UCUNCU BOLUM. 3. Degerlendirme 5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UCUNCU BOLUM. 3. Degerlendirme 5"

Transkript

1 igindekeler Topluma Hizmet Uygulamalari Dersi Kur Tammi Onerisi i BiRINCi BOLUM 1 Ama9, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar 1 KiNCiBOLUM 2 Genel Ilkeler ve Uygulama Esaslan Genelllkeler Uygulama Esaslan 3 UCUNCU BOLUM 3. Degerlendirme 5 DORDUNCU BOLUM Dekanhgin Gorev, Yetki ve Sorumluluklan Fakulte Koordinatoriiniin G6rev,Yetki ve Sorumluluklan Boliim Koordinatorlerinin Gorev, Yetki ve Sorumluluklan Proje Dam manmin Gorev, Yetki ve Sorumluluklan Ogretmen Adaylannm Gorev, Yetki ve Sorumluluklan 7 EKLER 8 EK 1. TOPLUMA fflzmet UYGULAMALARI DERSl KOORDINASYON SEMASI 9 EK 2. TOPLUMA fflzmet UYGULAMALARI DERSI KAPSAMJNDA ETKJNLiKLERJN YURUTULEBiLECEGiBAZIKURUMVEKURULUSLAR 10 EK 3. PROJE UYGULAMA KBLAVUZU 11 EK 4. PROJE/ETKiNLlK TEKLlF FORMU 12 EK 5. PROJE/ETKiNLIK SONUgLANDIRMA FORMU 14 EK 6. OZGUN PROJE/ETKiNLIK ONERI FORMU 18 EK7. SEQKlDOSYASIHAZIRLAMA FORMU 19 EK 8. TOPLUMA fflzmet UYGULAMALARI DEVAM CIZELGESt 20 EK 9. SECKl DOSYASI DEGERLENDIRME FORMU 22 EKIO. TOPLUMA HTZMET UYGULAMALARI DERSI OGRETMEN AD AYI LlSTESl 23

2 Topluma Hizmet Uygulamalan Dersi Kur Tammi Onerisi Topluma hizmet uygulamalarl dersi ogretmen adaylarma, toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamali olarak kazandirma ve uygulama sirasinda is birligi, dayam ma, etkili iletisim ve 6z degerlendirme becerilerini geli tirmeyi ama9layan bk ders olma ozelligi ta imaktadir. Topluma hizmet uygulamalarl dersi; 1 saati teorik, 2 saati uygulama olmak iizere haftada toplam 3 saat ve 2 kredilik zorunlu bir derstir. Bu dersi alan ogrenciler; 1. Yerel sorunlara kar i duyarhdirapoziim iiretir. 2. Evrensel sorunlara kar i duyarlidir/9ozum iiretir. 3. Yerel ve evrensel sorunlan 9ozmede aktif olarak katilimci olur. 4. Yerel ve evrensel sorunlara karsi yeni projeler iiretir. 5. Yerel ve evrensel sorunlara kar i yeni projelerde aktif olarak rol ahr/ is. birligi i9inde 9ali ir. 6. Projeleri yiiriitiirken hem proje i9inde hem de proje di inda etkili iletisim kurar. 7. Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konusmaci ya da diizenleyici olarak katilrr. 8. Oz degerlendirme becerisini geli tirir. 9. Biitiin bu etkinliklerde yaratici du iinme becerilerini kullamr.

3 EGITtM FAKULTELERTNDE UYGULANAN TOPLUMA fflzmet UYGULAMALARIDERSI YONERGESt BIRINCIBOLUM Ama9, Kapsam, Dayanak ve Tammlar 1.1. Ama Bu yonergenin amaci, egitim fakiiltelerinde ogretim programlannda Yiiksek Ogretim Kurulu tarafmdan yapilan degi iklikler 9er9evesinde Ogretim Yilmdan itibaren uygulanmaya baslanan "Topluma Hizmet Uygulamalan" dersinin yiiriitiilmesme ilisjkin esaslan duzenlemektir Kapsam Bu yonerge egitim fakiiltelerinin egitim programmda zoranlu ders olarak yer alan topluma hizmet uygulamalan dersinin yiiriitiilmesinde ogrencilerin, ogretim elemanlannin, ogrenci damsmanlanmn, ana bilim dah ba kanliklarinm, boliim baskanhklarinin ve fakiilte dekanliklarmin gorev ve sorumluluklan ile topluma hizmet 9ahsmalannin planlama, uygulama ve degerlendirme a amalanna ili kin dtizenlemeleri kapsamaktadir Dayanak Bu yonerge 2547 sayili Yiiksek Ogretim Kurulu Kanunu 9er9evesinde, Yiiksek Ogretim Kurulu tarafmdan hazirlanan ve Ogretim Yilmdan itibaren uygulamaya konulan egitim fakiiltelerinin yeni egitim programlarma dayamlarak hazirlanmistir Tammlar Bu yonergede yer alan, a) Egitim Programlan: Bir egitim kurumunda gen9ler ve yetijkinler i9in saglanan milli egitimin ve Kurumun ama9lannin ger9ekle mesine yonelik tiim faaliyetleri kapsayan programlan, b) Ogretim Programlan: Egitim prograrm i9inden agirhk tasiyan kesim ogretim programidir ve genellikle bilgi kategorilerinden olu an programlan, c) Topluma Hizmet Uygulamalan Dersi: Egitim fakiiltelerinin egitim programlannda yer alan; haftada 1 saati teorik, 2 saati uygulamadan olusan topluma hizmet uygulamalan dersini, 9) Ogretmen Adayi: Topluma hizmet uygulamalanna katilan egitim fakiiltesi ogrencilerini, d) Topluma Hizmet Uygulamalan Projesi: Ogretmen adaylannm topluma hizmet uygulamalan dersi kapsammda ger9eklestirecekleri birden fazla etkinligi i9eren projeyi, e) Hedef Kurulu /Kitle: Topluma hizmet uygulamalan projelerinde ger9eklestirilecek etkinliklerin uygulanacagi kuruluju, toplulugu, kesimi, ogrencileri veya bireyleri, f) Topluma Hizmet Uygulamalan Koordinatorler Kurulu: Fakiilte dekani ya da yardimcilarmdan birisinin, topluma hizmet uygulamalan fakiilte koordinatoriinun ve boliim koordinatorlerinin olusturdugu kurulu, g) Topluma Hizmet Uygulamalan Fakiilte Koordinatorii: Fakiilte dekanlan tarafmdan fakiiltelerdeki topluma hizmet uygulamalan 9ah malanmn planlama, uygulama e giidumiinu saglamakla ve gerektiginde ilgili kururn ve kurulujlarla is birligi i9in gereken yazismalan yapmakla gorevlendirilen ogretim elemanmi, h) Topluma Hizmet Uygulamalan Boliim Koordinatorii: Boliimlerde, topluma hizmet uygulamalan 9alismalarmin es giidiimii ile gorevli ogretim elemanmi,

4 r./ / i) Proje Danismam: Projenin amacina ve kapsamma uygun sayida ogretmen adaymin topluma hizmet uygulamalan 9ahs,malarini yonlendirmek, es giidiim saglamak, uygulamalanni izlemek ve degerlendirmelerini yapmakla gorevli ogretim elemanmi, i) Proje Koordinatorii: Proje 9ah ma grubunda yer alan ve grup iiyeleri ve dersin yiiriitulmesinden sorumlu ogretim elemani arasinda e giidiimii saglayan ogretmen adayim, j) Proje Havuzu: Fakiiltedeki ogretim elemanlanmn ve ogrencilerin katkilariyla geli tirilen ve "Fakiilte Topluma Hizmet Uygulamalan Koordinatorler Kurulu" tarafmdan kabul edilen tanimh projeleri, k) Proje Ekibi: En az bir damjman ile aym projede yer alan ogretmen adaylanm, 1) Proje Elemani: Projedeki etkinliklerden en az birini yerine getirmek iizere gorev alan ogretmen adaymi ifade etmektedir. IKINCIBOLUM Genel tlkeler ve Uygulama Esaslan 2.1. Genel Ilkeler Topluma hizmet uygulamalan projelerinde ve bu projelerde yer alan etkinliklerde ama9lananlar, sergilenen tavir ve mesajlar, Atatiirk ilke ve inkilaplarmi koruyucu, bilim ve akh rehber edinen, ulusal birlik ve biittinliigunu destekleyici nitelikte olmahdir Topluma hizmet uygulamalan, ogretmen adaylarmda toplumsal duyarhlik ve farkindalik; i birligi, dayamjma, etkili iletisjm ve 6z degerlendirme becerilerini; toplumsal sorumluluk bilincini ve 6z giiveni geli tirmeyi ve desteklemeyi hedeflemelidir Topluma hizmet uygulamalan projelerinde tammlanan etkinlikler, hedef kitlede -i9inde bulundugu olumsuz veya yetersiz kojullara bakilmaksizm- okumayi ozendirici; bilimsel, ele tirel, yaratici dii unmeyi ve 6z giiveni destekleyici; ogrenmeyi, arajtirmayi, incelemeyi ve gelijmeyi gudiileyici olmahdir Topluma hizmet uygulamalan dersinin 6l9me ve degerlendirilmesinde yazih ya da sozlii smav yapilmamahdir Topluma hizmet uygulamalan projeleri bir9ok etkinlikten olujur. Her bir etkinlik proje tabanh bir yakla imla tasarlanir Topluma hizmet uygulamalan dersi kapsammda yapilacak etkinliklerin hangi il veya illerde yapilacagma, ogretmen adaymin bagh bulundugu fakiiltenin "Topluma Hizmet Uygulamalan Koordinatorler Kurulunca karar verilir Topluma hizmet uygulamalan dersi kapsammda yapilacak etkinliklerin ger9ekle tirilmesinde Ek 1'de verilen koordinasyon emasi dikkate almabilir Ulusal diizeyde (il di inda) planlanan uygulamalarda Yliksekogretim Kurulu ile ilgili Bakanhklarca yapilan is birligi protokollerine, yerel diizeyde (il i9inde) planlanan uygulamalarda ise Rektorliik ve Valilik arasinda yapilan i? birligi protokollerine uyulur Ogretmen adaylannin topluma hizmet uygulamalan etkinlikleri, dekan/boliim baskanmca atanan damjman ve koordinator tarafmdan planlamr.

5 Etkinliklerin planlanmasi ve uygulanmasmda, etkinligin yapilacagi kurum ve kuruluslann olagan isleyisinin aksatilmamasma ozen gosterilir Topluma hizmet uygulamalari etkinliklerindeki giderlerin karsilanmasi ve hedef kitlenin bulundugu kuruma yapilmasi diisuniilen kimi yardimlarm saglanmasi i9in iiniversitede diizenlenen etkinliklerden elde edilen bagislar kullanilabilir. Diger topluluklarm yam sira bu etkinliklerin diizenlenmesinde yardimci olmak ve iiniversitenin diger boltimlerinden de ogrencilerin etkinliklere katilimmi saglamak amaciyla bir ogrenci toplulugu kurulabilir Topluma hizmet uygulamalari etkinliklerindeki giderlerin karjilanmasi i9in proje ve etkinliklerle ilgili 9ah malar, iiniversitenin Saglik Kiiltiir Daire Baskanhgi biit9esinden desteklenebilir veya iiniversitenin diger kaynaklarmdan yararlamlabilir. Ogretmen adaylanmn ger9eklestirecekleri projeler i9in gerekecek on hazirhklan yapabilmeleri, etkinlik malzemelerini geli tirmeleri ve depolamalan amaciyla ko ullar 9er9evesinde iiniversite/fakiilte bunyesinde etkinlik atolyeleriapahsma alanlari kullanilabilir Fakiiltelerde, Topluma Hizmet Uygulamalari Koordinatorler Kurulu tarafmdan "Topluma Hizmet Uygulamalari Proje Havuzlari" olusturulur; onerilen projeler internet ortammda yaymlanarak paylasima Egitim fakiilteleri ve fakiiltenin kendi boliimleri arasmda proje bazmda paylasma, dayamsma, ogrenci degisimi, ortaklasa proje geli tirme vb. alanlarda i birligi saglanabilir Her ogretim yih sonunda "Proje enlikleri" diizenlenir ve en iyi projeler belirlenip odiillendirilebilir Topluma hizmet uygulamalari kapsammda yapilabilecek etkinliklerin yiiriitiilebilecegi bazi kurum ve kuruluslarin listesi Ek 2'de verilmijtir Uygulama Esaslan Proje damsmanlari, belirlenen sayida ogretmen adayma, yapacaklan etkinliklerle ilgili damsmanhk yapmak iizere gorevlendirilir Proje damsmanlari, donem basmda sorumlu oldugu ogretmen adaylarma topluma hizmet uygulamalari dersinin amaci, genel ilkeleri, yapilmasi beklenen 9ahsmalar, projelerin kapsami ve dersin degerlendirme 6l9iitleri hakkmda bilgi verir Proje damsmanlari, ogretmen adaylan ile birlikte proje gruplanni ve proje konularrni belirler. Proje konulan, Ogretmen adaylan tarafindan ozgiin olarak onerilebilir. Fakultelerce ilan edilen proje havuzunda yer alan projelerden se9ilebilir. Fakiilte tarafindan belirlenen kurum ve kuruluslarda devam eden projeler/etkinlikler arasmdan belirlenebilir Her proje ekibi, proje kapsammda yapilacak etkinlikler konusunda e giidumii saglamak uzere bir ogretmen adayini proje koordinatorii olarak se9er ve proje damsmanma bildirir Proje kapsammda ger9eklestirilecek turn etkinlikler, Proje Uygulama Kilavuzu (Ek 3) dikkate alinarak yapilir Proje ekipleri, proje damsmanlari baskanliginda diizenli olarak toplamr ve yaptiklan 9ahsmalar hakkmda danismanlarmi bilgilendirir. Bu toplantilarda proje ekiplerinin karsilastiklan sorunlar tartisihr ve sorunlara yonelik 96ziim onerilen gelistirilir.

6 Her proje ekibi, topluma hizmet uygulamalan dersi kapsammda ve proje plani dogrultusunda yapilan etkinliklerle ilgili bir iiriin se9ki dosyasi hazirlar. Uriin se9ki dosyasi (portfolyo) her bir ogretmen adaymm hazirlayacagi Proje/Etkinlik Teklif Formu/Formlari (Ek 4), Proje/Etkinlik Sonuclandirma Formu/Formlan (Ek 5), yapilan etkinliklere ili$kin dokiimanlar ile gruba ait bir Ozgiin Proje/Etkinlik Oneri Formu (Ek 6) ile Topluma Hizmet Uygulamalan Devam Qzelgesi'nden (Ek 8) olusur tiriin se9ki dosyasmda yer alan birinci rapor tiirti, Proje/Etkinlik Teklif Formu'Aw. Her proje ekibi, ders kapsammda ger9eklestirmeyi planladigi projeye/etkinlige iliskin onerilerini bu forma uygun ekilde hazirlayarak proje dani manma sunar. Proje danis.mam tarafmdan onaylanan projeler uygulanmaya baslamr Uriin se9ki dosyasmda yer alan ikinci rapor tiirii, Proje/Etkinlik Sonuclandirma Formu'dur. Her ogretmen adayi, proje kapsammda kendi basma ger9eklestirdigi etkinliklerle ilgili bilgileri Proje/Etkinlik Sonu9landirma Formu'nda sunar. Etkinlik raporlan, Proje/Etkinlik Sonu9landmna Formu dikkate almarak hazirlamr Uriin se9ki dosyasmda yer alan U9uncii rapor tiirii, yapilan etkinliklere ili kin dokiimanlardir. Bu dokiimanlar, proje kapsammdaki ilgili materyal ve belgelerden olusur Uriin se9ki dosyasmda yer alan dordiincii rapor tiirii, Ozgiin Proje/Etkinlik Oneri Formu'dur. Her ogretmen adayi, Ozgiin Proje/Etkinlik Oneri Formu'nda yer alan ilkeler dogrultusunda yeni bir proje veya etkinlik 6'nerisi geli tirir. Gelistirilen proje/etkinlik onerileri, diger proje ekipleriyle ve proje danismamyla paylasilir Hazirlanan tiim raporlar ve iiriin se9ki dosyasmda bulunmasi gereken diger bilgi ve belgeler Ogretmen Adayi Uriin Se9ki Dosyasi'na yerlestirilir. Uriin se9ki dosyasmda bulunmasi gereken bilgi, beige ve formlar Uriin Segki Dosyasi Hazirlama Formu'nda (Ek 8) verilmistir Proje ekipleri, iiriin se9ki dosyalarim tamamlayarak proje damsjmanma teslim eder ve bu dosyalar ogretmen adaylannm performanslarmin degerlendirilmesinde kullanihr. Proje ekipleri, aym zamanda yaptiklan etkinlikleri diger proje ekipleriyle de payla mak iizere proje sonrasmda sunar Ogretmen adayi 9ah masim, uygulamayi yaptigi kurumdan kaynaklanan zorunlu nedenlerle tamamlayamamasi halinde eksik kalan kismi boliim koordinatorii ve proje danismanmm onayi ile baska bir uygulamayla baska bir kurumda tamamlayabilir Proje danismam tarafmdan yapilan degerlendirme sonucunda, proje havuzuna almmasi uygun goriilen proje/etkinlik onerileri Topluma Hizmet Uygulamalan Boliim Koordinatoriine teslim edilir Topluma Hizmet Uygulamalan Boliim Koordinatorlerinde toplanan proje/etkinlik onerileri, Topluma Hizmet Uygulamalan Fakiilte Koordinatorii, Boliim Koordinatorleri ve Proje Danismanlarmdan olusan bir komisyon tarafmdan yeniden incelenerek onaylamr. Onaylanan proje/ etkinlik onerileri, fakiilte diizeyinde hazirlanmij proje havuzuna aktanlir. Proje havuzunda yer alan proje/etkinlik onerileri, daha sonraki donemlerde yapilacak etkinliklerde de kullamlabilir. Proje havuzu, ilgili fakiiltenin internet sayfasinda, ilgili fakiiltede topluma hizmet uygulamalan dersini alacak tiim ogrenciler ve diger iiniversitelerin egitim fakiiltelerindeki ogrenciler i9in paylajima sunulabilir Topluma hizmet uygulamalan dersinde planladiklan projeyi donem sonunda bitiremeyen ogretmen adayi bu dersten ba^arisiz sayilir. Ba arili olamayan ogrenciler dersi yeniden almak ve devam etmek zorundadir.

7 UCtJNCU BOLUM Degerlendirme 3.1. Proje dam mam; projelere katilim dtizeyi ile iiriin se9ki dosyalarmda yer alan 9ah malari ve raporlari, proje/etkinlik onerilerinin incelenmesi sonucunda elde edilen 6z degerlendirmeleri dikkate alarak fakiiltenin diger dersleri i9in kabul edilen o^iitler 9er9evesinde degerlendirme yapar. Not: Degerlendirme ogretmenlik uygulamasi ve okul deneyimi dersi degerlendirilmesinde oldugu gibi bagil degerlendirmesiz olabilir Ogretmen adaylan tarafmdan hazirlanan uriin se9ki dosyalarmm degerlendirilmesinde Urttn Secki Dosyasi Degerlendirme Formu'nda (Ek 9) yer alan o^iitler goz 6'niinde bulundurulabilir. Her fakiilte veya boltim bu degerlendirme formunda yer alan ol9iitleri kendi proje etkinlikleri dogrultusunda degi tirebilir Proje damsmam uygun gordiigii takdirde (ekte formlan bulunan degerlendirme yontemlerine ek olarak) aym projede gorev yapan ogrencilerin birbirini degerlendirecekleri bir form hazirlayabilir. Bu formun 6l9iitlerini ogrencileri ile olujrurabilir. Bu tiir degerlendirme hem siireci degerlendirilmesinde dam mana bilgi saglayacak hem de ogrenciler birbirlerini objektif 6l9iitlere dayah olarak degerlendirmeyi hizmet oncesi egitimde ogreneceklerdir Dekanhgm Gorev, Yetki ve Sorumluluklari DORDUNCU BOLUM Gorev, Yetki ve Sorumluluklar Dekanlik, boliimlerden gelen onerileri dikkate alarak dersin etkili yiiriitiilebilmesi i9in gerekli ko ullan saglar Topluma hizmet uygulamalan dersi kapsammda diizenlenecek etkinliklerin etkili ve verimli bi9imde yiiriitiilmesini ve denetlenmesi saglar Uygulama oncesinde yapilmasi gereken yazismalan yapar; uygulama siirecinde Fakiilte ile uygulamanm yiiriitiildugu kurum ve kuruluslar arasmdaki aksakliklarin giderilmesini saglar Fakiilte Koordinatoriiniin Gorev, Yetki ve Sorumluluklari Fakiiltede donemin ba lamasmdan yakla ik iki ay kadar once hangi boliimde ka9 ogrencinin bu dersi alacagim, ogrencilerin ka9 gruba ayrilacagmi ve derslerin ka9 ogretim elemani tarafmdan yiiriitulecegini tespit etmek Boliimlerden yapilacak faaliyetlere ili kin ana hatlanyla hazirlanmis etkinlik listelerini temin etmek Etkinliklerin tiiriine gore onceden izin almmasi gereken resmi ve ozel kurum ve kuruluslarla yazismalan organize etmek Aym kurum ve kurulusa 9ok sayida ogretmen adayimn gitmesi suretiyle olusabilecek olumsuzluklan onlemek ve bu kurumlann normal isleyisinin engellenmemesi i9in gerekli tedbirleri almak Etkinliklere katilacak ogrencilerin ulasim, ara9-gere9 temini, varsa konuklann agirlanmasi gibi konularda ortaya 9ikacak mali ihtiya9larm karsilanabilmesi J9in Saghk, Kiiltiir ve Spor Dairesi Baskanhgi ile is birligi yapmak.

8 Dersin amacma uygun bi9imde yuriitiiliip yiiriitiilmedigini denetlemek, bu konuda gerekli tedbirleri almak Bir sonraki donem derslerin daha etkili ve basanh ge9mesi i9m ogretim elemanlanndan ve boliim bas.kanhklarindan gelecek elestirileri ve onerileri dikkate alarak gerekli diizenlemeleri planlamak Boliim Koordinatorlerinin Gorev, Yetki ve Sorumluluklari Egitim ogretim doneminden yakla ik iki ay kadar once boliimde ve ana bilim dallannda ogrencinin bu dersi alacagini, ogrencilerin ka9 gruba ayrilacagmi ve derslerin ka9 ogretim elemam tarafindan yiiriittilecegini tespit etmek, izin almmasi gereken kamu ve ozel kurumlarm listesini hazirlayarak dekanhga sunmak Dersi alacak 6'grenci gruplanni ve dersi okutacak ogretim elemanlanm belirlemek Dersi okutacak ogretim elemanlanyla i birligi yaparak boliim tarafindan yiiriitiilecek etkinlikleri belirlemek Dersin isjenisj konusunda hem ogretim elemanlarma hem de ogrencilere rehberlik yapmak Dersin amacma uygun bi9imde yiirutiiliip yiirtitulmedigini denetlemek, bu konuda gerekli tedbirleri almak Dersin daha verimli ge9ebilmesi i9in gerektiginde boliim ba kanhgma ve dekanhga onerilerde bulunmak Proje Dam mammn Gorev, Yetki ve Sorumluluklari Dersi okutacagi egitim-ogretim doneminde ogrencilere yaptiracagi etkinliklerin listesini hazirlamak Izin almmasi gereken kurumlann/kurulu lann ve bunlarda gorev almak isteyen ogretmen adaylannin listesini (Ek 10) boliim koordinatoriine bildirmek Ogrencilerin dersle ilgili yapacaklan 9ahsmalan, tereddiide mahal birakmayacak sekilde kendilerine izah etmek. Somut Qrneklerle ogrencilerin faaliyetlerin niteligi, kapsami, amaci gibi hususlan anlamasim saglamak Ogrencilerin hazirlayacaklan raporlar ve dosyalar konusunda bilgilenmelerini saglamak Donem basmda dersle ilgili ol9me ve degerlendirme kriterlerini a9ik ve effaf bir jekilde ogrencilere ilan etmek (Fakiilte web sayfasi bu ama9la kullanilabilir.) Ogrencilerin dersi ihmal etmelerini onlemek Ogrencilerin etkinlik yapacaklan kurumlarm yetkilileri ile boliim bajkanhgmm ve fakiilte koordinatoriiniin bilgisi dahilinde olmak iizere irtibat kurmak Dersin daha verimli ge9ebilmesi i9in gerektiginde boliim ba kanhgma ve dekanhga onerilerde bulunmak.

9 4.5. Ogretmen Adaylarmm Gorev, Yetki ve Sorumluluklan Ogretim elemani ile is birligi yaparak donem boyunca yapacagi etkinlikleri haftalara gore planlayan bir 9ahsma takvimi hazirlamak Topluma hizmet uygulamalanyla ilgili 9ahsmalann gerekli, faydah olacagmi ve kendisinin yeti mesine katki saglayacagim dus.iinerek 9ahsmalarini titizlikle yiiriitmek Etkinlikleri yiiriittugii kurumun kurallarma uygun davranmak, kurumun isleyi ini olumsuz yonde etkileyecek her tiirlii tutum ve davramstan ka9inmak Giyim ku^aminda ve genel hareketlerinde egitim fakiiltesini en iyi ekilde temsil edecek tarzda davranmak Ogretim elemani tarafmdan yapilan 9ah malar ve oneriler dogrultusunda 9alismalan yiiriitmek, 9ali5malannm her ajamasmda ogretim elemanmi bilgilendirmek Elde ettigi sonu9lan diger arkadaslanna da sunmak, boylece bilgi payla imma katki saglamak Etkinlikler sonucunda hazirlayacagi raporu ogretim elemanma sunmak.

10 EKLER EK 1. TOPLUMA fflzmet UYGULAMALARI DERSI KOORDINASYON EMASI EK 2. TOPLUMA fflzmet UYGULAMALARI DERSI KAPSAMINDA YURUTULEBlLECEGi BAZIKURUM VE KURULUSLAR ETKiNLtKLERTN EK 3. PROJE UYGULAMA KILAVUZU EK 4. PROJE/ETKINLiK TEKLIF FORMU EK 5. PROJE/ETKiNLlK SONUgLANDIRMA FORMU EK 6. OZGUN PROJE/ETKINLiK ONERJ FORMU EK 7. SEgKt DOSYASIHAZIRLAMA FORMU EK 8. TOPLUMA HIZMET UYGULAMALARI DEVAM CIZELGESI EK 9. SEgKI DOSYASI DEGERLENDlRME FORMU EK 10. TOPLUMA BQZMET UYGULAMALARI DERSI OGRETMEN ADAYI LISTESI

11 EK 1. TOPLUMA HiZMET UYGULAMALARI DERSI KOORDINASYON EMASI VOK REKTOH ReitorYardimnsi THUfakulte Koordinatoru THU Boliiin :Kooi'dinat6iTi Proje daaismani Proje Koordinaforu Proje Ekibi

12 EK 2. TOPLUMA HIZMET UYGULAMALARI DERSI KAPSAMINDA ETKINLiKLERiN YURUTULEBiLECEGi BAZIKURUM VE KURULUSLAR Resmi ve ozel okullar, ozellikle zihinsel engelliler okulu, gorme engelliler okulu, isitme engelliler okulu, yatili ilkogretim bolge okullan, birlestirilmis smiflari olan koy okullan, Resmi ve ozel hastaneler, ocuk Esirgeme Kurumuna bagh merkezler, yetistirme yurtlan, Miizeler, oren yerleri, Galeriler ve kiitiiphaneler, Belediyelere bagh birimler, Asevi, huzurevi gibi sosyal hizmet alanlan, Universite, Kamu yararma 9alisan dernekler ve vaklflar (Kizilay, Yesilay, Verem Savas Dernegi, TEMA, Turk Silahh Kuvvetlerini Gii9lendirme Vakfi vb. gibi), Cezaevleri ve 9ocuk islahevleri, Hayvan barmaklan, Meslek odalari, Organize sanayi bolgesi ve sanayi, Muhtarliklar, Okul aile birlikleri... vb.

13 EK 3. PROJE UYGULAMA KILAVUZU 3.1. PROJE UYGULAMA ONCESINDE Ogretmen adaylan, etkinliklerini yapacaklan alanlann hem kiilturel hem de iklim ko ullarma uygun bifimde giyinmelidir. Ogretmen adaylannm kryafetleri, "Kamu Kurum ve Kuruluslannda Cah an Personelin Kihk ve Kiyafetine Dair Yonetmelige uygun olmahdir ll di mdaki projelere katilacak Ogretmen adaylan, temel ihtiyaflanni gidererek projeye katilmahdir. Dezavantajh alanlarda kendilerine gerekli olabilecek ila? ve bazi temizlik maddelerini (havlu, terlik, tuvalet kagidi, kolonyali mendil, sabun, vb.) yanlannda bulundurmah ve beslenmelerine yonelik olumsuz durumlara karsi hazirhkh olmahdir Ogretmen adaylan, etkinliklerinde kullanacaklan etkinlik malzemelerinin (program, rapor, liste olu turma, deney ara9 gereflerini hazirlama, etkinlik geli tirme vb.) hazirlanmasi i9in topluluk odasmda e giidumlii bir ekilde 9ahsmahdir PROJE UYGULAMA SBRASESGDA Ogretmen adaylan, etkinliklerine baslamadan once etkinlik yerlerini belirlemeli ve etkinlik malzemelerini gozden ge9irmelidir Ogretmen adaylan; yapacaklan etkinlikleri iyi bir sekilde planlamah, hangi is.lerden sorumlu olduklarmi bilmeli ve etkinliklerine zamamnda basjayrp zamamnda bitirmelidir Ogretmen adaylan; bos zamanlannda diger arkada lanna yardimci olmali ve proje siiresince yapacaklan etkinliklere iliskin materyallerin tasmmasma yardimci olmali, sahiplenmeli ve kendi sorumlulugundaki e yalara ozen gostermelidir Ogretmen adaylan, etkinliklerin sorunsuz bir ekilde yiiriitulmesi i9in etkinliklerini yapacaklan kurum yetkilileriyle i birligi ve uyum i9inde 9ali mahdir Ogretmen adaylan, etkinliklerin yapildigi alanlardaki olumsuz kojullar hakkinda hedef kitleyle tartijmaya girmemeli ve iyi ili kiler i9inde bulunmahdir Ogretmen adaylan, sadece one 9ikan ki ilerle degil hedef kitlenin tiim iiyeleriyle aym ilgilenmeye ozen gostermelidir Ogretmen adaylannm proje yuriitme alani bir okul ise Ogretmen adaylan, ozellikle ilkogretim ikinci kademedeki ogrencilerin geli^im ozelliklerini de goz oniinde bulundurarak karsi cinsteki ogrencilere yonelik tutum ve davranislarmda dikkatli olmalidir. 3.3, PROJE UYGULAMA SONRASINDA Ogretmen adaylan, bireysel raporlarmi hazirlamada kullanacagi ya^antilanni not edip projeye iliskin izlenimlerini yazmalidir. Bu izlenimlerde toplumsal konularda yapilan bilimsel cahsmalarda dikkat edilmesi gereken evrensel etik ilkelere uymaya ozen gosterilmelidir Ogretmen adaylan tarafindan projede yiiriitiilen etkinlikler hakkinda bireysel etkinlik formu doldurulmahdir Proje sonrasinda bir araya gelinerek hem proje geneli hem de etkinlikler hakkmdaki degerlendirmeler grup raporuna donu^tiiriilmelidir Proje raporlarmm etkinliklerle ilgili oldugu unutulmamah, raporlar etkinliklerin ve projelerin daha etkili ve verimli olmasi yoniinde uygulanabilir onerileri de i9ermelidir.

14 EK 4. PROJE/ETKINLIK TEKLBF FORMU Projenin Onerildigi Tarih: Proje Adi: Proje Damsmam: Proje Koordinatorii: Proje Ekibi OGRETMEN ADAYI (1) Adi Soyadi: Boliimu E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (2) Adi Soyadi: Boliimii E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (3) Adi Soyadi: Boliimii E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (4) Adi Soyadi: Boliimii E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (5) Adi Soyadi: Boliimii E-posta adresi: Telefon: Hedef Kurura/Kurulus/Kitle: Amaci: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Konusu: Siiresi:

15 Baflangi? Tarihi: Biti? Tarihi: Projeye/Etkinlige Katki Saglayacak Kurum ve Kurulu lar: Kullanllacak Materyal, Ara? ve Gere9ler: Proje Dam mam Onayi:

16 EK 5. PROJE/ETKESfLiK SONUgLANDERMA FORMU Proje Donemi: Proje Adi: Proje Damsmam: Proje Koordinatorii: Proje Ekibi OGRETMEN ADAYI (1) Adi Soyadi: Boliimu E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (2) Adi Soyadi: Boliimu E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (3) Adi Soyadi: Boliimii E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (4) Adi Soyadi: Boliimii E-posta adresi: Telefon: OGRETMEN ADAYI (5) Adi Soyadi: Boliimu E-posta adresi: Telefon: Hedef Kurum/Kurulus/Kitle: Projenin Amaci: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Ogrenci Numarasi: Imza: Projenin Konusu: Projenin Ozeti:

17 Projenin siiresi: Proje Ekibinin I Dagilimi: Projeye Katki Saglayan Kurum ve Kurulu lar: Projede Kullanilan Materyal, Ara? ve Gerecler: Proje Ekibinin Yaptigi Etkinlikler: Ajagidaki sorulan ger9ekle?tirdiginiz projeyi/etkinlikleri goz oniinde bulundurarak cevaplayiniz. Ne tiir zorluklar ve problemlerle kar$ila timz? Nasil ba a ^ikt Bu cah ma ve etkinliklerden neler ogrendiniz? Size ne katti?

18 Edindiginiz deneyimleri hayatmizda nasil kullanabileceginizi diisiiniiyorsunuz? Eklemek istediginiz a9iklamalar varsa yazimz. 17

19 EK 7. SECKl DOSYASI HAZHULAMA FORMU 1. Ogretmen adaylarmin topluma hizmet uygulamalan dersi kapsammda hazirlayacaklan uriin se9ki dosyasmda bulunmasi gereken bilgi ve belgelere ili kin kontrol listesi asagida verilmistir. SECKt DOSYASI KONTROL LISTESI Kapak Sayfasi Proje/Etkinlik Teklif Formu/Formlan Proje/Etkinlik Sonu9landirma Formu/Formlan Yapilan Etkinliklere Iliskin Dokiimanlar Ozgiin Proje/Etkinlik Oneri Formu Topluma Hizmet Uygulamalan Devam izelgesi Uriin Sefki Dosyasi Degerlendirme Formu VAR YOK 2. Her proje ekibi, iiriin se9ki dosyasi kontrol listesini doldurmah ve kontrol listesinde yer alan belgeleri listede belirtilen siraya gore iiriin se9ki dosyasma yerlestirmelidir. 3. Uriin Se9ki Dosyasi kapak sayfasinda yer almasi gereken bashklar asagida belirtilmistir. Proje Ekibinde Yer Alan Ogretmen Adaylarmin Adi, Soyadi Numarasi Boliimu Proje Danismaninm Adi, Soyadi Unvani Uriin Se9ki Dosyasi Teslim Tarihi

20 EK 6. OZGUN PROJE/ETKINLiK ONERI FORMU Projenin/Etkinligin Onerildigi Tarih: Proje/EtkinlikAdi: Hedef Kurum/Kuruluf/Kitle: Projenin Amaci: Projenin Konusu: Projenin Siiresi: Projeye Katki Saglayacak Kurum ve Kurulu lar: Projede Kullamlacak Materyal, Ara9 ve Gere9ler:

21 EK 7. SECKI DOSYASI HAZIRLAMA FORMU 1. Ogretmen adaylarmm topluma hizmet uygulamalan dersi kapsammda hazirlayacaklan (irtin sc9ki dosyasmda bulunmasi gereken bilgi ve belgelere iliskin kontrol listesi asagida verilmistir. SECKJ DOSYASI KONTROL LISTESI Kapak Sayfasi Proje/Etkinlik Teklif Formu/Formlan Proje/Etkinlik Sonu9landirma Formu/Formlan Yapilan Etkinliklere Iliskin Dokumanlar Ozgiin Proje/Etkinlik Oneri Formu Topluma Hizmet Uygulamalan Devam izelgesi Uriin Sef ki Dosyasi Degerlendirme Formu VAR YOK 2. Her proje ekibi, iiriin se9ki dosyasi kontrol listesini doldurmah ve kontrol listesinde yer alan belgeleri listede belirtilen siraya gore iiriin se9ki dosyasma yerlestirmelidir. 3. Uriin Se9ki Dosyasi kapak sayfasinda yer almasi gereken bashklar asagida belirtilmistir. Proje Ekibinde Yer Alan Ogretmen Adaylarmm Adi, Soyadi Numarasi Boliimii Proje Danismanmin Adi, Soyadi Unvam Uriin Se9ki Dosyasi Teslim Tarihi

22 rek 8. TOPLUMA HEZMET UYGULAMALARI DEVAM gizelgesi Ogretmen Adayinin Adi ve Soyadi: Bolumu/Ana Bilim Dah Simf-Sube Numarasi Ogretim Yih/Donemi Kurumu Kurumda Ogrencilerle ilgilenen Yetkilinin Adi ve Soyadi : Tarih 1. Hafta /.../ 2. Hafta /.../ 3. Hafta /.../ 4. Hafta /.../ S.Hafta /.../ 6. Hafta /.../ 7. Hafta /.../ S.Hafta /.../ 9.Hafta /.../ 10. Hafta /.../ 11. Hafta /.../ 12. Hafta /.../ 13.Hafta /.../ 14. Hafta /.../ Toplam Sure (Saat) Sure (Saat) Yetkilinin Adi ve Soyadi-tmza Proje Dam mani (Imza)

23 r EK 10. TOPLUMA HIZMET UYGULAMALARI DERSI OGRETMEN ADAYI LISTESI Projenin Adi Projenin Amaci Proje Takvimi Bajlangic / Biti / Projenin Yiiriitiilecegi Kurumun Adi Proje l in On Goriif me Yapilan Yetkilinin Adi Soyadi ve Konumu Izin Ahnacak Kurumun A?ik Adresi Ana Bilim Dah Ogretmen Adaymm Adi Soyadi Proje Damjmam Ogretim Elemani Projeyi Yiiriiten Ogretim Elemanmm; Adi Soyadi : Ofis Telefonu : Cep Telefonu : E-Posta

24 bulundurmu tur. 7. Proje ekibinde kendine diisen gorevi/sorumlulugu yerine getirmistir? 8. Projenin baslangicmdan sonuna kadar gorevini istikrarh bir sekilde yiiriitmustur. 9. Proje, amacma ne olcude ulasilabilmistir?

25 Not: Bu yonerge Ogretmen Yeti tirme Milli Komitesi tarafmdan kabul edilip onaylandlktan sonra Yiiksek Ogretim Genel Kurulu Karariyla yaymlandiktan sonra yiiriirluge girerek ilgili fakiiltelerin dekanlan tarafmdan yiirutuliir.

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, gerçek ve tüzel kisilerin bilgi edinme

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Yükseköğretim Genel Kurulu nun 01.02.2013 tarihli toplantısında; Yükseköğretim Genel Kurulu nun 6-7.12.2012 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar ile

Detaylı

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi BOZCAADA KENT KONSEYİ ALAYBEY MAHALLESİ MECLİSİ KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde-01. Amaç : Bu Yönergenin amacı; Bozcaada Kent Konseyinin 12.09.2014 tarih

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BILGI EDINME HAKKI KANUNUN UYGULANMASINA ILISKIN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELIK. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar

BILGI EDINME HAKKI KANUNUN UYGULANMASINA ILISKIN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELIK. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar BILGI EDINME HAKKI KANUNUN UYGULANMASINA ILISKIN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELIK BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, gerçek ve tüzel kisilerin bilgi edinme hakkini

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ Amaç: MADDE 1: Bu yönergenin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş olan yayınlara ilişkin stratejik hedefler

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BÜRO AMİRLİKLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 17.03.2008 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi

Detaylı

T.C. IZMIR KONAK BELEDIYE BA KANLIGI Yazi i^leri Miidurliigii. Sayi : M.35.3.KON.0.(10).301.05.03 ~ X-lMb> o'>b/09/2012 Konu :Meclis karari hk.

T.C. IZMIR KONAK BELEDIYE BA KANLIGI Yazi i^leri Miidurliigii. Sayi : M.35.3.KON.0.(10).301.05.03 ~ X-lMb> o'>b/09/2012 Konu :Meclis karari hk. T.C. IZMIR KONAK BELEDIYE BA KANLIGI Yazi i^leri Miidurliigii Sayi : M.35.3.KON.0.(10).301.05.03 ~ X-lMb> o'>b/09/2012 Konu :Meclis karari hk. KONAK KAYMAKAMLIGINA Konak Belediye Meclisinin 03.09.2012

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı