MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ"

Transkript

1 MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ ġenay GÖKBAYRAK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

2 Refah Devletinin Krizi ve Sosyal Güvenlik Refah devletinin kurumsallaģtığı dönemden farklı yapısal koģulların ortaya çıkıģı ve paradigma değiģimi, sosyal güvenlik sistemlerinde yeniden yapılanma gereksinimini kaçınılmaz kılmıģtır.

3 Refah Devletinin Krizi ve Sosyal Güvenlik Gelişmiş refah devleti sistemlerine sahip ülkelerde, Nüfusun yaşlanması, Gelişen tıbbi bakım teknolojilerinin getirdiği maliyet, Aile yapısında yaşanan değişimler, İstihdamda daralma ve yarattığı sosyal sorunlar, Refah devletinin gelişiminde belirleyici rolü olan sendikaların güç kaybetmesi, Küresel piyasalar ile bütünleşmede refah devleti uygulamalarının engel olarak görülmesi refah devleti ve uygulamada en önemli aracı olan sosyal güvenlik sistemlerinin sorgulanmasına yol açmaktadır.

4 Refah Devletinin Krizi ve Sosyal Güvenlik Öncelikle uluslararası kuruluşların başını çektiği tartışmaların odak noktasını sosyal güvenlik sistemlerinin finansal açıdan sürdürülebilirliği ve devletin sistemdeki rolünün ne olması gerektiği oluşturmaktadır.

5 SOSYAL GÜVENLİKTE KAMU-PİYASA ORTAKLIĞI Mesleki emeklilik programları (MEP), da dahil olmak üzere özel emeklilik programları, refah devletinin krizi sonrası yeniden yapılanma sürecinde ortaya çıkan kamupiyasa ortaklığının ürünüdür. Sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yapılanması, kamunun azalan rolüne karģılık, piyasanın rolünün geniģletildiği bir süreci ortaya çıkarmaktadır.

6 EMEKLİLİK REFORMLARI Reform Biçimi Parametrik Reformlar Yapısal Reformlar İçerik -Emekli olma koģullarının zorlaģtırılması -Kamu emeklilik sisteminden sağlanan karģılıkların azaltılması Tamamlayıcı Emeklilik Programları

7 Çok Basamaklı Emeklilik Sistemleri BEP MEP KEP

8 Çok Basamaklı Emeklilik Sistemleri KEP Asgari emeklilik güvencesi Gelirin yeniden dağılımı MEP Emeklilikte gelir düzeltici etki BEP Bireysel tasarruf yapabilme ve değerlendirme

9 MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARI Mesleki emeklilik programları, Firma (ABD, Belçika, Almanya, Ġtalya) ya da sektör (Ġskandinav ülkeleri) düzeyinde örgütlü, Katılımın zorunlu ya da gönüllü, Fon biriktirim yöntemine dayalı, TanımlanmıĢ karģılık ya da katkı esaslı programlardır. Son dönemde tanımlanmıģ karģılık esasından, tanımlanmıģ katkı esasına geçiģ hızlanmakta ve böylece program riskleri çalıģan üzerinde kalmaktadır. Gelirin zamanlar arası transferi ile emeklilik döneminde gelir düzeltici etki iģlevine sahiptir.

10 MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARI Farklı ülke deneyimleri ülkelerin Refah rejimlerinin Endüstri iliģkileri sisteminin ĠĢgücü piyasaları ve istihdam biçimlerinin ĠĢletme yapısının Gelir dağılımı durumunun mesleki emeklilik programlarının kapsam ve iģleyiģinde temel belirleyiciler olduğunu göstermektedir.

11 UYGULAMA SONUÇLARI A-tipik ve gelirin sürekli olmadığı iģlerde çalıģanları dıģlayıcı etki Gelir düzeyi düģük çalıģanları dıģlayıcı etki Kadın ve göçmen iģçileri dıģlayıcı etki Endüstri iliģkileri kurumsallaģmıģ ve sendikaların görece güçlü olduğu ülkelerde kapsamın göreli geniģliği Büyük ölçekli iģletmelerde kapsamın göreli geniģliği ĠĢletmeler açısından küresel rekabetin kapsamı daraltıcı etkisi Gelir dağılımı eģitsizliklerini artırıcı etki KuĢak içi ya da arası gelir dağılımı iģlevinin olmaması Gelir eģitsizliğinin zamanlar arası transferi Vergi teģviklerinin gelir dağılımı eģitsizliğini artırması Küresel krizin fonların getirisini azaltması

12 TÜRKİYE de SOSYAL GÜVENLİK ve EMEKLİLİK SİSTEMİ Sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigorta modeline dayanmaktadır. Sistem farklı çalıģan statülerine yönelik farklılaģan sistemler olarak oluģmuģ ve geliģmiģtir.

13 EMEKLİLİK SİSTEMİ Kamu emeklilik programı, TanımlanmıĢ karģılık esaslıdır. Dağıtım yöntemine göre finanse edilmektedir. ĠĢçi ve iģveren prim ödemektedir. Devlet katkısı sistemin finansman açığını kapatma Ģeklindedir.

14 EMEKLİLİK SİSTEMİ Primsiz sistem kapsamında 2022 Sayılı Kanun (65 YaĢ Kanunu), herhangi bir geliri ve güvencesi olmayan yoksul yaģlılara aylık ödemesi yapılmaktadır yılında 4632 Sayılı Kanun ile Bireysel Emeklilik Programı oluģturulmuģtur.

15 EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSMAN KRİZİ Primlerin ücret ve prime esas kazanç düzeyinde yaģanan düģüģler sonucunda azalması. Ġhracata dayalı büyüme politikalarının iç talebi kısmak için reel ücretleri azaltıcı etkisi, eģ anlı olarak prime esas kazanç tavan ve taban aralığının daralmasının hem prim gelirlerini azaltması hem de gelir dağılımı eģitsizliğini artırması.

16 EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSMAN KRİZİ ĠĢgücü piyasasının yapısal sorunları Tarım kesiminin istihdamdaki payının fazla oluģunun kapsam sorunu yaratması Kentlerde istihdamın enformel sektör iģlerinde yoğunlaģması Kayıt dıģı istihdamın yüksekliği Kayıt dıģı istihdamın farklı biçimleri (Tam kayıt dıģılık, çift bordro, eksik süreli bildirim) A-tipik çalıģma biçimlerinde artıģ Kadınların iģgücüne katılım oranlarının düģüklüğü ve sisteme bağımlı olarak katılımı

17 EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSMAN KRİZİ ĠĢgücü piyasalarının yapısal sorunları ĠĢsizlikte artıģ Genç iģsizliğinin yüksekliği (Açılamayan fırsat penceresi) YaĢlanma etkilerinin ilerleyen süreçte oldukça hızlı ve yoğun hissedilecek olması

18 EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSMAN KRİZİ ĠĢletme ölçeklerinin küçüklüğü ve kırılgan yapılarının sisteme düzenli katkı olanağı sunamaması Denetimlerin yetersizliği Artan yoksulluk ve gelir dağılımı eģitsizliğinin sisteme pasif bağımlı kitlesini artırması

19 EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSMAN KRİZİ Bağımlı sayısının yüksekliği Ekim 2010 itibariyle, 16 milyon aktif sigortalı, 9,4 milyon pasif sigortalı 34,7 milyon bağımlı bulunmaktadır.

20 EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSMAN KRİZİ Prim gelirlerinin, giderleri karģılayamaması 2009 yılında, 4-a kapsamında prim geliri 38,1 milyar TL, ödeme 38,3 milyar TL 4-b kapsamında 5,1 milyar TL; ödeme 10,8 milyar TL 4-c kapsamında 11,5 milyar TL; ödeme 18,3 milyar TL

21 EMEKLİLİK SİSTEMİNİN FİNANSMAN KRİZİ Sisteme popülist amaçlı müdahaleler Prim karģılığı olmayan ödemeler Emeklilik yaģının düģürülmesi Prim afları

22 Sisteme Yapılan Bütçe Transferi Yıllar GSYİH ORANI (%) , , , , , , , , , , , , (Ocak-Kasım) 4,70

23 EMEKLİLİK REFORMLARI Parametrik reformların amacı sistemin gelirlerini artırmak, giderlerini azaltmaktır. Ġlk olarak 1999 tarihli 4447 Sayılı Kanun ile, Prime esas gün sayısı ve kazanç tavanın yükseltilmesi Sosyal güvenlik destek priminin yükseltilmesi SSK emeklisi noter ve avukatlar için %15 sosyal güvenlik destek primi Bağkur emeklileri için %10 sosyal güvenlik destek primi Emeklilik yaģının kademeli artıģı Emeklilik aylığı hesabında tüm çalıģılan dönemin kazancının hesaba alınması Emekli aylığı miktarında azalma

24 EMEKLİLİK REFORMLARI Son sosyal güvenlik reformu ile, Emeklilik yaģının yükseltilmesi (58-60) Kademeli artıģ ile 2048 yılında 65 yaģında emeklilik Prim ödeme gün sayılarının artırılması Aylık bağlama oranının değiģtirilmesi (25 yıl çalıģan 9000 gün prim ödeyen için aylık miktarı ortalama aylık ücretinin %50 si) Tüm çalıģma süresi boyunca ortalama aylığın, emekli aylığı hesabında esas alınması Emekli aylıklarının güncellenmesinde, ağırlıklı olarak fiyat artıģlarının dikkate alınması ve dolayısıyla büyümeden emeklilerin pay alamaması

25 EMEKLİLİK REFORMLARI GerçekleĢtirilen düzenlemeler ile, kamu emeklilik programından emekli olmanın geniģ bir çalıģan kesimi için zorlaģması Kamunun sistemdeki rolünün daralması

26 EMEKLİLİK REFORMU Süreç içerisindeki geliģmeler, kamu emeklilik programının azalan rolünün, özel emeklilik programları ile tamamlanacağını göstermektedir yılında Bireysel Emeklilik Programı (üçüncü basamak) sisteme dahil edilmiģtir. II. basamak mesleki emeklilik programı (birkaç istisna dıģında) henüz sistem içerisinde yer almamakla birlikte, yaģanan geliģmeler sisteme bu basamağın da eklenme olasılığını artırmaktadır.

27 Mesleki Emeklilik Programlarının Uygulanabilirliği Türkiye de OYAK, Amele Birliği ve bazı banka ve sigorta Ģirketlerinin oluģturdukları sandıklar MEP olarak değerlendirilmektedir. Ancak genel nitelikli tamamlayıcı programlar bulunmamaktadır.

28 Mesleki Emeklilik Programlarının Uygulanabilirliği MEP in uygulanabilirliği için, Bireysel emeklilik sisteminin geliģimi, Türkiye deki iģgücü piyasası, istihdam yapısı ve endüstri iliģkileri sisteminin özellikleri yol gösterici olacaktır.

29 BİREYSEL EMEKLİLİK PROGRAMI 2001 yılında 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Amaç Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesi dir.

30 PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ Kamu emeklilik programını tamamlayıcı niteliktedir. Katılım gönüllüdür. TanımlanmıĢ katkı esasına dayanmaktadır. Bireysel ve grup emeklilik sözleģmeleri yapılabilmektedir. ĠĢveren katkısı olanaklıdır. Program kuruluģ izni alan Bireysel Emeklilik ġirketleri tarafından yürütülmektedir. Programın Hazine MüsteĢarlığı, SGK, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından denetlenmektedir.(ġç denetim) DıĢ denetim bağımsız denetleme kuruluģları tarafından yapılmaktadır. Programın geliģimi vergi avantajları ile desteklenmektedir.

31 Emekliliğe Hak Kazanma Koşulları En az 10 yıl sistemde kalmak 56 yaģını doldurmak Ģartıyla emekli olunabilmektedir. Emekli maaģı, aylık, üç aylık, altı aylık ya da yıllık ödenebilmektedir.

32 BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PROGRAMININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

33 Katılım Durumu Katılımcı sayısı süreç içerisinde artarak, kiģiye ulaģmıģtır. Ancak yıllar içerisinde sona eren sözleģme oranın arttığı görülmektedir(2004 %5; 2009 %34) Ayrılma nedenleri arasında birikime ihtiyaç duyma (%72) ön plana çıkmaktadır. Sistem esas olarak tasarruf amaçlı kullanılmaktadır.

34 Katılımcı Profili Genç yaģ grubu ağırlıklı Katılım 25 yaģ altı (%6,3), yaģ (%17,3) ve 56+ yaģ üstü (%4,1) düģük yaģ (%38,3) ve yaģ (%33,8) yüksek Kadın katılım oranı (%40), erkek katılım oranına (%60) göre düģük

35 Katılımcı Profili Geliri asgari ücretin iki katı ile üç katı olanlar katılımcılar içerisinde ön plana çıkmaktadır (%60). Düzenli katkıların, katkı payı aralıklarına göre dağılımı, 250 TL ve üzeri katkı payının ön plana çıktığını göstermektedir. Program öncelikle orta ve üst gelir gruplarına yöneliktir. GeniĢ bir nüfus kesimi için emeklilik güvencesi sağlamada etkin bir araç değildir.

36 Bireysel Emeklilik Piyasası Sermaye piyasalarını derinleģtirici etkide bulunmaktadır. Fonların ortalama getiri oranı 2009 yılında %21, 5 dir. Fonlar daha çok kamu borçlanma senetlerinde değerlendirilmektedir. Sabit getirili araçlara yönelme küresel krizin etkisinin görece az hissedilmesine neden olmuģtur.

37 Bireysel emeklilik programının süreç içerisindeki geliģimi emeklilik güvencesine en fazla ihtiyacı olan nüfus gruplarına yönelik dıģlayıcı bir etkinin olduğunu göstermektedir. Sisteme iģveren katkısı yok denecek kadar az düzeydedir yılında toplam katkı payının ödeyenlere göre dağılımı Sadece iģveren katkısının %1, ĠĢveren çalıģan katkısında iģveren ödemesinin %2 olduğunu göstermektedir.

38 Sistemden ayrılmalar süreç içerisinde artmaktadır. BEP in geliģimi, mesleki emeklilik programlarının uygulanabilirliği konusunda soru iģaretleri yaratmaktadır.

39 ĠġGÜCÜ PĠYASASININ ÖZELLĠKLERĠ ve MESLEKĠ EMEKLĠLĠK PROGRAMLARININ UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ

40 Küçük üreticilik ve enformelleģme? ĠĢletme ölçekleri? Kayıt dıģı istihdam? Büyük ölçekli iģletmelerin yaklaģımı? BEP na iģveren katılımı? Üretim süreçlerinin özellikleri? Vasıflı iģgücünün iģsizliği? TanımlanmıĢ katkı esaslı olması durumunda sisteme katkı sorunu? Gelir dağılımı eģitsizliğini güçlendirici etki? SendikalaĢma oranları? Endüstri iliģkileri ve sosyal diyalog mekanizmaları?

41 SONUÇ Sistemi finansman soruna neden olan iģgücü piyasasına iliģkin yapısal sorunlar çözülmeden, MEP ın uygulama olasılığı zayıftır. Emeklilik reformları, uygun iģgücü piyasası politikaları ile birlikte gerçekleģtirilmek zorundadır. Farklı politika alternatiflerinin olabileceği göz ardı edilmemelidir.

42 SONUÇ Emeklilik sisteminin etkinliği, ĠĢgücünü üretken kılacak eğitim ve istihdam politikalarına Ekonomik büyümeyi sağlayacak istihdam dostu makro-ekonomik politikalara, Büyümeden yaģlıların pay alabileceği adil gelir dağılımını sağlayacak sosyal politikalara bağlı olarak değiģecek; bu yapı aynı zamanda MEP nın uygulama Ģansını da artırabilecektir.

HAYAT SĠGORTALARI VE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠ

HAYAT SĠGORTALARI VE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HAYAT SĠGORTALARI VE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK

Detaylı

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997 SIGMA YönetiĢim ve Yönetimde GeliĢim için Destek Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak bir giriģimi KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2007, Cilt: II, Sayı:II GÜZ BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI Yusuf BAYRAKTUTAN Mustafa ġahġn Özet Türkiye de sosyal

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM NEDİR-NİÇİN GEREKLİDİR?

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM NEDİR-NİÇİN GEREKLİDİR? SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM NEDİR-NİÇİN GEREKLİDİR? Toplumsal yaşamın belki de en önemli unsurlarından birisi, bireylerin karşı karşıya kaldıkları risklerde birbirlerine

Detaylı

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Gülsün İŞSEVEROĞLU Zeynep HATUNOĞLU ÖZET Türkiye de 27 Ekim 2003

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK REJİMİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILARAK TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Yüksek

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK HAZIRLAYANLAR Proje Koordinatörü Prof. Dr. Esfender KORKMAZ Proje Grubu Üyeleri Doç. Dr. Tekin AKGEYİK Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ NDE ASGARĠ GELĠR PROGRAMLARI RAPORU

AVRUPA BĠRLĠĞĠ NDE ASGARĠ GELĠR PROGRAMLARI RAPORU Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Artırılması için Teknik Destek Projesi, Türkiye Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim Araştırma Projesi Kapsamında

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim Araştırma Projesi Kapsamında 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim Araştırma Projesi Kapsamında İşgücü Piyasasına Bakış, Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış ve Sağlık Sistemine Bakış Raporlarının Özet Bulguları 27 Kasım 2012

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI LEONARDO DA VĠNCĠ HAREKETLĠLĠK PORJESĠ DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ ĠNGĠLTERE PROJE GRUBU RAPORU 2008 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4101-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN CHP İLE AKP NİN KARŞILAŞTIRILMASI

SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN CHP İLE AKP NİN KARŞILAŞTIRILMASI SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN CHP İLE AKP NİN KARŞILAŞTIRILMASI Selahaddin BAKAN* Hakan ÖZDEMİR** ÖZET Bu çalıģmada siyasal yelpazedeki yerini sosyal demokrat olarak tanımlayan CHP ile muhafazakâr sağ olarak

Detaylı

EĞĠTĠM ve GELĠR DAĞILIMI EġĠTSĠZLĠĞĠ

EĞĠTĠM ve GELĠR DAĞILIMI EġĠTSĠZLĠĞĠ KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:15 Aralık/2008 EĞĠTĠM ve GELĠR DAĞILIMI EġĠTSĠZLĠĞĠ Abstract Ġsa ALTINIġIK * Hasan Sencer PEKER ** Each individual in an economy may not be able to earn revenue to live by

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2011 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu Ġçindekiler Ortaklık Yapısı... 1 Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler... 1 Kurumsal Profil...

Detaylı

BĠREYSEL EMEKLĠLĠK FONLARINDA RĠSK YÖNETĠMĠ VE RĠSKE MARUZ DEĞER ANALĠZĠ *

BĠREYSEL EMEKLĠLĠK FONLARINDA RĠSK YÖNETĠMĠ VE RĠSKE MARUZ DEĞER ANALĠZĠ * Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 9 (4) 2009: 1463-1483 BĠREYSEL FONLARINDA RĠSK YÖNETĠMĠ VE RĠSKE MARUZ DEĞER ANALĠZĠ * RISK MANAGEMENT AND VALUE AT RISK ANALYSIS IN THE INDIVIDUAL PENSION FUNDS

Detaylı

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI VE SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU Ayşe DERİCİOĞULLARI Cem ERGUN Giriş Bu çalışmada, öncelikle sosyal devlet kavramı ve sosyal devletin temel sorumluluk alanlarından olan sosyal

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-62-8 YAYIN NO: KB: 2857 - ÖİK: 711 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

Strateji Belgesi: Sosyal Güvenlik Konusunda Avrupa Birliği Sosyal Müktesebatının Türk Mevzuatına Aktarılması

Strateji Belgesi: Sosyal Güvenlik Konusunda Avrupa Birliği Sosyal Müktesebatının Türk Mevzuatına Aktarılması Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Strateji Belgesi: Sosyal Güvenlik Konusunda Avrupa Birliği Sosyal Müktesebatının Türk Mevzuatına Aktarılması Sosyal Güvenlik

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

Dönem : 21 Yasama Yılı: 3. T.B.M.M. (S. Sayısı: 580)

Dönem : 21 Yasama Yılı: 3. T.B.M.M. (S. Sayısı: 580) Dönem : 21 Yasama Yılı: 3 T.B.M.M. (S. Sayısı: 580) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/693)

Detaylı

DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI

DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI SOSYAL GÜVENLİK DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik Metal-İş

Detaylı

Hesap Dönemi Ġçinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler

Hesap Dönemi Ġçinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler 1 Ġçindekiler Sayfa No: Ortaklık Yapısı... 1 Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler 1 Kurumsal Profil... 1 Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçiler ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 ANKARA Ocak 2014 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016), Yüksek Planlama Kurulunun 2014/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİMİZDEKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Suat UĞUR *

SOSYAL GÜVENLİĞİMİZDEKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Suat UĞUR * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:2, 2002 SOSYAL GÜVENLİĞİMİZDEKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Suat UĞUR * I. GİRİŞ İnsanoğlu varolduğundan beri hastalık, sakatlık,

Detaylı

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İ.A.ACAR, İ.KİTAPCI Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İbrahim Attila ACAR İsmail KİTAPCI Özet Sosyal güvenlik en temel insan haklarından birisidir. Herkes

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı