Adamýz üzüm yetiþtiriciliðinde Batý ve Doðu arasýnda kavþak konumunda olup 4000 yýllýk bir tarihe sahip. Ülkemizde tarihten gelen yöresel üzüm çeþitleri bulunuyor ve bu çeþitler halkýmýz tarafýndan sevilerek tüketiliyor. Özellikle son yýllarda üreticilerimizin erken dönemde olgunlaþan yeni üzüm çeþitlerine eðilim göstermesinden dolayý eski çeþitler yok olmakla karþý karþýya. Dönem dönem meydana gelen hastalýk ve zararlýlarýn Kýbrýs'a dýþarýdan gelen çeþitlere çok zarar verirken, eski yerel çeþitlerin özellikle hastalýklara karþý oldukça dayanýklý olduðunu tespit ettik." Ayrýca çocuklarýn çevre bilincinin geliþtirilmesi ve uygulamalý çevre eðitimi alabilecekleri bir de çevre parký yapýlacak. Proje daha sonra Çevre Koruma Dairesi ve Belediyeler Birliði tarafýndan iþbirliði içinde yürütülecek. LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, proje bedelinin 47 bin Euro olduðunu söyledi. Fellahoðlu projeye ilgi gösterdiði ve diðer yapýlan proje ihalelerini de sorunsuz ve zamanýnda sonuçlandýrdýðý için Kayas Construction Ltd. Direktörü Cahit Kaya'ya teþekkür etti. LTB Projeler Amiri Ali Güralp ve ekibine de teþekkür eden Fellahoðlu, Kira Ýhale Komisyonu'nu da yaptýklarý titiz ihale çalýþmasýndan dolayý tebrik etti. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BÝR TEÞEKKÜR BÝR MEKTUP... Gazetemize elden mektup gönderen Büyükkonuk'lu bir vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben geçen gün gazetenize Büyükkonuk'tan mektup gönderen vatandaþým. Mektubumun yayýnlanmasýndan sonra ilgili þirketten de bir açýklama geldiðini okudum. Ama Cumartesi günü Bakanlar Kurulu'nda alýnan bir karar vardý. Onu öðrendiðim zaman kendi kendime demek ki yapýlan þikayetler bir yerlerde deðerlendiriliyor. Ben bu konuda Sayýn Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'na çok teþekkür ederim. Ekibine de... Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliði Yardým Heyeti tarafýndan hediye edilen ve köylülerimizin faydasýna sunulan bu tesislerin özel bir þirkete devredilmesi karþýsýnda infial içindeydik. Düþünün ki köyümüze yapýlan tesisi belediye baþkanýmýz bir özel þirkete 49 yýllýðýna kiralýyor. Babasýnýn malýymýþ gibi hareket ediyor. Sayýn Baþkaným, size iletmek istediðim birkaç konu daha vardýr. Bir tanesi DAÜ kampüsü içerisinde Rum'dan kalan sünger fabrikasý vardý. Ýþte bu fabrika da zamanýnda bir þirkete peþkeþ çekildi. Þirket sahibi devletten teþvik kredisi de alarak buraya 650 kiþilik yurt projesi hazýrladý. Hazýrladý ancak burayý da baþka bir þirkete sattý. Lefkoþa Belediyesi ile ilgili reklam þirketi ihalesi konularý da ortalýðý bulandýrmaktadýr. Reklam þirketinin belediye ile ortak çalýþtýðý söyleniyor... Kooperatif Merkez Bankasý'ndaki mahkemelik durum ve bunun yanýnda pek basýna yansýmayan, bankanýn alacaðý olmasýna raðmen bir arazinin satýþýndan elde edilen miktarýn eski bir belediye baþkanýna býrakýlmasý hep konuþulan konular arasýndadýr. Haddim olmayarak yanlýþlara da deðinmek istiyorum. Ýstihdam konusundaki münhalsiz iþe alma savunmasý batýrdý çýkardý. Benim þahsi düþüncem artýk koltuðunuzdan kalkýp köylere inmenizdir. Vatandaþla bire bir konuþmalýsýnýz sorunlarý... Büyükkonuk'taki köylülerimiz Cumartesi akþam olayý öðrenince 'Allah razý olsun' dediler." BÝZÝM DUVAR BÜYÜKLERÝN HEPSÝ "KÜÇÜK" ÇIKTI Bizim Mandra 20. yüzyýlýn ilk büyük nükleer felâketi olan Çernobil faciasýnýn yýldönümünde yapýlan anma etkinliðinde, Türkiye'nin güney sahillerinde yapýlmasý plânlanan Akkuyu Nükleer Santrali iki toplumlu ortak eylemde bir kez daha protesto edilerek, bunun bölgedeki tüm canlý hayat için korkunç bir tehlike oluþturduðu vurgulanýr. Eylemde, sözkonusu nükleer santralýn Kýbrýs için de çok büyük bir tehlike olduðu belirtilirken, sokaktaki adam, "Bu bir insanlýk suçudur" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 28 Nisan 2014 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Digi Tech ve sahte gübre Bugün neoliberal politikalar uygulayan CTP, bu politikalar gereði, sürekli olarak sermaye kesimine devletten kaynak aktarmaktadýr yýlýna kadarki hükümetçilik ettikleri dönemin muhasebesini yapmayan, yapanlara da söz hakký tanýmayan CTP, bugün artýk sermayenin yanýndaki yerini açýkça almýþtýr. Zamanla unutulmaya býrakýlsa da, bizler unutturmayacak ve halkýn parasýnýn birilerine vergi affý altýnda verilmesine her zaman karþý çýkacaðýz. Bu maksatla mecliste temsil edilen partilerle birlikte, kendilerine yeni, genç ve dürüst denen hükümet partilerindeki vekiller de bu yolsuzluklarýn zamana kurban edilmemesi için ellerinden geleni yapmalýdýrlar. Çünkü baðlý olduklarý partinin deðil, milletin vekilidirler. Bir zamanlar Ticaret Odasý'nda Günay Çerkez'e danýþmanlýk hizmeti veren þimdiki Maliye Bakaný Zeren Mungan, Çerkez'in ortaðý olduðu Digi Tech Þirketinin devlete ödemekle yükümlü olduðu 15 milyon liralýk stopaj vergisini baðýþlamýþtýr. Gerçi Mungan baðýþlamadýk, almaktan vazgeçtik dese de, göz göre göre halkýn parasý bir sermayedara verilmiþtir. Bu paranýn devletin kasasýna girmesi için her kesim elinden geleni yapmalýdýr. Bu konuda en büyük görev de CTP'nin gençlerine düþmektedir. Ayni þekilde CTP'li Maliye Bakaný Mungan, piyasayý rahatlatmak maksadýyla KDV ötelemesi ve KDV'sini düzenli ödeyenlere %5 indirim öngören yasalarý geçirtti. Bunlarla da sermayedarlara kaynak akýtmaktadýr. KDV'sini düzenli ödeyenlere öngörülen %5'lik indirimden petrol þirketleri, sigara ve alkollü içki ithalâtçýlarýyla diðer ithalâtçý sermayedar tüccarlar yararlanacaktýr. Ayni þekilde KDV ötelemesinden de ayni sermayedar grup faydalanacaktýr. Bu önlemler ne piyasaya rahatlama getirecek, ne de halka ucuzluk olarak yansýyacaktýr. Devlet halk için almasý gereken parasal kaynaðý sermayedarlara býrakacaktýr. Týpký Digi Tech örneðinde olduðu gibi. 1. CTP Hükümeti döneminde yaþanan sahte gübre skandalýnda da, ne o zamanki CTP hükümeti, ne de þimdiki CTP hükümeti gübre diye CMC atýklarýndaki priti satanlar hakkýnda bir kovuþturma baþlatmadý. Kovuþturma baþlatmama bir yana, Koop. Merkez Bankasý'na da satýlan 500 bin liralýk sahte gübrenin parasýný da mahkeme kararýna raðmen alamýyor. O zaman sahte gübre parasýný Bio Kim Þirketi adýna alan Ýbrahim Türkkal bu parayý þahsi hesabýna yatýrmýþtý. Yine o zamanki iddialara göre bu 500 bin liralýk sahte gübre parasýnýn 200 bin lirasý ile matbaa kurulup gazete çýkarýlmýþ. Þimdiki Koop Sen Baþkaný ve Koop Bank eski genel müdürü de bu konuda davalýdýrlar. Bu yüzden davalarýnýn geri çekilmesi için Koop. Bank Yönetim Kurulu üzerinde baský uygulanmaktadýr. Yine dürüst genç CTP'lilere seslenirim. Haklý olarak Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun bankada bulunan 2 milyon lirasý CTP'liler tarafýndan sorgulandý. Ancak geçmiþ CTP hükümeti döneminde CTP'li bir müsteþarýn Ýþ Bankasý'nýn Ýstanbul Bahçelievler'deki þübesinde kardeþi ile birlikte müþterek hesaplarýndaki 11 milyon lirayý da sorgulatýn. Hayali hellim ihracatýný da sorgulatýn. Bafra bölgesindeki otellerin atýk sularýnýn arýtýlmasý maksadý ile CTP'li bir müteaahite 13 milyon liraya ihale edilen ve o müteaahhit tarafýndan anýnda Kutsal Tokatlýoðlu'na 7 milyona devredilen ve hiç çalýþtýrýlamayan o atýk su arýtma tesisindeki 6 milyoncuðu da sorgulatýn. Diðer yolsuzluk iddialarýný da sorgulatýn. Su projesi ÝMO Türkiye ayaðýný inceledi Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO), "Türkiye'den Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne Su Temini Projesi" kapsamýnda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su Ýþleri tarafýndan yürütülmekte olan Türkiye Kara Yapýlarý Ýnþasý ve Deniz Geçiþi faaliyetleri ile ilgili Taþucu ve Anamur'a 3 günlük teknik gezi düzenledi. ÝMO Yönetim Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre, 20 kiþilik heyet, projenin en iddialý aþamalarýndan birisi olan Deniz Geçiþi için kullanýlacak boru hatlarý baðlantý aksamlarý ile imal edilen diðer ankraj malzemelerinin bulunduðu Taþucu Seka Limaný ile Alaköprü Barajý ile Hidroelektrik Santral yapýlarýnýn bulunduðu Dragon Çayý'nda incelemelerde bulundu. Açýklamada þöyle denildi: "TC Devlet Su Ýþleri Teknik Personeli nezaretinde 5. LEFKE CEVÝZ FESTÝVALÝ 31 MAYIS'TA BAÞLIYOR Lefke'nin turizm potansiyelinin artýrýlmasý ve topluma dayalý turizm anlayýþýnýn geliþtirilmesi amacýyla, Lefke Turizm Derneði'nin öncülüðünde, Lefke Belediyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi'nin katkýlarý ile bu yýl 5.'si düzenlenecek olan Lefke Ceviz Festivali, 31 Mayýs'ta baþlýyor. Dernek yönetim kurulu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, 2 gün sürecek festivalde; yerel kültür yanýnda, sanatsal ve çocuklara yönelik etkinlikler yer alacak. Festival kapsamýnda, ceviz ve Kýbrýs'a özgü ürünlerin satýþý, ceviz macunu ve cevizden yapýlan tatlýlar yarýþmasý, yerel kültürü yansýtan halk danslarý gösterileri, canlý konserler ve dans gösterileri, nostaljik Kýbrýs'a ait deðerlerin tanýtýlmasý ve turist rehberi eþliðinde Lefke'nin tarihi ve kültürel zenginliðini anlatan turlar düzenlenecek. Güney Afrika'da, baþarýyla sonuçlanan müzakere sürecini incelemek üzere muhatabý Andreas Mavroyannis ile bu ülkede bulunan Müzakereci Kudret Özersay, BM Genel Sekreteri'nin eski Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'ýn yerine yeni atama konusuna açýklýk getirdi. Özersay, TAK'a yaptýðý yazýlý açýklamada, bir süredir Downer'ýn yerine BM Genel Sekreteri'nin Özel Danýþmaný olarak Güney Afrika barýþ sürecinin mimarlarýndan eski Baþmüzakereci Roelf Meyer'in atanacaðý yönünde basýnda yer alan iddialarýn doðru olmadýðýný bizzat Meyer'e sorarak öðrendiðini açýkladý. Meyer'in her iki müzakereciye de Downer'ýn yerine yeni bir ismin atanmasýný doðru ve yararlý bulmadýðýný açýkça söylediðini belirten Özersay, Güney Afrikalý eski müzakerecinin "Bunu ancak siz baþarýrsýnýz, aracýlar deðil" ifadelerini kullandýðýný söyledi. ÖZLÜ MÜZAKERE ÖNCESÝ GÜVEN TESÝSÝ Bir süredir heyetleriyle ve ABD'nin Güney Kýbrýs Büyükelçisi'nin de katýlýmýyla Güney Afrika'da incelemelerde bulunan iki müzakerecinin, bu çalýþmalarla birlikte özlü müzakereler baþlamadan önce buna hazýrlýk mahiyetinde, aralarýnda güven tesis edilmeye çalýþýlýyor. gerçekleþen teknik geziye katýlan, Ýnþaat Mühendisleri Odasý üyeleri program kapsamýnda; ilk olarak Taþucu Seka Limaný'ný ziyaret etti. Burada ilgili projenin en iddialý aþamalarýndan birisi olan Deniz Geçiþi için kullanýlacak boru hatlarý baðlantý aksamlarý ile imal edilen diðer ankraj malzemelerini yerinde görme imkaný buldu ve kafileye Deniz Geçiþi ile ilgili teknik bilgi içeren sunum yapýldý. Teknik gezinin 2. ve 3. gününü Anamur'da geçiren ÝMO üyeleri, Dragon Çayý üzerine inþa edilmiþ ve KKTC'ye temin edilecek suyun ilk depolama alaný olan Alaköprü Barajý þantiyesini ziyaret etti. Ayrýca bölgeye enerji temini maksadý ile inþa edilen Hidroelektrik Santral yapýlarýný incelemek ve görmek için inþaat sahasýný ziyaret etti." Özersay: Downer'ýn yerine Meyer'in atanacaðý doðru deðil Müzakereciler, Güney Afrika sorununa son veren müzakereleri yürüten iki Afrikalý müzakerecinin kendi aralarýndaki güveni nasýl kurduklarýný bizzat kendilerinden dinleyerek yakýndan inceliyor. Ýki müzakereci ayrýca 1990'larda Güney Afrika'da yürütülen sürecin diðer önemli aktörleriyle de görüþ alýþveriþinde bulunuyor. ÖZERSAY: "BÝRBÝRÝMÝZÝ DAHA ÝYÝ ANLIYORUZ" Þu anda Güney Afrika'da bulunan Müzakereci Özersay, muhatabý Andreas Mavroyannis ile þu anda birbirlerini daha iyi anladýklarýný kaydederek, þunlarý söyledi: "Mayýs ayýnda baþlayacak olan özlü müzakereler öncesinde, bu müzakereleri bizzat yürütecek kiþiler olarak bizlerin baþka bazý müzakere süreçlerindeki olumlu ve olumsuz unsurlarý saatlerce ayný ortamda bulunup inceleme fýrsatý bulmuþ olmamýz bence olumlu bir geliþmedir. Güney Afrika'da yaþanan uyuþmazlýðýn özü ve taraflarý itibarýyla Kýbrýs sorunundan çok farklý olduðu ve örnek alýnamayacaðý bir gerçektir. Ancak burada taraflarýn müzakerecileri arasýnda güven tesis etmek için geliþtirmiþ olduklarý yöntemler ile toplumun farklý kesimlerini sürece dahil etmek için bulmuþ olduklarý modelleri bizim gibi müzakere eden pozisyonundaki kiþilerin yakýndan incelemesinde büyük yarar vardýr." Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir MAÇIN HÝKAYESÝ Maç saatini bekliyorum... Saat 17:00, maç hakkýnda ilk konuþmayý Hüseyin Kýral ile telefonda yapýyoruz... Ve saat 19:00 olmak üzere... Arabama binip sahaya doðru yol aldým... Maçýn oynanacaðý stadýn hemen önünde bulunan trafik ýþýklarýndan bakýnca maça ilginin ne kadar yoðun olduðunu fark ettim... Arabam ile stadýn giriþ kapýsýndan içeri girdim ve yaklaþýk 500 metre uzaklýktaki çýkýþ kapýsýna 10 dakikada varabildim... Çünkü arabayý park edecek yer yok!.. Yer olmasý zaten mümkün deðil... Çünkü kimse bir diðerini düþünerek arabasýný park etmemiþ... Tamamen geliþi güzel park edilen arabalar nedeniyle geçiþte de bayaðý bir zorlandým... Ve mucize eseri herhangi bir arabaya çarpmadan stattan çýkabildim... Yol boyunca bir tek "park görevlisi" görmedim... Sadece 3-5 polis "saða gir, sola çek, boþver eve dön" diye insanlara yardýmcý olmaya çalýþýyordu... Bu arada saat 19:20 ve ben ýsrarla park yeri arýyorum... Nihayet "Merkezi Cezaevi"ne yakýn bir yerde park yeri buldum ve stada doðru koþmaya baþladým... Stada girmeye yakýn bir arkadaþým ile karþýlaþtým ve ona "gel Lefke tarafýna oturalým" dedim... Ve büyük uðraþlar sonunda saat 19:32'de sahaya girebildik... Maçta dk. 17!.. Yani maç geç baþlamýþ... Önce bir þey kaçýrmadýðýma sevindim sonra ise bir maçý bile zamanýnda baþlatamadýðýmýza üzüldüm... Ýlk yarý bitmeden Lefke haklý bir penaltý ile öne geçti... Ve Lefke taraftarýnýn bir bölümü sahaya inerek bu golü futbolcular ile kutladý... Devre arasýnda ise iki takým taraftarlarý sahanýn göbeðine kendi takým bayraklarýný dikmek isteyince ortalýk karýþtý... Neyse ki olay büyümeden sona erdi... Lefke ilk yarýnýn sonunda bulduðu golün yanýna ikinci yarýnýn baþýnda bir gol daha ekledi... Ve Lefke taraftarlarý bir kez daha sahaya indi... Sonra skor 3-0'a geldi... Lefke taraftarlarý golü yine saha içinde kutladý... Bu arada maça girmeden önce tüm arabalarýn yanýnda boþ bira tenekeleri gördüm... Hem de oldukça fazla sayýda... Tribünde içenlere de rastladým!.. Ve Aylakçý'nýn torunu olarak büyüklerimin bana anlattýðý eski maçlarý aklýma getirdim... O yýllara ait fotoðraflarý inceledim... Kýbrýslýlar eskiden maça sanki de bir düðüne gider gibi hazýrlanýp giderlermiþ... Ve büyük bir disiplin içinde maç seyrederlermiþ... Düþünsenize, takým elbiseler ile maç izleyen bir nesilden alkol alarak maça gelen bir nesile dönüþtük... Þimdilerde küfür etme, kavga çýkarma, sahaya atlama, yediðini ve içtiðini yerlere atma kültürü hakim durumda... Maç 3-1 bitti ve Lefke kupayý kazandý... Normal bir ülkede bu þartlarda bu maç oynanmazdý... Ama burada oynanýyor iþte!.. Arkadaþým ile stattan çýkýp arabalarýmýza doðru uzun bir yürüyüþe baþladýk metre yürüdükten sonra bir baktým bizim arkadaþ yanýmda yok!.. Arkamý döndüm ve ayaðýnýn önümüzü göremeyeceðimiz kadar karanlýk olan yoldaki bir çukura düþtüðünü fark ettim... Neyse ki bu "küçük kazayý" bilek burkulmasý ile atlattýk ve önümüzdeki 8 çukuru daha aþarak arabalarýmýza ulaþtýk... Lefke'nin aldýðý galibiyetin ve eve sapasaðlam dönmemin dýþýnda geri kalan her þey bende bir hayal kýrýklýðý deðil ama üzüntü olarak kalacak... Biz, birçok ülke insanýnýn "spor izleme kültürü" yokken bunu baþarmýþ ve diðer toplumlara örnek olmuþ bir toplumuz... Ama þimdilerde yýl önce örnek olduðumuz ülke insanlarýnýn o dönemki hallerine dönüþtük... Yani maçta istemeden bir hakem hatasý olsaydý ve Lefke kupayý kaybetseydi o statta muhtemelen bir kaç tane ölüm yaþanacaktý... Ben bunu gerçekten oradaki insanlarýn gözlerinde gördüm...

9 9 28 Nisan 2014 Pazartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV ERDOÐAN, BARZANÝ VE ROJAVA Erdoðan'la Barzani, Rojava'yý istikrarsýzlaþtýrabilirler mi?kol bükeyim derken Rojava'da kendilerine de sirayet edebilecek bir yangýn çýkarabilirler mi?evet, altýný çiziyorum, bir yangýn Ankara eðer özellikle Kuzey Irak'la ilgili yakýn tarihten gerekli dersleri çýkaramazsa, yani aklýný ekmek peynirle yerse ya da 'devlet aklý'nda çok derinlere gitmiþ olan 'Kürt fobisi'nden kendini kurtaramazsa, yine sancýlý acýlý bir dönem önümüzde açýlabilir.kan ve gözyaþýndan sonraysa, gün gelir hayatýn gerçekleri yine herkesi 'barýþ masasý'na oturtur, ama olan acý çeken, hayatýný kaybedenlere olur ve çok yazýk olur.ve bir soru:suriye iç savaþýný yanlýþ okuyan Ankara, bu kez de Rojava'yý, 'Kuzey Suriye'yi mi deðerlendiremeyecek?son söz:her þeye raðmen Erdoðan'la Barzani'nin akýllarýný ekmek peynirle yiyeceklerine ihtimal vermek istemiyorum. Hasan CEMAL (T24) TARÝH 31 MART 2013 Araç konvoyu halinde Selimiye Camisi önünde buluþan çok sayýda ülkücü dev Türkiye bayraðý açarak, 'Vur de vuralým, öl de ölelim', 'Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr' diye slogan atarak Lokmacý kapýsýna yürüdüler... Cehar attým þeþ oynadým, dubarayla yendi beni... Gözden kaçmayanlar... TC'DE VAR DA KKTC'DE YOK MU? Tayyip Erdoðan þöyle dedi: "Bunlar Cumhurbaþkanýmý dinlediler, beni dinlediler,genelkurmay baþkanýmý dinlediler. Anayasa Mahkemesi'nin de baþkan ve üyelerini dinlediler. Herhalde birileri ne demek istediðimi anlayacaktýr." Biz anlamadýk. Biz þunu düþündük: TC Hükümetinin büyüklerini dinlediler de, KKTC'de dinlenmeye deðecek bir yetkili bulamadýlar mý? Yoksa paraleller de Kýbrýs'ý "milli mesele" olarak gördüklerinden, bir tür kýyak mý geçiyorlar bizimkilere? Þu "Özel Hayatý Koruma Yasasý" telefon dinlemelerinin ortalýða döküþtürülmesine karþý bir tedbir olarak mý düþünüldü acaba? DÝPNOT Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre 'yargý baðýmsýzlýðý' endeksinde 85?inci sýrada bulunan Türkiye, Çin, Mýsýr, Ýran ve Suudi Arabistan'ýn gerisinde kaldý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Kýbrýs Türkü, onurunun korunacaðý, eþitliðinin saðlanacaðý bir anlaþmanýn peþindedir." Sunat ATUN (UBP milletvekili) VÝRGÜL... SIRA ORMANLARA GELDÝ TC Orman Dairesi Müdürlüðü ile KKTC Orman Dairesi Müdürlüðü arasýnda "Orman Eylem Planý" hazýrlandý yýllarýný kapsayacakmýþ bu plan. Orman yangýnlarý ile mücadele edeceklermiþ, orman yollarýný yapacaklarmýþ vesaire Hade be ordan siz de Sahiller parsellendi, sýra ormanlýk alanlara geldi desenize Paþalar aðaçlarý kesip daðlara ýþýklý bayraklar yaptýlarsa, Allah'ýn izniyle Ýmamlar da aðaçlarý kesip ýþýklý camiler dikmezler mi? Sadece cami deðil, AVM de yapabilirler. Ýslamcý AKP, AVM'leri de camileri sevdiði kadar seviyor GÖLGE ETME BAÞKA ÇEHRE ÝSTEMEZ "Orman Eylem Planý'nýn KKTC ormancýlýðýna yeni bir çehre kazandýracaðýna inanýyoruz " Zeki TEMUR) (Orman Genel Müdür Yardýmcýsý) "Artýk savunulacak bir cumhuriyet yok. Ýhtiyacýmýz olan þey yaratýcý yýkýcýlýktýr." Fransýz Devrimi'nin Ýslam dünyasýndaki en kapsamlý yorumu sayabileceðimiz 1923 Cumhuriyet devrimlerinin neredeyse bütün kazanýmlarý tasfiye edildi. Siyasal Ýslamcýlar, yüz yýllýk bir tarihsel birikimi, parantez içine alýp kapatmaya kalktý.ancak, AKPCemaat iktidarý yýktýðý cumhuriyetin yerine yenisini kuramadý. Ortaya çýkan derme çatma yapý, dincifaþizan bir polis rejiminden; devlet terörü ve sahtekârlýkla ile ayakta tutulmaya çalýþýlan bir hurma cumhuriyetinden baþka bir þey deðildir. Artýk ortada savunulacak bir cumhuriyet yok. Tam tersine, ihtiyacýmýz olan þey yaratýcý yýkýcýlýktýr. Ülkeyi siyasal bir týmarhaneye çeviren bu hukuksalsiyasal mimariyi yýkmadan bu ülke yoluna devam edemez. Yýkýlmazsa, içine doðru büzülerek küçülür ve boðulur. Yeni bir gelecek ve cumhuriyet kurmak için tamamlanamayan bu dinci-faþizan rejimiyýkmak gerekiyor.tarihin çaðrýsý budur. Bu çaðrýnýn gereðini yerine getiremeyenler, tarihin cezasýna razý olmak zorunda kalýrlar.akp bütün gücüyle iktidarýný korumaya çalýþýyor. Ýktidarý kaybettiði taktirde aðýr bir hesap sorma dalgasýnýn altýnda ezileceðini biliyor.akp'nin iktidarýný sürdürebilmesinin tek bir yolu bulunuyor; baský ve polis terörü.dolayýsýyla önümüzdeki KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu günler siyasetin sokakta yapýlacaðý bir dönem olacak. Sokaklarýnçatýþma alanlarýna dönüþeceði, yüzyýllýk tarihsel hesaplaþmanýn son muharebesinin yaþanacaðý günlerden geçilecek.ülkenin böyle bir kavþaða gelmesi kaçýnýlmazdý.çünkü bilinir, bir tarih dersidir; kendi devrimini yarým býrakanlar ancak kendi mezar kazýcýlarýný hazýrlarlar. Cumhuriyet devriminin taþýyýcý güçleri ve Kemalistler sol korkusu nedeniyle kendi devrimlerine ihanet etmenin bedelini aðýr ödediler. Ödemeye de devam ediyorlar Kendi solunu tasfiye edenler, ülkenin gericiliðe teslim olmasýna yol açtýlar. Ýleriye gidemeyen cumhuriyet kaçýnýlmaz olarak geriye savruldu. Hikayenin dramatik özeti budur. Önümüzdeki günlerde hükümetin ölçüsüz bir þiddetle muhalefet güçlerini ezmeye çalýþacaðýna kesin gözüyle bakabiliriz.1 Mayýs'ta AKP Hükümeti göstericilere saldýrmaya hazýrlanýyor. Çünkü Erdoðan, büyük kalabalýklarýn Taksim'i bir kez daha iþgal etmeleri halinde iktidar devrilene kadar alaný terk etmeyeceklerinden korkuyor. Mýsýr'da Mursi'nin yaþadýklarýný yaþamaktan ödü patlýyor. Halka karþý þiddet kullanmaktan, yolsuzluktanyargýlanabileceðini biliyor.eðer 1 Mayýs'ta ölümler olursa ülkenin fena halde karýþacaðýndan kimsenin kuþkusu olmasýn. AKP iktidarý hiç beklenmedik anda, birden bire çökebilir.çünkü yaþamýn diyalektiði bize iktidarýn terörüne ayný þiddette bir karþý koyuþun da kaçýnýlmaz olacaðýný söylüyor. AKP'nin ve liberallerin korkusu buradan kaynaklanýyor.yaratýcý bir yýkýcýlýktan korkuyorlar. Dolayýsýyla siyasal, toplumsal, tarihsel, felsefi bir yenilenmeye yol açacak yaratýcý bir kuruculuktan da korkuyorlar.türkiye yüz yýllýk hesaplaþmasýný tamamlamak zorunda. Ülke ya yoluna devam edecek, ya da bir önceki çaðýn deðerler dünyasýna iade edilerek siyasal ve entelektüel bakýmdan yok olacak. ( Bu yazý MERDAN YANARDAÐ'ýn "Yurt"ta yayýmlanan "Nihai hesaplaþmaya doðru!" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 28 Nisan 2014 Pazartesi GÜNEYDEN... ANASTASÝADÝS'TEN HOLÝGANLARA "THATCHER USULÜ" ÖNLEMLER 3. Mehmetçik Eko Gün'de herþey vardý n Etkinlikte kurulan stantlarda Kýbrýs ve yöresel yemek kültürüne ait ekmek, çörek, zeytinli, hellimli, börek, katmer, dilihti, pilavuna, þinobitta, bulgur köftesi, el makarnasý sucuk, zivaniya, þarap, zeytinyaðý, pekmez ve asma yapraðý gibi yiyeceklerin satýþý yapýldý Kýbrýs Türk Kadýnlar Birliði Mehmetçik Þubesi tarafýndan organize edilen geleneksel 3. Eko Gün yapýldý. "Bölgenin yöresel el sanatlarý ve kültürünü yaþamak, tanýtmak ve gelecek nesillere aktarmak" amacýyla Mehmetçik Belediye Parký'nda düzenlenen 3. Eko Gün'e Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, Dr. Fazýl Küçük'ün eþi, Kýbrýs Türk Kadýnlar Birliði Baþkaný Süheyla Küçük, ve bazý bölge belediye baþkanlarý da katýldý. Etkinlikte kurulan stantlarda Kýbrýs ve yöresel yemek kültürüne ait ekmek, çörek, zeytinli, hellimli, börek, katmer, dilihti, pilavuna, þinobitta, bulgur köftesi, el makarnasý sucuk, zivaniya, þarap, zeytinyaðý, pekmez ve asma yapraðý gibi yiyeceklerin satýþý yapýldý. EROÐLU Derviþ Eroðlu etkinliðin açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, Kadýnlar Birliði Mehmetçik Þubesi'nin düzenlediði etkinliðe katýlmaktan son Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, holiganlýðýn artmasýyla ilgili ciddi endiþe belirttiði ve devletin statlarýn içinde ve dýþýnda meydana gelen þiddeti bastýrmaya kararlý olduðunu söylediði haber verildi. Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, holiganlýk karþýtý önlemler alýnmasý konusunda kararlý olduklarýný dile getiren Anastasiadis, Margaret Thatcher dönemi Ýngiltere'sinde olduðu gibi hareket etmelerinin tam zamaný olduðunu söyledi. Ödün vermeyen politikalarýndan dolayý "Demir Leydi" olarak anýlan dönemin Ýngiltere Baþbakaný Margaret Thatcher, ekonomik ve siyasal alanlarda aldýðý radikal kararlar yanýnda, özellikle Avrupa futbol tarihine "Heysel Faciasý" olarak geçen olaylara karþý takýndýðý sert tavýrla da biliniyor. Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý'nda Liverpool ve Juventus arasýnda 29 Mayýs 1985'te Belçika'nýn baþkenti Brüksel'deki Heysel Stadý'nda oynanan final maçý öncesinde Ýngiliz holiganlar olay çýkarmýþtý. 38 Ýtalyan, 1 Belçikalý taraftarýn ölümü, 900'e yakýn kiþinin yaralanmasýyla sonuçlanan maçtan önce Liverpoollu holiganlar, Ýtalyanlar'ýn bulunduðu bölüme saldýrmýþ, aradaki duvar yýkýlmýþ ve Ýtalyan taraftarlar yýkýlan duvarýn altýnda kalmýþtý. ALMANLARLA YAPILAN GÖRÜÞMEDE YÜZER TESÝS DE GÜNDEME GELDÝ derece mutlu olduðunu söyledi. Etkinliðin, ev hanýmlarýnýn mutfak marifet ve hünerlerini sergileme açýsýndan önemli olduðunu kaydeden Eroðlu, üzüm festivalleri ile bilinen Mehmetçik beldesinin þimdi de Eko Gün etkinlikleri ile duyulmaya baþlandýðýný söyledi. Eroðlu, etkinliðe katký koyan tüm kadýnlarý kutladý. Konuþmasýnda Kýbrýs konusunda yürütülen müzakerelere de deðinen Cumhurbaþkaný Eroðlu, müzakere sürecinde her zaman Kýbrýs Türk tarafýnýn taviz vermesi beklentisi bulunduðunu, ancak karþýlarýnda taviz vermeyi düþünmeyen bir taraf bulunduðunu vurguladý. Gönendere deki þenlikte el emeði göz nuru ürünleri sergilendi Rum Yönetimi'nin geçtiðimiz günlerde adayý ziyaret eden Deutsche Bank heyetiyle yaptýðý görüþmede, yüzer tesis konusunun da gündeme geldiði haber verildi. Haftalýk olarak yayýmlanan Kathimerini gazetesi bugünkü sayýsýnda, Deutsche Bank ile yapýlan görüþmede masaya, "Afrodit" olarak isimlendirilen sözde 12. parsele bir yüzer tesis yerleþtirilmesi konusunun da konulduðunu yazdý. Yüzer tesisle kýsa süre içerisinde Güney Kýbrýs'ýn doðalgaz ihtiyacýnýn karþýlanabileceðini, ayrýca doðalgazla ilgili "bütünlüklü dinamik" belli olana kadar küçük ölçekli ihracatlarýn yönetilebileceðini belirten gazete, ancak Rum Yönetimi'nin bu konuda pek çok ikilem içerisinde bulunduðunu belirterek, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in Ýsrail ile uzlaþýya varma ihtimalini de yeniden incelemek istediðini kaydetti. Gazete edindiði bilgilere göre, Deutsche Bank'tan üç yetkilinin, görüþtükleri Rum Enerji Bakaný Yorgos Lakkotripis'e, Avrupa kurumsal örgütleri ve Alman hükümetinin teþvikiyle doðalgazla ilgili stratejik planlarýn hayata geçirilmesine katkýda bulunmak amacýyla adaya geldiklerini söylediðini aktardý. Lakkotripis ile görüþenlerden birinin, Alman banka devi Deutsche Bank'ýn, Noble Energy ve Delek ile sýký iþbirliði yaptýðý Ýsrail'de görev yaptýðýna dikkat çeken gazete, Noble Ebergy ile Delek'in hem Ýsrail'deki Leviathan'da hem de Afrodit'te araþtýrma ve istifade haklarýna sahip olduðuna iþaret etti. STÝLÝANÝDÝS KATHÝMERÝNÝ'YE KONUÞTU Gönendere Kültür ve Sanat Derneði'nin düzenlediði "2. Gönendere Kültür ve Sanat Þenliði" dün yapýldý. Þenlik, saat 19.00'a kadar devam etti. Etkinliðin açýlýþýnda, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Gönendere Kültür ve Sanat Derneði Baþkaný, Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay ve Serdarlý Belediye Baþkaný Mehmet Kerimoðlu hazýr bulundu. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber açýlýþta yaptýðý konuþmada, köylerdeki etkinliklerde köylülere ses verilmesi gerektiðini ifade etti. Siber, bu tür etkinliklerde köy kültürünü tanýtmak ve yaþatmanýn önemli olduðunu da söyledi. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu da, bu tür etkinliklerin geleneði geleceðe taþýmak ve genç neslin geçmiþle bað kurmasý adýna önemli olduðunu ifade etti. Köylerde düzenlenen bu gibi etkinliklerin artmasý gerektiðini söyleyen Yorgancýoðlu, katký koyanlara teþekkür etti. Gönendere Kültür ve Sanat Derneði Baþkaný, Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, þenliðin "atýl kalmýþ" bir bölgenin baþlattýðý önemli bir hareket olduðunu ifade etti. Bölgenin ciddi anlamda göç verdiðini ifade eden Gülle, þenliðin gençlerin dinamizmi sayesinde gerçekleþtiðini belirtti. Derneðin iki buçuk yýl içinde önemli iþlere imza attýðýný dile getiren Gülle, etkinliklere katký koyanlara teþekkür etti. Bu yýlki þenlik kapsamýnda Karadenizlilerin de kendi folklor gösterilerini sergileyeceðini belirten Gülle, bunun baþka kültürlerle dayanýþma açýsýndan önemli olduðunu belirtti. Serdarlý Belediye Baþkaný Mehmet Kerimoðlu da açýlýþta yaptýðý konuþmada, katký koyanlara teþekkür etti. Kerimoðlu, bu gibi etkinliklere her zaman destek olduklarýný ifade etti. Gönendere Kültür ve Sanat Derneði Asbaþkaný Yaþar Artam da konuþmasýnda, dernek faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Rum Hükümet eski Sözcüsü ve Avrupa Parlamentosu Milletvekilliði seçimleri adayý Hristos Stilianidis, Kýbrýs sonunun çözüm sürecinde nasýl hareket edilmesi gerektiðine deðindi. Kathimerini gazetesine konuþan Stilianidis, Kýbrýs sorununun çözüm sürecinde ilerlenirken bölge koþularý, uluslararasý faktör ve batýnýn ilgisinin iyi analiz edilmesi gerektiðine iþaret ederek, bu deðerlendirme temelinde kararlar alýnmasý gerektiðinden bahsetti. Stilianidis, bölgenin enerji güvenliði ve Türkiye'yle ilgili ve 1990 mantýðý aþýlarak- doðru bir jeopolitik analiz yapýlmasý gerektiðine de deðindi. Stilianidis ayrýca, Kýbrýs sorununda ulusal çýkarýn, uluslararasý faktör ve büyük güçlerin çýkarlarýyla uyuþmasý gerektiðini vurguladý.

11 28 Nisan 2014 Pazartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Cockburn: Suriye'deki cihatçýlarý Türkiye güçlendirdi... Çeþitli gazeteler için Ortadoðu muhabirliði yapan ve bu alanda birçok kitabý bulunan Ýrlandalý Gazeteci Patrick Cockburn'e göre Türkiye'nin Suriye konusunda Beþar Esad'ýn düþmesini umut etmek dýþýnda "hiçbir politikasý bulunmuyor" Cockburn þöyle diyor: "Türkiye Suriye'ye dair, Esad hükümetinin düþmesini ummak dýþýnda gerçekten bir politikaya sahip gibi görünmüyor. Eðer Suriye'de asýl amaç yönetimi devirmek idiyse bunda baþarýsýz oldu. Suriye 15 eyalet kenti var. Bunlardan 14'ü Esad yönetiminin elinde. Türkiye'nin amacý ne idiyse buna ulaþamadý. Türkiye'nin son iki, üç yýl içinde Suriye ve Irak'a dair hiçbir politikasý baþarýlý olmadý. Türkiye'nin politikasýnýn en önemli sonucu Suriye'de radikal Ýslamcýlarýn gücünün artmasý ve çok acýmasýz, kanlý bir savaþý hýzlandýrmak oldu." BBC'den Mahmut Hamsici'nin sorularýný yanýtlayan Cockburn, þöyle konuþtu: "Cihatçýlarýn Suriye muhalefetini ele geçirebilecek hale gelmesinde Türkiye'nin rolü çok önemli. Türk güvenlik güçlerinin çok aktif desteði olmadan mevcut durumdaki üstünlüklerine ulaþmasý mümkün olmazdý." Cockburn, Türkiye'nin bu gruplara destek iddiasýndan bahsederken "Ýçinde Suriye'ye Türkiye'nin kovduðu gazeteci tutuklandý Azerbeycanlý tanýnmýþ gazeteci Rauf Mirgadirov'u sýnýr dýþý etmesi sonrasýnda, gazetecinin Azerbeycan'da tutuklanmasý büyük tepkiye neden oldu. Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Türkiye'nin Rauf Mirgadirov'u kýsa yoldan zorla geri göndermesinden sonra Azerbaycan tarafýndan tutuklanmasýnýn uluslararasý hukuku ihlal eder nitelikte koordineli bir operasyonun izlerini taþýdýðýný belirtti. "Türkiye uluslararasý hukuktan doðan yükümlülüklerini ihlal ederek Rauf Mirgadirov'un bir avukatla görüþmesine izin vermeden Azerbaycan'a geri gönderdi" denilen Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü'nün açýklamasýnda, Örgütün Avrupa ve Orta Doðu direktör vekili Rachel Denber "Mirgadirov'un hukuk kurallarýna aykýrý biçimde Azerbaycan'a geri gönderilmesinde Türkiye ve Azerbaycan arasýndaki iþbirliði ihtimali derhal kapsamlý biçimde soruþturulmalýdýr" dedi vemirgadirov'un serbest býrakýlmasý gerektiðini belirtti. Mirgadirov'un avukatý Fuad Agayev'in Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü'ne anlattýðýna göre, Mirgadirov ve ayný yayýn kuruluþlarý için gazetecilik yapan eþi, 9 Nisan günü Ankara'daki Basýn Yayýn Enformasyon Genel Müdürlüðü'ne çaðýrýldý ve kendilerine açýklama yapýlmadan akreditasyonlarý iptal edildiði bildirilerek, Türkiye'yi terk etmeleri için iki hafta süre verildi. Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü'nün açýklamasýnýn devamýnda, "Mirgadirov'un akreditasyonunun Türkiye Baþbakaný Erdoðan ve Azerbaycan Cumhurbaþkaný giden mühimmat olduðu iddia edilen týrlarýn durdurulmasýndan" bahsediyor ve birçok cihatçýnýn dünyanýn farklý yerlerinden Türkiye'ye geldiðini ve Suriye'ye geçiþlerine izin verildiðini söylüyor. "SURÝYE YÖNETÝMÝ SAVAÞI KAYBETMÝYOR AMA " Cockburn Suriye'deki mevcut durumu þöyle deðerlendiriyor: "Suriye yönetimi savaþý kaybetmiyor, güçleniyor. Ancak kesin olarak düþmanlarýný yendiðine dair bir iþaret yok. Þam'da, Humus'ta yeniyor olabilir ama diðer yandan muhalefet Lazkiye'de ve Halep'in doðusunda saldýrýyor. Yani hala silahlarý, güçleri ve yabancý müttefikleri var." "TÜRKÝYE BÜYÜK HATA YAPTI"' Cockburn, Türkiye'nin "radikal Ýslamcý gruplara verdiði desteðin" ileride kendisi için büyük sorunlara neden olacaðýný' belirtiyor. "Son üç yýl içinde bölgede radikal Ýslamcýlarýn gücünü artýrdýðýný görüyoruz. Türkiye'nin Suriye sýnýrýný kontrol etmeyerek büyük hata yaptýðýný düþünüyorum. Radikal Ýslamcýlarý bir kez durdurmadýðýnýzda bundan geri dönüþ çok zor olur." Ýlham Aliyev'in Bakü'de biraraya gelmesinden kýsa bir süre sonra iptal edilmesi, Mirgadirov ve eþinin akreditasyonlarýnýn iptalleri ve Mirgadirov'un sýnýr dýþý edilmesinin bu toplantýyla baðlantýlý olduðu ve tüm operasyonun iki ülke arasýnda koordineli bir þekilde yürütüldüðüne dair kaygýlar uyandýrýyor" denildi. Odatv.com Jean Claude Juncker ile söyleþi "Maraþ ile ilgili öneriye evet" Lüksemburg eski Baþbakaný ve Avrupa Halk Partisi'nin (AHP) Avrupa Komisyonu Baþkan adayý Jean Claude Juncker'in, Rum kesiminin Maraþ ile ilgili önerisini desteklediði, ayný zamanda Kýbrýs sorununun üzerinde mutabakata varýlmýþ herhangi bir çözümün, AB normlarýyla uyumlu olacaðýný saðlama sözü verdiði haber verildi. Juncker'in söyleþisini "Maraþ Ýle Ýlgili Öneriye Evet Çözümün AB Normlarýyla Uyumlu Olacaðýný Saðlayacaðým" baþlýklarýyla manþete çeken Fileleftheros gazetesi, Juncker'in gazeteye söyleþisinde, Avrupa Komisyonu Baþkaný olarak seçilmesi durumunda, Kýbrýs sorunuyla ilgili hamlelerini açýkladýðýný yazdý. Lüksemburg eski Baþbakaný Juncker'in, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in Maraþ ile ilgili önerisini "çok yapýcý bir öneri" olarak nitelendirdiðini yazan gazete, Juncker'in bu önerinin AB ve ABD tarafýndan kabul edildiðini anýmsattýðýný aktardý. Bu öneriler paketi içerisinde, AB gözetiminde doðrudan ticaret yapýlmasýna dair bir maddenin yer aldýðýný da belirten Juncker, bu önerinin hayata geçirilmesi için çalýþmalarý gerektiðine iþaret etti. Kýbrýs sorununun çözümü durumunda ortaya çýkacak dinamikle ilgili olarak ise, böyle bir geliþmenin, Kýbrýs'ý Doðu Akdeniz'in geniþ bölgesinde Avrupa istikrar kapýsý haline getireceðini ifade eden Juncker, böyle bir geliþmenin, ülkeyi Avrupa ile Orta Doðu arasýnda, daha etkili bir ekonomik ve siyasi köprüye dönüþtüreceðini söyledi. Kýsa zaman önce bazý iþadamlarýnýn ortaya koyduðu birtakým unsurlara da atýfta bulunan Juncker, Kýbrýs sorununun çözümü durumunda, adanýn gayri safi yurt içi hasýlasýnýn, ilk beþ yýlda ortalama olarak 2 milyar Euro'nun ötesinde artýþ gösterebileceðini, ilk 10 yýl içerisinde ise, 5 milyar Euro civarýnda artabileceðini dile getirdi. Gazeteye göre Juncker, barýþýn ilk 5 yýlda Kýbrýslýlara kiþi baþýna bin 700 Euro'luk bir yýllýk ek gelir, ilk 10 yýl içerisinde ise kiþi baþýna 3 bin 800 Euro'luk bir ek gelir getirebileceðine de dikkati çekti. Gazete iç sayfadan "Maraþ-Doðrudan Ticaret Paketine Evet" baþlýðýyla yayýmlamaya devam ettiði haberinde ise, Juncker'in, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, kapalý þehir Maraþ'ýn açýlmasý karþýlýðýnda, Gazimaðusa Limaný'ndan AB gözetiminde doðrudan ticaret yapýlmasý önerisine "evet" dediðini yineledi. Juncker'in, Rum kesiminin sunduðu önerinin hayata geçirilmesi için çalýþma sözü verdiðini yazan gazete, bununla birlikte Juncker'in " 'Kýbrýs'ýn iþgal altýndaki bölümünün Tayvanlaþmasýna yol açacak olan tartýþmalý tüzüðün (Doðrudan Ticaret Tüzüðü) geri çekilmesine yönelip yönelmediði' sorusuna ise yanýt vermekten kaçýndýðýna" dikkati çekti. Juncker'in, gazetenin kendisine yönelttiði sorulara yazýlý cevap verdiðini kaydeden gazete, Juncker'in, Avrupa Komisyonu Baþkaný seçilmesi halinde, Kýbrýs sorununun üzerinde mutabakata varýlan herhangi bir çözümün, AB normlarýnýn yaný sýra, AB ilkeleriyle de uyumlu olacaðýný saðlama sözü verdiðini yineledi yýlýnýn Ocak ayýna kadar Euro Grubu Baþkanlýðý da yapan ve Hristofyas hükümetinin Güney Kýbrýs'a yönelik ekonomik destekle ilgili baþvurusunu da kabul eden Juncker, açýk ve net eleþtirilerde de bulunarak, "bir önceki hükümetin zamanýnda faaliyete geçmesi durumunda, Kýbrýs'ýn çok farklý bir pozisyonda bulunmasýnýn yaný sýra, kendisine farklý çözümler de sunulacaðýný" dile getirdi. Juncker, DÝSÝ partisinin, AP seçimleriyle ilgili düzenleyeceði etkinliklere katýlmak üzere 3 Mayýs'ta adayý ziyaret edeceðini de söyledi. Juncker, Doðu Akdeniz bölgesinde doðalgaz tespit edilmesi ýþýðýnda, "Kýbrýs'ýn", Avrupa'nýn enerji güvenliðiyle ilgili gittikçe artan ihtiyacý konusunda, merkezi bir rol oynamaya davet edileceðini de söyledi. Özdil Nami: Ýlerleyiþ hýzý hayal kýrýklýðý yarattý Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, Kýbrýs'ta müzakerelerin ilerleyiþ hýzýnýn "hayal kýrýklýðý yaþattýðýný" açýkladý. Politis gazetesi; "Özdil Nami Müzakereler Konusunda Konuþtu - 'Büyük Hayal Kýrýklýðý Duyuyorum'" baþlýklarý altýnda, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'yle gerçekleþtirilen söyleþiye yer verdi. Nami söyleþisinde, Kýbrýs'ta taraflarýn uzlaþýya vardýklarý Ortak Açýklama'nýn müzakerelerin sonuca ulaþacaðý umudunu verdiðini ve büyük önem taþýdýðýný belirterek, Ortak Açýklama'nýn ardýndan ise sürecin günümüzde vardýðý noktanýn "Kýbrýs'taki her iki taraf için hayal kýrýklýðý olduðunu" ifade etti. Ortak Açýklama'nýn gayet net olduðunu ve çeþitli kesimlerce farklý yorumlanmasýna anlam veremediðini vurgulayan Nami, Ortak Açýklama'da uzlaþýya varýlanlara bakýldýðýnda, sürecin devamýnda daha fazla uzlaþý olmamasýnýn hayal kýrýklýðý yarattýðýný belirtti. Nami, Ortak Açýklama sonrasýnda baþlayan tarama (screening) sürecinde geçmiþte uzlaþýya varýlanlarýn onaylanmasý, bunlar hakkýnda geliþtirici ve yeni önerilerin sunulmasý gerektiðini ancak bunun hiç gerçekleþmediðini ifade etti. Nami, ayrýca, küçük uzlaþmazlýk noktalarýna da odaklanýlmasý gerektiðini, ancak bunun da gerçekleþmediðini belirterek, müzakerecilerin Kýbrýs sorununun bazý baþlýklarýnda sadece fikir alýþveriþinde bulunduklarýný ve en ufak bir anlaþmaya varýlamadýðýný kaydetti. Nami: "Þimdi taraflar yoðunlaþtýrýlmýþ müzakere aþamasýnýn baþlayacaðýný duyuruyorlar. Bunun hangi unsur hakkýnda baþlayacaðýný, neyin hakkýnda ne olacaðýný sorguluyorum" þeklinde konuþtu. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun, Hristofyas-Talat ve Hristofyas-Eroðlu görüþmelerinde varýlan tüm uzlaþýlarý onayladýðýný BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a yazýlý olarak ilettiðini, ancak Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in böyle bir þey yapmadýðýný ifade eden Nami, ayrýca Kýbrýs Türk tarafýnýn, müzakerecilerin ve liderlerin daha sýk bir araya gelmeleri önerisinin de Kýbrýs Rum tarafýnca reddedildiðini hatýrlattý. Kýbrýs Türk tarafýnýn, AB'nin bir temsilcisinin müzakerelerde aktif rol üstlenmesine neden karþý çýktýðýnýn sorulmasý üzerine ise Nami, Kýbrýs Rum tarafýnýn AB içerisinde çok güçlü olduðunu, veto hakký bulunduðunu, Kýbrýs Rum tarafýnýn istememesinden ötürü Kýbrýslý Türklerin Avrupa Parlamentosu'na temsilci bile gönderemediklerini ve Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün dahi onaylanmadýðýný belirterek, bu sebeplerden ötürü AB temsilcisinin müzakere masasýna oturmasýný kabul etmediklerini vurguladý. Nami ayrýca, AB Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso'nun bir temsilcisinin, müzakerecilerin yada liderlerin görüþtükleri salonun hemen yanýnda ofisi bulunduðunu ve herhangi bir durumda görüþünün hemen alýnabildiðini ifade ederek, bu uygulamanýn gerek Annan Planý müzakereleri gerekse Hristofyas-Talat müzakereleri döneminde "mükemmel" iþlediðini belirtti. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun vatandaþlýk konusunda yaptýðý açýklamalarýn sorulmasý üzerine ise Nami, Eroðlu'nun vatandaþlýklar konusundaki görüþünün yeni olmadýðýný, Kýbrýs Türk tarafýnýn deðiþmez tezi olduðunu söyledi. Nami, Hristofyas-Talat müzakereleri döneminde de, KKTC vatandaþlarý arasýnda ayýrým yapmalarýnýn söz konusu olmadýðýný net biçimde ilettiklerini belirterek, "250 bin Kýbrýslý Türk'ten bahsettik. Rakam budur" þeklinde konuþtu. Toprak düzenlemeleri konusundaki düþünceleri de sorulan Nami, Annan Planý'nýn referanduma sunulmasý ve Kýbrýs Rum tarafýnýn "hayýr" yanýtýnýn üzerinden 10 yýl geçtiðini ve toprak düzenlemelerine dahil olan bölgelerde, o günden bugüne pek çok deðiþiklik olduðunu vurguladý. Nami, geçen zamanýn toprak düzenlemeleri konusunu daha da karmaþýklaþtýrmakta olduðunu ve bu yüzden Kýbrýs Türk tarafýnýn, Annan Planý döneminde yaptýðý uygulamalarý bugün yapmasýnýn mümkün olmadýðýný ifade etti.

12 12 Günün Manisi 28 Nisan 2014 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Lizbon'a Gece Treni Pascal Mercier KIRMIZI KEDÝ Çeviren: Ýlknur Özdemir 400 sayfa Emine Hür Bu deðiþmez bir gerçek Kocam inat edecek Onaltý Aðustos'ta Yine bayrak dikecek ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Ýnsanlar eþit doðarlar, ama bunu sonuna kadar sürdüremezler." KÜÇÜK BÝR KALP Asfaltýn üzerinden Bisikletle geçen kýzýn Bacaklarýnýn arasýnda Bir güvercin çýrpýnmada Ve küçük bir kalp Küçük bir kalp çarpmadadýr. Orhan V. Kanýk Montesquieu Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi Vodafone Freezone Yarýþmasý'nda ödül kazandý ÝSTANBUL - (T.A.K/Yýlmaz Yakar) Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi, Ýstanbul'da yer alan Vodafone Freezone 17. Liselerarasý Müzik Yarýþmasý'nda ikincilik ödülü kazandý. Bostancý Gösteri Merkezi'nde gerçekleþen büyük finalde, Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi orkestra üyelerinden baterist Bulut Akbilek, enstrüman dalýnda ikincilik ödülüne layýk görüldü. Büyük finali ve ödül törenini Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu da izledi. Arabacýoðlu, "kýz solist" dalýnda dereceye girenlere ödüllerini de verdi. Telsim'in KKTC'de düzenlediði Liselerarasý Müzik Yarýþmasý'nda birinci olarak Ýstanbul'daki büyük finalde yarýþma hakký kazanan Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi Orkestrasý, büyük finalde; Türkiye'deki elemelerde 400 okul arasýndan seçilen 35 lise ile yarýþtý. Büyük "2. Gravür Resim Çalýþtayý" Maðusa'da... "2. Gravür Günleri Çalýþtayý", DAÜ Güzel Sanatlar Kulübü organizasyonunda, kulüp eðitmeni Ayhatun Ateþin küratörlüðünde yapýlýyor. DAÜ'de gerçekleþtirilen çalýþtayda üretilen eserler, 30 Nisan Çarþamba günü saat da "Maðusa Gravürleri" ismiyle Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý Küçük Salon'da seyirciyle buluþacak. Sanatçý Ayhatun Ateþin yaptýðý yazýlý açýklamada, çalýþtayýn, sanata ilgi duyan ve sanat eðitimi alan öðrencilerin, alanlarýnda isim yapmýþ usta sanatçýlar ile buluþarak, onlarýn teknik ve artistik becerilerini, deneyimlerini gözleyebilmelerine, deneyim kazanmalarýna olanak tanýmak amacýyla yapýldýðýný belirtti. Üniversite öðrencilerinin ve sanatseverlerin ilgisini çeken çalýþtaya katýlan sanatçýlar; Mehmet Erim, Umut Germeç, Mustafa Öztunç, Nedret Yaþar, Mediha Sevinç, Vedia Okutan, Hikmet Uluçam, Ýlkay Önsoy, Cevdet Alparslan, Filiz Ankaç, Nurtane Karagil, Eser Keçeci, Ayhatun Ateþin gibi konularýnda isim yapmýþ kiþiler. Sanatçýlarý bir araya getirerek üretmelerini saðlayarak, ayný zamanda kültür ve sanata önemli bir ivme kazandýran 2. Kazý Resim Çalýþtayý'nda, hayatlarýnda sanatla buluþmayan kiþilerin sanat adýna bilgi ve deneyim kazanmalarýnýn da saðlandýðýný kaydeden Ateþin, etkinliðin hedefinin; sanat adýna farkýndalýk yaratmak ve sanata bir nebze dikkat çekmek olduðunu ifade etti. Uygulamalý gerçekleþen atölye çalýþmalarýnda üretilen eserlerin DAÜ koleksiyonuna gireceðini belirten Ayhatun Ateþin, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Resmin ve heykelin dýþýnda kendi kurallarý olan, sanatsal yapýsýyla çalýþanýn el becerisi ve sanat kültürünü geliþtirmesi yanýnda, hem resme hem heykele benzerken, her ikisi de olmayýp farklý bir disiplin olan gravür sanatçýlarýn da sanatla ilgilenmek isteyenler için de zevkli ve ayni zamanda kollektif çalýþmaya, yardýmlaþmaya ve iþin çoðaltýlmasýna müsait bir sanat. Öðrenci, bir bilen hocayla denerken öðreniyor, sorguluyor. Kültür ve sanata ivme kazandýran böylesi etkinlikler toplumsal farkýndalýðý oluþturmakta ve yaygýnlaþmaktadýr" dedi. finalde 36 lise icra dalýnda, 7 lise ise beste dalýnda yarýþtý. Ýcra dalýnda gecenin þampiyonu Aðrý Güzel Sanatlar Lisesi olurken, "beste", "enstrüman", "sahne þovu", "orkestra", erkek solist" ve "kýz solist" dallarýnda da ödüller sahiplerini buldu. Milli Eðitim Bakaný Arabacýoðlu ile yarýþmaya katýlan Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi heyeti bu akþam KKTC'ye dönecek. Maðusa Kültür Derneði'nden "çaðdaþ" performans Maðusa Kültür Derneði'nin; þiir, drama, dans ve müziði bütünleþtirerek "çaðdaþ" bir performans sergilediði belirtildi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, "Maðusa Kültür ve Kongre Merkezi'nde 23 kiþilik ekip ve sanatçýlarýn da yer aldýðý "Barýþ Ýçin Bizimle Gör, Duy, Konuþ" sloganýyla yola çýkýlan performansta barýþ adýna farkýndalýk yaratýldýðý kaydedildi. Açýklamada, "dünya barýþ kültürünün" 5 farklý dilde ve bir ilk olarak iþaret dilinde sunulduðu performansýn, iþitme engelli izleyicilere de ulaþmasýnýn, engellerin aþýlmasýna büyük katký koyduðu ifade edildi. Açýklamada þöyle denildi: "Maðusa Kültür Derneði olarak hassas bir dönemde olan adamýzda sivil toplum örgütlerine de görevler düþtüðüne inanýyoruz. 22 yýldýr düzenlediði pek çok aktivitelerle barýþ mesajlarý veren derneðimizin, bu performansla özelde Kýbrýs barýþ Sürecine, genelde de Dünya barýþýna katký koyacaðýna inanýyoruz. Maðusa Kültür Derneði olarak, ülkemizde ilk kez gerçekleþtirilmiþ olan bu performansý, Kýbrýs Adasý'na barýþ getirmek adýna canýný feda eden tüm insanlara ithaf ediyoruz."

13 13 28 Nisan 2014 Pazartesi SÖZ HAKKI Þerif Güner Bozkuzu 'Kanýksamak' sözcüðü TDK Güncel Sözlüðü' nde: ''Çok tekrarlanma nedeniyle -artýketkilenmez olmak, alýþmak'' þeklinde açýklanýr. Bence eksik bir tanýmdýr bu. TDK'nýn çoðu sözcük açýklamalarý okuyan kiþi tarafýndan 'tamamlanmasýný, 'yani' eklenerek yorumlanmasýný gerektirecek denli eksik; hatta bazen yanlýþtýr. 'Kanýksamak' sözcüðü açýklanýrken bir sözcük daha kullanýlmalýydý. O sözcük, 'duyarsýzlaþmak' sözcüðüdür. Günümüzde eðitim sisteminden tutun da medya manipülasyonlarýna kadar tüm alanda etkili olan bir kavramdýr kanýksa-t-mak. Sistematik duyarsýzlaþtýrma politikalarýnýn hedefi 'ortalama insan'dýr. Yani sorgulamayan, dayatmalara açýk, kendine ve kendi yaþamýna dönük, kendi dýþýnda olup bitenle ilgilenmeyen, ilgilenmek de istemeyen, okumayan, okusa da anlamayan, iþinde gücünde, 'kendi halinde, ayaðýna basmadýðýnýz sürece sesini duyamayacaðýnýz insandýr. Yani 'yaratýlmak istenen' insandýr. Sistematik bir duyarsýzlaþtýrma bombardýmanýna maruz kalan ortalama insan kendisini güçlü kýlacak bilgisel, kültürel ve hatta sezgisel bir donanýma sahip olmadýðýndan en savunmasýz insan tipi olduðundan sistemin en sevdiði, en koruduðu insan tipidir. Bu insan tipinin her konuda söyleyecek bir sözü, öne sürecek bir fikri vardýr. Söylediði her söz ve öne sürdüðü her fikir ona belletilen, genel geçer þeylerdir. Okuyan, donanýmlý, çevresinde ve dünyada olup bitenlerle ilgilenen, olup bitenler arasýnda baðlantý kurabilen, yorumlayabilen, deðerlendirebilen, sentez yapabilen, sorgulayan, eleþtiren, baþkalarýna yapýlan haksýzlýklara kendisini ilgilendirmese bile karþý çýkabilen insaný ise hem sistem hem de ortalama insan sevmez. Sistemi rahatsýz eden þeyler, ortalama insaný da rahatsýz eder. Sorgulayan ve eleþtiren insanlar, dürten, rahatsýzlýk veren insanlardýr. Kimse rahatýnýn bozulmasýný istemez. Bu nedenle birisi bir haksýzlýða uðradýðý zaman, bir gün kendisinin de ayný þeyi yaþayacaðý, yaþayabileceði kafasýndan þöyle bir geçse bile, sisteme yaranmaya çalýþan, rahatýnýn bozulmasýný istemeyen, duyarsýzlaþtýrma politikalarý karþýsýnda kalkanlarý olmayan insanlar yalnýzca susar, cenin pozisyonu alýr ve tehlikenin geçmesini bekler. Bu süreçte hiçbir fikir beyan etmez, yalnýzca susar. Bu tür insanlarýn çoðunlukta olduðu toplumlarda iktidar olmak çok kolaydýr. Ýnsanlarýn, sokaklarýn çöplerle dolmasýný, süreklilik arz eden elektrik kesintilerini, çevre yýkýmýný, insan hak ve özgürlüklerinin hiçe sayýlmasýný, koltuk sahibi kiþilerin ayyuka çýkmýþ yolsuzluklarýný bile kanýksayan bir toplumda, yaný baþýmýzdaki, dibimizdeki haksýzlýða uðrayan bir insana sahip çýkýlmasýný ya da 'kiþi/kiþiler' den çýkýp olayýn/haksýzlýðýn kendisini görmelerini beklemek ancak bir ütopya olabilir. Herhangi bir meslek grubuna ait bir kiþi, görevi baþýndayken ve üstelik görevini yapmaya çalýþýrken, kendi kurumunda, öfke kontrolü olmayan birisinin tamamen haksýz bir saldýrýsýna uðrarsa yapýlacak ilk iþ o bölgede düzeni saðlamakla yükümlü yetkili kiþilere haber vermek ve olay yerine gelmelerini saðlamaktýr. Hele ki bu saldýrma giriþimi bir eðitim kurumunda, tüm öðrenci ve öðretmenlerin gözü önünde gerçekleþtirilmiþse durum daha da vahimdir. Ancak bundan önce daha vahim olan ve asýl önem taþýyan þey ise, o anda en yakýnýnýzdakilerin, o olayý sizin yerinize onlarýn yaþayabileceði, yalnýzca o belli kiþiye denk geldiði için kendilerinin yaþamak durumunda kalmadýklarý olay karþýsýnda gösterdikleri tutumdur. Ýyi niyetle ve o anda gerçekleþmekte olan olayýn þiddetini azaltmak amacýyla sizi korumaya ve saldýrma giriþimini engellemeye çalýþmak elbette yapýlmasý gereken bir þeydir. Gerçekleþen olayýn öznesi olmak iþten bile deðildir. Ama rastlantýsal olarak olayý yaþayan siz deðilsinizdir. Olayýn öznesi kiþiye o anlýk yardým elbette insani bir harekettir. Ancak, yukarýda sözünü ettiðim sistematik duyarsýzlaþtýrma bombardýmaný karþýsýnda kalkanlarýmýz zayýf ise, bizler için olay bundan ibarettir. Üstümüze düþeni yapmýþ, arkadaþýmýzý korumuþ, olayýn þiddetini azaltmýþ, saldýrma giriþiminde bulunmuþ kiþiyi sakinleþtirmiþizdir. ''Ben insan olarak görevimi yaptým'' rahatlýðýyla, vicdanýmýz rahat evimize gidebilirizdir. Bu bakýþ açýsý olaya kiþi bazýnda bakmaktýr. Büyük fotoðrafta olup biteni görmemek, durumu geçiþtirmektir. Bu bakýþ açýsýna sahip kiþileri suçlamak da boþunadýr, yersizdir; onlar sistematik duyarsýzlaþtýrmanýn KANIKSAMAK ÜZERÝNE kurbanýdýrlar yalnýzca. Kýzmak ya da suçlamak hiçbir þeyi deðiþtirmeyecektir. Bir öðretmen olarak geçtiðimiz Cuma, sorumluluðum altýndaki bir öðrencimin son ders zili çalmadan benden izinsiz tanýmadýðým bir arabaya bindiðini gördüðümde telaþla koþup arabayý durdurdum. (Öðrencilerle dolu bir okulun içinde!) süratle giden bir arabayý sesimi duyurmakta güçlük çekeceðim için arkasýndan koþarken elimi sallayarak durdurmaya çalýþtým. Sizler, süratle giden bir arabayý nasýl durdurmaya çalýþýrsanýz ben de öyle yaptým. Araba durdu. Ýçinde benim öðrencim dýþýnda bir de küçük erkek çocuðu vardý. Direksiyondaki kiþiye öðrencimin nesi olduðunu sordum.'babasýyým' yanýtýný aldýðýmda rahatlasam da yine de: Bu yaptýðýnýz doðru deðil, izin almanýz gerekirdi, idareye bildirmek durumundayým, dedim. O anda: ''Ýstediðin yere git.'' (devamýný buraya yazmam doðru olmaz) ile baþlayan hakaret dolu cümleleri eþliðinde arabayý öyle süratle hareket ettirdi ki kenara çekilmesem beni ezecekti. Koþarak idareye gidip baþ muavinime olayý aktarýrken öfke kontrolü olmayan velimiz tekrar okula geri döndü ve idareye ait odada, sen bana o elini öyle sallayamazsýn, diyerek saldýrma giriþiminde bulundu. Girdiðim þokla hangi el sallamadan söz ettiðini sonradan kavradým. Arabasýný durdurmak için elimi kolumu sallamama kafasýný takan bu kiþi, beni nasýl suçlayacaðýný bilemediðinden bu kez dönüp küçük oðlunu benim yüzümden hastaneye götüremediðini, da hastanede olmasý gerektiðini söylüyor. Olayýn oluþ saati ise Bu arada tehdit unsuru olmasý için bunca karýþýklýk içinde erkek kardeþini telefonla okula çaðýrmayý, bana tehditkar bakýþlarla bakmakla görevlendirdiði erkek kardeþi de alýp götürmüyor çocuðu hastaneye. Kendisi ise muavin odasýnda saatlerce oturup çýkarken, benim oðlumu hastaneye götüremememin hesabýný kim verecek, diyebiliyor. Bir baba saat 12.30'da bir öðretmene saldýrma giriþiminde bulunduktan sonra, çocuðunu hastaneye yetiþtirmek için daha bir saati varken, bunu yapmýyor, gelen erkek kardeþi ile de hastaneye göndermiyor; bunun yerine kýzýný korumaya çalýþan öðretmenine saldýrýyor. Bu olayý benim yerime baþkalarý da yaþayabilirdi. Her þey çok ama çok basit. Londra da yaþayan yeðenim bu olay üzerine bir anýsýný anlattý bana. 4 yaþýndaki kýzýný okulun kapýsýnda beklerken, görevli öðretmen yeðenime kim olduðunu, kimi beklediðini sormuþ. Yeðenim de kendini tanýtýp kýzýnýn adýný vermiþ. Öðretmen çocuðu getirdiðinde yeðenimi gösterip, bu adam kimdir, diye sormuþ. Çocuk, babamdýr, dediði zaman teslim etmiþ çocuðu babasýna. Velilerimiz bu basit bilince dahi sahip deðil diye ben ya da baþkasý bu tür olaylar yaþamak durumunda deðiliz. Sonuç olarak bu olay kiþi bazýnda deðerlendirilmemeli zaten. Okullarda gereken güvenlik önlemlerinden önce hem öðrenciler hem de ebeveynleri bilinçlendirilmeli. O kýz çocuðunun bindiði arabada kim olduðunu, kimin arabasýna izin almadan ve okul zili çalmadan binip gittiðini benim anlayabilmem mümkün deðildir. Kimsenin anlamasý mümkün deðildir. Bu olay, benim yerime baþkasýnýn da baþýna gelebilirdi. Konu edilmesi gereken þey, kiþi ya da kiþiler deðil, olayýn ta kendisidir. Bu konuyu en önce deðerlendirmesi gereken kiþiler ve kurumlar da bellidir. Benim derdim, ben, deðil, yaþanan olaydýr. Eðer bu olayda babanýn yerinde ben olsa idim, o öðretmene teþekkür ederdim. Ayný baba, ayný gün, kýzý baþka bir arabaya binip gitse ve okula geldiðinde kýzýný bulamasa bana yine saldýracaktý. Madalyonun diðer yüzünde ise, bu olaya tanýk olan öðrenciler ve velilerdir. Bu olay diðer birçok öfke kontrolüne sahip olan/olmayan veliler için de bir 'emsal' teþkil edecektir. Olay çok boyutludur ve okullarýmýzda çok sýk yaþanmaya baþlanan bu tür olaylar karþýsýnda gerekli gereksiz her þeyi kýnayanlarýn suskunluðu manidardýr. Kanýksamak, duyarsýzlaþmaktýr ve bizler bu ülkede hormonlu gýdalarý, hastalanmýþ hayvanlarýn etlerini yemeyi, çöpleri, hýrsýzlarý, vurguncularý, yanlýþlarý, çirkinlikleri, ihmalleri, saðlýk sistemindeki çarpýklýklar ve trafik kazalarý nedeniyle sona eren yaþamlarý kanýksadýk. Bu olay ne ki! Hele ki susmak, sizi rahatsýz etmiyorsa, vicdanýnýzý dürtüklemiyorsa baþýný eð, bir bomba daha geçti gitti. Öbür bomba biraz daha alçaktan geçecek olursa kurtuluþun olmadýðýný, olmayacaðýný sakýn unutma ama. Yanýndan yörenden geçip giden bombalarýn bir gün hedefi sen olacaksýn. Bu, kaçýnýlmazdýr. Bommm! BAÐIMSIZLIK ÝTTÝFAKI'NDAN AB'YE KIBRISLI TÜRKLERLE ÜYELÝK UYUM SÜRECÝNÝ BAÞLATMA ÇAÐRISI Baðýmsýzlýk Ýttifaký, üyelik uyum sürecini Kýbrýslý Türklerle de baþlatmasý için Avrupa Birliði'ne çaðrýda bulundu. 33 örgütün oluþturduðu Baðýmsýzlýk Ýttifaký'nýn Sözcüsü, Ýnsan Haklarý Derneði Baþkaný Hasan Yýlmaz Iþýk yaptýðý yazýlý açýklamada, "AB Kýbrýs sorununun çözümünü gerçekten istiyorsa Kýbrýslý Türklerle Üyelik Uyum Süreci'ni ertelemeden derhal AB finansman desteði ile baþlatmalýdýr" dedi. Iþýk açýklamasýn da ayrýca, tüm okullarda 2015'ten itibaren Türkçe ve Yunanca dillerinin zorunlu ders olarak okutulmasýna baþlatýlmasý gerektiðini öne sürdü. MAÐUSA'DA HANELERÝN YÜZDE 40'I KANALÝZASYONA BAÐLANDI Gazimaðusa'daki hanelerin yüzde 40'ý kanalizasyon sistemine dahil edildi. Gazimaðusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Su ve Kanalizasyondan Sorumlu Müdür Muavini Naci Taþeli, Çevre Mühendisleri Odasý'ndan bir heyetin tesisi ziyaretinde yaptýðý konuþmada, Avrupa Birliði'nin maddi yardýmlarýyla Karakol, Sakarya, DAÜ çevresi, Baykal, Dumlupýnar ve Çanakkale bölgelerinde 45 km kanalizasyon hattý ve 46 km su hattý döþendiðini söyledi. Taþeli, ilk etap kanalizasyon þebekesi ve içme suyu þebeke yenileme projesinin 10.7 milyon Euro, Atýk Su Arýtma Tesisi'nin ise 7.5 Milyon Euro maliyeti olduðunu ifade etti. Taþeli, kanalizasyon hatlarýnýn 45 kilometresinin AB yardýmlarýyla yapýldýðýný, belediyenin öz kaynaklarý ve TC yardýmlarýyla devam eden projenin 62 kilometreye ulaþtýðýný ve 7 bin 500 hanenin sisteme baðlandýðýný, bunun da hane bazýnda Gazimaðusa'nýn yüzde 40'ýna denk geldiðini söyledi. Atýk su arýtma tesisinden çýkan suyun tarýma elveriþli bir su olduðunu, kendilerinin birinci tercihlerinin bu suyun tarýmda kullanýlmasý olduðunu, ancak o imkan olmadýðý için suyun Çanakkale Göleti'ne verildiðini ifade eden Taþeli, tesisin 25 yýl sonrasý düþünülerek tasarlandýðýný ve 62 bin nüfusa hizmet verebileceðini belirtti. Gençlik Merkezi'nden Akdoðan'da þenlik Gençlik Dairesi Müdürlüðü Akdoðan Gençlik Merkezi, sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda Akdoðan'da þenlik gerçekleþtirdi. Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu etkinlikte yaptýðý konuþmada, Akdoðan'a gençlik merkezi kurarken gençlere görevler vererek, sorumluluk duygularýný geliþtirmenin amaçlandýðýný söyledi. Gençlik Dairesi'nden verilen bilgiye göre, bu yýl her merkeze birer sosyal sorumluluk projesi hazýrlama görevi verildiðini belirten Eroðlu, gençlerin bu görevi layýkýyla gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Akdoðan Belediye Baþkaný Adem Ademgil de, gençlerin merkez çatýsý altýnda kötü alýþkanlýklardan uzak, yararlý faaliyetlere yönelmelerinin sevindirici olduðunu dile getirdi. Konuþmalarýn ardýndan Akdoðan Gençlik Merkezi Halk Danslarý Ekibi halk danslarý gösterisi sergiledi. Þenlikte ayrýca, kurulan stantlarda merkez yararýna satýþlar yapýldý, çocuklara yönelik eðlenceler gerçekleþtirildi.

14 14 28 Nisan 2014 Pazartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Laika Gökçekuþ Eczanesi: Evren Paþa Cad. No:45-A Yeni Gönyeli Belediyesi Binasý Karþýsý Yenikent Tel: Cemre Eczanesi: Marmara Bölgesi 30. Sok. No:1 Devpa Süpermarket Arkasý Tel: Maðusa Sümer Eczanesi: Salamis Yolu 182/A Ýsmet Ýnönü Cad. (DAÜ Karþýsý) Tel: Girne Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Otobüs Terminali Karþýsý Tel: BULMACA Soldan Saða: HASDER 22. Çocuk ve Masal Þöleni baþladý Hazýrlayan: Osman Levent 1-Birini aldatarak 1 2 parasýný veya malýný elinden almak. 1 2-Boyutlar. Halk dilinde "Ýþte burada" anlamýnda 2 kullanýlýr. Hayret bildirir. 3-Baþkalarýna acý 3 çektirme yoluyla cinsi doyum saðlama 4 biçiminde kendini gösteren bir tür sapýklýk, 5 sadistlik. Bulunma hali eki. 4-Büyük kardeþ, 6 aðabey. Tarýma elveriþli olan, sýnýrlý ve belirli 7 toprak parçasý. 5-Ýlave. Gýrtlaktaki aþýrý ve 8 süreðen iltihap. 6-Yüzeyi belirli uzunlukta 9 býrakýlmýþ hammadde lifleriyle kaplý, parlak, 10 yumuþak kumaþ. Kahvenin þekersiz olaný Ýletiþim dizgesi birliði. Bir devlet veya kuruluþun gizli amaçlarý için çalýþan kimse, casus. 8-Naz, iþve. Ýspanyolca "Yaþa". KKTC'nin resmi haber ajansýnýn kýsa yazýlýþý. 9-Kuzu sesi. Sýradan, hiçbir özelliði olmayan, bayaðý. Toplum içindeki en küçük birlik. 10-Taneli veya un gibi toz durumunda olan þeyleri yabancý maddelerden ayýklamak veya incesini kabasýndan ayýrmak için kullanýlan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiþ gözenekli tel, kýl ile yapýlan araç. Yaðmur suyu biriktirmeye yarayan yeraltý su deposu. 11-Öç almayý amaçlayan gizli düþmanlýk. Bir emir. Harf okunuþu. Dünün çözümü Yukarýdan Aþaðýya: 1-Arka olmak, arka çýkmak. 2-Göçebelerin konak yeri. Kurallý. 3-Bir araba markasý. Kimlik tespitinde en önemli test. Geniþlik. 4-Çabukluk, çeviklik. Beyaz. 5-Ýrade zayýflýðý. Eski dilde "Ateþ". 6-Dansta kavalyenin eþi. Gerçeði gören ve ona göre davranan, gerçekçi. 7-Deveyi çöktürmek için çýkarýlan ses. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Harf okunuþu. Kýrmýzý. 8-Yelkenleri açýlan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 9-Güney Amerika'da baðýmsýz bir devlet. 10-Dünyaya en yakýn gezegen. Ters okunuþu "Aðýz boþluðunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boðumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organý". Gülgillerden, kýrlarda yetiþen ve mayhoþ meyvesinden yurdumuzda reçel yapýlan yabani bir aðaç. 11-Ayak ve yumruk vuruþlarý üzerine kurulu Japon kökenli bir dövüþ yöntemi. Yapaðý veya keçi kýlýnýn dokunmadan yalnýzca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaþ. HASDER Çocuk Kulübü tarafýndan organize edilen 22. Çocuk ve Masal Þöleni, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen ön eleme yarýþmasý ile baþladý. HASDER'den yapýlan açýklamaya göre, Artý Eðitim Merkezi'nin katkýlarý ile düzenlenen Masal Anlatma Yarýþmasý'na çeþitli okullardan katýlan 160 çocuk, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen ön elemelere katýldý. Seçici kurul üyeleri Þengül Üstüner, Deniz Çakýr, Doðan Erçað, Özgür Oktay ve Döndü Özata'nýn yapmýþ olduðu deðerlendirmeler sonucunda ilkokul 1. ve 2. sýnýflardan 12 ve ilkokul 3, 4 ve5. sýnýflardan 7 olmak üzere toplam 19 öðrenci finalde yarýþmaya hak kazandý. Þölene katýlan tüm çocuklara hediye masal kitabý ve katýlým belgesi verildi. Masal Komitesi sorumlusu Fatma Avni Kükrer yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, 25 yýldýr desteðini esirgemeyen seçici kurul üyelerine, Kültür KÝRALIK DAÝRE Kermiya da aileye kiralýk 2+1 full eþyalý daire... Dairesi'ne ve etkinliðe sponsor olan Artý Eðitim Merkezi'ne teþekkür ederek, geliþen teknolojiye ve sanal ortamlara raðmen masalýn çocuk geliþimi ve eðitimi üzerindeki deðiþmeyen önemli etkilerini vurguladý. 22. Çocuk ve Masal Þöleni, 3 Mayýs tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek final etkinliði ile sona erecek. Finale HASDER Çocuk Korosu "Kýbrýs Þarkýlarý" seslendirecek. Finale kalanlar þöyle açýklandý: 1. KATEGORÝ'DE FÝNALE KALANLAR: 1. Ödül Soytürk2. Ela Arkýner3. Tuana Acartürk 4. Þükran Kendirci 5. Baþar Balkan 6. Aybüke Ersoy 7. Zeynep Mina Caner8. Halime Eylül Akgün 9. Nehir Ocakçý 10. Kuzey Uður Kaya 11. Göktuð Dinçer 12. Eliz Maraþuna 2. KATEGORÝ'DE FÝNALE KALANLAR: 1. Mine Ekinli2. Berivan Akýn3. Sýla Aktaþ4. Alev Kartal5. Yelda Nur Meydan6. Ceyda Köklüoðlu7. Esma Pekmezci ELEMAN ARANIYOR Ofiste çalýþacak bayan eleman aranýyor. Tel: Tel: ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþmak üzere aile veya bayan elemanlar aranýyor RUMCA VE ÝNGÝLÝZCE DERSLERÝ Ana dilim Rumca, Türkçe bilirim, evimde Ýngilizce ve Rumca dersleri veririm. Tel:

15 28 Nisan 2014 Pazartesi 15 Þeytancýk ET PAZARI Bahar kampanyasý "Magem Fest" - Gazimaðusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM), gençler için "MAGEM FEST" adý altýnda etkinlik düzenledi. MAGEM'in Sakarya bölgesindeki tesislerinde gerçekleþtirilen müzik ve dans festivali kapsamýnda Genç Yetenekler Klasik Rock Orkestrasý, Melody Müzik Eðitim Merkezi Genç Orkestrasý, Maðusa Kültür Derneði Dreams Dans ekibi, MAGEM Kangoo Jumps ekibi ve Golden Step Dans ekibi sahne aldý. MAGEM Fotoðrafçýlýk Kulübü'nün fotoðraflarýnýn da sergisi yapýldý. MAGEM'den yapýlan açýklamaya göre, Gazimaðusa Belediyesi Baþkaný Oktay Kayalp yaptýðý açýklamada, "Gazimaðusa Belediyesi'nin gençlere en çok önem veren belediye olduðunu" kaydetti. AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da 2+1 full eþyalý müstakil ev * Göçmenköy'de 3+1 full eþyalý zemin kat daire * Reis Market arkasý 3+1 eþyasýz daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 eþyalý-eþyasýz daireler * Yenikent'te 3+1 zemin kat daire Satýlýk K. Kaymaklý Ermataþ arkasýnda 3+1 Türk malý daire * Yaman bölgesinde metrekare Türk malý daire * Ortaköy Lemar yanýnda 2+1 zemin kat daire * Lefkoþa'da 3+1 müstakil eski ev Stg. * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire * Hamitköy'de 3+1 full ekstralý daire Türk malý MELÝ EMLAK SATILIK * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg (Körpe süt kuzusu- But, pirzola, kol) TL Takým ciðer TL Fýrýnlýk kuzu TL Dana kýyma TL Dana biftek TL Dana noar TL Dana ciðer TL Besli kuzu but TL Besli pirzola TL Besli kýyma TL Dana köftelik kýyma TL Adres: Lefkoþa Belediyesi arkasý Þht. M. Mustafa Sokak No:14 Yeniþehir Lefkoþa Tel: GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: SATILIK DOÐAL ZEYTÝNYAÐI Bu yýl ürünü, soðuk sýkým, doðal zeytinyaðý ve fýrýnlýk zeytin. Tel: Tel:

16 16 28 Nisan 2014 Pazartesi

17 28 Nisan 2014 Pazartesi 17

18 18 28 Nisan 2014 Pazartesi

19 19 28 Nisan 2014 Pazartesi TOPLU SONUÇLAR K-Pet Süper Lig Play-Out Mormenekþe - Yeniboðaziçi: Serdarlý - Hamitköy: K-Pet 1'inci Lig Play-Off Esentepe - Türk Ocaðý L.: L. Gençler B. - Dumlupýnar: K-Pet 1'inci Lig Play-Out Düzkaya - Binatlý: Deðirmenlik - Baf Ü.Y.: K-Pet 2'nci Lig Play-Off Tatlýsu - Gaziköy: Denizli - Vadili: K-Pet 2'nci Lig Play-Out Ortaköy - Zümrütköy: Dipkarpaz - Girne H.E.: Yükselme 1'inci Lig 2'nci Grup'ta Mutluyaka - Karaoðlanoðlu: Boðaziçi - Akova: Tatlýsu Seracýlar - Minareliköy: Karadeniz 61 - Ýskele Trabzon:. 2-3 Daðdelen'den yeni KKTC rekoru Kýbrýs Türk Triatlon Federasyonu nun düzenlediði, uluslararasý nitelikteki Nisan Þakasý Yarý Ironman Triatlon yarýþý dün yapýldý. KADINLAR 1.Ýpek Onaran (Türkiye) 05:22:38 2.Emine Uluçay (Tüfekçi S.K.) 06.12:00 3.Andri Poylatzi (Güney Kýbrýs) 06:38:33 YARIÞ DERECELERÝ ÞÖYLE: Genel Klasman 1.Nikolay Yaroshenko (Rusya) 2.Ruslan Terekhov (Rusya) 3.Francky Favre (Fransa) 4.Çaðlar Ýbrahim Taþ (TC) 5.Duygun Yurteri (TC) 6.Oðuz Omur (TC) 7.Göksen Çýnar (TC) 8.Fatih Buzgan (TC) 9.Cem Daðdelen (Tüfekçi S.K.) 10.Özgür Aksaman (TC) Takým yarýþý sýralamasý: 1.Berkay-Enver-Kemal (Tüfekçispor) 04:34:51 2.Mustafa-Murat-Zefer (Aspava-1) 04:49:37 3.Hasan-Güral-Kerem (Aspava-3) 05:18: yaþ erkek 1.Nikolay Yaroshenko 04:10:17 2.Ruslan Terekhov 04:21:36 3.Ferhat Samiz 05:29: yaþ erkek 1.Duygun Yurteri 05:05:55 2.Göksen Çýnar 05:11:54 3.Fatih Buzgan 05:15: yaþ erkek 1.Francky Favre 04:25:02 2.Çaðlar Ýbrahim Taþ 04:57:24 3.Özgür Aksaman 05:20: yaþ erkek 1.Cem Daðdelen 05:17:31 2.Justin Hunt 05:27:00 3.Çaðan Öztuna 05:39: yaþ erkek 1.Oðuz Omur 05:06:05 2.Nick Bennett 05:42: yaþ erkek 1.Panagiotis Ntais 05:28:19 2.Bambos Spanoudes 06:02:17 3.Aydýn Gençler 07:05:13 Büyükler Güreþ Ligi"nin dördüncü ayaðý yapýldý Güreþ Federasyonu tarafýndan düzenlenen "2014 Büyükler Güreþ Ligi"nin dördüncü ayaðý "Rauf R. Denktaþ Büyükler Serbest Güreþ Turnuvasý" önceki gün (26 Nisan Cumartesi) Lefkoþa Rifat Þener Güreþ Salonunda yapýldý. Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaþkaný merhum Rauf Raif Denktaþ adýna düzenlenen turnuvada Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) birinciliði elde ederken, Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 60 puanla ikinci olabildi. 33 sporcunun mücadele ettiði turnuvada Merdoðan Soyalan, Oruç Ertürk, Murat Doðan, Mesut Ayar ve Serkan Köse hakem olarak görev aldý. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde YDÜ birincilik kupasýný Güreþ Federasyonu Baþkaný Hüseyin Kavaz'ýn elinden alýrken, dereceye giren sporculara madalyalarýný kulüp yöneticileri ve antrenörler tarafýndan takdim edildi. Yükselme 1'inci Lig 1'inci Grup'ta Gayretköy - Yýlmazköy: Þirinevler - Pýnarbaþý: Aydýnköy - Doðancý: Gaziveren - Aðýrdað Boðaz: A.Yeþilova - Daðyolu... (Ertelendi) Yükselme 1'inci Lig 3'üncü Grup'ta Yeniþehir - Ýncirli: Haspolat - Pile: Alayköy - Turunçlu Ulukýþla: Dörtyol - Aydoðan: Maraþ - Paþaköy: Gönendere'de Okçuluk kursu n Gönendere Þenlik Günü'nde stant kuran Okçuluk Federasyonu, meraklýlarýna ayaküstü okçuluk kursu vererek okçuluk sporunu tanýttý... Okçuluk Federasyonu hafta sonunu boþ geçmedi. Yarýþma olmasa da okçuluk sporunu gündemde tutmayý baþardý. Gönendere Þenlik Günü'nde stant kuran Okçuluk Federasyonu, meraklýlarýna ayaküstü okçuluk kursu vererek okçuluk sporunu tanýttý. Okçuluk Federasyonu Baþkaný Mehmet Çavuþ, kurduklarý standýn Gönendere Þenlik Gücü süresince büyük ilgi gördüðünü vurguladý ve bu ilginin kendilerini memnun ettiðini söyledi. "Gazetelerde okçuluk haberlerini okuyanlar, bu sporu kendilerinin de yapabileceðini düþünemezler. Ancak bugünkü gibi etkinliklerde gelip de ok ve yayý eline alanlar, kendilerinin doðuþtan okçuluk sporcusu olduklarýný görürler ve muhtemel sporcularýmýz olurlar" diyen Federasyon Baþkaný Çavuþ, bu tür tanýtým kurslarýný her bölgede düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

20 Galatasaray 2. oldu Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nde Galatasaray yeniden 2.'liðe yükseldi. Bu sezon ligde 15 deplasman maçýnda 3 yenilgi, 9 beraberlik ve 3 galibiyet çýkaran Galatasaray, Elazýð deplasmanýnda þeytanýn bacaðýný kýrarak 3 puaný Burak Yýlmaz'ýn 24. dakikada attýðý golle aldý. Beþiktaþ Sivas deplasmanýnda 3-0 maðlup olarak avantaj kaybetti. Türkiye de 19. kez þampiyon... Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de þampiyonluk maçýna çýkan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalarak, 19. þampiyonluðunu ilan etti... Ligde bitime 3 hafta kala matematiksel olarak þampiyonluðu garantileyen Sarýlacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde harika bir sezon geçirerek sezonunda mutlu sona ulaþtý.. Fenerbahçe, 1 puan almasý halinde bile þampiyonluðunu ilan edeceði maçý cezasý nedeni ile kadýn ve çocuk taraftarlarý önünde oynandý. Maç sonrasý Kadýköy'de büyük bir coþku yaþandý. Ayný zamanda ülkemizde de Fenerbahçeli binlerce taraftar þampiyonluðu büyük coþku içerisinde gece yarýsýna kadar kutladý. Ýlk tebrik Galatasaray'dan! Galatasaray'dan centilmenlik örneði! Sarý kýrmýzýlýlar, ezeli rakepleri Fenerbahçe'nin þampiyonluðunu jet hýzýyla kutladý. Galatasaray'ýn resmi internet sitesinden yayýnlanan mesajda " Spor Toto Süper Lig Þampiyonluðu'nu kazanan Fenerbahçe Futbol Takýmý'ný kutluyor, ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe camiasýna sevgilerimizi yolluyoruz." denildi. Fenerbahçeli binlerce taraftar þampiyonluk sevincini Lefkoþa nýn Dereboyu caddesinde geç saatlere kadar büyük coþkuyla kutladý... Futbolcular maçtan önce Baþkan Aziz Yýldýrým ile hatýra fotoðrafý çektirdiler ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Münür Rahvancýoðlu, Besim Baysal Halil Karapaþaoðlu, Þifa Alçýcýoðlu

argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Münür Rahvancýoðlu, Besim Baysal Halil Karapaþaoðlu, Þifa Alçýcýoðlu argasdi 2 Hammaliye Kurulu ndan Argasdi'nin 11inci sayýsý elinize bir ay erken Merkez Bankasý'ndaki grev de görülmez, duyulmaz oldu. Merkez ulaþtý. 2006 yýlý Mayýs'ýndan beridir Bankasý'nda yaþananlar;

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı