Aşıkı. ( Daşhovuz, XIX. yüz yıl)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşıkı. ( Daşhovuz, XIX. yüz yıl)"

Transkript

1 Aşıkı ( Daşhovuz, XIX. yüz yıl) XIX. yüzyılda yaşamış ve Magtımgulı'ran insan sevgisiyle yoğrulmuş şiir geleneğini devam ettirmiş şairlerden biri de Oraz Aşıkı'dır. Onun hayat hikâyesi, doğduğu ve öldüğü tarih kesin olarak bilinmemesine rağmen, son yıllarda bulunan malûmatlara göre Aşıkı, Daşhovuz civarında yaşamış ve ölmüş bir şair olarak kabul edilir. "Devran Tapılmaz", "Karine Değmez" ve "Gele Başladı" gibi şiirlerinde Magtımgulı ve Zelili gibi insanperver şairlerin ruhu duyulur. KERİNE DEĞMEZ Bolacak er-ile başdan galadır, Adam bardır, eden kerine değmez. Adam bar, yaramaz, cana beladır, Adam bardır, adam yarma değmez. Adam bar, gazanar hızmatdan azık, Adam bardır, hızmatkerdir halayık, Adam bardır, münse bedeve layık, Adam bardır, münen harına değmez. Adam bardır, bege, hana gerekli, Ornı her düşekli, baldan hörekli, Adam bardır, anmaz, hayvan derekli, Anca yaşap, süren ömrüne değmez. Gözel bardır, geyse altın yaraşar, Görse gözün doymaz, yüreğin coşar, Gözel bardır, görsen zehinin çaşar, Perizadm zülpi-tarına değmez. Aşıkı diyp, köpdür adamın sini, Adam bardır, cana zeherdir üyni, Söveş güni, gayrat güni, ar güni, Yüz namartlar merciin birine değmez. İŞİNE DEĞMEZ Bol erkek, ülkeye öncelikle kaledir, Adam vardır, ettiği işine değmez, Adam var yaramaz, cana beladır, Adam vardır, adam yarısına değmez. Adam var, kazanır hizmetten azık, Adam vardır, hizmetkârdır, halayıktır, Adam vardır, binse bedevi ata lâyıktır, Adam vardır, bindiği eşeğe değmez. Adam vardır; beye, hana gerekli, Yeri tüy yataklı, baldan tatlı, Adam vardır, anlamaz, hayvan anlayışlı, O kadar yaşadığı, sürdüğü ömrüne değmez. Güzel vardır, giyse altın yaraşır, Görse gözün doymaz, yüreğin coşar, Güzel vardır, görsen zihnin şaşar, Peri gibi güzelin zülfünün teline değmez. Aşıkı der, çoktur adamın tenkidi, Adam vardır, cana zehirdir sesi, Savaş günü, gayret günü, ar günü, Yüz tane namert, mertin birine değmez.

2 ÇOŞI BİLE Akmak dünye menin diyip, Gezer könül çoşı bile. Akıl dünyeni pikr edip, Yüzün yuvar yaşı bile. Merdin abraydır mıradı, Çıksa her babatdan adı, Beğenmezler mılakatlı Bolmasa den-duşı bile. Bir doğan mcrtden at galar, Doğmadıktan lagnat geler, Bir yaman hatın cet kılar, Aga, ini, gonşı bile. Yagşı gonşı aybın yapar, Düşmandan yetirmcz zeper, İle yortup, ayıp tapar, Bolsan yaman gonşı bile. Yolun çm urduran insan, Herne sırın eder beyan, Keramat arar bigüman, Agşam gören düşyı bile. Aşıkı, gel, yeğdir gaydan, Ecap eylegil Hudaydan, Zandı egrı gaytmaz raydan, Elli-altmış yaşı bile COŞI İLE Ahmak, dünya benim deyip, Gezen gönül çoşı ile, Akil dünyayı fikredip, Yüzün yıkar yaşı ile. Merdin itibar muradı, Çıksa her bakımdan adı, Beğenmezler hoş sohbetli, Olmasa eş dostu ile. Bir kâmil mertten ad kalır, La kâmilden lanet gelir, Bir yaman hatun küstürür, Abi kardeş, komşu ile. Yahşi komşu aybın saklar, Düşmandan getirmeze zarar, İle koşup ayıp arar, Olsan yaman komşu ile. Hak yolundan çıkan insan, Her sırrını eder beyan, Keramet arar bigüman 1 Uykudaki düşü ile. Aşıkî,, gel, yeğdir dönen, Hicap 2 eyle Hûda'dan sen, Özü eğri dönmez reyden 3, Elli altmış yaşı ile. BAŞIN GİDER Adam oglı yatma, oyan, Ömrün ötüp, başın gider. Bakı berilmez bucahan, Barca denin-düşün gider. Gaarradıkça güyç kemerler, Maza gider, diş köneler, Gellat gözlerin çöneler, Işkın köyüp, huşun gider. Ne ağlan galar, ne gülen, Arman bilen geçer gelen, Heserdeş den-duşun bilen, Gadırdan sırdaşın gider. İskender dey yerni alsan, Lukman bolup, çere kılsan, Eflatun dey barın bilsen, Bir gün akıl-huşun gider. BAŞIN GİDER İnsan oğlu yatma, uyan, Ömrün geçip, başın gider. Baki verilmez bu cihan, Bütün dostun eşin gider. Yaşlandıkça güç eksilir, Lezzet gider, dişler çürür, Gellat gözlerin körelir, Aşkın yanar huşun 4 gider. Ne ağlayan kalır, ne gülen, Eyvah ile gider gelen, Eşin, dostun derdin alan, Değerli sırdaşın gider. İskender gibi yer alsan, Lokman olup, çare kılsan, Eflatunca varın bilsen, Birgün akıl huşun gider. l. Bi-güman : Şüphesiz 2. Hicab : Utanma 3. Rey : Fikir, düşünce, görüş 4. Muş : Fikir

3 Acal tor çeker daşma, Toprak indere başına, Yoldaş bolup bu leşine, Otuz bile yaşın gider. Nece gezsen anca sürüp, Bir gün düz bolar sen erip, Yanın bile hemra yörüp, Hayrı-şer kılmış gider. Aşıkı diyr, bir ölüp, Ten toprağa döner solup. Cana azaplı ot bolup, Mundan yaman işin gider. EPENDİM Danış olan pendi-nesihat tutar, Gaflat içre galip yörme, ependim. Görümsizler soltan başın har eder/ İslemegen yere barma, ependim. Yokdan bara geldin dünye yüzüne, Gudratm gör, uygun kelam sözüne, Yagşı-yaman her kim eder özüne, Yakan bişer,,gazıp girme, ependim. Akılsız gardaşdan namıs-ar yeter, Nadan bolan eziz başın har eder, Bir yere köp barsan hormatın gider, Gadrin bolmaz yerde durma, ependim. Mertden aç hem bolsa, aslanın çıkar, Namart mıhman görse, görünmez, bukar, Barsan möhüm bitmez, hatıran yıkar, Dileg salıp, yüzün görme, ependim. Bicay söz har eder hatıran has-da, Söz tapmasan otur dahanı gıs-da, Ağır marekede, oh meclisde, Beyhuda bimagnı urma, ependim. Halal, haram dannamayan iyer sen, Elip-yortup yıgsan dünyeni diyr-sen, Aşıkı, magşar gün covabın biyr sen, Halalın harama garma, ependim. Ecel tar 1 çakar dışına, Toprak indirir başına, Yoldaş olup bu leşine, Otuz ile yaşın gider. Nice gezsen devran sürüp, Dümdüz olursun eriyip, Seninle beraber yürüyüp, Hayrı şer kılmışın gider. Aşıkî der, bir gün ölüp, Ten toprağa döner solup, Cana azaplı od olup, Bundan yaman işin gider. EFENDİM Daniş olan pcnd 2 -ü nasihat tutar, Gaflet içre kalıp durma efendim. Görgüsüzler sultan başın har eder, İstemeyen yere gitme, efendim. Yoktan vara geldin dünya yüzüne, Kudretin gör, uygun kelam sözüne, Yahşi yaman her kim eder özüne, Yakan, pişer; kazıp girme, efendim. Akılsız kardeşten namus ar yeter, Cahil olan, aziz başın har eder, Bir yere çok gitsen, hürmetin gider, Kadrin olmaz yerde durma, efendim. Mertten, aç da olsa, beklenen çıkar, Namert, mihman görse, görünmez bıkar, Varsan mühim bitmez, hatırın yıkar, Dileyip de, yüzün görme, efendim. Hatırın kırar bir yersiz söz de, Söz bulmasan, otur sen sus da, Ağır erkânlarda, ulu mecliste, Beyhude, manâsız deme efendim. Helale harama bakmadan yersen, Çalışsan çırpınsan, dünyayı dersen, Aşıkî, mahşer gün cevabın versen, Helalin harama karma, efendim. AKIL-HUŞDAN GEÇER Söveş gün meydana gelmez, Namart akıl-huşdan geçer, Ürkek yabı, tay görende, Bedev segrep, leşden geçer. AKIL HUŞTAN GEÇER Savaşta meydana gelmez, Namert akıl-huştan geçer. Ürker beygir tay görende, Bedev sıçrar leşten geçer. 1. Tar: Tel 2. Pend : Nasihat, öğüt

4 Yaman bilen kılsan sapar, Uruş-govgadır, şer tapar, Namart çcndan basgı tapar, Yoldaşından, goşdan geçer. Söz yetse her bir nadana, Degse değim namekana, Salmaz özün hiç bir sana, Barca denden-duşdan geçer. Namart gaygı canı-tende, Gorkar duşundan ötende, "Bol, atlan-ha-atlan!" günde, Abıryadan, huşdan geçer., Namardın ikbali yörse, Müflüsı artar hal görse, Hak bir merde dövlet berse, Sözi dağdan, daşdan geçer. Ol çıkmaz gurı bat üçin, Mert can berer ar, at üçin, Nep bilip sehel zat üçin, Nekes gözden-gaşdan geçer. Aşıkı diyr arratlar, Yaramaz derde namartlar. Bir ar-namıs üçin mertler Candan, maldan, başdan geçer. DÖVRAN TAPILMAZ Hak özi berbese, gayratı zora, Baakıla dövlet, dövran tapılmaz, Lukman hekim gelse, eylese çere, Acalın derdine derman tapılmaz, Kimsenin azapda tepesi gaynar, Kimseler elinçe eşretde yaynar, İyip nezi-nıgmat, bal-şeker çeyner, Kimlere bir parça köşk-nan tapılmaz Dünye gelenbarm ahırı gumdur, Geleni ençedir, sm-hezir kemdir, Oglanlıkda şat gün, garranda gamdır, Gışa yetsen, güli-handan tapılmaz. Aşıkı, sen berme ömrüni bada, Tilin bolsun dayım zikri-senada, Den bol yagşı-yaman, yakına-yada, Galsa könül, çıksa bu can tapılmaz. Yaman ile kılsan sefer, Vuruş kavgadır tapar 1, Namert yoktan korku yapar, Yoldaşından eşten geçer. Söz yetse her bir nadana, Görgüsüz çıksa makama, Salmaz özün hiç bir sana, Dosttan arkadaştan geçer. Namert kaygı canı tende, Korkar yanından geçende, "Ol atlan ha atlan" günde, İtibardan, huşdan geçer. Namerdin ikbali yürse, Müflisi artar hal görse, Hak bir merde devlet verse, Sözü dağdan taştan geçer. Ol çıkmaz kuru laf için, Mert can verir şeref için, İçi boş zarf için, Nakes, gözden kaştan geçer. Aşıkî der avretler 2, Yaramaz derde namertler, Bir ar-namus için mertler, Candan, maldan, baştan geçer. DEVRAN BULUNMAZ Hak özü vermese, gayreti ere, Akıllıya devlet devran bulunmaz. Lokman Hekim gelse, eylese çare, Ecelin derdine derman bulunmaz. Kiminin azapta tepesi kaynar, Kimiler ölünce işrette oynar, Yiyip tatlı nimet bal şeker çiğner, Kimine yiyecek bir nan bulunmaz. Dünyaya gelenin ahiri kumdur, Geleni pek çoktur hürmeti kemdir, Gençlikde şad gün, kocalsan gamdır, Kışa yetsen, gülü handan bulunmaz. Aşıkî sen verme ömrünü bâda 3, Dilin olsun daim, zikri senada, Denk ol yahşi-yaman, yakına-yâda, Kalsa gönül, çıksa bu can bulunmaz. İr Tapmak : Bulmak 2 Avret: Kadın, gösterilmemesi gereken yerler. 2. Nöker: Asker, er hizmetçi 3. Bad: Rüzgâr

5

Nasihatler Kitabı Yunus Emre

Nasihatler Kitabı Yunus Emre Nasihatler Kitabı Yunus Emre Nasihatler Kitabı'nın yayın hakları Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı'na aittir. ISBN 978-605-359-985-2 1. Baskı, Ocak 2013 40 bin adet basılmıştır. Görsel Tasarım

Detaylı

TÜRKMEN ŞAİRİ SEYDİ. Nergis BİRAY

TÜRKMEN ŞAİRİ SEYDİ. Nergis BİRAY ÖZET Bu yazıda 19.yy.Türkmen edebiyatının klasik şairlerinden Seyitnazar Seydî'nin hayatı, şiirleri, halkının içinde bulunduğu zor şartlardan onları kurtarmak amacıyla gösterdiği gayret üzerinde durulmaktadır.

Detaylı

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ÂŞIK MİNHACÎ -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ISBN 975-95217-0-9 Baskı yeri: SİVAS Baskı yılı: 2006 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ ÂŞIK MİNHACÎ A. HAYATI B. EDEBÎ KİŞİLİĞİ C. MİNHACÎ İLE AĞGELİN HİKÂYESİ D. ŞİİRLER

Detaylı

MESNEVÎ-İ ŞERİF CİLT 5 Yıldızların nuru olan Şah Hüsameddin, beşinci cildin başlamasını istiyor... Ey Allah ışığı cömert Hüsameddin, beşeri bulantılardan durulanların üstatlarına üstatsın sen! Halk perde

Detaylı

MESNEVÎ-İ ŞERİF CİLT 1 1. Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor: Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan parça parça olmuş,

Detaylı

MESNEVÎ-İ ŞERİF CİLT 1 1. Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor: Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan parça parça olmuş,

Detaylı

MESNEVI'DEN HIKAYELER MEVLANA CELALEDDIN RUMI

MESNEVI'DEN HIKAYELER MEVLANA CELALEDDIN RUMI MESNEVI'DEN HIKAYELER MEVLANA CELALEDDIN RUMI Published: 2010 Categorie(s): Tag(s): ''STORY'' 1 Chapter 1 1.CiLT GERÇEK ASK GERÇEK AŞK Ey dostlar! Bu hikayeyi dinleyiniz. Hakikatte o bizim bu günkü halimizdir

Detaylı

Şebap Teker. - şiirler - Yayın Tarihi: 5.1.2012. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Şebap Teker. - şiirler - Yayın Tarihi: 5.1.2012. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 5.1.2012 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM!

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM! Allâh-u Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ve senâlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi Vessellem Efendimize, ashâbına ve Yakınlarına salât ve selam olsun. Kıymetli okuyucularım! Tasavvufî

Detaylı

EŞREFOĞLU RUMİ DİVANI

EŞREFOĞLU RUMİ DİVANI EŞREFOĞLU RUMİ DİVANI WWW..NET EŞREFOĞLU RUMİ'nin HAYATI Eşrefoğlu Rumi,Türk-İslam dünyasının mutasavvıf şairlerinin en büyüklerindendir. Menakıb kitaplarına göre soyu Hz.Ali ye kadar uzanır.asıl adı Abdullah

Detaylı

DOSTU BİLDİK (Tasavvufi Şiirler)

DOSTU BİLDİK (Tasavvufi Şiirler) 1 DOSTU BİLDİK (Tasavvufi Şiirler) Gerçek aşkı bulmak için, aşka düşüp yanmak için bir kıvılcım yeter... 2 2 3 DOSTU BİLDİK Mehmet Emin 4 4 5 ÖNSÖZ Her kitaba olmasa da bu kitaba önsöz gerek...kitap nasıl

Detaylı

-. İlahi Kitabı- Aşk ilahileri...6. Şu benim divane gönlüm...6. Güzel aşık cevrimizi...6. Bu aşk bir bahri ummandır...6

-. İlahi Kitabı- Aşk ilahileri...6. Şu benim divane gönlüm...6. Güzel aşık cevrimizi...6. Bu aşk bir bahri ummandır...6 İÇİNDEKİLER Aşk ilahileri...6 Şu benim divane gönlüm...6 Güzel aşık cevrimizi...6 Bu aşk bir bahri ummandır...6 Ey Allah ım beni senden ayırma...7 Ben bu aşka düş oldum...7 Gani mevlam nasip etse...8 Can

Detaylı

www.sohbetican.com KİTABIN ADI: GÜLŞEN-İ RAZ YAZAN: ŞEBÜSTERİ ÇEVİREN: PROF. ABDULBAKİ GÖLPINARLI

www.sohbetican.com KİTABIN ADI: GÜLŞEN-İ RAZ YAZAN: ŞEBÜSTERİ ÇEVİREN: PROF. ABDULBAKİ GÖLPINARLI KİTABIN ADI: GÜLŞEN-İ RAZ YAZAN: ŞEBÜSTERİ ÇEVİREN: PROF. ABDULBAKİ GÖLPINARLI EMİR HÜSEYNİ NİN SORULARI *Bilgi ve mana ehlinden manaya ait sorum var. *Hakikat sırlarına dair birkaç müşkülüm var ki onların

Detaylı

25 Halvete girmek, yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil.

25 Halvete girmek, yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil. Mesnevî'den Seçmeler İKİNCİ CİLT 10 İlahi feyz ve mana kapısının afeti, şehvet ve nefsani arzular, kötü istekler, kötü özlemlerdir. Yoksa burada (Mesnevi'den duyulan manevi zevkte) şerbet üstüne şerbet

Detaylı

HALKIN YAZDIĞI DESTAN: Şehit Şiirleri

HALKIN YAZDIĞI DESTAN: Şehit Şiirleri HALKIN YAZDIĞI DESTAN: Şehit Şiirleri Halkım kendi yazar kendi söyler bu destanı Dut yemiş bülbül gibi susar medya aydını Rıza Filizok Hazırlayan: Aykut ŞEHİR ŞEHİDİ UĞURLARKEN Yine bugün Alabildiğine

Detaylı

CENGİZ NUMANOĞLU ŞUÛR. 8. baskı BÜTÜN ŞİİRLERİ

CENGİZ NUMANOĞLU ŞUÛR. 8. baskı BÜTÜN ŞİİRLERİ CENGİZ NUMANOĞLU ŞUÛR 8. baskı BÜTÜN ŞİİRLERİ CENGİZ NUMANOĞLU ŞUÛR 111 SAHHAFLAR KİTAP SARAYI Kitapların Sarayı Adil İnşaat Basım Yayın Dağıtım Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti. 34450 - Beyazid / İSTANBUL

Detaylı

ÇAĞDAŞ SEÇKİN AZERBAYCAN ŞİİRİ

ÇAĞDAŞ SEÇKİN AZERBAYCAN ŞİİRİ ÇAĞDAŞ SEÇKİN AZERBAYCAN ŞİİRİ (20. yüzyıl 90ˊlı yıllar) Azerbaycan Cumhurbaşkanı yanında Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyinin mali desteğiyle "Çağdaş seçkin Azerbaycan şiirinin tanıtımı"

Detaylı

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler CİLT 3 931. Aşk mahallesinde; "Gönül evine bir pencere açıldı." diye bir ses duyuldu! Mefa'îlün, Mefa'îlün, Fe'ulün (c. IV, 1909) Sevgilinin gönlü, acıklı halimi gördü de, bana

Detaylı

24.03.2005 DUYGULAR İÇİMDE TUTSAK KALDILAR. Kenan Erzurum. İstanbul-2005

24.03.2005 DUYGULAR İÇİMDE TUTSAK KALDILAR. Kenan Erzurum. İstanbul-2005 1 2 24.03.2005 DUYGULAR İÇİMDE TUTSAK KALDILAR Kenan Erzurum İstanbul-2005 3 Eşim Gülsel ve Oğullarım Eser ile Erdem e DUYGULAR İÇİMDE TUTSAK KALDILAR 4 Teknik hazırlık :TÜRDAV Ajans. Kapak Resmi :Kenan

Detaylı

Sivas ın Sesi ANKARA DAKİ SİVAS YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU

Sivas ın Sesi ANKARA DAKİ SİVAS YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU Sivas ın Sesi ANKARA DAKİ SİVAS YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU KAPAKTAKİ RESİM Kapakta genel görünüşünü, ve inşaat durumlarını gördüğünüz, «Sivas Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu» inşaatına başlanmıştır. Arsa...

Detaylı

Merhaba; Sizleri beklettiğimizi biliyoruz. Hatta beklemenin de ötesinde derginin bir daha çıkmayacağı

Merhaba; Sizleri beklettiğimizi biliyoruz. Hatta beklemenin de ötesinde derginin bir daha çıkmayacağı ÇukurovaSanat tan... Merhaba; Sizleri beklettiğimizi biliyoruz. Hatta beklemenin de ötesinde derginin bir daha çıkmayacağı yönünde söylentilerin olduğunu ve bu konuda karamsarlığa düştüğünüzün de farkındayız.

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ HAZIRLAYAN: Seda BİLGİÇLİ 121820023008 DANIŞMAN: PROF.

Detaylı

ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI

ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI Hazırlayan: Cemal ŞAHİN (Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Ankara Temsilcisi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Pir Sultan Cemevi Dedesi) Tel: 0

Detaylı

Ozan Bindebir. - şiirler - Yayın Tarihi: 3.7.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ozan Bindebir. - şiirler - Yayın Tarihi: 3.7.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 3.7.2015 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Kazım Öztürk. - şiirler - Yayın Tarihi: 5.12.2009. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Kazım Öztürk. - şiirler - Yayın Tarihi: 5.12.2009. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 5.12.2009 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

İBLİSTEN DOST OLUR MU?

İBLİSTEN DOST OLUR MU? İBLİSTEN DOST OLUR MU? Rivayet ederler : O Muaviye köşkünde bir bucakta uyumuştu. Köşkün kapısı içerden kilitliydi, çünkü Muaviye halkın gelip gitmesinden yorulmuştu. Ansızın birisi onu uyandırdı. Muaviye

Detaylı

Oyhan Hasan BILDIRKİ. Oyhan Hasan BILDIRKİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ ARAŞTIRMA ALPEREN DİZGİ 0 256 512 75 90

Oyhan Hasan BILDIRKİ. Oyhan Hasan BILDIRKİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ DİL ÇEREZLERİ ARAŞTIRMA ALPEREN DİZGİ 0 256 512 75 90 ARAŞTIRMA 1 2 ALPEREN DİZGİ 0 256 512 75 90 (Söke - Şenpazar) Oyhan Hasan Bıldırki Araştırma Oyhan Hasan Bıldırki Alperen Yayınları 2 Araştırma Dizisi 2 Yazar Dizisi 17 İlk Baskı Yılı 1999 Ocak, Aydın

Detaylı

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete Kitabın Adı Derleyen Dizgi Baskı Cilt Kapak Tasarım Yayın Kurulu : İNEGÖL ŞİİRLERİ : Turhan ŞAHİN : Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete : Ömer Naci ŞAHİNCİ : Ahmet BAYHAN - Turhan ŞAHİN - Ensar MACİT

Detaylı

BU YOLDA. Şiirler. Yunus Zeyrek KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA

BU YOLDA. Şiirler. Yunus Zeyrek KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA BU YOLDA Şiirler Yunus Zeyrek Millî Eğitim Bakanlığı Türk Edebiyatı Dizisi Ankara 1998 KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA Şükür olsun vezni aldık heceden Şâirler içinde yerimiz vardır. Kan verir kaleme gündüz

Detaylı

ŞUURDAN DAMITMALI ŞİİRLERİM

ŞUURDAN DAMITMALI ŞİİRLERİM ŞUURDAN DAMITMALI ŞİİRLERİM İ M Z A Ö mür durmaz,geçer gider. Z aman kalmaz,göçüp gider. Ç aylar akar,nehir gider. E bed ister,uçup gider. l akin gitmez,kalır bir şey. İ nsanlık,iman,fazilet,ihsan. K alır

Detaylı