Poliarteritis Nodoza (Pan)'lı Bir Olgu Sunumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Poliarteritis Nodoza (Pan)'lı Bir Olgu Sunumu"

Transkript

1 Poliarteritis Nodoza (Pan)'lı Bir Olgu Sunumu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi A Patient With Polyarteritis Nodosa (Pan) A Case Report, Sermin ALTINDİŞ *, Füsun GÜLTEKİN**, Esin YILDIZ***, Arzu BOZ**** ÖZET Poliarteritis nodoza nadir görülen bir romatolojik hastalıktır. Küçük ve orta çaplı arterleri tutar ve çok çeşitli belirti ve bulgularla karşımıza gelebilir. Bu çalışmada PAN tanısı alan bir olgu nadir görülmesi nedeni ile sunulmuştur. Anahtar sözcükler: Poliarteritis nodoza, nedeni bilinmeyen ateş. SUMMARY Polyarteritis nodosa is a rarely seen rheumatological disease. it involves small and medium sized arteries and it can present itself with variable symptoms and findings. in this study a case with PAN is presented because of its rarity. Key vvords: Polyarteritis nodosa, fever of unknovvn origin. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 22 (2): , 2000 GİRİŞ Poliarteritis nodoza küçük ve orta çaplı muskuler arterlerin segmental damar duvarı nekrozu ile karekterize sistemik bir vaskülittir. İlk kez 1866 yılında Küssmaul ve Maier tarafından bildirilmiştir. Başta böbrekler, eklemler, deri, periferik sinirler ve gastrointestinal sistem (GİS) olmak üzere, herhangi bir organı tutabilir. Hastalık; progresif fulminan veya kısmen sınırlı bir seyir gösterebilir. Prognoz hastanın yaşına ve tutulan organın yaşamsal önemine bağlıdır. Ölümlerin çoğu bir yıl içerisinde ve kontrol altına alınamayan vaskülit veya enfeksiyöz komplikasyonlar sonucu olur (1-3). OLGU 17 yaşında, erkek hasta, bir aydır süren ateş etyolojisinin araştırılması amacıyla dahiliye servisine Uzm. Dr. Acıpayam Devlet Hastanesi, Denizli. Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı, Sivas. *** Yrd. Doç Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Sivas. **** Arş. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Sivas 113

2 Poliarteritis Nodoza (Pan)'lı yatırıldı. Bir ay önce karın ağrıları olan hastaya akut apandisit teşhisi konularak apandektomi yapılmış. Preop ve post-op ateşleri devam eden hastanın ameliyat yerinde herhangi bir şikayeti olmamış ve eksterne edilmiş. Evde gün ateş yüksekliği devam ve 5-6 kg kaybı olan hastada tek taraflı orşit gelişmesi nedeniyle Sivas Sosyal Sigortalar Hastanesine yatırılmış. Orada kullanılan ilaçlarla ateşi düşmüş. Orşite ait şikayetleri geçmiş. Tekrar ateşinin yükselmesi üzerine hastanemize sevk edilmiş. Hasta ateşinin olması, kosta vertebral açı hassasiyeti, tam idrar tetkikinde lökositüri ve batın ultrasonografisinde şüpheli perirenal hematom olması üzerine üroloji servisine yatırılmış. Yapılan batın bilgisayarlı tomografisinde perirenal hematom ve pyelonefrite ait herhangi bir bulgu görülmeyince, nedeni bilinmeyen ateş ön tanısı ile dahiliye servisine devredilmiştir. Hastanın 39 C'yi bulan ateşi, atipik eklem ağrıları, karın ağrıları ve yaygın kas ağrıları vardı. Laboratuvar olarak da sedimantasyon yüksekliği, fibrinojen ve fibrin yıkım ürünlerinde artma, lökositüri ve eritrositüri mevcut idi. Şekil 1: Apandis vermiformisin duvarında lökoklastik vaskülit gelişimi ile karekterli muskuler arter (hemotoksilen eosin, x25). Boğaz sürüntüsü, idrar ve gaita direkt mikroskopilerinde herhangi bir özellik yoktu. Boğaz, idrar ve kan kültürlerinde üreme olmadı. Tüberküloza yönelik tetkikleri negatif bulundu. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisinde de özellik yoktu. Karsinoembiriyojenik antijen, a feto protein negatif idi. Klinikte ateş ve yaygın karın ağrıları devam eden hastanın yatışının 3. gününde diastolik kan basıncı IlOmmHg olarak tespit edildi. Başlangıçta normal olan kan üre nitrojeni (BUN) ve kreatinin değerlerinde ani bir t yükselme oldu. Kan üre nitrojeni=131mg/dl, kreatinin= 9 mg/dl ye yükseldi. Hastanın daha önceki apandektomi preparatı yeniden incelendiği zaman (Patoloji No: 3330 / 98, Şekil 1-2) vaskülit ile uyumlu bulundu. Bütün bu bulgular ışığında hastada PAN ve buna bağlı akut böbrek yetmezliği geliştiğine karar verildi. Hemodialize alınmak istendi, ancak hasta yakınları böyle bir tedaviyi kabul etmediler. Bu nedenle hastaya yapılması planlanan renal anjiyografi ve böbrek biyopsisi yapılamadı. Şekil 2: Şekil l'deki damarın yakından görünümü: Damar duvarında fibrinoid nekroz ve polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu (lökositoklazi), (hemotoksilen eozin, xloo). TARTIŞMA Poliarteritis nodozanın görülme sıklığı, farklı toplumlarda değişiklik göstermektedir. İngiltere'de 4-10/ olarak saptanmıştır. Erkek/kadın oranı 2-3/1'dir. Hastalık her yaşta başlayabilir. Ancak en sık yaşları arasındadır (1-3). Lezyonlar arter duvarının bütün tabakalarını etkiler. Damarlarda intimal şişlik, lamina elastika internanın 114

3 Altındış ve Ark. parçalanması ve fibrinoid değişiklikler ile birlikte fokal nekroz alanları görülür. Tutulum genellikle pulmoner ve splenik arterler dışında vücudun bütün damarlarını etkileyebilir. Böylece birçok organda anevrizma oluşması ve tromboz ile birlikte yaygın değişiklikler ortaya çıkar (4). Hastaların çoğunda etyoloji bilinmemektedir. Hepatit B virüsü ile arasında %10-54 arasında değişen bir ilişki bulunmuştur (3). Hepatit C virüsü, human immunodeficiancy virüs (HIV), cytomegalovirus (CMV) ve parvovirüs B 19 da etyolojide suçlanmaktadır. Diğer otoimmün hastalıklar (sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, dermatomiyozit, Cogan sendromu, Sjögren sendromu gibi), bazı ilaçların kullanımı ve çeşitli malignitelere bağlı olarak da gelişebilir (4-5). Hastamızın hepatit markırları, HIV ve CMV'e ait laboratuvar tetkikleri negatif idi. Poliarteritis nodoza multisistemik bir hastalık olduğu için çok çeşitli belirti ve bulgularla karşımıza çıkabilir. Hastaların yaklaşık olarak %50'sinde, başlangıçta ateş, kilo kaybı, halsizlik, adale ve eklem ağrıları gibi nonspesifık semptomlar görülür. Ateş, diğer semptomlar ortaya çıkmadan çok önce bulunabilir. Diğer genel yakınmalar arasında artralji, testis ağrısı ve baş ağrısı sayılabilir (3-7). Hastalıkta cilt tutulumu oldukça değişkendir. Livedo retikularis, palpe edilebilen purpura, ülserasyonlar ve ekstremite uçlarında iskemik değişiklikler tespit edilebilir (3). Olgumuzda cilt bulguları öykü ve fizik muayenede tespit edilemedi. Böbrek tutulumu hastaların %70-75'inde vardır ve en sık ölüm nedenidir. Proteinüri, hematüri, lökositüri görülür. Böbrek tutulumu sonucu malign hipertansiyon, nefrotik sendrom ve nadiren akut böbrek yetmezliği gelişebilir (1-5). Olgumuzda da lökositüri, proteinüri, malign hipertansiyon gelişmesi, BUN ve kreatinin düzeylerindeki ani yükseliş akut böbrek yetmezliği gelişimi ile seyreden böbrek tutulumu olduğunu göstermektedir. Poliarteritis nodozada GİS tutulumu olabilir. GİS kanaması, barsak perforasyonu, peritonit, pankreatit, apandis ve safra kesesi gangrenleri görülebilir. Bu tutulumlar kötü prognoz işaretidir (2, 8). Hastamızda bir aydır devam eden atipik karın ağrılarının olması ve apandektomi öyküsü GİS tutulumu olduğunu göstermektedir. Hastalık kardiyovasküler sistemi (KVS) de tutabilir. Akut miyokard infarktüsü, sessiz infarktüs, anjina pektoris, kalp yetmezliği de dahil olmak üzere, iskemik kalp hastalığının bütün şekillerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Aritmi ve perikardit de görülebilir. Hastaların yarısından fazlasında arteryel hipertansiyon görülür (3, 4). Periferik nöropati bazen PAN'ın ilk bulgusu olmakla birlikte (9) olgumuzun nörolojik muayenesi normaldi. Hastalığın teşhisinde laboratuvar testlerinin çoğu tanısal değildir ve sistemik enflamatuvar yanıt olduğunu gösterir. Yüksek sedimentasyon, artmış C reaktif protein düzeyi, lökositoz, anemi ve trombositoz bulunur. Semptomatik bir bölge veya organdan yapılan biyopsi veya anjiyografi tanıda yararlıdır (3, 5). Hastamızda da tekrarlayan karın ağrıları, ateş, akut faz reaktanlarının yüksek olması, atipik eklem ağrılarının olması nedeniyle enfeksiyonlar, maliğniteler ve bağ dokusu hastalıkları düşünüldü. Enfeksiyon odağı saptanmadı. Maligniteye yönelik tümör markırları negatif geldi. Tekrarlayan karın ağrıları, atipik eklem şikayetleri ve ateşi olması nedeniyle Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) de düşünüldü. Ancak kolşisin tedavisine yanıt vermemesi nedeniyle tanıdan uzaklaşıldı. PAN tanısında 1990 yılında American Colloge of Rheumatology (ACR) tarafından yayınlanan tanı kriterleri kullanılmaktadır (3, 5). Bu kriterler: 1- Hastalığın başlangıcından beri, diyet veya diğer faktörlere bağlı olmayan, 4 kilodan fazka kilo kaybı lunması 2- Livedo retikularis 3- Testis ağrısı veya duyarlılığı 4- Kas ağrısı, bacak kaslarında ağrı ve güçsüzlük 5- Mono veya polinöropati 6- Diyastolik kan basıncı > 90 mmhg 7- Kan üre veya kreatinin düzeyinde artış 8- Hepatit B yüzey antijeni veya antikorunun bu 9- Anormal çölyak ya da renal anjiografi 10- Doku biyopsisinde orta-küçük çaplı arterlerde tipik bulgular Bu kriterlerden en az 3 kriteri taşıyan hasta %82 duyarlılık ve %87 özgüllük ile PAN kabul edilir (3, 5). 115

4 Poliarteritis Nodoza (Pan)'lı Hastamızda da maddelerde belirtilen özellikler mevcut idi. Sonuç olarak nadir görülmesi nedeni ile olgu sunumu yaptığımız bu vaka multisistemik semptom veren olgularda PAN'ın mutlaka düşünülmesi ve olgunun bu açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. KAYNAKLAR 1. Gay RM, BalI GV. Vasculitis. in VVilliam J, Koopman WJ (Eds): Aıthritis and Allied Conditions-A textbook of Rheumatology. 13 th Ed. Williams & VVİlkins, Baltimore, Maryland, s: , Con.n Di. Polyarteritis. in Dieppa P, ''lippel JH (Eds): Mosby Textbook Rheumatology CD. Optimedia Ltd Doğanavşargil E. Sistemik vaskülitler. Gümüşdiş G, Dağonavşargil E (Eds): Klinik Romatoloji. Deniz Matbaası, İstanbul, s: , Duman M, Turgay M. Poliarterit. İliç'in G, Ünal S, Biberoğlu K, Akalın S, Süleymanlar G (Eds): Temel İç Hastalıkları, Cilt 2. Güneş Kitabeyi, Ankara, s: , Hamuryudan V. Vaskülitler. Karaaslan Y (Ed). Klinik Romatoloji. Medikomat Basım Yayın San, Ankara, s: , Shurbaji MS, Eptein J. Testicular vasculitis: implications for systemic disease. Hum Pathol 19 : , Teichman JM, Mattrey RF, Demby AM, Schmidt JD. Polyarteritis nodosa presenting as acute architis: a case report and review of literatüre. 3 Urol , Moyana TN. Necrotizing arteritis of the vermiform appendix- A dinicopathologic study of 12 cases. Arch Pathol Lab Med 112 : , Said G. Peripheral neuropathy in polyarteritis nodosa. Springer- Semin- Immunopathol. 18 : 75-84, Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Sermin ALTINDİŞ Acıpayam Devlet Hastanesi, Denizli. 116

5 Poliarteritis Nodoza (Pan)'lı Hastamızda da maddelerde belirtilen özellikler mevcut idi. Sonuç olarak nadir görülmesi nedeni ile olgu sunumu yaptığımız bu vaka multisistemik semptom veren olgularda PAN'ın mutlaka düşünülmesi ve olgunun bu açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. KAYNAKLAR 1. Gay RM, BalI GV. Vasculitis. in William J, Koopman W3 (Eds): Arthritis and Allied Conditions-A textbook of Rheumatology. 13 th Ed. Williams & Wilkins, Baltimore, Maryland, s: , Conn Di, Polyarteritis. in Dieppe P, 'Tıppel JH (Eds): Mosby Textbook Rheumatology CD. Optimedia Ltd Doğanavşargil E. Sistemik vaskülitler. Gümüşdiş G, Dağonavşargil E (Eds): Klinik Romatoloji. Deniz Matbaası, İstanbul, s: , Duman M, Turgay M. Poliarterit. İliçin G, Ünal S, Biberoğlu K, Akalın S, Süleymanlar G (Eds): Temel İç Hastalıkları, Cilt 2. Güneş Kitabevi, Ankara, s: , Hamuryudan V. Vaskülitler. Karaaslan Y (Ed). klinik Romatoloji. Medikomat Basım Yayın San, Ankara, s; , Shurbaji MS, Eptein J. Testicular vasculitis: implications for systemic disease. Hum Pathol 19 : , Teichman JM, Mattrey RF, Demby AM, Schmidt JD. Polyarteritis nodosa presenting as acute architis: a case report and revievv of literatüre. J Urol , Moyana TN. Necrotizing arteritis of the vermiform appendix- A dinicopathologic study of 12 cases. Arch Pathol Lab Med 112 : , Said G. Peripheral neuropathy in polyarteritis nodosa. Springer- Semin- Immunopathol. 18 : 75-84, Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Sermin ALTINDİŞ Acıpayam Devlet Hastanesi, Denizli.

6

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji

Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji Kocatepe Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 111-113/ Mayıs 2012 OLGU SUNUMU Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji Diffuse Alveolar Haemorrhage Following an Insect Bite Serdar

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları

Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları Derleme Review 263 Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarının Sınıflandırılması ve Klinik Bulguları The Classification of Diffuse Paranchymal Lung Diseases and Their Clinical Findings Dr. Gülbahar DARILMAZ

Detaylı

Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi?

Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi? ARŞİV 2003; 12: 1 Poststreptokokal Reaktif Artrit Akut Romatizmal Ateşin Bir Varyantı mı Yoksa Farklı Bir Antite mi? Arş.Gör.Dr. Fatih ERBEY* Yrd.DoÇ.Dr. Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU** Prof.Dr. Nazan OZBARLAS**

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Non-Hodgkin lenfomada ilk bulgu olarak ani işitme kaybı

Non-Hodgkin lenfomada ilk bulgu olarak ani işitme kaybı doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.188 OLGU SUNUMU ISSN 1300-526X Kulak-Burun-Boğaz Non-Hodgkin lenfomada ilk bulgu olarak ani işitme kaybı Gül Özbİlen Acar (*), Deniz Tuna Edİzer (**), Özgün Enver (**) ÖZET

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri

Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2005; 4 (2): 112-116 Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda lenfosit alt grupları ve serum adenozin deaminaz düzeyleri Serum adenosine deaminase levels and lymphocyte

Detaylı

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI Dr.HaticeTürker SB İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GİRİŞ İlaçlara bağlı interstisyel akciğer

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

Propiltiyourasil Tedavisi ile Gelişen Bir Alveoler Hemoraji Olgusu

Propiltiyourasil Tedavisi ile Gelişen Bir Alveoler Hemoraji Olgusu Propiltiyourasil Tedavisi ile Gelişen Bir Alveoler Hemoraji Olgusu Tülay BAKIRCI*, Nilgün KALAÇ*, Ebru Eylem TANSEL PÜTÜN*, Ayşe S. TURGUT*, H. Canan HASANOĞLU** * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ Sayın hastamız, Bu broşür ile hastalığınız hakkında merak ettiğinizi düşündüğüm bazı sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Üveit hastalığı uzun süreli tekrarları olabilen

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

CİVA ZEHİRLENMESİ. Farm.. Dr. Didem İkincioğulları Ulusal Zehir Danışma Merkezi

CİVA ZEHİRLENMESİ. Farm.. Dr. Didem İkincioğulları Ulusal Zehir Danışma Merkezi CİVA ZEHİRLENMESİ Farm.. Dr. Didem İkincioğulları Ulusal Zehir Danışma Merkezi Gelişimi normal sınırlarda giden 20 aylık kız çocuğu ve 12 yaşındaki ablası 1 aydır ortaya çıkan; Halsizlik Anoreksiya Papüler

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM?

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM? İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 43 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.43-47 ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı