AVRUPA GÜVENLĐK VE SAVUNMA POLĐTĐKASI NIN GELĐŞĐM SÜRECĐ VE SOVYET SONRASI COĞRAFYA GÜVENLĐĞĐNE ETKĐSĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA GÜVENLĐK VE SAVUNMA POLĐTĐKASI NIN GELĐŞĐM SÜRECĐ VE SOVYET SONRASI COĞRAFYA GÜVENLĐĞĐNE ETKĐSĐ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ULUSLARARASI ĐLĐŞKĐLER ANABĐLĐM DALI AVRUPA GÜVENLĐK VE SAVUNMA POLĐTĐKASI NIN GELĐŞĐM SÜRECĐ VE SOVYET SONRASI COĞRAFYA GÜVENLĐĞĐNE ETKĐSĐ Doktora Tezi Galym ZHUSSĐPBEK Ankara-2008

2 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ULUSLARARASI ĐLĐŞKĐLER ANABĐLĐM DALI AVRUPA GÜVENLĐK VE SAVUNMA POLĐTĐKASI NIN GELĐŞĐM SÜRECĐ VE SOVYET SONRASI COĞRAFYA GÜVENLĐĞĐNE ETKĐSĐ Doktora Tezi Galym ZHUSSĐPBEK Tez Danışmanı Prof.Dr. Füsun Arsava Ankara-2008

3

4

5 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... I KISALTMALAR... IV TEŞEKKÜR... VI GĐRĐŞ... 1 I. BÖLÜM... 8 AVRUPA GÜVENLĐK VE SAVUNMA POLĐTĐKASI NIN... 8 TARĐHSEL ARKA PLANI VE KURUMSAL DAYANAKLARI... 8 A. TARĐHÇE... 8 B. AVRUPA BĐRLĐĞĐ NĐN ORTAK DIŞ VE GÜVENLĐK POLĐTĐKASI Maastricht Antlaşması Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile Đlgili Hükümlerin Değerlendirilmesi Amsterdam Antlaşması Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile Đlgili Hükümlerin Değerlendirilmesi Nice Antlaşması Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile Đlgili Hükümlerin Değerlendirilmesi Ortak Dış ve Güvenlik Politikası nın Değerlendirilmesi...22 C. AVRUPA GÜVENLĐK VE SAVUNMA POLĐTĐKASI ÖNCESĐNDE BATI AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE NATO ÇERÇEVESĐNDE AVRUPA GÜVENLĐĞĐ ĐLE ĐLGĐLĐ YAPILAN GĐRĐŞĐMLER Soğuk Savaş Dönemide Batı Avrupa Birliği Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa Güvenliği ile Đlgili Batı Avrupa Birliği ve NATO Çerçevesinde yapılan Girişimler...29 a. Soğuk Savaş Sonrasında NATO ve Avrupa Güvenliği...29 b. Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği ve Batı Avrupa Birliği...32 c. Birleşik Müşterek Görev Gücü Konsepti ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği...39 D. AVRUPA GÜVENLĐK VE SAVUNMA KĐMLĐĞĐ NDEN AVRUPA GÜVENLĐK VE SAVUNMA POLĐTĐKASI NA GEÇĐŞ...43 II. BÖLÜM...45 AVRUPA GÜVENLĐK VE SAVUNMA...45 POLĐTĐKASI NIN GELĐŞĐM SÜRECĐ...45 A. AVRUPA GÜVENLĐK VE SAVUNMA POLĐTĐKASI NIN OLUŞTURULMASI St.Malo Đngliz- Fransız Ortak Bildirisi AGSP nın Şekillenme Süreci...50 a. St.Malo Đngliz- Fransız Ortak Bildirisi nin Avrupalılaştırılması...50 b. Helsinki Temel Hedefi ve AGSP nın Kurumsal ve Operasyonel Yapısının Geliştirilmesi...53 c Temel Hedefi...58 d. AGSP nın Sivil Boyutu Avrupa Güvenlik Stratejisi ve AGSP Tarihli Irak Krizi nin AGSP na Etkisi Avrupa Anayasasını Oluşturma Süreci ve AGSP Aralık 2007 tarihli Lizbon Antlaşması nda (Reform Antlaşması) OGDP ve AGSP...75 B. AGSP nın KARAR ALMA MEKANĐZMASI ve KURUMSAL YAPISI...81 C. AGSP nın GELĐŞĐMĐNDE AŞAMALAR VE AB ASKERĐ YETENEKLERĐNĐN AMACI...89 D. SAVUNMA ENDÜSTRĐSĐ VE SĐLAHLANMA POLĐTĐKASI ALANLARINDA ĐŞBĐRLĐĞĐ...92 E. GÜVENLĐK AKTÖRÜ OLARAK AB nin NĐTELĐKLERĐ...97 F. AGSP nın TANIMI, NĐTELĐĞĐ ve AB ÜZERĐNDEKĐ ETKĐSĐ G. AGSP NIN OLUŞTURULMASININ NEDENLERĐ AB nin Doğasından Kaynaklanan Nedenler AB nin Yapısından Kaynaklanmayan Nedenler a. AGSP Oluşturulmasında Dış Faktörlerin Önceliği b. Soğuk Savaş Sonrası Yaşanan Sistemik Değişim c. Balkanlar daki Krizler I

6 d. ABD nin Teşvikleri e. Đngiltere Politikasındaki Değişim H. ABD nin AGSP na YAKLAŞIMI Đ. AGSP BAĞLAMINDA AB-NATO ĐLĐŞKĐLERĐ Güvenlik Alanında AB Özerkliğinin Niteliği ve NATO nun AGSP na Bakışı Avrupa- ABD Arasında Askeri Alanda Farklılıklar AB nin, NATO nun Olanak, Yetenek ve Varlıklarına Erişimi (Berlin Plus Anlaşmaları) J. AGSP NIN SINIRLILIKLARI AB nin Yapısından Kaynaklanan Sınırlılıklar AGSP nın Yapısından Kaynaklanan Sınırlılıklar III BÖLÜM KÜRESELLEŞME, AB-ABD ĐTTĐFAKININ TEMELLERĐ VE AVRUPA GÜVENLĐK VE SAVUNMA POLĐTĐKASI NIN DÜŞÜNSEL ARKA PLANI A. AVRUPA BÜTÜNLEŞMESĐ SÜRECĐ VE KAPĐTALĐZM B. KAPĐTALĐST KÜRESELLEŞME, YUMUŞAK EMPERYALĐZM VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ Küreselleşme Sürecinin Genel Çerçevesi Neoliberal Küreselleşmenin Olumsuzlukları Neoliberalizm ve Avrupa Bütünleşmesi Neoliberal Küreselleşme, Globalist Paradigma, Ötekileştirme ve Avrupa Bütünleşmesi Süreci Küreselleşme Bağlamında Yumuşak Emperyalizm Yumuşak Emperyalizm ve Avrupa Birliği Modernleştirici Küreselleşme, Ötekiyi Dönüştürme, Şiddet ve Avrupa- Amerika Ortaklığı C. GRAMSCĐ NĐN HEGEMONYA YAKLAŞIMI ÇERÇEVESĐNDE AVRO-ATLANTĐK ĐTTĐFAKININ HEGEMONYASI Hegemonik Düzenin Unsurları ve Dünya Düzeni Küreselleşme, Uluslar-ötesi Hegemonya ve Avrupa-Amerika Ortaklığı Batı Hegemonyası, Manipülasyon Stratejileri ve NATO ile AB nin Yeni Görevleri a. Modern Batı Toplumunda Manipülasyon ve Soylu Yalan b. Terörle Mücadelenin Öteki Yüzü: Kapitalizm ve Hegemonya için Ötekileştirme, Toplumsal Paranoya Đhtiyacı c. NATO nun 21 nci Yüzyılın Başındaki Dönüşümü Sermaye Birikimi, Avro ve Batı nın Hegemonyası D. AB-ABD KÜRESEL ORTAKLIĞI VE AGSP Avrupa bütünleşmesi sürecinde ABD Faktörü Küresel Kapitalist Sistemde AB-ABD Ortaklığının Ekonomik ve Finansal Temelleri ABD nin Tek-taraflılık (unilateralism) Alışkanlığı, Atlantik in Đki Yakası Arasındaki Karşılıklı Antipati ve Politik Konularda Farklılıklar Avrupa ile Amerika nın Stratejik Ortak Gereksinimi (Avrupa ile Amerika Arasında Ortaklığın Gerçek Boyutları) Avrupa ile Amerika Arasında Görev Paylaşımı (Farklılıklar Đttifakı) AGSP nın AB-ABD Ortaklığına Etkisi E. AVRUPA GÜVENLĐĞĐ, AGSP VE FRANSA NIN DEĞĐŞEN POLĐTĐKALARI F. YENĐ PAYLAŞIM SAVAŞI BAĞLAMINDA AVRUPA-AMERĐKA ORTAKLIĞI Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Yeni Paradigması AB Açısından Enerji Kaynaklarının Önemi Yeni Paylaşım Savaşı Bağlamında Avrupa-Amerika Ortaklığı G. ASYA VE ÇĐN ĐN YÜKSELĐŞĐ H. AGSP NIN DÜŞÜNSEL ARKA PLANI Bütünleşme Sürecine Artı Meşruiyetin ve Yeni Misyonların Kazandırılması Atlantik-ötesi Đttifakın Daha Dengeli ve Güçlü Konuma Getirilmesi Batı Hakimiyetinin Gelecekte Devamını Sağlayacak Bir Araç Olması Đ. DEĞERLENDĐRME: SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA AVRUPA ĐLE AMERĐKA NIN KÜRESEL ORTAKLIĞI IV BÖLÜM AVRUPA GÜVENLĐK VE SAVUNMA POLĐTĐKASI VE SOVYET SONRASI COĞRAFYA NIN GÜVENLĐĞĐ II

7 A. AVRUPA BĐRLĐĞĐ NĐN SOVYET SONRASI COĞRAFYA YA YÖNELĐK POLĐTĐKASI AB ve Sovyet Sonrası Coğrafya Avrupa Komşuluk Politikası ve Avrupa Güvenliği B. AVRUPA BĐRLĐĞĐ ĐLE RUSYA FEDERASYONU ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐLER, AVRUPA GÜVENLĐĞĐ ve AGSP Avrupa Birliği- Rusya Federasyonu Đlişkilerinin Niteliği ve Dayanakları V.Putin Döneminde Rusya nın Değişen Đç ve Dış Politika Stratejileri V.Putin in Đkinci Đktidar Döneminde Rusya nın Batı ve AB ile Đlişkilerinin Değişen Niteliği Enerji Güvenliği Bağlamında AB-Rusya Đlişkileri Avrupa nın Ötekisi Rusya AB-Rusya Arasındaki Stratejik Ortaklığın Niteliği Rusya nın NATO ve Avrupa Güvenliği ne Yaklaşımı Rusya nın AGSP na Yaklaşımı Güvenlik Alanında AB- Rusya Đlişkilerinin Hukuki Dayanakları Rusya ve Batı nın Sovyet Sonrası Coğrafyada Çatışan Çıkarları a. Rusya nın Sovyet Sonrası Coğrafyaya Yönelik Politikasının Evrimi Süreci b. Batı nın Sovyet Sonrası Coğrafyada Etkinliğini Arttırması ( Büyük Karadeniz Projesi)365 c. BDT Üzerinde Rusya ile AB Politikalarının Çatışması d. Batı ile Rusya Arasında AKKA Sorunu Güvenlik Alanında ve AGSP Konusunda AB-Rusya Đşbirliği Olanaklarının Değerlendirilmesi C. AGSP VE UKRAYNA ĐlE MOLDOVA D. AGSP VE GÜNEY KAFKASYA E. AVRUPA GÜVENLĐĞĐ BAĞLAMINDA ORTA ASYA BÖLGESĐ Orta Asya Bölgesine Yönelik AB Politikasının Genel Niteliği Avrupa Enerji Güvenliği ve Hazar-Orta Asya Enerji Kaynakları Orta Asya ve Avrupa Güvenlik Politikası F. SOVYET SONRASI COĞRAFYADA KURULAN ÖRGÜTLER VE AGSP Sovyet Sonrası Coğrafyada Rusya-merkezli Örgütlenme Faaliyetleri Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Şanghay Đşbirliği Örgütü G. SOVYET-SONRASI COĞRAFYA GÜVENLĐĞĐ ÜZERĐNDE AGSP nın ETKĐSĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ SONUÇ KAYNAKÇA ÖZET... Error! Bookmark not defined. SUMMARY III

8 KISALTMALAR AB: AEŞ: AET: AGS: AGSP: AJG: AKÇT: AKKA: AKP: ASĐ: ASS leri: AST: AT: ATS: BDT: BM: BOMCA: CĐVCOM: C3Đ: C4Đ: ÇUŞ: DB: DEF: DTÖ: EADS: Avrupa Birliği Avrupa Enerji Şartı Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Güvenlik Stratejisi Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Avrupa Jandarma Gücü Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması Avrupa Komşuluk Politikası Avrupa Siyasi Đşbirliği Askeri Stratejik Seçenekleri (Military Strategic Options) Avrupa Savunma Topluluğu Avrupa Topluluğu Avrupa Tek Senedi Bağımsız Devletler Topluluğu Birleşmiş Milletler Border Management Programme for Central Asia Committee for Civilan Aspects of Crisis Management (Sivil Kriz Yönetimi Komitesi) control, command, communication, intelligence command, control, computers, communications, and intelligence çok uluslu şirket Dünya Bankası (World Bank) Davos Dünya Ekonomik Forumu Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization) European Aeronautic Defense and Space Company (Avrupa Hava Avrupa Hava Savunması ve Uzay Şirketi) IV

9 ECAP: European Capabilities Action Plan (Avrupa Yetenekleri Geliştirme Eylem Planı) EDA: European Defence Agency (Avrupa Savunma Ajansı) EvrAzEs: Avrasya Ekonomik Birliği HAK: Hükümetlerarası Konferans ĐMF: Đnternational Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu) ĐSAF: Đnternational Security Assistance Force KGA: Kolektif Güvenlik Antlaşması KGAÖ: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü KYK: Kriz Yönetimi Konsepti (Crisis Management Concept) OAGSP: Ortak Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ODGP: Ortak Dış ve Güvenlik Politikası OGSP: Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası OCCAR: Organisation Conjointe de Coopération en matière d'armement (Ortak Silahlanma Đşbirliği Örgütü) ODAD leri: Orta ve Doğu Avrupa Devletleri ODGP: Ortak Dış ve Güvenlik Politikası OHQ: Operational Headquarters (Operasyonel Karargah) OĐA: Ortaklık ve Đşbirliği Anlaşması SYG: Savunma Yetenekleri Girişimi ŞĐÖ: Şanghay Đşbirliği Örgütü ĐSS: Đnstitute for Security Studies (Güvenlik Çalışmalar Ensitütüsü) STK: sivil toplum kuruluşları TACĐS: Technical Aid to the Commonwealth of Đndependent States (Bağımsız Devletler Topluluğuna Teknik Yardım) TCC: transnational capitalist class TNS: transnational state structures WEAG: Western European Armament Group (Batı Avrupa Silahlanma Grubu) WEAO: Western European Armament Organisation (Batı Avrupa Silahlanma Örgütü) V

10 TEŞEKKÜR Türkiye devletinin sağlamış olduğu olanaklar ile lisanstan doktoraya kadar eğitimimi Türkiye de, hem de Türkiye nin en gözde üniversite ve fakültelerinden birisinde anlayış ve yardımseverlik atmosferi içinde tamamlamış olan ben, Türkiye devleti ve Türk halkına şükranlarımı sunmayı vefa borcu olarak biliyorum. Son yılları zamanımın büyük kısmını vatanım Kazakistan da geçiriyor olmam, ikinci vatanım olarak kabul ettiğim Türkiye ye olan ilgi ve sevgimi hiç azaltmamıştır. Bu doktora tezinin tamamlanması bir çok kişinin desteği ve katkısı sayesinde olanaklı olmuştur. Öncelikle, üniversite yıllarından itibaren hocam olan tez danışmanım Prof. Dr. Füsun Arsava hocaya gösterdiği her türlü desteği ve anlayışı için en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Tezin yazılması esnasında uyarı, ilgi ve görüşlerini esirgemeyen, ayrıca bir çok çalışmasından yararlanma fırsatı bulduğum Doç. Dr. Çınar Özen hocaya da çok teşekkür ediyorum. Doktora çalışmam sürecince beni Türkiye de ve Kazakistan da destekleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. VI

11 GĐRĐŞ Avrupa nın birliği fikri eskilere gitse de, kalıcı kurumsal çerçeve içinde ancak 20 nci yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşebilmiştir. Avrupa liderleri ekonomik güç açısından dünyanın en önemli aktörlerinden birisi olan Avrupa Birliği ni (AB) iki kutuplu dünya düzeni sona ermesinden sonra uluslararası arenada etkili siyasi güce dönüştürebilmek amacıyla bazı girişimlerde bulunmuştur. AB nin ekonomik dev, siyasal cüce konumundan küresel siyasi aktör konumuna çıkması için Maastricht Antlaşması ile Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve 1990 ların sonu lerin başında Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) oluşturulmuştur. Fakat bir çok nedenlerden dolayı siyasi bütünleşme süreci büyük zorluklarla ilerlemektedir. Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD nin kendisi bakımından hayati önem taşımayan krizlere müdahale etmeyeceği ve NATO nun, ABD nin askeri yetenekleri konusunda otomatik bir sözleşme olarak işlemeyeceği gerçeğinden hareketle, Avrupalılar AGSP çerçevesinde kendi kriz yönetimi yeteneklerini geliştirmek zorunda kalmıştır. Üye devletlerin bütünleşme sürecinin derinleştirilmesi ve Avrupa güvenliği ile ilgili konularda farklı yaklaşımlar benimsemesi nedeniyle, AGSP nın oluşum sürecinde bir çok zorlukla karşılaşılmıştır. Üye devletlerin ulusal egemenlik alanları arasında ortak Avrupa yaklaşımını oluşturmaya en elverişsiz olanları, dış politika, güvenlik politikası ve savunma politıkası alanlarıdır. Fakat AGSP kısa zamanda siyasi bütünleşme sürecinde merkezi konumu elde etmiştir. Ortak para birimine geçildikten sonra AB en hızlı atılımları güvenlik politikası alanında yapmıştır. Kosova krizinin zirveye çktığı 1999 yılında AB operasyonel nitelikte bir 1

12 ODGP sına sahip değilken, 2003 yılında AB Balkanlarda ve Avrupa kıtası dışında askeri ve sivil operasyonlar düzenleyebilecek bir konuma gelmiştir yılına kadar AGSP nin kurumsal yapısı, karar alma mekanizması, operasyonlar yürütme kapasitesi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Henüz tüm üye devletler tarafından onaylanmayan Aralık 2007 tarihli Lizbon Antlaşması yla adı Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası olarak değiştirilen AGSP ile ilgili hükümler ilk defa Birlik antlaşmalarında yer almıştır. AGSP nın oluşturulması, AB ne ve AB üyesi devletlere sahip oldukları ekonomik ve diplomatik olanaklarını askeri yeteneklerle güçlendirmenin yolunu açmakta ve AB nin, ABD ve NATO nun müdahil olmadığı krizlerde görev almasını sağlayan özerk askeri yeteneklere sahip olması, AB ne önemli katma değer sağlamakta. Başlangıçta Balkanlarda kriz yönetimi kuralı olarak ortaya çıkan AGSP, zamanla AB nin uluslararası ilişkilerde oynadığı rolünü güçlendiren önemli bir kurala dönüşmüştür. Günümüzde AGSP, AB nin askeri/sivil operasyonlar yapabilmesi için askeri/sivil olanaklar ile donatılmasını ifade etmektedir. AGSP nın niteliği ve düşünsel arka planının bilinmesi, tarihin en başarılı bütünleşme süreçlerinden birisi sayılan Avrupa bütünleşmesinin niteliği, hedefleri ve gelecekteki gelişim çizgisi konusunda, ayrıca Avrupa ile Amerika arasındaki ilişkilerin niteliği ve AB nin Sovyet sonrası coğrafyadaki etkinliği konusunda önemli bilgiler sunmaktadır. Tezin birinci bölümünde AGSP nın tamamlayıcı bir parçasını (mütemmim cüzünü) teşkil ettiği ODGP, Maastricht, Amsterdam ve Nice Antlaşmaları hükümleri çerçevesinde değerlendirildi. Ayrıca birinci bölümde Avrupalıların 1990 lı yıllarda Avrupa ayağını güçlendirerek Atlantik-ötesi ittifakını yeniden dengeleme amacıyla 2

13 yaptığı ve Avrupa siyasi bütünleşmesi süreci ile yakından ilgili olan Batı Avrupa Birliği ni canlandırma çalışmaları, Birleşik Müşterek Görev Gücü konsepti, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği de ele alındı. Tezin ikinci bölümünde öncelikle AGSP nın kurumsallaşma ve operasyonel nitelik kazanma süreci; askeri ve sivil temel hedefler; Aralık 2007 tarihli Lizbon Antlaşması hükümleri dahil AGSP nın kurumsal yapısı; karar alma mekanizması ve operasyon başlatma süreci incelenmiştir. AGSP ve genel itibariyle Avrupa siyasi bütünleşmesi sürecinin güvenlik boyutununu daha iyi anlaşılması için, konu daha geniş açıdan ele alınarak, güvenlik aktörü olarak AB nin niteliklerine ve buna bağlı olarak AGSP nın niteliğine, ayrıca AGSP nın oluşturulmasının nedenlerine, ABD nin AGSP na olan yaklaşımına ve AGSP bağlamında AB-NATO ilişkilerine yer verilmiştir. AGSP ile NATO arasındaki ilişkiler konusu ise, AGSP nın özerkliğinin niteliği, Avrupalıların askeri yeteneklerinin yetersizlikleri ve Berlin Plus Anlaşmaları çerçevesinde tartışılmıştır. Ayrıca ikinci bölümde Birlik üyelerinin silahlanma alanında işbirliği konusu ayrı olarak ele alınmıştır. Bölümün sonunda AGSP nın sahip olduğu yapısal, düşünsel, operasyonel sınırlılıkları ortaya konulmuştur. Tezin üçüncü bölümünde öncelikle AB nin kapitalizmle doğrudan ilişkili bir oluşum olduğu ortaya konulmuş ve küreselleşme sürecinin genel çerçevesi belirlenerek kapitalist küreselleşmenin olumsuzlukları eleştirilmiş, ayrıca Avrupa bütünleşmesi süreci ile 1970 lerin sonundan itibaren önem kazanan neoliberalizm arasında bağlantı kurulmuştur. Tezde, bağımlılık ilişkilerini odak noktası olarak kabul eden globalist paradigmanın öngörülerine uygun olarak Batı Avrupa devletlerinin ABD ile birlikte küresel kapitalist düzenin merkezini oluşturduğu ve 3

14 küreselleşme sürecinin kazanan ve aynı zamanda yönlendirici tarafında bulunduğu varsayılmıştır. Daha sonra bununla bağlantılı olarak yumuşak emperyalizmin tanımı yapılarak, küreselleşme ve Avrupa bütünleşmesi süreci yumuşak emperyalizm çerçevesinde ele alınmış ve AB nin iyi-niyetli ve normatif bir güç olarak takdim edilen olağan tanımlanması eleştirel açıdan çözümlenmiş ve AGSP nın oluşum sürecinin farklı açıdan değerlendirilmesine zemin hazırlanmıştır. Genel itibariyle uluslararası ilişkiler disiplininde ve AB çalışmalarında liberal/neoliberal ve realist/neorealist yaklaşımlar çerçevesinde yapılan çözümlemelerin yaygınlığı nedeniyle, farklı öngörülerden hareket eden globalist paradigma ve Gramsci nin hegemonya yaklaşımının teorik çerçeve olarak kabul edilmesi, AB nin doğasının, AB ile ABD arasındaki ilişkilerin, AGSP nın düşünsel arka-planının farklı açıdan görünmesini sağlayabilir. Tezde AB nin ABD ile birlikte neoliberal küreselleşme sürecinin temel belirleyici gücü ve aktörü olduğu ortaya konularak, AB-ABD ilişkileri ve bununla bağlantılı olarak AGSP nın oluşturulması ve AB ile ABD arasındaki küresel stratejik ortaklığın açıklanması için Gramsci nin hegemonya anlayışından türeyen R.Cox un hegemon devlet-merkezli neogramsciyen yaklaşımı ve W.Robinson un ulus-ötesi kapitalist sınıf-merkezli hegemonya yaklaşımı kullanılmıştır. Sermaye birikim aracı olan avro ile AGSP arasında paralelliklerin varlığı ortaya konulmuştur. AGSP nın oluşum sürecinde ve NATO nun Stratejik Konsept değişikliğinde dış faktörler önemli rol oynamasından dolayı, neoliberal küreselleşme, modernite ve şiddet arasında bağlantı kurulmuştur. Bununla birlikte, üçüncü bölümde Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO ve AB nin yeni görevler/misyonlar kazanması ve terörle mücadele konuları, modern 4

15 Batı toplumunda manipülasyon ve Soylu Yalan, savaşın kapitalizmle ilişkisi, sosyal düzene ve rızaya dayalı hegemonya kurmak için toplumsal paranoya ve düşman-öteki gereksinimi bağlamında ele alınmıştır. Avrupa güvenliği ile yakından ilgili olması nedeniyle, NATO nun 21 nci yüzyılın başındaki dönüşümüne de değinilmiştir. Avrupa ile Amerika arasındaki küresel ortaklık ve AGSP, bir yandan ABD nin tek-taraflılığı, Atlantik-ötesi ilişkilerdeki gerginlikler ve politik konulardaki farklılıklar, diğer yandan Avrupa ile Amerika nın stratejik ortak gereksinimi, Atlantik-ötesi ilişkilerin ekonomik ve finansal temelleri çerçevesinde tartışılmış ve AGSP nın Avrupa- Amerika ortaklığına etkisinin niteliği belirlenmiştir. Son olarak Atlantik-ötesi ortaklık Yeni Paylaşım Savaşı ve başta Çin olmak üzere, Batı-dışı güçlerin yükselişi bağlamında ele alınmıştır. Üçüncü bölümde kendine özgü Avrupa vizyonu bulunan ve AGSP nın oluşturulmasında belirleyici rollerden birisini oynayan Fransa nın Avrupa güvenliği politikası ayrı olarak ele alınmış ve 21 nci yüzyılın arefesinde Fransa nın Avrupa güvenlik düşüncesinin Gaullism den uzaklaşarak dönüşüm geçirdiği ( Avrupalılaştığı ) ortaya konulmuştur. Tezde Avrupa nın, temel iki bileşenlerden birisi olduğu kapitalist Avro- Amerikan dünyasının günümüzdeki hegemonyasının gelecekte de devam etmesi için, Amerika ile ilişkilerinin yeniden dengelenmesini, riskelerle görevlerin yeniden paylaşılmasını istediği ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümün sonunda AGSP nın düşünsel arka planı bu varsayımlar çerçevesinde ele alınmış ve AB ile ABD nin, AGSP ile NATO nın bir-birine rakip olmadığı sonucuna varılmıştır. 5

16 Üçüncü bölümde takip edilen mantıksal çerçeve aşağıdaki gibi takdim edilebilir. Araçlar: Neoliberal Küreselleşme- Batılı tarzda modernleşme (Batı- dışı toplumları dönüştürme)- Yumuşak Emperyalizm (asimetrik ilişkilerin kurulması, sermayenin manipülasyon amacıyla kullanılması)- Batılı sivil toplumlarda zihni manipüle etme stratejileri- ötekileştirme ( düşman- öteki arayışı). Amaç: Uluslar-ötesi Batılı kapitalist güçlerin küresel hegemonyası (hegemonyayı meşru gösteren sosyal düzenin oluşturulması, sermaye birikiminin sağlanması, özellikle enerji kaynaklarının kontrolü aracılığıyla yükselmekte olan Batı-dışı güçlerin gelişiminin kontrol altına alınması). Dolaylı Sonuçlar: şiddetin artması; yeni tehditlerin ortaya çıkması; yeni ötekilerin ortaya çıkması; Batılı devletlerin güvenlik stratejilerinin değişmesi; NATO nun misyon değişikliği; AGSP nın oluşturulması ve geliştirlmesi; askeri endüstri ve diğer ilgili sektörlerin tekrar önem kazanması; Avrupa ile Amerika/ AB ile NATO arasında görev paylaşımına dayalı stratejik ortaklığın ortaya çıkması. Dördüncü bölümde AGSP nın Sovyet sonrası coğrafyaya etkisi konusu, hem AB nin kaynakları ve Batılı kaynaklar, hem Sovyet sonrası coğrafyada Rusça yayınlanan kaynaklara başvurularak incelenmiştir. Bu bölümde öncelikle AB nin Sovyet sonrası coğrafyaya yönelik izlediği politikasının genel niteliği ve Avrupa Komşuluk Politikası ele alınmıştır. Daha sonra Batılı ve Rusyalı uzmanların çalışmalarına, resmi AB ve Rusya belgelerine dayanılarak AB nin doğudaki en önemli komşusu sayılan Rusya Federasyonu ile ilişkilerinin genel niteliği, V.Putin in iktidara gelmesiyle Rusya nın değişen iç ve dış politika stratejileri, V.Putin in ikinci iktidar döneminin sonunda Rusya nın AB ve genel olarak Batı ile ilişkilerinde yaşanan değişiklikler, Rusya nın Avrupa güvenliğine ve AGSP na bakışı, güvenlik 6

17 alanında AB-Rusya ilişkilerinin dayanakları, AGSP alanında AB-Rusya arasında işbirliği olanakları incelenmiştir. Ayrıca dördüncü bölümde dondurulmuş çatışma bölgeleri başta olmak üzere, AB nin batılı BDT üyeleri olan Ukrayna ve Moldova daki ve Güney Kafkasya daki etkinliği ele alınmıştır. Daha sonra AB nin Orta Asya bölgesi ile ilişkilerinin genel niteliği, AB nin bölge devletleriyle enerji kaynakları ve güvenlik alanında ilişkileri ortaya konulmuştur. Dördüncü bölümün sonunda Sovyet sonrası coğrafyada kurulmuş olan örgütler, özellikle Avrupa güvenliği açısından önemli konuma sahip ve hakkında bazen spekülatif değerlendirmeler yapılan Şanghay Đşbirliği Örgütü ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ele alınarak, özellikleri, gelişim çizgileri, aralarındaki ilişkiler ele alınmıştır. 7

18 I. BÖLÜM AVRUPA GÜVENLĐK VE SAVUNMA POLĐTĐKASI NIN TARĐHSEL ARKA PLANI VE KURUMSAL DAYANAKLARI A. TARĐHÇE Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) AB çerçevesinde ayrı bir politika olarak 1990 ların sonundan itibaren şekillenmeye başlasa da, düşünsel temelleri, Đkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya atılan Avrupa bütünleşmesi sürecinin siyasi boyutunda bulunmaktadır. Bu nedenle AGSP nın tarihsel gelişim süreci, Avrupa Savunma Topluluğu (AST), Avrupa Siyasi Đşbirliği (ASĐ) ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ile doğrudan bağlantılıdır. Avrupa da birlik yönünde ilk kalıcı girişimler ancak Đkinci Dünya Savaşı sonrası döneminde yapılabilmiştir. 20 nci yüzyılın ilk yarısında yirmi beş yıl arayla cereyan eden iki dünya savaşı, Avrupa yı tam anlamıyla perişan etmiş ve sonuçta mağluplar da, galipler de aralarında bütünleşme formüllerini geliştirerek Avrupa da yeni bir savaş olasılığının önünü almak ve savaşın neden olduğu korkunç yıkımı gidermek istemiştir. Diğer yandan, Đkinci Dünya Savaşı nda yakılıp yıkılan Avrupa güçlerinin aksine hızlı bir şekilde büyüyen ABD, Đngiltere den sonra kapitalist dünyanın hegemon gücüne dönüşmüştür. Avrupa da otarşik, kapalı ekonomilerin kurulmasını istemeyen ve liberal ekonomi politikalar izleyen ABD, Avrupa bütünleşmesi sürecinin itici güçlerinden birisi olmuştur. 8

19 1990 ların başında Avrupa Birliği nin kurulmasını netice verecek ve 2000 lerin başında tüm Batı Avrupa ile Orta ve Doğu Avrupa nın büyük kısmını kapsayacak olan Avrupa bütünleşmesi süreci, 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun (AKÇT) kurulması ile başlamıştır. AKÇT nu kuran Paris Antlaşması nda üye devletler arasında siyasi birliğin kurulması uzun vadeli amaç olarak belirtilmiştir yılında yapılan Roma (Avrupa Ekonomik Topluluğu) Antlaşması nda ise, daha temkinli bir yaklaşım benimsenerek Avrupa Ekonomik Topluluğu nun (AET) ekonomik hedefleri ayrıntılı olarak belirtilmesine karşılık, Avrupa bütünleşmesinin siyasi hedefleri ile ilgili her hangi bir hüküm yer almamıştır. AET Antlaşması nın preambulü amaç olarak sadece Avrupa halklarının daha sıkı birliğinden söz etmektedir. Bir başka deyişle, kurucu devletler gerçekçi davranarak, dış politika, güvenlik ve savunma konularını ilk aşamada Topluluk çerçevesi dışında bırakmış ve Avrupa bütünleşmesi sürecini ekonomik konular (ortak pazarın oluşturulması) etrafında geliştirme kararı almıştır yılında AST nu kurma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, Batı Avrupa devletlerinin dış politika, güvenlik ve savunma konularında ulusal egemenliklerini zayıflatmak istemediğini ve henüz Đkinci Dünya Savaşı nın anıları tazeyken, birbirlerine tam güvenmediklerini açıkça göstermiştir. AET tamamen ekonomik hedefler doğrultusunda kurulmuş olsa da, coğrafik genişleme ve bütünleşme sürecinin ilerlemesi ile birlikte, siyasi konular ağırlık kazanmaya başlamış ve bütünleşme sürecinin derinleştirilmesi konusunda bazı gelişmeler yaşanmıştır. 2 1 Urwin, D., A Political History of Western Europe since 1945, London: Longman, 1997, s Soetendorp, B., Foreign Policy in the European Union, London: Longman, 1999, s. 70, 71. 9

20 27 Ocak 1970 yılında yapılan AET Dışişleri Bakanları toplantısında Lüksemburg Raporu kabul edilerek, üye devletler arasında dış politika alanında işbirliği geliştirme amacı ile, Avrupa Siyasi Đşbirliği (ASĐ) olarak adlandırılan bir mekanizma oluşturulmuştur. ASĐ, üye devlet Dışişleri Bakanları ile Siyasi Komite nin belli aralıklarla düzenlenen toplantılarından oluşmuştur. Đlk ASĐ toplantısı 19 Kasım 1970 tarihinde Münih te yapılmıştır. 3 ASĐ ile ilgili her hangi bir hüküm Topluluk müktesebatında yer almamıştır. Ayrıca ASĐ nin topluluk dışında ve tamamen hükümetlerarası nitelikte olması kararlaştırılmıştır. Bu nedenle, üye devlet Dışişleri Bakanlarının ASĐ çerçevesinde yaptığı toplantılar, Topluluk toplantılarından (Dışişleri Bakanlarının Bakanlar Konseyi çerçevesinde yaptığı toplantılardan) bağımsız olarak yapılmıştır. ASĐ nin tamamen Topluluk-dışı ve hükümetlerarası niteliğe sahip olması nedeniyle, Avrupa Parlamentosu ve Komisyon ilk yılları ASĐ mekanizmasından tamamen dışlanmıştır. 4 Avrupa Tek Senedi (ATS) 1986 yılında, niteliği ve işleyiş yöntemlerini değiştirmeden ASĐ ni resmileştirmiştir. Brüksel de ASĐ Başkanlığına bağlı bir sekreterliğin oluşturulması ve güvenlik politikası ile savunmanın endüstriyel ve teknolojik yönleriyle ilgili konuların ASĐ çerçevesinde müzakere etme olanağının sağlanması, ATS nin ASĐ alanında yaptığı en önemli değişiklikler olmuştur. 5 Avrupa Topluluğu (AT) kurumsal yapısı dışında çalışarak üye devletler arasında dış politika konularında koordinasyon sağlama fonksiyonunu yerine getiren ASĐ, 1970 ten 1992 ye kadar yürürlülükte kalmış ve Maastricht Antlaşması yla oluşturulan ODGP nın çekirdeği niteliğinde olmuştur. 3 Menegatti, G., Political Cooperation Dimension of the EC, EC 92, United Germany and the Changing World Order, Lall, K. (ed.), London: Sangam Books, 1993, s Holland, M., European Union Common Foreign Policy, London: St.Martin s Press, 1992, s Sjovaag, Marit, The Single European Act, Foreign and Security Policy in EU, Eliassen, K. (ed.), Oxford Univ. Press, 1998, s

21 B. AVRUPA BĐRLĐĞĐ NĐN ORTAK DIŞ VE GÜVENLĐK POLĐTĐKASI 1. Maastricht Antlaşması Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile Đlgili Hükümlerin Değerlendirilmesi 1990 ların başında totaliter rejimlerden yeni kurtulan, siyasi ve ekonomik reformları tek başına gerçekleştirme imkanlarına sahip olmayan, üstelik kendilerini güvensizlik boşluğunda hisseden Orta ve Doğu Avrupa Devletleri (ODAD leri), Avrupa ya Dönüş sloganı altında AT (sonra Avrupa Birliği) ve NATO başta olmak üzere, Batı kurumlarıyla entegre olmayı, küresel kapitalist sisteme eklemlenmeyi ulusal politikalarının başlıca hedefi yapmıştır. Diğer yandan, iki kutuplu dünya düzeninin tarihe karışması, iki Almanya nın birleşmesi ve SSCB nin dağılması, Soğuk Savaş döneminde Avrupa da var gücüyle yaşanan siyasal bölünmüşlüğü sona erdirmekle kalmadı, aynı zamanda Batı Avrupa da bütünleşme sürecinin ekonomik boyutunu tamamlama girişimleriyle birlikte, bütünleşme sürecinin siyasi boyutuyla ilgili girişimleri de gündeme getirdi. 6 Bir başka deyişle, tarihte belki ilk defa Avrupa nın kansız bir şekilde bütünleşmesinin önü açıldığı bir ortamda, AT nda da önemli dönüşümler başlamıştır. Bunun sonucunda AT, Soğuk Savaş sonrası dönemde ODAD lerinin kapitalist sisteme ve çoğulcu demokrasiye geçiş sürecini destekleme ve yönlendirme görevini üstlenmeyi, ayrıca küresel boyutta 6 ibid, s

22 sorumluluklar yüklenen tek süper güç ABD nin ortağı olmayı hedefleyen bir Avrupa Birliği ne (AB) dönüşmüştür. 7 Dış politika ve güvenlik politikası konularının bütünleşme kapsamına alınmasını, neofonksiyonalist teori çerçevesinde açıklandığı gibi spill-over (yayılma) etkisi sonucu olduğunu söylemek, pek tutarlı görünmemektedir ların başında Avrupa da siyasi bütünleşme konusunun gündeme gelmesinde ilerleyen ekonomik bütünleşme sürecinden ziyade, AT nun uluslararası kapitalist ekonomik düzenin başlıca merkezlerinden birisi olarak benimsemiş olduğu liberal değerleri korumak, geliştirmek ve yaymak istemesi ve Avrupa da değişen konjönktür sonucu ortaya çıkan siyasi, sosyal ve ekonomik değişimler etkili olmuştur. Dış politika ve güvenlik politikası konularının Avrupa bütünleşmesi süreci kapsamına alınmasında en büyük etkenin Avrupa daki dengeleri değiştiren Almanya nın birleşmesi olduğu da ileri sürülmüştür. Başta Fransa olmak üzere, birçok AT üyesi devlet, birleşmiş Almanya nın Avrupa kurumlarına sıkı bir biçimde bağlanması için, bütünleşme sürecinin derinleştirilmesini istemiştir. 9 Aralık 1991 de Almanya nın tek-taraflı bir şekilde hareket ederek Slovenya ve Hırvatistan ı tanımasından sonra, ASĐ çerçevesinde bunu gerçekleştirmenin çok zor olacağı anlaşılmıştır. 10 Diğer yandan, ODGP nın oluşturulmasında AT nun dış politika 7 Treacher, Adrian, From Civilian Power to Military Actor: The EU s Resistable Transformation, European Foreign Affairs Review, 2004, Vol 9, No 1, s Ojanen, H.; Herolf, G.; Lindahl, R., Non- Alignment and European Security Policy, Kuahava, The Finnish Đnstitute of Đnternational Affairs, 2000, s Jopp, M., Strategic Đmplications of European Đntegration, Adelphi Paper, July 1994, No 290, s Becker, Jeffrey, Asserting EU Cohesion: CFSP and the Relaunch of Europe, European Security, Winter 1998, Vol. 7, No 4, s

Lizbon Antlaşması Işığında Ortak Dişişleri ve Güvenlik Politikasının İşleyişi

Lizbon Antlaşması Işığında Ortak Dişişleri ve Güvenlik Politikasının İşleyişi Lizbon Antlaşması Işığında Ortak Dişişleri ve Güvenlik Politikasının İşleyişi Lizbon Antlaşması, Avrupa Birliği nde değişiklik yapan son antlaşmadır. Lizbon ya da Reform Antlaşması olarak adlandırılan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi:.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đşletme Kara Harp Okulu 1978-1982 YÜKSEK LĐSANS Strateji-Savunma

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Staj Programları Hakkında

Staj Programları Hakkında Staj Programları Hakkında Küresel, bölgesel ve ülke bazlı, Politik, Siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler disiplininin ana alt bölümleri, Küresel ve bölgesel güvenlik ve Uluslararası

Detaylı

Lisans. Örgün. Türkçe Yok. Yok. Yok

Lisans. Örgün. Türkçe Yok. Yok. Yok Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM LANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati Haftalık

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas Đktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü, Genel Sekreter Vekili ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI 6-9 KASIM

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,59-100

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,59-100 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2013) 6/2,59-100 59 Avrupa Birliği nin Güvenlik Yapılanmasının Tarihsel Gelişim Süreci ve Mevcut Durumu Mesut ŞÖHRET Özet İkinci Dünya savaşında adeta yıkıma uğramış

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Bahar Dönemi ZORUNLU DERSLER Uluslararası Ġlişkilerde Araştırma ve Yazma

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

2007 LİZBON ANTLAŞMASI, AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI NIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ, GÜVENLİK AKTÖRÜ OLARAK AB NİN NİTELİKLERİ

2007 LİZBON ANTLAŞMASI, AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI NIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ, GÜVENLİK AKTÖRÜ OLARAK AB NİN NİTELİKLERİ Ankara Avrupa SUPRANASYONAL Çalışmaları Dergisi BİR TASARRUF Cilt: 8, ŞEKLİ No:1 (Yıl: OLARAK 2009), s.139-164 2007 LİZBON ANTLAŞMASI, AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI NIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ, GÜVENLİK

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY IN A CHANGING WORLD DEĞİŞEN DÜNYADA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI

EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY IN A CHANGING WORLD DEĞİŞEN DÜNYADA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (18) 2009, 167-171 EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY IN A CHANGING WORLD DEĞİŞEN DÜNYADA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI Yazar : Karen E. Smith Basım : Polity Press, Cambridge, 2008

Detaylı

Kurs Programları Hakkında

Kurs Programları Hakkında Kurs Programları Hakkında Uluslararası ortamda veya uluslararası kuruluşlarda görev yapacak, Askeri eğitim kurumlarında öğrenim görecekler için Türkçe Türkiye de eğitim görecek yabancı personel için İngilizce

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2 AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ders 2 White Paper on European Governence Avrupa Yönetişimi Brüksel 25.07.2001 Yönetişim kavramının tanılanması. Gündem 21 Belgesi (1992 Rio Konferansı) Küresel Ortaklık

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ KISA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ A. LÜKSEMBURG GRUBU ÜLKELERİ - Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 41 Muzaffer Akdoğan - Estonya'nın Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 81

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ ARASİNDA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ ARASİNDA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 820 - * TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ ARASİNDA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 14.6.1997 Sayı: 23019) Kanun

Detaylı

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS İKTİSADİ KALKINMA VAKFI GENEL SEKRETERİ SUNUM PLANI AB İLE İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTALARI MÜZAKERELERDE SON DURUM VE SORUNLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ 1. İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME KAVRAMI...7 2. EKONOMİK BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ...12 2.1. Coğrafi Ölçek ve İktisadi Bütünleşme

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

AB KANUNLARI VE SAVUNMA ALIMLARININ ENTEGRASYONU

AB KANUNLARI VE SAVUNMA ALIMLARININ ENTEGRASYONU A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU VI. IPA BÖLGESEL KAMU ALIMLARI KONFERANSI AB KANUNLARI VE SAVUNMA ALIMLARININ ENTEGRASYONU Dr Aris GEORGOPOULOS Strateji

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TPQ yla gerçekleştirdiği özel söyleşide Rusya ile yaşanan gerginlikten Ukrayna nın

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri 1 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul Avrupa Birliği ÇevrePolitikası Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları (..., Maastricht, Amsterdam, Nice) İkincil Hukuk Yönergeler

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

VİZYON BELGESİ (TASLAK)

VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2016 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları ( 02-04 Kasım 2016, İstanbul ) Bilindiği üzere ulus-devlet modern bir kavramdır

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

Avrupa Birliği nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası

Avrupa Birliği nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası http://sbe.gantep.edu.tr den online ulaşılabilir Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1):66-78 (2008) Avrupa Birliği nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Haydar Efe* Milli Eğitim Bakanlığı,

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı Hazırlayanlar: Kerem Okumuş- Gülün Egeli 25 Kasım 2010, Ankara AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları

Detaylı

İşletmelerin Büyüme Şekilleri

İşletmelerin Büyüme Şekilleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İŞLETMELERİN BÜYÜMESİ İşletmelerin Büyüme Nedenleri Optimum büyüklüğe ulaşma Piyasalarda etkinliği arttırarak kar elde etme olanaklarını arttırma

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı