Fâiz (Kerkük, Kerkük, 1897)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fâiz (Kerkük, 1834 - Kerkük, 1897)"

Transkript

1 Fâiz (Kerkük, Kerkük, 1897) Şeyh Abdurrahman Hâlis'in ortanca oğludur. Asıl adı Abdulkadir, mahlası Fâiz'dir. H.1259 (M.1834) yılında Kerkük'te doğdu ve ömrünün tamamını Kerkük'te geçirerek, H.1315 (M.1897) yılında vefat etti. Medrese tahsili görerek Türkçe, Farsça ve Arapça öğrendi. Hayatını daha çok ibâdetle geçirdi ve boş vakitlerini edebiyata verdi. Çocukluğundan itibaren, babasının yolunu tutarak, dünya nimetlerine değer vermedi ve babasının tekkesinde hizmet verdi. Hayatı bir takım menkıbelere ve fıkralara da konu olan Şeyh Faiz, Kerkük Türkmen edebiyatı tarihi içinde seçkin bir yere sahiptir. Ata Terzibaşı'ya göre, Fuzûlî'den sonra Irak Türkmen edebiyatı içinde, yerli zevk ve ahengi terennüm eden en güçlü şair sayılır. Parlak manzumeler ve zevkli beyitler inşâd eden Faiz, lekesiz, arızasız ve tekellüfsüz güzel örnekler vererek, şiir vadisinde büyük başarı sağlamıştır. Çağdaşı olan Safî ile de aralarındaki muşaare (karşılıklı şiir söyleme) edebiyat çevrelerinde zevkle okunan manzumelerdir. Şair Nefî'nin ünlü Rebîiyye kasidesine karşı yazdığı Bahariye naziresinde, nazım gücü ve divan edebiyatı geleneği açısından üstün bir çizgi tutturmuştur. Divan edebiyatının en zor nazım türünde büyük bir basan sağlamıştır. Türkçe ve Farsça şiirleri, bir divan oluşturacak kadar varsa da, Fâiz'in şiirleri yine de sınırlı ölçüde günümüze ulaşmıştır. Ancak kalite yönünden bu şiirler, büyük değer taşımaktadır. Buna rağmen Fâiz'in şöhreti, maalesef mahallî sınırlan aşmamıştır. Kaynakça: Ata Terzibaşı, Kerkük Şairleri, 2. cilt, Kerkük, 1968, s ; A. Terzibaşı, "Kerkük Şairlerinden Fâiz'in Sanatı", Kardaşlık, 7/12, Nisan 1968, s ŞİİRLERİ Bahariye (Ata Terzibaşı, a.g.e., s.90-94) Nevrûz-i sultani yine cem' etdi güllerden haşem Çekdi ser-âser âleme sultan-sıfat ceyş ü alem Sermâyı katletdi tamam aldı şitâdan itkikam Rûy-i zemîni etdi ram ceyş-i hazâna verdi rem Sultan nevruz, güllerden yine bir ordu toplayıp bütün âleme asker ve sancak çekti. Soğuğu katledip kıştan intikam aldı. Bütün yeryüzünü ele geçirip, hazan askerini korkuttu.

2 Areste oldu hep çemen sepdi sabâ müşg-i haten Bütün bahçe süslendi. Saba rüzgârı Haten miskini Dökdü bulut dürr-i aden her yerde "şükren li'1-kadem" her yere serpti. Baharın gelişine şükür için bulut Aden incilerini döktü. Serdi zemîn ahzar bisat oldu zemâne pür neşât Dünyada her viran ribât oldu hased-bahş-i irem Yeryüzü yeşil halı serdi, her yer neşeyle doldu. Dünyadaki her viran yapı İrem bahçelerini kıskandıracak şekle döndü. Çekdi şükûfe bağa raht avizeler açdı diraht Çiçekler bahçeyi süsledi, ağaçlar avizeler gibi çi- Gül gül-bün üzre kurdu taht mânend-i şâh-ı muhteşem çeklendi. Gül, muhteşem bir şah gibi gül fidanı üzerine taht kurdu. Gösterdi çiçekler cemâl sürh ü sefîd ü zerd ü al Her birisinde zü'1-celâl dere eylemişdir çok hikem Nergis elinde câm-ı zer her nâzın tergîb eder Yani ki ey ehl-i nazar işret bu demdir muğtenem Süsen dahi açmış zeban bâ-harf ü savt u bâ-dehân Ariflere eyler beyân esrâr-ı vahdet dem-be-dem Sünbül misâl zülf-i yâr olmuş sabâdan tarumar Gülzâr-ı dest ü küh-sâr tîbinden olmuş müşg-i şem Bu mevsim olmuş îş-i âm meydir helâl ü gam haram Herkes alubdur deste câm işreldedir mânend-i Cem Meşgul herkes sohbete kim sâdelerle ülfete Sarf eyliyor hep işrete herkimde var birkaç direm Hep cilvede meh-pâreler vuslatda sahip pareler Müflis olan can-pâreler hasretle mehmûm-i derem Çiçekler kırmızı, sarı, yeşil, mavi yüz gösterdiler. Her birinde Allah çok hikmetler toplamıştır. Nergis, elindeki sarı kadehle orada bulunan herkeşle arzu uyandırır. İşte, ey görmesini bilen, eğlence şimdi başlıyor, bunu ganimet bil. Süsen de ağzını açmış,' sesli sesli her an birlik sırrını ariflere açıklar. Sevgilinin saçı sümbül gibi rüzgârdan dağılmış. Gülbahçesi, ovalar ve dağlar misk kokularıyla dolmuş. Bu mevsim, eğlence zamanı olmuş; mey helal, gam haramdır. Herkes eline kadeh alıp, Cem gibi işretdedir. Her kimde birkaç dirhem para varsa sevdikleriyle sohbete, eğlenceye sarf ediyor. Ay yüzlüler hep naz yapıyor, fara sahipleri sevdiğine kavuşmuş, müflis olan can alıcılar özlemle para endişesindeler. Mînâ bağalda elde câm sahraya çıkmış hâs u âm Zengin, fakir elinde kadehle meydanlara gezmeye Hep pür sürür u şâd-kâm zevk ü safa çok hüzün kem çıkmış. Neşe, mutluluk, zevk çok, üzün İti az. Her sû sedây-ı cenk ü nay olmuş cihan pür huy-i hay Her taraf çeng ve neyin sesiyle inliyor, bütün cihan Bölük bölük alay alay raksân-ı tâbân gonçe-fem hay huyla dolmuş. Işıltılı dansçılar, gonca dudaklılar bölüm bölük,alay alay. Hep rakısda meh-pâreler parmakda zer çarpâreler Göklerdeki seyyareler olmuş sedasından asam Bu mevsim-i ferhunde-pey devletde olsun iki şey Birisi kaç hum köhne mey biri de bir sâde sanem Bir sâde olsun müşg-bû hurşîd-i talât mâh-ı rû Pakize dâmen-i nîk-hû mestur ola nâ-müttehem Bir sâde süslü nâzenîn pantolu dar zayyik potin Paltosu kısa tasurîn alafıranga muntazam Parmaklarında sarı zillerle ay parçaları hep dansediyor. (köklerdeki gezegenler sesinden sağır olmuş. Bu mutluluk, neşe mevsiminde devlette iki şey olsun. Birisi eski şarap, biri de genç bir güzel. Güzel kokulu, aydınlık yüzlü, iyi huylu, namuslu bir genç olsun. Bir sade süslü nazlı güzel, dar pantolu, dar polinli, paltosu kısa, görünüşü muntazam.

3 Bir sâde reşk-i âfitâb geh buse versin geh şarâb Hem işve bilsün hem itâb hem mihribân hep pür sitem Hem sâde hem pür mekr ü fen ince miyân gonçe-dehen Çeşminde bin milyon fiten zülfünde yüz milyar hem Hurd üstühân u dolgun ne çok semîz ne çok zebûn Ne kısa boylu ne uzun bel mutedil ser tâ kadem Hoş tâb 1 hoş avaz ola işve-ger ü tannâz ola Raks etmede mümtaz ola bilse fünûn-i şiir hem Ol dem ki eyler iktizâ ya buse ya mey ya neva Ya raks ola bâlâ bâlâ lâ demesün illâ na'âm Ol ki ele alsun ayağ raks ile atsun kaç ayağ Oldukda meyle ter dimağ saz eylesün şi'r ü neğem Şi'r okusa bazen mesnevi yâni kelâm-ı manevî Geh-i Türkçe geh Pehlevî geh Nefî ü geh Muhteşem Olsun mekânda bir otağ her bir çehâr etrafı bağ Hep olsun esbâb-ı ferağ dâhilde hâzır mültezem Hizmetçi ü hân-ı kebâb mînâ u ahbâb ü şarâb Hem de bulunsun kaç kitâb bir dahi ud u zîr ü bem Amade esbâb-ı tarab hem câm-ı mey hem bûs-i leb Der beste olsun rûz ü şeb gayr olur rahet-i etem Bu devlete nail olan oldur şehinşâh-ı zaman Cemşîd-i Dârâ pâsıbân Kavûs şâh-ı muhterem Nezdinde anın cem nedir şehinşâh-ı a'zâm nedir Asâf nedir Hâtem nedir kinidir Süleyman pür hadem Sus etme Faiz güft ü gû böyle muhali arzu Bir hülyadır sence bû sen kande kande bu nî'em Şimdi ki İsâ-veş nesîm ihya eder azm-i remîm Meysiz oturma ey nedîm yoksa çekersin çok nedem Güneşi kıskandıracak bir güzel, bazen öpsün, bazen şarap versin. Hem işve bilsin, hem nazlansın, hem sevsin hem de sitem dolu olsun. Hem sade, hem hile ve oyun dolu; ince belli, gonca dudaklı, gözünde milyonlarca can alıcı, fitne bakışlar, saçta yüz milyar kıvrım. Ne şişman, ne zayıf, ne uzun, ne kısa boylu, baştan ayağa münasip vücutlu.. Hoş yaratılışlı, güzel sesli, nazlı ve kurnaz olsa, çok güzel dans etse, şiir de bilse. Bazen öpücük verir, bazen şarkı söyler, bazen dans eder. Hayır demesin, hep evet desin. Eline kadeh alsın, dans etsin. Şarapla sarhoş olunca, şiir ve şarkı söylesin. Bazen Türkçe, bazen Farsça, bazen Nef'î'den, bazen Muhteşem'den, bazen manevî söz olan mesnevîden okusa. Dört bir tarafı bahçe olan bir çadır olsun. İçinde lüzumlu olabilecek her eşya bulunsun. Hizmetçi, kebap dolu sofra, şarap, dostlar, birkaç kitap, ud ve saz bulunsun. Mutluluk kaynağı olan şarap kadehi ve öpücükler hazır. Gece gündüz kapı kapalı olsun. Artık tam rahat olur. Bu devlete kavuşan zamanın şahlar şahıdır. Cemşîd-i Dara, gece bekçisi Kavuş, muhterem şah tır. Onun nezdinde Cem, en büyük şahlar nedir? Asaf, Hâtem ne olurlar, Süleyman kinidir? Hepsi adeta birer hizmetçidir. Faiz sus, boş konuşma, bu imkansız şeyleri arzu etme. Bu bir rüyadır. Sen nerede, bu nimetler nerede? İsa gibi, çürümüş kemiği canlandıran şu zamanda, ey dost, içkisiz oturma, yoksa çok pişman olursun. Meydir hayat efzây-ı rûh verür içine ömr-i Şarap, can artırır, sana Nuh'un ömrünü verir. Bir Nûh Açar ferahdan bin fütûh sedd-i kederdir def'-i gam ferahlık kapısını açar, keder ve gamı yok eder. Mey kalbi pür tevhîd eder sailleri cemşîd eder Zerreleri hurşîd eder eyler nemi kibriyle yem Şarap kalbi birliğe yöneltir, şüphesi olanları Cemşîd eder. Zerreleri güneş, büyüklüğüyle nemi deniz haline getirir.

4 GAZELLERİ Gazel 1 (Ata Terzibaşı, a.g.e., s.95) Eylemiş hat bir kaş iki gamze-yi hûnhâr üç Aklımı aşüfte bir mecruh iki bimâr üç Perçem ü ebru ü zülf-i siyahında müdâm Muzmer olmuş mâr bir akreb iki cerrar üç Ahu ü tavus ü âhûdan harâc-ı bâc ahır Gerdenin bir nâzın iki şîve-yi ref târ üç Akl u hûş u sabrımı yağma u târâc etdiler Püskülün bir çefyen iki cepken-i zerkâr üç Sahn-ı gülşende benim tek kadd-i mûy dalma Aşık olmuş serv bir tûbâ iki gülnâr üç Kâkül ü hâl ü hattın vasfıyla can hükmündedir Mülk-i Çîn bir hıtta-yı Mâçîn iki Tatar üç Arız u ebriiy-ı rûyinden demâdem aks alur Kabe bir mihrâb iki puthâne-yi Ferhâv üç Bir hattın, iki kaşın, üç kan dökücü yan bakışın, aklımı bir deli, iki yaralı, üç hasta eylemiş. Perçemin, kaşın ve siyah saçında daima yılan bir, akrep iki, üçüncü olarak da bir ordu gizlenmiş. Ceylan, tavus ve çil kuşundan, bir gerdanın, iki nazın, üç nazlı nazlı yürüyüşün haraç alır. Saçın bir, vücudun iki, altın işlemeli cepkenin üç, aklımı, sabrımı, kararımı yağmaladılar, daima dağınık ettiler. Gülbahçesinde, senin kıl gibi boyuna, benim gibi selvi bir, tuba iki, gülağacı üç, âşık olmuş. Kâkül, ben ve yüzdeki tüylerimin vasfıyle, Çin ülkesi bir, Maçin şehri iki, Tatar diyarı üç can hükmündedir. Yanağından ve kaşlarından Kabe bir, mihrab iki, Ferhâr adlı putevi her an aks alır. Fâiz'i rencûr u bimâr ü perişan etdiler Aşk bir cevr-i rakib iki firâk-ı yâr üç Gazel 2 (a.g.c, s ) Fâiz'i, aşk bir, rakibin çevri iki, sevgilinin ayrılığı üç, seni yaralı, hasta ve perişan ettiler. Ne kesb-i mal içün sa'y ü ne câhe rağbetim vardır Kanaat çok yaşasun sayesinde râhetim vardır Yok ise genc-i mâlım hükümrân-ı mülk-i irfanım Sevâd-ı a'zâm fakriyle kenz-i vahdetim vardır Şikeste kâsemi hân-ı şaha vermem kâsemde Taâm-ı emıı ü asâyîş gibi bir nimetim vardır Perîşân-ı rüzgâr u nâtuvan isem de dilşâdım Bu haletlerle çeşm ü zülf-i yâre nisbetim vardır Reîs-i meclis-i rindân isem meyhanede n'ola Emektarım o bâb-ı âl-îye çok hizmetim vardır Kader âhir beni sevk etdi iklim-i hârâbata Ne çâre ol yerin suyunda elbet kısmetim vardır Hevâ u hırs u nefse eki ü şürbe Fâizâ kulsun Utan bunca esaretle deme hürriyetim vardır Ne mal kazanmak için çabam, ne mevkiye rağbetim vardır? Kanaat çok yaşasın, onun sayesinde rahatım vardır. Hazinem yoksa da irfan ülkesinin hükümdarıyım. Mekke şehrinin fakirliğiyle, birlik hazinem vardır. Kırık kâsemi şahın sofrasına değişmem. Tabağımdaki yemekte, emniyet ve huzur gibi bir nimetim vardır. Zamanın perişanı ve güçsüzü isem de sevinçliyim; bu durumumla sevgilinin gözlerine ve zülfüne karşı nispet yapmaktayım. Meyhanede sarhoşların meclisinin başkanı isen şaşılır mı? O yüce kapının emektarıyım, çok hizmetim vardır. Kader, sonunda beni meyhaneye sevk etti. Ne çâre, o yerin suyunda elbet bir kısmetim vardır. Ey Faiz, dünya nimetlerine, his ve nefse, yemeğe, içmeye kul olmuşsun. Bunca esaretle özgürüm deme, utan.

5

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI - II DERS NOTLARI 2. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com Şeyhî Divân edebiyatının kuruluş devrinde önde gelen şairlerdendir. Asıl ismi Yûsuf Sinanüddindir.

Detaylı

BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI

BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI BÂKÎ VE NEDÎM İN GAZELLERİNDE SEVGİLİDEKİ GÜZELLİK UNSURLARI Hazırlayan: Fatma KANDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Mine YEŞİLOĞLU Lisansüstü eğitim,öğretim ve sınav yönetmeliğinin Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

UNKNOWN GHAZALS OF HAYÂLÎ BEY

UNKNOWN GHAZALS OF HAYÂLÎ BEY - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 921-946, ANKARA-TURKEY HAYÂLÎ BEY İN BİLİNMEYEN GAZELLERİ Savaşkan Cem BAHADIR * ÖZET

Detaylı

Necâtî Beğ in Şiirlerinde Yer Adları

Necâtî Beğ in Şiirlerinde Yer Adları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2009, Sayı:20, ss.135-154. Necâtî Beğ in Şiirlerinde Yer Adları Selami TURAN ÖZET 15. yy. Klâsik Türk şiirinin önemli simalarından olan Necâtî,

Detaylı

NEDİM DİVANI NDAKİ GİYİM KUŞAM VE SÜSLENMEYLE İLGİLİ UNSURLAR

NEDİM DİVANI NDAKİ GİYİM KUŞAM VE SÜSLENMEYLE İLGİLİ UNSURLAR 261 NEDİM DİVANI NDAKİ GİYİM KUŞAM VE SÜSLENMEYLE İLGİLİ UNSURLAR * BATİSLAM, H. Dilek TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Edebî eserlerde eski kültürümüzde ve sosyal hayatta özel bir önem verilen giyim kuşam ve süslenmeyle

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI - I DERS NOTLARI 2. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com Divan Edebiyatına Ait Bir Eserin İncelenmesi Şekil Yönünden 1. Nazım şekli Nazım şeklini

Detaylı

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Çeviren: Dr. Mehmet Marufi Samsun 2005 2 3 1- Halkı Tanrı ya çağırınız ve insanları Melei A lâ nın tavır ve davranışına davet ediniz. Yetimlere şefkatli baba,

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

TÜRKÜLERDE GEÇEN TÜRKİYE DIŞINDAKİ YER İSİMLERİ

TÜRKÜLERDE GEÇEN TÜRKİYE DIŞINDAKİ YER İSİMLERİ 251 TÜRKÜLERDE GEÇEN TÜRKİYE DIŞINDAKİ YER İSİMLERİ DURSUNOĞLU, Halit-GÜLERYÜZ, Şebnem TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET İnsanlar ve topluluklar arasında ortak dillerden biri de müziktir. Bu dil aynı ya da yakın coğrafyaları

Detaylı

AHMED PAŞA NIN ELİMDEN NE GELİR REDİFLİ İKİ GAZELİ VE DİVAN EDEBİYATINDA ÇARESİZ ÂŞIK İMAJI

AHMED PAŞA NIN ELİMDEN NE GELİR REDİFLİ İKİ GAZELİ VE DİVAN EDEBİYATINDA ÇARESİZ ÂŞIK İMAJI - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, p.1679-1696 TURKEY AHMED PAŞA NIN ELİMDEN NE GELİR REDİFLİ İKİ GAZELİ VE DİVAN EDEBİYATINDA

Detaylı

----{ kutupyıldızı kitaplığı }---- 55 OSMANLI DA SEKS. Sarayda Gece Dersleri. Murat Bardakçı

----{ kutupyıldızı kitaplığı }---- 55 OSMANLI DA SEKS. Sarayda Gece Dersleri. Murat Bardakçı ----{ kutupyıldızı kitaplığı }---- 55 OSMANLI DA SEKS Sarayda Gece Dersleri Murat Bardakçı İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM YAZIN AVRATLARA, KIŞIN OĞLANLARA 2. BÖLÜM BAHNAMELER: CİNSELLİĞİN İLMİ 3. BÖLÜM OSMANLI EŞCİNSEL

Detaylı

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ Colour Symbolism And Three Colours of Sheihk Gâlib Doç. Dr. Ali YILDIRIM * ÖZET Renkler, nesne ve olayları tanıma, tanıtma ve bildirmede insanların kullandığı

Detaylı

NEV Î NİN BAHAR ve KIŞ İLE İLGİLİ İKİ GAZELİ

NEV Î NİN BAHAR ve KIŞ İLE İLGİLİ İKİ GAZELİ NEV Î NİN BAHAR ve KIŞ İLE İLGİLİ İKİ GAZELİ Dr. M. Nejat SEFERCİOĞLU 1[1] e-kaynak: http://www.geocities.com/msefercioglu/makaleler/nevininikigazeli.htm Nev î, Dîvan edebiyatımızın İran edebiyatının tesirinden

Detaylı

İBLİSTEN DOST OLUR MU?

İBLİSTEN DOST OLUR MU? İBLİSTEN DOST OLUR MU? Rivayet ederler : O Muaviye köşkünde bir bucakta uyumuştu. Köşkün kapısı içerden kilitliydi, çünkü Muaviye halkın gelip gitmesinden yorulmuştu. Ansızın birisi onu uyandırdı. Muaviye

Detaylı

mustafa özer sis ve selva

mustafa özer sis ve selva sis ve selva mustafa özer 1 sis ve selva İçindekiler bir zaman idi şiirlerden... 7 rüya gören evler var bu ülkenin... 9 verevine kesilen kanların öyküsü... 11 geceler yalnız kalmasın diye... 14 gece işçileri...

Detaylı

MİHRÎ HATUN DİVANI NDA ŞEHİR METHİYESİNE BİR ÖRNEK: LÂDİK AN EXAMPLE OF URBAN LAUDATORY-POEM IN MIHRÎ HATUN S DIWAN: LÂDIK

MİHRÎ HATUN DİVANI NDA ŞEHİR METHİYESİNE BİR ÖRNEK: LÂDİK AN EXAMPLE OF URBAN LAUDATORY-POEM IN MIHRÎ HATUN S DIWAN: LÂDIK MİHRÎ HATUN DİVANI NDA ŞEHİR METHİYESİNE BİR ÖRNEK: LÂDİK AN EXAMPLE OF URBAN LAUDATORY-POEM IN MIHRÎ HATUN S DIWAN: LÂDIK Selami TURAN * Özet Bir şehri veya şehrin güzellerini tasvir etmek amacıyla yazılan

Detaylı

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 2 Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 3 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi., kişilik bilincine ulaştıktan sonra

Detaylı

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20 Yıl: 2 Sayı: 20 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Ağustos 2008 Bir milletin yükselmesi ancak iki şey iledir: Biri milleti bir araya toplayan birlik ruhuna yöneliş, diğeri istiklâl ve hâkimiyete olan arzusudur.

Detaylı

ON SEKİZİNCİ YÜZYILDAN BİR KIRKAMBAR: ELÎFÎZÂDE FEYZÎ MECMUASI * ÖZET

ON SEKİZİNCİ YÜZYILDAN BİR KIRKAMBAR: ELÎFÎZÂDE FEYZÎ MECMUASI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 833-877, ANKARA-TURKEY ON SEKİZİNCİ YÜZYILDAN BİR KIRKAMBAR: ELÎFÎZÂDE FEYZÎ MECMUASI * Fatma BÜYÜKKARCI YILMAZ

Detaylı

Hz. YUNUS EMRE Şiirleri

Hz. YUNUS EMRE Şiirleri Hz. YUNUS EMRE Şiirleri KARA TOPRAĞIN ALTINDA Teferrüç eyleyu vardım, sabahın sinleri gördüm Karışmış kara toprağa, şu nazik tenleri gördüm Çürümüş, toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinhan Boşanmış damariakmış

Detaylı

İFLASI SABİT OLUNCAYA KADAR

İFLASI SABİT OLUNCAYA KADAR İFLASI SABİT OLUNCAYA KADAR Evsiz barksız, kimsiz, kimsesiz bir müflis vardır. Zindana düşmüş, amansız bağlara giriftar olmuştu. Bir bahane bulup zindandakilerin yiyeceklerini yerdi. Tamahı yüzünden halkın

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ ĐÇĐNDEKĐLER Đçindekiler... 5 Önsöz... 7 Dipnotlar hakkında açıklama... 9 MEVLÂNA'NIN HAYATI VE ESERLERĐ... 10 1. ĐNSAN... 19 1.1. Đnsanın yaratılışı...

Detaylı

BİRLİK BİLİNCİ. Sayı 3 2011

BİRLİK BİLİNCİ. Sayı 3 2011 YOGA SİMURG BİRLİK BİLİNCİ Sayı 3 2011 Kimi büyük yaradılışta olanlar vardır ki, onlar yalnız bağlı oldukları topluma değil, bütün insanlığa kalplerini ve ruhlarını açık tutarlar. 1 Hazırlayan: Sabiha

Detaylı

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT

AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT I Kitabevi AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT Tıpkıbasım ve çeviri Hazırlayanlar Dr. Mustafa Tatcı Dr. Musa Yıldız III ÖN SÖZ Celvetî tarîkinin Pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Ahmet Burhanettin Sivaslı

Ahmet Burhanettin Sivaslı Ahmet Burhanettin Sivaslı (Sivas, 1345 - Sivas, 1398) Burhanettin Sivaslı Ebulfeth Ahmet İbni Muhammet; şair, alim, devlet adamı ve komutan olarak tarihte iz bırakmış bir şahsiyettir. Onun ataları Orta

Detaylı

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Akademi Mecmuası'nın ücretsiz ekidir Yayına Hazırlayanlar: Dr. Nevnihal BAYAR Kübra YETİŞ ŞAMLI Kapak Tasarım: Tûba ŞAMLI Basım: ÖZAL Matbaası Dağıtım: Ertuğrul

Detaylı