KAMUDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİNDE HİZMET ENVANTERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN (HEYS) ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMUDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİNDE HİZMET ENVANTERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN (HEYS) ÖNEMİ"

Transkript

1 KAMUDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİNDE HİZMET ENVANTERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN (HEYS) ÖNEMİ Gamze Hicran ÇETİN * Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan bürokrasi işkencesinden hemen hemen herkes şikayetçidir. İşlerin aksamasının en büyük nedenlerinin başında da bürokrasi gösterilmektedir. Ülkemizde kamu bürokrasisinin sorunları temel olarak; yetkilerin üst basamaklarda toplanması, otorite hiyerarşisinin katı olması, gizlilik, siyasi ve idari güç ile uzmanlık gücü arasındaki çatışma, kuralların fazlalığı, takdir yetkisinin daraltılması, rekabetin yokluğu ve bu sebeplerden kaynaklanan verimsizlik şeklinde sıralanabilir. Bu sorunların nedeni olarak da, esas itibarıyla Türkiye'nin siyasal ve yönetimsel rejiminin, yerinden yönetim için yetki devrine fazla açık olmaması gösterilmektedir. Bürokrasi, çoğu kez yetki ve sorumlulukların sağlıklı belirlenmemesinin ve yönetimde merkezileşmenin bir sonucudur. Genellikle, Kamu Yönetiminde etkinliğin artırılması için bürokrasinin azaltılması konusunda görüş birliği olmakla birlikte bürokrasinin azaltılması için Kamu Yönetiminde köklü bir reforma gidilmesi gerektiği de göz ardı edilmemelidir. Bir iş için bir kurumdan diğer bir kuruma, istediğimiz bilgileri elde edemeden ya da işlemi tamamlamadan gönderildiğimizde, çeşitli belgelerden birinin eksik ya da yanlış doldurulduğu gerekçesiyle geri çevrildiğimizde veya bir iş için çok sayıda yönetici ve memurun imzası gerektiğinde, idarenin yapısı, işleyişi ve tabi olduğu norm düzeni yerine genellikle bürokrasiden şikayet edilir. İdarenin yapısındaki sorunlar, eksiklikler ve işleyişte aksamalar yaşandıkça bürokrasi, modern devletlerin sürekliliğini sağlayan kurum olmaktan çıkmakta; kırtasiyecilik, idari yükler, gereksiz maliyetler, vatandaşın memnuniyetsizliğine yol açan bir mekanizma şeklinde bir anlam yüklenmektedir. Ülkemizin kamu yönetimi sisteminde de bu bahsedilen sorunlar kronikleşmiş şekilde fazlasıyla bulunmaktadır. Ülkemizde kamu yönetiminin geliştirilmesi, idari usul ve işlemlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, ulusal refahın ve ülkemizin rekabet gücünün artırılmasının sağlanması için Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme projesi çalışmaları Başbakanlığın koordinasyonunda yürütülmekte ve Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalarla, vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki idari yüklerin(izin almak, form doldurmak, bilgi, belge, rapor vermek gibi) azaltılması ve kırtasiyeciliğin önlenmesi ve hizmet talep eden gerçek veya tüzel kişilere hızlı, kaliteli, basit ve en düşük maliyetle hizmet sunularak vatandaş memnuniyetinin attırılması ile birlikte kamu idarelerinin etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş güvenine dayanan ve şeffaf bir yönetim oluşturmaları hedeflenmektedir. Bir kamu kurumu tarafından verilen belgenin veya elde edilen bilginin diğer kamu kurumları tarafından ayrıca istenmemesi, bu bilgi ve belgelerin bütün kamu kurumları arasında paylaşılması ve bu paylaşımın internet aracılığı ile sunulması çalışmaları yapılmaktadır. Bazı hizmetlerde belge istenilmesi yerine beyan esasına geçilmesi, gereksiz bilgi ve belge istenmesinin önüne geçilmesi, kamu hizmetlerinin hizmet alanlara en yakın birimlerde verilmesi, işlemlerin ilk başvuru yapılan yerde tamamlanması, usullerin sadeleştirilmesi, bürokratik kademelerin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmalarda, kamu idareleri hizmet sunumunda; - Yetki devri yapılması, - Hizmet sunumu için istenen belgelerin azaltılması, * Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Geçici Personel (Mühendis)

2 - Kurum içi ve kurumlar arası yazışmaların gözden geçirilerek hizmet sunum sürecinin kısaltılması, - Kamu hizmet standartlarının tespit edilerek vatandaşa duyurulması gibi hususlar üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmaların hem kalıcı olması hem de bütün kamu idareleri açısından bir düzen içerisinde yürütülebilmesi için hazırlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Bakanlar Kurulu nca tarihinde kabul edilerek tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelikte temel olarak; 1. Kamu Hizmet Envanterinin Hazırlanmasını, 2. Kamu Hizmet Standartları Oluşturulması öngörülmüştür. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından ilk olarak 2006 yılında Hizmet Envanteri çalışmalarına başlamış ve tüm kamu kurumlarına doldurulmak üzere Hizmet Envanteri Tabloları gönderilmiştir. Söz konusu çalışmalarda tablolara kaydedilen hizmetler, belirlenen 32 farklı hizmet türüne göre tasnif edilmiştir yılında hazırlanan Hizmet Envanteri Tablolarındaki eksikliklerin giderilmesi ve daha fazla amaçlarla kullanılabilmesi için 2008 yılında yeniden çalışmalar başlatılmıştır yılında yürütülen Hizmet Envanteri çalışmaları kapsamında yaklaşık hizmet kaydı toplanmıştır. Bu kayıtlar İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Sadeleştirilmesi Projesi, Kamuda Yetki Devri Projesi, Hizmet Standartları Projesi kapsamında kullanılmıştır. Yapılan çalışmaların yayınlanmasıyla; 72 hizmette yetki devri yapılmış, 46 yetki merkezden taşraya, 26 yetki valilik ve bölge müdürlüğünden alt kademelere devredilmiştir. 215 hizmette noter onayı kaldırılarak, 421 değişik belge işlemden kaldırılmıştır. Artık vatandaştan alınan beyan üzerine sabıka kayıtları kurum tarafından temin edilecek, nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi yerine sadece T.C Kimlik numarası istenecektir. Örneğin, huzurevlerine başvuran yaşlılardan, nüfus cüzdanı örneği, ikametgâh belgesi, gelir durumunu gösterir belgenin getirilmesi istenmeyecek, sadece T.C Kimlik numarası istenecektir. Böylece çalışmanın devamında, bazı Kurumların verdikleri hizmetlerde istedikleri belgeler de azaltılacaktır. Ayrıca çalışma sonucunda; 170 kurum yönetmeliğinde yapılan değişiklik yayıma hazırlanmıştır. Görüleceği üzere, bu projelerde Hizmet Envanteri Tablolarının kullanılmasıyla beklenen faydanın elde edildiği görülmüştür. Bu nedenle Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile Hizmet Envanteri Tablolarının bir kere hazırlanıp bırakılması yerine bilgilerin kurumlar tarafından sürekli güncel tutulması ve kurumsal internet siteleri ile e-devlet Kapısı ndan (www.turkiye.gov.tr) yayınlanması zorunlu tutulmuştur. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı kurumlar tarafından hazırlanacak Hizmet Envanteri Tablolarında standardın sağlanması, tablolarda yer alacak bilgilerden en yüksek düzeyde fayda sağlanması, hizmetler arasındaki karşılıklı etkileşimin belirlenmesi ve tüm tabloların tek bir merkezde toplanması amacıyla Hizmet Envanteri Veri Tabanı Uygulamasının geliştirilmesi planlanmıştır yılında tekrar hız verilen proje ile tüm kurum ve kuruluşlarda hizmet girişlerinin tamamlanması için yoğun çalışmalar yapılmıştır. Ancak, zaman zaman kurum teşkilat yapılarında sık sık değişiklik olması ve birim ve iş değişiklikleri nedeniyle süreç kesintiye uğramıştır. İşte bu noktada, kurumlarda standart süreçlerin tanımlanarak uygulanır hale getirilmesi ve hem kişisel inisiyatife dayalı uygulamalar, hem de kurumların dağıtık yapısından kaynaklanan değişkenliklerin engellenmesi konusunda Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminin başarıyla hayata geçirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Mevcut durumda hizmet envanteri sistemi kapsamında kurumlarda ana hizmetlerin sisteme tanımlanması büyük ölçüde tamamlanmış olup, yazılım geliştirmeleri ile kullanıcılar için de büyük kullanım kolaylığı sağlanan veri tabanı hizmet girişlerinin en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

3 Kamuda İş Süreçleri Analizinde Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminin(HEYS) Önemi Kamu hizmetlerinin ya da idarenin basitleştirilmesi; idari düzenlemelerin temel hedefleri korunurken, idari süreçlerin etkinleştirilerek vatandaş, iş dünyası ve kamu yönetiminin birlikte çalışma ve uyum maliyetlerinin azaltılması için mevcut düzenlemelerin yeniden yapılandırılması sürecidir. Kamuda bürokrasinin azaltılması, gerekli yerlerde yeniden yapılandırmanın sağlanması ve hizmet kalitesinin arttırılması için iş süreçleri modelleme, kurumların süreçlerini yeniden tasarlamak, yaygınlaştırmak, etkinleştirmek ve süreç otomasyonunu sağlamak gibi amaçlarla kullanılan bir araçtır. Süreç modelleme yöntemleri, mevcut süreçleri daha iyi anlamak, sorunları ortaya çıkarmak için kamuda iş süreçlerinin analizini yapmak ve olması gereken süreçleri belirlemek için gereklidir. Son yıllarda süreç modelleme faaliyetleri özel sektörde olduğu gibi kamu kurumları tarafından da sıklıkla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İş süreçleri kurumlarda kurumsal stratejiler, kalite yönetimi ve bilgi sistemleri ile ilişkili temel bir yapıdır. Kurumun süreçlerinin yeniden oluşturularak kullanılabilmesi, hem işgücünden tasarruf edilmesini hem de gereksiz işlerin azaltılmasını sağlayacaktır. İdari yükler, ülkelerin refah düzeyini düşürmekte, rekabet düzeyini azaltmakta, kaynakların ve iş gücünün verimsiz kullanımına ve zaman kaybına neden olmaktadır. Bunların yanında idari yükler, toplumun düzenlemelere uyumunu zorlaştırmakta, mevzuatın uygulanma düzeyini düşürmekte, düzenlemelerin temel sosyal ve iktisadi amaçlarıyla da uyuşmamaktadır. İş süreçlerinin standart halde tanımlanması, işletilmesi ve iyileştirilmesi ile kanun ve yönetmeliklere uygunluk, verimlilik, azalan bürokrasi ve performans odaklılık sağlanacak, iş süreçleri kurumsal hafıza ve kurumsal öğrenmeyi geliştirdiği için hizmet kalitesi artışında da önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye de kamu kurumlarında iş süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi konusundaki istekliliğe rağmen bunu destekleyecek mevcut yapısal yöntemlerin eksikliği nedeniyle çalışmalardan beklenen verim alınamamakta ve bu durum da gereksiz iş tekrarlarına yol açabilmektedir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki süreç modellemeleri farklı kişiler tarafından farklı şekillerde gerçekleştirilmektedir. Süreç tanımları, tanımlamayı yapan kişinin yaptığı işlere ve bakış açısına göre değişmekte, dolayısıyla farklı açılardan bakılan süreçler farklı şekilde tanımlanabilmektedir. İş süreçleri modellemede ortak bir dil ve gösterim kullanımı sadece uygulamayı gerçekleştiren kurum içinde değil, birbiri ile entegre olmuş kurumlar arasında da büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle de öncelikle kurumların mevcut durumda kurum bünyesinde yer alan tüm hizmet envanterlerinin tanımlanması ve buradan yola çıkılarak iş süreçlerinin doğru bir şekilde analiz edilerek süreç iyileştirmeyi gerçekleştirecek iş modellerinin oluşturulabilmesi gereklidir. Bu aşamadan sonra birbiri ile çalışan kurumlar arasındaki iş süreçlerinin mevcut durumlarının ne olduğu ve nasıl olması gerektiğinin çalışması yapılabilecektir. İşte bu noktada kurumların tüm hizmetlerinin kayıtlı olacağı Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS)nin ne kadar önemli olduğu açığa çıkmaktadır. Envanter çıkarmak, basit nitelikteki bir işletmenin bile mutlaka yapması gereken bir iş ise, devlet gibi bir yapının sunmuş olduğu hizmetlerin envanterinin çıkarılması kadar doğal ve gerekli bir husus yoktur. Ne var ki devlet gibi büyük bir organizasyonun asla özel sektör gibi yönetilemeyeceği ya da benzer bir örgütlenmeye sahip olamayacağı düşünüldüğünde, envanterin kamudaki uygulaması da hizmet envanteri olarak karşımıza çıkmaktadır (Karagöz, 2013). HEYS in başarıya ulaşması, kamu için belki de en önemli hedeflerden biri olan bürokrasiyi azaltacak etkin hizmet süreçlerinin belirlenmesinin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Tüm Kurumların iş süreçlerinin ve birbirleriyle olan entegrasyon noktalarının iyi analiz edilebilmesi için Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (Hizmet Envanteri Veri Tabanı projesi) temel teşkil etmektedir.

4 Çünkü tüm hizmetlerin tanımlandığı ortak bir veri tabanı olmadan bu bilgilerin elde edilmesi ve sağlıklı bir analiz yapılması mümkün olmamaktadır. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından geliştirilen "Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi" nde, kamu kurumlarında sunulan tüm hizmetlerin tespit edilmesi için, kurum içi, kurumlar arası, özel sektör ve vatandaşa sunulan, tüm ana ve yardımcı hizmetler tek bir veri tabanı üzerinde tanımlanmaktadır. İşte iş adımlarına göre yapılan bu hizmet tanımlamalarından çıkarılacak iş süreçlerinin değerlendirilmesi sonucunda kamuda yapılan işlemlerin hızlandırılması, bürokrasinin azaltılması, hizmetlerin daha kaliteli sunulması ve bu hizmetlerin elektronik ortamda yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde kamu hizmetlerine başvuracaklara, bu başvurularını nereye ve hangi belgeler ile yapacakları gösterildikten sonra ortalama ne kadar sürede hizmetlerini alabilecekleri bilgisi verilmektedir. Ayrıca söz konusu başvurunun alınmasından sonraki süreç kurum içi ve kurum dışı yazışmalar ile paraf listesi aracılığıyla açıklanmaktadır. Yani kısaca Hizmet Envanteri çalışması ile kamuda şeffaflaşma sağlanacaktır. Kamu kurumu sistemlerinin şeffaf hale gelmesi, ama aynı zamanda daha hızlı hizmet vermesi ihtiyaçlarının bir araya gelmesi, sık değişen kanun ve yönetmeliklere uygunluğu sürekli kılmayı zor hale getirmiştir. Hızlı değişen sistemler, süreçler arası çelişkileri ortaya çıkarabilmektedir. Değişen kamu sistemleri nedeni ile sürekli iyileştirilen yüksek hizmet kalitesi zorunlu hale gelmiştir. Bu da kamu kurumlarında verimli ve tekrarlanabilir süreçler işletme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Süreçlerin bu şekilde sürdürülebilmesi, süreçlerin tanımlı hale gelmesi ve birbirleri arasındaki çelişkilerin ve verimsiz noktaların ortaya çıkarılması ile mümkündür. Dinamik ve verimli süreç işleyişlerinin sürekli kılınabilmesi için bilgi sistemlerindeki süreçlerin de hızlı şekilde uyumlandırılabilmesi gereklidir. Dolayısıyla, hizmet envanteri yönetim sisteminin dinamik bir proje olması ve kurumlar tarafından sürekli güncel tutulması gerek teşkilat yapısında, gerek kurum ve birim içi iş değişikliklerinde ve gerekse mevzuat değişikliklerinde bilgilerin hemen güncellenmesini sağlayacak ve böylece süreç entegrasyonları ve bu sisteme bağlı diğer projeler için sağlıklı bir veritabanı oluşturacaktır. Böylelikle kurumlarda bilişim sistemlerinin iş süreçlerini destekleyecek şekilde geliştirilmesinin de önemi ortaya çıkmaktadır. Bu sistemde öncelikle kamu kurumlarında verilen tüm hizmet ve faaliyetlerin yasal dayanakları, başvurulu bir hizmetse başvuruların nereye ve hangi belgelerle yapılacağı, iç ve dış yazışmaların amacı ve bu yazışmaların yapıldığı yerler, yapılan işlerin minimum ve maksimum süreleri girileceğinden, Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi bu sisteme bağlı Hizmet Standartları Yönetim Sistemi, Devlet Belge Yönetim Sistemi gibi diğer önemli sistemlerin altyapısını oluşturacaktır. Bu nedenle, verilerin doğru ve eksiksiz girilmesi diğer tüm sistemler için temel altyapıyı ve hizmetlerin etkinliği için sürelerin yeniden belirlenebilmesini sağlayacaktır. Hizmete ilişkin bu veri tabanından çekilecek ve özellikle hizmetlerin tamamlanma sürelerini kapsayan bilgilerle hizmet standartları tabloları oluşturularak kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfalarına link verilecektir. Hizmetler arasındaki bağlantının ortaya konulmasında ve iş süreçlerinin tespit edilebilmesinde kurum içi ve kurum dışı yazışmalar ile başvuruda istenen belgelerin büyük önemi bulunmaktadır. Başvurularda istenen belgeler, söz konusu belgenin düzenlendiği hizmet ile başvurusunda istenen belge arasında bağlantı kurmaktadır. İşte bu noktada, Devlet Belge Yönetim Sisteminde başvuruda istenen belgelerin, hizmet sonunda düzenlenen belgelerin hangileri olduğunun tanımlanması ve HEYS ile bağlantılı çalışmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde kurum içi ve kurumlar arası yapılan yazışmalarda, yazının gönderilmesine neden olan hizmet ile yazının muhatabı birimde/kurumda yazı gereğince yapılan hizmet arasında bağlantı sağlamaktadır. Öncelikle kurum içinde birimler arasında yapılan yazışmalardan birbiriyle bağlantılı olan hizmetler ve işlem adımları tespit edilerek kurum içi iş süreçleri çıkarılabilecektir. Bunun ardından HEYS de kayıtlı hizmetlerde karşılıklı dış yazışma yapan kurumların birbirleri ile yapacakları hizmet eşleştirmesi yolu ile kurum dışı süreç entegrasyonu sağlanacaktır. Böylece kurum içi/dışı süreç entegrasyonu tamamlandığında başta bürokrasinin azaltılması olmak üzere kamu hizmetlerinin sunumunun geliştirilmesinde bütüncül bir anlayışa ulaşılacaktır.

5 Sonuç olarak Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi ile 1- Kamu hizmetlerine ilişkin süreçlerin belirlenmesi ve kurum içi/dışı hizmet süreçlerinin tespit edilmesi, 2- Belirlenecek süreçlerin aksamasına sebep olabilecek alt süreçlerin tespit edilmesi, 3- Hizmetler arasındaki bağlantılar ortaya konularak, birbirleri arasındaki interaktif etkileşimin tespit edilmesi ve böylece bürokrasinin azaltılması sağlanarak vatandaşın kapı kapı dolaşmasının engellenmesi, 4- Hizmetlerin sunumunda izlenen süreçlerin, tamamlanma sürelerinin, mevzuat dayanaklarının tanımlanmış olması ve geliştirilecek raporlama teknikleri aracılığıyla kamu hizmetlerinde basitleşme ve sadeleştirilme çalışmalarının yapılabilmesi, 5- Hangi mevzuatın hangi hizmetlere dayanak teşkil ettiğinin ve yetersiz kalan veya mevzuat dayanağı bulunmayan hizmetlerin tespit edilmesi, 6- Sunulan kamu hizmetlerinin ortalama tamamlanma süreleri ile varsa mevzuatındaki en geç tamamlanma sürelerinin karşılaştırılarak kamu hizmetlerinin sunumunun hızlandırılması sağlanacaktır. KAYNAKÇA KARAGÖZ Uğur, Kamu Sektöründe Yeni Bir İnovasyon Girişimi: Hizmet Envanteri Veri Tabanı (HEVT) Projesi, Türk İdare Dergisi, Haziran 2013, Sayı:476 arlar (http://www.kentegitim.com.tr/?p=474)

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

TÜRKİYE DE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI

TÜRKİYE DE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI TÜRKİYE DE SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ EYLEM PLANI Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da önemle vurgulandığı üzere, kamu yönetiminde insan kaynaklarını, yönetsel

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI UZMANLIK TEZİ Sevin SEVİNÇ ÜNSAL Ankara - 2007 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.....i

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı