Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize "Herkes evine bir köpek alsýn" dememiþ miydi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize "Herkes evine bir köpek alsýn" dememiþ miydi?"

Transkript

1 Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize "Herkes evine bir köpek alsýn" dememiþ miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran 22 Perþembe YIL: SAYI: 388 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DAYI DÜZENÝNE BÝR DAYI YAKIÞMAZ MI? 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... DAÐ BAÞINDAYDIM DÜN Erdoðan Baybars Akaki, Agaci, Akaça Yalçýn Okut KÖTÜLÜÐE ORTAK OLMAK Ali Osman SÝNEMANIN FAÞÝSTÝ Elvan Levent TALAT'TAN ERGENEKON ÝNCÝLERÝ Mehmet Levent U Girne'yi sarsan aþk cinayeti davasýnda karar... Esaf Tarým dünkü karardan sonra... Orhan Dural aþk cinayetine kurban gitti... Kýskançlýk yüzünden uðruna cinayet iþlenen Romanyalý Loredana... 3 yýl hapis Girne Aðýr Ceza Mahkemesi, 9 Ekim 2 tarihinde Karaoðlanoðlu'nda Orhan Dural'ý öldüren Esaf Tarým'ý 3 yýl hapse mahkum etti... Alayköylü 48 yaþýndaki Esaf Tarým, geçtiðimiz Ekim ayýnda, sabahýn erken saatlerinde, boþanma aþamasýnda olduðu eþinin evine giderek, eþi Loredana Tarým'ýn erkek arkadaþý olduðu iddia edilen Orhan Dural'ý av tüfeðiyle vurarak öldürmüþtü... Mahkeme Esaf Tarým'ý 'taammüden adam öldürme' davasýndan suçsuz bulurken "adam öldürme ve adam öldürme niyetiyle hareket etme" davalarýndan suçlu buldu... Mahkeme avlusunda Orhan Dural'ýn yakýnlarýnýn gergin bekleyiþi nedeniyle polis olaðanüstü güvenlik önlemleri aldý. Koridorlarda zaman zaman acýlý feryatlar yükseldi sayfada Ýþte bunu bilmiyorduk Mayýsçýlara göre Denktaþ ajan! Bayraktarlýk döneminin serdarý ve eski Baþbakanlýk Müsteþarý Aydýn Sami'nin yaptýðý açýklamalara göre, 27 Mayýs darbecileri Denktaþ'a "Rum ajaný" muamelesi yapmýþ! Kendisine Denktaþ'ýn Rum ajaný olduðuna dair bir belge imzalatýlmak istendiðini söyleyen Aydýn Sami, intihar etmekle karþý karþýya býrakýldýðýný açýkladý... Aydýn Sami: O dönemde bir komutan bana bir kaðýt uzattý. Al bunu imzala, dedi. Kaðýdý okudum. Kaðýtta Denktaþ'ýn hýrsýz olduðu, Rum ajaný olduðu, Ýngiliz ajaný gibi karalamalar yer alýyordu. Halktan toplanan federasyonun parasýný cebe attýðý yazýyordu. Ben bunu imzalayamam, dedim. Al, intihar et, dedi. Ýntihar edecek bir durumum yok, dedim. Bunun üzerine beni sabaha kadar tuvalete kilitledi... Ankara'daki 27 Mayýsçýlarý bu tavýrlarýndan Ýngiltere'nin vazgeçirdiðini söyleyen Aydýn Sami, "Eðer vazgeçirmeselerdi, Denktaþ da, Küçük de gidecekti" dedi sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: EOKA mücadelesinin hedefi Taksime ve Türk-Yunan ihtilafýna dönüþtürüldü 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Ýngilizler nihayet Türkiye'yi Kýbrýs sorununa çekerek, EOKA mücadelesinin sömürge yönetimine karþý olan hedefini saptýrdý ve Kýbrýs sorununu Türk-Yunan ihtilafýna dönüþtürdü. EOKA mücadelesinin hedefi Ýngilizleri Kýbrýs'tan atmak ve adayý Yunanistan'a baðlamaktý. Ýkinci Dünya Savaþý sonunda Amerika Birleþik Devletleri üstünlük kazanýp, bölgede egemen olunca, Kýbrýs'ý kontrollerinde tutmak amacýyla Ýngilizlerle birlikte taksim planlarý yaptýlar ve adayý Türkiye ile Yunanistan arasýnda bölmek için ardý ardýna entrikalar düzenlemeye koyuldular. Türkiye'yi Amerikan mandasýna sokan ülke politikacýlarý da, bu entrika amaçlarýna alet oldular. EOKA mücadelesine karþý Kýbrýslýtürkleri de devreye soktular. Bu geliþmeleri bir baþka açýdan, Miltiadis Hristodulu'nun yazdýklarýndan özetleyelim (Türk-Yunan iliþkilerinin seyri ve Kýbrýs, cilt 2, s ). Ýngiltere Koloniler (dönem) Bakaný Alan Lenox Boyd 9 Kasým 956 tarihinde Avam Kamarasýnda Taksimin olasý çözüm þekillerinden biri olduðunu, Kýbrýs sorununun uluslararasý yanlarý konusunda Türkiye ve Yunanistan hükümetleriyle temas halinde olduklarýný söyledi. Kýbrýs'ta Ýngiliz sömürgeciliðine karþý sürdürülen mücadeleyi (Enosis) Ýngiliz diplomasisinin uluslararasý bir sorun: Türk- Yunan ihtilafýna dönüþtürmesi (Taksim) Atina ve Lefkoþa'da büyük bir tepki ile karþýlandý. Yunanistan'ýn Ankara elçiliðinde de görevde bulunan Büyükelçi Angelos Blahos "Kýbrýs sorunu-on yýl" adlý anýlarýnda (s. 73) Lenox Boyd'un açýklamalarýný yorumladý ve þunlarý yazdý: "Lenox Boyd'un Avam Kamarasýnda yaptýðý konuþmada, Kýbrýs'tan baþlayacak ve Ege kýyýlarýna yayýlacak bir Türk-Yunan çatýþmasýnýn tohumlarýný atmýþ olduðundan endiþe ediyorum". Bu geliþmeden sonra Kýbrýs'la ilgili Türk- Ýngiliz politikasýnýn ilerletilmesi için bir kampanya baþlatýldý. Rumlarla silâhlý çatýþma dâhil, Türk cemaatinin teþkilatlanmasý yönünde, adadaki Ýngiliz yönetimi ile karþýlýklý iþbirliði yapýldý. Rum milliyetçiliðine karþý Türk milliyetçiliði ve düþmanlýðý kýþkýrtýldý. EOKA mücadelesinin baþlatýlmasýndan üç ay sonra, 3 Haziranda Kýbrýs Türk Mukavemet Birliði'nin (KITEMB) ilk bildirisi daðýtýldý. KITEMB, Dr. Fazýl Küçük tarafýndan EOKA'ya karþý direnmek amacýyla kurulmuþtu. KITEMB daha sonra daðýtýldý, Volkan ve TMT kuruldu. Yasa dýþý olan bu örgütlerin kurulmasýnda ve üyelerinin eðitilmesinde sömürge yönetimi ile iþbirliði yapýldý. Silâhlý gruplar önce Sömürge polis kuvvetlerinde görevli olan polis mensuplarý tarafýndan eðitildi. Daha sonra eðitim için Türkiye'den subaylar gönderildi. Adadaki Ýngiliz idaresi silâhlý örgütlerin kurulmasýna, silâhlandýrýlmasýna ve 8 KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da kendilerini polise þikayet ettiðini düþündükleri Zeynel Aðabugün'ün önünü keserek aracýný hasara uðratan 8 kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki gün saat 5.3 sýralarýnda, Lefkoþa'da Þht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde S.Þ (E-28), A.Þ (E-24), Ö.B (E-26), A.B (E-22), B.B (E-27), O.E (E-24), M.K (E-2), Ý.Ü (E-26), kendilerini polise þikayet ettiði gerekçesiyle, Zeynel Aðabugün'ün kullanýmýnda bulunan aracýn önünü araçlarýyla týkadýktan sonra ellerindeki demir sopalarla aracý hasara uðrattý. TÝLKÝ DERESÝ'NDE YANGIN Akdeniz köyünün "Tilki Deresi" diye bilinen mevkiinde yangýn çýktý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki gün saat 4. sýralarýnda, Akdeniz köyünün "Tilki Deresi" diye bilinen mevkiinde çýkan yangýn, itfaiye ve orman dairesi ekipleri tarafýndan söndürüldü. Yangýn sonucu yaklaþýk 3 dönümlük alan içerisinde bulunan 5 kýzýlçam aðacý kýsmen yandý. Makarios dosyasýndan alýntýlar (28) EOKA mücadelesinin hedefi Taksime ve Türk-Yunan ihtilafýna dönüþtürüldü Ýngiltere Koloniler Bakaný Alan Lenox Boyd (saðda) ve yanýnda Makarios eðitimine destek saðladý. Türkler arasýnda Rum düþmanlýðý körüklendi. 956 yýlý baþlarýnda Rumlarýn mal varlýðýna karþý ilk bombalý saldýrýlar yapýldý. Terör havasý yaratmak ve Rum düþmanlýðýný kýþkýrtmak amacýyla Lefkoþa'nýn Türk semtinde de bombalar patlatýldý ve bu patlamalardan Rumlarýn sorumlu olduðu öne sürüldü. Rumlara karþý gösteriler kýþkýrtýldý. Gösterilerde "Volkan" ve "Kýbrýs Türk'tür" sloganlarý atýldý. Rumlarýn dükkânlarýna ve Tahtakala mahallesinde bulunan "Olimpiakos" kulübüne taþlarla saldýrý yapýldý. Türk-Rum çatýþmalarý baþlatýldý. Sömürge yönetimi, kýþkýrtma ortamýný týrmandýrmak amacýyla EOKA'ya karþý polis gücünü Yardýmcý Polis (Auxiliary Police) kuvvetleriyle takviye etmeye baþladý. EOKA'ya karþý düzenlenen operasyonlarda (Türk) Yardýmcý Polislerin yaralanmasý veya hayatlarýný kaybetmesi Türk-Rum çatýþmalarýna neden oluyordu. 956 yýlý baþlarýnda, Ocak ayýndan Nisan ayýna kadar üç Yardýmcý Polis mensubu öldürüldü. Bu can kayýplarý nedeniyle silâhlý býçaklý saldýrýlar, gösteriler, kundaklamalar kýþkýrtýldý. Gösteriler diðer kentlerle bazý köylere yayýldý. 23 Nisan günü iki Türk polisin öldürülmesi üzerine Lefkoþa'da üç gün sokaða çýkma yasaðý uygulandý. Rum semtleri polis tarafýndan kuþatýldý. Faillerin bulunmasý gerekçesiyle geniþ çaplý aramalar ve soruþturmalar yapýldý. 956 yýlýnýn Mayýs ayýnda karþýlýklý olaylarda büyük bir týrmanýþ görüldü. Lefkoþa, Leymosun, Larnaka ve Baf'ta çatýþmalar oldu. Ýngiliz yönetimi taksim yönünde bazý pratik önlemler almayý kararlaþtýrdý. Lefkoþa bölge komutaný Klimens, 24 Mayýsta Lefkoþa Belediye Baþkaný Themistoklis Dervis'i ve Dr. Fazýl Küçük'ü uyardý, çatýþmalarý önlemek amacýyla Türk ve Rum semtleri arasýna bir hat çekileceðini bildirdi. Ýngiliz komutan çatýþma bölgelerinde bulunan 2 evle 34 dükkânýn kapatýldýðýný açýkladý. Ýngiliz komutan 28 Mayýs günü Lefkoþa'yý bölme planýný açýkladý. Rum ve Türk bölgeleri arasýndaki sokaklara telörgüler yerleþtirildi. Gerekli görüldüðü an kapatýlma þartýyla, sadece beþ geçit noktasý býrakýldý. Çatýþmalarý önleme gerekçesiyle, Taksim planýnýn haritada uygulanmasýna ve iki toplum arasýna telörgülerin çekilmesine baþlandý. Türk taraflý propagandada bu çatýþmalar için "Rum barbarlýðýndan"... Rum taraflý propagandada "Türk barbarlýðýndan" söz ediliyor. Biz, Ýngiliz sömürgeciliðine karþý baþlatýlan mücadeleyi hedefinden saptýrýp Türk-Rum çatýþmasýna ve Türk-Yunan ihtilafýna dönüþtürmek için düzenlenen entrikalar açýsýndan bakmaya devam edeceðiz. Devam edecek Çiziktirdi Þener LEVENT Açý DAYI DÜZENÝNE BÝR DAYI YAKIÞMAZ MI? Polisimizin tüm hareketlerinden kim sorumlu? Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý... GKK'nýn tepesinde oturan komutan... Eskiden tuðgeneraldi... Þimdi tümgeneral... Ýnsafa gelerek Kýbrýslýtürklere de generallik yolunu açtýktan sonra, GKK Komutanýnýn rütbesi yükseltildi. Artýk Kýbrýslý Türkler tuðgeneral olabilirler, ama tümgeneral olamazlar. Tümgeneral olamadýklarý için, eskisi gibi yine GKK Komutaný olamazlar. 2 yýlýnda beni ve arkadaþlarýmý bir komplo ile tutuklayan GKK Komutaný Tuðgeneral Ali Nihat Özeyranlý idi... Geçtiðimiz yýl Ýstanbul'da kendi kendini vurarak intihar etti... Yine ayný dönemde burada Barýþ Kuvvetleri Komutaný olan Korgeneral Þükrü Sarýýþýk halen cezaevinde. Ergenekon'dan tutuklu... Eski Sivil Ýþler Baþkanýmýz Albay Namýk Koç da tutuklu... Silivri Cezaevi'nde o da... 8'li yýllarda yine Kýbrýs'ta GKK Komutaný olan Hikmet Köksal da geçtiðimiz hafta tutuklandý. Bizim erkan hepsinin önünde bir zamanlar nasýl eðilirdi oysa... Onlara bir laf etmeye kalksak, hepsi de gýrtlaðýmýza sarýlýrdý... Bizim cumhurbaþkanýmýz hesapta baþkomutan... Ordularýn baþkomutaný... Nesi baþkomutan? Ondan emir alan mý var? Tutukluluktan sonra serbest býrakýldýðýmýz zaman, tutuklu arkadaþlarýmýzdan biri, bir otel lobisinde karþýlaþtýðý o dönemin Polis Genel Müdürü Erdem Demirbað'a sormuþtu: -Biz casus muyduk be abi de bizi tutukladýnýz? Demirbað'ýn þöyle oldu yanýtý: -Sizin casus olmadýðýnýzý biz de bilmez miydik? Ama ne yapalým, elden ne gelir ki... Emir yüksek yerden! Yüksek yer dediði tabii ki cumnhurbaþkaný, ya da baþbakan deðildi... Komutandý... Polisimizin durumu yürekler acýsý... Laçkalýk diz boyu... Kimden soracaðýz hesabýný? GKK Komutanýndan deðil mi? Ne gezer... Onu hatýrlatan bile yok! Karakollarda iþkence yaptýðý saptanan polisler cezalandýrýlmadýysa, kimden soracaðýz bunun hesabýný? Komutandan... Aha meclis de tutuklunun makatýna cop sokulduðunu doðruladý. Neden ceza yok? Meclis bahçesine eþekle girilmesine izin verdi diye görevli polis cezalandýrýlýr da, iþkenceciler neden cezalandýrýlmaz? Büyük iddialarla bir Baþbakanlýk Denetleme Kurulu kuruldu burada... Yolsuzluklarý ve usulsüzlükleri soruþturmak için... Soruþturdular... Ve dosyalarýný da teslim ettiler polise... Ne oldu? Hiç! Bu dosyalar iki yýldýr polis raflarýnda uyutuluyormuþ meðer... Savcýlýða bile verilmemiþ ve dava açýlmamýþ... Kimden soracaðýz bunun hesabýný? Komutandan deðil mi? O davalarýn açýlmasýný engelleyen biri varsa, komutandan baþka kim olabilir ki bu? Gazetemize sýkýlan ilk kurþunda tutuklanan, polis tarafýndan kendisine dava okunan, daha sonra ise kefaletle serbest býrakýlan kiþi, aradan,5 yýl geçtiði halde bir kere bile çýkarýlmadý mahkemeye hala... Kimden sormalý hesabýný? Komutandan! Vatandaþ Artemis Otel'de iþkence gördü. Parmaklarý çelik puro makasý ile kesilmek istendi. Dayaktan kan revan içinde býrakýldý... Polise de, GKK'ya da þikayet etti. Eðer hala o iþkencecilere hiçbir dava açýlmadýysa kimden soracaðýz hesabýný? -Komutandan! Gazetemize ölüm tehditleri yapýldý... Polis gelip hepimizin ifadesini aldý. Ancak tehdit sahibine hiç dokunulmadý. Kimden soracaðýz hesabýný? Komutandan!.. Polis Genel Müdürü Günay Özan emekliye ayrýlýyor... Derler ki Pervin Haným'mýþ yerine en güçlü aday... Bence Hasan Dayý olsun! Dayý düzenine bir Dayý yakýþmaz mý?

3 AFRÝKA dan mektup... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE e O DOSYALAR AÇIKLANSA, KAÇACAK DELÝK BULAMAZLAR Hazýr meclisi de, hükümeti de, sarayý da ele geçirmiþken, yavru Ergenekon'un Türkiye'deki yargýya dahil edilmesini CTP saðlayabilirdi... Ýstese kalýn bir 'faili meçhul dosyasý' hazýrlar ve bunu Türkiye'deki Ergenekon savcýsýna iletirdi... 95'li yýllardan da baþlayabilirdi isterse... Çok uzaða gitmek istemese bile, son otuz yýlýn dosyasýný hazýrlayabilirdi... Üstelik bu dosyada Kutlu Adalý cinayeti çok önemli bir yer tutardý... Bu cinayet, derin devletin adada neler yaptýðýný, ne haltlar karýþtýrdýðýný açýkça gözler önüne sererdi... Uzi marka tabanca... Abdullah Çatlý'nýn 'Mehmet Özbay' ismiyle o sýrada bizi þereflendirmesi... Bunlar bir Ergenekon savcýsýnýn çok iþine yarayacak þeyler deðil miydi? CTP bu dosyayý, yalnýz bu dosyayý hazýrlamýþ bile olsa yeterdi... Ama hiç o yoldan gelmedi... Yavru Ergenekon'a el sürmedi... Ve þimdi de CTP Genel Sekreteri Asým Akansoy karþýmýza dikilmiþ, masal okuyor bize... Ve bakýn nasýl bir öneride bulunuyor: Eroðlu yavru Ergenekon'la ilgili baþsavcýlýða suç duyurusunda bulunsun... Soruþturma baþlatýlmasýný saðlasýn! Akansoy'un bunu önce kendi partisi CTP'ye ve sonra Eroðlu'na sormasý gerekmez mi? Bre efendi, bunca zaman yönetimdeydin sen... Mecliste... Hükümette... Sarayda... Tüm aðýrlýðýnla... Sen neden yapmadýn? Sarayda Talat'ýn Özel Kalem Müdürlüðü'nü yaparken, bunca zaman Ankara'ya gidip geldin onunla da, neden bir kerecik olsun aðzýný bile açmadýn? Da þimdi kahramanlýða soyunuyorsun... * Biz gazete olarak Talat tarafýndan sarayda kahvaltýya davet edildiðimizde, kapýdan girer girmez, ona ilk sorumuz, evine atýlan bomba ile ilgili olmuþtu. "Evinizi kimin bombaladýðýný öðrenebildiniz mi?" diye sorduk. "Deðmez" dedi Talat, "Ben onu çoktan unuttum ve hiç araþtýrmadým"... Keþke araþtýrsaydý... Madem araþtýrma gereði bile duymadý, þimdi "Ergenekon benim evimi de bombaladý" diye feryat etmek neyin nesi? * Neyin nesi bilir misiniz? Çünkü CTP de Ergenekon'la masaya oturdu... Yönetime gelirken onlarýn da güvenini kazandý... Eski Çaðlayan Bar, þimdiki 'Gelik' restoranýnda Mehmet Ali Talat ile Ferdi Sabit Soyer, komutanlarla yeyip içtikten sonra aklandý paklandý... Ergenekon'dan, yaptýklarý hizmetlere karþýlýk bir madalya almadýklarý kaldý... Toplumumuzda Ergenekon'a karþý mücadele verenleri karaladýlar... Ya 'marjinal', ya 'ajan' ilan ettiler... CTP'nin Ergenekon'dan þikayet etmeye yüzü mü var? O dosyalar açýklansa, kaçacak delik bulamazlar! x istence Elvan Levent SÝNEMANIN FAÞÝSTÝ Aþk cinayetine 3 yýl hapis (Evrim Kamalý) - Girne Aðýr Ceza Mahkemesi, 9 Ekim 2 tarihinde Karaoðlanoðlu'nda öldürülen Orhan Dural'la ilgili cinayet davasýnýn kararýný dün açýkladý ve Esaf Tarým 3 yýl hapse mahkûm edildi. Bahar Saner'in baþkanlýðýnda, Kýdemli Yargýç Türkay Saadetoðlu ve Yargýç Musa Avcýoðlu'ndan oluþan Girne Aðýr Ceza Mahkemesi heyetinin baktýðý davada, iddia makamý Baþsavcýlýk adýna davayý yürüten kýdemli savcý Erdinç Akyener ve sanýk Esaf Tarým'ýn avukatlarýndan Hasan Esendaðlý hazýr bulundu. Karaoðlanoðlu 9 Ekim 2 tarihinde yaþanan cinayet haberiyle sarsýlmýþtý. Alayköylü 48 yaþýndaki Esaf Tarým sabahýn erken saatlerinde boþanma aþamasýnda olduðu eþinin yaþadýðý Karaoðlanoðlu'ndaki eve giderek, eþi Loredena Tarým'ýn erkek arkadaþý olduðu iddia edilen 32 yaþýndaki Orhan Dural'ý önceden ucunu kestiði av tüfeðiyle vurarak ölümüne sebebiyet vermiþti. Aðýr yaralanan Dural, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde ameliyata alýnmýþ, ancak tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak saat.3 sýralarýnda hayatýný kaybetmiþti. Dural'ý vurduktan sonra Girne Polis Müdürlüðü'ne giderek iþlediði cinayeti itiraf eden Essaf Tarým, tutuklanmýþtý. Ýddia makamý sanýk Esaf Tarým aleyhine, "taammüden adam öldürme, adam öldürme, öldürme niyetiyle hareket etme, kanunsuz silah taþýma, kullanma, tasarruf, patlayýcý madde taþýma, tasarruf, insan hayatýný tehlikeye koyma amacýyla ateþli silah ve patlayýcý madde bulundurma" suçlarýndan dava getirmiþti. Sanýk Esaf Tarým'ýn avukatlarý ise "taammüden adam öldürme", "öldürme niyetiyle hareket etme" ve "hayatý tehlikeye koyma amacýyla ateþli silah ve patlayýcý madde bulundurma" davalarýna itiraz etmiþ ve mahkemede duruþma yapýlmýþtý. Yapýlan duruþmalarýn ardýndan duruþma 6 Haziran'a kalmýþtý. Dün son kez karar için toplanan mahkeme, Esaf Tarým aleyhine getirilen 9 davadan biri olan "taammüden adam öldürme" suçundan beraat kararý verirken, Tarým'ýn aleyhine getirilen diðer 8 davadan, yani "adam öldürme, öldürme niyetiyle hareket etme, kanunsuz silah taþýma, kullanma, tasarruf, patlayýcý madde taþýma, tasarruf, insan hayatýný tehlikeye koyma amacýyla ateþli silah ve patlayýcý madde bulundurma" suçlarýndan 3 yýl hapse mahkum etti. Mahkeme avlusunda Orhan Dural'ýn yakýnlarýnýn gergin bekleyiþi dolayýsý ile polisin ciddi güvenlik önlemi almasý gözden kaçmadý. Zaman zaman acýlý feryatlarýn yükseldiði mahkeme koridorlarýnda güvenlik güçleri acýlý yakýnlarý sakinleþtirmeye çalýþtýlar. 27 Mayýsçýlara göre Denktaþ ajan! Cihan Haber Ajansý -27 Mayýs 96 ihtilali, Kýbrýs Türklerinin can ve mal güvenliðini saðlamak, Türklere yapýlacak saldýrýlarý geri püskürtmek için dönemin Dýþiþleri Bakaný Fatin Rüþtü Zorlu'nun büyük uðraþlarýyla kurulan, Türk Mukavemet Teþkilatý'na (TMT) da büyük darbe yaptý. Ýhtilal, Türkiye'de olduðu gibi KKTC'de de kurulu düzeni bozarak birçok subaylarýn görev yerlerinin deðiþtirilmesine ve bazý komutanlarýn emekliye ayrýlmasýna sebep oldu. Bu doðrultuda Adnan Menderes'e yakýn olduðu tahmin edilen Denktaþ ve Kýbrýslý Türk önderlerinden Fazýl Küçük hakkýnda karalama kampanyalarý baþlatýldý. TMT'de görev yapan dönemin Baþbakanlýk Müsteþarý Aydýn Sami, Adnan Menderes'e yakýn olduðu düþünülenlerin maddi ve manevi olarak cezalandýrýldýðýný kaydetti. Kimi komutanlarýn TMT'den uzaklaþtýrýldýðýný söyleyen Sami, kimilerinin de dövüldüðünü belirtti. Kendisine Denktaþ ile ilgili gerçekleri yansýtmayan bilgilerin yer aldýðý bir belgenin imzalatýlmaya çalýþýldýðýný dile getiren Sami, þunlarý söyledi. "O dönemde bir komutan bana bir kaðýt uzattý. 'Al bunu imzala' dedi. Kaðýdý okudum. Kaðýtta yazýlý olanlar, Rauf Denkaþ'ýn aleyhindeydi. Denktaþ'ýn hýrsýz olduðu, Rum ajaný olduðu, Ýngiliz ajaný gibi karalamalar yer alýyordu. Halktan toplanan federasyonun parasýný cebe attýðýný yazýyordu. 'Ben bunu imzalayamam' dedim. 'Al intihar et' dedi. Ýntihar edecek bir durumum yok dedim. Bunun üzerine beni sabaha kadar tuvalete kilitledi." Daha sonra kendisinin yaþanýlanlarý bir rapor halinde devrin Maarif Müdürü Hüsnü Feridun Bey'e sunduðunu anlatan Sami, "Al bu mektubu dedim. Denktaþ'a götür." dediðini anlattý. Denktaþ'ýn konuyu adaya çýkan ilk Türk komutan Turgut Sunalp'e havale ettiðini söyleyen Aydýn Sami, "O sönük durumda olan TMT canlanmaya baþladý. Silahlar gelmeye baþladý. Para gelmeye baþladý. Ve böylelikle iki sene bir durgunluktan sonra yine teþkilat canlanmaya baþladý." diye konuþtu. Aydýn Sami, Kýbrýs Türk toplumunda taþlarýn yerinden oynamasýný ise Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kurulmasý anlaþmalarýna imza koyan Ýngiltere'nin engellediðini söyledi. Sami, "27 Mayýs döneminin siyasi liderlerine baský yaparak bu görüþten ve sevdadan darbe yanlýlarýný vazgeçirdiler. Eðer vazgeçtirilmemiþ olunsaydý, Denktaþ ve Küçük'te gidecekti." dedi. Roberto Rossellini, Visconti ve Antonioni gibi klasik Ýtalyan sinemasýnýn önde gelen film yönetmenlerinin Mussolini döneminde sanatsal kaygýlarla da olsa iktidara yakýn faþist bir çevre içinde yer aldýklarýný bilmek, bende kaçýnýlmaz bir hayal kýrýklýðýna yol açýyordu. Týpký Camus gibi bir yazarýn Cezayir'in Fransýz idaresinde kalmasýný desteklediðini bilmenin yol açtýðý kaçýnýlmaz hayal kýrýklýðý gibi... Üstelik o dönemin Ýtalya'sýna baktýðýnýzda film yapmak için baþka bir yol da görünmüyordu ki, bu da kendi içinde baþka bir hayal kýrýklýðýydý... Mussolini sinemaya meraklý bir diktatördü. Bu yüzden, Ýtalyan sinemasýnýn geleceði için saðlam bir altyapý oluþturmaya çalýþmýþ ve bizzat kendisi Ýtalya'daki hem ilk film stüdyosu olan Cinecitta'nýn, hem de ilk film okulunun kurulmasýna katkýda bulunmuþtu. Oðlu Vittorio Mussolini ise sanatsal çevrede otoritesi en yüksek film eleþtiri dergisi 'Cinema'nýn baþýndaydý. Böylelikle bütün önemli yönetmenleri de 'Cinema'nýn yani kendi etrafýna toplamýþtý. Godard'ýn 'Le Mepris' filminde ironik bir yer kaplayan ve bugün Avrupa'da Hollywood'la yarýþabilecek ender stüdyolardan biri olarak kabul edilen Cinecitta'nýn kendisine motto olarak Lenin'in 'Tüm sanat dallarý içinde en önemli sanat dalý sinemadýr", þeklindeki ünlü sözlerini seçmiþ olsa da 'Mussolini'nin sinemasý', 'propagandacý' Sovyet örneði yerine, insanlarý eðlendirmeyi ön planda tutan Hollywood modelini örnek almýþtý. Bu yüzden de Mussolini rejimi kendi kurduðu sinema endüstrisini propaganda aracý olarak kullanmaya kalkmamýþ ve kanatlarý altýna aldýðý yönetmenler üzerinde bu yönde bir baský oluþturmaya çalýþmamýþtý. Yine de film yapabilmek için diktatörle iyi geçinmek, iyi iliþkiler içinde olmak durumundaydýlar elbette ve böyle bir durumda kalmak bir yönetmen veya daha genel anlamada bir santçý için nasýl bir aðýrlýk oluþtururdu, diye düþünmeden edemedim doðrusu. Rossellini'nin özellikle, yaptýðý ilk dönem filmleri çekebilme þansý bulmasýný yeteneðinden çok faþist iktidar çevresiyle kurduðu güçlü iliþkilere borçlu olduðu sinema tarihi kitaplarýna girmiþ bir gerçekti. Ama sinemanýn garip bir ahlak yapýsý vardý: Bir film yapýlýp gösterime girdikten sonra, o filmin nasýl ve hangi þartlar altýnda yapýldýðý kimsenin umurunda olmadýðýndan, bunun pek bir önemi de kalmýyordu; filmin sonundaki jenerikte, filmin faþist diktanýn desteðiyle yapýldýðý yazmýyordu sonuçta. Bu tamamen sinemaya ve sinemacýlara özgü bir durumda da deðildi. Bir tablo tamamlanýp kitle ile yüzleþmek için sergi salonundaki duvara asýldýðý andan itibaren o tabloyu yapan ressamýn mevcut iktidarla hangi iliþkiler içinde olduðunu düþünmüyordu kimse. Almanya'daki Hitler faþizmi döneminin Nuremberg Stadyumu'nu inþa eden bir numaralý mimarý Albert Speer örneðin, Nazi Partisi'nin bütün toplantýlarýnýn gerçekleþtiði stadyumun inþasý ile ilgili þu sözleri sarfetmiþti: "Ben sadece binanýn, içindeki insanlar karþýsýndaki görkemini ön plana çýkarmak istedim. Goethe'nin Ýtalya Seyahatleri eserinde Verona'da gördüðü Roma Amfitiyatrosu'yla ilgili þunlarý yazdýðýný okumuþtum: 'Eðer farklý düþüncedeki insanlar tek bir yere sýkýþtýrýlmýþ olsalardý, tek bir akýlda birleþirlerdi'. Benim inþa ettiðim stadyumun amacý da buydu. Yoksa 'küçük insanlarýn' kiþisel düþüncelerinin bununla bir ilgisi yok." Belirtmek gerekir ki, Albert Speer Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda faþist rejim içindeki rolünden ve özellikle de Alman esir kampýndaki esirleri zorla çalýþtýrmaktan ötürü Nürenberg Mahkemesinde yargýlanýp 2 yýl hapse mahkum olmuþtu. Sanatýn iyi ve kötü kalplisi var mýydý diye düþünüyordum, sanatçýnýn vicdaný var mýydý? Yoksa sanatçý önce sanatçý, sonra insan mýydý?

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Ucuzluðun aðasý hýyar seçilmiþ hýyar Bullez derseniz o da pahalýlýðýn kralý Bol bol hýyar yemekte elbette bir hayýr var Bulleze deðil, yediði hýyara bakmalý Kalay SOLCULARIN UYANMASI KONJONKTÜRE BAKAR Madem Denktaþ Ergenekoncu'ydu Mehmet Ali Talat Cumhurbaþkanlýðý koltuðunda oturduðu yýllarda neden bunun üstüne gidip bir Ergenekon ataðý yapmadý? Talat, AKP'nin Ergenekon'u yokken bile Denktaþ'ýn Ergenekoncu olduðunu yeni mi öðrendi? Neden Tayyip Erdoðan ve AKP'si ile muhabbetli olduðu yýllarda onlara Yavru Ergenekon'la ilgili "baský" yapmadý? Neden Silihtar'da geçen yýllarýnda eski defterleri açacaðýna, örtmeyi tercih etti? Bu Kýbrýslý solcularýn geç uyanmasýyla mý ilgili? Yoksa bizim solcularýn uyanmasý da mý konjonktüre bakar? Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent TALAT'TAN ERGENEKON ÝNCÝLERÝ KÖTÜLÜÐE ORTAK OLMAK Meðer iki yýl önce KTHY'nin batýþýný araþtýran bir komite kurulmuþ KKTC Meclisi'nde... Bu komite sadece suya yazý yazabilir! Baþýný UBP'nin çektiði bu araþtýrma komitesinin hazýrladýðý raporun tüzüðe aykýrý olduðu CTP tarafýndan açýklandý. CTP, raporun komite üyelerinin tartýþmalarýndan oluþacak bir sonucun dýþýnda hazýrlandýðýný söyledi. Kaybolan ihale zarflarý falanýn raporda bulunmadýðýndan... Eksikliklerin olduðundan dem vurdu... CTP bir yerde haklý... KTHY battýðýnda, ya da batmak üzere iken oyunlar oynanmaya baþlandýðýnda hükümetteydi. Olayý çok iyi bilirler çünkü... Bir diðer konu da þu... CTP raporu eleþtirirken yüzeysel kaldý... Temele inmedi. Temelsiz yapý nasýlsa bu eleþtiriler de aynýdýr. CTP "KKTC hükümeti" koltuklarýna giden yolun Ankara'dan geçtiðini çok iyi biliyor... O nedenle böyle temelsiz ve yüzeysel eleþtirilerde bulunmayý seçti... Bilhassa o dönem hükümet koltuðunda oturanlarýn ve CTP MYK'sýnda olanlarýn çok iyi bildikleri KTHY konusu bir baþka türlüydü... Bir kez yazdýk... Bir daha yazalým... Son dönem seçimde AKP'yi þehirden þehire uçuran Atlas Jet oldu... Zaten AKP sülalesinin havayolu olarak adlandýrýlmaktadýr Atlas Jet Havayollarý... Tayyip Erdoðan hükümeti, CTP'ye bir þirket kurdurdu ve KTHY'yi TC'den kurtardý... Tabii bu bir oyundu... Ancak o günlerde "Vay be, Tayyip Erdoðan'ýn Kýbrýslýtürklere jestine bakýn" dendi. CTP bildiði gerçeði halktan gizledi... Ercan'a inen ve kalkan uçaklarýn ayarlamalarýný Ankara Sivil Havacýlýk Dairesi yapmaktadýr... KTHY Kýbrýslýtürklere devredildikten sonra bu ayarlamalar KTHY aleyhine yapýlmaya baþlandý. Bir sandviç taktiði uygulandý... Bunun farkýna varan KTHY Yönetim Kurulu önce Mehmet Ali Talat'a baþvurdu ve Tayyip Erdoðan ile görüþmek için randevu istedi... Randevu ayarlandý... Komite Ankara'ya gitti... Endiþe Tayyip Erdoðan'a anlatýldý... O ne yaptý? "Siz merak etmeyin. Evet diyerek önümüzü açtýnýz. KTHY batsa bile Türkiye hükümeti gerekeni yapar..." Zaten personel alýmý bu konuþmanýn arkasýndan baþlandý... Ve sonuç ortada... Ýhale kutusundan zarf kaybolmuþ... Ya da raporda eksiklikler varmýþ... Bunlar hep hikaye... KTHY'nin kargo binasý CAS'a hediye edildi... KTHY'nin Heathrow'da veya Stanstead'de kullandýðý alan izni Atlas Jet'e verildi... Ercan uluslararasý ihaleye çýkarýldý... Bunun anlamý nedir? Bir TC þirketine verilecek demektir... CTP bunlarý dile getireceðine... Halka esas kötülüðümüzü isteyenin Ankara olduðunu göstereceðine... Bu batmalar, iflaslarýn arkasýnda AKP hükümetinin olduðunu dile getireceðine, bunlarý saklamayý ve hikayelerle uðraþmayý tercih ediyor... Bu da, kötülüðe ortak olmak deðilse nedir? Urfalýlar birbirine girdi (Evrim Kamalý)- DünLefkoþa Kaza Mahkemesinde Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin huzurunda görüþülen davada, Ýddia Makamý adýna Savcý Damla Güçlü, zanlýlarýn avukatý Tekin Söylemez ile zanlýlar þahsen hazýr bulundu. Mahkemede yeminli þehadet veren polis memuru Ercan Atasay, zanlýlarýn Lefkoþa'da Þht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde meydana gelen "kanunsuz topluluk, kasti hasar, tecavüzkar alet taþýma ve rahatsýzlýk" suçlarýndan methalder olduklarýný ve önceki gün tutuklandýklarýný dile getirdi. Atasay, zanlýlarýn, müþteki konumundaki Zeynel Aðabugün'ün kendilerini polise þikayet ettiði gerekçesiyle Lefkoþa Polis Müdürlüðü'nden çýktýðý sýrada Aðabugün'ün kullanýmýndaki 63 ZP 666 plakalý aracý, 63 ZP 999, 63 VP 888 ve henüz plakasý tespit edilemeyen Kýbrýs plakalý bir araç ile takip ettiklerini aktardý. Zanlýlarýn belirtilen araçlarla müþtekinin aracýný dehþet yaratabilecek þekilde saat 5:3 raddelerinde trafiðin yoðun olduðu sýrada trafiði týkadýktan sonra aracýn önünü kestiklerini belirten Atasay, belirtilen zanlýlarýn demir sopalarla araçlardan inerek müþtekinin aracýný kasti hasara uðrattýklarýný dile getirdi. Atasay, bazý görgü tanýklarýnýn zanlýlarý demir çubuklarý kullandýklarýný gördüklerini de söyleyerek, olayla ilgili bir adet bir metre uzunluðunda aleminyum sopanýn bulunarak, emare alýndýðýný açýkladý. Polis memuru Atasay, müþtekinin aracýnýn tavanýnýn hasara uðradýðýný, olayla ilgili soruþturma baþlattýklarýný ifade ederek, zanlýlar ve müþteki arasýnda yaklaþýk bir yýldan beridir husumet yaþandýðýna dikkat çekti. Þu ana kadar olayla ilgili üç kiþiden ifade temin edildiðini söyleyen Atasay, birçok görgü tanýðý olduðunu ve söz konusu kiþilerin ifadelerine baþvurulacaðýný dile getirdi. Atasay, söz konusu suçlarla baðlantýsý olduðu öðrenilen üç-dört kiþinin arandýðýný ve olayla ilgili aranan emareler ile alýnacak ifadeler olduðunu aktararak, plakasý tespit edilemeyen Kýbrýs plakalý bir araç iþle 63 ZP 499 aracýn da emare olarak arandýðýný kaydetti. Atasay, tahkikatýn salimen yürütülmesi için ek tutukluluk talebinde bulundu. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin ise, polise bir fýrsat daha vereceðini ifade ederek, zanlýlarýn gün daha poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. M.A. Talat, Türkiye'deki 'Taraf' gazetesine verdiði bir mülâkatta, Kýbrýs'taki Ergenekon'un da soruþturulmasýný istemiþ. Bunu cumhurbaþkanlýðý koltuðunda otururken yapsaydý, bir anlamý olurdu belki. Þimdi "too late" der Ýngiliz. Onu kaale bile almazlar. Türkiye Kýbrýs'ta Ergenekon'u soruþturmak isteseydi AKP iktidarý bunu çoktan yapardý. Türkiye'deki Ergenekon soruþturmalarýnda, ipuçlarý buraya kadar dayanan çok olaylar çýktý ortaya. Hatta çeþitli dönemlerde Kýbrýs'ta görev yapan komutanlardan da, bu çerçevede tutuklananlar oldu. Buna raðmen, Kýbrýs'ta bir Ergenekon soruþturmasýna gerek duymadý Türkiye makamlarý! Hatýrlanacaðý gibi KKTC meclisinde de bir Ergenekon Soruþturma Komisyonu kurulmuþ ve bu komisyon uzun süren çalýþmalardan sonra, KKTC'de herhangi bir Ergenekon faaliyeti olmadýðýný karara baðlamýþ, bu konuda bir de rapor yayýnlamýþtý. Konu bu raporla kapanmýþ, Kýbrýs'taki Ergenekon tartýþmalarý da rafa kaldýrýlmýþtý! Þimdi nereden aklýna estiyse Talat birdenbire Ergenekonu hatýrladý! Maksat birilerine kara çalýp TC'nin Ergenekon savcýlarýna hedef göstermekse boþuna gayret. Kaldý ki Cumhurbaþkanlýðý seçimine daha 3 yýl var. Anlaþýlan saray rüyalarýndan hiç çýkmamýþ Mehmet Ali beyin... Ergenekonun er ya da geç "Yavruda" da soruþturulacaðýný düþünenler boþuna bekliyor. Çünkü AKP iktidarýnýn buna hiç niyeti yok. Burada Ergenekonun peþine düþmeyecekleri artýk iyice suyüzüne çýkmýþ bulunuyor. Dediðim gibi, niyetleri olsa, bunu yapmalarý için çok ipuçlarý var ellerinde. Ama yapmadýlar! Çünkü Kuzey Kýbrýs'ta Ergenekon'a büyük ihtiyaçlarý var! Gerektiðinde KKTC'deki aykýrý sesleri ve muhalifleri "tertipleme" görevini onlara ifa ettirebileceklerini düþünmüþ olmalarý ilk akla gelen nedenlerdendir! Ýþte bundan dolayýdýr ki KKTC'de bunca Ergenekon'luk olay yaþanmasýna ve bunlarýn tümünün de "faili meçhul" sýnýfýna konmasýna raðmen, "yavruda" Ergenekon soruþturmasýna hiç giriþilmemiþtir. Ne zaman burada yeni bir "faili meçhule" ihtiyaç duysalar, bu ihtiyaçlarýný giderecek bir Ergenekon çetesi veya çetelerinin Kuzey Kýbrýs'ta bulunmasý, son derece yararlý ve hayýrlýdýr onlara göre! KKTC meclisindeki Ergenekon Araþtýrma Komitesi'nin, "Kýbrýs'ta Ergenekon yoktur" sonucuna varmasýnýn arkasýndaki gerçek neden bundan baþka birþey deðildir. Türkiye Kýbrýs'taki Ergenekonu soruþturmak isteseydi, bunu çoktan yapardý. KKTC Meclisi'ne de "Kýbrýs'ta Ergenekon yoktur" kararýný aldýrmazdý! Kýbrýs'ta Ergenekon yýllardýr vardýr... Ve bunun adý da, dün olduðu gibi, bugün de Türkiye'dir!

5 7 Haziran 22 Perþembe 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Dün "Bir dikili aðacým yok" diyenlerin, bugün balta girmemiþ orman sahibi olmasý, ülkenin acý gerçeklerindendir. DAÐ BAÞINDAYDIM DÜN MÝÞ-MIÞLAR * Dipkarpaz'a üniversite yapýlýyor ama "doktor" yokmuþ. - Affedersiniz veteriner var mý acaba? Ýnþallah yoktur Çünkü doktor olmayan yerde veteriner olmasý biraz gariptir. * Ülkede temiz eller operasyonu yapýlmalýymýþ. - Bunca olanaksýzlýk içinde zor be arkadaþlar Ne su var, ne sabun... * Kazalardan ders alýnmýyormuþ. - Yanlýþ þeylerden medet umuyorsunuz! Kazalardan ders alýnmaz zaten. Ders, adam gibi adam bir þoför okulundan alýnabilir ancak! * Türkiye'nin desteði sonsuza kadar sürecekmiþ. - Üzüldüm doðrusu... Sonsuza kadar kendi ayaklarýmýz üstünde duramayacaðýmýzý düþünüyorlar demek. * Elcil "Kýbrýslý Türkler ne Türkiye'ye rehine, ne de Ruma yama olmaz" demiþ. - Tersi söz konusu olabilir mi acaba? Mesela; Türkiye'ye yama, Rum'a rehine gibi. * Doðaya karþý iþlenen suçlar anayasaya aykýrýymýþ. - Valla bana sorarsanýz fazla dürtüklemeyin artýk... Babayasaya sorarsanýz, ki hiç tavsiye etmem, dayak bile yiyebilirsiniz. * Renkler ve zevkler tartýþýlmazmýþ. - O senin dediðin eskidendi, þimdi "out" oldu! Bugün "in" olan "eþcinsellerin tercihi tartýþýlmaz"dýr! Ben dað baþýndaydým dün. Dilekçeme imza atacak müdür meydanda yoktu ve personel de nerde olduðunu bilmiyordu. Ben dað baþýndaydým dün. Bir adam, töööeee diye kaldýrýma tükürdü avuç dolusu! Ben dað baþýndaydým dün. Bazýlarýnýn elekrik borçlarýný silerken, bazýlarýnýn elektriklerini kesiyorlardý. Ben dað baþýndaydým dün. Saat olmuþtu ama doktor görünürde yoktu henüz. Ben dað baþýndaydým dün Bir adam hiç durmadan, duraksamadan hýzla anayola fýrladý, az kalsýn çarpýþýyorduk. Ben dað baþýndaydým dün. Bir adam, bir genç kadýný yol ortasýnda sille tokat dövüyordu. Ben dað baþýndaydým dün. Gençler geçiyordu sokaktan "Analarýný aðlatacaðýz" diye baðýra baðýra GEÇMÝÞ OLA "Kollarýný kaldýrmýþ" binlerce insan var çevrede. Bakýyorsun, görüyorsun ama bir anlam veremiyorsun. Ne zaman ki çaresiz kalýp, sen de kollarýný havaya kaldýrmak zorunda kalýyorsun, ancak o zaman fark ediyorsun toplumun teslim alýndýðýný. Ama geçmiþ ola! SORUMLULUK Trafik kazalarý durmuyorsa durmuyor Yapacak daha fazla bir þey yok artýk... Söylenmesi gerekenler söylendi... Yazýlmasý gerekenler yazýldý... Bütün uyarýlar yapýldý. Anlamak isteyen anlamýþtýr. Bundan sonra her koyun kendi bacaðýndan... Her sürücü kendi direksiyonundan sorumludur. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS "Kýbrýs sorunu. sorunumuzdur" diye yazdýðýmýzda bize gülenler, þimdi "çözüm olmasa da olur" demeye baþladýlar. Biz, geç de olsa, doðrularý görenlere gülmeyiz ama!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KKTC'YE YAKIÞIR (Ýstanbul)- Karþýsýndaki televizyonda Türkiye'nin milli ve dini duygularýyla dolu bir filmi izliyor. Yanýndaki transistörlü radyodan Türk Sanat Müziði konserini dinliyor. Elinde, arkasýnda "Made in Turkey" yazan kurþun kalem Oturduðu sandalye bir Türk firmasýndan alýnmýþ Yazý yazdýðý masa ayný firmanýn A4 kaðýt Türkiye'den ithal Eþinden istediði kahvesi okkalý Mehmet Efendi Ve giydiði ayyakkabý, pijama, terlik, taktýðý gözlük, yüzük, kolye Hepsi de TC menþeli Sýkýþtýðýnda aradýðý telefon firmasý TC sermayesi ile kurulmuþ Gittiði lokanta Yediði lahmacun. Ýçtiði þarap Ve raký Hepsi de TC menþeli Meclisinde kulandýðý kürsü Oturduðu kýrmýzý renkli koltuk Bastýðý halý Ve içtiði sigara Neyi varsa denizin kuzey yakasýndan gelmiþ Zamanýnda bulunduðu bakanlýðýn sorumlusu olduðu okullarda okutulan kitaplar ve kitaplardaki mevzuat Hepsi de Çanakkale Savaþý'ný Ankara gözlüðü ile yorumlamaktalar Ýstanbul'un fethini fetihçi gözlüðü ile aktarmaktalar. Hepsinde de önce Toros var; Trodos yerine Beþparmaklar baþka bir ülkenin daðlarýymýþ gibi Bolu Daðý daha ince ayrýntýsýna kadar anlatýlýyor Hele tarih dersleri Nedir o ta Çin'den kopup Ege'ye kadar akýn akýn gelen kavimler, atlýlar ve de iþgalci ordularýn her gününün anlatýldýðý sýkýcý ders Diyeceðim o ki Hepimiz de ilkokuldan baþlamak üzere, Türkiye aþaðý Türkiye yukarý eðitildik Oranýn baþbakaný bizim baþbakanýmýz oldu.. Oranýn bakanlarý bizim bakanlarýmýz Hele TBMM O bile bizim meclisimizin aldýðý kararlarýn merkezi Ta ki oraya gidene kadar öyle de bildik Gittik Gördük. Okuduk ve orada yani Ýstanbul'da Türkiyeli arkadaþlarýmýz oldu Onlara da sorduk Ve döndüðümüzde anladýk ki birileri bize doðrularý söylemedi Yani gerçekleri orada öðrendik Derler ya bir dil bir insandýr.. Orada bildiðimiz Ýngilizce'yi bile unuttuk Ýki gittik tek döndük oradan Ve döndüðümüzde gördük ki kendi ülkemize verecek yeni hiçbirþeyimiz olmadý Bir bakan olarak þunu demeliydi Zaten Türkiye'de ne varsa burada da var Zaten nüfusun çoðu Türkiyeli Bizim çocuklarýmýz Türkiye dýþýnda okusunlar Ki gerçekleri görürken kendi ülkelerine yenilikler getirsinler. Örümcek kafalý yetiþmesinler Böyle diyeceðine bir de mektup yazmýþ TC menþeli kaðýda, elinde tuttuðu TC menþeli kalemle, sayýn esas bakanýna ki kendisi güya KKTC'de bakaným diyor Ne olur çocuklarýmýzýn hepsini de oraya alýn Orada okusunlar ve döndüklerinde bize yenilikler öðrendik diyerek sorun çýkartmasýnlar Ve bakýyorum da bu kadar yanlýþa raðmen hala bakan Üstelik bu sefer eðitim bakaný deðil baþka bir þeyin bakaný olarak Yakýþýr, KKTC'ye yakýþýr 8 yýlda 6 milyon dolar yardým Kýbrýs Türk Eðitim Vakfý (KTEV) 8. kuruluþ yýldönümünü kutluyor. Vakýf, 8. kuruluþ yýldönümü nedeniyle önceki akþam resepsiyon düzenledi. Lefkoþa Saçaklý Ev'de yer alan resepsiyona, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, iþ adamlarý, sponsorlar ve diðer yetkililer katýlýrken, KTEV Baþkaný Mustafa Özgü ile vakýf yöneticileri de hazýr bulundu. KTEV Baþkaný Mustafa Özgü resepsiyonda yaptýðý konuþmada, Talat'ýn Eðitim Bakanlýðý KTÖS'ten bakanlýða ve hükümete eleþtiri Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn, "yasalara aykýrý, hukuksuzluða davetiye çýkaran uygulamalarý teþvik ettiðini" iddia etti. Hükümeti, "ticari amaç güden açýlýmlara çanak tutmakla" suçlayan Özhür, eðitime ayrýlan bütçenin büyük bölümünün özel okul ve üniversitelere kanalize edildiðini ve sosyal devlet dönemindeki teþvikiyle 994 yýlýnda kurulan KTEV'in bugün 8. yaþýný kutladýðýný belirterek, KTEV'in 8 yýlda eðitim sistemine birçok katkýda bulunduðunu kaydetti. Özgü, KTEV olarak birçok öðrenciye burs verdiklerini, okullarýn altyapýlarýna katký saðladýklarýný, Kýbrýs Türk kültürüne katkýda bulunacak etkinlikler yaptýklarýný ancak bunlarý yaparken devlet katkýsý almadýklarýný belirterek, KTEV'in kuruluþundan bugüne eðitim sistemine 6 milyon dolar yardým yaptýðýný vurguladý. anlayýþýndan uzaklaþýldýðýný savundu. Mustafa Özhür, dün yayýnladýðý yazýlý açýklamada, devlet okullarýna üvey evlat muamelesi yapýldýðýný ve okullarýn altyapýsýna yatýrým yapýlmadýðýný iddia etti. Özhür, bakanlýðýn özel üniversite ve derneklerin maddi kazanç amaçlý kurs, seminer, konferans gibi etkinliklerini de teþvik eden bir anlayýþla okullara genelge gönderdiðini ileri sürdü. Çiçek Eroðlu'na davetiye çýkarýyor TBMM BAÞKANI ÇÝÇEK, KIRGIZÝSTAN BAÞBAKANI BABANOV'A ''KKTC CUMHURBAÞKANI'NI DAVET EDÝN'' TALEBÝNDE BULUNDU TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Kýrgýzistan Baþbakaný Ömürbek Babanov'a, "KKTC Cumhurbaþkaný'ný davet edin" talebinde bulundu. TBMM Baþkaný Çiçek, Kýrgýz Baþbakan Babanov'u kabul etti. Türkiye ve Kýrgýzistan'ýn kardeþ iki ülke olduðunu belirten Çiçek, Bulutoðlularý, ÇEKOVA heyetini kabul etti Çevre Koruma Vakfý (ÇEKOVA), Lefkoþa Þehit Çocuklarý Arsalarý yerleþim bölgesi için hazýrladýðý yeþil alan düzenleme projesini Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'na sundu. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre Bulutoðlularý dün, ÇEKOVA Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Atakol'u kabul etti. Kabulde konuþan ÇEKOVA Baþkaný Kenan Atakol, Dünya Çevre Günü nedeniyle LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'ný ziyaret ederek Lefkoþa Þehit Çocuklarý Arsalarý yerleþim bölgesi için hazýrladýklarý Türkiye'nin, Kýrgýzistan'ýn köklü bir deðiþim yaparak parlamenter sisteme geçmesini memnuniyetle takip ettiðini söyledi. Çiçek, parlamenter sistemin Kýrgýzistan'a yerleþmesi noktasýnda, Türkiye'nin üzerine düþen ne varsa yapmaya hazýr olduðunu vurguladý. yeþil alan düzenleme projesini sunmak istediklerini belirtti. LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý da konuþmasýnda ÇEKOVA'nýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti belirterek teþekkür etti. Bulutoðlularý, ÇEKOVA'nýn çalýþmalarýný takdir ettiðini ve bu çalýþmalarýn çevre açýsýndan oldukca önemli çalýþmalar olduðunu söyledi. LTB'nin çevreyle ilgili çalýþmalarda her zaman yer almak istediðini belirten Bulutoðlularý, Þehit Çocuklarý Arsasý yerleþim bölgesi için hazýrlanan yeþil alan düzenleme projesini de hayata geçirmek için var güçüyle çalýþacaðýný kaydetti. GÜNLÜK BABA SÖZÜ Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize "Herkes evine bir köpek alsýn" dememiþ miydi? MEDÝNE DÝLENCÝSÝ GÝBÝ Biricik gözbebeðimiz Cemil Çiçek Kýrgýzistan Baþbakaný Babanov'a "KKTC Cumhurbaþkaný'ný davet edin" dedi... Bakalým el kapýlarýnda Medine dilencisi gibi daha ne kadar dileneceðiz böyle! PÝA BELLA MACERASI UBP Girne parti toplantýlarýný Pia Bella otelde yapýyor hep... Otelin casino iznini bir uzatmada boþuna mý 2 yýl uzattýlar sanýrsýnýz? Ya Kalkýnma Bankasý'na olan 4,5 milyon dolarlýk borç? Sahi, bir de Vakýflar Ýdaresi'ne borcu var... Onu da ödemiyor Pia Bella... Sosyal Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðý borçlarýný da ödemiyor... Da gaylesi mi var, UBP'nin kanatlarý arasýnda uçtuktan sonra... YANGIN Geliþigüzel dökülen çöpler hastalýk yayacak diye endiþe ederken, bir kurþun da sýrtýmýzdan yedik... Yangýn çýktý... Az kalsýn Haspolat gidiyordu... CÜBBENÝ ÇIKAR, ÖYLE SÝYASET YAP CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes, ''Diyanet Ýþleri Baþkaný cübbesini çýkarsýn öyle siyaset yapsýn'' dedi. Özkes, Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'in kürtaj ile ilgili açýklamasýný eleþtirdi. "Sayýn Görmez tam bir görmezdir'' ifadesini kullanan Özkes, Diyanet'in "siyasetin vesayetinde olduðunu" söyledi ve "Diyanet Ýþleri Baþkaný, cübbesini çýkarsýn öyle siyaset yapsýn. Din kisvesiyle siyaset, ticaret ve bölücülük yapmak caiz deðildir" dedi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na ''Her kürtaj bir Uludere midir?'' sorusunu yönelten Özkes, kürtaj açýklamasýnýn yapýldýðý gün hac fiyatlarýnýn da tespit edildiðini anýmsattý. Kürtajýn sözlükte ''kazýmak'' anlamýna geldiðini aktaran Ökzes, ''Diyanet de hacýlarýn cebindeki paralarý sonuna kadar kazýyarak alýyor. Diyanet bir nevi kürtaj yapýyor'' diye konuþtu. Özkes, ''Diyanet AKP'ye deðil Allah'a yakýn olmalýdýr" dedi Týrnak... "Belediye Baþkaný'nýn istifasý, Cemal Bulutoðullarý'nýn onurundan baþka hiçbir þeyi kurtarmaz. Belediyeyi hiç kurtarmaz. Tam tersine, belki de Cemal Bulutoðullarý'nýn bu belediyenin kurtulmasý, kurtarýlmasý ve yeniden iþlerliði olan bir belediyeye dönüþmesi için çalýþmasý, çalýþtýrýlmasý gerekir." Çiðdem DÜRÜST (Star) "Bu toplum bu kadarýný da hak etmemiþtir. Samimiyetle bu mektubun gerçek olmamasýný dilerim. Ve bu düþünceleri paylaþanlarýn gerçekten utanabilmesini. Ama daha da önemlisi en etkin denetim mekanizmasý olan toplumun bunlar karþýsýndaki sosyal sorumluluðunu yerine getirebilmesini." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Afrika (Avrupa) Gazetesi Matbaasý ve Kýbrýs Gazetesi bombalandý. Bu bombalamalarýn failleri hiçbir zaman ortaya çýkarýlmadý. Hatta belirli odaklar kara propaganda yürüttüler ve 'kendi kendilerini bombaladýlar' bile dediler. Kýbrýs'ýn kuzeyinin de Ergenekon kapsamýna alýnmasý için vakit geç deðildir. Çünkü Ergenekon artýklarý mafyavari çeteciklerle birlikte hala faaliyet sürdürmeye çalýþmaktadýrlar." Baþaran DÜZGÜN (Havadis) "Devlet gemisini yüzdürenlerin bu konuda uzmanlýklarý yok ise, etraflarýndaki bürokratlar da bu vasýfta ise, hangi sistemi getirirseniz getirin. Bu geminin normal yüzmesi ve seyri mümkün olur mu?" Yalçýn CEMAL (Vatan) Günün Kahramaný ASIM AKANSOY Yavru Ergenekon'la ilgili alevlenen tartýþmalara dün CTP Genel Sekreteri Asým Akansoy da dahil oldu. Evinin bombalandýðýný açýklayan Derviþ Eroðlu'na savcýlýða suç duyurusunda bulunmasý için çaðrý yapan Akansoy, nedense ayný çaðrýyý Mehmet Ali Talat'a yapmadý. Oysa Talat da geçtiðimiz gün evinin Ergenekon tarafýndan bombalandýðýný söylemiþti. Hükümette bulunduðu sýrada CTP bir yavru Ergenekon dosyasý hazýrlayýp Ankara'daki savcýlýða gönderebilirdi... Talat da cumhurbaþkaný iken yapabilirdi ayný þeyi. Ama yapmadýlar. Þimdi de Eroðlu'ndan talep ediyorlar bunu! Eee, bu kadar da sululuk olmaz kardeþ...

7 7 Haziran 22 Perþembe Maðusa kriminal dosyasý / Gamze BAYKUR Çocuk odasý düzenlemesi için gittiði evden 7 bin TL deðerinde tek taþ pýrlanta yüzük çalan Melis Ýrik dün Maðusa Kaza Mahkemesi'nde yargýlandý 7 bin TL deðerinde pýrlanta yüzük çaldý, bin TL para cezasý aldý Yeni Boðaziçi köyünde çocuk odasý düzenlemesi için gittiði evden 7 bin TL deðerinde tek taþ pýrlanta yüzük sirkat eden sanýk Melis Ýrik, dün Maðusa Kaza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Ýkametgahtan sirkat" suçundan yargýlanan sanýk Ýrik, bin TL para cezasýna mahkum edildi. Doðum odasý süslemeye gitti, hýrsýzlýk yaptý Düðün organizasyonu þirketinde çalýþan sanýk Melis Ýrik, 6 Nisan 2 tarihinde Yeni Boðaziçi'nde Raþit Nevzat'a ait eve doðum odasý süslemek için gitmiþ ve yatak odasýnda doðum süslemesi yaptýðý sýrada Nevzat'ýn eþine ait 7 bin TL deðerindeki tek taþ pýrlanta yüzüðü sirkat etmiþti. Polis tarafýndan tespit edilerek gözaltýna sanýk Ýrik, polise Maðusa'da tartýþtýðý arkadaþýný tasarrufundaki kanunsuz býçakla 5 yerinden býçaklayan zanlý Abdullah Acar, almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Zanlý Acar, tutuksuz yargýlanmak üzere teminata baðlanarak serbest býrakýldý. Býçak bulunamadý Olayýn tahkikat memuru Mustafa Ýskender, zanlý Abdullah Acar'ýn 3 Haziran tarihinde Maðusa Karakol bölgesinde arkadaþý Özgür Ölmez ile aralarýnda çýkan tartýþmada tasarrufundaki býçak ile Ölmez'i sol meme üstü ve altýndan, sol kolundan, sol dizinden ve sað göðsünden olmak "Borcuma karþýlýk aldým" þeklinde beyanda bulunmuþtu. 5 yýla kadar hapis cezasý öngörülüyor Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, sanýk Melis Ýrik'i aleyhine getirilen davadan suçlu bularak mahkum ettiðini açýkladý. Raþit, sanýðýn iþlediði suçun sirkat olduðunu anýmsatarak ceza yasasýnda sirkat suçuna 5 yýla kadar hapis cezasý öngörüldüðünün altýný çizdi. Müþtekinin þikayetini geri çektiðini belirten Raþit, ortada maðduriyet olmadýðýný ifade ederek sanýk Ýrik'i hürriyeti baðlayýcý bir ceza yerine para cezasý ile cezalandýrmayý uygun ve adil bulduðunu açýkladý. Raþit, sanýk Ýrik'i bin TL para cezasýna mahkum etti. Maðusa'da arkadaþýný 5 yerinden býçaklayan zanlý Abdullah Acar dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý Tutuksuz yargýlanacak Uyuþturucu zanlýlarý dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý Teminatla serbest kaldýlar Maðusa'da tasarrufunda gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde bulunduran zanlý Caner Ercantan ile uyuþturucuyu satýn aldýðý zanlý Nejdet Soðukkanlý almýþ olduklarý tutukluluk sürelerinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldýlar. "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" ve "Kanunsuz uyuþturucu madde alma verme" suçlarýndan dolayý mahkemeye çýkarýlan her 2 zanlý da teminata baðlanarak serbest býrakýldýlar. üzere 5 yerinden býçaklayarak vahim bedensel zarara uðrattýðýný anýmsattý. Ýskender, olayda kullanýlan býçaðýn bulunamadýðýný ancak mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðý belirterek zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Serbest kaldý Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Abdullah Acar'ýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 2 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaþýnýn 3'ar bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Tahkikat bitti Olayýn tahkikat memuru, 3 Mayýs tarihinde zanlý Caner Ercantan'ýn tasarrufunda yaklaþýk gram aðýrlýðýnda uyuþturucu madde bulunduðunu anýmsattý. Polis memuru, zanlý Ercantan'dan yapýlan soruþturmada söz konusu uyuþturucu maddeyi 27 Mayýs tarihinde zanlý NejdetSoðukkanlý'dan aldýðýný öðrendiklerini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten polis memuru her 2 zanlýnýn da uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Teminata baðlandýlar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Caner Ercantan ile NejdetSoðukkanlý'nýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþlarýnýn men edilmesine, 2'þer bin TL nakdi teminat ödemelerine ve 2'þer KKTC vatandaþýnýn 2'þer bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI TELEFON DAÝRESÝNDE SÝYAH KABLO YOK Gazetemize þikayette bulunan bir vatandaþýmýz telefonunun arýza yaptýðýný ve bildirmesine raðmen kimsenin ilgilenmediðini söyledi: "Bir vatandaþ olarak Telefon Dairesi'nden þikayetimi dile getirmek istiyorum. Telefonum arýza yaptý. Þikayetimi hem þahsen hem de telefonla bildirdim. Kaydýmý yaptýrdým. Ancak ne gelen oldu ne de arayan. Sora sora gelmemelerinin nedenini öðrendim. Meðer Telefon Dairesi'nde arýzalý telefonlarýn tamirinde kullanýlan siyah kablolar mevcut deðilmiþ. Az bir þey varmýþ ama onlar da merkezde tutuluyormuþ. Bölgelere gönderilmiyormuþ. Nedeni de Telefon Dairesi yakýnda özelleþtirilecekmiþ ve devlet masraf yapmak istemiyormuþ Arýza yapan telefonlar da sahibinin yanýna kar kalýyor anlayacaðýnýz ÝLAHÝ ADALET Eski bir KTHY çalýþaný KTHY'ye ait kargo binasýnýn CAS þirketi genel müdürlük binasý olarak açýlýþýný kýnadý... "Ben eski bir KTHY çalýþanýyým. KTHY'yi nasýl yeyip bitirdiklerini söylememe gerek yoktur. KTHY'yi sadece yeyip bitirmediler. Nesi var nesi yoksa onlarý da aldýlar. Mesela Ercan'da KTHY'ye ait bir kargo binasý vardý. Oradaki bina geçen gün CAS þirketi tarafýndan genel müdürlük binasý olarak açýldý. Açýlýþý yapýldý yani. Ýçim cýz etti. Bizim ekmek kapýmýzdý KTHY. Ve KTHY'ye ait olan herþey bizlerin malýydý. Malýmýz gibi düþünürdük. Ancak kurulan kumpaslarla hem bizler sokaða atýldýk, ve onlarýn ellerine mahkum edildik. Hem de malýmýz gibi deðerlendirdiðimiz KTHY ve ona ait herþey ellerimizden alýndý. Üzüldüm... Arkadaþlarýmla paylaþtým bunu. Onlar da çok üzüldüler. CAS þirketi bu binaya el koydu. Bizimkiler de utanmadan sýkýlmadan tek kuruþ masraf yapmayan bu þirkete binayý verdiler ve genel möüdürlük binasý olarak açýlýþýný da yaptýlar. Þiddetle kýnýyoruz eski çalýþanlar olarak. Ýlahi adalet varsa, göreceðiz..." BÝZÝM DUVAR KKTC'NÝN KENDÝSÝ SAHTE, SIKINTILARI GERÇEK Bizim Mandra UBP Pia-Bella Otelde toplandý Eþel Mobilin birinci 6 aylýk dilimi Temmuz'da verilecek Baþbakan Ýrsen Küçük, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafýndan duyurulacak olan hayat pahalýlýðý rakamlarý çerçevesinde eþel mobilin birinci 6 aylýk diliminin Temmuz ayýnda verilmesini öngördüklerini açýkladý. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Geniþletilmiþ bölge toplantýlarýna Girne'de devam etti. Pia-Bella Otelde önceki akþam saat 2.3'da baþlayan toplantýya UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük, Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Bakanlar, Milletvekilleri, Belediye Baþkanlarý, Girne Ýlçesine baðlý tüm Örgütlerden, Kadýn Kollarý ve Gençlik Kollarý örgütlerinden temsilciler ve partililer katýldý. UBP'den verilen bilgiye göre toplantýya katýlan UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük ile eþi Gülin Küçük, sevgi gösterileri ile karþýlandý. M.A. Talat'ýn Türkiye'de yayýnlanan 'Taraf' gazetesine verdiði mülâkatta "Ergenekon'u Kýbrýs'ta arayýn, Denktaþ ve Eroðlu'nun yakýnlarýna bakýn" demesi, mandrada hayret ve tepki ile karþýlanýr. Cumhurbaþkaný olduðu dönemde Ergenekon lâfýný aðzýna almayan ve Kýbrýs'taki faaliyetlerinin soruþturulmasý için parmaðýný dahi kýmýldatmayan Talat'ýn, þimdi birdenbire Ergenekon'u hatýrlamasýna þaþýran vatandaþlar, "Sarayýn rüyasýný erken görmeye baþladý" demekten kendilerini alamazlar.

8 8 7 Haziran 22 Perþembe Bölgeye dökülen çöpler yandý ALAYKÖY VE YENÝBOÐAZÝÇÝ'NDE DE YANGIN Alayköy'de ve Yeniboðaziçi'nde önceki gün yangýn çýktý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, saat 2.3 sýralarýnda, Alayköy'ün kuzey batýsýnda Zet Kartingin güneyinde bir þahýs yönetimindeki biçerdöver ile ekili olan araziyi biçmekte olduðu sýrada, muhtemelen biçerdöverin egzoz kývýlcýmýndan kaynaklanan yangýn çýktý. Ýtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaþlar tarafýndan söndürülen yangýn sonucu Þaban Yücemöz'e ait 5 dönüm biçilmiþ arpa anýzý yandý. Öte yandan saat 7. sýralarýnda da, Yeniboðaziçi'nde Belediye Parkýnýn güneyinde, Mehmet Düzenli'ye ait yol kenarýnda bulunan tarla içerisinde tespit edilemeyen bir nedenden dolayý yangýn çýktý. Yangýn sonucu 27 su lastiði tamamen yandý. HASPOLAT BÖLGESÝNDE ARAZÝ YANGINI Haspolat yakýnlarýnda dün öðle saatlerinde çýkan ve bazý sanayi tesislerinin bulunduðu Çamurkent olarak bulunan bölgeye kadar ulaþan arazi yangýný saat 5.3 sýralarýnda kontrol altýna alýndý. Haspolat dýþýnda oluþturulan gayrý yasal bir çöplükte çýkan yangýnýn kýsa sürede geniþ alana yayýlmasý nedeniyle bölge büyük bir duman altýna kaldý. Yangýn Ýtfaiye yanýnda Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Lefkoþa Türk Belediyesi ve özel sektörden gelen tankerler ve bölgede yaþayan vatandaþlarýn yardýmýyla kontrol altýna alýndý. Yangýnýn yayýldýðý alanlarda çeþitli atýklarýn bulunmasý söndürme çalýþmalarýný olumsuz etkileyen unsurlar oldu. Saat 5.3 sýralarýnda kontrol altýna alýnan yangýnda soðutma çalýþmalarý baþlatýldý. Haspolat Muhtarý Cemal Ýnangil, TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, yangýna en büyük sebebin, belediyenin gerekli çöp alanlarýný organize edememesi nedeniyle herkesin bölgeye gelip çök dökmesi olduðunu söyledi. Söz konusu yangýnýn da Haspolat dýþýnda gayrý 8 öðrenciye burs- Kýbrýs Türk Eðitim Vakfý (KTEV) 8'inci kuruluþ yýldönümünü kutladý, vakfa 23 yýlýndan bugüne 3 bin TL'ye yakýn burs desteði saðlayan ve 8 öðrencinin eðitimini üstlenen Kuzey Kýbrýs Turkcell'e teþekkür plaketi verildi. Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, Kýbrýs Türk Eðitim Vakfý'na 23 yýlýndan itibaren 3 yasal olarak oluþturulan çöplükten çýkýp yayýldýðýný ifade eden Ýnangil, "Dün ayný bölgede yine yangýn çýkmýþ ama söndürülmüþtü. Bugün söz konusu bölgede yeniden çýkan yangýn rüzgarýn da etkisiyle dere yataðý yanýnda Çamurkent ve Mezarlýk bölgesine kadar ulaþtý" dedi. Yangýnýn Ýtfaiye, Sivil Savunma, Lefkoþa Belediyesi ve özel sektörden gelen tankerlerin yardýmýyla söndürüldüðünü kaydeden Ýnangil, yerleþim yerlerini tehdit eden bir unsurun yaþanmadýðýný söyledi. bin TL'ye yakýn burs desteði saðladýklarý bilgisini verdi. Bugüne kadar 8 öðrenciye yýllýk eðitim bursu saðlayan Kuzey Kýbrýs Turkcell, her sene KTEV aracýlýðýyla ile 2 çocuk okutuyor. Kuzey Kýbrýs Turkcell, burs katkýsý yaný sýra Kýbrýs Türk Eðitim Vakfý'nýn en önemli baðýþ kalemlerinden olan "Eðitim Vakfý Çelenkleri" için de "ücretsiz eriþim" imkaný saðlýyor. Kalem Yalçýn Okut Akaki, Agaci, Akaça Baþlýktaki sözcükler doðduðum köyün adlarýdýr. Birinci sözcük Ýngilizce, ikincisi Rumca, üçüncüsü de Türkçe'de doðduðum ve büyüdüðüm köyün adlarýdýr. Nasýl unuturum Dil deðiþikliklerinde böyle ufak tefek deðiþiklikler olur; normaldir. Bilmeyenlere kýsaca anýmsatayým: Akaça, Lefkoþa-Trodos anayolu üzerindeki ikinci köydür Bizim köyden sonra ayný güzergâhtaki üçüncü köy ise Peristerona'dýr. Kýbrýs'ta birkaç yerde daha Peristerona adlý köyler bulunduðu için bizim komþu Peristerona köyünü ayýrt etmek amacýyla 'Akaça Peristeronasý' adýyla anýlýyor komþu köyümüz. Komþu köyümüz Peristerona da bizim Akaça gibi karma bir köydü. Fakat, Peristerona'da Hýristiyan ve Müslümanlarýn nüfusu yarýyarýya idi. Hatta Müslümanlar biraz daha fazla idiler. Kýbrýs Cumhuriyeti kurulunca, Kýbrýs Cumhuriyeti'ni yaþatmak amacýyla basýlan o Cami minaresi ve Kilise çanýný yan yana gösteren posta pulu fotoðrafý da Peristerona'da çekilmiþti. O Kilise çaný ve o Cami minaresi halen yanyana duruyorlar; Trodos'a gidip gelirken bakýp görebilirsiniz Bizim Akaça'nýn bir özelliði daha vardý. Ne 958'lerde, ne de 'lerde köyümüzde hiçbir çatýþma çýkmamýþtý. Bir tek babamý faþist EOKA militanlarýnýn vahþice katletmelerinden maada O vahþi cinayet de, Akaça'lý Rum köylülerimiz tarafýndan deðil, Lefkoþa-Baf Kapýsý giriþine barikat kurmuþ olan -Sevgili Sevgül Uludað'dan öðrendiðim kadarýylajohnson lâkaplý Kýbrýs Ordusu'nda görevli bir aþaðýlýk uþak tarafýndan iþlenmiþti. Babamý o katletmiþ. Yýllarca önce, Lefkoþa'da bir Bar'da ünlü bir sosyaldemokrat gazeteci ile karþýlaþmýþtým. Öyle rasgelmiþ, bankoda yan yana oturuyorduk. Biz bütün Okut kardeþler birbirimize çok benziyoruz ya; ünlü gazeteci bana, "Afrika'da o yazýlarý yazan Okut sen misin" diye sormuþtu. 'Evet o benim' dediðim zaman, "Kendinden çok bahsediyorsun" diye bir eleþtiri yöneltmesin mi?... Yýllardýr içimde saklamýþtým bunu: iþte þimdi kusuyorum Hasan Ýstanbul'da da, Kýbrýs'ta da yaþadýklarýmý, yaþadýðýmýz deneyimleri niye yazmayalýmdý ki?.. O yaþanmýþlýklardan niye dersler çýkarmayalým ki?... Babamýn faþistler tarafýndan haince katledilmesini anýmsayýnca, þunu da anýmsadým: Çok sonralarý öðrendiðim kadarýyla, babam, arkadaþlarýna benim için: "Ben bunu okutacaðým" diyormuþ kahvede Katledilmeseydi ve Akaça'dan göç etmek durumunda kalmasaydýk, herhalde beni Londra'daki bir üniversiteye gönderecekti. 962'de bütün olanaksýzlýklara karþýn, bütün inatçýlýðý ve direngenliði ile ne yapmýþ etmiþ ve babasýnýn (Hüseyin Dedem'in) vaktiyle kendi elleriyle kazdýðý 'dönme dolap' kuyunun hemen yaný baþýna arteziyenle kuyu kazdýrarak suyu bulmuþtu. Ve artýk baþkalarýna saati sekiz þiline su parasý ödemekten kurtulmuþtu. O fahiþ fiyattan su satýn almaktan kurtulmakla kalmamýþ, bizim bahçelerimizin sulanmasýndan arta kalan suyu da bahçelermizin etrafýndaki Rum köylülerimize satmaya baþlamýþtý. Hayat standardýmýzda bariz bir yükseliþ olmuþtu. Fakat, 962'de babamýn o suyu bulmasý ile baþlayan hayat standardýmýzýn yükseliþi çok sürmedi. Türk Liderliði'nin ve arkalarýndaki Türk Özel Harp Dairesi ile ABD ve Ýngiliz gizli servislerinin entrikalarýyla -o dönemin TC Baþbakan'ý Ýsmet Ýnönü Paþa'nýn bütün uyarýlarýna raðmen- Türk Liderliði Kýbrýs Cumhuriyeti'nden ayrýlmayý ve ayrýlýkçýlýðý tercih etmiþ ve o tercihini faþist yöntemlerle toplauma dikte etmiþti. Bugünlerde hâlâ ne çekiyorsak, iþte, vaktiyle Türk Liderliði'nin ve arkalarýndaki Þer Güçler'in o ayrýlýkçý politikalarýndan çekmekteyiz

9 9 7 Haziran 22 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV BÝR AVUÇ ÜZÜMLÜ LEBLEBÝ Israrla ve inatla kürtaj konusundaki lâf ve polemik kalabalýðýna girmedim, girmeyeceðim. Durup dururken, sýrf Baþbakan iþaret etti diye kýrkýndan sonra Jinekoloji ve Ýslam Fýkhý uzmaný kesilenleri de anlamýyorum ayrýca. Doðrudur, lüzumu ve vesilesi yok iken nice hercai konularý vaktiyle kýyasýya tartýþmýþlýðýmýz olmuþtur ama insaf, küçük de olsa bir illiyeti vardý o konularýn. Kürtajýn yok! Kürtaj ve Sezaryen, sadece Baþbakan'ýn Uludere baskýsýndan bunalmasýndan dolayý ortalýða saçtýðý bir avuç üzümlü leblebiden ibarettir. Haftaya, bir baþka tartýþma mevzuu ihdas edilir. Konu sýkýntýsý çekileceðini sanmam; "insan maymundan mý geldi, topraktan mý yaratýldý?" konusu yedektedir meselâ; gümrah, münbit, bereketli, kýrk gün kýrk gece tartýþýlsa dibi görünmez bir konudur. Bir güzel kamplaþýlýr, karþýlýklý salvolarla genetik biyolojinin kýlcal ayrýntýlarýnda aþk ü þevkle tartýþýlýr. Turan Kalkan (Zaman) DÝPNOT TARÝH 5 MAYIS 2 Kaya Artemis Otel'in casino hizmetleri bölümü çalýþanlarýndan Mehmet Bal, otelin bir odasýnda sandalyeye baðlanarak kendisine nasýl iþkence yapýldýðýný gazetemize anlattý... Gözden kaçmayanlar... CTP'NÝN RÖTARLI ERGENEKON ATAÐI CTP'den yükselen sesleri duyan da, CTP'nin KKTC'deki bombalama eylemlerinin derdiyle yanýp tutuþtuðunu, ya da, Kutlu Adalý'nýn bedeninden çýkan ve balistik inceleme için Türkiye'ye gönderildikten sonra kaybolan kurþunlarýn peþine düþtüðünü sanacak. 5 yýllýk hükümet döneminde CTP enerjisini bu meselelere harcasaydý, belki bir adým atýlabilirdi. Þimdi KKTC Meclisi'nde kurulan "Ergenekon'u Araþtýrma Komitesi"nin, "KKTC'nin Ergenekon'la baðlantýsý yoktur" demesini eleþtiriyorlar. "Sol"cu CTP, "Sað"cý UBP'nin "Ergenekon"u araþtýrmasýný mý bekliyor Daha neler ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Ýzmir'de bir hekime yumruk atan hasta 2 bin 6 para cezasýna çarptýrýldý. Cezanýn taksitle ödenmesine karar verildi. Ülkemizin ve ekonomimizin geliþmesi, kalkýnmasý bakýmýndan öðrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliþtirmeleri, hayata hazýrlanmalarý bakýmýndan çok önemli... Gülin KÜÇÜK VÝRGÜL... KIBRIS SORUNUNU 74'TE BÝTÝRENLER "Türkiye'nin desteðiyle KKTC topraklarý ortaya çýktý ve Kýbrýs Türk halký bu topraklarda cumhuriyetini kurdu" Bu cümle Derviþ Eroðlu'na ait. Bu cümleye bakýlýrsa, Kýbrýs Sorunu çözülmüþtür. O halde bunca senedir sürdürülen müzakereler boþunaydý demek ki Ýþte çözüm bekleyen Kýbrýslý Türk ve Rum hayalperestler için bir hayalkýrýklýðý daha "Kýbrýs sorununu 74'ten baþlatan Rumlar"a zaman zaman Eroðlu'nun kýzdýðýna bakmayýn siz, O da Kýbrýs Sorunu'nu 74'te bitirmiþ zaten SENÝN ÞÝMDÝ EROÐLU'NDAN BEKLEDÝKLERÝNÝ BÝZ DE TALAT'TAN BEKLEDÝYDÝK "Sayýn Cumhurbaþkaný'na çaðrýmýz, Ergenekon terör örgütünün Kýbrýs'taki icraatlarýný ortaya çýkarmak üzere baþsavcýlýða suç duyurusunda bulunmasýdýr." Asým AKANSOY (CTP-BG Genel Sekreteri) "AKP iktidarý, kendini bu ülkenin tek sahibi-babasý gibi görüyor" Roboski hakkýnda iktidarýn söyleyecek sözleri, kaçýlacak, saklanacak yerleri kalmadýðý anda nur topu gibi bir kürtaj meselemiz oldu birden. Birden mi? Bu konuda pek emin deðilim. Baþbakan'ýn "Her kürtaj bir Uludere'dir" söylemi aslýnda bu konunun habercisiydi. Bir itiraf mý, yoksa saptýrma mý olduðu üzerine tartýþma baþlanmadan ne yazýk ki üzeri baþka bir þeyle örtülmeye çalýþýldý. Fakat tutanýn elinde kalacak gibi görünüyor. Kadýnlar kürtajý yasaklamak isteyenlerin kulaklarýný çekeceklerdir. Her zaman olduðu gibi bu ülkede gündem çok hýzlý bir þekilde deðiþiyor. Ana gündemin Roboski olduðunu bilen yaverlerin, çýkýnýnda her zaman yedek baþka konular olacaktýr. Roboski'nin bir kürt-aj olduðu konusu Baskýn Oran'ýn da dediði gibi "Kürt sorununun barýþçý çözümünü rahimdeyken öldürmüþtür."hükümetin her yasaklamayý kendisine oy veren çoðunluk oranýna baðlayarak kendini haklý çýkarma hezeyanlarý, bu ülkedeki herhangi bir konuda ve alanda azýnlýkta kalanlarý nelerin beklediðini tahmin etmek için ne müneccim olmaya gerek var, ne de fal KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu bakýp yýldýz okumaya. Yeni anayasa çalýþmalarýndan da, tiyatrolarýn özelleþtirilmesinden de, orduya karþý takýnýlacak tavýrdan da anladýðýmýz kadarýyla iktidar, kendini bu ülkenin tek sahibi-babasý görme psikolojisine sahip. En yakýn örneði onca kamu emekçisinin sokaklara dökülmelerine aldýrmadan yapýlan deðiþiklikler ve uygulamalardýr. Seçim barajýný kaldýrmak için kýlýný kýpýrdatmayan CHP ve MHP, AKP'nin istediði yasayý da kanunu da çýkarmasýna etkisiz eleman gibi daha çok bakýp duracak. AKP'yi iktidardan uzaklaþtýrmak için sadece aðlayýp sýzlanmalarýna kimse prim vermez. AKP iktidarý kürtajý yasaklamak için Saðlýk ve Aile Bakanlýklarýndan aldýðý desteðin yeterince ikna edici olmadýðýný düþünüyor olmalý ki; Diyanet'ten de icazete gerek duyuyor. Duyan bu ülkede caný sýkýlan her kadýnýn kürtaj yapmak için can attýðýný sanýr. Çocuk yapmak için üç kere düþünen, kürtaj için beþ kere düþünüyordur. Kolay deðil canýndan can aldýrmak. Kürtajýn ayný zamanda hayat kurtardýðýný bu günlerde sesi soluðu çýkmayan doktorlar bilirler. Kürtaj cinayet deðil; asýl yasak cinayet olacaktýr. Çocuk yapmaya karar vermiþ birinin herhangi bir saðlýk problemi olmadýðý sürece neden kürtaja baþvursun ki? Devletin iþi namus bekçiliði deðil hayatý korumak, kollamak olmalý. Devletin zihnindeki namus kavramýný yeniden güncellemesi gerektiðini devlete duyurmak için sokaða dökülen kadýnlarýn daha ne kadar baðýrmasý gerekiyor; ki kürtajýn namusla deðil hayatla baðý vardýr, anlaþýlsýn. Yasaklarýn bir kuþatma operasyonu olduðunu herkes bilir. Yaþama hakkýný savunduðunu iddia ederek kürtaja karþý olan devleti, kanser hastalarýnýn yakýnlarýna sorun. Yaþama hakkýný savunan bu devlet neden kanser hastalarýnýn tedavisini karþýlayarak daha inandýrýcý olmuyor. Yaþama hakkýna ne kadar saygý duyulduðunu Uludere'de gördük, tersanelerde, inþaat þantiyelerinde ölen iþçilerde görüyoruz. Biraz samimiyet ve ahlaktýr tek ihtiyacýmýz olan, yasaklar deðil. (Bu yazý HÜSEYÝN BUL'un bianet'te yayýmlanan "Yaþama Hakký" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 7 Haziran 22 Perþembe GÜNEYDEN... SÝPAHÝ'DE AYÝN YAPILDI Sipahi'de bulunan "Aya Triada Ayalusi" kilisesinde, geçtiðimiz Pazar ve Pazartesi günü ayin yapýldýðý belirtildi. Ayine, KKTC'de yaþayan Rumlar'ýn yaný sýra, Sipahi kökenli Rum göçmenlerin de katýldýðýný yazan Fileleftheros, ayinin Apostolos Andreas Manastýrý papazý Zaharia Georgiu ile Sipahi kökenli peder Papakostas tarafýndan yönetildiðini kaydetti. Gazete, ayine, Rum Ana Muhalefet DÝSÝ partisinin sözde "Maðusa" bölgesi milletvekillerinden Kiriakos Hacýyannis ile "Aya Triada Ayalusi" ihtiyar heyeti baþkaný Yannis Hacýyannis'in katýldýðýný da ekledi. TDP Karaoðlanoðlu Örgüt Binasý açýldý Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Ýlçesi Karaoðlanoðlu örgüt binasý hizmete açýldý. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, açýlýþ törenine, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, Genel Sekreter Cemal Özyiðit, Girne Ýlçe Baþkaný Zeki Çeler, Kadýn Örgütü Baþkaný Seval Oyaltan, bazý parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleri, Girne Ýlçesi yönetim kurulu üyeleri ile üye ve sempatizanlar katýldý. Açýlýþta, Girne Ýlçe Baþkaný Çeler ile Genel Baþkan Çakýcý birer konuþma gerçekleþtirdi. ÇELER TDP Girne Ýlçe Baþkaný Zeki Çeler ise, Girne Ýlçe Yönetim Kurulu olarak göreve geldikleri günden itibaren, hem örgütlenme, hem de örgüt binalarý açma konusuna büyük önem verdiklerini söyledi. Ülke siyasetinin gittikçe ýsýnmakta olduðunu kaydeden Çeler, Karaoðlanoðlu Örgüt Binasý'nýn da bölge halkýyla daha çok iç içe olmak amacýyla açýldýðýný vurguladý. ÇAKICI: "NET POLÝTÝKALAR ÝZLÝYORUZ" Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý konuþmasýnda, TDP'nin net politikalar izlediðini, tarafýný net olarak belirlediðini, dik durarak direniþ sergilediðini ve TDP'ye halkýn desteðinin her geçen gün arttýðýný belirtti. TDP'nin denenmemiþ, temiz ve dürüst bir yapýsý olduðunu savunan Çakýcý, TDP'nin net politikalar izlediðini ve halkýn aydýnlýk günlere ulaþmasý için ülkedeki son þans olduðunu ileri sürdü. Çakýcý, bileþik faiz uygulamasý yüzünden birçok vatandaþýn maðduriyet yaþadýðýný ifade etti ve TDP göreve geldiði ilk gün Bileþik Faiz uygulamasýný kaldýracaðýný iddia etti. Çakýcý, küçük-orta boy iþletmelerin, yerli iþadamý ve sanayici ile yerli çalýþanlarýn korunmasýný istediklerini, emlak vergisi konusunda düzenleme gerektiðini dile getirerek, mecburi askerliðin kaldýrýlarak profesyonel askerliðe geçilmesinden yana olduklarýný da söyledi. MÜBAREK'ÝN HESAPLARINI ARIYORLAR Mýsýr Dýþiþleri Bakaný'nýn bugün Güney Kýbrýs'a gerçekleþtirmesi beklenen ziyaretinin ertelendiðini anýmsatan Politis, ancak Mýsýr'ýn yarýn Güney Kýbrýs'a, Mübarek ailesinin adadaki hesaplarý ile mal varlýklarýnýn tespit edilmesi amacýyla Adalet Bakanlýðý'ndan bir heyet yollayacaðýný bildirdi. Mýsýr'ýn basýn yayýn kaynaklarýna dayanarak, bu heyetin özellikle Adalet Bakanlýðý yetkililerinden oluþacaðýný haber veren gazete, Mýsýr Adalet Bakaný Assem elgohari tarafýndan geçtiðimiz gün konuyla ilgili bir açýklama yapýldýðýndan söz edildiðini kaydetti. RUM BANKALARI ZOR DURUMDA 5. Esentepe Zerdali Festivali- Haziran'da baþlayan 5'inci Uluslararasý Esentepe Zerdali Festivali'ne Çanakkale'den gelen bir ekip renk kattý. Esentepe ve Kuzey Kýbrýs'ýn tanýtýmýna katký saðlamak amacýyla düzenlenen ve uluslararasý bir boyut kazanan festivalin her yýl daha geniþ kapsamlý olarak gerçekleþiyor. Festival'e Çanakkale'den gelen ve bir gösteri sergileyen Çanakkale Halk Danslarý ekibi festivalde büyük ilgi topladý. Rum Hükümet Sözcüsü Hristos Hristofidis, Güney Kýbrýs'ýn bankalarla ilgili EFSF olarak bilinen AB destek mekanizmasýna baþvurmasýnýn ciddi bir olasýlýk olduðunu söyledi. Fileleftheros gazetesi "Mekanizmanýn Eþiðinde" baþlýklý manþetten yayýmladýðý haberinde Hristofidis'in konu hakkýndaki açýklamalarýna yer verdi. Habere göre Hristofidis, olasý baþvurunun; bankacýlýk sistemi nedeniyle yapýlacaðýna dikkati çekerken, kamu ekonomisinin durumunun mekanizmaya baþvurulmasýný saðlamadýðýný söyledi. Hristofidis, yüzde 2.5 veya yüzde 3 oranýnda kamu açýðýna sahip olunacaðýna baðlý olarak mekanizmaya; bankacýlýk sisteminin desteklenmesi amacýyla baþvurulacaðýný ifade etti. HRÝSTOFYAS VALETTA'YI ZÝYARET EDÝYOR Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, bugün, Malta'nýn baþkenti Valetta'ya resmi ziyarette bulunacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetesine göre, Malta ziyareti yarýn baþlanacak. MARKULLÝ ROMA'YA Fileleftheros gazetesi Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli'nin de, bugün (dün) Roma'ya gitmek üzere adadan ayrýlacaðý haber verdi. Gazeteye göre Markulli, Roma'da, Malta Þövalyeleri "Tarikatý" (The Sovereign Military Order of Malta - S.M.O.M) merkezi ve Saint Egidio topluluðunu ziyaret edecek. HACIGEORGÝU KOPENHAG'A GÝDÝYOR Fileleftheros gazetesi AKEL'in Avrupa Parlamentosundaki Milletvekili Takis Hacýgeorgiu'nun, Konfederal Grubu/Kuzey Yeþil Sol (GUE/NLG) çalýþmalarýna katýlmak üzere bjugün Kopenhag'a gideceðini bildirdi. "Bir Ýlkbahar Akþamýnda" Ayakta AlkýþlandýTED Kuzey Kýbrýs Koleji'nde bir ilke imza atýlarak oluþturulan Veli Öðretmen Türk Sanat Müziði Korosu ilk konserinde ayakta alkýþlandý. Okul kampüsünde yeni hizmete açýlan Rauf Denktaþ Konferans Salonu'nda önceki akþam verilen ve yaklaþýk 2 saat süren Veli - Öðretmen TSM Korosu'nu 2'ü aþkýn izleyici izledi. TED Kuzey Kýbrýs Koleji müzik öðretmenlerinden, Devlet Türk Müziði Korosu Lavta sanatçýlarýndan Lale Langal'ýn þefliðinde düzenlenen konserin açýþ konuþmasýný korist olarak da sahnede yer alan TED Kuzey Kýbrýs Koleji kurucu direktörü Ali Özkan yaptý. Özkan, konser öncesi açýlan sergide öðrencilerin bir yýllýk el emeklerinin sergilendiðini, eserlerin satýþýndan elde edilecek gelirin ihtiyaçlý öðrencilerin okuyabilmelerini saðlamak amacýyla oluþturulan " Meþale Fonu" na aktarýlacaðýný belirtti. TED'in toplumla kolay bütünleþebilen, çok yönlü, faydalý bireyler yetiþtirme misyonuna uygun olarak velilerle öðretmenleri yakýnlaþtýrmak amacýyla Türk Sanat Müziði korosu oluþturulduðunu anlatan Özkan, Koro'nun yýlda 2 konser vereceðini belirterek katýlýmcý veli, öðretmen ve destek veren müzisyenlere teþekkür etti. KÝLÝSEYE AÝT DEÐERLÝ EÞYALAR BAÐIÞLANDI Yukarý Bostancý'da yer aldýðý ve bugün cami olduðu ileri sürülen "Arhangelu Mihail" Kilisesi'ne ait kutsal bir eþyanýn, bir Kýbrýslý Rum tarafýndan, "Omorfo Metropoliti" Neofitos'a baðýþlandýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi söz konusu kutsal eþyanýn bir "haç" olduðunu yazdý.

11 7 Haziran 22 Perþembe DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Dünya Ekonomik Forumu'nun açýlýþ konuþmasýný yapan Baþbakan, her zamanki gibi 'büyük ve istikrarlý' ekonomisinden bahsetti, ancak bunlarý unuttu: 2 milyon 97 bin kiþi yoksulluk riski altýnda, açlýk sýnýrý 7, yoksulluk sýnýrý ise 3386 TL. Her on ailenin birinde anne-baba iþsiz. Ýþsizlik oraný 7.68 EKONOMÝK FORUM'DA DEZENFORMASYON Dünya Ekonomik Forumu'na tüm ekonomi kurmaylarýyla birlikte katýlan Baþbakan Tayyip Erdoðan, kafasýnda yarattýðý hayal dünyasýný sýraladý. Demokrasiden, sosyal haklardan, hukuk cinayetlerinden söz etmeyen Erdoðan, "büyük ve istikrarlý" ekonomisini pazarlamaya çalýþtý. Erdoðan, kendisinin ve yandaþ medyasýnýn yaratmýþ olduðu Türkiye tablosunu þöyle çizdi: "Türkiye ekonomisi son yýlda ortalama yüzde 5.3 büyüdü. yýlda küresel ekonomik krizin de olduðu dikkate alýndýðýnda bu büyüme önemli bir baþarýdýr. 2'de Türkiye Çin'den sonra en çok büyüyen ülke oldu. 22'de 23 milyar dolarlýk milli gelir 772 milyar dolara ulaþtý. Kiþi baþý gelir de üç kat büyüyerek bin 444 dolara ulaþtý. Ýhracatta, büyümede, turizm gelirlerinde borçlanma faizlerinde Türkiye, krize raðmen çok olumlu performans sergiledi. Türkiye'nin IMF'ye 23.3 milyar dolar olan borcu.7 milyar dolara kadar düþtü" Týp öðrencilerine 'KCK' gözaltýsý Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Öðrenci Komisyonu üyelerine yönelik gerçekleþtirilen operasyonda çok sayýda öðrenci gözaltýna alýndý. SES Öðrenci Komisyonu üyelerine yönelik Ankara, Ýstanbul ve Dersim'de yapýlan yurt ve ev baskýnlarýnda çok sayýda öðrencinin gözaltýna alýndýðý öðrenildi. 'FAÞÝZMDEN BAÞKA BÝR ÞEY DEÐÝL' SES Öðrenci Konseyi'ne üye çok sayýda týp öðrencisinin gözaltýna alýnmasýna SES'ten sert tepki geldi. Gözaltýlarý deðerlendiren SES Genel Baþkaný Çetin Erdolu, daha önce KESK'li 9 kadýnýn Bahsettiði baþka bir Türkiye galiba GERÇEK TABLODAN BAZI KESÝTLER Türkiye nüfusunun yüzde 7.'i yoksulluk riski altýnda. BM Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye raporunun sonuçlarýna göre askeri þiddet, siyasal baský ve ekonomik sömürünün kýskacýnda yaþam mücadelesi veren 3 milyon Kürt mevsimlik tarým iþçisi Türkiye ortalamasýndan 3 kat daha fazla yoksul bir þekilde yaþamýný sürdürüyor. En yoksul yüzde 2 ile en zengin yüzde 2 arasýndaki gelir farký 8.5 kat. OECD verilerine göre, Türkiye'de her on ailenin birinde hem anne hem de baba iþsiz. KESK'e baðlý SES'in hazýrladýðý raporda, saðlýk alanýndaki þiddetin önemli sebepleri arasýnda iþsizlik ve yoksulluk yatýyor. BBC'nin küresel düzeyde yaptýrdýðý bir kamuoyu yoklamasý, Türkiye'de halkýn öncelikli gündem maddesinin yolsuzluk ve iþsizlik olduðunu gösteriyor. DÝSK'in son araþtýrmasýna göre, geniþ tanýmlý iþsizlik oraný yüzde 7.68'i buluyor. saat çalýþtýðý için iþsiz sayýlmayan gizli iþsizlerin ilave edilmesiyle bu oran yüzde 22 düzeylerine ulaþýyor. Sadece geçen ay 69 iþçi iþ kazalarýnda öldü. Türkiye'de birçok iþ kolunda grev yasak. Ve iþten atýlmalar devam ediyor... (özgür gündem) da tutuklandýðýný hatýrlatarak, "Bu 2 Haziran seçimlerinden sonra 'ustalýk dönemine' giren 'ileri demokrasi' söyleminin arkasýna gizlediði faþizmden baþka bir þey deðildir" dedi. AKP hükümetinin yazýlmamýþ kitaplarýn yazarlarýný, parasýz eðitim ve saðlýk isteyen gençleri tutuklandýðýný vurgulayan Erdolu, AKP'nin muhalif olan siyasetçileri, belediye baþkanlarýný, avukatlarý ve birçok kesimden ses çýkartan herkesi tutuklandýðýný, sindirmeye çalýþtýðýný söyledi. AKP hükümetinin KESK ve SES'e baskýlar uygulayarak sendikal hareketi sindirmeyi amaçladýðýný söyleyen Erdolu, AKP'nin "baskýcý ve faþist" politikalarýna karþý herkesi birlik olmaya çaðýrdý. (diha) Yeþil Hat Ticaretinin hacmi azaltýlýyor AB'nin Geniþlemeden Sorumlu üyesi Stefan Fule'nin grubunun hazýrladýðý 2 yýlýyla ilgili Yeþil Hat Tüzüðü raporunun, "doðrudan ticaretle flört edilmekte olduðunu yansýttýðý" yorumu yapýldý. Haberi bu baþlýkla yayýmlayan Fileleftheros, her yýl olduðu gibi raporun "Yeþil Hat Tüzüðü'nün kýsýtlý uygulama alaný yüzünden, ticaretin toplam ölçeðinin kýsýtlý kalmaya devam ettiði yönündeki tespitte ýsrar ettiðini" yazdý. Raporun, dikkatleri doðrudan ticaret üzerinde toplayarak "baþka bir þey istenmekte olduðunun" ortaya çýkmasýna izin verdiðini kaydeden gazete, ancak bunun isimlendirilmediðini belirtti. Yasadýþý göçmen sayýsý azaldý KKTC'den Güney Kýbrýs'a geçiþ yaparken yakalanan yasadýþý göçmenlerin sayýsýnda azalma olduðunu da yazan gazete, 2 yýlýnda 885 olan bu rakamýn, 2 yýlýnda 3'e gerilediðini ekledi. Raporun bazý problemlere eleþtiriler getirdiðini yazan Fileleftheros gazetesi, kýsaca þöyle devam etti: ". Kýbrýs Türk kamyonlarýnýn özgür bölgelerde dolaþýmda bulunmasýyla ilgili problem yeterli ölçüde çözülmedi. 2. Kýbrýslý Türklerin, ürünlerini Rum maðazalarýna sevk etmeleri ve bunlarý burada Raporun 2 yýlýnda Yeþil Hat üzerinden gerçekleþtirilen ticarette yüzde 56 artýþ olduðu tespitine varmasýna raðmen, bunun KKTC'den elektrik satýn alýnmasýna atfedildiðini kaydeden gazete, elektrik satýn alýnmasýnýn maliyetinin 24 milyon 85 bin 775 Euro'ya ulaþtýðýný; 2 yýlýyla ilgili toplam ticaret hacminin ise 28 milyon 923 bin 5'e yükseldiðini bildirdi. Gazeteye göre raporda "elektrik satýn alýnmasý göz önünde bulundurulmaksýzýn, Yeþil Hat Tüzüðü üzerinden yapýlan ticaretin peþ peþe 3'üncü yýldýr azaldýðý; 2 yýlýnda 5 milyon 73 bin 233 Euro olan rakamýn, 2 yýlýnda 4 milyon 827 bin 454'e gerilediði" ifade edildi. sergilemeleriyle ilgili zorluklarla ilgili iddialar yineleniyor. 3. Azalmýþ olmasýna raðmen, mal kaçakçýlýðý yaygýn olarak devam etmektedir. 4. Bir Kýbrýslý Türk otobüs þoförünün, Letonyalý turistleri özgür bölgelere götürmesi konusunda Kýbrýs makamlarý tarafýndan engellendiði konusundaki þikâyeti dikkate deðerdir. Gazete, elde ettiði bilgilere dayanarak, bahse konu þoförün Komisyon içerisinde 'arkasý' olduðunu, bundan dolayý da þikâyetinin AB tarafýndan Lefkoþa nezdinde üst düzeyde giriþimde bulunulmasýna yol açtýðýný ekledi." BAÞKAN VE ÝKÝ ÜYE ÝSTÝFA ETTÝ HRÝSTOFYAS, NÖROLOJÝ VE GENETÝK ENSTÝTÜSÜ YÖNETÝM KURULUNDAKÝ BAZI ÜYELERÝN ÝSTÝFASINI ÝSTEDÝ Dimitris Hristofyas'ýn, Güney Kýbrýs'taki Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nün yönetim kuruluna Rum Yönetimi tarafýndan atanan on üyenin istifasýný istediði; baþkan ve 2 üyenin istifa ettiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi "Enstitü Yönetim Kurulu Üyelerinin Ýstifasýný Ýstedi... Kayýplarýn Kimlik Tespiti Programýndaki Geliþmelerin Ardýndan Baþkanýn Mektubu" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde, Hristofyas'ýn bu isteðini, Rum Maliye Bakanlýðý aracýlýðýyla gönderdiði bir mektupla dile getirdiðini yazdý. Hristofyas'ýn mektubunun, kayýplarýn kimlik tespiti programýndaki geliþmelerle iliþkili olduðunu kaydeden gazete, Enstitü ile Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi arasýndaki kimlik tespiti programýyla ilgili iþbirliðinin son erdiðini ve programýn Bosna'ya taþýnacaðýný anýmsattý. BM'nin Enstitüye teklif ettiði son sözleþme de reddedildiðinde, Enstitünün (Yönetim Kurulu) Baþkanýnýn istifasýný sunduðunu, öte yandan çoðunluðun kararýyla hemfikir olmayan 3-4 üyenin de istifa niyetlerini dile getirdiðini aktaran gazete, Hristofyas ile Enstitü üyelerinin iliþkilerinin, Hristofyas en azýndan iki kez "Maraþ" konusunun, önerilen güven yaratýcý önlemlerle birlikte listenin zirvesinde olduðu belirtildi. Politis gazetesi, "Eroðlu Koþullu Olarak Maraþ Konusunda Hazýr- Hristofyas'tan Türkiye'ye Mesaj- 'Havalimanýný' Ýstiyor" baþlýklý haberinde Maraþ konusunun yaný sýra Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun tüm televizyon kanallarýnda ortak yer alan açýklamalarýna yer verdi. Gazete, gerek iki tarafýn gerekse uluslararasý toplumun, Güney Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðý sýrasýnda, bir görüþmeye (Maraþ konusunda) müdahil olmaya hazýr göründüklerini de belirtti. Tüm bu (Hristofyas tarafýndan çeþitli Yönetim Kurulu üyelerinden, BM'nin teklif ettiði sözleþmeleri onaylamasýný istediðinde, ancak buna itaat edilmediðinde bozulduðunu belirtti. Bilgilere göre iki taraf arasýnda zaman zaman gerilimlerin yaþandýðýný ve Hristofyas'ýn BM'nin sözleþmesinin imzalanmasý konusunun ele alýnýþ þekline katýlmadýðýný dile getirdiðini yazan gazete, Hristofyas'ýn teþviklerinden bazýlarýna uymayan Yönetim Kurulu üyeleri arasýnda, Rum Hükümeti tarafýndan atanan ve Rum Hükümetinin politikasýný takip etmelerinin beklendiði kiþilerin de bulunduðunu kaydetti. Gazete, Hristofyas'ýn mektubunun ardýndan (yakýn zamanda istifalarýný sunma niyetlerini dile getirenlerin dýþýnda) en az baþka iki üyenin daha istifalarýný sunduðunu aktardý. Bu ataktan, Hristofyas'ýn, kimlik tespiti programýnýn Kýbrýs dýþýna taþýnmasýndan Enstitüyü sorumlu tuttuðunun görüldüðünü yazan gazete, diðer taraftansa Enstitü Yönetim Kurulu üyelerinin, BM'nin isteklerinin, sunulan sözleþmenin reddedilmesinden baþka seçeneðe izin vermeyecek þekilde olduðunu düþündüðünü belirtti. "Maraþ" konusu güven yaratýcý önlemler listesinin zirvesinde gidiþatlara yönelik olarak iþlerlik kazandýrýlan)giriþimin, bir yandan zor; ayný zamanda, Türk tarafýnýn, tüm konunun koþullarý ve boyutlarýnýn müzakere edilmesine iliþkin olarak yeþil ýþýk yaktýðý bir anda, mümkün olduðunu, yazan gazete, var olan bilgilerin, BM'nin, kapalý Maraþ bölgesinin açýlmasýnýn Kýbrýs sorununa gelecekte çok yardýmcý olabileceðini düþündüðü yönünde olduðunu belirtti. Gazete, Avrupa Birliði'nin de bu kadar önemli bir güven yaratýcý önlemin hayata geçirilmesine olumlu gözle baktýðýný yazdý. Gazete (daha önce gazetede yazdýklarý) gibi Hristofyas Hükümeti'nin, AB'ye yönelik olarak zaten benzeri hareketleri gerçekleþtirdiðini anýmsattý. GÜNEY KIBRIS'TA ÝLAÇLAR ÇOK PAHALI Güney Kýbrýs'ýn, AB üyesi ülkeler arasýnda, ilaçlarýn perakende fiyatýnýn en yüksek olduðu ülkeler arasýnda olduðu belirtildi. Politis gazetesi "Saðlýk Bakanlýðý Mührüyle Pahalý Ýlaçlar AB Üyesi Arasýnda Ýkinci Pahalý Ülkeyiz" baþlýklarýyla manþetten verdiði haberinde, Rum Saðlýk Bakanlýðýnýn Güney Kýbrýs ve diðer AB üyesi ülkelerin ilaç fiyatý politikasýyla ilgili yaptýðý araþtýrmada, Güney Kýbrýs'ýn; Danimarka ve Almanya ile birlikte perakende fiyatlarda, Ýsveç'ten sonra, en pahalý ikinci ülke olduðunun ortaya çýktýðýný yazdý.

12 2 Günün Manisi Giderkan oðurlarým Gelirkan bohurlarým Her aglýma geldigce Oturur da aðlarým KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Hayat Felsefesi Emre Tuncer AKÝS KÝTAP 7 Haziran 22 Perþembe TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Ýyi olmak kolaydýr, zor olan adil olmaktýr." Victor Hugo AF duvar duvar duvar sana ne desem ki ah incitmeden gözlerini mahkûmun her taþýný kýrmalý bir bir gerisi laf-ü güzaf Nevzat Çelik Büyük Usta Nazým Hikmet 49. ölüm yýldönümünde anýldý OLGAÇER'ÝN RESÝM SERGÝSÝ AÇILDI ( Mustafa ERKAN)- Büyük Usta Nazým Hikmet Ran'ýn 49. ölüm yýldönümü anma ve þiir gecesi Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) konferans salonunda gerçekleþtirildi. 5 Haziran Salý akþamý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ve Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) tarafýndan düzenlenen geceye kalabalýk bir topluluk katýldý. Anma ve þiir gecesinde Nazým'dan anýlar anlatýldý, þiirleri seslendirildi. Bu esnada Nazým Hikmet'in hayatýný konu alan video sunumu da yapýldý. Düzenlenen etkinlikte Nazým Hikmet'in yakýn dostu yazar Hýfzý Topuz ünlü þairi anlattý. Topuz "Hava Kurþun Gibi Aðýr" kitabýný imzalama fýrsatý buldu. Salonda bulunan dinleyiciler Nazým'ýn þiirleriyle ve anýlarýyla coþkulu ve duygu yüklü anlar yaþadýlar. Öðretmen Hikmet Olgaçer'in Kýbrýs Türk halkýnýn Annan Planý referandumu öncesindeki eylemlilik halini ve hareketliliðini yansýtan tablolarýndan oluþan resim sergisi açýldý. Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan sergi 5 Haziran Cuma gününe kadar gezilebilecek. Sergide yer alan tablolarla üslubunu da geliþtirdiðini ifade eden Olgaçer, sergide manzara resimleri de bulunduðunu, konularý ülkesinden seçtiðini kaydetti. Olgaçer'in 3. kiþisel resim sergisinin açýlýþý, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Baþkaný Güven Varoðlu tarafýndan yapýldý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Siyah Giyen adamlar 3 ( Cuma-Cumartesi 23.). salon Koruyucu ( Cuma-Cumartesi 23.) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria kapalý Girne Sigara Karþýtý Resim Yarýþmasý ödüllerini kazananlar açýklandý Uyuþturucu, Sigara ve Alkolle Mücadele Derneði (USAM ) ile Kýbrýs Türk Eðitim Vakfý (KTEV) iþbirliðiyle "3 Mayýs Dünya Sigarasýz Günü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ilkokullar arasý resim yarýþmasý sonuçlarý açýklandý. Dört kiþilik jüri tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonucu Elifnaz Gümüþçýbýk, Emine Taner, Eylül Elmas ile Fatoþ Silem Uzunerin isimli öðrenciler ödüle kazanýrken, özel eðitim öðrencisi Ali Yeþilkuþak ise özel ödüle layýk görüldü. USAM Baþkaný Ayþe Gökyiðit tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, geçtiðimiz 3 Mayýs'ta Lefkoþa Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yarýþmaya katýlan öðrencilerden "Sigara ile Mücadele, Sigaranýn Zararlarý, Sigarasýz Bir Dünya" konulu resim yapmalarý istenmiþti. Yarýþma için yapýlan resimler, USAM Baþkaný Ayþe Gökyiðit, ressam Yücel Yazgan, Semra Bayhanlý ile seramik sanatçýsý Semral Öztan'dan oluþan jüri tarafýndan deðerlendirildi ve tüm katýlýmcýlara katýlým belgesi verildi. Öte yandan, USAM Baþkaný Ayþe Gökyiðit ile KTEV Baþkaný Mustafa Özgü yarýþma sonrasýnda yaptýklarý ortak açýklamada, bu yýl üçüncüsü düzenlenen yarýþmaya katýlýmýn yüksek olmasýnýn sevindirici olduðunu belirtildi. Açýklamada, etkinliðin çocuklarýn sanat yoluyla bilinçlendirilmesi, motive edilmesi, farklý bir zaman geçirerek, yaratýcý yönlerinin geliþtirilmesine olanak saðlanmasý açýsýndan önemli olduðu da ifade edildi. Girne Lemar Sinema Dehþet Kapaný ( ) Maðusa Maðusa Galeria Siyah Giyen Adamlar 3 (2:-4:-6:-8:-2:-23. Cuma-Cumartesi) Pamuk Prenses ve Avcý ( CumaCumartesi).salon

13 3 7 Haziran 22 Perþembe ATATÜRK MESLEK LÝSESÝ YILSONU SERGÝ- Atatürk Meslek Lisesi'nin yýlsonu sergisi önceki akþam Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük tarafýndan açýldý. UBP'den yapýlan açýklamaya göre, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük'ün torunuyla birlikte katýldýðý açýlýþta, Maliye Bakaný Ersin Tatar ve Mesleki Teknik Öðretim Dairesi Müdürü Metin Gültekin de hazýr bulundu. Okul Müdürü Niyazi Þafakoðlularý'nýn açýlýþ konuþmasýndan sonra söz alan Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük, "Öðrencilerimizin bir yýl boyunca çalýþarak bu sergide sunduðu eserler bizlere gurur vermektedir. Çocuklarýmýz bizim geleceðimizdir, geleceðimizin teminatýdýr. Biz onlarý ne kadar iyi yetiþtirirsek onlar da ileride vatanýna, milletine o derece yararlý birer fert olacaklardýr" dedi. TDP: DPÖ inandýrýcýlýðýný yitirdi BKP: Özer Kanlý görevden alýnsýn Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomi çýkarmasýnýn inandýrýcý olmadýðýný belirten Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ, Devlet Planlama Örgütü'nün (DPÖ) açýkladýðý Mayýs ayý hayat pahalýlýðý rakamlarýyla, inandýrýcýlýðýný tamamen yitirdiðini savundu. TDP Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre, Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun açýkladýðý Mayýs ayýndaki hayat pahalýlýðýyla Türkiye'de 22 yýlý 5 aylýk hayat pahalýlýðý yüzde 2.87'ye ulaþýrken, DPÖ'nün açýkladýðý Mayýs ayý hayat pahalýlýðý ile KKTC'de 5 aylýk hayat pahalýlýðýnýn yüzde.69 olmasýnýn, ancak hayal ürünü olabileceðini öne süren Kutalmýþ, ithalâtýnýn yüzde 7'den fazlasýný Türkiye'den yapan ve ayný para birimini kullanan KKTC'nin, Türkiye'den nasýl ucuz olabileceðini sordu. Ayrýca Türkiye'den gelen öðrenci, öðrenci aileleriyle birlikte, turistlerin de KKTC'yi çok pahalý bulmalarýna raðmen, DPÖ'nün KKTC'deki hayat pahalýlýðýný Türkiye'den daha düþük Kutalmýþ, DPÖ'nün açýklamalarýnýn halkýn büyük bir kesiminde artýk soru iþareti ile karþýlandýðý görüþünü ifade etti. Mayýs ayýnda eksi çýkarýlan hayat pahalýlýðýnýn, ancak zenginlerin hayat pahalýlýðýný yansýttýðýný kaydeden TDP Ekonomi Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ, toplam harcamalarýnýn yüzde 4'ýný gýdaya harcayan asgari ücretli ve dar gelirli insanlarýn enflâsyonunun çok daha yüksek olduðunu ve mutfaklardaki yangýnýn devam ettiðini söyledi. UBP Hükümeti ve Maliye Bakaný'nýn, Haziran sonunda oluþacak hayat pahalýlýðýnýn çalýþan ve emeklilerin maaþlarýna yansýtýlacaðý sözü verdiðini hatýrlatan Kutalmýþ, ancak, Haziran sonunda hayat pahalýlýðýnýn maaþlara yansýtýlamayacak kadar düþük çýkmasý için DPÖ vasýtasýyla rakamlarýn düzenlendiðini savundu. Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), "faþizan uygulamalarda bulunmak ve taraflý yayýn politikasý izlemekle" suçladýðý BRTK Müdürü Özer Kanlý'yý kýnayarak, görevden alýnmasýný talep etti. BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, yaptýðý yazýlý açýklamada, BRTK'nun halkýn malý olduðunu, halkýn vergileri ile ayakta durduðunu belirterek, kurumun UBP ve ayrýlýkçý rejimin propaganda aracýna dönüþtürüldüðünü savundu. "Sn. Özer Kanlý, BRTK Müdürü olduðu günden itibaren, kurum bizzat Sn. Kanlý'nýn talimatý ile BKP'ye ve diðer ilerici demokrasi güçlerine yasaklanmýþtýr. Partimizin tüm yetkililerine yasak getirilmiþ ve basýn YEÞÝLIRMAK ÇÝLEK FESTÝVALÝ Yeþilýrmak'ta düzenlenen 7. Geleneksel Çilek Festivali önceki akþam düzenlenen törenle baþladý. Festivalin açýlýþýna Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Baþbakan Ýrsen Küçük, Anamuhalefet CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, UBP bölge milletvekilleri Ahmet Çaluda, Türkay Tokel, Mutlu Atasayan, CTP-BG bölge milletvekili Fatma Ekenoðlu katýldý. Bölge okullarý ve derneklerinden çocuk ve gençlerin halk danslarý ve modern dans gösterisinde bulunduðu açýlýþta Cumhurbaþkaný Eroðlu ile Baþbakan Küçük konuþma yaptý. Üreticilerin ürünlerini sergileyip, satýþ yapmalarýnýn yaný sýra yiyecek satýþlarýnýn yapýldýðý stantlarýn kurulduðu festival alanýnda ayrýca YDÜ Mimarlýk Fakültesi'nin Yeþilýrmak ve çevresinde gerçekleþtirdiði eko turizm alan çalýþmasý da tanýtýldý. açýklamalarý yayýnlanmamaktadýr" iddiasýnda bulunan Ýzcan, Özer Kanlý ve UBP hükümetinin taraflý ve yasakçý anlayýþlarý ile halkýn doðru ve özgür haber alma hakkýna darbe vurulduðunu ileri sürdü. CTP hükümeti döneminde, beþ buçuk yýl boyunca, Özer Kanlý'nýn BRTK'daki iþine gitmemesine raðmen kurumdan maaþ çektiðini, bu süre boyunca UBP'nin yayýn organý olan Güneþ gazetesini çýkardýðýný savunan Ýzcan,"BRTK ne Özer Kanlý'nýn, ne de UBP'nin malýdýr. BKP bu durumun bu þekilde devam etmesine izin vermeyecektir, yargý dahil tüm yollarýn kullanýlacaktýr ve BRTK'nýn demokratikleþmesi için mücadele edilecektir" dedi.

14 5 7 Haziran 22 Perþembe GÝRNE ÇEVRE KORUMA DAÝRESÝ BROÞÜR DAÐITTI Girne Çevre Koruma Dairesi, Dünya Çevre Günü nedeniyle önceki gün, Girne giriþindeki çemberde broþür daðýttý. Daireden verilen bilgiye göre, Girne-Lefkoþa anayolundaki sulu çemberde sabah saatlerinde halký bilinçlendirmek amaçlý broþür daðýtýmýna, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eþref Ünlüsoyer de katýldý. KKTC FUARI BAÞLIYOR 36. KKTC Uluslararasý Fuarý, 8 Haziran Cuma günü baþlýyor. KKTC'den 6, Türkiye'den de 35 katýlýmcýnýn yer alacaðý fuar 7 Haziran'a kadar sürecek. Fuarýn açýlýþýný Cuma günü saat 9.'da Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu yapacak. Açýlýþa Türkiye Ekonomi Bakanlýðý Ýhracat Genel Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýsý Özgür Volkan Aðar ve Dýþ Ticaret Uzman Yardýmcýsý Ahmet Enes Tekcan da katýlacak. YDÜ'DE 6 YENÝ BÖLÜM AÇILDI Yakýn Doðu Üniversitesi'nde (YDÜ) 6 yeni bölüm açýldý. YDÜ'den verilen bilgiye göre, YDÜ Atatürk Eðitim Fakültesi bünyesinde "Resim Ýþ Öðretmenliði, Üstün Zekalýlar Öðretmenliði, Zihin Engelliler Öðretmenliði, Fen Bilgisi Öðretmenliði, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði ve Felsefe Grubu Öðretmenliði" bölümleri açýldý. Atatürk Eðitim Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Atatürk Eðitim Fakültesi bünyesinde açýlan bölümlerle, gerek Türkiye, gerekse KKTC'deki öðretmenlik mesleðine duyulan gereksinimlerin giderilmesinde son derece önemli bir adým atýldýðýný belirtti. ÞEHÝT AÝLELERÝ AKÇA'YI ZÝYARET ETTÝLER Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'yý ziyaret etti. Dernek Baþkaný Ertan Ersan, Büyükelçi Akça'ya, "Þehitler Ölmez 7" Albümünü takdim etti. KTTO, III. AKDENÝZ TÝCARETÝ VE LÝMAN KENTLERÝ KONGRESÝ'NE KATILIYOR Kýbrýs Türk Ticaret Odasý, bu yýl Mersin'de düzenlenecek III. Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi'ne katýlýyor. Bugün baþlayacak Kongrede KTTO'yu Oda Baþkaný Günay Çerkez ve Baþkan Vekili Seda Yavaþ temsil edecek. DÝYABET DERNEÐÝ PERÞEMBE TOPLANTILARI Kýbrýs Türk Diyabet Derneði'nin, diyabet konusunda bilinçlendirme saðlama amacýyla düzenlediði Perþembe Sohbet Toplantýlarý sürüyor. Dernek Baþkaný Soner Arca tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, her ayýn ilk Perþembe günü düzenlenen sohbet toplantýlarýnýn bu ayki konuðu Dr. Hasan Sav olacak. Sav, bugün saat 8.3'da Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Diyabet Merkezi'nde yer alacak toplantýda "Diyabet ile Barýþýk Yaþama" konusunda bilgi verecek. MERSÝN-MAÐUSA ARASINDA YÜZDE 5 ÝNDÝRÝMLER Bir kamu kuruluþu olan, Kýbrýs Türk Denizcilik Ýþletmesi MF Bozcaada Feribotu'nun Gazimaðusa-Mersin Limanlarý arasýndaki seferleriyle ilgili bir yaz kampanyasý düzenledi. Öðrenciler ve turistleri en düþük maliyetlerle gidecekleri yere ulaþtýrmak amacýyla düzenlenen kampanya çerçevesinde Haziran-3 Eylül tarihleri arasýnda Maðusa-Mersin arasýndaki feribot seferlerinde yüzde 5'ye varan indirimler uygulanacak. ANADOLU GÜZEL SANATLAR LÝSESÝ SINAVLARI 22 HAZÝRAN'DA Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne (LAGSL) öðretim yýlý için 6. sýnýf müzik, 9. sýnýflar ile ara sýnýflara ise Resim ve Müzik dallarýnda öðrenci alýnacak. Alýnacak öðrencilere yönelik olarak 22 Haziran Cuma günü sýnav yapýlacak. Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden yapýlan açýklamaya göre saat 9.'da baþlayacak olan sýnav Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde yer alacak. Sýnav için aday kayýtlarý 8 ve 9 Haziran tarihlerinde 8:3-2: saatleri arasýnda Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde yapýlacak. Sýnava yönelik kurs çalýþmalarý ise 2, 2 Haziran tarihinde Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde yer alacak. GELÝR VE VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN VERGÝ BEYANLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 6 bin 568 kurumdan 3 bin 69'u beyanda bulundu Gelir ve Vergi Dairesi, 22 Nisan ayý sonuna kadar 2 gelir yýlý ile ilgili beyan vermesi gereken gerçek kiþiler ile kurumlar vergisi yükümlülerinin, daireye sunulan beyan rakamlarýný tablolar halinde kamuoyu ile paylaþtý. Maliye Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, dün itibarý ile KKTC genelinde aktif olan toplam 6 bin 568 kurumdan 3 bin 69'u, yani yüzde 48'inin beyanda bulunduðu, beyan veren 3 bin 69 tüzel kiþinin yüzde 47'si, yani 479'unun zarar, yüzde 49'una tekabül eden 54'ýnýn vergili beyanda bulunurken, yüzde 5'inin ise faaliyetsiz olduklarý beyanýnda bulunduðu kaydedildi. Gerçek kiþi (Gelir Vergisi) beyanlarýnda ise KKTC genelinde aktif mükellef sayýsý 9 bin 6 iken sunulan toplam beyan sayýsýnýn 7 bin 94 olarak gerçekleþtiði ve bunun da yüzde 42'ye tekabül ettiði belirtildi. Açýklamada, beyan sunmayan tüm gerçek ve tüzel kiþilerin maðduriyet yaþamamalarý için 5 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar baðlý olduklarý Gelir ve Vergi Dairesi Þubeleri'ne beyanlarýný sunmalarý gerektiði de hatýrlatýldý. Daire, bu tarihten itibaren beyan sunmayan gerçek ve tüzel kiþilere yasalar çerçevesinde gerekli tarhiyat iþlemlerinin baþlatýlacaðýný da kaydetti. Maliye Bakaný Ersin Tatar da, konu ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada, gerçek ve tüzel kiþilere beyanda bulunmalarý konusunda uyarýda bulunurken, yetkili muhasip ve murakýplarýn da dikkatini çekti. Öncelikle kendi gelir beyanlarý bulunmayan muhasip ve murakýplara uyarýda bulunarak beyan vermeleri için çaðrý yapan Bakan Tatar, vergi yükümlülerinin de herhangi bir maðduriyet yaþamamalarý, sýkýntýya girmemeleri için 5 Haziran Cuma tarihine kadar beyanlarýný sunmalarýný istedi.

15 7 Haziran 22 Perþembe 9 LAPTA TURÝZM FESTÝVALÝ FOTOÐRAF YARIÞMASI SONUÇLANDI Lapta Belediyesi Turizm Festivali kapsamýnda düzenlenen II. Fotoðraf Yarýþmasý sonuçlandý. "Lapta Belediyesi sýnýrlarý içerisinde tarih, kültür ve doða" ile "serbest" olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarýþmaya 7 katýlýmcý 57 eserle katýldý. Yarýþma Organizatörü Þevket Uçkan tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Emin Çizenel, Kadir Kaba ve Salih Çizel'den oluþan seçici kurul deðerlendirmesinde "Lapta Belediyesi sýnýrlarý içerinde tarih, kültür ve doða kategorisinde Mehmet Gökyiðit "Unutulmuþ" adlý eseriyle Baþarý Ödülü, Hakan Kaþif "Rüzgar" isimli eserle Jüri Özel Ödülü, Daðdoðan Sadrazam da "Çakýl Taþlarý" isimli eseriyle Lapta Belediyesi Özel Ödülü kazanýrken, bu kategoride 2 katýlýmcýnýn 3 eseri sergilenmeye layýk görüldü. Serbest kategoride ise, Bahire Eminsel "Tezat" ile Baþarý Ödülü, Mehmet Ali Karahasan "Duruþ" ile Jüri Özel Ödülü, Tevfik Ulual da "Çýkrýk Baþýnda" ile Lapta Belediyesi Özel Ödülü kazanýrken, bu kategoride 9 katýlýmcýnýn 3 eseri sergilenmeye layýk bulundu. Açýklamaya göre, "Lapta" kategorisinde sergilenmeye layýk görülen eserlerin sahipleri Haziran tarihler arasýnda Lapta oteller bölgesinde 2 gün konaklama hakký elde etti. HAVA SICAKLIÐI DAHA DA ARTACAK KKTC'yi etkisi altýna alan hava sýcaklýðýnýn artmasý ve hafta sonu derece dolaylarýnda seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, ülke, alçak basýnç sistemiyle genellikle sýcak hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Hava sýcaklýðý, 7-3 Haziran döneminin ilk günlerinde 33-35, hafta sonundan itibaren derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batý yönlerden orta kuvvette esecek. Meteoroloji Dairesi, ultraviyole radyasyonun 7-8 Haziran tarihlerinde çok yüksek olacaðýndan, gerekli tedbir alýnmadan saatleri arasýnda güneþ altýnda dakikadan fazla kalýnmamasýný önerdi. KAYIP DÝPLOMA 997 yýlýnda Doðu Akdeniz Üniversitesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Bahar Atma MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de + ve 2+ sýfýr Türk malý satýlýk daireler 32 Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý evlek 6 ayakkare satýlýk arsa 5 Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler 43 Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý 2 Stg. Haspolat.ta 3+ sýfýr apartman dairesi eþdeðer 5 Stg AYZER EMLAK SATILIK Hamitköy'de 3+. kat Türk malý daire Gönyeli'de 3+. kat 4 metrekare Türk malý daire Yenikent Levent Sitesi'nde 3+ zemin kat, bahçeli Kýzýlbaþ'ta 3+. kat yeni daire 58 Stg. Kermiya sosyal konutlarýnda 3+ ve 2+. kat Hamitköy'de anayol üzerinde 2 dönüm 34 ayakkare arsa KÝRALIK Ortaköy'de 3+. kat full eþyalý daire Gönyeli'de 3+ yeni. kat daire 32 Stg. Hamitköy'de 2+. kat full yeni eþyalý daire Yenikent'te 2+ full eþyalý daire 8 TL K. Kaymaklý'da 2+ ve 3+ full eþyalý daire Marmara'da 2+ full eþyalý daire 8 TL Gönyeli'de 2+ full eþyalý, klimalý daire Ortaköy Etik Hastanesi yanýnda 2+ full eþyalý daire / DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... Roma'da Zeman dönemi Roma, anlaþmaya vardýðý yeni teknik direktörü Zdenek Zeman'ý basýna tanýttý. Yönetim, daha önce 997 ile 999 yýllarý arasýnda takýmý çalýþtýran 65 yaþýndaki çek teknik direktör ile + yýllýk sözleþme imzaladý. Basýn toplantýsý öncesinde antrenman tesisini dolduran Romalý taraftarlar, Zeman'a yoðun sevgi gösterisinde bulundular. Zeman da Roma'dan hiçbir zaman kopmadýðýný belirterek, her zaman gönlünde yer alan takýmý çalýþtýracaðýný söyledi. Çek antrenör, basýn toplantýsýnda 26 yýlýnda da Roma'ya teknik direktör olarak gelmek üzere olduðunu ancak son anda bunun gerçekleþmediðini de dile getirdi. Zeman, Roma'da bekleneni veremeyen ve geçtiðimiz sezonun tamamlanmasýyla görevinden ayrýlan teknik direktör Luis Enrique'ye oranla daha ofansif bir takým yaratmaya çalýþacaðýný dile getirdi. Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalýþtýran Zdenek Zeman, son olarak görev yaptýðý Pescara takýmýný 9 yýl aranýn ardýndan Serie A'ya çýkarma baþarýsý göstermiþti. Mauri cezaevinden çýktý, ama... Ýtalya'da patlak veren þike skandalýnýn baþ kahramanlarýndan Lazio kaptaný Stefano Mauri cezaevinden çýktý. Ancak Mauri, ev hapsinde yaþamaya devam edecek. Tam da Avrupa Futbol Þampiyonasý öncesi Ýtalya'yý sarsan þike operasyonlarý sýrasýnda Lazio'nun kaptaný Stefano Mauri de tutuklanmýþtý. Son haftayý Cremona Cezaevi'nde geçiren 32 yaþýndaki futbolcu salýverildi. Ancak bu Mauri'nin özgür olduðu anlamýna gelmiyor. Lazio kaptaný ev hapsinde tutulacak. Eski Cenoalý oyuncu Omar Milanetto ve Bellinzona'nýn eski kalecisi Matteo Gritti de Mauri gibi cezaevinden salýverilerek ev hapsine alýnan diðer isimler oldu. Eski kaleci Ivan Tisci ise her gün karakola yerini bildirmek koþuluyla serbest býrakýldý. Ýtalyan futbolu geçen sezonki Lecce-Lazio ve Lazio-Genoa maçlarýnda þike yapýldýðý iddiasýyla baþlatýlan operasyon ile büyük bir deprem yaþamýþtý. Soruþturma kapsamýnda yüksek miktarda bahis oynadýðý ortaya çýkan Juventus ve Ýtalya Milli Takýmý kalecisi Buffon ile Torino ekibini geçen sezon þampiyonluða taþýyan teknik direktör Antonio Conte de sorgulanmýþtý. Polisin milli takým kampýna baskýn yaparak odasýný aradýðý Domenico Criscito da Euro 22 öncesi kadrodan çýkarýlmýþtý. SATILIK EV Kozanköy'de 3+ müstakil bahçeli ev. 7 TL. Tel: Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: GÝRNE KAZA MAHKEMESÝNDE. Tereke Ýstida No: 48/22 Tereke Tereke Tenfiz (Tekrar Mühürlenme) salahiyeti ve Merhum Jemal Mustafa Songour n/d Cemal Songur meselesi hakkýnda. Herkesin malumu olsun ki 5 Ekim, 2 tarihinde Ýngiltere'de vefat eden müteveffa Jemal Mustafa Songour n/d Cemal Songur meselesi hakkýnda Ýngiltere Yüksek Mahkemesinin 27 Temmuz, 2 tarihinde vermiþ olduðu vasiyetnameli tereke tenfiz emrinin tekrar mühürlenmesi (Re-Sealing) için iþbu ilan tarihinden itibaren en geç 8 günün hitamýnda Girne Kaza Mahkemesine müracaat edilecektir. Av. Ýzzi Okray Müteveffa Avukatý (a) SATILIK PUAN 65. mücahitpuaný satýlýktýr ARANIYOR Tarla sulama iþinden anlayan, traktör kullanabilen eleman aranýyor Tel: Ýspanya zirvedeki yerini korudu! Ýspanya, Uluslararasý Futbol Federasyonlarý Birliði'nin (FIFA) dünya sýralamasýnda, zirvedeki yerini bu ay da korudu. FIFA tarafýndan bugün yayýmlanan listede Ýspanya, 456 puanla ilk sýrada gösterilirken, Uruguay bir basamak yükselerek 292 puanla ikinci sýrada yer aldý. 3'üncü sýraya gerileyen Almanya ise 288 puanda bulunuyor. Türkiye ise 732 puanla 33'üncü sýradaki yerini korudu. Listedeki ilk 2 ülke ve puanlarý þöyle: reklam. Ýspanya puan 2. Uruguay Almanya Hollanda Brezilya Ýngiltere Arjantin Hýrvatistan Danimarka - 9.Portekiz Þili Ýtalya Rusya Fransa Yunanistan Fildiþi Sahili Ýsveç Ýrlanda Meksika Kolombiya - 88 Bir sonraki sýralama, 4 Temmuz Çarþamba günü açýklanacak. Joe Cole yuvaya dönüyor Geride býraktýðýmýz sezonu Fransa Ligue ekiplerinden Lille'de kiralýk olarak geçiren Joe Cole, yuvaya geri dönüyor. Liverpool'un yeni menajeri Brendan Rodgers, Cole'u yeni sezonda kadrosunda görmek istediðini açýklayýnca 3 yaþýndaki oyuncu için de dönüþ yolu açýlmýþ oldu. Cole ile Chelsea'de birlikte çalýþtýðýný ifade eden Rodgers, "Onu çok iyi tanýyorum. Yeni sezonda takýma faydalý olacaðýna inanýyorum" ifadelerini kullandý. Cole, 2 yýl önce Chelsea'den transfer edilmiþ, ancak Roy Hodgson yönetiminde beklentileri karþýlayamayýnca geçen sezonun baþýnda kiralýk olarak Lille'e gönderilmiþti. Bu arada Liverpool'un yeni menajeri Rodgers, geride býraktýðýmýz sezonu Milan'da kiralýk olarak geçiren Aquliani'ye de bir þans daha verebileceðini söyledi. SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum. Tel:

16 Berk ve Burcu Avusturya'daydý Bilardoda Berk Mehmetçik ve Aþkýn Burcu, Avusturya'da gerçekleþen Eurotur'da ülkemizi temsil ettiler. Berk Mehmetçik oynadýðý iki karþýlaþmayý da kaybederek turnuvadan elenirken; Aþkýn Burcu oynadýðý 4 karþýlaþmada iki galibiyet elde etmesine raðmen turnuvaya veda etti. Millilere Irak basýnýnda büyük ilgi A grubu Puan Durumu TAKIMLAR.Kurdistan 2.Oksitanya 3.Batý Sahra O 2 G B M 2 A Y P B grubu Puan Durumu TAKIMLAR O G BM.Zanzibar 2.Raetia 2 3.Tamil Elam A 6 Y P C grubu Puan Durumu TAKIMLAR.Provence 2.KKTC 3.Darfur (Songuç Kürþad - Burhan Gürkan/ Kuzey Irak) 5. VIVA World Cup turnuvasý için Kuzey Irak'ýn Erbil þehrinde bulunan KKTC A Milli Futbol Takýmý, 5 Haziran tarihinde ayný grupta yer alan ve ikinci maçtaki rakibi olan Provence takýmýnýn Darfur ile oynadýðý maçý izledi. Milli takým ilk maçýnda Darfur'u 5- gibi farklý bir skorla maðlup etmesinin ardýndan Provence zayýf rakibi karþýsýnda 8-'lýk bir galibiyet elde ederek C grubunda liderliðe yükseldi. Karþýlaþmayý takip eden basýn mensuplarý, maçý izlemeye giden Milli Takým'ý bol bol fotoðraf çektiler. Özpaþa ilk maçýný yönetti KKTC A Milli Futbol Takýmý ile Kuzey Irak'ta mücadelesinde turnuvanýn favorileri arasýnda gösterilen Zanzibar'ýn Tamil Elam ile oynadýðý karþýlaþmada düdük çaldý. Osman Özpaþa'nýn Cumartesi günü oynanacak turnuvanýn son gün karþýlaþmalarýndan bir tanesinde yine düdük çalmasý bekleniyor. Basýnda Milli Takým bulunan hakemimiz Osman Özpaþa önceki gün 4'ncü hakem olarak görev yaptýðý Provence - Darfur maçýndan sonra dün orta hakemlik yaptý. Özpaþa, B grubu Kuzey Irak'ta düzenlenen 5. VIVA World Cup turnuvasý organizasyon komitesi tarafýndan çýkarýlan günlük gazete, Milli Takým'ýn ilk gün Darfur karþýsýnda elde ettiði 5-'lýk farklý galibiyeti sayfalarýna taþýdý. Attýðý 7 gol ile dikkatleri üzerine çeken Halil Turan'ýn ön plana Vücutçularýmýz Rusya'dan döndü Rusya'nýn Kazan þehrinde -3 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen ve KKTC ile birlikte 25 ülkenin katýldýðý þampiyonaya davet edilen KKTC Halter ve Vücut Geliþtirme Federasyonu, ülkemizi baþarýyla temsil etti. Halter ve Vücut Geliþtirme Federasyonu Baþkaný Taner Özdaþ Tüm, yönetici, hakem ve sporculardan oluþan kafileye Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu da eþlik etti. Þampiyonada Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu, yapýlan davet üzerine katýldýðý organizasyonda 25 ülkenin baþkanlarýnýn yaný sýra Uluslararasý Vücut Geliþtirme ve Fitness Federasyonu baþkanýyla da görüþme fýrsatý bularak ülke adýna yararlý temaslarda bulundu. Cahitoðlu: Yararlý görüþmeler yaptýk Þampiyonada Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Müdürü olarak anons edilerek podyuma davet edilen Hüseyin Cahitoðlu, dünya þampiyonasýnda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Cahitoðlu, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, gerçekleþtirdiði ikili görüþmelerin ülkenin tanýtýmý ve sporumuzun uluslararasý ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE O 2 G B M A Y P çýkarýldýðý haberde oynanan maç hakkýnda bilgiler verildi. Turnuvadan notlar A grubu diðer karþýlaþmasýnda Oksitanya rakibi Batý Sahra'yý 6-2 maðlup ederek gruptaki ilk puanlarýný aldý ve Kürdistan'ýn ardýndan ikinci sýraya yerleþti. Batý Sahra'nýn attýðý iki gol ayný zamanda takýmýn NF-Board organizasyonundaki ilk golleri olma özelliði taþýyor. B grubu mücadelesinde ilk maçta Zanzibar'a maðlup olan Raitea, ikinci maçýnda Tamil Elam'ý maçýn tamamlanmasýna 5 dakika kala bulduðu golle - maðlup ederek 3 puaný aldý. Bu gol ve galibiyet ayný zamanda Batý Sahra gibi Raitea'nýn ilk gol ve galibiyeti olarak kayýtlarda yerini aldý. Masterlerde Maðusa ve Lefkoþa karþýlaþýyor n Maðusa Masterler Turnuvasý'nýn ikinci karþýlaþmasý bugün Maðusa ve Lefkoþa Masterleri arasýnda oynanýyor alana açýlmasý yönünden çok baþarýlý geçtiðini ve bir çok ülke tarafýndan, sporcularýmýzýn uluslararasý alanda yarýþmalara katýlmalarý yönünde davet aldýklarýný belirtti. Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu, 2 yýlýnda Halter ve Vücut Geliþtirme Federasyonu tarafýndan yapýlan yoðun giriþimler sonucunda imzalanan protokolle, Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK 23 Dünya Vücut Geliþtirme ve Fitness þampiyonasýnýn KKTC'de düzenleneceðini belirterek, görüþtüðü ülke baþkanlarýnýn bu konuda ülkede yapýlacak þampiyonaya katýlacaklarýný ilettiklerini söyledi. Cahitoðlu, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün bu temaslara verdiði önem ve desteðin de muhataplarýna iletildiðini kaydetti. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Maðusa Futbol Masterleri Derneði tarafýndan organize edilen 'nci Masterler Turnuvasý'na bu gün oynanacak tek karþýlaþma ile devam edilecek. Bu gün yapýlacak karþýlaþmada Maðusa Masterleri ile Lefkoþa Masterleri karþý karþýya gelecek. Karþýlaþma saat 8.45'te baþlayacak. Maðusa Masterler Derneði tarafýndan organize edilen bu turnuvaya Maðusa, Lefkoþa, Ýskele, Yeni Boðaziçi, Yýldýrým ve Mesarya Master takýmlarý katýlýyor. Ýki farklý grupta oynanacak karþýlaþmalarda ilk ikiye girecek olan takýmlar 8 Haziran tarihinde yarý final, 9 Haziran tarihinde ise final maçý oynayacak. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

'Avrupa' gazetesini 'Avrupa', Ali Osman'ý Ali Osman, Eroðlu'nu da Eroðlu bombaladý deðil mi? Bir tek Talat'ý bombalayan Ergenekoncu!

'Avrupa' gazetesini 'Avrupa', Ali Osman'ý Ali Osman, Eroðlu'nu da Eroðlu bombaladý deðil mi? Bir tek Talat'ý bombalayan Ergenekoncu! 'Avrupa' gazetesini 'Avrupa', Ali Osman'ý Ali Osman, Eroðlu'nu da Eroðlu bombaladý deðil mi? Bir tek Talat'ý bombalayan Ergenekoncu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Haziran 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI:

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Ankara Zaim'i istedi

Ankara Zaim'i istedi Üniversite ve hastaneden sonra bir müjde daha var Suat Hoca'dan hepinize... Kýbrýs'ýn en büyük camisini yapacak. Temeli 20 Temmuz'da atýlýyor... Þükranlarýnýzý esirgemeyin siz de! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3855 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ZAM DEDÝK ZAÝM GELDÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3855 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ZAM DEDÝK ZAÝM GELDÝ KKTC için 'Sendika Cumhuriyeti' diyen Beþir Atalay, özelleþtirmelerden sonra bu sendikalarýn yýkýlacaðýný söyledi. Faþist AKP'ye ilan-ý aþk etmenin bir ödülü de budur herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ. Henüz 5 yaþýndayken söylemiþtik. Þimdi 29 yaþýna bastý, ama deðiþen bir þey yok. Adý KK, soyadý TC, adresi Mersin 10/Turkey... Lüzum görüldüðü takdirde her an iptal edilebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4641 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 444 YIL GEÇTÝ... LEFKOÞA KAN AÐLIYOR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4641 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 444 YIL GEÇTÝ... LEFKOÞA KAN AÐLIYOR Yine elektrik yok, yine karanlýk... Sebep? Kalecik Santrali devre dýþý kalmýþ! Hat arýzasýymýþ... Bizim hangi hattýmýzda hayýr var zaten... Ne demiþti Gazi: Hatt-ý müdafaa yoktur, sath-ý müdafaa vardýr!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4900 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Mayýs 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4900 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Þehitler ölmez, vatan bölünmez" diye baðýrýyorlar... Bölünmez bir Türkiye isteyenler, bölünmüþ bir Kýbrýs'ý birleþtirmeye çalýþanlarý linç etmek için yanýp tutuþuyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3936 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAHÇE ÇOK KÜÇÜK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Ekim 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3936 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAHÇE ÇOK KÜÇÜK... Dün gece bir haber daha düþtü sitelere... Rum polisi güneye geçen Kýbrýslý Türklere olur olmaz sorunlar çýkarmaya baþlamýþ... Akýlsýz baþýn cezasýný anlaþýlan toplum çekecek yine!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN... "Mazi kalbimde bir yara" derler... Ama "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" diyenler de var. Veya kýsaca "Dün dündür, bugün de bugün"... Tükürdüðünü yalamasýný bilmeyenler bu sýnýfý hiç geçer mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý senerlevent@yahoo.com

Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý senerlevent@yahoo.com Belediyede ne kefen, ne de mezar taþýna isim yazacak boya kalmadý mý? O halde biz de kefen ve boya tedarik edilene kadar ölümümüzü erteleriz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Haziran 2012 Cuma YIL: 11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3909 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SEVGÝNÝN ÖLÜME EÞÝTLENMESÝ MÜSTAHAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3909 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SEVGÝNÝN ÖLÜME EÞÝTLENMESÝ MÜSTAHAK Ýngiltere polisinin en çok aradýklarý Kýbrýs'ta imiþ meðer... Uyuþturucu kaçakçýlýðý, tecavüz ve cinayet gibi suçlardan aranýyorlarmýþ... Dünyanýn en güvenli limanýna sýðýnmýþlar desenize! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı