Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı"

Transkript

1 YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012

2 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı Yapı Kredi Sigorta 2012 Faaliyet Raporu içeriği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 516 ncı maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 28 Ağustos 2012 tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ġirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari Ġçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ile tanımlanan asgari içerik Ģartlarına uygun olarak hazırlanmıģ olup, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının 21 Mart 2013 PerĢembe günü gerçekleģtirilmesinin kararlaģtırılmasını müteakip, 26 ġubat 2013 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu na bildirilmiģtir. Yapı Kredi Sigorta 2012 Faaliyet Raporu, 26 ġubat 2013 tarih ve 70/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıģtır Faaliyet Raporumuz esasen Türk Ticaret Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmakla beraber, tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 17, 18, 19 ve 20 nci maddeleri ile tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun 8. maddesine dayanılarak Hazine MüsteĢarlığı tarafından hazırlanan ve 07 Ağustos 2007 tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Mali Bünyelerine ĠliĢkin Yönetmelik ile tanımlanan usul ve esaslar ile diğer sigortacılık mevzuatı gereği verilmesi gereken bilgileri de karģılamaktadır. Bu bağlamda sigortacılık usul ve esasları çerçevesinde Yönetim Kurulu kararına ek olarak sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Mali Bünyelerine ĠliĢkin Yönetmelik doğrultusunda Faaliyet Raporu Yönetim Beyanı da düzenlenmiģtir. Türk Ticaret Kanunu nun 1534 üncü geçici maddesi gereği Yapı Kredi Sigorta 2012 Yılı Faaliyet Raporu, bağımsız denetime tabi olmamakla beraber, Hazine MüsteĢarlığı tarafından sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Mali Bünyelerine ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri gereği bağımsız denetime tabi olup, Bağımsız Denetim Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk GörüĢü bu çerçevede düzenlenmiģtir.

3 Ġçindekiler BÖLÜM 1 SunuĢ... 1 Yapı Kredi Sigorta A.ġ. Olağan Genel Kurul Gündemi... 2 Yönetim Kurulu ndan Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına ĠliĢkin Konsolide Olmayan Özet Finansal Bilgiler... 5 Tarihçe Yılı Ġçinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler... 8 ġirket in Ortaklık Yapısı ve Sermayesine ĠliĢkin Bilgiler Yönetim Kurulu BaĢkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı Dünyada Sigortacılık Türkiye de Sigortacılık Yapı Kredi Sigorta da 2012 Yılına ĠliĢkin Değerlendirmeler Yapı Kredi Sigorta daki GeliĢmeler Yapı Kredi Sigorta nın Faaliyetlerine ĠliĢkin Önemli GeliĢmeler Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu Maddesi Kapsamında Hazırlanan Bağlı ġirket Raporu Sanata Destek ve Sosyal Sorumluluk Teknik Sonuçlar BÖLÜM 2 Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Yönetim Kurulu Denetçiler Üst Yönetim Ġç Denetim Organizasyon ġeması Genel Müdürlük ve Bölge Yöneticileri Denetçilerin Görev Süreleri ve Mesleki Deneyimleri Genel Kurul a ĠliĢkin Hususlar Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ġirket in Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı ĠĢlemlere ĠliĢkin Bilgiler Ġnsan Kaynakları Uygulamalarına ĠliĢkin Bilgiler Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu Denetçiler Raporu Ġç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Ġç Kontrol ve MASAK Uyum Faaliyetleri Hakkında Bilgiler BÖLÜM 3 Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine ĠliĢkin Değerlendirmeler Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Beyanı Yapı Kredi Sigorta Yıllık Faaliyet Raporuna ĠliĢkin Beyan Bağımsız Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta Konsolide Olmayan Finansal Tablolara ĠliĢkin Beyan Konsolide Olmayan Finansal Tablolar Bağımsız Denetim Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk GörüĢü Ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosu Bilanço Kârının Dağıtımı Mali Durum, Kârlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne ĠliĢkin Değerlendirme Risk Türleri Ġtibarıyla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına ĠliĢkin Bilgiler Rapor Dönemi Dahil BeĢ Yıllık Döneme ĠliĢkin Özet Finansal Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar BÖLÜM 4 Konsolide Finansal Bilgiler Bağımsız Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta Konsolide Finansal Tablolara ĠliĢkin Beyan Konsolide Finansal Tablolar Konsolide Edilen Ortaklıklara ĠliĢkin Bilgiler Hissedarlara Bilgi YKSGR Hisse Senedi 2012 Yılı Performansı ĠletiĢim Bilgileri

4 BÖLÜM 1 SunuĢ 1

5 Olağan Genel Kurul Gündemi 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı nın seçimi, 2. ġirket Yönetim Kurulu nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu nun ve Yönetim Kurulu Raporu nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı hesap dönemine iliģkin Denetçi Raporu nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti nin okunması, yılı hesap dönemine iliģkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değiģikliğin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ġirket in 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara iliģkin ġirket in Kâr Dağıtım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu nun önerisinin kabulü, değiģtirilerek kabulü veya reddi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli onayın alınmıģ olması Ģartıyla; Yönetim Kurulu nun ġirket Esas SözleĢmesi nin tüm maddelerinin değiģikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiģtirilerek kabulü veya reddedilmesi, 10. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme KuruluĢu seçiminin onaylanması, 14. Yönetim Kurulu nun, Genel Kurul çalıģma esas ve usullerine iliģkin kuralları içeren Genel Kurul Ġç Yönergesi teklifinin kabulü, değiģtirilerek kabulü veya reddi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde iliģkili taraflarla yapılan iģlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ġirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ġirket in sosyal yardım amacıyla 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağıģ ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağıģlar için üst sınır belirlenmesi, 2

6 18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eģ ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; ġirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıģmasına neden olabilecek nitelikte iģlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, ġirket le kendisi veya baģkası adına iģlem yapabilmeleri, ġirket in faaliyet konusuna giren iģleri, bizzat veya baģkaları adına yapmaları ve aynı tür iģleri yapan Ģirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer iģlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim Ġlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleģtirilen iģlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 19. Denetçilerin seçilmesi, 20. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı BaĢkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 21. Dilek ve görüģler. 3

7 Yönetim Kurulu ndan... Sayın Ortaklarımız, ġirketimiz, 2012 yılında sağlık branģında 507 milyon TL ve sağlık dıģı branģlarda 720 milyon TL olmak üzere toplam 1 milyar 227 milyon TL lik prim üretimi gerçekleģtirmiģtir. Yetkin personeli ile en kaliteli hizmeti sağlayan; güven veren, yenilikçi ve müģteri odaklı çalıģma ilkelerinden sapmayan; düzenli ve sistematik iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri ile güvence altına alınan ġirketimiz in 2012 yılı finansal durumunu yansıtan, bilanço ve kâr-zarar hesaplarını inceleme ve onaylarınıza sunarız. Yönetim Kurulu 4

8 Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına ĠliĢkin Konsolide Olmayan Özet Finansal Bilgiler BaĢlıca Göstergeler (Aksi belirtilmedikçe veriler TL bazındadır.) Finansal Göstergeler 31 Aralık Aralık 2012 ArtıĢ Oranı (%) Toplam Prim Üretimi ,1 Toplam Teknik Kâr ,9 Toplam Aktifler ,9 ÖdenmiĢ Sermaye ,5 Özkaynaklar ,3 Vergi Öncesi Kâr ,5 Net Kâr ,3 Özet Finansal Bilgiler 31 Aralık Aralık 2012 ArtıĢ Oranı (%) Özkaynaklar ,3 Nakit Değerler ve Finansal Varlıklar ,5 Aktif Toplamı ,9 Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı ,4 Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı ,1 Yazılan Prim Net ,9 KazanılmıĢ Prim Net ,0 GerçekleĢen Hasarlar Net ,9 Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri ,0 Devam Eden Riskler KarĢılığı ,1 Diğer Teknik KarĢılıklarda DeğiĢim Net ,8 Tahakkuk Eden Rücu Sovtaj Gelirleri ,3 Diğer Teknik Gelirler Net ,7 Faaliyet Giderleri ,7 Teknik Bölüm Dengesi ,9 Yatırım Gelirleri ,3 Yatırım Giderleri ,7 Diğer Gelir (Giderler) ,6 Dönem Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler ,2 Vergi Sonrası Dönem Kârı ,3 5

9 31 Aralık Aralık 2012 Prim Dağılımı Primler Oran (%) Primler Oran (%) Yangın ve Doğal Afetler , ,1 Nakliyat , ,6 Su Araçları , ,3 Kara Araçları Sorumluluk , ,4 Kara Araçları , ,4 Hava Araçları Sorumluluk , ,1 Hava Araçları , ,2 Genel Zararlar , ,5 Kaza , ,6 Kredi 0 0,0 0 0,0 Genel Sorumluluk , ,2 Hastalık/Sağlık , ,3 Hukuksal Koruma , ,3 Toplam , ,0 31 Aralık Aralık 2012 Hasar Dağılımı Ödenen Hasarlar Oran (%) Ödenen Hasarlar Oran (%) Yangın ve Doğal Afetler , ,4 Nakliyat , ,5 Su Araçları , ,4 Kara Araçları Sorumluluk , ,4 Kara Araçları , ,0 Hava Araçları Sorumluluk 0 0,0 0 0,0 Hava Araçları 0 0, ,1 Genel Zararlar , ,2 Kaza , ,3 Kredi 0 0,0 0 0,0 Genel Sorumluluk , ,3 Hastalık/Sağlık , ,4 Hukuksal Koruma , ,0 Toplam , ,0 BaĢlıca Rasyolar (%) 31 Aralık Aralık 2012 Teknik Kâr / Prim Üretimi 6,2 7,0 Vergi Öncesi Kâr / Toplam Aktifler 5,9 7,0 Vergi Öncesi Kâr / Özkaynaklar 17,3 22,8 Prim Üretimi / Toplam Aktifler 94,4 98,5 Özkaynaklar / Toplam Aktifler 34,3 30,7 6

10 Tarihçe 1943 yılında Halk Sigorta adı ile kurulan ġirketimiz in %75 i 1972 yılında DoğuĢ Grubu na ait olan Yapı Kredi Bankası tarafından satın alınmıģtır yılında Çukurova Grubu nun Yapı Kredi Bankası nı satın alması ile Çukurova Grubu bünyesine katılmıģtır. ġirketimiz in hisse senetleri 19 Ekim 1994 tarihinden itibaren Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda iģlem görmekte olup, sermayesinin %33,69 u halka açılmıģ durumdadır. Halk Sigorta bünyesinde birer departmanda yürütülen sağlık ve hayat sigortası branģlarındaki faaliyetler, sigortacılık mevzuatındaki değiģiklikler doğrultusunda, 1990 yılında %100 Halk Sigorta iģtiraki olarak kurulan Halk YaĢam Sigorta A.ġ. bünyesinde sürdürülmeye baģlanmıģtır yılında ġirketimiz in ismi Yapı Kredi Sigorta A.ġ. olarak değiģirken, iģtiraki Halk YaĢam Sigorta A.ġ. nin ismi de Yapı Kredi YaĢam A.ġ. olmuģtur yılının son aylarında TBMM alt komisyonlarında görüģülmeye baģlanan Bireysel Emeklilik Yasa Tasarısı, bireysel emeklilik fonu oluģturacak sigorta Ģirketlerinin sadece hayat sigortası branģında faaliyet göstermesi Ģartını içermektedir. Bu hüküm doğrultusunda, Yapı Kredi YaĢam Sigorta nın Bireysel Emeklilik branģında faaliyet gösterebilmesine yönelik olarak, grubumuz adına sağlık branģı üretimi 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren Yapı Kredi Sigorta tarafından gerçekleģtirilmeye baģlanmıģtır. Yapı Kredi Sigorta bünyesindeki hayat portföyü ise aynı tarih itibarı ile Yapı Kredi YaĢam Sigorta ya devredilmiģ ve ismi 2002 yılında Yapı Kredi Emeklilik olarak değiģmiģtir. Yapı Kredi Bankası ve iģtiraklerinin 28 Eylül 2005 tarihi itibariyle Koç Finansal Hizmetler e devredilmesiyle, Yapı Kredi Sigorta faaliyetlerini, Koç Finansal Hizmetler bünyesinde sürdürmektedir. Yapı Kredi Sigorta halen kaza, hastalık/sağlık, kara araçları, raylı araçlar, hava araçları, su araçları, nakliyat, yangın ve doğal afetler, genel zararlar, kara araçları sorumluluk, hava araçları sorumluluk, su araçları sorumluluk, genel sorumluluk, kredi, emniyeti suistimal, finansal kayıplar ve hukuksal koruma branģlarında faaliyet göstermektedir. Kurulduğu yıllarda sektör içerisinde küçük ama sağlam bir yapıya sahip olan Yapı Kredi Sigorta, ilerleyen yıllarda pazar payını arttırmıģtır. 59 Ģirketin faaliyet gösterdiği günümüz hayat dıģı sigorta sektöründe toplamda %7,2 pazar payına sahiptir. Sağlık sigortası branģında ise %22,7 lik pazar payı ile lider konumdadır. Lider sigorta Ģirketleri arasındaki konumunu sürekli koruyan Yapı Kredi Sigorta, öngörüleri, gereken aksiyonları cesurca uygulaması ve yenilikçi yaklaģımı ile Türk Sigorta Sektörü nde lokomotif rolü ile anılmaktadır. Yapı Kredi Sigorta; Ġstanbul da Genel Müdürlük, Merkez Bölge Müdürlüğü, Kadıköy ve Bakırköy Bölge Müdürlükleri ve Akdeniz, Ege, Güney, Ġç Anadolu, Bursa Bölge Müdürlükleri ile faaliyet göstermektedir. Ayrıca, tüm Türkiye ye yayılmıģ olan profesyonel acenteleri ve tüm YKB ġubeleri ile müģterilerine her türlü sigortacılık hizmetini ulaģtırmaktadır. 7

11 2012 Yılı Ġçinde Ana SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler ESKĠ METĠN MADDE 10 : ĠDARE MECLĠSĠ YENĠ METĠN MADDE 10 : ĠDARE MECLĠSĠ 10.1 ġirketin iģleri ve idaresi, Umumi Heyetçe, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, pay sahipleri arasından seçilecek en az üç azadan oluģan bir Ġdare Meclisi tarafından yürütülür Hükmi Ģahıslar Ġdare Meclisi Azası olamazlar. Pay sahibi hükmi Ģahısların, kendi mensupları arasından aday olarak gösterecekleri temsilcileri Ġdare Meclisi Azası seçilebilirler. Ġdare Meclisine, bu nitelikte olarak seçilen azanın, temsilcisi bulunduğu hükmi Ģahıstan ayrılması halinde azalık sıfatı zail olur Ġdare Meclisi Azasından her biri (5) beģ TL itibari kıymette payını Ģirkete tevdie mecburdur. Bu paylar azanın Umumi Heyetçe ibrasına kadar vazifesinden doğan sorumluluğa karģı merhun hükmünde olup baģkalarına devrolunmaz ve Ģirketten geri alınamaz. ġirket Ġdare Meclisinin muvafakatiyle, rehin makamında olan bu paylar bir üçüncü Ģahıs tarafından da yatırılabilir ġirketin iģleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilen en az 5 azadan oluģan bir Ġdare Meclisi tarafından yürütülür. Ġdare Meclisinde görev alacak bağımsız azaların sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime iliģkin düzenlemelerine göre tespit edilir Hükmi Ģahıslar Ġdare Meclisi Azası olamazlar. Pay sahibi hükmi Ģahısların, kendi mensupları arasından aday olarak gösterecekleri temsilcileri Ġdare Meclisi Azası seçilebilirler. Ġdare Meclisine, bu nitelikte olarak seçilen azanın, temsilcisi bulunduğu hükmi Ģahıstan ayrılması halinde azalık sıfatı zail olur. ESKĠ METĠN MADDE 12 : ĠDARE MECLĠSĠNE GEÇĠCĠ AZA SEÇĠMĠ YENĠ METĠN MADDE 12 : ĠDARE MECLĠSĠNE GEÇĠCĠ AZA SEÇĠMĠ Ġdare Meclisinde herhangi bir azalık açılırsa, Ġdare Meclisi, geçici olarak aza seçip ilk toplanacak Umumi Heyetin tasdikine sunar. Bu suretle seçilen aza, Umumi Heyet toplantısına kadar vazife görür ve Umumi Heyetçe seçiminin tasdiki halinde, yerine geldiği azanın kalan süresini tamamlar. Ġdare Meclisinde herhangi bir azalık açılırsa, Ġdare Meclisi, geçici olarak aza seçip ilk toplanacak Umumi Heyetin tasdikine sunar. Bu suretle seçilen aza, Umumi Heyet toplantısına kadar vazife görür ve Umumi Heyetçe seçiminin tasdiki halinde, yerine geldiği azanın kalan süresini tamamlar. Yıl içinde Ġdare Meclisi azalıklarında boģalma olması veya Bağımsız Ġdare Meclis azasının bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve Ġlk Umumi Heyetin onayına sunulur. 8

12 ESKĠ METĠN MADDE 14 : ĠDARE MECLĠSĠNĠN TOPLANTILARI VE NĠSAPLARI YENĠ METĠN MADDE 14 : ĠDARE MECLĠSĠNĠN TOPLANTILARI VE NĠSAPLARI 14.1 Ġdare Meclisi, Ģirket iģleri lüzum gösterdikçe Reisin, bulunmadığı hallerde, Reis vekilinin daveti üzerine toplanır. Her aza, Ġdare Meclisinin toplantıya davet edilmesini Reisten, bulunmadığı hallerde, Reis vekilinden yazılı olarak isteyebilir Ġdare Meclisi toplantıları, esas itibariyle Ģirket merkezinde yapılır. Ancak Ġdare Meclisi lüzum gördüğü takdirde, diğer bir yerde toplanılmasına da karar verebilir Ġdare Meclisi tam aza sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır Türk Ticaret Kanununun (330.) maddesinin (2.) fıkrası cevazı dairesinde, azalardan biri müzakere isteğinde bulunmadıkça, Ġdare Meclisi kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir; bu takdirde, alınacak kararda azaların ittifakı Ģarttır Ġdare Meclisinin müzakereleri ve verilen kararlar Karar Defterine yazılır ve altı hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar var ise, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve muhalefet eden aza tarafından imzalanması lazımdır Karar Defterinden çıkarılacak Ġdare Meclisi kararları ve fıkra suretlerinin mahkemeler veya sair makam ve Ģahıslara karģı muteber olması için bunların Ģirket adına imza koymaya yetkili olanlar tarafından imzalanmıģ bulunması Ģarttır Ġdare Meclisi, Ģirket iģleri lüzum gösterdikçe Reisin bulunmadığı hallerde, Reis vekilinin daveti üzerine toplanır. Her aza, Ġdare Meclisi nin toplantıya davet edilmesine Reisten, bulunmadığı hallerde, Reis vekilinden yazılı olarak isteyebilir Ġdare Meclisi toplantıları, esas itibariyle Ģirket merkezinde yapılır. Ancak Ġdare Meclisi lüzum gördüğü takdirde, diğer bir yerde toplanılmasına da karar verebilir Ġdare meclisi tam aza sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Ġdare Meclisi toplantı ve karar nisaplarında iģ bu esas mukavelenin 43. maddesi hükümleri saklıdır Türk Ticaret Kanununun (330.) maddesinin (2.) fıkrası cevazı dairesinde, azalardan biri müzakere isteğinde bulunmadıkça, Ġdare Meclisi kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir; bu takdirde, alınacak kararda azaların ittifakı Ģarttır Ġdare Meclisinin müzakereleri ve verilen kararlar Karar Defterine yazılır ve altı hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar var ise, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve muhalefet eden aza tarafından imzalanması lazımdır Karar Defterinden çıkarılacak Ġdare Meclisi kararları ve fıkra suretlerinin mahkemeler veya sair makam ve Ģahıslara karģı muteber olması için bunların Ģirket adına imza koymaya yetkili olanlar tarafından imzalanmıģ bulunması Ģarttır. 9

13 ESKĠ METĠN MADDE 16 : ĠDARE MECLĠSĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ YENĠ METĠN MADDE 16 : ĠDARE MECLĠSĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ ġirketin idaresi ve pay sahiplerine veya üçüncü Ģahıslara karģı ve mahkemeler önünde temsili Ġdare Meclisine aittir Ġdare Meclisi, Ģirket iģlerinin ve bütün mallarının idaresi ve kuruluģ maksadıyle ilgili her türlü akitlerin ve muamelelerin ibrası hususunda mutlak bir yetkiyi haizdir. Bu cümleden olarak: Gerek kanunlarla ve gerek bu Esas Mukavele ile açıkça yasaklanmayan ve önceden pay sahipleri Umumi Heyetin kararına bağlanması gerekmeyen hususlar hakkında karar almak, Sulh olmak, ibra etmek ve hakem tayin etmek, Acenteleri tayin ve icabında azletmek, ġirket iģleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın almak, terhin etmek ve gerektiğinde satmak, ġirket Umum Müdürü de dahil olmak üzere Ģirkette çalıģacak bütün personeli intihap, tayin ve lüzumunda azletmek ve bu hususlar için, lüzumu halinde ilgililere yetkileri vermek, ÇalıĢmalarını takdire layık gördüğü Murahhas Azalara, Ģirket Umum Müdürü de dahil olmak üzere Ģirkette çalıģanlara verilecek ikramiye ile tazminat, prim, tedavi masrafları ve harcırahlar gibi personeli ilgilendiren her türlü masraflar hakkında karar almak veya bu hususlarda ilgililere gereken yetkileri vermek, ġirketin idaresi ve pay sahiplerine veya üçüncü Ģahıslara karģı ve mahkemeler önünde temsili Ġdare Meclisine aittir Ġdare Meclisi, Ģirket iģlerinin ve bütün mallarının idaresi ve kuruluģ maksadıyla ilgili her türlü akitlerin ve muamelelerin ibrası hususunda mutlak bir yetkiyi haizdir. Bu cümleden olarak: Gerek kanunlarla ve gerek bu Esas Mukavele ile açıkça yasaklanmayan ve önceden pay sahipleri Umumi Heyetin kararına bağlanması gerekmeyen hususlar hakkında karar almak, Sulh olmak, ibra etmek ve hakem tayin etmek, Acenteleri tayin ve icabında azletmek, ġirket iģleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın almak, terhin etmek ve gerektiğinde satmak, ġirket Umum Müdürü de dahil olmak üzere Ģirkette çalıģacak bütün personeli intihap, tayin ve lüzumunda azletmek ve bu hususlar için, lüzumu halinde ilgililere yetkileri vermek, ÇalıĢmalarını takdire layık gördüğü Murahhas Azalara, Ģirket Umum Müdürü de dahil olmak üzere Ģirkette çalıģanlara verilecek ikramiye ile tazminat, prim, tedavi masrafları ve harcırahlar gibi personeli ilgilendiren her türlü masraflar hakkında karar almak veya bu hususlarda ilgililere gereken yetkileri vermek, 10

14 ESKĠ METĠN MADDE 16 : ĠDARE MECLĠSĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ (devamı) YENĠ METĠN MADDE 16 : ĠDARE MECLĠSĠNĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ (devamı) ġirket lehine memleket içinden veya dıģından karģılıklı veya karģılıksız her çeģit kredileri sağlamak ve istikrazlar akdetmek, Umumi Heyetten önceden izin almak suretiyle, tahvil çıkarmak, Esas Mukavelede yapılacak her türlü değiģiklikler ve yeniden ilave edilecek maddeler hakkında Umumi Heyete tekliflerde bulunmak, Umum Heyetleri Adi ve Fevkalade olarak toplantıya davet ve bunların gündemlerini tespit etmek, ġirketin Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesabını tanzim etmek ve safi kârın nasıl dağıtılacağını tayin ve tespit ederek hazırlayacağı raporda belirtmek ve bu belgeleri Murakıplara vermek ve Murakıpların raporlarıyla birlikte bunların hepsini Umumi Heyet toplantısından en az (15) gün önce Ģirket merkezinde ve Ģubelerinde pay sahiplerinin emrine hazır bulundurmak ve bu hususu Adi Umumi Heyet toplantı ilanlarına koymak, Umumi Heyetlerce alınan kararları uygulamak gibi hususlar da Ġdare Meclisinin vazife ve yetkileri arasındadır. Bu görev yetkiler tahdidi olmayıp, tadadidir Ġdare Meclisi Azasının Umumi Heyetçe azilleri ve yaptıkları muamelelerinin Umumi Heyetçe kabul edilmemesi halinde üçüncü Ģahıslar tarafından kazanılmıģ olan haklara halel gelmez ġirket lehine memleket içinden veya dıģından karģılıklı veya karģılıksız her çeģit kredileri sağlamak ve istikrazlar akdetmek, Umumi Heyetten önceden izin almak suretiyle, tahvil çıkarmak, Esas Mukavelede yapılacak her türlü değiģiklikler ve yeniden ilave edilecek maddeler hakkında Umumi Heyete tekliflerde bulunmak, Umum Heyetleri Adi ve Fevkalade olarak toplantıya davet ve bunların gündemlerini tespit etmek, ġirketin Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesabını tanzim etmek ve safi kârın nasıl dağıtılacağını tayin ve tespit ederek hazırlayacağı raporda belirtmek ve bu belgeleri Murakıplara vermek ve Murakıpların raporlarıyla birlikte bunların hepsini Umumi Heyet toplantısından en az (3) hafta önceden Ģirket merkezinde ve Ģubelerinde pay sahiplerinin emrine hazır bulundurmak ve bu hususu Adi Umumi Heyet toplantı ilanlarına koymak, Umumi Heyetlerce alınan kararları uygulamak gibi hususlar da Ġdare Meclisinin vazife ve yetkileri arasındadır. Bu görev yetkiler tahdidi olmayıp, tadadidir Ġdare Meclisi Azasının Umumi Heyetçe azilleri ve yaptıkları muamelelerinin Umumi Heyetçe kabul edilmemesi halinde üçüncü Ģahıslar tarafından kazanılmıģ olan haklara halel gelmez. 11

15 ESKĠ METĠN MADDE 19 : ĠDARE MECLĠSĠ AZALARININ ÜCRETĠ YENĠ METĠN MADDE 19 : ĠDARE MECLĠSĠ AZALARININ ÜCRETĠ Ġdare Meclisi Azaları, bu Esas Mukavelenin 37. maddesi gereğince ayrılarak kendilerine ödenecek kâr payından baģka, her ay için, miktarı Umumi Heyet tarafından tayin ve tespit edilecek bir ücret alırlar. Ġdare Meclisi Azaları, bu Esas Mukavelenin 37. maddesi gereğince ayrılarak kendilerine ödenecek kâr payından baģka, her ay için, miktarı Umumi Heyet tarafından tayin ve tespit edilecek bir ücret alırlar. Bağımsız Ġdare Meclisi azalarının ücretlendirmesinde Ģirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. ESKĠ METĠN MADDE 24 : GÜNDEMĠ UMUMĠ HEYETĠN TOPLANTIYA DAVETĠ ĠLAN VE YENĠ METĠN MADDE 24 : GÜNDEMĠ UMUMĠ HEYETĠN TOPLANTIYA DAVETĠ ĠLAN VE Umumi Heyeti Adi veya Fevkalade olarak toplantıya davet, önce Ġdare Meclisine ve ihmali halinde Murakıplara aittir Bunlardan baģka Ģirket sermayesinin en az yirmide birine muadil paya sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri belirten yazılı istekleri üzerine Ġdare Meclisinin veya Murakıpların Umumi Heyeti fevkalade olarak toplantıya davet etmesi veya Umumi Heyetin zaten toplanması kararlaģmıģ ise, müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması mecburidir. Gündeme konulması istenilen hususların, ilanın neģrinden ve davetlerin yapılmasından önce bildirilmesi Ģarttır ġirket sermayesinin en az yirmide birine muadil paya sahip pay sahiplerinin istekleri Ġdare Meclisi ve Murakıplar tarafından nazara alınmadığı takdirde Ģirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, Ģirket sermayesinin en az yirmide biri kıymetinde paya sahip pay sahiplerinin isteği üzerine Umumi Heyet toplantıya davet ve istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilirler Umumi Heyeti Adi veya Fevkalade olarak toplantıya davet, önce Ġdare Meclisine ve ihmali halinde Murakıplara aittir Bunlardan baģka Ģirket sermayesinin en az yirmide birine muadil paya sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri belirten yazılı istekleri üzerine Ġdare Meclisinin veya Murakıpların Umumi Heyeti fevkalade olarak toplantıya davet etmesi veya Umumi Heyetin zaten toplanması kararlaģmıģ ise, müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması mecburidir. Gündeme konulması istenilen hususların, ilanın neģrinden ve davetlerin yapılmasından önce bildirilmesi Ģarttır ġirket sermayesinin en az yirmide birine muadil paya sahip pay sahiplerinin istekleri Ġdare Meclisi ve Murakıplar tarafından nazara alınmadığı takdirde Ģirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, Ģirket sermayesinin en az yirmide biri kıymetinde paya sahip pay sahiplerinin isteği üzerine Umumi Heyet toplantıya davet ve istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilirler. 12

16 ESKĠ METĠN MADDE 24 : UMUMĠ HEYETĠN TOPLANTIYA DAVETĠ ĠLAN VE GÜNDEMĠ (devamı) Umumi Heyetlerin Adi ve Fevkalade toplantısına ait davetiyelerde, toplantı yeri, günü ve saati tespit olunarak keyfiyet davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı gününden en az iki hafta önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden baģka Ģirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Ġdare Meclisince tayin olunacak en az bir gazete ile ilan olunur Toplantıya davet, mahkeme kararına dayandığı takdirde, ilanlarda mahkeme izninin yazılması Ģarttır Umumi Heyetlerin toplantısına dair olan davetiye ve ilanlarda gündemin gösterilmesi ve ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta önce yapılması lazımdır Umumi Heyetin yapacağı adi toplantı gündeminde aģağıda yazılı hususlar yer alır; 1. Umumi Heyet Riyaset Divanının teģkili, 2. Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesabı ile Ġdare Meclisi ve Murakıplar tarafından verilen raporların okunması, müzakeresi, tasdiki ve Ġdare Meclisi azalarının ve Murakıpların ibrası, 3. ġirketin bilançosuna göre tahakkuk eden kâr veya zarar hakkında karar alınması, 4. Süreleri sona ermiģ olan Ġdare Meclisi Azaları ile Murakıpların yerine seçim yapılması, madde hükmüne göre geçici olarak seçilmiģ olan Ġdare Meclisi Azaları var ise seçimlerinin tasdiki, 6. Ġdare Meclisi Azalarına ve Murakıplara verilecek huzur hakları ve ücretlerinin tayini, 7. Umumi Heyet tutanağının Riyaset Divanı tarafından imzalanması hususunda karar alınması, 8. Lüzumlu görülen sair hususlar Gerek Adi ve gerekse Fevkalade Umumi Heyet gündemlerinde mevcut olmayan hususlar Umumi Heyette görüģülemez ve karara bağlanamaz YENĠ METĠN MADDE 24 : UMUMĠ HEYETĠN TOPLANTIYA DAVETĠ ĠLAN VE GÜNDEMĠ (devamı) Umumi Heyetlerin Adi ve Fevkalade toplantısına ait davetiyelerde, toplantı yeri, günü ve saati tespit olunarak keyfiyet en az üç hafta önceden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden baģka Ģirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Ġdare Meclisince tayin olunacak en az bir gazete ile ilan olunur Toplantıya davet, mahkeme kararına dayandığı takdirde, ilanlarda mahkeme izninin yazılması Ģarttır Umumi Heyetlerin toplantısına dair olan davetiye ve ilanlarda gündemin gösterilmesi ve ilanların, en az üç hafta önceden yapılması lazımdır Umumi Heyetin yapacağı adi toplantı gündeminde aģağıda yazılı hususlar yer alır; 1. Umumi Heyet Riyaset Divanının teģkili, 2. Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesabı ile Ġdare Meclisi ve Murakıplar tarafından verilen raporların okunması, müzakeresi, tasdiki ve Ġdare Meclisi azalarının ve Murakıpların ibrası, 3. ġirketin bilançosuna göre tahakkuk eden kâr veya zarar hakkında karar alınması, 4. Süreleri sona ermiģ olan Ġdare Meclisi Azaları ile Murakıpların yerine seçim yapılması, madde hükmüne göre geçici olarak seçilmiģ olan Ġdare Meclisi Azaları var ise seçimlerinin tasdiki, 6. Ġdare Meclisi Azalarına ve Murakıplara verilecek huzur hakları ve ücretlerinin tayini, 7. Umumi Heyet tutanağının Riyaset Divanı tarafından imzalanması hususunda karar alınması, 8. Lüzumlu görülen sair hususlar Gerek Adi ve gerekse Fevkalade Umumi Heyet gündemlerinde mevcut olmayan hususlar Umumi Heyette görüģülemez ve karara bağlanamaz. 13

17 ESKĠ METĠN MADDE 27 : NĠSAPLARI UMUMĠ HEYETLERDE TOPLANTI VE KARAR YENĠ METĠN MADDE 27 : NĠSAPLARI UMUMĠ HEYETLERDE TOPLANTI VE KARAR Adi Umumi Heyetlerde: Esas Mukavelenin 23.4.maddesinde yazılı Adi Umumi Heyet, Ģirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır ve ekseriyetle karar verir Adi Umumi Heyetlerin ilk toplantısında yukarıda yazılı nisap sağlanamadığı takdirde, pay sahipleri tekrar toplantıya davet edilirler. Ġkinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun Umumi Heyet müzakere yapmaya ve hazır bulunanların ekseriyeti ile karar vermeye yetkilidir Fevkalade Umumi Heyetlerde: ġirketin mevzuu veya nev'inin değiģtirilmesi ile ilgili Umumi Heyet toplantılarında Ģirket sermayesinin en az üçte ikisine sahip olan pay sahiplerinin hazır bulunmaları Ģarttır. Ġlk toplantıda sermayenin üçte ikisine sahip olan pay sahipleri hazır bulunmadığı takdirde, Ġdare Meclisi Umumi Heyeti tekrar toplantıya davet edebilir. Ġkinci toplantının yapılabilmesi için esas sermayenin yarısına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları gerekir Adi Umumi Heyetlerde; Esas mukavelenin maddesinde yazılı Adi Umumi Heyet, Ģirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır ve ekseriyetle karar verir Adi Umumi heyetlerin ilk toplantısında yukarıda yazılı nisap sağlanamadığı takdirde, pay sahipleri tekrar toplantıya davet edilirler. Ġkinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun Umumi Heyet müzakere yapmaya ve hazır bulunanların ekseriyeti ile karar vermeye yetkilidir Fevkalade Umumi Heyetlerde; ġirketin mevzuu veya nev inin değiģtirilmesi ile ilgili Umumi Heyet toplantılarında Ģirket sermayesinin en az üçte ikisine sahip olan pay sahiplerinin hazır bulunmaları Ģarttır. Ġlk toplantıda sermayenin üçte ikisine sahip olan pay sahipleri hazır bulunmadığı takdirde, Ġdare Meclisi Umumi Heyeti tekrar toplantıya davet edebilir. Ġkinci toplantının yapılabilmesi için esas sermayenin yarısına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları gerekir. 14

18 ESKĠ METĠN MADDE 27 : UMUMĠ HEYETLERDE TOPLANTI VE KARAR NĠSAPLARI (devamı) Yukarıda no'lu fıkrada anılanlardan baģka hususlarla ilgili olmak üzere, Esas Mukavelede yapılacak değiģiklikler için davet edilen Umumi Heyetin ilk toplantısında, sermayenin en az yarısına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları gerekir Ġlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde T.T.K.'nın 368'inci maddesine uyulmak suretiyle en geç bir ay içinde ikinci toplantı yapılabilir. Ġkinci toplantıda müzakere yapabilmek için Ģirket sermayesinin en az üçte birine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması yeterlidir Yukarıda no'ları yazılı fıkralara göre toplanan Fevkalade Umumi Heyetin kararları, mevcut reylerin ekseriyetiyle verilir Bu maddenin no'lu bendinin ve nolu fıkraları dıģında kalan diğer maksatlar için davet olunacak Fevkalade Umumi Heyetler, bu maddenin nolu bendinin ve nolu fıkraları hükümleri dairesinde toplanarak karar alır Pay sahiplerinin taahhütlerini artırmak üzere davet olunacak Umumi Heyet toplantılarında bütün pay sahiplerinin, asaleten veya vekaleten, hazır bulunmaları ve ittifakı Ģarttır. YENĠ METĠN MADDE 27 : UMUMĠ HEYETLERDE TOPLANTI VE KARAR NĠSAPLARI (devamı) Yukarıda no. lu fıkrada anılanlardan baģka hususlarda ilgili olmak üzere, esas mukavelede yapılacak değiģiklikler için davet edilen Umumi Heyetin ilk toplantısında, sermayenin en az yarısına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları gerekir Ġlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde T.T.K. nın 368. inci maddesine uyulmak suretiyle en geç bir ay içinde ikinci toplantı yapılabilir. Ġkinci toplantıda müzakere yapabilmek için Ģirket sermayesinin en az üçte birine sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması yeterlidir Yukarıda no ları yazılı fıkralara göre toplanan Fevkalade Umumi Heyetin kararları, mevcut reylerin ekseriyetiyle verilir Bu maddenin no. lu bendinin ve no. lu fıkraları dıģında kalan diğer maksatlar için davet olunacak Fevkalade Umumi Heyetler, bu maddenin no. lu bendinin ve no. lu fıkraları hükümleri dairesinde toplanarak karar alır Pay sahiplerinin taahhütlerini artırmak üzere davet olunacak Umumi Heyet toplantılarında bütün pay sahiplerinin, asaleten veya vekaleten, hazır bulunmaları ve ittifakı Ģarttır Genel Kurul oylamalarında iģbu esas mukavelenin 43. Madde hükümleri saklıdır. 15

19 YENĠ METĠN MADDE 43: KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan iģlemler ve alınan Ġdare Meclisi kararları geçersiz olup esas mukaveleye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan iģlemlerde ve Ģirketin her türlü iliģkili taraf iģlemlerinde ve üçüncü kiģiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliģkin iģlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime iliģkin düzenlemelerine uyulur. 16

20 ġirket in Ortaklık Yapısı ve Sermayesine ĠliĢkin Bilgiler ġirketin ortaklık yapısı ve sermayesinde hesap dönemi içinde meydana gelen değiģikliklere, nitelikli paya sahip gerçek veya tüzel kiģilerin ünvanları ve paylarına iliģkin bilgiler. ġirketimiz in itibarıyla ortaklık yapısı: PAY SAHĠPLERĠ TUTARI (TL) ORANI (%) Yapı ve Kredi Bankası A.ġ ,10 Yapı ve Kredi Faktoring A.ġ ,95 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ ,26 HALKA ARZ ,69 TOPLAM

21 Yönetim Kurulu BaĢkanı nın Mesajı Değerli Ortaklarımız, 2012 yılında küresel ekonomik büyüme, geliģmekte olan ülkelerdeki olumlu ayrıģma sayesinde yaklaģık %3 seviyesinde gerçekleģmiģtir. Bu dönemde küresel krizin ardından iktisadi faaliyetlerde toparlanmanın baģladığı gözlemlenmektedir. Yıl boyunca finansal piyasalara enjekte edilen likidite ve Avrupa da alınan etkili önlemler, bu toparlanmanın en önemli etkenleri arasında yer alırken, aynı zamanda küresel ekonominin gidiģatına iliģkin beklentilerin iyileģmesine de katkıda bulunmaktadır. Dünya çapında ekonomide gözlemlenen yavaģlamanın Türkiye ekonomisi üzerinde de etkilerinin görüldüğü 2012 yılında yumuģak iniģ baģarıyla gerçekleģmiģtir. DıĢ talebin büyümeye katkısıyla 2012 yılında Türkiye ekonomisinin %3 civarında büyümesi beklenmektedir. Öte yandan 2012 yılı, sigorta sektöründe de son iki yılda yakalanan büyüme trendinin yavaģlayarak sürdüğü bir yıl olmuģtur. Bununla birlikte, ekonomik büyümedeki yavaģlamanın etkilerinin sigorta sektörü üzerinde de görülmesine rağmen, sektördeki prim üretimi artıģı ekonomik büyümenin üzerinde gerçekleģmiģtir. Türk Sigorta Sektörü, elde ettiği yüksek büyüme oranları ve geliģmekte olan ekonomimizin etkisiyle son dönemde dikkat çeken pazarlardan biri olmaya devam etmektedir. Sektör, sahip olduğu büyüme potansiyeli sebebiyle bugün olduğu gibi gelecek dönemde de yerli ve yabancı yatırımcılar için gözde sektörlerden biri olmaya devam edecektir. Hayat dıģı sigorta sektörünün öncü Ģirketleri arasında yer alan Yapı Kredi Sigorta da 2012 yılını toplam 1 milyar 227 milyon TL prim üretimi ve 75,8 milyon TL net kâr ile kapatmıģtır. ġirketimiz, geçtiğimiz yıl %6,7 olan pazar payını 0,5 puan artıģla %7,2 seviyesine çıkarmıģtır. %26,1 ile sektör büyümesinin üzerinde performans gösteren Yapı Kredi Sigorta, aynı zamanda ilk 5 Ģirket içerisinde en fazla büyüme gösteren ikinci Ģirket olmuģtur. Bu dönemde Sağlık branģındaki pazar payını 2 puan artırarak %22,7 oranında pazar payı ile sektördeki liderliğini koruyan Yapı Kredi Sigorta, üçüncü çeyrek sonuçlarına göre sektörün en fazla teknik kâr elde eden ikinci Ģirketi konumundadır. Bu dönemde 62,1 milyon TL olan teknik kârını %37,8 oranında artırarak yıl sonunda 85,6 milyon TL ye çıkarmıģtır. Sektörün büyüme trendini daha düģük bir ivme ile 2013 yılında da sürdüreceği tahmin edilmekle birlikte sigorta Ģirketlerinin bu dönemde özellikle sigorta bilincinin artırılması ve pazarın geniģletilmesine yönelik çalıģmalara ağırlık vermeleri beklenmektedir. Bunun yanı sıra, sektörün süregelen kâr sorunu düģünüldüğünde, uygun fiyatlandırma ve dengeli portföy dağılımı sağlanarak teknik kârlılığın iyileģtirilmesine yönelik önlemlerin artırılması ise kaçınılmaz görünmektedir. GeçmiĢ yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da Yapı Kredi Sigorta olarak hedefimiz, sigortacılığın etik değerlerinden taviz vermeksizin öncü olma vizyonumuzu korumaktır. Bu yıl da geniģ ürün yelpazemizle daha geniģ bir müģteri kitlesine ulaģarak büyümemizi sürdürecek ve Türk ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz. Yönetim Kurulumuz adına tüm müģterilerimize, çok değerli hissedarlarımıza, bize sonsuz destek veren iģ ortaklarımıza ve özverili çalıģmalarından dolayı tüm çalıģanlarımıza teģekkür ederim. Faik AÇIKALIN Yönetim Kurulu BaĢkanı 18

22 Genel Müdür ün Mesajı GeliĢmiĢ ekonomiler merkezli küresel belirsizliklerin etkilerini gösterdiği 2012 yılında, Türkiye ekonomisi üzerinde de küresel ekonomilerdeki bu yavaģlamanın etkisi yoğun olarak hissedilmiģtir yılının ikinci yarısında görülmeye baģlayan ekonomik faaliyetlerdeki yavaģlama 2012 yılında da devam etmiģtir. Ekonomideki bu dinamikler ülkemiz sigorta sektörünü de etkileyerek sektörün büyüme hızını düģürmüģ olmasına rağmen, sektör ekonominin oldukça üzerinde bir büyüme oranı elde etmiģtir yılı sonu itibarı ile sigorta sektörü %15,5 oranında büyürken, sektör içinde %86,3 oranında paya sahip olan ve Yapı Kredi Sigorta nın da yer aldığı hayat dıģı sigorta branģlarında ise %18,2 artıģ ile toplam 17,1 milyar TL prim üretimi gerçekleģtirilmiģtir. Sektörün en büyük sorunlarından olan doğru fiyatlama ve risk yönetimi Ģirketlerin kârlılıklarını ciddi anlamda etkilemeye devam etmektedir. ġirketlerin geçen yılın aynı dönemine oranla kârlılıklarının büyük ölçüde düģmesiyle birlikte teknik kârlılıklarını düzeltmek adına önümüzdeki dönemde uygun fiyatlandırma, dengeli portföy dağılımı gibi kârlılıklarını iyileģtirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaları kaçınılmaz görünmektedir. Son beģ yılın verilerine bakıldığında Trafik branģında teknik zararın sürekli arttığı görülmektedir. Sektörde yer alan tüm Ģirketleri etkileyen zarar neticesinde 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da poliçe primlerinin artması sonucu ortaya çıkabilir. Kasko branģında ise teknik zarar son üç yıldır azalma eğilimi göstermektedir. Bu durumun nedenleri arasında belirli bir seviyeye oturan fiyatlar, hasar baģvurularının trafik sigortalarına kayma eğilimi ve etkin hasar maliyet kontrolü gösterilebilir. Bu trendin gelecek dönemde de sürmesi beklenmektedir. Diğer yandan, Yangın branģında artan hasarlar ve doğal afetlerin etkileriyle birlikte, branģ kârlılığının önümüzdeki dönemde de olumsuz etkilenmeye devam etmesi beklenmektedir. Sektörün önemli gündem maddeleri arasında Trafik branģı zararlarının aracılara yansıtılması ve bazı iģ kollarına teminat verilmemesi konuları yer almaktadır. BranĢın daha sağlıklı bir yapıya kavuģturulmasına yönelik düzenlemelerin yaģandığı bu geçiģ döneminde sigortalıların sektöre güveninin korunmasının üzerinde titizlikle durulması gereken konular arasında yer aldığı düģüncesi ile bu süreçte tutarlı, sigortalılarımızı ve iģ ortaklarımızı gözeten bir politikayı benimsemekteyiz. Bunun yanı sıra, ülkemizde yaģanan geliģmeler ile özellikle yönetmeliklerdeki değiģiklikler, sigorta sektöründeki ürün çeģitliliğinin artması sonucunu beraberinde getirmektedir. Örneğin Tamamlayıcı Sağlık ürünlerine yönelik çalıģmaların, önümüzdeki dönemde hem yönetmeliklerde düzenlemelere gidilmesine hem de sigorta Ģirketlerinin bu alandaki ihtiyacı karģılamak amacı ile konuya eğilmesine neden olacağı beklenmektedir. Avrupa ve dünya çapında yaģanmakta olan satın alma ve birleģme çalıģmaları Türkiye de de devam etmektedir. Kriz döneminden sonra yaģanmaya baģlanan toparlanma sürecinde, sektörde faaliyet gösteren gruplar satıģ ya da satın alma fırsatlarını takip etmeye baģlamıģlardır. Sektörün sahip olduğu potansiyel ve sigortalılık oranının artıģına yönelik iģaretler ile birlikte son dönemdeki kredi derecelendirme kuruluģlarının not yükseltme eğiliminde olmalarının da etkisiyle önümüzdeki dönemde sektördeki yabancı yatırımcı sayısının artması veya konsolidasyonların olması beklenebilir yılında Yapı Kredi Sigorta, %26,1 ile sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme oranı elde ederek, toplamda 1 milyar 227 milyon TL prim üretimi gerçekleģtirmiģ ve prim üretiminde beģinci sırada yer almıģtır. MüĢteri ihtiyaçlarını en üst düzeyde karģılamak amacıyla oluģturulan ürünler ile süreçlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla yapılan çalıģmalar sonucunda Yapı Kredi Sigorta 75,8 milyon TL net kâr elde etmiģtir. Sağlık branģında %22,7 oranında büyüme gösteren ġirketimiz 22,7 puanlık pazar payı ve 506,9 milyon TL tutarındaki prim üretimiyle sektör liderliğini sürdürürken, oto dıģı branģlar toplamındaki %27,7 oranında büyüme ve 949,2 milyon TL tutarındaki prim üretimi ile bu alanda sektörde ikinciliği elde etmiģtir. 19

23 MüĢterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmaya yönelik altyapımızı geliģtirme ve süreçlerimizin verimliliğini artırmaya yönelik çalıģmalarımız geride bıraktığımız 2012 yılında da aynı hızla sürdürülmüģtür. Bu sayede daha fazla müģterimize ulaģılarak ihtiyaçlarına en uygun çözümlerin en uygun Ģartlarda, daha hızlı ve kaliteli olarak sunulması sağlanmıģtır. Hali hazırda sunulan müģteri odaklı ve geniģ kapsamlı ürünlerimizin yanında, ihtiyaca uygun, basit ve anlaģılır ürünlerle de sektördeki portföy zenginliğinin artırılmasına yönelik çalıģmalar yapılmakta olup; bireysel Can Sağlığı müģterilerimize iģsiz kalmaları durumunda primlerini karģılayan ve Türkiye de daha önce baģka bir örneği olmayan Prim Koruma Teminatı, bireysel sağlık sigortası müģterilerimizi konut sigortalarımızla tanıģtıran pratik ve ekonomik Küçük Ev ürünü, mühendislik ve sorumluluk sigortalarını tek bir poliçede birleģtiren Endüstriyel Yangın Paketi ile tamirhanelerde oluģan maddi zararları, üçüncü Ģahıslara verilen zararları ve hırsızlık gibi birçok olayı güvence altına alan Tamirhane Paket Sigortası ürünleri bu amaçla 2012 yılı içerisinde ürün yelpazemize eklenen ürünlere örnek olarak verilebilir. Yeni stratejik planımız çerçevesinde müģteri memnuniyeti, sürdürülebilir kârlılık, kurumsal çeviklik ve verimlilik ile çalıģan memnuniyeti yaratmayı amaçlayan aksiyonlarımız 2013 yılında da kararlılıkla uygulamaya konulacaktır. Yapı Kredi Sigorta olarak 2013 yılında da sigortacılık etiğinden taviz vermeden yenilikçi yaklaģımı ile müģteri memnuniyeti ve kârlılık odaklı çalıģmalarımızı artırarak kârlılığını ve prim üretimini sürdürülebilir bir Ģekilde daha üst seviyelere çıkartmayı, bu sayede hem ülke ekonomisine hem de tüm paydaģlarımıza değer yaratmayı hedeflemekteyiz. Geride bıraktığımız 2012 yılında Yapı Kredi Sigorta ya göstermiģ oldukları güven ve desteklerinden dolayı tüm değerli müģterilerimize, hissedarlarımıza, iģ ortaklarımıza ve çalıģanlarımıza teģekkür eder, saygılarımı sunarım. Doç. Dr. S. Giray VELĠOĞLU Genel Müdür 20

24 Dünyada Sigortacılık Küresel ekonomi 2012 yılını düģüģle geçirmiģtir. Ancak ABD de inģaat sektörünün toparlanması, Çin in mali ve parasal büyüme hızının tekrar artması ve Avro bölgesinin borç krizinde çözüme yönelmesi 2013 yılında ekonominin toparlanacağı Ģeklinde yorumlanabilir yılının son aylarında ABD deki mali uçurum endiģesine iliģkin düzenlemeler piyasaları meģgul etmiģtir. ABD Merkez Bankası tarafından mali endiģelerin giderilmesine yönelik yürütülen çalıģmalara destek olmak amacı ile her ay gerçekleģtirilen varlığa dayalı menkul kıymet alımına ek olarak 45 milyar ABD doları tutarında hazine tahvili satın alınacağının ifade edilmesi ile ABD ekonomisi olumlu sinyaller vermeye baģlamıģtır. Ancak, Avrupa Merkez Bankası nın, 6 Aralık ta gerçekleģtirdiği toplantısında politika faizinde değiģikliğe gidilmemiģ, Avro bölgesinde ekonomik aktivitedeki zayıf seyrin 2013 yılı baģında da devam edeceği belirtilerek 2012 ve 2013 yıllarına iliģkin büyüme tahminlerinin aģağı yönde revize edileceği açıklanmıģtır. Dünya sigortacılık sektörü göz önüne alındığında, Swiss Re tarafından yayınlanan Sigma dergisi Küresel Sigorta 2012 Değerlendirme Verileri ne göre; hayat dıģı sigorta sektörü prim üretimi büyüme hızının bir önceki yıla nazaran arttığı görülmektedir yılına göre daha az felaket düzeyinde hasarla karģılaģılmıģ olması da yıl sonu sonuçlarına olumlu yansımıģtır. Bu duruma karģın, ekonomiyi canlandırma amacı ile faiz oranlarının düģük seviyelerde tutuluyor olması sigorta sektörü yatırım gelirlerinin düģmesine neden olmaktadır. Yatırım gelirlerinin küresel kriz öncesi seviyesine çıkamamıģ olması, önümüzdeki dönemde karģılıkların güçlendirilmesi amacı ile primlerin yükselmesine, özellikle kaza branģlarında prim artıģ hızının artmasına yol açabilir. Sigortacılık sektörü dünya genelinde de ekonomik geliģmelerden etkilenmeye devam etmiģ, geliģmiģ ülkelerde ekonominin seyrine bağlı olarak sigorta sektörü geliģimi düģük seviyelerde seyretmiģtir. Çin ve Hindistan haricindeki geliģen ülkelerde gözlemlenen toparlanma, bu ülkelerdeki yeni düzenlemeler sonucunda meydana gelen daralmanın etkileri ile genel toplamı pozitif yöne çevirmeye yetmemiģtir. Uzakdoğu da, ekonomide yaģanan yavaģlama nedeni ile Çin de ve Hindistan da yabancı yatırımcılara uygulanan kısıtlamalar hafifletilmeye baģlanmıģtır. Bu kapsamda Çin, 2008 yılından bu yana yaģanan en büyük ekonomik durgunluğun ardından, ilk kez yabancı sigorta Ģirketlerinin trafik sigortası sunabilmesine onay vermiģtir. Ülkelerin prim üretimi sıralaması incelendiğinde, Türkiye dünya genelinde 38. sırada yer almıģ, Avrupa sigortacılık sektöründe ise 19. sıraya yerleģmiģtir. ABD uzun yıllardır olduğu gibi prim üretiminde yine birinci olmuģ, ikinci sıradaki Japonya nın iki katına yakın prim üretimi yapmıģtır. Felaketler boyutunda olaylar göz önüne alındığında, Munich Re nin Yıllık Felaket Raporu na göre 2012 yılında dünya çapında yaģanan felaket seviyesindeki hasarların toplamı yaklaģık 160 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleģmiģtir. Bu zararın 65 milyar ABD dolarlık kısmı, sigortalanmıģ değerlerden oluģmaktadır. Felaketler nedeni ile dünya çapında yaklaģık kiģi hayatını kaybetmiģtir. Toplam ekonomik kayıplar göz önüne alındığında, ABD ve Karayip Adaları nı vuran Sandy Kasırgası, ABD de yaģanan kuraklık ve Mayıs ayında Ġtalya da meydana gelen iki deprem öne çıkan olaylar olmuģtur. Sandy Kasırgası sebebi ile meydana gelen tahmini toplam hasar 50 milyar ABD doları ve sigortalı hasar 25 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleģmiģ, Sandy Kasırgası 2012 yılının en fazla maddi hasar veren olayı olmuģtur yılından bu yana ABD de gerçekleģen en sıcak yaz 2012 yılı yazı olmuģtur. Ekili alanlarda gerçekleģen hasar 20 milyar ABD doları seviyesinde olmuģ, sigortalı hasar milyar ABD doları seviyesinde gerçekleģmiģtir. Filipinlerde meydana gelen Bopha Tayfunu ise 6,2 milyon kiģi ile en çok kiģiyi etkileyen felaket olmuģ, kiģinin ölümüne yol açmıģ ve civarında binaya zarar vermiģtir. 21

25 2012 yılı içinde Avrupa Birliği Komisyonu, Solvency II ye iliģkin çalıģmalarını sürdürmüģtür. Mayıs 2012 de Solvency II ye geçiģ için daha önce belirlenmiģ olan 2013 Ocak tarihi 2014 Ocak tarihine ertelenmiģtir. Ancak direktifin ayrıntıları konusundaki çalıģmaların çok yavaģ ilerlemesi nedeni ile geçiģ tarihinin daha da erteleneceği tahmin edilmektedir. ACE Group tarafından hazırlanan bir araģtırma Avrupa da çevresel konuların kurumsal riskler arasında üst sıralara yükseldiğini ortaya koymaktadır. Bu araģtırmaya göre çevresel riskler, Ġngiltere deki Ģirketlerin %38 i, Fransa daki Ģirketlerin %33 ü ve Avrupa daki orta ölçekli Ģirketlerin %35 i için yükselen riskler arasında yer almaktadır. AraĢtırmada son on yılda çevresel risk olgusunun toplum davranıģlarındaki dönüģüm ile yasal ve düzenleyici geliģmeler nedeniyle büyük bir değiģikliğe uğradığına da dikkat çekilmektedir. ACE Group tarafından yapılan ayrı bir araģtırmada son dönemde sigorta piyasaları açısından daha da önemli hale gelen 6 risk mercek altına alınmıģtır. AraĢtırma verilerine göre terörizm ve politik Ģiddet %32 oranla Ģirketler açısından en fazla endiģe yaratan riskler arasında yer almıģtır. Bu iki riski çevresel riskler (%30), uluslararası ihracat riski (%27), siber risk (%26), mesleki sorumluluk riski (%25) ve seyahat riski (%21) takip etmektedir. Uluslararası Kredi Değerlendirme KuruluĢu Standard & Poors un hazırlamıģ olduğu rapora göre; düģük faiz oranları sebebiyle oluģan düģük yatırım getirileri Alman sigorta Ģirketlerinin finansal güçlerini tehlikeye atmaktadır. Hayat sigorta Ģirketlerinin hayat dıģı sigorta Ģirketlerine göre yatırım gelirlerine daha bağımlı olması ve düģük yatırım getirileri ile poliçelerde garanti edilen oranların arasındaki farkın erimesi, hayat sigorta Ģirketlerinin daha hassas bir konumda olmasına yol açmaktadır yılında küresel pazarda Ģirket satın almaları devam etmiģ, Kanadalı Onex Corp., GS Capital Partners a ait olan USI Insurance Services Ģirketini 2,3 milyar ABD doları karģılığında devraldığını açıklamıģtır. Markel Corp., reasürans alanına girmek amacı ile Alterra Capital Holdings i 3,1 milyar ABD doları karģılığı nakit ve hisse senedi ile satın almıģtır. Amerikan Maliye Bakanlığı, elinde bulunan son AIG hisselerini de borsada elinden 7,6 milyar ABD doları karģılığında çıkarmıģtır. Tayland ın en zengin adamı olan Dhanin Chearavanont yönetimindeki Holding grubu, 9,38 milyar ABD doları karģılığında HSBC den Çin menģeli Ping An Insurance Ģirketinin azınlık hisselerini satın almıģtır. WellPoint Inc., rakibi Amerigroup Corp. u 4,5 milyar ABD doları karģılığında devralmayı planlamaktadır. Tokio Marine, Japonya dıģında yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Delphi Financial Group u 2,7 milyar ABD doları karģılığında satın almıģtır. HSBC, bankacılık alanı haricindeki yatırımlarını elden çıkarma stratejisi doğrultusunda sigortacılık faaliyetlerini AXA Group ve QBE Group a 914 milyon ABD doları karģılığında satmıģtır. AIA Group, ING nin elinden çıkarmaya çalıģtığı Malezya sigorta operasyonlarını 1,73 milyar ABD doları karģılığı devralmıģtır. ING nin Hong Kong, Macau ve Tayland operasyonları ise Hong Kong lu iģ adamı Richard Li arafından 2,14 milyar ABD doları karģılığında devralınmıģtır. 22

26 Türkiye de Sigortacılık 2012, Türk Sigorta Sektörü ndeki büyüme trendinin sürdürüldüğü bir yıl olarak geçilmiģtir. Bununla birlikte ekonomik büyümenin hız kesmesi, sigorta sektörünün büyüme hızını da etkilemiģtir. Sektördeki aģılamayan kârsızlık sorunu ağırlaģarak bu yıl da devam etmiģtir. Özellikle branģ bazındaki prim üretiminde en büyük ikinci dilime sahip Trafik branģında kendini gösteren maliyet ve risk artıģı, sektör geneline hakim piyasa bazlı fiyatlandırma politikaları ile birleģerek, kârsızlık sorununda en önemli unsurlardan biri olarak rol oynamıģtır. Endüstriyel hasarlardaki artıģ ve oluģan doğal afet hasarları da kârlılığı olumsuz etkilemiģtir yıl sonu itibarı ile Türk Sigorta Sektörü ne ait prim üretimi, önceki yıla göre %15,5 oranında artıģ göstermiģ ve 19,8 milyar TL seviyesine ulaģmıģtır. Hayat dıģı branģlardaki büyüme %18,2 oranında gerçekleģirken üretim 17,1 milyar TL ye ulaģmıģ, hayat branģı ise %0,9 oranında büyüyerek 2,7 milyar TL prim üretimi gerçekleģtirmiģtir. Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) tarafından belirlenen 2012 yılı enflasyon oranı (TÜFE) ise %6,16 seviyesindedir yıl sonu itibarıyla ülkemizdeki hayat dıģı sigorta sektörünün en büyük üretime sahip ilk beģ branģındaki bir yıllık değiģim Ģu Ģekildedir: Sektörün en yüksek paya sahip branģı olan Kara Araçları prim üretimi, %19,7 oranında artarak 4,5 milyar TL ye ulaģmıģ, Kara Araçları Sorumluluk prim üretimi ise %32,4 oranında artarak 3,9 milyar TL ye yükselmiģtir. Yangın ve Doğal Afetler branģı %14,5 ile büyüyerek 2,6 milyar TL prim üretimi sağlamıģtır. Sağlık branģında %11,9 oranında bir artıģ gerçekleģmiģ ve prim üretiminde 2,2 milyar TL seviyesine ulaģılmıģtır. Genel Zararlar prim üretimi ise %18,2 oranında büyüyerek 1,7 milyar TL olarak gerçekleģmiģtir. Hayat dıģı sigorta sektöründe en yüksek üretime sahip ilk beģ branģın sektördeki üretim paylarına bakıldığında ise en büyük değiģimin, toplamdaki payı 2,5 puan artıģ göstererek %23,0 a ulaģan Kara Araçları Sorumluluk branģında gerçekleģtiği görülmektedir. Sektör toplamı içerisinde en yüksek paya sahip Kara Araçları branģının payı %26,2 den %26,5 e yükselirken, Yangın ve Doğal Afetler branģının payı %15,9 dan %15,5 e, Sağlık branģının payı ise %13,8 den %13,1 e düģmüģtür. Genel Zararlar branģına ait üretim payı ise %10,2 seviyesinde sabit kalmıģtır yılı 3. çeyrek verilerine göre hayat dıģı sigorta sektöründe ödenen hasar yaklaģık 6,9 milyar TL iken, hayat sigortalarında yaklaģık 1,3 milyar TL tazminat ödemesi yapılmıģtır. Hayat dıģı sigorta sektöründe 2011 yılının aynı dönemine göre ödenen hasar %13,8 artarken, hasar/prim oranı %67,9 dan %66,3 e düģmüģ, bileģik oran ise %90,3 ten %88,4 seviyesine inmiģtir. Ġlgili dönem için hasar/prim oranı ve bileģik orandaki bu değiģim daha detaylı incelendiğinde, oluģan hasardaki %12,6 lık ve faaliyet giderlerindeki %13,5 lik artıģa karģılık, kazanılan primin %15,3 oranındaki artıģının, hasar/prim oranının ve bileģik oranın son 12 aylık dönemde gerilemesine sebep olduğu görülmektedir yılının Ekim ayında gerçekleģen Van depreminin etkisi ile beraber, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından bugüne kadarki en büyük hasar ödemesi gerçekleģtirilmiģ ve Zorunlu Deprem Sigortası sahiplerine toplamda 126 milyon TL tutarında ödeme yapılmıģtır. Geçtiğimiz yıl içerisinde ülkemizde yaģanan sel felaketleri ve Türkiye gündeminde sürekli yer tutan deprem konusu, sigorta bilincinin ülke genelinde artmasını sağlamıģtır. Ġngiliz sigorta Ģirketi Lloyd s of London tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye de doğal afetlere karģı 18 milyar TL tutarında bir sigorta açığı bulunmaktadır. 23

27 Ülkemizdeki hayat dıģı sigorta sektörünün satıģ kanalları bazında 2012 yıl sonu verilerine göre, acente kanal payı %67,9, banka kanal payı %14,1, broker kanal payı %11,8 ve direkt satıģ kanal payı %6,3 olarak gerçekleģmiģtir. Kanal prim üretimleri bir önceki yılın aynı dönemi ile karģılaģtırıldığında, broker kanalının %23,1, banka kanalının %22,5, acente kanalının %18,9 büyüdüğü; direkt satıģ kanalının ise %3,5 oranında küçüldüğü görülmektedir. T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Sigorta Denetleme Kurulu (SDK) verilerine göre 2011 yılı sonu itibarı ile ülkemizde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik sektörlerinde 35 i hayat dıģı, 8 i hayat, 15 i hayat ve emeklilik, biri de reasürans alanında olmak üzere toplam 59 Ģirket faaliyet göstermektedir yılı sonu itibarı ile söz konusu Ģirketlerin bünyesinde toplam kiģi istihdam edilmektedir. Ayrıca, bu Ģirketlerin yürüttüğü sigortacılık faaliyetlerine aracılık etmek üzere kurulan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ndeki (TOBB) Levha ya kayıtlı acente, 92 broker ve sigorta eksperi görev yapmaktadır. ġirketlerle anlaģmalı olarak çalıģan aktüer sayısı ise 44 tür. Sektör genelinde 80 binden fazla kiģiye istihdam sağlandığı düģünülmektedir. Sigorta Denetleme Kurulu 2011 verilerine göre, sektördeki faal 59 Ģirket içerisinde yabancı sermaye payı %50 den fazla olan Ģirket sayısı 37, yabancı sermayenin ödenmiģ sermaye içindeki payı ise yaklaģık %67,2 olarak yer almaktadır yılları arasında yabancı sermayenin ödenmiģ sermaye içindeki payı %300 ün üzerinde bir artıģ göstermiģtir. Türkiye de sigortalılık oranının ve penetrasyonun düģük olması ve genç nüfus yoğunluğu, önemli bir büyüme potansiyeline iģaret etmekte ve Türk Sigorta Sektörü nü yabancı yatırımcılar için önümüzdeki dönemde de cazip kılmaktadır. Türk Sigorta Sektörü 2011 yıl sonu itibarı ile GSYH nin %1,3 ü oranında prim üretip GSYH nin 30 katı kadar teminat ve 80 binin üzerinde istihdam sağlayarak ekonomiye ciddi oranda bir katkı sağlamakta ve bir sosyal sorumluluk iģlevi yerine getirmektedir yılında, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Mikro Sigorta ürünleri sigortacılık gündeminde kendilerine yer bulmuģ ve bu yeni ürünlere ait uygulamaların ilk adımları atılmıģtır yılı içerisinde Zorunlu Trafik Sigortası tarife uygulama esaslarında birtakım değiģikliklere gidilmiģtir. Özellikle son dönemlerde sektörde farklı uygulamaların görülmesiyle birlikte Hazine MüsteĢarlığı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik üzerinde yaptığı değiģikliklere istinaden 2012/5 ve 2012/7 sayılı genelgeler ile 2012/15 sayılı sektör duyurusunu yayınlamıģtır. Bu duyuru ve genelgeler kapsamında, Ģirketlerin tarifeler üzerinde uygulayacakları prim artırım üst limiti %500 den %250 ye çekilmiģtir. Bu güncelleme ile birlikte Ģirketler %10 indirim ve %250 artırım aralığında kalmak kaydıyla, serbestçe indirim veya artırımda bulunabileceklerdir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi - Sigorta Suistimalleri Bilgi Sistemi Veri Tabanında (SĠSBĠS) yer alan iģletenler için ise üst limit %500 olarak belirlenmiģtir. Aynı yönetmelik hükümleri çerçevesinde, sigorta Ģirketlerince belirlenen temel sigorta primlerinin 6 aydan önce değiģtirilmesi mümkün değildir yılında sektörün çatı kuruluģu olan Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği nin (TSRġB) faaliyet kapsamı, sigortacılık mevzuatında yapılan değiģikliklerin ardından geniģletilerek emeklilik Ģirketlerini de kapsamıģtır. Birliğin ismi ise Türkiye Sigorta Birliği (TSB) olarak değiģtirilmiģtir yılında sektör yapısında da birtakım değiģiklikler yaģanmıģtır. Asya Emeklilik faaliyete geçmiģ, Finans Emeklilik ise ABD li Cigna ya satılmıģtır. American International Group, Inc. (AIG) tarafından, Chartis in hizmet verdiği tüm ülkelerdeki markasının AIG olacağı duyurulmuģ ve bu değiģikliğe paralel olarak Chartis Sigorta A.ġ. nin Türkiye deki faaliyetine AIG Sigorta A.ġ. olarak devam etmesi yönünde karar alınmıģtır. Ayrıca, Halk Sigorta hisseleri halka arz edilmiģ ve ĠMKB de iģlem görmeye baģlamıģtır. 24

28 2013 yılına dair temel makroekonomik tahminlere bakıldığında, Merkez Bankası na göre GSYH de %4 büyüme, enflasyonda ise %5,1 e kadar bir gerileme beklenmektedir yılının Haziran ayında uluslararası kredi derecelendirme kuruluģu Moody s, Türkiye nin uzun dönem para cinsinden kredi notunu Ba2 den, yatırım yapılabilir seviyenin bir not altı olan Ba1 e, pozitif görünümle yükseltmiģtir. Kasım ayında ise bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluģu olan Fitch, Türkiye nin notunu BB+ dan yatırım yapılabilir seviye olan BBB- ye yükseltmiģtir. Önümüzdeki bir yıllık dönemde de benzer kararların devam etmesi beklenmektedir. Kredi not artıģlarıyla birlikte, hâlihazırda büyüme potansiyeli taģıyan sigorta sektörüne yönelik yabancı sermaye ilgisinin daha da artması beklenmektedir. Bu durum, rekabetin yoğun olduğu sektörde konsolidasyon konusunu gündeme getirmektedir. Türkiye genelindeki yabancı yatırımların artıģı ise pazarda faaliyet gösteren sigorta Ģirketleri için kurumsal sigortalı sayısında potansiyel bir artıģa iģaret etmektedir. Sigorta sektöründeki 2013 beklentilerine bakıldığında ise, sektör genelinde öne çıkan en önemli gündem maddesi olarak teknik kârlılık sorunu göze çarpmaktadır. Önümüzdeki yılda Ģirketlerin portföy dengesini sağlama yönünde ve doğru riski doğru biçimde fiyatlayarak teknik kârlılığı artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleģtirmesi beklenmektedir. 25

29 Yapı Kredi Sigorta da 2012 Yılına ĠliĢkin Değerlendirmeler 961 çalıģanı ile hizmet veren Yapı Kredi Sigorta nın 2011 yılı verileri ile, 2012 yılı verileri karģılaģtırıldığında; sigorta hizmeti verdiği olan acente sayısının ye, olan anlaģmalı kurum sayısının e ve 841 olan anlaģmalı servis sayısının da 843 e çıktığı görülmektedir yılında 928 Yapı Kredi ġubesi ile hizmet verilmeye devam edilmiģtir. Yapı Kredi Sigorta, hayat dıģı branģlarda yaklaģık 1 milyar 227 milyon TL prim üretimi gerçekleģtirerek, 59 Ģirketin faaliyet gösterdiği sektörde %7,2 lik pazar payına sahip olmuģtur. AĢağıdaki tabloda; çalıģanlarımızın, acentelerimizin ve anlaģmalı kurumlarımızın bölgelere göre dağılımı daha geniģ bir Ģekilde verilmektedir. Bölge Müdürlükleri Personel Sayısı Acente Sayısı (Banka ġubeleri Hariç) Sağlık BranĢı AnlaĢmalı Kurum Sayısı * AnlaĢmalı Oto - Servis Sayısı Güney Ġç Anadolu Bursa Ege Akdeniz Merkez Toplam * Hastaneler, TeĢhis Tanı Merkezleri, Eczaneler, AnlaĢmalı Hekimler vb. 26

30 Yapı Kredi Sigorta daki GeliĢmeler Yapı Kredi Sigorta, Eylül 2005 ten bu yana Koç Finansal Hizmetler bünyesinde; Koç Grubu ve Unicredit ortaklığından oluģan güçlü sermayedar yapısıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 59 Ģirketin faaliyet gösterdiği Türk hayat dıģı sigorta sektöründe 2012 sonu itibarı ile %7,2 lik pazar payı ile 5. sırada yer almakta ve sektörün öncü Ģirketlerinden biri olmaya devam etmektedir. ġirketimiz, 2013 yılına girerken faaliyetlerini Türkiye geneline yayılmıģ profesyonel acentesi, 928 Yapı Kredi Bankası Ģubesi, 370 direkt satıģ personelinden oluģan satıģ ağı ile sürdürmekte, anlaģmalı sağlık kurumu ve 843 anlaģmalı servis ile sigortalılarına kaliteli ve kolay eriģilebilir hizmetler sunmaktadır yılı ġirketimiz için prim üretimi ve kârlılık açısından verimli bir yıl olmuģ, prim üretiminde %26,1 artıģ oranına ulaģılmıģ, hayat dıģı sektör ortalamasından daha yüksek bir büyüme gerçekleģtirilerek 1 milyar 227 milyon TL prim üretimi elde edilmiģtir. Yapı Kredi Sigorta, bu baģarıya paralel olarak yaklaģık 75,8 milyon TL lik net kâr elde ederek sektörün en baģarılı Ģirketlerinden biri olmuģtur. Sağlık branģında yıllardır süregelen sektör liderliği korunmuģ, 364 hastane, eczane, 345 muayenehane ve 586 diğer sağlık kuruluģundan oluģan anlaģmalı kurum ağı ile tartıģmasız liderlik konumunun korunmasındaki en önemli etken olan en üst düzeyde kaliteli hizmet sunma ilkesi sürdürülmüģtür. Yapı Kredi Sigorta nın 2012 yılına ait teknik kârlılık oranı ise %7,0 olarak gerçekleģmiģtir yılında da Türk Sigorta Sektörü nde en çok konuģulan konu, teknik kârlılığı olumsuz etkileyen, kısa vadeli pazar payı elde etmeye yönelik rekabet politikaları olmuģtur. Sürdürülebilir olmayan kısa vadeli düģük fiyatlama politikaları karģısında, büyüme ve kârlılık hedeflerine uygun olarak doğru konumlandırılmıģ ve aktüeryal hesaplamalara dayanan fiyat politikalarından vazgeçilmemiģtir. ġirketimiz, üretim kanallarına ve müģterilere yönelik çeģitli kampanyalar, müģteri memnuniyeti ve verimlilik odaklı iyileģtirme projeleri, sistemsel altyapı yenilikleri ile 2012 üretim hedefini yakalamıģtır yılında da müģteri memnuniyeti odaklı felsefemiz doğrultusunda müģterilerimize yeni ürün ve teminatlar sunulmuģtur. Türkiye de daha önce baģka bir örneği olmayan Prim Koruma Teminatı ile sağlık branģında bireysel Can Sağlığı müģterilerimize iģsiz kalmaları durumunda primlerini karģılayan bir ek teminat sunulmuģtur. Bireysel sağlık sigortası müģterilerimizi konut sigortalarımızla tanıģtıran pratik ve ekonomik Küçük Ev ürünü hayata geçirilmiģtir. Bu dönemde ürün yelpazemiz, mühendislik ve sorumluluk sigortalarını tek bir poliçede birleģtiren Endüstriyel Yangın Paketi, tamirhanelerde oluģan maddi zararlar, üçüncü Ģahıslara verilen zararlar ve hırsızlık gibi farklı risklere karģı güvence sağlayan Tamirhane Paket Sigortası ve siteler için özel olarak hazırlanmıģ Site Paket ürünleriyle zenginleģtirilmiģtir. Teknolojik platformda ise sigortalılarımızın ġirketimiz e veya anlaģmalı kurum ve hekimlere dünyanın her yerinden kolayca ulaģmalarını sağlayacak olan iphone uygulaması hayata geçirilmiģtir. Hasar maliyet kontrolü çalıģmaları kapsamında Yedek Parça Tedarik projesi de bu dönemde hayata geçirilmiģtir. ġirketimiz, iģbirliğinde bulunduğu acente ve broker ağını geniģletme yönündeki stratejisine uygun olarak, faaliyetlerine 2012 yılında da devam ederek, ülke genelinde 1200 ün üzerinde acentesi ile yüksek hizmet performansını sürdürmüģtür. Yıl içerisinde tesis ettiği acenteleri ile bu kanalda güçlenerek yoluna devam eden ġirketimiz, prim üretimlerini ise bütün branģlarda artırmayı baģarmıģtır. ġirketimiz geçmiģ yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da düzenlediği geniģ içerikli kampanyalar ile iģ ortaklarını kârlı ürün satıģına teģvik etmiģ ve bu yönde baģarılı sonuçlar elde etmiģtir 'de 12'den sloganı ile lansmanı yapılan yıllık kampanyamız, baģarılı olan iģ ortaklarımızın kazan-kazan anlayıģı ile gelirlerini artırmalarını sağlamıģtır. 27

31 Kendi alanında deneyimli olan acente satıģ kadromuz daha da güçlendirilmiģ olup, bu kapsamda iģ ortaklarımız ve ġirketimiz arasındaki ortak çalıģmaların güçlenmesine oldukça önemli bir katkı sağlanmıģtır yılında yeni, Ģeffaf, performans bazlı rapel modeli devreye alınmıģ ve iģ ortaklarımızın üretim, kârlılık ve diğer performanslarını yıl içerisinde takip edebilmelerine olanak tanınmıģtır. Yıl sonu teģvik komisyonunu, dönem içindeki performanslarını izleyip, önlem alarak geliģtirme imkânına sahip olan acentelerimiz bu uygulamamızdan son derece memnun kalmıģlardır. Yapı Kredi Sigorta, doğal afetler ve deprem için yapılan hasar fazlası reasürans anlaģmasını dünya çapında hakim reasürörlerin katılımıyla ve kapasitesini artırarak tamamlamıģ, bölüģmeli reasüranslarını Milli Reasürans önderliğinde Everest Re, Mapfre Re, Scor gibi dünyanın önde gelen reasürörlerinin oluģturduğu panel ile çalıģmıģtır. ĠĢ ortaklarımız ve çalıģanlarımız, ġirketimiz in 2012 yılı stratejileri doğrultusunda üzerlerine düģen rolü en iyi Ģekilde gerçekleģtirmiģ, kampanyalarda istenen baģarıyı sağlamıģ, pazar payı artıģı ve hedeflerin gerçekleģtirilmesi yönünde baģarılı bir performans sergilemiģlerdir. Bankasürans faaliyetleri, 2012 yılında da Yapı Kredi Bankası ve Yapı Kredi Sigorta nın arasındaki sinerjinin giderek pekiģmesiyle yükselen grafiğini sürdürmüģtür. Yıl içerisinde kurgulanarak hayata geçirilen Sağlığınız Elinizde, Sağlığınız Elinizde Yine Yeniden, Nazar Boncuğu Yenileme, POS, ĠĢimin/ KOBĠ ĠĢimin ve TARSĠM Ekersen WorldPuan Biçersin kampanyalarının kazandırmıģ olduğu ivme ile bankasürans faaliyetlerinden elde edilen üretim oranı bir önceki seneye göre %22,0 lık artıģ göstermiģtir yılı içerisinde hayata geçirilen Themis Projesi sayesinde manuel olarak yürütülen, ayrı dosyalar ve farklı ortamlarda saklanan, detaylı hesaplamalar ve her aģamada fonksiyonlar arası mutabakat yapılması gereken süreçler; rücu ve hukuk muallakları, geçmiģ döneme ait tazminat, tahsilat, masraf ödeme kayıtları, avukat, icra daire masraf, anapara, avukat ücreti, stopaj, tevkifat ve KDV gibi detaylar, sağlık uygulama yapısı ile entegre veri tabanı modelinde birleģtirilmiģtir. Operasyonel yük getirmekte olan bu süreçler, otomatik hesaplama yapısıyla yürütülmeye baģlanmıģ, süreç uyumlu bir sistem yapısına kavuģmuģ ve operasyonel verimlilik, iģlem kalitesi, detay kayıt takibi ve mutabakat kolaylıkları gibi getiriler elde edilmiģtir. Yine bu dönemde GAIA projesi hayata geçirilmiģtir. Bu yönetiģim modeli ile yazılım yaģam döngüsünün sağlıklı takibi, yazılım taleplerinin karģılanması konusunda verimliliğin artırılması, performansın doğru ölçülmesi ve bilgi teknolojilerinin Ģirket hedef ve stratejilerine uygun çalıģmasını sağlamak hedeflenmiģtir. Yeni yönetmelikler doğrultusunda artmakta olan hukuk dosyalarının iģlemlerine dair geliģmeleri ve muallak rakam takiplerini gerçekleģtirmek, avukatlık iģlem süreçlerini operasyonel süreçlerden ayırarak sistematik bir yapıya kavuģturmak amacıyla Hukuk Operasyon ve Raporlama Bölümü kurulmuģtur. Bölümün hedefi; dosya süreçlerini ve muallak rakamlarını analitik çalıģmalar doğrultusunda yürütmek olup, bu kapsamda Ģirket bünyesinde dava ve icra takibine yönelik yeni bir yazılım projesi baģlatılmıģtır. Hukuk Operasyon ve Raporlama Bölümü tarafından yürütülen projenin amacı; doğası gereği teknolojiden uzak gibi görünen hukuki konularda, teknolojinin üst seviyesinden faydalanarak, dava ve icra takiplerine yönelik geliģmeleri ve hesaplamaları aynı uygulamanın altında buluģturmaktır yılı içerisinde kurulmuģ olan MüĢteri Yönetimi Bölümü, 2012 döneminde faaliyetlerine müģteri verisinin kalite ve derinliğinin artırılması konularında devam etmiģtir. MüĢteri hizmetinin Yapı Kredi Sigorta bünyesinde her noktada tek elden ve kurum stratejileri ile uyumlu bir biçimde yönetilmesi 28

32 amacına hizmet edecek yeni MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi (CRM) projesi yol haritası satıģ, teknik ve hasar ekiplerinin de katılımı ile oluģturulmuģtur. Yine bu dönemde, müģterilerimizin her ihtiyacını en kısa ve etkili Ģekilde karģılama hedefine ulaģmak amacı ile yürütülen çok kanallı hizmet stratejisi çerçevesinde mobil uygulamalar geliģtirilmiģ ve müģterilerimizin kullanımına sunulmuģtur dönemini kapsayan stratejik planın tamamlandığı bu dönemde Yapı Kredi Sigorta, hayat dıģı sektörde elde ettiği beģinciliği, Sağlık branģında koruduğu birinciliği, istikrarlı biçimde sektör ortalamalarının üzerinde gerçekleģen prim üretimi büyümesi ve kârlılığı ile ana hedeflerin önemli ölçüde yakalandığı ve hatta aģıldığı baģarılı bir performans sergilemiģtir. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi yaklaģımı ile müģteri memnuniyeti ve kârlılık odaklı çalıģmalarını artırarak, kârlılığını ve prim üretimini sürdürülebilir bir Ģekilde daha üst seviyelere çıkarmayı ve sektörde ilk 5 içindeki konumunu ilerletmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, üç yıllık yeni stratejik plan, kârlı ve sürdürülebilir büyümeyi mükemmel müģteri deneyimini sürdürerek yakalamayı hedefleyen, kurumsal çeviklik ve verimliliği geliģtirirken çalıģanlarımızın memnuniyetini de artırmayı amaçlayan bütünsel bir yaklaģım çerçevesinde oluģturulmuģtur. Yeni plan döneminde, bu bütünsel çerçeve doğrultusundaki plan ve projelerin kararlılıkla hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 29

33 Yapı Kredi Sigorta nın Faaliyetlerine ĠliĢkin Önemli GeliĢmeler 2012 yılı içerisinde Yönetim Kurulu nun almıģ olduğu karar gereğince ġirketimiz yeni bir satıģ ve ġirketimiz in %99,9 una sahip olduğu Yapı Kredi Emeklilik A.ġ. hisselerinin devri sürecine girmiģtir. AĢağıda konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmıģ olan açıklamalar yer almaktadır: (Açıklama Sahibi / Açıklama Tarihi): YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ. / YKBNK [YKSGR] :00:21 Bankamızın bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında; Grubun sigorta alanındaki faaliyetlerinin yeniden organize edilmesi amacıyla, Bankamız bağlı ortaklıkları Yapı Kredi Sigorta A.ġ. ve Yapı Kredi Emeklilik A.ġ. hisselerinin elden çıkarılmasına iliģkin seçeneklerin değerlendirilmesi ve bu kapsamda uzun vadeli banka sigortacılığı (bancassurance) konusunda anlaģmaya girilmesi ile ilgili çalıģmalara baģlanmasına karar verilmiģtir. (Açıklama Sahibi / Açıklama Tarihi): YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ. / YKBNK [YKSGR] :29:51 Ġlgi: tarihli Özel Durum Açıklamamız. Yönetim Kurulumuzun 27 Haziran 2012 tarihinde onayladığı ve ilgide kayıtlı özel durum açıklamamızla kamuya açıklanan, Grubun sigorta alanında faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması süreci çerçevesinde, Deutsche Bank A.G., UniCredit Bank Austria A.G. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Ģirketlerinin müģterek finansal danıģman olarak görevlendirilmelerine Bankamız Yönetim Kurulu'nca 27 Temmuz 2012 tarihinde karar verilmiģtir. (Açıklama Sahibi / Açıklama Tarihi): YAPI KREDĠ SĠGORTA A.ġ. / YKSGR :31:32 ġirketimiz in tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; ġirketimiz in sahip olduğu %99,9 Yapı Kredi Emeklilik A.ġ. hisselerinin ("ĠĢtirak Hisseleri") 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 uncu ve 20 inci maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ile 179 uncu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: I No: 31 "BirleĢme ve Bölünmeye ĠliĢkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak anonim Ģirkete ("Yeni ġirket") ortaklara pay devri suretiyle ve ġirketimiz in tarihli bilançosunda yer alan mukayyet değerleri üzerinden bölünmesine, gerekli tüm iģlemlerin yürütülmesi ve tüm yasal baģvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiģtir. (Açıklama Sahibi / Açıklama Tarihi): YAPI KREDĠ SĠGORTA A.ġ. / YKSGR :07:04 Ġlgi: tarihli özel durum açıklamamız Ġlgide yer alan özel durum açıklamamız ile ġirketimiz in sahip olduğu %99,9 Yapı Kredi Emeklilik A.ġ. hisselerinin ("ĠĢtirak Hisseleri") 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 uncu ve 20 inci maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ile 179 uncu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: I No: 31 "BirleĢme ve Bölünmeye ĠliĢkin Esaslar Tebliği" hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak anonim Ģirkete ("Yeni ġirket") ortaklara pay devri suretiyle ve ġirketimiz in tarihli bilançosunda yer alan mukayyet değerleri üzerinden bölünmesine, gerekli tüm iģlemlerin yürütülmesi ve tüm yasal baģvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyurulmuģtur. 30

34 Bu kapsamda yapılması planlanan kısmi bölünme iģlemi için gerekli izin ve onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvurulmuģtur. Hukuki açıdan yaklaģıldığında, ġirketimiz aleyhine açılan ve ġirketimiz in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. Konu ile ilgili bahsedilebilecek tek dava ġirketimiz aleyhine açılmıģ muallak meblağı yaklaģık 18 milyon TL tutarında yangın hasarından kaynaklanan bir dava dosyası olup, konservasyon miktarı %4,5 olduğundan mali durumu ve faaliyetlerimizi etkileyecek nitelikte değildir. Yine bu dönemde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Ģirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım uygulanmamıģ, bağlı bulunduğumuz Ģirketler topluluğu içerisinde bulunan Ģirketler yararına hukuki iģlemler yapılmamıģ ve Ģirket bu nedenle herhangi bir zarara uğratılmamıģtır. Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu Maddesi Kapsamında Hazırlanan Bağlı ġirket Raporu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu maddesi uyarınca, geçmiģ faaliyet yılında Yapı Kredi Sigorta A.ġ. nin, hâkim ortağı Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. ile hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile iliģkileri hakkında düzenlenen rapor değerlendirilmiģtir. Yönetim Kurulumuza sunulan bilgiler çerçevesinde Yapı Kredi Sigorta A.ġ. nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2012 yılı içinde yapmıģ olduğu tüm iģlemlerde, iģlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve Ģartlara göre, her bir iģlemde uygun bir karģı edim sağlandığı ve Ģirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleģtirmeyi gerektirecek herhangi bir iģlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaģılmıģtır. 31

35 Sanata Destek ve Sosyal Sorumluluk Yapı Kredi Sigorta Bursları Acentelerimizle birlikte yürütülen bu proje kapsamında Koç Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu na yüksek derece elde ederek giren, ama kısıtlı maddi imkanları nedeniyle bu eğitimi almakta zorlanacak öğrencilere burs verilerek, sağlık sektörüne iyi eğitimli, donanımlı kiģiler kazandırılması hedeflenmektedir öğretim döneminde Koç Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu nu kazanan 3 baģarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciye eğitim, yurt ve cep harçlığı ihtiyaçlarını sağlayan burs verilmiģtir öğrenim yılında bu öğrencilere ek olarak bir de Anadolu Bursiyerleri kapsamında Tıp Fakültesi öğrencisine burs desteği verilmeye baģlanmıģtır. Yapı Kredi Sigorta HemĢirelik bursu 4 yıl, Tıp Fakültesi bursu 7 yıl boyunca devam edecektir. DarüĢĢafaka ile El Ele 2009 yılı baģında Yapı Kredi iģbirliğiyle oluģturulan Yapı Kredi Sigorta Gönüllüleri DarüĢĢafaka ile El Ele isimli projesi hayata geçirilmiģtir. Projenin amacı, DarüĢĢafaka Eğitim Kurumları nın koruma altına aldığı ve Anadolu dan gelen yetim çocukların Ġstanbul un sosyal hayatına katılımlarına yardımcı olmak, böylece kiģisel geliģimlerine destek vermektir. Bu amaç çerçevesinde 2010, 2011 ve 2012 yılında birçok haftasonu etkinliği düzenlenmiģtir. Yapı Kredi Sigorta Gönüllüleri tarafından düzenlenen yeni etkinliklerle 2013 yılında da DarüĢĢafakalı çocuklarla birlikte olmaya devam edilmektedir Etkinlik Takvimi: TARĠH ETKĠNLĠK 11 ARALIK 2011, PAZAR RAHMĠ KOÇ MÜZESĠ 8 OCAK 2012, PAZAR TĠYATRO ORGANĠZASYONU 12 ġubat 2012, PAZAR BUZ MÜZESĠ 26 ġubat 2012, PAZAR SADBERK HANIM MÜZESĠ 5 MART 2012, PAZAR SAPPHIRE AVM SEYĠR TERASI 11 MART 2012, PAZAR JURASSIC LAND 15 NĠSAN 2012, PAZAR MĠNĠATÜRK GEZĠSĠ 3 HAZĠRAN 2012, PAZAR BAĞLARBAġI KORU PĠKNĠK 32

36 Teknik Sonuçlar Yapı Kredi Sigorta, 2012 yılında 1 milyar 227 milyon 381 bin TL prim üretimi ile hayat dıģı sigorta sektörü sıralamasındaki 5. Ģirket, Sağlık branģında ise lider olma baģarısını devam ettirmiģtir. Sektörde rekabetin yoğun olarak yaģandığı 2012 yılında Yapı Kredi Sigorta nın oluģan hasar rakamı 713 milyon 641 bin TL seviyesine yükselmiģ, hasar prim oranı ise bir önceki yıla oranla 10 puan azalarak %65 seviyesine inmiģtir yılında 85 milyon 576 bin TL teknik kâr elde edilmiģ ve teknik kârlılık oranı %7 seviyesinde gerçekleģmiģtir. Yıllar Ġtibarıyla Teknik Rasyolar Prim (bin TL) OluĢan Hasar (bin TL) Hasar-Prim Oranı (%) Teknik Kâr (bintl) Teknik Kârlılık (%) Toplam Prim Üretimi (bin TL) Teknik Kâr (bin TL) Hasar Prim Oranı (%)

37 Yeni BranĢ Yapısına Göre Prim Üretimindeki GeliĢme ve Portföy Payları 2012 yılı içerisinde gerçekleģen branģ bazındaki prim üretim değiģimleri incelendiğinde, ġirket in %1 in üzerinde portföy payına sahip olan branģlar içinde en yüksek artıģın yaklaģık %112 ile Kaza ve %35 ile Yangın ve Doğal Afetler branģlarında gerçekleģtiği görülmektedir. Yeni branģ yapısına göre, Hastalık- Sağlık branģının, 506 milyon 930 bin TL lik prim üretimi ve %41 seviyesindeki portföy payı ile 2012 yılını tamamladığı görülmektedir. Söz konusu branģta Yapı Kredi Sigorta nın teknik kârlılığı önceki yıla göre 3 puan artarak %12 seviyesine yükselmiģtir. Portföy dağılımı incelendiğinde Hastalık-Sağlık branģının ardından %17 oranındaki portföy payı ile Kara Araçları branģının ve %16 lık portföy payı ile Yangın ve Doğal Afetler branģının geldiği görülmektedir. Yeni branģ yapısına göre ġirketimiz 2012 yılı prim üretimi, hasar prim oranı ve teknik kâr verileri grafiklerde yer almaktadır. BranĢ Bazında Prim Üretimi ve Portföy Payları BranĢ Prim Üretimi 2011 (bin TL) Prim Üretimi 2012 (bin TL) ArtıĢ Oranı (%) Portföy Payı (%) Kaza ,8 3,6 Hastalık/Sağlık ,7 41,3 Kara Araçları ,9 17,4 Hava Araçları ,8 0,2 Su Araçları ,1 0,3 Nakliyat ,2 1,6 Yangın ve Doğal Afetler ,6 16,1 Genel Zararlar ,0 9,5 Kara Araçları Sorumluluk ,0 6,4 Hava Araçları Sorumluluk ,9 0,1 Genel Sorumluluk ,5 3,2 Hukuksal Koruma ,2 0,3 Toplam ,1 100,0 34

38 Toplam Prim Üretiminin Branşlara Göre Dağılımı Kara Araçları 17% Yangın Ve Doğal Afetler 16% Hastalık/ Sağlık 41% Kara Araçları Sorumluluk 6% Genel Zararlar 10% Genel Sorumluluk 3% Kaza 4% Diğer* 3% Branş Bazında Hasar Prim Oranları (%) Diğer* 31 Kaza 47 Genel Sorumluluk 68 Genel Zararlar 17 Kara Araçları Sorumluluk 84 Yangın Ve Doğal Afetler 55 Kara Araçları 76 Hastalık/ Sağlık Branş Bazında Teknik Kâr (bin TL) Diğer* Kaza Genel Sorumluluk Genel Zararlar Kara Araçları Sorumluluk Yangın Ve Doğal Afetler Kara Araçları Hastalık/ Sağlık * Hava Araçları, Hava Araçları Sorumluluk, Nakliyat, Su Araçları, Hukuksal Koruma 35

39 Kaza Sigortaları Prim üretiminde bir önceki yıla göre %112 oranında artıģla yaklaģık 45 milyon 299 bin TL'lik üretim rakamına ulaģılmıģtır. Bu tutarın 11 milyon 426 bin TL si reasürörlere devredilirken, ġirket in konservasyon miktarı 33 milyon 873 bin TL, konservasyon oranı ise %75 olmuģtur. GerçekleĢen tazminat tutarı 19 milyon 680 bin TL dir. Bu miktarın 8 milyon 783 bin TL si ödenen hasar, 10 milyon 897 bin TL si ise muallak hasardır yılı hasar/prim oranı %47 seviyesinde gerçekleģmiģtir. Kaza Sigortaları, 2012 yılını 16 milyon 619 bin TL teknik kâr ve %37'lik teknik kârlılık oranı ile kapatmıģtır. Kaza Branşı Prim Üretimi (bin TL) Kaza Branşı Teknik Kâr (bin TL) Kaza Branşı Hasar Prim Oranı (%)

40 Hastalık / Sağlık Sigortaları Prim üretimi 2012 yılında %23'lük bir büyüme ile 506 milyon 930 bin TL olarak gerçekleģirken, bu tutarın 298 milyon 792 bin TL si bireysel poliçelerden, 208 milyon 138 bin TL si de kurumsal poliçelerden sağlanmıģtır. BranĢın ġirket portföyü içindeki payı, 2012 yılında 1,2 puan azalarak %41 seviyesine inmiģtir. Bireysel Sağlık branģında 2011 yılı sonunda 243 bin olan sigortalı sayısı %35'lik bir artıģ ile 2012 yılı sonunda yaklaģık 329 bine ulaģmıģ, Kurumsal Sağlık branģında ise 2011 yılı sonunda 115 bin olan sigortalı sayısı, 2012 yılı sonunda %19'luk artıģ ile yaklaģık 138 bin olarak gerçekleģmiģtir. Sağlık Sigortaları nda gerçekleģen tazminat tutarı 349 milyon 365 bin TL dir. Bu tutarın 345 milyon 225 bin TL si ödenen hasar, 4 milyon 140 bin TL si ise muallak hasardır yılı hasar/prim oranı %75 seviyesinde gerçekleģmiģtir. Hastalık/Sağlık Branşı Prim Üretimi (bin TL) Hastalık/Sağlık Branşı Teknik Kâr (bin TL) Hastalık/Sağlık Branşı Hasar Prim Oranı (%)

41 Kara Araçları Sigortaları Prim üretiminde bir önceki yıla göre %34 oranında artıģla 213 milyon 750 bin TL'lik üretim rakamına ulaģılmıģtır. Bu tutarın 883 bin TL si reasürörlere devredilirken, ġirket in konservasyon miktarı 212 milyon 867 bin TL, konservasyon oranı ise %99 olmuģtur. GerçekleĢen tazminat tutarı 164 milyon 694 bin TL dir. Bu miktarın 137 milyon 72 bin TL si ödenen hasar, 27 milyon 622 bin TL si ise muallak hasardır yılı hasar/prim oranı %76 seviyesinde gerçekleģmiģtir. Kara Araçları Sigortaları, 2012 yılını 6 milyon 727 bin TL teknik kâr ve %3'lük teknik kâr oranı ile kapatmıģtır. Kara Araçları Branşı Prim Üretimi (bin TL) Kara Araçları Branşı Teknik Kâr (bin TL) Kara Araçları Branşı Hasar Prim Oranı (%)

42 Hava Araçları Sigortaları Prim üretiminde bir önceki yıla göre %27 oranında artıģla 2 milyon 278 bin TL'lik üretim rakamına ulaģılmıģtır. Bu tutarın 2 milyon 273 bin TL si reasürörlere devredilirken, ġirket in konservasyon miktarı 5 bin TL, konservasyon oranımız ise %1 olmuģtur. GerçekleĢen tazminat tutarı 370 bin TL dir. Bu miktarın 319 bin TL si ödenen hasar, 51 bin TL si ise muallak hasardır yılı hasar/prim oranı %17 seviyesinde gerçekleģmiģtir. Hava Araçları Sigortaları, 2012 yılını 25 bin TL teknik zarar ve %1'lik teknik zarar oranı ile kapatmıģtır. Hava Araçları Branşı Prim Üretimi (bin TL) Hava Araçları Branşı Teknik Kâr (bin TL) Hava Araçları Branşı Hasar Prim Oranı (%)

43 Su Araçları Sigortaları Prim üretimi bir önceki yıla göre %25 oranında azalma ile 3 milyon 782 bin TL'lik üretim rakamına gerilemiģtir. Bu tutarın 3 milyon 160 bin TL si reasürörlere devredilirken, ġirket in konservasyon miktarı 622 bin TL, konservasyon oranı ise %16 olmuģtur. GerçekleĢen tazminat tutarı 6 milyon 688 bin TL dir. Bu miktarın 2 milyon 494 bin TL si ödenen hasar, 4 milyon 194 bin TL si ise muallak hasardır yılı hasar/prim oranı %53 seviyesinde gerçekleģmiģtir. Su Araçları Sigortaları, 2012 yılını 338 bin TL teknik kâr ve %9'luk teknik kâr oranı ile kapatmıģtır. Su Araçları Branşı Prim Üretimi (bin TL) Su Araçları Branşı Teknik Kâr (bin TL) Su Araçları Branşı Hasar Prim Oranı (%)

44 Nakliyat Sigortaları Prim üretiminde bir önceki yıla göre %10 oranında artıģla 19 milyon 699 bin TL'lik üretim rakamı gerçekleģtirilmiģtir. Bu tutarın 9 milyon 560 bin TL si reasürörlere devredilirken, ġirket in konservasyon miktarı 10 milyon 139 bin TL, konservasyon oranı ise %51 olmuģtur. GerçekleĢen tazminat tutarı 8 milyon 900 bin TL dir. Bu miktarın 3 milyon 70 bin TL si ödenen hasar, 5 milyon 834 bin TL si ise muallak hasardır yılı hasar/prim oranı %32 seviyesinde gerçekleģmiģtir. Nakliyat Sigortaları, 2012 yılını 2 milyon 890 bin TL teknik kâr ve %15'lik teknik kârlılık oranı ile kapatmıģtır. Nakliyat Branşı Prim Üretimi (bin TL) Nakliyat Branşı Teknik Kâr (bin TL) Nakliyat Branşı Hasar Prim Oranı (%)

45 Yangın ve Doğal Afet Sigortaları Prim üretiminde bir önceki yıla göre %35 oranında artıģla 197 milyon 157 bin TL'lik üretim rakamı gerçekleģtirilmiģtir. Bu tutarın 140 milyon 214 bin TL si reasürörlere devredilirken, ġirket in konservasyon miktarı 56 milyon 943 bin TL, konservasyon oranı ise %29 olmuģtur. GerçekleĢen tazminat tutarı 115 milyon 206 bin TL dir. Bu miktarın 71 milyon 554 bin TL si ödenen hasar, 43 milyon 652 bin TL si ise muallak hasardır yılı hasar/prim oranı %55 seviyesinde gerçekleģmiģtir. Yangın ve Doğal Afet Sigortaları, 2012 yılını 1 milyon 348 bin TL teknik kâr ve %1'lik teknik kârlılık oranı ile kapatmıģtır. Yangın Branşı Prim Üretimi (bin TL) Yangın Branşı Teknik Kâr (bin TL) Yangın Branşı Hasar Prim Oranı (%)

46 Genel Zarar Sigortaları Prim üretiminde bir önceki yıla göre %24 oranında artıģla 116 milyon 330 bin TL'lik üretim rakamı gerçekleģtirilmiģtir. Bu tutarın 92 milyon 61 bin TL si reasürörlere devredilirken, ġirket in konservasyon miktarı 24 milyon 269 bin TL, konservasyon oranı ise %21 olmuģtur. GerçekleĢen tazminat tutarı 87 milyon 579 bin TL dir. Bu miktarın 49 milyon 461 bin TL si ödenen hasar, 38 milyon 118 bin TL si ise muallak hasardır yılı hasar/prim oranı %17 seviyesinde gerçekleģmiģtir. Genel Zarar Sigortaları, 2012 yılını 11 milyon 396 bin TL teknik kâr ve %10'luk teknik kârlılık oranı ile kapatmıģtır. Genel Zararlar Branşı Prim Üretimi (bin TL) Genel Zararlar Branşı Teknik Kâr (bin TL) Genel Zararlar Branşı Hasar Prim Oranı (%)

47 Kara Araçları Sorumluluk Sigortaları Prim üretiminde bir önceki yıla göre %4 oranında azalma ile 78 milyon 472 bin TL'lik üretim rakamı gerçekleģmiģtir. Bu tutarın 13 milyon 131 bin TL si reasürörlere devredilirken, ġirket in konservasyon miktarı 65 milyon 341 bin TL, konservasyon oranı ise %83 olmuģtur. GerçekleĢen tazminat tutarı 127 milyon 826 bin TL dir. Bu miktarın 58 milyon 149 bin TL si ödenen hasar, 69 milyon 677 bin TL si ise muallak hasardır yılı hasar/prim oranı %84 seviyesinde gerçekleģmiģtir. Kara Araçları Sorumluluk Sigortaları, 2012 yılını 23 milyon 767 bin TL teknik zarar ve %30'luk teknik zarar oranı ile kapatmıģtır. Kara Araçları Sorumluluk Branşı Prim Üretimi (bin TL) Kara Araçları Sorumluluk Branşı Teknik Kâr (bin TL) Kara Araçları Sorumluluk Branşı Hasar Prim Oranı (%)

48 Hava Araçları Sorumluluk Sigortaları Prim üretiminde bir önceki yıla göre %20 oranında artıģla 659 bin TL'lik üretim rakamı gerçekleģmiģtir. Bu tutarın 657 bin TL si reasürörlere devredilirken, ġirket in konservasyon miktarı 2 bin TL, konservasyon oranı ise %1 olmuģtur yılında gerçekleģen tazminat ödemesi bulunmamaktadır. Hava Araçları Sorumluluk Sigortaları, 2012 yılını 800 TL lik teknik zarar ile kapatmıģtır. Genel Zararlar Branşı Prim Üretimi (bin TL) Genel Zararlar Branşı Teknik Kâr Genel Zararlar Branşı Hasar Prim Oranı (%)

49 Genel Sorumluluk Sigortaları Prim üretiminde bir önceki yıla göre %32 oranında artıģla, yaklaģık 39 milyon 125 bin TL'lik üretim rakamına ulaģılmıģtır. Bu tutarın 23 milyon 579 bin TL si reasürörlere devredilirken, ġirket in konservasyon miktarı 15 milyon 546 bin TL, konservasyon oranı ise %40 olmuģtur. GerçekleĢen tazminat tutarı 72 milyon 824 bin TL dir. Bu miktarın 9 milyon 114 bin TL si ödenen hasar, 63 milyon 710 bin TL si ise muallak hasardır yılı hasar/prim oranı %68 seviyesinde gerçekleģmiģtir. Genel Sorumluluk Sigortaları, 2012 yılını 7 milyon 543 bin TL teknik kâr ve %19'luk teknik kârlılık oranı ile kapatmıģtır. Genel Sorumluluk Branşı Prim Üretimi (bin TL) Genel Sorumluluk Branşı Teknik Kâr (bin TL) Genel Sorumluluk Branşı Hasar Prim Oranı (%)

50 Hukuksal Koruma Sigortaları Prim üretiminde bir önceki yıla göre %94 oranında artıģla yaklaģık 3 milyon 898 bin TL'lik üretim rakamına ulaģılmıģtır. Hukuksal Koruma branģında ġirket in konservasyon oranı % 100 dür. GerçekleĢen tazminat tutarı 53 bin TL dir. Bu miktarın 9 bin TL si ödenen hasar, 44 bin TL si ise muallak hasardır yılı hasar/prim oranı %1 seviyesinde gerçekleģmiģtir. Hukuksal Koruma Sigortaları, 2012 yılını 3 milyon 34 bin TL teknik kâr ve %78'lik teknik kârlılık oranı ile kapatmıģtır. Hukuksal Koruma Branşı Prim Üretimi (bin TL) Hukuksal Koruma Branşı Teknik Kâr (bin TL) Hukuksal Koruma Branşı Hasar Prim Oranı (%) -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2, ,38-0, , , ,06 47

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu Hazırlama Esasları ve Yasal Dayanağı içeriği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 516 ncı maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve

Detaylı

Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü (Mersis No: )

Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü (Mersis No: ) Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-359254 (Mersis No: 0937010013000015) YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI'NDAN 26 MART 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ġirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU FK: 12175 Ġstanbul, 28.02.2014 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Adresi : Sabancı Center 34330 4.Levent/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: (212) 385 55 55 Fax: (212) 278 18 98 - (212) 269 73 83 Ortaklığın

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN İdare Meclisimiz, şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısını 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 14:00 de, Bursa Organize Sanayi

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN İdare Meclisimiz, şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısını 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 15:00 de, Bursa

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Tarih: 20.04.2012 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İstanbul OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

İstanbul OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET İstanbul 83467 OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN 28.03.2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetimin; Şirket in başarıya ulaşması, bu başarının devamı ve Şirketimizin pay sahiplerine ekonomik değer sağlanması açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 12.06.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 12.06.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 12.06.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 12 Haziran 2014

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1 Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli toplantısında, ġirketimiz Pay Sahipleri nin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aģağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU: Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 ( on bir)

Detaylı

YÖNETİM KURULU Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi, pay sahipleri Genel Kurulu tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde

YÖNETİM KURULU Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi, pay sahipleri Genel Kurulu tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 15

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05 Nisan

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Ticaret Sicili No : Gebze/6616 Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2012

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

HÜR SİGORTA A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU - 1 -

HÜR SİGORTA A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - HÜR SİGORTA A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - GENEL MERKEZ VE BÖLGE ADRES BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜK Büyükdere Cad. Hür Han No:15/A ġiģli ĠSTANBUL Tel : 212 232 20 10 Fax : 212 230 52 90 Hasar Ġhbar Hattı

Detaylı

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı;

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı; Oy Kullanma Yöntemi Toplantıya kendisi veya vekilleri vasıtasıyla katılan ortaklar el kaldırmak suretiyle toplantıda oy kullanabileceklerdir. 13.03.2014 tarihli ortaklık yapısı; A grubu imtiyazlı paylara

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ YÖNETİM ORGANLARI Madde 21- Şirket Yönetim Organları Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür den veya bu vazifeyi gören kimseden ibarettir. YÖNETİM

Detaylı

PRİM ÜRETİMİ 1. TÜRKİYE DE SİGORTA SEKTÖRÜ Temel Göstergeler

PRİM ÜRETİMİ 1. TÜRKİYE DE SİGORTA SEKTÖRÜ Temel Göstergeler Kuzey YMM A.Ş. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:22 K:2-8, 34381 - Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 (212) 315 30 00 Fax: +90 (212) 234 10 67 www.ey.com 1. TÜRKİYE DE SİGORTA SEKTÖRÜ 1.1. Temel Göstergeler

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2013

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-85714 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

Fiziken Toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Fiziken Toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır. BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 15 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 639184

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN 25.08.2016 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin, 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Ortaklar Olağan

Detaylı

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2008 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 16.00 da Nakkaştepe Azizbey sok. No: 1 Kuzguncuk

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sermaye Piyasası Kurulu nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No.22 Tebliği gereğince, Şirket Ana Sözleşmesine bir madde eklenmesinin ve

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

MİGROS TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet MİGROS TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin 2011 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2006 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2007 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 KISACA HSBC YATIRIM 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE YAPISI

Detaylı

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 19 MART 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2008 faaliyet yılı için ilişik ilan metnindeki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere, 19.03.2009 Perşembe

Detaylı

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239 İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĠ

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĠ BRĠSA BRIDGESTONE SABANCI LASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirket imizin 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2012

Detaylı

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

Hasan Türk Mustafa Levent Kalpakçı Bilgütay Maldar Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi

Hasan Türk Mustafa Levent Kalpakçı Bilgütay Maldar Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 30.03.2015 KARAR NO : 2015 / 11 GÜNDEM : 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında, Şirketimizin 2014

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı