UCUNCU BOLUM. 3. Degerlendirme 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UCUNCU BOLUM. 3. Degerlendirme 5"

Transkript

1 igindekeler Topluma Hizmet Uygulamalari Dersi Kur Tammi Onerisi i BiRINCi BOLUM 1 Ama9, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar 1 KiNCiBOLUM 2 Genel Ilkeler ve Uygulama Esaslan Genelllkeler Uygulama Esaslan 3 UCUNCU BOLUM 3. Degerlendirme 5 DORDUNCU BOLUM Dekanhgin Gorev, Yetki ve Sorumluluklan Fakulte Koordinatoriiniin G6rev,Yetki ve Sorumluluklan Boliim Koordinatorlerinin Gorev, Yetki ve Sorumluluklan Proje Dam manmin Gorev, Yetki ve Sorumluluklan Ogretmen Adaylannm Gorev, Yetki ve Sorumluluklan 7 EKLER 8 EK 1. TOPLUMA fflzmet UYGULAMALARI DERSl KOORDINASYON SEMASI 9 EK 2. TOPLUMA fflzmet UYGULAMALARI DERSI KAPSAMJNDA ETKJNLiKLERJN YURUTULEBiLECEGiBAZIKURUMVEKURULUSLAR 10 EK 3. PROJE UYGULAMA KBLAVUZU 11 EK 4. PROJE/ETKiNLlK TEKLlF FORMU 12 EK 5. PROJE/ETKiNLIK SONUgLANDIRMA FORMU 14 EK 6. OZGUN PROJE/ETKiNLIK ONERI FORMU 18 EK7. SEQKlDOSYASIHAZIRLAMA FORMU 19 EK 8. TOPLUMA fflzmet UYGULAMALARI DEVAM CIZELGESt 20 EK 9. SECKl DOSYASI DEGERLENDIRME FORMU 22 EKIO. TOPLUMA HTZMET UYGULAMALARI DERSI OGRETMEN AD AYI LlSTESl 23

2 Topluma Hizmet Uygulamalan Dersi Kur Tammi Onerisi Topluma hizmet uygulamalarl dersi ogretmen adaylarma, toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamali olarak kazandirma ve uygulama sirasinda is birligi, dayam ma, etkili iletisim ve 6z degerlendirme becerilerini geli tirmeyi ama9layan bk ders olma ozelligi ta imaktadir. Topluma hizmet uygulamalarl dersi; 1 saati teorik, 2 saati uygulama olmak iizere haftada toplam 3 saat ve 2 kredilik zorunlu bir derstir. Bu dersi alan ogrenciler; 1. Yerel sorunlara kar i duyarhdirapoziim iiretir. 2. Evrensel sorunlara kar i duyarlidir/9ozum iiretir. 3. Yerel ve evrensel sorunlan 9ozmede aktif olarak katilimci olur. 4. Yerel ve evrensel sorunlara karsi yeni projeler iiretir. 5. Yerel ve evrensel sorunlara kar i yeni projelerde aktif olarak rol ahr/ is. birligi i9inde 9ali ir. 6. Projeleri yiiriitiirken hem proje i9inde hem de proje di inda etkili iletisim kurar. 7. Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konusmaci ya da diizenleyici olarak katilrr. 8. Oz degerlendirme becerisini geli tirir. 9. Biitiin bu etkinliklerde yaratici du iinme becerilerini kullamr.

3 EGITtM FAKULTELERTNDE UYGULANAN TOPLUMA fflzmet UYGULAMALARIDERSI YONERGESt BIRINCIBOLUM Ama9, Kapsam, Dayanak ve Tammlar 1.1. Ama Bu yonergenin amaci, egitim fakiiltelerinde ogretim programlannda Yiiksek Ogretim Kurulu tarafmdan yapilan degi iklikler 9er9evesinde Ogretim Yilmdan itibaren uygulanmaya baslanan "Topluma Hizmet Uygulamalan" dersinin yiiriitiilmesme ilisjkin esaslan duzenlemektir Kapsam Bu yonerge egitim fakiiltelerinin egitim programmda zoranlu ders olarak yer alan topluma hizmet uygulamalan dersinin yiiriitiilmesinde ogrencilerin, ogretim elemanlannin, ogrenci damsmanlanmn, ana bilim dah ba kanliklarinm, boliim baskanhklarinin ve fakiilte dekanliklarmin gorev ve sorumluluklan ile topluma hizmet 9ahsmalannin planlama, uygulama ve degerlendirme a amalanna ili kin dtizenlemeleri kapsamaktadir Dayanak Bu yonerge 2547 sayili Yiiksek Ogretim Kurulu Kanunu 9er9evesinde, Yiiksek Ogretim Kurulu tarafmdan hazirlanan ve Ogretim Yilmdan itibaren uygulamaya konulan egitim fakiiltelerinin yeni egitim programlarma dayamlarak hazirlanmistir Tammlar Bu yonergede yer alan, a) Egitim Programlan: Bir egitim kurumunda gen9ler ve yetijkinler i9in saglanan milli egitimin ve Kurumun ama9lannin ger9ekle mesine yonelik tiim faaliyetleri kapsayan programlan, b) Ogretim Programlan: Egitim prograrm i9inden agirhk tasiyan kesim ogretim programidir ve genellikle bilgi kategorilerinden olu an programlan, c) Topluma Hizmet Uygulamalan Dersi: Egitim fakiiltelerinin egitim programlannda yer alan; haftada 1 saati teorik, 2 saati uygulamadan olusan topluma hizmet uygulamalan dersini, 9) Ogretmen Adayi: Topluma hizmet uygulamalanna katilan egitim fakiiltesi ogrencilerini, d) Topluma Hizmet Uygulamalan Projesi: Ogretmen adaylannm topluma hizmet uygulamalan dersi kapsammda ger9eklestirecekleri birden fazla etkinligi i9eren projeyi, e) Hedef Kurulu /Kitle: Topluma hizmet uygulamalan projelerinde ger9eklestirilecek etkinliklerin uygulanacagi kuruluju, toplulugu, kesimi, ogrencileri veya bireyleri, f) Topluma Hizmet Uygulamalan Koordinatorler Kurulu: Fakiilte dekani ya da yardimcilarmdan birisinin, topluma hizmet uygulamalan fakiilte koordinatoriinun ve boliim koordinatorlerinin olusturdugu kurulu, g) Topluma Hizmet Uygulamalan Fakiilte Koordinatorii: Fakiilte dekanlan tarafmdan fakiiltelerdeki topluma hizmet uygulamalan 9ah malanmn planlama, uygulama e giidumiinu saglamakla ve gerektiginde ilgili kururn ve kurulujlarla is birligi i9in gereken yazismalan yapmakla gorevlendirilen ogretim elemanmi, h) Topluma Hizmet Uygulamalan Boliim Koordinatorii: Boliimlerde, topluma hizmet uygulamalan 9alismalarmin es giidiimii ile gorevli ogretim elemanmi,

4 r./ / i) Proje Danismam: Projenin amacina ve kapsamma uygun sayida ogretmen adaymin topluma hizmet uygulamalan 9ahs,malarini yonlendirmek, es giidiim saglamak, uygulamalanni izlemek ve degerlendirmelerini yapmakla gorevli ogretim elemanmi, i) Proje Koordinatorii: Proje 9ah ma grubunda yer alan ve grup iiyeleri ve dersin yiiriitulmesinden sorumlu ogretim elemani arasinda e giidiimii saglayan ogretmen adayim, j) Proje Havuzu: Fakiiltedeki ogretim elemanlanmn ve ogrencilerin katkilariyla geli tirilen ve "Fakiilte Topluma Hizmet Uygulamalan Koordinatorler Kurulu" tarafmdan kabul edilen tanimh projeleri, k) Proje Ekibi: En az bir damjman ile aym projede yer alan ogretmen adaylanm, 1) Proje Elemani: Projedeki etkinliklerden en az birini yerine getirmek iizere gorev alan ogretmen adaymi ifade etmektedir. IKINCIBOLUM Genel tlkeler ve Uygulama Esaslan 2.1. Genel Ilkeler Topluma hizmet uygulamalan projelerinde ve bu projelerde yer alan etkinliklerde ama9lananlar, sergilenen tavir ve mesajlar, Atatiirk ilke ve inkilaplarmi koruyucu, bilim ve akh rehber edinen, ulusal birlik ve biittinliigunu destekleyici nitelikte olmahdir Topluma hizmet uygulamalan, ogretmen adaylarmda toplumsal duyarhlik ve farkindalik; i birligi, dayamjma, etkili iletisjm ve 6z degerlendirme becerilerini; toplumsal sorumluluk bilincini ve 6z giiveni geli tirmeyi ve desteklemeyi hedeflemelidir Topluma hizmet uygulamalan projelerinde tammlanan etkinlikler, hedef kitlede -i9inde bulundugu olumsuz veya yetersiz kojullara bakilmaksizm- okumayi ozendirici; bilimsel, ele tirel, yaratici dii unmeyi ve 6z giiveni destekleyici; ogrenmeyi, arajtirmayi, incelemeyi ve gelijmeyi gudiileyici olmahdir Topluma hizmet uygulamalan dersinin 6l9me ve degerlendirilmesinde yazih ya da sozlii smav yapilmamahdir Topluma hizmet uygulamalan projeleri bir9ok etkinlikten olujur. Her bir etkinlik proje tabanh bir yakla imla tasarlanir Topluma hizmet uygulamalan dersi kapsammda yapilacak etkinliklerin hangi il veya illerde yapilacagma, ogretmen adaymin bagh bulundugu fakiiltenin "Topluma Hizmet Uygulamalan Koordinatorler Kurulunca karar verilir Topluma hizmet uygulamalan dersi kapsammda yapilacak etkinliklerin ger9ekle tirilmesinde Ek 1'de verilen koordinasyon emasi dikkate almabilir Ulusal diizeyde (il di inda) planlanan uygulamalarda Yliksekogretim Kurulu ile ilgili Bakanhklarca yapilan is birligi protokollerine, yerel diizeyde (il i9inde) planlanan uygulamalarda ise Rektorliik ve Valilik arasinda yapilan i? birligi protokollerine uyulur Ogretmen adaylannin topluma hizmet uygulamalan etkinlikleri, dekan/boliim baskanmca atanan damjman ve koordinator tarafmdan planlamr.

5 Etkinliklerin planlanmasi ve uygulanmasmda, etkinligin yapilacagi kurum ve kuruluslann olagan isleyisinin aksatilmamasma ozen gosterilir Topluma hizmet uygulamalari etkinliklerindeki giderlerin karsilanmasi ve hedef kitlenin bulundugu kuruma yapilmasi diisuniilen kimi yardimlarm saglanmasi i9in iiniversitede diizenlenen etkinliklerden elde edilen bagislar kullanilabilir. Diger topluluklarm yam sira bu etkinliklerin diizenlenmesinde yardimci olmak ve iiniversitenin diger boltimlerinden de ogrencilerin etkinliklere katilimmi saglamak amaciyla bir ogrenci toplulugu kurulabilir Topluma hizmet uygulamalari etkinliklerindeki giderlerin karjilanmasi i9in proje ve etkinliklerle ilgili 9ah malar, iiniversitenin Saglik Kiiltiir Daire Baskanhgi biit9esinden desteklenebilir veya iiniversitenin diger kaynaklarmdan yararlamlabilir. Ogretmen adaylanmn ger9eklestirecekleri projeler i9in gerekecek on hazirhklan yapabilmeleri, etkinlik malzemelerini geli tirmeleri ve depolamalan amaciyla ko ullar 9er9evesinde iiniversite/fakiilte bunyesinde etkinlik atolyeleriapahsma alanlari kullanilabilir Fakiiltelerde, Topluma Hizmet Uygulamalari Koordinatorler Kurulu tarafmdan "Topluma Hizmet Uygulamalari Proje Havuzlari" olusturulur; onerilen projeler internet ortammda yaymlanarak paylasima Egitim fakiilteleri ve fakiiltenin kendi boliimleri arasmda proje bazmda paylasma, dayamsma, ogrenci degisimi, ortaklasa proje geli tirme vb. alanlarda i birligi saglanabilir Her ogretim yih sonunda "Proje enlikleri" diizenlenir ve en iyi projeler belirlenip odiillendirilebilir Topluma hizmet uygulamalari kapsammda yapilabilecek etkinliklerin yiiriitiilebilecegi bazi kurum ve kuruluslarin listesi Ek 2'de verilmijtir Uygulama Esaslan Proje damsmanlari, belirlenen sayida ogretmen adayma, yapacaklan etkinliklerle ilgili damsmanhk yapmak iizere gorevlendirilir Proje damsmanlari, donem basmda sorumlu oldugu ogretmen adaylarma topluma hizmet uygulamalari dersinin amaci, genel ilkeleri, yapilmasi beklenen 9ahsmalar, projelerin kapsami ve dersin degerlendirme 6l9iitleri hakkmda bilgi verir Proje damsmanlari, ogretmen adaylan ile birlikte proje gruplanni ve proje konularrni belirler. Proje konulan, Ogretmen adaylan tarafindan ozgiin olarak onerilebilir. Fakultelerce ilan edilen proje havuzunda yer alan projelerden se9ilebilir. Fakiilte tarafindan belirlenen kurum ve kuruluslarda devam eden projeler/etkinlikler arasmdan belirlenebilir Her proje ekibi, proje kapsammda yapilacak etkinlikler konusunda e giidumii saglamak uzere bir ogretmen adayini proje koordinatorii olarak se9er ve proje damsmanma bildirir Proje kapsammda ger9eklestirilecek turn etkinlikler, Proje Uygulama Kilavuzu (Ek 3) dikkate alinarak yapilir Proje ekipleri, proje damsmanlari baskanliginda diizenli olarak toplamr ve yaptiklan 9ahsmalar hakkmda danismanlarmi bilgilendirir. Bu toplantilarda proje ekiplerinin karsilastiklan sorunlar tartisihr ve sorunlara yonelik 96ziim onerilen gelistirilir.

6 Her proje ekibi, topluma hizmet uygulamalan dersi kapsammda ve proje plani dogrultusunda yapilan etkinliklerle ilgili bir iiriin se9ki dosyasi hazirlar. Uriin se9ki dosyasi (portfolyo) her bir ogretmen adaymm hazirlayacagi Proje/Etkinlik Teklif Formu/Formlari (Ek 4), Proje/Etkinlik Sonuclandirma Formu/Formlan (Ek 5), yapilan etkinliklere ili$kin dokiimanlar ile gruba ait bir Ozgiin Proje/Etkinlik Oneri Formu (Ek 6) ile Topluma Hizmet Uygulamalan Devam Qzelgesi'nden (Ek 8) olusur tiriin se9ki dosyasmda yer alan birinci rapor tiirti, Proje/Etkinlik Teklif Formu'Aw. Her proje ekibi, ders kapsammda ger9eklestirmeyi planladigi projeye/etkinlige iliskin onerilerini bu forma uygun ekilde hazirlayarak proje dani manma sunar. Proje danis.mam tarafmdan onaylanan projeler uygulanmaya baslamr Uriin se9ki dosyasmda yer alan ikinci rapor tiirii, Proje/Etkinlik Sonuclandirma Formu'dur. Her ogretmen adayi, proje kapsammda kendi basma ger9eklestirdigi etkinliklerle ilgili bilgileri Proje/Etkinlik Sonu9landirma Formu'nda sunar. Etkinlik raporlan, Proje/Etkinlik Sonu9landmna Formu dikkate almarak hazirlamr Uriin se9ki dosyasmda yer alan U9uncii rapor tiirii, yapilan etkinliklere ili kin dokiimanlardir. Bu dokiimanlar, proje kapsammdaki ilgili materyal ve belgelerden olusur Uriin se9ki dosyasmda yer alan dordiincii rapor tiirii, Ozgiin Proje/Etkinlik Oneri Formu'dur. Her ogretmen adayi, Ozgiin Proje/Etkinlik Oneri Formu'nda yer alan ilkeler dogrultusunda yeni bir proje veya etkinlik 6'nerisi geli tirir. Gelistirilen proje/etkinlik onerileri, diger proje ekipleriyle ve proje danismamyla paylasilir Hazirlanan tiim raporlar ve iiriin se9ki dosyasmda bulunmasi gereken diger bilgi ve belgeler Ogretmen Adayi Uriin Se9ki Dosyasi'na yerlestirilir. Uriin se9ki dosyasmda bulunmasi gereken bilgi, beige ve formlar Uriin Segki Dosyasi Hazirlama Formu'nda (Ek 8) verilmistir Proje ekipleri, iiriin se9ki dosyalarim tamamlayarak proje damsjmanma teslim eder ve bu dosyalar ogretmen adaylannm performanslarmin degerlendirilmesinde kullanihr. Proje ekipleri, aym zamanda yaptiklan etkinlikleri diger proje ekipleriyle de payla mak iizere proje sonrasmda sunar Ogretmen adayi 9ah masim, uygulamayi yaptigi kurumdan kaynaklanan zorunlu nedenlerle tamamlayamamasi halinde eksik kalan kismi boliim koordinatorii ve proje danismanmm onayi ile baska bir uygulamayla baska bir kurumda tamamlayabilir Proje danismam tarafmdan yapilan degerlendirme sonucunda, proje havuzuna almmasi uygun goriilen proje/etkinlik onerileri Topluma Hizmet Uygulamalan Boliim Koordinatoriine teslim edilir Topluma Hizmet Uygulamalan Boliim Koordinatorlerinde toplanan proje/etkinlik onerileri, Topluma Hizmet Uygulamalan Fakiilte Koordinatorii, Boliim Koordinatorleri ve Proje Danismanlarmdan olusan bir komisyon tarafmdan yeniden incelenerek onaylamr. Onaylanan proje/ etkinlik onerileri, fakiilte diizeyinde hazirlanmij proje havuzuna aktanlir. Proje havuzunda yer alan proje/etkinlik onerileri, daha sonraki donemlerde yapilacak etkinliklerde de kullamlabilir. Proje havuzu, ilgili fakiiltenin internet sayfasinda, ilgili fakiiltede topluma hizmet uygulamalan dersini alacak tiim ogrenciler ve diger iiniversitelerin egitim fakiiltelerindeki ogrenciler i9in paylajima sunulabilir Topluma hizmet uygulamalan dersinde planladiklan projeyi donem sonunda bitiremeyen ogretmen adayi bu dersten ba^arisiz sayilir. Ba arili olamayan ogrenciler dersi yeniden almak ve devam etmek zorundadir.

7 UCtJNCU BOLUM Degerlendirme 3.1. Proje dam mam; projelere katilim dtizeyi ile iiriin se9ki dosyalarmda yer alan 9ah malari ve raporlari, proje/etkinlik onerilerinin incelenmesi sonucunda elde edilen 6z degerlendirmeleri dikkate alarak fakiiltenin diger dersleri i9in kabul edilen o^iitler 9er9evesinde degerlendirme yapar. Not: Degerlendirme ogretmenlik uygulamasi ve okul deneyimi dersi degerlendirilmesinde oldugu gibi bagil degerlendirmesiz olabilir Ogretmen adaylan tarafmdan hazirlanan uriin se9ki dosyalarmm degerlendirilmesinde Urttn Secki Dosyasi Degerlendirme Formu'nda (Ek 9) yer alan o^iitler goz 6'niinde bulundurulabilir. Her fakiilte veya boltim bu degerlendirme formunda yer alan ol9iitleri kendi proje etkinlikleri dogrultusunda degi tirebilir Proje damsmam uygun gordiigii takdirde (ekte formlan bulunan degerlendirme yontemlerine ek olarak) aym projede gorev yapan ogrencilerin birbirini degerlendirecekleri bir form hazirlayabilir. Bu formun 6l9iitlerini ogrencileri ile olujrurabilir. Bu tiir degerlendirme hem siireci degerlendirilmesinde dam mana bilgi saglayacak hem de ogrenciler birbirlerini objektif 6l9iitlere dayah olarak degerlendirmeyi hizmet oncesi egitimde ogreneceklerdir Dekanhgm Gorev, Yetki ve Sorumluluklari DORDUNCU BOLUM Gorev, Yetki ve Sorumluluklar Dekanlik, boliimlerden gelen onerileri dikkate alarak dersin etkili yiiriitiilebilmesi i9in gerekli ko ullan saglar Topluma hizmet uygulamalan dersi kapsammda diizenlenecek etkinliklerin etkili ve verimli bi9imde yiiriitiilmesini ve denetlenmesi saglar Uygulama oncesinde yapilmasi gereken yazismalan yapar; uygulama siirecinde Fakiilte ile uygulamanm yiiriitiildugu kurum ve kuruluslar arasmdaki aksakliklarin giderilmesini saglar Fakiilte Koordinatoriiniin Gorev, Yetki ve Sorumluluklari Fakiiltede donemin ba lamasmdan yakla ik iki ay kadar once hangi boliimde ka9 ogrencinin bu dersi alacagim, ogrencilerin ka9 gruba ayrilacagmi ve derslerin ka9 ogretim elemani tarafmdan yiiriitulecegini tespit etmek Boliimlerden yapilacak faaliyetlere ili kin ana hatlanyla hazirlanmis etkinlik listelerini temin etmek Etkinliklerin tiiriine gore onceden izin almmasi gereken resmi ve ozel kurum ve kuruluslarla yazismalan organize etmek Aym kurum ve kurulusa 9ok sayida ogretmen adayimn gitmesi suretiyle olusabilecek olumsuzluklan onlemek ve bu kurumlann normal isleyisinin engellenmemesi i9in gerekli tedbirleri almak Etkinliklere katilacak ogrencilerin ulasim, ara9-gere9 temini, varsa konuklann agirlanmasi gibi konularda ortaya 9ikacak mali ihtiya9larm karsilanabilmesi J9in Saghk, Kiiltiir ve Spor Dairesi Baskanhgi ile is birligi yapmak.

8 Dersin amacma uygun bi9imde yuriitiiliip yiiriitiilmedigini denetlemek, bu konuda gerekli tedbirleri almak Bir sonraki donem derslerin daha etkili ve basanh ge9mesi i9m ogretim elemanlanndan ve boliim bas.kanhklarindan gelecek elestirileri ve onerileri dikkate alarak gerekli diizenlemeleri planlamak Boliim Koordinatorlerinin Gorev, Yetki ve Sorumluluklari Egitim ogretim doneminden yakla ik iki ay kadar once boliimde ve ana bilim dallannda ogrencinin bu dersi alacagini, ogrencilerin ka9 gruba ayrilacagmi ve derslerin ka9 ogretim elemam tarafindan yiiriittilecegini tespit etmek, izin almmasi gereken kamu ve ozel kurumlarm listesini hazirlayarak dekanhga sunmak Dersi alacak 6'grenci gruplanni ve dersi okutacak ogretim elemanlanm belirlemek Dersi okutacak ogretim elemanlanyla i birligi yaparak boliim tarafindan yiiriitiilecek etkinlikleri belirlemek Dersin isjenisj konusunda hem ogretim elemanlarma hem de ogrencilere rehberlik yapmak Dersin amacma uygun bi9imde yiirutiiliip yiirtitulmedigini denetlemek, bu konuda gerekli tedbirleri almak Dersin daha verimli ge9ebilmesi i9in gerektiginde boliim ba kanhgma ve dekanhga onerilerde bulunmak Proje Dam mammn Gorev, Yetki ve Sorumluluklari Dersi okutacagi egitim-ogretim doneminde ogrencilere yaptiracagi etkinliklerin listesini hazirlamak Izin almmasi gereken kurumlann/kurulu lann ve bunlarda gorev almak isteyen ogretmen adaylannin listesini (Ek 10) boliim koordinatoriine bildirmek Ogrencilerin dersle ilgili yapacaklan 9ahsmalan, tereddiide mahal birakmayacak sekilde kendilerine izah etmek. Somut Qrneklerle ogrencilerin faaliyetlerin niteligi, kapsami, amaci gibi hususlan anlamasim saglamak Ogrencilerin hazirlayacaklan raporlar ve dosyalar konusunda bilgilenmelerini saglamak Donem basmda dersle ilgili ol9me ve degerlendirme kriterlerini a9ik ve effaf bir jekilde ogrencilere ilan etmek (Fakiilte web sayfasi bu ama9la kullanilabilir.) Ogrencilerin dersi ihmal etmelerini onlemek Ogrencilerin etkinlik yapacaklan kurumlarm yetkilileri ile boliim bajkanhgmm ve fakiilte koordinatoriiniin bilgisi dahilinde olmak iizere irtibat kurmak Dersin daha verimli ge9ebilmesi i9in gerektiginde boliim ba kanhgma ve dekanhga onerilerde bulunmak.

9 4.5. Ogretmen Adaylarmm Gorev, Yetki ve Sorumluluklan Ogretim elemani ile is birligi yaparak donem boyunca yapacagi etkinlikleri haftalara gore planlayan bir 9ahsma takvimi hazirlamak Topluma hizmet uygulamalanyla ilgili 9ahsmalann gerekli, faydah olacagmi ve kendisinin yeti mesine katki saglayacagim dus.iinerek 9ahsmalarini titizlikle yiiriitmek Etkinlikleri yiiriittugii kurumun kurallarma uygun davranmak, kurumun isleyi ini olumsuz yonde etkileyecek her tiirlii tutum ve davramstan ka9inmak Giyim ku^aminda ve genel hareketlerinde egitim fakiiltesini en iyi ekilde temsil edecek tarzda davranmak Ogretim elemani tarafmdan yapilan 9ah malar ve oneriler dogrultusunda 9alismalan yiiriitmek, 9ali5malannm her ajamasmda ogretim elemanmi bilgilendirmek Elde ettigi sonu9lan diger arkadaslanna da sunmak, boylece bilgi payla imma katki saglamak Etkinlikler sonucunda hazirlayacagi raporu ogretim elemanma sunmak.

10 EKLER EK 1. TOPLUMA fflzmet UYGULAMALARI DERSI KOORDINASYON EMASI EK 2. TOPLUMA fflzmet UYGULAMALARI DERSI KAPSAMINDA YURUTULEBlLECEGi BAZIKURUM VE KURULUSLAR ETKiNLtKLERTN EK 3. PROJE UYGULAMA KILAVUZU EK 4. PROJE/ETKINLiK TEKLIF FORMU EK 5. PROJE/ETKiNLlK SONUgLANDIRMA FORMU EK 6. OZGUN PROJE/ETKINLiK ONERJ FORMU EK 7. SEgKt DOSYASIHAZIRLAMA FORMU EK 8. TOPLUMA HIZMET UYGULAMALARI DEVAM CIZELGESI EK 9. SEgKI DOSYASI DEGERLENDlRME FORMU EK 10. TOPLUMA BQZMET UYGULAMALARI DERSI OGRETMEN ADAYI LISTESI

11 EK 1. TOPLUMA HiZMET UYGULAMALARI DERSI KOORDINASYON EMASI VOK REKTOH ReitorYardimnsi THUfakulte Koordinatoru THU Boliiin :Kooi'dinat6iTi Proje daaismani Proje Koordinaforu Proje Ekibi

12 EK 2. TOPLUMA HIZMET UYGULAMALARI DERSI KAPSAMINDA ETKINLiKLERiN YURUTULEBiLECEGi BAZIKURUM VE KURULUSLAR Resmi ve ozel okullar, ozellikle zihinsel engelliler okulu, gorme engelliler okulu, isitme engelliler okulu, yatili ilkogretim bolge okullan, birlestirilmis smiflari olan koy okullan, Resmi ve ozel hastaneler, ocuk Esirgeme Kurumuna bagh merkezler, yetistirme yurtlan, Miizeler, oren yerleri, Galeriler ve kiitiiphaneler, Belediyelere bagh birimler, Asevi, huzurevi gibi sosyal hizmet alanlan, Universite, Kamu yararma 9alisan dernekler ve vaklflar (Kizilay, Yesilay, Verem Savas Dernegi, TEMA, Turk Silahh Kuvvetlerini Gii9lendirme Vakfi vb. gibi), Cezaevleri ve 9ocuk islahevleri, Hayvan barmaklan, Meslek odalari, Organize sanayi bolgesi ve sanayi, Muhtarliklar, Okul aile birlikleri... vb.

13 EK 3. PROJE UYGULAMA KILAVUZU 3.1. PROJE UYGULAMA ONCESINDE Ogretmen adaylan, etkinliklerini yapacaklan alanlann hem kiilturel hem de iklim ko ullarma uygun bifimde giyinmelidir. Ogretmen adaylannm kryafetleri, "Kamu Kurum ve Kuruluslannda Cah an Personelin Kihk ve Kiyafetine Dair Yonetmelige uygun olmahdir ll di mdaki projelere katilacak Ogretmen adaylan, temel ihtiyaflanni gidererek projeye katilmahdir. Dezavantajh alanlarda kendilerine gerekli olabilecek ila? ve bazi temizlik maddelerini (havlu, terlik, tuvalet kagidi, kolonyali mendil, sabun, vb.) yanlannda bulundurmah ve beslenmelerine yonelik olumsuz durumlara karsi hazirhkh olmahdir Ogretmen adaylan, etkinliklerinde kullanacaklan etkinlik malzemelerinin (program, rapor, liste olu turma, deney ara9 gereflerini hazirlama, etkinlik geli tirme vb.) hazirlanmasi i9in topluluk odasmda e giidumlii bir ekilde 9ahsmahdir PROJE UYGULAMA SBRASESGDA Ogretmen adaylan, etkinliklerine baslamadan once etkinlik yerlerini belirlemeli ve etkinlik malzemelerini gozden ge9irmelidir Ogretmen adaylan; yapacaklan etkinlikleri iyi bir sekilde planlamah, hangi is.lerden sorumlu olduklarmi bilmeli ve etkinliklerine zamamnda basjayrp zamamnda bitirmelidir Ogretmen adaylan; bos zamanlannda diger arkada lanna yardimci olmali ve proje siiresince yapacaklan etkinliklere iliskin materyallerin tasmmasma yardimci olmali, sahiplenmeli ve kendi sorumlulugundaki e yalara ozen gostermelidir Ogretmen adaylan, etkinliklerin sorunsuz bir ekilde yiiriitulmesi i9in etkinliklerini yapacaklan kurum yetkilileriyle i birligi ve uyum i9inde 9ali mahdir Ogretmen adaylan, etkinliklerin yapildigi alanlardaki olumsuz kojullar hakkinda hedef kitleyle tartijmaya girmemeli ve iyi ili kiler i9inde bulunmahdir Ogretmen adaylan, sadece one 9ikan ki ilerle degil hedef kitlenin tiim iiyeleriyle aym ilgilenmeye ozen gostermelidir Ogretmen adaylannm proje yuriitme alani bir okul ise Ogretmen adaylan, ozellikle ilkogretim ikinci kademedeki ogrencilerin geli^im ozelliklerini de goz oniinde bulundurarak karsi cinsteki ogrencilere yonelik tutum ve davranislarmda dikkatli olmalidir. 3.3, PROJE UYGULAMA SONRASINDA Ogretmen adaylan, bireysel raporlarmi hazirlamada kullanacagi ya^antilanni not edip projeye iliskin izlenimlerini yazmalidir. Bu izlenimlerde toplumsal konularda yapilan bilimsel cahsmalarda dikkat edilmesi gereken evrensel etik ilkelere uymaya ozen gosterilmelidir Ogretmen adaylan tarafindan projede yiiriitiilen etkinlikler hakkinda bireysel etkinlik formu doldurulmahdir Proje sonrasinda bir araya gelinerek hem proje geneli hem de etkinlikler hakkmdaki degerlendirmeler grup raporuna donu^tiiriilmelidir Proje raporlarmm etkinliklerle ilgili oldugu unutulmamah, raporlar etkinliklerin ve projelerin daha etkili ve verimli olmasi yoniinde uygulanabilir onerileri de i9ermelidir.

14 EK 4. PROJE/ETKINLIK TEKLBF FORMU Projenin Onerildigi Tarih: Proje Adi: Proje Damsmam: Proje Koordinatorii: Proje Ekibi OGRETMEN ADAYI (1) Adi Soyadi: Boliimu E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (2) Adi Soyadi: Boliimii E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (3) Adi Soyadi: Boliimii E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (4) Adi Soyadi: Boliimii E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (5) Adi Soyadi: Boliimii E-posta adresi: Telefon: Hedef Kurura/Kurulus/Kitle: Amaci: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Konusu: Siiresi:

15 Baflangi? Tarihi: Biti? Tarihi: Projeye/Etkinlige Katki Saglayacak Kurum ve Kurulu lar: Kullanllacak Materyal, Ara? ve Gere9ler: Proje Dam mam Onayi:

16 EK 5. PROJE/ETKESfLiK SONUgLANDERMA FORMU Proje Donemi: Proje Adi: Proje Damsmam: Proje Koordinatorii: Proje Ekibi OGRETMEN ADAYI (1) Adi Soyadi: Boliimu E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (2) Adi Soyadi: Boliimu E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (3) Adi Soyadi: Boliimii E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (4) Adi Soyadi: Boliimii E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (5) Adi Soyadi: Boliimu E-posta adresi: Telefon: Hedef Kurum/Kurulus/Kitle: Projenin Amaci: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Projenin Konusu: Projenin Ozeti:

17 Projenin siiresi: Proje Ekibinin I Dagilimi: Projeye Katki Saglayan Kurum ve Kurulu lar: Projede Kullanilan Materyal, Ara? ve Gerecler: Proje Ekibinin Yaptigi Etkinlikler: Ajagidaki sorulan ger9ekle?tirdiginiz projeyi/etkinlikleri goz oniinde bulundurarak cevaplayiniz. Ne tiir zorluklar ve problemlerle kar$ila timz? Nasil ba a ^ikt Bu cah ma ve etkinliklerden neler ogrendiniz? Size ne katti?

18 Edindiginiz deneyimleri hayatmizda nasil kullanabileceginizi diisiiniiyorsunuz? Eklemek istediginiz a9iklamalar varsa yazimz. 17

19 EK 7. SECKl DOSYASI HAZHULAMA FORMU 1. Ogretmen adaylarmin topluma hizmet uygulamalan dersi kapsammda hazirlayacaklan uriin se9ki dosyasmda bulunmasi gereken bilgi ve belgelere ili kin kontrol listesi asagida verilmistir. SECKt DOSYASI KONTROL LISTESI Kapak Sayfasi Proje/Etkinlik Teklif Formu/Formlan Proje/Etkinlik Sonu9landirma Formu/Formlan Yapilan Etkinliklere Iliskin Dokiimanlar Ozgiin Proje/Etkinlik Oneri Formu Topluma Hizmet Uygulamalan Devam izelgesi Uriin Sefki Dosyasi Degerlendirme Formu VAR YOK 2. Her proje ekibi, iiriin se9ki dosyasi kontrol listesini doldurmah ve kontrol listesinde yer alan belgeleri listede belirtilen siraya gore iiriin se9ki dosyasma yerlestirmelidir. 3. Uriin Se9ki Dosyasi kapak sayfasinda yer almasi gereken bashklar asagida belirtilmistir. Proje Ekibinde Yer Alan Ogretmen Adaylarmin Adi, Soyadi Numarasi Boliimu Proje Danismaninm Adi, Soyadi Unvani Uriin Se9ki Dosyasi Teslim Tarihi

20 EK 6. OZGUN PROJE/ETKINLiK ONERI FORMU Projenin/Etkinligin Onerildigi Tarih: Proje/EtkinlikAdi: Hedef Kurum/Kuruluf/Kitle: Projenin Amaci: Projenin Konusu: Projenin Siiresi: Projeye Katki Saglayacak Kurum ve Kurulu lar: Projede Kullamlacak Materyal, Ara9 ve Gere9ler:

21 EK 7. SECKI DOSYASI HAZIRLAMA FORMU 1. Ogretmen adaylarmm topluma hizmet uygulamalan dersi kapsammda hazirlayacaklan (irtin sc9ki dosyasmda bulunmasi gereken bilgi ve belgelere iliskin kontrol listesi asagida verilmistir. SECKJ DOSYASI KONTROL LISTESI Kapak Sayfasi Proje/Etkinlik Teklif Formu/Formlan Proje/Etkinlik Sonu9landirma Formu/Formlan Yapilan Etkinliklere Iliskin Dokumanlar Ozgiin Proje/Etkinlik Oneri Formu Topluma Hizmet Uygulamalan Devam izelgesi Uriin Sef ki Dosyasi Degerlendirme Formu VAR YOK 2. Her proje ekibi, iiriin se9ki dosyasi kontrol listesini doldurmah ve kontrol listesinde yer alan belgeleri listede belirtilen siraya gore iiriin se9ki dosyasma yerlestirmelidir. 3. Uriin Se9ki Dosyasi kapak sayfasinda yer almasi gereken bashklar asagida belirtilmistir. Proje Ekibinde Yer Alan Ogretmen Adaylarmm Adi, Soyadi Numarasi Boliimii Proje Danismanmin Adi, Soyadi Unvam Uriin Se9ki Dosyasi Teslim Tarihi

22 rek 8. TOPLUMA HEZMET UYGULAMALARI DEVAM gizelgesi Ogretmen Adayinin Adi ve Soyadi: Bolumu/Ana Bilim Dah Simf-Sube Numarasi Ogretim Yih/Donemi Kurumu Kurumda Ogrencilerle ilgilenen Yetkilinin Adi ve Soyadi : Tarih 1. Hafta /.../ 2. Hafta /.../ 3. Hafta /.../ 4. Hafta /.../ S.Hafta /.../ 6. Hafta /.../ 7. Hafta /.../ S.Hafta /.../ 9.Hafta /.../ 10. Hafta /.../ 11. Hafta /.../ 12. Hafta /.../ 13.Hafta /.../ 14. Hafta /.../ Toplam Sure (Saat) Sure (Saat) Yetkilinin Adi ve Soyadi-tmza Proje Dam mani (Imza)

23 r EK 10. TOPLUMA HIZMET UYGULAMALARI DERSI OGRETMEN ADAYI LISTESI Projenin Adi Projenin Amaci Proje Takvimi Bajlangic / Biti / Projenin Yiiriitiilecegi Kurumun Adi Proje l in On Goriif me Yapilan Yetkilinin Adi Soyadi ve Konumu Izin Ahnacak Kurumun A?ik Adresi Ana Bilim Dah Ogretmen Adaymm Adi Soyadi Proje Damjmam Ogretim Elemani Projeyi Yiiriiten Ogretim Elemanmm; Adi Soyadi : Ofis Telefonu : Cep Telefonu : E-Posta

24 bulundurmu tur. 7. Proje ekibinde kendine diisen gorevi/sorumlulugu yerine getirmistir? 8. Projenin baslangicmdan sonuna kadar gorevini istikrarh bir sekilde yiiriitmustur. 9. Proje, amacma ne olcude ulasilabilmistir?

25 Not: Bu yonerge Ogretmen Yeti tirme Milli Komitesi tarafmdan kabul edilip onaylandlktan sonra Yiiksek Ogretim Genel Kurulu Karariyla yaymlandiktan sonra yiiriirluge girerek ilgili fakiiltelerin dekanlan tarafmdan yiirutuliir.

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi 1

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi 1 Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi 1 ARTVİN 2012 1 Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu yönergenin amacı Aksaray Üniversitesi nin öğretmen yetiştiren

Detaylı

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA ESASLARI

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA ESASLARI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA ESASLARI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA ESASLARI Hazırlayanlar Doç. Dr. Nurgül BOZKURT Dekan Yardımcısı

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi İÇİNDEKİLER Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kur Tanımı Önerisi... i BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ FORMLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ FORMLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ FORMLARI 2017-BAHAR 23 ŞUBAT 2017 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EK 1. PROJE/ETKİNLİK

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnm öçqwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbn möçqwertyuiopgüasdfghjklsizxcvb nmöçqwertyuiopgüasdfghjklsizxcv bnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsizxc vbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsiz xcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsi

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi Sarıkamış 2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA KURALLARI 1. Bu uygulama kurallarının amacı, Beden Eğitimi ve

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA KURALLARI 1. Bu uygulama kurallarının amacı, Beden Eğitimi ve BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA KURALLARI 1. Bu uygulama kurallarının amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARAR TARİHİ : 24.02.2011 KARAR SAYISI : 2011/25 T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1. Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2017 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES 434 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ AKSARAY - 2017 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ ESKİŞEHİR 2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ PROJE KILAVUZU

DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ PROJE KILAVUZU DEMİRCİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ PROJE KILAVUZU Dersin İçeriği: Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kur Tanımı Önerisi... i BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kur Tanımı Önerisi... i BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kur Tanımı Önerisi... i BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Genel İlkeler ve Uygulama Esasları... 2 2.1. Genel İlkeler... 2 2.2.

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi

Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi Sürüm 1: Ekim 2006 Sürüm 2: Haziran 2007 Sürüm 3: Ekim 2008 Sürüm 4: Şubat 2009 Sürüm 5: Mart 2009 Sürüm 5: 10/04/2009 Topluma Hizmet Uygulamaları

Detaylı

OZEL OGRENCI YONERGESI. BIRINCi BOLLTM Ama^, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

OZEL OGRENCI YONERGESI. BIRINCi BOLLTM Ama^, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar D tz C E iin iv ER SITESi OZEL OGRENCI YONERGESI BIRINCi BOLLTM Ama^, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Ama? ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yonergenin amaci Diizce TJniversitesi ne bagli akademik birimlerin on lisans

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

ERCIYES ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI HAKAN ÇETINSAYA IYI KLINIK UYGULAMA MERKEZI (IKU) YÖNERGESI

ERCIYES ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI HAKAN ÇETINSAYA IYI KLINIK UYGULAMA MERKEZI (IKU) YÖNERGESI ERCIYES ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI HAKAN ÇETINSAYA IYI KLINIK UYGULAMA MERKEZI (IKU) YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak AMAÇ: Madde 1. IKU nun temel amaci ilaçla ilgili temel ve uygulamali

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI NUMARASI BÖLÜMÜ PROGRAMI :. :. :. :. :. NİĞDE Staj Defterinin Teslim Tarihi : / /. Staj Değerlendirme

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sorumluluk; başkaları veya diğerleri adına faaliyette bulunmayı kabul etmek (Post, 1998: 148) anlamına gelmektedir. Her bireyin içinde yaşadığı topluma, ülkeye ve dünyaya yönelik

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapan Öğretmen Adayı Adı Soyadı : Gözlem Yapılan Öğretmen Adayı : Gözlem Yapılan Sınıf Düzeyi : Gözlem Yapılan Tarih:..

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU 2017 GAZİANTEP İÇİNDEKİLER Sayfa ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN AMACI 3 ÖĞRETMENLİK

Detaylı

REKABET KURUMU ILE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU

REKABET KURUMU ILE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU *< REKABET KURUMU E?X ENERJi PIYASASI DUZENLEME KURUMU REKABET KURUMU ILE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU ARASINDAKI i^birligi HAKKINDA PROTOKOL Amac ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Protokolun amaci, enerji

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI Sayın Uygulama Öğretmeni; 1. Bu dosyada örneği sunulan ve öğretmen adayı tarafından temin edilecek olan ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ETKİNLİK PLANI nı (Ek 1) haftalık olarak

Detaylı

EK 2 GEREKLĠ FORMLAR EK 2.1. : EK 2.2. : EK 2.4. : EK 2.5 EK 2.6. : EK 2.7. : EK 2.8. :

EK 2 GEREKLĠ FORMLAR EK 2.1. : EK 2.2. : EK 2.4. : EK 2.5 EK 2.6. : EK 2.7. : EK 2.8. : EK 2 GEREKLĠ FORMLAR EK 2.1. : PROJE PLANI EK 2.2. : BĠREYSEL RAPOR HAZIRLAMA FORMU EK 2.3. : ETKĠNLĠK RAPORU HAZIRLAMA FORMU EK 2.4. : GRUP RAPORU HAZIRLAMA FORMU EK 2.5. : SEÇKĠ DOSYASI HAZIRLAMA FORMU

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI TC ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI Öğretmenlik Uygulaması Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler: Çalışma Plânı (Ek-5), Ders Gözlem Formu (Öğretmen adayının kendisinin, gözlem yaptığı derslerde dolduracağı

Detaylı

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA KILAVUZU

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA KILAVUZU * * * UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ UYGULAMA KILAVUZU UŞAK, 2011 GİRİŞ Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, Türkiye deki bazı üniversitelerin fakülte ve yüksek okullarında

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ Sayfa No 1 / 29 T.C. ABANT İZZET BAYSAL (Senatonun 24.02.2011 tarih ve 2011/25 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1. Bu Yönergenin amacı Eğitim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI 1. BÖLÜMÜ... PROGRAMI STAJ DOSYASI YENİ ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFINIZI YAPIŞTIRINIZ FOTOĞRAF ÜZERİ İŞYERİ KAŞESİ İLE ONAYLANACAKTIR. STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI :.......................... PROGRAMI :..........................

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ (03.12.2015 tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI

OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ, ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Detaylı

Son yazdırma 22.06.2011 10:57:00 Sayfa 1 / 6 22.06.2011

Son yazdırma 22.06.2011 10:57:00 Sayfa 1 / 6 22.06.2011 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ KOORDİNATÖRLER KURULU UYGULAMA ESASLARI-2011 Amaç ve Dayanak Madde 1: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Koordinatörler

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii Sayi : B. 12.0.GKG.0.08.02.00/320-04.06 31.07.2012* 2 6 5 1 1 Konu : Sinav Takvimi ve Sinav Uygulamasi Bilindigi iizere bitki koruma urunlerinin, toptan ve perakende

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ KOORDİNATOR Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü e-posta: bahattin.karagozoglu@medeniyet.edu.tr

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapacağı

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Güz YY Bölüm Koordinatörü: Prof.Dr. Nurşen SAKLAKOĞLU DERSİN AMACI; Öğrencilerin bilgi, birikim, araştırma becerileri ve yaratıcılıklarını

Detaylı

ADÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIġMALARI

ADÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIġMALARI ADÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIġMALARI EK 1 Uygulama Okulu:. Yıl: Dönem:. Uygulama Öğretim Elemanı:. Bölüm: Uygulama Öğretmeni:. Tel. No:.. Grup Sorumlusu:... Tel. No:.. ÖĞRETMEN ADAYI DÖNEM

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve

Detaylı

TC. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERĠ

TC. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERĠ TC. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERĠ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI NUMARASI BÖLÜMÜ PROGRAMI NĠĞDE T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ NĠĞDE TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

ÖĞRETİM AKADEMİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ÖĞRETİM AKADEMİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ ASÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM AKADEMİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönerge; Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Akademisi Koordinatörlüğü

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin alacakları İşyeri Uygulamaları içerikli dersler

Detaylı

EMLAK VE ISTIMLAK DAIRESI BASKANLIGI TESKILAT YAPISI VE CALISMA ESASLARINA iliskin YONETMELIK

EMLAK VE ISTIMLAK DAIRESI BASKANLIGI TESKILAT YAPISI VE CALISMA ESASLARINA iliskin YONETMELIK EMLAK VE ISTIMLAK DAIRESI BASKANLIGI TESKILAT YAPISI VE CALISMA ESASLARINA iliskin YONETMELIK BiRINCi BOLUM AMAC, KAPSAM, DAYANAK, MISYON ve TANIMLAR Amac Madde 1 Bu Yonetmeligin amaci; Emlak ve istimlak

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Form No: 5. Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Programı : Numarası : ADI : ADRESİ : TELEFON : STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN ( )

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak TED Karadeniz Ereğli

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU Dosya No 1) :MYK-SHK-... 05/10/2007 tarih ve 26664 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 7/2 Maddesine

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEK OKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE I- (l ) Bu Yönerge'nin amacı; Bor Halil-Zöhre Ataman

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28856 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU Ekim, 2017 Ankara Önsöz Bu kılavuz, 20.-20. öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi nde Öğretmenlik

Detaylı

Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı; Ardahan Üniversitesi nde kayıtlı bulunan engelli öğrencilerin,

Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı; Ardahan Üniversitesi nde kayıtlı bulunan engelli öğrencilerin, T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı; Ardahan Üniversitesi nde kayıtlı bulunan engelli öğrencilerin, a) Öğrenim hayatlarını

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞVURU FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞVURU FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞVURU FORMU 1. TANITICI BİLGİLER 1.1 Proje Alanı Proje alanı seçmek için tıklayınız 1.2 Proje

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; antrenör adaylarının eğitim-öğretim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ Mart 2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I. Dersin Amacı Okul uygulaması çalışmalarının ikinci basamağını oluşturan Öğretmenlik

Detaylı

T.C. SOSYAL GUVENLJK KURUMU BA KANLIGI Emeklilik Hizmetleri Genel Mudiirliigii GENEL YAZI

T.C. SOSYAL GUVENLJK KURUMU BA KANLIGI Emeklilik Hizmetleri Genel Mudiirliigii GENEL YAZI T.C. SOSYAL GUVENLJK KURUMU BA KANLIGI Emeklilik Hizmetleri Genel Mudiirliigii Sayi : 99604924/9907-15 0?3^0 Konu: Veri Paylasirm GENEL YAZI Bilindigi iizere, 5502 sayili Sosyal Giivenlik Kurumu Kanununun

Detaylı

STAJ DEFTERİ GİRİŞ SAYFASI

STAJ DEFTERİ GİRİŞ SAYFASI Ad ve Soyad Numara Sınıf ve Dönem Telefon E - Posta İŞYERİ ADI SOYADI ÜNVANI FAALİYET ALANI TELEFON ve Web ADRES KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ GİRİŞ SI ÖĞRENCİ ve STAJ DEFTERİ BİLGİLERİ Staj Türü

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin üçüncü veya dördüncü yarıyıllarda

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan Araştırmaları

Detaylı

EPDAD EFAK Eğitim Komitesi Yönergesi

EPDAD EFAK Eğitim Komitesi Yönergesi EPDAD EFAK Eğitim Komitesi Yönergesi EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ (2015-2016 ÖĞRETİM YILI) ADI SOYADI NUMARASI BÖLÜMÜ PROGRAMI ÖĞRENCİNİN :.. :.. :.. :.. :.. NİĞDE Staj Defterinin Teslim Tarihi

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

Ek 1. BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapılan Sınıf : Gözlem Yapan BEÖA : Gözlem Saati/ Tarih :

Ek 1. BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapılan Sınıf : Gözlem Yapan BEÖA : Gözlem Saati/ Tarih : BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Ek 1 Gözlem Yapılan Sınıf : Gözlem Yapan BEÖA : Gözlem Saati/ Tarih : Beden Eğitimi Ders Sürecinde; 1. Güler yüzlü enerjik ve otoriter bir tavır sergilenmiştir.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DEFTERİ (2015-2016 ÖĞRETİM YILI) ADI SOYADI NUMARASI BÖLÜMÜ PROGRAMI ÖĞRENCİNİN :.. :.. :.. :.. :.. NİĞDE Staj Defterinin Teslim Tarihi

Detaylı

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Mevlâna Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

BİRİM DIŞI UYGULAMA SPOR YÖNETİMİ STAJI DOSYASI

BİRİM DIŞI UYGULAMA SPOR YÖNETİMİ STAJI DOSYASI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİRİM DIŞI UYGULAMA SPOR YÖNETİMİ STAJI DOSYASI SPOR YÖNETİMİ STAJINDAN SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI ADI-SOYADI-İMZA

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER DAYANAK... 1 MADDE 1:... 1 AMAÇ ve KAPSAM... 1 MADDE 2:... 1 TANIMLAR... 1 MADDE 3:... 1 DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAPISI...

Detaylı

BİRİM DIŞI UYGULAMA YARDIMCI DAL STAJ DOSYASI

BİRİM DIŞI UYGULAMA YARDIMCI DAL STAJ DOSYASI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU.. LİSANS PROGRAMI BİRİM DIŞI UYGULAMA YARDIMCI DAL STAJ DOSYASI YARDIMCI DAL STAJINDAN SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANI Adı-Soyadı-İmza KULÜP-KURUM ADI

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

Akaryakit ve LPG Satis Istasyonlarini ruhsatlandirmak (5393 Sayili Kanunun 80. Maddesi),

Akaryakit ve LPG Satis Istasyonlarini ruhsatlandirmak (5393 Sayili Kanunun 80. Maddesi), RUHSAT VE DENETIM SUBE MUDURLUGU GOREVLERIMIZ; Akaryakit ve LPG Satis Istasyonlarini ruhsatlandirmak (5393 Sayili Kanunun 80. Maddesi), 1. Smif GSM kapsamindaki isletmeleri ruhsatlandirmak (5216 Sayili

Detaylı