TÜRK YE DEK TERM K SANTRALLER N ETK NL K ANAL Z : PARAMETR K VE PARAMETR K OLMAYAN YAKLA IMLAR. Özge YET K, Ramazan KÖSE, M. Arif ÖZGÜR, O uz ARSLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE DEK TERM K SANTRALLER N ETK NL K ANAL Z : PARAMETR K VE PARAMETR K OLMAYAN YAKLA IMLAR. Özge YET K, Ramazan KÖSE, M. Arif ÖZGÜR, O uz ARSLAN"

Transkript

1 Say 24, Nisan 2011 Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yaklamlar TÜRKYE DEK TERMK SANTRALLERN ETKNLK ANALZ: PARAMETRK VE PARAMETRK OLMAYAN YAKLAIMLAR Özge YETK, Ramazan KÖSE, M. Arif ÖZGÜR, Ouz ARSLAN Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendislii Bölümü,43270, Kütahya, Geli Tarihi: Kabul Tarihi: ÖZET Enerjinin etkin bir ekilde üretimi ve üretilirken de çevreye verilen zararlarn minimize edilmesi çamzn problemlerinin banda gelmektedir. Bu çalmada; parametrik olmayan bir yöntem olan Veri Zarflama Analizi ve parametrik bir yöntem olan Stokastik Snr Yaklam kullanlarak, Türkiye deki termik santrallerin birbirine göre etkinlikleri deerlendirilmitir. Yaplan analizlerde termik santrallerin iletim ve çevresel performans, veri zarflama analizi altnda, sabit dönüümlü ölçek ve ölçee göre deiken getiri salayan girdi odakl model ve stokastik snr yaklam kullanlmtr. Birinci modeldeki girdiler; yaktn alt sl deeri, planlanan üretim kapasitesi, ana yakt tüketimi, ikinci modeldeki girdiler ise; CO 2, NO x, SO 2 ve dier gaz emisyonlar iken her iki modelde de çkt gerçekleen üretim miktar olarak ele alnmtr. Sonuç olarak; parametrik ve parametrik olmayan yöntemlere göre termik santrallerin etkinlik sonuçlar ortalamasna bakldnda etkinlii en yüksek çkan santraller Çan ve Hamitabat tr. Anahtar Kelimeler: Deiken Dönüümlü Ölçek Modeli; Enerji Etkinlii; Sabit Dönüümlü Ölçek Modeli; Stokastik Snr Yaklam; Termik Santraller; Veri Zarflama Analizi. THE EFFICIENCY ANALYSIS OF THERMAL POWER PLANTS IN TURKEY: PARAMETRIC AND NON-PARAMETRIC APPROACHES ABSTRACT One of the important problem is efficiently production of the energy which requires to minimize its. In this study, efficiency analyses of thermal power plants in Turkey, according to the each other, were made using The Data Envelopment Analysis and The Stochastic Limit Approach for investigating operational and environmental performance of thermal power plants. Constant returns to scale and variable returns to scale type were used for the data envelopment analysis. The data envelopment analysis and the stochastic limit approach were used in the analyses. Lower heating value of fuel, project production capacity and main fuel consumption were used as input in the calculation of the operational performance for model 1. CO 2, NO x, SO 2 and other gas emission were used as input in the calculation of the environmental performance for model 2. Actual power generations were taken into account as output for both. As conclusion; handling at the average efficiency of the thermal plants according to the results of parametric and non-parametric methods, the most effective thermal power plants are Çan and Hamitabat. Keywords: Constant Returns to Scale; Data Envelopment Analysis; Energy Efficiency; Thermal Power Plant; The Stochastic Limit Approach; Variable Returns to Scale. 1. GR Enerjinin verimli bir ekilde tüketimi, tüm dünyada en önemli problemlerin banda gelmektedir. Kii ba enerji tüketimi; uluslarn gelimilik düzeyini belirledii gibi beraberinde küresel snma ve hava kirlilii problemlerini de ortaya çkarmtr. Türkiye, brüt elektrik enerjisi tüketimi 2008 ylnda 198,1 milyar kwh olarak gerçekleirken 2009 ylnda bir önceki yla göre %2,42 azalarak 193,3 milyar kwh olarak, elektrik üretimi ise bir önceki yla göre (198,4 milyar kwh) %2,02 azalarak 194,1 milyar kwh olarak gerçeklemitir. Enerji ve Tabii 71

2 Say 24, Nisan 2011 Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yaklamlar Kaynaklar Bakanl verilerine göre elektrik tüketiminin 2020 ylnda yüksek senaryoya göre yllk yaklak %8 artla 499 TWh'e, düük senaryoya göre ise yllk ortalama %6,1 artla 406 TWh'e ulamas beklenmektedir yl Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücü yaklak MW düzeyine ulamtr ylnda Türkiye deki elektrik üretiminin kaynaklara göre dalmnn verildii ekil 1.1. e göre % u doalgazdan ve kömürden elde edilmitir[1-4]. ekil 1.1. Türkiye deki elektrik enerjisi kurulu güçlerinin kaynaklara göre dalm [4]. Elektrik enerjisi üretiminde enerji kaynaklarnn kurulu gücüne ve enerji kaynaklarna göre üretim miktarna bakldnda termik santrallerin varl ve etkin bir ekilde çalmas elektrik enerjisi üretimi için önem tamaktadr. Parametrik yöntemler, üretim fonksiyonunun analitik bir yapya sahip olduunu varsaymaktadr. Parametrik olmayan yöntemler ise üretim fonksiyonunun analitik bir yap deil esnek bir yapya sahip olduunu ve çözüm yöntemi olarak genellikle matematiksel programlamay kullanmay önerir. Parametrik ve parametrik olmayan yöntemler; üretim, hizmet, mühendislik ve finans sektörü gibi birçok alanda baarl bir ekilde uygulanmaktadr. Termik santral uygulamalarnda birçok girdi ve çkt deerleri olduundan etkinliklerinin ölçümleri kolay deildir. Bu nedenden dolay veri zarflama analizi (VZA) ve stokastik snr yaklam (SSY) ile termik santrallerin etkinlikleri deerlendirilmitir. Hu v.d. [5], çalmalarnda Çin deki 29 eyaletin su kullanm etkinliini incelerken VZA kullanm ve girdi olarak; igücü, sermaye birikimi, enerji tüketimi ve ekili alan toplamn alrken, çkt olarak gayri safi milli hâslay almlardr. Hu ve Kao [6], 17 APEC(Asya Pasifik Ekonomik birlii) ülkesinin enerji tasarruf hedeflerini VZA yöntemiyle deerlendirdii çalmasnda girdi olarak; sermaye birikimi, igücü, enerji tüketimi ve çkt olarak gayri safi milli haslay almlardr. Önüt ve Soner [7], Antalya ehrindeki 32 otelin etkinliini VZA yöntemiyle incelemi, girdi olarak; personel says, yllk elektrik tüketimi, su tüketimi, LPG tüketimi ve çkt olarak doluluk oran, yllk toplam gelir ve toplam konut saysn deerlendirmilerdir. Hawdon [8], uluslar aras doalgaz sektörünü VZA ile karlatrrken girdi olarak; gaz tüketimi ve müteri saysn alrken, çkt olarak igücü ve boru hatt uzunluunu almtr. Sueyoshi [9], Japon petrol irketlerini karlatrrken girdi olarak; çalan says, istasyon büyüklüü ve iletme giderlerini alrken çkt olarak benzin ve fuel-oil miktarn almtr. Sözen v.d. [10], Türkiye deki termik santrallerin etkinliini veri zarflama analizi ile karlatrrken girdi olarak; kapasite kullanm faktörü, sl verim, ortalama çalma süresi ve planlanan üretim kapasitesini almlar çkt olarak ise gerçekleen birim üretim bana yakt maliyetini incelemilerdir. Vaninsky [11], ülkelerin enerji üretimi sonucunda oluan zararl emisyonlarn VZA ve SSY ile karlatrrken girdi olarak; enerji younluu, toplam enerji tüketimi bana CO 2 emisyonu, gayri safi yurtiçi hasla bana nüfusu alrken, çkt olarak ülkelerin yüzölçümleri bana düen CO 2 emisyonlarn almtr. Managi v.d. [12], petrol ve gaz 72

3 Say 24, Nisan 2011 Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yaklamlar endüstrisinin etkinliklerini incelmilerdir. Çalmalarnda petrol ve gaz üretimini çkt olarak alrken çalma saatleri ve çallan yüzey alan girdi olarak almlardr. Bu çalmada ise, Türkiye deki termik santrallerin etkinlikleri VZA ve SSY ile karlatrlrken, 2 model oluturulup incelenmitir. VZA da verilerin hassasiyeti çok önemli olduundan girdi ve çkt verilerinde yüzdelik olarak deil verilerin kendisi kullanlmtr. 2. TÜRKYE DEK TERMK SANTRALLER Elektrik Üretim Anonim irketi (EÜA), termik santrallerinin 2009 yl sonu itibariyle Türkiye elektrik üretimine katklar ekil 2.1 de ve termik santrallerin Türkiye haritasndaki yerleri ekil 2.2 de verilmitir [13]. ekil 2.1. Termik santrallerin 2009 yl sonu itibariyle Türkiye üretimine katks [13]. 73

4 Say 24, Nisan 2011 Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yaklamlar ekil 2.2. Türkiye deki termik santraller [13]. Türkiye deki termik santrallerin göreli etkinlik analizi için kullanlan veriler Tablo 2.1 ve Tablo 2.2 de verilmitir [10,14]. Tablo 2.1. Türkiye deki termik santraller [10,14]. Termik Santraller Yakt Türü Yaktn Alt Isl Deeri (kcal/kg) Planlanan Üretim Kapasitesi (GWh/yl) Ana Yakt Tüketimi (g/kwh) Gerçekleen Üretim (GWh/yl) Afin-Elbistan A Linyit Afin-Elbistan B Linyit Seyitömer Linyit Kangal Linyit Tunçbilek Linyit Çatalaz B Ta Kömürü Orhaneli Linyit Çan Linyit Yataan Linyit Yeniköy Linyit Bursa Doalgaz , Ambarl Doalgaz , Hamitabat Doalgaz , Soma A+B Linyit

5 Say 24, Nisan 2011 Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yaklamlar Tablo 2.2. Türkiye deki termik santrallerin gaz emisyonlar [10,14]. Termik Santraller Afin-Elbistan A Afin-Elbistan B CH 4 N 2 O NMVOC CO CO 2 NO X SO 2 47,18 66, ,43 84, Seyitömer 33,98 47, Kangal 32,4 45, Tunçbilek 14,73 20, Çatalaz B 25,39 35, Orhaneli 11,88 16, Çan 18,58 26, Yataan 34,74 48, Yeniköy 22,02 30, Kemerköy 30,4 42, Bursa 55,33 5, Ambarl 70,54 7, Hamitabat 44,35 4, Soma A+B 52,46 73, PAREMETRK VE PAREMETRK OLMAYAN ETKNLK ANALZLER Parametrik yaklam bir snr yaklam olduu için, gözlem kümesi içinde en etkin durumun regresyon çizgisi (etkin üretim snr) üstünde olduu varsaylr. Bu snrdan sapma gösteren üretim bileenlerinin etkinsiz olduu kabul edilir. Etkinsizlie, ayn çkt düzeyinde daha yüksek maliyet veya ayn girdi düzeyinde daha düük çkt düzeyinin neden olduu ifade edilir. Bu yöntemde rassal bir hatann olaca da kabul edilmektedir ki, tam etkin üretim snrnda hatann sfr olduu gözlemlenir. Berger ve Humprey, etkinlik ölçümü için üç temel parametrik snr yaklam önermilerdir. Bunlar; stokastik snr yaklam, serbest dalm yaklam ve youn snr yaklamdr. Bu yaklamlar içinden en yaygn olarak stokastik snr yaklam kullanlmaktadr [15]. Parametrik olmayan yöntemler, parametrik yöntemlerin eksikliklerini gidermek için uygulamaya konulmutur ve bu yöntemler matematik programlamay kullanan genel bir ölçüm yaklamdr. Parametrik olmayan etkinlik ölçülerinin çounluu girdi ve çktlarn ölçü birimlerinden bamsz olduu için firmalarn deiik boyutlarnn ayn anda ölçülebilmesine imkan tanr. Parametrik olmayan etkinlik ölçüm yöntemi olarak iki temel analiz olan veri zarflama analizi ve serbest düzenleme zarf modeli yaklamndan bahsedilmektedir. Ayrca iletme rekabet edebilirlilik deerleme analizi olarak isimlendirilen üçüncü bir yaklam da önerilmektedir [15] Veri Zarflama Analizi (VZA) VZA, her bir karar biriminin nispi etkinliini, gözlenen girdi ve çktlar kullanarak, arlkl çktlarn arlkl girdilere orann hesaplayarak belirler. Geleneksel yöntemlerin çoklu girdi ve çoklu çktlarn deerlendirilmesi için salayamadklar bütünsellii, VZA, toplam faktör etkinlii mant ile salayabilmektedir. VZA modelleri ölçee göre sabit ve deiken getiri durumlarn dikkate alarak analiz yapabilmekte ve her model kendi teorik ve metodolojik geliim süreci içinde girdi yönelimli, yansz ve çkt yönelimli olarak farkllaabilmektedir. Girdi yönelimli modeller, herhangi bir çkt düzeyi için etkin olmayan karar birimlerinin girdilerini ne derece azaltmalar gerektiini belirlemeye çalan modellerdir. Bu modellerde esas amaç kullanlan girdi miktarn minimize edebilmektir. Çkt yönelimli analizler ise herhangi bir girdi bileimi için etkin olmayan karar 75

6 Say 24, Nisan 2011 Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yaklamlar birimlerinin etkin hale getirilmesi için çktlarn ne kadar artrlmas gerektiini belirlemeye çalr. Çkt yönelimli modellerde amaç, çktlarn maksimize edilmesidir. Temel VZA modelleri; toplamsal model, çarpmsal model, sabit dönüümlü ölçek (CCR) ve ölçee göre deiken getiri salayan (BCC) modeller olmak üzere dört ayr grupta snflandrlabilir. CCR modeli sabit dönüümlü ölçek varsaym üzerine kurulmu bir modelken BCC modeli ölçee göre deiken getiri karakteristiine sahip bir modeldir [15]. Veri zarflama analizinde etkinlik, çktlarn arlkl toplamnn girdilerin arlkl toplamna oran eklinde bulunur ve aadaki eitlikle verilir [15]. n vi yij i1 m 3.1 w x r 1 r rj Eitlik 3.1 deki v i i. çktnn arl, y ij j biriminden elde edilen i. çkt, birimince kullanlan r. girdidir. w r r. girdinin arl ve x rj j Veri zarflama analizinde kullanlan modelin amaç fonksiyonu, etkinlii en büyük yapmaktr. Kstlar ise etkinliin deerini en fazla 1 e eit olmasn salamak, girdi, çkt ve arlklarn deerlerini sfrdan büyük tutmaktr. Bu kstlar altnda, dorusal matematiksel model eitlik 3.2 de verildii gibidir [15]. n max vi yij 3.2 m r 1 n i1 w v r x rj i y i1 ij 1 m r1 w r x rjj ( v i 0) ( w r 0) 3.2. Stokastik Snr Yaklam (SSY) Stokastik snr üretim fonksiyonu yaklam baz birimlerin, kaynaklarn etkin bir biçimde kullanmadklar varsaymn esas almaktadr. Bu birimler, en iyi üretim teknolojisi ile tanmlanan üretim snrnn altnda faaliyet göstermektedirler. Stokastik üretim erisi modelleri Aigner, Lowell, Schmidt, Meeusen ve Van den Broeck tarafndan gelitirilmitir. Bu model üretim snrnn tahmininde istatistiki hatalar açkça hesaba katan model olarak karmza çkmaktadr ve aadaki eitlikte verildii gibidir [15]. Y i X V U ) i { 1,2,... n} 3.3 i ( i i Y i i. firmann çkt deerinin doal logaritmas, Eitlik 3.3 de gereken bilinmeyen parametreler vektörü, etkinsizlii ölçen rassal deikendir. V i bamsz rassal deiken ve X i i. firmann girdi vektörü, tahmin edilmesi U i negatif deer almayan teknik Battesse ve Coelli zaman içinde teknik yetersizlie ve panel veri kullanmna izin veren aadaki modeli önermitir [15]. Y it X V U ) i { 1,2,... n} t { 1,2,... t} 3.4 it ( it it 76

7 Say 24, Nisan 2011 Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yaklamlar Eitlik 3.4 de Y it i. firmann t ylndaki çkt deerinin doal logaritmas, X it i. firmann t ylndaki girdi vektörü, tahmin edilmesi gereken bilinmeyen parametreler vektörü, V it bamsz rassal deiken ve U it negatif deer almayan teknik etkinsizlii ölçen rassal deikendir. i. firmann t ylndaki teknik etkinlii Eitlik 3.5 deki gibi hesaplanr. TE exp 3.5 it U it 4. BULGULAR VE DEERLENDRME Bu çalmada, veri zarflama analizi ve stokastik snr yaklam ile Türkiye deki termik santrallerin göreli etkinlik analizi yaplrken iki farkl model kurulmutur. Modele ait bilgiler Tablo 4.1. de verilmitir. Tablo 4.1. Modellere ait genel bilgiler Yaktn Alt Isl Deeri (kcal/kg) Planlanan Üretim Kapasitesi (GWh) Ana Yakt Tüketimi (g/kwh) CO 2 Emis. SO 2 Emis. NO x Emis. Dier Gaz Emisyonlar Gerçekleen Üretim (GWh) Model 1 I I I O Model 2 I I I I O I: Girdi, O: Çkt Çalmada Veri Zarflama Analizi DEAP paket program ve Stokastik Snr Yaklamn FRONTIER 4.1 paket program kullanlarak yaplmtr. Analizler iki model baznda yaplp; 1. modelde girdiler; yaktn alt sl deeri, planlanan üretim kapasitesi, ana yakt tüketimi alnrken 2. modelde girdiler; toplam CO 2 emisyonu, NO x emisyonu, SO 2 emisyonu ve dier gaz emisyonlardr. Her iki modelde de çkt gerçekleen üretim miktardr. VZA, CCR ve BCC yaklamna göre yaplmtr. ekil 4.1. incelendiinde VZA ile 1. modelin girdi odakl CCR ve BCC yaklamna göre en etkin santraller; Afin-Elbistan B, Seyitömer, Ambarl ve Bursa olarak belirlenmitir. Tüm termik santrallerin etkin olarak çalmas için CCR girdi odakl modelde hedeflenen girdi ve çkt deerleri ise Tablo 4.2 de verilmitir. ekil 4.1. Model 1 in CCR ve BCC girdi odakl sonuçlar 77

8 Say 24, Nisan 2011 Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yaklamlar Tablo 4.2. Girdi odakl CCR modeline göre hedeflenen girdi ve çkt deerleri Termik Santraller Yaktn Alt Isl Deeri (kcal/kg) Planlanan Üretim Kapasitesi(GWh) Ana Yakt Tüketimi (g/kwh) Gerçekleen Üretim (GWh) Afin-Elbistan A Afin-Elbistan B Seyitömer Kangal Tunçbilek Çatalaz B , Orhaneli , Çan , Yataan Yeniköy Bursa , Ambarl , Hamitabat , Soma A+B Tablo 4.2. ye göre etkinlii 1 olmayan santrallerden Afin-Elbistan-A, Kangal, Tunçbilek, Çatalaz B, Orhaneli, Çan, Yataan, Yeniköy, Hamitabat ve Soma A+B de yaktn alt sl deeri, kullandklar yaktn alt sl deerinden daha düük çkmtr. Bu sonuç, daha az yakt kullanlabilirliini göstermektedir. Daha az yakt kullanm hem kaynaklarn tüketim seviyesini hem de gaz emisyonlarn azaltacaktr. Planlanan üretim kapasitesi ise EÜA dan alnan verilere göre düük çkmtr. Bu durum ise santral üretim planlamas yaplrken daha az çalma süresinin kabul edilebileceini ve revizyon için daha fazla süre ayrlabileceini göstermektedir. Tablo 4.3 de yüzde olarak tasarruf edilen yakt miktar ve tasarruf edilen ortalama yllk çalma saatleri verilmitir. Tablo 4.3. Tasarruf edilen yakt miktar ve ortalama yllk çalma saatleri Termik Santraller Tasarruf Edilen Yakt Miktar (%) Tasarruf Edilen Ortalama Yllk Çalma Saatleri (%) Afin-Elbistan-A 39,05 39,05 Kangal 40,56 40,56 Tunçbilek 45,94 45,94 Çatalaz B 46,65 9,56 Orhaneli 48,58 8,56 Çan 15,06 1,30 Yataan 7,41 7,41 Yeniköy 32,76 32,76 Hamitabat 10,02 3,95 Soma A+B 7,71 7,71 BCC girdi odakl modelde hedeflenen girdi ve çkt deerlerinin verildii Tablo 4.4. incelendiinde; etkin çkmayan santrallerden; Tunçbilek, Çatalaz B ve Yataan da yaktn alt sl deerinin, kullanlan yaktn alt sl deerinden, planlanan üretim kapasitesinin de EÜA dan alnan verilere göre daha düük çkt görülmektedir. Bu sonuç ise daha az yakt kullanlabilirliini ve üretim planlamas yaplrken daha az çalma süresinin kabul edilebileceini ve revizyon için daha fazla süre ayrlabileceini göstermektedir. Tablo 4.5 de yüzde olarak tasarruf edilen yakt miktar ve tasarruf edilen ortalama yllk çalma saatleri verilmitir. 78

9 Say 24, Nisan 2011 Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yaklamlar ekil 4.2. de verildii gibi VZA ile 2. modelin girdi odakl CCR ve BCC yaklamna göre en etkin santraller Çan, Bursa ve Hamitabat tr. Tüm termik santrallerin etkin olarak çalmas için CCR girdi odakl modelde hedeflenen girdi ve çkt deerleri Tablo 4.6 da ve BCC girdi odakl modelde hedeflenen girdi ve çkt deerleri Tablo 4.7 de verilmitir. Tablo 4.4. BCC Girdi odakl modelde hedeflenen girdi ve çkt deerleri Termik Santraller Yaktn Alt Isl Deeri (kcal/kg) Planlanan Üretim Kapasitesi(GWh) Ana Yakt Tüketimi (g/kwh) Gerçekleen Üretim (GWh) Afin-Elbistan A Afin-Elbistan B Seyitömer Kangal Tunçbilek Çatalaz B Orhaneli Çan Yataan Yeniköy Bursa , Ambarl , Hamitabat , Soma A+B Tablo 4.5. Tasarruf edilen yakt miktar ve ortalama yllk çalma saatleri Termik Santraller Tasarruf Edilen Yakt Miktar (%) Tasarruf Edilen Ortalama Yllk Çalma Saati (%) Tunçbilek 10,30 25,17 Çatalaz B 26,80 2,19 Yataan 7,12 7,12 ekil 4.2. Model 2 nin CCR ve BCC girdi odakl sonuçlar 79

10 Say 24, Nisan 2011 Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yaklamlar Tablo 4.6. Girdi odakl CCR modeline göre hedeflenen girdi ve çkt deerleri Termik Santraller CO 2 NO X SO 2 Dier Gaz Emisyonlar Gerçekleen Üretim (GWh) Afin-Elbistan A , ,50 150,44 666, Afin-Elbistan B , ,84 262, , Seyitömer , ,65 144,73 641, Kangal , ,48 65,41 289, Tunçbilek , ,68 56,66 250, Çatalaz B , ,07 67,59 299, Orhaneli , ,04 47,41 210, Çan ,00 805, ,00 509, Yataan , ,86 144,47 640, Yeniköy , ,76 69,91 309, Bursa , ,00 326, , Ambarl , ,37 340, , Hamitabat , ,00 262, , Soma A+B , ,37 196,06 868, Tablo 4.7. Girdi odakl BCC modeline göre hedeflenen girdi ve çkt deerleri Termik Santraller CO 2 NO X SO 2 Dier Gaz Emisyonlar Gerçekleen Üretim (GWh) Afin-Elbistan A Afin-Elbistan B Seyitömer Kangal Tunçbilek Çatalaz B Orhaneli Çan Yataan Yeniköy Bursa Ambarl Hamitabat Soma A+B Tablo 4.6. ya göre gaz emisyonlar bakmndan en etkin santrallerimiz Çan, Bursa ve Hamitabat tr. Tablo 4.7. ye göre Orhaneli, Çan, Yeniköy, Bursa, Ambarl ve Hamitabat tr. 80

11 Say 24, Nisan 2011 Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yaklamlar Tablo 4.8. Etkinlik sonuçlar Termik Santraller VZA (CCR) Model 1 Model 2 VZA (BCC) SSY VZA (CCR) VZA (BCC) SSY Ortalama Etkinlik Deeri Afin-Elbistan A 0,609 1,000 0,521 0,515 0,571 0,766 0,664 Afin-Elbistan B 1,000 1,000 0,852 0,703 0,718 0,841 0,852 Seyitömer 1,000 1,000 1,000 0,688 0,767 0,995 0,908 Kangal 0,594 1,000 0,578 0,326 0,472 0,512 0,580 Tunçbilek 0,541 0,897 0,525 0,62 0,892 0,931 0,734 Çatalaz B 0,904 0,978 0,836 0,43 0,75 0,562 0,743 Orhaneli 0,914 1,000 0,804 0,645 1,000 0,907 0,878 Çan 0,987 1,000 0,915 1,000 1,000 1,000 0,984 Yataan 0,926 0,929 0,945 0,672 0,769 0,884 0,854 Yeniköy 0,672 1,000 0,641 0,514 1,000 0,676 0,751 Bursa 1,000 1,000 0,841 1,000 1,000 0,97 0,969 Ambarl 1,000 1,000 0,944 0,82 1,000 0,788 0,925 Hamitabat 0,960 1,000 0,891 1,000 1,000 1,000 0,975 Soma A+B 0,923 1,000 0,853 0,604 0,64 0,847 0, SONUÇLAR Bu çalmada veri zarflama analizi ve stokastik snr yaklam ile Türkiye deki termik santrallerin etkinlii ölçülmütür. Analizler iki model altnda yaplmtr. 1. Modelde girdiler yaktn alt sl deeri, planlanan üretim kapasitesi, ana yakt tüketimi; 2. modeldeki girdiler CO 2, NO x, SO 2 ve dier gaz emisyonlar iken her iki modelde de çkt gerçekleen üretim miktardr. Tablo 4.8. de VZA ve SSY etkinlik sonuçlar verilmitir. Parametrik ve parametrik olmayan yöntemlere göre termik santrallerin etkinlik sonuçlar ortalamasna bakldnda etkinlii en yüksek santraller Çan ve Hamitabat tr. Çan termik santralinde akkan yatakl kazan kullanlrken Hamitabat termik santrali doalgaz ile çalmaktadr. Termik santrallere genel olarak bakldnda doalgaz ile çalan termik santrallerin etkinlii yüksek çkarken linyit ile çalan Seyitömer termik santralinin de etkinlii yüksek çkmtr. Yukardaki verilerin yan sra Çan ve Hamitabat termik santrallerinin modelde kullanmadmz sl verim ve kapasite kullanm oranlarna bakldnda; termik santraller içerisinde sl verimde ilk 3 srada, kapasite kullanm orannda ilk 2 srada yer ald [10] nolu kaynakta da görülmütür. Bu durum yaplan analizlerin doruluunu kantlamaktadr. KAYNAKÇA [1] O.Arslan, N. Ceylan, R. Kose, Exergetic evaluation of coal-fired power plant: Seyitomer case study, in: The Second International Exergy, Energy and Enviroment Symposium(IEEES2), 3-7 July 2005, Kos, Greece. [2] O. Kincay, R. Ozturk, Thermal power plants in Turkey, Energy sources 25 (2003) [3] Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, Austos 2010, 6. [4] Elektrik Üretim Anonim irketi, (EÜA), Austos 2010, 81

12 Say 24, Nisan 2011 Parametrik Ve Parametrik Olmayan Yaklamlar [5] J. Hu, S. Wang, F. Yeh, Total-factor water efficiency of regions in China Resources Policy 31 (2006) [6] J. Hu, C.Kao, Efficient energy-saving targets for APEC economies, Energy Policy 35 (2007) [7] S. Ömüt, S. Soner, Energy efficiency assessment for the Antalya Region hotels in Turkey, Energy and Buildings 38 (2006) [8] David Hawdon, Efficiency, performance and regulation of the international gas industry a bootstrap DEA approach, Energy Policy 31 (2003) [9] T. Sueyoshi, Stochastic DEA for restructure strategy: an application to a Japanese petroleum company, Omega 28 (2000) 385±398. [10] A. Sözen,. Alp, A. Özdemir, Assessment of Operational and Environmental Performance of the Thermal Power Plants in Turkey by Using Data Envelopment Analysis, Energy Policy (article in press). [11] A. Vaninsky, Prospective National and Regional Environmental Performance: Boundary Estimations Using A Combined Data Envelopment - Stochastic Frontier Analysis Approach, Energy 35 (2010) [12] S. Managi, J. J. Opaluch, D. Jin, T. A. Grigalunas, Stochastic frontier analysis of total factor productivity in the offshore oil and gas industry, Ecological Economics 60 (2006) [13] Elektrik Üretim Anonim irketi, (EÜA), Termik Santrallarn 2009 Yl Sonu Üretimlerinin Türkiye Üretimine Katks (%),Austos 2010, [14] Elektrik Üretim Anonim irketi, (EÜA), Termik Santrallerin 2009 Yl Sonu Üretim Program ve Üretim Bilgileri, Austos 2010, [15] F. Bakrc, Üretimde Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü Veri Zarflama Analizi, Atlas Yaynlar, 2006, sy

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETN ÖZET Türk tekstil sektörü, ülke ekonomisini dorudan etkileyen bir role sahiptir. Artan ticaret hacmine

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA.

TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ. Celal KAMACI. Dr. Zeki KARACA. 111 Dergisi 3 TERMİK SANTRALLERDEKİ ATIK ENERJİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: ÇAN ONSEKİZ MART TERMİK SANTRALİ Celal KAMACI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu celal@comu.edu.tr Dr. Zeki

Detaylı

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas

Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (0) 9-5 statistikçiler Dergisi Türkiye zorunlu trafik sigortas dalnda toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalamas Gülen Demir Ay T.C. Babakanlk

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/tr-tr/eigm-raporlari Temmuz 2016 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 Latife DEMİRTAŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mart 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU TÜRKİYE 213 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler Özet... 1. DENGE... 2 1. ELEKTRİK... 4 2. DOĞAL GAZ... 9 3. LİNYİT VE TAŞ KÖMÜRÜ... 1 4.

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Ocak 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar Sunum Planı:

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

RETScreen International ve ALWIN Yazılımları Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrali Proje Analizi

RETScreen International ve ALWIN Yazılımları Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrali Proje Analizi RETScreen International ve ALWIN Yazılımları Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrali Proje Analizi Egemen SULUKAN, Tanay Sıdkı UYAR Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Göztepe,

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

ISI HTYACI KMLK BELGES

ISI HTYACI KMLK BELGES ISI HTYACI KMLK BELGES Pafta / Ada / Parsel Proje Tarihi Bina Tan(m( YÖNETM BNALARI l / lçe ZMR Cadde bina numaras( Belediye Kullan(lacak Yak(t Türü FUEL OL Proje Sahibi Müsaade edilen maksimum Hesaplanan

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİ A.B.D. SERKAN BAHÇECİ

ELEKTRİK TESİSLERİ A.B.D. SERKAN BAHÇECİ ELEKTRİK TESİSLERİ A.B.D. SERKAN BAHÇECİ Elektrik Enerjisinin Üretim,İletim ve Dağıtımı Güç Sistemlerinin Analizi,Denetimi,Korunması, İşletilmesi Topraklama Tesisleri Aydınlatma Ve İç Tesisat Yükseltici

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu ENERJİ SEKTÖRÜ Dr. Ali CAN 10.03.2010 24 3.ENERJİ - 3.1. Yakıt Yanması IPCC ye göre, enerji sektöründen kaynaklanan emisyon büyük ölçüde yakıt yanmasını içermektedir. Hemen hemen bütün ülkelerde görülebildiği

Detaylı

Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas

Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas Prof. Dr. Ender Okandan ODTÜ Petrol Aratrma Merkezi ve Petrol ve Doal Gaz Mühendislii Bölümü 6 Nisan 2007 Enerji Güvenlii, Enerji Tarm,

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ece TOK Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Şube Müdürü Büyük Yakma Tesisleri Taslak Yönetmeliği 24 Şubat

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 3 (010) 37-44 statistikçiler Dergisi Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli Özlem Ceren Gültekin skenderun Demir

Detaylı

ç- çe Tasarmlar Birdal eno lu ükrü Acta³ eno lu & Acta³ statistiksel Deney Tasarm Giri³ ki A³amal ç- çe Üç A³amal ç- çe l A³amal ç- çe

ç- çe Tasarmlar Birdal eno lu ükrü Acta³ eno lu & Acta³ statistiksel Deney Tasarm Giri³ ki A³amal ç- çe Üç A³amal ç- çe l A³amal ç- çe lar Birdal eno lu ükrü çindekiler 1 2 3 4 5 A³amal tasarmlar (hierarchical designs) olarak da bilinen iç-içe tasarmlarda (nested designs), ³u ana kadar gördü ümüz tasarmlardan farkl olarak iki veya ikiden

Detaylı

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas

Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (011) 31-38 statistikçiler Dergisi Bulank kümeleme analizi ile ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas brahim Klç Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 Özet Türkiye de 1950'den sonra hzl bir kentleme süreci yaanrken, özellikle metropolan kentlerin daha hzl büyüdüü ve baz kentlerin küçüldüü görülmektedir.

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED The future of power Water Oil & Gas Mining Distributed Power Gen Propulsion Marine

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

Emerging Europe Energy Summit ELECTRICITY GENERATION SECTOR IN TURKEY

Emerging Europe Energy Summit ELECTRICITY GENERATION SECTOR IN TURKEY Emerging Europe Energy Summit 1 Contents Development Trend of Turkish Electricity Market Electricity Generation Statistics in Turkey Demand Forecast for Turkey Investment Requirement for Turkey EÜAŞ Power

Detaylı

C NER GRUBU KURULU UDUR

C NER GRUBU KURULU UDUR ISSN : 1301-6318 SLOP ELEKTRK ÜRETM A.. TESS : SLOP TERMK SANTRAL YER : SLOP / IRNAK KAPASTE : 1 x 135 MWe FAAL, 2 x 135 MWe TESS AAMASINDA TEKNOLOJ : DOLAIMLI AKIKAN YATAK VERM : % 39 ANA YAKIT : ASFALTT

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-2

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-2 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Şubat 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-2 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

TERMİK SANTRALLARDA JEOTERMAL ENERJİDEN YARARLANMANIN YAKIT TASARRUFUNA VE SANTRAL PERFORMANSINA ETKİLERİ

TERMİK SANTRALLARDA JEOTERMAL ENERJİDEN YARARLANMANIN YAKIT TASARRUFUNA VE SANTRAL PERFORMANSINA ETKİLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 2 : 271-277

Detaylı

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler Ankara, 24 Mart 2015 Çerçeve Temel endişe: İklim değişikliği

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri Odası TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KÖMÜRÜN K ÖNEMİ TMMOB Maden Mühendisleri Odası ENERJİNİN ÖNEMİ Sanayinin temel girdilerinden olan enerji, ulusların kalkınmalarında ve refaha ulaşmalarında büyük

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ MALİYET ANALİZİ

ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ MALİYET ANALİZİ MAKALE ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ MALİYET ANALİZİ Kadir Kaya * Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Samsun kadir.kaya@omu.edu.tr Erdem Koç Prof. Dr.,

Detaylı

PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KIYASLAMA YÖNTEMİ OLARAK VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN KULLANIMI: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ÖRNEĞİ

PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KIYASLAMA YÖNTEMİ OLARAK VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN KULLANIMI: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ÖRNEĞİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KIYASLAMA YÖNTEMİ OLARAK VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN KULLANIMI: TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ÖRNEĞİ Şebnem ASLAN (*) Özet: Bu çalışma, Türkiye deki kamu sektöründe faaliyet gösteren şeker

Detaylı

Veri zarflama analizi (VZA) ile Türkiye deki vakıf üniversitelerinin etkinliğinin ölçülmesi

Veri zarflama analizi (VZA) ile Türkiye deki vakıf üniversitelerinin etkinliğinin ölçülmesi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 167-185 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 Veri

Detaylı

Türkiye de Termik Santraller*

Türkiye de Termik Santraller* Türkiye de Termik Santraller* Koray TUNCER Makina Yüksek Mühendisi Enerji Birimi / Teknik Görevli * Bu sunum çal malar devam eden MMO Termik Santraller Raporu referans al narak haz rlanm r. Mevcut enerji

Detaylı

Kömür Tüketimi-Termik Santrallar

Kömür Tüketimi-Termik Santrallar TÜRKİYE 8. KÖMÜR KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI PROCEEDINGS OF THE 8th COAL CONGRESS OF TURKEY Kömür Tüketimi-Termik Santrallar Coal Consumption and Power Stations Güven ÖNAL (*) Zeki DOĞAN (**) Hayrünnisa

Detaylı

Dr. Yücel ÖZKARA, BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü Doç. Dr. Mehmet ATAK, Gazi Ün. Endüstri Müh. Bölümü

Dr. Yücel ÖZKARA, BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü Doç. Dr. Mehmet ATAK, Gazi Ün. Endüstri Müh. Bölümü Dr. Yücel ÖZKARA, BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü Doç. Dr. Mehmet ATAK, Gazi Ün. Endüstri Müh. Bölümü 6 Ekim 2015 İmalat Sanayinin Önemi Literatür Çalışmanın Amacı ve Kapsamı Metodoloji Temel Bulgular

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

TÜRKİYE NİN UZUN DÖNEM ELEKTRİK TALEBİ VE BUNA BAĞLI CO 2 EMİSYONUNUN TAHMİNİ

TÜRKİYE NİN UZUN DÖNEM ELEKTRİK TALEBİ VE BUNA BAĞLI CO 2 EMİSYONUNUN TAHMİNİ Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu 2008, 22 25 Ekim 2008, HATAY TÜRKİYE NİN UZUN DÖNEM ELEKTRİK TALEBİ VE BUNA BAĞLI CO 2 EMİSYONUNUN TAHMİNİ Levent TÜRKER, Merih AYDINALP KÖKSAL ( ) Hacettepe

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 339 - Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ DURUMU VE GELECEĞİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ DURUMU VE GELECEĞİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ DURUMU VE GELECEĞİ Önder GÜLER İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü, 34469, Maslak, İstanbul E-mail:

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Mustafa Yıldız Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bitirme Tezi Danışman: Yard. Doç. Dr. Ferhat Bingöl 4. İzmir Rüzgar Sempozyumu

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ. Yavuz Aydın 10 Ocak 2014

ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ. Yavuz Aydın 10 Ocak 2014 ENERJİ TASARRUFUNDA KOMBİNE ÇEVRİM VE KOJENERASYONUN YERİ VE ÖNEMİ Yavuz Aydın 10 Ocak 2014 Enerji Tasarrufunda Kombine Çevrim ve Kojenerasyon Yaşadığımız dünyada elektrik üretiminin % 80 i fosil yakıtlardan

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab

Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 1-8 statistikçiler Dergisi Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab Murat Büyükyazc Hacettepe Üniversitesi Fen

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ Ögr. Gör. Dr. Ferhat Topba' 1 Ar'. Gör. Banu Tanr+över 2 ÖZET Bu çalmann amac, Türkiye için Gedik (1992) tarafndan 1965 1980 ve Yamak ve Küçükkale

Detaylı

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Aslı İşler, Enerji Ekonomisi Derneği Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 29 Mayıs 2013 İÇERİK Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz ve

Detaylı

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mart 2013 Elektrik Sektörü Özelleştirmelerinin Gerekçeleri Daha rekabetçi bir piyasa oluşturulması Verimliliğin artırılması

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 4-6 Ekim 013, Trabzon - 377 - Dou Karadeniz deki iddetli Yalar ve Takn Debilerine Uyan Dalmlarn Analizi Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (1), Ara. Gör. Tuçe ANILAN (), Yük. n. Müh. Uur

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi. Mehmet Fatih ACAR a, Taptuk Emre ERKOÇ b Bülent YILMAZ c

Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi. Mehmet Fatih ACAR a, Taptuk Emre ERKOÇ b Bülent YILMAZ c Türk Bankacılık Sektörü İçin Karşılaştırmalı Performans Analizi Mehmet Fatih ACAR a, Taptuk Emre ERKOÇ b Bülent YILMAZ c Özet Ulusal ve uluslararası ekonomilerde finansal aracılık faaliyetlerinin vazgeçilmez

Detaylı

Türkiye İçin Güneş Enerjisi Politikası

Türkiye İçin Güneş Enerjisi Politikası 21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri Enerjide Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı? Türkiye İçin Güneş Enerjisi Politikası Şenol Tunç ODTÜ Endüstri Müh. Bilgis. Y.Müh. MMO Enerji Çalışma grubu Üyesi 13 Mayıs 2016

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİNE ETKİSİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİNE ETKİSİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİNE ETKİSİ 28.04.2015 MÜCAHİT SAV ÇEVRE DAİRE BAŞKANI Projeye Genel Bakış İklim Değişikliği, Su ve Kritik Altyapı İlişkisi Amaç iklim değişikliğisu-enerji bağlamındaki

Detaylı

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Çan Açk Ocanda Patlatma Kaynakl Titreimlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Mehmet Aksoy, Ali Kahriman, Ümit Özer, Abdulkadir Karadoan, Kaan Özdemir

Detaylı

TEMİZ & YENİLENEBİLİR ENERJİ

TEMİZ & YENİLENEBİLİR ENERJİ TEMİZ & YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYEL & STRATEJİLERİ ENERJİ de YATIRIMLAR 2010 30. Aralık. 2009, ANKARA - GAZİ ÜNNİVERSİTESİ Dr. Atillâ AKALIN Tablo.20 - Dünyada Planlanan RÜZGAR ENERJİSİ Gelişmesi Wind

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 2012 15-16 17 Şubat 2012 Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi ve A.B.D. onaygil@itu.edu.tr İTÜ Elektrik

Detaylı