ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Menopoz, menstrüel siklus, seksüel psikofizyoloji, seksüel davran ış SUMMARY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET. pecya. Anahtar kelimeler: Menopoz, menstrüel siklus, seksüel psikofizyoloji, seksüel davran ış SUMMARY"

Transkript

1 Sosyal Değişimin Cinsel Yaşam Üzerine Etkisi Gökhan DOĞAN *, Eflatun ADAM * ÖZET Sosyal ya şamdaki değişimin, insan ın daha ziyade cinsel ve baz ı biyolojik fonksiyonlar ı üzerine etkisi, sene gibi değişim süreci içinde, eski ve yeni nesil olarak iki grupta incelendi. Bu çal ışmada deneklerin seksüel istek ve aktiviteleri, cinsel ya şamdan memnuniyet dereceleri, cinsel ili şkide karşılaştıkları sorunlar ve cinsel ilişkide bulunma s ıkl ıkları araştırıldı. Bunu yaparken bireylerin sahip oldukları farkl ı coğrafi, sosyo-kültürel ve ekonomik durumların ın cinsel yaşamlarına ne şekilde yans ıdığı incelendi. İçinde bulundukları yaş veya temsil ettikleri neslin özellikleri saptanmaya çalışıldı. Anahtar kelimeler: Menopoz, menstrüel siklus, seksüel psikofizyoloji, seksüel davran ış Düşünen Adam; 1994, 7 (3 ): SUMMARY The effects of change in social life has been searched on human beings (in this search) especially on their sexual and some biological functions. In this study human beings sexual desire and activity, degree of satisfaction of intercourse, the problerns of having sex and the frequency of sexual relations has been searched. During the study it's been searched, how geographical, sociocultural and economical conditions effect the sexual life of people who joined this search. Key words: Menopause, mens rual cycle, sexual psychophysiology, sexual behavior GİRİŞ Toplumsal yaşam koşulları giderek değişmektedir. Şehirle şme ve endüstrile şme, içinde yaşadığı toplumda insanın yabanc ılaşmas ına sebep olmaktad ır. Büyük ve süratli bir de ğişim süreci içinde bulunulmaktadır. Deği şim o kadar süratli olmaktad ır ki, değişime henüz uyum sa ğlamak üzereyken yeni bir değişimle karşı karşıya kal ınmaktad ır (k). Uyum güçleşmektedir. Uyumsuzluk ve yabanc ılaşma önemli bir stressör faktör olarak rol oynamaktad ır. Böylece günümüz insan ının anksiyeteli bir hayat sürdürmesi kaç ınılmaz olmaktad ır. Bu durum çe şitli fizyolojik işlevlerde etkisini göstermektedir. Etki cinsel işlevlerde de olmaktad ır. 300 yıl önce menarşın ortalama 16 ya şında, bugün ise 12 yaşında başladığı, 300 yıl önce ilk çocuk yapma yaşının 28, son çocuk yapma ya şının 40 olmas ına karşıl ık bugün s ıras ıyla 24 ve 27 olduğu anlaşılmaktad ır. Menopoz ya şı da deği şmiştir. 300 y ıl önce Almanya'da menopoz ya şı 45 iken bugün 51'dir (2). * İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı 10

2 Sosyal De ğişimin Cinsel Ya şam Üzerine Etkisi İlk adet ve menopoz aras ındaki süre olan reprodüktif period ise, 300 y ıl önce 29 y ıl iken, halen 39 y ıla yükselmi ştir. Kad ınların çocuk yapt ıklan süre ise, ilk ve son çocuk aras ı hesaplanarak, 300 y ıl önce 11.9 y ıl iken bu süre 2.7 y ıla kadar lasalm ıştır. Reprodüktif period uzam ış olmas ına rağmen, kadınlar daha k ısa süre içinde çocuk konusunu bitirmektedir. Uzun bir zaman süreci içinde ortaya ç ıktığı gözlenen böyle de ğişiklikleri, 40- y ıl gibi daha k ısa bir zaman kesimi içinde, k ırsal ve kent kökenli insanlar üzerinde ara ştırmay ı istedik. MATERYEL ve METOD Çal ışma muzu olu şturan 628 ki şiden 115'i erkek, 513'ü kad ınd ı. Kadınların 100'ü İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, 'si Beyaz ıt kampüsü öğrencisi idi. Kalan 363 evli kad ından, 167'si şehir nu, 196' sı ise kırsal kesim nu olu şturdu. Şehir ndaki kadınlar yüksek maddi imkanlar ve sosyokültürel seviyeye sahip olup Türkiye'nin 3 büyük kentinden birinde merkez ilçelerde ikamet ederken, kırsal kesimi olu şturan grup dü şük maddi imkanlar ve sosyo-kültürel seviyeye sahipti. Ayn ı (zıt) kutuplaşma 62'si kırsal, 'si şehirde ya şayan erkek denekler için de olu şturuldu. Özellikleri bu ayr ım içinde kesinlik kazanmayan denekler ara ştırma kapsam ına al ınmadı. Kadınlarda 196 ki şilik kırsal kesim ndan 70 tanesi 167 ki şilik şehir ndan ise 61 tanesi menopoza girmi ş olup eski nesli, kalan 332 kişi de reprodüktif periyodlar ının başlarında olup yeni nesli temsil ediyordu. Çift kör çal ışma yöntemi ile yap ılan ara ştırmada doktor taraf ından sorulan sorulara 628 denekten 600'ü ara ştırmac ı ile başbaşa (yaln ız) iken yan ıt vermiş, 28'i gizlilik içinde verilen anket formunu yalnızken yan ıtlamak üzere alm ış ve doldurup teslim etmiştir. Deneklerin e şlerine de aynca soru yöneltilerek yamtlann tutarl ılığı kontrol edilmi ştir. Kad ınlara, erkeklere 40, 20 ya şından önce çocuk sahibi olanlara 62 adet soru sorulmu ştur. Ideal kilosunun % 30'undan fazla kiloda olanlar, yüksek dozda radyasyona maruz kalm ış olanlar, soygeçmişinde akraba evlili ği olanlar, özel beslenme rejimi uygulayanlar, orta derecede kültürel ve sosyoekonomik özelliklere sahip bireyler, cinsel partneri bulunmayanlar, histerektomi veya organik hastal ıklardan dolay ı menopoza girenler ara ştırma kapsam ı- na alınmamıştır. Bu özellikler cinsel yetiyi olumsuz etkileyen faktörlerdir. Ara ştırmanın doğruluğu aç ısından bu özellikleri içeren bireyler ara ştırma kapsam ına al ınmamıştır. Menopoza girmi ş olan 131 kişilik gruba son adet yaşı, ilk adet yaşı, ilk çocuğunu doğurma ya şı, ikinci çocuğunu kaç sene sonra do ğurduğu, çocuk say ısı, seksüel istek ve aktivitesi, cinsel ya şamdan memnuniyet derecesi, partner say ısı, haftal ık cinsel ili şki s ıklığı, cinsel ili şkide kar şılaşılan sorunlar ve menopozdan sonra cinsel hayatta de ğişiklik olup olmadığı sorulmu ştur. Aynı sorular (ilki ve sonuncusu dışında) reprodüktif periyodlar ının başlarında olan 232 evli kadına da yöneltilmi ştir. Bu suretle eski ve yeni nesil aras ında cinsel ya şam yönünden farkl ılık araştırılmıştır. Tüm evli kad ınlara dü şük, ölü doğum, düşük tamil doğum, erken do ğum ve küretaj say ısı, oral kontraseptif kullan ım süresi sorulmu ş, infertilite anamnezi olanlar ara ştırma kapsam ına al ınmam ıştır. YORUM Tablo l'de eğitim seviyesi artt ıkça, son adet ya şının giderek azald ığını görmekteyiz. Ayn ı paralelin( ekonomik seviyenin yükselmesi ile de lineer orant ılıdır. Öğrenim seviyesi artt ıkça, ilk çocuk do ğurma yaşı yükselrni ştir, ikinci çocuğu doğunnak için geçen süre de artm ıştır. Sahip olunan çocuk say ısı önemli ölçüde azalmıştır. Eski neslin kırsal kesim nda, eğitim seviyesi ve ekonomik gelirin yükselmesinin, yukar ıda sözü edilen değişkenler üzerine etkisi dikkat çekici bulunmamaktad ır. Sadece ikinci çocu ğu doğurmak için geçen süre, şehir ndaki kadar olmamakla birlikte artmaktad ır (Tablo 2). Eski nesilde her iki grupta da e ğitim seviyesi ve ekonomik gelirin artmas ıyla son adet ya şı azalmaktad ır. Ayn ı öğrenime sahip olmalar ına rağmen ı şehir ndakiler, kırsal kesim mensuplar ından daha önce menopoza gimıi ştir. Ortalamalara bak ıldığında fark 11

3 Sosyal Değişimin Cinsel Ya şam Üzerine Etkisi Tablo 1. Eski nesil kad ın Şehir Eğitim Yaş İlk adet Son adet Ekonomi İlk 2. çocuk kaç Çocuk Denek seviyesi yaşı yaşı (mil/ay) çocuk sene sonra sayısı say ıs ı Yok İlk Orta Lise Only Ort Tablo 2. Kırsal kesim Eğitim seviyesi Yaş İlk adet yaşı Son adet yaşı Ekonomi (mil/ay) İlk çocuk 2. çocuk kaç sene sonra Çocuk say ısı Denek say ıs ı Yok İlk Orta Lise Ort Tablo 3. Reprodüktif periyod (y ıl) son adet yaşı-ilk adet yaşı=reprodüktif periyod Eğitim seviyesi Şehir K ırsal kesim Yok İlk Orta Lise Only Tablo 1 'de şehir, Tablo 2'de de k ırsal kesim olmak üzere eski neslin s ıras ı ile eğitim seviyelerine göre, ya ş ortalanıalan, ilk ve son adet ya şı ortalama de ğerleri, yine ortalama ayl ık gelir, ilk çocu ğunu doğurma ya şı, ikinci çocuğunu kaç sene sonra do ğurdu ğunu ve çocuk say ısı rakamsal olarak gösterilmiştir. Tablonun sonunda toplam denek say ılar ı ifade edilmektedir. Tablo 3'de ise eski neslin her iki nda reprodüktif periyodlar y ıl olarak şematize daha çarp ıc ıdır. Reprodüktif periyodlar, e ğitim-öğretim düzeyi hangisi olursa olsun şehir nda daha kısadır (Tablo 3). Eğitim-öğretim düzeyinin yükselmesi ile ilk adet yaşı aras ında bağlantı kurulamamıştır. Ancak ortalamalar al ındığında eski nesilde şehir nda menarj yaşı, kırsal kesim na oranla çok az daha küçük bulunmu ştur (Tablo 1 ve 2). Sonuç olarak, kültürel ve ekonomik düzeyin yükselmesi daha erken menopoza girilmesine neden olmaktad ır. Kül- 12 türel ve ekonomik seviyenin art ışı ile reprodüktif periyodun kısalmas ı, çevresel faktörlerden etkilenim eşiğini düşürmektedir (Tablo 3). Tablo 4 ve 5'de yeni neslin özellikleri simgelenmiştir. Yeni neslin k ırsal kesim na mensup olanlarda öğrenim düzeyi yükseldikçe çocuk say ısı düşmekte, iki doğum aras ındaki süre uzamakta, ekonomik düzey artmaktad ır. İlk çocuk sahibi olma ya şı ise yavaşça artmaktad ır. Aradaki plato ve dalgalanmalara rağmen şehir nda üniversite ve lise mezunlar ı, tahsilsiz veya ilkokul mezunlar ı ile karşılaştınldıklarında daha az çocuk yapmaktad ır. İkinci kez hamile kalmalar ı için geçen süre de daha uzundur. Yeni neslin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyi kırsal kesime göre yüksek olan şehir, hamilelik yaşı, iki doğum aras ı geçen süre yönünden ilerde, doğum sayısı yönünden ise geridedir. İlk adet yaşında her iki grup aras ında fark yoktur. Eski ve yeni nesil kar şılaştırıldığında, ilk göze çarpan yeni neslin daha az do ğurgan olduğudur. Şehir nda eski nesle oranla çocuk say ısı azalırken, hamilelik yaşı da yükselmekte, ancak iki do ğum aras ı geçen süre k ısalmaktad ır. Ekonomik seviye eski neslin kırsal ndan yüksek olmakla birlikte,

4 Sosyal Değişimin Cinsel Ya şam Üzerine Etkisi Tablo 4. Yeni nesil kad ın Şehir Eğitim Yaş İlk adet İlk 2. çocuk kaç Çocuk Ekonomi Denek seviyesi yaşı çocuk sene sonra sayısı (mil/ay) say ıs ı Yok İlk Orta Lise Üniv Ort Tablo 5. K ırsal kesim Eğitim seviyesi Yaş İlk adet yaşı İlk çocuk 2. çocuk kaç sene sonra Çocuk sayıs ı Ekonomi (mil/ay) Yok İlk Orta Lise Ort Tablo 4 ve 5'de yeni neslin her iki nda eğitim seviyesine göre, s ırasıyla yaş, ilk adet yaşı, son adet yaşı, ilk çocuk do ğurmaa yaşı, ikinci çocuğunu kaç sene sonra doğurduğu, çocuk say ısı, aylık gelir (milyon Türk Liras ı) ve o eğitim seviyesindeki denek say ısı gösterilmiş olup, iki tablonun altında da ortalamalar sunulmuştur. Tablo 6. Kad ı nlar Eski nesil Yeni nesil Şehir Kırsal k. Şehir Kırsal k. Ekonomi İlk adet İlk çocuk doğurma yaşı İkinci çocuğu kaç sene sonra Çocuk say ısı Tablo 6'da eski ve yeni neslin ayl ık gelir, ilk adet ya şı, ilk çocu ğu doğurma yaşı, ikinci çocuğunu kaç sene sonra doğurduğu ve çocuk sayısın ı ifade eden değerler, karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tablodaki rakamlar o n ortalaınasını göstermektedir. eski neslin şehir nu yakalayamam ıştır. K ırsal grupta hamilelik ya şı ve iki doğum aras ı geçen süre yönünden fark olmay ıp, ekonomik düzey ayn ıdır. Tablo 6'da görüldüğü üzere, ilk adet ya şı eski ve yeni nesilde ortalama 13.3'tür. Ekonomik gelir her iki nesilde de şehir gruplar ından daha yüksektir. İkinci çocuğu doğurmak için geçen süre iki nesilde de şehir gruplarında kırsal kesim ndan yük- Denek say ıs ı sektir. Ancak yeni neslin şehir na mensup bireyler, eski neslin şehir na oranla ikinci doğumlann ı daha erken yapmaktad ır. Yeni nesil biran önce istedikleri say ıda çocuk yapmakta, çocuklar ın aras ındaki yaş ana ve çocuk sağlığı için gerekli olan iki yaş s ınınnın üstünde tutulmaktad ır. Yeni neslin şehir nda ikinci çocu ğu doğurmak için geçen sürenin eski nesle oranla azalmas ı, çocuklar ın ihtiyaçlarını ortak kullanmas ını sağlamak ve bir çocuk bakımı için harcanacak zaman ı iki çocuğa kullanma düşüncesiyle aç ıklanabilir. Tablo 7'de eski neslin şehir ve kırsal kesim gruplanndaki menarj, menopoz, ilk hamilelik yaşları ile çocuk say ıs ı, farkl ı yaş dilimleri için mukayeseli olarak belirtilmi ştir. Çocuk say ısı şehir nda 4. dekaddan yukan ç ıkıldıkça lineer olarak artmaktad ır. Yine şehir nda neslin genç bireylerinin menopoz yaşının daha düşük, ilk hamilelik yaşının daha yüksek olduğu görülmektedir. Yukar ıdaki veriler dalgalama göstermekle birlikte, k ırsal kesim için de geçerlidir. 13

5 Sosyal Değişimin Cinsel Ya şam Üzerine Etkisi Tablo 7. Eski nesil kad ınlar Yaş Sayı Yaş ort. İlk adet Son adet Çocuk say ıs ı İlk çocuk 40 yaş altı üstü 1/- 33/- 13/- 31/- 1/- 23/- 11/2 42.6/45 13/ /41.5 1/3 23/ / / / / / /21.2 8/ / / / / /20.9 3/ / / / /3.1 22/ / / / /.5 3.6/3.4 21/20.5 Tablo 8. Yaş Ekonomik Dü şük Kürtaj Cinsel ilişkide seviye karşılaşılan sorun. 40 ya ş altı 10/ -/- -/- -/ /3.25 2/0 10/0 2 zam/- 1 eşi/ /2.9 1/5 27/15 Zam/e şi.e şin. 2 uyumsuz /2.3 6/7 2/12 Zam/e şin.uyum /1.9 0/2 0/4 -gam. 60 yaş üstü 3.5/1.5 2/15 8/12 -/- Tablo 7 ve 8'de eski nesile mensup kad ınların ilk ve son adet ya ş- ları, çocuk say ısı, ilk çocu ğu doğurma yaşı, ekonomik seviye (ayl ık gelir milyon TLIAy esas al ınarak saptanmıştır), toplam düşük ve küretaj say ıları ile cinsel ilişkide karşılaşt ıkları sorunlar özetlenmi ştir. Tüm bu değerlerin yaş gruplarına göre dağılım ı iki tabloda da görülmektedir. "t" (tire işareti)'nin sol tarafı şehir, sağ tarafı ise k ırsal kesim nu temsil etmektedir. Eğitim öğretim seviyelerinin yükseldi ğine (Tablo 1 ve 2) paralel olarak eski neslin genç bireylerinin ekonomik üstünlüğe sahip olduklar ı Tablo 8'de görülmektedir ya ş nda şehirde ya şayan (yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki) bireylerde küretaj patlamas ı görülmekte, cinsel ya şamda en çok sorun bu periyodda ya şanmaktad ır. Sorunların temelini ise "cinsel ili şki için zaman bulamama" olu ş- turmaktad ır. Kırsal kesim mensuplar ı şehirdekileri yarım dekad arkadan izlemekte, 46- ya ş nda k ırsal kesim bireyleri de cinsel problem ve küretaj patlamas ın ı gerçekle ştirip, yüksek oranda da dü şük yapmaktad ır. Cinsel yalunmalann ba şında uyumsuzluk, e şin anlayışs ızlığı ve e şi anlayamama gelmekte olup, şehir ndan farkla "zamans ızlik nedeniik cinsel ili ş- kide bulunamama" daha az ifade edilmi şiir. Eski nesilde 40 yaş altında menopoza girmi ş 1 (bir) birey mevcut olup şehir na mensuptur. Tablo 7'de görüldü ğü gibi, 40'11 yaşlardakiler.1i yaşlardakilere göre erken menopoza girmekte, daha geç ve daha az say ıda çocuk sahibi olmaktad ır. Sebep çal ışma hayatının olumsuz etkileri, ekonomik güçlükler ve çekirdek aile yap ısının özellikleri gereği evde çocu ğa bakacak kimsenin bulunmay ışı olabilir. Böylelikle e ğitim seviyesi yüksek olan 4. dekaddaki bireyler, daha dü şük sosyo-ekonomik seviyedeki 5. dekad mensuplar ından (Tablo 1 ve 2) az say ıda ve geç ya şta -çocuk sahibi olmaktad ır. Sosyal yaşam ın getirdiği anksiyeteli ya şam tarz ı yüzünden de daha erken ya şta menopoza girdikleri dü şünülebilir. Tablo 9'da eski nesile mensup bireylerin seksüel istek, aktivite, haftal ık cinsel ili şki sıklığı, partner say ısı ve cinsel ya şamdan duyduklar ı haz şematize edilmi ştir. Şehir nu olu şturan bireylerin cinsel ili şkide daha istekli, daha aktif, cinsel ya şamdan daha fazla haz alan, partner say ıs ı daha yüksek olmalanna ve say ıca çok daha s ık seksüel münasebette bulunmalarına karşın seks hayat ı daha erken sonlanmaktad ır. Gerek şehir gerekse k ırsal kesim ndaa ya şın artmas ı ile haftal ık cinsel ili şki s ıklığı ve cinsel yaşamdan al ınan haz lineer olarak azalmaktad ır. Şehir nda seks hayat ı 55 yaşında noktalamrken, k ırsal kesim nda 60 yaş üstünde dahi devam etmektedir. Menopozdan sonra eski neslin iki nda da seks hayatı etkilenmekte, seksüel istek ve aktivitedeki olumsuz etki k ırsal kesim nda daha net görülmektedir. Menopozun seks hayat ını etkilemediğini ifade edenlerde çok olup, tamam ına yakın ı şehir gru bunun genç bireyleridir. Yine şehir nun iki mensubunda (40-45 ya ş ndaki genç kad ınlar) 14

6 Sosyal De ğişimin Cinsel Ya şam Üzerine Etkisi Tablo 9. Yaş gruplar ı 40 yaş alt ı yaş 46- yaş yaş yaş 60 yaş üstü Seksüel istek Artma D. yok Azalma Seksüel aktivite Artma D. yok Azalma Cinsel tatmin Partner say ısı 2 Haftal ık cinsel ilişki Çok tatmin ed. Tatmin edici Orta Hiç Tablo 9'da eski nesile mensup kad ınların, menopozdan sonra seksüel istek ve aktivitelerindeki de ğişim, artma-değişiklik yok-azalma s ırasıyla gösterilmiştir. Bireylerin cinsel ilğkiden tatmin derecesi çok tatmin edici-tatmin edici-orta derecede tatmin edici-ve hiç tatmin edici de ğil s ı - rası ile, partner sayısı ise 1-2-ve 3 partneri olanlar sırasıyla ifade edilmiştir. Rakamlar (%) yüzde olarak verilmi ştir. Haftalık cinsel ili şki s ıkl ığı ise say ısal olarak gösterilmiştir. Orta çizginin solunda kalan değerler o yaş diliminin şehir nu, sağında kalanlar ise kırsal kesim na aittir. menopoz sonras ı seksüel istek ve aktivitelerinde artış tanımlanm ıştır. Tablo 10'da eski nesilde k ırsal kesim nda, şehir na oranla dü şük, küretaj, erken do ğum, ölü doğum ve dü şük tartılı doğum yüzdesinin yüksekliği görülmektedir. Yine Tablo 10 ve 1 l'e bakıldığında, yeni neslin k ırsal nda da dü şük yüzdesi şehir ndan çok yüksekte saptanmakta, şehir nda erken do ğum, ölü doğum ve düşük tartılı doğum görülmezken, k ırsal kesimde dü şük oranda da olsa sürmektedir. Ancak yeni neslin şehir na mensup bireyler küretaj say ıs ında kırsal kesim nun ilerisindedir. Yeni nesilde şehir gubunda eski neslin şehir na oranla düşükler daha da azahn ışken, erken ve ölü doğum sosyo-ekonomik şartlann çok daha iyi olmas ı ile yokolmu ştur. Dü şük tart ılı doğum da gö- rülmemektedir. Ancak yeni neslin şehir eski neslin şehir ndan daha fazla küretaj olmaktadır. Yeni neslin k ırsal kesim nda eski neslin k ırsal kesim na k ıyasla düşük, küretaj, en önemlisi erken, ölü ve düşük tart ılı doğum oranlan son derece azalm ıştır. Sonuç olarak miad ında, normal ay ve kiloda çocuk sahibi olabilmek için eski nesle oranla yeni nesilin, kırsal kesim na oranla şehir nun mensubu olmak bir avantajd ır. Düşük riski ayn ı doğrultuda azahrken tersine küretaj, yüksek sosyokültürel ve ekonomik düzeyin bir göstergesi haline gelmiştir. Tablo 12'de yeni jenerasyona mensup farkl ı üniversitelerde okuyan gençlerin ilk adet ya ş ortalamalar ı sunulmuştur. Eski nesilde menarj ya şı şehir nda ortalama 13.2, k ırsal kesim nda 13.4, yeni nesilde her iki grupta da 13.3 olup geleceğin annelerinde ise ortalama 12.98'dir. 15

7 Sosyal Değişimin Cinsel Ya şam Üzerine Etkisi Tablo 10. Kad ınlar kırsal grup Tablo 13. Erken (20 yaşından önce) doğum yapanlar Düşük Kürtaj Erken Ölü Düşük doğum doğum tartılı Eski nesil Kırsal kesim Yeni nesil şehir şehir K ırsal kesim Eski nesil % 42 % 58 % 0.4 % 0.8 % 0.2 Yeni nesil % 23 % % 0.08 %0.02 % kadın 27 kad ın 9 kadın (7/11) (27/ 0) (9/106) % 11 % 38 % 0.8 Tablo kad ın (40/126) % 31 Tablo 11. Kad ınlar kırsal grup E ğ itim seviyesi Düşük Kürtaj Erken Ölü Düşük doğum doğum tartılı Eski nesil % 24 % 26 %0.3 %0.1 Yeni nesil % 10 % 44 Tablo 12 A, B, C İstanbul T ıp Fakültesi öğrencisi (100 ki şi) Beyaz ıt Kampüsü öğrencisi ( kişi) Yaş ort Yaş ort İlk adet ort İlk adet on Eski nesil ilk adet 13.3 Yeni nesil ilk adet 13.3 Geleceğin anneleri Tablo 10 ve 11 'de eski ve yeni neslin her iki gurubunda dü şük, kürtaj, erken, ölü ve dü şük tamil doğum s ıkl ıkları mukayeseli olarak verilmiştir. Tablo 12'de A ve B de üniversite ö ğrencilerinin, C de ise tüm kad ınların ilk adet yaş ortalamaları sunulmuştur. Tablo 13'de erken ya şta doğum yapanlar ın büyük çoğunluğunun. kırsal kesim nun mensubu olduğu, yeni nesilde, eski vesile k ıyasla her iki grupta da erken do ğum oranının azaldığı net olarak görülmektedir. Tablo 14'de erken ya şta doğum yapanlann büyük çoğunluğunun öğrenim düzeyi dü şük insanlar olduğu, s ıras ı ile ençok ilkokul mezunu, ardından tahsilsizler ve ortaokul mezunlar ının erken yaşta doğum yaptığı, lise ve üniversite mezunlar ının ise nadiren erken ya şta çocuk sahibi oldu ğu görülmektedir. Grup İlk Orta Lise Üniv. Yok Toplam Şehir gr. Eski nesil Şehir gr. Yeni nesil K ırsal kes. Eski nesil Kırsal kes. Yeni nesil Toplam Tablo 13 ile erken doğum yapanların dağılım!, Tablo 144de ise, erken doğum yapanların eğitim seviyelerine göre gruplandırılms! görülmektedir. Tablo 15'de erken yaşta doğum yapanların gerekçeleri s ıralanm ıştır. Gerek kaynanan ın gelinin cinsel yetisini ölçmek için geline bask ı yapması, gerekse çevrenin haz ırladığı psikolojik ortam şaşırtıcı bir faktör olup, yeni nesilin k ırsal kesim nda ve eski nesilde kaynana ve çevrenin bask ısından sonra en etkili sebeptir. Diğer faktörlerin da ğılımı sıra ile şemada özetlenmi ştir. Tablo 16 ve 17'de şehir ve kırsal kesim na mensup erkek bireylere ait de ğerler özetlenmi ştir. Öğrenim düzeyi artt ıkça şehir nda partner sayısı artmaktad ır. Kırsal kesimde partner sürekli olarak tektir. Cinsel ili şki s ıklığı kırsal kesim nda plato çizerken şehir nda ö ğrenim seviyesinin artmas ı ile doğrusal art ış göstermektedir. Her iki grupta da e ğitim düzeyinin art ışı seks hayatındaki sorunları azaltmamakta yaln ızca sorunlar ın niteliği değişmektedir. K ırsal kesim na mensup bireyler sekse zaman ay ıramamaktan daha çok şikayet 16

8 Sosyal De ğişimin Cinsel Ya şam Üzerine Etkisi Tablo 15. Erken çocuk sahibi olanlar ın gerekçeleri Tablo 16. Erkek / şehir Yan ıt T. E.N. şehir E.N. kırsal Y. nesil şehir Y. nesil k ırsal Eğitim Say ı Yaş Partner İlişki Karşılaşılan seviyesi say ıs ı s ıklığı sorunlar Kaynana baskıs ı Doğum kont. yönt. bilmeme Kıs ır denmesin Çok çocuk güvence olur Kocadan ayolmamak için Erkek eve bağlans ın Cahillik A şırı çocuk arzusu 43 % % % % % % % % 1.2 Tablo I 5'de erken çocuk sahibi olanların gerekçeleri mensup olunan nesil ve gruba göre sıralanmıştır. Kaynana baskısı, doğum kontrol yöntemlerinin bilinmemesi, k ısır gözüyle bak ılmann düşüncesi, çok say ıda çocuğu gelecek için güvence varsayma, kocadan ayrılmamak, ondan da önce cahillik s ırasıyla en önemli erken yaşta çocuk sahibi olma nedenleridir. etmekte, birbirlerinin arzular ını anlayamama iki grupta da e şit oranda görülmektedir. Tablo 18'de andropozdan sonra erkeklerin cinsel istek, aktivite ve cinsel ya şamdan memnuniyet dereceleri özetlenmi ştir. Eğitim düzeyi artt ıkça şehir na mensup bireylerde seksüel istek, aktivite ve cinsel haz artmakta, k ırsal kesim nun ise ortalamalan tepe noktas ı ortaokul seviyesinde olan bir eğri çizmektedir. K ırsal kesim andropozdan seksüel istek ve aktivitenin azalmas ı yönünde daha çok etkilenmi ştir. Ancak her iki grupta da "Andropoz seks hayat ım ı etkilemedi" diyenler ço ğunluktadır. Tablo 19'da "Andropoz beni etkilemedi" ya da "Hayatımın ikinci bahann ı yaşıyorum" diyenlerin büyük bir kısm ının yaş kalanlann ise 46- ya ş na dahil olduğunu, ilerleyen y ıllarda biyolojik yaşlanma ve uzayan çevresel etkilere yenik dü ş- tüklerini görmekteyiz. Sonuç olarak erkeklerde ilerleyen yaşla birlikte seksüel istek aktivite ve cinsel haz her iki grupta da azalmaktad ır. Üniv / uyumsuzluk 1/3 15/1 Lise / e şin anl. 1/2 Orta / zaman bul. 6/1 1 Eşi İlk /1 1.5 Tablo 17. K ırsal kesim Eğitim seviyesi Say ı Yaş Partner say ıs ı İlişki sıklığı Karşılaşılan sorunlar Üniv /1 2 1 zaman 1 e şi Lise / zaman 1 e şin anl. Orta /1 2 1 e şin anl. 1 e şi İlk /1 1 Tablo 16 ve 17 farkl ı eğitim seviyelerindeki erkeklerin partner say ıs ı, haftl ık cinsel ili şki s ıkl ığı ve cinsel ilişkide karşılaşt ıklan sorunları göstermektedir. Partner sayısını gösteren tabloda tire işaretinin sol tarafı toplam denek say ıs ını, sağ tarafı ise partner sayısın ı simgelemektedir. Tablo 18. Erkek - Şehir / K ırsal Eğitim seviyesi Seksüel istek Seksüel aktivite Cinsel yaşamdan memnuniyet ÇTE TE Orta Hiç TED Üniv. 595/- 487/- 6/- 6/- 7/- -- Lise 393/ /091 4/1 7/5 4/4 -- Orta 133/ /199 0/3 2/7 3/8 2/1 İlk 001/ /055 0/1 0/3 1/6 Yok -/125 -/017 /2 /6 Tablo 18'de erkeklerin eğitim seviyelerine göre, seksüel istek, aktivite ve cinsel ya şamdan memnuniyet derecekri özetlenmi ştir. Cinsel yaşamdan memnuniyet derecesini ifade eden "ÇTE" çok tatmin edici, "Hiç" veya "Hiç TED" ise de hiç tatmin edici de ğil anlamındadır. Yine "I" (tire) i şaretinin sol yanı şehir, sağ yan ı ise k ırsaal kesime ait değerleri göstermektedir. S ırası ile ilk rakam seksüel istek veya aktivitede artma, ikincisi de ğişiklik yok, üçüncü ise azalma anlamına gelmektedir. Tablo 20'de partner say ısının şehir nda 3'e kadar yükselirken, k ırsal kesim nda l'de sebat ettiği görülmektedir. Cinsel ili şki s ıklığı da şehir nda daha yüksektir. Göze çarpan bir özellik de kadınlarda olduğu gibi cinsel ili şkide karşılaşılan sorunların en çok ya ş nda yoğunlaşmas ıdır. 17

9 Sosyal Değişimin Cinsel Ya şam Üzerine Etkisi Tablo 19. Yaş gruplar ı 40 yaş alt ı ya ş 46- yaş ya ş yaş 60 yaş üstü Seksüel aktivite Seksüel istek Artma D. yok Azalma Artma D. yok Azalma Cinsel tatmin Partner say ısı Haftal ık cinsel ili şki ı 2 3 Çok tatmin ed. Tatmin edici Orta Hiç Tablo 19'da erkeklerin andropoz sonras ı seksüel istek e aktivitele i, cinsel ya şamdan aldıkları haz, partner say ısı ve haftalık cinsel ilişki sıklığı farkl ı yaş dilimleri için mukayeseli olarak verilmi ştir. Haftal ık cinsel ilişki sıkl ığı say ısal olarak, diğer değerler ise % (yüzde) üzerinden belirtilmiştir. Farkl ı yaş dilimleri alt ında verilen rakamlardan çizgilerin sol ııııda kalaanlar şehir na, sa ğında kalanlar ise k ırsal kesim na aittir. Tablo 20. Erkek Yaş 40 yaş üstü Say ı 1/- 19/18 8/11 10/10 3/7 9/19 Yaş ort. 40/- 42.6/ / / / /67.8 Partner say ısı 1/- 4-2/ / 7-1/11-1 1/2 1-3/ /1 1/1 İlişki s ıkl ığı 4/- 3/2.1 3/2 1/1.4 1/1 l'den az/1 Karşı laşılan sorunlar - Uyum/e şi Eşin/2 zam Eşi/- Tablo 21. Erkeklerin ekonomik düzeyi görülmektedir Ekonomik durum Şehir Eşi/Eşi Zam/ -/Eşin 20 Üniv milyon 15 Lise 7.2 " 10 Orta İlk - Ort. K ırsal 9.56 milyon 3.20 milyon Tablo 20'de erkeklerin ya ş gruplar ına göre partner say ıs ı, haftal ık cinsel ilişki s ıklığı ve cinsel ilişkide karşılaştıkları sorunlar gösterilmiştir. Tire işaretinin solunda kalan değerler şehir na, sağında kalanlar ise k ırsal kesim na aittir. Tablo 21'de öğretim düzeyindeki art ışla ayl ık gelir art ışındaki paralellik özetlenmi ştir. Kırsal kesimde gelir ortalamas ı şehir nun % 33'ü kadard ır. SONUÇ Eski nesilde, özellikle şehir nda, e ğitim seviyesi ve ekonomik gelir yükseldikçe son adet ya şı azalmakta, ikinci çocu ğu doğurmak için geçen süre artmakta ve çocuk say ısı önemli ölçüde azalmaktad ır. Ayn ı öğrenime sahip olmalar ına rağmen, şehir ndakiler k ırsal kesim mensuplar ından daha önce menopoza girmi ştir. Reprodüktif pe- 18

10 Sosyal De ğişimin Cinsel Ya şam Üzerine Etkisi riyodlar, e ğitim-öğretim düzeyi hangisi olursa olsun şehir nda daha k ısadır. Kültürel ve ekonomik seviyenin artışı ile reprodüktif periyodun k ısalmas ı, çevresel faktörlerden etkilenim e şiğini düşürmektedir. Yeni neslin kırsal kesim nda ö ğ- redim düzeyi yükseldikçe, çocuk say ıs ı dü şmekte, iki doğum aras ındaki süre uzamakta ve ilk çocu ğu doğurma yaşı artmaktad ır. Şehir nda (yeni nesilde) hamelelik ya şı, iki doğum aras ı geçen süre k ırsal kesim ndan yüksek, do ğum say ıs ı ise diişüktür. Eski ve yeni nesil karşılaştırıldığında ilk göze çarpan yeni neslin daha az do ğurgan oldu ğudur. Yeni neslin şehir eski neslin şehir na oranla daha az çocuk sahibi olmaktad ır. Hamilelik ya şı da yükselmi ş, ancak iki do ğum aras ı geçen süre k ısalm ıştır. İlk adet ya şı her iki nesilde de ortalama 13.3'tür. Yeni neslin ikinci çocu ğu eski nesle oranla daha erken doğurarak çocuklar ın ya şlar ın ı birbirine yakın tutmas ı, çocuklar ın ihtiyaçlar ını ortak kullanmas ını sağlamak ve bir çocuk bak ım ı için harcanacak zaman ı iki çocuğa kullanma dü şüncesi ile aç ıklan abilir ya ş nda şehirde yaşayan bireylerde küretaj patlamas ı görülmekte, cinsel ya şamda en çok sorun bu periyodda ya şanmaktad ır. Sorunların temelini "cinsel ili şki için zaman bulamama" olu ş- turmaktad ır. 46- yaş nda k ırsal kesim bireyleri de cinsel problem ve küretaj patlamas ın ı gerçekle ştirip, yüksek oranda da dü şük yapmaktad ır. Cinsel yakınmaların bşında "uyumsuzluk, e şin anlayışsızlığı ve e şi anlayamama" gelmekte olup, şehir ndan farkla "zamans ızl ık nedeni ile cinsel ilişkide bulunamama" daha az ifade edilmi ştir. 40'lı ya şlardakiler 'li ya şlardakilere göre erken menopoza girmekte, daha geç ve daha az say ıda çocuk sahibi olmaktad ır. Sebep çal ışma hayat ının olumsuz etkileri, ekonomik güçlükler ve çekirdek aile yap ısın ın özellikleri gere ği evde çocu ğa bakacak kimsenin bulunmay ışı ve sosyal yaşam ın getirdiği anksiyeteli ya şam tarz ı olabilir. Şehir ndaki kad ınlar cinsel ili şkide daha istekli, daha aktif, cinsel ya şamdan daha fazla haz alan, partner say ısı daha yüksek olmalar ına ve sayıca çok daha s ık seksüel ilişkide bulunmalar ına karşın seks hayatlar ı daha erken sonlanmaktad ır. Yaşın artmas ı ile her iki grupta da haftal ık cinsel ili şki s ıklığı ve cinsel haz azalmaktad ır. Şehir nda seks hayat ı 55 yaşında noktalan ırken, k ırsal kesim nda 60 ya ş üstünde dahi sürmektedir. Menopozdan sonra hem şehir, hem de k ırsal kesim gru bunda seks hayat ı etkilenmekte, seksüel istek ve aktivitedeki azalma k ırsal kesim nda daha net görülmektedir. Erkeklerde de k ırsal kesim andropozdan sek süel istek ve aktivitenin azalmas ı yönünde daha çok etkilenen gruptur. Şehir nda partner say ısı 3'e kadar yükselirken, k ırsal kesim nda sürekli tektir. Kad ınlarda olduğu gibi cinsel problemler ya ş nda yo ğunlaşmıştır. Kad ınlarda şehir, erkeklerde ise k ırsal kesim "sekse zaman ay ı- ramamaktan" şikayet etmektedir. Sebep olarak k ırsal kesim erkeklerinin ailenin geçimini sa ğlamak için düşük ücretlerle a ğır şartlarda çal ışmas ı, şehir ndaki kadınların ise kırsal kesim ndan farkla meslek sahibi olmaları, annelik görevi ile birlikte ailenin geçimini sağlamada sorumluluk almaları ve eğitim seviyelerinin yüksekli ği nedeni ile sosyal etkilenim eşiklerinin kırsal kesim ndaki kad ınlardan dü şük olmas ı gösterilebilir. KAYNAKLAR 1. Fervers-Schorre B: Problems of ageins i ır women. Ciba Review, 1985, English Ed. Basle, Switzerland. 2. Toffler A: Future Shock (Tercüme: Selami Sargut, Şok Alt ın Kitaplar Yay ınevi, 1975, İstanbul). 19

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Nezih ERADAMLAR **, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 5 Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler

Detaylı

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ayşe Akın Öğr. Gör. Dr. Sarp Üner Uzm. Psk. Şengül Altan arslan Naci Yıldırım Doç. Dr. Dilek Aslan Uzm. Psk. Türküler Erdost Yrd.

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Lomber Disk Herni Ameliyat ında Hastalar ın Evde İyile şmelerini Haland ırmada Hem şirenin Eğitici Rolünün Etkisi

Lomber Disk Herni Ameliyat ında Hastalar ın Evde İyile şmelerini Haland ırmada Hem şirenin Eğitici Rolünün Etkisi Lomber Disk Herni Ameliyat ında Hastalar ın Evde İyile şmelerini Haland ırmada Hem şirenin Eğitici Rolünün Etkisi Mevlüde KARADA *, Güler AKSOY ** ÖZET Çalışmam ız lomber disk herni ameliyat ı olan hastalara

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ Bu rapor Nüfusbilim Derneği nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu nun ürünüdür. Çalışma grubu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun mali katkıları ile yürütülmüştür. Raporu

Detaylı

ELAZIĞ ŞEHİR NÜFUSUNDA TURİZM EĞİLİMİ

ELAZIĞ ŞEHİR NÜFUSUNDA TURİZM EĞİLİMİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 11, Sayı: 1, Sayfa: 57-85, ELAZIĞ-2001 ELAZIĞ ŞEHİR NÜFUSUNDA TURİZM EĞİLİMİ Tourism Tendency in City Population

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ DISTANCE LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION OF WOMAN

UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ DISTANCE LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION OF WOMAN UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ Prof. Dr. Emine Demiray Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi edemiray@anadolu.edu.tr Özet Kadının toplumda birey olabilmesini sağlayan en

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Relationship between urban transportation systems and social activities: spatial case study of Avcılar District, Istanbul

Relationship between urban transportation systems and social activities: spatial case study of Avcılar District, Istanbul Relationship between urban transportation systems and social activities: spatial case study of Avcılar District, Istanbul KENTİÇİ ULAŞIM SİSTEMLERİ VE SOSYAL AKTİVİTE İLİŞKİSİ: AVCILAR İLÇESİ ÖRNEĞİ Relationship

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI Bu makale, Bilanço 98: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler de yayımlanmıştır: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 285-302. KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI İpek İlkkaracan

Detaylı

TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ

TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF THOSE WHO MIGRATED FROM TRABZON TO İSTANBUL Arş. Gör. Mustafa ŞEN * Özet Bir ülke içinde bölge, kent, kasaba ve köy

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 2. BOLU İLİ İÇİN GELİR DAĞILIMININ TESPİTİ...2 2.1. Giriş...2 2.2. Verilerin Elde Edilmesi...3 2.3. Gelir Dağılımı ile

Detaylı

151GINDA TÜRKIYE'DE HUKUK Ede!TiMi

151GINDA TÜRKIYE'DE HUKUK Ede!TiMi GÜNCEL 0 GEL15MELER 151GINDA TÜRKIYE'DE HUKUK Ede!TiMi ARAŞTIRMA RAPORU Prof. Dr. Meral ÖZTOPRAK SA Ğ IR GÜNCEL GELI ŞMELER I ŞItINDA TÜRK İYE'DE HUKUK E ĞİT İMİ ARAŞTIRMA RAPORU Prof. Dr. Meral ÖZTOPRAK

Detaylı

KENTSEL MEKÂN ÖRGÜTLENMESİNİN YAŞLILARIN KENTSEL ETKİNLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, İSTANBUL VE VİYANA ÖRNEĞİ (1)

KENTSEL MEKÂN ÖRGÜTLENMESİNİN YAŞLILARIN KENTSEL ETKİNLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, İSTANBUL VE VİYANA ÖRNEĞİ (1) KENTSEL METU JFA MEKÂN 2014/1 ÖRGÜTLENMESİNİN YAŞLILARIN KENTSEL (31:1) ETKİNLİKLERİ 39-66 ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2014.1.3 2014/1 39 KENTSEL MEKÂN ÖRGÜTLENMESİNİN YAŞLILARIN KENTSEL

Detaylı

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kevser IŞIK HEMŞİRELİK

Detaylı

Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği

Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği Orhan Deniz * Erol Etlan** Özet Bu çalışmada, 1980 sonrasında bölgede yaşanan terör olayları ve terörün

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ö ğ rencilerinin H ızl ı Haz ı r Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Ara ştı rma

Ankara Üniversitesi Ö ğ rencilerinin H ızl ı Haz ı r Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Ara ştı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 116-121 Ankara Üniversitesi Ö ğ rencilerinin H ızl ı Haz ı r Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Ara ştı rma Metin Saip SÜROCOOĞ LU 1 Funda P ı nar ÇAKIROĞLIP Geli ş Tarihi

Detaylı

DİYARBAKIR'DA SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR'DA SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org KIŞ-2009 C.8 S.27 (232-244) ISSN:1304-0278 WINTER-2009 V.8 N.27 DİYARBAKIR'DA SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR

Detaylı

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 15 Sayı: 2 - Güz 2012 Sociological Association, Turkey Journal of Sociological Research Vol.: 15

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği Reading Habit of University Students: The Model of Ankara University

Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği Reading Habit of University Students: The Model of Ankara University Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği Reading Habit of University Students: The Model of Ankara University Hüseyin ODABAŞ * Z. Yonca ODABAŞ ** Coşkun POLAT *** Öz Okuma

Detaylı

pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler

pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Mustafa ÖZKAN* ÖZET Bu çalışman ın amacı 1-5 y ıl önce anne velveya babas ını kaybetmi ş orta yaştaki erkeklerde ebeveyn ölümüne bağlı rezidüel

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı